Υγρά Λιπάσματα - Life-T

Ð
á
ñ
á
ä
å
ß
ã
ì
á
ô
á
õ
ä
ñ
ï
ë
ß
ð
á
í
ó
ç
ò
SuperLife®
30-60 Kg/στρ
(Εξειδικευµένο υγρό
αζωτούχο λίπασµα)
στο σύνολο, αναλόγως
βασικής λίπανσης και
αναµενόµενης απόδοσης
SuperLife®
15-35 Kg/στρ
(Εξειδικευµένο υγρό
αζωτούχο λίπασµα)
στο σύνολο, αναλόγως
βασικής λίπανσης και
αναµενόµενης απόδοσης
Περιέχει 3 µορφές αζώτου, είναι εύκολο στην µεταφορά, την χρήση και
φιλικό προς το περιβάλλον. Έχει µεγαλύτερο συντελεστή εκµετάλλευσης
-από το µικρό σε όγκο ριζικό σύστηµα του καλαµποκιού- σε σχέση µε τα
συµβατικά αζωτούχα λιπάσµατα, λόγω της τεχνολογίας πολυµερισµού του
αζώτου. ∆εν δηµιουργεί προβλήµατα εµφράξεων και αποτελεί τεχνολογία
αιχµής σε πανελλαδικό επίπεδο. Καλό είναι να χορηγείται µε κάθε πότισµα
ανά 3 ηµέρες ξεκινώντας 40-50 ηµέρες µετά την σπορά. Αν δεν υπάρχει
αυτή η δυνατότητα µπορεί να εφαρµοστεί σε 3-5 δόσεις µε τελευταία δόση
στο “γάλα” του σπόρου (συνήθως τέλος Ιουλίου για τα καλαµπόκια µεγάλου
βιολογικού κύκλου).
Περιέχει 3 µορφές αζώτου, είναι εύκολο στην µεταφορά, την χρήση και
φιλικό προς το περιβάλλον. Έχει µεγαλύτερο συντελεστή εκµετάλλευσης
σε σχέση µε τα συµβατικά αζωτούχα λιπάσµατα, λόγω της τεχνολογίας
πολυµερισµού του αζώτου. ∆εν δηµιουργεί προβλήµατα εµφράξεων, είναι
ιδανικό για περιοχές ενταγµένες σε προγράµµατα απονιτροποίησης και
αποτελεί τεχνολογία αιχµής σε πανελλαδικό επίπεδο. Στις περισσότερες
περιπτώσεις εφαρµόζεται σε 3-4 δόσεις ξεκινώντας από αρχές Ιουνίου µε
τελευταία δόση περίπου στις αρχές µε µέσα Αυγούστου (οι µεγαλύτερες
ανάγκες του βαµβακιού σε άζωτο, είναι κατά το στάδιο της ανθοκαρποφορίας).
Υδρολίπανση ΒΙΟΜ. ΤΟΜΑΤΑΣ
SuperLife®
20-30 Kg/στρ
Lime Ca
10-15 Kg/στρ
13-0-46
25-30 Kg/στρ
(νιτρικό κάλιο)
Ô
Ç
Ë
2
3
1
0
7
1
5
1
8
8
To SuperLife® και το Lime Ca είναι συµβατά µεταξύ τους και µπορούν να
συνδυαστούν στο πρόγραµµα επιφανειακής λίπανσης της βιοµ. τοµάτας µε
3-4 εφαρµογές. Τελευταία εφαρµογή του αζώτου καλό είναι να γίνει 20 µέρες
τουλάχιστον πριν την συγκοµιδή. Σε ότι αφορά την καλιούχο λίπανση,
ικανοποιούµε τις αυξηµένες ανάγκες της καλλιέργειας µε 3-4 εφαρµογές από
την καρπόδεση εως 2 εβδοµάδες πριν την συγκοµιδή. Επιπλέον, µπορούµε να
χρησιµοποιήσουµε τον ειδικό τύπο υδρολίπανσης 0-20-20 σε δοσολογία
5-10 Kg/στρ και µία εφαρµογή καθώς και το MicroLife B σε περίπτωση
εντοπισµένης έλλειψης βορίου µε δοσολογία 200-500 gr/στρ µαζί µε την
υδρολίπανση αζώτου.
Ì
å
ó
å
â
á
ó
ì
ü
ó
ô
ï
ð
å
ñ
é
â
Ü
ë
ë
ï
í
ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ
ΠΡΟΪΟΝΤΑ LI.FE-T
H LI.FE-T ιδρύθηκε το 1996 µε έδρα την Κοµοτηνή και αποτελεί την µεγαλύτερη
µονάδα παραγωγής υγρού λιπάσµατος που δραστηριοποιείται σε πανελλαδικό επίπεδο.
