close

Enter

Log in using OpenID

2η Ιουνίου 2010

embedDownload
TÂÙ¿ÚÙË
2 IÔ˘Ó›Ô˘
2010
AP. ºY§§OY 1106
ETO™ 45ÔÓ
§Â˘ÎˆÛ›· - K‡ÚÔ˜
∂ӈ̤ÓÔ ÙÔ ™˘Ó‰ÈηÏÈÛÙÈÎfi ∫›ÓËÌ·
™ÙȘ ¿ÏϘ
ÛÂÏ›‰Â˜
‰Â›¯ÓÂÈ ÙÔ ‰ÚfiÌÔ ÁÈ· ÛÙ‹ÚÈÍË Ù˘ ÔÈÎÔÓÔÌ›·˜
°È· ÙȘ ÊÂÙÈÓ¤˜ ‰È·ÎÔ¤˜
OÈ ÎÏËÚÒÛÂȘ ÁÈ· Ù· ÂÍÔ¯Èο Ù˘
¶A™Y¢Y ÛÙËÓ ¶¿ÊÔ Î·È ÛÙȘ ¶Ï¿ÙÚ˜
Î·È Ù· ‰È·ÌÂÚ›ÛÌ·Ù· Tsokkos ÛÙÔÓ
¶ÚˆÙ·Ú¿ ÛÙȘ ÛÂÏ›‰Â˜
5-9
§ÂÙÔ̤ÚÂȘ ÁÈ· ÙË ‰È·‰Èηۛ·
ÏËڈ̋˜ ÁÈ· Ù· ‰È·ÌÂÚ›ÛÌ·Ù·
4
OÈ ÏËڈ̤˜ Ó· ÔÏÔÎÏËÚˆıÔ‡Ó
̤¯ÚÈ ÙȘ 15 IÔ˘Ó›Ô˘.
Afi„ÂȘ Î·È Û¯fiÏÈ·
3
AÔÊ¿ÛÂȘ AÓˆÙ¿ÙÔ˘ ¢ÈηÛÙËÚ›Ô˘
4
EΉÚÔÌ‹ ™˘ÓÙ·ÍÈÔ‡¯ˆÓ Î·È ÂΉ‹ÏˆÛË
ÁÈ· Ó¤Ô˘˜ ™˘ÓÙ·ÍÈÔ‡¯Ô˘˜
3
AÓ·ÌÓËÛÙÈ΋ ÛÂÈÚ¿ ÁÚ·ÌÌ·ÙÔۋ̈Ó
ÁÈ· ÙËÓ Â›ÛÎÂ„Ë ÙÔ˘ ¶¿·
9
N¤· ·fi ÙËÓ E.E.
10
Afi ÙËÓ EÏÏ¿‰· Î·È ÙÔÓ KfiÛÌÔ
11
¶ÔÏÈÙÈÛÌfi˜
12
°È· ÙÔÓ ÂχıÂÚÔ Û·˜ ¯ÚfiÓÔ
13
Afi ÙËÓ E›ÛËÌË EÊËÌÂÚ›‰·
14
H AıÏËÙÈ΋ Ì·˜ ÛÂÏ›‰·
15
ÙËÓ ¶·ÓÛ˘Ó‰ÈηÏÈÛÙÈ΋ ¢È¿Û΄Ë
Ù˘ ÂÚ·Ṳ̂Ó˘ ∆ÂÙ¿ÚÙ˘ ¤ÁÈÓ ·Ú·ÁˆÁÈ΋ Û˘˙‹ÙËÛË ÙˆÓ ÛËÌÂÚÈÓÒÓ
‰Â‰ÔÌ¤ÓˆÓ Î·È ÙˆÓ ÚÔÔÙÈÎÒÓ Ù˘ ÔÈÎÔÓÔÌ›·˜ ÌÂÙ¿ ÙȘ ·ÚÓËÙÈΤ˜ ÂÈÙÒÛÂȘ Ù˘
‰ÈÂıÓÔ‡˜ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋˜ ÎÚ›Û˘ Î·È Ï‹ÊıËÎ·Ó ÔÌfiʈÓ˜ ·ÔÊ¿ÛÂȘ ÁÈ· ÙËÓ ÔÚ›· Ô˘ Ú¤ÂÈ Ó· ·ÎÔÏÔ˘ıËı›. ∆Ô ™˘Ó‰ÈηÏÈÛÙÈÎfi ∫›ÓËÌ· ηÏ› ÛÂ Û˘ÏÏÔÁÈ΋
·ÓÙÈÌÂÙÒÈÛË ÙˆÓ ÚÔ‚ÏËÌ¿ÙˆÓ Î·È ÛÂ
Û˘ÏÏÔÁÈ΋ Û˘ÓÂÈÛÊÔÚ¿ ÂÎÊÚ¿˙ÔÓÙ·˜
ÂÙÔÈÌfiÙËÙ· Ó· ·Ó·‚¿ÏÂÈ ‰ÈηÈÔÏÔÁË̤ӷ
·ÈÙ‹Ì·Ù· ÙˆÓ ÂÚÁ·˙ÔÌ¤ÓˆÓ ÁÈ· ÁÂÓÈΤ˜
·˘Í‹ÛÂȘ. ¢Â›¯ÓÂÈ ¤ÙÛÈ ÙÔ ‰ÚfiÌÔ Î·È ÛÙËÓ
ÂÚÁÔ‰ÔÙÈ΋ ÏÂ˘Ú¿ ηÏÒÓÙ·˜ ÙËÓ Ó· Û˘ÓÂÈÛʤÚÂÈ ÁÈ· ÙËÓ Â›Ù¢ÍË ÙÔ˘ ÎÔÈÓÔ‡
ÛÙfi¯Ô˘ Î·È Ó· ÌË ı¤ÙÂÈ ÂÎÙfi˜ Û˘ÓÂÈÛÊÔÚ¿˜ ÙÔÓ ÂÚÁÔ‰ÔÙÈÎfi ÎfiÛÌÔ Î·È Ó· ÚÔʤÚÂÈ ÛÙÔ˘˜ ¤¯ÔÓÙ˜ ¢ηÈڛ˜ ÁÈ· ÂÎÌÂÙ¿ÏÏ¢ÛË ÁÈ· ÙË Û˘ÛÛÒÚ¢ÛË ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ˘ ÏÔ‡ÙÔ˘.
∆Ô ™˘Ó‰ÈηÏÈÛÙÈÎfi ∫›ÓËÌ· Â·Ó·Ï·Ì‚¿ÓÂÈ Î·È ÙÔ ¿ÁÈÔ ·›ÙËÌ· ÁÈ· ¿Ù·ÍË Ù˘
ÊÔÚÔ‰È·Ê˘Á‹˜ – ÊÔÚÔ·ÔÊ˘Á‹˜ Î·È ÁÈ·
›ÛÚ·ÍË ÙˆÓ ÔÊÂÈÏÔÌ¤ÓˆÓ ÚÔ˜ ÙÔ ÎÚ¿ÙÔ˜ Ù· ÔÔ›· ·fi ÌfiÓ· ÙÔ˘˜ ÌÔÚÔ‡Ó Ó·
˘ÂÚηχ„Ô˘Ó ÙÔ ÂÏÏ›ÌÌ·Ù· ¶ÚÔηÏ›
ÂÓ ÚÔÎÂÈ̤ӈ Ô‰˘ÓËÚ‹ ÂÓÙ‡ˆÛË ÙÔ ÁÂÁÔÓfi˜ fiÙÈ ·fi ÂÚÁÔ‰ÔÙÈ΋˜ ÏÂ˘Ú¿˜ ÂÓÒ
˙ËÙÂ›Ù·È ÛıÂÓ·Ú¿ Ë ¿Ù·ÍË Ù˘ ÊÔÚÔ‰È·Ê˘Á‹˜ Ù·˘Ùfi¯ÚÔÓ· ˘Ô‚·ıÌ›˙ÂÙ·È Ë
·ÔÙÂÏÂÛÌ·ÙÈÎfiÙËÙ· ÙÔ˘ ̤ÙÚÔ˘ Î·È ‰›‰ÂÙ·È Ë ÂÓÙ‡ˆÛË fiÙÈ Ë ÛÙ‹ÚÈÍË ÛÙÔ ·›ÙËÌ· ‰ÂÓ Â›Ó·È Ô˘ÛÈ·ÛÙÈ΋.
√È ı¤ÛÂȘ ÙÔ˘ ™˘Ó‰ÈηÏÈÛÙÈÎÔ‡ ∫ÈÓ‹Ì·ÙÔ˜ ı· ÙÂıÔ‡Ó ÛÙÔÓ ¶Úfi‰ÚÔ Ù˘ ¢ËÌÔÎÚ·Ù›·˜ Ì ÙÔÓ ÔÔ›Ô Û˘Ó¯›˙ÂÙ·È Ô
™
‰È¿ÏÔÁÔ˜ Ì ÛÙfi¯Ô ÙËÓ Î·Ù¿ÏËÍË ÛÂ Û˘Ó·ÈÓÂÙÈΤ˜ χÛÂȘ. ∏ √ÚÁ¿ÓˆÛË Ì·˜ Â›Ó·È Î·ÙËÁÔÚËÌ·ÙÈ΋ ÛÙËÓ ÎÔÈÓ‹ Û˘Ó‰ÈηÏÈÛÙÈ΋ ı¤ÛË fiÙÈ ÁÈ· ÙËÓ ·ÓÙÈÌÂÙÒÈÛË
ÙˆÓ ·Ó·ÁÎÒÓ Ù˘ ÔÈÎÔÓÔÌ›·˜ fiÏÔÈ ı· Ú¤ÂÈ Ó· Û˘ÓÂÈÛʤÚÔ˘Ó. K·ÏÔ‡ÓÙ·È Î·È ÔÈ
ÂÚÁÔ‰fiÙ˜ Î·È È‰È·›ÙÂÚ· ÔÈ ¤¯ÔÓÙ˜
ÏÔ‡ÙÔ Ó· Û˘ÓÂÈÛʤÚÔ˘Ó Î·È ·ÔÚÚ›ÙÂÙ·È Ë ı¤ÛË ÙÔ˘˜ fiˆ˜ ÔÈ Ï‡ÛÂȘ ÛÙ· ‰ËÌÔÛÈÓÔ9ÌÈο ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· ·Ó·˙ËÙËıÔ‡Ó
ÌfiÓÔ ÛÙË Ì›ˆÛË ÙˆÓ ·ÔÏ·‚ÒÓ Î·È ÙˆÓ
ˆÊÂÏËÌ¿ÙˆÓ ÙˆÓ ÂÚÁ·˙Ô̤ӈÓ.
¶Ï‹ÚË ÛÙ‹ÚÈÍË ÛÙÔ ∆∂¶ ÁÈ· ¿Ù·ÍË ÊÔÚÔ‰È·Ê˘Á‹˜
ÂͤÊÚ·ÛÂ Ô ¶Úfi‰ÚÔ˜ Ù˘ ¢ËÌÔÎÚ·Ù›·˜
H ÂÈηÈÚfiÙËÙ· ÙÔ˘ MA£
 Ï‹ÚË ·ÓÙ›ıÂÛË Ì ÔÏÈÙÈÎÔ‡˜ ηÈ
Ì Â·ÁÁÂÏ̷ٛ˜ ÙÔ˘ ȉȈÙÈÎÔ‡ ÙÔ̤· ‚Ú›ÛÎÂÙ·È Ô ¶Úfi‰ÚÔ˜ Ù˘ ¢ËÌÔÎÚ·Ù›·˜ ¢ËÌ‹ÙÚ˘ ÃÚÈÛÙfiÊÈ·˜ ÛÙȘ
·ÚÓËÙÈΤ˜ ÙÔÔıÂÙ‹ÛÂȘ ÙÔ˘˜ ÛÙÔ ·ÓÛ˘Ó‰ÈηÏÈÛÙÈÎfi ·›ÙËÌ· ÁÈ· ¿Ù·ÍË Ù˘
ÊÔÚÔ‰È·Ê˘Á‹˜. ¶ÚÔ¯ı¤˜ ¢Â˘Ù¤Ú· Ô
¶Úfi‰ÚÔ˜ Ù˘ ¢ËÌÔÎÚ·Ù›·˜ Ì›ÏËÛ ÛÂ
Û˘ÁΤÓÙÚˆÛË ÙˆÓ ˘·ÏÏ‹ÏˆÓ ÙÔ˘ ∆Ì‹Ì·ÙÔ˜ ∂ÛˆÙÂÚÈÎÒÓ ¶ÚÔÛfi‰ˆÓ Ô˘ Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹ıËΠÛÙËÓ ∞›ıÔ˘Û· ™˘Ó‰ڛˆÓ
ªÈ¯·Ï¿Î˘ ∫·Ú·ÔÏ‹˜ Ù˘ ¶∞™À¢À ‰È·‚‚·ÈÒÓÔÓÙ·˜ ÙÔ˘˜ fiÙÈ Ô ›‰ÈÔ˜ ÚÔÛˆÈο Î·È Ë ∫˘‚¤ÚÓËÛË ÚÔÛʤÚÔ˘Ó ÛÙÔ ‰˘Ó·ÌÈÎfi ÙÔ˘ ∆Ì‹Ì·ÙÔ˜ Ï‹ÚË ÛÙ‹ÚÈÍË ÛÙÔ
¤ÚÁÔ ÙÔ˘˜ Ì ÂÙÔÈÌfiÙËÙ· Ó· ÂÍ·ÛÊ·ÏÈÛı› οı ·Ó·Áη›Ô ÂÚÁ·ÏÂ›Ô ÒÛÙ ӷ
ÂÙ‡¯Ô˘Ó ÙÂÚÌ·ÙÈÛÌfi ÙÔ˘ ¿‰ÈÎÔ˘ Î·È ·-
™
Ú¿ÓÔÌÔ˘ ·˘ÙÔ‡ Ê·ÈÓÔ̤ÓÔ˘ Ô˘ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ› ÂÓ¿ÓÙÈ· ÛÙÔ ÎÚ¿ÙÔ˜ Î·È ÙÔ˘˜ Ôϛ٘ ·ÔÛÙÂÚÒÓÙ·˜ ÙÔ˘˜ ·fi fiÚÔ˘˜
ÁÈ· ÎÔÈÓˆÓÈÎfi ¤ÚÁÔ. ∞fi ÏÂ˘Ú¿˜ ÙˆÓ
˘·ÏÏ‹ÏˆÓ ÙfiÛÔ Ô ¢È¢ı˘ÓÙ‹˜ ÙÔ˘ ∆∂¶
°ÈÒÚÁÔ˜ ¶Ô‡ÊÔ˜ fiÛÔ Î·È Ô ¶Úfi‰ÚÔ˜
ÙÔ˘ ¢. ™ ÙÔ˘ ∫Ï¿‰Ô˘ À·ÏÏ‹ÏˆÓ ∆∂¶
ÃÚÈÛÙfi‰Ô˘ÏÔ˜ ∫·ÚÔÏ›‰Ë˜ ¢¯·Ú›ÛÙËÛ·Ó
ÙÔÓ ¶Úfi‰ÚÔ ÁÈ· ÙËÓ ÂÎÙ›ÌËÛË ÙÔ˘ ÁÈ· ÙÔ
∆Ì‹Ì· Î·È ÙË ÛÙ‹ÚÈÍË ÙÔ˘ ÁÈ· ÙÔ ¤ÚÁÔ
ÙÔ˘˜ Î·È ¤‰ˆÛ·Ó ÙË ‰È·‚‚·›ˆÛË fiÙÈ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È ÛÙËÓ ÚÒÙË ÁÚ·ÌÌ‹ ·Ó¤ÙÔÈÌÔÈ
Ó· ÂÎÏËÚÒÛÔ˘Ó ÙÔÓ ˘ËÚÂÛÈ·Îfi ÙÔ˘˜
ÚfiÏÔ. (√ÏfiÎÏËÚÔ ÙÔ Î›ÌÂÓÔ Ù˘ ÔÌÈÏ›·˜
ÙÔ˘ ¶ÚÔ¤‰ÚÔ˘ Ù˘ ¢ËÌÔÎÚ·Ù›·˜ ı· ‰ËÌÔÛȇÛÔ˘Ì ÛÙËÓ ÂfiÌÂÓË Ì·˜ ¤Î‰ÔÛË).
2Ë ™E§I¢A
¢ HMO™IO™ Y¶A§§H§O™
TÂÙ¿ÚÙË 2 IÔ˘Ó›Ô˘ 2010
∂›Ó·È Ú¿ÁÌ·ÙÈ ˆÚÔÏÔÁȷ΋ ‚fiÌ‚· Ë Á‹Ú·ÓÛË ÙÔ˘ ÏËı˘ÛÌÔ‡;
Ôχ Û˘¯Ó¿ Â·Ó·Ï·Ì‚¿ÓÂÙ·È Ë ÊÚ¿ÛË, Ô˘ Ô ÔÈÎÔÓÔÌÔÏfiÁÔ˜ Dick
Taverne ›¯Â ÂÎÊÚ¿ÛÂÈ ÚÈÓ ÌÂÚÈο
¯ÚfiÓÈ· ÛÙËÓ ¤ÎıÂÛË ÙÔ˘ Ì ٛÙÏÔ åThe
Pension Time Bomb in Europeå, Ô˘ ıˆÚ› ˆ˜ ÙÔ ÁÂÁÔÓfi˜ Ù˘ Á‹Ú·ÓÛ˘ ÙÔ˘
ÏËı˘ÛÌÔ‡ ÛÙËÓ ∂˘ÚÒË ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›
·Ó·ÔʇÎÙˆ˜ ‰˘Û‚¿ÛÙ·ÎÙÔ ‚¿ÚÔ˜ ¿Óˆ ÛÙ· ‰ËÌÔÛÈÔÓÔÌÈο ÙÔ˘ ÎÚ¿ÙÔ˘˜ ηÈ
ÁÂÓÈο ÛÙËÓ ÎÔÈÓˆÓ›·. ∆Ô ‚·ÛÈÎfi Âȯ›ÚËÌ· ÙˆÓ ·ÓËÛ˘¯ÈÒÓ ·˘ÙÒÓ Â›Ó·È ˆ˜ ÔÈ
ÁËÚ·ÈfiÙÂÚÔÈ Ï·Ì‚¿ÓÔ˘Ó ‹ Û‡ÓÙÔÌ· ı·
Ï·Ì‚¿ÓÔ˘Ó ÌÂÁ¿ÏÔ Ì¤ÚÔ˜ ÙÔ˘ ÂıÓÈÎÔ‡ ÂÈÛÔ‰‹Ì·ÙÔ˜ Ì ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· ÔÈ ÓÂÒÙÂÚ˜
ÁÂÓȤ˜ Ó· ÂˆÌ›˙ÔÓÙ·È ÙÔ ‚¿ÚÔ˜ Ù˘ Û˘ÓÙ‹ÚËÛ˘ ÙˆÓ ÁËÚÈ·ÈÔÙ¤ÚˆÓ ˘fi Ù‡ÔÓ
Û˘Óٿ͈Ó, ÂÓÒ ÔÈ ÔÈÎÔÓƠ̂˜ ÙˆÓ ·Ó·Ù˘ÁÌ¤ÓˆÓ ¯ˆÚÒÓ ı· ηı›ÛÙ·ÓÙ·È ÔÏÈÁÒÙÂÚÔ ÔÈÎÔÓÔÌÈο ‰˘Ó·ÌÈΤ˜ ÛÙȘ ÂfiÌÂÓ˜ ‰ÂηÂٛ˜ ηı' fiÙÈ ÔÈ ÏËı˘ÛÌÔ› ÙÔ˘˜
ı· ÁÂÚÓÔ‡Ó. °ÓˆÛÙÔ› Û˘ÁÁÚ·Ê›˜ Ù˘
··ÈÛÈfi‰Ô͢ ·˘Ù‹˜ ÚÔÛ¤ÁÁÈÛ˘ fiˆ˜
Â›Ó·È Ô Giavini Î·È Stahel, ÚÔÂȉÔÔÈÔ‡Ó
ˆ˜ ÙÒÚ· ÍÂÎÈÓ¿ ¤Ó·˜ Ú·ÁÌ·ÙÈÎfi˜ Ù·ÍÈÎfi˜ ·ÁÒÓ· ˜ ÌÂٷ͇ ÙˆÓ ‰È·ÊfiÚˆÓ ËÏÈÎÈ·ÎÒÓ ÔÌ¿‰ˆÓ Î·È ÂȉÈÎfiÙÂÚ· ÌÂٷ͇ ÁËÚ·ÈfiÙÂÚˆÓ Î·È ÓÂÒÙÂÚˆÓ!
∞˜ ÂÍÂÙ¿ÛÔ˘Ì ÈÔ ÚÔÛÂÎÙÈο ˆ˜
¤¯Ô˘Ó Ù· Ú¿ÁÌ·Ù· Î·È ·Ó Ú¿ÁÌ·ÙÈ ·ÔÙÂÏԇ̠ÂÌ›˜ ÔÈ Û˘ÓÙ·ÍÈÔ‡¯ÔÈ ‚fiÌ‚·
¤ÙÔÈÌË Ó· ÂÎÚ·Á›; ™‡Ìʈӷ Ì ÙȘ ÛÙ·ÙÈÛÙÈΤ˜ ÚԂϤ„ÂȘ Ù˘ ∂.∂. ̤¯ÚÈ ÙÔ
2050 ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÚÔ ·fi ÙÔ ¤Ó· ÙÚ›ÙÔ ÙˆÓ
„ËÊÔÊfiÚˆÓ ÙˆÓ ¯ˆÚÒÓ - ÌÂÏÒÓ Ù˘ ∂.∂.
ı· Â›Ó·È ¿Óˆ ÙˆÓ 65 ÂÙÒÓ (ÛÙËÓ ∫‡ÚÔ
·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ó· Êı¿ÛÂÈ ÙÔ 18%). ªÈ· ¿ÏÏË
¤Ú¢ӷ ÙÔ˘ ∂˘ÚÔ‚·ÚÔ̤ÙÚÔ˘ Ì ÙËÓ
ÂÚÒÙËÛË Â¿Ó ÔÈ ∫˘‚ÂÚÓ‹ÛÂȘ ı· ¤ÚÂÂ
Ó· ‰È¢ÎÔχÓÔ˘Ó ÙÔ˘˜ ËÏÈÎȈ̤ÓÔ˘˜ Ó·
Û˘Ó¯›ÛÔ˘Ó Ó· ÂÚÁ¿˙ÔÓÙ·È Î·È ÌÂÙ¿ ÙËÓ
Û˘ÓÙ·ÍÈÔ‰fiÙËÛË ÙÔ˘˜, Ë ·¿ÓÙËÛË ‰ËÌÔÛÈÂ‡Ù·È Û ¿ÚıÚÔ ÙÔ˘ åEconomistå (∆‡¯Ô˜ 10 - 16 ∞ÚÈÏ›Ô˘ 2010) Î·È Â›Ó·È Ôχ
ÂӉȷʤÚÔ˘Û·. ∂ÓÒ Û¯Â‰fiÓ 9 ÛÙÔ˘˜ 10
ÂÚˆÙËı¤ÓÙ˜ ·fi ÙË µÚÂÙ·Ó›·, ÙË ¢·Ó›·,
ÙË ºÈÏÏ·Ó‰›· Î·È ÙËÓ √ÏÏ·Ó‰›· ·‹ÓÙËÛ·Ó Ó·È, Ë ÏÂÈÔÓfiÙËÙ· ÙˆÓ ÂÚˆÙËı¤ÓÙˆÓ
ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·, √˘ÁÁ·Ú›·, ¶ÔÚÙÔÁ·ÏÏ›·,
πÙ·Ï›· Î·È ∫‡ÚÔ ·‹ÓÙËÛ·Ó fi¯È. ∆Ô ÂÈ-
¶
ÛÙ¤˜ ı· ÂÈηÏÂÛıÔ‡Ó ÙËÓ
¯Â›ÚËÌ· Ô˘ ÚÔ‚¿ÏÔ˘Ó ÔÈ
ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ÎÚ›ÛË ÙËÓ ·‡Í˯ÒÚ˜ Ì ÙÔ fi¯È Â›Ó·È fiÙÈ
ÛË Ù˘ ·ÓÂÚÁ›·˜ ˆ˜ ÙËÓ ϤfiÛÔ  ÈÔ ÔÏÏÔ› ËÏÈÎȈ̤ÓÔÈ
ÔÓ ·Î·Ù¿ÏÏËÏË ÂÚ›Ô‰Ô ÁÈ·
ÂÚÁ¿˙ÔÓÙ·È Î·È ÌÂÙ¿ ÙËÓ Û˘Ó· ÂÊ·ÚÌÔÛÙ› ÙÔ Ì¤ÙÚÔ ·ÓÙ·ÍÈÔ‰fiÙËÛË ÙfiÛÔ ÈÔ ÔÏÚ¿Ù·Û˘ ÙÔ˘ ÔÚ›Ô˘ ·Ê˘ËÏÔ› ÓÂÒÙÂÚÔÈ ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔÈ
ÚÂÙ‹Ûˆ˜. ∞ÂÓ·ÓÙ›·˜ ÙÒı· ̤ÓÔ˘Ó ¯ˆÚ›˜ ‰Ô˘ÏÂÈ¿.
Ú· Â›Ó·È Ë Â˘Î·ÈÚ›· Ó· ÌÂÙ·™ÙËÓ ·ÙÚ›‰· Ì·˜ Ë ·ÓÙ›ÙÚ¤„Ô˘Ì ÙÔ˘˜ Ï‹Ù˜ ÎÔȉڷÛË ÂÓ¿ÓÙÈ· ÛÙËÓ ·‡ÍËÛË
ÓˆÓÈÎÒÓ ·ÚÔ¯ÒÓ Î·È Û˘ÙÔ˘ ÔÚ›Ô˘ Û˘ÓÙ·ÍÈÔ‰fiÙËÛ˘
ÓÙ¿ÍÂˆÓ Û ÂÓÂÚÁÔ‡˜ Û˘Ì(›‰Â ·ÓÙȉڿÛÂȘ ηıËÁËÌÂÙ¤¯ÔÓÙ˜ Î·È Û˘ÓÂÈÛÊÔÙÒÓ, ·ÛÙ˘ÓÔÌÈÎÒÓ, ËÌÈÎÚ·ÙÈÎÒÓ) ˘‹ÚÍ·Ó Ôχ ¤ÓÙÔÓ˜ TÔ˘ AÓÙÒÓË ¶ÚˆÙÔ·¿ Ú›˜ ÛÙ· ∆·Ì›· ∫ÔÈÓˆÓÈÎÒÓ
Ì Ó·ÚÔ‡˜ ÊÔÈÙËÙ¤˜ Ó· ¶Úfi‰ÚÔ˜ Ù˘ ∂ÈÙÚÔ‹˜ ∞ÛʷϛۈÓ.
¶ÚfiÓÔÈ·˜ Ù˘ µÔ˘Ï‹˜
‰È·Ì·ÚÙ‡ÚÔÓÙ·È ÛÙÔ˘˜ ‰Úfi∞ÏψÛÙ ٷ ̤ÙÚ· ÚÔÌÔ˘˜ Ì ÙËÓ ‰ÈηÈÔÏÔÁ›·
Û·ÚÌÔÁ‹˜ Î·È Â͢Á›·ÓÛ˘
ÙˆÓ °ÂÚfiÓÙˆÓ
ˆ˜ ·Ú¿Ù·ÛË ÙÔ˘ ÔÚ›Ô˘
ÙˆÓ ‰ËÌÔÛÈÔÓÔÌÈÎÒÓ Ì¤Û˘ÓÙ·ÍÈÔ‰fiÙËÛ˘ ı· ÂËÚ¿ÛÂÈ ÙËÓ ÌÂÏÙÚˆÓ Ô˘ ÂÍ‹ÁÁÂÈÏÂ Ë ∫˘‚¤ÚÓËÛË Ù˘
ÏÔÓÙÈ΋ ··Û¯fiÏËÛË ÙÔ˘˜.
∂ÏÏ¿‰·˜ ·ԂϤÔ˘Ó ·ÎÚÈ‚Ò˜ ÛÙËÓ ÂÈÛ·ÁˆÁ‹ ÂÓfi˜ Ó¤Ô˘ ·ÛÊ·ÏÈÛÙÈÎÔ‡ ÓfiÌÔ˘
∂ÈÏÈÎÚÈÓ¿ Ï˘ԇ̠Ô˘ ÌÂÚÈΤ˜ ‰ÈΤ˜
Ô˘ ÌÂٷ͇ ¿ÏÏˆÓ ·˘Í¿ÓÂÈ ÙÔ fiÚÈÔ Û˘Ì·˜ Û˘Ó‰ÈηÏÈÛÙÈΤ˜ ÔÚÁ·ÓÒÛÂȘ ¤¯Ô˘Ó
ÓÙ·ÍÈÔ‰fiÙËÛ˘ ÙˆÓ Á˘Ó·ÈÎÒÓ ÛÙÔÓ ‰ËÌfi˘ÈÔıÂÙ‹ÛÂÈ ÙË ı¤ÛË ÂÓ¿ÓÙÈ· ÛÙËÓ ·Ú¿Ù·ÛÈÔ ÙÔ̤· ÛÙ· 65 ¯ÚfiÓÈ·, ÙÔÓ ÂÚÈÔÚÈÌfi
ÛË Ù˘ Û˘ÓÙ·ÍÈÔ‰fiÙËÛ˘, Ô˘ ÛÙËÓ Ô˘Û›·
Ù˘ ÚfiˆÚ˘ Û˘ÓÙ·ÍÈÔ‰fiÙËÛ˘ Î·È ·‡ÍËÂÌÔ‰›˙ÂÈ ÙËÓ ÂÓÂÚÁfi Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ·ÓıÚÒÛË ÙÔ˘ ÂÏ·¯›ÛÙÔ˘ ÔÚ›Ô˘ ÛÙ· 60 ¤ÙË, ·‡ˆÓ Ô˘ ·ÎfiÌ· Â›Ó·È Û ı¤ÛË Ó· ÂÚÁ¿˙ÔÍËÛË Ù˘ ÂÏ¿¯ÈÛÙ˘ ÂÚÈfi‰Ô˘ ÂÈÛÊÔÚÒÓ
ÓÙ·È Î·È ·ÔÙÂÏÔ‡Ó ÔχÙÈÌË ËÁ‹ ÁÓÒ·fi 37 Û 40 ¯ÚfiÓÈ·. ∂ÈϤÔÓ ÔÈ ·Ô‰ÔÛÂˆÓ Î·È ÂÌÂÈÚÈÒÓ Í·Ï·ÊÚÒÓÔÓÙ·˜ ¤ÙÛÈ
¯¤˜ ÙˆÓ Û˘ÓÙ¿ÍÂˆÓ ı· ηıÔÚ›˙ÔÓÙ·È ÌfiÓÔ
ÙËÓ ›ÂÛË ÛÙ· Ù·Ì›· ÎÔÈÓˆÓÈÎÒÓ ˘ËÚ·fi ÙÔ Û‡ÓÔÏÔ ÙÔ˘ ÂÚÁ·ÛÈ·ÎÔ‡ ‚›Ô˘.
ÛÈÒÓ Î·È ÛÙȘ Û˘ÓÙ¿ÍÂȘ. µÂ‚·›ˆ˜ ηٷÓÔÒ ˆ˜ ˘¿Ú¯Ô˘Ó Â·ÁÁ¤ÏÌ·Ù· Ô˘ ›∆ÂÏÂ˘Ù·›· ‰È¿‚·Û· ÌÈ· ÂӉȷʤÚÔ˘Û·
Ó·È ÂÈΛӉÈÓ· ÁÈ· ÙËÓ ˘Á›·. °È' ·˘Ùfi ηÈ
›‰ËÛË Ô˘ Ì·˜ ‹Ïı ·fi ÙË π·ˆÓ›·,
Ú¤ÂÈ Ó· ÚÔÛٷهÔÓÙ·È Û' fiÙÈ ·ÊÔÚ¿
fiÔ˘ ˆ˜ ÁÓˆÛÙfi ÔÈ ¿ÓıÚˆÔÈ Ô˘ ¤¯Ô˘Ó
ÙËÓ Û˘ÓÙ·ÍÈÔ‰fiÙËÛË ÙÔ˘˜. ∞fi ÙËÓ ¿ÏÏË
ÍÂÂÚ¿ÛÂÈ Ù· 65 ¤¯Ô˘Ó Êı¿ÛÂÈ ÙÔ 25%
Ë Ì·ÎÚfi¯ÚÔÓË ˙ˆ‹ ÂÓfi˜ ËÏÈÎȈ̤ÓÔ˘
ÙÔ˘ ÏËı˘ÛÌÔ‡. ∏ ›‰ËÛË ¤ÏÂÁ ÏÔÈfiÓ
·ÔÙÂÏ› ÌÈ· ÏÔ‡ÛÈ· ËÁ‹ ÂÌÂÈÚÈÒÓ
ˆ˜ Ô Kenji Uedce, ÂÙÒÓ 73, ¤¯ÂÈ ÂÁηıÈÔ˘ ÔÈ ÓÂÒÙÂÚÔÈ ‰ÂÓ Î·Ù¤¯Ô˘Ó, Û˘ÓÂÒ˜
‰Ú‡ÛÂÈ ÛÙÔ ∆fiÎÈÔ ÁÚ·ÊÂ›Ô ÂÍ¢ڤÛˆ˜
‰ÂÓ Ú¤ÂÈ Ó· Û˘Û¯ÂÙ›˙ÔÓÙ·È Î·È Ó· Û˘ÂÚÁ·Û›·˜ ÁÈ· ÙÔ˘˜ Û˘ÓÙ·ÍÈÔ‡¯Ô˘˜. √È ÂÁÎÚ›ÓÔÓÙ·È ÌÂٷ͇ ÙÔ˘˜ ‰‡Ô ‰È·ÊÔÚÂÙÈÚÈÛÛfiÙÂÚÔÈ ÂÏ¿Ù˜ ÙÔ˘ Â›Ó·È ˘ÁÂÈ›˜ ηÈ
Τ˜ ÔÓÙfiÙËÙ˜. ™ÙËÓ ∫‡ÚÔ Ë ∫˘‚¤ÚÓˤÙÛÈ ÙÔ˘˜ ·Ú¤¯ÂÙ·È Ë Â˘Î·ÈÚ›· Ó· ÂÎÌÂÛË, ÔÈ ËÌÈÎÚ·ÙÈÎÔ›, ÔÈ ÙÚ¿Â˙˜ Î·È ÔÈ ÂÙ·ÏχÔÓÙ·È ÙÔÓ ÂχıÂÚÔ ÙÔ˘˜ ¯ÚfiÓÔ ÛÂ
ÚÈÛÛfiÙÂÚÔÈ ÌÂÁ¿ÏÔÈ ÂÚÁÔ‰fiÙ˜ ¤¯Ô˘Ó η·Ú·ÁˆÁÈ΋ ‰Ô˘ÏÂÈ¿. ∫·È Ë Â›‰ËÛË ÙÂÏÂÈıÔÚÈṲ̂ӷ ·˘ÛÙËÚ¿ fiÚÈ· ·Ê˘ËÚ¤ÙËÛ˘
ÒÓÂÈ Ì ¤Ó· ¿ÚˆÌ· ¯ÈÔ‡ÌÔÚ, ‰›‰ÂÙ·È Ï¤ÂÈ,
Î·È Î·Ù¿ ηÓfiÓ· ‰ÂÓ Î¿ÓÔ˘Ó ¯Ú‹ÛË Ù˘
Ë Â˘Î·ÈÚ›· Ó· Í·Ï·ÊÚÒÛÂÈ Ë ›ÂÛË ¿Óˆ
ÂÚ·ÈÙ¤Úˆ Â¤ÎÙ·Û˘ Ù˘ ··Û¯fiÏ˘
ÛÙË Û‡˙˘ÁÔ Î·È ÙÔ Û›ÙÈ Ì ÙËÓ Û˘Ó¯‹
ÙˆÓ ÂÚÁ·˙ÔÌ¤ÓˆÓ ÙÔ˘˜. ∏ ÈÔı·Ó‹ Û˘Ó¤·ÚÔ˘Û›· ÙÔ˘ Û˘ÓÙ·ÍÈÔ‡¯Ô˘ È· ¿Ó‰Ú·
¯ÈÛË Ù˘ · ·Û¯fiÏËÛ˘ ·˘Ù‹˜ ÌÔÚ› Ó·
Ô˘ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È å̤۷ ÛÙ· fi‰ÎÈ·å Ù˘ Û˘Â›Ó·È Â›Ù Â› ÌÂÚÈ΋˜ ‚¿Ûˆ˜, Û˘Ì‚Ô˘˙‡ÁÔ˘!
Ï¢ÙÈ΋˜ ÌÔÚÊ‹˜ ‹ ·ÎfiÌ· ÂÚÁ·Û›· ηÙÒ∏ ÎÔÈÓˆÓ›· ÔÊ›ÏÂÈ Ó· ·Ó·ÁÓˆÚ›ÛÂÈ
ÙÂÚ˘ ÛËÌ·Û›·˜. √È Ê›ÏÔÈ ÌÔ˘ Û˘Ó‰ÈηÏÈˆ˜ ÔÈ ËÏÈÎȈ̤ÓÔÈ Û˘ÌÔϛ٘ Ì·˜ ÌÔ-
EȉfiıËΠÛÙÔÓ ¶Úfi‰ÚÔ Ù˘ ¢ËÌÔÎÚ·Ù›·˜
Ë ŒÎıÂÛË Ù˘ E¢Y ÁÈ· ÙÔ 2009
Û¯¤ÛË Ì ÙÔÓ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓÔ ¯ÚfiÓÔ. √È
ÚÔÛÊ˘Á¤˜ Ô˘ ¤ÁÈÓ·Ó ÂÓ·ÓÙ›ÔÓ ÙˆÓ ·ÔÊ¿ÛÂˆÓ Ù˘ ∂ÈÙÚÔ‹˜, Û ۯ¤ÛË Ì ٷ
¯ÚfiÓÈ· 2004, 2005, 2006 Î·È 2007, ‹Ù·Ó
ÏÈÁfiÙÂÚ˜».
∂ÈÛ‹Ì·Ó fiÙÈ: «∏ Ó¤· ∂ÈÙÚÔ‹ Ô˘
‰ÈfiÚÈÛÂ Ô ¶Úfi‰ÚÔ˜ Ù˘ ¢ËÌÔÎÚ·Ù›·˜
¤¯ÂÈ, ‹‰Ë, 11 Ì‹Ó˜ ÂÚÁ·Û›·˜. √È ÚÔÛÊ˘Á¤˜ ÛÙȘ ·ÔÊ¿ÛÂȘ Ù˘ Ó¤·˜ ∂ÈÙÚÔ‹˜ ¤¯Ô˘Ó ÌÂȈı› ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ Î·Ù¿
50%». ¶ÚfiÛıÂÛ Â›Û˘ fiÙÈ Á›ÓÂÙ·È ·ÚÎÂÙ‹ ‰Ô˘ÏÂÈ¿ ·Ó·ÊÔÚÈο Ì ٷ Û¯¤‰È· ˘ËÚÂÛ›·˜ Î·È fiÙÈ Ë ∂ÈÙÚÔ‹ ¤¯ÂÈ ÛÙ›ÏÂÈ
ÛÙȘ ·ÚÌfi‰È˜ ∞Ú¯¤˜ ÙÔ˘ ÀÔ˘ÚÁ›Ԣ √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ ·ÚÎÂÙ¿ Û¯¤‰È· Ô˘ ‹Ù·Ó Â·Ï·ÈˆÌ¤Ó·.
√ Î. ¶··ÁˆÚÁ›Ô˘ › ·ÎfiÌË fiÙÈ ÙÔ
‚·ÛÈÎfiÙÂÚÔ Úfi‚ÏËÌ· Ô˘ ·Ú·Ì¤ÓÂÈ Î·È
‰ËÌÈÔ˘ÚÁ› ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· ÛÙË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·
Ù˘ ∂ÈÙÚÔ‹˜, ·ÏÏ¿ Î·È ÁÂÓÈο ÛÙË ¢ËÌfiÛÈ· ÀËÚÂÛ›·, Â›Ó·È ÙÔ ı¤Ì· ÙˆÓ ·ÍÈÔÏÔÁ‹ÛÂˆÓ ÙˆÓ ‰ËÌÔÛ›ˆÓ ˘·ÏÏ‹ÏˆÓ Î·È
ÚfiÛıÂÛÂ: «∆Ô 2008 ÙÔ 98,2% ÙˆÓ ‰ËÌÔÛ›ˆÓ ˘·ÏÏ‹ÏˆÓ ·ÍÈÔÏÔÁ‹ıËΠˆ˜ ?ÂÍ·›ÚÂÙÔÈ’, ηÈ
·ÛÊ·ÏÒ˜ ÁÓˆÚ›˙Ô˘Ì fiÙÈ
H ™ATIPA TOY K.¶.I.
‰ÂÓ Â›Ó·È ÙÔ 98% ?ÂÍ·›ÚÂÙÔÈ’. ∞˘Ùfi ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ› ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· Û ı¤Ì·Ù· ÚÔ·ZOYME °IA NA TPøME
ÁˆÁÒÓ». ∂›Â, Â›Û˘, fiÙÈ
ÁÈ· ÙÔ ı¤Ì· Ë ∂.¢.À. ‚Ú›ÛÎÂÙ·È Û ‰È¿ÏÔÁÔ Ì ÙËÓ
¶∞™À¢À.
Zԇ̛̠۠· ÂÔ¯‹ Ù˘ Ï‹ÚÔ˘˜ ·ÊıÔÓ›·˜
∞Ó·ÊÔÚÈο Ì ÙȘ ÌÂٷηÈ, ‰›¯ˆ˜ ·ÚÂÍ‹ÁËÛË, Î·È Ù˘ ÏÂÔÓÂÍ›·˜,
ı¤ÛÂȘ ÛÙË ¢ËÌfiÛÈ· ÀËı¤ÏÔ˘Ì ÛÙÔ ÙÚ·¤˙È Ì·˜ ÏËıÒÚ· ‰ÂÛÌ¿ÙˆÓ
ÚÂÛ›·, Ô ¶Úfi‰ÚÔ˜ Ù˘
ÊÚÔ‡ÙˆÓ, ÔÙÒÓ Î·È ·ÛÊ·ÏÒ˜ ÔÈÎ›ÏˆÓ ÁÏ˘ÎÈÛÌ¿ÙˆÓ!
∂.¢.À. › fiÙÈ ı· Ú¤ÂÈ
B‚·›ˆ˜, ÙÔ ÛÙÔÌ¿¯È Ì·˜ Â›Ó·È Û˘ÓËıÈṲ̂ÓÔ
Ó· ıÂÛÌÔıÂÙËıÔ‡Ó ÎÚÈÙ‹Ó¿Ó·È ÁÂÌ¿ÙÔ ¿ÓÙÔÙÂ Î·È fi¯È ...ÛÙÂÚË̤ÓÔ,
ÚÈ· Û ۯ¤ÛË Ì ÙȘ ÌÂÙ·ÙÚÒÌÂ, ÏÔÈfiÓ, Î·È ›ÓÔ˘Ì ̤¯ÚÈ ÛηÛÌÔ‡ Î·È ‚¿ÏÂ
ı¤ÛÂȘ ÒÛÙ ӷ Â͢ËÚÂÎÈ fiÏ· Ù· Â·ÎfiÏÔ˘ı· Û˘Ì‚·›ÓÔ˘Ó ÛÙÔ ÊÈÓ¿ÏÂ!!
ÙÂ›Ù·È ÙÔ ‰ËÌfiÛÈÔ Û˘ÌʤA˜ ·Ú·‰ÂÈÁÌ·ÙÈÛÙԇ̠·fi ÙÔÓ IÓ‰fi «Ê·Î›ÚË»
ÚÔÓ.
Ô˘ ¿Ó˘‰ÚÔ˜ Î·È ¿ÛÈÙÔ˜ οÓÂÈ ¤Ó· ...¯·Ú·Î›ÚÈ
∆¤ÏÔ˜, › fiÙÈ ÙÔ ÛÙ›Á·Ô‰ÂÈÎÓ‡ˆÓ ¤ÌÚ·ÎÙ· ÛÙË Á‹ÈÓË Ì·˜ ÛÊ·›Ú·
Ì· Ù˘ Ó¤·˜ ∂ÈÙÚÔ‹˜ Â›Ó·È ÔÈ ÔÌfiʈÓ˜ ·ÔÊ¿fiÙÈ Ô ¿ÓıÚˆÔ˜ ÌÔÚ› Ó· ˙ÂÈ ÌÂ... ÙÔÓ ·¤Ú·!!!
ÛÂȘ ÙˆÓ ÌÂÏÒÓ Ù˘.
¶ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ· ÁÈ· ÙËÓ ¤ÎıÂÛË Ù˘ E¢Y Û ÂfiÌÂÓ˜
KˆÛÙ¿Î˘ ¶. Iˆ·ÓÓ›‰Ë˜
ÂΉfiÛÂȘ Ì·˜.
ËÓ ÂÚ·Ṳ̂ÓË ¶·Ú·Û΢‹ 28 M·˝Ô˘
Ô ¶Úfi‰ÚÔ˜ Ù˘ ¢ËÌÔÎÚ·Ù›·˜ ‰¤¯ıËΠÛÙÔ ¶ÚÔ‰ÚÈÎfi ª¤Á·ÚÔ Ù· ̤ÏË Ù˘ ∂ÈÙÚÔ‹˜ ¢ËÌfiÛÈ·˜ ÀËÚÂÛ›·˜
∫·ÙÂÚ›Ó·
ºÏÔ˘Ú¤ÓÙ˙Ô˘-ªÂÏÈÛÛËÓÔ‡,
∞Ó‰Ú¤· ¶··‰fiÔ˘ÏÔ, ™ÔÊÔÎÏ‹ ÷Ù˙ËÁÈ¿ÓÓË Î·È ÃÚÈÛÙfiÊÔÚÔ ÃÚÈÛÙÔÊfiÚÔ˘ ηÈ
ÙÔ °Ú·ÌÌ·Ù¤· Ù˘ ∂ÈÙÚÔ‹˜ ∞Ó·ÛÙ¿ÛÈÔ
∫ԇ̷, Ì ÂÈÎÂÊ·Ï‹˜ ÙÔÓ ¶Úfi‰ÚÔ Ù˘
∂.¢.À. ¶·‡ÏÔ ¶··ÁˆÚÁ›Ô˘, ÔÈ ÔÔ›ÔÈ
Â¤‰ˆÛ·Ó ÛÙÔÓ ¶Úfi‰ÚÔ ÙËÓ ÂÙ‹ÛÈ·
ŒÎıÂÛË Ù˘ ∂ÈÙÚÔ‹˜ ÁÈ· ÙÔ ¤ÙÔ˜ 2009.
ªÂÙ¿ ÙË Û˘Ó¿ÓÙËÛË, Ô ¶Úfi‰ÚÔ˜ Ù˘
E¢Y ‰‹ÏˆÛ ÛÙÔ˘˜ ‰ËÌÔÛÈÔÁÚ¿ÊÔ˘˜ fiÙÈ
ÔÈ ÂÚÁ·Û›Â˜ Ù˘ EÈÙÚÔ‹˜ ÁÈ· ÙÔ 2009
‹Ù·Ó ·ÚÎÂÙ¤˜ Î·È fiÙÈ, Û˘ÁÎÚ›ÓÔÓÙ·˜ ÙÔÓ
·ÎÏÔ ÂÚÁ·ÛÈÒÓ Ì ÙÔÓ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓÔ
¯ÚfiÓÔ, Ë ∂.¢.À. ·ÓÙÈÌÂÙÒÈÛÂ ÂÚ›Ô˘
700 ı¤Ì·Ù· ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ· ʤÙÔ˜.
¶ÚfiÛıÂÛ Â›Û˘: «∏ Ï‹ÚˆÛË ı¤ÛÂˆÓ Î·È ÚÒÙÔ˘ ‰ÈÔÚÈÛÌÔ‡ Î·È ÚÔ·ÁˆÁÒÓ
›¯Â ÌÈÎÚ‹ ·‡ÍËÛË Î·È Ë ∂.¢.À ·Û¯ÔÏ‹ıËΠ̠ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ· ÂÈı·Ú¯Èο ı¤Ì·Ù· ÛÂ
∆
ÚÔ‡Ó Ó· ·ÔÙÂϤÛÔ˘Ó ÛËÌ·ÓÙÈ΋ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ‰‡Ó·ÌË Î·È ÏÔ‡ÛÈ· ËÁ‹ ÁÓÒÛˆÓ
Î·È ÂÌÂÈÚÈÒÓ Î·È Ô˘ ÔˆÛ‰‹ÔÙ ı·
Ú¤ÂÈ Ó· ·ÍÈÔÔÈ›ٷÈ.
∏ ›ڷ Ì·˜ ¤¯ÂÈ ‰È‰¿ÍÂÈ, ˆ˜ ÂΛ Ô˘
ÂÊ·ÚÌfiÛÙËÎÂ Ë ÂχıÂÚË ·Ú¿Ù·ÛË ÙÔ˘
ÔÚ›Ô˘ ·Ê˘ËÚ¤ÙËÛ˘ ¤¯ÂÈ ˘Ô‚ÔËı‹ÛÂÈ
ÛÙËÓ ÂÏ¿ÙÙˆÛË Ù˘ ÂÈ‚¿Ú˘ÓÛ˘ ¿Óˆ
ÛÙ· Ù·Ì›· Û˘ÓÙ¿ÍÂˆÓ ÁÈ·Ù› ·fi Ï‹Ù˜
ÎÔÈÓˆÓÈÎÒÓ ·ÚÔ¯ÒÓ, ÁÈ· fiÛÔ Î·ÈÚfi ÔÈ
Û˘ÓÙ·ÍÈÔ‡¯ÔÈ ·˘ÙÔ› Â›Ó·È Û ı¤ÛË Ó· ÂÚÁ¿˙ÔÓÙ·È, ÌÂÙ·ÙÚ¤ÔÓÙ·È ÛÂ Û˘ÓÂÈÛÊÔÚ›˜ ¯ˆÚ›˜ ‚‚·›ˆ˜ Ó· Ï·Ì‚¿ÓÂÙ·È Î·È Ë
¿ÏÏË ÂÍ' ›ÛÔ˘ ÛËÌ·ÓÙÈ΋ ÏÂ˘Ú¿ Ô˘ Â›Ó·È Ë ‰È·Ù‹ÚËÛË Ù˘ ηϋ˜ ˘Á›·˜ Ô˘
·ԉ‰ÂÈÁ̤ӷ ÂÊ' fiÛÔÓ Ô Û˘ÓÙ·ÍÈÔ‡¯Ô˜
Â›Ó·È ÂÓÂÚÁfi˜ Î·È ÂÚÁ¿˙ÂÙ·È ·ÔʇÁÂÈ
ÙËÓ ¿ÓÔÈ· Î·È ÙËÓ Î·Ù¿ıÏÈ„Ë Î·È ‰È·ÙËÚ›
ÙËÓ Â˘·ÈÍ›· ÙÔ˘. √fiÙÂ Ë ›ÂÛË ¿Óˆ ÛÙȘ
È·ÙÚÈΤ˜ ˘ËÚÂۛ˜ ÙÔ˘ ÎÚ¿ÙÔ˘˜ ÂÏ·ÙÙÒÓÂÙ·È. ∂ÎÙfi˜ ÙÔ˘ ̤ÙÚÔ˘ ·‡ÍËÛ˘ ÙÔ˘
ÔÚ›Ô˘ ·Ê˘ËÚ¤ÙËÛ˘ ˘¿Ú¯Ô˘Ó ‚‚·›ˆ˜
Î·È ¿ÏÏ· ̤ÙÚ· Ô˘ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ‚ÔËı‹ÛÔ˘Ó ÛÙËÓ ·ÓÙÈÌÂÙÒÈÛË ÙÔ˘ ÚÔ‚Ï‹Ì·ÙÔ˜, fiˆ˜ Â›Ó·È ÌÈ· ÁÂÓÓ·Èfi‰ˆÚË ÂÓı¿ÚÚ˘ÓÛË ÙˆÓ ˙¢Á·ÚÈÒÓ ÁÈ· ·‡ÍËÛË ÙˆÓ
ÁÂÓÓ‹ÛˆÓ, ÁÂÁÔÓfi˜ Ô˘ ÂÊ·ÚÌfi˙ÂÙ·È
‹‰Ë ÛÙË °·ÏÏ›· Î·È ™Ô˘Ë‰›·, ÛÔ‚·Ú‹
‚ÂÏÙ›ˆÛË ÙˆÓ ÁËÚÈ·ÙÚÈÎÒÓ ˘ËÚÂÛÈÒÓ
˘Á›·˜, ÂÈ‚ÔÏ‹ ÊÔÚÔÏÔÁÈÒÓ ¿Óˆ ÛÙÔ˘˜
ÏÔ˘ÛÈfiÙÂÚÔ˘˜, ·‡ÍËÛË Ù˘ ·Ú·ÁˆÁÈÎfiÙËÙ·˜ Î·È ‚ÂÏÙ›ˆÛË Ù˘ ÔÈÎÔÓÔÌ›·˜.
∆Ô ı¤Ì· Ù˘ Á‹Ú·ÓÛ˘ ÙÔ˘ ÏËı˘ÛÌÔ‡ ÂӉȷʤÚÂÈ fiÏÔ˘˜ Ì·˜ Â¿Ó ‹ fi¯È ÔÈ
ËÏÈÎȈ̤ÓÔÈ Û˘ÌÔϛ٘ Ì·˜ ·ÈÛı¿ÓÔÓÙ·È
¿¯ÚËÛÙÔÈ Î·È ‚·ÚÈÂÛÙË̤ÓÔÈ ‹ ¤¯Ô˘Ó οÈ· ¢¯¿ÚÈÛÙË ··Û¯fiÏËÛË Î·È ·ÈÛı¿ÓÔÓÙ·È ¯Ú‹ÛÈÌÔÈ. √È ËÏÈÎȈ̤ÓÔÈ Û˘ÌÔϛ٘
Ì·˜ ÌÔÚÔ‡Ó Ó' ·ÔÙÂϤÛÔ˘Ó ÛËÌ·ÓÙÈ΋
ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ‰‡Ó·ÌË ÓÔÔ˘Ì¤ÓÔ˘ fiÙÈ ı·
ÙÔ˘˜ ·ÍÈÔÔÈ‹ÛÔ˘Ì ۈÛÙ¿.
∆Ô ı¤Ì· ηٿ ÙËÓ ÁÓÒÌË ÌÔ˘ ›ӷÈ
·Ïfi, ÂÊ' fiÛÔÓ ˙ԇ̠ÈÔ ÔÏÏ¿ ¯ÚfiÓÈ·,
Ù·˘Ùfi¯ÚÔÓ· ÌÔÚÔ‡ÌÂ Î·È Ó· ·Ú·Ù›ÓÔ˘Ì ÙÔÓ ÂÚÁ·ÛÈ·Îfi Ì·˜ ‚›Ô.
∆ÂÏÈο ı¤Ïˆ Ó· Û·˜ ‰È·‚‚·ÈÒÛˆ ˆ˜
ÛÙÔÓ ÎfiÚÊÔ Ì·˜ ‰ÂÓ ÌÂٷʤÚÔ˘Ì ηÌÈ¿
ÌÈÎÚ‹ ‹ ÌÂÁ¿ÏË ‚fiÌ‚· ÎÈ' Ô‡Ù ·ÂÈÏÔ‡ÌÂ
ηӤӷ.
∂ÓË̤ڈÛË ÙÂÏÂÈfiÊÔÈÙˆÓ
ÁÈ· ÙËÓ ÂÚÁ·ÙÈ΋ ÓÔÌÔıÂÛ›·
Ô ∆Ì‹Ì· ∂ÚÁ·ÛÈ·ÎÒÓ ™¯¤ÛÂˆÓ ÙÔ˘
ÀÔ˘ÚÁ›Ԣ ∂ÚÁ·Û›·˜ Î·È ∫ÔÈÓˆÓÈÎÒÓ ∞ÛʷϛۈÓ, ÛÂ Û˘ÓÂÚÁ·Û›· ÌÂ
ÙÔ ÀÔ˘ÚÁÂ›Ô ¶·È‰Â›·˜ Î·È ¶ÔÏÈÙÈÛÌÔ‡,
ۯ‰›·ÛÂ Î·È ˘ÏÔÔ›ËÛ ÚfiÁÚ·ÌÌ· ÂÓË̤ڈÛ˘ ÁÈ· ÙËÓ ÂÚÁ·ÙÈ΋ ÓÔÌÔıÂÛ›· ÌÂ
ÛÂÌÈÓ¿ÚÈ· ÛÙÔ˘˜ ÙÂÏÂÈfiÊÔÈÙÔ˘˜ Ì·ıËÙ¤˜
ÙˆÓ 12 ∆¯ÓÈÎÒÓ ™¯ÔÏÒÓ Û ∞ÌÌfi¯ˆÛÙÔ,
§¿Úӷη, §Â˘ÎˆÛ›·, §ÂÌÂÛfi Î·È ¶¿ÊÔ.
∫·Ù¿ ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· ÙˆÓ ÛÂÌÈÓ·Ú›ˆÓ ¤ÁÈÓÂ
·Ó·ÊÔÚ¿ Û ‚·ÛÈο ı¤Ì·Ù· Ù˘ ÂÚÁ·Ûȷ΋˜ ÓÔÌÔıÂÛ›·˜ fiˆ˜:
ñ ∏ ˘Ô¯Ú¤ˆÛË ÙÔ˘ ÂÚÁÔ‰fiÙË Ó· ÂÓËÌÂÚÒÓÂÈ ÁÚ·ÙÒ˜ ÙÔ˘˜ ÂÚÁÔ‰ÔÙÔ‡ÌÂÓÔ˘˜ ÁÈ· ÙÔ˘˜ ‚·ÛÈÎÔ‡˜ fiÚÔ˘˜ ÂÚÁÔ‰fiÙËÛ˘
ñ ∆Ô ‡„Ô˜ Î·È Ù· Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ Â·ÁÁ¤ÏÌ·Ù· (ˆÏËÙ¤˜, ÁÚ·Ê›˜ Î.¿.) Ô˘ ηχÙÂÈ Ô Î·ÙÒÙ·ÙÔ˜ ÌÈÛıfi˜ ÛÙËÓ ∫‡ÚÔ
ñ √ ̤ÁÈÛÙÔ˜ ¯ÚfiÓÔ˜ ÂÚÁ·Û›·˜, Ô
ÔÔ›Ô˜ ‰ÂÓ Ú¤ÂÈ Ó· ˘ÂÚ‚·›ÓÂÈ ÙȘ 48
ÒÚ˜ (Ì ÙȘ ˘Âڈڛ˜) ·Ó¿ ‚‰ÔÌ¿‰·
ñ √ ·ÚÈıÌfi˜ ÙˆÓ ÂÙËÛ›ˆÓ ·‰ÂÈÒÓ Ô˘
∆
‰ÈηÈÔ‡Ù·È Ô Î¿ı ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔ˜
ñ ∆· ‰ÈηÈÒÌ·Ù· ÙˆÓ ÂÚÁ·˙ÔÌ¤ÓˆÓ ÌÂ
ÌÂÚÈ΋ ··Û¯fiÏËÛË
ñ ∆· ‰ÈηÈÒÌ·Ù· ÙˆÓ ÂÚÁ·˙ÔÌ¤ÓˆÓ ÌÂ
ÂÚÁ·Û›· ÔÚÈṲ̂ÓÔ˘ ¯ÚfiÓÔ˘
ª¤Ûˆ ÙˆÓ ÛÂÌÈÓ·Ú›ˆÓ ÙÔ ∆Ì‹Ì· ∂ÚÁ·ÛÈ·ÎÒÓ ™¯¤ÛÂˆÓ ¤¯ÂÈ Î·Ù·Ê¤ÚÂÈ Ó· ‰È¢ڇÓÂÈ Ù· ηӿÏÈ· ÂÈÎÔÈÓˆÓ›·˜ ÙÔ˘ Ì ÙÔÓ
ÔÏ›ÙË Î·È ÚfiÛıÂÙ· Ó· ‰ÒÛÂÈ ÂÚÂı›ÛÌ·Ù· ÛÙÔ˘˜ ÙÂÏÂÈfiÊÔÈÙÔ˘˜ Ì·ıËÙ¤˜ Ó· ÂӉȷÊÂÚıÔ‡Ó ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ ÁÈ· Ù· ‰ÈηÈÒÌ·Ù· ÙˆÓ ÂÚÁ·˙Ô̤ӈÓ, οÙÈ ÙÔ ÔÔ›Ô
·Ó·ÌÊ›‚ÔÏ· ı· Û˘Ì‚¿ÏÂÈ ÛÙÔ Ó· ÂÓۈ̷وıÔ‡Ó Ì fiÛÔ ÙÔ ‰˘Ó·ÙfiÓ ÏÈÁfiÙÂÚ˜ ‰˘ÛÎÔϛ˜ Î·È ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· ÛÙÔÓ ÂÚÁ·ÛÈ·Îfi
¯ÒÚÔ.
∆Ô ∆Ì‹Ì· ∂ÚÁ·ÛÈ·ÎÒÓ ™¯¤ÛÂˆÓ ı·
Û˘Ó¯›ÛÂÈ ÙËÓ ·ÚÌÔÓÈ΋ Û˘ÓÂÚÁ·Û›· ÙÔ˘
Ì ÙÔ ÀÔ˘ÚÁÂ›Ô ¶·È‰Â›·˜ Î·È ¶ÔÏÈÙÈÛÌÔ‡, Ì ÛÙfi¯Ô ¿ÓÙÔÙ ÙËÓ ÂÓË̤ڈÛË
Î·È Î·Ù¿ÏÏËÏË ÚÔÂÙÔÈÌ·Û›· ÙˆÓ Ì·ıËÙÒÓ Ô˘ Û‡ÓÙÔÌ· ı· ÂÈÛ¤ÏıÔ˘Ó ÛÙËÓ ·ÁÔÚ¿ ÂÚÁ·Û›·˜.
¢ËÌfiÛÈÔ˜
Y¿ÏÏËÏÔ˜
∂ ∫ º ƒ ∞ ™ ∆ π ∫ √ √ ƒ ° ∞ ¡ √ ∆ ∏ ™ ¶ ∞ ° ∫ À ¶ ƒ π ∞ ™
™À¡∆∂áπ∞™ ¢∏ª√™πø¡ À¶∞§§∏§ø¡ (¶∞™À¢À)
∫·Ù¿ ÓfiÌÔ ˘‡ı˘ÓÔ˜, °Ï·‡ÎÔ˜ ÷Ù˙Ë¤ÙÚÔ˘, °.°. ¶∞™À¢À, ∆ËÏ. 22844445
e-mail [email protected]
À‡ı˘ÓÔ˜ ™‡ÓÙ·Í˘, ¶Ú›·ÌÔ˜ §Ô˚˙›‰Ë˜, ∆ËÏ. 22844456
e-mail: [email protected]
ÕÚıÚ· ™˘ÓÂÚÁ·ÙÒÓ ‰ÂÓ ÂÎÊÚ¿˙Ô˘Ó Î·Ùã ·Ó¿ÁÎË ÙȘ ı¤ÛÂȘ Ù˘ √ÚÁ¿ÓˆÛ˘.
