δοση παρακρατηθεντων

ΑΔΑ: ΒΛ9ΡΝ-2Α6
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΤΟΠ. ΑΥΤ/ΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΩΝ ΤΟΠ. ΑΥΤ/ΣΗΣ
Αθήνα 6 Σεπτεμβρίου 2013
Αριθμ. Πρωτ.: 35705
Ταχ. Δ/νση: Σταδίου 27
Ταχ. Κωδ.: 101 83 ΑΘΗΝΑ
Πληροφορίες: Χ. Τσίτλικα
E-mail:[email protected]
Τηλέφωνο:213 1364705
ΘΕΜΑ: Απόδοση στους Δήμους της χώρας, ποσού ύψους 17.822.916,67 €, έναντι της δόσης έτους 2013,
στο πλαίσιο εξόφλησης των πάσης φύσεως οφειλών του Ελληνικού Δημοσίου προς αυτούς, σύμφωνα με
το άρθρο 27 του ν. 3756/2009.
ΑΠΟΦΑΣΗ
Ο Υπουργός Εσωτερικών
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις των άρθρων 1, 6 και 259 και του ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87 Α’) «Νέα Αρχιτεκτονική της
Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης».
2. Τις διατάξεις του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων, που κυρώθηκε με το ν.3463/2006 (ΦΕΚ 114 Α’).
3. Τις διατάξεις του άρθρου 27 του ν.3756/2009 (ΦΕΚ 53 Α’) «Σύστημα άυλων Τίτλων διατάξεις για την
Κεφαλαιαγορά, φορολογικά θέματα και λοιπές διατάξεις», με τις οποίες ρυθμίζεται η καταβολή σε οκτώ
ετήσιες ισόποσες δόσεις, των πάσης φύσεως οφειλών του Ελληνικού Δημοσίου προς τους ΟΤΑ α΄
βαθμού της χώρας μέχρι και το έτος 2008, που απορρέουν από τις διατάξεις του άρθρου 25 του
ν.1828/1989 (ΦΕΚ 2 Α΄) και ανέρχονται στο συνολικό ύψος των 1.711.000.000,00 €.
4. Την από 22 Μαΐου 2009 Σύμβαση «Ρύθμιση πάσης φύσεως οφειλών του Ελληνικού Δημοσίου προς
τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) α’ βαθμού που απορρέουν από τις διατάξεις του
άρθρου 25 του ν.1828/1989 και λοιπές σχετικές διατάξεις όπως ισχύουν», μεταξύ του Ελληνικού
Δημοσίου (που εκπροσωπήθηκε από τους Υφυπουργούς Εσωτερικών και Οικονομίας και Οικονομικών)
και της Κεντρικής Ένωσης Δήμων και Κοινοτήτων Ελλάδος.
5. Το υπ’ αριθμ. 90Α/1758/06-05-2009 πρακτικό Συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου της ΚΕΔΚΕ,
καθώς και το υπ’ αριθμ. 2004/25-05-2009 έγγραφό της προς το Υπουργείο Εσωτερικών, Αποκέντρωσης
και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης μετά των συνημμένων σε αυτό πινάκων, αναφορικά με τα κριτήρια
κατανομής στους ΟΤΑ α’ βαθμού της δόσης έτους 2009 που αποδίδεται προς εξόφληση των πάσης
φύσεως οφειλών του Ελληνικού Δημοσίου προς αυτούς, όπως απορρέουν από τις διατάξεις του άρθρου
25 ν.1828/89 και λοιπές σχετικές όπως ισχύουν (άρθρο 27 ν.3756/2009).
6. Την υπ΄αριθμ. 27/16-3-2011 ομόφωνη απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΚΕΔΚΕ που
διαβιβάσθηκε στο Υπουργείο μας με το υπ΄αριθμ. 605/954/17-3-2011 έγγραφό της και με την οποία
1
ΑΔΑ: ΒΛ9ΡΝ-2Α6
ζήτησε την τροποποίηση του σκοπού διάθεσης των προσδιοριζομένων με τη σχετική απόφασή μας ανά
δήμο ποσών, μεταξύ λειτουργικών και επενδυτικών δαπανών.
7. Τις διατάξεις της παραγράφου 5 του πρώτου άρθρου της από 30.4.2012 Πράξης Νομοθετικού
Περιεχομένου «Ρυθμίσεις θεμάτων εφαρμογής των νόμων 3864/2012, 4021/2011, 4046/2012,
4051/2012 και 4071/2012» (Α΄ 103), που κυρώθηκε με το δεύτερο άρθρο του 4079/2012 (Α΄180), περί
συμψηφισμού των εσόδων τους, του άρθρου 27 του ν. 3756/2009.
8. Τις υπ΄ αριθμ. 22677/3.6.2013, 18752/10.5.2013, 14105/10.4.2013, 9172/8.3.2013, 5299/8.2.2013 και
594/8.1.2013 αποφάσεις μας έναντι της δόσης έτους 2013 στο πλαίσιο εξόφλησης των πάσης φύσεως
οφειλών του Ελληνικού Δημοσίου προς αυτούς, σύμφωνα με το άρθρο 27 του ν. 3756/2009.
9. Η υπ΄αριθμ. 47497/18-12-2012 κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Εσωτερικών, περί
Συμψηφισμού οφειλών δήμων προς το Ελληνικό Δημόσιο και τα Ασφαλιστικά Ταμεία.
10. Τις διατάξεις της παραγράφου 6 του άρθρου 281 Α του ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87 Α’) «Νέα
Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης», ως έχει
τροποποιηθεί και ισχύει.
11. Τις υπ΄αριθμ. 34296/29.8.2013, 26762/2.7.2013, 16349/24.4.2013, 12828/2.4.2013 και
1471/11.1.2013 αποφάσεις μας, περί επιχορήγησης δήμων της χώρας για την εξόφληση ληξιπρόθεσμων
υποχρεώσεών τους προς τρίτους.
12.Το υπ΄ αριθμ. 2/73942/0024/1.8.2013 έγγραφο του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους, περί
εξόφλησης οφειλών του Ελληνικού Δημοσίου προς τους ΟΤΑ α΄ βαθμού.
13. Το χρηματικό υπόλοιπο του λογαριασμού του Υπουργείου που τηρείται στο Ταμείο Παρακαταθηκών
και Δανείων με τον τίτλο «Κεντρικοί Αυτοτελείς Πόροι των Δήμων για κάλυψη λειτουργικών και λοιπών
γενικών δαπανών».
