εδώ - HELLASCHEM

ΛΙΠΑΣΜΑΤΑ ♦ ΒΙΟΚΤΟΝΑ ♦ ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΑ ♦ ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΑ ♦ ΧΡΩΜΑΤΑ ♦ ∆ΟΜΙΚΑ ♦ ΧΗΜΙΚΑ & ΑΛΛΑ
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ-ΕΜΠΟΡΙΟ ΧΗΜΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ
HELLENIC LABORATORIES & SERVICES
OF CHEMISTRY & QUALITY MANAGEMENT
Αµαρυσίας Αρτέµιδος 16, Μαρούσι ΤΚ 15124 - τηλ. / φαξ: 2106100733
κιν: 6986132241 - www.hellaschem.gr – [email protected]
ΧΗΜΙΚΕΣ ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ
‣ Ποιοτικός έλεγχος
‣ Έλεγχος νοθείας
‣ Παράσταση σε διαιτησία
ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ
Quality
‣ ISO 9001:2008
‣ ISO 14001:2004 & EMAS
‣ ISO 17025:2005
ΦΑΚΕΛΟΙ - EΠΙΣΗΜΑΝΣΗ
‣ Φάκελοι για την έγκριση κυκλοφορίας προϊόντος
‣ Έλεγχος µακέτας προϊόντος
‣ REACH - CLP
ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
‣
‣
‣
‣
Υγιεινή & ασφάλεια στην εργασία
Εσωτερικές επιθεωρήσεις
∆ιαπίστευση εργαστηρίων
Ειδικά κεφάλαια χηµείας
∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ
‣
‣
‣
‣
Έλεγχος & διαχείριση υγρών αποβλήτων
Ανάλυση Κύκλου Ζωής
Προσδιορισµός εκποµπών αερίων θερµοκηπίου
Εκτίµηση κινδύνου για το περιβάλλον
ΥΓΙΕΙΝΗ - ΑΣΦΑΛΕΙΑ & ΕΡΓΑΣΙΑ
‣
‣
‣
‣
Υπηρεσίες Τεχνικού Ασφαλείας
Μελέτες εκτίµησης επαγγελµατικού κινδύνου
Σχεδίαση ασκήσεων εκκένωσης εγκαταστάσεων
OHSAS 18001:2007 (ΕΛΟΤ 1801)
ΧΗΜΙΚΕΣ ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ
Τα εργαστήρια της HELLASCHEM έχουν στόχο την πλήρη και άµεση υποστήριξη βιοµηχανιών και
εµπορικών επιχειρήσεων χηµικών προϊόντων σε επίπεδο χηµικών αναλύσεων. Η HELLASCHEM
διαθέτει έµπειρο επιστηµονικό προσωπικό και καλύπτει µεγάλο εύρος χηµικών αναλύσεων σε πλήθος
προϊόντων, α’ υλών και περιβαλλοντικών δειγµάτων. Η HELLASCHEM παρέχει χηµικές αναλύσεις
και έρευνα για:
‣ Ποιοτικό έλεγχο προϊόντων και α’ υλών
‣ Έλεγχο νοθείας
‣ Νερό εγκαταστάσεων, υγρά και στερεά απόβλητα, περιβαλλοντικά δείγµατα
Η HELLASCHEM δεν παρέχει µόνο το αποτέλεσµα µιας ανάλυσης, αλλά πλήρεις απαντήσεις στις
ανάγκες των πελατών της:
•
•
•
Γνωµάτευση των αποτελεσµάτων
Σχετική νοµοθεσία
Βιβλιογραφικές πληροφορίες
Ο χρόνος απόκρισης στις απαιτήσεις των αναλύσεων των πελατών είναι 48 ώρες από την λήψη του
δείγµατος, εκτός των περιπτώσεων όπου η φύση της ανάλυσης ή του δείγµατος απαιτεί περισσότερο
χρόνο, ο οποίος και γνωστοποιείται άµεσα.
