οπς - τεαυφε

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΥ ΟΠΣ-ΤΕΑΥΦΕ
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΚΑΙ
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
ΤΟΥ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ
(ΟΠΣ) ΤΟΥ ΤΕΑΥΦΕ
ΤΕΥΧΟΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ
ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2013
ΣΕΛΙΔΑ 66 ΑΠΌ 68
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΥ ΟΠΣ-ΤΕΑΥΦΕ
Περιεχόμενα
1.
ΕΙΣΑΓΩΓΗ............................................................................................................................3
2.
Η ΔΟΜΗ ΤΟΥ ΤΕΑΥΦΕ.......................................................................................................10
3.
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ.................................................................................................11
4.
ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ.......................................................................................................12
5.
ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ – ΈΣΟΔΑ – ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ..............................................................17
6.
ΤΜΗΜΑ ΠΑΡΟΧΩΝ - ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ ......................................................................................................... 38
8.
ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ................................................................64
9.
ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ..................................................................................................66
10.
ΑΝΑΛΟΓΙΣΤΗΣ...................................................................................................................68
ΣΕΛΊΔΑ 2 ΑΠΌ 67
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΥ ΟΠΣ-ΤΕΑΥΦΕ
1.
ΕΙΣΑΓΩΓΗ
1.1 Συνοπτικά Στοιχεία του ΤΕΑΥΦΕ
Το Ταμείο Επαγγελματικής Ασφάλισης Υπαλλήλων Φαρμακευτικών Εργασιών
(ΤΕΑΥΦΕ) από 1ης Μαρτίου 2013 λειτουργεί ως ΝΠΙΔ υποχρεωτικής ασφάλισης,
στο οποίο ασκείται εποπτεία από το Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης &
Πρόνοιας με αυστηρό κανονιστικό πλαίσιο.
Με βάση το καταστατικό του, το ΤΕΑΥΦΕ υποχρεούται να λειτουργεί ως πλήρης
ασφαλιστικός φορέας, δηλαδή να συλλέγει ασφαλιστικές εισφορές και να αποδίδει
επικουρικές συντάξεις. Στην παρούσα φάση του, το ΤΕΑΥΦΕ λαμβάνει εισφορές από
περίπου 20.000 ασφαλισμένους και 5.000 εργοδότες, ενώ αποδίδει συντάξεις σε
περίπου 6.000 συνταξιούχους (4.500 γήρατος, 300 θανάτου και 1.200 αναπηρικές). Η
εφαρμοζόμενη πολιτική εισφορών διακρίνει δύο κατηγορίες ασφαλισμένων (τους έως
31/12/1992 ασφαλισμένους και τους από 01/01/1993 ασφαλισμένους) με διαφορετικό
ποσοστό κρατήσεων επί του μισθού τους (4% +4% για την πρώτη κατηγορία και 3%
+3% για τη δεύτερη κατηγορία). Σε ότι αφορά τις αποδιδόμενες επικουρικές
συντάξεις, το ΤΕΑΥΦΕ απαιτεί ο συνταξιοδοτούμενος να λαμβάνει υποχρεωτικά τη
βασική του σύνταξη μόνο από το ΙΚΑ (εννοείται ότι ο κάθε συνταξιοδοτούμενος
μπορεί να λαμβάνει επικουρικές συντάξεις από διαφορετικά Επικουρικά Ταμεία
ανάλογα με το εργασιακό του προφίλ).
1.2. Η αναγκαιότητα δημιουργίας των ηλεκτρονικών υπηρεσιών του ΤΕΑΥΦΕ
Το ΤΕΑΥΦΕ με βάση:

τη γενικότερη στρατηγική του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης
& Πρόνοιας,

τις νέες κανονιστικές διατάξεις που διέπουν τη λειτουργία όλων των
Ασφαλιστικών Ταμείων της χώρας,