14. Το Π.Δ. 119/2013 (ΦΕΚ 153 Α΄) διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών
Υπουργών και Υφυπουργών
ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ
Α) Κατανέμουμε, από το λογαριασμό του Υπουργείου που τηρείται στο Ταμείο Παρακαταθηκών και
Δανείων, με τον τίτλο «Κεντρικοί Αυτοτελείς Πόροι των Δήμων για κάλυψη λειτουργικών και λοιπών
γενικών δαπανών» (Νο 158), ποσό 17.822.916,67 €, στους δικαιούχους Δήμους της χώρας, έναντι του
συνολικού ποσού της δόσης έτους 2013, στο πλαίσιο εξόφλησης των πάσης φύσεως οφειλών του
Ελληνικού Δημοσίου προς αυτούς, όπως αυτές απορρέουν από τις διατάξεις του άρθρου 25 ν.1828/89
(ΦΕΚ 2 Α΄) και λοιπές σχετικές, σύμφωνα με τις καταστάσεις που συνοδεύουν την παρούσα απόφαση, οι
οποίες αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτής.
Το ποσό αυτό αποτελεί το ένα δωδέκατο (1/12) του συνολικού ποσού της πέμπτης (Ε΄) από τις οχτώ
ετήσιες ισόποσες δόσεις που προβλέπεται να αποδοθούν για τον ανωτέρω σκοπό, σύμφωνα με τις
διατάξεις του άρθρου 27 ν.3756/2009 και θα αποδοθεί με Χρηματική Εντολή μας προς το Ταμείο
Παρακαταθηκών και Δανείων .
2
ΑΔΑ: ΒΛ9ΡΝ-2Α6
Το ανωτέρω ποσό διατίθεται για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών καθώς και επενδυτικών
δραστηριοτήτων-έργων των Δήμων της χώρας. Με απόφαση όμως των οικείων δημοτικών συμβουλίων,
δύναται τα αποδιδόμενα στους δικαιούχους ΟΤΑ ποσά, να διατεθούν κατά τη κρίση τους, είτε προς
κάλυψη λειτουργικών δαπανών, είτε για επενδυτικές δραστηριότητές τους και έργα.
Β) Από το ανωτέρω ποσό θα παρακρατηθεί ποσό 2.744.398,38 € από τους υπόχρεους δήμους σύμφωνα
με τα οριζόμενα στις υπ΄αριθμ. 25969/21.7.2013, 18109/26.4.2013 και 47497/18.12.2012 ΚΥΑ καθώς και
στην υπό έκδοση ΚΥΑ περί συμψηφισμού οφειλών τους προς το Ελληνικό Δημόσιο και τα Ασφαλιστικά
Ταμεία και θα αποδοθεί με τη χρηματική εντολή του Υπουργείου μας προς το Ταμείο Παρακαταθηκών
και Δανείων, υπέρ των δικαιούχων φορέων.
Επίσης, θα παρακρατηθεί ποσό 7.091.756,07 € από τους υπόχρεους δήμους σύμφωνα με τις διατάξεις
της παρ. 6 του άρθρου 281 Α του ν. 3852/2010, ως ισχύει, σύμφωνα με τις παρ. 7 και 5β του ίδιου
άρθρου και θα κατατεθεί στο λογαριασμό του Προγράμματος «Αυτοδιοίκηση- Κοινωνική ΣυνοχήΙσόρροπη Ανάπτυξη (ΑΚΣΙΑ)».
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΓΙΑΝΝΗΣ ΜΙΧΕΛΑΚΗΣ
3
ΑΔΑ: ΒΛ9ΡΝ-2Α6
ΣΥΝΗΜΜΕΝΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ
Α/Α
ΚΩΔ.
Τ.Π.Δ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
50102
50106
50105
50110
50117
50118
50109
51101
51103
51106
51112
51203
51206
51215
51213
51219
53105
53108
53102
53111
59501
59502
59503
24
25
26
27
28
29
30
31
32
59504
59817
59505
59506
59801
59507
59508
59702
59604
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
59606
59510
59511
59512
59513
59514
59601
59704
59509
59516
59517
59518
59519
59520
59521
59809
59523
59810
59612
59803
59613
59538
ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΔΗΜΟΥ
ΑΓΡΙΝΙΟΥ
ΑΚΤΙΟΥ ΒΟΝΙΤΣΑΣ
ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ
ΘΕΡΜΟΥ
ΙΕΡΑΣ ΠΟΛΗΣ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ
ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ
ΞΗΡΟΜΕΡΟΥ
ΑΡΓΟΥΣ-ΜΥΚΗΝΩΝ
ΕΠΙΔΑΥΡΟΥ
ΕΡΜΙΟΝΙΔΑΣ
ΝΑΥΠΛΙΕΩΝ
ΒΟΡΕΙΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ
ΓΟΡΤΥΝΙΑΣ
ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ
ΝΟΤΙΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ
ΤΡΙΠΟΛΗΣ
ΑΡΤΑΙΩΝ
ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΑΡΑΙΣΚΑΚΗ
ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΤΖΟΥΜΕΡΚΩΝ
ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΣΚΟΥΦΑ
ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ
ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ
ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝΚΑΜΑΤΕΡΟΥ
ΑΓΚΙΣΤΡΙΟΥ
ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΙΓΑΛΕΩ
ΑΙΓΙΝΑΣ
ΑΛΙΜΟΥ
ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ
ΑΧΑΡΝΩΝ
ΒΑΡΗΣ-ΒΟΥΛΑΣΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ
ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ
ΒΥΡΩΝΟΣ
ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ
ΓΛΥΦΑΔΑΣ
ΔΑΦΝΗΣ-ΥΜΗΤΤΟΥ
ΔΙΟΝΥΣΟΥ
ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ
ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ-ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ
ΖΩΓΡΑΦΟΥ
ΗΛΙΟΥΠΟΛΕΩΣ
ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
ΙΛΙΟΥ
ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ
ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ
ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ-ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ
ΚΗΦΙΣΙΑΣ
ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ
ΚΡΩΠΙΑΣ
ΚΥΘΗΡΩΝ
ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ
ΛΥΚΟΒΡΥΣΗΣ-ΠΕΥΚΗΣ
ΝΟΜΟΣ
ΜΗΝΙΑΙΟΙ
ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΘΕΝΤΕΣ
ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ
ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ
ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ
ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ
ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ
ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ
ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ
ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ
ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ
ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ
ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ
ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ
ΑΡΚΑΔΙΑΣ
ΑΡΚΑΔΙΑΣ
ΑΡΚΑΔΙΑΣ
ΑΡΚΑΔΙΑΣ
ΑΡΚΑΔΙΑΣ
ΑΡΤΗΣ
ΑΡΤΗΣ
ΑΡΤΗΣ
ΑΡΤΗΣ
ΑΤΤΙΚΗΣ
ΑΤΤΙΚΗΣ
ΑΤΤΙΚΗΣ
168.107,44
37.202,34
44.237,16
20.613,60
57.533,51
74.832,33
28.305,37
84.645,29
16.766,83
24.886,06
64.708,74
27.006,72
50.282,63
39.813,63
22.462,11
96.532,70
78.604,03
22.331,54
28.731,94
28.991,63
42.888,85
74.954,26
87.652,33
ΑΤΤΙΚΗΣ
ΑΤΤΙΚΗΣ
ΑΤΤΙΚΗΣ
ΑΤΤΙΚΗΣ
ΑΤΤΙΚΗΣ
ΑΤΤΙΚΗΣ
ΑΤΤΙΚΗΣ
ΑΤΤΙΚΗΣ
ΑΤΤΙΚΗΣ
77.147,70
4.139,73
825.335,71
101.061,28
21.777,62
49.844,46
90.766,47
40.528,47
109.386,16
ΑΤΤΙΚΗΣ
ΑΤΤΙΚΗΣ
ΑΤΤΙΚΗΣ
ΑΤΤΙΚΗΣ
ΑΤΤΙΚΗΣ
ΑΤΤΙΚΗΣ
ΑΤΤΙΚΗΣ
ΑΤΤΙΚΗΣ
ΑΤΤΙΚΗΣ
ΑΤΤΙΚΗΣ
ΑΤΤΙΚΗΣ
ΑΤΤΙΚΗΣ
ΑΤΤΙΚΗΣ
ΑΤΤΙΚΗΣ
ΑΤΤΙΚΗΣ
ΑΤΤΙΚΗΣ
ΑΤΤΙΚΗΣ
ΑΤΤΙΚΗΣ
ΑΤΤΙΚΗΣ
ΑΤΤΙΚΗΣ
ΑΤΤΙΚΗΣ
ΑΤΤΙΚΗΣ
55.465,02
33.697,31
81.896,22
77.738,42
103.299,30
47.824,62
44.266,99
42.322,85
65.915,52
101.243,93
100.006,70
60.785,87
110.057,21
35.394,70
144.168,45
122.390,55
83.222,76
92.161,14
34.169,75
16.754,77
35.318,21
37.331,35
ΠΟΣΑ ΠΡΟΣ
ΣΥΜΨΗΦΙΣΜΟ
ΑΡΘΡ. 2 ΤΟΥ Ν.
4079/2012
ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ
42.888,85
40.528,47
109.386,16
81.896,22
65.915,52
100.006,70
35.394,70
92.161,14
37.331,35
ΠΟΣΑ ΠΡΟΣ
ΣΥΜΨΗΦΙΣΜΟ
ΑΡΘΡ. 281 Α ΤΟΥ
Ν. 3852/2010
ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ
ΠΟΣΑ ΠΡΟΣ
ΑΠΟΔΟΣΗ
ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ
0,00
0,00
0,00
0,00
57.533,51
20.981,30
8.892,95
0,00
16.766,83
8.777,70
38.776,17
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
8.861,86
0,00
0,00
0,00
168.107,44
37.202,34
44.237,16
20.613,60
0,00
53.851,03
19.412,42
84.645,29
0,00
16.108,36
25.932,58
27.006,72
50.282,63
39.813,63
22.462,11
96.532,70
78.604,03
22.331,54
28.731,94
20.129,77
0,00
74.954,26
87.652,33
77.147,70
4.139,73
388.421,95
100.466,69
21.777,62
49.844,46
90.766,47
0,00
0,00
0,00
0,00
436.913,76
594,58
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
29.364,92
0,00
0,00
0,00
42.171,45
44.266,99
0,00
0,00
0,00
0,00
60.785,87
0,00
0,00
0,00
122.390,55
83.222,76
0,00
0,00
0,00
35.318,21
0,00
55.465,02
4.332,39
0,00
77.738,42
103.299,30
5.653,17
0,00
42.322,85
0,00
101.243,93
0,00
0,00
110.057,21
0,00
144.168,45
0,00
0,00
0,00
34.169,75
16.754,77
0,00
0,00
4
ΑΔΑ: ΒΛ9ΡΝ-2Α6
Α/Α
ΚΩΔ.
Τ.Π.Δ
55
56
57
58
59
60
61
62
59707
59614
59615
59708
59526
59527
59529
59530
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
59811
59617
59534
59608
59544
59812
59525
59813
59536
59537
59814
59619
59805
59610
59620
59815
59806
59816
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
59531
59545
59701
59542
59543
59646
51302
51307
51320
51309
51316
50302
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
50305
50307
50310
50312
50318
55103
55104
55203
55202
55204
55209
55206
58126
58114
58116
58108
58117
ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΔΗΜΟΥ
ΜΑΝΔΡΑΣ-ΕΙΔΥΛΛΙΑΣ
ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ
ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ ΜΕΣΟΓΑΙΑΣ
ΜΕΓΑΡΕΩΝ
ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΕΩΣ
ΜΟΣΧΑΤΟΥ-ΤΑΥΡΟΥ
ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ
ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ
ΝΙΚΑΙΑΣ-ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗ
ΡΕΝΤΗ
ΠΑΙΑΝΙΑΣ
ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ
ΠΑΛΛΗΝΗΣ
ΠΑΠΑΓΟΥ-ΧΟΛΑΡΓΟΥ
ΠΕΙΡΑΙΩΣ
ΠΕΝΤΕΛΗΣ
ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ
ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ
ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΕΩΣ
ΠΟΡΟΥ
ΡΑΦΗΝΑΣ-ΠΙΚΕΡΜΙΟΥ
ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ
ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ
ΣΠΑΤΩΝ-ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ
ΣΠΕΤΣΩΝ
ΤΡΟΙΖΗΝΙΑΣ
ΥΔΡΑΣ
ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ
ΦΙΛΟΘΕΗΣ -ΨΥΧΙΚΟΥ
ΦΥΛΗΣ
ΧΑΙΔΑΡΙΟΥ
ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ
ΩΡΩΠΟΥ
ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ
ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΧΑΙΑΣ
ΕΡΥΜΑΝΘΟΥ
ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ
ΠΑΤΡΕΩΝ
ΑΛΙΑΡΤΟΥ
ΔΙΣΤΟΜΟΥ-ΑΡΑΧΟΒΑΣΑΝΤΙΚΥΡΑΣ
ΘΗΒΑΙΩΝ
ΛΕΒΑΔΕΩΝ
ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ
ΤΑΝΑΓΡΑΣ
ΓΡΕΒΕΝΩΝ
ΔΕΣΚΑΤΗΣ
ΔΟΞΑΤΟΥ
ΔΡΑΜΑΣ
ΚΑΤΩ ΝΕΥΡΟΚΟΠΙΟΥ
ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ
ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ
ΑΓΑΘΟΝΗΣΙΟΥ
ΑΣΤΥΠΑΛΑΙΑΣ
ΚΑΛΥΜΝΙΩΝ
ΚΑΡΠΑΘΟΥ
ΚΑΣΟΥ
ΝΟΜΟΣ
ΜΗΝΙΑΙΟΙ
ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΘΕΝΤΕΣ
ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ
ΑΤΤΙΚΗΣ
ΑΤΤΙΚΗΣ
ΑΤΤΙΚΗΣ
ΑΤΤΙΚΗΣ
ΑΤΤΙΚΗΣ
ΑΤΤΙΚΗΣ
ΑΤΤΙΚΗΣ
ΑΤΤΙΚΗΣ
33.933,18
41.048,13
21.044,70
52.478,09
35.721,95
51.556,30
87.855,97
97.247,57
ΑΤΤΙΚΗΣ
ΑΤΤΙΚΗΣ
ΑΤΤΙΚΗΣ
ΑΤΤΙΚΗΣ
ΑΤΤΙΚΗΣ
ΑΤΤΙΚΗΣ
ΑΤΤΙΚΗΣ
ΑΤΤΙΚΗΣ
ΑΤΤΙΚΗΣ
ΑΤΤΙΚΗΣ
ΑΤΤΙΚΗΣ
ΑΤΤΙΚΗΣ
ΑΤΤΙΚΗΣ
ΑΤΤΙΚΗΣ
ΑΤΤΙΚΗΣ
ΑΤΤΙΚΗΣ
ΑΤΤΙΚΗΣ
ΑΤΤΙΚΗΣ
146.919,99
26.628,69
84.607,49
45.210,20
59.410,01
228.518,71
40.169,46
36.309,48
183.518,55
67.913,62
9.718,84
19.609,89
55.001,71
36.459,42
37.554,93
9.043,80
15.648,77
8.278,04
ΑΤΤΙΚΗΣ
ΑΤΤΙΚΗΣ
ΑΤΤΙΚΗΣ
ΑΤΤΙΚΗΣ
ΑΤΤΙΚΗΣ
ΑΤΤΙΚΗΣ
ΑΧΑΙΑΣ
ΑΧΑΙΑΣ
ΑΧΑΙΑΣ
ΑΧΑΙΑΣ
ΑΧΑΙΑΣ
ΒΟΙΩΤΙΑΣ
47.756,16
38.874,48
56.864,54
61.953,42
93.843,46
49.967,37
104.193,71
51.514,31
28.272,42
45.266,45
280.820,73
20.076,16
ΒΟΙΩΤΙΑΣ
ΒΟΙΩΤΙΑΣ
ΒΟΙΩΤΙΑΣ
ΒΟΙΩΤΙΑΣ
ΒΟΙΩΤΙΑΣ
ΓΡΕΒΕΝΩΝ
ΓΡΕΒΕΝΩΝ
ΔΡΑΜΑΣ
ΔΡΑΜΑΣ
ΔΡΑΜΑΣ
ΔΡΑΜΑΣ
ΔΡΑΜΑΣ
ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ
ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ
ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ
ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ
ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ
19.509,69
59.667,64
55.673,28
23.474,69
37.379,12
83.894,58
18.788,92
31.385,68
92.502,55
20.902,33
18.294,48
30.308,01
2.241,25
7.781,71
37.472,12
14.642,77
5.945,07
ΠΟΣΑ ΠΡΟΣ
ΣΥΜΨΗΦΙΣΜΟ
ΑΡΘΡ. 2 ΤΟΥ Ν.
4079/2012
ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ
35.721,95
146.919,99
40.169,46
36.309,48
33.888,61
61.953,42
55.673,28
37.472,12
ΠΟΣΑ ΠΡΟΣ
ΣΥΜΨΗΦΙΣΜΟ
ΑΡΘΡ. 281 Α ΤΟΥ
Ν. 3852/2010
ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ
ΠΟΣΑ ΠΡΟΣ
ΑΠΟΔΟΣΗ
ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ
33.933,18
41.048,13
21.044,70
52.478,09
0,00
51.556,30
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
87.855,97
97.247,57
0,00
0,00
0,00
17.680,50
0,00
124.517,02
0,00
0,00
0,00
0,00
7.619,41
0,00
55.001,71
36.459,42
37.554,93
6.348,38
0,00
8.278,04
0,00
26.628,69
84.607,49
27.529,70
59.410,01
104.001,69
0,00
0,00
183.518,55
67.913,62
2.099,43
19.609,89
0,00
0,00
0,00
2.695,42
15.648,77
0,00
47.756,16
0,00
22.975,93
0,00
93.843,46
49.967,37
104.193,71
51.514,31
28.272,42
0,00
211.841,68
20.076,16
0,00
38.874,48
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
45.266,45
68.979,06
0,00
19.509,69
59.667,64
0,00
23.474,69
37.379,12
21.340,00
5.421,92
22.635,44
0,00
9.857,40
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
14.535,56
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
62.554,58
13.367,00
8.750,24
92.502,55
11.044,94
18.294,48
30.308,01
2.241,25
7.781,71
0,00
107,22
5.945,07
5
ΑΔΑ: ΒΛ9ΡΝ-2Α6
Α/Α
ΚΩΔ.