Καταλαµβάνει έκταση συνολικής επιφάνειας 5.000 m2 επί συνόλου οικοπεδικών
εγκαταστάσεων 40.000 m2. Πρόκειται για µια υπερσύγχρονη µονάδα όπου έχουν
εφαρµοστεί όλα τα µέσα ηλεκτρονικού ελέγχου και παρέµβασης. Οι παραγωγικές
διαδικασίες είναι πλήρως αυτοµατοποιηµένες και ελεγχόµενες από κεντρικό
υπολογιστή. Η µονάδα αποτελείται από 3 γραµµές παραγωγής και είναι σχεδιασµένη
ώστε να παρέχει µεγάλη δυνατότητα ευελιξίας. Τα υγρά λιπάσµατα που παράγονται
απευθύνονται είτε για χρήση σε συστήµατα µέσω του δικτύου άρδευσης είτε για
διαφυλλικές εφαρµογές. Είναι όλα πλήρως διαυγή, χρωµατισµένα και σταθερά µέχρι
σηµείου παγετού.
Τα υγρά λιπάσµατα της LI.FE-T αναλόγως του
τρόπου διακίνησης τους µπορούν να διακριθούν
σε δύο βασικές κατηγορίες:
1.
Υγρά λιπάσµατα συσκευασµένα
(συσκευασίες 1Kg, 4Kg, 20Kg & 25Kg)
2.
Υγρά λιπάσµατα χύδην διακίνησης
∆εξαµενές τύπου Benjamin 1.000LT)
Υ∆ΡΟΛΙΠΑΝΣΗ ΚΑΙ ΥΓΡΑ ΛΙΠΑΣΜΑΤΑ
Υ∆ΡΟΛΙΠΑΝΣΗ
Με τον όρο υδρολίπανση εννοούµε την ταυτόχρονη χορήγηση λιπάσµατος και νερού
στα φυτά. Η υδρολίπανση αποτελεί µια εξέλιξη της κλασσικής λίπανσης µε τα κοκκώδη
λιπάσµατα. Σαν τεχνική εφαρµόζεται εδώ και πολλά χρόνια και λόγω της επιτυχίας της,
έχει µονοπωλήσει τον τρόπο λίπανσης στις εντατικές καλλιέργειες (π.χ. κηπευτικά) αλλά και γενικότερα σε καλλιέργειες απαιτητικές σε θρεπτικά. Τα κυριότερα πλεονεκτήµατα που παρουσιάζει η υδρολίπανση έναντι της λίπανσης µε τα κοκκώδη λιπάσµατα είναι :
1.
2.
3.
4.
∆υνατότητα οµοιόµορφης κατανοµής του λιπάσµατος, σε όλη την καλλιεργούµενη έκταση. Αυτό είναι ιδιαίτερα σηµαντικό σε ότι αφορά την εφαρµογή ιχνοστοιχείων, όπου η παραµικρή ανισορροπία στην κατανοµή τους µπορεί να οδηγήσει σε αρνητικά αποτελέσµατα.
Ευκολία διανοµής του λιπάσµατος, που διανέµεται αυτόµατα µαζί µε το νερό
του ποτίσµατος. Απαλλάσσεται έτσι ο παραγωγός από την επίπονη διαδικασία της
φόρτωσης και διανοµής µε τον λιπασµατοδιανοµέα.
∆υνατότητα επέµβασης οποιαδήποτε χρονική στιγµή. Είναι γνωστό ότι σε
πολλές καλλιέργειες (π.χ. καλαµπόκι) δεν είναι δυνατή η χορήγηση κοκκωδών
λιπασµάτων πέραν κάποιου σηµείου ανάπτυξης της καλλιέργειας. Αυτό αναγκάζει
τους παραγωγούς να εφαρµόζουν µεγάλες ποσότητες λιπάσµατος πολύ πριν από
την χρονική στιγµή που θα το χρειαστούν πραγµατικά τα φυτά, µε συνέπεια να
µεγιστοποιούνται οι απώλειες. Με την υδρολίπανση λύνεται το παραπάνω πρόβληµα διότι εφαρµόζονται µικρές ποσότητες λιπασµάτων κλιµακωτά και όταν το
απαιτεί η καλλιέργεια. Το αποτέλεσµα είναι να µην παρουσιάζονται απώλειες λιπασµάτων και εποµένως ρύπανση του περιβάλλοντος.
Οικονοµικότητα στην λίπανση λόγω της καλύτερης αξιοποίησης των θρεπτικών από τα φυτά σε σχέση µε τα κοκκώδη λιπάσµατα. Πιο συγκεκριµένα, στα κοκκώδη λιπάσµατα ακολουθούν οι παρακάτω διεργασίες µετά την εφαρµογή τους στο έδαφος:
•
Παραµονή του λιπάσµατος στην επιφάνεια του εδάφους µέχρι να επιτευχθεί διάλυση στο νερό της βροχής ή του ποτίσµατος.