τη νέα υπόστασή του ως ΝΠΙΔ,
θέτει σαν βασική προϋπόθεση για την αποδοτική λειτουργία του τη δημιουργία ενός
«Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος (ΟΠΣ-ΤΕΑΥΦΕ)». Πυρήνας δε του
συστήματος αυτού απαιτείται να είναι το «Ψηφιακό Μητρώο Ασφαλισμένων,
Εργοδοτών και Συνταξιούχων του ΤΕΑΥΦΕ. (ΨΜΑΕΣ-ΤΕΑΥΦΕ). Το μητρώο αυτό θα
πρέπει να περιλαμβάνει τις αναλυτικές ατομικές μερίδες (σε ψηφιακή ηλεκτρονική
μορφή) όλων των ασφαλισμένων / συνταξιούχων, οι οποίες θα πρέπει να καλύπτουν
ολόκληρο τον εργασιακό τους βίο. Παράλληλα, θα πρέπει να περιλαμβάνει και τις
αναλυτικές ατομικές μερίδες όλων των εργοδοτών των ασφαλισμένων στο
ΣΕΛΊΔΑ 3 ΑΠΌ 67
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΥ ΟΠΣ-ΤΕΑΥΦΕ
ΤΕΑΥΦΕ. Το ΨΜΑΕΣ-ΤΕΑΥΦΕ θα πρέπει να είναι πλήρως ευθυγραμμισμένο με το
Εθνικό Γενικό Μητρώο όλων των ασφαλισμένων, εργοδοτών και συνταξιούχων της
χώρας (Ν. 2084/1992 & Ν. 2676/1999), γνωστό και ως ΑΜΚΑ.
Το ΟΠΣ-ΤΕΑΥΦΕ θα πρέπει να υποστηρίζει το σύνολο των επιχειρησιακών
διαδικασιών που ακολουθούνται σήμερα από το ΤΕΑΥΦΕ για τον κάθε ασφαλισμένο
και εργοδότη χωριστά. Επίσης, θα πρέπει να προσφέρει νέες δυνατότητες και
διευκολύνσεις που θα προσδώσουν στο Ταμείο νέα δυναμική στην απονομή των
συντάξεων με ταχύτατες και πλέον διασφαλισμένες διαδικασίες. Ειδικότερα, η
διαχείριση του ΨΜΑΕΣ-ΤΕΑΥΦΕ μέσα από το ΟΠΣ-ΤΕΑΥΦΕ θα πρέπει να
διασφαλίζει με τον πλέον αποτελεσματικό τρόπο τον πλήρη έλεγχο των εισφορών του
ΤΕΑΥΦΕ και τη σωστή απόδοση των συντάξεων.
Με την ολοκλήρωση του ΟΠΣ-ΤΕΑΥΦΕ, το ΤΕΑΥΦΕ θα πρέπει να έχει την πλήρη
ευθύνη για την:
1. εισαγωγή και την ασφαλή τήρηση στο ΨΜΑΕΣ-ΤΕΑΥΦΕ όλων των
ατομικών δεδομένων και πληροφοριών,
2. παροχή εξατομικευμένων δεδομένων και πληροφοριών προς κάθε
εξουσιοδοτημένο ενδιαφερόμενο (ασφαλισμένο, συνταξιούχο, ελεγκτική
αρχή, κλπ),
3. υποστήριξη εξελιγμένων ηλεκτρονικών εφαρμογών και υπηρεσιών, οι οποίες
θα πρέπει να έχουν υψηλό βαθμό φορητότητας, δηλαδή να είναι αγνωστικές
(μη άμεσα επηρεαζόμενες/δεμένες) από την χρησιμοποιούμενη τεχνολογία
κατασκευής του ΟΠΣ-ΤΕΑΥΦΕ και του ΨΜΑΕΣ-ΤΕΑΥΦΕ.
1.3. Υπάρχουσα κατάσταση στο ΤΕΑΥΦΕ
Ακολουθώντας την πάγια πρακτική όλων σχεδόν των Ασφαλιστικών Ταμείων της
χώρας που είναι ΝΠΔΔ, το ΤΕΑΥΦΕ έχει αναθέσει (από την περίοδο που ήταν
ΝΠΔΔ) έναντι αμοιβής στην ΗΔΙΚΑ ΑΕ (Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση Κοινωνικής
Ασφάλισης) την υποστήριξη των σημαντικότερων ηλεκτρονικών λειτουργικών του
διαδικασιών. Η διασύνδεση του ΤΕΑΥΦΕ με την ΗΔΙΚΑ γίνεται με χρήση των
τηλεπικοινωνιακών δυνατοτήτων του προσφέρει το ΣΥΖΕΥΞΙΣ (Εθνικό Δίκτυο
Δημόσιας Διοίκησης).
Ειδικότερα ισχύουν τα κάτωθι:
1. Η βασικότερη υποστήριξη που παρέχει η ΗΔΙΚΑ στο ΤΕΑΥΦΕ είναι μέσω
του Εθνικού Μητρώου Συντάξεων & Συνταξιούχων «ΗΛΙΟΣ», το οποίο
αποτελεί το κεντρικό σύστημα πληρωμών συντάξεων (ενιαία ηλεκτρονική
πλατφόρμα) επιτυγχάνοντας σημαντικές οικονομίες κλίμακας για τα
Ασφαλιστικά Ταμεία της χώρας. Ειδικότερα στο τέλος του 2012, το «ΗΛΙΟΣ»
ΣΕΛΊΔΑ 4 ΑΠΌ 67
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΥ ΟΠΣ-ΤΕΑΥΦΕ
συγκέντρωσε για πρώτη φορά σε μία ενιαία ηλεκτρονική πλατφόρμα όλες τις
συντάξεις (περίπου 4.4 εκατομμύρια) και τους συνταξιούχους (περίπου 2,7
εκατομμύρια) της χώρας που υπάγονται σε 93 ταμεία και κλάδους σύνταξης
(κύριας και επικουρικής). Το «ΗΛΙΟΣ» συνδέεται επίσης με το σύστημα
«ΑΡΙΑΔΝΗ» που διασυνδέει όλα τα ληξιαρχεία της χώρας.
Μέσω του «ΗΛΙΟΣ», η ΗΔΙΚΑ διαχειρίζεται ηλεκτρονικά αρχεία του
ΤΕΑΥΦΕ της περιόδου 1992 έως 2007. Τα δεδομένα που αφορούν στην
περίοδο πριν το 1992 είναι σε χειρόγραφη μορφή και δεν έχουν εισαχθεί στο
σύστημα. Ομοίως, κάποια δεδομένα μετά το 2007 δεν έχουν εισαχθεί ακόμα
στο σύστημα (ιδίως μετά τη διάσπαση των δύο κλάδων με το Ν. 3655/2008:
ένταξη του κλάδου Σύνταξης στο ΤΕΑΙΤ και του κλάδου Πρόνοιας στο
ΤΑΠΙΤ).
2. Η ΗΔΙΚΑ προσφέρει υποστήριξη στο ΤΕΑΥΦΕ (ανάπτυξη, συντήρηση,
λειτουργία και τεχνική υποστήριξη εφαρμογών) σε ότι αφορά τη λογιστική
και την οικονομική παρακολούθηση και την τήρηση στοιχείων: α) των
ασφαλισμένων και των συνταξιούχων (άμεσων μελών αλλά και έμμεσων
μελών) και β) των τηρουμένων λοιπών οικονομικών στοιχείων με διαφορετική
ανάλυση και κωδικοποίηση.
3. Η ΗΔΙΚΑ προσφέρει συμβουλευτικές υπηρεσίες και υπηρεσίες εκπαίδευσης
του προσωπικού του ΤΕΑΥΦΕ.
1.4. Οι κτηριακές υποδομές του ΤΕΑΥΦΕ
Από πλευράς υποδομών, το ΤΕΑΥΦΕ στεγάζεται σε σύγχρονο κτίριο στο κέντρο
των Αθηνών. Για τις επικοινωνιακές / δικτυακές ανάγκες των εργαζομένων έχει
εγκατασταθεί στο κτίριο δομημένη καλωδίωση που διασυνδέει τους υπάρχοντες
τερματικούς σταθμούς (περίπου 25) με τους εξυπηρετητές (κανονικούς και
εφεδρικούς) που είναι εγκατεστημένοι στο κτίριο του ΤΕΑΥΦΕ και με τους
εξυπηρετητές που είναι εγκατεστημένοι στην ΗΔΙΚΑ.
1.5 Η δυναμική εξέλιξη του ΤΕΑΥΦΕ
Η μετατροπή του ΤΕΑΥΦΕ από ΝΠΔΔ σε ΝΠΙΔ έχει δημιουργήσει μια νέα
πραγματικότητα στη λειτουργία του και στην εξέλιξη του. Η νέα αυτή νομική
υπόσταση:

απαγκιστρώνει το Ταμείο από το κανονιστικό πλαίσιο του Δημόσιου Τομέα
και του επιτρέπει να αξιοποιεί με μεγαλύτερη ευελιξία τις δυνατότητες της
σύγχρονης τεχνολογίας αλλά και τις δυνατότητες της Ελληνικής οικονομίας.
ΣΕΛΊΔΑ 5 ΑΠΌ 67
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΥ ΟΠΣ-ΤΕΑΥΦΕ

επιτρέπει στο Ταμείο να απευθύνεται με ευέλικτο τρόπο στο σύνολο των
τεχνολογικών φορέων της αγοράς (π.χ. σε όσους εξειδικεύονται στην
υλοποίηση ΟΠΣ και ηλεκτρονικών μητρώων) και να αναπτύσσει με ταχείς
ρυθμούς εξελιγμένες εφαρμογές και υπηρεσίες πλήρως προσαρμοσμένες στις
ανάγκες του. Έχει δηλαδή τη δυνατότητα να θέτει τις δικές του ιδιαίτερες
ανάγκες / προτιμήσεις αλλά και τα δικά του ποιοτικά και οικονομικά κριτήρια
έτσι ώστε να ενσωματώνει στη δομή του πρωτοποριακές τεχνολογικές λύσεις
που θα του διασφαλίζουν σημαντική προστιθέμενη εταιρική αξία, χαμηλό
κόστος λειτουργίας και πιο αποτελεσματική / ποιοτική λειτουργία.
Απαιτούνται όμως σταθερά βήματα που να βασίζονται σε σοβαρές και
ρεαλιστικές αναλύσεις των αναγκών του Ταμείου.