∂ÈÙÚ¤ÂÙ·È Ë ·Ó·‰ËÌÔÛ›Â˘ÛË ‡Ï˘ Ù˘ ÂÊËÌÂÚ›‰·˜ Ì ÙËÓ ÚÔ¸fiıÂÛË fiÙÈ
·Ó·Ê¤ÚÂÙ·È Ë ËÁ‹ Î·È Ô Û˘ÁÁڷʤ·˜.
¢È‡ı˘ÓÛË: ¢ËÌÔÛı¤ÓË ™Â‚¤ÚË 3, §Â˘ÎˆÛ›· 1066,
∆ËÏ. 22844444, 22844456, 22844457, º·Í 22668639.
e-mail: [email protected]
[email protected]
¢ HMO™IO™ Y¶A§§H§O™
TÂÙ¿ÚÙË 2 IÔ˘Ó›Ô˘ 2010
EΉÚÔÌ‹ ÛÙËÓ EχıÂÚË AÌÌfi¯ˆÛÙÔ
ÁÈ· Û˘ÓÙ·ÍÈÔ‡¯Ô˘˜ ̤ÏË ¶A™Y¢Y
OÚÁ¿ÓˆÛË Ì·˜ ˆ˜ ¤Ó‰ÂÈÍË ÚÔÛÊÔÚ¿˜ ÚÔ˜ ÙÔ˘˜ Û˘ÓÙ·ÍÈÔ‡¯Ô˘˜ ̤ÏË
Ù˘ ÁÈ· ÙËÓ Ì·ÎÚfi¯ÚÔÓË ÚÔÛÊÔÚ¿
ÙÔ˘˜ ÛÙËÓ ˘ËÚÂÛ›· Î·È ÙË ™˘ÓÙ¯ӛ·
‰ÈÔÚÁ·ÓÒÓÂÈ Î·È Ê¤ÙÔ˜ ÂΉÚÔÌ‹ ÙËÓ TÚ›ÙË 22 IÔ˘Ó›Ô˘ Û ¯ˆÚÈ¿ Ù˘ EχıÂÚ˘
ÂÚÈÔ¯‹˜ AÌÌÔ¯ÒÛÙÔ˘.
H ÂΉÚÔÌ‹ ı· Â·Ó·ÏËÊı› ÙËÓ ÂfiÌÂÓË TÚ›ÙË, 29 IÔ˘Ó›Ô˘ 2010, Î·È ÔÈ ÂΉÚÔÌ›˜ ı· ¤¯Ô˘Ó ÙË ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· Ó· ÂÈÛÎÂÊıÔ‡Ó ÙÔÓ ÈÂÚfi Ó·fi AÁ›Ô˘ P·Ê·‹Ï
ÛÙËÓ •˘ÏÔÙ‡ÌÔ˘, ÙÔ ÌÔÓ·ÛÙ‹ÚÈ AÁ›Ô˘
KÂÓ‰¤· Î·È ÙÔÓ A¯˘ÚÒÓ· §ÈÔÂÙÚ›Ô˘. £·
H
ÚÔÛÊÂÚı› Á‡̷ Û ÂÛÙÈ·ÙfiÚÈÔ ÛÙËÓ
ÂÚÈÔ¯‹ ¶·Ú·ÏÈÌÓ›Ô˘.
¢ËÏÒÛÂȘ Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹˜ ̤¯ÚÈ ÙȘ
18/6/2010, ÛÙÔ ÙËÏ. 22844300 ·fi
9.00.Ì. - 12.00Ì. ¢Èη›ˆÌ· Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹˜
¤¯Ô˘Ó ÌfiÓÔÈ ÔÈ Û˘ÓÙ·ÍÈÔ‡¯ÔÈ - ̤ÏË Ù˘
OÚÁ¿ÓˆÛ˘ Ì·˜. MÔÚÔ‡Ó Ó· Û˘Óԉ‡ÔÓÙ·È ·fi ÙȘ Û˘˙‡ÁÔ˘˜ ÙˆÓ.
XÒÚÔ˜ ·Ó·¯ÒÚËÛ˘ Î·È ÂÈÛÙÚÔÊ‹˜:
O›ÎËÌ· ¶A™Y¢Y ÛÙË §Â˘ÎˆÛ›·.
flÚ· Û˘ÁΤÓÙÚˆÛ˘: 7.45.Ì. Î·È ÒÚ·
ÂÈÛÙÚÔÊ‹˜ 5.00Ì.Ì.
EΉ‹ÏˆÛË KÏ¿‰Ô˘ ™˘ÓÙ·ÍÈÔ‡¯ˆÓ
ÁÈ· ·Ê˘ËÚÂÙ‹Û·ÓÙ˜ ÙÔ 2008 Î·È 2009
OÚÁ¿ÓˆÛË Ì·˜, ̤۷ ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ
ÙˆÓ ÚÔÛ·ıÂÈÒÓ Ù˘ ÁÈ· ÂÚ·ÈÙ¤Úˆ Û‡ÛÊÈÁÍË ÙˆÓ Û¯¤ÛÂˆÓ ÙˆÓ ÌÂÏÒÓ Ù˘, ÌÂÙ¿ Î·È ·fi Û¯ÂÙÈ΋ ÚˆÙÔ‚Ô˘Ï›· Î·È ÂÈÛ‹ÁËÛË ÙÔ˘ KÏ¿‰Ô˘ ™˘ÓÙ·ÍÈÔ‡¯ˆÓ ¢ËÌÔÛ›ˆÓ Y·ÏϋψÓ, ‰ÈÔÚÁ·ÓÒÓÂÈ ÂΉ‹ÏˆÛË Î·ÏˆÛÔÚ›ÛÌ·ÙÔ˜ ÙˆÓ
Ó¤ˆÓ ÌÂÏÒÓ ÙÔ˘ KÏ¿‰Ô˘, Ì ÙËÓ Â˘Î·ÈÚ›·
Ù˘ ·Ê˘ËÚ¤ÙËÛ‹˜ Û·˜.
H ÂΉ‹ÏˆÛË ı· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈËı› ÙËÓ
¶¤ÌÙË 24.6.2010 ÛÙȘ 8.00Ì.Ì., ÛÙÔ O›ÎËÌ· Ù˘ ¶A™Y¢Y ÛÙË §Â˘ÎˆÛ›· (A›ıÔ˘Û· GRAND HALL). TÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· ÂÚÈ-
H
Ï·Ì‚¿ÓÂÈ ÂÈÛ·ÁˆÁÈΤ˜ ÔÌÈϛ˜ ·fi ÙÔ °.°.
Ù˘ OÚÁ¿ÓˆÛ˘, Û˘Ó. °Ï·‡ÎÔ X·Ù˙Ë¤ÙÚÔ˘ Î·È ÙÔÓ ¶Úfi‰ÚÔ ÙÔ˘ KÏ¿‰Ô˘ ™˘ÓÙ·ÍÈÔ‡¯ˆÓ, Û˘Ó. N›ÎÔ ¶·Ó·ÁÈÒÙÔ˘. £·
·ÎÔÏÔ˘ı‹ÛÂÈ ‰Â›ÓÔ Ï·ÈÛȈ̤ÓÔ Ì ηÏÏÈÙ¯ÓÈÎfi ÚfiÁÚ·ÌÌ·, fiˆ˜ Î·È ÎÏ‹ÚˆÛË
‰ÒÚˆÓ.
OÈ Û˘Ó¿‰ÂÏÊÔÈ Ô˘ ÂÈı˘ÌÔ‡Ó Ó· ·Ú·ÛÙÔ‡Ó ·Ú·Î·ÏÔ‡ÓÙ·È Ó· Û˘ÌÏËÚÒÛÔ˘Ó ÙÔ ÈÔ Î¿Ùˆ ¤ÓÙ˘Ô Î·È Ó· ÙÔ ·ÔÛÙ›ÏÔ˘Ó ÛÙ· KÂÓÙÚÈο °Ú·Ê›· Ù˘
OÚÁ¿ÓˆÛ˘ Ì·˜ ÙÔ ·ÚÁfiÙÂÚÔ Ì¤¯ÚÈ ÙȘ
16.06.2010.
¶A°KY¶PIA ™YNTEXNIA ¢HMO™IøN Y¶A§§H§øN
¶A™Y¢Y
24 IOYNIOY 2010
EK¢H§ø™H °IA NEA ME§H K§A¢OY ™YNTA•IOYXøN
¶OY AºY¶HPETH™AN TO 2008 Î·È 2009
¢H§ø™H ™YMMETOXH™ ™THN EK¢H§ø™H KAI ™TO ¢EI¶NO
E¶øNYMO: ...................................................................................................................
ONOMA: ........................................................................................................................
AP. ™YNTA•H™: ........................... A.K.A.: ........................... A.¢.T.: ..........................
Y¶OYP°EIO/TMHMA: ...................................................................................................
TH§EºøNO: .................................................................................................................
¢IEY£YN™H: .................................................................................................................
T.T.: ..........................................
¶O§H: ...........................................
£· ·Ú·ÛÙÒ:
NAI
!
OXI
!
YÔÁÚ·Ê‹: ........................................
3Ë ™E§I¢A
Afi„ÂȘ Î·È Û¯fiÏÈ·
∆Ô Î·Ù¿ ∫∂µ∂ ……. ¢·ÁÁ¤ÏÈÔ
™Ùfi¯Ô˜ Ù˘ ∫˘‚¤ÚÓËÛ˘ ‰ÂÓ Ú¤ÂÈ
Ó· Â›Ó·È Ë ·‡ÍËÛË ÙˆÓ
ÂÛfi‰ˆÓ, ·ÏÏ¿ Ë ‰Ú·ÛÙÈ΋ Ì›ˆÛË ÙˆÓ ‰ËÌÔÛ›ˆÓ ‰··ÓÒÓ, ÔÈ Ôԛ˜ Î˘Ì·›ÓÔÓÙ·È ϤÔÓ
ÛÙ· Ôχ ˘„ËÏ¿ Â›‰· ÙÔ˘ 46% ¤ˆ˜ 47%
ÙÔ˘ ∞∂¶, Û ۇÁÎÚÈÛË
ÌÂ 34.9% Ô˘ ‹Ù·Ó ÙÔ
2000.
ª¿ÓıÔ˜ ª·˘ÚÔÌÌ¿Ù˘,
¶Úfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ ∫∂µ∂, 18.5.2010
ñ ∂Ó ÔÏ›ÁÔȘ Ë ∫˘‚¤ÚÓËÛË Ó· ·Ê‹ÛÂÈ
ηٿ ̤ÚÔ˜ Ù· ̤ÙÚ· ηٿ Ù˘ ÊÔÚÔ‰È·Ê˘Á‹˜ Î·È Ó· ͯ¿ÛÂÈ ÙÔ 1 ‰È˜ ¢ÚÒ,
Ô˘ Û‡Ìʈӷ Ì ÙË °ÂÓÈÎfi ∂ÏÂÁÎÙ‹
ÔÊ›ÏÂÙ·È ÛÙÔ ÎÚ¿ÙÔ˜.
¢ËÌÔÛÈÔÔ›ËÛË ÔÓÔÌ¿ÙˆÓ
ÊÔÚÔÊ˘Á¿‰ˆÓ
ŸÙ·Ó ·Ó¤Ï·‚· ΢‚ÂÚÓ‹Ù˘, ÙÔ ÚÒÙÔ
Ô˘ ¤Î·Ó· ‹Ù·Ó Ó· ÚÔÛ·ı‹Ûˆ Ó· Ì·˙¤„ˆ ÙÔ˘˜ ÊfiÚÔ˘˜, ·›ÚÓÔÓÙ·˜
̤ÙÚ·,
ÌÂٷ͇
·˘ÙÒÓ Î·È ÙË ‰ËÌÔÛÈÔÔ›ËÛË ÙˆÓ
ÔÓÔÌ¿ÙˆÓ
Ô˘
ÊÔÚԉȷʇÁÔ˘Ó, ÒÛÙ ӷ
˘¿ÚÍÂÈ Î·È Î¿ÔÈÔ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ Î›ÓËÙÚÔ.
ª¿ÈÎÏ ¢Ô˘Î¿Î˘,
¶ÚÒËÓ Î˘‚ÂÚÓ‹Ù˘
Ù˘ ª·Û·¯Ô˘Û¤Ù˘
«∞¶√°∂Àª∞∆π¡∏», 1.6.2010
ñ √Úıfi ̤ÙÚÔ. ™ÙËÓ ∫‡ÚÔ ‰ÂÓ
ÂÊ·ÚÌfi˙ÂÙ·È ÁÈ·Ù› ‰‹ıÂÓ ·Ú·‚È¿˙ÂÈ
Ù· ÚÔÛˆÈο ‰Â‰Ô̤ӷ Î·È ·ÎfiÌË ·Ú·‚È¿˙ÂÈ …. ÙÔ È·ÙÚÈÎfi ·fiÚÚËÙÔ.
∫·Ú·ÌÈÓ¿Ù˜ ˘Ôı¤ÛÂȘ
ÊÔÚÔ‰È·Ê˘Á‹˜
π‰ÈÔÎً٘ ÔÏ˘ÙÂÏÒÓ ·˘ÙÔÎÈÓ‹ÙˆÓ
Ô˘ ‰‹ÏˆÓ·Ó Ôχ ¯·ÌËÏ¿ ÂÈÛÔ‰‹Ì·Ù·
ÂÓÙÔ›ÛÙËÎ·Ó ·fi
ÔÌ¿‰· Ù˘ ÀËÚÂÛ›·˜ ∂ȉÈÎÒÓ ∂ϤÁ¯ˆÓ ¤Íˆ ·fi Ó˘¯ÙÂÚÈÓ¿ ΤÓÙÚ· Ù˘
£ÂÛÛ·ÏÔӛ΢.
√È ‡ÔÙ˜ ˘Ôı¤ÛÂȘ ·ÊÔÚÔ‡Ó ·Ó¿ÎÚÈ‚· ·˘ÙÔΛÓËÙ·,
fiˆ˜ Ferrari Î·È Lamborghini, ÙˆÓ ÔÔ›ˆÓ ÔÈ È‰ÈÔÎً٘ ‰‹ÏˆÓ·Ó ÂÙ‹ÛÈ· ÂÈÛÔ‰‹Ì·Ù· ·ÎfiÌ· Î·È 5.000 ¢ÚÒ.
«√ ºÈÏÂχıÂÚÔ˜», 25.5.2010
ñ ™ÙËÓ ∫‡ÚÔ ÔÈ È‰ÈÔÎً٘ ÔÏ˘ÙÂÏÒÓ ·˘ÙÔÎÈÓ‹ÙˆÓ ¤¯Ô˘Ó ·ÎfiÌË Î·Ï‡ÙÂÚË …… ÌÂÙ·¯Â›ÚËÛË.
EΉÚÔÌ‹ ™˘ÓÙ·ÍÈÔ‡¯ˆÓ ÛÙËÓ KˆÓÛÙ·ÓÙÈÓÔ‡ÔÏË
KÏ¿‰Ô˜ ™˘ÓÙ·ÍÈÔ‡¯ˆÓ Ù˘ ¶A™Y¢Y
‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÛÙËÓ Â˘¯¿ÚÈÛÙË ı¤ÛË Ó· ·Ó·ÎÔÈÓÒÛÂÈ fiÙÈ ÚÔÁÚ·ÌÌ·Ù›˙ÂÈ
8‹ÌÚË ·ÂÚÔÔÚÈ΋ ÂΉÚÔÌ‹ ÛÙȘ 22/07/2010 ÁÈ· ÙËÓ
KˆÓÛÙ·ÓÙÈÓÔ‡ÔÏË
ηÈ
·Ú¿ÏÈ·
Ù˘
MÈÎÚ¿˜
AÛ›·˜ ÛÙËÓ ÂȉÈ΋ ÙÈÌ‹ ÙˆÓ
€750 ÁÈ· Ù· ̤ÏË Î·È ÙÔ˘˜
Ê›ÏÔ˘˜ Ù˘ ¶A™Y¢Y.
¶ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ˜ ÏÂÙÔ-
O
̤ÚÂȘ ı’ ·Ó·ÎÔÈÓˆıÔ‡Ó
ÛÙÔ «¢ËÌfiÛÈÔ Y¿ÏÏËÏÔ»
ÙËÓ 08/06/2010 ηıÒ˜ ηÈ
·fi ÙÔ ÁÚ·ÊÂ›Ô ÙÔ˘ KÏ¿‰Ô˘ 2Ô˜ fiÚÔÊÔ˜ ·Ú. ÙËÏ.
22844468.
OULOUPIA HOLIDAY APTS
¶fiÏË XÚ˘ÛÔ¯Ô‡˜ - §·ÙÛ›, ¶¿ÊÔ˜
EÓÔÈÎÈ¿˙ÔÓÙ·È ÂÈψ̤ӷ ‰È·ÌÂÚ›ÛÌ·Ù· Ì fiÏÔ ÙÔÓ
ÔÈÎÈ·Îfi ÂÍÔÏÈÛÌfi Î·È Ì air condition ÁÈ· ÙȘ ‰È·ÎÔ¤˜
Û·˜.
TËÏ. 26322711, 99697400
N· ÂÈÛÙÚ·Ê› ÛÙÔ AÚ¯Â›Ô Ù˘ ¶A™Y¢Y ÛÙÔÓ 3Ô fiÚÔÊÔ (AÚ. Fax 22668639)
ÙÔ ·ÚÁfiÙÂÚÔ Ì¤¯ÚÈ ÙËÓ TÂÙ¿ÚÙË 16 IÔ˘Ó›Ô˘ 2010
∂¶∞ƒÃπ∞∫√ ∆ª∏ª∞ ¶∞.™À.¢.À. §∂À∫ø™π∞™
∂∫¢ƒ√ª∂™ ∫∞§√∫∞πƒπ 2010
E·ÓÂͤٷÛË ÙÔ˘ ¯ÚfiÓÔ˘ ÂÚÁ·Û›·˜
∆Ô ∂·Ú¯È·Îfi ∆Ì‹Ì· ¶∞.™À.¢.À. §/Û›·˜, ‰ÈÔÚÁ·ÓÒÓÂÈ Ê¤ÙÔ˜ ÙÔ ∫·ÏÔη›ÚÈ ÙȘ ·ÎfiÏÔ˘ı˜ ÂΉÚÔ̤˜
¶ÚÔÔÚÈÛÌfi˜ / ∂ΉÚÔÌ‹
∏ÌÂÚÔÌËӛ˜
ª¤Ú˜
¢ÈÏfi MÔÓfi ¶·È‰›
€
€
€
ª∂°∞§√™ °Àƒ√™ ∂§§∞¢∞™
23/07/2010
10
850
1085
510
∞ƒøª∞ ª∞∫∂¢√¡π∞™
25/07/2010
8
800
1000
610
√À°°∞ƒπ∞ - ∞À™∆ƒπ∞
31/07/2010
8
800
1010
475
BELLA….L’ITALIA
31/07/2010
8
920
1150
845
°Àƒ√™ ∆™∂Ãπ∞™
31/07/2010
8
775
945
490
MA§TA
24/07/2010
5
∫ƒ√∞∆π∞ - ¢PAMATIKE™ AKTE™ 30/07/2010
8
Ô 2004 Ë E˘Úˆ·˚΋
EÈÙÚÔ‹ ˘¤‚·ÏÂ
ÚfiÙ·ÛË ÙÚÔÔÔ›ËÛ˘
Ù˘
Ô‰ËÁ›·˜
2003/88/EK, ‡ÛÙÂÚ· ·fi
¢Ú›˜ ‰È·‚Ô˘Ï‡ÛÂȘ. H
ÚfiÙ·ÛË ÛÙfi¯Â˘Â ÛÙËÓ
·ÓÙÈÌÂÙÒÈÛË ÌÈ·˜ ÛÂÈÚ¿˜
ÚÔ‚ÏËÌ¿ÙˆÓ Ô˘ ·Ú¤ÌÂÈÓ·Ó ·ÓÂ›Ï˘Ù· ·fi ÙËÓ
˘ÊÈÛÙ¿ÌÂÓË ÓÔÌÔıÂÛ›· ηÈ
ÓÔÌÔÏÔÁ›· ÙÔ˘ E˘Úˆ·˚ÎÔ‡ ¢ÈηÛÙËÚ›Ô˘, ‰ËÏ·‰‹
Ó· ·ÔÛ·ÊËÓÈÛÙ› Ë ÂÊ·ÚÌÔÁ‹ Ù˘ Ô‰ËÁ›·˜ ÛÙÔ
¯ÚfiÓÔ ÂÊËÌÂÚ›·˜ Û ÔÚÈṲ̂ÓÔ˘˜ ÙÔÌ›˜ ÂÚÁ·Û›·˜.
N· ‰Ôı› ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË Â˘ÂÏÈÍ›· fiÛÔÓ ·ÊÔÚ¿ ÙÔÓ
˘ÔÏÔÁÈÛÌfi ÙÔ˘ ‚‰ÔÌ·‰È·›Ô˘ ¯ÚfiÓÔ˘ ÂÚÁ·Û›·˜
Î·È Ó· Â·ÓÂÍÂÙ·ÛÙ› Ë
ÂıÂÏÔ‡ÛÈ· ÂÈÏÔÁ‹ ÂÍ·›ÚÂÛ˘ («opt-out») ·fi ÙÔ
fiÚÈÔ ÙˆÓ 48 ˆÚÒÓ. øÛÙfiÛÔ, ÙÔÓ AÚ›ÏÈÔ ÙÔ˘ 2009,
΢‚ÂÚÓËÙÈÎÔ› ÂÎÚfiÛˆÔÈ
Î·È ÙÔ Â˘Úˆ·˚Îfi KÔÈÓÔ‚Ô‡ÏÈÔ Î·Ù¤ÏËÍ·Ó fiÙÈ ‰ÂÓ
ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ÂÈÙ‡¯Ô˘Ó
Û˘Ìʈӛ· fiÛÔÓ ·ÊÔÚ¿
ÙËÓ ÚfiÙ·ÛË, ·Ú¿ ÙȘ Ì·ÎÚÔ¯ÚfiÓȘ ‰È·Ú·ÁÌ·Ù‡ÛÂȘ.
EÓ Ùˆ ÌÂٷ͇, ÚÔÛÙ¤ıËÎ·Ó ¿ÏÏ· ˙ËÙ‹Ì·Ù· ÛÙË
Û˘˙‹ÙËÛË, Ô˘ ·ÓÙÈηÙÔÙÚ›˙Ô˘Ó ÙȘ ıÂÌÂÏÂÈÒ‰ÂȘ
·ÏÏ·Á¤˜ ÛÙÔÓ ÎfiÛÌÔ Ù˘
ÂÚÁ·Û›·˜ ηٿ ÙË ‰È¿Ú-
T
ÎÂÈ· ÙˆÓ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓˆÓ Â›ÎÔÛÈ ÂÙÒÓ. ¶·Ú·‰Â›ÁÌ·ÙÔ˜ ¯¿ÚÈÓ, Ô Ì¤ÛÔ˜
·ÚÈıÌfi˜ ÙˆÓ
‚‰ÔÌ·‰È·›ˆÓ
ˆÚÒÓ ÂÚÁ·Û›·˜ ÛÙËÓ EE
ÌÂÈÒıËÎÂ ·fi 39
ÒÚ˜ ÙÔ 1990 ÛÂ
37,8
ÙÔ
2006 ηÈ
ÙÔ ÔÛÔÛÙfi ÙˆÓ ÂÚÁ·˙ÔÌ¤ÓˆÓ ÌÂÚÈ΋˜ ··Û¯fiÏËÛ˘ ÛÙÔ ÂÚÁ·ÙÈÎfi
‰˘Ó·ÌÈÎfi ·˘Í‹ıËΠ·fi
14% ÙÔ 1992 ÛÂ 18,8% ÙÔ
2009. Y¿Ú¯ÂÈ Â›Û˘ fiÏÔ
Î·È ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË ‰È·Î‡Ì·ÓÛË fiÛÔÓ ·ÊÔÚ¿ ÙÔ ¯ÚfiÓÔ
ÂÚÁ·Û›·˜ ÙˆÓ ÌÂÌÔÓˆÌ¤ÓˆÓ ·ÙfiÌˆÓ Î·Ù¿ ÙË ‰È¿Ú-
ÎÂÈ· ÙÔ˘ ¤ÙÔ˘˜ Î·È ÛÙÔ
Ï·›ÛÈÔ Ù˘ Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈ΋˜ ˙ˆ‹˜, ÂÎÊÚ¿˙ÔÓÙ·˜ ÙË ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË
¤ÌÊ·ÛË ÛÙ· ̤ÙÚ·
ÈÛÔÚÚÔ›·˜ Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈÎÔ‡ Î·È È‰ÈˆÙÈÎÔ‡ ‚›Ô˘, fiˆ˜ Ô Û˘Ó‰˘·ÛÌfi˜ ¢ÂÏÈÍ›·˜ ηÈ
·ÛÊ¿ÏÂÈ·˜ Î·È Ù· Û˘ÛÙ‹Ì·Ù·
›ÛÙˆÛ˘
¯ÚfiÓÔ˘ ÂÚÁ·Û›·˜,
ηıÒ˜ Î·È ÙËÓ ·˘ÍË̤ÓË ·˘ÙÔÓÔÌ›·
ÙˆÓ ÂÚÁ·˙Ô̤ӈÓ
·Ú¿ÏÏËÏ· Ì ÙËÓ Â¤ÎÙ·ÛË Ù˘ ÔÈÎÔÓÔÌ›·˜ Ì ‚¿ÛË ÙË ÁÓÒÛË.
ø˜ ÂÎ ÙÔ‡ÙÔ˘, Ë EÈÙÚÔ‹ ÚÔÁÚ·ÌÌ·Ù›˙ÂÈ ÌÈ·
ÔÏÔÎÏËڈ̤ÓË Â·ÓÂͤٷÛË ÙˆÓ ˘ÊÈÛÙ¿ÌÂÓˆÓ
ηÓfiÓˆÓ ÁÈ· ÙÔ ¯ÚfiÓÔ ÂÚÁ·Û›·˜.
KA§OKAIPINE™ ¢IAKO¶E™
EÓÔÈÓÈ¿˙ÂÙ·È
¢ÈÒÚÔÊË Î·ÙÔÈΛ· ÙÔÓ ¶ÚˆÙ·Ú¿.
¢‡Ô ˘ÓÔ‰ˆÌ·Ù›ˆÓ.
¢È·ÌÔÓ‹ ̤¯ÚÈ 6 ¿ÙÔÌ·.
¶Ï‹Úˆ˜ ÂÈψ̤ÓË,
ÔÈÎȷΤ˜ Û˘Û΢¤˜,
fully air-conditioned,
ȉȈÙÈÎÔ parking,
3 ÏÂÙ¿ ·fi ÙË ı¿Ï·ÛÛ·.
TÈÌ‹: Afi €85/Ó‡ÎÙ·
TËÏ.: 99823450
ñ ∏ ÙÈÌ‹ ÁÈ· ·È‰› ·Ó·Ê¤ÚÂÙ·È Û ·È‰› ·fi 2 ̤¯ÚÈ 12 ÂÙÒÓ Ô˘ ̤ÓÂÈ ÛÙÔ ›‰ÈÔ ‰ˆÌ¿ÙÈÔ Ì 2 ÂÓ‹ÏÈΘ.
ñ ™ÙȘ ÙÈ̤˜ Û˘ÌÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÔÓÙ·È Î·È ÔÈ ÊfiÚÔÈ ·ÂÚÔ‰ÚÔÌ›ˆÓ.
°π∞ ¶§∏ƒ√º√ƒπ∂™, ∞¡∞§À∆π∫∞ ¶ƒ√°ƒ∞ªª∞∆∞ ∫∞π ¢∏§ø™∂π™ ™Àªª∂∆√Ã∏™
∞¶√∆∂π¡∂™∆∂:
√¡√ª∞∆∂¶ø¡Àª√
∫π¡∏∆√
∆∞∫∏™ Ã∞ª¶√Àƒπ¢∏™
99 414162
πø∞¡¡∏™ √£ø¡√™
99 540647
¢∂™¶ø §∂á√À
99 521178
ª∞∫∏™ ¶∂§∂∫∞¡√™
99 453680
™ø∆∏ƒ∏™ ¢∏ª√™£∂¡√À™
99 546474
¶∏¡∂§√¶∏ ¶∂∆™∞
99 459353
∞¡¢ƒ∂∞™ ∫∞¡∞ƒ∏™
99 547880
∞¡∞§À∆π∫∞ ¶ƒ√°ƒ∞ªª∞∆∞ ª¶√ƒ∂π∆∂ ¡∞ ¶ƒ√ª∏£∂À∆∂π∆∂ ∫∞π
∞¶√ ∆√ ∂¡∆∂À∫∆∏ƒπ√ ∆∏™ ¶∞.™À.¢.À. §∂À∫ø™π∞™
∫ƒ∞∆∏™∂π™:
ñ √È ÎÚ·Ù‹ÛÂȘ ı· Ú¤ÂÈ Ó· Á›ÓÔÓÙ·È ÛÙ· ηٿ ÙfiÔ˘˜ ÁÚ·Ê›· Ù˘ Salamis Tours
Ltd Û fiϘ ÙȘ fiÏÂȘ Î·È ÁÈ· Ó· Â›Ó·È ¤Á΢Ú˜ Ú¤ÂÈ ··Ú·›ÙËÙ· Ó· Û˘Óԉ‡ÔÓÙ·È
·fi ÙËÓ ÚÔηٷ‚ÔÏ‹ 30% Ù˘ Û˘ÓÔÏÈ΋˜ ÙÈÌ‹˜ Ù˘ ÂΉÚÔÌ‹˜, Î·È ÂȂ‚·›ˆÛË
ÙÔ˘˜ ÂÍ·ÚÙ¿Ù·È ·fi ÙËÓ ‰È·ıÂÛÈÌfiÙËÙ· ı¤ÛˆÓ..
ñ ∏ ÏËڈ̋ Ú¤ÂÈ Ó· Á›ÓÂÈ Ì ÌÂÙÚËÙ¿ ‹ ÈÛÙˆÙÈΤ˜ οÚÙ˜. ¢ˆÚÔÎÔ˘fiÓÈ· ÙÚ·Â˙ÒÓ ‰ÂÓ Á›ÓÔÓÙ·È ·Ô‰ÂÎÙ¿.
§ÂÌÂÛfi˜: °. ∫·ÙÛÔ˘ÓˆÙÔ‡ 1, Salamis House, ∆·¯. ∫È‚. 50531, ∆.∆. 3607, ∆ËÏ.: 25
860000, º·Í: 25 367374
§Â˘ÎˆÛ›·: ∞Úӿω·˜ 7, ∆·¯. ∫È‚. 21746, ∆.∆. 1512, ∆ËÏ.: 22 458484, º·Í: 22 758337
§¿Úӷη: °Ú. ∞˘ÍÂÓÙ›Ô˘ 7, ∆·¯. ∫È‚. 40388, ∆.∆. 6023, ∆ËÏ.: 24 828272, º·Í: 24
650698
¶¿ÊÔ˜: ∞. ¶·‡ÏÔ˘ 29, ∆·¯. ∫È‚. 60311, ∆.∆. 8046, ∆ËÏ.: 26 811114, º·Í: 26 935555
¢ HMO™IO™ Y¶A§§H§O™
4Ë ™E§I¢A
TÂÙ¿ÚÙË 2 IÔ˘Ó›Ô˘ 2010
A¶OºA™EI™ ANøTATOY ¢IKA™THPIOY
™E £EMATA ¢HMO™IA™ ¢IOIKH™H™
EÙÔÈÌ¿˙ÂÈ °Ï·‡ÎÔ˜ X·Ù˙Ë¤ÙÚÔ˘
ÀfiıÂÛË ·Ú. 550/2009
∞ϤͷӉÚÔ˜ ÃÚÈÛÙÔ‰Ô‡ÏÔ˘
Ó. ¢ËÌÔÎÚ·Ù›·˜
5 ª·˝Ô˘, 2010
∆· ÁÂÁÔÓfiÙ·
√ ·ÈÙËÙ‹˜ ∞ϤͷӉÚÔ˜ ÃÚÈÛÙÔ‰Ô‡ÏÔ˘,
¶ÚÒÙÔ˜ ™˘ÓÙËÚËÙ‹˜ ¢·ÛÒÓ, ÚÔÛ¤‚·ÏÂ
ÙËÓ ·fiÊ·ÛË Ù˘ ∂¢À Ì ÙËÓ ÔÔ›· ÙÔ
ÂӉȷÊÂÚfiÌÂÓÔ Ì¤ÚÔ˜ ¢ËÌ‹ÙÚÈÔ˜ ÃÚÈÛÙÔÊ›‰Ë˜, ∞ÓÒÙÂÚÔ˜ ™˘ÓÙËÚËÙ‹˜ ¢·ÛÒÓ,
ÚÔ¿¯ıËΠÛÙË ÌfiÓÈÌË ı¤ÛË ÙÔ˘ ¢È¢ı˘ÓÙ‹ ∆Ì‹Ì·ÙÔ˜ ¢·ÛÒÓ, ·fi 1.4.2009.
√È ÏfiÁÔÈ Ù˘ ÚÔÛÊ˘Á‹˜
1. ∏ ∂¢À ·Ú·ÁÓÒÚÈÛ ÙÔ ÁÂÁÔÓfi˜ fiÙÈ
Ô ·ÈÙËÙ‹˜ ˘ÂÚ¤¯ÂÈ ÙÔ˘ ÂӉȷÊÂÚfiÌÂÓÔ˘
̤ÚÔ˘˜ Î·È ÛÙ· ÙÚ›· ÎÚÈÙ‹ÚÈ·.
2. ŒÏÏÂÈ„Ë ‰¤Ô˘Û·˜ ¤Ú¢ӷ˜.
3. ¶Ï¿ÓË ÂÚ› ÙÔ ÓfiÌÔ Î·È Ù· Ú¿ÁÌ·Ù·.
4. ∞Ó·ÈÙÈÔÏfiÁËÙË Ë Û‡ÛÙ·ÛË ÙÔ˘ °ÂÓÈÎÔ‡ ¢È¢ı˘ÓÙ‹.
5. ∞Ó·ÈÙÈÔÏfiÁËÙË Ë ·fiÊ·ÛË Ù˘ ∂¢À.
∏ ·fiÊ·ÛË ÙÔ˘ ‰ÈηÛÙËÚ›Ô˘
∆Ô ‰ÈηÛÙ‹ÚÈÔ ·ÔÚÚ›ÙÔÓÙ·˜ ÙËÓ
ÚÔÛÊ˘Á‹ ·ÔÊ¿ÓıËΠfiÙÈ:
·. ∞Ó·ÊÔÚÈο Ì ÙËÓ ·Í›·, ·fi Ù· ÂÓÒÈfiÓ ÌÔ˘ ÁÂÁÔÓfiÙ·, ÂÚÈÏ·Ì‚·ÓÔ̤ӈÓ
Î·È ÙˆÓ ÂÙ‹ÛÈˆÓ ÂÌÈÛÙ¢ÙÈÎÒÓ ÂÎı¤ÛˆÓ, Ô ÈÛ¯˘ÚÈÛÌfi˜ ÙÔ˘ ·ÈÙËÙ‹ fiÙÈ ˘ÂÚ¤¯ÂÈ, ‰ÂÓ Â˘ÛÙ·ı›. ™Â ÌÈ· ÂÚ›Ô‰Ô 10
ÂÙÒÓ ¤¯ÂÈ ¤Ó· (1) «∂Í·›ÚÂÙÔ˜» ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ ÙÔ˘ ÂӉȷÊÂÚfiÌÂÓÔ˘ ̤ÚÔ˘˜, οÙÈ
Ô˘ ηıÈÛÙ¿ ÙÔ˘˜ ‰˘Ô ˘Ô„ËÊ›Ô˘˜ ÈÛÔ‰‡Ó·ÌÔ˘˜ (‚Ï. ÌÂٷ͇ ¿ÏÏˆÓ µ·ÛÈÏÂÈ¿‰Ë˜ Î.·. Ó. ∆ÛÈ¿ÚÙ· Î.·. (2005) 3 ∞.∞.¢.
403 Î·È ª·ÚԇϷ £ÂÔ‰fiÙÔ˘ Ó. ¢ËÌÔÎÚ·Ù›·˜, ∞.∂. 23/07 ËÌÂÚ. 18/1/10).
‚. ∞Ó·ÊÔÚÈο Ì ٷ ÚÔÛfiÓÙ· Î·È ¿ÏÈÓ ÔÈ ‰˘Ô ˘Ô„‹ÊÈÔÈ (·ÈÙËÙ‹˜ Î·È ÂӉȷÊÂÚfiÌÂÓÔ Ì¤ÚÔ˜), Â›Ó·È ÈÛÔ‰‡Ó·ÌÔÈ. ∫·Ù¤¯Ô˘Ó Î·È ÔÈ ‰˘Ô ·ÓÂÈÛÙËÌÈ·Îfi ‰›ψ-
Ì· ÛÙË ¢·ÛÔÓÔÌ›·, Ô˘ Ì ·fiÊ·ÛË ÙÔ˘
∫À™∞∆™ Ù· ‰ÈÏÒÌ·Ù¿ ÙÔ˘˜ Â›Ó·È ÈÛfiÙÈÌ·
ÚÔ˜ Ù˘¯›Ô ·ÓÂÈÛÙËÌÈ·ÎÔ‡ ÂÈ¤‰Ô˘
Î·È ÌÂÙ·Ù˘¯È·Îfi ÂÈ¤‰Ô˘ Master. ŒÙ˘¯·Ó ·ÌÊfiÙÂÚÔÈ ÌÂÙ·Ù˘¯È·Î‹˜ ÂÎ·›‰Â˘Û˘ Û ı¤Ì·Ù· ÙÔ˘ ∆Ì‹Ì·ÙÔ˜ ¢·ÛÒÓ Î·È
·Ú·ÎÔÏÔ‡ıËÛ·Ó ‰È¿ÊÔÚ˜ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈΤ˜ ÛÂÈÚ¤˜ Ì·ıËÌ¿ÙˆÓ, Û¯ÂÙÈÎÒÓ Ì ٷ
ηı‹ÎÔÓÙ¿ ÙÔ˘˜.
Á. ∞fi Ù· ÂÓÒÈfiÓ ÌÔ˘ ÛÙÔȯ›· ÚÔ·ÙÂÈ fiÙÈ:
(È) √ ·ÈÙËÙ‹˜ ˘ÂÚ¤¯ÂÈ ÛËÌ·ÓÙÈο ÛÂ
·Ú¯·ÈfiÙËÙ·, ·ÊÔ‡ η٤¯ÂÈ ÈÂÚ·Ú¯Èο
·ÓÒÙÂÚË ı¤ÛË.
(ÈÈ) ªÂ ‚¿ÛË ÙȘ ÂÙ‹ÛȘ ÂÎı¤ÛÂȘ ·ÍÈÔÏfiÁËÛ˘ ·ÈÙËÙ‹˜ Î·È ÂӉȷÊÂÚfiÌÂÓÔ
̤ÚÔ˜ Â›Ó·È ›ÛÔÈ.
(ÈÈÈ) ∆Ô ÂӉȷÊÂÚfiÌÂÓÔ Ì¤ÚÔ˜ ›¯Â
˘¤Ú ÙÔ˘ ÙË Û‡ÛÙ·ÛË ÙÔ˘ °ÂÓÈÎÔ‡ ¢È¢ı˘ÓÙ‹.
(ÈÓ) ∏ ∂¢À ÛÙË ‰È΋ Ù˘ ·ÍÈÔÏfiÁËÛË,
ηٿ ÏÂÈÔ„ËÊ›·, ¤ÎÚÈÓ ÙÔ ÂӉȷÊÂÚfiÌÂÓÔ Ì¤ÚÔ˜ fiÙÈ ˘ÂÚ¤¯ÂÈ ÁÂÓÈο ÙˆÓ
¿ÏÏˆÓ ˘Ô„ËÊ›ˆÓ Î·È ÙÔÓ Â¤ÏÂÍ ÁÈ·
‰ÈÔÚÈÛÌfi ÛÙË ı¤ÛË ÙÔ˘ ¢È¢ı˘ÓÙ‹ ∆Ì‹-
Ì·ÙÔ˜ ¢·ÛÒÓ.
‰. ∞Ó·ÊÔÚÈο Ì ÙËÓ ·Ú¯·ÈfiÙËÙ·
˘¿Ú¯ÂÈ ·ÚÎÂÙ‹ Î·È Û·Ê‹˜ ÓÔÌÔÏÔÁ›· fiÙÈ
ÛÙËÓ ÂÚ›ÙˆÛË Ï‹ÚˆÛ˘ ı¤ÛÂˆÓ ÚÒÙÔ˘ ‰ÈÔÚÈÛÌÔ‡ Î·È ÚÔ·ÁˆÁ‹˜ Ô˘ ›ӷÈ
„ËÏ¿ ÛÙËÓ ÈÂÚ·Ú¯›·, ȉȷ›ÙÂÚ· ‰È¢ı˘ÓÙÈΤ˜, Ë ·Ú¯·ÈfiÙËÙ· ·ÔÙÂÏ› ÛÙÔÈ¯Â›Ô ÂÚÈÔÚÈṲ̂Ó˘ ÛËÌ·Û›·˜ (‚Ï. ÌÂٷ͇ ¿ÏψÓ
¢ËÌÔÎÚ·Ù›· Ó. ¶·ÓÙ·˙‹ Î·È ¶Ô‡ÚÔ˜ Î.·.
Ó. ÷Ù˙ËÛÙÂÊ¿ÓÔ˘ Î.·. (2001) 3 ∞.∞.¢.
374).
Â. Ÿˆ˜ ¤¯Ô˘Ó Ù· ÁÂÁÔÓfiÙ· Ù˘ ·ÚÔ‡Û·˜ ˘fiıÂÛ˘, ÌfiÓÔ ·Ó Ô ·ÈÙËÙ‹˜
·ԉ›ÎӢ ¤Î‰ËÏË ˘ÂÚÔ¯‹, ı· ÌÔÚÔ‡Û ӷ ÂÈÙ‡¯ÂÈ ÛÙËÓ ÚÔÛÊ˘Á‹ ÙÔ˘ Î·È Ë
·fiÊ·Û‹ ÌÔ˘ Â›Ó·È fiÙÈ ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ ·ԉ›ÍÂÈ
Ù¤ÙÔÈ· ˘ÂÚÔ¯‹. ∆Ô ¢ÈηÛÙ‹ÚÈÔ ‰ÂÓ ˘ÔηıÈÛÙ¿ ÙË ‰È΋ ÙÔ˘ ÎÚ›ÛË ·Ó·ÊÔÚÈο ÌÂ
ÙËÓ ÂÈÏÔÁ‹ ÙÔ˘ ηٷÏÏËÏfiÙÂÚÔ˘ ˘Ô„‹ÊÈÔ˘ ÁÈ· ÚÔ·ÁˆÁ‹ ‹ ‰ÈÔÚÈÛÌfi Ì ÙËÓ
ÎÚ›ÛË ÙÔ˘ ·ÚÌÔ‰›Ô˘ ÔÚÁ¿ÓÔ˘ (‚Ï. ªÈÏÙÈ¿‰Ô˘˜ Î.·. Ó. ¢ËÌÔÎÚ·Ù›·˜ (1989) 3
∞.∞.¢. 1328, 1336). ∆· ÁÂÁÔÓfiÙ· ‹Ù·Ó
Ù¤ÙÔÈ· Ô˘ Ô ‰ÈÔÚÈÛÌfi˜ ÙÔ˘ ÂӉȷÊÂÚfiÌÂÓÔ˘ ̤ÚÔ˘˜ ‹Ù·Ó ‡ÏÔÁ· ÂÈÙÚÂÙfi˜.
A¶OæEI™ ™YNA¢E§ºøN
√π ∂ƒ°∞∑√ª∂¡√π ∞¶∞π∆√À¡: ª∂∆ƒ∞ ∫√π¡ø¡π∫∏™ ¢π∫∞π√™À¡∏™
·˘Ùfi ̤ÙÚÔ ÈÛfiÙÈÌ˘ Û˘ÓÂÈÛÊÔÚ¿˜ ÙˆÓ
„ËϤ˜ Îϛ̷Θ ¯ˆÚ›˜ Ó·
1. ∞˘Í‹ÛÂȘ: ∆Ô ÔÛÔÙÔ˘ ™Ù¤ÏÈÔ˘ ªÓ¿ÛˆÓÔ˜
ÂÚÁ·˙ÔÌ¤ÓˆÓ Î·È Ì¤ÙÚÔ ÎÔÈÓˆÓÈ΋˜ ‰ÈηÈ·›ÚÓÔ˘Ó Î·ÌÈ¿ ÚÔÛ·‡ÛÙfi Ù˘ ·‡ÍËÛ˘ ÙÔ˘ ÌÈM¤ÏÔ˜ Ù˘ EE ¶A™Y¢Y
ÔÛ‡Ó˘;
ÍËÛË. ÕÚ· ·˘Ù‹ Ë Î·ÙËÁÔÛıÔ‡ ÙˆÓ ÂÚÁ·˙Ô̤ӈÓ
3. ™˘ÓÙ¿ÍÂȘ: ŸÛÔÓ ·ÊÔÚ¿ ÙËÓ ÚfiÙ·Ú›· ÙˆÓ ˘·ÏÏ‹ÏˆÓ Ô˘
Û˘Ó‰˘¿˙ÂÙ·È ¿ÓÙ· Ì ÙËÓ
ÛË ÁÈ· Ì›ˆÛË ÙˆÓ Û˘ÓÙ·ÍÈÔ‰ÔÙÈÎÒÓ ˆÊÂÌÔÚ› Ó· ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È Î·È ÛÙ· ÈÔ „ËÏ¿
·‡ÍËÛË Ù˘ ·Ú·ÁˆÁÈÎfiÙËÙ·˜ Î·È Û˘Ó·ÏËÌ¿ÙˆÓ Â›Ó·È, ÈÛÙ‡ˆ, ¤Ó· ı¤Ì· Ô˘
‰ÒÌ·Ù· Ù˘ ‰ËÌfiÛÈ·˜, ËÌȉËÌfiÛÈ·˜ ‹ ¿ÏÔÊ·Û›˙ÂÙ·È ÌÂٷ͇ ÙˆÓ ™˘ÓÙ¯ÓÈÒÓ ÙˆÓ
¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È Ôχ ÛÔ‚·Ú‹ ÌÂϤÙË. ∏ ÂÈÏ˘ ·ÓÂÍ¿ÚÙËÙ˘ ÀËÚÂÛ›·˜ ‹ √ÚÁ·ÓÈÂÚÁ·˙ÔÌ¤ÓˆÓ Î·È ÙÔ˘ ∂ÚÁÔ‰fiÙË. ∂›Ó·È Á‚ÔÏ‹ ÙÔ˘ ̤ÙÚÔ˘ ·˘ÙÔ‡ ·Ó·ÌÊ›‚ÔÏ· ı·
ÛÌÒÓ fiÔ˘ ı· Ù‡¯ÂÈ ÂÊ·ÚÌÔÁ‹˜ ·˘Ùfi ÙÔ
ÁÔÓfi˜ fiÙÈ ÙÔ Ì¤ÙÚÔ ·˘Ùfi ÂÊfiÛÔÓ ÂÊ·Ú¤¯ÂÈ ·Ï˘ÛȉˆÙ¤˜ ÎÔÈÓˆÓÈΤ˜ ÚÔÂÎٿ̤ÙÚÔ (·Ó·ÛÙÔÏ‹ ÚÔÛ·‡ÍËÛ˘) ·ÛÊ·ÌÔÛı› fiˆ˜ ·Ú¯Èο ·Ó·ÎÔÈÓÒıËΠ(ÌËÛÂȘ, ¯ˆÚ›˜ ÙËÓ ··ÈÙÔ‡ÌÂÓË Û˘Ó·›ÓÂÛË
ÏÒ˜ ‰ÂÓ ÙÔ˘˜ .... ·ÁÁ›˙ÂÈ!
‰ÂÓÈΤ˜ ·˘Í‹ÛÂȘ ÁÈ· 2 ¯ÚfiÓÈ·) ÂËÚ¿˙ÂÈ
ÙˆÓ ¿ÌÂÛ· ÂËÚ·˙Ô̤ӈÓ, ·ÛÊ·ÏÒ˜ ı·
™ÙËÓ Î·ÙËÁÔÚ›· ÙˆÓ ÂËÚ·˙Ô̤ӈÓ
ÙÔ Û‡ÓÔÏÔ ÙˆÓ ÂÚÁ·˙ÔÌ¤ÓˆÓ Î·È ÙˆÓ Û˘‰ËÌÈÔ˘ÚÁ‹ÛÂÈ ÛÔ‚·Ú¿ ÎÔÈÓˆÓÈο ÚÔ‰˘ÛÌÂÓÒ˜, ηٷٿÛÛÔÓÙ·È Î·È ÔÈ ¯·ÌËÏfiÓÙ·ÍÈÔ‡¯ˆÓ Î·È Ë Û˘ÓÂÈÛÊÔÚ¿ Â›Ó·È Î·ıÔ‚Ï‹Ì·Ù·. ∫·È ÔÈ ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔÈ ·Ó·Ì¤ÓÔ˘Ó
ÌÈÛıÔÈ Ó¤ÔÈ ˘¿ÏÏËÏÔÈ Î·È ‰Ë fiÛÔÈ ¤¯Ô˘Ó
ÏÈ΋.
·fi ÙȘ √ÚÁ·ÓÒÛÂȘ ÙÔ˘˜ Ó· ÚÔ·Û›‰ËÌÈÔ˘ÚÁ‹ÛÂÈ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ·. °È’ ·˘ÙÔ‡˜ ·Ó·2. ¶ÚÔÛ·˘Í‹ÛÂȘ: ∏ ·Ó·ÛÙÔÏ‹ ÙˆÓ
ÛÔ˘Ó ÎÂÎÙË̤ӷ ‰ÈηÈÒÌ·Ù·, Ô˘ Ì ÔÏÛÙÔÏ‹ ÙˆÓ ÚÔÛ·˘Í‹ÛÂˆÓ ı· ·Ó·ÙÚ¤„ÂÈ
ÚÔÛ·˘Í‹ÛÂˆÓ Â›Ó·È ¤Ó· ̤ÙÚÔ Ô˘ ÂËÏÔ‡˜ ·ÁÒÓ˜ Î·È ı˘Û›Â˜ ¤¯Ô˘Ó ÂÈÙ‡¯ÂÈ
ÙÔÓ ÔÈÎÔÁÂÓÂÈ·Îfi ÚÔ¸ÔÏÔÁÈÛÌfi Î·È ı·
Ú¿˙ÂÈ ÌfiÓÔ ÌÈ· ÌÂÚ›‰· ÂÚÁ·˙Ô̤ӈÓ. ∫·È
ÁÈ· ÌÈ· ·ÍÈÔÚÂ‹ ‰È·‚›ˆÛË.
‰˘Û¯ÂÚ¿ÓÂÈ ÂÚ·ÈÙ¤Úˆ ÙȘ ÔÈÎÔÓÔÌÈΤ˜
ÛÙȘ Ï›ÛÙ˜ ÂÚÈÙÒÛÂȘ Â›Ó·È Û˘Ó¿‰ÂÏ˘Ô¯ÚÂÒÛÂȘ ÙÔ˘˜. ∫·È ÂÚˆÙÒ: ∞ÔÙÂÏ›
ÊÔÈ Ô˘ ÁÈ· ¿Ú· ÔÏÏ¿ ¯ÚfiÓÈ· ·Ó¤ÌÂÓ·Ó
Ó· ¿ÚÔ˘Ó ÌÈ· ÚÔ·ÁˆÁ‹ Î·È ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È
ÛÙ· Úfiı˘Ú· Ù˘ ·Ê˘ËÚ¤ÙËÛ‹˜ ÙÔ˘˜.
∞Ó Ù‡¯ÂÈ ÂÊ·ÚÌÔÁ‹˜ ÙÔ Ì¤ÙÚÔ ·˘Ùfi Ë
ÚÔ·ÁˆÁ‹ ÙˆÓ Û˘Ó·‰¤ÏÊˆÓ ·˘ÙÒÓ Ô˘ÛÈ·ÛÙÈο ÂÍ·ÓÂÌ›˙ÂÙ·È, ηı›ÛÙ·Ù·È ‰ËÏ·‰‹ «‰ÒÚÔÓ ¿‰ˆÚÔÓ». °È·Ù› ı· ·Ê˘ËÚÂÙ‹ÛÔ˘Ó ¯ˆÚ›˜ Ó· ¿ÚÔ˘Ó ÙȘ ÚÔÛ·˘Í‹ÛÂȘ Ô˘ ¿ÏÏÔÈ Û˘Ó¿‰ÂÏÊÔ› ÙÔ˘˜ ¤¯Ô˘Ó
√È Û˘Ó¿‰ÂÏÊÔÈ Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ÎÏËÚˆı› ÛÙ· ÂÍÔ¯Èο ‰È·ÌÂÚ›ÛÌ·Ù· Î·È ÛÙ· ÍÂÓÔ‰ÔÂÍ·ÓÙÏ‹ÛÂÈ Î·È Û‹ÌÂÚ· ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È Û ÈÔ
¯Â›· ÌÔÚÔ‡Ó Ó· οÓÔ˘Ó ÙȘ ÏËڈ̤˜ Û ÏÔÁ·ÚÈ·ÛÌÔ‡˜ Ù˘ ¶∞™À¢À ÛÙËÓ √ÈÎÔ‰ÔÌÈ΋ ∂Ù·ÈÚ›·, ÛÙÔ ™˘ÓÂÚÁ·ÙÈÎfi ∆·ÌÈÂ˘Ù‹ÚÈÔ §ÂÌÂÛÔ‡ Î·È ÛÙÔ ™˘ÓÂÚÁ·ÙÈÎfi ∆·ÌÈÂ˘Ù‹ÚÈÔ §¿Úӷη˜.
EΉÚÔÌ‹ ÛÙËÓ Î·Ù·Û΋ӈÛË «KINDERLAND» ÛÙËÓ EÏÏ¿‰·
¶Ú¤ÂÈ ··Ú·›ÙËÙ· Ô ‰ÈηÈÔ‡¯Ô˜ Ó· ‰›ÓÂÈ ÙÔÓ ∞ÚÈıÌfi ∆·˘ÙfiÙËÙ·˜ ÙÔ˘ Î·È ÙÔ ÔTÔ E·Ú¯È·Îfi TÌ‹Ì· ¶A.™Y.¢Y. §Â˘ÎˆÛ›·˜ ‰ÈÔÚÁ·ÓÒÓÂÈ ÙÔ Î·ÏÔη›ÚÈ ÂÓ‰Âη‹ÌÂÚË ÂÎÛfi Ô˘ ·ÓÙÈÛÙÔȯ› ÛÙËÓ ÎÚ¿ÙËÛË ÙÔ˘, ÛÙÔ˘˜ ÈÔ Î¿Ùˆ ÏÔÁ·ÚÈ·ÛÌÔ‡˜.
‰ÚÔÌ‹ ÛÙËÓ ÂÚ›ÊËÌË ÂÏÏËÓÈ΋ ηٷÛ΋ӈÛË «KINDERLAND» ÁÈ· ·È‰È¿ ¢ËÌÔÛ›ˆÓ
§ÔÁ·ÚÈ·ÛÌÔ› ¶∞™À¢À ÛÙËÓ √ÈÎÔ‰ÔÌÈ΋ ∂Ù·ÈÚ›·
Y·ÏÏ‹ÏˆÓ Î·È Ê›ÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ ËÏÈΛ·˜ 9-15 ÂÙÒÓ ÁÈ· ·ÁfiÚÈ· Î·È 9-16 ÁÈ· ÎÔÚ›ÙÛÈ·. MÔ2012784-1 ¶¿ÊÔ˜ 1 ˘Ó. €175 2 ˘Ó. €225
ÚÔ‡Ó Ó· Ï¿‚Ô˘Ó Ì¤ÚÔ˜ ·È‰È¿ ·’ fiϘ ÙȘ Â·Ú¯›Â˜. H ÂΉÚÔÌ‹ ı· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈËı›
2012785-8 ¶Ï¿ÙÚ˜ 2 ˘Ó. €175 3 ˘Ó. €225
ÌÂٷ͇ 12.7.2010 - 21.7.2010 Ì ÂÈÛÙÚÔÊ‹ ÛÙȘ 22.7.2010.
2012786-6 ¶ÚˆÙ·Ú¿˜ ÛÙÔ‡ÓÙÈÔ €480 1 ˘Ó.€580
H «KINDERLAND» Â›Ó·È Ë ÈÔ Û‡Á¯ÚÔÓË Î·È ÈÔ ÔÚÁ·ÓˆÌ¤ÓË ÂÏÏËÓÈ΋ ηٷÛ΋ӈÛË.
2012786-6 •ÂÓÔ‰Ô¯Â›Ô ¶ÚˆÙ·Ú¿
BÚ›ÛÎÂÙ·È ÛÙÔÓ K¿Ï·ÌÔ AÙÙÈ΋˜, 45 ¯ÈÏÈfiÌÂÙÚ· ·fi ÙËÓ Aı‹Ó· Û ˘„fiÌÂÙÚÔ 350 ̤-
·Ïfi˜ ÔÏ›Ù˘ ·˘ÙÔ‡ ÙÔ˘ ÙfiÔ˘, Ô
οı ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔ˜, ·Ó¤ÌÂÓ ·fi
ÙËÓ ∫˘‚¤ÚÓËÛË Ó· ÚÔÙ›ÓÂÈ, fiÛÔÓ
·ÊÔÚ¿ ÙËÓ ÔÈÎÔÓÔÌ›·, ¤Ó· ·Î¤ÙÔ Ì¤ÙÚˆÓ
ÎÔÈÓˆÓÈ΋˜ ‰ÈηÈÔÛ‡Ó˘. ¡· Û˘Ì‚¿ÏÂÈ
‰ËÏ·‰‹ Ô Î·ı¤Ó·˜ ·Ó¿ÏÔÁ· Ì ÙȘ ÔÈÎÔÓÔÌÈΤ˜ ÙÔ˘ ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ˜ ÛÙËÓ ·Ó¿Î·Ì„Ë
Ù˘ ÔÈÎÔÓÔÌ›·˜ ÁÈ· Ó· ÍÂÂÚ¿ÛÔ˘Ì fiÛÔ
Á›ÓÂÙ·È ÈÔ ·ÓÒ‰˘Ó· ÙËÓ ÎÚ›ÛË. ∏ √ÚÁ¿ÓˆÛË ÙˆÓ ‰ËÌÔÛ›ˆÓ ˘·ÏϋψÓ, Û ‰‡ÛÎÔÏÔ˘˜ ηÈÚÔ‡˜ ÁÈ· ÙÔÓ ÙfiÔ, Â¤‰ÂÈÍÂ,
‰È·¯ÚÔÓÈο, Û‡ÓÂÛË, ˆÚÈÌfiÙËÙ· Î·È Â˘ı‡ÓË. ∫·È Ù· ̤ÏË Ù˘, ·Ó Î·È Ï›ÛÙ· ·fi
·˘Ù¿ ÂÎÙÔÈṲ̂ӷ ‹ ̤ÏË ÔÏ˘ÌÂÏÒÓ ÔÈÎÔÁÂÓÂÈÒÓ, ·ÓÙ·ÔÎÚ›ıËÎ·Ó ıÂÙÈο ηÈ
Û˘ÓÂÈÛ¤ÊÂÚ·Ó ¤Ó· ÛËÌ·ÓÙÈÎfi ÔÛÔÛÙfi
ÙÔ˘ ÂÈÛÔ‰‹Ì·Ùfi˜ ÙÔ˘˜.
™‹ÌÂÚ· Á›ÓÂÙ·È ÏfiÁÔ˜ ÁÈ· ‰ÈÂÙ¤˜ ¿ÁˆÌ· ÙˆÓ ·˘Í‹ÛˆÓ, ·Ó·ÛÙÔÏ‹ ÙˆÓ ÚÔÛ·˘Í‹ÛÂˆÓ Î·È ÁÈ· Ì›ˆÛË Û˘ÓÙ·ÍÈÔ‰ÔÙÈÎÒÓ ˆÊÂÏËÌ¿ÙˆÓ. ∞˘Ù¿ Â›Ó·È ÌÂÚÈο ·fi
Ù· ̤ÙÚ· Ô˘ ÚÔÙ›ÓÔÓÙ·È ·fi ÙËÓ ∫˘‚¤ÚÓËÛË ÛÙȘ √ÚÁ·ÓÒÛÂȘ ÙˆÓ ˘·ÏϋψÓ. ∞˜ ÂÍÂÙ¿ÛÔ˘Ì ÂÓ‰ÂÈÎÙÈο ·˘Ù¿ Ù·
ÙÚ›· ÚÔÙÂÈÓfiÌÂÓ· ̤ÙÚ· ÁÈ· Ó· ‰Ô‡ÌÂ
ηٿ fiÛÔ ÂÌÂÚȤ¯Ô˘Ó ÙÔ ÛÙÔÈ¯Â›Ô ÎÔÈÓˆÓÈ΋˜ ‰ÈηÈÔÛ‡Ó˘.
√
ÙÚˆÓ Î·È ÂÂÎÙ›ÓÂÙ·È Ì¤Û· Û 120 ÛÙÚ¤ÌÌ·Ù· ¢Îfi‰·ÛÔ˘˜. ™˘Ó‰˘¿˙ÂÈ ‚Ô˘Ófi Î·È ı¿Ï·ÛÛ· Î·È ÚÔÛʤÚÂÈ ÛÙ· ·È‰È¿ Ê˘ÛÈ΋ Î·È ˘ÁÈÂÈÓ‹ ‰È·ÌÔÓ‹ Î·È ‰È·‚›ˆÛË.
EÁÁ‡ËÛË ÁÈ· ÌÈ· ·ÛÊ·Ï‹ Î·È Â˘¯¿ÚÈÛÙË ·Ú·ÌÔÓ‹ ÙˆÓ ·È‰ÈÒÓ ÛÙËÓ «KINDERLAND»
·ÔÙÂÏÔ‡Ó Ë ¿ÚÈÛÙË ÔÚÁ¿ÓˆÛË, ÙÔ ˘„ËÏfi Â›Â‰Ô ÂÁηٷÛÙ¿ÛˆÓ, Ù· ÚˆÙÔÔÚȷο
ÚÔÁÚ¿ÌÌ·Ù· Î·È Ê˘ÛÈο ÙÔ ¤ÌÂÈÚÔ ÂÈÛÙËÌÔÓÈÎfi Î·È Ù¯ÓÈÎfi ÚÔÛˆÈÎfi Ô˘ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ› Ë Î·Ù·Û΋ӈÛË.