Τ.Π.Δ
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
58118
58119
58120
58121
58110
58122
58123
58124
58113
58125
57101
57103
57106
57113
57108
50417
50423
50410
50411
50420
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
50409
50425
50426
50504
50506
52105
51415
51418
51405
51410
51402
51409
51417
55301
55306
55310
59120
59105
59108
59112
59106
59114
59118
59109
53202
53204
53208
157
158
159
160
161
162
163
164
165
55430
55424
55411
55412
55413
55433
55434
55432
55418
ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΔΗΜΟΥ
ΚΩ
ΛΕΙΨΩΝ
ΛΕΡΟΥ
ΜΕΓΙΣΤΗΣ
ΝΙΣΥΡΟΥ
ΠΑΤΜΟΥ
ΡΟΔΟΥ
ΣΥΜΗΣ
ΤΗΛΟΥ
ΧΑΛΚΗΣ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ
ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ
ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ
ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ
ΣΟΥΦΛΙΟΥ
ΔΙΡΦΥΩΝ-ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ
ΕΡΕΤΡΙΑΣ
ΙΣΤΙΑΙΑΣ-ΑΙΔΗΨΟΥ
ΚΑΡΥΣΤΟΥ
ΚΥΜΗΣ-ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ
ΜΑΝΤΟΥΔΙΟΥ-ΛΙΜΝΗΣ-ΑΓΙΑΣ
ΑΝΝΑΣ
ΣΚΥΡΟΥ
ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ
ΑΓΡΑΦΩΝ
ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ
ΖΑΚΥΝΘΟΥ
ΑΝΔΡΑΒΙΔΑΣ-ΚΥΛΛΗΝΗΣ
ΑΝΔΡΙΤΣΑΙΝΑΣ-ΚΡΕΣΤΕΝΩΝ
ΑΡΧΑΙΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΣ
ΖΑΧΑΡΩΣ
ΗΛΙΔΑΣ
ΠΗΝΕΙΟΥ
ΠΥΡΓΟΥ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ
ΒΕΡΟΙΑΣ
ΝΑΟΥΣΑΣ
ΑΡΧΑΝΩΝ-ΑΣΤΕΡΟΥΣΙΩΝ
ΒΙΑΝΝΟΥ
ΓΟΡΤΥΝΑΣ
ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
ΜΑΛΕΒΙΖΙΟΥ
ΜΙΝΩΑ ΠΕΔΙΑΔΑΣ
ΦΑΙΣΤΟΥ
ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ
ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ
ΣΟΥΛΙΟΥ
ΦΙΛΙΑΤΩΝ
ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝΜΕΝΕΜΕΝΗΣ
ΒΟΛΒΗΣ
ΔΕΛΤΑ
ΘΕΡΜΑΙΚΟΥ
ΘΕΡΜΗΣ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ
ΚΟΡΔΕΛΙΟΥ-ΕΥΟΣΜΟΥ
ΛΑΓΚΑΔΑ
ΝΟΜΟΣ
ΜΗΝΙΑΙΟΙ
ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΘΕΝΤΕΣ
ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ
ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ
ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ
ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ
ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ
ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ
ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ
ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ
ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ
ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ
ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ
ΕΒΡΟΥ
ΕΒΡΟΥ
ΕΒΡΟΥ
ΕΒΡΟΥ
ΕΒΡΟΥ
ΕΥΒΟΙΑΣ
ΕΥΒΟΙΑΣ
ΕΥΒΟΙΑΣ
ΕΥΒΟΙΑΣ
ΕΥΒΟΙΑΣ
53.172,50
5.848,91
22.668,29
3.879,85
6.477,64
10.887,66
206.426,35
9.670,95
5.233,74
4.332,08
110.879,34
40.613,25
68.876,66
11.433,11
38.389,08
36.733,21
20.528,06
40.022,54
28.089,15
58.185,25
ΕΥΒΟΙΑΣ
ΕΥΒΟΙΑΣ
ΕΥΒΟΙΑΣ
ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ
ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ
ΖΑΚΥΝΘΟΥ
ΗΛΕΙΑΣ
ΗΛΕΙΑΣ
ΗΛΕΙΑΣ
ΗΛΕΙΑΣ
ΗΛΕΙΑΣ
ΗΛΕΙΑΣ
ΗΛΕΙΑΣ
ΗΜΑΘΙΑΣ
ΗΜΑΘΙΑΣ
ΗΜΑΘΙΑΣ
ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ
ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ
ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ
28.464,09
11.175,72
135.187,54
40.674,83
54.490,84
82.709,73
44.135,23
40.977,40
40.746,84
28.161,74
62.796,71
33.509,68
87.936,20
70.176,99
100.640,06
55.310,80
39.766,98
14.322,81
37.571,44
224.649,72
43.008,99
39.847,21
44.728,27
44.548,67
51.442,96
28.347,59
32.105,11
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
72.673,71
42.768,07
63.087,33
64.026,67
53.649,22
471.385,32
109.526,31
98.707,40
67.125,80
ΠΟΣΑ ΠΡΟΣ
ΣΥΜΨΗΦΙΣΜΟ
ΑΡΘΡ. 2 ΤΟΥ Ν.
4079/2012
ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ
3.128,03
38.389,08
100.640,06
37.571,44
438.173,50
ΠΟΣΑ ΠΡΟΣ
ΣΥΜΨΗΦΙΣΜΟ
ΑΡΘΡ. 281 Α ΤΟΥ
Ν. 3852/2010
ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ
ΠΟΣΑ ΠΡΟΣ
ΑΠΟΔΟΣΗ
ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
206.426,35
5.155,18
5.233,74
0,00
0,00
23.997,87
0,00
0,00
0,00
36.733,21
20.528,06
40.022,54
28.089,15
58.185,25
53.172,50
5.848,91
22.668,29
3.879,85
3.349,61
10.887,66
0,00
4.515,77
0,00
4.332,08
110.879,34
16.615,38
68.876,66
11.433,11
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
28.464,09
0,00
107.227,80
0,00
9.785,32
42.790,05
44.135,23
40.977,40
25.548,78
0,00
45.430,58
0,00
87.936,20
37.758,29
0,00
0,00
39.766,98
14.322,81
0,00
224.649,72
30.935,84
22.527,12
35.255,99
44.548,67
43.022,40
0,00
13.575,45
0,00
11.175,72
27.959,74
40.674,83
44.705,52
39.919,68
0,00
0,00
15.198,06
28.161,74
17.366,12
33.509,68
0,00
32.418,70
0,00
55.310,80
0,00
0,00
0,00
0,00
12.073,15
17.320,09
9.472,28
0,00
8.420,56
28.347,59
18.529,66
0,00
34.435,38
0,00
31.441,23
42.132,76
33.211,83
109.526,31
98.707,40
32.028,51
72.673,71
8.332,69
63.087,33
32.585,44
11.516,46
0,00
0,00
0,00
35.097,29
6
ΑΔΑ: ΒΛ9ΡΝ-2Α6
Α/Α
ΚΩΔ.