εισάγει στη λειτουργία του Ταμείου αυξημένο διαχειριστικό φορτίο και ρίσκο
λόγω της εγκαθίδρυσης ιδιωτικοοικονομικών μοντέλων διοίκησης.
Απαιτείται δε χρόνος προσαρμογής στους κανόνες τις αγοράς από όλα τα
μέλη του Ταμείου (διοίκηση, ασφαλισμένους, συνταξιούχους) ιδιαίτερα σε
θέματα προμηθειών (όπως αυτό του ΟΠΣ) όπου οι ακολουθούμενες
διαδικασίες διαφοροποιούνται σε σχέση με αυτές που εφάρμοζε το Ταμείο
όταν ήταν ΝΠΔΔ.
Από τα ανωτέρω γίνεται σαφές ότι η υλοποίηση του ΟΠΣ-ΤΕΑΥΦΕ και του
ΨΜΑΕΣ-ΤΕΑΥΦΕ δεν μπορεί παρά να είναι μία πολυ-παραμετρική εργασία, τόσο
στο επίπεδο των αναγκών όσο και στο επίπεδο των επιλογών / αποφάσεων. Για
παράδειγμα, η σημερινή αυστηρή και άκαμπτη σχέση των υπολοίπων Ασφαλιστικών
Ταμείων (ΝΠΔΔ) της χώρας με την ΗΔΙΚΑ δεν είναι αυταπόδεικτη για το ΤΕΑΥΦΕ.
Μεταξύ ΤΕΑΥΦΕ και ΗΔΙΚΑ, όπως και μεταξύ ΤΕΑΥΦΕ και κάθε εταιρείας
πληροφορικής, απαιτείται να εγκαθιδρυθεί μια νέα δυναμική σχέση προσφοράς και
ζήτησης σε όλα τα επίπεδα του ΟΠΣ-ΤΕΑΥΦΕ (εφαρμογές και υποδομές).
Για το σκοπό αυτό, το ΤΕΑΥΦΕ προχώρησε στην σε βάθος ανάλυση των
αναγκών του σε ηλεκτρονικές εφαρμογές και υπηρεσίες πριν απευθυνθεί σε
οποιονδήποτε φορέα για την υλοποίηση του ΟΠΣ-ΤΕΑΥΦΕ. Η ανάλυση αυτή δεν
περιορίστηκε στις παρούσες ανάγκες του Ταμείου, αλλά έλαβε υπ’ όψη της τη
δυναμική εξέλιξης του Ταμείου, έτσι ώστε όταν στο μέλλον απαιτηθεί η ενσωμάτωση
των πρόσθετων αναγκών στο ΟΠΣ-ΤΕΑΥΦΕ, αυτό να γίνει με τις μικρότερες
επιπτώσεις σε ανθρώπινους και οικονομικούς πόρους.
1.6 Σκοπός του παρόντος Τεύχους Απαιτήσεων του
ΟΠΣ-ΤΕΑΥΦΕ
ΣΕΛΊΔΑ 6 ΑΠΌ 67
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΥ ΟΠΣ-ΤΕΑΥΦΕ
Το παρών τεύχος είναι το «Τεύχος Απαιτήσεων του ΟΠΣ-ΤΕΑΥΦΕ» και
περιλαμβάνει την αναλυτική τεχνική περιγραφή και τη διαστασιολόγηση όλων των
εφαρμογών και των υπηρεσιών που θα πρέπει να παρέχονται από το ΟΠΣ-ΤΕΑΥΦΕ
και το ΨΜΑΕΣ-ΤΕΑΥΦΕ. Το Τεύχος Απαιτήσεων δεν υπεισέρχεται στην αναλυτική
περιγραφή της αρχιτεκτονικής του ΟΠΣ-ΤΕΑΥΦΕ και του ΨΜΑΕΣ-ΤΕΑΥΦΕ, αλλά
προβαίνει στην περιγραφή των τεχνικών προδιαγραφών των εφαρμογών και των
υπηρεσιών που θα υποστηρίζονται από το ΟΠΣ-ΤΕΑΥΦΕ και το ΨΜΑΕΣ-ΤΕΑΥΦΕ.
Το Τεύχος Απαιτήσεων θα αποτελέσει τη βάση για την υλοποίησης του ΟΠΣΤΕΑΥΦΕ.
Σημείωση: Στη συνέχεια το ΟΠΣ-ΤΕΑΥΦΕ και το ΨΜΑΕΣ-ΤΕΑΥΦΕ θα
αναφέρονται για λόγους ευκολίας ως ΟΠΣ.
1.7 Η διαδικασία υλοποίησης του ΟΠΣ
Για την υλοποίηση του ΟΠΣ-ΤΕΑΥΦΕ, το ΤΕΑΥΦΕ προβαίνει σε μια
διαγωνιστική διαδικασία δύο φάσεων.
Κατά την πρώτη (παρούσα) φάση (Φάση-1) καλούνται από το ΤΕΑΥΦΕ όλοι οι
ενδιαφερόμενοι για την υλοποίηση του ΟΠΣ (υποψήφιοι ανάδοχοι) να προσέλθουν να
παραλάβουν το Τεύχος Απαιτήσεων από τη Γραμματεία Διοικητικού (Χαλκοκονδύλη
56, Αθήνα, 7ος όροφος) έναντι ποσού 100,00 € / τεύχος, από τις 04/12/2013 έως και
τις 20/12/2013 κατά τις εργάσιμες ημέρες και μεταξύ των ωρών 11:00-14:00.
Υπεύθυνη: κ. Γρηγοριάδου Ελένη, τηλέφωνα επικοινωνίας: 210-5289513, Fax: 2105289584, e-mail: [email protected] Στη συνέχεια ο κάθε υποψήφιος ανάδοχος θα
πρέπει να υποβάλλει στο κεντρικό πρωτόκολλο του ΤΕΑΥΦΕ μέχρι τις 20/01/2014
στις 16:00 το δικό του «Τεχνικο-οικονομικό Σχέδιο - Αρχιτεκτονικής του ΟΠΣ» με
βάση τις αιτούμενες ηλεκτρονικές εφαρμογές και υπηρεσίες που περιγράφονται στο
παρόν Τεύχος Απαιτήσεων (Request for Information - RFI).
Ο κάθε υποψήφιος είναι ελεύθερος να προτείνει το δικό του πλήρες Σχέδιο
Αρχιτεκτονικής του ΟΠΣ. Στο Σχέδιο αυτό θα πρέπει να περιγράφονται:

