Αναλυτικό Βιογραφικό - Τμήμα Φιλολογίας

Σ. ΚΟΥΤΣΟΥΛΕΛΟΥ-ΜΙΧΟΥ
ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ
Προσωπικά στοιχεία: Ονοµατεπώνυµο: Σταµατία Κουτσουλέλου
∆ιεύθυνση εργασίας: Φιλοσοφική Σχολή, Πανεπιστηµιούπολη Ζωγράφου, Αθήνα,
157-81 (γρ. 807)
Τηλέφωνο εργασίας: 210-7277822 Fax: 210-7277872
Ηλεκτρονικό ταχυδροµείο: [email protected]
Παρούσα θέση
2010–σήµερα: Αναπληρώτρια στον Τοµέα Γλωσσολογίας του τµήµατος Φιλολογίας
του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστηµίου Αθηνών µε γνωστικό
αντικείµενο «Γλωσσολογία: Ανάλυση Οµιλίας».
Σπουδές
1976: Απολυτήριο Γυµνασίου, 6ο Γυµνάσιο Θηλέων Αθηνών (Βαθµός : Άριστα)
1981: Πτυχίο Φιλοσοφικής Σχολής Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστηµίου
Αθηνών, Τµήµα Φιλολογίας, Βαθµός πτυχίου: Λίαν Καλώς (8,21).
1992: ∆ιδακτορικό ∆ίπλωµα, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήµιο Αθηνών,
Φιλοσοφική Σχολή, Τµήµα Φιλολογίας, Τοµέας Γλωσσολογίας. Τίτλος
∆ιδακτορικής ∆ιατριβής: «Το ∆ιαφηµιστικό κείµενο. Κειµενογλωσσολογική
προσέγγιση». Βαθµός: Άριστα.
Ξένες Γλώσσες
Αγγλικά (πολύ καλά), Γερµανικά (βασικές γνώσεις)
Επαγγελµατική δραστηριότητα εκτός Πανεπιστηµίου Αθηνών
04-07/1981: Αναπληρώτρια καθηγήτρια στο Λύκειο Αγίου Παντελεήµονος
1
09-10-1981: Αναπληρώτρια καθηγήτρια στο Ε΄ Γυµνάσιο Ηλιουπόλεως
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
1981: ∆ιορισµός σε θέση Επιστηµονικής Συνεργάτιδας στην Έδρα Γλωσσολογίας της
Φιλοσοφικής Σχολής του Παν/µίου Αθηνών.
1994: Εκλογή σε θέση Λέκτορα.
2003: Εκλογή σε θέση Επίκουρης καθηγήτριας.
2010: Εκλογή σε θέση Αναπληρώτριας καθηγήτριας.
∆ιδακτικό έργο
Κατά τη διάρκεια της θητείας µου στο πανεπιστήµιο δίδαξα τα ακόλουθα
αντικείµενα:
α) σε προπτυχιακό επίπεδο
1985-2008: Γλωσσολογικές σχολές µε έµφαση στη ∆οµιστική µέθοδο, στο Γ΄
εξάµηνο του Γλωσσολογικού τµήµατος.
1992-2008: Μορφολογία της Νέας Ελληνικής στους φοιτητές Γ΄ εξάµηνου όλων των
κατευθύνσεων του τµήµατος Φιλολογίας, καθώς και στους φοιτητές του ιδίου
εξαµήνου του τµήµατος Φ.Π.Ψ.
1995-1998: Κειµενογλωσσολογική προσέγγιση του µηνύµατος των Μέσων Μαζικής
επικοινωνίας στο ΣΤ΄ εξάµηνο του τµήµατος Μέσων Μαζικής Ενηµέρωσης.
1995, 2008, 2011, 2012: Ανάλυση Οµιλίας στους φοιτητές του Ζ΄ εξαµήνου όλων
των κατευθύνσεων του τµήµατος Φιλολογίας.
1996 Θεωρητική Γλωσσολογία στους φοιτητές του τµήµατος Γαλλικής Γλώσσας και
Φιλολογίας.