Τα εργαστήρια της HELLASCHEM παρέχουν µεγάλο εύρος αναλύσεων σε χηµικά προϊόντα όπως:
Λιπάσµατα
(νέου τύπου, ΕΚ)
Εντοµοκτόνα
& σχετικά βιοκτόνα
Απολυµαντικά
(χώρων, νερού κλπ)
Καθαριστικά
Καλλυντικά
Σάπωνες
Χρώµατα
∆οµικά
Υλικά συσκευασίας
Χηµικά προϊόντα
ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ
Η HELLASCHEM, παρέχει σε βιοµηχανίες και εµπορικές επιχειρήσεις χηµικών και άλλων συναφών
προϊόντων, υψίστης ποιότητας υπηρεσίες για την ανάπτυξη και εφαρµογή συστηµάτων ποιότητας, τον
αποτελεσµατικό έλεγχο των παρεχόµενων προϊόντων και υπηρεσιών, την εσωτερική επιθεώρηση των
διαδικασιών και την ανάπτυξη δεικτών αξιολόγησης.
πορεία πιστοποίησης
ISO
9001
Η πιστοποίηση προσδίδει καλύτερο
προσανατολισµό στις απαιτήσεις των
πελατών, αξιοπιστία έναντι των πελατών και των συνεργαζόµενων προµηθευτών. Εφαρµόζεται για τις παρεχόµενες υπηρεσίες και τα προϊόντα.
διαγνωστική
µελέτη
δέσµευση
δοίκησης
Σχεδιασµός
Σ∆Π - Ρόλοι
ISO
14001
ISO
17025
Αποτελεί απόδειξη περιβαλλοντικής
ευαισθησίας. Προσδίδει ορθολογικότερη
χρήση φυσικών πόρων, µείωση του
λειτουργικού κόστους και εφαρµογή της
νοµοθεσίας. Η εφαρµογή του αποδίδει
οικονοµικά και επιχειρηµατικά οφέλη.
Η διαπίστευση αποτελεί ένδειξη αξιοπιστίας. Η εφαρµογή των απαιτούµενων
διοικητικών και τεχνικών απαιτήσεων
συντελεί στην άρτια οργάνωση του
εργαστηρίου και στον βέλτιστο έλεγχο
των αποτελεσµάτων.
∆ιαχειριστικό
υλικό
Εφαρµογή Σ∆Π –
Εσωτ. Επιθεωρήσεις
Ανασκόπση – Βελτίωση
Αίτηση Πιστοποιησης
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ
Το επιστηµονικό προσωπικό της HELLASCHEM παρέχει:
•
•
•
•
•
•
Μελέτη, ανάπτυξη και εφαρµογή του απαιτούµενου διαχειριστικού υλικού για την πιστοποίηση
Επιστηµονική υποστήριξη σε θέµατα εφαρµογής του προτύπου
Εκπαίδευση του προσωπικού για την εφαρµογή του συστήµατος ποιότητας
∆ιενέργεια εσωτερικών επιθεωρήσεων
Συντήρηση του συστήµατος ποιότητας και µετά την πιστοποίηση του οργανισµού
Ειδικά για τη διαπίστευση εργαστηρίου, µελέτες επικύρωσης µεθόδων για τη διαπίστευση της
µεθόδου
ΦΑΚΕΛΟΙ - ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ
Η HELLASCHEM διαθέτει µεγάλη εµπειρία στην προετοιµασία και κατάθεση φακέλων χηµικών
προϊόντων προς έγκριση κυκλοφορίας. Επίσης αποτελεί σύµβουλος αρκετών επιχειρήσεων σε θέµατα
REACH και CLP. Η HELLASCHEM επιπλέον, παρέχει σε εισαγωγικές-εµπορικές επιχειρήσεις τη
δυνατότητα ελέγχου της επισήµανσης των συσκευασιών σύµφωνα µε τις εθνικές και κοινοτικές
απαιτήσεις.
Τo REACH (Registration, Evaluation and Authorization of Chemicals) αφορά ένα ευρύ φάσµα
επιχειρήσεων που παράγουν, εισάγουν, χρησιµοποιούν και διαχειρίζονται διάφορες χηµικές ουσίες.