όλες οι εφαρμογές που θα τρέχουν πάνω από το ΟΠΣ. Οι εφαρμογές αυτές θα
μπορεί είτε να αναπτυχθούν εξ αρχής ειδικά για το ΟΠΣ του ΤΕΑΥΦΕ είτε να
αποτελούν υπάρχοντα προϊόντα.
Για όλες τις εφαρμογές που θα δηλώσει ο υποψήφιος ανάδοχος ότι πρόκειται
να αναπτύξει νέο λογισμικό, οφείλει (ο υποψήφιος ανάδοχος) να δηλώσει
ρητά ότι θα παραδώσει κατά κυριότητα στο σύνολό του στο ΤΕΑΥΦΕ τον
ΣΕΛΊΔΑ 7 ΑΠΌ 67
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΥ ΟΠΣ-ΤΕΑΥΦΕ
πηγαίο κώδικα του λογισμικού όλων αυτών των εφαρμογών με την
ολοκλήρωση του έργου

όλα τα υποσυστήματα σε επίπεδο λογικής σχεδίασης, φυσικής δομής,
λειτουργικότητας και διαστασιολόγησης των κεντρικών συστημάτων (π.χ.
εξυπηρετητών),

η δομή και η θέση του κεντρικού data center του ΟΠΣ (το data center θα
μπορεί να εγκατασταθεί σε χώρους του ΤΕΑΥΦΕ ή στους χώρους ενός data
center εγκατεστημένου σε άλλο φορέα).

οι εφεδρείες του ΟΠΣ, τα εργαλεία που θα χρησιμοποιηθούν για την ανάπτυξη
του λογισμικού, οι προτεινόμενες τεχνολογίες βάσεων δεδομένων, ο τρόπος
ανάπτυξης διαδικτυακών υπηρεσιών, ο τρόπος ανάκαμψης του συστήματος
μετά από καταστροφή, τους τρόπους εισαγωγής δεδομένων στο σύστημα, κλπ.

ενδεικτική τάξη μεγέθους του κόστους υλοποίησης του ΟΠΣ καθώς και
δεσμευτικό χρονοδιάγραμμα υλοποίησης.
Ο κάθε υποψήφιος ανάδοχος υποχρεούται:
1. να δηλώσει τη νομική μορφή με την οποία προτίθεται να λάβει μέρος στη Β΄
Φάση της διαγωνιστικής διαδικασίας, εφ' όσον επιλεγεί
2. να προσκομίσει αναλυτικό εταιρικό profile από το οποίο να προκύπτει η
ικανότητά του να υλοποιήσει το συγκεκριμένο ΟΠΣ του ΤΕΑΥΦΕ
3. ο νόμιμος εκπρόσωπος της υποβάλλουσας την πρόταση εταιρείας ή σε
περίπτωση ένωσης / σύμπραξης εταιρειών, οι νόμιμοι εκπρόσωποι όλων των
συμμετεχόντων στην ένωση / σύμπραξη εταιρειών, οφείλουν να υποβάλλουν
υπεύθυνη δήλωση με την οποία δεσμεύουν την εταιρεία τους σχετικά με το
περιεχόμενο της υποβληθείσας εκ μέρους τους πρότασης.
Ερωτήσεις ή / και διευκρινίσεις σχετικά με το περιεχόμενο του Τεύχους
Απαιτήσεων μπορούν οι υποψήφιοι να υποβάλλουν μέχρι την καταληκτική
ημερομηνία 20/01/2014 στην ηλεκτρονική διεύθυνση [email protected] ή στο
κεντρικό πρωτόκολλο του Ταμείου, εφ' όσον έχουν προμηθευτεί επισήμως το Τεύχος
Απαιτήσεων και έχουν καταβάλει το απαιτούμενο ποσό.
Στη συνέχεια, το ΤΕΑΥΦΕ θα συλλέξει όλα τα Σχέδια Αρχιτεκτονικής ΟΠΣ που
θα του υποβληθούν, θα τα αξιολογήσει και θα αποφασίσει ποια Σχέδια
Αρχιτεκτονικής ΟΠΣ είναι αποδεκτά. Οι φορείς που θα έχουν υποβάλει τα αποδεκτά
Σχέδια Αρχιτεκτονικής ΟΠΣ θα θεωρηθούν ως αποδεκτοί (αξιόπιστοι «παίχτες») για
να συμμετέχουν στην επόμενη φάση (Φάση-2) της διαγωνιστικής διαδικασίας.
Κατά τη δεύτερη – φάση (Φάση-2) θα κληθούν όλοι οι φορείς που επιλέχτηκαν
από τη Φάση-1 να υποβάλουν εντός δύο (2) μηνών την τελική τους «Αναλυτική
Αρχιτεκτονική Υλοποίησης του ΟΠΣ» με βάση: α) το δικό τους Σχέδιο
ΣΕΛΊΔΑ 8 ΑΠΌ 67
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΥ ΟΠΣ-ΤΕΑΥΦΕ
Αρχιτεκτονική ΟΠΣ που επιλέχτηκε στη Φάση-1 και β) το συγκεκριμένο
χρονοδιάγραμμα και προϋπολογισμό που πρότειναν κατά τη Φάση-1 (Request for
Proposal -RFP).
ΣΕΛΊΔΑ 9 ΑΠΌ 67
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΥ ΟΠΣ-ΤΕΑΥΦΕ
2.
Η ΔΟΜΗ ΤΟΥ ΤΕΑΥΦΕ
Στο σχήμα 1 δείχνεται το οργανόγραμμα του ΤΕΑΥΦΕ. Με βάση το
Οργανόγραμμα αυτό διακρίνονται τρία βασικά Τμήματα: το Τμήμα Διοικητικού, το
Τμήμα Οικονομικών-Εσόδων-Λογιστηρίου και το Τμήμα Παροχών-Συντάξεων. Τα
ανωτέρω τρία τμήματα υπάγονται άμεσα στον Δ/ντή του Ταμείου. Επίσης
διακρίνονται και επιμέρους μικρότερης κλίμακας αυτοτελείς μονάδες του Ταμείου:
Επενδυτική Επιτροπή, Αναλογιστής, Αυτοτελές Γραφείο Νομικών Υποθέσεων,
Γραμματεία Διοίκησης.
Σχήμα 1: Οργανόγραμμα του ΤΕΑΥΦΕ
3.
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΣΕΛΊΔΑ 10 ΑΠΌ 67
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΥ ΟΠΣ-ΤΕΑΥΦΕ
Η Γραμματεία Διοίκησης, έχει τις ακόλουθες αρμοδιότητες:
1. Υποστηρίζει γραμματειακά το ΔΣ, τις Επιτροπές και τις υπηρεσίες του
ΤΕΑΥΦΕ.
2. Παρακολουθεί τη σχετική νομοθεσία περί Ταμείων Επαγγελματικής
Ασφάλισης και ενημερώνει τις Υπηρεσίες, τον Εντεταλμένο Σύμβουλο
Διοίκησης και τον Διευθυντή του Ταμείου
3. Μεριμνά για την παραγωγή ενημερωτικών φυλλαδίων και άλλων εντύπων και
την αποστολή τους προς τους ασφαλισμένους, τους συνταξιούχους και τους
εργοδότες
4. Τηρεί τα πρακτικά των συνεδριάσεων του ΔΣ και όλα τα σχετικά Βιβλία.
5. Εκδίδει αριθμό απόφασης στις αποφάσεις του ΔΣ, του Εντεταλμένου
Συμβούλου και του Δ/ντή του Ταμείου.
Το ΟΠΣ. θα πρέπει να διαθέτει βάσεις δεδομένων για την αποθήκευση – τήρηση
των πρακτικών του ΔΣ, μονάδα έκδοσης αριθμού απόφασης Εντεταλμένου
Συμβούλου ή Δ/ντή Ταμείου, μονάδα έκδοσης αριθμού αποφάσεων του Δ.Σ. και
εφαρμογή παρακολούθησης της πορείας υλοποίησης των αποφάσεων του ΔΣ.
ΣΕΛΊΔΑ 11 ΑΠΌ 67
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΥ ΟΠΣ-ΤΕΑΥΦΕ
4.
ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ
Το Τμήμα Διοικητικού είναι αρμόδιο για:

τη διαχείριση των ηλεκτρονικών/χειρόγραφων φακέλων και αρχείων του
προσωπικού του Ταμείου,

τη διαχείριση των ηλεκτρονικών/χειρόγραφων φακέλων και αρχείων των
έργων και των προμηθευτών του Ταμείου,

τη διαχείριση του Περιουσιολογίου του Ταμείου,

την τήρηση του κεντρικού Πρωτοκόλλου του Ταμείου,

την υποστήριξη της λειτουργίας της Επενδυτικής Επιτροπής και του
Διαχειριστή Επενδύσεων

την υποστήριξη της διαδικασίας εποπτικού ελέγχου από το Υπουργείο
Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης & Πρόνοιας και από την Εθνική
Αναλογιστική Αρχή.
Το τμήμα Διοικητικού απαρτίζεται από τα κατωτέρω Γραφεία (σχήμα 1):

Γραφείο Ανθρωπίνου Δυναμικού, Οργάνωσης & Εκπαίδευσης

Γραφείο Εξυπηρέτησης Πολιτών

Γραφείο Προμηθειών

Γραφείο Περιουσιολογίου & Χαρτοφυλακίου

Γραφείο Μηχανογραφικής Υποστήριξης

Γραφείο Επαφών με Δημόσιους και λοιπούς φορείς και Επικοινωνίας
Στο σχήμα 2 απεικονίζεται το γενικό διάγραμμα λειτουργίας των υπηρεσιών του
Τμήματος Διοικητικού. Ειδικότερα:

Για την υποστήριξη της λειτουργίας του Γραφείου Ανθρωπίνου Δυναμικού
Οργάνωσης και Εκπαίδευσης, το ΟΠΣ θα πρέπει να διαθέτει ειδική βάση
δεδομένων (registry) με όλα τα ηλεκτρονικά στοιχεία του προσωπικού του
Ταμείου
 Για την υποστήριξη της λειτουργίας του Γραφείου Εξυπηρέτησης Πολιτών &
Πρωτοκόλλου το ΟΠΣ θα πρέπει να υποστηρίζει τα κατωτέρω:
A. Για την Εξυπηρέτηση Πολιτών: θα διαθέτει web εφαρμογές μέσω των
οποίων οι ασφαλισμένοι, συνταξιούχοι, προμηθευτές, οι εργοδότες και
γενικά το συναλλασσόμενο κοινό και φορείς θα μπορούν να
ενημερώνονται με ασφαλή τρόπο για την πορεία αιτημάτων ή άλλων
ΣΕΛΊΔΑ 12 ΑΠΌ 67
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΥ ΟΠΣ-ΤΕΑΥΦΕ
συναλλαγών που έχουν με το Ταμείο. Επίσης, θα δίνει τη δυνατότητα
στους ανωτέρω συναλλασσόμενους με το Ταμείο να υποβάλλουν
αιτήματα, ο τύπος των οποίων θα καθορίζεται από το Ταμείο. Το ΟΠΣ
θα διαθέτει ηλεκτρονικές φόρμες για όλους τους τύπους των
αιτημάτων, που θα δέχεται μέσω της web εφαρμογής. Ο κάθε τύπος
αιτήματος θα προωθείται μετά το Πρωτόκολλο σε προκαθορισμένο
τμήμα για την εξυπηρέτησή του. Στο σχήμα 3 παρατίθεται πρότυπο
ενιαίας κωδικοποίησης αιτημάτων, το οποίο θα πρέπει να ακολουθήσει
ο κατασκευαστής του ΟΠΣ.
Σχήμα 2:
Διάγραμμα Λειτουργίας Τμήματος Διοικητικού
ΣΕΛΊΔΑ 13 ΑΠΌ 67
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΥ ΟΠΣ-ΤΕΑΥΦΕ
Σχήμα 3:
B.
Πεδία Κωδικοποίηση Αιτήματος (x: ψηφίο)
Για το Πρωτόκολλο: το ΟΠΣ θα πρέπει να υποστηρίζει βάσεις
δεδομένων χορήγησης εισερχόμενων και εξερχόμενων αριθμών
πρωτοκόλλου καθώς επίσης και να παρακολουθεί την πορεία του
εκάστοτε αιτήματος, μέσω των υπηρεσιών του Ταμείου μέχρι την
ολοκλήρωσή του. Ειδικότερα, θα πρέπει να παρέχει τη δυνατότητα
συσχέτισης εισερχόμενων και εξερχόμενων εγγράφων τα οποία
αναφέρονται σε ένα αρχικό αίτημα. Για παράδειγμα, εάν ένα αίτημα
απαιτεί αλληλογραφία του Ταμείου με άλλους φορείς, ήτοι εξερχόμενα
από το Ταμείο και εισερχόμενες απαντήσεις από τους άλλους φορείς,
καθώς και μεταφορά του αιτήματος από Τμήμα σε Τμήμα του
ΤΕΑΥΦΕ, όλα αυτά να μπορούν να απεικονίζονται συνολικά ώστε ο
χειριστής του αιτήματος να είναι πάντοτε ενήμερος για την πορεία του
αιτήματος συνολικά. Το Πρωτόκολλο θα πρέπει να διαθέτει ειδική
εφαρμογή, η οποία για κάθε τύπο αιτήματος θα ενημερώνει τον
αιτούντα για την πληρότητα του αιτήματός του και τα όποια
ελλείποντα συνοδευτικά δικαιολογητικά, καθώς επίσης και για τους
χρόνους υποβολής των συμπληρωματικών δικαιολογητικών, έτσι ώστε
ο αιτών να είναι πάντοτε ενήμερος (μέσω web εφαρμογής ή άμεσα από
το Ταμείο) για τις τυχόν ελλείψεις και για τον χρόνο έναρξης
εξυπηρέτησης του αιτήματός του μετά τη συμπλήρωση όλων των
δικαιολογητικών.
Επισημαίνεται ότι όλα τα αιτήματα και η
ΣΕΛΊΔΑ 14 ΑΠΌ 67
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΥ ΟΠΣ-ΤΕΑΥΦΕ
εξυπηρέτησή τους θα πρέπει να επισυνάπτονται στο Μητρώο του
αιτούντα, εφ’ όσον ο αιτών είναι ασφαλισμένος, συνταξιούχος,
εργοδότης, προμηθευτής, δικαιοδόχα μέλη, κλπ., τα οποία είναι
καταγεγραμμένα στα Μητρώα του Ταμείου. Για την εξυπηρέτηση των
ανωτέρω το Πρωτόκολλο θα διαθέτει εφαρμογή αναζήτησης στοιχείων
από το Μητρώο του Ταμείου.
C. Για χειρόγραφα αιτήματα και για τα συνοδευτικά έγγραφά τους που
κατατίθενται δια ζώσης στο Πρωτόκολλο καθώς και για τα
συνοδευτικά-συμπληρωματικά έγγραφα (που κατατίθενται με
διαφορετικό-μεταγενέστερο αριθμό πρωτοκόλλου) αιτημάτων που
έχουν κατατεθεί ηλεκτρονικά ή χειρόγραφα σε προγενέστερο χρόνο
στο Πρωτόκολλο, το ΟΠΣ θα διαθέτει ειδική εφαρμογή
ψηφιακοποίησης (σκαναρίσματος) και επισύναψης όλων των
εγγράφων στο αρχικό αίτημα. Χειρόγραφα αιτήματα μετά την
ψηφιακοποίησή τους θα πρέπει να προωθούνται ηλεκτρονικά στο
αρμόδιο Τμήμα προς εξυπηρέτηση.

Για την υποστήριξη της λειτουργίας του Γραφείου Προμηθειών, το ΟΠΣ θα
πρέπει να τηρεί ειδική βάση δεδομένων προμηθευτών (registry) με όλα τα
ηλεκτρονικά στοιχεία των φυσικών προσώπων ή εταιρειών, που κατά το
παρελθόν ενήργησαν ως προμηθευτές του ΤΕΑΥΦΕ. Ο υποψήφιος ανάδοχος
του ΟΠΣ καλείται να δώσει συνολική λύση διαχείρισης των διαδικασιών
προμηθειών του Ταμείου (τύπος προμήθειας, μητρώου επιλεγμένου
προμηθευτή, δελτίο αποστολής, τιμολόγιο, μερικές ή πλήρεις εξοφλήσεις
λογαριασμών, κλπ.). Το registry θα πρέπει να δίνει τη δυνατότητα
επισύναψης αξιολόγησης του κάθε προμηθευτή.

Για το Γραφείο Περιουσιολογίου – Χαρτοφυλάκιο το ΟΠΣ θα πρέπει να
διαθέτει ειδική βάση δεδομένων περιουσιολογίου του Ταμείου και βάση
δεδομένων χαρτοφυλακίου του Ταμείου στο οποίο θα αναγράφονται
λεπτομερή στοιχεία που αφορούν στη διαχείριση (σε βάθος χρόνου) όλων των
περιουσιακών στοιχείων του Ταμείου, καθώς επίσης και στην αποτίμηση και
διάρθρωση του χαρτοφυλακίου. Θα πρέπει οι παρεχόμενες υπηρεσίες από το
ΟΠΣ να είναι απολύτως ευθυγραμμισμένες με το κανονιστικό πλαίσιο που
έχει θέσει για τα θέματα αυτά το Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής
Ασφάλισης & Πρόνοιας και η Εθνική Αναλογιστική Αρχή.

Το Γραφείο Μηχανογραφικής Υποστήριξης, έχει την ευθύνη της υποστήριξης
του Πληροφοριακού και Τηλεπικοινωνιακού υλικοτεχνικού εξοπλισμού του
ΤΕΑΥΦΕ καθώς και της εύρυθμης λειτουργίας των πληροφοριακών
ΣΕΛΊΔΑ 15 ΑΠΌ 67
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΥ ΟΠΣ-ΤΕΑΥΦΕ
συστημάτων του. Στο Ο.Π.Σ. το Γραφείο Μηχανογραφικής Υποστήριξης θα
πρέπει να:
o Έχει την πλήρη πρόσβαση στον κώδικα της εφαρμογής, με σκοπό την
παραμετροποίηση ή/και τροποποίηση του.
o Ελέγχει και να αποδίδει νέους χρήστες και κωδικούς πρόσβασης
καθώς και να ελέγχει τις προσβάσεις των χρηστών αλλά και τα
δικαιώματα τους στα εκάστοτε υποσυστήματα.
o Να μπορεί να καταμετρά, μέσα από ειδική εφαρμογή, τις εργασίες των
χρηστών.
o Να μπορεί να επεμβαίνει μέσω του administrator κωδικού πρόσβασης
που θα κατέχει, στις τρέχουσες εργασίες των υπολοίπων χρηστών προς
διευκόλυνση στην επίλυση των προκυπτόντων προβλημάτων.
o Να κάνει ακυρώσεις εγγραφών ή δεδομένων από το σύστημα.