1994–2008 Μορφολογία της Νέας Ελληνικής, Λεξιλόγιο και βασικές αρχές της
2
Ανάλυσης του Θεατρικού λόγου στο Στ΄ εξαµήνου του τµήµατος Θεατρικών
σπουδών.
1995-σήµερα Καθοδήγηση των φοιτητών του Η΄ εξαµήνου της Γλωσσολογικής
κατεύθυνσης στη συγγραφή της πτυχιακής τους εργασίας στον χώρο της
Ανάλυσης Οµιλίας.
2011, 2012: Στοιχεία επιστηµονικής γραφής στο Ε΄ και Ζ΄ εξάµηνο της
Γλωσσολογικής Κατεύθυνσης
2012:
Κοινωνιογλωσσολογία στο Ζ΄ Γλωσσολογικό
β) σε µεταπτυχιακό επίπεδο
1993 Η διδασκαλία της Νέας Ελληνικής µέσα από το κείµενο της διαφήµισης στο
∆ιατµηµατικό Μεταπτυχιακό πρόγραµµα: «∆ιδασκαλία της Νέας Ελληνικής
ως ξένης γλώσσας».
1997-2008 Βασικές αρχές της Ανάλυσης Οµιλίας στο Β΄ εξάµηνο του
Μεταπτυχιακού τµήµατος της γλωσσολογίας (Θεωρητική και εφαρµοσµένη
κατεύθυνση)
2009-2012 Θεωρία των Ειδών 1 (genre analysis) στο Α΄ εξάµηνο του
Μεταπτυχιακού τµήµατος της γλωσσολογίας (Θεωρητική και εφαρµοσµένη
κατεύθυνση)
2010-2012 Θεωρία των Ειδών 2 µε έµφαση στην έρευνα και στη διδασκαλία των
κειµενικών ειδών στη δευτεροβάθµια εκπαίδευση, στο B΄ εξάµηνο της
εφαρµοσµένης κατεύθυνσης του Μεταπτυχιακού τµήµατος της γλωσσολογίας
(κατά το 2012 σε συνεργασία µε την Ε. Παναρέτου )
1998-1999 /2001-2002
/2007-2008 -2012 ∆οµή της Νέας Ελληνικής: Μορφολογία στο Α΄ εξάµηνο του
3
διατµηµατικού-µεταπτυχιακού προγράµµατος «Τεχνογλωσσία».
• Συµµετοχή σε τριµελείς συµβουλευτικές επιτροπές διδακτορικών διατριβών
-Ευανθίας Ευαγγελινέλλη µε θέµα: «Κειµενική ανάλυση των παροιµιών» (επόπτρια)
-Kwon, Sungdae µε θέµα: «H Mεταγλώσσα στη γλώσσα των Ευαγγελίων»
-Μαρία Καµηλάκη: «Λόγιες επιδράσεις στη γλώσσα των νέων»
Etleva Shiroka: «Ιστορική Γραµµατική» (υπό εξέλιξη)
Βασιλική Καρκαντζού: «Ανάλυση ερωταποκρίσεων στον θεατρικό λόγο» (επόπτρια)
(υπό εξέλιξη)
Σπυριδούλα Σταµούλη: «Η ανάπτυξη της αφηγηµατικής ικανότητας σε ελληνόφωνα
παιδιά σχολικής ηλικίας»
Φραγκούλη Χριστίνα: «Μηχανισµοί αξιολόγησης στον επιστηµονικό λόγο»
(επόπτρια) (υπό εξέλιξη)
Χρονοπούλου Χριστίνα: «Tο γλωσσικό φαινόµενο της εναντίωσης στη ΝΕ»
(επόπτρια) (υπό εξέλιξη)
•
Συµµετοχή σε τριµελείς εισηγητικές επιτροπές
Για θέση Επίκουρου Καθηγητή στο γνωστικό αντικείµενο: «∆ηµοσιογραφικός
Λόγος: Προφορά και Γραφή-Ανάλυση Συνεχούς Λόγου» του τµήµατος
∆ηµοσιογραφίας και ΜΜΕ του ΑΠΘ» (2008)
Για θέση Επίκουρου Καθηγητή στο γνωστικό αντικείµενο «ΓλωσσολογίαΚειµενογλωσσολογία» του Τοµέα Γλωσσολογίας, ΕΚΠΑ (2006).