Από την 1η/6/2008 οι επιχειρήσεις που παράγουν ή/και εισάγουν ουσίες σε ποσότητες ≥ 1τόνου/έτος
πρέπει να τις καταχωρίσουν στον Οργανισµό Χηµικών Προϊόντων στο Ελσίνκι (ECHA) προκειµένου να
συνεχίσουν να τις παράγουν ή χρησιµοποιούν. Εταιρείες που δεν έχουν κάνει προκαταχώρηση δεν
µπορούν να εισάγουν ή παράγουν τις ουσίες αυτές. Η HELLASCHEM παρέχει:
‣Προ-καταχώρηση ουσιών
‣Εκπροσώπηση στα (Προ)-Φόρουµ Ανταλλαγής Πληροφοριών Ουσιών (ΦΑΠΟ - SIEF).
‣Συγκρότηση των φακέλων καταχώρησης.
O κανονισµός CLP (Classification Labelling & Packaging) 1272/2008/ΕΚ, για την ταξινόµηση,
επισήµανση και συσκευασία ουσιών και µειγµάτων, αντικαθιστά τις εφαρµοζόµενες ως σήµερα οδηγίες
67/548/ΕΟΚ για τις ουσίες και 1999/45/ΕΚ για τα παρασκευάσµατα.
Παρασκευαστές, εισαγωγείς, µεταγενέστεροι χρήστες, οφείλουν να εναρµονιστούν µε τις αλλαγές. Από 1η
∆εκεµβρίου 2010, γίνεται υποχρεωτική η εφαρµογή του CLP για τις ουσίες και από το 2015 για τα
µείγµατα. Η HELLASCHEM αναλαµβάνει:
‣Το σύνολο των απαιτούµενων διαδικασιών για την ταξινόµηση, επισήµανση και συσκευασία των ουσιών
και των µιγµάτων
‣Την τεχνική και συµβουλευτική υποστήριξη παρασκευαστών, εισαγωγέων, µεταγενέστερων χρηστών,
αλλά και διανοµέων και εκπροσώπων λιανικού εµπορίου
ΦΑΚΕΛΟΙ ΧΗΜΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ: Για τον έλεγχο των χηµικών προϊόντων που κυκλοφορούν στην
αγορά απαιτείται αριθµός έγκρισης και άδεια κυκλοφορίας από τις αρχές του κράτους, κατόπιν κατάθεσης
του φακέλου του προϊόντος.
Για τα λιπάσµατα νέου τύπου απαιτείται κατάθεση φακέλου προϊόντος στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης
και Τροφίµων.
Για τα απορρυπαντικά – καθαριστικά αρµόδιο για τον έλεγχο του φακέλου προϊόντος είναι το Γενικό Χηµείο
του Κράτους.
Για τα βιοκτόνα (όπως απολυµαντικά, εντοµοκτόνα, συντηρητικά κλπ) αρµόδιες αρχές ελέγχου του φακέλου
του προϊόντος είναι ο Εθνικός Οργανισµός Φαρµάκων και το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και
Τροφίµων, ανάλογα µε τον τύπο του βιοκτόνου.
Για τα καλλυντικά (όπως προϊόντα προσωπικής υγιεινής και καλωπισµού) αρµόδια αρχή ελέγχου του
φακέλου του προϊόντος είναι ο Εθνικός Οργανισµός Φαρµάκων.
Η HELLASCHEM παρέχει:
Πλήρη προετοιµασία και υποβολή φακέλου για την έγκριση κυκλοφορίας του προϊόντος
‣Μελέτη για την ταξινόµηση και την επισήµανση του προϊόντος υπογεγραµµένη από χηµικό.
‣∆ελτία ∆εδοµένων Ασφαλείας (MSDS) προϊόντων.
‣∆ηµιουργία ετικέτας του προϊόντος σε συµφωνία µε την νοµοθεσία
‣Ελεγχο χηµικής σύστασης προιόντος µε τις απαιτούµενες αναλύσεις στα εργαστήρια της HELLASCHEΜ.
ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
Η HELLASCHEM διαθέτει προσωπικό µε µεγάλη εµπειρία στο χώρο της εκπαίδευσης προσωπικού και
της κατάρτισης ανέργων. Το εκπαιδευτικό δυναµικό της στελεχώνεται από χηµικούς και γεωπόνους,
µε βιοµηχανική εµπειρία και επιπέδου τουλάχιστον µεταπτυχιακών σπουδών.