H ÙÈÌ‹ Â›Ó·È €480 ÁÈ· ·È‰È¿ ÌÂÏÒÓ Ù˘ ¶A.™Y.¢Y. Î·È €650 ÁÈ· ¿ÏÏ· ·È‰È¿ [ÚÔηٷ‚ÔÏ‹ €170] ÁÈ· οı ·È‰› Î·È ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÈ:
1. AÂÚÔÔÚÈο ÂÈÛÈÙ‹ÚÈ· Î·È ÊfiÚÔ˘˜ ·ÂÚÔ‰ÚÔÌ›ˆÓ.
2. MÂÙ·ÊÔÚÈο Î·È ·Ú·Ï·‚‹ ·fi Î·È ÚÔ˜ Ù· ·ÂÚÔ‰ÚfiÌÈ·.
3. ºÈÏÔÍÂÓ›· ÛÙËÓ Î·Ù·Û΋ӈÛË Ì Ï‹ÚË ‰È·ÙÚÔÊ‹ Î·È ‰È·ÌÔÓ‹.
4. A) EΉÚÔÌ‹ ÛÙËÓ Aı‹Ó·, Ì ÂÈÛΤ„ÂȘ ÛÙËÓ AÎÚfiÔÏË, Û ·Ú¯·ÈÔÏÔÁÈÎÔ‡˜ ¯ÒÚÔ˘˜, ÌÔ˘Û›· Î·È ¿ÏÏ· ·ÍÈÔı¤·Ù·. B) EΉÚÔÌ‹ Aı‹Ó· - OÏ˘ÌȷΤ˜ ÂÁηٷÛÙ¿ÛÂȘ, EıÓÈÎfi MÔ˘Û›Ô, „ÒÓÈ· ÛÙÔ ÂÌÔÚÈÎfi ΤÓÙÚÔ Mall, city-tour, Á‡̷ ÛÂ Û˘Ì‚Â‚ÏË̤ӷ Goodys ηٿ ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· ÙˆÓ ÂΉÚÔÌÒÓ.
5. EÈÛΤ„ÂȘ ÛÙ· MÔÓ·ÛÙ‹ÚÈ· Ù˘ MÂÙ·ÌfiÚʈÛ˘ ™ˆÙ‹ÚÔ˜ Î·È AÁ. ™˘ÌÂÒÓ.
6. £·Ï¿ÛÛÈ· Ì¿ÓÈ· ÛÙ· ηٷÁ¿Ï·Ó· ÓÂÚ¿ ÙÔ˘ E˘‚Ô˚ÎÔ‡.
7. ¢ˆÚÂ¿Ó Î¿Ï˘„Ë ·ÛÙÈ΋˜ ¢ı‡Ó˘ ÁÈ· fiÏ· Ù· ·È‰È¿ ÛÙËÓ Î·Ù·Û΋ӈÛË.
T· ·È‰È¿ ·ÁfiÚÈ· Î·È ÎÔÚ›ÙÛÈ· ı· Û˘Óԉ‡ÔÓÙ·È ·fi ¤ÌÂÈÚ· ÛÙÂϤ¯Ë Ù˘ ¶A.™Y.¢Y.
°È· ‰ËÏÒÛÂȘ Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹˜ Î·È ¿ÏϘ ÏËÚÔÊÔڛ˜: TAKH XAM¶OYPI¢H, 99414162
ñ IøANNH™ O£øNO™, 99540647 ñ ¢E™¶ø §EXNOY, 99521178 ñ MAKH™
¶E§EKANO™, 99453680 ñ ™øTHPH™ ¢HMO™£ENOY™, 99546474 ñ ¶HNE§O¶H
¶ET™A, 99459353 ñ AN¢PEA™ KANAPH™, 99547880.
¢È·‰Èηۛ· ¶ÏËڈ̋˜ ÁÈ· Ù· ∂ÍÔ¯Èο ¢È·ÌÂÚ›ÛÌ·Ù·
̤¯ÚÈ 15 IÔ˘Ó›Ô˘ 2010
§ÔÁ·ÚÈ·ÛÌÔ› ¶∞™À¢À ÛÙÔ ™˘ÓÂÚÁ·ÙÈÎfi ∆·ÌÈÂ˘Ù‹ÚÈÔ ¢.À. §ÂÌÂÛÔ‡
05920 - 2009094-2 ¶¿ÊÔ˜ 1 ˘Ó. €175 2 ˘Ó. €225
05920 - 2009095-0 ¶Ï¿ÙÚ˜ 2 ˘Ó. €175 3 ˘Ó. €225
05920 - 2009096-7 ¶ÚˆÙ·Ú¿˜ ÛÙÔ‡ÓÙÈÔ €480 1 ˘Ó. €580
05920 - 2009096-7 •ÂÓÔ‰Ô¯Â›Ô ¶ÚˆÙ·Ú¿
§ÔÁ·ÚÈ·ÛÌÔ› ¶∞™À¢À ÛÙÔ ™˘ÓÂÚÁ·ÙÈÎfi ∆·ÌÈÂ˘Ù‹ÚÈÔ ¢.À. §¿Úӷη˜
4000992-4 ¶¿ÊÔ˜ 1 ˘Ó. €175 2 ˘Ó. €225
4000993-2 ¶Ï¿ÙÚ˜ 2 ˘Ó. €175 3 ˘Ó. €225
4000994-0 ¶ÚˆÙ·Ú¿˜ ÛÙÔ‡ÓÙÈÔ €480 1 ˘Ó. €580
4000994-0 •ÂÓÔ‰Ô¯Â›Ô ¶ÚˆÙ·Ú¿
ANASTASIA BEACH HOTEL 80 Ã 7 = €560
TSOKKOS GARDENS HOTEL 80 Ã 7 = €560
ODESSA HOTEL 100 Ã 7 = €700
SILVER SANDS HOTEL 110 Ã 7 = €770
VRISSIANA HOTEL 120 Ã 7 = €840
CONSTANTINOS HOTEL 120 Ã 7 = €840
ªÂ ÂÍ·›ÚÂÛË ÙËÓ Â‚‰ÔÌ¿‰· 16/08 – 22/08 Ô˘ Â›Ó·È ¤ÍË (6) Ë̤Ú˜
¶ÏËڈ̤˜ ı· Á›ÓÔÓÙ·È Î·È ÛÙÔ Ô›ÎËÌ· Ù˘ √ÚÁ¿ÓˆÛ‹˜ Ì·˜ ÛÙËÓ §Â˘ÎˆÛ›· ÛÙÔÓ
3ÔÓ fiÚÔÊÔ ·fi ÙȘ 9 .Ì. ̤¯ÚÈ Î·È ÙȘ 1.00 Ì.Ì.
TÂÙ¿ÚÙË 2 IÔ˘Ó›Ô˘ 2010
¢ HMO™IO™ Y¶A§§H§O™
5Ë ™E§I¢A
∞ÔÙ¤ÏÂÛÌ· ÎÏ‹ÚˆÛ˘ ÁÈ· ÂÓÔÈΛ·ÛË ‰È·ÌÂÚÈÛÌ¿ÙˆÓ
AÚÈÛÙÂÚ¿ Ô A.K.A. (AÚÈıÌfi˜ KÔÈÓˆÓÈÎÒÓ AÛʷϛۈÓ)
E•OXIKA ¶AºOY
¶¿ÊÔ˜: 1 ÀÓÔ‰ˆÌ·Ù›Ô˘
¶ÂÚ›Ô‰Ô˜: 1 25/06/2010 - 2/7/2010
245615 ™ø∫ƒ∞∆∏™ ∂À°∂¡π√À
296602 °Eøƒ°√™ ∫ø¡™∆∞¡∆π¡√À
298657 ∂§§∏ §√π∑√À
323741 ¶∞¡∞°πø∆∞ ¶√™∫ø∆∏
347890 Ãπ™∆π¡∞ ¶∞¡∆√¶π√
365030 ∂§∂¡∏ Ãπ™∆√¢√À§√À
404517 Ãπ™∆∞∫∏™ Ãπ™∆√À
447341 ¶∞¡∞°πø∆∏™ ∫∞§§∏™
487364 °π∞¡¡∞ ¶∂∆ƒπ¢√À
612376 ∞°∞ª∂ª¡ø¡ ∫π√Àƒ∆∏™
725769 ™∆∂§§∞ ¢∏ª∏∆ƒπ√À
742604 ∞°∞ª∂ª¡ø¡ ∫π√Àƒ∆∏™
798111 £∞¡∞™∏™ µ∞∑√Àƒ∞™
808282 ¶√¶∏ §√À∫∞
838712 ¡π∫√™ ∞¡∆ƒ∂√À
840572 ºƒ∞¡™√À∞∑ ∞¡∆ø¡π√À
¶¿ÊÔ˜: 1 ÀÓÔ‰ˆÌ·Ù›Ô˘
¶ÂÚ›Ô‰Ô˜: 2 02/07/2010 - 9/7/2010
272361 ¶∞ª¶√™ ∆ƒÀºø¡√™
312932 ∆∞™√À§§∞ ∫Àƒπ§§√À
363396 ∂§∂À£∂ƒπ∞ ÃÀ™∞¡£√À
371875 ª∞ƒπ√™ ∫√Àµ∞ƒ√À
377100 ÃÀ™∆∞§§∞ µπ∆™∞π¢√À
420565 ∂§∂¡∏ ∫√À¶¶∏
426809 ∞¡¢ƒ√À§§∞ ¶∂∆ƒ√À
440295 ∂πƒ∏¡∏ Ã∞ƒ∞§∞ª¶√À™
478230 §π∑∞ ∫√¡∆√§∞πª∏
523324 °∂øƒ°π√™ ∫Àƒπ∞∫π¢∏™
536355 ¶∞¡∞°πø∆∏™ °∂øƒ°π∞¢∏™
558750 ¡∂∫∆∞ƒπ√™ πø∞¡¡√À
632567 ∫Àƒπ∞∫√™ ªøÀ™∏™
676114 ªπÃ∞§∏™ ∫√À§√À∆™π¢∏™
696189 ™∞µµπ∞ Ã√Àƒƒ∂
701264 ∞°∏™ ∫∞ª∂¡√™
¶¿ÊÔ˜: 1 ÀÓÔ‰ˆÌ·Ù›Ô˘
¶ÂÚ›Ô‰Ô˜: 3 09/07/2010 - 16/7/2010
285886 ªπÃ∞∏§ ¢∏ª∏∆ƒπ√À
403164 Ãπ™∆π¡∞ ¶∞§∞∑∏
423895 ∂À∞°√ƒ∞™ ∞¡∆ø¡π∞¢∏™
469621 º∞¡∏ §∞ª¶ƒ√À
481534 ∫ø¡™∆∞¡∆π∞ •∂¡√ºø¡∆√™
505908 ºπ§π¶¶√™ ∫ƒ∏∆πø∆∏™
523354 ª∞ƒπ∞ ∞ƒ∆∂ªπ√À
532312 ∂§∂¡∏ £∂√¢√À§√À
Ã∞∆∑∏∫ø¡™∆∞∆∏
546830 Ãπ™∆π¡∞ Ã∞ƒ∞§∞ª¶π¢√À
563142 ∂§¶π¢∞ Ã∞ƒ∞§∞ª¶√À™
599774 ¶∞¡∆∂§∏™ Ãπ™∆√¢√À§√À
639267 ÃÀ™√™∆√ª√™ ∏ƒ√¢√∆√À
750955 ª∞ƒπ§∂¡∞ ∫ø¡™∆∞¡∆π¡√À
761905 ªπÃ∞§∏™ ªπÃ∞∏§
765448 ∫Àƒπ∞∫∏ ¶∞¶∞∫Àƒπ∞∫√À
836196 ∂§¶π¢∞ Ãπ™∆√¢√À§√À
¶¿ÊÔ˜: 1 ÀÓÔ‰ˆÌ·Ù›Ô˘
¶ÂÚ›Ô‰Ô˜: 4 16/07/2010 - 23/7/2010
354301 ¶∞¡∞°πø∆∞ ª∂§∂∆π√À
371376 ºø∆√À§∞ ∫Àƒπ∞∫√À
378618 ∫Àƒπ∞∫√™ ∫§∂∞¡£√À™
387613 £∂√¡π∆™∞ ∆™∂ƒπø∆√À
420326 ¶∞¡∞°πø∆∞ Ã∞∆∑∞¡∆ø¡∏
420540 ¡π∫∏ ¡π∫√§∞√À-§√π∑√À
439614 ∂§∂¡∏ ™∞µµ∞
460378 ª∞ƒø ¶∞¡∞°πø∆√À
478386 ∂πƒ∏¡∏ °ƒ∏°√ƒπ√À
601569 °∂øƒ°π∞ ∆™∞°°∞ƒ∏
614782 ¡∞∆∞™∞ Ã∂πª∞ƒ√À-™À¡¡√À
620657 ª∞ƒπ√™ ∫∞¶ƒ∏™
700672 ∞§∂•π∞ √ƒ∂π¡√À
739586 ƒπ∞¡∞ ∞∫∞ƒ√À
790343 ¶∞™Ã∞§π∞ ∞ƒπ™∆√∆∂§√À™
969310 ª∞ƒπ§∂¡∞ ∫∞§∏™¶∂ƒπ¢√À
¶¿ÊÔ˜: 1 ÀÓÔ‰ˆÌ·Ù›Ô˘
¶ÂÚ›Ô‰Ô˜: 5 23/07/2010 - 30/7/2010
245029 °∂øƒ°π∞ ¢∏ª∏∆ƒπ√À
279488 ¶∞¡∞°πø∆∞ °∞§∞∆∏
314975 µπƒ°π¡π∞ ∫∞ƒ∞™∞µµ∞
347792 ∞°§∞π∞ ∫∞¡¡∞√Àƒ√À
367672 ∂§∂¡∏ ™π∞∏§∏
393226 ª∞ƒπ∞ ƒ√¢∞∫∏
467667 πø∞¡¡∏™ µπ√§∞ƒ∏™
486098 ∫Àƒπ∞∫∏ ∞ƒπ™∆√∫§∂√À™
525336 ¢∏ª∏∆ƒ∞ ¶ƒ∞™∆π∆∏
601192 º§øƒ∞ ª√À∑√Àƒ∞
725432 ¶∂∆ƒ√À§∞ ∞¡∆ø¡π√À
761891 ™√ºπ∞ Ãπ™∆√º√ƒ√À
761911 °∂øƒ°π∞ °π∞§§√Àƒ∏
798656 ª∞ƒπ∞ ∞£∞¡∞™π√À
846311 ∂ÀƒÀ¢π∫∏ ∞ƒÃ√¡∆π¢√À
972155 £∂√°¡ø™π∞ Ã∞¡¡∏
¶¿ÊÔ˜: 1 ÀÓÔ‰ˆÌ·Ù›Ô˘
¶ÂÚ›Ô‰Ô˜: 6 30/07/2010 - 6/8/2010
1049916 ∞°∞£∏ ª∞ƒ∞£∂À∆∏
380380 ™∆∂§π√™ ™∆À§π∞¡π¢∏™
425300 ∞¡∆ƒ∏ Ã∞∆∑∏°π∞¡¡∏
574402 ¶∞¡∞°πø∆∞ Ãπ™∆√º∏
575471 °πøƒ°√™ Ãπ™∆√¢√À§√À
632908 ¶∞¡∞°πø∆∏™ ™π√Àº∆∞™
733537 µ∞™π§π∫∏ ∞Ãπ§§∂ø™
738571 ∂§∂¡∞ ∞µƒ∞∞ª
793189 ª∞ƒπ∞ µ∞™π§∂π√À
795139 ∂§∂¡∏ ¶∞À§√À
813624 ∞¡¢ƒ∂∞™ µ∞¡¢øƒ√™
813686 ª∞ƒπ∞ ¶∞¡∞°∏
813705 ¢∏ª∏∆ƒ∏™ Ãπ™∆√¢√À§√À
816480 ™ø∆∏ƒ√À§∞ ∫∞∫√À§§∏
848759 ª∞ƒπ∞ Ã∞∆∑∏™∞µµ∞
985883 ª∂§∞¡∏ ∆Àªµπ√À
¶¿ÊÔ˜: 2 ÀÓÔ‰ˆÌ·Ù›ˆÓ
¶ÂÚ›Ô‰Ô˜: 1 26/06/2010 - 3/7/2010
300977 °π∞¡¡∞∫∏™ ™∂ƒ°π¢∏™
371331 ∂§∂À£∂ƒπ∞ ∂À∞°√ƒ√À
419097 ÃÀ™ø Ã∂πªø¡π¢√À
421804 ¶∂ƒ™∂º√¡∏ Ãπ™∆√¢√À§√À
440585 ∂§π™∞µ∂∆ Ã∞∆∑∏™¶Àƒ√À Ãπ™∆√À
456251 ∫∞§π∞ ∫∞ƒ∏
508268 ¡π∫∏ ¶√§À∫∞ƒ¶√À
528816 ∫Àƒπ∞∫∏ ™Ãπ∑∞
540385 °∂øƒ°π√™ ™∞ªª√À∆∏™
585063 ™∆∂§§∞ ¶∞∆™∞§√À
604250 ∏§π∞™ ª∞§§∏™
966601 ∂§∂¡∏ ∞£∞¡∞™√À§π∞
¶¿ÊÔ˜: 2 ÀÓÔ‰ˆÌ·Ù›ˆÓ
¶ÂÚ›Ô‰Ô˜: 2 03/07/2010 - 10/7/2010
1004242 ∞¡¢ƒ∂∞™ ª∞¡¡√Àƒ∏™
261781 Ãπ™∆√º∏™ Ãπ™∆√º∏
363476 °∂øƒ°π√™ ª∞Àƒ√™∫√Àº∏™
¶¿ÊÔ˜: 1 ÀÓÔ‰ˆÌ·Ù›Ô˘
367596 ∫Àƒπ∞∫∏ ¡∂√ºÀ∆√À - ∆ƒ√À§§π¢√À
¶ÂÚ›Ô‰Ô˜: 7 06/08/2010 - 13/8/2010
379211 ∞¡¢ƒ√À§§∞ Ã∞ƒ∞§∞ª¶√À™
216813 ª∞ƒπ√™ ∞°∞£√∫§∂√À™
385959 ∫§∂πø Ã∞∆∑∏•∂¡√ºø¡∆√™
369467 ªÀƒ∞ ¶∞¡∆∞∑∏
394801 Ã∞ƒ∞§∞ª¶√™ £∂√ºπ§√À
464740 ∞¡∆ø¡∏™ ¶∞¶∞°∂øƒ°π√À
398323 Ãπ™∆π¡∞ ∫√Àƒπ¢√À
543299 ∂À∏ £ƒ∞™Àµ√À§√À
415680 ∆∞™√À§§∞ ∏ƒ∞∫§∂π¢√À550843 ¢∏ª∏∆ƒ∏™ ™√º√∫§∂√À™
£∂√¢øƒ√À
550862 ∞£∏¡∞ °∂øƒ°π√À
422041 °∂øƒ°π∞ ¡π∫√§∞√À µ√Àƒ°π∞
556089 ª∞ƒπ∞ £∂√¢√™π√À
432349 ∂§∂¡∞ ¶∂ƒ√À
564305 ¶∞¡∆∂§π∆™∞ ™√º√∫§∂√À™-™¶Àƒ√À
438655 ∞¡¢ƒ∂∞™ ™ø∫ƒ∞∆√À™
620848 µ∂ƒ∞ ™∆∞Àƒ∏
440957 ª∞ƒπ¡√™ ª∞§∞™
675780 ∂§∂¡∞ ª∏¡∞
443123 ÃÀ™∆∞§§∞ Ã∞ƒ∞§∞ª¶√À™ ¶π∂ƒ∏
678754 Ãπ™∆π¡∞ ∑∞Ã∞ƒπ∞
444652 ∂πƒ∏¡∏ ∞¡∆ø¡π∞¢√À - °∂øƒ°π√À
693070 ™πª√¡∏ ∑π√Àƒ∆∏
444671 ÃÀ™∆∞§§∞ ¶∞¡∆∂§∏
724527 ™√ºπ∞ ∫√∑∞∫√À
476633 ∂À∞°°∂§√™ ™∞µµπ¢∏™
729891 ™√ºπ∞ ∫ø¡™∆∞¡∆π¡√À
479890 ∞¡¢ƒ∂∞™ ¢∏ª∏∆ƒπ√À
740250 ª∞ƒπ∞ ¶∂∆ƒ√À
480995 ª∞ƒ∫√™ ª∞ƒ∫√À
954901 Ã∞ƒ∞§∞ª¶√™ Ã∞ƒ∞§∞ª¶√À™
484923 ¢∏ª∏∆ƒ∏™ ¡π∫∏º√ƒ√À
508200 ∂§∂¡∏ ºƒ∞¡∆∑∂™∫√À
¶¿ÊÔ˜: 1 ÀÓÔ‰ˆÌ·Ù›Ô˘
509687 ¶∞¡∞°πø∆∞ ∞Ãπ§§∂ø™
¶ÂÚ›Ô‰Ô˜: 8 13/08/2010 - 20/8/2010
513478 ª∞ƒπ∞ Ã∞¡¡∏ - ∂§ ¡∞°°∞ƒ
304951 §∂¡π∞ ∫Àƒπ∞∫√À
521676 °∂øƒ°π∞ ∞¡¢ƒ∂√À
332795 §√À∫∞™ ∫∞¡∞ƒ∏™
549433 ∂§∂¡∞ πø∞¡¡√À-°πøƒ∫∞
333877 ∞¡¢ƒ√À§§∞ ¶∞¡∆∂§∏
576517 ∫Àƒπ∞∫√™ ∞¡∆ƒ∂√À
392154 ∂πƒ∏¡∏ ™∞µµ∞ °∂øƒ°π√À
643623 ¡∞∆∞™∞ √π∫√¡√ª√À
509767 ∂§∂¡∏ Ãπ™∆√À
646570 ∂§∂À£∂ƒπ∞ πø∞¡¡√À
518690 ∂À∞°°∂§π∞ ¶∞¶∞§∂•∏
676247 ª∞ƒπ∞¡¡∞ Ãπ™∆√¢√À§√À
525026 µ∞™√™ ºø∫∞™
678779 ™∆∞Àƒ√À§§∞ ∂À°∂¡π√À
555052 ª∞ƒπ∞¡¡∞ °∂øƒ°π∂µ∞
563098 ª∞ƒπ∞ Ã∞ƒ∞§∞ª¶√À™
¶¿ÊÔ˜: 2 ÀÓÔ‰ˆÌ·Ù›ˆÓ
571637 ª∞ƒπ§∂¡∞ ∫À£ƒ∞πø∆√À
¶ÂÚ›Ô‰Ô˜: 3 10/07/2010 - 17/7/2010
691942 ∂§∂¡∏ £∂√¢øƒ√À
282752 ª∞ƒπ∞ ªπÃ∞∏§
723452 ∆∞™√™ ™ø∫ƒ∞∆√À™
315614 ∞¡¢ƒ∂∞™ ∫Àƒπ∞∫π¢∏™
738975 °∂øƒ°π∞ ∂§∂À£∂ƒπ√À
327120 ∞¡¢ƒ∂∞™ Ãπ™∆√¢√À§√À
785383 ∂§∂¡∞ °ƒ∏°√ƒπ√À
332834 Ãπ™∆√™ ∞£∞¡∞™π∞¢∏™
859743 °πøƒ°√™ ¶∞¡∞°π¢∏™
383122 ™√À§∞ ∆™πª√Àƒ∏-∆™π∞∫§π¢∏
859800 °∂øƒ°π∞ ¶∞¡∞°∏
396153 °∂øƒ°π√™ ∫√§π∞¡∆ƒ∏™
405060 ¢∏ª∏∆ƒ∏™ Ã∞§π√™
¶¿ÊÔ˜: 1 ÀÓÔ‰ˆÌ·Ù›Ô˘
411691 ™¶Àƒ√™ πø∞¡¡√À
¶ÂÚ›Ô‰Ô˜: 9 20/08/2010 - 27/8/2010
422860 √§°∞ §∞ª¶ƒπ∞¡π¢√À
342868 ¡π∫∏ ™∆À§π∞¡√À
441639 ∞πªπ§π∞ √ƒ£√¢√•√À
390387 •∂¡π∞ Ãπ™∆√À
459080 ª∞ƒπ∞ ™∆À§π∞¡√À
471234 ¢∏ª√™ ∫∞¶√¡∞™
402440 ªÀƒ√º√ƒ∞ ºø∫∞
474777 £∂√¢øƒ∞ ª∂§π¡πø∆∏
417383 √¢À™™∂∞™ √¢À™™∂ø™
488600 ¶∞¡∞°πø∆∞ ∏§π∞
421397 ¢∏ª∏∆ƒ∞ ∫ø¡™∆∞¡∆π¡√À
490780 ∞°°∂§√™ ¶√§π∆™√À
483587 ∂À∏ ∫∞§∏™¶∂ƒπ¢√À
499275 §π∆™∞ •∂¡√ºø¡∆√™
513315 µ∞™π§∂π∞ ¢∏ª∏∆ƒπ√À
512574 Ã∞ƒ∞§∞ª¶√™ ∫∞¶√¡∞™
536067 ¶∞¡∞°πø∆∏™ ∞µƒ∞∞ª
512859 ª∞ƒπ∞ ∞¡¢ƒ∂√À
545703 ™∆∂§§∞ ¶∂∆ƒ√À
530042 µ∞™π§π∫∏ ∫√À∆™√À
573130 ∞°∞£∏ °∂øƒ°π∞¢√À
542485 ∏§π∞™ ∏§π∞
600541 ∫∞ƒ√§π¡∞ ª¶∞ª¶∞
584055 º∞¡∏ ªπÃ∞∏§∞ - º∂™∞
603673 ∂§∂¡∏ ¶∞À§π¢√À
595774 µ∞™π§∏™ ™π∞ª∞ƒ∏™
617125 ¡π∫∏ §∂ø¡π¢√À
635358 ™∞µµ∞™ º§√∫∫∞™
645212 ¶√¶∏ ¶∞¶∞¢√¶√À§√À
677647 ª∞ƒπ¡∞ ª√¡√°π√À
699223 ∞£∏¡√À§∞ Ã∞ƒ∞§∞ª¶√À™
822361 ∞°°∂§ø ∫∞§√Ãøƒπ∆√À-£∂√¢øƒ√À 677749 ∞ƒπ™∆∏ ™∞µµ∞
698801 ª∞ƒπ∞ ∫√À¶¶∞ƒ∏
701304 ª∞ƒ£∞ πø∞¡¡π¢√À
¶¿ÊÔ˜: 1 ÀÓÔ‰ˆÌ·Ù›Ô˘
717878 ∂ªπ§∏ ∫∞∆™π√§√À¢∏
¶ÂÚ›Ô‰Ô˜: 10 27/08/2010 - 3/9/2010
766977 ∞°°∂§π∫∏ ¶ƒø∆√¶∞¶∞
345582 ∞À°∏ ∑∞µƒ√À
770130 ¢∏ª∏∆ƒ∞ ¶∞¡∞°πø∆√À
350334 ∞°∞£∏ °∂øƒ°π∞¢√À
371658 ÃÀ™∆∞§§∞ £øª∞
¶¿ÊÔ˜: 2 ÀÓÔ‰ˆÌ·Ù›ˆÓ
422218 ™√À§∞ Ã∞ƒ∞§∞ª¶√À™
¶ÂÚ›Ô‰Ô˜: 4 17/07/2010 - 24/7/2010
431780 ª∞ƒπ∞ §√π∑√À
273775 °∂øƒ°π√™ ªπÃ∞∏§
433807 °∂øƒ°π∞ ªπÃ∞∏§
277630 •∂¡π∞ Ãπ™∆√º∏
598393 ∂§∂¡∞ Ãπ™∆√º∏
324897 Ãπ™∆∞∫∏™ ¶∞¶∞§∂√¡∆π√À
612288 ∞¡∆ø¡∏™ ∞¡∆ø¡π√À
331843 §√À∫π∞ πø∞¡¡√À
635779 ºπ§π¶¶√™ ºπ§π¶¶√À
340324 ¢∏ª∏∆ƒ∞ π∞∫øµ√À
639442 ¢∏ª∏∆ƒ∏™ °∂øƒ°π√À
346016 ∞Ãπ§§∂∞™ ∞Ãπ§§∂ø™
699309 ª∞ƒπ¡∞ ∆™π∞§∏
348399 ¶∞¡∆∂§∏™ °∂øƒ°π∞¢∏™
714468 ™√ºπ∞ ¢∏ª√™£∂¡√À™
353533 ∞¡£√À§∞ ¶∞¶∞°π∞¡¡∏
770599 Ã∞ƒπ∫§∂π∞ Ãπ™∆√¢√À§√À
Ãπ™∆√¢√À§√À
836856 ª∞ƒπ√™ ∫∞§∞π∆∑∏™
392778 ∫Àƒπ∞∫√™ ™√§√ªø¡π¢∏™
862727 ª∞ƒπ¡∞ °ƒ∏°√ƒπ√À
415008 ∫∞π∆∏ ªπÃ∞∏§
865143 ∑ø∏ ∞¡∆ø¡π√À
418459 ª∞°¢∞ ∫ø¡™∆∞¡∆π¡√À πø∞¡¡π¢√À
425561
439846
443361
452607
455047
462387
467720
473777
474363
482231
494825
495928
503678
517952
540321
545057
563137
603309
765681
πø∞¡¡∏™ ™ø∫ƒ∞∆√À™
ª∂§¶ø ¶∞ƒª∞∆∑π∞
ºπ§π¶¶√™ ∫∂¶√§∞™
Ã∞ƒ∞§∞ª¶√™ ∞¶§∏∆™πø∆∏™
∞¡∆ƒ√À§∞ ∆™∂ƒπø∆∏
∞¡¡∞ ∏§π∞
¡π∫∏ Ã∞∆∑∏∂À∆ÀÃπ√À
£∂√º∞¡ø °∂øƒ°π√À Ãπ™∆√¢√À§√À
∞¡¡∞ ∆™π°∫∏ °∂øƒ°π√À
¶∞¡π∫∫√™ ∑∂ƒµπ¢∏™
∫Àƒπ∞∫√™ ∂À™∆∞£π√À
∫π∫∞ πø∞¡¡√À
Ã∏™∆√™ ™∞µµ∞
∫À¶ƒ√™ ™∆∂§π√À
•∂¡π∞ ™∆ƒ∞∆∏
°πø∆∞ ∂À™∆∞£π√À
∂§∂¡∏ πø∞¡¡√À
πºπ°∂¡∂π∞ ¢∏ª∏∆ƒπ√À
¶∂ƒ™∂º√¡∏ ∫√À¡∆√Àƒ∏
¶¿ÊÔ˜: 2 ÀÓÔ‰ˆÌ·Ù›ˆÓ
¶ÂÚ›Ô‰Ô˜: 5 24/07/2010 - 31/7/2010
100572 ª∞ƒ°∞ƒπ∆∞ ™π∞ª∆∞¡∏
300184 °∂øƒ°π√™ ∏ƒ∞∫§∂√À™
2326883 SOFIA MORGENSTERN
341008 ª∞ƒπ∞ ™∆∞Àƒ√À
357892 ∞¡¢ƒ∂∞™ ¶ƒ√∫√¶π√À
364927 ¢∂™¶√π¡∞ Ãπ™∆√º√ƒ√À
366736 ÃÀ™∞¡£∏ £∂ªπ™∆√∫§∂√À™
366895 ∞¡∞™∆∞™π∞ Ã∞∆∑∏∞¡∆ø¡π√À
369718 ¢∂™¶ø ¶√À§§∏
371358 ¶∞ª¶√™ ∫∞¡¡∞√Àƒ√™
372355 ∞¡¢ƒ√À§∞ Ã∞∆∑∏∫ø™∆∞
380593 º§øƒ∞ °∂øƒ°π√À
383049 ∂πƒ∏¡∏ ∫∞∫√À§§∏
385975 ∞¡∆ø¡∏™ ∞™™πø∆∏™
387491 ∂πƒ∏¡∏ ∫√À§∞
392693 Ãπ™∆√™ Ãπ™∆√º√ƒ√À
408071 ÃÀ™ø ¶∞¡∞°πø∆√À
421119 §√À∫π∞ ÃÀ™√™∆√ª√À
428617 ¡π∫√™ ¶∞¶∞¡∞™∆∞™π√À
429868 ¡π∫√™ °∂ƒ√§∂ª√À
466643 °π∞¡¡√™ Ã∞∆∑∏°∂øƒ°π√À
486587 ∞¡∆ƒ√À§∞ Ã∞∆∑∏∫ø¡™∆∞¡∆∏
519656 ∂§∂¡∞ ¢π∞ª∞¡∆∏
558712 ∂§π™∞µ∂∆ ∂À∞°°∂§√À
602308 ª∞ƒπ¡∞ §∂ª√¡π∞∆∏
627074 Ã∞ƒ√À§∞ §∞ª¶ƒ√À
675529 ∞¡∆ƒ∏ ™∞µµ∞
685089 µπ√§∂∆∆∞ °∂øƒ°π√À
701905 ∂§∂¡∞ ¡π∫√§∞√À
723272 ¶∞¡∞°πø∆∞ £∂√¢øƒ√À
¶¿ÊÔ˜: 2 ÀÓÔ‰ˆÌ·Ù›ˆÓ
¶ÂÚ›Ô‰Ô˜: 6 31/07/2010 - 7/8/2010
271763 ∞¡¢ƒ∂∞™ ª∞∫ƒÀ°π∞¡¡∏™
274147 ∂•∞∫√À™∆√¢π∞¡√™ ºπ§π¶¶√À
295340 ∂§∂¡∏ ∫√§π√À
299830 ∂Àƒπ¶π¢∏™ ª∂™∏ª∂ƒ∏™
336593 ª∞ƒπ∞ ¢∏ª∏∆ƒπ√À
362224 Ãπ™∆∞∫∏™ ¢√À§∞¶¶∞™
371775 µ∞™√™ µ∞™π§∂π√À
380804 ™∆∞Àƒ√™ ™∆∞Àƒ√À
384656 ¢∏ª∏∆ƒ∞ ∆∂ª¶ƒπ√À
387126 ª∞ƒπ∞ ∞ƒπ™∆√¢∏ª√À
414957 ªπÃ∞§∏™ ∫√Àªπ¢∏™
417531 ∂À∞ ª∞∫ƒπ¢√À ¡π∫√§∞√À
432173 £∂√¡π∆™∞ ∫Àƒƒ∏
448946 °∂øƒ°π∞ ∞¡¢ƒ√¡π∫√À
468718 ∂§∂¡∞ °∂§∞™∏
471643 ª∞ƒπ∞ ∞Ãπ§§∂ø™
494105 πºπ°∂¡∂π∞ µ∞º∂∞
500678 µ∞™π§π∫∏ §∞∑∞ƒ√À
508931 ∂§∂¡∏ Ã∞ƒ∞§∞ª¶√À™
530235 £∂√¢√À§√™ ª∂™∏ª∂ƒ∏™
562842 ™∆À§π∞¡√™ ∞¡¢ƒ∂√À
576501 ∂πƒ∏¡∏ ¶∞¡∞°πø∆√À
601203 ∞¡∞™∆∞™π∞ Ã∞ƒ∞§∞ª¶√À™
698069 ¡∂√∫§∏™ ∞¡∆ø¡π√À
715656 ∫∞∆∂ƒπ¡∞ Ã∞ƒ∞§∞ª¶√À™
715704 Ãπ™∆√™ ƒ√¢π∞™
773365 ∂ƒ∞∆ø ∞¡∆ø¡π√À-Ãπ¡∏
799499 ª∞ƒπ√™ ™∆À§π∞¡√À
809234 ∂§∂¡∏ ºø∆π√À
813621 µ∞™√À§∞ Ã∞ƒ∞§∞ª¶√À™
¶¿ÊÔ˜: 2 ÀÓÔ‰ˆÌ·Ù›ˆÓ
¶ÂÚ›Ô‰Ô˜: 7 07/08/2010 - 14/8/2010
1034571 ª∞ƒπ∞ Ã∞ƒ∞§∞ª¶√À™
291823 ™∆∂§§∞ Ã∂πƒπ¢√À
313185 ¶∂∆ƒ√™ ºƒ∞°∫π™∫√À
316888 ¶∞¡∆∂§π∆™∞ ¡π∫√§∞´¢√À
322775 ªπÃ∞∏§ ªπÃ∞∏§
(™˘Ó¤¯ÂÈ· ÛÙË ÛÂÏ. 6)
¢ HMO™IO™ Y¶A§§H§O™
6Ë ™E§I¢A
TÂÙ¿ÚÙË 2 IÔ˘Ó›Ô˘ 2010
∞ÔÙ¤ÏÂÛÌ· ÎÏ‹ÚˆÛ˘ ÁÈ· ÂÓÔÈΛ·ÛË ‰È·ÌÂÚÈÛÌ¿ÙˆÓ
(™˘Ó¤¯ÂÈ· ·fi ÛÂÏ. 5)
339106
358394
368161
370743
371693
385771
405549
407013
424624
465364
487982
496232
501039
536054
543429
548379
563440
601202
674987
685605
692416
720396
733510
802830
808202
∂πƒ∏¡∏ ∑∞Ã∞ƒπ∞¢√À
°πøƒ°√™ ™∞ª∞¡∏™
∂§∂¡∏ πø∞¡¡√À
ªπÃ∞§∏™ ∂À∞°°∂§√À
ª∞ƒπ∞ ª∞§∞∏
∆∞™√™ ∞¡∞™∆∞™π√À
ª∞ƒ√À§∞ ∫∞¡∞ƒ∏
∞¡∆ƒ∏ ∆√Àª∞∑√À
ªπÃ∞∏§ ™º∏∫√Àƒ∏™
ª∞ƒπ∞ Ã∞∆∑∏ª∞∆£∞π√À
∂§∂¡∏ ∞Ãπ§§∂ø™
™√ºπ∞ ∫√À™∂∆∆∏
¢∂™¶√π¡∞ ∫√À∆™√Àº∆∞ ª∞∫ƒÀ°π∞¡¡∏
™∆∂§§∞ µ∞§π∞¡∆∏
∫∞§§π™£∂¡∏ §∂ø¡π¢∞
¶∞¡∆∂§π∆™∞ ∫ƒ∞™π∞
¡∆π¡√™ ¶√À§§∏™
£∂√ºπ§∞ ¶∞∆™∞§∏
∞¡∆ƒπ∞¡∏ ∞¡∆ƒ∂√À
∞¡∆ƒ∂∞™ ∫∆øƒπ¢∏™
°∂øƒ°π∞ ∆™∞¡√À
ª∞ƒπ∞ ¶∞¡∞°πø∆√À
∞À°∏ µ√™∫√À
∫√À§§∞ ∞¡∆ø¡π√À
§√À∫π∞ ∫∂¡∆π∫√À
¶¿ÊÔ˜: 2 ÀÓÔ‰ˆÌ·Ù›ˆÓ
¶ÂÚ›Ô‰Ô˜: 8 14/08/2010 - 21/8/2010
284946 ºƒ√™ø Ãπ™∆√º∏
310692 ª∞ƒπ∞ ∞¶√™∆√§√À
347571 ∞¡¡∞ ∞ƒ°Àƒ√À
349364 ∂πƒ∏¡∏ Ãπ™∆√¢√À§√À
352438 ª∞ƒπ∞ ∫∞´∫π∆∏
359129 ∂Àƒ√À§§∞ ∑Àª∞ƒ∞
366761 ª∞ƒπ∞ ∫∞∫√À§§∏
372177 §À¢π∞ ∞°∞£√∫§∂√À™
375809 ª∂§¶√ª∂¡∏ ∞¡¢ƒ∂√À
377890 °∂øƒ°π√™ ∫ø¡™∆∞¡∆π¡√À
392622 ∂ÀƒÀ¢π∫∏ ∑∞Ã∞ƒπ√À
427785 ∞¶√™∆√§∞ ∞¡∆ø¡π√À
435571 £∂§ª∞ §∂√¡∆π√À
439017 ¢∂™¶ø ∑∏¡∆π§∏
448941 ¶∂∆ƒ√™ ∫√ª¶√™
453798 º∞¡∏™ ¶∞∆™∞§π¢∏™
458596 Ã∞ƒ∞§∞ª¶√™ °∂øƒ°π∞¢∏™
478300 ∞£∞¡∞™π√™ ¶∞¶∞¡π∫√§∞√À
480489 §√π∑√™ Ã∞∆∑∏π√ƒ¢∞¡√À™
485624 ∞°¡∏ ∫√À™¶√À
498132 ∂§∂¡∞ µπ√§∞ƒ∏
541893 ∆√À§∞ ∆™π∞ª∞-ÃÀ™√™∆√ª√À
600597 ª∞ƒπ¡∞ °∂øƒ°π√À
631629 ¢∏ª∏∆ƒ∏™ ¶π∆™π§§√™
681470 ™∆∂º∞¡√™ ª∞ƒ∞°∫√™
690615 ∞¡¡π∆∞ ªπÃ∞∏§
691356 ¡∞∆∞™∞ ∞¡¢ƒ∂√À
727321 °πøƒ°√™ ∞∏§πø∆∏™
785581 ¶∞ƒ∞™∫∂À∏ πø∞¡¡√À
835928 £∂√¢øƒ∞ ™∆À§§∞
¶¿ÊÔ˜: 2 ÀÓÔ‰ˆÌ¿ÙÈ·
¶ÂÚ›Ô‰Ô˜: 9 21/08/2010 - 28/8/2010
260142 πø∞¡¡∏™ °∂øƒ°π∞¢∏™
332466 ∂À¢√∫π∞ ™∂ƒ°π√À
345887 ∞¡£√À§§∞ ∫∞™π¡√À
359431 ∂πƒ∏¡√À§∞ πø™∏º
367285 ª∞ƒπ∞ ™∞ªª√À∆√À
378565 ∂§∂¡∏ ªπÃ∞∏§
379015 ÃÀ™∆∞§§∞ ∫√ƒ∆∞
382677 ™∆∂§π√™ ¡π∫√¢∏ª√À
383612 ™∆∂§§∞ Ã∞§∫∞
393392 ∞¡¢ƒ∂∞™ µ∞™π§∂π√À
396895 ª∞ƒπ∞ ¶∞À§√À
401537 ∫ø™∆∞¡∆π∞ ∫∞∫√À§§∏
417827 ∞¡£√À§∞ ªπÃ∞∏§π¢√À
426871 £ƒ∞™Àµ√À§√™ ∆∞§πø∆∏™
441954 ¡π∫∏ ¶∞¡∞°πø∆√À
480883 §√À∫π∞ ªπÃ∞∏§
483130 ª∞ƒπ∞ ª∞∫∫∞
485958 ªπÃ∞§∏™ ™∞∫∫∞§§∏™
487686 ∫ø¡™∆∞¡∆π∞ ª√ƒºπ∆∏
512469 ∫ø¡™∆∞¡∆π∞ ∫ø™∆∞
521976 ∞¡∆ø¡∏™ ∞¡∆ø¡π√À
522070 ∂§∂¡∏ ¡∂ƒ∞¶∞
522211 ∞¢∞ª√™ ∞¢∞ª√À
523329 Ãπ™∆π¡∞ ∆™π°°∏
545790 ¢∏ª∏∆ƒ∞ ™∞µµ∞
576512 ª∞ƒπ∞ Ãπ™∆√¢√À§√À
646946 ª∞ƒπ∞ ∫§∂∞¡£√À™ ∫∞§§∏
768650 ™∆∂§§∞ ¶∞¡∞°πø∆√À
779678 ∞¡∞™∆∞™π∞ ∞µƒ∞∞ªπ¢√À
813719 ª∞ƒπ¡∞ ¶∞ª¶∞∫∞
¶¿ÊÔ˜: 2 ÀÓÔ‰ˆÌ·Ù›ˆÓ
¶ÂÚ›Ô‰Ô˜: 10 28/08/2010 - 4/9/2010
1151016 ∞π∫∞∆∂ƒπ¡∏ ∆™∞¡∞∫§π¢√À
274886
288943
334296
358814
362645
363980
365363
373648
380226
400534
468661
498042
500476
501797
523132
535822
563076
600580
612160
620377
624027
635833
641595
645489
691831
699962
740702
773793
947758
Ã∞ƒ∞§∞ª¶√™ ∂À∞°√ƒ√À
ÃÀ™∆∞§§∞ ªπÃ∞∏§π¢√À
Ã∞ƒ∞§∞ª¶√™ §∞ƒ∫√À
∂§∂¡∏ ¶∞¡∞°πø∆√À
∫ø¡™∆∞¡∆π∞ ∫πªπ™π∏
∂§∂À£∂ƒπ∞ ™π∂¶∏
∂§∂¡∏ ª∞ƒø¡√À
∫∞π∆∏ ™π∂ƒπº∏
∞¡∆ø¡∏™ πø∞¡¡√À
∏§π∞¢∞ ∞ƒπ™∆∂π¢√À Ã∞∆∑∏∞¡∆ø¡π√À
∂§π™∞µ∂∆ ∫Àƒπ∞∫√À
ª∞ƒ£∞ ™ø∆∏ƒπ√À
ª∞ƒπ∞ ∫ø¡™∆∞¡∆π¡√À
∂§∂¡∏ ∞¡∆ø¡π√À
ª∞ƒπ¡∞ ∏ƒ∞∫§∂√À™
™∆∞§ø ¢π√ª∏¢√À™
ÃÀ™∆∞§§∞ ∞¡∆ø¡π√À
∞¡∆ƒ∂∞™ ∂§∂À£∂ƒπ√À
•∂¡π∞ ¶∞¡∞°πø∆√À
™√ºπ∞ ¶¶∞™∞
¡π∫∏ ¢∏ª√™£∂¡√À™
¶∞¡∆∂§π∆™∞ £∂√Ã∞ƒ√À™
∫ø™∆∞™ ∞£∞¡∞™π√À
°∂øƒ°π∞ ∞¡¢ƒ∂√À
°π∞¡¡∏™ ª∞ƒ∫√À
ÃÀ™∆∞§§∞ ª∞∆™√À∫∞
∞£∞¡∞™π∞ ª∞Àƒ∏
∞¡∆ƒ∏ ª∂§∂∆π√À
∂§∂¡∞ ∫∞ƒ√À™π√À
E•OXIKA ¶§ATPøN
¶Ï¿ÙÚ˜: 2 ÀÓÔ‰ˆÌ·Ù›ˆÓ
¶ÂÚ›Ô‰Ô˜: 1 25/06/2010 - 2/7/2010
1074650 ∞°°∂§∞ ¶∞¡∞°πø∆√À
358057 ªπÃ∞§∞∫∏™ Ã∞∆∑∏°π∞¡¡∏™
361331 ¡π∫√§∞™ ¶∞ƒ∏™
¶Ï¿ÙÚ˜: 2 ÀÓÔ‰ˆÌ·Ù›ˆÓ
¶ÂÚ›Ô‰Ô˜: 2 02/07/2010 - 9/7/2010
272705 ¢∏ª∏∆ƒπ√™ ª∞™∆πÃ∏™
322457 µ∞™π§π∫∏ ∂°°§∂∑√À
334979 ∞¡¡∞ ™π∞∫∞§§∏
358271 ∫∞∆π∞ °∂øƒ°π√À
359133 ∞¡¢ƒ√À§∞ ¡∂√∫§∂√À™
435792 ∞¡∞™∆∞™π∞ ¶∞¶∞∂À∞°√ƒ√À
522860 ∂§∂¡∞ ºπ§π¶¶√À
586813 ∞§∂•π∞ ¶∞¶∞¶∂∆ƒ√À
632707 π§π∞¢∞ ƒø™™π¢√À
692568 ∞¡∞™∆∞™π∞ Ã∞∆∑∏¶ƒ√∫√¶∏
¶Ï¿ÙÚ˜: 2 ÀÓÔ‰ˆÌ·Ù›ˆÓ
¶ÂÚ›Ô‰Ô˜: 3 09/07/2010 - 16/7/2010
282837 ∑ø√À§§∞ Ã∞¶√À¶∏
323305 Ãπ™∆√º√ƒ√™ ∑∂∫∞™
325776 ºƒ√™√À§§∞ ºø∆π√À
362472 Ãπ™∆∞∫∏™ ºƒ∞°∫√À
369046 ¢∂™¶ø ¶∞ƒ¢∞§∏
374262 ™√º√À§∞ Ã∞∆∑∏¶ƒ√¢ƒ√ª√À
408208 ∂§∂¡∏ ∞¶√™∆√§π¢√À
469506 Ã∞ƒ∞§∞ª¶√™ §√À∫∞
486444 ¶∞¡∞°πø∆∞ ¶∞¡∞°πø∆√À
615720 °πøƒ°√À§∞ °∂øƒ°π√À
678778 ¢∂™¶ø ª∏¡∞
693243 Ã∞ƒ∞§∞ª¶√™ ¢∞§π∆∏™
720429 Ãπ™∆π∞¡∞ ∞¡∆ƒ∂√À-™Àª∂√À
845667 ∫∞∆∂ƒπ¡∞ ∫ø¡™∆∞¡∆π¡π¢√À
984138 ™∞µµ∞™ °∂øƒ°π∞¢∏™
¶Ï¿ÙÚ˜: 2 ÀÓÔ‰ˆÌ·Ù›ˆÓ
¶ÂÚ›Ô‰Ô˜: 4 16/07/2010 - 23/7/2010
216864 ™∆∂§π√™ ª¡∞™ø¡√™
278510 ∞¡¢ƒ∂∞™ ∫∞π∆∆∞¡∏™
283144 πø∞¡¡∏™ ∂À£Àªπ√À
308413 ∆πª√£∂∞ ™∞§§√Àª∏
328606 ∞¡∆ƒ√À§∞ ¢∏ª∏∆ƒπ√À
358478 °∂øƒ°π√™ Ãπ™∆√º∏
376433 ¶∞¡∆∂§∏™ ∂§∂À£∂ƒπ√À
395109 ∞¡¡∞ ¶∞¶∞¢√¶√À§√À
417547 Ãπ™∆√º√ƒ√™ ™∞µµ∞
496848 ∞¡∆ø¡∏™ £ƒ∞™Àµ√À§√À
501376 °πøƒ°√™ °∞µƒπ∏§
519134 ∫√À§∞ ¶√§À¢øƒ√À
526224 ª∞ƒπ∂§§∞ √π∫√¡√ªπ¢√À
553922 ¢øƒ∞ ¶∂°∫∂ƒ√À
684803 ∂§∂¡∞ ∆∂∫§√À
694609 ∂§∂¡∏ ∫§ø¡∏
701248 ¡π∫∏ ∫Àƒπ∞∫√À
851334 ª∞ƒπ∞¡∞ Ãπ™∆√¢√À§√À
¶Ï¿ÙÚ˜: 2 ÀÓÔ‰ˆÌ·Ù›ˆÓ
¶ÂÚ›Ô‰Ô˜: 5 23/07/2010 - 30/7/2010
217459 πø∞¡¡∏™ ¢∏ª∏∆ƒπ√À
261959 °π∞¡¡∞∫∏™ ∆∑π√∆∑π∞™
293417 ∂À∞°°∂§π∞ ™∆À§π∞¡π¢√À
310581 ∞¡¢ƒ∂∞™ ºƒ∞¡∆∑∏™
314808 ¶√§À•∂¡∏ ¶√°π∞∆∑∏
320136
337298
348071
383422
394384
408212
443191
476338
510889
523321
546935
573211
843817
¡∂º∂§∏ ª∞ƒ∫π¢√À
∂§∂¡∏ Ãπ™∆√º∏
ª√ƒº√À§∞ Ãπ™∆√¢√À§√À - ¶Àƒ°√À
∞¡¢ƒ∂∞™ Ã∞∆∑∏∫§∂√µ√À§√À
∞¡¡∞ °∂øƒ°π√À
•∂¡π∞ °§À∫∏
™∆À§π∞¡√™ ∂À∞°°∂§π¢∏™
µ∞ƒµ∞ƒ∞ ¶π∆™π§§√À
¡∞™ø ∫ø¡™∆∞¡∆π¡√À
ª∞ƒπ∞ ∫§∞ª¶∞¡∂µ∞
∂À∆ÀÃπ∞ ¶∞¡∞°πø∆√À
™∫∂À∏ Ãπ™∆√º√ƒ√À
ÃÀ™∆∞§§∞ ∞¡∞™∆∞™π√À
¶Ï¿ÙÚ˜: 2 ÀÓÔ‰ˆÌ·Ù›ˆÓ
¶ÂÚ›Ô‰Ô˜: 6 30/07/2010 - 6/8/2010
259996 ¶∞ƒ∞™∫∂À∞™ ∫Àƒπ∞∫√À
262057 ∫ƒπ¡√™ •∂¡√ºø¡∆√™
297268 §√À∫π∞ ¡π∫√§∞√À
311744 Ãπ™∆∞∫∏™ ™∞µµ∞
333242 ∞¡¢ƒ√À§∞ §√À∫∞
337356 §√Àπ∑∞ πø∞¡¡√À
347064 ™∆∞Àƒ√™ ¶∞¶∞¢√¶√À§√™
380339 ∞ª∞§π∞ ªπÃ∞∏§
472491 πø™∏º ¢π√§∞™
486069 ∂À£Àª√À§∞ £∂√º∞¡√À™
516453 ∞¡∆ƒ∏ ™∞µµ∞
526813 ∞¡∆ø¡∏™ ∞¡∆ø¡π√À
539846 °π√§∞¡∆∞ ™π∞ªπ™π∏
601208 °π∞¡¡∞ ∆∑√Àµ∞¡∏
622928 ∞¡∆ƒ∏ ™ø∆∏ƒ∏
678705 ∫∞§§π∞ ¶√°π∞∆∑∏
739478 Ãπ™∆π∞¡∞ Ã∞∆∑∏∆√º∏
773919 ¢∏ª∏∆ƒ∞ ∫ø¡™∆∞¡∆π¡√À
¶Ï¿ÙÚ˜: 2 ÀÓÔ‰ˆÌ·Ù›ˆÓ
¶ÂÚ›Ô‰Ô˜: 7 06/08/2010 - 13/8/2010
301896 ¡π∫√™ ™π∞∫∞§§∏™
307590 ∞°¡∏ ∆™π°°√À
333697 ∫ø™∆∞™ Ã∞∆∑∏∆√Àª∞∑∏™
399053 Ã∞ƒ∞§∞ª¶√™ πø™∏º
409437 ∫ƒπ¡√À§∞ ∞ÃÃπ§∂ø™
438844 ƒ√¢√™£∂¡∏™ ƒ√¢√™£∂¡√À™
442258 °πøƒ°√™ ¡π∫√§∞√À
462226 Ãπ™∆π¡∞ ∞Ãπ§§∂ø™
502056 ¢√¡∞ ¶√§À¢øƒ√À
506884 ª∞ƒπ∞ ∫π∆™π√À
508173 ∞ºƒ√¢π∆∏ £∂√¢øƒ√À
509482 ∞ƒπ™∆∏ ∫∂ªπ∆∑∏
523334 £øª∞™ Ãπ™∆√¢√À§√À
541927 ™∆∞Àƒ√™ °π∞¡¡√À
549361 £∂√°¡ø™π∞ ºπ§π¶¶√À
677815 ¶∞ƒ∞™∫∂À∏ ™øºƒ√¡π√À
838545 £∂√¢√™π∞ ¢√À§∫∂ƒπ¢√À
864318 £∂√¢√™π∞ ¶∞¡∆∞∑∏
¶Ï¿ÙÚ˜: 2 ÀÓÔ‰ˆÌ·Ù›ˆÓ
¶ÂÚ›Ô‰Ô˜: 8 13/08/2010 - 20/8/2010
296458 ÃÀ™∞¡£√™ ∞ƒπ™∆∂π¢∏™
328195 ∞π°§∏ ª∞Àƒ√∫∂º∞§√À
350936 ª∞ª∞™ Ãπ™∆√¢√À§√À
356233 ∫§∂∞¡£π∞ ∫ø¡™∆∞¡∆∏
359555 £∂§ª∞ ∫√À∑∞§∏
367132 ¡π∆™∞ ™∞µµ∞
383383 ∂§§∏ ∫√Àƒ∞
399679 ∑∞Ã∞ƒø ∫∞ƒ∞ª∞¡ø§∏
406312 ∂À£∞§π∞ §∞ª¶ƒ√À-ªπÃ∞∏§
418134 ™∞µµ∞™ ¡π∫√§∞√À
429595 ª∞ƒπ∞ °π∞§§√Àƒ∏
479154 °πøƒ°√À§∞ °∂øƒ°π√À
485973 ∂§∂¡∞ ¶∞∆™π∞
532736 ¢∞º¡∏™ ∞ƒÃπª∏¢∏™
596464 ª∞ƒø ¢∏ª√À
725939 πºπ°∂¡∂π∞ πø∞¡¡√À
831770 ™∆∂§§∞ ∂À£Àªπ√À
836946 ª∞ƒπ∞¡¡∞ ™√§øª√À
¶Ï¿ÙÚ˜: 2 ÀÓÔ‰ˆÌ·Ù›ˆÓ
¶ÂÚ›Ô‰Ô˜: 9 20/08/2010 - 27/8/2010
261190 ª∞ƒπ∞ π∞™ø¡√™
280168 ∞¡¡∞ °∞µƒπ∏§
283115 ¶∞¡∞°πø∆∏™ ∞£∞¡∞™π√À
322583 ∞¡∆ƒ√À§§∞ ∞ƒπ™∆∞ƒÃ√À
361547 º§øƒ∂¡∆π∞ £øª∞
381671 ¶∞ƒ∞™∫∂À∏ ∫∞¡¡∂∆∏
383859 ∞°∞£∏ ™∆∂º∞¡π¢√À
407362 °∂øƒ°π∞ ºπ§π¶¶√À
415096 ª∞ƒπ∞ ºƒ∞°∫∂™∫√À πø∞∫∂πª
418001 ∞§∂•∞¡¢ƒ√™ ™¶Àƒ√¶√À§√™
440337 ∫∞π∆∏ ¶∞¶∞°∂øƒ°π√À
503332 ™∆À§π∞¡√™ ∫∞§§∏™
520208 ∞¡¡∞ ª∞§π∞¶¶∏
600599 ¶∞¡∞°πø∆∏™ ∑ø™πª∞
641629 ™∆∂§π√™ ¶∞ƒ∞™∫∂À∞
678691 ∞£∏¡∞ ™∆∞Àƒ√À
724016 ∞¡¡π∆∞ º∞ƒ∞Ã-™∫∂¡∆∂ƒ
817878 ÃÀ™√µ∞§∞¡∆∏ ™∆∂º∞¡∏
¶Ï¿ÙÚ˜: 2 ÀÓÔ‰ˆÌ·Ù›ˆÓ
¶ÂÚ›Ô‰Ô˜: 10 27/08/2010 - 3/9/2010
205822 ∞¡¢ƒ∂∞™ ¶∞¶∞ºπ§√£∂√À
244120 ™ø∆∏ƒ∏™ ™¶Àƒ√À
260254 °∂øƒ°π√™ ∆√√À§∏
272821 ∞¢ø¡π™ Ã∞∆∑∏µ∞™π§∂π√À
310290 ∫ø™∆∞™ ∂Àƒπ¶π¢√À
313769 ∂À£Àµ√À§√™ πø∞¡¡√À
321586 °∂øƒ°π√™ °∂øƒ°π√À
452315 ª∞ƒπ√™ ∫√Àƒ√À¡π∞¢∏™
489422 ª∞ƒπ∞ ¶√∆√¡π¢√À
561785 ∞¡¡∞ £∂√¢øƒ√À
623802 ∞¡¢ƒ√À§§∞ ¶∞¡∞°∏
683311 ª∞πƒ∏ ∫√Àƒ∆∂§§∞ƒ∏
754068 µ∂ƒ∞ °∞§∏¡√À
812551 ª∞ƒπ∞ ∫Àƒπ∞∫π¢√À
834378 ∂§∂¡∏ °∂øƒ°π√À
¶Ï¿ÙÚ˜: 3 ÀÓÔ‰ˆÌ·Ù›ˆÓ
¶ÂÚ›Ô‰Ô˜: 1 26/06/2010 - 3/7/2010
298408 ∫∞§π√¶∏ ª∞∏- ∞πºø∆π∆∏
¶Ï¿ÙÚ˜: 3 ÀÓÔ‰ˆÌ·Ù›ˆÓ
¶ÂÚ›Ô‰Ô˜: 2 03/07/2010 - 10/7/2010