Για θέση Λέκτορα στο γνωστικό αντικείµενο : «Κοινωνιογλωσσολογία και Ανάλυση
4
Λόγου» του Τµήµατος Επιστηµών της Εκπαίδευσης στην Προσχολική Ηλικία
της Σχολής Επιστηµών Αγωγής του ∆ηµοκρίτειου Πανεπιστηµίου Θράκης
(2010).
Για θέση Αναπληρωτή καθηγητή στο γνωστικό αντικείµενο «ΓλωσσολογίαΚειµενογλωσσολογία» του Τοµέα Γλωσσολογίας, ΕΚΠΑ (2010).
Για θέση λέκτορα στο γνωστικό αντικείµενο «Κειµενογλωσσολογία» του Τοµέα
Γλωσσολογίας του ΑΠΘ (2011)
• Συµµετοχή σε επιτροπές και σε διοικητικές θέσεις εντός Πανεπιστηµίου
-Για πολλά χρόνια µέλος της Γενικής Συνέλευσης του τµήµατος Φιλολογίας.
-Μέλος της επιτροπής κατατακτηρίων εξετάσεων (2006, 2008).
-Μέλος της επιτροπής εξετάσεων και συνεντεύξεων του µεταπτυχιακού
προγράµµατος του Τοµέα Γλωσσολογίας (2005, 2008).
-Μέλος της επιτροπής µεταπτυχιακού προγράµµατος του Τοµέα Γλωσσολογίας 2008.
-Μέλος της επιτροπής εξετάσεων για τη χορήγηση υποτροφιών από το Σαριπόλειο
και άλλα κληροδοτήµατα (ίδρυµα Παπαδάκη) (2005, 2007, 2009, 2010,
2011).
-∆ιευθύντρια του ∆ιαπανεπιστηµιακού/∆ιατµηµατικού προγράµµατος
«Τεχνογλωσσία» (2011).
-Μέλος της Σ.Ε.Μ.Σ. (2012).
-∆ιευθύντρια του Σπουδαστηρίου Γλωσσολογίας (2012).
• Ερευνητικά Προγράµµατα
2003-2005: Συµµετοχή στην επιστηµονική οµάδα του ερευνητικού προγράµµατος
«Πυθαγόρας» για την ανάπτυξη Ηλεκτρονικών Σωµάτων Κειµένων της
5
Ελληνικής.
2005: Επιστηµονική ευθύνη ερευνητικού προγράµµατος «Καποδίστριας» µε τίτλο:
«Ανάλυση επιστηµονικών άρθρων: η περίπτωση των επιλόγων» (κωδικός
προγράµµατος
70/4/7605,
Ειδικός
Λογαριασµός
Κονδυλίων Έρευνας
Πανεπιστηµίου Αθηνών). Στόχος του προγράµµατος η µελέτη της
καταληκτήριας ενότητας των ελληνόγλωσσων γλωσσολογικών άρθρων, ενός
είδους που έχει ελάχιστα µελετηθεί στη βιβλιογραφία.
2006: Επιστηµονική ευθύνη ερευνητικού προγράµµατος «Καποδίστριας» µε τίτλο:
«Ανάλυση Θεατρικού Λόγου» (κωδικός προγράµµατος 70/4/7605, Ειδικός
Λογαριασµός Κονδυλίων Έρευνας Πανεπιστηµίου Αθηνών).
Στόχος η
συστηµατική προσέγγιση του θεατρικού κειµένου µε ειδικότερες θεµατικές
περιοχές τη θεατρική επικοινωνία, τη δοµή (συνοχή και συνεκτικότητα) του
θεατρικού λόγου, την προφορικότητά του και την εφαρµογή της θεωρίας της
ευγένειας σε κείµενα Ελλήνων Θεατρικών συγγραφέων.