Η εµπειρία της εκπαίδευσης αντικατοπτρίζεται τόσο στην ικανοποίηση των εκπαιδευοµένων για το
εκπαιδευτικό υλικό που διανέµεται και τη διδακτική µέθοδο που εφαρµόζεται, όσο και στα
αποτελέσµατα των εξετάσεων (εσωτερικές διαδικασίες αξιολόγησης εκπαίδευσης προσωπικού).
Οι υπηρεσίες που παρέχει η HELLASCHEM για εκπαίδευση προσωπικού που εργάζεται ή
ενδιαφέρεται να εργαστεί στο χώρο της βιοµηχανίας και των εµπορικών επιχειρήσεων χηµικών
προϊόντων είναι:
ΥΓΙΕΙΝΗ & ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ: Εκπαίδευση προσωπικού βιοµηχανιών και επιχειρήσεων
τροφίµων. Θεµατικές ενότητες: Υγιεινή και ασφάλεια στην εργασία, Νοµοθεσία, Μέσα Ατοµικής
Προστασίας, Μυοσκελετικές παθήσεις, Ασφαλής χρήση µηχανηµάτων και εξοπλισµού, Σήµανση χώρων,
εµπορευµάτων και προϊόντων, Ενδοεπιχειρησιακές µεταφορές, Η σηµασία των ασκήσεων εκκένωσης των
εγκαταστάσεων, Εργατικό ατύχηµα. Το εκπαιδευτικό υλικό είναι πλούσιο σε παραδείγµατα και
φωτογραφικό υλικό. Μπορεί να επιδοτηθεί από τον ΟΑΕ∆ µέσω του προγράµµατος ΛΑΕΚ 0,45%.
ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΕΙΣ: Εκπαίδευση εργοδηγών, προϊσταµένων και προσωπικού τµηµάτων
ποιοτικού ελέγχου βιοµηχανιών και επιχειρήσεων τροφίµων. Θεµατικές ενότητες: Εσωτερικές
επιθεωρήσεις και συστήµατα ποιότητας (ISO 9001, ISO 22000, ISO 14001, ISO 17025), Κατευθυντήριες
οδηγίες για επιθεώρηση συστηµάτων ποιότητας κατά ISO 19011, Σχεδιασµός και υλοποίηση
επιθεωρήσεων, Χαρακτηριστικά επιθεωρητή, Ιχνηλασιµότητα, Έντυπα, Case studies και role playing.
Μπορεί να επιδοτηθεί από τον ΟΑΕ∆ µέσω του προγράµµατος ΛΑΕΚ 0,45%.
∆ΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ: Εκπαίδευση σε οµάδες εργαζοµένων που εργάζονται σε εργαστήρια
βιοµηχανιών. Θεµατικές ενότητες: Εισαγωγή στο πρότυπο ISO 17025. Απαιτούµενες διαδικασίες και
αρχεία. Επικύρωση µεθόδου. Αβεβαιότητα και µετρήσεις. ∆ιακρίβωση οργάνων. Ασφάλεια στα
εργαστήρια. ∆ιαχείριση αποβλήτων. Προετοιµασία επιθεώρησης για τη διαπίστευση του εργαστηρίου.
Case studies.
ΕΙ∆ΙΚΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΧΗΜΕΙΑΣ: Εκπαίδευση σε οµάδες εργαζοµένων (πωλητές, εµπορικοί
αντιπρόσωποι κλπ) που θέλουν να αποκτήσουν βασικές και εξειδικευµένες γνώσεις στα χηµικά προϊόντα
(πχ απορρυπαντικά, απολυµαντικά, βιοκτόνα γεωργικής χρήσης, λιπάσµατα, χρώµατα κλπ). Το
εκπαιδευτικό υλικό δίδεται σε µορφή κατανοητή, για εργαζοµένους χωρίς επιστηµονικό υπόβαθρο στα
χηµικά προϊόντα. ∆υνατότητα τροποποίησης εκπαιδευτικού υλικού, ανάλογα µε τις ανάγκες της κάθε
επιχείρησης.
∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ
Η HELLASCHEM παρέχει ολοκληρωµένα πακέτα ελέγχου και διαχείρισης των αποβλήτων. ∆ιαθέτει
άρτια καταρτισµένο προσωπικό µε σηµαντικό ερευνητικό έργο στη διαχείριση των επικίνδυνων
αποβλήτων, αλλά και των υγρών αποβλήτων.
Τα εργαστήρια της HELLASCHEM υποστηρίζουν την έρευνα και τις µελέτες της διαχείρισης των
αποβλήτων τόσο µε χηµικές αναλύσεις όσο και µε οικοτοξικολογικές αναλύσεις.
Η HELLASCHEM για λογαριασµό βιοµηχανιών και εµπορικών επιχειρήσεων χηµικών προϊόντων
αναλαµβάνει:
∆ειγµατοληψία & έλεγχο
Χηµικές & Οικοτοξικολογικές
αναλύσεις υγρών & στερεών αποβλήτων
διάθεσης υγρών αποβλήτων
Οικονοµικοτεχνικές µελέτες
διαχείρισης αποβλήτων
Έλεγχο λειτουργίας µονάδας
βιολογικού καθαρισµού
Προσδιορισµός εµποµπών αερίων θερµοκηπίου
Οι κλιµατικές αλλαγές και οι συνέπειες τους αποτελούν ένα από τα κύρια περιβαλλοντικά, οικονοµικά και γεωπολιτικά προβλήµατα του πλανήτη. Με την οδηγία 2003/87/ΕΚ τέθηκε η ανάγκη για τον
ορθό προσδιορισµό των αερίων του θερµοκηπίου για την έκδοση αδείας εµποµπής αερίων θερµοκηπίου. Ανάλογα µε τα αποτελέσµατα, οι εταιρείες έχουν τη δυνατότητα να µεταβιβάζουν δικαιώµατα
εκποµπής αερίων του θερµοκηπίου. Η HELLASCHEM παρέχει υπηρεσίες προσδιορισµού των
εκποµπών αερίων θερµοκηπίου σύµφωνα µε τη σειρά ISO 14064 -1,2,3/2006.
Ανάλυση Κύκλου Ζωής
Η Ανάλυση Κύκλου Ζωής (ΑΚΖ) αναζητά και ποσοτικοποιεί την περιβαλλοντική υποβάθµιση που
επέρχεται από την παραγωγή ενός προϊόντος ή µιας παραγωγικής διαδικασίας. Tα τρία βασικά
στοιχεία της ΑΚΖ, σύµφωνα µε τη σειρά προτύπων ISO 14040-3 είναι: η αναλυτική απογραφή των
στοιχείων, η ανάλυση επιπτώσεων και η ανάλυση βελτιώσεων.
Εκτίµηση Κινδύνου για το περιβάλλον
Η εκτίµηση κινδύνου για το περιβάλλον (environmental risk assessment) αποτελεί ένα βασικό µεθοδολογικό εργαλείο διαχείρισης το οποίο χρησιµοποιείται για τη διαµόρφωση αποφάσεων κατά την
εµπορία, τη χρήση και τη διάθεση υλικών, παρασκευασµάτων, συσκευασιών κλπ, καθώς και στη
διαδικασία σχεδιασµού διαφόρων ειδών εγκαταστάσεων (διαχείρισης αποβλήτων, βιοµηχανικών
µονάδων κλπ). Η µελέτη εκτίµησης κινδύνου για το περιβάλλον απαιτείται από πολλές κανονιστικές
και νοµοθετικές διατάξεις.
ΥΓΙΕΙΝΗ & ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ
Οι γενικές υποχρεώσεις των εργοδοτών, των εργαζοµένων και του κράτους αναφορικά µε την υγιεινή
και ασφάλεια στην εργασία καταγράφονται στο Ν. 1568/85 (177/Α) «Υγιεινή και Ασφάλεια των
εργαζοµένων» και το Π.∆. 17/96 (11/Α) «Μέτρα για τη βελτίωση της ασφάλειας και της υγείας των
εργαζοµένων κατά την εργασία».