341596 ª∞ƒπ∞ ∆√À§√À¶∏
429555 ∂§∂¡∏ ∫√À∑√À§∏
626317 ∂§∂¡∞ §√À∫∞
¶Ï¿ÙÚ˜: 3 ÀÓÔ‰ˆÌ·Ù›ˆÓ
¶ÂÚ›Ô‰Ô˜: 3 10/07/2010 - 17/7/2010
206009 °π∞¡¡√À§∞ ¶∞¶∞°∂øƒ°π√À
338661 ∞¡∆ø¡π√™ §π∞∆™√™
381594 §√À∫π∞ ∫√À∆ƒ∞ - ª√¢π¡√À
428457 ª∞ƒπ∞ Ã∞ƒ∞§∞ª¶√À™
492891 ∂Àƒπ¢π∫∏ Ã∞∆∑∏Ãπ™∆√À
529430 ∫ø™∆∞™ ∫ø¡™∆∞¡∆π¡√À
552790 ª∞ƒ£∞ Ã∞∆∑∏∂À∞°°∂§√À
647978 ª∞ƒπ∞ ∞¡∞™∆∞™π√À
787356 µ∞ƒµ∞ƒ∞ Ãπ™∆√À
¶Ï¿ÙÚ˜: 3 ÀÓÔ‰ˆÌ·Ù›ˆÓ
¶ÂÚ›Ô‰Ô˜: 4 17/07/2010 - 24/7/2010
284305 ∞¡∆ƒ∂∞™ ∞¡∆ƒ√¡π∫√À
376626 ÃÀ™∆∞§§∞ Ã∞ƒ∆™πø∆∏
486329 ¶∂∆ƒ√™ ¶∂∆ƒ√À
552555 ∞°°∂§∞ ™π∞ªπ™π∏
603934 ∂§∂¡∏ ¡π∫√§∞√À
¶Ï¿ÙÚ˜: 3 ÀÓÔ‰ˆÌ·Ù›ˆÓ
¶ÂÚ›Ô‰Ô˜: 5 24/07/2010 - 31/7/2010
313919 ¢∏ª∏∆ƒ∏™ ¶√§À∫∞ƒ¶√À
360448 ™ø∆∏ƒ√À§∞ £ƒ∞™Àµ√À§√À
421053 ¶∞¡∞°πø∆∞ Ãπ™∆√¢√À§√À
424076 ∞¡¢ƒ√À§∞ Ãπ™∆√À §∞∑∞ƒ√À
450102 ∂§∂¡∏ ÃÀ™√™∆√ª√À
475071 ª∞ƒπ∞ ∫∞π∆∆∞¡∏
506204 ∫∞∆∂ƒπ¡∞ ¶∞¶∞°∂øƒ°π√À
519700 ∫À¶ƒπ∞¡√™ ∂§π™™∞π√À
522290 ™√¡π∞ ™∞µµ∞ ¶∞¶∞°∂øƒ°π√À
532469 ∞¡¡∞ ∏§π∞¢√À
564605 °∂¡√µ∂º∞ ∫√Àª√Àƒ∏ - ¡∞∑πƒ∏
575086 ∞£∏¡∞ ªπÃ∞∏§
575472 °∂øƒ°π√™ ™∞µµ∞
608284 ∞¡∞™∆∞™π∞ ¢∏ª∏∆ƒπ√À
612127 ª∞ƒπ∞ Ã∂πªø¡∞
630708 ∞¡∆π°√¡∏ ∆∏§§Àƒ√À
¶Ï¿ÙÚ˜: 3 ÀÓÔ‰ˆÌ·Ù›ˆÓ
¶ÂÚ›Ô‰Ô˜: 6 31/07/2010 - 7/8/2010
242540 ª∞ƒπ∞ ∆™π∞∫§∏
321581 º§øƒ∞ §√´∑√À
323291 °∂øƒ°π√™ °∂øƒ°π√À
333601 ¶∂∆ƒ√™ ªπÃ∞∏§
396568 ∞¡∆ƒ∏ ∆™∂ƒπø∆√À
409972 ∂À°∂¡π∞ ∑∞µƒ√À
412684 ™ø∆∏ƒ√À§∞ ∞¡¢ƒ∂√À
434661 ºƒ√™ø ¶Àƒ°√À - ªπÃ∞∏§
458526 ºø∆∂π¡∏ ¶∞¶∞°∂øƒ°π√À
468890 ™ø∆∏ƒ√À§§∞ ¶∞¶∞
506955 ∞¡¢ƒπ∞¡∞ ∞¡¢ƒ∂√À
520195 ª∞ƒπ∞ ∫ø™∆∞
529469 ∂§§∞¢∞ µ∂§∂∆π¡∞
546818 Ã∞ƒ∞§∞ª¶π∞ ∫ø¡™∆∞¡∆π¡√À
616847 ¶∞¡π∫√™ £∂ªπ™∆√∫§∂√À™
724478 ™∆∂§§∞ Ã∞∆∑∏ºπ§π¶¶√À-ª∏¡∞
¶Ï¿ÙÚ˜: 3 ÀÓÔ‰ˆÌ·Ù›ˆÓ
¶ÂÚ›Ô‰Ô˜: 7 07/08/2010 - 14/8/2010
297332 ∫ø™∆∞™ ∫ø¡™∆∞¡∆π¡√À
312943 °πøƒ°π√™ ¶∞¶∞∫ø™∆∞™
342102 ™∞µµ∞™ ∞§∂•∞¡¢ƒ√À
358178 ∞§∫∏™∆π™ ¶√§Àµπ√À
361239 ∑ø∏ ºπ§∏
395318 °∞µƒπ∏§ ªπ£∏§§√™
431091 ∫Àƒπ∞∫∏ ∫ø¡™∆∞¡∆π¡√À
448627 £∂√¢øƒ∞ ª∞¡¡√Àƒ∏Ãπ™∆√¢√À§√À
478860 ¶∞¡∆∂§∏™ ¶∞¡∆∂§∏
¢ HMO™IO™ Y¶A§§H§O™
TÂÙ¿ÚÙË 2 IÔ˘Ó›Ô˘ 2010
7Ë ™E§I¢A
∞ÔÙ¤ÏÂÛÌ· ÎÏ‹ÚˆÛ˘ ÁÈ· ÂÓÔÈΛ·ÛË ‰È·ÌÂÚÈÛÌ¿ÙˆÓ
479168
488006
512785
557792
562813
575538
701732
™ø∆∏ƒ√À§∞ °§À∫À
°∂øƒ°π∞ Ã∞∆∑∏µ∞™π§∂π√À
∫Àƒπ∞∫∏ ªπÃ∞∏§
Ãπ™∆√À§∞ ™∆∞Àƒ∏
∞¡∞™∆∞™π∞ º∂™π∞
Ãπ™∆√¢√À§√™ ∫∂¢∞ƒπ∆∏™
∞¡¡∞ ∞¢∞ª√À-¢∏ª∏∆ƒπ√À
¶Ï¿ÙÚ˜: 3 ÀÓÔ‰ˆÌ¿ÙȈÓ
¶ÂÚ›Ô‰Ô˜: 8 14/08/2010 - 21/8/2010
256923 ª∞ƒπ∞ Ã∞∆∑∏¢∏ª∏∆ƒπ√À
297600 ∆ÀÃø¡∞™ ∑∂¡π√™
310346 πø∞¡¡∞ µ√ƒ∫∞
368776 ¶∞ƒ∞™∫∂À∞™ µ√À¡πø∆∏™
378243 °∂øƒ°π√™ Ãøƒ∞π∆∏™
381921 ∞¡¢ƒ√À§∞ ∫ƒπ¡√À-ªπÃ∞∏§
419754 ¶∞¡∞°πø∆∞ ¶√°π∞∆∑π∏
422177 ∂πƒ∏¡∏ ºø∆∏
444316 ª∞ƒπ∞ ∂À£Àªπ√À
450484 ¡π∫√§∂∆∆∞ ∂À£Àªπ√À
452424 ™∆∂§π√™ £∂√ºπ§√À
457927 ª∞ƒπ∞ ¶∞ºπ∆∏
463158 ™∆∂§§∞ ¢øƒπ∆√À
467153 ™√¡π∞ Ã∞ƒ∞§∞ª¶√À™
502952 ÃÀ™ø ¢∏ª∏∆ƒπ√À
773665 ª∞∆£∞π√™ ∞§∞ª¶ƒπ∆∏
¶Ï¿ÙÚ˜: 3 ÀÓÔ‰ˆÌ¿ÙȈÓ
¶ÂÚ›Ô‰Ô˜: 9 21/08/2010 - 28/8/2010
273677 ª∞ƒπ∞ Ãπ™∆√¢√À§π¢√À
394434 ∞¡∆ƒ∂∞™ ™√§√ªø¡π¢∏™
447532 Ãπ™∆π∞¡∞ ºƒ∞°∫π¢√À
456658 ¶∞¡∞°πø∆∞ Ã∞∆∑∏¶∞¡∞°∏
459933 ∞ª∞§π∞ °∂øƒ°π√À
471618 ∞¡∆ƒ∏ ∫ø¡™∆∞¡∆π¡√À - §√π∑√À
520686 ÃÀ™ø §√π∑√À
529357 ª∞ƒπ∞ ∞¡¢ƒ∂√À
547986 ƒ∂µ∂∫∫∞ ª∂¡∂§∞√À
560409 ª∞ƒπ∞ ÃÀ™√™∆√ª√À
577061 ∂§π™∞µ∂∆ ∆™√§∞∫∏
639034 ÃÀ™∆∞§§∂¡∏ ∆™√À∫∫∞
639601 ∞¡¢ƒ√À§§∞ ∫∞§√°∏ƒ√À
727322 ¶ƒ√∫√¶π∞ Ãπ™∆√º∏
¶Ï¿ÙÚ˜: 3 ÀÓÔ‰ˆÌ¿ÙȈÓ
¶ÂÚ›Ô‰Ô˜: 10 28/08/2010 - 4/9/2010
395462 ™√À§∞ ∫∞∆™∞µƒ∞
428117 ∂§∂¡∏ ¢∏ª∏∆ƒπ√À
559539 ¢∂™¶√π¡∞ ∞ƒÃπª∞¡¢ƒπ∆√À
¢IAMEPI™MATA ¶PøTAPA
TSOKKOS: 1 YÓÔ‰ˆÌ·Ù›Ô˘
¶ÂÚ›Ô‰Ô˜: 1 26/06/2010 - 3/7/2010
348204 ª∞ƒπ∞ ∑∏¡ø¡√™
376341 ∫∞π∆∏ µ∞™π§∂π√À
418230 ™∆∞Àƒ√™ §√π∑√À
447976 Ã∞ƒ∞§∞ª¶√™ ™∆À§π∞¡√À
457490 ∑ø√À§∞ ™∆∂§π√À
485522 ¢∏ª∏∆ƒ∞ £∂ªπ™∆√∫§∂√À™
497401 ª∞ƒπ∞ §√À∫∞
504393 §√§∞ µ∞™π§∂π√À
543239 ª∞ƒπ∞ Ã∞∆∑∏¶ƒ√∫√¶∏
633957 ¡π∫∏ ∞ƒπ™∆√∆∂§√À™
TSOKKOS: 1 YÓÔ‰ˆÌ·Ù›Ô˘
¶ÂÚ›Ô‰Ô˜: 2 03/07/2010 - 10/7/2010
1053420 √§°∞ ¶∂ƒπ∫∂¡∆∏
284481 £∂√°¡ø™π∞ Ã∞ƒπ§∞√À
337184 ª∞ƒπ∞ ¶∂∆ƒ√À-ª∞πª∞ƒ∏
350366 ∞¡¢ƒπ∞¡∏ ª∞•√À∆∏
363086 ¶∂∆ƒ√™ ¢∏ª∏∆ƒπ√À
372549 ∞¡∞™∆∞™π∞ ƒø™™π¢√À
378083 ™∞µµ∞ Ãπ™∆√º√ƒπ¢∏™
378485 ¶∞¡∆∂§π∆™∞ ™√º√∫§∂√À™
397457 πø∞¡¡∏™ πø∞¡¡π¢∏™
398557 ∂§∂¡∏ ∫∞∆™π∏
398660 ∂πƒ∏¡∏ ∫√™ª∞
398701 £∂√¢øƒ√™ £∂√¢øƒ√À
400299 •∂¡π∞ ∑∏¡ø¡√™
406066 Ãπ™∆√™ ™√§√ªø¡π¢∏™
407594 ª∞ƒø ª∏¡∞
421187 ª∞ƒπ∞ ™ªÀƒπ§§∏
424438 ∂§∂¡∏ ™∫√ƒ¢∂§§∏
430396 ∞πªπ§π√™ Ã∞ƒ∞§∞ª¶√À™
459040 ™ø∫ƒ∞∆∏™ ™ø∫ƒ∞∆√À™
465842 ¶∞¡∞°πø∆∞ ∫√¡∆∞ƒ∞
468311 ∞¡∆ƒ∏ ∫∞ƒ∞ª∞¡§∏
484134 ∂πƒ∏¡∏ ªπÃ∞∏§
484482 °∂øƒ°π∞ ¡∂√ºÀ∆√À
500167 ∂À£Àªπ√™ ¶∞¶∞∂À£Àªπ√À
500352 ∫ø¡™∆∞¡∆π∞ µπ√§∞ƒ∏
509639 ∫∞§§π™£∂¡∏ √¡√Àºƒπ√À
520950 Ã∞ƒ∞§∞ª¶π∞ ÃÀ™∞¡£√À
531181 ¶∞ƒ∞™∫∂À√À§∞ °∂ƒ√§∂ª√À
531264 ∞¡∆ø¡∏™ ™π∞ª∞™
542918 ∑ø∏™ Ã∞∆∑∏¡π∫√§∞√À
545335
545689
548297
560537
564741
573817
583495
601875
602135
632145
640349
699607
718900
756726
820467
∫∞∆∂ƒπ¡∞ ¶∞ºπ∆∏
ºø∆∂π¡∏ ¢π√¡À™π√À
∞¡¢ƒ√À§∞ ∫√¡∆√À
∫Àƒπ∞∫√™ ¶π∂ƒ∏
∂À¢√∫π∞ ∫ø¡™∆∞¡∆π¡√À
°∂øƒ°π∞ ªπ∫∂§§π¢√À
¶∞°ø¡∞ §√À∫∞ ∏§π∞
∂§∂¡∏ Ãπ™∆√º√ƒ√À
™µ∂∆§∞¡∞ æ∞ƒ∞
∞À°√À™∆∞ °∂øƒ°π√À
°πøƒ°√™ ª∂¡√π∫√À
∞¡∆ƒπ∞ ∆Àªµπ√À
™∆∞Àƒ√™ ¶∞ºπ∆∏™
¶∞¡∞°πø∆∏™ Ã∞ƒ∞§∞ª¶√À™
ª∞ƒπ∞ ¡π∫√§∞√À
TSOKKOS: 1 YÓÔ‰ˆÌ·Ù›Ô˘
¶ÂÚ›Ô‰Ô˜: 3 10/07/2010 - 17/7/2010
184803 °∂øƒ°π√™ ∑∞µ§∏™
191703 ∞¡¢ƒ∂∞™ ª∞Àƒπ¢∏™
260211 Ã∞ƒ∞§∞ª¶√™ ∞™¶ƒ√ª∞§§∏™
284964 ∫À¶ƒ√À§§∞ π∞™√¡√™
286540 ∞¡¢ƒ√À§§∞ ∫√™∫√™π∏
291355 °∂øƒ°π∞ µ∞ƒ∂§§∞
299306 ¶√§À∫∞ƒ¶√™ ∞™¶ƒ√ª∞§§∏™
307853 °∂øƒ°π∞ µ∞ƒ∂§§∞
345810 ∞¡¢ƒ√À§§∞ Ãπ™∆√¢√À§√À
359940 ¶∞ƒ∞™∫∂À∏ ¶∂°∫∂ƒ√À
372663 ¢∂™¶√π¡∞ ª∞∆™∂¡∆π¢√À
380216 ƒ∏°π¡√™ ÃÀ™√™∆√ª√À
403538 ∫ø™∆∞™ §∞∑∞ƒ√À
423256 ∫∞∆π∞ ∫√¡∆√°πøƒ°∏
429613 ∫∞∆∂ƒπ¡∞ ¡∂√ºÀ∆√À
430047 µ∞™√™ ∂ªª∞¡√À∏§
431814 ∞¡¢ƒ∂∞™ ¶π∂ƒπ¢∏™
434725 ∂§∂¡∞ ∫ø¡™∆∞¡∆π¡√À ª∞ƒ∫√À
436466 ª∞ƒπ∞ ∞§∂∆ƒ∞ƒ∏
451217 ™À¡£π∞ ¢∏ª√™£∂¡√À™
469034 µ∞™ø ªπÃ∞∏§
473098 ∂§∂¡∞ ¶ƒ√∫√¶π√À
473786 ª∞ƒπ√™ ¢∏ª∏∆ƒπ√À
484886 °∂øƒ°π∞ √¡∏™πº√ƒ√À
485621 Ã∞ƒπ¢∏ª√™ π∞∫øµ√À
486178 ∞¡∆ƒ∏ Ã∞ƒ∞§∞ª¶√À™
486459 ¡π∫∏ °∂øƒ°π√À
490184 ª∞ƒπ∞ ∫ø¡™∆∞¡∆π¡√À
492214 ¡π∫√™ ¡π∫√§∞√À
494840 ∫∞§§π√¶∏ ∞§∫∂π¢√À
495177 ™∞µµ√À§∞ °ƒ√À∆∞
498765 ∞°∞£∏ ™∞µµ∞
500391 ∫∞∆∂ƒπ¡∞ ∞ƒ∂™∆∏
500977 ∂§∂¡∞ ™∆∞Àƒ∞∫∏
503637 °∂øƒ°π∞ ¡∂∞ƒÃ√À
504091 ∞£∏¡∞ ∫Àƒπ∞∫π¢√À
507232 ∫Àƒπ∞∫∏ ¶∞™π∞§∏
507333 £∂ªπ™ ™¶∞¡√À - ¡π∫∏º√ƒ√À
508211 ¶∞ª¶√™ Ã∞ƒ∞§∞ª¶√À™
510634 °∂øƒ°π∞ ºƒ∞°∫√À¢∏ £∂ªπ™∆√∫§∂√À™
510768 Ãπ™∆π∞¡∞ Ãπ™∆√ºπ¢√À
512587 °π√À§∞ πø™∏º
515293 ™¶Àƒπ¢ø¡∞ ∂À™∆∞£π√À - ∂¶πº∞¡π√À
524994 πø∞¡¡∞ ∆ƒÀºø¡√™
536506 ¡π∫√™ πø∞¡¡√À
560194 ª∞ƒπ∞ Ãπ™∆√¢√À§√À ª∂∆∆∞
563118 ∆∞™√À§∞ ∂§∂À£∂ƒπ√À
563139 ª∞ƒπ¡∞ √¢À™™∂ø™
563429 ∂À∞¡£π∞ ∆ƒÀºø¡√™
568288 ∫Àƒπ∞∫∏ ¶∞¶∞™ø∑√ª∂¡√À
596446 ¶∞¡∞°πø∆∞ ¶∞∆™∞§∏
596645 ™∆∂§§∞ Ãπ™∆√º√ƒ√À
628455 ∞ƒπ™∆∏ Ãπ™∆√ºπ¢√À
635805 °∂øƒ°π∞ ª∂™∏ª∂ƒ∏
639228 πø∞¡¡∞ ∏§π∞¢∏-∞ƒ°Àƒπ¢∏
642580 ¡π∫∏ ¶∞™Ã∞§π¢√À
674134 ª∞ƒπ∞ ∫√Àª∂¡π¢√À
678752 ∑ø∏ Ãπ™∆√º√ƒ√À
682005 ∫Àƒπ∞∫∏ Ã∞∆∑√À§§∏
TSOKKOS: 1 YÓÔ‰ˆÌ·Ù›Ô˘
¶ÂÚ›Ô‰Ô˜: 4 17/07/2010 - 24/7/2010
245010 ∞ƒπ™∆π¢∏™ ∫ø™∆∞
283900 ™ø∆∏ƒ∏™ ªπ§π∫√Àƒ∏™
292726 °π∞¡¡√À§§∞ ∫∞¡¡∞√Àƒ∏
296910 ¶∞¡π∫√™ Ã∞∆∑∏°∂øƒ°π√À
313940 ªπÃ∞§∞∫∏™ §π¶∂ƒ∏™
317226 ∆∞™√™ Ã∞∆∑∏¶√§À∫∞ƒ¶√À
320801 °πøƒ°√™ Ã∞∆∑∏™∞µµ∞™
321720 ∫Àƒπ∞∫√™ Ã∞∆∑∏¶∂∆ƒ√À
321752 ∫ø™∆∞™ ¶∞¶∞™π∞¡∆∏™
323924 ªπÃ∞§∏™ ∫∞º∂∆∑∏™
324058 Ã∞ƒ∞§∞ª¶√™ ™∆À§π∞¡π¢∏™
334459 Ãπ™∆∞∫∏™ ∂À£Àµ√À§√À
342902 ∞¡∆ƒ√À§§∞ ¡∂√ºÀ∆π¢√À
355896 ∂À°∂¡π∞ ∂•∞¢∞∫∆À§√À
362866 ∂§∂À£∂ƒπ∞ πø∞¡¡√À
377090 ª∞ƒπ∞ ªπÃ∞∏§π¢√À
379031 ∫Àƒπ∞∫√™ ∂§∂À£∂ƒπ√À
379519 ∫ø¡™∆∞¡∆π¡√™ °∂øƒ°π∞¢∏™
382474
382882
383767
384014
384380
ª∞ƒπ√™ ∆™πƒ∞∫∏™
∞¡¢ƒ∂∞™ ∞µƒ∞•π¢∏™
ª∞ƒø ¶∞™Ã∞§∏
∫∞∆∂ƒπ¡∞ ÃÀ™∞¡£√À
∞¡¢ƒ√À§§∞ ∞§∂•∞¡¢ƒ√À
∫√À¡∆√Àƒ∏
386522 ∫∞π∆∏ Ãπ™∆√À
398309 ÃÀ™∆∞§§∞ ª∞§∞∏ - ∫π∫∞
401610 ¢∏ª∏∆ƒ∏™ ª∞Àƒ√ªª∞∆∏™
403414 ∂§∂¡∏ ªπÃ∞∏§
406599 ∫∞∆∂ƒπ¡∞ ¶∞ƒ∞°π∞§∏
408874 °πøƒ°√™ °∂øƒ°π√À
414122 ∞¡¢ƒ∂∞™ ™∆À§π∞¡√À
417758 ºø∆∂π¡∏ ¡π∫√§∞√À
419565 ÃÀ™√™∆√ª√™ °πøƒ∫∞™
421271 ¡∞™ø ¶∞¶∞°∂øƒ°π√À
426267 ¡π∫∏ §∂πµ∞¢πø∆√À
429049 ª∞ƒπ∞ Ã"¡∂√ºÀ∆√À
429076 ª∞ƒπ∞ ∞§∂•∞¡¢ƒ√À
430709 ¶∞¡π∫√™ £∂√Ã∞ƒ√À™
431517 ª∞ƒπ∞ ¢∏ª√™£∂¡√À™
431847 ∞£∏¡∞ £∂√º∞¡√À™
433792 ªπÃ∞§∏™ ∞¡∆ø¡π∞¢∏™
435987 ª∞ƒø πø∞¡¡√À
436380 ª∞ƒπ∞ µƒπ∫∫∏
436496 ∞°°∂§π∫∏ ∫∞ƒ§∂∆π¢√À
442069 ª∞ƒπ∞ ∫∞§√°∏ƒ√À
442080 Ãπ™∆π¡∞ ª∞ƒ∫π¢√À
445013 ª∞ƒπ∞ ∞°∞ª∂ª¡ø¡√™
450559 ∂§∂¡∞ ∆∞∫√À™π∏ - ¢π√ª∏¢√À™
457127 ¶∞¡∞°πø∆∏™ §π∞™π¢∏™
457759 ∂§∂¡∏ ∆√Àª¶√Àƒ∏
461178 Ãπ™∆π∞¡∞ ∫∞∏§π¢√À
461191 ¢∏ª∏∆ƒ∏™ ¢∏ª∏∆ƒπ√À
462891 ∂§∂¡∏ ¶∞¡∞°∏
466291 ∫Àƒπ∞∫√™ πø™∏º
470812 ∂À∆ÀÃπ∞ πø∞¡¡√À- °∞µƒπ∏§π¢√À
474142 ∞¡¢ƒ√À§∞ ∆™∞°°∞ƒπ¢√À
476076 ™∆∂§§∞ ∞¶¶π√À ¶∞¶∞¢√¶√À§√À
481038 ™ø∫ƒ∞∆∏™ ™ø∫ƒ∞∆√À™
482587 ª∞ƒπ∞ Ãπ™∆√º∏
484460 ∂§¶π¢∞ ª√Àƒ√À
489782 £∂√¢øƒ∞ §√π∑√À
491539 ™∞µµ∞™ ¡∂√∫§∂√À™
491848 °π∞¡¡√™ ∫∞§√£∂√À
498160 ¡∂∫∆∞ƒπ∞ ¢∏ª∏∆ƒπ∞¢√À
501364 µπ§∂§ªπ¡∏ ∂À£Àªπ√À
502853 º∞¡∏ ÃÀ™√™∆√ª√À
504913 ª∞ƒπ∞ ∞¡∞™∆∞™π√À
507908 ∂À∞°°∂§π∞ æ∞§∆∞
509650 ÃÀ™∆∞§§∞ Ãπ™∆√¢√À§√À
512146 ™ø∫ƒ∞∆∏™ πø∞¡¡√À
512585 ªÀƒ√º√ƒ∞ §∞ª¶∏
512884 ∞°°∂§π∫∏ ∫ø¡™∆∞¡∆π¡√À
514149 ∞¡¡∞ ¡∂√ºÀ∆√À
520218 ∂À°∂¡π∞ ¶∞™π∞
523223 ∂À™∆∞£π√™ ¢∏ª∏∆ƒπ∞¢∏™
530015 ƒ√¢√À§∞ ƒ√À™√À
531024 Ãπ™∆√™ ¢π√°∂¡√À™
549366 ¶∞ƒ∞™∫∂À∏ ™√§øª√À
574711 Ãπ™∆π∞¡∞ ∫√¡∆∂ª∂¡πø∆√À
581374 √§°∞ ª∞Àƒπ¢√À
614336 ¡π∫∏ ∂À™∆∞£π√À
614931 ª∞ƒπ∞ Ãπ™∆√ºπ¢√À
618422 ∫Àƒπ∞∫√À§§∞ ∫√∫∫π¡√À - ™√§øª√À
620080 ∂À∏ °∂øƒ°π√À
624492 ∞¡∆ƒ∂∞™ ∫√§∞¡∏™
636173 ∫∞∆∂ƒπ¡∞ ∞ª∞•∞ƒ∏
675808 ∂§∂¡∏ ∫Àƒπ∞∫√À-°∂øƒ°π√À
699895 ∂Àƒ√À§∞ πø∞¡¡√À
756473 ¡∞™π∞ £∂√¢√™π√À
772763 ∞¡∆ø¡∏™ Ã∞∆∑∏∫ø¡™∆∞¡∆∏
804691 ™∆À§π∞¡√™ ∆™π√À™∆∞™
TSOKKOS: 1 YÓÔ‰ˆÌ·Ù›Ô˘
¶ÂÚ›Ô‰Ô˜: 5 24/07/2010 - 31/7/2010
1022070 ª∞ƒπ∞ ∆™∂ƒ∫∂∑√À
1059577 ™∆∂º∞¡∏ ™∆∂º∞¡√À
247907 Ã∞ƒ∞§∞ª¶√™ •∂¡√ºø¡∆√™
272455 ¶∞ƒ∞™∫∂À√À§∞ ª∂π∆∞¡∏
286334 πø∞∫∂πª ∫∞ƒª∂§§√™
286526 ª∞ƒπ∞ ªπ∆™π¢√À
298006 ∞¡¢ƒ√À§§∞ ∫√Àƒ™∞ƒ∏
317099 ∂πƒ∏¡∏ ∫∞ƒ¶∞™π∆∏
329087 ∂§∂¡∏ Ãπ™∆√¢√À§√À
333610 °∂øƒ°π√™ ∞¢∞ª√À
338263 ¶∞¡∞°πø∆∞ ªÀ§ø¡∞
341112 ¶∞¡∞°πø∆∞ ∆ƒπªπ¡∆∏
353534 ∆∞™√À§∞ Ã∞∆∑∏¶ƒ√¢ƒ√ª√À
357985 ∏µ∏ Ãπ™∆√º√ƒ√À
365575 ª∞ƒπ∞ ª∂¡√π∫√À
367104 ∫√À§§∞ ¶∞¡∆∂§∏
378866 ¢∂™¶√π¡∞ ™ø∫ƒ∞∆√À™
379584 ¡π∫√™ ¶∞¶∞¡∞™∆∞™π√À
381557 ∞ƒπ™∆√∆∂§∏™ ∞¡∆ø¡π√À
387480 ªπÃ∞§∏™ º§√Àƒ∏™
388082 ∫ø™∆∞™ ∆™π∞¶π¡∏™
392833 ªπÃ∞§∏™ πø™∏ºπ¢∏™
396006 ∫ø™∆∞™ ™π∂∫∫∂ƒ∏™
405100 ∂πƒ∏¡∏ °∂øƒ°π√À
405341 ∂§∂¡∏ ∫√Àƒ∆∂§§∞
405914 ¶∞¡∞°πø∆∏™ ∫∞π§∏
407269 ¶∞¡∞°πø∆∞ Ã∞∆∑∏ªπÃ∞∏§
409059 °π∞¡¡∞∫∏™ πø∞¡¡√À
409183 ¢∂™¶ø π√ƒ¢∞¡√À
412681 ªπÃ∞§∏™ ™À°∫Àƒπ§§∏™
412701 ∞¡¢ƒ∂∞™ ¶√§ø¡√™
420213 ∞¡¢ƒ√À§§∞ ∞µƒ∞∞ª
420496 °π∞¡¡√™ ∞ƒ°Àƒ√À
420623 ª∞ƒπ∞ µ∞™π§∂π√À
426417 ¶∞¡∞°πø∆∞ ªπÃ∞∏§
428390 ¡π∫∏ πø∞¡¡√À
428780 ∑ø∏ ∆√À§∂∫∫∏
431470 ¡π∫√§∂∆∆∞ ¡π∫√§∞√À
432918 ∂§∂¡∏ ∏§π∞¢∏
438819 ∆∞™√À§∞ ¶∞¡∞°∏
441218 ∞¡∞™∆∞™π∞ ∫∞§§π¢√À - ¶∞§§∏∫∞ƒ√À
441830 Ãπ™∆√À§∞ Ãπ™∆√À
441977 ª∞ƒπ¡∞ ∫∞ªπ¡∞ƒ∞
442072 ∫∞§§π√¶∏ ∫∞™∞¶∏
442146 ¢∂™¶ø ¶∂ƒπ∫§∂√À™
446766 ∫ø™∆∞™ §√°°π¡√™
449232 ∞ƒπ™∆√¢∏ª√™ ∫ø¡™∆∞¡∆π¡π¢∏™
451770 ∂§∂¡∏ ™∞µµ∞ - ™ø∫ƒ∞∆√À™
456673 ™∆∂§π√™ Ã∂πªø¡∞™
460210 µ∞∫π∞ ∫∞πª∏
460384 ÃÀ™√À§∞ ™¶∏§πø∆√À
461464 ∂§∂¡∏ £∂√¢øƒ√À
468090 ∞¡¡∞ ∫∞∑∞ªπ∞ ¶∞¶∞¡¢ƒ∂√À
468786 ¶∞¡∞°πø∆∞ ∫øª√¢ƒ√ª√À
473619 ∂À¶ƒ∞•π∞ ∫Àƒπ∞∫π¢√À
474911 Ãπ™∆√™ ™∆À§π∞¡√À
479183 ª∞ƒπ∞ ¶¶∞§∏
485557 ∞°°∂§π∫∏ ¶∞¡∞°∏
486565 µ∞™√™ ªπÃ∞∏§
488210 µ∞™π§π∫∏ ¶∞∆ƒπø∆∏
492058 ª∞°¢∞ ∞¡∞™∆∞™π√À
496599 ¢∏ª∏∆ƒ∏™ ¢∏ª∏∆ƒπ√À
500347 ¶∞¡∞°πø∆∞ ª∞ƒ∞£∂À∆∏
507198 ∫ø¡™∆∞¡∆π∞ πø∞¡¡√À
512853 ¢∂™¶√π¡∞ ™∆À§π∞¡√À
515261 πø∞¡¡∏™ ™∆∞™∏™
520636 ª∞ƒπ∞ ∂À£Àªπ√À
522171 ∂§¶π¢∞ ¡π∫√§∂∆∆∏
523353 ª∞ƒπ∞ Ã∞∆∑∏¡π∫√§∞
524637 ∞¡∆ƒ∏ ∞ƒ∂™∆∏
525378 Ãπ™∆π¡∞ ¶∞§§∏∫∞ƒ√¶√À§√À
526061 ÃÀ™ø ∆™∞°°∞ƒ∏
537365 ∑ø∏ ∞ƒπ™∆√∆∂§√À™
542471 ∫Àƒπ∞∫∏ §∂¡√À
543055 πø∞¡¡∞ ªπ∆™π°°∞
543106 ¶√§À¢øƒ√™ ∑∞Ã∞ƒπ∞¢∏™
544145 ™∆∞Àƒ∏ ∆∆√º∞
554141 ∂À™∆∞£π√™ •∂¡√ºø¡∆√™
563335 ∫§∞ƒ∞ ∆ƒπ∞¡∆∞ºÀ§§π¢√À
563548 ™∫∂À∏ ∞¡∞™∆∞™π√À-£øª∞
571242 ∑∏¡∞ ™ø∫ƒ∞∆√À™
576521 ∂πƒ∏¡∏ ™π∞•π∞∆∂
612258 ¡π∫√™ ¡π∫√§∞√À
617131 ∫√ƒπ¡∞ - ∫Àƒπ∞∫∏ °∂øƒ°π∆™∏
634199 ¶∞¡∞°πø∆∞ ∫∞¢∏
684320 °∞§∞∆∂π∞ ∂À£Àµ√À§√À
719841 ¶∞¡∞°πø∆∏™ ∫√¡∆∑π∞™
724433 ∂À∆ÀÃπ∞ ¡π∫√§∞√À
751049 ∂πƒ∏¡∏ ∞ƒπ™∆∂π¢√À
763408 ¡∞£∞¡∞∏§ ∞¡∆ƒ∂√À
TSOKKOS: 1 YÓÔ‰ˆÌ·Ù›Ô˘
¶ÂÚ›Ô‰Ô˜: 6 31/07/2010 - 7/8/2010
271498 √¢À™™∂∞™ √¡√Àºƒπ√À
272782 ¶∞¡∆∂§∏™ ¶∞¡∆∂§∏
283866 Ãπ™∆√™ πø∞¡¡√À
284008 ªπÃ∞§∏™ ¶∞¡∞°πø∆√À
313291 ∂§∂¡∏ ™∆∂º∞¡√À
317419 ∂Àºƒ√™À¡∏ ™π∞∫∞§§∏
318841 £∂√¢øƒ∞ ™Àª∂ø¡π¢√À
320150 ¡π∫√§∞™ ª¶∞∫∞™
326560 °πøƒ°π√™ °∂øƒ°∞§§π¢∏™
336309 ∞¡¡∞ ∫∞À∫∞§π∞
336936 °∂øƒ°π√™ ∫√Àª∏
338716 ∫∞§Àæø ¶∞¶∞¡π∫√§∞√À
365178 ÃÀ™∆∞§§∞ ∫√∆™ø¡∏
367023 ∞°∞£∏ §∞∑∞ƒ√À
373437 ∞£∏¡√À§∞ ™∆ƒ∞∆√Àƒ∞ - ∆∑πøƒ∆∑∏
377705 ª∞ƒπ∞ ∫Àƒπ∞∫√À
379840 ª∞ƒπ∞ ¡π∫√§∞√À
384422 ƒ√§∞¡¢√™ ∫§√∫∫∞ƒ∏™
390200 ¢∂™¶√π¡∞ ∑∏¡∆π§∏
402017 ∞¡∆ø¡∏™ Ã∞∆∑∏∫∫√™
405299 ∂§∂¡∏ ª∞°∂πƒ√À¢∏
406067 ∞¡∞™∆∞™π∞ °∞µƒπ∏§π¢√À
409902 ¶∞¡∞°πø∆∞ ª∞Àƒ∏
415021 Ã∞ƒ∞§∞ª¶√™ ¶√°π∞∆∑∏™
421508 ª∞ƒπ∞ πø∞¡¡π¢√À
(™˘Ó¤¯ÂÈ· ÛÙË ÛÂÏ. 8)
¢ HMO™IO™ Y¶A§§H§O™
8Ë ™E§I¢A
TÂÙ¿ÚÙË 2 IÔ˘Ó›Ô˘ 2010
∞ÔÙ¤ÏÂÛÌ· ÎÏ‹ÚˆÛ˘ ÁÈ· ÂÓÔÈΛ·ÛË ‰È·ÌÂÚÈÛÌ¿ÙˆÓ
(™˘Ó¤¯ÂÈ· ·fi ÛÂÏ. 7)
424130
429454
433550
442139
452392
453715
455581
456375
456761
460835
469872
479997
482008
486727
492659
494715
496258
496801
499012
500346
502776
505190
505828
507197
507449
508020
514400
518230
522557
523332
523338
528351
534446
543313
546928
562038
563107
563148
563531
573194
573977
581989
596402
605951
616114
617791
624139
634333
673997
675005
676568
697220
699038
701353
703277
719775
723977
724064
762920
778160
785382
799578
808329
813691
958723
∞¡¢ƒ√À§§∞ Ã∞ƒ∞§∞ª¶√À™
∞¡¢ƒ√¡π∫∏ Ãπ™∆√¢√À§√À
°∂øƒ°π√™ °∂øƒ°∞§§∏™
¶∏¡∂§√¶∏ ∫ø¡™∆∞¡∆π¡√À
™√º√∫§∏™ ™√º√∫§∏
Ãπ™∆∞∫∏™ ∫ø¡™∆∞¡∆π¡√À
∞¡∆ƒ∏ √ƒº∞¡π¢√À
∂§∂À£∂ƒπ∞ ∞¡∞°πø∆√À
Ãπ™∆π¡∞ ª√À∑∞∫∏
™∫∂À∏ §∞√À
¡∞À™π∫∞ ∫ø¡™∆∞¡∆π¡√À
ª∞§∞£√Àƒ∞
∑ø√À§∞ Ã∞∆∑∏∂ºƒ∞πª
∫Àƒπ∞∫∏ πø∞¡¡√À-∫∞§Àµ∞
¢∂™¶√π¡∞ ¶∞™π∞§∏
∂ƒ∞∆ø ∆ƒÀºø¡√™
°∂øƒ°π√™ Ã∞ƒ∞§∞ª¶√À™
ªπÃ∞∏§ ªπÃ∞∏§
¶∞¡∞°πø∆∞ Ãπ™∆√¢√À§√À-¶π∆∆∞
™ø∆∏ƒ√À§∞ °∂øƒ°π√À
Ã∞ƒ√À§§∞ ∑∂ƒµ√À
™√ºπ∞ Ã∞ƒπ∆√À
∂§∂¡∞ Ãπ™∆√º∏
∞£∏¡∞ Ãπ™∆√º∏
™√ºπ∞ Ãπ™∆√¢√À§√À
ºπ§π¶¶√™ ºπ§π¶¶√À
°∞§∞∆∂π∞ πø∞¡¡√À
Ã∞ƒπ∫§∂π∞ πø∞¡¡√À-£øª∞
ª∞ƒπ∞ Ã∞ƒ∞∫∆∞ - °π∞™∂ª∏
¢øƒ∞ ∫√Àª¶∞ƒ√À
∂§∂¡∏ ∫∞ƒ∞µ∞§∏-Ã∞∆∑∏¶∞¡∞°∏
ÃÀ™∆∞§§∞ ªπÃ∞∏§
™∆∞Àƒ√™ ™∆∞Àƒ√À
ºø∆∂π¡∏ Ãπ™∆√¢√À§√À
∞ƒ°Àƒ√À§∞ Ã∞§§√Àª∞
¶ƒ√∫√¶π∞ ∆™√À§§∏
£∂√°¡ø™π∞ ∆∑πø¡∏
∞¡∆ƒ√À§§∞ ¶∞À§√À
¢∂™¶√π¡∞ ºƒ∞°∫√À¢∏
ª∞ƒπ∞ °∂øƒ°π∞¢√À ∆™π∞¶¶∞
ª∞ƒπ∞ ¡π∫√§∞√À
∞¢ø¡π™ ∂§∂À£∂ƒπ√À
¡π∫∏ ∞¡∞™∆∞™π∞¢√À
ª∞ƒπ∞ ∞ƒπ™∆∂π¢√À ∫∞∫√∆∞
Ãπ™∆π∞¡∞ ∫∞§§π∫∞
∞¡¡∞ πø∞¡¡√À
√ƒ£√¢√•π∞ æÀ§§√Àƒ∞
∂§∂¡∞ ∞µƒ∞∞ªπ¢√À
∞π∫∞∆∂ƒπ¡∏ ∞¡∆ø¡π√À
°∂øƒ°π∞ π∞∫øµ√À
¶√§Àµπ√™ Ã√Àµ∞ƒ∆∞™
ª∞ƒπ°π∞¡¡∞ ¶∂∆ƒ√À
¶√¶∏ ∫Àƒπ∞∫√À
°∂øƒ°π√™ ∫Àƒπ∞∫√À
π√À§π∞ ¶∂ƒπ∫§∂√À™
ª∞ƒπ∞ ™ø∆∏ƒπ√À
¡∂∫∆∞ƒπ√™ ∞¡∆ƒ∂√À
ÃÀ™∞¡£∏ ƒ√À™π∞
°πøƒ°√™ ™∞ª√À∏§
π™π¢øƒ√™ ∫À¶ƒπ¢∞∫∏™
¶∞¡∞°πø∆∞ ºø∆π√À
∂À£Àªπ∞ √ª∏ƒ√À
¶∞¡∞°πø∆∞ Ãπ™∆√¢√À§√À
Ãπ™∆π¡∞ ∫∞ƒ∞¶∞∆∂∞
£∂∆π™ °∂øƒ°π∞¢√À
¢∏ª∏∆ƒ∏™ ¶∞∆∆πÃ∏™
TSOKKOS: 1 YÓÔ‰ˆÌ·Ù›Ô˘
¶ÂÚ›Ô‰Ô˜: 7 07/08/2010 - 14/8/2010
283921 Ãπ™∆∞∫∏™ °π∞∫√Àª∏
298167 ¢øƒ∞ §∞ƒ¢∞
304059 ÃÀ™∆∞§§∞ ∞°∞£∞°°∂§√À
334612 ¶∞ƒ∞™∫∂À∏ πø™∏º
346015 ∂§∂À£∂ƒπ∞ £∂ªπ™∆√∫§∂√À™
354153 ∫√À§§∞ ¶√§À¢øƒ√À
360782 ª∞ƒπ∞ ™∞µµ∞
362257 ∫ø™∆∞™ ¶∂∆ƒ√À
362526 ™∆∞§ø Ã∞∆∑∏™√º√∫§∂√À™
369897 ¶∂∆ƒ√™ ∞¡¢ƒ∂√À
379546 ª∞ƒπ√™ π∞∫øµ√À
380823 §√Àπ∑∞ ¶∞ƒ√À∆∏
381577 ∞¡∞™∆∞™π∞ ∑√À¶¶√Àƒ∏
387816 πø∞¡¡∏™ ∫√À™∂∆∆∏™
392510 §√À∫∞™ µπ√§∞ƒ∏™
392662 ¡π∫∏ ∞πºø∆π∆√À
393908 ª∞ƒπ∞ ™∂ƒ∞º∂πª
395332 Ãπ™∆π¡∞ ∫ƒ∞™π∞
395676 ™∫∂À∏ ª∞∆£∞π√¶√À§√À
¢∏ª∏∆ƒπ√À
402660 ¶∞¡∆∂§π∆™∞ Ã∞∆∑∏πø™∏º
405919 ªπÃ∞§∏™ ™∞µµ∞
407330 Ãπ™∆√™ ∫∞æ∞§∏™
414688 ∞°°∂§π∫∏ Ãπ™∆√¢√À§√À
416894 µ∞™√™ µ∞™π§∂π√À
420761 °∂øƒ°π∞ ™∆À§π∞¡√À
420863 ºπ§π¶¶√™ ∫∞∆™√Àƒ∏™
421677
423383
425220
432369
442428
444013
446849
451208
451763
453603
458632
465071
466637
467034
468116
474659
479052
479490
484883
489060
494921
495600
497617
501175
509190
511794
516652
523345
525936
527505
531516
533868
535710
540849
542224
543321
545963
559111
563056
563106
563944
575412
577888
581447
596294
596548
597088
610199
624693
630307
635767
635949
674039
674682
680246
685368
685571
692013
693220
696504
720593
728273
924553
967251
¶∞¡π∫√™ ∆™∂ƒπø∆∏™
Ãπ™∆√™ Ãπ™∆√¢√À§√À
™ø∆∏ƒ√À§§∞ ª∞∆£∞π√À
™√ºπ∞ °∂øƒ°π√À
™∆∞Àƒ√À§∞ ¢∏ª∏∆ƒπ√À
πºπ°∂¡∂π∞ °∂øƒ°π√À
°π∞¡¡∞ πø¡π¢√À
∫Àƒπ∞∫∏ ª∂™™π√À ∫∂§§∞
ƒπ∞¡∞ ∞£∞¡∞™π∞¢√À
∂§∂¡∏ ª∏§πø∆√À π∏™√À
∞¡¢ƒ√À§∞ ªπÃ∞∏§ Ã∞∆∑∏∫ø™∆∏
ªÀƒ√º√ƒ∞ ÃÀ™∞¡£√À
ª∞ƒπ∞ æ∞ƒ√À¢∏
∞¡∞™∆∞™π∞ ¶∞¶∞¡π∫√§∞√À
∞¡∆ƒ∂∞™ Ã∂πªø¡π¢∏™
∂§∂¡∏ ™π™ª∞¡∏
∫Àƒπ∞∫∏ Ãπ™∆√º√ƒ√À
Ã∞ƒ∞ ¶∞¡∂ƒ∞
∞¡¢ƒ∂∞™ Ãπ™∆√¢√À§√À
ª√¡π∫∞ ∫∫∂™∂
°∂øƒ°π∞ ∆πª√£∂√À
¢∏ª∏∆ƒ∞ πø∞¡¡√À
ª∞ƒπ∞ °ƒ∏°√ƒπ√À-ª∂∞¡
ª∞ƒπ∞ ∂À£Àªπ√À
°π√À§∞ ª∞∆£∞π√À
∂§∂¡∞ ¡∂√∫§∂√À™
°∂øƒ°π∞ Ãπ™∆√¢√À§√À
°πøƒ°√À§§∞ ¶∞ºπ∆√À
∫ø¡™∆∞¡∆π¡∞ ™¶Àƒ√À
∞¡¡∞ ª∞ƒπ∞ ∫ø∆∆∏-∫π∆ƒ√ª∏§π¢√À
∫Àƒπ∞∫∏ ™¶Àƒ√À
∞ƒ∂∆∏ ¶À§∞ƒπ¡√À
∂À∆ÀÃπ∞ ∂À∆ÀÃπ√À
ª∞ƒπ∞ °π∞°∫√À
ªÀƒ√À§∞ ∞ƒπ™∆∂π¢√À
ª∞ƒπ∞ ∫∞¶∂∆∞¡π√À
∞¡¡∞ ∞™¶ƒ√ª∞§§∏
∞°∞£∏ ªπÃ∞∏§
∂À™∆∞£π∞ Ã∞∆∑∏πø∞¡¡√À
∞¡∆ƒ∏ ™√º√∫§∂√À™
∫ø¡™∆∞¡∆π¡√™ ∑ø°ƒ∞º√À
¶∞¡∞°πø∆∞ ∫∞∆™∂§∏
Ãπ™∆√™ ∫∞ƒ√À§∞™
∞¡∆ƒ∏ ™øºƒ√¡π√À-∫À¶ƒπ∞¡√À
¢∞¡∞∏ §√À∫∞π¢√À
¶∞¡∞°πø∆∞ ™∞µµ∞
§√Àπ∑∞ ∞µƒ∞∞ªπ¢√À
∫Àƒπ∞∫∏ ¶∞¶∞™ø∑√ª∂¡√À
∞¡¢ƒ√À§∞ ¶π∂ƒπ¢√À
•∂¡π∞ ¶∂∆ƒ√À
ª∞ƒπ∞ ∞ƒπ™∆√∆∂§√À™
∫Àƒπ∞∫∏ ∫∞∏
¶∂∆ƒ√™ ∞¡∞°πø∆√™
∞¡∞™∆∞™π∞ ¶π∂ƒπ¢√À
ª∞ƒπ∞ ™∆À§π∞¡√À - ∫§∞¢∂À∆∏ƒ∞
∑∞Ã∞ƒπ∞™ √π∫√¡√ª√À
∂À£Àªπ√™ ∆™π√§∞∫∏™
ª∞ƒπ§∂¡∞ §√À∫∞π¢√À
ª∞ƒπ∞ √ƒº∞¡π¢√À
∂À∏ Ã∂πªø¡∞
Ã∞ƒ∞ ¶∞ƒ§∞
∞¡¡∞ ∆™∞ƒ∫∞∆∑π∏
ª∞ƒπ√™ ªπ∆∞™
ª∞ƒπ§π∞ §∂À∫∞∆√À
TSOKKOS: 1 YÓÔ‰ˆÌ·Ù›Ô˘
¶ÂÚ›Ô‰Ô˜: 8 14/08/2010 - 21/8/2010
017034 ª∞ƒπ¡∞ ∞¡∞™∆∞™π√À Ãπ™∆√º∏
1042171 ∞¡∆ø¡∏™ ™π∏ª∏™
272611 ∞πªπ§π√™ ™∞µµπ¢∏™
273249 £∞§∂π∞ µπ√§∞ƒ∏
273813 ¶∞¡π∫∫√™ ¶ƒ√¢ƒ√ª√À
286849 ∫Àƒπ∞∫√™ ¶∞¶∞¢√¶√À§√™
301935 ™√ºπ∞ ™∆∞Àƒπ¡π¢√À
310371 ∞¡∞™∆∞™π∞ Ãπ™∆√ºπ¢√À
315782 ª∞ƒπ∞ πø∞¡¡√À
321329 ∫ø™∆∞™ ∫ø™∆∞¡∆π¡√À
330293 ∂§∂¡∏ ∞¡¢ƒ∂√À
330544 Ãπ™∆√£∂∞ ∆π°°πƒπ¢√À
333514 ª∞ƒπ∞ ∫∞ƒ∞∆∑∏
335479 ∫Àƒπ∞∫√™ ∫√§π√
338237 ™√ºπ∞ ¡∂∞ƒÃ√À
344188 ÃÀ™∆∞§§∞ ∆™√À∫∫∞
344970 ∂§∂¡∞ ∫À¶ƒπ∞¡√À
345806 ªπÃ∞§∏™ ∫∞™∞¶∏™
348590 ∞¡¢ƒ√À§∞ ∫§∂∞¡£√À™
351424 ª∞ƒπ∞ Ãπ™∆√¢√À§√À - °∂øƒ°π√À
356299 ÃÀ™∞¡£∏ ÃÀ™√™∆√ª√À
370070 ∞¡¢ƒ√À§§∞ πø∞¡¡√À
372077 ∞¡∆ø¡∏™ ¶∞ƒ∞™∫∂À∞
377501 ∫√ƒπ¡∞ πø™∏º
382523 ∫Àƒπ∞∫√™ £øª∞
385961 √§Àª¶π∞ ™∆∞Àƒ√À
397996 ç√∏ µ∞ƒ¡∞µ∞
398900 ∞¡∞™∆∞™π∞ §√À∫∞
399222 ¶∞¡∞°πø∆∞ £∂√Ã∞ƒ√À™
404730 Ãπ™∆√™ ∆™π∫∫√™
409477
417043
419699
427318
433866
435280
437058
437718
442111
447916
451874
453993
459248
460483
462098
470788
476003
482491
484295
492501
493221
495509
498926
499047
503674
510271
510530
511961
512442
513355
514068
518964
519701
520523
522220
523319
546486
550754
564710
572715
576192
576529
582229
600313
608060
609241
627958
629063
639613
641444
683656
731048
732734
745004
748483
757710
778161
783809
799579
875697
Ãπ™∆π¡∞ ªπÃ∞∏§
ª∞ƒπ√™ ∆™π°∫∏™
∂§∂¡∏ ƒø™™π¢√À
º√πµ√™ ¶π∂ƒπ¢∏™
™√À§∞ ™¶∞¡√À
∂§∂¡∞ ∫ø¡™∆∞¡∆π¡√À
∫Àƒπ∞∫√À§∞ £øª∞
Ã∞ƒ√À§∞ ∂∫∆√ƒ√™
Ãπ™∆π¡∞ ™πµ∞∫∞ - ¶∞¶∞¡¢ƒ∂√À
∂À∞¡£√À§∞ §√À∫∞
°∂øƒ°π∞ ∫∞ƒ∏
∂πƒ∏¡∏ ª∂§∞
∞¡∞™∆∞™π∞ ¢∏ª∏∆ƒπ√À
¢∂™¶ø ¶∂∆™∞
πø∞¡¡∏™ ªπÃ∞∏§π¢∏™
µ∞ƒµ∞ƒ∞ µ∞™π§∂π√À
¶∞À§√™ ¶∞À§π∫∞™
¶∞¡∞°πø∆∞ ∞¡∆ø¡π√À
∫ø™∆∞™ ∫√∫∫∞§∏™
∂§∂¡∏ ∫∞ƒ°∞
∞¡∆ƒ∏ ¶∞¶∞πø∞¡¡√À
∂§∂¡∏ ∫Àƒπ∞∫√À
™∫∂À∏ ª∂™∏ª∂ƒ∏
∂§∂¡∏ ¶∂°∂πø∆∏
∞£∏¡∞ §√π∑√À
∂§∂¡∏ º√À™∫ø∆√À
°∂øƒ°π∞ °∂øƒ°π√À
¡π∫∏ ¶√∆√¡π¢√À
ºø∆√À§∞ ºø∆π√À-™À¡¡√À
ª∞ƒπ∞ ∂§∂À£∂ƒπ√À
™ø∆∏ƒ∏™ ∞¡∆ƒ∂√À
¢∏ª∏∆ƒ∏™ ¡π∫√§∞√À
∞¡∆ø¡∏™ Ã∞ƒ∞§∞ª¶√À™
¶∞¡∆∂§π∆™∞ ¶∞¡∆∂§∏
∫∞∆∂ƒπ¡∞ ∫√À¶¶∏
ª∞ƒπ∞ Ã∞ƒ∞§∞ª¶√À™
∂§∂¡∞ °∂øƒ°π√À
∂πƒ∂¡∞ §∞ƒ∆π¢√À
∫√À§§∞ ªπÃ∞∏§
∞¡∆ƒ√À§∞ ¢∏ª∏∆ƒπ√À
ª∞ƒπ∞ ƒ∞™¶∞
™√ºƒø¡π∞ ∂•∞¢∞∫∆À§√À
¢∂™¶ø ∫ø¡™∆∞¡∆π¡√À
∂§∂¡∞ µ∞™π§∂π√À
∞¡∆ƒ∏ ºπ§π¶¶√À
¡π∆™∞ ∫ø¡™∆∞¡∆π¡π¢√À
ª∞ƒπ∞ ¡∂√∫§∂√À™-ª∞§πø∆√À
ª∞ƒπ∞ Ãπ™∆√¢√À§√À
∫√À§§∞ ∞¡∞™∆∞™π√À ™∆∞Àƒ√À
ÃÀ™∆∞§§∞ √§Àª¶π√À
°πø∆∞ ¶∞¡∞°∏
§√À∫π∞ ª¶∞∫∞§√Àƒ∏
ºø∆∂π¡∏ ™∆∞Àƒ√À
∞§∂•∞¡¢ƒ∞ ∞§∂•∞¡¢ƒ√À
∂§∂¡∞ °∂øƒ°π√À
ÃÀ™∆∞§§∞ ∫ø¡™∆∞¡∆π¡√À
™∆∞Àƒ√À§∞ πø∞¡¡√À
¢∏ª∏∆ƒ∞ ∆™∞°°∞ƒπ¢√À
∞¡¢ƒ√À§∞ ∞¡¢ƒ∂√À
¡π∫√§∂∆∆∞ ∆™√À∫∫∞
TSOKKOS: 1 YÓÔ‰ˆÌ·Ù›Ô˘
¶ÂÚ›Ô‰Ô˜: 9 21/08/2010 - 28/8/2010
1046985 Ã∞ƒ√À§∞ Ã∞ƒ∞§∞ª¶√À™
1062800 ¢∏ª∏∆ƒ∞ √ª∏ƒ√À
296063 ™∆∂§§∞ ∞°∞¶π√À
297521 °π∞¡¡∞∫∏™ ∫∞À∫∞§π∞™
307087 ∂§∂¡∏ °∂øƒ°π√À
312804 ª∞πƒ∏ æ∞§∆∏
329239 °∂øƒ°π∞ §∞∑∞ƒ√À
334378 £∂√¢√™∏™ ™π∞∏§π∞™
374737 ∂§∂¡∏ Ãπ™∆√º∏
378678 ™∞µµ∞™ ∂À™∆∞£π√À
378982 ∞¡∆ƒ∏ °∂øƒ°π√À
382971 ™∆∞Àƒ√™ ∑∞Ã∞ƒπ√À
408130 ¶ƒ√∫√¶∏™ ¶ƒ√∫√¶π√À
412462 ∫ø¡™∆∞¡∆π¡√™ ¶∞¡∆∂§∞™
447155 ∞¡∞™∆∞™∏™ ∞¡∞™∆∞™π√À
466788 ¢∏ª∏∆ƒ∏™ §√À∫∞π¢∏™
470721 ∫√À§∞ ™∆∞™∏
470820 ∞¡¡π∆∞ Ã√À∆ƒ∏
486256 ¶∂∆ƒ√™ ∑ø°ƒ∞º√À
492569 ∞¡∆ƒ∏ ª∏§π¢ø¡∏
495481 ∆∞™√À§∞ ¶∞ƒπ™∏
495525 ∂§∂¡∞ ¢ƒ∞ªπø∆√À
497025 ª∞ƒπ∞ ª∞Àƒ∏
497305 √ƒ£√¢√•π∞ Ã∞ƒ∞§∞ª¶√À™
498013 ª∞ƒπ∞ £∂√Ã∞ƒ√À™
500957 Ãπ™∆π¡∞ ¶∞¶∞¢√¶√À§√À
507906 ÃÀ™∆∞§§∞ ¶∞¡∆∂§∏
508123 ∞¡¢ƒ√À§∞ ∞¡¢ƒ∂√À
508561 ∞¡¡∞ π∞∫øµ√À
509097 ∞¡∆ø¡∏™ ™∞ƒƒ∏™
511621 ∞¡∆ƒ∂∞™ ∫∞∫√Àƒ∏™
527484 Ã∞ƒ∞§∞ª¶√™ Ã∞ƒ∞§∞ª¶√À™
527658 ™∆∂§§∞ ÃÀ™√™∆√ª√À
527731 ¶∞¡∞°πø∆∞ ∂À∆ÀÃπ√À
527851
531168
532151
532745
535567
542889
552818
558806
558842
561787
563181
563578
575744
576237
576525
582427
596704
601127
601137
612707
614217
616557
617169
618281
638437
718404