2011. Συµµετοχή στο πρόγραµµα Φιλολογίας ΕΚΠΑ: «Κείµενο και ερµηνεία:
Ανάλυση και επεξεργασία χειρογράφων, εντύπων και ψηφιακών γλωσσικών
πόρων» µε έρευνα σε σώµατα κειµένων θεατρικού λόγου. Αποτέλεσµα, η
ανακοίνωση:
θέατρο.
Γυναικείοι χαρακτήρες και ταυτότητες στο νεοελληνικό
Γλωσσολογία
20.
Στην
ηλεκτρονική
διεύθυνση:
http://
glossologia.phil.uoa.gr (σε συνεργασία µε τη Β. Καρκαντζού).
2012. Συµµετοχή στο πρόγραµµα Φιλολογίας ΕΚΠΑ. Ερευνητικά αποτελέσµατα: «Οι
γλωσσικές επιλογές στον λόγο ανδρικών και γυναικείων χαρακτήρων στα
θεατρικά κείµενα του Ι. Καµπανέλλη» Με επαυξηµένη µορφή: «Φύλο και
Γλωσσικές επιλογές: µια προσέγγιση µέσα από σώµατα κειµένων θεατρικού
λόγου» ανακοινώθηκε στο 11ο ∆ιεθνές Γλωσσολογικό συνέδριο Ρόδος, 28-29
Σεπτεµβρίου 2013
6
• Συµµετοχές σε συνέδρια, συµπόσια και επιστηµονικές συναντήσεις
1982: 15ο Συνέδριο της Ευρωπαϊκής Γλωσσολογικής Εταιρείας (Societas Linguistica
Europa), Αθήνα 8-11 Σεπτεµβρίου 1982 (οργανωτική επιτροπή).
1994
∆ιεθνές σεµινάριο µε θέµα: «How to promote learner autonomy in the adult
language classroom» (Κέντρο Ευρωπαϊκών Γλωσσών, Γκρατς 7- 17/1/94) ως
αντιπρόσωπος της Ελλάδας, όπου σε οµάδες µε αντιπροσώπους των άλλων
Ευρωπαϊκών κρατών ενηµερώθηκα και εξασκήθηκα στην τεχνική της
αυτόνοµης µάθησης τόσο στον χώρο του λεξιλογίου,
όσο και της
γραµµατικής.
1997
3ο ∆ιεθνές Γλωσσολογικό συνέδριο για την Ελληνική Γλώσσα. Αθήνα 25-27
Σεπτεµβρίου
1997
(οργανωτική
επιτροπή,
ανακοίνωση
µε
θέµα:
«Στρατηγικές αξιολόγησης στον δηµοσιογραφικό λόγο» σε συνεργασία µε
την Αικ. Μπακάκου).
1999
5ο ∆ιεθνές Γλωσσολογικό συνέδριο για την Ελληνική Γλώσσα. Παρίσι,
Σορβόννη, 13- 15 Σεπτεµβρίου (ανακοίνωση µε θέµα: «Οργάνωση και
λειτουργία των ευχαριστιών στον γραπτό λόγο»).
2003
6ο ∆ιεθνές Γλωσσολογικό συνέδριο για την Ελληνική Γλώσσα. Πανεπιστήµιο
Κρήτης,
18-21
Σεπτεµβρίου
(ανακοίνωση µε θέµα:
«Προσδιορισµός
κειµενικών ειδών: Η περίπτωση των προλόγων»).
2004
3ο ∆ιεθνές Συνέδριο για τη ∆ιδασκαλία της Νέας Ελληνικής ως Ξένης
Γλώσσας, Αθήνα, 22-23 Οκτωβρίου (ανακοίνωση µε θέµα: «Η διδασκαλία
του ακαδηµαϊκού λεξιλογίου στα Ελληνικά µε τη χρήση σωµάτων κειµένων»
σε συνεργασία µε τον ∆. Γούτσο).
2007
7
8ο ∆ιεθνές Γλωσσολογικό συνέδριο για την Ελληνική Γλώσσα. Ιωάννινα.
(ανακοίνωση µε θέµα: «Ο συµπληρωµατικός δείκτης ότι και οι συνάψεις του
ως µηχανισµοί αξιολόγησης στον ακαδηµαϊκό λόγο»)
2007
Ηµερίδα µε θέµα: «Η Ελληνική Γλώσσα και τα Ηλεκτρονικά Μέσα» Αθήνα,
18 Απριλίου 2007. Τίτλος ανακοίνωσης: «Η µεταφορά στον διαφηµιστικό
λόγο».