Αρωγός στην προσπάθεια βελτίωσης των συνθηκών εργασίας και της πρόληψης ατυχηµάτων στον
εργασιακό χώρο µπορεί να είναι το προσωπικό της HELLASCHEM. Η HELLASCHEM παρέχει σε
βιοµηχανίες και εµπορικές επιχειρήσεις βιοµηχανικών προϊόντων, τις παρακάτω υπηρεσίες, σχετικά µε
την υγιεινή και την ασφάλεια στο χώρο εργασίας:
Υπηρεσίες Τεχνικού Ασφαλείας
• Ολοκληρωµένη απόκριση στις απαιτήσεις της νοµοθεσίας σε θέµατα υγιεινής και ασφάλειας
• Έλεγχο της ασφάλειας των εγκαταστάσεων και των τεχνικών µέσων
• Συµβουλευτικές υπηρεσίες σε θέµατα σχεδιασµού, κατασκευής και συντήρησης των εγκαταστάσεων,
προµήθειας µέσων και εξοπλισµού, εισαγωγής νέων παραγωγικών διαδικασιών, επιλογής και ελέγχου
της αποτελεσµατικότητας των ατοµικών µέσων προστασίας, διαµόρφωσης και διευθέτησης των θέσεων
και του περιβάλλοντος εργασίας και γενικά οργάνωσης της παραγωγικής διαδικασίας
• Εκπαίδευση προσωπικού σε θέµατα υγιεινής και ασφάλειας στον εργασιακό χώρο
• Μετρήσεις βλαπτικών παραγόντων
Μελέτες εκτίµησης επαγγελµατικού κινδύνου
∆ιαδικασία προσδιορισµού των κινδύνων για την ασφάλεια και την υγεία, καθώς και των εγκάρσιων
κινδύνων (εργονοµικοί, ψυχολογικοί κ.ά. παράγοντες), εκτίµηση της σοβαρότητας και της πιθανότητας
των συνεπειών τους, προσδιορισµός των πηγών των κινδύνων και προτεινόµενα µέτρα εξάλειψης τους.
Παρέχονται:
• Πλήρη µελέτη εκτίµησης επαγγελµατικού κινδύνου
• Τεχνική υποστήριξη στην εφαρµογή των µέτρων εξάλειψης των κινδύνων όπως αναφέρονται στην έκθεση της γραπτής εκτίµησης επαγγελµατικού κινδύνου
Σχεδίαση ασκήσεων εκκένωσης εγκαταστάσεων
•
•
•
•
•
•
Μελέτη και σήµανση των εγκαταστάσεων
Σχεδίαση ασκήσεων εκκένωσης εγκαταστάσεων
Στελέχωση και κατάρτιση εσωτερικών οµάδων ταχείας επέµβασης
Εκτέλεση της άσκησης και καταγραφή των συµπερασµάτων
Παράδοση των ευρηµάτων και προτάσεις διορθωτικών ενεργειών
Εκπαίδευση του προσωπικού µε έντυπο και ηλεκτρονικό υλικό πριν την εκτέλεση της άσκησης και µετά
την ολοκλήρωση της
OHSAS 18001:2007 (ΕΛΟΤ 1801)
Σύστηµα που περιλαµβάνει διεθνώς αναγνωρισµένες προδιαγραφές για την Υγιεινή & Ασφάλεια των εργαζοµένων. Αποτελεί την απόδειξη προς τους εργαζοµένους, τις συνεργαζόµενες επιχειρήσεις και τους δηµόσιους οργανισµούς, της εταιρικής ευθύνης, σχετικά µε τη διαχείριση των επαγγελµατικών κινδύνων και
την εφαρµογή των απαιτήσεων της νοµοθεσίας. Παρέχονται:
• Μελέτη και εφαρµογή του απαιτούµενου διαχειριστικού υλικού για την πιστοποίηση ενός οργανισµού
κατά OHSAS 18001/ΕΛΟΤ 1801
• Επιστηµονική υποστήριξη του οργανισµού σε θέµατα εφαρµογής του προτύπου
• Εκπαίδευση του προσωπικού για την εφαρµογή του συστήµατος