733581
740039
786426
818633
™√ºπ∞ æ∏§√°∂¡∏
ƒ√µ∂ƒ∆√™ ¶∞¶∞∫Àƒπ∞∫√À
∆∞™√À§∞ ™∞µµ∞
ª∞ƒπ∞ ¶∞¶∞™∆∞Àƒ√À
ª∞ƒπ∞ ∫∞ƒÀ∫π¢√À
∂À∆ÀÃπ√™ ∞¡¢ƒ∂√À
∞¡∆ƒ√À§∞ Ãπ™∆√º√ƒ√À
∞¡∆ø¡∏™ ∫∞∫√À§§∏™
ª∂ƒ√¶∏ ¶√§À∫∞ƒ¶√À
™∆∞Àƒ√À§∞ ∂Àƒπ¶π¢√À
∂§∂¡∏ Ã∞ƒ∞§∞ª¶√À™
∫∞∆π∞ ∫∞§√°∂ƒ∏
ª∞ƒπ∞ ™ø∆∏ƒπ√À
∂À∞°°∂§√™ £∂√¢øƒπ¢∏™
™∆À§π∞¡∏ π∞∫øµ√À
Ã∞ƒ∞§∞ª¶π∞ Ãπ™∆√º∏
ª∞ƒπ¡√™ ª∞∫∞ƒπ∆∏™
∞¡¢ƒ∂∞™ Ã∞∆∑∏§√π∑√À
µ∞™π§∏™ ∆∑√À§π√™
∫∞∆π∞ °∂øƒ°π∞¢√À
ƒ√¢√À§∞ ∫√À∆™√À§∏
∂πƒ∏¡∏ ™∞µµ∞
¡π∫√§∂∆∆∞ Ã∞∆∑∏§∂√¡∆∏
ª∞ƒπ∞ Ãπ™∆√º√ƒ√À
ª∞ƒπ∞¡¡∞ ∞¡∞™∆∞™π∞¢√À
∂ƒ∞∆ø ¢∏ª∏∆ƒπ√À
∏§π∞¡∞ ™∞µµπ¢√À
∂§π™∞µ∂∆ ¡∂√ºÀ∆√À
∞ƒ∆∂ªπ™ ∞ƒ∆∂ªπ√À
¶∂∆ƒ√™ ™∆∞Àƒ√À
TSOKKOS: 1 YÓÔ‰ˆÌ·Ù›Ô˘
¶ÂÚ›Ô‰Ô˜: 10 28/08/2010 - 4/9/2010
319357 ∫ø™∆∞™ ºπ§π¶¶π¢∏™
319802 ∫Àƒπ∞∫∏ ¢∏ª√™£∂¡√À™
408238 ª∞ƒπ∞ ∫ø¡™∆∞¡∆π¡√À
477281 ∞ƒ∂™∆∂π∞ ∞™¶ƒπ¢√À
488560 ÃÀ™∆∞§§∞ ∆™π°°∏-£∂√Ã∞ƒπ¢√À
499438 πø∞¡¡∞ ª∏¡∞
577678 ∫Àƒπ∞∫∏ ∑∂ƒµ√À
TSOKKOS: Studio
¶ÂÚ›Ô‰Ô˜: 1 26/06/2010 - 3/7/2010
324796 ∫∞π∆∏ ∫À£ƒ∞πø∆√À
378773 ∫Àƒπ∞∫√™ ¶∞¶∞¢√¶√À§√™
555482 ¶√§À™ ¶√§À∫∞ƒ¶√À
632158 £∂∞¡ø §√À∫∞ƒ∏
741672 Ãπ™∆π¡∞ ∫∞ƒ∞¡∆ø¡∏
784476 πø∞¡¡∏™ ∫√À¢√À¡∞ƒ∏™
TSOKKOS: Studio
¶ÂÚ›Ô‰Ô˜: 2 03/07/2010 - 10/7/2010
298044 ∞¡¢ƒ√À§∞ ™√º√∫§∂√À™
318481 ™ø∆∏ƒ∏™ ∆√Àª¶∞™
333620 ÃÀ™ø §∞ª¶ƒπ¡√À
341125 ÃÀ™∆∞§§∞ ∫√À∑∞¶∞
371340 ∫Àƒ√™ ™∞µµπ¢∏™
382056 •∂¡π∞ ¶√°π∞∆∑∏
451789 ÃÀ™∆∞§§∞ ¶∞À§π¢√À
572692 √§°∞ ƒ∞¶∆√¶√À§√À
639818 ¢∏ª∏∆ƒ∏™ ∂ºƒ∞πª
676323 πø∞¡¡∏™ πø∞¡¡π¢∏™
721333 ¡π∫√§∞™ πø∞¡¡√À
731784 ∞¡£∏ ªπÃ∞∏§
TSOKKOS: Studio
¶ÂÚ›Ô‰Ô˜: 3 10/07/2010 - 17/7/2010
1032320 ª∞ƒπ∞ ¶√À§§√À
1090706 ™∞µµ∞™ ∞™¶ƒ∏™
263171 ∫ø™∆∞™ £∂√¢øƒ√À
284910 ∞¡∆ƒ∂∞™ ∞ƒ°Àƒ√À
325884 ∞§µ∂ƒ∆√™ °π√À™∂§§∏™
373535 ª∞ƒπ∞ ¶∞À§√À
409837 ∞¡¢ƒ√À§∞ πø∞¡¡√À
421797 ™∆À§π∞¡√™ ∞§∂•∞¡¢ƒ√À
423332 ¢∂™¶√π¡∞ ¶ƒ√∫√¶π√À
453696 °∞µƒπ∏§ ™∞ªª√À∆√™
459563 ∂§∂¡∞ •∂¡√ºø¡∆√™
491724 ∞¡¢ƒ∂∞™ ∞¡¢ƒ∂√À
536407 ª∞ƒπ√™ ¶∞¡∆∂§∏
549278 ∫∞∆∂ƒπ¡∞ ¶ƒø∆√∫§∏
611781 π∞∫øµπ¡∞ ¶∞¡∆∂§∏
631453 ƒ∞º∞∂§§∞ ∫√Àª∞
753573 ¶∞¡∞°πø∆∏™ Ã∞∆∑∏¡π∫√§∞√À
988088 ª∞ƒπ∞ ª∞°∫§∞ƒ∞
TSOKKOS: Studio
¶ÂÚ›Ô‰Ô˜: 4 17/07/2010 - 24/7/2010
273116 ∫Àƒπ∞∫√™ ∫Àƒπ∞∫√À
277203 ∂§∂¡∏ ™∆À§π∞¡√À
324267 °∂øƒ°π√™ ∫ƒÀº∆∏™
349714 µ∞™π§∏™ µ∞™π§∂π√À
368601 ¶∞ª¶√™ Ã∞ƒ∞§∞ª¶√À™
369829 ∂§∂¡∏ ∫√™ª∞
369862 ™∆À§π∞¡∏ ¶π∂ƒ∞§§∏
372368 ¶∞À§√™ ¶∞¶∞¶∞À§√À
402490 ™√ºπ∞ ¢ƒ∞°∞∆∞∫∏
¢ HMO™IO™ Y¶A§§H§O™
TÂÙ¿ÚÙË 2 IÔ˘Ó›Ô˘ 2010
9Ë ™E§I¢A
∞ÔÙ¤ÏÂÛÌ· ÎÏ‹ÚˆÛ˘ ÁÈ· ÂÓÔÈΛ·ÛË ‰È·ÌÂÚÈÛÌ¿ÙˆÓ
422163
439154
445553
477335
479386
524418
536037
559603
574875
599022
639006
681386
685049
772231
994236
¶∞¡∞°πø∆∞ Ãπ™∆√¢√À§√À
∂§§∏ °π∞¶∞∆√À
∞¡∆ƒ√À§§∞ °π∞¡¡∞∫√À
¶∞¡∞°πø∆∞ ∏ƒ∞∫§∂√À™
∫Àƒπ∞∫∏ µ∞ƒ¡∞µ∞
§π∆™∞ ¶∞¡∆∂§∏
°∂øƒ°π∞ ¶∞¶∞°π∞¡¡∏
°π∞¡¡∞∫∏™ §∞¢π∞™
∞¡¡∞ ªπÃ∞∏§-Ã∂π™
Ãπ™∆π¡∞ ∏ƒ∞∫§∂√À™
¶√§∞ πø∞¡¡√À
∞¡∆ƒ∂∞™ º∂§§∞™
∆∞∆π∞¡∞ ™√º√∫§∂√À™
ª∞ƒπ§∂¡∞ ∞§∂•∞¡¢ƒ√À
¡∞∆∞§À ∆∞°πª
TSOKKOS: Studio
¶ÂÚ›Ô‰Ô˜: 5 24/07/2010 - 31/7/2010
243550 ∫ø™∆∞™ ª∏§π∫√Àƒ∏™
313457 ÃÀ™√À§∞ ™øºƒ√¡π√À
328440 ∫∞§§π™£∂¡∏ ¶∂∆ƒπ¢√À
342791 ¶∞¡∞°πø∆∏™ £∂√¢√∆√À
365781 ÃÀ™∆∞§§∞ ™∆∞Àƒπ¡π¢√À
384198 ™∆∞Àƒ√À§∞ £∂ªπ™∆√∫§∂√À™
407958 ∞¡¡∞ ¶∂∆ƒ√À
424676 ª∞ƒπ∞ Ã∞∆∑∏™ø∆∏ƒπ√À
447994 ∫§∂∞¡£∏™ Ãπ™∆√À
448997 £∂√¢øƒ∞ ∫∫√À∆∏
469752 ∂§∂¡∏ Ãπ™∆√º∏
469862 °π∞¡¡∞ ∫∞ƒ√§π¢√À
485527 ∫ø¡™∆∞¡∆π¡√™ ¶∞¡∞°∏
486710 ºπ§π¶¶√™ ºπ§π¶¶√À
499610 ∂§∂¡∏ Ã∞ƒ∞§∞ª¶√À™
523323 °∂øƒ°π√™ ∫√À§∂¡∆ƒ√™
529177 ¶∞¡∆∂§π∆™∞ √ƒº∞¡π¢√À
549353 °∂øƒ°π∞ ¢Àªπø∆√À
563149 ∂§∂¡∞ π∞∫øµ√À
579026 ™∆∂§π√™ πø∞¡¡√À
601168 ∞ºƒ√¢π∆∏ Ã∞™π∫√À
674877 ∏µ∏ Ã∞∆∑∏¡π∫√§∞√À
752646 ¡π∫√™ ¶∂∆∞™∏™
808756 ¢∏ª∏∆ƒ∞ ¡∞∆™∏
TSOKKOS: Studio
¶ÂÚ›Ô‰Ô˜: 6 31/07/2010 - 7/8/2010
261946 ¡π∫∞¡¢ƒ√™ ∞¡∆ø¡π∞¢∏™
297862 ∂À¢√•π∞ ∫∞À∫∞ƒπ¢√À
304907 ∂§∂¡∏ ∫∞ƒ√À§§∞
311706 ∞¡∆ƒ∂∞™ ¶ƒ√∫√¶π√À
322739 ∫∞∆∂ƒπ¡∞ Ãπ™∆√¢√À§√À
328175 ª∞ƒπ∞ ¡π∫√§∞√À
359557
359939
371910
376429
382103
382216
419955
421711
427067
433963
434492
446718
452771
470384
471273
493320
496619
518715
539913
558097
562643
571419
602762
617188
692694
693180
702635
703566
751805
776914
796786
813002
813670
834628
853689
¡π∫∏ Ãπ™∆√¢√À§√À
∂ÀƒÀ¢π∫∏ °∂øƒ°π√À
∞£∏¡∞ ¶∞¡∞°πø∆√À
∞ƒ∆∂ª∏™ ∞™¶ƒ∏™
¶√§Àµπ∞ ™∆∂º∞¡√À
ª∞ƒπ∞ ¶∞¶∞¡∆ø¡π√À
ÃÀ™∞¡£∏ §√À∫∞π¢√À
πø∞¡¡∞ ª¶∞§∞√Àƒ∞
¶∞ƒ∞™∫∂À∏ Ã∞∆∑∏ªπÃ∞∏§
∂§∂¡∏ ∫Àƒπ∞∫√À
∞¡∞™∆∞™π∞ ªπÃ∞∏§π¢√À
∫ø¡™∆∞¡∆π¡√™ ∫√∆∑π∞¶∞™π∏™
Ãπ™∆π¡∞ ∆ƒπ∞¡∆∞ºÀ§§π¢√À
¶∞ƒ∞™∫∂À∏ ¶π∆™π§§π¢√À
πø∞¡¡∞ Ãπ™∆√º√ƒ√À
°∂øƒ°π∞ ¶∞ƒ£∂¡π√À
πø∞¡¡∞ ™∆À§π∞¡√À
¶∞¡∞°πø∆∞ ™∆∞Àƒ√À
Ãπ™∆π¡∞ ¶∂∆ƒπ¢√À
∞¡¡∞ ™π∂∫∂ƒ™∞µµ∞
∂§∂¡∏ §√π∑√À
∂§∂¡∞ ∫∞¶√¡∞
ª∞ƒπ∞ Ã∞∆∑∏Ãπ™∆√º∏
¡π∫√™ ∫ø¡™∆∞¡∆π¡√À
ÃÀ™∆∞§§∞ ∫Àƒπ∞∫√À
∞¡∆ƒ∏ ¶∞¶∞Ãπ™∆√º√ƒ√À
πø∞¡¡∏™ ™∆∂§π√À
∂§∂¡∞ ∫∂¡∆∞
∫∞∆∂ƒπ¡∞ ¡π∫√À
Ã∞ƒπ∞ ¶∞¶∞µ∞ƒ¡∞µ∞
ª∞ƒπ∞ ∞¡¢ƒ∂√À
°πøƒ°√™ ∏™∞π∞
∞¡∆ƒ∂∞™ ∫ø¡™∆∞¡∆π¡π¢∏™
ª∞ƒπ∞ ∞£∞¡∞™π∞¢√À
¶∞¡∞°πø∆∞ ™Àƒπª∏
TSOKKOS: Studio
¶ÂÚ›Ô‰Ô˜: 7 07/08/2010 - 14/8/2010
217133 ∞¡¢ƒ∂∞™ ∫∞§§π¢ø¡∏™
245405 ∫ø™∆∞∫∏™ °∂øƒ°π√À
271652 ∫ø™∆∞™ ∞ƒª√™∆∏™
299720 •∂¡π∞ ∞ƒ°Àƒπ¢√À
302282 §∂§π∞ ∆™π∞ƒ∆∞
302739 ¶∞¡∞°πø∆∞ §√À∫∞π¢√À
317088 ∂À∞¡£π∞ ªπÃ∞∏§
346055 Ãπ™∆∞∫∏™ ∞ƒ∂™∆∏
348709 ∂§§∏ ¶π∆∆∞
360468 ∫ø¡™∆∞¡∆π¡√™ §∞∑√Àƒ∞™
367680 ∞¡¢ƒ√À§§∞ ¶∞™∆∂§§∞
372087 ª∞ƒπ∞ ª∞Àƒ√ªª∞∆∏
373631
374825
382803
386414
389024
399810
400729
408414
418488
420588
423626
452279
535456
536833
602237
617101
617179
618333
631787
632847
635832
641452
684263
700441
701280
715127
729945
752089
758100
786400
803338
806289
809728
813703
835732
869110
941772
∫ø™∆∞™ ¡π∫√§∞√À
ª∞πƒ∏ Ã∞ƒ∞§∞ª¶√À™
ª∞ƒπ∞ Ãπ™∆√¢√À§√À
∂§§∏ ÃÀ™∞¡£√À
ª∞ƒπ∞ ™∫π∆π¡∏
ª∞ƒπ∞ °ƒ∏°√ƒπ√À
¶∞¡∞°πø∆∞ Ãπ™∆√À
∂§∂¡∏ ∞Ãπ§§∂ø™
µ∞™π§π∫∏ ¡π∫√§∞√À
¶∞À§√™ ª∞§∞∏™
∂À∆ÀÃπ√™ ¶∞¶∞∂À∆ÀÃπ√À
∂§∂¡∏ ∑ø¢π∞∆√À- ¶∞¡∞°∏
∆∞™√À§∞ ªπÃ∞∏§
£∂ªπ™ °∂øƒ°π√À
ª∞ƒπ∞ √ª∏ƒ√À
∂πƒ∏¡∏ °πøƒ∫∞∆∑π∏
ª∞ƒπ∞ °∂øƒ°π√À
™ø∆∏ƒ√À§§∞ Ã∞∆∑∏™∞µµ∞
Ãπ™∆π¡∞ ∫§∞∆™π∞
ª∞ƒπ¡∞ ª∞∆£∞π√À
™ø∆∏ƒ√À§∞ ™ø∆∏ƒπ√À
¶∞¡∞°πø∆∞ ∫√¡∆∂∞∆√À
Ã∞ƒ∞§∞ª¶√™ Ã∞ƒ∞§∞ª¶√À™
∂§∂¡∞ Ã∞ƒ∞§∞ª¶√À™
ª∞ƒπ∞ πø∞¡¡√À
∂§∂¡∞ ∞¡∆ƒ∂√À
√§°∞ ¶∞¶∞™∆À§π∞¡√À
∫Àƒπ∞∫∏ π∞∫øµ√À
ª∞ƒπ∞ ∫ø¡™∆∞¡∆π¡√À
§√Àπ∑∞ ™º∏∫∞
∂§∂¡∞ §∞ª¶ƒ√À
¶∞¡∞°πø∆∞ ™∫π∆π¡∏
ª∞ƒπ¡∞ Ãπ™∆√º√ƒ√À
ª∞ƒπ∞ ∫ø¡™∆∞¡∆π¡√À
∞¡¢ƒ√À§§∞ °ƒ∏°√ƒπ√À
¢∏ª∏∆ƒπ∞ ¢ƒÀªπø∆√À
∂§π™∞µ∂∆ πø™∏º
TSOKKOS: Studio
¶ÂÚ›Ô‰Ô˜: 8 14/08/2010 - 21/8/2010
299538 ∂§∂¡∏ ∞¡∆ø¡π√À
300433 ∂À∞¡£π∞ ∫∞¡∞ƒ∏
337417 ∫∞∆∂ƒπ¡∞ ªπÃ∞∏§
356881 ∫ø™∆∞™ ∫ø¡™∆∞¡∆π¡√À
363487 ∂§¶π¡π∫∏ ª∞∫∫√À§∞
412784 ºø∆√À§§∞ §√À∫∞
449805 ª∞ƒπ√™ ¶√§À∫∞ƒ¶√À
454116 ∫∞∆π¡π∆™∞ £∂√¢√À§√À
471389 ª∞ƒπ∞ Ãπ™∆√¢√À§√À
490760 ¡π∫√™ ∂°°§∂∑√™
506458
510638
512964
548582
572129
598847
599118
604247
604703
617106
646571
678717
693762
701240
719866
722211
728873
732722
779490
784067
802208
803676
807840
808969
812908
835198
844344
¶∞¡∞°πø∆∞ ª∞∆£∞π√À
ª∞ƒπ∞ °π∞¡¡√Àƒ∏
ºƒ√™√À§∞ ∆ƒÀºø¡√™
ªπÃ∞§∏™ §∞∫∞∆∞ªπ∆∏™
∂À∞¡£π∞ ™¶Àƒπ¢∞∫∏ - •π¡∞ƒ∏
¶∞¡∞°πø∆∞ ºø∫∞
∂ƒ∞∆ø ¶∞¶∞πø∞¡¡√À
ª∞ƒπ¡∞ °∂øƒ°π√À
∞¡∆ƒ∏ ∞¡∆ƒ∂√À
∫Àƒπ∞∫∏ ∞¡¢ƒ∂√À
ÃÀ™∆∞§§∞ Ã∞ƒ∞§∞ª¶√À™
™øºƒ√¡π∞ ∫√Àª√Àƒ√À
∂§¶π¡π∫∏ Ã∞ƒ∞§∞ª¶√À™
∞ƒ°Àƒ√À§∞ ¶∂∆ƒ√À
ª∞ƒπ∞-∞π∫∞∆∂ƒπ¡∏ Ã∞ƒ∞§∞ª¶√À™
Ãπ™∆π¡∞ ¶∞¶∞∫ø™∆∞
Ãπ™∆π¡∞ ™√º√∫§∂√À™
∂§∂¡∏ º∂ƒ∞π√À
Ã∏™∆√™ ∫√À¡∞µ∞™
™ø∆∏ƒ√À§§∞ ∞¡∞™∆∞™π√À
ª∞ƒπ√™ ∫ø¡™∆∞¡∆π¡√À
ª∞ƒπ∞ ∞À•∂¡∆π√À
¡∂∫∆∞ƒπ∞ §√π∑π¢√À
∞¡¡∞ ¶∞ºπ∆∏
¢∂™¶ø Ãπ™∆√À
∞¡£√À§§∞ ¶∞À§√À
¶∞ª¶π¡∞ ¡∂√∫§∂√À™
TSOKKOS: Studio
¶ÂÚ›Ô‰Ô˜: 9 21/08/2010 - 28/8/2010
274274 ∞°°∂§∞ ∆ƒπ°∫∏
283988 ¢∏ª∏∆ƒ∏™ ¢∏ª∏∆ƒπ√À
304982 ∫Àƒπ∞∫∏ °π∞°∫√À
347452 ∞¡¢ƒ∂∞™ ∫ƒ√À™∆∏™
382645 ∞£∞¡∞™π∞ ¡π∫√§∞π¢√À
486522 Ã∞ƒ∞§∞ª¶π∞ ƒø∆∏
498817 ¶∞À§√™ ∫ø¡™∆∞¡∆π¡√À
507208 º√À§§∞ ™π√∫√Àƒ√À
507686 ∂À£Àªπ∞ ∆ƒπÃπ¡∞
523330 ∫Àƒπ∞∫∏ Xƒπ™∆√¢√À§√À
535817 ∂§∂¡∏ ∞¡¢ƒ∂√À
806496 π™ª∏¡∏ Ãπ™∆√¢√À§√À
980084 £∂√¢øƒ∞ Ã∞∆∑∏§√À∫∞
TSOKKOS: Studio
¶ÂÚ›Ô‰Ô˜: 10 28/08/2010 - 4/9/2010
425632 ºƒ√™ø ¡π∫√§∞√À
635777 ™∞µµ∞™ ™∞µµ∞
727035 ƒ∏°π¡√™ ¶√§À¢∂À∫∏™
742299 ¶∞¡∞°πø∆∏™ °Àª¡∞√À
AÓ·ÌÓËÛÙÈο ÁÚ·ÌÌ·ÙfiÛËÌ· ÁÈ· ÙËÓ Â›ÛÎÂ„Ë ÙÔ˘ ¶¿· Î·È ÁÈ· ÙÔÓ K˘ÚÈ·Îfi ™È‰ËÚfi‰ÚÔÌÔ
‡Ô Ӥ˜ ÛÂÈÚ¤˜ ÁÚ·ÌÌ·ÙÔۋ̈Ó
«E›ÛÎÂ„Ë ÙÔ˘ ¶¿· BÂÓ¤‰ÈÎÙÔ˘
ÙÔ˘ 15Ô˘ ÛÙËÓ K‡ÚÔ» Î·È «O K˘ÚÈ·Îfi˜ ÛȉËÚfi‰ÚÔÌÔ˜» ı· ı¤ÛÔ˘Ó ÛÂ
΢ÎÏÔÊÔÚ›· ÛÙȘ 4 IÔ˘Ó›Ô˘ Ù· K˘Úȷο
T·¯˘‰ÚÔÌ›·. H ÛÂÈÚ¿ «E›ÛÎÂ„Ë ÙÔ˘
¶¿· BÂÓ¤‰ÈÎÙÔ˘ ÙÔ˘ 16Ô˘ ÛÙËÓ K‡ÚÔ»
ı· ·ÔÙÂÏÂ›Ù·È ·fi ¤Ó· ÁÚ·ÌÌ·ÙfiÛËÌÔ
ÛÙËÓ ÙÈÌ‹ ÙˆÓ €0,51 Û ʇÏÏ· ÙˆÓ 6
ÁÚ·ÌÌ·ÙÔÛ‹ÌˆÓ Î·È º¿ÎÂÏ· ¶ÚÒÙ˘
H̤ڷ˜ K˘ÎÏÔÊÔÚ›·˜ ÛÙËÓ ÙÈÌ‹ ÙˆÓ
€0,85. H ÛÂÈÚ¿ «O K˘ÚÈ·Îfi˜ ÛȉËÚfi‰ÚÔÌÔ˜» ı· ·ÔÙÂÏÂ›Ù·È ·fi ‰‡Ô ÁÚ·ÌÌ·ÙfiÛËÌ· ·Í›·˜ €0,43 ÙÔ Î·ı¤Ó· Û ʇÏÏ· ÙˆÓ 8 ÁÚ·ÌÌ·ÙÔÛ‹ÌˆÓ (‰‡Ô ·ÂÈÎÔÓ›ÛÂȘ) Î·È ÙÔ ·Ó·ÌÓËÛÙÈÎfi ʇÏÏÔ ·Í›·˜
€0,51 ÙÔ Î·ı¤Ó·. M ÙË ÛÂÈÚ¿ ÁÚ·ÌÌ·ÙÔÛ‹ÌˆÓ ı· ΢ÎÏÔÊÔÚ‹ÛÔ˘Ó º¿ÎÂÏÔÈ ¶ÚÒÙ˘ H̤ڷ˜ K˘ÎÏÔÊÔÚ›·˜ ÛÙËÓ ÙÈÌ‹ ÙˆÓ
€1,20 Î·È €1,19 Ô Î·ı¤Ó·˜ ·ÓÙ›ÛÙÔȯ·.
H Â›ÛÎÂ„Ë ÙÔ˘ ¶¿· BÂÓ¤‰ÈÎÙÔ˘ ÙÔ˘
16Ô˘ ÛÙËÓ K‡ÚÔ ·ÔÙÂÏ› ÈÛÙÔÚÈÎfi ÁÂÁÔÓfi˜, ÁÈ·Ù› ÁÈ· ÚÒÙË ÊÔÚ¿ Ô ÂÈÎÂÊ·Ï‹˜ Ù˘ PˆÌ·ÈÔηıÔÏÈ΋˜ EÎÎÏËÛ›·˜ ÂÈÛΤÙÂÙ·È ÙÔ ÓËÛ›. Ÿˆ˜ Â›Ó·È ÁÓˆÛÙfi, Ô
°ÂÚÌ·Ófi˜ K·Ú‰ÈÓ¿ÏÈÔ˜ Joseph Ratzinger
fiÙ·Ó ÂÍÂϤÁË Â¤ÏÂÍ ÙËÓ ÔÓÔÌ·Û›· BÂÓ¤‰ÈÎÙÔ˜ Ô 16Ô˜ (Xvi). H Â›ÛÎÂ„Ë ÙÔ˘
¶¿· Ù˘ PÒÌ˘ ÛÙËÓ K‡ÚÔ Á›ÓÂÙ·È ÛÙ·
Ï·›ÛÈ· ÂÚÈԉ›·˜ ÙÔ˘, ·ÎÔÏÔ˘ıÒÓÙ·˜
Ù· ‚‹Ì·Ù· ÙÔ˘ A. ¶·‡ÏÔ˘, Ô ‚·ÛÈÎfi˜ ‰Â
¯ÒÚÔ˜ Ù˘ Â›Û΄‹˜ ÙÔ˘ Â›Ó·È Ë ¶¿ÊÔ˜,
fiÔ˘ ÙÔ 45 Ì.X. Ô A. ¶·‡ÏÔ˜, Û˘Óԉ¢fiÌÂÓÔ˜ ·fi ÙÔÓ A. B·ÚÓ¿‚· Î·È ÙÔÓ
¢
E˘·ÁÁÂÏÈÛÙ‹ M¿ÚÎÔ, ÛÙ· Ï·›ÛÈ· Ù˘
ÚÒÙ˘ ÂÚÈԉ›·˜ ÙÔ˘, ΋ڢÍ ÙÔ XÚÈÛÙÈ·ÓÈÛÌfi.
EΛ, ÛÙËÓ N¤· ¶¿ÊÔ, Ô˘ ‹Ù·Ó ÙfiÙÂ
ÚˆÙÂ‡Ô˘Û· Ù˘ K‡ÚÔ˘, Ô A. ¶·‡ÏÔ˜,
·ÊÔ‡, ηٿ ÙËÓ ·Ú¿‰ÔÛË, ÚÔÛ‰¤ıËÎÂ
·fi ÙÔ˘˜ ÂȉˆÏÔÏ¿ÙÚ˜ Û ÌÈ· ÎÔÏÒÓ·
·Ú¯·›Ô˘ Ó·Ô‡, ¯Ù˘‹ıËΠ‰Â¯fiÌÂÓÔ˜
«Û·Ú¿ÓÙ· ·Ú¿ ¤Ó·» Ú·‚‰ÈÛÌÔ‡˜. H ÎÔ-
ÏÒÓ· ·˘Ù‹ ‰È·ÛÒ˙ÂÙ·È Ì¤¯ÚÈ Û‹ÌÂÚ· ¤Íˆ
·fi ÙËÓ EÎÎÏËÛ›· Ù˘ AÁ›·˜ K˘Úȷ΋˜
ÛÙËÓ K¿Ùˆ ¶¿ÊÔ. ™ÙË N¤· ¶¿ÊÔ Ô A.
¶·‡ÏÔ˜ Ì›ÏËÛ ÁÈ· ÙË Ó¤· ıÚËÛΛ·
ÌÚÔÛÙ¿ ÛÙÔ PˆÌ·›Ô AÓı‡·ÙÔ ™¤ÚÁÈÔ
¶·‡ÏÔ Î·È Ô Ì¿ÁÔ˜ Eχ̷˜ ÂÂÓ¤‚Ë ÁÈ·
Ó· ·ÔÙÚ¤„ÂÈ ÙÔÓ AÓı‡·ÙÔ ·fi ÙÔ Ó·
·Û·ÛÙ› ÙË Ó¤· ›ÛÙË. TfiÙÂ Ô A. ¶·‡ÏÔ˜ Ù‡ÊψÛ ÙÔ Ì¿ÁÔ (¶Ú¿ÍÂȘ ÙˆÓ AÔÛÙfiÏˆÓ ÎÂÊ. 13). MÚÔÛÙ¿ ÛÙÔ ı·‡Ì·
·˘Ùfi, Ô ™¤ÚÁÈÔ˜ ¶·‡ÏÔ˜ ·Û¿ÛÙËΠÙÔ
XÚÈÛÙÈ·ÓÈÛÌfi Î·È ¤ÙÛÈ ¤ÁÈÓÂ Ô ÚÒÙÔ˜ Â˘Úˆ·›Ô˜ ¯ÚÈÛÙÈ·Ófi˜ Â› Â˘Úˆ·˚ÎÔ‡ ‰¿ÊÔ˘˜.
O K˘ÚÈ·Îfi˜ ÛȉËÚfi‰ÚÔÌÔ˜ Ô˘ ÏÂÈÙÔ‡ÚÁËÛ ÛÙËÓ K‡ÚÔ ·fi ÙÔ 1905-1951,
·ÔÙ¤ÏÂÛ ÌÈ· ·fi ÙȘ ÛËÌ·ÓÙÈÎfiÙÂÚ˜
ÂÍÂÏ›ÍÂȘ Ô˘ ÁÓÒÚÈÛÂ Ë K‡ÚÔ˜ ηٿ
ÙËÓ ÂÚ›Ô‰Ô Ù˘ AÁÁÏÔÎÚ·Ù›·˜ Î·È Û˘Ó¤‚·Ï Û ÌÂÁ¿ÏÔ ‚·ıÌfi ÛÙËÓ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋
Î·È ÎÔÈÓˆÓÈ΋ ˙ˆ‹ ÙÔ˘ ÓËÛÈÔ‡.
M ÙËÓ ¿ÊÈÍ‹ ÙÔ˘˜ ÔÈ ÕÁÁÏÔÈ ÛÙËÓ K‡ÚÔ ÙÔ 1878 ‰È·›ÛÙˆÛ·Ó ÙËÓ ·Ó˘·ÚÍ›·
ÔÔÈÔ˘‰‹ÔÙ ÈηÓÔÔÈËÙÈÎÔ‡ Û˘ÁÎÔÈÓˆÓÈ·ÎÔ‡ ‰ÈÎÙ‡Ô˘. M¤Û· ÛÙ· Ï·›ÛÈ· Ù˘
ÚÔÛ¿ıÂÈ·˜ ÁÈ· ‚ÂÏÙ›ˆÛË ÙÔ˘ Ô‰ÈÎÔ‡
Û˘ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜ ΢ÎÏÔÊÔÚ›·˜, ·ÔÊ¿ÛÈÛ·Ó
ÙË ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›· ÛȉËÚÔ‰ÚÔÌÈ΋˜ ÁÚ·ÌÌ‹˜
Ô˘ ı· Û˘Ó¤‰Â ·Ú¯Èο ÙË §Â˘ÎˆÛ›· ÌÂ
ÙÔ ÏÈÌ¿ÓÈ Ù˘ AÌÌÔ¯ÒÛÙÔ˘, ÁÈ· ÌÂÙ·ÊÔÚ¿
ÂÈ‚·ÙÒÓ Î·È ÂÌÔÚÂ˘Ì¿ÙˆÓ, ÌÂٷ͇ ÙˆÓ
‰‡Ô fiÏÂˆÓ ·ÏÏ¿ Î·È ÙˆÓ ¯ˆÚÈÒÓ Âη٤ڈıÂÓ Ù˘ ÁÚ·ÌÌ‹˜ ·˘Ù‹˜. ŒÙÛÈ ¿Ú¯ÈÛ·Ó
ÙËÓ Î·Ù·Û΢‹ ÌÈ·˜ ÛȉËÚÔ‰ÚÔÌÈ΋˜
ÁÚ·ÌÌ‹˜ Ï¿ÙÔ˘˜ 76 ÂηÙÔÛÙfiÌÂÙÚˆÓ
Ô˘ ‹Ù·Ó ÙÔÔıÂÙË̤ÓË Û ͇ÏÈÓ· ÛÙËÚ›ÁÌ·Ù· (ÙÚ·‚¤ÚÛ˜). T·˘Ùfi¯ÚÔÓ·, ·ÁÔÚ¿ÛÙËÎ·Ó ·fi ÙËÓ A›Á˘ÙÔ ÌÈ· ÌÂÙ·¯ÂÈÚÈṲ̂ÓË Ì˯·Ó‹ ÛȉËÚfi‰ÚÔÌÔ˘ Î·È ‚·ÁfiÓÈ· ·ÁÁÏÈ΋˜ ηٷÛ΢‹˜. ™ÙȘ 7 A˘ÁÔ‡ÛÙÔ˘ 1905 ¤ÁÈÓÂ Ë ÚÒÙË ÂÈÚ·Ì·ÙÈ΋
‰È·‰ÚÔÌ‹ Î·È ÛÙȘ 21 OÎÙˆ‚Ú›Ô˘ ÙÔ˘ ›‰ÈÔ˘ ¤ÙÔ˘˜ ¿Ú¯ÈÛ Â›ÛËÌ· ÙË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·
ÙÔ˘ Ô K˘ÚÈ·Îfi˜ ÛȉËÚfi‰ÚÔÌÔ˜ ÁÈ· ÌÂÙ·ÊÔÚ¿ ÂÈ‚·ÙÒÓ Î·È ÂÌÔÚÂ˘Ì¿ÙˆÓ ÌÂٷ͇ AÌÌÔ¯ÒÛÙÔ˘ Î·È §Â˘ÎˆÛ›·˜, ÌÈ·˜
·fiÛÙ·Û˘ 37 ÌÈÏ›ˆÓ, Ì ÂӉȿÌÂÛÔ˘˜
ÛÙ·ıÌÔ‡˜ ÛÙ· ¯ˆÚÈ¿ ™Ù‡ÏÏÔÈ, ¶Ú·ÛÙÂÈfi
AÌÌÔ¯ÒÛÙÔ˘, °¤Ó·ÁÚ·, AÁηÛÙ›Ó· ηÈ
TÚ·¯ÒÓÈ. TÔ 1914 Ë ÁÚ·ÌÌ‹ ÙÔ˘ ÛȉËÚÔ‰ÚfiÌÔ˘ ÂÂÎÙ¿ıËΠ·fi ÙË §Â˘ÎˆÛ›· ̤¯ÚÈ ÙË MfiÚÊÔ˘, ÂÓÒ ·ÚÁfiÙÂÚ·, ÛÙÔ ›‰ÈÔ
¤ÙÔ˜ ÂÂÎÙ¿ıËΠ̤¯ÚÈ Î·È ÙÔ K·Ïfi XˆÚ›Ô MfiÚÊÔ˘. TÔ ÂfiÌÂÓÔ ¤ÙÔ˜, ÂÂÎÙ¿ıËΠ̤¯ÚÈ Î·È ÙËÓ E˘Ú‡¯Ô˘, ¤ÙÛÈ Ô˘ ÙÔ
Û‡ÓÔÏÔ Ù˘ ‰È·‰ÚÔÌ‹˜ ÙÔ˘ K˘ÚÈ·ÎÔ‡
ÛȉËÚÔ‰ÚfiÌÔ˘ ·ÓÂÚ¯fiÙ·Ó ÛÙ· 76 Ì›ÏÈ·.
O K˘ÚÈ·Îfi˜ ÛȉËÚfi‰ÚÔÌÔ˜ ›¯Â 17
ÂÈ‚·ÙÈο ‚·ÁfiÓÈ· Ì‹ÎÔ˘˜ 36 fi‰È· ÙÔ
ηı¤Ó· Î·È ÂÚ›Ô˘ ¿ÏÏ· 100 ‚·ÁfiÓÈ· ÁÈ·
ÌÂÙ·ÊÔÚ¿ ÂÌÔÚÂ˘Ì¿ÙˆÓ, ˙ÒˆÓ Î·È ÌÂÙ·Ïχ̷ÙÔ˜. O K˘ÚÈ·Îfi˜ ÛȉËÚfi‰ÚÔÌÔ˜ ÛÙ·Ì¿ÙËÛ ÙË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÙÔ˘ ÛÙȘ 31
¢ÂÎÂÌ‚Ú›Ô˘ ÙÔ˘ 1951, ·ÊÔ‡ ·Ó·¯ÒÚËÛÂ
·fi ÙË §Â˘ÎˆÛ›· ÛÙȘ 2.57 Ì.Ì. Î·È ÂÈÛ‹Ïı ÛÙȘ 4 Î·È 38ã ÙÔ ·fiÁÂ˘Ì· ÁÈ· ÙÂÏÂ˘Ù·›· ÊÔÚ¿ ÛÙËÓ AÌÌfi¯ˆÛÙÔ, ·’ fiÔ˘
ÚÈÓ ·fi 46 ¯ÚfiÓÈ· ›¯Â οÌÂÈ ÙÔ ·ÚıÂÓÈÎfi ÙÔ˘ Ù·Í›‰È. MÂÙ¤ÊÂÚÂ Û˘ÓÔÏÈο
7.348.643 ÂÈ‚¿Ù˜ Î·È 3.199.934 ÙfiÓÔ˘˜
ÁÂÓÈÎÔ‡ ÊÔÚÙ›Ô˘. M ÙËÓ Î·Ù¿ÚÁËÛ‹ ÙÔ˘,
ÔÈ Ì˯·Ó¤˜ Î·È Ù· ‚·ÁfiÓÈ· ÙÔ˘ ˆÏ‹ıËÎ·Ó ÛÙÔ Â͈ÙÂÚÈÎfi Î·È Î¿ÔÈ· Û ȉÈÒÙ˜
Ù˘ §Â˘ÎˆÛ›·˜. ¶Ôχ ·ÚÁfiÙÂÚ·, Ë ·ÙÌÔÌ˯·Ó‹ ÙÔ˘ ÛȉËÚÔ‰ÚfiÌÔ˘ ÂÈÛ΢¿ÛÙËΠ·fi ¿ÁÁÏÔ˘˜ ÛÙÚ·ÙȈÙÈÎÔ‡˜ Ì˯·ÓÈÎÔ‡˜
Ù˘
‚¿Û˘ Ù˘
¢ÂΤÏÂÈ·˜
Î·È ÙÔÔıÂÙ‹ıËΠˆ˜
·ÍÈÔı¤·ÙÔ
ÛÙËÓ Â›ÛÔ‰Ô Ù˘ Ó¤·˜
fiÏ˘ Ù˘
AÌÌÔ¯ÒÛÙÔ˘.
10Ë ™E§I¢A
¢ HMO™IO™ Y¶A§§H§O™
TÂÙ¿ÚÙË 2 IÔ˘Ó›Ô˘ 2010
¡¤· ·fi ÙËÓ ∂˘Úˆ·˚΋ ŒÓˆÛË
ªÂ ÛÙ·ÛÈÌfiÙËÙ· ·ÂÈÏÂ›Ù·È Ë ∂˘ÚÒË Â¿Ó
‰ÂÓ Á›ÓÔ˘Ó ÌÂÙ·ÚÚ˘ıÌ›ÛÂȘ, ϤÂÈ Ô ŸÏÈ ƒÂÓ
∏ ∂˘ÚÒË ı· ·ÓÙÈÌÂÙˆ›ÛÂÈ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ÛÙ·ÛÈÌfiÙËÙ· Î·È ·ÒÏÂÈ· ÙÔ˘ ÔÏÈÙÈÎÔ‡ Ù˘ ·ÚÔ˘˜ Â¿Ó ‰ÂÓ ÚÔ¯ˆÚ‹ÛÂÈ ÛÂ
ÌÂÙ·ÚÚ˘ıÌ›ÛÂȘ, ‰‹ÏˆÛÂ Ô Â›ÙÚÔÔ˜
Ù˘ ∂∂ ÁÈ· ÙȘ √ÈÎÔÓÔÌÈΤ˜ Î·È ¡ÔÌÈÛÌ·ÙÈΤ˜ ÀÔı¤ÛÂȘ ŸÏÈ ƒÂÓ, ÂÈÏ‹ÙÙÔÓÙ·˜
Â›Û˘ ÙË °ÂÚÌ·Ó›· ÁÈ· ÙË ÌÔÓÔ̤ÚÂÈ·
Ù˘ ··ÁfiÚ¢Û˘ οÔÈˆÓ ‰Ú·ÛÙËÚÈÔÙ‹ÙˆÓ ·ÓÔȯÙÒÓ ˆÏ‹ÛÂˆÓ (short-selling).
∏ ∂∂ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È Û ¤Ó· ÛÙ·˘ÚÔ‰ÚfiÌÈ
ηıÒ˜ Ú˘ıÌ›˙ÂÈ Ù· ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· Ì ÙÔ
¯Ú¤Ô˜ ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· Î·È ¿ÏϘ ¯ÒÚ˜ Ô˘
¯ÚËÛÈÌÔÔÈÔ‡Ó ÙÔ Â˘ÚÒ, ÚÔÛ¤ıÂÛ Ô
ŸÏÈ ƒÂÓ.
«∂›Ù Ϸ̂¿ÓÔ˘Ì ·ÔÊ·ÛÈÛÙÈ΋ ηÈ
ÎÔÈÓ‹ ‰Ú¿ÛË ÁÈ· ÙËÓ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ Î·È ÔÏÈÙÈ΋ ·Ó·‚›ˆÛË Ù˘ ∂˘ÚÒ˘ ›Ù ·ÓÙÈÌÂÙˆ›˙Ô˘Ì ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ÛÙ·ÛÈÌfiÙËÙ· ηÈ
·ÒÏÂÈ· ÙÔ˘ ÔÏÈÙÈÎÔ‡ ·ÚÔ˘˜» ·Ó¤ÊÂÚÂ
Ô ºÈÓÏ·Ó‰fi˜ Â›ÙÚÔÔ˜ ÛÙȘ µÚ˘Í¤ÏϘ,
ϤÁÔÓÙ·˜ Â›Û˘ fiÙÈ ÔÈ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ˜
·fi ÙȘ 16 ¯ÒÚ˜ ̤ÏË Ù˘ Â˘Úˆ˙ÒÓ˘
Ú¤ÂÈ Ó· ÂÈÙ·¯‡ÓÔ˘Ó ÙË ‰È·‰Èηۛ· ÁÈ·
ÙË ‰ËÌÔÛÈÔÓÔÌÈ΋ ÛÙ·ıÂÚfiÙËÙ·.
¶·Ú¿ÏÏËÏ·, Ô ŸÏÈ ƒÂÓ ÂÍ‹Ú ÙÔ Û¯¤‰ÈÔ ÏÈÙfiÙËÙ·˜ ÁÈ· ÙËÓ ÂÍÔÈÎÔÓfiÌËÛË 24
‰ÈÛÂηÙÔÌÌ˘Ú›ˆÓ ¢ÚÒ Ô˘ ·Ó·ÎÔÈÓÒıËΠ·fi ÙËÓ πÙ·Ï›·, ÛËÌÂÈÒÓÔÓÙ·˜ ˆ˜ ÔÈ
ÂÚÈÎÔ¤˜ ‰··ÓÒÓ Â›Ó·È «Ôχ ÛËÌ·ÓÙÈΤ˜ Î·È ‚·›ÓÔ˘Ó ÚÔ˜ ÙË ÛˆÛÙ‹ ηÙ‡ı˘ÓÛË». «∆¤ÙÔÈ· ÛËÌ·ÓÙÈο ̤ÙÚ· ‰ËÌÔÛÈÔÓÔÌÈ΋˜ ÛÙ·ıÂÚfiÙËÙ·˜ fiˆ˜ ·˘Ù¿
Ô˘ ·ÔÊ·Û›ÛÙËÎ·Ó ·fi ÙËÓ πÙ·Ï›· ¯ı˜
‚ÔËıÔ‡Ó Ú·ÁÌ·ÙÈο ÙËÓ ·ÔηٿÛÙ·ÛË
Ù˘ ÂÌÈÛÙÔÛ‡Ó˘ ÛÙËÓ Â˘Úˆ˙ÒÓË» Û˘ÌÏ‹ÚˆÛÂ Ô ŸÏÈ ƒÂÓ.
√È ÔÏÈÙÈÎÔ› ‰ÂÓ ÂÍ‹ÁËÛ·Ó
ÛÙÔ˘˜ Ôϛ٘ ÙÈ ÛËÌ·›ÓÂÈ √¡∂
√ Úfi‰ÚÔ˜ Ù˘ ∂∂
äÚÌ·Ó Ê·Ó ƒÔÌ¤È Î·È Ô
·ÚÌfi‰ÈÔ˜ Â›ÙÚÔÔ˜ ÁÈ·
ÙË ÓÔÌÈÛÌ·ÙÈ΋ ¤ÓˆÛË ŸÏÈ
ƒÂÓ ÈÛÙÂ‡Ô˘Ó ˆ˜ Ô Î›Ó‰˘ÓÔ˜ ÁÈ· ÙÔ Â˘ÚÒ ¤Ú·ÛÂ Î·È Î¿ÓÔ˘Ó ÛΤ„ÂȘ ÁÈ·
ÙËÓ ÂfiÌÂÓË Ë̤ڷ. √ Î.
ƒÔÌ¤È ÂÂÛ‹Ì·Ó fiÙÈ ‰ÂÓ
·Ô‰˘Ó·ÌÒıËΠÌfiÓÔ ÙÔ
™‡ÌʈÓÔ ™Ù·ıÂÚfiÙËÙ·˜,
·ÏÏ¿ ·Ó·‰Â›¯ıËÎÂ Î·È ÙÔ
Úfi‚ÏËÌ· ÙˆÓ ‰È·ÊÔÚÒÓ
Û ı¤Ì·Ù· ·ÓÙ·ÁˆÓÈÛÙÈÎfiÙËÙ·˜ ÌÂٷ͇ ÙˆÓ ÎÚ·ÙÒÓ
– ÌÂÏÒÓ Ù˘ ∂˘Úˆ˙ÒÓ˘.
«√ Ú˘·›ÓˆÓ ÏËÚÒÓÂÈ» Î·È ÁÈ· ÙȘ ÙÚ¿Â˙˜
∏ ∂ÈÙÚÔ‹ ÚÔÙ›ÓÂÈ
ÙÚ·Â˙ÈÎfi ÊfiÚÔ Ô˘ ı·
ηχÙÂÈ ÙÔ ÎfiÛÙÔ˜ Â͢Á›·ÓÛ˘ ¯ÚˆÎÔË̤ӈÓ
ÙÚ·Â˙ÒÓ.
∏ ÚÒÙË Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓË ·˘Ù‹ ÚÔÛ¿ıÂÈ· Ù˘
∂ÈÙÚÔ‹˜ Ó· ‰È·ÌÔÚÊÒÛÂÈ ÎÔÈÓ‹ ÚÔÛ¤ÁÁÈÛË ÁÈ·
ÙË ÊÔÚÔÏfiÁËÛË ÙˆÓ ÙÚ·Â˙ÒÓ ‚Ú›ÛÎÂÈ fiÏÔ Î·È ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ˘˜
˘ÔÛÙËÚÈÎÙ¤˜ ÌÂٷ͇ ÙˆÓ Î˘‚ÂÚÓ‹ÛˆÓ
Ù˘ ∂∂, ·ÊfiÙÔ˘ ͤÛ·ÛÂ Ë ÛËÌÂÚÈÓ‹ ÎÚ›ÛË. ∂Í¿ÏÏÔ˘, Ë ¤ÏÏÂÈ„Ë ÎÔÈÓÒÓ Î·ÓfiÓˆÓ
Û Â›Â‰Ô ∂∂ ÌÔÚ› Ó· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ‹ÛÂÈ
·ÓÙ·ÁˆÓÈÛÙÈΤ˜ ·ÓÈÛÔÚÚÔ›Â˜ ÌÂٷ͇
ÙˆÓ ÂıÓÈÎÒÓ ÙÚ·Â˙ÈÎÒÓ ·ÁÔÚÒÓ Î·È, ·Ú¿ÏÏËÏ·, ·ÂÈÏ› ÙË ‰È·Û˘ÓÔÚȷ΋ Û˘ÓÂÚÁ·Û›· Û ÂÚ›ÙˆÛË Ô˘ ÍÂÛ¿ÛÂÈ
Ó¤· ÎÚ›ÛË.
∏ ÚfiÙ·ÛË ÚԂϤÂÈ fiÙÈ Ì ٷ ¤ÛÔ‰·
·fi ÙÔÓ ÙÚ·Â˙ÈÎfi ÊfiÚÔ, ÔÈ Î˘‚ÂÚÓ‹ÛÂȘ
ı· Û˘ÛÙ‹ÛÔ˘Ó Ù·Ì›· Ô˘ ı· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÔ‡Ó Ì ÎÔÈÓÔ‡˜ ηÓfiÓ˜. ∆· Ù·Ì›· ·˘Ù¿
ı· ·ÚÂÌ‚·›ÓÔ˘Ó Û ÂÚ›ÙˆÛË ¯ÚÂÔÎÔ›·˜ ÙÚ·Â˙ÒÓ Ì ηıÔÚÈṲ̂ÓÔ ÙÚfiÔ.
∆· ÎÔÓ‰‡ÏÈ· ı· ηχÙÔ˘Ó ‰·¿Ó˜
ÁÈ· ÓÔÌÈΤ˜ ·ÌÔÈ‚¤˜, ÚÔÛˆÚÈÓ¤˜ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›Â˜ ‹ ÙËÓ ·ÁÔÚ¿ Î·È ‰È·¯Â›ÚÈÛË “ηÎÒÓ” ÂÚÈÔ˘ÛÈ·ÎÒÓ ÛÙÔȯ›ˆÓ. ∞ÔÙÂÏÒÓÙ·˜ ¤ÙÔÈÌË ËÁ‹ Ú¢ÛÙÒÓ, Ù· Ù·Ì›·
«Â͢Á›·ÓÛ˘ ÙÚ·Â˙ÒÓ» ı· Û˘Ì‚¿ÏÏÔ˘Ó
ÛÙÔÓ ÂÚÈÔÚÈÛÌfi Ù˘ ÎÚ›Û˘ Î·È ÙˆÓ ‚‚ȷÛÌ¤ÓˆÓ ˆÏ‹ÛÂˆÓ ÎÈÓËÙÒÓ ·ÍÈÒÓ.
√ Â›ÙÚÔÔ˜ ∂ÓÈ·›·˜ ∞ÁÔÚ¿˜, ªÈÛ¤Ï
ª·ÚÓȤ, ‰‹ÏˆÛ fiÙÈ Ù· Ù·Ì›· ‰ÂÓ ı·
·ÔÙÂÏÔ‡Ó ·ÛÊ·ÏÈÛÙÈÎfi Û˘Ì‚fiÏ·ÈÔ Î·È
‰ÂÓ ı· ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÔ‡ÓÙ·È ÁÈ· ÙË ‰È¿ÛˆÛË
ÙÚ·Â˙ÒÓ. ∞ÓÙ›ıÂÙ·, ÌÂ
ÙË Û‡ÛÙ·ÛË ÙˆÓ Ù·Ì›ˆÓ ÂȉÈÒÎÂÙ·È Ó· ÌËÓ
ÂÈ‚·Ú‡ÓÔÓÙ·È ÔÈ ÊÔÚÔÏÔÁÔ‡ÌÂÓÔÈ Ì ÙÔ ÎfiÛÙÔ˜ ÌÈ·˜ ÙÚ·Â˙È΋˜
¯ÚˆÎÔ›·˜ Î·È ·Ú¿ÏÏËÏ· Ó· ·Ì‚χÓÔÓÙ·È ÔÈ
ÂÈÙÒÛÂȘ Ù˘ ¯ÚˆÎÔ›·˜ ·˘Ù‹˜ ÛÙÔÓ
˘fiÏÔÈÔ ¯ÚËÌ·ÙÔÈÛÙˆÙÈÎfi ÙÔ̤·.
«¶ÈÛÙ‡ˆ ÛÙËÓ ·Ú¯‹ “Ô Ú˘·›ÓˆÓ ÏËÚÒÓÂÈ”. √Ê›ÏÔ˘Ì ӷ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ‹ÛÔ˘ÌÂ
¤Ó· Û‡ÛÙËÌ· Ô˘ ı· ÂÍ·ÛÊ·Ï›˙ÂÈ fiÙÈ ÛÙÔ
̤ÏÏÔÓ, ÙÔ ÎfiÛÙÔ˜ ÙˆÓ ÙÚ·Â˙ÈÎÒÓ ÎÚ›ÛÂˆÓ ı· ÙÔ ÂˆÌ›˙ÂÙ·È Ô ¯ÚËÌ·ÙÔÈÛÙˆÙÈÎfi˜ ÙÔ̤·˜», ÙfiÓÈÛÂ Ô ∂›ÙÚÔÔ˜.
™ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· Ù˘ ¯ÚËÌ·ÙÔÈÛÙˆÙÈ΋˜
ÎÚ›Û˘, ÔÈ Î˘‚ÂÚÓ‹ÛÂȘ Ù˘ ∂˘ÚÒ˘ ·ÏÏ¿ Î·È ÙÔ˘ ˘fiÏÔÈÔ˘ ÎfiÛÌÔ˘ ‰·¿ÓËÛ·Ó ˘¤ÚÔÁη ÔÛ¿ ÁÈ· ÙË ‰È¿ÛˆÛË ÙÚ·Â˙ÒÓ Î·È ÙË ÛÙ‹ÚÈÍË ÙˆÓ ÔÈÎÔÓÔÌÈÒÓ
ÙÔ˘˜.
∏ ÚfiÙ·ÛË ·˘Ù‹ Û˘ÌÏËÚÒÓÂÈ ÙÔ Û¯¤‰ÈÔ Ù˘ ∂∂ ÁÈ· ÙË ‰È·¯Â›ÚÈÛË ÌÂÏÏÔÓÙÈÎÒÓ
¯ÚËÌ·ÙÔÈÛÙˆÙÈÎÒÓ ÎÚ›ÛˆÓ, ÙÔ ÔÔ›Ô
˙ËÙ¿ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË ÂÔÙ›·, ηχÙÂÚË
ÂÙ·ÈÚÈ΋ ‰È·Î˘‚¤ÚÓËÛË Î·È ·˘ÛÙËÚfiÙÂÚ˜ Ú˘ıÌ›ÛÂȘ.
∏ ∂∂ ı· ·ÚÔ˘ÛÈ¿ÛÂÈ ÙÔ Û¯¤‰Èfi Ù˘
ÛÙÔ G-20, ˆ˜ ̤ÚÔ˜ Ù˘ ·ÓÙÈÌÂÙÒÈÛ˘
Ù˘ ¯ÚˆÎÔ›·˜ ÙÚ·Â˙ÒÓ Û ·ÁÎfiÛÌÈÔ
Â›‰Ô. √È ·Ú¯ËÁÔ› Ù˘ ∂∂ ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È
Ó· Û˘˙ËÙ‹ÛÔ˘Ó ÙÔ Û¯¤‰ÈÔ ÛÙȘ ·Ú¯¤˜ πÔ˘Ó›Ô˘, ÚÈÓ ·fi ÙË Û‡ÓÔ‰Ô ÎÔÚ˘Ê‹˜ Ù˘ G20 ÛÙÔ ∆ÔÚfiÓÙÔ ÙÔÓ ›‰ÈÔ Ì‹Ó·.
«∞˘Ù‹ Ë ‰È·ÊÔÚ¿ ‚·Ú‡ÙËÙ·˜ Â›Ó·È ¤Ó· ȉȷ›ÙÂÚÔ
Úfi‚ÏËÌ· ÁÈ· Ù· ̤ÏË Ù˘
∂˘Úˆ˙ÒÓ˘. ¢ÂÓ ÌÔÚÔ‡Ó
ϤÔÓ Ó· ˘ÔÙÈÌ‹ÛÔ˘Ó Ù·
ÓÔÌ›ÛÌ·Ù¿ ÙÔ˘˜. ªÔÚÔ‡Ó
fï˜ Ó· ÂˆÊÂÏËıÔ‡Ó
·fi Ù· ÏÂÔÓÂÎÙ‹Ì·Ù·
ÙˆÓ ¯·ÌËÏfiÙÂÚˆÓ ÂÈÙÔΛˆÓ. ∞fi ·˘Ù‹ ÙËÓ ¿Ô„Ë
οÔȘ ¯ÒÚ˜ ÙÔ Ó· ›ӷÈ
̤ÏÔ˜ Ù˘ ∂˘Úˆ˙ÒÓ˘, ÙȘ
ηıËÛ‡¯·˙Â Î·È Ë ∂˘Úˆ˙ÒÓË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÔ‡Û ۷Ó
ËÚÂÌÈÛÙÈÎfi. ∫·Ó›˜ ‰ÂÓ ı¤ÏÂÈ Ô‡Ùˆ˜ ‹ ¿Ïψ˜ Ó· ͢Ó‹ÛÂÈ ·fi ÙÔ ıfiÚ˘‚Ô ÙˆÓ
·ÁÔÚÒÓ», ‰‹ÏˆÛÂ Ô Î. ƒÔÌ¤È.
√ Î. ƒÂÓ fï˜ ‚ϤÂÈ
̤۷ Û ·˘Ù‹ ÙËÓ ÎÚ›ÛË
Î·È ÌÈ· ¢ηÈÚ›· Î·È ÁÈ·
¿ÏϘ ÌÂÙ·ÚÚ˘ıÌ›ÛÂȘ:
«∂¿Ó ‰ÂÓ ÚÔ¯ˆÚ‹ÛÔ˘ÌÂ
ÙÒÚ· Û ÌÂÙ·ÚÚ˘ıÌ›ÛÂȘ,
·˘Ùfi ı· ›¯Â Û·Ó ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· ÙÔÓ ÂÊËÛ˘¯·ÛÌfi Ì·˜
Î·È Ó· ¯¿ÛÔ˘Ì ¿ÏÏË ÌÈ·
‰ÂηÂÙ›·. √È ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ˜
Ì·˜ ı· ·Ú¤ÌÂÓ·Ó ÛÙÔ
Â›Â‰Ô ÚÈÓ ·fi ÙËÓ ÎÚ›ÛË. ∞˘Ùfi˜ Â›Ó·È Ú¿ÁÌ·ÙÈ
¤Ó·˜ ΛӉ˘ÓÔ˜, ‰ÈfiÙÈ ÌÈÎÚfiÙÂÚ˜ ÂÂÓ‰‡ÛÂȘ ηÈ
·‡ÍËÛË Ù˘ ·ÓÂÚÁ›·˜
¤¯Ô˘Ó ÂÚÈÔÚ›ÛÂÈ ÙȘ ÚÔÔÙÈΤ˜ ·Ó¿Ù˘Í˘ ÁÈ· Ù·
ÂfiÌÂÓ· ¯ÚfiÓÈ·» .
√ Î. ƒÂÓ fiÙ·Ó ÌÈÏ¿ÂÈ ÁÈ·
ÂÂÓ‰‡ÛÂȘ ÂÓÓÔ› ÛÙÔÓ
ÙÔ̤· Ù˘ ·È‰Â›·˜, Ù˘
·ÚÔ¯‹˜ ˘ËÚÂÛÈÒÓ Î·È
Ù˘ Ú¿ÛÈÓ˘ ÔÈÎÔÓÔÌ›·˜.
∫·È ·Ó·Ê¤ÚÂÈ Î·È Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓÔ˘˜ ·ÚÈıÌÔ‡˜. ∂¿Ó
ÂÊ·ÚÌÔÛÙÔ‡Ó ÔÈ ÌÂÙ·ÚÚ˘ıÌ›ÛÂȘ ÙfiÙ ı· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁËıÔ‡Ó Ù· ÂfiÌÂÓ·
¯ÚfiÓÈ· ÂηÙÔÌ̇ÚÈ· Ӥ˜
ı¤ÛÂȘ ÂÚÁ·Û›·˜ ÛÙËÓ ∂∂
Î·È Ë ÂÙ‹ÛÈ· ·Ó¿Ù˘ÍË
ÚԂϤÂÙ·È Á‡Úˆ ÛÙÔ
2%.
ŒÚ¢ӷ / EÈ̤ÏÂÈ·
K˘ÚÈ¿ÎÔ˜ AÓ‰Ú¤Ô˘
MfiÓÈÌÔ˜ °Ú·ÌÌ·Ù¤·˜ Aã
ŸÏ· ·˘Ù¿ fï˜ ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙Ô˘Ó ÌÈ· ¿ÏÏË ÂÈÎfiÓ·
·fi ·˘Ù‹ Ô˘ ›¯·Ì ̤¯ÚÈ Û‹ÌÂÚ· ÁÈ· ÙËÓ Î·Ù¿ÛÙ·ÛË Ù˘ ÔÈÎÔÓÔÌ›·˜
ÛÙËÓ ∂∂. √ Î. ƒÔÌ¤È, ‰‹ÏˆÛ ¿ÓÙˆ˜ ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο, ·Ú·ÊÚ¿˙ÔÓÙ·˜
ÌÈ· Ú‹ÛË ÙÔ˘ ∆ÛfiÚÙÛÈÏ,
ˆ˜ ·›Ì·, ‰¿ÎÚ˘· ηÈ
ȉÚÒÙ·˜ ‰ÂÓ Ù·ÈÚÈ¿˙Ô˘Ó
ÛÙËÓ ÂÚ›ÙˆÛË Î·È Â¤ÎÚÈÓ ÙË ÛÙ¿ÛË ÔÏÏÒÓ
ÎÚ·ÙÒÓ, Ù· ÔÔ›· ‰ÂÓ ÂÍ‹ÁËÛ·Ó Â·ÚÎÒ˜ ÛÙÔ˘˜ Ôϛ٘ ÙÔ˘˜ ÙÈ ÛËÌ·›ÓÂÈ ÓÔÌÈÛÌ·ÙÈ΋ ¤ÓˆÛË.
«∫·Ó›˜ ‰ÂÓ ÂÍ‹ÁËÛÂ
·ÎÚÈ‚Ò˜ ÛÙÔ˘˜ ·ÏÔ‡˜
·ÓıÚÒÔ˘˜ ˆ˜ ÓÔÌÈÛÌ·ÙÈ΋ ¤ÓˆÛË ‰ÂÓ ÛËÌ·›ÓÂÈ
ÌfiÓÔ Ó· Ù·ÍÈ‰Â‡Ô˘Ó Î·È Ó·
„ˆÓ›˙Ô˘Ó ÈÔ Â‡ÎÔÏ· ·ÏÏ¿, fiÙÈ ·˘Ù‹ ¤¯ÂÈ ÂÈÙÒÛÂȘ ÛÙȘ Û˘ÓÙ¿ÍÂȘ ÙÔ˘˜,
ÛÙȘ ı¤ÛÂȘ ÂÚÁ·Û›·˜,
ÛÙËÓ
ηıËÌÂÚÈÓfiÙËÙ¿
ÙÔ˘˜» , ˘ÔÁÚ¿ÌÌÈÛÂ Ô Î.
ƒÔÌ¤È.
√È ·Ó·ÊÔÚ¤˜: ¤Ó· ÔχÙÈÌÔ ÂÚÁ·Ï›Ô
ÁÈ· ÙÔÓ ÔÏ›ÙË Î·È ÙÔ ∂∫
∆· ‰ÈηÈÒÌ·Ù· ÙˆÓ ÂÚ›Ô˘ 50 ÂηÙÔÌÌ˘Ú›ˆÓ
∂˘Úˆ·›ˆÓ Ì ·Ó·Ëڛ˜
ηχÙÔÓÙ·È Î·È ÚÔÛٷهÔÓÙ·È ·fi ÙËÓ Â˘Úˆ·˚΋ ÓÔÌÔıÂÛ›·. øÛÙfiÛÔ
Û ÔÚÈṲ̂Ó˜ ÂÚÈÙÒÛÂȘ ÔÚÈṲ̂ÓÔÈ ıˆÚÔ‡Ó
fiÙÈ Ù· ‰ÈηÈÒÌ·Ù¿ ÙÔ˘˜
·˘Ù¿ ¤¯Ô˘Ó ηٷ·ÙËı›. ∆È ¤Î·Ó·Ó;
∞¢ı‡ÓıËÎ·Ó ÛÙÔ ∂∫ Î·È ÙËÓ ÂÈÙÚÔ‹
∞Ó·ÊÔÚÒÓ Ô˘ Û˘˙‹ÙËÛ ÙÔ ı¤Ì· ·ÓÔ›ÁÔÓÙ·˜ ÙÔ ‰ÚfiÌÔ ÁÈ· Èı·Ó¤˜ ÓÔÌÔıÂÙÈΤ˜ Ú˘ıÌ›ÛÂȘ.
∏ ÂÈÙÚÔ‹ ∞Ó·ÊÔÚÒÓ ÙÔ˘ ∂∫ ·ÔÙÂÏ› ÔχÙÈÌÔ ÂÚÁ·ÏÂ›Ô Î·È ÁÈ· ÙÔ˘˜ Ôϛ٘ Ô˘ ηٷʇÁÔ˘Ó Û ·˘Ù‹Ó Î·È ÁÈ· ÙÔ
›‰ÈÔ ÙÔ ∂∫, ηıÒ˜ ÙÔ Ê¤ÚÓÂÈ Û ¿ÌÂÛË
Â·Ê‹ Ì ÙÔ˘˜ Ôϛ٘ Î·È Ù· ÚÔ‚Ï‹Ì·-
Ù¿ ÙÔ˘˜ Î·È ÙÔ˘ ÂÈÙÚ¤ÂÈ
Ó· ÂÍÂÙ¿ÛÂÈ Î·Ù·ÛÙ¿ÛÂȘ
Î·È Ó· ÚÔÙ›ÓÂÈ Ï‡ÛÂȘ. ∏
ÂÚ›ÙˆÛË ÙˆÓ ·ÙfiÌˆÓ ÌÂ
·Ó·ËÚ›· Â›Ó·È ¤Ó· ÌfiÓÔ
·Ú¿‰ÂÈÁÌ· ·fi ÔÏÏ¿.