2012
8th International Conference of the Hellenic Association for the Study of
English (HASE) “The Letter of the Law” 5-8 May, Athens. (ανακοίνωση µε
θέµα: «Legal Definitions: Form and Function in Greek Laws» σε συνεργασία
µε την Ε. Παναρέτου)
2013 11ο ∆ιεθνές Γλωσσολογικό συνέδριο Ρόδος Σεπτέµβριος 28-29. Ανακοίνωση
µε θέµα: «Φύλο και Γλωσσικές επιλογές: µια προσέγγιση µέσα από σώµατα
κειµένων θεατρικού λόγου»
2013 11ο ∆ιεθνές Γλωσσολογικό συνέδριο Ρόδος Σεπτέµβριος 28-29. Ανακοίνωση
µε θέµα: «Μάνα δεν είναι µόνο µία. Η ανίχνευση της ταυτότητας της «µάνας»
µέσα από τη χρήση λεξικών συµπλεγµάτων σε σώµατα θεατρικού λόγου». (σε
συνεργασία µε τη Β. Καρκαντζού).
2013
10ο ∆ιεθνές συνέδριο Σηµειωτικής. Βόλος 4-6 Οκτωβρίου 2013. Ανακοίνωση
µε θέµα: «Αγόρασε «συλλογικότητα»: Νέοι διαφηµιστικοί τρόποι σε
δύσκολες εποχές».
∆ιαλέξεις, σεµινάρια και επιµορφώσεις
1993-2000,
2007, 2008
∆ιδασκαλία της Ελληνικής γλώσσας στο πλαίσιο των θερινών
Υποτροφιών Ελληνικών σπουδών του Πανεπιστηµίου Αθηνών
(ΘΥΕΣΠΑ).
2005-2006
8
∆ιδασκαλία στο πρόγραµµα «Ακαδηµαϊκή και Επαγγελµατική
Αναβάθµιση Εκπαιδευτικών Α/θµιας Εκπ/σης» (Παιδαγωγικό τµήµα
Παν/µίου
Αθηνών,
Εξαρχάκος).
Σε
Επιστηµονικός
διάφορα
κέντρα
Υπεύθυνος
καθηγ.
εξοµοίωσης
Θ.
(Αττικής,
Πελοποννήσου και Στερεάς Ελλάδας δίδαξα σε εκπαιδευτικούς της
Α/θµιας εκπαίδευσης Μορφολογία της Νέας Ελληνικής).
2009
Επιµορφωτικό Σεµινάριο για τους δασκάλους της Ελληνικής ως
δεύτερης/ξένης γλώσσας µε θέµα: «Ακαδηµαϊκός λόγος: Μια απόπειρα
διδασκαλίας» Σχολείο Ελληνικής Γλώσσας Α.Π.Θ. 17-1-2009.
2011 ∆ίµηνο Επιµορφωτικό Σεµινάριο για τους ανώτερους υπαλλήλους της
Τράπεζας της Ελλάδας µε θέµα «Συγγραφή και σχολιασµός εξειδικευµένων
κειµένων στην Ελληνική και στην Αγγλική Γλώσσα» και συγγραφή ανάλογου
βοηθήµατος, σσ. 116 (σε συνεργασία µε τον ∆. Γούτσο).
2011, 2012 Συµµετοχή στα επιµορφωτικό σεµινάρια/ Εργαστήρια του «Ιδρύµατος
Αικ. Λασκαρίδη» σε µαθητές Γυµνασίου και Λυκείου µε θέµα: «Παραγωγή
προφορικού και γραπτού λόγου» (επιστηµ. υπεύθυνη: Ε. Παναρέτου)
2012 Συµµετοχή στο επιµορφωτικό σεµινάριο «Ακαδηµία Πλάτωνος – Η Πολιτεία
και ο Πολίτης, Εκπαίδευση Ενηλίκων», µε θέµα: «Κείµενο: µορφή και
λειτουργία»
2013 Συµµετοχή στο επιµορφωτικό σεµινάριο «Ακαδηµία Πλάτωνος – Η Πολιτεία
και ο Πολίτης, Εκπαίδευση Ενηλίκων» µε δηµιουργία 10ωρου εργαστηρίου
µε θέµα: «Συγγραφή κειµένων».