Η παραµονή αυτή έχει σαν αποτέλεσµα την απώλεια ενός µέρους του λιπάσµατος λόγω εξαέρωσης (φαινόµενο πολύ έντονο
µε τα αµµωνιακά λιπάσµατα).
•
Αφού διαλυθεί το λίπασµα στο νερό, παρασύρεται σε βαθύτερα στρώµατα του εδάφους, όπου δεσµεύεται στα κολλοειδή.
Και σε αυτή την περίπτωση υπάρχουν αρκετές απώλειες γιατί ένα µέρος του λιπάσµατος παρασύρεται σε πολύ βαθύτερα
στρώµατα όπου δεν µπορούν να το φτάσουν οι ρίζες των φυτών.
•
Ένα µέρος από τα θρεπτικά στοιχεία που δεσµεύτηκαν στα κολλοειδή, απελευθερώνεται στο ελεύθερο νερό του εδάφους
(κυκλοφορούν διάλυµα) για να απορροφηθεί από τις ρίζες των φυτών. Το υπόλοιπο µέρος ακινητοποιείται και µέσω κάποιων
αντιδράσεων που συµβαίνουν στο έδαφος µετατρέπεται σε µορφές µη απορροφήσιµες από τα φυτά και χάνεται για πάντα.
Κατά συνέπεια, ένα µόνο ποσοστό από τα θρεπτικά στοιχεία που διανέµονται µε την κοκκώδη λίπανση φτάνει τελικά
στα φυτά. Το πόσο θα είναι αυτό εξαρτάται από τον τρόπο λίπανσης, την ποιότητα του εδάφους, τις κλιµατολογικές συνθήκες
και τέλος από τον τύπο και την ποιότητα του λιπάσµατος που εφαρµόστηκε.
Οι παραπάνω απώλειες στην περίπτωση της υδρολίπανσης –όπου το λίπασµα εφαρµόζεται µε το νερό του ποτίσµατος κατευθείαν στο επίπεδο του ριζικού συστήµατος- δεν υφίστανται και µπορούµε να µιλήσουµε για αξιοποίηση της
λίπανσης µεγαλύτερη του 95%. Αυτό έχει σαν αποτέλεσµα την εφαρµογή µικρότερων ποσοτήτων λιπάσµατος µε τα ίδια αποτελέσµατα.
∆ΙΑΦΟΡΕΣ ΚΡΥΣΤΑΛΛΙΚΩΝ - ΥΓΡΩΝ ΛΙΠΑΣΜΑΤΩΝ
KΡΥΣΤΑΛΛΙΚΑ
ΥΓΡΑ
Η ευκολία µε την οποία συσσωµατώνονται (πετρώνουν) κάνει προβληµατική την
διατήρηση τους για µεγάλα χρονικά διαστήµατα. Σαν αποτέλεσµα έχουµε αύξηση των
απωλειών κατά την διακίνηση τους καθώς και του κόστους πώλησης τους.
Η LI.FE-T παράγει ανθεκτικούς τύπους
υγρών λιπασµάτων που δεν
κρυσταλλώνουν ακόµη και σε πολύ
χαµηλές θερµοκρασίες (15ºC)
Η ανάγκη χρήσης βελτιωτικών που χρησιµοποιούνται για να εµποδίζουν την άµεση
συσσωµάτωση του λιπάσµατος. Αυτά τα βελτιωτικά συνήθως είναι αδιάλυτα ή δυσδιάλυτα
στο νερό και µπορεί να εµφανίσουν επικαθήσεις και προβλήµατα εµφράξεων των
σωληνώσεων και των ακροφυσίων.
Η παρουσία ξένων σωµάτων αδιάλυτων ή δυσδιάλυτων. Τα κρυσταλλικά λιπάσµατα
∆ΕΝ ΕΙΝΑΙ ΧΗΜΙΚΩΣ ΚΑΘΑΡΑ.
Η καθαρότητα τους µπορεί να φτάσει στην καλύτερη περίπτωση το 99,5% ενώ συνήθως
κυµαίνεται µεταξύ 97 και 98%. Αυτό σηµαίνει ότι ακόµη και στην περίπτωση ενός πολύ
καλού ΚΑΙ ΑΚΡΙΒΟΥ κρυσταλλικού λιπάσµατος θα υπάρχει πάντοτε ένα µέρος αδιάλυτων
ξένων σωµάτων που µπορεί να προκαλέσουν εµφράξεις.
Τα υγρά λιπάσµατα της LI.FE-T είναι ήδη
διαλυµένα και ΦΙΛΤΡΑΡΙΣΜΕΝΑ και
εποµένως δεν µπορούν να προκαλέσουν
κανένα πρόβληµα έµφραξης.
Õ
Ã
Ñ
Á
Ë
É
Ð
Á
Ó
Ì
Á
Ô
Á
L
I
.
F
E
T
S
u
p
e
r
L
i
f
e
®3
0
0
0