Τ.Π.Δ
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
55441
55440
55437
55417
55443
53325
53301
53316
53323
53313
53317
53319
53314
55503
55504
55511
55501
54101
54108
54115
54111
54113
54117
55613
55608
55609
52205
52210
52304
52301
55706
55710
55815
55813
55810
55814
51503
51505
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
51506
51507
51508
51509
58201
58223
58202
58224
58207
58220
58221
58227
58209
58210
58211
219
220
221
58212
58213
58222
ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΔΗΜΟΥ
ΝΕΑΠΟΛΗΣ-ΣΥΚΕΩΝ
ΠΑΥΛΟΥ ΜΕΛΑ
ΠΥΛΑΙΑΣ-ΧΟΡΤΙΑΤΗ
ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ
ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ
ΒΟΡΕΙΩΝ ΤΖΟΥΜΕΡΚΩΝ
ΔΩΔΩΝΗΣ
ΖΑΓΟΡΙΟΥ
ΖΙΤΣΑΣ
ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ
ΚΟΝΙΤΣΑΣ
ΜΕΤΣΟΒΟΥ
ΠΩΓΩΝΙΟΥ
ΘΑΣΟΥ
ΚΑΒΑΛΑΣ
ΝΕΣΤΟΥ
ΠΑΓΓΑΙΟΥ
ΑΡΓΙΘΕΑΣ
ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
ΛΙΜΝΗΣ ΠΛΑΣΤΗΡΑ
ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ
ΠΑΛΑΜΑ
ΣΟΦΑΔΩΝ
ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ
ΝΕΣΤΟΡΙΟΥ
ΟΡΕΣΤΙΔΟΣ
ΚΕΡΚΥΡΑΣ
ΠΑΞΩΝ
ΙΘΑΚΗΣ
ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ
ΚΙΛΚΙΣ
ΠΑΙΟΝΙΑΣ
ΒΟΙΟΥ
ΕΟΡΔΑΙΑΣ
ΚΟΖΑΝΗΣ
ΣΕΡΒΙΩΝ-ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ
ΒΕΛΟΥ-ΒΟΧΑΣ
ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ
ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ-ΑΓΙΩΝ
ΘΕΟΔΩΡΩΝ
ΝΕΜΕΑΣ
ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ-ΕΥΡΩΣΤΙΝΗΣ
ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ
ΑΜΟΡΓΟΥ
ΑΝΑΦΗΣ
ΑΝΔΡΟΥ
ΑΝΤΙΠΑΡΟΥ
ΘΗΡΑΣ
ΙΗΤΩΝ
ΚΕΑΣ
ΚΙΜΩΛΟΥ
ΚΥΘΝΟΥ
ΜΗΛΟΥ
ΜΥΚΟΝΟΥ
ΝΑΞΟΥ ΚΑΙ ΜΙΚΡΩΝ
ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΠΑΡΟΥ
ΣΕΡΙΦΟΥ
ΝΟΜΟΣ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΚΑΒΑΛΑΣ
ΚΑΒΑΛΑΣ
ΚΑΒΑΛΑΣ
ΚΑΒΑΛΑΣ
ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ
ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ
ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ
ΚΕΡΚΥΡΑΣ
ΚΕΡΚΥΡΑΣ
ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ
ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ
ΚΙΛΚΙΣ
ΚΙΛΚΙΣ
ΚΟΖΑΝΗΣ
ΚΟΖΑΝΗΣ
ΚΟΖΑΝΗΣ
ΚΟΖΑΝΗΣ
ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
ΜΗΝΙΑΙΟΙ
ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΘΕΝΤΕΣ
ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ
117.663,73
112.565,30
66.582,81
49.290,83
38.230,35
23.235,13
37.122,53
24.973,70
44.093,24
157.972,78
28.873,44
17.834,33
33.749,22
27.236,78
116.851,19
41.827,76
60.896,14
16.419,13
92.634,28
15.292,41
33.161,26
37.723,15
45.701,01
82.245,23
17.773,13
28.209,41
223.841,10
8.732,53
13.388,62
91.299,95
96.134,65
63.558,90
57.926,94
83.009,51
131.989,89
42.828,43
30.274,79
91.723,15
ΠΟΣΑ ΠΡΟΣ
ΣΥΜΨΗΦΙΣΜΟ
ΑΡΘΡ. 2 ΤΟΥ Ν.
4079/2012
ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ
92.634,28
223.841,10
83.009,51
131.989,89
30.274,79
ΠΟΣΑ ΠΡΟΣ
ΣΥΜΨΗΦΙΣΜΟ
ΑΡΘΡ. 281 Α ΤΟΥ
Ν. 3852/2010
ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ
ΠΟΣΑ ΠΡΟΣ
ΑΠΟΔΟΣΗ
ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ
0,00
96.571,26
66.582,81
0,00
38.230,35
0,00
0,00
17.029,96
15.511,76
157.972,78
0,00
0,00
14.672,92
27.236,78
0,00
29.847,36
57.483,32
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
46.472,10
17.773,13
0,00
0,00
0,00
0,00
91.299,95
0,00
37.228,15
16.885,34
0,00
0,00
42.828,43
0,00
0,00
117.663,73
15.994,04
0,00
49.290,83
0,00
23.235,13
37.122,53
7.943,74
28.581,47
0,00
28.873,44
17.834,33
19.076,30
0,00
116.851,19
11.980,40
3.412,82
16.419,13
0,00
15.292,41
33.161,26
37.723,15
45.701,01
35.773,13
0,00
28.209,41
0,00
8.732,53
13.388,62
0,00
96.134,65
26.330,74
41.041,60
0,00
0,00
0,00
0,00
91.723,15
ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΚΥΚΛΑΔΩΝ
33.679,20
15.544,11
40.193,87
44.006,82
8.597,21
3.405,33
24.773,11
4.545,86
26.948,67
8.789,57
11.032,71
4.266,15
8.349,50
15.536,67
18.989,27
0,00
0,00
0,00
0,00
6.170,24
0,00
24.773,11
0,00
9.574,03
0,00
0,00
0,00
0,00
8.608,18
18.989,27
33.679,20
15.544,11
40.193,87
44.006,82
2.426,97
3.405,33
0,00
4.545,86
17.374,64
8.789,57
11.032,71
4.266,15
8.349,50
6.928,50
0,00
ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΚΥΚΛΑΔΩΝ
47.462,50
26.162,02
7.101,54
0,00
0,00
0,00
47.462,50
26.162,02
7.101,54
7
ΑΔΑ: ΒΛ9ΡΝ-2Α6
Α/Α
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
ΚΩΔ.