2013 Επιµορφωτικό Σεµινάριο (5 δίωρες συναντήσεις) για φιλολόγους στο ίδρυµα
Λασκαρίδη µε θέµα: «Το κείµενο ως δοµή και πράξη»
Άλλες δραστηριότητες
Μέλος της Γλωσσικής Εταιρείας Αθηνών.
9
∆ΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ
∆Ι∆ΑΚΤΟΡΙΚΗ ∆ΙΑΤΡΙΒΗ
1992
Το διαφηµιστικό κείµενο. Κειµενογλωσσολογική προσέγγιση. ∆ιδ. ∆ιατριβή.
Αθήνα.
ΜΟΝΟΓΡΑΦΙA
2002
Ο Πρόλογος ως κειµενικό είδος. Παρουσία (παράρτηµα αρ. 54) Αθήνα .
ΒΙΒΛΙΑ
1997 Η Γλώσσα της διαφήµισης. Κειµενογλωσσολογική προσέγγιση του
διαφηµιστικού κειµένου. Αθήνα: Gutenberg.
Ο Κόσµος των Κειµένων. Μελέτες αφιερωµένες στον Γεώργιο Μπαµπινιώτη.
2005
Αθήνα: Ελληνικά Γράµµατα (επιµέλεια, µε τους ∆. Γούτσο, Αικ. ΜπακάκουΟρφανού & Ε. Παναρέτου.)
Όψεις του ακαδηµαϊκού λόγου. Αθήνα: Gutenberg.
2009
ΑΡΘΡΑ
1985
Ο ρόλος των γλωσσικών λειτουργιών στη διαφήµιση. Η φωνολογική
επανάληψη. Γλωσσολογία 1985 (4): 101-117.
1987
Λήµµα «Σχολή της Κοπεγχάγης». Εγκυκλοπαίδεια «Πάπυρος-LarousseBritannica.
1991
Λήµµα «∆οµισµός». Ελληνική Εκπαιδευτική εγκυκλοπαίδεια (τόµος
Φιλοσοφία-Κοινωνικές Επιστήµες) της Εκδοτικής Αθηνών.
1992
Μεταφορές-µαγνήτες: χρήση και λειτουργία της µεταφοράς στον τύπο.
Παρουσία 1992: 313-335.
10
1999
Στρατηγικές αξιολόγησης στον δηµοσιογραφικό λόγο. Πρακτικά του 3ου
∆ιεθνούς συνεδρίου Ελληνικής Γλωσσολογίας, Αθήνα 1997, 728-736. (σε
συνεργασία µε την Αικ. Μπακάκου-Ορφανού).
2001
Οργάνωση και λειτουργία των ευχαριστιών στον γραπτό λόγο: 5e Collogue
International de Linguistique Grecque, Sorbonne 13-15 Septembre 2001,
Paris: L’ Harmattan.
2002
Οργάνωση και λειτουργία των ευχαριστιών στον γραπτό λόγο. Γλωσσολογία
2002: 47-74.
2003
Προσδιορισµός κειµενικών ειδών: Η περίπτωση των προλόγων. Πρακτικά
του 6ου ∆ιεθνούς Συνεδρίου Ελληνικής Γλωσσολογίας, Πανεπιστήµιο Κρήτης,
18-21 Σεπτεµβρίου 2003. ∆ηµοσίευση σε CD-ROM.
2005 Το «γεγονός ως ουσιαστικό-κέλυφος». Χρήση και λειτουργία σε ηλεκτρονικά
σώµατα κειµένων της Ελληνικής. Γλωσσολογία 16: 65-95 (σε συνεργασία µε
Γ. Μικρό).
2006
Λεξιλογικές επιλογές στις εισαγωγές γλωσσολογικών άρθρων. Γλωσσολογία
17 (2006): 143-156.