ª¤Ûˆ ÙˆÓ ·Ó·ÊÔÚÒÓ
ÙÔ˘˜, ÔÈ Ôϛ٘ ÌÔÚÔ‡Ó
fi¯È ·ÏÒ˜ Ó· ı¤ÛÔ˘Ó ¤Ó·
ı¤Ì· ·ÏÏ¿ Ó· ÂÈÛËÌ¿ÓÔ˘Ó fiÙÈ ÁÈ· ÙÔ ¤Ó·
‹ ¿ÏÏÔ ˙‹ÙËÌ· ›Ù ‰ÂÓ ˘¿Ú¯ÂÈ ÓÔÌÔıÂÛ›· ›Ù ‰ÂÓ Â›Ó·È Â·Ú΋˜ Ë ÚÔÛÙ·Û›·
Ô˘ ·Ú¤¯ÂÈ, ‰ÚÔÌÔÏÔÁÒÓÙ·˜ ÓÔÌÔıÂÙÈΤ˜ ÚˆÙÔ‚Ô˘Ï›Â˜.
∫¿ı ÔÏ›Ù˘ Ù˘ ∂∂ ‹ ÌfiÓÈÌÔ˜ οÙÔÈÎÔ˜ ÎÚ¿ÙÔ˘˜ ̤ÏÔ˘˜ ÌÔÚ› Ó· ˘Ô‚¿ÏÏÂÈ ·Ó·ÊÔÚ¿ ÛÙÔ ∂∫ ·ÙÔÌÈο ‹ ÔÌ·‰Èο,
·ÚΛ ÙÔ ı¤Ì· Ó· ÂÌ›ÙÂÈ ÛÙÔ ‰›Ô ‰Ú¿Û˘ Ù˘ ∂∂ Î·È Ó· ÙÔ˘˜ ·ÊÔÚ¿ ¿ÌÂÛ·.
¢ÈÂıÓ‹˜ ∏̤ڷ ÁÈ· Ù· ÂÍ·Ê·ÓÈṲ̂ӷ ·È‰È¿
™ÙȘ 25 ª·›Ô˘ 2010, Â’
¢ηÈÚ›· Ù˘ ¢ÈÂıÓÔ‡˜ ∏̤ڷ˜ ÁÈ· Ù· ÂÍ·Ê·ÓÈṲ̂ӷ
·È‰È¿, ÔÈ ∞ÓÙÈÚfi‰ÚÔÈ Ù˘
∂˘Úˆ·˚΋˜ ∂ÈÙÚÔ‹˜ η
Viviane Reding, ·ÚÌfi‰È·
ÁÈ· ı¤Ì·Ù· ‰ÈηÈÔÛ‡Ó˘,
ıÂÌÂÏȈ‰ÒÓ ‰ÈηȈ̿وÓ
Î·È Èı·Á¤ÓÂÈ·˜, Î·È Ë Î·
Neelie Kroes, ·ÚÌfi‰È· ÁÈ·
ÙÔ „ËÊÈ·Îfi ıÂÌ·ÙÔÏfiÁÈÔ,
¤Î·Ó·Ó ¤ÎÎÏËÛË ÛÙ· ÎÚ¿ÙË Ì¤ÏË Ù˘ ∂∂
Ó· ÂÈÛ‡ÛÔ˘Ó ÙËÓ Î·ıȤڈÛË ÙˆÓ Û˘ÛÙËÌ¿ÙˆÓ Û˘Ó·ÁÂÚÌÔ‡ Û ÂÚ›ÙˆÛË
ÂÍ·Ê¿ÓÈÛ˘ ·È‰ÈÒÓ Î·È Ó· ηٷÛÙ‹ÛÔ˘Ó
ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÈ΋, ÙÔ Ù·¯‡ÙÂÚÔ ‰˘Ó·Ùfi, ÙËÓ
·ÓÔÈÎÙ‹ ÁÚ·ÌÌ‹ ÂÈÎÔÈÓˆÓ›·˜ (·ÚÈıÌfi˜
ÎÏ‹Û˘ 116 000) ÁÈ· Ù· ÂÍ·Ê·ÓÈṲ̂ӷ
·È‰È¿.
“∫¿ı ÂÍ·Ê·ÓÈṲ̂ÓÔ ·È‰› ·ÔÙÂÏ›
ÌÈ· ÙÚ·Áˆ‰›·, Î·È Ú¤ÂÈ Ó· ηٷ‚¿ÏÔ˘Ì οı ÚÔÛ¿ıÂÈ· ÁÈ· Ó· ·ÔÙÚ¤„Ô˘Ì ٤ÙÔÈÔ˘ ›‰Ô˘˜ ÙÚ·Áˆ‰›Â˜. ∏ ∂ÈÙÚÔ‹ ηıȤڈÛ ÙËÓ Â˘Úˆ·˚΋ ·ÓÔÈÎÙ‹
ÁÚ·ÌÌ‹ ÂÈÎÔÈÓˆÓ›·˜ (·ÚÈıÌfi˜ ÎÏ‹Û˘
116 000) ÁÈ· ÙËÓ Î·Ù·ÁÁÂÏ›· ÂÍ·Ê¿ÓÈÛ˘
·È‰ÈÒÓ Î·È ÙËÓ ÚÔÛÊÔÚ¿ ηıÔ‰‹ÁËÛ˘
Î·È ÛÙ‹ÚÈ͢ ÛÙȘ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂȤ˜ ÙÔ˘˜,
ÔÔ˘‰‹ÔÙ ÛÙËÓ ∂˘ÚÒË. ªÂ χË ÌÔ˘
‰È·ÈÛÙÒÓˆ fiÙÈ Ë ÁÚ·ÌÌ‹ ·˘Ù‹ ÏÂÈÙÔ˘Ú-
Á› ÌfiÓÔ Û 11 ÎÚ¿ÙË Ì¤ÏË”,
‰‹ÏˆÛÂ Ë ∞ÓÙÈÚfi‰ÚÔ˜ Ù˘
∂ÈÙÚÔ‹˜ η Viviane Reding,
·ÚÌfi‰È· Â›ÙÚÔÔ˜ Ù˘ ∂∂ ÁÈ·
ı¤Ì·Ù· ‰ÈηÈÔÛ‡Ó˘, ıÂÌÂÏȈ‰ÒÓ ‰ÈÎ·ÈˆÌ¿ÙˆÓ Î·È Èı·Á¤ÓÂÈ·˜.
∏ Neelie Kroes, ·ÓÙÈÚfi‰ÚÔ˜ Ù˘ ∂˘Úˆ·˚΋˜ ∂ÈÙÚÔ‹˜ Î·È ·ÚÌfi‰È· ÁÈ· ÙÔ „ËÊÈ·Îfi ıÂÌ·ÙÔÏfiÁÈÔ ÚfiÛıÂÛÂ:
“∆· ÎÚ¿ÙË Ì¤ÏË Ú¤ÂÈ Ó· ÙËÚ‹ÛÔ˘Ó ÙȘ
ÓÔÌÈΤ˜ ˘Ô¯ÚÂÒÛÂȘ ÙÔ˘˜ Î·È fi¯È ÌfiÓÔ
Ó· ηıÈÂÚÒÛÔ˘Ó ÂÂÈÁfiÓÙˆ˜ ÙËÓ ·ÓÔÈÎÙ‹
ÁÚ·ÌÌ‹ ÂÈÎÔÈÓˆÓ›·˜ ÁÈ· Ù· ÂÍ·Ê·ÓÈṲ̂ӷ ·È‰È¿ ·ÏÏ¿ Î·È Ó· ÂÍ·ÛÊ·Ï›ÛÔ˘Ó ÙË
Û¯ÂÙÈ΋ ÂÓË̤ڈÛË ÙˆÓ ÔÏÈÙÒÓ”.
∏ ∂∂ ¤¯ÂÈ ‹‰Ë ıÂÛ›ÛÂÈ ÙÔ˘˜ ηÓfiÓ˜
Ô˘ ÂÍ·ÛÊ·Ï›˙Ô˘Ó ÙË ‰¤ÛÌ¢ÛË ÙÔ˘ ÙËÏÂʈÓÈÎÔ‡ ·ÚÈıÌÔ‡ 116000 Û ÔÏfiÎÏËÚË
ÙËÓ ∂˘ÚÒË ÁÈ· ·ÓÔÈÎÙ¤˜ ÁÚ·Ì̤˜ ÂÈÎÔÈÓˆÓ›·˜ ÛÙȘ Ôԛ˜ ı· Â›Ó·È ‰˘Ó·Ù‹ Ë Î·Ù·ÁÁÂÏ›· ÂÍ·Ê¿ÓÈÛ˘ ·È‰ÈÒÓ Î·È ÔÈ Ôԛ˜ ı· ·Ú¤¯Ô˘Ó ηıÔ‰‹ÁËÛË Î·È ÛÙ‹ÚÈÍË
ÛÙȘ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂȤ˜ ÙÔ˘˜. ∞˘Ù¤˜ ÔÈ ·ÓÔÈÎÙ¤˜
ÁÚ·Ì̤˜ ÂÈÎÔÈÓˆÓ›·˜ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÔ‡Ó Û‹ÌÂÚ· Û 11 ÎÚ¿ÙË Ì¤ÏË (µ¤ÏÁÈÔ, ¢·Ó›·,
∂ÏÏ¿‰·, °·ÏÏ›·, √˘ÁÁ·Ú›·, πÙ·Ï›·, ∫¿Ùˆ
ÃÒÚ˜, ¶Ôψӛ·, ¶ÔÚÙÔÁ·Ï›·, ƒÔ˘Ì·Ó›·
Î·È ™ÏÔ‚·Î›·).
¶·ÁÎfiÛÌÈ· Ë̤ڷ ηٿ ÙÔ˘ ηÓ›ÛÌ·ÙÔ˜
∆Ô Î¿ÓÈÛÌ· Â›Ó·È Ë ÌÔÓ·‰È΋ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË ·ÈÙ›· ·ÔÊ¢ÎÙÔ‡ ı·Ó¿ÙÔ˘ ÛÙËÓ ∂∂.
∂˘ı‡ÓÂÙ·È ÁÈ· ÂÚ›Ô˘ 650.000 ÚfiˆÚÔ˘˜ ı·Ó¿ÙÔ˘˜ οı ¯ÚfiÓÔ ÛÙËÓ ∂∂. °È·
Ó· ÌÂȈı› Ë Î·Ù·Ó¿ÏˆÛË ÚÔ˚fiÓÙˆÓ Î·ÓÔ‡ Û fiÏË ÙËÓ ∂˘Úˆ·˚΋ ŒÓˆÛË, Ë
∂ÈÙÚÔ‹ ·ÎÔÏÔ˘ı› ÌÈ· ÔÏÔÎÏËڈ̤ÓË
ÔÏÈÙÈ΋ ηٷÔϤÌËÛ˘ ÙÔ˘ ηÓÔ‡. ∂˘Ú‡ Ê¿ÛÌ· Ì˯·ÓÈÛÌÒÓ,
‰Ú·ÛÙËÚÈÔÙ‹ÙˆÓ Î·È ÚˆÙÔ‚Ô˘ÏÈÒÓ, Û˘ÌÂÚÈÏ·Ì‚·ÓÔ̤Ó˘ Ù˘
ÓÔÌÔıÂÛ›·˜ ÁÈ· ÙËÓ Î·Ù·ÔϤÌËÛË ÙÔ˘ ηÓ›ÛÌ·ÙÔ˜, ÙËÓ ÚfiÏË„Ë Î·È ÙȘ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ˜ ÁÈ·
ÙËÓ ·‡ÛË ÙÔ˘ ηÓ›ÛÌ·ÙÔ˜ ¯ÚËÛÈÌÂ‡Ô˘Ó ÛÙË ‰È·Ù‹ÚËÛË Î·È ÙËÓ ÂÓ›Û¯˘ÛË Ù˘ ÔÏÈÙÈ΋˜ ηٷÔϤÌËÛ˘ ÙÔ˘ ηÓÔ‡.
∂Ófi„ÂÈ Ù˘ Ë̤ڷ˜ ηٿ ÙÔ˘ ηÓ›ÛÌ·ÙÔ˜ ÙÔ˘ 2010 (31Ë M·˝Ô˘), Ë ∂˘Úˆ·˚΋ ∂ÈÙÚÔ‹ ·ÔÎ¿Ï˘„ ٷ ·ÔÙÂϤÛÌ·Ù· ¤Ú¢ӷ˜ ÙÔ˘ Â˘Úˆ‚·ÚÔ̤ÙÚÔ˘, Ë
ÔÔ›· ‰Â›¯ÓÂÈ fiÙÈ ÔÈ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔÈ Ôϛ٘
Ù˘ ∂∂ ˘ÔÛÙËÚ›˙Ô˘Ó ıÂÚÌ¿ Ù· ̤ÙÚ· ÁÈ·
ÙËÓ Î·Ù·ÔϤÌËÛË ÙÔ˘ ηÓ›ÛÌ·ÙÔ˜. ∏
∂ÈÙÚÔ‹ ۯ‰ȿ˙ÂÈ Ó· ‰ÚÔÌÔÏÔÁ‹ÛÂÈ Û‡ÓÙÔÌ· ·ÓÔÈÎÙ‹ ‰È·‚ԇϢÛË Ì ÛÎÔfi
ÙËÓ ·Ó·ıÂÒÚËÛË Ù˘ Ô‰ËÁ›·˜ ÙÔ˘ 2001
Û¯ÂÙÈο Ì ٷ ÚÔ˚fiÓÙ· ηÓÔ‡ Î·È ÂÈÙ·¯‡ÓÂÈ ÙȘ ÚÔÛ¿ıÂȤ˜ Ù˘ ÁÈ· ÙËÓ Î·Ù·ÔϤÌËÛË ÙÔ˘ ηÓ›ÛÌ·ÙÔ˜ Û fiÏË ÙËÓ
∂∂.
∏ Ô‰ËÁ›· 2001/37/E∫ ÔÚ›˙ÂÈ Ù· ·ÓÒٷٷ fiÚÈ· .¯. ÓÈÎÔÙ›Ó˘ Î·È ›ÛÛ·˜ ÛÙ· ÙÛÈÁ¿Ú·, ˘Ô¯ÚÂÒÓÂÈ ÙÔ˘˜ ·Ú·ÁˆÁÔ‡˜ Ó·
·Ó·ÁÚ¿ÊÔ˘Ó ÌËӇ̷ٷ ÚÔÂȉÔÔÈ‹ÛÂˆÓ ÁÈ· ÙËÓ ˘Á›· ÛÙË
Û˘Û΢·Û›· ÙˆÓ ÙÛÈÁ¿ÚˆÓ ηÈ
Ó· ÂÈÛËÌ·›ÓÔ˘Ó Ù· Û˘ÛÙ·ÙÈο
ÙÔ˘ ηÓÔ‡ Î·È ··ÁÔÚ‡ÂÈ ÙË
¯Ú‹ÛË ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÌÒÓ fiˆ˜
«light». ∏ ∂ÈÙÚÔ‹ ·Ó·ıˆÚ›
Â› ÙÔ˘ ·ÚfiÓÙÔ˜ ÙËÓ ÂÓ ÏfiÁˆ
Ô‰ËÁ›· Ì ÛÙfi¯Ô ÙËÓ ·ÚÔ¯‹ ˘„ËÏfiÙÂÚÔ˘ ÂÈ¤‰Ô˘ ÚÔÛÙ·Û›·˜ Ù˘ ˘Á›·˜ ηÈ
ÙËÓ ÂÈηÈÚÔÔ›ËÛË Ù˘ Ô‰ËÁ›·˜ Û‡Ìʈӷ Ì ÙȘ Ӥ˜ ÂÍÂÏ›ÍÂȘ fiÛÔÓ ·ÊÔÚ¿ Ù·
Û˘ÛÙ·ÙÈο Î·È ÙȘ ÂıÓÈΤ˜ ÓÔÌÔıÂۛ˜.
¶·Ú·‰Â›ÁÌ·ÙÔ˜ ¯¿ÚË, ·Ú¤¯ÔÓÙ·˜ ÛÙÔ˘˜
ηٷӷψ٤˜ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ˜ ÏËÚÔÊÔڛ˜ Î·È Î·ıÈÛÙÒÓÙ·˜ Ù· ÚÔ˚fiÓÙ· ηÓÔ‡ ÏÈÁfiÙÂÚÔ ÂÏ΢ÛÙÈο, ȉ›ˆ˜ ÁÈ· ÙÔ˘˜
Ó¤Ô˘˜. ∏ ∂ÈÙÚÔ‹ ۯ‰ȿ˙ÂÈ Ó· ˘Ô‚¿ÏÂÈ
ÌÈ· ·Ó·ıˆÚË̤ÓË ÚfiÙ·ÛË Ô‰ËÁ›·˜ ηٿ ÙÔ ‰Â‡ÙÂÚÔ ÂÍ¿ÌËÓÔ ÙÔ˘ 2011.
¢ HMO™IO™ Y¶A§§H§O™
TÂÙ¿ÚÙË 2 IÔ˘Ó›Ô˘ 2010
11Ë ™E§I¢A
Afi ÙËÓ EÏÏ¿‰· Î·È ÙÔÓ ˘fiÏÔÈÔ KfiÛÌÔ
¢È·‚Ô˘Ï‡ÛÂȘ ÁÈ· ·ÏÏ·Á¤˜
ÛÙȘ ÂÚÁ·ÛȷΤ˜ Û¯¤ÛÂȘ
™Â ¿ÁˆÌ· ÙˆÓ ÌÈÛıÒÓ
ÁÈ· ÙÚ›· ¯ÚfiÓÈ·, fiˆ˜ ÔÚ›˙ÂÈ ÙÔ ÌÓËÌfiÓÈÔ Û˘ÓÂÚÁ·Û›·˜ Ì ÙËÓ ÙÚfiÈη, Û˘ÌÊÒÓËÛ·Ó Ô ™∂µ, Ë
°™∂µ∂∂ Î·È Ë ™˘ÓÔÌÔÛÔÓ‰›· ∂ÌfiÚˆÓ Ì ÙÔÓ
∞Ó‰Ú¤· §Ô‚ÂÚ‰Ô. ŒÌÔÚÔÈ ÎÈ Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÔ‚ÈÔÙ¤¯Ó˜ ·Ê‹ÓÔ˘Ó ÎÈ ¤Ó· ÂÚÈıÒÚÈÔ ÁÈ· Û˘Ì‚ÔÏÈΤ˜ ·˘Í‹ÛÂȘ ÂʤÙÔ˜
Î·È ÛÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· Ó· ·ÁÒÛÔ˘Ó ÔÈ ÌÈÛıÔ›.
™ÙË Û˘Ó¿ÓÙËÛË ÙÔ˘ ∞Ó‰Ú¤· §Ô‚¤Ú‰Ô˘
Ì ÙÔ˘˜ ÎÔÈÓˆÓÈÎÔ‡˜ ÂÙ·›ÚÔ˘˜ Û˘˙ËÙ‹ıËÎ·Ó ÔÈ ·ÏÏ·Á¤˜ ÛÙȘ ÂÚÁ·ÛȷΤ˜ Û¯¤ÛÂȘ,
Ô˘ ÚԂϤÔÓÙ·È ÛÙÔ ÌÓËÌfiÓÈÔ Ô˘ ¤¯ÂÈ
˘ÔÁÚ¿„ÂÈ Ë Î˘‚¤ÚÓËÛË Ì ÙËÓ ∂˘Úˆ·˚΋ ∂ÈÙÚÔ‹ Î·È ÙÔ ¢ÈÂıÓ¤˜ ¡ÔÌÈÛÌ·ÙÈÎfi
∆·ÌÂ›Ô Î·È ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ó· ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÔ˘Ó
·‡ÍËÛË ÙÔ˘ ÔÚ›Ô˘ ÙˆÓ ·ÔχÛˆÓ, ÙÚÔÔÔÈ‹ÛÂȘ ÛÙÔ Î·ıÂÛÙÒ˜ ÙˆÓ ·Ô˙ËÌÈÒÛˆÓ, ¯·ÌËÏfiÙÂÚ˜ ·ÌÔÈ‚¤˜ ÁÈ· ÓÂÔÚÔÛÏ·Ì‚·ÓÔ̤ÓÔ˘˜ Î·È Î·Ù¿ÚÁËÛË Ù˘ ÌÔ-
ÓÔÌÂÚÔ‡˜
ÚÔÛÊ˘Á‹˜
ÛÙÔÓ √ÚÁ·ÓÈÛÌfi ªÂÛÔÏ¿‚ËÛ˘ Î·È ¢È·ÈÙËÛ›·˜.
√ Î. §Ô‚¤Ú‰Ô˜ Â·Ó¤Ï·‚ ÚÔ˜ fiϘ ÙȘ Ï¢ڤ˜ ÙËÓ ¤ÎÎÏËÛË ÁÈ· ‰È¿ÏÔÁÔ Î·È Î¿ÏÂÛ ÙȘ ÂÚÁÔ‰ÔÙÈΤ˜ ÔÚÁ·ÓÒÛÂȘ ηÈ
Ù· Û˘Ó‰Èοٷ Ó· Û˘˙ËÙ‹ÛÔ˘Ó ¤ÛÙˆ Î·È Û ‰ÈÌÂÚ¤˜
Â›Â‰Ô Î·È Ó· ·ÚÔ˘ÛÈ¿ÛÔ˘Ó ÙȘ ·fi„ÂȘ ÙÔ˘˜ ·ÏÏ¿ ¿ÓÙ· ÛÙ· Ï·›ÛÈ· ÙÔ˘
ÌÓËÌÔÓ›Ô˘ Î·È fi¯È ¤Íˆ ‹ ÂÓ¿ÓÙÈ· Û ·˘Ùfi.
∏ ΢‚¤ÚÓËÛË ¿ÓÙˆ˜ ÚÔÙ›ıÂÙ·È Ó· ÚÔ¯ˆÚ‹ÛÂÈ Ì¤Û· ÛÙÔÓ πÔ‡ÓÈÔ Û ÓÔÌÔıÂÙÈ΋
Ú‡ıÌÈÛË Ô˘ ı· ÚԂϤÂÈ ÙȘ ·ÏÏ·Á¤˜.
™ÙÔ ‰È¿ÏÔÁÔ ‰ÂÓ ÚÔÛ‹ÏıÂ Ë °™∂∂, Ë
ÔÔ›· ·fi ÙËÓ ÏÂ˘Ú¿ Ù˘ οÏÂÛ ÙȘ ÂÚÁÔ‰ÔÙÈΤ˜ ÔÚÁ·ÓÒÛÂȘ Û ‰È·Ú·ÁÌ·Ù‡ÛÂȘ ÁÈ· ÙË Ó¤· ∂ıÓÈ΋ °ÂÓÈ΋ ™˘ÏÏÔÁÈ΋
™‡Ì‚·ÛË ∂ÚÁ·Û›·˜, ηıÒ˜ Î·È Ó· ÌËÓ
·ԉ¯ÙÔ‡Ó ÎÚ·ÙÈ΋ ·Ú¤Ì‚·ÛË ÛÙ· ÂÚÁ·Ûȷο.
ª. ¢Ô˘Î¿Î˘: ª·˙¤„Ù ÊfiÚÔ˘˜,
·Ù¿ÍÙ ÙË ÊÔÚÔ‰È·Ê˘Á‹
√ ∂ÏÏËÓÔ·ÌÂÚÈηÓfi˜,
ÚÒËÓ Î˘‚ÂÚÓ‹Ù˘ Ù˘
ª·Û·¯Ô˘Û¤Ù˘ Î·È ˘Ô„‹ÊÈÔ˜ ÙÔ˘ ¢ËÌÔÎÚ·ÙÈÎÔ‡
∫fiÌÌ·ÙÔ˜ ÁÈ· ÙËÓ ÚÔ‰ڛ· ÙˆÓ ∏¶∞, ª¿ÈÎÏ ¢Ô˘Î¿Î˘, ‚Ú¤ıËΠÛÙË £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó·
·Ú·ÛÙ› Û ÂΉ‹ÏˆÛË
ÙÔ˘ ·ÌÂÚÈηÓÈÎÔ‡ ÎÔÏÂÁ›Ô˘ «∞Ó·ÙfiÏÈ·» Î·È ÚfiÙÂÈÓ ӷ Á›ÓÔ˘Ó Î¿ÔÈ· Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ Ú¿ÁÌ·Ù· ÁÈ·
ÙËÓ ·ÓÙÈÌÂÙÒÈÛË Ù˘ ÎÚ›-
Û˘.
«£· Ú¤ÂÈ Ë ∂ÏÏ¿‰·
Ó· Ì·˙¤„ÂÈ ÙÔ˘˜ ÊfiÚÔ˘˜,
Ó· ·Ù¿ÍÂÈ ÙË ÊÔÚÔ‰È·Ê˘Á‹. ¶Ú¤ÂÈ Ó· ͯ¿ÛÔ˘ÌÂ
fiÙÈ ‚Á·›ÓÔ˘Ì ÛÙË Û‡ÓÙ·ÍË ÚÈÓ ·fi Ù· 50, Ó· ·ÏÏ¿ÍÂÈ Ë ÓÔÔÙÚÔ›·, Ó· ·Ù·¯ı› Ë ÁÚ·ÊÂÈÔÎÚ·Ù›·.
ŸÙ·Ó ·Ó¤Ï·‚· ΢‚ÂÚÓ‹Ù˘, ÙÔ ÚÒÙÔ Ô˘ ¤Î·Ó·
‹Ù·Ó Ó· ÚÔÛ·ı‹Ûˆ Ó·
Ì·˙¤„ˆ ÙÔ˘˜ ÊfiÚÔ˘˜,
·›ÚÓÔÓÙ·˜ ̤ÙÚ·, ÌÂٷ͇
·˘ÙÒÓ Î·È ÙË ‰ËÌÔÛÈÔÔ›ËÛË ÙˆÓ ÔÓÔÌ¿ÙˆÓ Ô˘
ÊÔÚԉȷʇÁÔ˘Ó, ÒÛÙÂ
Ó· ˘¿ÚÍÂÈ Î·È Î¿ÔÈÔ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ Î›ÓËÙÚÔ», ›Â
¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο.
∫˘‚¤ÚÓËÛË... ÏÔ˘Û›ˆÓ ÛÙË µÚÂÙ·Ó›·
∆· ηο Ì·Óٿٷ (¿ÁˆÌ· ÚÔÛÏ‹„ÂˆÓ ÛÙÔ ‰ËÌfiÛÈÔ, ÂηÙÔÓÙ¿‰Â˜ ¯ÈÏÈ¿‰Â˜
·ÔχÛÂȘ, „·Ï›‰È Û ÂȉfiÌ·Ù· Î·È ÎÔÈÓˆÓÈΤ˜ ·ÚÔ¯¤˜) ·Ó·ÎÔÈÓÒıËÎ·Ó ÂÈۋ̈˜ ÙËÓ ÂÚ·Ṳ̂ÓË ¢Â˘Ù¤Ú· ηÈ, ‰˘ÛÙ˘¯Ò˜ ÁÈ· ÙÔ˘˜ Ôϛ٘ ÙÔ˘ ∏ӈ̤ÓÔ˘ µ·ÛÈÏ›Ԣ, ·ÔÙÂÏÔ‡Ó ·ÏÒ˜ «ÛÙ·ÁfiÓ·
ÛÙÔÓ ˆÎ·Ófi» Û ۇÁÎÚÈÛË Ì ٷ fiÛ·
·ÎfiÌË ¯ÂÈÚfiÙÂÚ· ¤ÔÓÙ·È.
∏ ÙÚ·ÁÈ΋ ÂÈÚˆÓ›· (‹ Ì¿ÏÏÔÓ ÙÚ·ÁÈ΋
Ú·ÁÌ·ÙÈÎfiÙËÙ·) Â›Ó·È ˆ˜ ÙÔ ›‰ÈÔ ÙÔ
˘Ô˘ÚÁÈÎfi Û˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ, ÙÔ ÔÔ›Ô ·Ó¤Ï·‚Â
Ó· «Ù·Íȉ¤„ÂÈ» ÙË ‚ÚÂÙ·ÓÈ΋ ÎÔÈÓˆÓ›·
«·fi ÙËÓ ÂÔ¯‹ Ù˘ ·ÊıÔÓ›·˜ ÛÙËÓ ÂÔ¯‹ Ù˘ ÏÈÙfiÙËÙ·˜», ÛÊ›ÁÁÔÓÙ·˜ ÙÔ ˙ˆÓ¿ÚÈ,
Â›Ó·È ¤Ó· Û˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ ·ÔÙÂÏÔ‡ÌÂÓÔ ·fi
ÂηÙÔÌÌ˘ÚÈÔ‡¯Ô˘˜ Ô˘ «‰ÂÓ Í¤ÚÔ˘Ó ÙÈ
¤¯Ô˘Ó».
¶ÈÔ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ, ·fi ÙÔ˘˜ 23
˘Ô˘ÚÁÔ‡˜ ÙÔ˘ Ó¤Ô˘ ΢‚ÂÚÓËÙÈÎÔ‡ Û˘Ó·ÛÈÛÌÔ‡ ™˘ÓÙËÚËÙÈÎÒÓ Î·È ºÈÏÂχıÂÚˆÓ
¢ËÌÔÎÚ·ÙÒÓ, ÔÈ 18 ¤¯Ô˘Ó ¤Î·ÛÙÔ˜ ÚÔÛˆÈ΋ ÂÚÈÔ˘Û›· ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË ·fi 1,2
ÂηÙ. ¢ÚÒ, ÂÓÒ Û˘ÓÔÏÈο ÙÔ ˘Ô˘ÚÁÈÎfi
Û˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ Ê¤ÚÂÙ·È Ó· ÌÂÙÚ¿ÂÈ «˘¿Ú¯ÔÓÙ·» ·Í›·˜ ۯ‰fiÓ 70 ÂηÙ. ¢ÚÒ. ™˘ÁÎÚÈÓfiÌÂÓË ‰Â Ì ÙËÓ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓË Î˘‚¤ÚÓËÛË ÙˆÓ ∂ÚÁ·ÙÈÎÒÓ, Ë ÛËÌÂÚÈÓ‹
ÂÍÔ˘Û›· ʤÚÂÙ·È Ó· Â›Ó·È ÏÔ˘ÛÈfiÙÂÚË
ηٿ ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ 18 ÂηÙ. ¢ÚÒ.
«ºÙ¿ÓÂÈ È·» ÛÙË ÏÈÙfiÙËÙ· ›·Ó
Ì·˙Èο ÔÈ ¶ÔÚÙÔÁ¿ÏÔÈ
∂ηÙÔÓÙ¿‰Â˜ ¯ÈÏÈ¿‰Â˜
¶ÔÚÙÔÁ¿ÏÔÈ Î·Ù¤ÎÏ˘Û·Ó
ÙÔ ™¿‚‚·ÙÔ ÙÔ Î¤ÓÙÚÔ
Ù˘ §ÈÛ·‚fiÓ·˜ Û ÌÈ·
ÂıÓÈ΋ ‰È·‰‹ÏˆÛË Î·Ù¿
ÙˆÓ Ó¤ˆÓ ̤ÙÚˆÓ ÏÈÙfiÙËÙ·˜ Ô˘ ·Ó‹ÁÁÂÈÏÂ Ë Î˘‚¤ÚÓËÛË.
ªÂ ÙË Ï¤ÍË «ºÙ¿ÓÂÈ»
Ó· ΢Úȷگ› Û ·Ófi ηÈ
Û˘Óı‹Ì·Ù·, ‰ËÌfiÛÈÔÈ Î·È
ȉȈÙÈÎÔ› ˘¿ÏÏËÏÔÈ ·fi fiÏË ÙË ¯ÒÚ·
Ú·ÁÌ·ÙÔÔ›ËÛ·Ó ÔÚ›· ÛÙËÓ ÎÂÓÙÚÈ΋
·ÚÙËÚ›· Ù˘ ÚˆÙÂ‡Ô˘Û·˜ ηٷÚÚ›ÙÔÓÙ·˜, ηٿ ÙËÓ ÂÎÙ›ÌËÛË Ù˘ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚ˘ Û˘Ó‰ÈηÏÈÛÙÈ΋˜ ÔÌÔÛÔÓ‰›·˜ Ù˘
¯ÒÚ·˜ (CGTP), οı ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓÔ ÚÂÎfiÚ ÚÔÛ¤Ï¢Û˘.
√È ‰È·‰Ëψ٤˜ ·ÓÙÈÙ¿ÛÛÔÓÙ·È ÛÙÔ
ÚfiÁÚ·ÌÌ· ÏÈÙfiÙËÙ·˜ Ù˘ ÛÔÛÈ·ÏÈÛÙÈ΋˜
΢‚¤ÚÓËÛ˘, Ë ÔÔ›·, ÌÂÙ¿ ÙÔ ÚÒÙÔ Î‡Ì· ̤ÙÚˆÓ ÙÔ˘ ºÂ‚ÚÔ˘·Ú›Ô˘ Ô˘ ‚·Û›˙ÔÓÙ·Ó Î˘Ú›ˆ˜ ÛÙËÓ ÂÚÈÎÔ‹ ÙˆÓ ‰··ÓÒÓ, ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛÂ Î·È ‰Â‡ÙÂÚÔ ·Î¤ÙÔ Ô˘
ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÈ ÌÂٷ͇ ¿ÏÏˆÓ ÁÂÓÈÎÂ˘Ì¤ÓË
·‡ÍËÛË ÙˆÓ ÊfiÚˆÓ,
Ì›ˆÛË ÙˆÓ ÎÔÈÓˆÓÈÎÒÓ ·ÚÔ¯ÒÓ Î·È ¿ÁˆÌ· ÙˆÓ ÚÔÛÏ‹„ÂˆÓ ÛÙÔ ‰ËÌfiÛÈÔ.
∏ ΢‚¤ÚÓËÛË ÊÈÏÔ‰ÔÍ› ¤ÙÛÈ Ó· ÌÂÈÒÛÂÈ
ÁÚËÁÔÚfiÙÂÚ· ÙÔ ‰ËÌfiÛÈÔ ¤ÏÏÂÈÌÌ· ·fi
9,4% ÙÔ˘ ∞∂¶ Ô˘
‹Ù·Ó ÙÔ 2009 ÛÂ 4,6%
ÙÔ˘ ∞∂¶ ÙÔ 2011, ÒÛÙÂ, fiˆ˜ ϤÂÈ, Ó’
·ÔʇÁÂÈ ÙË ÌÂÙ¿‰ÔÛË Ù˘ ÂÏÏËÓÈ΋˜
ÎÚ›Û˘. ÀÔÛÙËÚÈ˙fiÌÂÓË ÛÙËÓ ÚÔÛ¿ıÂÈ· ·˘Ù‹ Î·È ·fi ÙÔ ÚÒÙÔ ÎfiÌÌ· Ù˘
·ÓÙÈÔÏ›Ù¢Û˘, ‚ڋΠ·ÎfiÌË ¤Ó· Û‡ÌÌ·¯Ô ÛÙË ‰Â‡ÙÂÚË ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË Û˘Ó‰ÈηÏÈÛÙÈ΋ ÔÌÔÛÔÓ‰›· Î·È ·Ú·‰ÔÛȷο ÚÔÛΛÌÂÓË ÛÙÔ ™ÔÛÈ·ÏÈÛÙÈÎfi ∫fiÌÌ·, ÙËÓ
UGT, Ë ÔÔ›· ‰È·¯ÒÚÈÛ ÙË ı¤ÛË Ù˘ ·fi
ÙËÓ ÎÈÓËÙÔÔ›ËÛË ÙÔ˘ ™·‚‚¿ÙÔ˘ ÙÔÓ›˙ÔÓÙ·˜ fiÙÈ ‰›ÓÂÈ «ÚÔÙÂÚ·ÈfiÙËÙ· ÛÙÔÓ ‰È¿ÏÔÁÔ» Î·È ·ÚÓÂ›Ù·È Ó· Û˘Ì‚¿ÏÂÈ ÛÙËÓ «ÎÔÈÓˆÓÈ΋ ·ÛÙ¿ıÂÈ·».
«∞fi‚·ÛË» ÂÏÂÁÎÙÒÓ ÙÔ˘ ¢¡∆
ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· ÛÙ· ̤۷ πÔ˘Ó›Ô˘
∆ÚÂȘ
ÔÏ˘ÏËı›˜
ÔÌ¿‰Â˜ ÙÔ˘ ¢ÈÂıÓÔ‡˜
¡ÔÌÈÛÌ·ÙÈÎÔ‡ ∆·Ì›Ԣ
(¢¡∆), Û ÚÒÙË Ê¿ÛË,
·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ó· Êı¿ÛÔ˘Ó
ÛÙËÓ ∞ı‹Ó· ̤¯ÚÈ ÙȘ 15
πÔ˘Ó›Ô˘, ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ Ù˘
Û˘Ìʈӛ·˜ Ù˘ ÂÏÏËÓÈ΋˜ ΢‚¤ÚÓËÛ˘ Ì ÙÔ
∆·Ì›Ô, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ÂÔÙ‡ÛÔ˘Ó
ÙËÓ ÂÊ·ÚÌÔÁ‹ ÙÔ˘ ¶ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜ ™Ù·ıÂÚfiÙËÙ·˜ Î·È ∞Ó¿Ù˘Í˘.
™‡Ìʈӷ Ì ÏËÚÔÊÔڛ˜ ÙÔ˘ «
ŒıÓÔ˘˜ Ù˘ ∫˘Úȷ΋˜», ÛÙËÓ ∞ı‹Ó· ı·
ÊÙ¿ÛÂÈ Ë ÔÌ¿‰· Ô˘ ‰È·Ú·ÁÌ·Ù‡ıËÎÂ
ÙË Û˘Ìʈӛ·, ÂÈÎÂÊ·Ï‹˜ Ù˘ ÔÔ›·˜ ı·
Â›Ó·È Ô ¶ÔÏ ∆fiÌÛÂÓ ÁÈ· Ó· Û˘ÁÁÚ¿„ÂÈ ÙËÓ
«ÂӉȿÌÂÛË ¤ÎıÂÛË».
∆·˘Ùfi¯ÚÔÓ· ı· ·ÊȯıÔ‡Ó Ù· ÛÙÂϤ¯Ë
Ô˘ ÚÔÛʤÚÔ˘Ó Ù¯ÓÈ΋ ‚Ô‹ıÂÈ· Î·È Ë
ÔÌ¿‰· ÙˆÓ ·ÍȈ̷ÙÔ‡¯ˆÓ Ô˘ ·Û¯ÔÏÔ‡ÓÙ·È Ì ÙȘ ÂÏÏËÓÈΤ˜ ÙÚ¿Â˙˜ Î·È ÙÔ
¶ÚfiÁÚ·ÌÌ· ™Ù·ıÂÚfiÙËÙ·˜.
™Â ÚÒÙË Ê¿ÛË ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ó· ÂÁηٷÛÙ·ıÔ‡Ó ÛÙËÓ ∞ı‹Ó· 50 ÛÙÂϤ¯Ë ÙÔ˘
¢¡∆. √ ·ÚÈıÌfi˜ ı· ·˘Í¿ÓÂÙ·È ÛÙ·‰È·Î¿
fiÛÔ ‰È·ÚΛ Ë ÂÊ·ÚÌÔÁ‹ Î·È Ë ˘ÏÔÔ›ËÛË
ÙÔ˘ «∂ÏÏËÓÈÎÔ‡ ¶ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜».
∆Ô ∆·ÌÂ›Ô Û¯Â‰È¿˙ÂÈ,
ÛÂ Û˘ÓÂÚÁ·Û›· ¿ÓÙ· ÌÂ
ÙÔÓ ˘Ô˘ÚÁfi √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ °. ¶··ÎˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘, ÙÚÈÂÙ‹ ÚÔ¸ÔÏÔÁÈÛÌfi Ì ÛÙfi¯Ô Ó· ˘¿ÚÍÔ˘Ó ÛÙ·‰È·Î¿ «‰ÂÛÌ¢ÙÈΤ˜ ÔÏÈÙÈΤ˜».
™˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ Ô ÂÈÎÂÊ·Ï‹˜ ÙÔ˘
«∂ÏÏËÓÈÎÔ‡ ¶ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜» ı· ÂȉÈÒÍÂÈ
Ó· ‚ÂÏÙÈÒÛÂÈ ÙÔÓ ÙÚfiÔ Î·Ù¿ÚÙÈÛ˘ ÙÔ˘
ÚÔ¸ÔÏÔÁÈÛÌÔ‡ Î·È ı· ÂÈÛËÁËı› ÙÚfiÔ˘˜ Ì›ˆÛ˘ ÙˆÓ ‰··ÓÒÓ.
™‡Ìʈӷ Ì ·ÍȈ̷ÙÔ‡¯Ô «·ÔÙÂÏ›
¿ÌÂÛË ·Ó¿ÁÎË Ô ¤ÏÂÁ¯Ô˜ ÙˆÓ ‰··ÓÒÓ,
·ÎfiÌ· Î·È Ù˘ ÙÔÈ΋˜ ·˘ÙÔ‰ÈÔ›ÎËÛ˘»,
ÂÓÒ ÙfiÓÈÛ fiÙÈ «Ú¤ÂÈ Ó· ÂϤÁ¯ÂÈ ÁÂÓÈ΋
Î·È ÎÂÓÙÚÈ΋ ΢‚¤ÚÓËÛË».
ŸÛÔÓ ·Ó·ÊÔÚ¿ ÙÔ ÛÙÚ·ÙËÁÂ›Ô ÙˆÓ
ÂÏÂÁÎÙÒÓ ÙÔ˘ ¢¡∆ ÛÙÔ ÙÚ·¤˙È ¤¯Ô˘Ó ÙÂı› ÙÚÂȘ ÚÔÙ¿ÛÂȘ: ¡· ÂÁηٷÛÙ·ıÔ‡Ó
ÛÙÔ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ ‹ ÛÙËÓ ÎÂÓÙÚÈ΋ ÙÚ¿Â˙·, ÂÓÒ ¤¯Ô˘Ó Î·È ÙËÓ ÂÈÏÔÁ‹ Ó· ·Ó·˙ËÙ‹ÛÔ˘Ó ·ÓÂÍ¿ÚÙËÙÔ ¯ÒÚÔ.
°ÂÚÌ·Ó›·, Ô ÌÂÁ¿ÏÔ˜ ÎÂÚ‰ÈṲ̂ÓÔ˜
Ù˘ ÎÚ›Û˘ ÛÙËÓ ∂˘ÚÒË
H ∂˘ÚÒË ‚˘ı›˙ÂÙ·È ÛÙË ‰›ÓË Ù˘ ‰ËÌÔÛÈÔÓÔÌÈ΋˜ ÎÚ›Û˘, ·ÏÏ¿ ÙÔ µÂÚÔÏ›ÓÔ
Â›Ó·È Ô ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ˜ ÎÂÚ‰ÈṲ̂ÓÔ˜ Û‡Ìʈӷ Ì ÙÔ ÁÂÚÌ·ÓÈÎfi ∆‡Ô: ∆Ô ·‰‡Ó·ÌÔ
¢ÚÒ ÛËÌ·›ÓÂÈ ÈÛ¯˘ÚfiÙÂÚ˜ ÂÍ·ÁˆÁ¤˜
ÂÓÒ Ë ·‚‚·ÈfiÙËÙ· ÁÈ· Ù· ÔÌfiÏÔÁ· Ù˘
˘fiÏÔÈ˘ ∂˘Úˆ˙ÒÓ˘ ÛÙ·Ì·Ù¿ ÛÙ· ÁÂÚÌ·ÓÈο Û‡ÓÔÚ·, ¯·ÌËÏÒÓÔÓÙ·˜ ÙÔ ÎfiÛÙÔ˜
ÙÔ˘ ÎÚ·ÙÈÎÔ‡ ‰·ÓÂÈÛÌÔ‡.
∏ °ËÚ·È¿ ◊ÂÈÚÔ˜ Û›ÂÙ·È, ·ÏÏ¿ Ô ‰Â›ÎÙ˘ ÙÔ˘ ¯ÚËÌ·ÙÈÛÙËÚ›Ô˘ Ù˘ ºÚ·ÓÎÊÔ‡ÚÙ˘ ̤ÓÂÈ ·ÎÏfiÓËÙÔ˜, ÛËÌÂÈÒÓÂÈ ÙÔ
ÁÂÚÌ·ÓÈÎfi Spiegel Û ·Ó¿Ï˘Û‹ ÙÔ˘ Ì ٛÙÏÔ «ÁÈ·Ù› Ë °ÂÚÌ·Ó›· Â›Ó·È Ô ÌÂÁ¿ÏÔ˜ ÎÂÚ‰ÈṲ̂ÓÔ˜ Ù˘ ÎÚ›Û˘». ™ÙËÓ ÔÚ›· ÙÔ˘
dax, Ô˘ Í·Ó·Á‡ÚÈÛ ÛÙȘ 6.000 ÌÔÓ¿‰Â˜
Î·È ‚Ú›ÛÎÂÙ·È Û Â›‰· π·ÓÔ˘·Ú›Ô˘ ÂÓÒ
ÔÈ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔÈ Â˘Úˆ·˚ÎÔ› ¯ÚËÌ·ÙÈÛÙËÚÈ·ÎÔ› ‰Â›ÎÙ˜ Û˘Ó¤¯È˙·Ó ÙËÓ ˘Ô¯ÒÚËÛË
ÙËÓ
ÂÚ·Ṳ̂ÓË
‚‰ÔÌ¿‰·, ÙÔ ÂÚÈÔ‰ÈÎfi ‚ϤÂÈ ¤Ó·
«Û·Ê¤˜
Ì‹Ó˘Ì·
ÙˆÓ ·ÁÔÚÒÓ».
K·È ÙÔ Ì‹Ó˘Ì·
·ÊÔÚ¿ ÔÏÏÔ‡˜
ÙÔÌ›˜ Ù˘ ÁÂÚÌ·ÓÈ΋˜ ÔÈÎÔÓÔÌ›·˜: Ô
ÎÂÓÙÚÈÎfiÙÂÚÔ˜ ˘ÏÒÓ·˜ Ù˘, ÔÈ ÂÍ·ÁˆÁ¤˜, ÂˆÊÂÏÔ‡ÓÙ·È
·fi ÙÔ ÊıËÓfiÙÂÚÔ Â˘ÚÒ ÂÓÒ ÔÈ Í¤ÓÔÈ
ÂÂÓ‰˘Ù¤˜ «Ú›¯ÓÔ˘Ó» ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ· ¯Ú‹Ì·Ù· ÛÙË °ÂÚÌ·Ó›·. ¡·È ÌÂÓ ÌÂÁ¿ÏÔ Ì¤ÚÔ˜ (ÂÚ›Ô˘ 60%) ÙˆÓ ÁÂÚÌ·ÓÈÎÒÓ ÂÍ·ÁˆÁÒÓ Î·Ù·Ï‹ÁÂÈ ÂÓÙfi˜ Ù˘ ∂˘Úˆ˙ÒÓ˘ ¿Ú· Â‰Ò Ë ÙÈÌ‹ ÙÔ˘ ¢ÚÒ Â›Ó·È ·‰È¿ÊÔÚË·ÏÏ¿ ÔÈ ÂÍ·ÁˆÁ¤˜ Û ∞Û›· Î·È ∏¶∞ Û˘ÓÂÈÛʤÚÔ˘Ó ÛËÌ·ÓÙÈο ÛÙËÓ ÔÈÎÔÓÔÌ›·.
π°∫¡∞£π√ º∂ƒ¡∞¡∆∂£ ∆√•√:
«µÈÒÓÔ˘Ì ÙË ‰ÈÎÙ·ÙÔÚ›· ÙˆÓ ·ÁÔÚÒÓ»
«√ ηÈÙ·ÏÈÛÌfi˜ ÙÔ˘
η˙›ÓÔ˘ Î·È Ë ‰ÈÎÙ·ÙÔÚ›· ÙˆÓ ·ÁÔÚÒÓ Î·Ù·Ê¤ÚÓÔ˘Ó Ó· ÂÈ‚ÏËıÔ‡Ó
¿Óˆ ÛÙË ‰ËÌÔÎÚ·Ù›·
Î·È ÛÙÔ˘˜ ÔÏÈÙÈÎÔ‡˜
ıÂÛÌÔ‡˜ Ù˘». ŒÙÛÈ
ÂÍËÁ› Ô πÁÎÓ¿ıÈÔ ºÂÚÓ¿ÓÙÂı ∆fiÍÔ, ÁÂÓÈÎfi˜ ÁÚ·ÌÌ·Ù¤·˜ Ù˘
ÈÛ·ÓÈ΋˜ Û˘Ó‰ÈηÏÈÛÙÈ΋˜ Û˘ÓÔÌÔÛÔÓ‰›·˜ ∫ÔÌÈıÈfiÓ˜ √ÌÚ¤Ú·˜ (CC√√), ÙËÓ
·Ú¿ÏÏËÏË ÎÚ›ÛË Ô˘ ‚ÈÒÓÔ˘Ó ÔÈ ∂ÏÏËÓ˜, ÔÈ πÛ·ÓÔ› Î·È ÔÈ ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔÈ fiψÓ
ÙˆÓ ¯ˆÚÒÓ ÙÔ˘ Â˘Úˆ·˚ÎÔ‡ ¡fiÙÔ˘ ηıÒ˜ ÚÔÂÙÔÈÌ¿˙ÂÈ ÙË ÌÂÁ¿ÏË ·ÂÚÁ›· Ù˘
8˘ πÔ˘Ó›Ô˘ ÛÙËÓ πÛ·Ó›·.
«∏ ΢‚¤ÚÓËÛË £··Ù¤ÚÔ ÙÂÏÈο ˘¤Î˘„ ÛÙÔÓ Â΂ȷÛÌfi ÙˆÓ
·ÁÔÚÒÓ Î·È ˘ÈÔı¤ÙËÛ ¤Ó· ÚfiÁÚ·ÌÌ· ÚÔÛ·ÚÌÔÁ‹˜ ÁÈ· ÙË Ì›ˆÛË ÙÔ˘ ÂÏÏ›ÌÌ·ÙÔ˜, Ì ÛÎÏËÚ¿
̤ÙÚ· ÁÈ· ÙÔ˘˜ Û˘ÓÙ·ÍÈÔ‡¯Ô˘˜,
ÙÔ˘˜ ‰ËÌÔÛ›Ô˘˜ ˘·ÏÏ‹ÏÔ˘˜, Ù·
ÂÍ·ÚÙË̤ӷ ¿ÙÔÌ· Î·È ÙÔ˘˜ ·Ó¤ÚÁÔ˘˜,
¯ˆÚ›˜ ηӤӷ ̤ÙÚÔ ÁÈ· Ù· Î¤Ú‰Ë ÙÔ˘ ÎÂÊ·Ï·›Ô˘ Î·È Ù· ˘„ËÏ¿ ÂÈÛÔ‰‹Ì·Ù·» ÙÔÓ›˙ÂÈ ÛÂ Û˘Ó¤ÓÙ¢͋ ÙÔ˘ ÚÔ˜ «∆Ô µ‹Ì·»,
ÙÔÓ›˙ÔÓÙ·˜ fiÙÈ ÔÈ ÔÏÈÙÈΤ˜ ÏÈÙfiÙËÙ·˜
¤¯Ô˘Ó ÙËÓ ›‰È· Á‡ÛË ·ÓÙÔ‡.
∫ÈÓÂ˙È΋ Ë ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË ÂÙ·ÈÚ›· ÛÙÔÓ ÎfiÛÌÔ
∏ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË ÂÙ·ÈÚ›·
ÛÙÔÓ ÎfiÛÌÔ ÌÂ ‚¿ÛË ÙËÓ
·Í›· ÙˆÓ ÌÂÙÔ¯ÒÓ Ù˘ ÛÙÔ
¯ÚËÌ·ÙÈÛÙ‹ÚÈÔ Â›Ó·È ϤÔÓ
ÎÈÓÂ˙È΋, ηıÒ˜ ÁÈ· ÚÒÙË
ÊÔÚ¿ ÛÙËÓ ÈÛÙÔÚ›· Ë ÂÙÚÂÏ·˚΋ ƒetroChina ÂÎıÚfiÓÈÛ ÙËÓ ·ÌÂÚÈηÓÈ΋
∂xxon ªobil ·fi ÙËÓ ÎÔÚ˘Ê‹ Ù˘ Û¯ÂÙÈ΋˜ Ï›ÛÙ·˜. ¶ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· ÙË
Ï›ÛÙ· F∆ Global 500 Ô˘ ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙Ô˘Ó
οı ¯ÚfiÓÔ ÔÈ «º·˚Ó¿ÓÛÈ·Ï ∆¿È̘».
∏ ÎÂÊ·Ï·ÈÔÔ›ËÛË Ù˘ ƒetroChina
·Ó‹Ïı Û ۯ‰fiÓ 330 ‰ÈÛÂηÙÔÌ̇ÚÈ·
‰ÔÏ¿ÚÈ·, ‰ËÏ·‰‹ ÂÚ›Ô˘ fiÛÔ ÔÏfiÎÏËÚÔ
ÙÔ ∞∂¶ Ù˘ ∂ÏÏ¿‰·˜ (!), ÂÓÒ Ë ÎÂÊ·Ï·ÈÔÔ›ËÛË Ù˘ ∂xxon ªobil Ì ‚¿ÛË Ù· ÛÙÔȯ›· Ô˘ Û˘ÁΤÓÙÚˆÛ·Ó ÔÈ «º·˚Ó¿ÓÛÈ·Ï
∆¿È̘» ·ÓÂÚ¯fiÙ·Ó ÛÂ... ÌfiÏȘ 316 ‰ÈÛÂηÙÔÌ̇ÚÈ· ¢ÚÒ.
™ÙËÓ ÙÚ›ÙË ı¤ÛË Ù˘ Û¯ÂÙÈ΋˜ Ï›ÛÙ·˜
‚Ú›ÛÎÂÙ·È Ë ªicrosoft, ÛÙËÓ Ù¤Ù·ÚÙË Ë
πndustrial & Commercial µank of China
Î·È ÛÙËÓ ¤ÌÙË Ë ∞pple.
£· Ú¤ÂÈ Ó· ÛËÌÂȈı›
ˆÛÙfiÛÔ fiÙÈ ·Ó Ë ÎÂÊ·Ï·ÈÔÔ›ËÛË ÙˆÓ ÂÙ·ÈÚÂÈÒÓ Â›¯Â
˘ÔÏÔÁÈÛÙ› Ì ‚¿ÛË ÙÔ
ÎÏ›ÛÈÌÔ ÙˆÓ ¯ÚËÌ·ÙÈÛÙËÚ›ˆÓ ÛÙ· Ù¤ÏË ª·˝Ô˘ Î·È fi¯È
ÛÙȘ 31 ª·ÚÙ›Ô˘ 2010, fiˆ˜
¤¯Ô˘Ó οÓÂÈ ÔÈ «º·˚Ó¿ÓÛÈ·Ï
∆¿È̘», ı· ˘‹Ú¯·Ó οÔȘ ·ÏÏ·Á¤˜ ÛÙË
Û¯ÂÙÈ΋ ηٿٷÍË. ∆ËÓ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓË
‚‰ÔÌ¿‰· Ë ∞pple ÍÂ¤Ú·Û ÙË ªicrosoft
ÛÙËÓ Î·Ù¿Ù·ÍË Ì ÙȘ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚ˜ Ù¯ÓÔÏÔÁÈΤ˜ ÂÙ·ÈÚ›˜ ÛÙÔÓ ÎfiÛÌÔ. ∏ ÎÂÊ·Ï·ÈÔÔ›ËÛË Ù˘ ÂÙ·ÈÚ›·˜ ÙÔ˘ ™ÙÈ‚ ∆˙ÔÌ˜ ÛÙȘ 27 ª·˝Ô˘ ·Ó‹Ïı Û 222 ‰ÈÛ. ‰ÔÏ¿ÚÈ· ¤Ó·ÓÙÈ 219 ‰ÈÛ. ‰ÔÏ·Ú›ˆÓ Ù˘
ªicrosoft. √È ÌÂÙÔ¯¤˜ Ù˘ ∞pple ·Í›˙Ô˘Ó
Û‹ÌÂÚ· ‰¤Î· ÊÔÚ¤˜ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ Û ۇÁÎÚÈÛË Ì fiÛÔ ¿ÍÈ˙·Ó ÚÈÓ ·fi ‰¤Î· ¯ÚfiÓÈ·, ¯¿ÚË Î˘Ú›ˆ˜ ÛÙË ÌÂÁ¿ÏË ÂÈÙ˘¯›·
Ô˘ ÛËÌ›ˆÛ ÛÙËÓ ·ÁÔÚ¿ ÙÔ iƒod ÙÔ
ÔÔ›Ô ÚˆÙÔÂÌÊ·Ó›ÛÙËÎÂ ÙÔ 2001.
¢ HMO™IO™ Y¶A§§H§O™
12Ë ™E§I¢A
TÂÙ¿ÚÙË 2 IÔ˘Ó›Ô˘ 2010
¶√§π∆π™ª√™ KAI E¶I™THMH
ª›· ∫‡ÚÈ· Û ٷÈÓ›· ÙÔ˘ ¶ÔÏ¿ÓÛÎÈ
™Ô‡‰·Û ÓÔÌÈ΋ ÛÙËÓ
√ÍÊfiÚ‰Ë, ¤¯ÔÓÙ·˜ fiÏ· Ù· ÊfiÓÙ· ÁÈ· ÌÈ· Ï·ÌÚ‹ ηÚȤڷ
ÛÙÔÓ ¯ÒÚÔ Ù˘ ‰ÈÎËÁÔÚ›·˜,
fï˜ ÔÈ ·Ó·ÌÓ‹ÛÂȘ Ô˘ ÎÔ˘‚·ÏÔ‡Û ·fi ÙȘ ·ÏȤ˜ ÎÏ·ÛÈΤ˜ Ù·Èӛ˜ ·fi ÙËÓ ·È‰È΋ Ù˘
ËÏÈΛ· ÙËÓ Ô‰‹ÁËÛ·Ó ÛÙÔÓ ‰ÚfiÌÔ Ù˘ ËıÔÔÈ›·˜. ∏ ¢¿ÊÓË
ÃÚ˘ÛÔÛÙÔÌ›‰Ë Û‹ÌÂÚ· ‰È·ÁÚ¿ÊÂÈ ÙË ‰È΋ Ù˘ ÔÚ›· ÛÙÔÓ ¯ÒÚÔ Ù˘ ˘ÔÎÚÈÙÈ΋˜ ÛÙÔ §ÔÓ‰›ÓÔ, Ì ÙÔ Î·ÏÏÈÙ¯ÓÈÎfi fiÓÔÌ· Daphne
Alexander Î·È Ì ÛËÌ·ÓÙÈÎfiÙÂÚË ›Ûˆ˜
‰Ô˘ÏÂÈ¿ Ù˘ ÙËÓ ÈÔ ÚfiÛÊ·ÙË, ÙË Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ Ù˘ ÛÙË Ó¤· Ù·ÈÓ›· ÙÔ˘ ¶ÔψÓÔ‡
ÛÎËÓÔı¤ÙË ƒÔÌ¿Ó ¶ÔÏ¿ÓÛÎÈ «∞fiÚ·ÙÔ˜
Û˘ÁÁڷʤ·˜».
ªÂÁ¿ÏˆÛ Û ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ· ‰ÈÎËÁfiÚˆÓ
ÛÙËÓ ∫‡ÚÔ Î·È ‹Ù·Ó ÂfiÌÂÓÔ, fiˆ˜ Û˘ÓËı›˙ÂÙ·È Ù· ·È‰È¿ Ó· ·ÎÔÏÔ˘ıÔ‡Ó ÙÔ
Â¿ÁÁÂÏÌ· ÙˆÓ ÁÔÓÈÒÓ ÙÔ˘˜, Ó· Á›ÓÂÈ Î·È
Ë ›‰È· ÓÔÌÈÎfi˜. ŒÙÛÈ, Ë ¢¿ÊÓË ÃÚ˘ÛÔÛÙÔÌ›‰Ë ‚Ú¤ıËΠ·Ì¤Ûˆ˜ ÌÂÙ¿ ÙËÓ ·ÔÊÔ›-
ÙËÛ‹ Ù˘ ·fi ÙÔ Ï‡ÎÂÈÔ ÛÙÔ
§ÔÓ‰›ÓÔ, Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ ÛÙÔ
¶·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈÔ Ù˘ √ÍÊfiډ˘,
Ó· ÛÔ˘‰¿˙ÂÈ ÓÔÌÈ΋. ªÂ ÙËÓ
ÂÈÛÙÚÔÊ‹ Ù˘ fï˜ ÛÙÔ ÓËÛ›,
ηٿϷ‚ ˆ˜ Ë ‰ÈÎËÁÔÚ›·
‰ÂÓ ‹Ù·Ó ·˘Ùfi Ô˘ ‹ıÂÏÂ
Ú·ÁÌ·ÙÈο ˆ˜ ηÚȤڷ ηÈ
¿Ú¯ÈÛ ӷ ·Û¯ÔÏÂ›Ù·È ÂÚ·ÛÈÙ¯ÓÈο Ì ÙÔ ı¤·ÙÚÔ.
™ÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· ÛÔ‡‰·ÛÂ
ÛÙÔ LAMDA, ÌÈ· ·fi ÙȘ ηχÙÂÚ˜ ‰Ú·Ì·ÙÈΤ˜ Û¯ÔϤ˜ ÙÔ˘ §ÔÓ‰›ÓÔ˘,
·fi fiÔ˘ ·ÔÊÔ›ÙËÛ ÙÔ 2006. ∞fi ÙfiÙÂ
˙ÂÈ Î·È ÂÚÁ¿˙ÂÙ·È ÛÙÔ §ÔÓ‰›ÓÔ Ì ÙÔ Î·ÏÏÈÙ¯ÓÈÎfi fiÓÔÌ· Daphne Alexander. ¶¤ÓÙ ¯ÚfiÓÈ· ÌÂÙ¿, Ë Ó·ڋ ¢¿ÊÓË ¤¯ÂÈ ¤Ó·
·ÍÈÔÛËÌ›ˆÙÔ ‚ÈÔÁÚ·ÊÈÎfi, ÌÂ Û˘ÌÌÂÙÔ¯¤˜ Û ͤÓ˜ ÙËÏÂÔÙÈΤ˜ ÛÂÈÚ¤˜, ı·ÙÚÈΤ˜ ·Ú·ÛÙ¿ÛÂȘ ÛÙÔ §ÔÓ‰›ÓÔ Î·È ÎÈÓËÌ·ÙÔÁÚ·ÊÈΤ˜ Ù·Èӛ˜, Ì ÙÂÏÂ˘Ù·›·, ›Ûˆ˜
ÛËÌ·ÓÙÈÎfiÙÂÚË, ÙËÓ ·ÚÔ˘Û›· Ù˘ ÛÙË
Ó¤· Ù·ÈÓ›· ÙÔ˘ ¶ÔψÓÔ‡ ÛÎËÓÔı¤ÙË ƒÔÌ¿Ó ¶ÔÏ¿ÓÛÎÈ «∞fiÚ·ÙÔ˜ Û˘ÁÁڷʤ·˜».