Τ.Π.Δ
58230
58215
58206
58216
58218
51605
51621
51620
51610
51617
54201
54207
54221
54215
54217
54227
54228
59201
59202
59207
59208
58318
58312
58311
52404
52407
54303
54319
54320
54307
54304
54318
54322
54316
51718
51715
51721
51720
51726
51717
57202
57203
57204
57206
55901
55904
55903
55911
56113
56104
56101
53408
53407
53406
59306
59310
59301
59303
ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΔΗΜΟΥ
ΣΙΚΙΝΟΥ
ΣΙΦΝΟΥ
ΣΥΡΟΥ-ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ
ΤΗΝΟΥ
ΦΟΛΕΓΑΝΔΡΟΥ
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ
ΕΛΑΦΟΝΗΣΟΥ
ΕΥΡΩΤΑ
ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ
ΣΠΑΡΤΗΣ
ΑΓΙΑΣ
ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ
ΚΙΛΕΛΕΡ
ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ
ΤΕΜΠΩΝ
ΤΥΡΝΑΒΟΥ
ΦΑΡΣΑΛΩΝ
ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ
ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ
ΟΡΟΠΕΔΙΟΥ ΛΑΣΙΘΙΟΥ
ΣΗΤΕΙΑΣ
ΑΓΙΟΥ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΥ
ΛΕΣΒΟΥ
ΛΗΜΝΟΥ
ΛΕΥΚΑΔΑΣ
ΜΕΓΑΝΗΣΙΟΥ
ΑΛΜΥΡΟΥ
ΑΛΟΝΗΣΟΥ
ΒΟΛΟΥ
ΖΑΓΟΡΑΣ-ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΝΟΤΙΟΥ ΠΗΛΙΟΥ
ΡΗΓΑ ΦΕΡΑΙΟΥ
ΣΚΙΑΘΟΥ
ΣΚΟΠΕΛΟΥ
ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ
ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ
ΜΕΣΣΗΝΗΣ
ΟΙΧΑΛΙΑΣ
ΠΥΛΟΥ-ΝΕΣΤΟΡΟΣ
ΤΡΙΦΥΛΙΑΣ
ΑΒΔΗΡΩΝ
ΜΥΚΗΣ
ΞΑΝΘΗΣ
ΤΟΠΕΙΡΟΥ
ΑΛΜΩΠΙΑΣ
ΕΔΕΣΣΑΣ
ΠΕΛΛΑΣ
ΣΚΥΔΡΑΣ
ΔΙΟΥ-ΟΛΥΜΠΟΥ
ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ
ΠΥΔΝΑΣ-ΚΟΛΙΝΔΡΟΥ
ΖΗΡΟΥ
ΠΑΡΓΑΣ
ΠΡΕΒΕΖΑΣ
ΑΓΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ
ΑΜΑΡΙΟΥ
ΑΝΩΓΕΙΩΝ
ΜΥΛΟΠΟΤΑΜΟΥ
ΝΟΜΟΣ
ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΛΑΚΩΝΙΑΣ
ΛΑΚΩΝΙΑΣ
ΛΑΚΩΝΙΑΣ
ΛΑΚΩΝΙΑΣ
ΛΑΚΩΝΙΑΣ
ΛΑΡΙΣΑΣ
ΛΑΡΙΣΑΣ
ΛΑΡΙΣΑΣ
ΛΑΡΙΣΑΣ
ΛΑΡΙΣΑΣ
ΛΑΡΙΣΑΣ
ΛΑΡΙΣΑΣ
ΛΑΣΙΘΙΟΥ
ΛΑΣΙΘΙΟΥ
ΛΑΣΙΘΙΟΥ
ΛΑΣΙΘΙΟΥ
ΛΕΣΒΟΥ
ΛΕΣΒΟΥ
ΛΕΣΒΟΥ
ΛΕΥΚΑΔΟΣ
ΛΕΥΚΑΔΟΣ
ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ
ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ
ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ
ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ
ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ
ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ
ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ
ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ
ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
ΞΑΝΘΗΣ
ΞΑΝΘΗΣ
ΞΑΝΘΗΣ
ΞΑΝΘΗΣ
ΠΕΛΛΑΣ
ΠΕΛΛΑΣ
ΠΕΛΛΑΣ
ΠΕΛΛΑΣ
ΠΙΕΡΙΑΣ
ΠΙΕΡΙΑΣ
ΠΙΕΡΙΑΣ
ΠΡΕΒΕΖΗΣ
ΠΡΕΒΕΖΗΣ
ΠΡΕΒΕΖΗΣ
ΡΕΘΥΜΝΟΥ
ΡΕΘΥΜΝΟΥ
ΡΕΘΥΜΝΟΥ
ΡΕΘΥΜΝΟΥ
ΜΗΝΙΑΙΟΙ
ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΘΕΝΤΕΣ
ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ
3.444,46
11.513,44
37.149,34
19.061,93
3.732,25
47.849,96
3.490,12
49.136,23
50.805,94
73.190,31
28.579,77
77.225,63
44.214,85
191.713,29
31.281,67
38.495,69
40.810,04
47.542,31
50.308,76
8.839,04
39.172,27
3.768,81
193.722,78
41.708,37
63.553,36
8.474,36
37.967,15
10.781,47
208.202,74
13.429,73
24.857,85
21.773,80
15.022,35
12.858,08
20.069,92
105.897,37
57.353,55
33.596,87
46.080,69
58.332,84
31.937,31
29.374,85
89.122,75
21.523,69
50.108,16
46.714,79
96.364,13
38.572,26
42.425,95
126.109,55
31.193,30
35.458,93
29.936,14
55.328,42
21.342,82
17.469,09
7.112,18
32.150,83
ΠΟΣΑ ΠΡΟΣ
ΣΥΜΨΗΦΙΣΜΟ
ΑΡΘΡ. 2 ΤΟΥ Ν.
4079/2012
ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ
191.713,29
18.889,66
12.477,11
11.752,92
21.523,69
46.714,80
29.936,14
ΠΟΣΑ ΠΡΟΣ
ΣΥΜΨΗΦΙΣΜΟ
ΑΡΘΡ. 281 Α ΤΟΥ
Ν. 3852/2010
ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ
0,00
8.191,51
0,00
9.578,84
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
28.579,77
65.226,20
0,00
0,00
24.960,87
38.495,69
20.976,26
0,00
0,00
0,00
13.459,75
0,00
160.471,94
4.953,47
0,00
0,00
36.034,95
0,00
105.318,23
13.429,73
12.380,74
13.870,18
15.022,35
12.858,08
10.689,68
88.994,52
0,00
0,00
0,00
58.332,84
9.815,64
0,00
0,00
0,00
50.108,16
0,00
96.364,13
35.697,62
42.425,95
126.109,55
12.918,88
35.458,93
0,00
0,00
21.342,82
0,00
3.708,65
29.160,85
ΠΟΣΑ ΠΡΟΣ
ΑΠΟΔΟΣΗ
ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ
3.444,46
3.321,93
37.149,34
9.483,08
3.732,25
47.849,96
3.490,12
49.136,23
50.805,94
73.190,31
0,00
11.999,43
44.214,85
0,00
6.320,79
0,00
19.833,77
28.652,65
50.308,76
8.839,04
25.712,52
3.768,81
33.250,84
36.754,90
63.553,36
8.474,36
1.932,20
10.781,47
102.884,51
0,00
0,00
7.903,63
0,00
0,00
9.380,25
16.902,84
45.600,63
33.596,87
46.080,69
0,00
22.121,67
29.374,85
89.122,75
0,00
0,00
0,00
0,00
2.874,63
0,00
0,00
18.274,42
0,00
0,00
55.328,42
0,00
17.469,09
3.403,53
2.989,99
8
ΑΔΑ: ΒΛ9ΡΝ-2Α6
Α/Α
ΚΩΔ.