2006
Εισαγωγή. Στο Γούτσος, ∆., Σ. Κουτσουλέλου, Αικ. Μπακάκου-Ορφανού &
Ε. Παναρέτου (επιµ.), Ο Κόσµος των Κειµένων. Μελέτες αφιερωµένες στον
Γεώργιο Μπαµπινιώτη. Αθήνα: Ελληνικά Γράµµατα, 11-21.
2006
Οι επίλογοι των επιστηµονικών άρθρων. Στο Γούτσος, ∆., Σ. Κουτσουλέλου,
Αικ. Μπακάκου-Ορφανού & Ε. Παναρέτου, Ε. (επιµ.), Ο Κόσµος των
Κειµένων.
Μελέτες αφιερωµένες στον Γεώργιο Μπαµπινιώτη.
Αθήνα:
Ελληνικά Γράµµατα, 71-88.
2006
Τα κειµενικά είδη και η διδασκαλία τους. Ευεργεσίη. Τόµος χαριστήριος στον
Παναγιώτη Κοντό. Αθήνα, 77-85.
11
2007 Η µεταφορά στην ορολογία της Γενετικής Γραµµατικής. Γλωσσικός
Περίπλους, 141- 150 (σε συνεργασία µε την Χρ. Λασκαράτου).
2008
Μετριαστικές στρατηγικές της δεοντικότητας σε κείµενα ακαδηµαϊκού και
δηµοσιογραφικού λόγου: η περίπτωση του «πρέπει». Γλώσσης Χάριν. Τόµος
αφιερωµένος από τον τοµέα Γλωσσολογίας στον καθηγητή Γεώργιο
Μπαµπινιώτη. Αθήνα: Ελληνικά Γράµµατα, 362-373. (σε συνεργασία µε την
Μ. Ιακώβου)
2009
Ο συµπληρωµατικός δείκτης «ότι» και οι συνάψεις του ως µηχανισµοί
αξιολόγησης.
Πρακτικά
του
8ου
∆ιεθνούς
Συνεδρίου
Ελληνικής
Γλωσσολογίας (Ιωάννινα, 30/8-2/9/2007). Ηλεκτρονική δηµοσίευση στην
ιστοσελίδα:
http://www.linguist-uoi.gr/cd_web/case2.html ∆ηµοσίευση σε
CD-ROM.
2009
Η διδασκαλία του ακαδηµαϊκού λεξιλογίου στα Ελληνικά µε τη χρήση
σωµάτων κειµένων. Πρακτικά του 3ου ∆ιεθνούς Συνεδρίου για τη ∆ιδασκαλία
της Νέας Ελληνικής ως Ξένης Γλώσσας, Πανεπιστήµιο Αθηνών, 22-23
Οκτωβρίου 2004. Αθήνα: Πανεπιστήµιο Αθηνών, 213-223.(σε συνεργασία µε
τον ∆. Γούτσο).
2011
H µεταφορά στον διαφηµιστικό λόγο. Παρουσία IΘ΄-Κ΄, 203-211.
2012
Γυναικείοι χαρακτήρες και ταυτότητες στο νεοελληνικό θέατρο.
Γλωσσολογία
20.
Στην
ηλεκτρονική
διεύθυνση:
http://
glossologia.phil.uoa.gr (σε συνεργασία µε τη Β. Καρκαντζού).
2012
Σώµατα κειµένων και εµπειρική γλωσσική ανάλυση. Στο Πόταγας, Κ,
Ευδοκιµίδης, Ι, (επιµ.) Λόγος και νόηση: συζητήσεις για το λόγο στο Αιγινήτιο.
Αθήνα: Συνάψεις, 125-127.
υπό έκδοση: «Ουσιαστικά-κελύφη: η χρήση τους στις µαθητικές εκθέσεις. ∆ιδακτική
Παρέµβαση». Μελέτες για την ελληνική γλώσσα 34. Πρακτικά της ετήσιας
συνάντησης του τοµέα
Θεσσαλονίκη.
12
Γλωσσολογίας του ΑΠΘ 16-18 Μαΐου 2013.