∞ÊÈÂڈ̤ÓÔ ÛÙ· 50 ¯ÚfiÓÈ·
Ù˘ ∫˘Úȷ΋˜ ¢ËÌÔÎÚ·Ù›·˜
ªÈ· ÛËÌ·ÓÙÈ΋ ‰ÈÂıÓ‹˜ Û˘Ó¿ÓÙËÛË
¯ÔÚÔ‡ Ì ÙË Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ÔÏÏÒÓ ¯ˆÚÒÓ Ù˘ ∂˘ÚÒ˘. ŒÓ· ·ÓfiÚ·Ì·
¯ÔÚÔ‡ ÛÙÔ ÔÔ›Ô ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÔÓÙ·È ÔÈ
Ù¿ÛÂȘ ÙÔ˘ Û‡Á¯ÚÔÓÔ˘ ¯ÔÚÔ‡.
∆Ô ºÂÛÙÈ‚¿Ï, Ô˘ ¤¯ÂÈ ‹‰Ë ηٷÍȈı› ÛÙÔÓ Â˘Úˆ·˚Îfi ¯ÒÚÔ, Û˘ÁÎÂÓÙÚÒÓÂÈ Î¿ı ¯ÚfiÓÔ ÙÔ ÂӉȷʤÚÔÓ
ÔÏÏÒÓ ¯ˆÚÒÓ, ÁÈ’ ·˘Ùfi Î·È Ô ·ÚÈıÌfi˜ Û˘ÌÌÂÙÔ¯ÒÓ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È Û „ËÏ¿
Â›‰·. º¤ÙÔ˜ Û˘ÌÌÂÙ¤¯Ô˘Ó Û˘ÓÔÏÈο 11 ¯ÒÚ˜.
∆Ô ÊÂÙÈÓfi ºÂÛÙÈ‚¿Ï ı· Â›Ó·È ·ÊÈÂڈ̤ÓÔ ÛÙ· 50 ¯ÚfiÓÈ· Ù˘ ∫˘Úȷ΋˜
¢ËÌÔÎÚ·Ù›·˜ Î·È Ë Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ οıÂ
¯ÒÚ·˜ ıˆÚÂ›Ù·È ˆ˜ ̤ÚÔ˜ Ù˘ Â›ÛËÌ˘ Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹˜ Ù˘ ÛÙȘ ÂΉËÏÒÛÂȘ ÁÈ· ÙËÓ Â¤ÙÂÈÔ.
∆Ô ºÂÛÙÈ‚¿Ï ı· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈËı›
·fi ÙȘ 2 ̤¯ÚÈ ÙȘ 30 πÔ˘Ó›Ô˘, ÛÙÔ ı¤·ÙÚÔ ƒÈ¿ÏÙÔ, ÛÙË §ÂÌÂÛfi, Î·È ÛÙÔ ı¤·ÙÚÔ ¶·ÏÏ¿˜, ÛÙË §Â˘ÎˆÛ›·.
∏ Ù·ÈÓ›· ÙÔ˘ ¶·Û¯¿ÏË ¶··¤ÙÚÔ˘ «∞¡∞™∫∞¶∆√¡∆∞™ ∆∏
™∞§∞ªπ¡∞ ∆∏™ ∫À¶ƒ√À, 1952-1974: 34 Ã√¡π∞ ª∂∆∞», ·¤Û·Û ¤·ÈÓÔ ·fi ÙËÓ ÎÚÈÙÈ΋ ÂÈÙÚÔ‹ Ù˘ 8˘ ¢ÈÂıÓÔ‡˜ ™˘Ó¿ÓÙËÛ˘ ∞Ú¯·ÈÔÏÔÁÈ΋˜ ∆·ÈÓ›·˜ ÙÔ˘ ªÂÛÔÁÂÈ·ÎÔ‡ ÃÒÚÔ˘ ∞ÁÒÓ Ô˘ ‰ÈÂÍ‹¯ıË ÛÙËÓ ∞ı‹Ó·.
™‡Ìʈӷ Ì ÙÔ ÛÎÂÙÈÎfi Ù˘ ∂ÈÙÚÔ‹˜, Ô ¤·ÈÓÔ˜ ÛÙÔÓ
¶·Û¯¿ÏË ¶··¤ÙÚÔ˘ ·ÔÓÂÌ‹ıËΠ«ÁÈ· ÙÔÓ ÙÚfiÔ Ô˘ Ô
ÛÎËÓÔı¤Ù˘ ¯ÂÈÚ›˙ÂÙ·È ÙÔ ·Ú¯ÂÈ·Îfi ˘ÏÈÎfi Î·È ÙË Û˘Ó·ÈÛıËÌ·ÙÈ΋ Û¯¤ÛË ÙÔ˘ ·Ú¯·ÈÔÏfiÁÔ˘ Ì ÙÔÓ ¯ÒÚÔ».
™ËÌÂÈÒÓÂÙ·È fiÙÈ Ë ÊÂÙÈÓ‹ ‰ÈÔÚÁ¿ÓˆÛË ÙÔ˘ ∞°ø¡∞ ¤ÁÈÓ ÛÂ
Û˘ÓÂÚÁ·Û›· Ì ÙÔÓ ¶ÔÏÈÙÈÛÌÈÎfi √ÚÁ·ÓÈÛÌfi ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ ∞ıËÓ·›ˆÓ Î·È Û˘ÌÌÂÙ›¯·Ó ÂÚ›Ô˘ 200 Ù·Èӛ˜ ·fi 28 ¯ÒÚ˜.
∏ ˙ˆ‹ ÙÔ˘ ¶˘ı·ÁfiÚ· ÙÔ˘ ™¿ÌÈÔ˘
Á›ÓÂÙ·È Ù·ÈÓ›·
™ÙÔ Ó‡̷ Ù˘ ÙÂÏÂ˘Ù·›·˜ Ù¿Û˘ Ô˘ ı¤ÏÂÈ ÙËÓ
·Ú¯·›· ∂ÏÏ¿‰· Î·È Ì˘ıÔÏÔÁ›· Ó· ··Û¯ÔÏÔ‡Ó
ÔÏϤ˜ ÎÈÓËÌ·ÙÔÁÚ·ÊÈΤ˜
Ù·Èӛ˜, Ô Ì·ıËÌ·ÙÈÎfi˜ÊÈÏfiÛÔÊÔ˜ ¶˘ı·ÁfiÚ·˜
Á›ÓÂÙ·È «ÚˆÙ·ÁˆÓÈÛÙ‹˜»
ÌÈ·˜ ÎÈÓËÌ·ÙÔÁÚ·ÊÈ΋˜
·Ú·ÁˆÁ‹˜ Ì ϷÌÂÚfi
ηÛÙ.
∆· Á˘Ú›ÛÌ·Ù· ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ó· Á›ÓÔ˘Ó Î·È ÛÙËÓ
∂ÏÏ¿‰· ·fi ÙÔÓ ™Â٤̂ÚÈÔ Î·È Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ
ÛÙË ™¿ÌÔ Î·È ÙÔ˘˜ ¢ÂÏÊÔ‡˜. ¶·Ú¿ÏÏËÏ·, Á˘Ú›ÛÌ·Ù· ı· Á›ÓÔ˘Ó ÛÙÔ µ¤ÏÁÈÔ Î·È ÙÔ §Ô˘ÍÂÌ‚Ô‡ÚÁÔ.
∏ Ù·ÈÓ›· «¶˘ı·ÁfiÚ·˜.
√È ‡Ï˜ ÙÔ˘ ʈÙfi˜» Â›Ó·È ‚·ÛÈṲ̂ÓË
ÛÙÔ ÔÌÒÓ˘ÌÔ ‚È‚Ï›Ô
Ù˘ ª›· ™¤ÚÌÂÚ.
™ÙËÓ Î·Ú¤ÎÏ· ÙÔ˘
ÛÎËÓÔı¤ÙË ı· ηı›ÛÂÈ
Ô ÃÈÏÈ·Ófi˜ ƒ·Ô‡Ï ƒÔ˘›˙.
¶ÔÏÏÔ›
‰È¿ÛËÌÔÈ
·ÛÙ¤Ú˜ ÙÔ˘ ÃfiÏÈÁÔ˘ÓÙ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È ÛÂ Û˘˙ËÙ‹ÛÂȘ ÁÈ· ÙËÓ ·Ó¿ÏË„Ë ÂÓfi˜ ÚfiÏÔ˘. ∞Ó¿ÌÂÛ¿ ÙÔ˘˜ Ô ∆˙ÔÓ
ª¿ÏÎÔ‚ÈÙ˜ (ÁÈ· ÙÔ ÚfiÏÔ ÙÔ˘ ¶˘ı·ÁfiÚ·), Ô
∆˙¤Ú·ÏÓÙ
ª¿ÙÏÂÚ
(¶˘ı·ÁfiÚ·˜ Û Ӥ·
ËÏÈΛ·), Ë ¶ÂÓ¤ÏÔÂ
∫ÚÔ˘ı, Ô ªÂÓ ∫›ÓÁÎÛÏÂ˚, Ô ªÚ¤ÓÙ·Ó
ºÚ¤È˙ÂÚ,
Ô
∫¤ÈÛÈ
∞ÊÏÂÎ Î·È Ô ¶¿ÙÚÈÎ ™ÙÔ‡·ÚÙ.
∏ √˘ÚÔ˘ÁÔ˘¿Ë... ÙÚ·ÁÔ˘‰¿ÂÈ ŸÌËÚÔ
™ÙË ªÂϛӷ ªÂÚÎÔ‡ÚË Â›Ó·È ·ÊÈÂڈ̤ÓÔ
ÙÔ 29Ô ºÂÛÙÈ‚¿Ï µÈ‚Ï›Ô˘
∂ηÙÔÓÙ¿‰Â˜ ÂΉÔÙÈÎÔ›
Ô›ÎÔÈ Ù˘ ∂ÏÏ¿‰·˜ ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙Ô˘Ó ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ˘˜
·fi 30.000 Ù›ÙÏÔ˘˜ ‚È‚Ï›ˆÓ ·fi ÙËÓ ÂÏÏËÓÈ΋
Î·È Í¤ÓË ‚È‚ÏÈÔ·Ú·ÁˆÁ‹
ÛÙÔ 29Ô ºÂÛÙÈ‚¿Ï µÈ‚Ï›Ô˘
£ÂÛÛ·ÏÔӛ΢, Ô˘ ÍÂΛÓËÛ ‹‰Ë ÛÙËÓ ·Ú·Ï›·
Ù˘ £ÂÛÛ·ÏÔӛ΢ Î·È ı·
ÔÏÔÎÏËÚˆı› ÛÙȘ 13 πÔ˘Ó›Ô˘.
∏ ÊÂÙÈÓ‹ ‰ÈÔÚÁ¿ÓˆÛË
Â›Ó·È ·ÊÈÂڈ̤ÓË ÛÙ· 90
¯ÚfiÓÈ· ·fi ÙË Á¤ÓÓËÛË
™ËÌ·ÓÙÈ΋ ‰È¿ÎÚÈÛË ÁÈ· ÙËÓ ∫‡ÚÔ
Ù˘ ªÂϛӷ˜ ªÂÚÎÔ‡ÚË,
Ô˘ ˘‹ÚÍÂ Ë È‰Ú‡ÙÚÈ·
ÙÔ˘ ıÂÛÌÔ‡.
∂Í¿ÏÏÔ˘, ·fi ÙȘ 4 ˆ˜
ÙȘ 20 πÔ˘Ó›Ô˘ ı· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈËı› ¤ÎıÂÛË ÊˆÙÔÁÚ·Ê›·˜ Ì ı¤Ì· ÙË
«ª∂§π¡∞ ª∂ƒ∫√Àƒ∏».
£· ÊÈÏÔÍÂÓËı› ÛÙÔ ∫¤ÓÙÚÔ ¶ÔÏÈÙÈÛÌÔ‡ ÙÔ˘ ‰‹ÌÔ˘ £ÂÛÛ·ÏÔӛ΢ ηÈ
Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈÂ›Ù·È ÛÂ Û˘ÓÂÚÁ·Û›· Ì ÙÔ ÿ‰Ú˘Ì·
ªÂϛӷ ªÂÚÎÔ‡ÚË.
«ªÔÚ› Ë ∂ÏÏ¿‰· Ó·
‚Ú›ÛÎÂÙ·È Û ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋
ÎÚ›ÛË, ·ÏÏ¿ Ô ÔÏÈÙÈÛÙÈÎfi˜
Ù˘ ÏÔ‡ÙÔ˜ Â›Ó·È ÙfiÛÔ
ÌÂÁ¿ÏÔ˜ Ô˘ Ì·˜ ¯·Ú›˙ÂÙ·È ·Ïfi¯ÂÚ·, Û fiÏÔ˘˜
ÙÔ˘˜ Ôϛ٘ ÙÔ˘ ÎfiÛÌÔ˘», ‰‹ÏˆÛÂ Ë ª·ÚÁ·Ú›Ù· §·ÚȤڷ, ‰È¢ı‡ÓÙÚÈ·
ÙÔ˘ π‰Ú‡Ì·ÙÔ˜ «ª·Ú›·
∆Û¿ÎÔ˜», ÛÙÔ ªÔÓÙ‚›‰ÂÔ
Ù˘ √˘ÚÔ˘ÁÔ˘¿Ë˜, ÌÂ
·ÊÔÚÌ‹ ÙȘ «∏̤Ú˜ √Ì‹ÚÔ˘» Ô˘ Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹ıËηÓ
ÙËÓ ÂÚ·Ṳ̂ÓË
‚‰ÔÌ¿‰· ÛÙË Ì·ÎÚÈÓ‹ ¯ÒÚ· Ù˘ §·ÙÈÓÈ΋˜ ∞ÌÂÚÈ΋˜.
√È «∏̤Ú˜ √Ì‹ÚÔ˘»,
fiˆ˜ ÔÓÔÌ¿˙ÔÓÙ·È ÔÈ ÂΉËÏÒÛÂȘ ÁÈ· ÙÔÓ ŒÏÏËÓ·
ÔÈËÙ‹, Â›Ó·È ÛÂÈÚ¿ ÔÏÈÙÈÛÙÈÎÒÓ ‰ÚÒÌÂÓˆÓ Ì ÂÈÌÔÚʈÙÈο ÛÂÌÈÓ¿ÚÈ· ·fi
Âͤ¯ÔÓÙ˜ ÂÏÏËÓÈÛÙ¤˜ Ù˘
§·ÙÈÓÈ΋˜ ∞ÌÂÚÈ΋˜, Û˘˙ËÙ‹ÛÂȘ ÛÙÚÔÁÁ˘Ï‹˜ ÙÚ·¤˙˘, Ì·ıËÙÈÎfi ‰È·ÁˆÓÈÛÌfi ˙ˆÁÚ·ÊÈ΋˜, ÂÓÒ ·ÚÔ˘ÛÈ¿ÛÙËÎ·Ó Î·È ÔÈ ·Ú·ÛÙ¿ÛÂȘ πÏÈ¿‰·, √Ú¤ÛÙÂÈ· Î·È ∏ϤÎÙÚ· ·fi ıÂ-
·ÙÚÈΤ˜ ÔÌ¿‰Â˜ ÙÔ˘ ªÔÓÙ‚›‰ÂÔ.
∏ ¤Ó·ÚÍË ÙˆÓ ÂΉËÏÒÛÂˆÓ ¤ÁÈÓ ÛÙȘ 15 ª·˝Ô˘
ÛÙËÓ Ï·Ù›· ∞Ù¤Ó·˜ ÛÙÔ
ªÔÓÙ‚›‰ÂÔ, fiÔ˘ Ê˘Ù‡ÙËÎ·Ó Û˘Ì‚ÔÏÈο Ù¤ÛÛÂÚ·
‰¤ÓÙÚ· ÂÏÈ¿˜, ‰›Ï· ÛÙËÓ
ÚÔÙÔÌ‹ ÙÔ˘ √Ì‹ÚÔ˘, ·ÚÔ˘Û›· Ù˘ ˘Ô˘ÚÁÔ‡ ¶ÔÏÈÙÈÛÌÔ‡ Ù˘ √˘ÚÔ˘ÁÔ˘¿Ë˜, ÂÈÛ‹ÌˆÓ Î·È ÔÏÏÒÓ
ÊÈÏÂÏÏ‹ÓˆÓ.
«¡·˘·Ú¯›‰·» ÙˆÓ ÂΉËÏÒÛÂˆÓ ‹Ù·Ó ÔÈ Ì·Ú·ıÒÓȘ ·Ó·ÁÓÒÛÂȘ/ÙÚ·ÁÔ˘‰›ÛÌ·Ù· Ù˘ πÏÈ¿‰·˜
Î·È Ù˘ √‰‡ÛÛÂÈ·˜ Ô˘
Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹ıËÎ·Ó ÛÙÔ
ÂÈ‚ÏËÙÈÎfi ·ÌÊÈı¤·ÙÚÔ
ÙÔ˘ ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ Ù˘
¢ËÌÔÎÚ·Ù›·˜ Ù˘ √˘ÚÔ˘ÁÔ˘¿Ë˜ ÛÙÔ ªÔÓÙ‚›‰ÂÔ.
∞ÎÔ‡ÛÙËÎ·Ó ·ÔÛ¿ÛÌ·Ù· Û 16 ÁÏÒÛÛ˜ ·fi ‰Èψ̿Ù˜ ̤¯ÚÈ Î·È Ì·ıËÙ¤˜ ·fi ÙȘ ÈÔ ·ÔÌ·ÎÚ˘Ṳ̂Ó˜ ÂÚÈÔ¯¤˜ Ù˘ √˘ÚÔ˘ÁÔ˘¿Ë˜.
∞Ó¿ÌÂÛ· ÛÙÔ˘˜ ·Ó·ÁÓÒÛÙ˜ ÂÎÙfi˜ ·fi ÚÒËÓ
ÚÔ¤‰ÚÔ˘˜ Ù˘ ¯ÒÚ·˜,
ÔÏÈÙÈÎÔ‡˜, ÂÎÚÔÛÒÔ˘˜
ÙˆÓ Ù¯ÓÒÓ Î·È ÙˆÓ ÁÚ·ÌÌ¿ÙˆÓ, Û˘ÌÌÂÙ›¯Â Î·È Ô
ÂıÓÈÎfi˜ Û˘ÁÁڷʤ·˜ Ù˘
√˘ÚÔ˘ÁÔ˘¿Ë˜ ∂ÓÙÔ˘¿Ú‰Ô
°Î·Ï¿ÓÔ, ·ÁÎÔÛÌ›ˆ˜
ÁÓˆÛÙfi˜ ÁÈ· ÙÔ ‚È‚Ï›Ô ÙÔ˘
«√È ·ÓÔȯ٤˜ ÊϤ‚˜ Ù˘
§·ÙÈÓÈ΋˜ ∞ÌÂÚÈ΋˜».
™ÙËÓ √˘ÚÔ˘ÁÔ˘¿Ë Û˘Ì‚·›ÓÂÈ ÙÔ ·Ú¿‰ÔÍÔ Ê·ÈÓfiÌÂÓÔ Ó· ˘¿Ú¯Ô˘Ó ¿Óˆ ·fi 3.000 ŒÏÏËÓ˜ ÌÂÙ·Ó¿ÛÙ˜ ·ÏÏ¿ Î·È ‰ÈÏ¿ÛÈÔ˜ ·ÚÈıÌfi˜ √˘ÚÔ˘ÁÔ˘·ÓÒÓ Ô˘ ÌÈÏÔ‡Ó ÂÏÏËÓÈο.
ŒÓ· ‚‹Ì· ÈÔ ÎÔÓÙ¿ ÛÙËÓ Ù¯ÓËÙ‹ ˙ˆ‹
°ÎÔÓÙ¿Ú: «£· ¤ÚÂÂ
Ó· ¢¯·ÚÈÛÙ‹ÛÔ˘Ì ÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·»
¡¤· ÊÈÏÂÏÏËÓÈο ÌËӇ̷ٷ ¤ÛÙÂÈÏÂ Ô ∑·Ó-§ÈÎ
°ÎÔÓÙ¿Ú, ÌÂ ·ÊÔÚÌ‹ ÙËÓ
ÚÔ‚ÔÏ‹ Ù˘ Ù·ÈÓ›·˜ ÙÔ˘
«Film Socialism», ÛÙÔ 63Ô
ÎÈÓËÌ·ÙÔÁÚ·ÊÈÎfi ÊÂÛÙÈ‚¿Ï ÙˆÓ ∫·ÓÓÒÓ, ÙÔÓ›˙ÔÓÙ·˜ ˆ˜ «fiÏÔ˜ Ô ÎfiÛÌÔ˜
¯ÚˆÛÙ¿ÂÈ ¯Ú‹Ì·Ù· Û‹ÌÂÚ· ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·».
√ °¿ÏÏÔ˜ ÛÎËÓÔı¤Ù˘ Â›Ó·È Ô ÌÂÁ¿ÏÔ˜
·ÒÓ ·fi ÙȘ ∫¿ÓÓ˜, ηıÒ˜ Ì ÂÈÛÙÔÏ‹
ÙÔ˘ ÚÔ˜ ÙÔ ‰È¢ı˘ÓÙ‹ ÙÔ˘ ÊÂÛÙÈ‚¿Ï
·Ó·ÎÔ›ÓˆÛ ˆ˜ ‰ÂÓ ı· ·Ú·ÛÙ› ÛÙËÓ
ÚÂÌȤڷ Ù˘ Ù·ÈÓ›·˜ ÙÔ˘, «ÏfiÁˆ ÚÔ‚ÏËÌ¿ÙˆÓ ÂÏÏËÓÈÎÔ‡ Ù‡Ô˘».
«£· ¤ÚÂ ӷ ¢¯·ÚÈÛÙ‹ÛÔ˘Ì ÙËÓ
∂ÏÏ¿‰·. ∂›Ó·È Ë ¢‡ÛË Ô˘
¯ÚˆÛÙ¿ÂÈ ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·. ∏
ÊÈÏÔÛÔÊ›·, Ë ‰ËÌÔÎÚ·Ù›·,
Ë ÙÚ·Áˆ‰›·... ¶¿ÓÙ· ͯӿÌ ÙË Û¯¤ÛË ·Ó¿ÌÂÛ· ÛÙËÓ
ÙÚ·Áˆ‰›· Î·È ÙË ‰ËÌÔÎÚ·Ù›·», ‰‹ÏˆÛ ÛÂ Û˘Ó¤ÓÙ¢͋ ÙÔ˘, Ô˘ ‰ËÌÔÛȇÙËÎÂ
Û Á·ÏÏÈÎfi ÂÚÈÔ‰ÈÎfi.
«ÃˆÚ›˜ ™ÔÊÔÎÏ‹ ‰ÂÓ ı· ˘‹Ú¯Â ¶ÂÚÈÎÏ‹˜. Èڛ˜ ÙÔÓ ¶ÂÚÈÎÏ‹ ‰ÂÓ ı· ˘‹Ú¯Â
™ÔÊÔÎÏ‹˜. √ Ù¯ÓÔÏÔÁÈÎfi˜ ÎfiÛÌÔ˜ ÛÙÔÓ
ÔÔ›Ô ˙ԇ̠ٷ ¯ÚˆÛÙ¿ fiÏ· ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·. ¶ÔÈÔ˜ ·Ó·Î¿Ï˘„ ÙË ÏÔÁÈ΋; √ ∞ÚÈÛÙÔÙ¤Ï˘... ŸÏÔ˜ Ô ÎfiÛÌÔ˜ ¯ÚˆÛÙ¿ÂÈ
¯Ú‹Ì·Ù· Û‹ÌÂÚ· ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·» ÙfiÓÈÛÂ.
∞ÌÂÚÈηÓÔ› ÂÈÛÙ‹ÌÔÓ˜, ÌÂÙ¿ ·fi ÔÏÏ¿ ¯ÚfiÓÈ· ÂÚ¢ÓÒÓ, ηÙfiÚıˆÛ·Ó
Ó· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ‹ÛÔ˘Ó ¤Ó·
Û˘ÓıÂÙÈÎfi ˙ˆÓÙ·Ófi ·ÙÙ·ÚÔ Ô˘ ʤÚÓÂÈ ¤Ó· ‚‹Ì·
ÈÔ ÎÔÓÙ¿ ÛÙËÓ Ù¯ÓËÙ‹
˙ˆ‹.
√È ÂÚ¢ÓËÙ¤˜, ˘fi ÙÔÓ
‰Ú· ∫ÚÂÁÎ µ¤ÓÙÂÚ, Ô ÔÔ›Ô˜ ›¯Â ÚˆÙÔÛٷًÛÂÈ Î·È
ÛÙËÓ ·Ó¿ÁÓˆÛË ÙÔ˘ ·ÓıÚˆ›ÓÔ˘ ÁÔÓȉÈÒÌ·ÙÔ˜,
·Ó¤Ù˘Í·Ó Ù¯ÓËÙ¿ ÙÔ ÁÂÓÂÙÈÎfi «ÏÔÁÈÛÌÈÎfi» ÂÓfi˜ ‚·ÎÙËÚ›Ô˘ Î·È ÛÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· ÙÔ
ÂÈÛ‹Á·Á·Ó Û ¤Ó· ·ÙÙ·ÚÔ. ¢ËÌÈÔ˘ÚÁ‹ıËΠ¤ÙÛÈ ¤Ó· ÌÈÎÚfi‚ÈÔ ÌÂ Û˘ÓıÂÙÈÎfi
DNA, Ô˘ ‰ÂÓ ·ÔÙÂÏ› ·ÎfiÌ· ÌÈ· Ï‹Úˆ˜ Ù¯ÓËÙ‹ ˙ˆ‹, ·ÏÏ¿ ·ÓÔ›ÁÂÈ ÙÔ ‰ÚfiÌÔ
ÁÈ’ ·˘Ù‹Ó ÛÙÔ Ì¤ÏÏÔÓ.
«¶ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· ÙÔ ÚÒÙÔ ·˘Ùfi-·Ó··-
Ú·ÁfiÌÂÓÔ Â›‰Ô˜ ÛÙÔÓ Ï·Ó‹ÙË
Ì·˜, ÙÔ˘ ÔÔ›Ô˘ Ô ·Ù¤Ú·˜ Â›Ó·È ¤Ó·˜ ÎÔÌÈÔ‡ÙÂÚ», ‰‹ÏˆÛÂ
Ô µ¤ÓÙÂÚ. ∆Ô Â›Ù¢ÁÌ· ÙˆÓ
ÂÚ¢ÓËÙÒÓ ÙÔ˘ πÓÛÙÈÙÔ‡ÙÔ˘
∫ÚÂÁÎ µ¤ÓÙÂÚ, Ô˘ ·ÚÔ˘ÛÈ¿ÛÙËÎÂ
ÛÙÔ
ÂÚÈÔ‰ÈÎfi
«Science», Û‡Ìʈӷ Ì ÙÔ
BBC Î·È ÙÔ Ú·ÎÙÔÚÂ›Ô ƒfiÈÙÂÚ, ¯·ÈÚÂÙ›ÛÙËÎÂ Û·Ó ÛËÌ·ÓÙÈÎfi ÂÈÛÙËÌÔÓÈÎfi ‚‹Ì·,
fï˜ ÔÈ ÂÈÎÚÈÙ¤˜ ÂÂÛ‹Ì·Ó·Ó fiÙÈ Ë ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›· Û˘ÓıÂÙÈÎÒÓ ÔÚÁ·ÓÈÛÌÒÓ ÁÂÓÓ¿ ÔÏÏÔ‡˜ ÎÈÓ‰‡ÓÔ˘˜. ∞fi ÙËÓ ÏÂ˘Ú¿ ÙÔ˘˜, ÔÈ ÂÚ¢ÓËÙ¤˜
¢ÂÏÈÛÙÔ‡Ó fiÙÈ Ô Û¯Â‰È·ÛÌfi˜ Ù¯ÓËÙÒÓ
‚·ÎÙËÚÈ·ÎÒÓ Î˘ÙÙ¿ÚˆÓ ı· ÂÈÙÚ¤„ÂÈ ÙËÓ
·Ó¿Ù˘ÍË Ó¤ˆÓ Ê·Ú̿ΈÓ, ·ÏÏ¿ Î·È Î·˘Û›ÌˆÓ, ÂÓÒ ÌÔÚ› Ó· ‚ÔËı‹ÛÂÈ ·ÎfiÌ·
Î·È ÛÙËÓ ·ÔÚÚfiÊËÛË ÙˆÓ «·ÂÚ›ˆÓ ÙÔ˘
ıÂÚÌÔÎË›Ô˘» Î·È ÛÙËÓ ÎÏÈÌ·ÙÈ΋ ·ÏÏ·Á‹.
¢ HMO™IO™ Y¶A§§H§O™
TÂÙ¿ÚÙË 2 IÔ˘Ó›Ô˘ 2010
13Ë ™E§I¢A
°È· ÙÔÓ ÂχıÂÚfi Û·˜ ¯ÚfiÓÔ
METPIO
™Ù·˘ÚfiÏÂÍÔ
√ƒπ∑√¡∆π∞
¶Ò˜ ·›˙ÂÙ·È
1. ∫ˆÌÈÎfi Ì˘ıÈÛÙfiÚËÌ· Ù˘
∆˙¤ÈÓ ŸÛÙÂÓ – ∂˘ÌÂÓ‹˜
‰È¿ıÂÛË ÚÔ˜ οÔÈÔÓ.
ÙÔ SUDOKU
2. ∞ÏÏÈÒ˜ ÙÔ Î¿Ú‚Ô˘ÓÔ.
√È Î·ÓfiÓ˜ ÙÔ˘ ·È¯ÓȉÈÔ‡
Â›Ó·È ·ÏÔ›: ∆· ÎÂÓ¿ Û˘ÌÏËÚÒÓÔÓÙ·È Ì ·ÚÈıÌÔ‡˜ ·fi
ÙÔ 1 ¤ˆ˜ ÙÔ 9. ∫¿ı ÔÚÈ˙fiÓÙÈ· ÁÚ·ÌÌ‹, οı οıÂÙË
ÁÚ·ÌÌ‹ Î·È Î¿ı ÙÂÙÚ¿ÁˆÓÔ
3x3 ı· Ú¤ÂÈ Ó· ÂÚȤ¯Ô˘Ó
ÌÈ· ÌfiÓÔ ÊÔÚ¿ οı ·ÚÈıÌfi
·fi ÙÔ 1 ¤ˆ˜ ÙÔ 9.
3. ∂ÈÊÒÓËÌ· – ÕÁÁÏÔ˜ ÚÔÌ·ÓÙÈÎfi˜ ÔÈËÙ‹˜ (1795 –
1821) – ¶ÚÔÛˆÈ΋
·ÓÙˆÓ˘Ì›·.
4. πÙ·Ï›‰· ·ÚÔ˘ÛÈ¿ÛÙÚÈ· –
ªfiÚÈÔ fiÚÎˆÓ – ∆Ú·Áˆ‰›· ÙÔ˘ ∂˘ÚÈ›‰Ë.
5. ∞ÁÁÏÈÎfi Û‡ÌʈÓÔ – ¢ÂÓ
‰›ÓÂÈ ÙfiÎÔ.
6. ∆Ô Û¯ÂÙÈÎfi Ì ÙËÓ ÎÈ̈ϛ·.
¶Ò˜ Ó· ÍÂÎÈÓ‹ÛÂÙÂ
¢Y™KO§O
7. §¤ÍË Û·ÚÙÈ¿ÙÈ΢ ÊÚ¿Û˘ – ∆ÒÚ· (·Ú¯.) – …
¶ÂÓ: ËıÔÔÈfi˜.
8. ™˘Ó¯fiÌÂÓ· ÛÙËÓ … ¿ÚÛË
– ¶È·Ù¤Ï· (·Ú¯.) – ™‡Ó‰ÂÛÌÔ˜.
MËÓ ·Ú¯›ÛÂÙ ÙÔ ·˙Ï Ì·ÓÙ‡ÔÓÙ·˜ Î·È ÙÔÔıÂÙÒÓÙ·˜
Ù˘¯·›Ô˘˜ ·ÚÈıÌÔ‡˜. OÈ ˘Ôı¤ÛÂȘ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ηٷÛÙÚ¤„Ô˘Ó ÙÔ ·˙Ï Î·È Ë Â›Ï˘ÛË ÙÔ˘ Ó· ¿ÚÂÈ ÒÚ˜
ÔÏfiÎÏËÚ˜! TÔÔıÂÙ‹ÛÙÂ
¤Ó· ·ÚÈıÌfi ÌfiÓÔ fiÙ·Ó Â›ÛÙÂ
Û›ÁÔ˘ÚÔÈ fiÙÈ ¤¯ÂÙ ÂÓÙÔ›ÛÂÈ
ÙËÓ ÛˆÛÙ‹ ı¤ÛË Ô˘ ÌÔÚ›
Ó· ÌÂÈ. •ÂÎÈÓ‹ÛÙ Ì ۇÁÎÚÈÛË ÙˆÓ ÙÂÙÚ·ÁÒÓˆÓ Ô˘
¤¯Ô˘Ó Ù· ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ· ÛÙÔȯ›·, ÂΛ ÔÈ ÂÈÏÔÁ¤˜ Û·˜ Â›Ó·È Ôχ ÏÈÁfiÙÂÚ˜.
9. ªÂÙ·ÏÏÈÎfi ·ÂÏÏÔ – ª·˜ …: ·Ú·Î·ÙÈ·Ófi˜.
10. ÈÚÈfi Ù˘ ∑·Î‡ÓıÔ˘ – ªfiÓÈ Î·È … :
ÁÓˆÛÙfi ÂÁÎÏËÌ·ÙÈÎfi ‰›‰˘ÌÔ.
11. ∂›Ó·È ÙÔ 20% ÙˆÓ ÂÏÏ‹ÓˆÓ ÂÚÁ·˙Ô̤ӈÓ.
∫∞£∂∆∞
1. ∂Áˆ·ı‹ … ¿ÙÔÌ·.
2. ∂ÏÂ˘Û›ÓÈÔ˜ ‹Úˆ·˜ – ªfiÚÈÔ ·Ú·Î›ÓËÛ˘
– ¶ÚfiıÂÛË.
3. √˘ÁÁÚÈÎfi ÔÏÈÙÈÎfi ÎfiÌÌ· – ∫ÔÈÓ¿ Î·È …
¿Ë¯· – ÃÔÓÙÚ‹ ÎψÛÙ‹.
4. ¶ÔÈÔÙÈο … ÁÚ¿ÌÌ·Ù· – ∂Ï‚ÂÙÈÎfi ÔÙ¿ÌÈ
– ∞Ú¯·›· ÂÙ·›Ú· (ηı.).
§˘ÛÈÛÙÚ¿ÙË ÙÔ˘ AÚÈÛÙÔÊ¿ÓË ·fi ÙÔÓ £OK
ËÓ ·Û›ÁÓˆÛÙË, ·ÓÙÈÔÏÂÌÈ΋ ηÈ
«·ı˘ÚfiÛÙÔÌË» Έ̈‰›·, §˘ÛÈÛÙÚ¿ÙË ÙÔ˘ AÚÈÛÙÔÊ¿ÓË, Â¤ÏÂÍÂ Ô £Â·ÙÚÈÎfi˜ OÚÁ·ÓÈÛÌfi˜ K‡ÚÔ˘ Ó· ·ÚÔ˘ÛÈ¿ÛÂÈ ÙÔ ÊÂÙÈÓfi ηÏÔη›ÚÈ Û ÌÈ· Û‡Á¯ÚÔÓË, ‰ÚÔÛÂÚ‹ ·Ú·ÁˆÁ‹.
O ¶ÂÏÔÔÓÓËÛÈ·Îfi˜ fiÏÂÌÔ˜ ÙÔ˘ 431
.X., Ô‰‹ÁËÛ ÙËÓ Aı‹· Û ıÚ‹ÓÔ˘˜ ÁÈ·
ÙȘ ·ÒÏÂȘ ÙˆÓ ·È‰ÈÒÓ Ù˘ Î·È Û ÔÈÎÔÓÔÌÈο ·‰È¤ÍÔ‰·. ŒÙÛÈ, Ô AÚÈÛÙÔÊ¿Ó˘
·›ÚÓÂÈ ÙÔ ÏfiÁÔ Î·È ÁÚ¿ÊÂÈ ÙÔ ¤ÚÁÔ ÙÔ˘
§˘ÛÈÛÙÚ¿ÙË, ̤۷ ·fi ÙÔ ÔÔ›Ô ÔÓÔÌ·Ù›˙ÂÈ ÙËÓ ·Ú·ÎÌ‹ ÙÔ˘ ·ıËÓ·˚ÎÔ‡ ÎÚ¿ÙÔ˘˜
Î·È ·‰›ÛÙ·ÎÙ· Ì¿ÏÈÛÙ·, ηٷı¤ÙÂÈ ˆ˜ Ë
¤Û¯·ÙË ÚÔÛ¿ıÂÈ· ÛˆÙËÚ›·˜ Ù˘ Aı‹Ó·˜ ÂÓ·Ôı¤ÙÂÙ·È ÛÙȘ Á˘Ó·›Î˜, Ô˘ ÙËÓ
ÂÔ¯‹ ÂΛÓË ıˆÚÔ‡ÓÙ·Ó ÂÈfiϷȘ ηÈ
·Ó›Î·Ó˜ Ó· ¿ÚÔ˘Ó ı¤ÛË Û ÔÏÈÙÈο ı¤Ì·Ù·, ÁÈ’ ·˘Ùfi Î·È ÔÈ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ˜
ÙÔ˘˜ ·Ú¤ÌÂÈÓ·Ó ÂÓÙfi˜ ÛÈÙÈÔ‡.
H AıËÓ·›· §˘ÛÈÛÙÚ¿ÙË, ÎÔ˘Ú·Ṳ̂ÓË
·fi ÙȘ ηÎÔ˘¯›Â˜ ÙÔ˘ ÔϤÌÔ˘, Û˘ÁÎÂÓÙÚÒÓÂÈ ÙȘ Á˘Ó·›Î˜ fiÏˆÓ ÙˆÓ ·ÓÙÈÌ·¯fiÌÂÓˆÓ ÂÚÈÔ¯ÒÓ Î·È fiϘ Ì·˙› ·ÔÊ·Û›˙Ô˘Ó Ó· ¿ÚÔ˘Ó ÙËÓ Î·Ù¿ÛÙ·ÛË ÛÙ· ¯¤ÚÈ· ÙÔ˘˜, Ì ÛÎÔfi Ó· ›ÛÔ˘Ó ÙÔ˘˜ Ï›ÁÔ˘˜ ·ÏÏ¿ ÈÛ¯˘ÚÔ‡˜ ¿Ó‰Ú˜ Ó· ÛÙ·Ì·Ù‹ÛÔ˘Ó ÙÔÓ fiÏÂÌÔ Î·È Ó· ͷӷʤÚÔ˘Ó ÙËÓ
ÂÈÚ‹ÓË ÛÙÔÓ ÙfiÔ ÙÔ˘˜. AÓ Î·È ·Ú¯Èο ·ÚÎÂÙ¤˜ ·fi ·˘Ù¤˜ ·ÓÙȉÚÔ‡Ó, ÛÙÔ Ù¤ÏÔ˜
›ıÔÓÙ·È ·fi ÙË §˘ÛÈÛÙÚ¿ÙË Î·È ÙË
™·ÚÙÈ¿ÙÈÛÛ· §·ÌÈÙÒ, Û˘ÛÂÈÚÒÓÔÓÙ·È
Î·È Î·Ù·ÛÙÚÒÓÔ˘Ó ¤Ó· Û·Ù·ÓÈÎfi Û¯¤‰ÈÔ
ÁÈ· Ó· ÂÙ‡¯Ô˘Ó ÙÔÓ ÛÎÔfi ÙÔ˘˜: ÙËÓ
·Ô¯‹ ·fi Ù· Û˘˙˘ÁÈο ÙÔ˘˜ ηı‹ÎÔÓÙ·.
K·Ù·Ï·Ì‚¿ÓÔ˘Ó ÙËÓ AÎÚfiÔÏË, fiÔ˘
‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È Ù· ¯Ú‹Ì·Ù· Ì ٷ ÔÔ›· ¯ÚËÌ·ÙÔ‰ÔÙÂ›Ù·È Ô fiÏÂÌÔ˜, Â΂ȿ˙Ô˘Ó ÙÔ˘˜
¿Ó‰Ú˜, ÂÁηٷÏ›Ô˘Ó Ù· Û›ÙÈ· ÙÔ˘˜
Î·È ÙÂÏÈο, ·Ú¿ ÙȘ ‰˘ÛÎÔϛ˜ Ô˘ ·ÓÙÈÌÂÙÒÈÛ·Ó, ηٷʤÚÓÔ˘Ó ÙÔÓ ÛÎÔfi
ÙÔ˘˜. O fiÏÂÌÔ˜ ·Ó¿ÌÂÛ· ÛÙÔ˘˜ AıËÓ·›Ô˘˜ Î·È ÙÔ˘˜ ™·ÚÙÈ¿Ù˜ ÛÙ·Ì·Ù¿ ηÈ
˘ÔÁÚ¿ÊÂÙ·È ·Ó·Îˆ¯‹.
H §˘ÛÈÛÙÚ¿ÙË, Ô˘, ·Ú¿ Ù· ¤ÓÙÔÓ·
ÛÂÍÔ˘·ÏÈο ˘ÔÓÔÔ‡ÌÂÓ·, ¯·Ú·ÎÙËÚ›˙ÂÙ·È ·fi ÂÍ·ÈÚÂÙÈ΋ Ô͢‰¤ÚÎÂÈ·, ·Ó·ÊÔÚÈο Ì ÙËÓ ·ÓıÚÒÈÓË Ê‡ÛË, ÙË ÛÂÍÔ˘·ÏÈ΋ ÂÈı˘Ì›·, ÙËÓ ¿ÏË ÙˆÓ Ê‡ÏˆÓ, ÂÓÒ,
·Ú¿ÏÏËÏ·, ·ÛΛ ¤ÓÙÔÓË ÎÚÈÙÈ΋ ÛÙËÓ
ÔÏÈÙÈ΋ ηٿÛÙ·ÛË Î·È ÙËÓ ·ÂÚ›ÛÎÂÙË,
T
ÛÙÚ·ÙȈÙÈ΋ Ì·Ó›· Ù˘ ·ıËÓ·˚΋˜ ÎÔÈÓˆÓ›·˜. H §˘ÛÈÛÙÚ¿ÙË ·ÔÙÂÏ› ÙÔ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô «ÊÈÏÂÈÚËÓÈÎfi Ì‹Ó˘Ì·» ÙÔ˘ AÚÈÛÙÔÊ¿ÓË Î·È Â›Ó·È Ë ¤‚‰ÔÌË ¯ÚÔÓÔÏÔÁÈο ·fi
ÙȘ ¤ÓÙÂη Ûˆ˙fiÌÂÓ˜ Έ̈‰›Â˜ ÙÔ˘. ¶·›¯ÙËΠÛÙ· §‹Ó·È· ÙÔ 411 .X. Ì ‰È‰·Ûηϛ· ÙÔ˘ K·ÏÏ›ÛÙÚ·ÙÔ˘. M·˙› Ì ÙȘ
EÎÎÏËÛÈ¿˙Ô˘Û˜ Î·È ÙȘ £ÂÛÌÔÊÔÚÈ¿˙Ô˘Û˜ ·ÔÙÂÏ› ÙÔ ÁÓˆÛÙfi ÙÚ›Ù˘¯Ô ÙÔ˘
ÔÈËÙ‹ Ô˘ ·Ó·Ê¤ÚÂÙ·È Û Έ̈‰›· Á˘Ó·ÈÎÒÓ.
¢È·Û΢‹/Afi‰ÔÛË §fiÁÔ˘/™ÎËÓÔıÂÛ›·: °ÈÒÚÁÔ˜ MÔ˘·˚Ì˘. ™ÎËÓÈο-KÔÛÙÔ‡ÌÈ·: ŒÏÂÓ· K·ÙÛÔ‡ÚË. MÔ˘ÛÈ΋:
§¿ÚÎÔ˜ §¿ÚÎÔ˘. XÔÚÔÁÚ·Ê›·: Dany
Celner. ™Ù›¯ÔÈ: °ÈÒÚÁÔ˜ MÔ˘·˚Ì˘, AÓÓ›Ù· ™·ÓÙÔÚÈÓ·›Ô˘, §¿ÚÎÔ˜ §¿ÚÎÔ˘. B›ÓÙÂÔ: C.K. Productions Ltd. EȉÈΤ˜ K·Ù·Û΢¤˜: XÚÈÛÙfiÊÔÚÔ˜ XÚ›ÛÙÔ˘, ™¯Â‰È·ÛÌfi˜ ºˆÙÈÛÌÒÓ: °ÈÒÚÁÔ˜ KÔ˘ÎÔ˘Ì¿˜, BÔËıfi˜ ™ÎËÓÔı¤Ù˘: §¤· M·Ï¤Ó.
BÔËıfi˜ ™ÎËÓÔÁÚ¿ÊÔ˘: KÚ›ÛÙË ¶ÔÏ˘‰ÒÚÔ˘.
EÚÌËÓ‡ԢÓ: °˘Ó·›Î˜: AÓÓ›Ù· ™·ÓÙÔÚÈÓ·›Ô˘ (§˘ÛÈÛÙÚ¿ÙË), ŒÏÂÓ· ¶··‰ÔÔ‡ÏÔ˘ (KÏÂÔÓ›ÎË), ™Ù¤Ï· º˘ÚÔÁ¤ÓË
(M˘ÚÚ›ÓË), ŒÏÂÓ· XÚÈÛÙÔÊ‹ (™ÙÚ·Ù˘ÏÏ›‰·), EỨӷ K˘ÚÈ·˙‹ (§·ÌÈÙÒ), XÚÈÛÙ›Ó·
XÚÈÛÙfiÊÈ· (PÔ‰›Ë-°ã °˘Ó·›Î·), EÈÚ‹ÓË
KˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘ (XÏfiË-EÈÚ‹ÓË-Aã °˘Ó·›Î·),
M¿Ú· KˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘ (K·Ï‡ÎË-¢ã °˘Ó·›Î·°ÚÈ¿), NÈfi‚Ë X·Ú·Ï¿ÌÔ˘˜ (KÚ›Ù˘ÏÏ·-Bã
°˘Ó·›Î·), K·ÙÂÚ›Ó· §Ô‡Ú· (NÈÎÔ‰›ÎË),
M·Ú›· MÔ˘Ûٿη (£¿ÏÂÈ·), ŒÏÂÓ· °ÂˆÚÁÈ¿‰Ô˘ (KÏÂÈÒ).
ÕÓ‰Ú˜: ™Ù·‡ÚÔ˜ §Ô‡Ú·˜ (¶Úfi‚Ô˘ÏÔ˜), NÂÔÎÏ‹˜ NÂÔÎÏ¤Ô˘˜ (KÈÓËÛ›·˜),
AÓ‰Ú¤·˜ B·ÛÈÏ›Ԣ (¶Ú‡Ù·ÓȘ), ™ÒÙÔ˜
™Ù·˘Ú¿Î˘ (™ÒÛÙÚ·ÙÔ˜), £·Ó¿Û˘ ¢Ú·ÎfiÔ˘ÏÔ˜ (¢Ú¿Î˘-K‹Ú˘Î·˜ §·Î‰·ÈÌÔÓ›ˆÓ), EỨӷ K˘ÚÈ·˙‹ (º·È‰Ú›·˜), §Â˘Ù¤Ú˘ ™·ÏˆÌ›‰Ë˜, (§¿¯Ë˜-§¿ÎˆÓ), X¿Ú˘
KÎÔÏfi˜ (ºÈÏÔ‡ÚÁÔ˜-§¿ÎˆÓ), NÈÎfiÏ·˜
™Ù˘ÏÈ·ÓÔ‡ (™ÙÚ˘Ìfi‰ˆÚÔ˜), AÓ‰Ú¤·˜
KÔ‡ÙÛÔ˘Ì·˜ (IÛÌËÓ›·˜), NÂÎÙ¿ÚÈÔ˜ £ÂÔ‰ÒÚÔ˘ (M›ÎˆÓ), XÚ‹ÛÙÔ˜ KˆÓÛÙ·ÓÙÈÓ›‰Ë˜ (ºÔÚÌ›ˆÓ·˜).
E›ÛËÌË ÚÒÙË ·Ú¿ÛÙ·ÛË: TÂÙ¿ÚÙË
23 IÔ˘Ó›Ô˘, AÌÊÈı¤·ÙÚÔ M·Î·Ú›Ô˘ °ã,
§Â˘ÎˆÛ›·.
5. ÕʈÓË … ¡›ÎË – ∆Ô ÓËÛ› Ù˘ ªÂÁ·Ïfi¯·Ú˘.
6. ™¯ÂÙÈο Ì ۇÓÔÏÔ Î·ÓfiÓˆÓ Ô˘ ÂÊ·ÚÌfi˙ÔÓÙ·È Û Â›ÛË̘ ÂΉËÏÒÛÂȘ.
7. ∞Ú¯·›· fiÏË Ù˘ ∫Ú‹Ù˘ – ŸÌÔÈ· Û‡Ìʈӷ.
8. ∞ÌÂÚÈηÓfi˜ Ì·ıËÌ·ÙÈÎfi˜ Î·È ÔÈÎÔÓÔÌÔÏfiÁÔ˜ – √ ·ÚÈıÌfi˜ 74 Ì ÁÚ¿ÌÌ·Ù· –
™Ê·ÈÚ›‰ÈÔ Î˘ÓËÁÂÙÈÎÔ‡ fiÏÔ˘.
9. ™‡ÓÙÔÌÔ ÔÎ¤È – ª˘ıÈ΋ ı¿ ÙˆÓ ∞ÈÁ˘Ù›ˆÓ (ηı.) – ¶fiÏË Ù˘ ∂Ï‚ÂÙ›·˜.
10. º¤ÚÂÙ·È ˆ˜ ÎfiÚË ÙÔ˘ ∞ÛÎÏËÈÔ‡ Î·È Ù˘
∏ÈfiÓ˘ – ∂ıÓfiÙËÙ· Ù˘ ªÈ·ÓÌ¿Ú.
11. ∞ÓÔÚÁ¿ÓˆÙÔ.
OÈ Ï‡ÛÂȘ ÛÙË ÛÂÏ›‰· 14
¢ HMO™IO™ Y¶A§§H§O™
14Ë ™E§I¢A
TÂÙ¿ÚÙË 2 IÔ˘Ó›Ô˘ 2010
¢IOPI™MOI / ¶POA°ø°E™ / AºY¶HPETH™EI™ / KENE™ £E™EI™
Afi ÙËÓ E›ÛËÌË EÊËÌÂÚ›‰·
¢IOPI™MOI
H AÓ‰ÚԇϷ °ÂˆÚÁ›Ô˘NÈÎÔÏ¿Ô˘, ¶ÚÒÙË §ÂÈÙÔ˘ÚÁfi˜ °ÂˆÚÁÈÎÒÓ EÚ¢ÓÒÓ,
IÓÛÙÈÙÔ‡ÙÔ
°ÂˆÚÁÈÎÒÓ
EÚ¢ÓÒÓ, ‰ÈÔÚ›˙ÂÙ·È ÛÙË ı¤ÛË ¢È¢ı‡ÓÙÚÈ·˜ TÌ‹Ì·ÙÔ˜
°ÂˆÚÁ›·˜, ·fi ÙȘ 15 M·˚Ô˘
2010.
OÈ ÈÔ Î¿Ùˆ ‰ÈÔÚ›˙ÔÓÙ·È
ÌÂ ‰ÔÎÈÌ·Û›· ÛÙË ı¤ÛË
O‰ÔÓÙÈ·ÙÚÈÎÔ‡ §ÂÈÙÔ˘ÚÁÔ‡,
2˘ T¿Í˘, O‰ÔÓÙÈ·ÙÚÈΤ˜
YËÚÂۛ˜, ·fi ÙȘ 3 M·˚Ô˘
2010: ™Ù·˘ÚԇϷ ™Ù·˘ÚÈÓÔ‡, K·ÙÂÚ›Ó· X·Ú·Ï¿ÌÔ˘˜, ¶·ÓÙÂÏ‹˜ ¶ÂÏÂÓÙÚ›Ù˘.
H £ÂÔ‰ÒÚ· ™ÈÂÎÎÂÚ‹M¿ÎÎÔ˘Ï·, §ÂÈÙÔ˘ÚÁfi˜ ºfiÚÔ˘ ¶ÚÔÛÙÈı¤ÌÂÓ˘ AÍ›·˜
(Ì ‰ÔÎÈÌ·Û›·), ‰ÈÔÚ›˙ÂÙ·È
Ì ‰ÔÎÈÌ·Û›· ÛÙË ı¤ÛË §ÂÈÙÔ˘ÚÁÔ‡ YËÚÂÛÈÒÓ YÁ›·˜, YÔ˘ÚÁÂ›Ô YÁ›·˜, ·fi
ÙȘ 3 M·˚Ô˘ 2010.
OÈ ÈÔ Î¿Ùˆ ‰ÈÔÚ›˙ÔÓÙ·È
Ì ‰ÔÎÈÌ·Û›· ÛÙË ı¤ÛË §ÂÈÙÔ˘ÚÁÔ‡ YËÚÂÛÈÒÓ YÁ›·˜
·fi ÙȘ 3 M·˚Ô˘ 2010: M¿ÓÔ˜ K˘ÚÈ¿ÎÔ˘, KˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˜ MËÓ¿.
H ™ÔÊ›· £ÂÔ‰ÔÛ›Ô˘, ‰ÈÔÚ›˙ÂÙ·È Ì ‰ÔÎÈÌ·Û›· ÛÙË
ı¤ÛË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÔ‡ EÚ¢ÓÒÓ,
MÂÏÂÙÒÓ Î·È EΉfiÛˆÓ,
BÔ˘Ï‹ ÙˆÓ AÓÙÈÚÔÛÒˆÓ,
ÛÙÔÓ TÔ̤· EΉfiÛˆÓ, ·fi
ÙȘ 3 M·˚Ô˘ 2010.
H N¿ÁÈ· °ÂÚÔÏÂÌ›‰Ô˘,
¢ÈÔÈÎËÙÈÎfi˜ §ÂÈÙÔ˘ÚÁfi˜ (ÌÂ
‰ÔÎÈÌ·Û›·), ‰ÈÔÚ›˙ÂÙ·È ÌÂ
‰ÔÎÈÌ·Û›· ÛÙË ı¤ÛË §ÂÈÙÔ˘ÚÁÔ‡ ¢ËÌfiÛÈ·˜ ¢ÈÔ›ÎËÛ˘ Î·È ¶ÚÔÛˆÈÎÔ‡, ·fi
ÙȘ 15 AÚÈÏ›Ô˘ 2010.
H EÈÚ‹ÓË K·ÙÛÈÔÏÔ‡‰Ë,
§ÂÈÙÔ˘ÚÁfi˜ YËÚÂÛ›·˜ EÈÙÚÔ‹˜ ¶ÚÔÛÙ·Û›·˜ AÓÙ·ÁˆÓÈÛÌÔ‡ ( Ì ‰ÔÎÈÌ·Û›·)
‰ÈÔÚ›˙ÂÙ·È Ì ‰ÔÎÈÌ·Û›·,
ÛÙË ı¤ÛË §ÂÈÙÔ˘ÚÁÔ‡ ¢ËÌfiÛÈ·˜ ¢ÈÔ›ÎËÛ˘ Î·È ¶ÚÔÛˆÈÎÔ‡ ·fi ÙȘ 15 AÚÈÏ›Ô˘ 2010.
H ¶ÔÏ˘Í¤ÓË M·ÛÙÚÔÌȯ¿ÏË, ‰ÈÔÚ›˙ÂÙ·È Ì ‰ÔÎÈÌ·Û›· ÛÙË ı¤ÛË §ÂÈÙÔ˘ÚÁÔ‡
¢ËÌfiÛÈ·˜ ¢ÈÔ›ÎËÛ˘ ηÈ
¶ÚÔÛˆÈÎÔ‡, ·fi ÙȘ 15
AÚÈÏ›Ô˘ 2010.
OÈ ÈÔ Î¿Ùˆ ‰ÈÔÚ›˙ÔÓÙ·È
Ì ‰ÔÎÈÌ·Û›· ÛÙË ı¤ÛË ¢ÈÔÈÎËÙÈÎÔ‡ §ÂÈÙÔ˘ÚÁÔ‡, ·fi
ÙȘ 3 M·˚Ô˘ 2010: EÈÚ‹ÓË
AÓ‰Ú¤Ô˘, NÈÎÔϤÙÙ· AÁÚfiÙÔ˘, XÚ‡Ûˆ °ÂˆÚÁ›Ô˘, TÚÔÔ‰›· ¢ÈÔÓ˘Û›Ô˘, E˘ÁÂÓ›·
KˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘, M·Ú›Ó· Mȯ·ËÏ›‰Ô˘, M·Ú›· X·Ù˙ËÛˆÙËÚ›Ô˘, PËÁ›ÓÔ˜ ¶ÔÏ˘‰Â‡Î˘, T·ÙÈ¿Ó· ™È·ÌÌ¿, ŒÏÂÓ· ™ÙÚ·Ù‹, AÈηÙÂÚ›ÓË ™˘ÌÂÔ‡, EϤÓË ºˆÙ›Ô˘, M·ÚÈ¿ÓÓ· X·ÚÈÏ¿Ô˘, HÏÈ¿Ó X·Ù˙ËÏԇη.
H ¶·Ó·ÁÈÒÙ· ¶Ô˘ÚÔ˘Ù›‰Ô˘, §ÂÈÙÔ˘ÚÁfi˜ AÚ¯Â›Ô˘
Î·È EÈÎÔÈÓˆÓÈÒÓ, YÔ˘ÚÁÂ›Ô E͈ÙÂÚÈÎÒÓ, ‰ÈÔÚ›˙ÂÙ·È
ÛÙË ı¤ÛË ¢ÈÔÈÎËÙÈÎÔ‡ §ÂÈÙÔ˘ÚÁÔ‡ ·fi ÙȘ 3 M·˚Ô˘
2010.
H ŒÏÂÓ· XÚÈÛÙÔ‰Ô˘Ï›‰Ô˘, BÔËıfi˜ °Ú·ÌÌ·ÙÂÈ·Îfi˜ §ÂÈÙÔ˘ÚÁfi˜, ‰ÈÔÚ›˙ÂÙ·È
ÛÙË ı¤ÛË ¢ÈÔÈÎËÙÈÎÔ‡ §ÂÈÙÔ˘ÚÁÔ‡, ·fi ÙȘ 3 M·˚Ô˘
2010.
H XÚÈÛÙÈ¿Ó· XÚÈÛÙÔ‰Ô‡ÏÔ˘, EÈıˆÚËÙ‹˜ °ÂˆÚÁ›·˜ (Ì ‰ÔÎÈÌ·Û›·), TÌ‹Ì·
°ÂˆÚÁ›·˜, ‰ÈÔÚ›˙ÂÙ·È Ì ‰ÔÎÈÌ·Û›· ÛÙË ÌfiÓÈÌË ı¤ÛË ¢ÈÔÈÎËÙÈÎÔ‡ §ÂÈÙÔ˘ÚÁÔ‡, ·fi
ÙȘ 3 M·˚Ô˘ 2010.
H NÙ¿˚Ó· KˆÓÛÙ·ÓÙ›Ó·
¢ËÌËÙÚ›Ô˘,
§ÂÈÙÔ˘ÚÁfi˜
EÛˆÙÂÚÈÎÔ‡ EϤÁ¯Ô˘ (ÌÂ
‰ÔÎÈÌ·Û›·), YËÚÂÛ›· EÛˆÙÂÚÈÎÔ‡ EϤÁ¯Ô˘, ‰ÈÔÚ›˙ÂÙ·È Ì ‰ÔÎÈÌ·Û›· ÛÙË ı¤ÛË
¢ÈÔÈÎËÙÈÎÔ‡
§ÂÈÙÔ˘ÚÁÔ‡
·fi ÙȘ 3 M·˚Ô˘ 2010.
O Mȯ·‹Ï ¶·¿˜ ‰ÈÔÚ›˙ÂÙ·È Ì ‰ÔÎÈÌ·Û›·, ÛÙË ı¤ÛË ¢ÈÔÈÎËÙÈÎÔ‡ §ÂÈÙÔ˘ÚÁÔ‡,
·fi ÙȘ 3 M·˚Ô˘ 2010.
O ¶·Ó·ÁÈÒÙ˘ ¶¤ÙÛ·˜
‰ÈÔÚ›˙ÂÙ·È Ì ‰ÔÎÈÌ·Û›·,
ÛÙË ı¤ÛË ¢ÈÔÈÎËÙÈÎÔ‡ §ÂÈÙÔ˘ÚÁÔ‡, ·fi ÙËÓ 1Ë IÔ˘Ó›Ô˘ 2010.
H E˘Ú·Í›· OÚÊ·ÓÔ‡Iˆ·ÓÓ›‰Ô˘, TËÏÂʈÓËÙ‹˜,
°ÂÓÈÎfi °Ú·ÌÌ·ÙÂÈ·Îfi ¶ÚÔÛˆÈÎfi, ‰ÈÔÚ›˙ÂÙ·È ÛÙË ı¤ÛË BÔËıÔ‡ °Ú·ÌÌ·ÙÂÈ·ÎÔ‡
§ÂÈÙÔ˘ÚÁÔ‡, ·fi ÙȘ 15
AÚÈÏ›Ô˘ 2010.
H ¢‹ÌËÙÚ· KËÌ‹ÙÚË,
AÔıËοÚÈÔ˜, TÌ‹Ì· KÚ·ÙÈÎÒÓ AÁÔÚÒÓ Î·È ¶ÚÔÌËıÂÈÒÓ, ‰ÈÔÚ›˙ÂÙ·È ÛÙË ı¤ÛË
BÔËıÔ‡
°Ú·ÌÌ·ÙÂÈ·ÎÔ‡
§ÂÈÙÔ˘ÚÁÔ‡, ·fi ÙȘ 15
AÚÈÏ›Ô˘ 2010.
H AÏÂÍ¿Ó‰Ú· KˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘, BÔËıfi˜ °Ú·Ê›Ԣ
°ÂÓÈÎfi BÔËıËÙÈÎfi ¶ÚÔÛˆÈÎfi, ‰ÈÔÚ›˙ÂÙ·È ÛÙË ı¤ÛË
BÔËıÔ‡
°Ú·ÌÌ·ÙÂÈ·ÎÔ‡
§ÂÈÙÔ˘ÚÁÔ‡, ·fi ÙȘ 15
AÚÈÏ›Ô˘ 2010.
H M·Ú›· X¿ÁÈ·ÓÓË, BÔËıfi˜ AÛÊ·ÏÈÛÙÈÎfi˜ §ÂÈÙÔ˘ÚÁfi˜ (Ì ‰ÔÎÈÌ·Û›·) ‰ÈÔÚ›˙ÂÙ·È Ì ‰ÔÎÈÌ·Û›·, ÛÙË ı¤ÛË
BÔËıÔ‡
°Ú·ÌÌ·ÙÂÈ·ÎÔ‡
§ÂÈÙÔ˘ÚÁÔ‡, ·fi ÙȘ 15
AÚÈÏ›Ô˘ 2010.