Τ.Π.Δ
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
59309
57309
57303
57304
57307
58401
58402
58408
56221
56212
56205
56206
56211
56215
56216
54405
54418
54425
54421
50721
50706
50711
50703
50719
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
50710
50720
56302
56306
56308
50801
50809
56412
56405
56406
56410
56411
59413
59424
59417
59411
59418
59420
59423
58508
58509
58510
ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΔΗΜΟΥ
ΡΕΘΥΜΝΗΣ
ΑΡΡΙΑΝΩΝ
ΙΑΣΜΟΥ
ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ
ΜΑΡΩΝΕΙΑΣ-ΣΑΠΩΝ
ΙΚΑΡΙΑΣ
ΣΑΜΟΥ
ΦΟΥΡΝΩΝ ΚΟΡΣΕΩΝ
ΑΜΦΙΠΟΛΗΣ
ΒΙΣΑΛΤΙΑΣ
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΠΑΠΠΑ
ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ
ΝΕΑΣ ΖΙΧΝΗΣ
ΣΕΡΡΩΝ
ΣΙΝΤΙΚΗΣ
ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ
ΠΥΛΗΣ
ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ
ΦΑΡΚΑΔΟΝΑΣ
ΑΜΦΙΚΛΕΙΑΣ-ΕΛΑΤΕΙΑΣ
ΔΟΜΟΚΟΥ
ΛΑΜΙΕΩΝ
ΛΟΚΡΩΝ
ΜΑΚΡΑΚΩΜΗΣ
ΜΩΛΟΥ-ΑΓΙΟΥ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΣΤΥΛΙΔΑΣ
ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ
ΠΡΕΣΠΩΝ
ΦΛΩΡΙΝΑΣ
ΔΕΛΦΩΝ
ΔΩΡΙΔΟΣ
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ
ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ
ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ
ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ
ΣΙΘΩΝΙΑΣ
ΑΠΟΚΟΡΩΝΟΥ
ΓΑΥΔΟΥ
ΚΑΝΤΑΝΟΥ-ΣΕΛΙΝΟΥ
ΚΙΣΣΑΜΟΥ
ΠΛΑΤΑΝΙΑ
ΣΦΑΚΙΩΝ
ΧΑΝΙΩΝ
ΟΙΝΟΥΣΣΩΝ
ΧΙΟΥ
ΨΑΡΩΝ
ΣΥΝΟΛΑ
ΝΟΜΟΣ
ΜΗΝΙΑΙΟΙ
ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΘΕΝΤΕΣ
ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ
ΡΕΘΥΜΝΟΥ
ΡΟΔΟΠΗΣ
ΡΟΔΟΠΗΣ
ΡΟΔΟΠΗΣ
ΡΟΔΟΠΗΣ
ΣΑΜΟΥ
ΣΑΜΟΥ
ΣΑΜΟΥ
ΣΕΡΡΩΝ
ΣΕΡΡΩΝ
ΣΕΡΡΩΝ
ΣΕΡΡΩΝ
ΣΕΡΡΩΝ
ΣΕΡΡΩΝ
ΣΕΡΡΩΝ
ΤΡΙΚΑΛΩΝ
ΤΡΙΚΑΛΩΝ
ΤΡΙΚΑΛΩΝ
ΤΡΙΚΑΛΩΝ
ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ
ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ
ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ
ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ
ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ
81.136,33
35.851,67
26.361,69
100.142,14
32.141,91
22.555,42
73.697,27
7.434,93
26.782,72
44.413,29
30.390,55
37.390,27
25.720,94
111.465,59
51.536,24
66.139,25
47.449,78
122.035,43
29.213,77
29.599,88
29.953,42
116.432,39
38.926,00
42.065,85
ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ
ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ
ΦΛΩΡΙΝΑΣ
ΦΛΩΡΙΝΑΣ
ΦΛΩΡΙΝΑΣ
ΦΩΚΙΔΑΣ
ΦΩΚΙΔΑΣ
ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ
ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ
ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ
ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ
ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ
ΧΑΝΙΩΝ
ΧΑΝΙΩΝ
ΧΑΝΙΩΝ
ΧΑΝΙΩΝ
ΧΑΝΙΩΝ
ΧΑΝΙΩΝ
ΧΑΝΙΩΝ
ΧΙΟΥ
ΧΙΟΥ
ΧΙΟΥ
29.116,35
25.148,04
41.976,53
10.608,70
69.894,25
70.285,37
42.089,75
35.105,68
25.627,17
56.086,25
40.412,95
22.120,28
30.311,28
2.574,94
19.206,83
25.341,37
37.373,67
8.927,12
153.293,05
6.298,09
126.263,04
5.597,41
17.822.916,67
ΠΟΣΑ ΠΡΟΣ
ΣΥΜΨΗΦΙΣΜΟ
ΑΡΘΡ. 2 ΤΟΥ Ν.
4079/2012
ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ
122.035,43
56.086,25
2.744.398,38
ΠΟΣΑ ΠΡΟΣ
ΣΥΜΨΗΦΙΣΜΟ
ΑΡΘΡ. 281 Α ΤΟΥ
Ν. 3852/2010
ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ
ΠΟΣΑ ΠΡΟΣ
ΑΠΟΔΟΣΗ
ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ
81.136,33
0,00
0,00
74.160,63
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
72.081,65
0,00
66.139,25
10.860,39
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
37.295,18
1.030,00
0,00
35.851,67
26.361,69
25.981,51
32.141,91
22.555,42
73.697,27
7.434,93
26.782,72
44.413,29
30.390,55
37.390,27
25.720,94
39.383,94
51.536,24
0,00
36.589,39
0,00
29.213,77
29.599,88
29.953,42
116.432,39
1.630,82
41.035,85
11.218,93
0,00
13.117,40
242,38
11.409,94
47.387,98
0,00
35.105,68
25.627,17
0,00
40.412,95
22.120,28
23.007,56
0,00
0,00
25.341,37
37.191,93
0,00
0,00
0,00
17.219,43
0,00
7.091.756,07
17.897,42
25.148,04
28.859,13
10.366,32
58.484,31
22.897,39
42.089,75
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
7.303,72
2.574,94
19.206,83
0,00
181,74
8.927,12
153.293,05
6.298,09
109.043,61
5.597,41
7.986.762,22
9
ΑΔΑ: ΒΛ9ΡΝ-2Α6
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:
1. Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδας (ΚΕΔΕ)
Ακαδημίας 65 και Γενναδίου 8
Τ.Κ. 106 78 ΑΘΗΝΑ
2. Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων
Ακαδημίας 40
Τ.Κ. 101 74 - ΑΘΗΝΑ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ:
1) Γραφείο Υπουργού
2) Γραφείο Αν. Υπουργού
3) Γραφείο Γεν. Γραμματέα
4) Γραφείο Γεν. Διευθυντή Οικονομικών Υπηρεσιών
5) Δ/νση Οικονομικής και Αναπτυξιακής Πολιτικής Τοπ. Αυτ/σης
-Τμήμα Επιχορηγήσεων Τοπ. Αυτ/σης6) Δ/νση Οικονομικών Τοπ. Αυτ/σης
10