H XÚÈÛÙ›Ó· KˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘, MÂÙˆÚÔÏÔÁÈÎfi˜ BÔËıfi˜ (Ì ‰ÔÎÈÌ·Û›·), ‰ÈÔÚ›˙ÂÙ·È Ì ‰ÔÎÈÌ·Û›·, ÛÙË ı¤ÛË
°Ú·ÌÌ·ÙÂÈ·ÎÔ‡ §ÂÈÙÔ˘ÚÁÔ‡, ·fi ÙȘ 15 AÚÈÏ›Ô˘
2010.
OÈ ÈÔ Î¿Ùˆ BÔËıÔ› °Ú·Ê›Ԣ (Ì ‰ÔÎÈÌ·Û›·), ‰ÈÔÚ›˙ÔÓÙ·È Ì ‰ÔÎÈÌ·Û›· ÛÙË ı¤ÛË BÔËıÔ‡ °Ú·ÌÌ·ÙÂÈ·ÎÔ‡
§ÂÈÙÔ˘ÚÁÔ‡, ·fi ÙȘ 15
AÚÈÏ›Ô˘ 2010: A˘ÁÔ‡ÛÙ·
KfiÎÎÈÓÔ˘, EÏÈÛ¿‚ÂÙ T˙ȈӋAÁËÛÈÏ¿Ô˘, M·Ú›· AÌ‚ÚÔ-
Û›Ô˘, X·ÚԇϷ AÓÙˆÓ›Ô˘,
AÔÛÙÔÏÔ‡ ¶··Ìȯ·‹Ï,
™ÔÊ›· §·ÁÔ‡.
H EϤÓË K·‚·ÏȤÚÔ˘,
EÈÌÂÏËÙ‹˜ (Ì ‰ÔÎÈÌ·Û›·),
YÔ˘ÚÁÂ›Ô ¶·È‰Â›·˜ ηÈ
¶ÔÏÈÙÈÛÌÔ‡, ‰ÈÔÚ›˙ÂÙ·È ÌÂ
‰ÔÎÈÌ·Û›· ÛÙË ı¤ÛË BÔËıÔ‡ °Ú·ÌÌ·ÙÂÈ·ÎÔ‡ §ÂÈÙÔ˘ÚÁÔ‡, ·fi ÙȘ 15 AÚÈÏ›Ô˘ 2010.
H K˘Úȷ΋ XÚÈÛÙÔÊ‹,
BÔËıfi˜ AÂÚÔÏÈ̤ӷ (Ì ‰ÔÎÈÌ·Û›·), TÌ‹Ì· ¶ÔÏÈÙÈ΋˜
AÂÚÔÔÚ›·˜, ‰ÈÔÚ›˙ÂÙ·È ÌÂ
‰ÔÎÈÌ·Û›· ÛÙË ı¤ÛË BÔËıÔ‡ °Ú·ÌÌ·ÙÂÈ·ÎÔ‡ §ÂÈÙÔ˘ÚÁÔ‡, ·fi ÙȘ 15 AÚÈÏ›Ô˘ 2010.
O N¿ÛÔ˜ ¶·Ó·ÁÈÒÙÔ˘,
T·¯˘‰ÚÔÌÈÎfi˜ §ÂÈÙÔ˘ÚÁfi˜
(Ì ‰ÔÎÈÌ·Û›·), ‰ÈÔÚ›˙ÂÙ·È
ÛÙË ı¤ÛË BÔËıÔ‡ °Ú·ÌÌ·ÙÂÈ·ÎÔ‡ §ÂÈÙÔ˘ÚÁÔ‡, ·fi
ÙȘ 15 AÚÈÏ›Ô˘ 2010.
H AÓÙÚԇϷ ¶. ¶·‡ÏÔ˘,
EÈıˆÚËÙ‹˜ °ÂˆÚÁ›·˜ (ÌÂ
‰ÔÎÈÌ·Û›·), TÌ‹Ì· °ÂˆÚÁ›·, ‰ÈÔÚ›˙ÂÙ·È Ì ‰ÔÎÈÌ·Û›·
ÛÙË ı¤ÛË BÔËıÔ‡ °Ú·ÌÌ·ÙÂÈ·ÎÔ‡ §ÂÈÙÔ˘ÚÁÔ‡, ·fi
ÙȘ 15 AÚÈÏ›Ô˘ 2010.
OÈ ÈÔ Î¿Ùˆ ‰ÈÔÚ›˙ÔÓÙ·È
ÌÂ ‰ÔÎÈÌ·Û›· ÛÙË ı¤ÛË
BÔËıÔ‡
°Ú·ÌÌ·ÙÂÈ·ÎÔ‡
§ÂÈÙÔ˘ÚÁÔ‡, ·fi ÙȘ 15
AÚÈÏ›Ô˘ 2010: M·Ú›· ¶ÚÔͤÓÔ˘, M¿ÚÈÔ˜ K·˝ÛÈ˘, M·Ú›˙· XÚÈÛÙÔ‰Ô‡ÏÔ˘, M·Ú›·
AÁ·›Ô˘, AÏÂÍ›· AÁÁÂÏÔ‰‹ÌÔ˘, ™Ù¤ÏÏ· Aı·Ó·Û›Ô˘, °ÂˆÚÁ›· AÏ·ÌÚ›ÙË, °È·ÓÓԇϷ AÓ‰Ú¤Ô˘, M·Ú›Ó· XÚÈÛÙÔ‰Ô‡ÏÔ˘-AÓ‰Ú¤Ô˘, ¢¤ÛÔÈÓ· AÓ‰Ú¤Ô˘, EÏÂÓ›ÙÛ·
°. AÓÙˆÓ›Ô˘, K˘ÚÈ·ÎÔ‡ÏÏ·
AÓÙˆÓ›Ô˘, B·Ú‚¿Ú· XÚ. A˘ÁÔ˘ÛÙ‹, AÓ‰ÚÔÓ›ÎË A¯ÈÏϤˆ˜, ÕÓÓ· K·˚Ú›ÓÔ˘, K‡ÚÔ˜
B·ÛÈÏ›Ԣ, AÏÂÍ›· °È·ÓÓ¿ÎË, AÓı‹ °ÈfiÎη, AÓ‰ÚÔ‡ÏÏ· °ÚËÁÔÚ›Ô˘, M·Ú›· B·ÛÈÏ›Ԣ-¢ËÌÔÛı¤ÓÔ˘˜, ¶·Ó·ÁÈÒÙ· ¢ËÌÔÛı¤ÓÔ˘˜, M·ÚÈ¿ÓÓ· EÏ¢ıÂÚ›Ô˘, EϤÓË
EÚÌÔÁ¤ÓÔ˘˜, £ÂÔ‰ÒÚ· I·Îˆ‚›‰Ë, §›Ó· Iˆ¿ÓÓÔ˘, X·Ú›ÎÏÂÈ· Iˆ¿ÓÓÔ˘, M·Ú›Ó· K·‰‹, M·Ú›· AÓ‰Ú¤Ô˘-K·ÏÏ‹,
T·ÛÔ‡ÏÏ· K·Ú¿Û·‚‚·, ™ˆÊÚÔÓ›· ºÏÔ˘Ú‹-KÔÏ¿ÓË,
M¤Ïˆ KÔÓÙÔÁÈÒÚÁË, IˆÛËʛӷ K˘ÚÈ¿ÎÔ˘, AÓÙÚÔ‡ÏÏ·
¶. KˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘, XÚÈÛÙ›Ó·
KˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘, £ÂÔÁÓˆÛ›·
§·˙·Ú›‰Ô˘, ™ˆÙËÚԇϷ §·ÌÚÈ·Ó›‰Ô˘, M·Ú›· §Ô˘Î¿,
ÕÓÙÚË §Ô˘Î·˝‰Ô˘, ÕÓÓ·
M·ÓÓÔ‡ÚË, XÚÈÛÙ›Ó· •ÂÓÔÊÒÓÙÔ˜-M·ÚΛ‰Ô˘, £ÂÔ‰ÒÚ· MÈÏÙÈ¿‰Ô˘˜, Iˆ¿ÓÓ˘
NÂÔÎÏ¤Ô˘˜, M·Ú›· BfiÏÔ˘NÂÔʇÙÔ˘, AÓÙÚԇϷ NÈÎfiÏ·, EϤÓË ¶·Ó·ÁÈÒÙÔ˘,
M¤Ïˆ ¶··˚ˆ¿ÓÓÔ˘-¶·Ó·ÁÈÒÙÔ˘, AÓ·ÛÙ·Û›· ¶¿ÓÙ˙È·ÚÔ˘, M·Ú›· ¶··‰ÔÔ‡ÏÔ˘-¶··˚ˆ¿ÓÓÔ˘, E˘-
Ú·Í›· (¶Ú·ÍԇϷ) ¶··ÊÈÏ›Ô˘, M·Ú›· ¶·‡ÏÔ˘,
°È¿ÓÓ· OÈÎÔÓfiÌÔ˘-¶¤Ô˘,
M¿Úˆ ¶ÂÚ‰›Ô˘, BÈÚÁÈÓ›·
¶ÂÚÈÎÏ¤Ô˘˜, M·Ú›· ¶¤ÙÚÔ˘, M·Ú›· ¶¤ÙÛ·, OÏ‚›·
¶ÂÙÙ¿ÛÈË, TÚÈ·ÓÙ·Ê˘ÏÈ¿
™¿‚‚·, X·Ú·Ï·Ì›· XÚ˘Û¿ÓıÔ˘-™¿‚‚·, Z‹Ó· ™È·Ï·‹, °ÂˆÚÁ›· ™ÔÊÔÎÏ¤Ô˘˜, K·ÏÏÈfiË ™·ÓÔ‡, K˘Úȷ΋ AÓ·Ù·Û›Ô˘-™Ù·‡ÚÔ˘,
HÚÒ NÈÎÔÏ·˝‰Ô˘-™Ù˘ÏÈ·ÓÔ‡, M·Ú›· ™ˆÙËÚ›Ô˘, M·Ú›· TÛ·ÁÁ·Ú›‰Ô˘, Iˆ¿ÓÓ·
TÛ·ÌÎfiÛÔÁÏÔ˘, °ÂˆÚÁ›·
TÛ¿ÓÔ˘, °ÂˆÚÁ›· TÛÈ·Ì·ÓÙ¿, EÏ¢ıÂÚ›· TÛ›ÙÛË, ZˆÔ‡Ï· M. ºÈÏ‹, ¢‹ÌËÙÚ· ºˆÎ¿, EϤÓË KˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘,
M˘ÚÙÒ X·Ú·Ï¿ÌÔ˘˜, ™ÔÊ›· °Ú. X·Ú·Ï¿ÌÔ˘˜, ™ÔÊ›· X·Ú›ÙÔ˘, M·ÚΤÏÏ· ¶·Ú·Û΢¿-X·Ù˙Ë˙·¯·Ú›·,
EÏÈÛ¿‚ÂÙ ¶¤ÙÚÔ˘-X·Ù˙Ë·‡ÏÔ˘, AÓÙˆÓ›· XÚÈÛÙÔ‰Ô‡ÏÔ˘, K˘Úȷ΋ XÚÈÛÙÔ‰Ô‡ÏÔ˘, XÚÈÛÙÈ¿Ó· XÚÈÛÙÔÊ‹, ¶·Ó·ÁÈÒÙ· XÚ˘Û¿ÓıÔ˘.
H EÏ¢ıÂÚ›· TÛ·ÌÎfiÛÔÁÏÔ˘ ‰ÈÔÚ›˙ÂÙ·È Ì ‰ÔÎÈÌ·Û›· ÛÙË ı¤ÛË BÔËıÔ‡ °Ú·ÌÌ·ÙÂÈ·ÎÔ‡ §ÂÈÙÔ˘ÚÁÔ‡, ·fi
ÙȘ 21 M·˝Ô˘ 2010.
OÈ ÈÔ Î¿Ùˆ ‰ÈÔÚ›˙ÔÓÙ·È
ÌÂ ‰ÔÎÈÌ·Û›· ÛÙË ı¤ÛË
BÔËıÔ‡
°Ú·ÌÌ·ÙÂÈ·ÎÔ‡
§ÂÈÙÔ˘ÚÁÔ‡, ·fi ÙËÓ 1Ë
IÔ˘Ó›Ô˘ 2010: ºˆÙÂÈÓ‹ AÁËÛÈÏ¿Ô˘, ™Ù¤ÏÏ· AÓÙˆÓÈ¿‰Ô˘.
H ZˆÔ‡Ï· K˘ÂÚ¤ÛË
‰ÈÔÚ›˙ÂÙ·È Ì ‰ÔÎÈÌ·Û›· ÛÙË
ı¤ÛË BÔËıÔ‡ °Ú·ÌÌ·ÙÂÈ·ÎÔ‡ §ÂÈÙÔ˘ÚÁÔ‡, ·fi ÙËÓ
1Ë IÔ˘Ï›Ô˘ 2010.
H M·Ú›· OÈÎÔÓÔÌ›‰Ô˘,
‰ÈÔÚ›˙ÂÙ·È Ì ‰ÔÎÈÌ·Û›· ÛÙË
ı¤ÛË EÈıˆÚËÙ‹ °ÂˆÚÁ›·˜, ·fi ÙȘ 2 M·˝Ô˘ 2010.
¶POA°ø°E™
OÈ ÈÔ Î¿Ùˆ, ÔÈ ÔÔ›ÔÈ Â›¯·Ó ÚÔ·¯ı› ·fi ÙËÓ 1Ë
AÚÈÏ›Ô˘ 2008 ÛÙË ı¤ÛË TÂψÓÂÈ·ÎÔ‡ §ÂÈÙÔ˘ÚÁÔ‡ Aã
TÂψÓ›· Î·È ÙˆÓ ÔÔ›ˆÓ Ë
ÈÔ ¿Óˆ ÚÔ·ÁˆÁ‹ ·ÚÁfiÙÂÚ· ·Î˘ÚÒıËΠ·fi ÙÔ
AÓÒÙ·ÙÔ ¢ÈηÛÙ‹ÚÈÔ, ÚÔ¿ÁÔÓÙ·È ÛÙËÓ ›‰È· ı¤ÛË ·Ó·‰ÚÔÌÈο ·fi ÙËÓ 1Ë AÚÈÏ›Ô˘ 2008: ¶·Ó·ÁÈÒÙ˘
OÚÊ·Ó›‰Ë˜, AÓÙÚÔ‡ÏÏ· NÂÔÊ˘Ù›‰Ô˘, K˘ÚÈ¿ÎÔ˜ X. ¶·Ó·ÁÈÒÔ˘, AÚÁ˘ÚÔ‡ÏÏ· ¢ËÌËÙÚÈ¿‰Ô˘, HÏÈ¿Ó· KÔÚÊÈÒÙÔ˘-KÔ‡ÛÈÔ˘, X¿Ú˘ XÚÈÛÙÔ‰Ô‡ÏÔ˘, AÓÙÒÓ˘ §Ô˚˙›‰Ë˜.
O K˘ÚÈ¿ÎÔ˜ KÔ˘‰Ô˘Ó¿˜,
Ô ÔÔ›Ô˜ ·Ê˘ËÚ¤ÙËÛ ·fi
ÙË ¢ËÌfiÛÈ· YËÚÂÛ›· ·fi
ÙËÓ 1Ë I·ÓÔ˘·Ú›Ô˘ 2010 ηÈ
Ô ÔÔ›Ô˜ ›¯Â ÚÔ·ı¯Â› ·fi
ÙËÓ 1Ë AÚÈÏ›Ô˘ 2008, ÛÙË
ı¤ÛË TÂψÓÂÈ·ÎÔ‡ §ÂÈÙÔ˘ÚÁÔ‡ Aã, Î·È ÙÔ˘ ÔÔ›Ô˘ Ë ÈÔ
¿Óˆ ÚÔ·ÁˆÁ‹ ·ÚÁfiÙÂÚ·
·Î˘ÚÒıËΠ·fi ÙÔ AÓÒÙ·ÙÔ ¢ÈηÛÙ‹ÚÈÔ, ÚÔ¿ÁÂÙ·È
ÛÙËÓ ›‰È· ı¤ÛË ·Ó·‰ÚÔÌÈο
·fi ÙËÓ 1Ë AÚÈÏ›Ô˘ 2008
̤¯ÚÈ ÙËÓ ·Ê˘ËÚ¤ÙËÛ‹
ÙÔ˘.
O ºÚ›ÍÔ˜ PÔ˘ÛÔ˘Ó›‰Ë˜,
Ô ÔÔ›Ô˜ ·Ê˘ËÚ¤ÙËÛ ·fi
ÙË ¢ËÌfiÛÈ· YËÚÂÛ›· ·fi
ÙËÓ 1Ë ™ÂÙÂÌ‚Ú›Ô˘ 2009
Î·È Ô ÔÔ›Ô˜ ›¯Â ÚÔ·¯ı›
·fi ÙËÓ 1Ë AÚÈÏ›Ô˘ 2008,
ÛÙË ı¤ÛË TÂψÓÂÈ·ÎÔ‡ §ÂÈÙÔ˘ÚÁÔ‡ Aã, Î·È ÙÔ˘ ÔÔ›Ô˘
Ë ÈÔ ¿Óˆ ÚÔ·ÁˆÁ‹ ·ÚÁfiÙÂÚ· ·Î˘ÚÒıËΠ·fi ÙÔ
AÓÒÙ·ÙÔ ¢ÈηÛÙ‹ÚÈÔ, ÚÔ¿ÁÂÙ·È ÛÙËÓ ›‰È· ı¤ÛË ·Ó·‰ÚÔÌÈο ·fi ÙËÓ 1Ë AÚÈÏ›Ô˘ 2008 ̤¯ÚÈ ÙËÓ ·Ê˘ËÚ¤ÙËÛ‹ ÙÔ˘.
O E˘ÚÈ›‰Ë˜ °. ¢ÈÔÁ¤ÓÔ˘˜, TÂψÓÂÈ·Îfi˜ §ÂÈÙÔ˘ÚÁfi˜, ÚÔ¿ÁÂÙ·È ÛÙË
ı¤ÛË TÂψÓÂÈ·ÎÔ‡ §ÂÈÙÔ˘ÚÁÔ‡ Aã, ‚¿ÛÂÈ ÙÔ˘ ¿ÚıÚÔ˘
45 ÙˆÓ ÂÚ› ¢ËÌfiÛÈ·˜ YËÚÂÛ›·˜ NfiÌˆÓ ÙÔ˘ 1990
¤ˆ˜ 2009, ·Ó·‰ÚÔÌÈο, ·fi
ÙȘ 15 IÔ˘Ó›Ô˘ 2009.
OÈ ÈÔ Î¿Ùˆ °Ú·ÌÌ·ÙÂÈ·ÎÔ› §ÂÈÙÔ˘ÚÁÔ›, ÚÔ¿ÁÔÓÙ·È
ÛÙË ı¤ÛË AÓÒÙÂÚÔ˘ °Ú·ÌÌ·ÙÂÈ·ÎÔ‡ §ÂÈÙÔ˘ÚÁÔ‡, ·fi
ÙËÓ 1Ë AÚÈÏ›Ô˘ 2010: Iˆ¿ÓÓ˘ Iˆ·ÓÓ›‰Ë˜, AÓ‰ÚÔ‡ÏÏ·
°. °ÂˆÚÁÈ¿‰Ô˘, N›Î·Ó‰ÚÔ˜
AÓÙˆÓÈ¿‰Ë˜, EÏ¢ı¤ÚÈÔ˜ H.
A¯ÈÏϤˆ˜, ¶·ÓÙÂÏ›ÙÛ· M¤ÛÛÈÔ˘, N›ÙÛ· X·Ù˙˯ÚÈÛÙÔÊ‹, XÚ˘ÛÙ¿ÏÏ· ºÈÏ›Ô˘.
OÈ ÈÔ Î¿Ùˆ °Ú·ÌÌ·ÙÂÈ·ÎÔ› §ÂÈÙÔ˘ÚÁÔ›, ÚÔ¿ÁÔÓÙ·È
ÛÙË ı¤ÛË AÓÒÙÂÚÔ˘ °Ú·ÌÌ·ÙÂÈ·ÎÔ‡ §ÂÈÙÔ˘ÚÁÔ‡, ·fi
ÙËÓ 1Ë AÚÈÏ›Ô˘ 2010: £ÂÔ‰ÒÚ· NÈÎÔÏ¿Ô˘, M·Ú›· Mȯ·‹Ï, EϤÓË K·ÚÔ˘Ï·, M·Ú›· ¶ÚˆÙfiÎÏË.
H •¤ÓÈ· K. XÚÈÛÙÔÊ‹,
BÔËıfi˜
O‰ÔÓÙÈ·ÙÚ›Ԣ,
ÚÔ¿ÁÂÙ·È ÛÙË ı¤ÛË AÓÒÙÂÚÔ˘ BËıÔ‡ O‰ÔÓÙÈ·ÙÚ›Ԣ,
·fi ÙȘ 15 AÚÈÏ›Ô˘ 2010.
AºY¶HPETH™EI™
O E˘ÛÙ¿ıÈÔ˜ X·ÌÔ˘ÏÏ¿˜, °ÂÓÈÎfi˜ ¢È¢ı˘ÓÙ‹˜,
YÔ˘ÚÁÈÎfi
™˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ,
·Ê˘ËÚ¤ÙËÛ ·fi ÙËÓ 1Ë
M·˝Ô˘ 2010.
H ¶·ÓÙÂÏ›ÙÛ· EÚˆÙÔÎÚ›ÙÔ˘, AÓÒÙÂÚÔ˜ I·ÙÚÈÎfi˜
§ÂÈÙÔ˘ÚÁfi˜, ·Ê˘ËÚ¤ÙËÛÂ
·fi ÙȘ 3 M·˝Ô˘ 2010.
O °ÂÒÚÁÈÔ˜ ¶ÈÙÙËÚ‹˜,
AÚ¯ÈÌ¿ÁÂÈÚ·˜, YÔ˘ÚÁ›Ô
YÁ›·˜, ·Ê˘ËÚ¤ÙËÛ ·fi
ÙËÓ 1Ë M·˝Ô˘ 2010.
O AÓ‰Ú¤·˜ X·Ú·Ï¿ÌÔ˘˜, NÔÛËÏ¢ÙÈÎfi˜ §ÂÈÙÔ˘ÚÁfi˜, °ÂÓÈÎfi˜ NÔÛËÏ¢ÙÈÎfi˜ KÏ¿‰Ô˜, ·Ê˘ËÚ¤ÙËÛ ·fi ÙËÓ 1Ë IÔ˘Ó›Ô˘ 2009.
O KˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˜ ™. K·ÙÛ¿‚Ú·˜, AÓÒÙÂÚÔ˜ EÎÙÂ-
§‡ÛÂȘ ÙÔ˘ ÛÙ·˘ÚÔϤÍÔ˘ Î·È ÙˆÓ sudoku Ù˘ ÛÂÏ. 13
ÏÂÛÙÈÎfi˜ M˯·ÓÈÎfi˜, TÌ‹Ì·
AÓ¿Ù˘Í˘ Y‰¿ÙˆÓ, ·Ê˘ËÚ¤ÙËÛ ·fi ÙËÓ 1Ë M·˝Ô˘
2010.
H M˘ÚÔÊfiÚ· X·Ù˙˯ÚÈÛÙÔÊfiÚÔ˘, AÓÒÙÂÚÔ˜ §ÂÈÙÔ˘ÚÁfi˜ AÏÈ›·˜ Î·È £·Ï¿ÛÛÈˆÓ EÚ¢ÓÒÓ, ·Ê˘ËÚ¤ÙËÛ ·fi ÙËÓ 1Ë M·˝Ô˘
2010.
O ¢ËÌ‹ÙÚÈÔ˜ M. NÈÎÔÏ¿Ô˘, AÓÒÙÂÚÔ˜ EÈıˆÚËÙ‹˜
AÏÈ›·˜ Î·È £·Ï¿ÛÛȈÓ
EÚ¢ÓÒÓ,
·Ê˘ËÚ¤ÙËÛÂ
·fi ÙËÓ 1Ë M·˝Ô˘ 2010.
H ºÚ‡ÓË E˘ÛÙ·ı›Ô˘, §ÂÈÙÔ˘ÚÁfi˜ KÔÈÓˆÓÈÎÒÓ YËÚÂÛÈÒÓ Aã, ·Ê˘ËÚ¤ÙËÛÂ
·fi ÙËÓ 1Ë M·˝Ô˘ 2010.
O M¿ÚÈÔ˜ ™ˆÙËÚÈ¿‰Ë˜,
AÓÒÙÂÚÔ˜ §ÂÈÙÔ˘ÚÁfi˜ E˘ËÌÂÚ›·˜, ·Ê˘ËÚ¤ËÛ ·fi
ÙËÓ 1Ë M·˝Ô˘ 2010.
O ™Ù¤ÏÈÔ˜
°ÂˆÚÁ›Ô˘,
§ÂÈÙÔ˘ÚÁfi˜
KÔÈÓˆÓÈÎÒÓ
YËÚÂÛÈÒÓ, ·Ê˘ËÚ¤ÙËÛÂ
·fi ÙËÓ 1Ë M·˝Ô˘ 2010.
H XÚ˘ÛÙ¿ÏÏ· ºÈÏ›Ô˘,
AÓÒÙÂÚÔ˜ °Ú·ÌÌ·ÙÂÈ·Îfi˜
§ÂÈÙÔ˘ÚÁfi˜, ·Ê˘ËÚ¤ÙËÛÂ
·fi ÙËÓ 1Ë M·˝Ô˘ 2010.
H MfiÓÈη ¢. Kψı¿ÎË,
TËÏÂʈÓËÙ‹˜ Aã, ·Ê˘ËÚ¤ÙËÛ ·fi ÙËÓ 1Ë M·˝Ô˘
2010.
O AÓ‰Ú¤·˜ A. Mȯ·‹Ï,
T¯ÓÈÎfi˜, TÌ‹Ì· ¢ËÌfiÛȈÓ
ŒÚÁˆÓ, ·Ê˘ËÚ¤ÙËÛ ·fi
ÙËÓ 1Ë M·˝Ô˘ 2010.
KENE™ £E™EI™
KENH £E™H ¢IEY£YNTH
Y¶HPE™IA™ ºY™IKOY
¶EPIBA§§ONTO™, TMHMA ¶EPIBA§§ONTO™
°›ÓÔÓÙ·È ‰ÂÎÙ¤˜ ·ÈÙ‹ÛÂȘ
ÁÈ· ÙËÓ ÎÂÓ‹ ı¤ÛË ¢È¢ı˘ÓÙ‹ YËÚÂÛ›·˜ º˘ÛÈÎÔ‡ ¶ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓÙÔ˜, TÌ‹Ì· ¶ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓÙÔ˜. (H ı¤ÛË Â›Ó·È
¶ÚÒÙÔ˘ ¢ÈÔÚÈÛÌÔ‡ ηÈ
¶ÚÔ·ÁˆÁ‹˜). O ÌÈÛıfi˜ Ù˘
ı¤Û˘ Â›Ó·È A15: €47.406,
49.325, 51.244, 53.163,
55.082, 57.001 Î·È A16:
€52.026, 53.945, 55.864,
57.783, 59.702, 61.621
(™˘Ó‰˘·Ṳ̂Ó˜ Kϛ̷Θ).
KENE™ £E™EI™ ¢IEY£YNTH ¶PO°PAMMATI™MOY, °PAºEIO
¶PO°PAMMATI™MOY
°›ÓÔÓÙ·È ‰ÂÎÙ¤˜ ·ÈÙ‹ÛÂȘ
ÁÈ· ‰‡Ô ΤÓ˜ ı¤ÛÂȘ ¢È¢ı˘ÓÙ‹ ¶ÚÔÁÚ·ÌÌ·ÙÈÛÌÔ‡,
°Ú·Ê›Ô
¶ÚÔÁÚ·ÌÌ·ÙÈÛÌÔ‡. (H ı¤ÛË Â›Ó·È ¶ÚÒÙÔ˘ ¢ÈÔÚÈÛÌÔ‡ Î·È ¶ÚÔ·ÁˆÁ‹˜). O ÌÈÛıfi˜ Ù˘ ı¤Û˘
Â›Ó·È A15(i): €47.406,
49.325, 51.244, 53.163,
55.082, 57.001, 58.920.
AÈÙ‹ÛÂȘ ̤¯ÚÈ 14 IÔ˘Ó›Ô˘ 2010. §ÂÙÔ̤ÚÂȘ
ÛÙËÓ E›ÛËÌË EÊËÌÂÚ›‰·
Ù˘ 21˘ M·˝Ô˘ 2010.
TÂÙ¿ÚÙË 2 IÔ˘Ó›Ô˘ 2010
¢ HMO™IO™ Y¶A§§H§O™
15Ë ™E§I¢A
H A£§HTIKH
™E§I¢A MA™
°Ú¿ÊÂÈ Î·È ÂÈÌÂÏÂ›Ù·È Ô KYPIAKO™ KTøPI¢H™
EӉȷʤÚÔ˘Ó Î·È... ·˘Ù¿
·Ù¿ ÔÎÙÒ ‚·ıÌÔ‡˜ ÏÈÁfiÙÂÚÔ˘˜
ÎÚ›ıËÎÂ Ô ÊÂÙÈÓfi˜ ÚˆÙ·ıÏËÙ‹˜
Û ۯ¤ÛË Ì ¤ÚÛÈ. H OÌfiÓÔÈ· ʤÙÔ˜ ·Ó·‰Â›¯ıËΠÚˆÙ·ıÏ‹ÙÚÈ· Ì 74
‚·ıÌÔ‡˜, ÂÓÒ ¤ÚÛÈ Ô A¶OE§ ›¯Â Ì·˙¤„ÂÈ 82 ‚·ıÌÔ‡˜.
M¿ÏÈÛÙ· Ë ÚˆÙ·ıÏ‹ÙÚÈ·, Û ۯ¤ÛË
Ì ¤ÚÛÈ, ‹Ú ‰˘Ô ‚·ıÌÔ‡˜ ÏÈÁfiÙÂÚÔ˘˜ (74 Ì 76). A˘Ùfi Â›Ó·È ‰Â›ÁÌ· ÙÔ˘
fiÙÈ Ê¤ÙÔ˜ ¯¿ıËÎ·Ó ÈÔ ÔÏÏÔ› ‚·ıÌÔ›
Î·È ·ÚΛ ÙÔ ·Ú¿‰ÂÈÁÌ· ÙÔ˘ A¶OE§
ÁÈ· Ó· ηٷ‰Âȯı› ηχÙÂÚ·. OÈ Á·Ï·˙ÔΛÙÚÈÓÔÈ Ê¤ÙÔ˜ ‹Ú·Ó ÌfiÏȘ 65 ‚·ıÌÔ‡˜ Î·È ¤ÌÂÈÓ·Ó ‰Â‡ÙÂÚÔÈ, ÂÓÒ ¤ÚÛÈ
›¯·Ó 82 ‚·ıÌÔ‡˜. °ÂÓÈο ÔÈ ‰È·ÊÔÚ¤˜
ʤÙÔ˜ ÛÙÔÓ Aã ŸÌÈÏÔ Û ۯ¤ÛË Ì ¤ÚÛÈ Â›Ó·È ÌÈÎÚfiÙÂÚ˜.
ŸÛÔÓ ·ÊÔÚ¿ ÛÙËÓ ˘Ô‚¿ıÌÈÛË, ÔÈ
ÔÌ¿‰Â˜ ʤÙÔ˜ ¯ÚÂÈ¿ÛÙËÎ·Ó ÈÔ ÔÏÏÔ‡˜ ‚·ıÌÔ‡˜ ÁÈ· Ó· ÛˆıÔ‡Ó...
H ¢fiÍ· Î·È Ë ¶¿ÊÔ˜ ‹Ú·Ó 35 Î·È 36
·ÓÙ›ÛÙÔȯ·, ÂÓÒ ¤ÚÛÈ A¶E¶ Î·È ŒÓˆÛË ¤ÌÂÈÓ·Ó ÛÙËÓ Î·ÙËÁÔÚ›· Ì 31 Î·È 32
‚·ıÌÔ‡˜ ·ÓÙ›ÛÙÔȯ·.
º¤ÙÔ˜ Ô EÚÌ‹˜, Ô˘ ÙÂÚÌ¿ÙÈÛ ÂÈÎÂÊ·Ï‹˜ ÙÔ˘ °ã OÌ›ÏÔ˘, Ì 44 ‚·ıÌÔ‡˜,
Û˘ÁΤÓÙÚˆÛ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ˘˜ ‚·ıÌÔ‡˜
·fi ¶¤ÁÂÈ·, EıÓÈÎfi Î·È ŒÓˆÛË, Ô˘
‹Ù·Ó ÛÙȘ ÙÚÂȘ ÙÂÏÂ˘Ù·›Â˜ ı¤ÛÂȘ ÙÔ˘ Bã
OÌ›ÏÔ˘. ¢Èη›ˆ˜ Ë ÔÌ¿‰· Ù˘ AÚ·‰›Ô˘ ·Ó·‰ÂÈÎÓ‡ÂÙ·È ÚˆÙ·ıÏ‹ÙÚÈ· ÙˆÓ
‰˘Ô ÔÌ›ÏˆÓ ÛÙ· ϤÈ-ÔÊ.
A˘Ùfi ÙÔ Ê·ÈÓfiÌÂÓÔ ·Ú·ÙËÚ‹ıËÎÂ
Î·È ¤ÚÛÈ Ì ÙÔÓ AfiÏψӷ, Ô˘ ‹Ù·Ó
ÚÒÙÔ˜ ÛÙÔÓ ‚ã fiÌÈÏÔ Ì·˙‡ÔÓÙ·˜ ÛÙÔ
Ù¤ÏÔ˜ ÈÔ ÔÏÏÔ‡˜ ‚·ıÌÔ‡˜ ·fi ÙËÓ
AE§, Ô˘ ÙÂÚÌ¿ÙÈÛ ÙÂÏÂ˘Ù·›· ÛÙÔÓ ‚ã
fiÌÈÏÔ (57 ‚·ıÌÔ‡˜, ¤Ó·ÓÙÈ 44 ‚.).
º¤ÙÔ˜ ›¯·Ì ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ˜ ÈÛÔ·Ï›Â˜ ÛÙÔ ÚˆÙ¿ıÏËÌ· (¿Ú· Î·È ÏÈÁfiÙÂ-
K
™Ù·ÙÈÛÙÈο ÙÔ˘ ÚˆÙ·ıÏ‹Ì·ÙÔ˜ 2009-2010
º¤ÙÔ˜ ÛËÌÂÈÒıËÎ·Ó 35 ÁÎÔÏ ÏÈÁfiÙÂÚ·
·fi ¤ÚÛÈ, ‰ËÏ·‰‹ ›¯·Ì 377 (Û fiÏ· Ù·
·È¯Ó›‰È·), Û ۯ¤ÛË Ì 612 ¤ÚÛÈ.
™KOPEP
OÈ ÚÒÙÔÈ ÛÎfiÚÂÚ Ê¤ÙÔ˜, ™Â̤‰Ô ηÈ
ZÔ¿ÓÔ ¤Ù˘¯·Ó ·fi 22 Ù¤ÚÌ·Ù·, ÂÓÒ
¤ÚÛÈ Ô ™ÂÚÙ˙¿Ô, Ô˘ ‹Ù·Ó Ô ÚÒÙÔ˜
ÛÎfiÚÂÚ, ¤¯ÂÈ ÛËÌÂÈÒÛÂÈ 24 ÁÎÔÏ.
TËÓ ÚÒÙË ı¤ÛË ÛÙÔ˘˜ ÛÎfiÚÂÚ ÌÔÈÚ¿ÛÙËÎ·Ó Î·È ÚÈÓ ‰˘Ô ¯ÚfiÓÈ· ÔÈ ™fiÛÈÓ Î·È
NÙ· KfiÛÙ· ÌÂ 21 ÁÎÔÏ.
KITPINE™
OÈ ‰È·ÈÙËÙ¤˜ ¤‚Á·Ï·Ó ·fi ÙÔ ÙÛÂ¿ÎÈ
ÙÔ˘˜ 903 ΛÙÚÈÓ˜ οÚÙ˜. TȘ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ˜ ›‰·Ó ·›ÎÙ˜ Ù˘ ¶¤ÁÂÈ·˜ Ì 87 ΛÙÚÈÓ˜ Î·È ·ÎÔÏÔ˘ıÔ‡Ó ¶¿ÊÔ˜ Ì 83 ηÈ
¢fiÍ· Ì 74 ΛÙÚÈÓ˜.
Afi 10 ΛÙÚÈÓ˜ ·ÓÙ›ÎÚ˘Û·Ó ÔÈ ¢ËÌËÙÚ›Ô˘ (¶¿ÊÔ˜) Î·È ™Â̤‰Ô (¶¤ÁÂÈ·).
AÍ›˙ÂÈ Ó· ÛËÌÂȈı› fiÙÈ Ô ™Â̤‰Ô (10)
Ì ÙÔÓ ¶ÈÓÙÛ¤ÏÈ (6) Û˘ÌÏ‹ÚˆÛ·Ó ··ÁÔÚ¢ÙÈÎfi ·ÚÈıÌfi ηÚÙÒÓ Î·È Â›Ó·È ÙÈ̈ÚË̤ÓÔÈ ÁÈ· ÙË Ó¤· ÂÚ›Ô‰Ô.
KOKKINE™
TÚÈ¿ÓÙ· ÂÓÓÈ¿ ·›ÎÙ˜ ‹Ú·Ó ÙËÓ
¿ÁÔ˘Û· ÚÔ˜ Ù· ·Ô‰˘Ù‹ÚÈ·. ŸÏ˜ ÔÈ
ÔÌ¿‰Â˜ Ù¤ÏÂÈˆÛ·Ó ·È¯Ó›‰È ‹ ·È¯Ó›‰È· ÌÂ
10 ·›ÎÙ˜ Î·È ÌfiÓÔ ·›ÎÙ˘ ÙÔ˘ EıÓÈÎÔ‡
‰ÂÓ ·Ô‚Ï‹ıËÎÂ. Afi ‰˘Ô ÊÔÚ¤˜ ·Ô‚Ï‹ıËÎ·Ó ÔÈ °ÎÔÓ˙¿Ï˜ (ŒÓˆÛË), M¿ÛÂÎ
(™·Ï·Ì›Ó·), KÔ¤ÏÈÔ (¶¿ÊÔ˜) Î·È ¶Ú¿‰Ô
(A¶E¶).
Ú˜ ӛΘ) ÛÙÔ Û‡ÓÔÏÔ ÙˆÓ 32 ·ÁÒÓˆÓ.
™˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ, 102 ·È¯Ó›‰È· ¤ÏËÍ·Ó
¯ˆÚ›˜ ÓÈÎËÙ‹, ÂÓÒ ¤ÚÛÈ ˘‹Ú¯·Ó 94
·ÁÒÓ˜ Ô˘ Ù¤ÏÂÈˆÛ·Ó Ì ÙÔ ÛËÌ›Ô
«X».
OÌ¿‰· ÙˆÓ ÈÛÔ·ÏÈÒÓ Â›Ó·È Ë ŒÓˆÛË
Ì 10 ·ÁÒÓ˜ Î·È ·ÎÔÏÔ˘ıÔ‡Ó AfiÏψÓ, ¶¿ÊÔ˜ Î·È ÕÚ˘ Ì 9.
TȘ ÈÔ ÔÏϤ˜ ӛΘ ÛËÌ›ˆÛ Ë
OÌfiÓÔÈ· (22) Î·È ÙȘ ÈÔ Ï›Á˜ Ô ÕÚ˘
(4). H «ÂÏ·ÊÚ¿ Ù·ÍÈ·Ú¯›·» ‰¤¯ıËΠηÈ
ÙȘ ÈÔ ÔÏϤ˜ ‹ÙÙ˜ (18), ÂÓÒ Ë OÌfiÓÔÈ· ¤¯·Û ÌfiÓÔ ‰˘Ô ÊÔÚ¤˜.
§ÈÁfiÙÂÚ· ÁÎÔÏ
H ηχÙÂÚË Â›ıÂÛË ·Ó‹ÎÂÈ ÛÙËÓ OÌfiÓÔÈ· Ì 60 ÁÎÔÏ Î·È ·ÎÔÏÔ˘ı› ÙÔ A¶OE§
Ì 53. ™Â Û¯¤ÛË fï˜ Ì ¤ÚÛÈ ˘¿Ú¯ÂÈ
Ì›ˆÛË ÛÙÔÓ ·ÚÈıÌfi ÙˆÓ ÙÂÚÌ¿ÙˆÓ.
577 T¤ÚÌ·Ù·
O ·ÔÏÔÁÈÛÌfi˜ ÙˆÓ 32 ·ÁÒÓˆÓ ÙÔ˘
ÚˆÙ·ıÏ‹Ì·ÙÔ˜ ÁÈ· ÙËÓ ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋ ÂÚ›Ô‰Ô 2009-2010 η٤ÁÚ·„ 577 Û˘ÓÔÏÈο Ù¤ÚÌ·Ù·, Ô˘ ·ÓÈÛÙÔȯ› Û 2,65 Ù¤ÚÌ·Ù· Û οı ·È¯Ó›‰È. ¶ÈÔ ·Ú·ÁˆÁÈ΋ Ë
ÙÂÏÂ˘Ù·›· ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋ Ì 29 Ù¤ÚÌ·Ù·. K·Ù¿ ÙËÓ ‰È¿ÚÎÂÈ· ÙÔ˘ ÊÂÙÈÓÔ‡ ÚÒÙÔ˘ Á‡ÚÔ˘ ÛËÌÂÈÒıËÎ·Ó Û˘ÓÔÏÈο 219 Ù¤ÚÌ·Ù·,
244 Ù¤ÚÌ·Ù· ÛËÌÂÈÒıËÎ·Ó ÛÙÔÓ ‰Â‡ÙÂÚÔ
Á‡ÚÔ Î·È 114 Ù¤ÚÌ·Ù· ÛÙËÓ ‚ã Ê¿ÛË ÙÔ˘
ÚˆÙ·ıÏ‹Ì·ÙÔ˜ ·ÏÏ¿ Û·ÊÒ˜ ÏÈÁfiÙÂÚ·
·È¯Ó›‰È·.
H ÙÂÏÂ˘Ù·›· ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋ (32Ë) ‹Ù·Ó Ë
ÈÔ ·Ú·ÁˆÁÈ΋, Ì ·ÔÏÔÁÈÛÌfi 29 Ù¤ÚÌ·Ù·, ÂÓÒ Ù· ÏÈÁfiÙÂÚ· Ù¤ÚÌ·Ù· (11) ÛËÌÂÈÒıËÎ·Ó ÛÙËÓ 30‹ ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋.
O ÊÂÙÈÓfi˜ ·ÔÏÔÁÈÛÌfi˜ Û ۇÁÎÚÈÛË
Ì ÙÔÓ ÂÚÛÈÓfi Â›Ó·È ¯·ÌËÏfiÙÂÚÔ˜, ηıÒ˜ ÛÙÔ ·ÓÙ›ÛÙÔÈ¯Ô ÚˆÙ¿ıÏËÌ·
2008/2009 ÛËÌÂÈÒıËÎ·Ó 35 Ù¤ÚÌ·Ù· ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ·.
EI™ITHPIA
KfiËÎ·Ó Ê¤ÙÔ˜ (2009/2010) 603.049
ÂÈÛÈÙ‹ÚÈ· Î·È ·ÔÙÂÏÔ‡Ó ÚÂÎfiÚ fiÏˆÓ ÙˆÓ
ÂÔ¯ÒÓ, ·ÊÔ‡ ÁÈ· ÚÒÙË ÊÔÚ¿ ÍÂÂÚ¿-
Û·ÌÂ Ù· 600.000.
E›Ó·È ÁÂÁÔÓfi˜ fiÙÈ Ë ÊÂÙÈÓ‹ ¯ÚÔÓÈ¿ ‹Ù·Ó
Ë Î·Ï‡ÙÂÚË Ù˘ ÙÚÈÂÙ›·˜, ·fi ÙfiÙ ‰ËÏ·‰‹ Ô˘ ÂÊ·ÚÌfi˙ÂÙ·È ÙÔ Û‡ÛÙËÌ· ÙˆÓ
Ϥ˚-fiÊ. A˘Ùfi Â›Ó·È Ôχ ÂÓı·ÚÚ˘ÓÙÈÎfi
ÛÙÔÈ¯Â›Ô Î·È ·ÊÔÚ¿ ·ÔÎÏÂÈÛÙÈο ÛÙÔÓ
fiÌÈÏÔ ÙÔ˘ Ù›ÙÏÔ˘, ·ÊÔ‡ ÛÙÔ˘˜ ¿ÏÏÔ˘˜
‰˘Ô ÔÌ›ÏÔ˘˜ Ë ÚÔۤϢÛË ı·ÙÒÓ ‰ÂÓ
‹Ù·Ó ÈηÓÔÔÈËÙÈ΋.
H OÌfiÓÔÈ· ÚÒÙË Ì ‰È·ÊÔÚ¿
¶ÚÒÙË Î·È fiÛÔÓ ·ÊÔÚ¿ ÙË ‰È¿ıÂÛË
ÙˆÓ ÂÈÛÈÙËÚ›ˆÓ ÙÂÚÌ¿ÙÈÛ ʤÙÔ˜ Ë OÌfiÓÔÈ·. OÈ ·ÚÈıÌÔ› ÎÚ›ÓÔÓÙ·È ¿Ú· Ôχ ÈηÓÔÔÈËÙÈÎÔ› Î·È ·ÔÙÂÏÔ‡Ó Ì¿ÏÈÛÙ· ÚÂÎfiÚ, ·ÊÔ‡ ‰È·Ù¤ıËÎ·Ó Û˘ÓÔÏÈο 161.691
(10.128 ÂÈÛÈÙ‹ÚÈ· ηٿ ̤ÛÔ fiÚÔ). E›Ó·È
Ù· ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ· ÂÈÛÈÙ‹ÚÈ· Ô˘ ‰È·Ù¤ıËÎ·Ó ÔÙ¤ Û ÌÈ· ÂÚ›Ô‰Ô ·fi ÙÔ˘˜ Ê›ÏÔ˘˜ ÙÔ˘ «ÙÚÈÊ˘ÏÏÈÔ‡» Û 16 fï˜ ÂÓÙfi˜
¤‰Ú·˜ ·È¯Ó›‰È·.
TÔ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓÔ ÚÂÎfiÚ ÁÈ· ÙËÓ OÌfiÓÔÈ· ‹Ù·Ó ÙËÓ ÂÚ›Ô‰Ô 2003-2004, fiÙ·Ó
Û 13 ÂÓÙfi˜ ¤‰Ú·˜ ·È¯Ó›‰È· ‰È·Ù¤ıËηÓ
143.033 ÂÈÛËÙ‹ÚÈ·.
™˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ ʤÙÔ˜ Û ۇÓÔÏÔ 13
·ÁÒÓˆÓ (Aã º¿ÛË) ÛÙÔ °™¶, Ë OÌfiÓÔÈ·
‰È¤ıÂÛ 117,826 ÂÈÛÈÙ‹ÚÈ·.
TÔ Î›ÓËÙÚÔ ÛÙË ÊÂÙÈÓ‹ ÛÂ˙fiÓ ‹Ù·Ó Û·ÊÒ˜ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ ÛÙË Bã Ê¿ÛË, ·ÊÔ‡ Ë
ÔÌ¿‰· ‹Ù·Ó ÚÒÙË Î·È Î˘ÓËÁÔ‡Û ÙÔÓ
Ù›ÙÏÔ. M ·ÓÙÈ¿ÏÔ˘˜ ÙËÓ AÓfiÚıˆÛË, ÙÔ
A¶OE§ Î·È ÙÔÓ AfiÏψӷ, ÔÈ ÎÂÚΛ‰Â˜
Ô˘ ·Ó·ÏÔÁÔ‡Û·Ó ÛÙÔ˘˜ Ê›ÏÔ˘˜ Ù˘
OÌfiÓÔÈ·˜ ‹Ù·Ó ·ÛÊ˘ÎÙÈο ÁÂÌ¿Ù˜. ¢È·Ù¤ıËÎ·Ó Û ·˘Ù¿ Ù· ÙÚ›· ·È¯Ó›‰È· 43.865
ÂÈÛÈÙ‹ÚÈ·.
™ÙËÓ ÂÚÛÈÓ‹ ÂÚ›Ô‰Ô Ì ÙÔ Ù¤ÏÔ˜ Ù˘
Aã º¿Û˘ ÙÔ˘ ÚˆÙ·ıÏ‹Ì·ÙÔ˜ (Û ۇÓÔÏÔ 13 ·ÁÒÓˆÓ) ÔÈ «Ú¿ÛÈÓÔÈ» ‰È¤ıÂÛ·Ó
122.758 ÂÈÛËÙ‹ÚÈ·.
™Ù· Ϥ˚-fiÊ ¤ÚÛÈ Ë OÌfiÓÔÈ· ·ÁˆÓ›ÛÙËΠ̠ÙÔ A¶OE§, ÙËÓ AÓfiÚıˆÛË Î·È
ÙËÓ AE§ ‰È·ı¤ÙÔÓÙ·˜ Î·È ÛÙ· ÙÚ›· ·È¯Ó›‰È· 25.969 ÂÈÛÈÙ‹ÚÈ·. ™˘ÓÔÏÈο ‰ËÏ·‰‹
ÛÙËÓ ÂÚÛÈÓ‹ ÂÚ›Ô‰Ô ÙÔ «ÙÚÈʇÏÏÈ» ‰È¤ıÂÛ 148.727.
T· ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ· ÂÈÛÈÙ‹ÚÈ· (16.271) Ù·
‰È¤ıÂÛ ʤÙÔ˜ Ë OÌfiÓÔÈ· ÛÙÔ ÓÙ¤ÚÌÈ ÌÂ
ÙÔ A¶OE§ ) (·ã Á‡ÚÔ˜), ÂÓÒ Ù· ÈÔ Ï›Á·
ÂÈÛÈÙ‹ÚÈ· ‰È·Ù¤ıËÎ·Ó ÛÙÔ ·È¯Ó›‰È· ÌÂ
ÙÔÓ ÕÚË (6.122).
OÌfiÓÔÈ· Î·È A¶OE§ ¤ÎÔ„·Ó Ì·˙›
283.154 ÂÈÛÈÙ‹ÚÈ·. ¢ËÏ·‰‹ ÙÔ 47% ÙÔ˘
ÚˆÙ·ıÏ‹Ì·ÙÔ˜.
16Ë ™E§I¢A
¢ HMO™IO™ Y¶A§§H§O™
TÂÙ¿ÚÙË 2 IÔ˘Ó›Ô˘ 2010
AÍÈÔÏÔÁÒÓÙ·˜ ÙËÓ Â˘Úˆ·˚΋
ÔÏÈÙÈ΋ ÁÈ· ÙË Û˘ÓÔ¯‹
‡Ìʈӷ Ì ÂӉȿÌÂÛË ¤ÎıÂÛË ·ÍÈÔÏfiÁËÛ˘ Ù˘ Â˘Úˆ·˚΋˜ ÔÏÈÙÈ΋˜ Û˘ÓÔ¯‹˜, 93 ‰ÈÛ. ¢ÚÒ ‹ ÙÔ
27% Ù˘ ¯ÚËÌ·ÙÔ‰fiÙËÛ˘ Ù˘ EE ‰ÈÔ¯ÂÙ‡ıËÎÂ
Û ÂÂÓ‰˘ÙÈο ¤ÚÁ· ÁÈ· ÙȘ ı¤ÛÂȘ ÂÚÁ·Û›·˜ Î·È ÙËÓ
·Ó¿Ù˘ÍË ÛÙËÓ E˘ÚÒË Î·Ù¿ Ù· ÙÂÏÂ˘Ù·›· ÙÚ›·
¤ÙË.
™
AÓ·Ï˘ÙÈÎfiÙÂÚ·: Ô Î‡ÚÈÔ˜ fiÁÎÔ˜ ÙˆÓ
fiÚˆÓ Ù˘ ÔÏÈÙÈ΋˜ Û˘ÓÔ¯‹˜ (ÂÚ›Ô˘ 230 ‰ÈÛ. ¢ÚÒ) ÚÔÔÚ›˙ÂÙ·È ÁÈ·
ÂÂÓ‰‡ÛÂȘ ÛÙÔ˘˜ ·ÚÈÔ˘˜ ÙÔÌ›˜ Ù˘
·Ó¿Ù˘Í˘ Î·È ÙˆÓ ı¤ÛÂˆÓ ÂÚÁ·Û›·˜.
EÓÒ Ë ¤ÎıÂÛË ˘Ô‰ËÏÒÓÂÈ fiÙÈ ÛËÌÂÈÒıËΠÈηÓÔÔÈËÙÈ΋ ÚfiÔ‰Ô˜ Û ÛËÌ·ÓÙÈÎÔ‡˜ ÙÔÌ›˜ fiˆ˜ Ë ¤Ú¢ӷ Î·È Ë
·Ó¿Ù˘ÍË, Ë Î·ÈÓÔÙÔÌ›·, Ë ‰È¿ ‚›Ô˘ Ì¿ıËÛË Î·È ÔÈ ÂÓÂÚÁËÙÈΤ˜ ÔÏÈÙÈΤ˜ Ù˘
·ÁÔÚ¿˜ ÂÚÁ·Û›·˜, ÂÈÛËÌ·›ÓÂÈ Â›Û˘
fiÙÈ ÌÔÚ› Ó· ÂÈÙ¢¯ı› ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË ÚfiÔ‰Ô˜ Û fi,ÙÈ ·ÊÔÚ¿ ÙËÓ ÂÈÙ¿¯˘ÓÛË Ù˘ ˘ÏÔÔ›ËÛ˘
ÙˆÓ ¤ÚÁˆÓ ÛÙÔ ÛȉËÚÔ‰ÚÔÌÈÎfi ÙÔ̤·, ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ ÙˆÓ
·ÚÈˆÓ ÂÂÓ‰‡ÛÂˆÓ ÁÈ· ÙËÓ ÂÓ¤ÚÁÂÈ· Î·È ÙÔ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ,
Ù˘ „ËÊȷ΋˜ ÔÈÎÔÓÔÌ›·˜ Î·È ÚÔ˜ ˘ÔÛÙ‹ÚÈÍË Ù˘ ÎÔÈÓˆÓÈ΋˜ ¤ÓÙ·Í˘. H EÈÙÚÔ‹ ηÏ› Ù· ÎÚ¿ÙË Ì¤ÏË Ó·
ÂÈÎÂÓÙÚˆıÔ‡Ó ÛÙÔ˘˜ ÂÓ ÏfiÁˆ ÙÔÌ›˜ ÚÔÙÂÚ·ÈfiÙËÙ·˜,
ÂÊfiÛÔÓ ÎÚÈı› ·Ó·Áη›Ô, Ì ÙË ı¤ÛÈÛË Û¯Â‰›ˆÓ ‰Ú¿Û˘
ÁÈ· ÙËÓ Î¿Ï˘„Ë ÙˆÓ Î·ı˘ÛÙÂÚ‹ÛˆÓ.
øÛÙfiÛÔ, Ë ·ÁÎfiÛÌÈ· ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ÎÚ›ÛË ¤¯ÂÈ ÂËÚ¿ÛÂÈ Û·ÊÒ˜ ÙËÓ ˘ÏÔÔ›ËÛË ÙˆÓ ÚÔÁÚ·ÌÌ¿ÙˆÓ.
¶ÔÏϤ˜ ·fi ÙȘ ÂıÓÈΤ˜ ÂÎı¤ÛÂȘ ·Ó·Ê¤ÚÔÓÙ·È
ÛÙËÓ ÎÚ›ÛË ˆ˜ ·ÚÈÔ ·Ú¿ÁÔÓÙ· Ô˘ ‰˘Û¯ÂÚ·›ÓÂÈ ÙËÓ ˘ÏÔÔ›ËÛË. ø˜ ·¿ÓÙËÛË,
Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹ıËÎ·Ó ÔÚÈṲ̂Ó˜
·ÏÏ·Á¤˜ ÒÛÙ ӷ ·ÓÙ·ÔÎÚ›ÓÔÓÙ·È
Ù· ÚÔÁÚ¿ÌÌ·Ù· ηχÙÂÚ· ÛÙȘ
ÚÔÎÏ‹ÛÂȘ Ô˘ ÚԤ΢„·Ó ·fi
ÙËÓ ÎÚ›ÛË (IP/09/1175). ¶ÔÏÏ¿
ÎÚ¿ÙË Ì¤ÏË Â¤ÏÂÍ·Ó Â›Û˘ Ó·
·ÍÈÔÔÈ‹ÛÔ˘Ó ÙËÓ Â˘ÂÏÈÍ›· ÙˆÓ
ÚÔÁÚ·ÌÌ¿ÙˆÓ ÙÔ˘˜ Ì ÛÎÔfi
ÙËÓ ÂÎ Ó¤Ô˘ ÂÍÈÛÔÚÚfiËÛË ÙˆÓ
ÚÔÙÂÚ·ÈÔÙ‹ÙˆÓ fiÔ˘ ÎÚ›ıËÎÂ
·Ó·Áη›Ô, ÒÛÙ ӷ Î·Ï˘ÊıÔ‡Ó Ó¤Â˜
·Ó¿ÁΘ ÙˆÓ ÂȯÂÈÚ‹ÛˆÓ, ηıÒ˜ ηÈ
ÙˆÓ Ì·ÎÚÔ¯ÚfiÓÈ· Î·È ÙˆÓ ÚfiÛÊ·Ù· ·Ó¤ÚÁˆÓ.
K·Ù¿ Û˘Ó¤ÂÈ·, Ë ÚÔ‹ ÙˆÓ fiÚˆÓ Ù˘ ÔÏÈÙÈ΋˜
Û˘ÓÔ¯‹˜ ‰È·ÙËÚ‹ıËΠ۠ÁÂÓÈΤ˜ ÁÚ·Ì̤˜ ÛÙ·ıÂÚ‹ ηıÒ˜ Ù· ÎÚ¿ÙË Ì¤ÏË ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÔ‡Ó ÙË ÛÙ·ıÂÚfiÙËÙ· ÙˆÓ
fiÚˆÓ Ù˘ EE ÁÈ· Ó· ‰È·ÙËÚ‹ÛÔ˘Ó Î·È Ó· ÚÔÁÚ·ÌÌ·Ù›ÛÔ˘Ó ÙȘ ·ÚȘ ÂÂÓ‰‡ÛÂȘ, ·ÎfiÌË Î·È Î·Ù¿ ÙËÓ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ÎÚ›ÛË.
TÔ KÚ·ÙÈÎfi
§·¯Â›Ô
ÌÔÈÚ¿˙ÂÈ ÂηÙÔÌ̇ÚÈ·
‚ÔËı¿ ÙÔÓ ÙfiÔ Ì·˜
AÔÙÂϤÛÌ·Ù· Ù˘ ÎÏ‹ÚˆÛ˘ ÛÙË ÛÂÏ. 13
TÈ Â›·Ó... TÈ ¤ÁÚ·„·Ó
∏ ·ÓÙÈÌÂÙÒÈÛË Ù˘ ÊÔÚÔ‰È·Ê˘Á‹˜ ·ÔÙÂÏ› ÎÔÌ‚ÈÎfi ÛËÌÂ›Ô Î·È
¤Ó·Ó ·fi ÙÔ˘˜ ˘Ú‹Ó˜
ÙˆÓ ÂÓÂÚÁÂÈÒÓ Ì·˜ ÁÈ·
·ÓÙÈÌÂÙÒÈÛË Ù˘ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋˜ ÎÚ›Û˘.
¢ËÌ‹ÙÚ˘ ÃÚÈÛÙfiÊÈ·˜,
¶Úfi‰ÚÔ˜ Ù˘ ¢ËÌÔÎÚ·Ù›·˜
∏ ÊÔÚÔ‰È·Ê˘Á‹ ÛÙÔÓ ÙfiÔ
Ì·˜ Â›Ó·È Ú·ÁÌ·ÙÈο ÌÈ·
Á¿ÁÁÚ·ÈÓ· ÁÈ· Ù· ÔÈÎÔÓÔÌÈο Ù˘ οı ∫˘‚¤ÚÓËÛ˘.
§Ô˝˙Ô˜ ÷Ù˙ËΈÛÙ‹˜,
¶Úfi‰ÚÔ˜ Ù˘ ∂∆À∫
¢ÂÓ ı· ¯ÚÂÈ·ÛÙ› ÂÈϤÔÓ
ÂÒ‰˘Ó· ̤ÙÚ· Ë ∂ÏÏ¿‰·.
°ÈÒÚÁÔ˜
¶··ÎˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘,
ÀÔ˘ÚÁfi˜ √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ
Ù˘ ∂ÏÏ¿‰·˜
√ ηÈÙ·ÏÈÛÌfi˜ ÙÔ˘ η˙›ÓÔ˘ Î·È Ë ‰ÈÎÙ·ÙÔÚ›· ÙˆÓ
·ÁÔÚÒÓ ÂÈ‚Ï‹ıËÎ·Ó ÛÙË
‰ËÌÔÎÚ·Ù›· Î·È ÙÔ˘˜ ÔÏÈÙÈÎÔ‡˜ ıÂÛÌÔ‡˜ Ù˘.
Ignacio Fernandez Toxo,
°° Ù˘ πÛ·ÓÈ΋˜ CCOO
∏ ∂˘ÚÒË ‰ÂÓ ·ÓÙÈÌÂÙˆ›˙ÂÈ ÔÈÎÔÓÔÌÈÎfi ∞ÚÌ·Á‰‰ÒÓ·.
Herman Van Rompuy,
¶Úfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘
∂˘Úˆ·˚ÎÔ‡ ™˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘
∆· ̤ÙÚ· ÏÈÙfiÙËÙ·˜ Ô˘ ·ÔÊ¿ÛÈÛÂ Ë Î˘‚¤ÚÓËÛË Ù˘ πÛ·Ó›·˜ ›ӷÈ
‰Ú·ÛÙÈο Î·È ÎÈÓÔ‡ÓÙ·È
ÚÔ˜ ÙËÓ ÛˆÛÙ‹ ηÙ‡ı˘ÓÛË.
Dominique Strauss-Kahn,
∂ÈÎÂÊ·Ï‹˜ ¢¡∆
∆Ô ¶ÂΛÓÔ ı· Û˘Ó¯›ÛÂÈ Ó· ÂÚÁ¿˙ÂÙ·È ÁÈ·
ÙË ÌÂÙ·ÚÚ‡ıÌÈÛË Ù˘ Û˘Ó·ÏÏ·ÁÌ·ÙÈ΋˜ ÙÔ˘ ÔÏÈÙÈ΋˜ Î·È ÙËÓ ÊÈÏÂÏ¢ıÂÚÔÔ›ËÛË Ù˘ ÔÈÎÔÓÔÌ›·˜.
Hu Zintao,
¶Úfi‰ÚÔ˜ Ù˘ ∫›Ó·˜
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
0
File Size
950 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content