Για την υποστήριξη του Γραφείου Επαφών και Επικοινωνίας το ΟΠΣ θα
πρέπει να διαθέτει ειδική βάση δεδομένων (registry) με όλα τα ηλεκτρονικά
στοιχεία των συνεργατών του Ταμείου, των ΜΜΕ (έντυπου και
ηλεκτρονικού), κλπ..

Οτιδήποτε βγαίνει από κάθε τμήμα, θα περνάει από το πρωτόκολλο και θα αφήνει
ίχνη των διαδράσεων όλων των χρηστών με το ΟΠΣ

Όλα τα εκδιδόμενα και διακινούμενα ηλεκτρονικά έγγραφα θα πρέπει να μπορούν
να λαμβάνουν ηλεκτρονική υπογραφή
ΣΕΛΊΔΑ 16 ΑΠΌ 67
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΥ ΟΠΣ-ΤΕΑΥΦΕ
5.
ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ – ΈΣΟΔΑ – ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ
Το Τμήμα Οικονομικού – Έσοδα – Λογιστήριο αποτελεί ζωτικό Τμήμα του
ΤΕΑΥΦΕ και έχει στο σύνολό του τις παρακάτω αρμοδιότητες:
1.
την κατάρτιση του ετήσιου γενικού προϋπολογισμού σε
συνεργασία με τις καθ’ ύλη αρμόδιες υπηρεσίες,
2.
την κατάρτιση του ετήσιου ισολογισμού – απολογισμού,
3.
την τήρηση και ενημέρωση των λογιστικών βιβλίων του Ταμείου,
4.
τη λογιστική παρακολούθηση των καταθέσεων στις τράπεζες, των
αποθεματικών και της ταμειακής διαχείρισης του Ταμείου,
5.
τη λογιστική παρακολούθηση των πάσης φύσεως δαπανών του
Ταμείου,
6.
τη μέριμνα για τη μεταβίβαση των αναγκαίων πιστώσεων διά
ενταλμάτων μετά από σχετική απόφαση του ΔΣ,
7.
την καταβολή προμηθειών, αμοιβών ή οποιασδήποτε άλλης
φύσεως αντιπαροχής προς τους συμβούλους επενδύσεων,
διαχειριστές κινητής και ακίνητης περιουσίας, χρηματοπιστωτικά
ιδρύματα, χρηματιστηριακές εταιρείες και θεματοφύλακες, καθώς
και της τήρησης των συμβάσεων, που διέπουν την παροχή των
υπηρεσιών αυτών,
8.
την παροχή οικονομικών και στατιστικών στοιχείων,
9.
τη σύνταξη της ετήσιας δήλωσης φόρου εισοδήματος,
10.
τη φύλαξη όλων των λογιστικών βιβλίων και την τήρηση αρχείου
όλων των παραστατικών οικονομικής διαχείρισης,
11.
τη μέριμνα για την παροχή στοιχείων στους ελέγχους των
λογιστικών βιβλίων που υπόκειται το Ταμείο,
12.
τη μέριμνα για την πραγματοποίηση των παροχών, των δαπανών
και των εν γένει υποχρεώσεων του Ταμείου,
13.
την έκδοση σχετικών ενταλμάτων πληρωμής, την επιμέλεια
εκκαθάρισης των αποδοχών του προσωπικού και την απόδοση των
υπέρ τρίτων κρατήσεων,
14.
τη μέριμνα για την πίστωση των λογαριασμών καταθέσεων του
προσωπικού για τις πάσης φύσεως αποδοχές του,
15.
την εκκαθάριση των αμοιβών για συμμετοχή σε συμβούλια και
επιτροπές, καθώς και των εκτός έδρας αποζημιώσεων και των
ΣΕΛΊΔΑ 17 ΑΠΌ 67
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΥ ΟΠΣ-ΤΕΑΥΦΕ
εξόδων κίνησης των υπαλλήλων,
16.
την τήρηση του αρχείου παραστατικών που εκδίδει το τμήμα,
17.
την επιμέλεια για την είσπραξη των εσόδων,
18.
τήρηση των κάθε φύσης στοιχείων βεβαίωσης απαιτήσεων και
είσπραξης αυτών,
19.
επιμέλεια για την παρακολούθηση από τις Τράπεζες
πραγματοποιούμενων υπέρ του Ταμείου κάθε φύσης εισπράξεων
και φροντίδα για την ανάλυση και συγκέντρωση αυτών κατά
κατηγορία εσόδων
20.
α) τήρηση Μητρώου των Εργοδοτών
β) χορήγηση ασφαλιστικής ενημερότητας στους εργοδότες
21.
τη μέριμνα για τη λήψη κάθε αναγκαστικού μέτρου για την
είσπραξη των καθυστερούμενων εισφορών,
22.
Μεριμνά για την ασφάλιση των εργαζομένων σε επιχειρήσεις
φαρμάκων ανθρωπίνων και κτηνιατρικών προς αποφυγή κακής
υπαγωγής ασφάλισης, ειδικά των ‘‘μικτών επιχειρήσεων’’ όπου
λαμβάνεται υπόψη ο κύκλος εργασιών της απασχόλησης των
εργαζομένων σε αυτές και όχι ο τζίρος,
23.
Διενέργεια των κάθε φύσης λογιστικών εργασιών αυτού και
εισήγηση μέσω του Δ/ντού, στο ΔΣ για κάθε θέμα αρμοδιότητας
του,
24.
Μέριμνα για ρύθμιση απαιτήσεων του Ταμείου (διακανονισμό) σε
δόσεις κατόπιν εισήγησης προς το ΔΣ και παρακολούθηση αυτών,
25.
τη σύνταξη στατιστικών πινάκων και μελετών σχετικά με τον
αριθμό των ασφαλισμένων,
26.
α) μέριμνα για την υπαγωγή στην ασφάλιση κάθε ασφαλιζόμενου
σύμφωνα με το νόμο,
β) χειρισμό θεμάτων που αφορούν την προαιρετική ασφάλιση
27.
τη συμφωνία ατομικών λογαριασμών εργοδοτών και βεβαίωση
των εσόδων από εισφορές και των επιβαρύνσεων μετά από
σχετικό έλεγχο καθώς και έκδοση καταλογιστικών Πράξεων
28.
α) τήρηση Μητρώου Ασφαλισμένων,
β) χειρισμό θεμάτων για την τήρηση, τον έλεγχο και την
εκκαθάριση του μητρώου ασφαλισμένων,
29.
την ενημέρωση των ατομικών μερίδων των ασφαλισμένων με τις
ΣΕΛΊΔΑ 18 ΑΠΌ 67
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΥ ΟΠΣ-ΤΕΑΥΦΕ
ασφαλιστικές εισφορές,
30.
την επεξεργασία των ασφαλιστικών στοιχείων για την χορήγηση
στους ασφαλισμένους κάθε είδους βεβαιώσεων σχετικών με την
ασφάλιση και την ασφαλιστική ενημερότητα,
31.
την κατάρτιση ετήσιου προϋπολογισμού εσόδων από
ασφαλιστικές εισφορές και προσόδους περιουσίας και εξόδων
λειτουργίας του Ταμείου,
32.
μεριμνά για την επιστροφή αχρεωστήτως εισπραχθείσων
ασφαλιστικών εισφορών φαρμ/κων επιχειρήσεων ή ατομικών
εισφορών των ασφαλισμένων,
33.
την αναζήτηση και είσπραξη των αχρεωστήτως καταβληθεισών
συντάξεων,
34.
α) σύνταξη ετήσιας έκθεσης προγραμματισμού εργασιών με
προτεραιότητες και προτάσεις για την εύρυθμη λειτουργία του
Τμήματος,
β) ορισμό ελεγκτών από το Δ.Σ για έλεγχο των φαρμάκων
επιχειρήσεων εντός και εκτός έδρας με τακτικούς και έκτακτους
ελέγχους.
35.
καθώς και όποια άλλη αρμοδιότητα του ανατεθεί στο μέλλον
Το Τμήμα Οικονομικού – Έσοδα – Λογιστήριο αποτελείται από:

το Γραφείο Εσόδων και Ελέγχων

το Γραφείο Μητρώου

το Λογιστήριο
5.1 Γραφείο Εσόδων και Ελέγχων
Το Γραφείο Εσόδων και Ελέγχων επιμελείται τον έλεγχο έναντι του Ταμείου
εργοδοτών του για το εμπρόθεσμο της καταβολής των οριζομένων υπέρ του Ταμείου
ασφαλιστικών εισφορών και εκδίδει κατά αυτών Πράξεων Επιβολής Εισφορών
(ΠΕΕ) και Επιβαρύνσεων (Τ.Υ) επί καθυστερήσεων τις οποίες πράξεις διαβιβάζει στο
ΔΣ για βεβαίωση αυτών και κατόπιν αν δεν πληρωθούν αναλαμβάνει η Νομική
Υπηρεσία προς αναγκαστική είσπραξη. Ειδικότερα:

Επιμελείται της κανονικής είσπραξης των ασφαλιστικών εισφορών και
γενικώς των πάσης φύσεως εσόδων του Ταμείου, μελετά δε κάθε γενικότερο
μέτρο για την καλύτερη οργάνωση στην είσπραξη των πόρων του.
ΣΕΛΊΔΑ 19 ΑΠΌ 67
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΥ ΟΠΣ-ΤΕΑΥΦΕ

Τηρεί ισοζύγιο χρεωστικών λογ/μών εργοδοτών των ασφαλιστικών εισφορών
καθώς και όλων των οφειλετών από τους άλλους πόρους και φροντίζει για την
άμεση είσπραξη τους.

Εισηγείται στο ΔΣ (μέσω του Δ/ντου) αναγκαία μέτρα για την διαφύλαξη και
την προστασία των πόρων του Ταμείου.

Επιμελείται της καταχώρησης των ασφαλιστικών εισφορών ανά ασφαλισμένο
των αντίστοιχων κρατήσεων καθώς και των ημερών ασφάλισης.

Ο ασφαλισμένος βάση του καταστατικού μπορεί να αιτηθεί:
A. Βεβαίωση χρόνου ασφάλισης
B. Έκδοση σύνταξης. Το Γραφείο Εσόδων και Ελέγχων εκτελεί την
καταμέτρηση των ενσήμων/ημερομισθίων του αιτούντα καθώς επίσης
ελέγχει/καταγράφει τις αποδοχές του των τελευταίων ετών (δύο έτη
για τους παλαιούς ασφαλισμένους και πέντε έτη για τους νέους
ασφαλισμένους μετά την 01/01/1993.
C. Καταμέτρηση του χρόνου ασφάλισης για περιπτώσεις διαδοχικής
ασφάλισης. Το ποσό συμμετοχής στη δαπάνη συνταξιοδότησης για τις
περιπτώσεις της διαδοχικής ασφάλισης πιστοποιείται από το Τμήμα
Παροχών – Συντάξεων, Γραφείο Απονομής Συντάξεων.
D. Έναρξη προαιρετικής ασφάλισης είτε το αίτημα προέρχεται από τον
ίδιο τον ασφαλισμένο είτε μέσω διαβίβασης της αίτησης για
συνταξιοδότηση από το Τμήμα Παροχών – Συντάξεων, Γραφείο
Απονομής Συντάξεων.
Για να γίνει ο έλεγχος του χρόνου ασφάλισης των παραπάνω αιτήσεων
χρειάζεται να ανατρέξει το προσωπικό του Γραφείου Εσόδων και Ελέγχων
σε χειρόγραφους φακέλους για πριν τις 31/12/1992. Από 01/01/1993 μέχρι
και 31/07/2007 το αρχεία είναι σε ηλεκτρονική μορφή. Από 01/08/2007
μέχρι 01/03/2013 το προσωπικό ανατρέχει σε χειρόγραφα αρχεία. Από
01/03/2013 και έπειτα απαιτείται επεξεργασία των χειρόγραφων
καταστάσεων, η εξόρυξη των απαιτούμενων δεδομένων και η εισαγωγή
τους στην ηλεκτρονική εφαρμογή της ΗΔΙΚΑ Α.Ε. οπότε και
εμφανίζονται σε ηλεκτρονική μορφή. Στόχος του ΤΕΑΥΦΕ είναι να
επεξεργαστεί και να καταχωρήσει σε ηλεκτρονική μορφή το αρχείο από
01/08/2007 μέχρι 01/03/2013.
Στο σχήμα 4 παρουσιάζονται αναλυτικά όλες οι βασικές λειτουργίες που εκτελεί
το Γραφείο Εσόδων και Ελέγχων και τις οποίες θα πρέπει να υποστηρίζει το ΟΠΣ.
ΣΕΛΊΔΑ 20 ΑΠΌ 67
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΥ ΟΠΣ-ΤΕΑΥΦΕ
Σχήμα 4:
Διάγραμμα Βασικών λειτουργιών που εκτελεί το Γραφείο Εσόδων Ελέγχων Υπηρεσίας Καταχώρησης Μηνιαίων Εισφορών
5.1.1 Καταχώρηση μηνιαίων εισφορών
Στο σχήμα 5 απεικονίζεται το γενικό διάγραμμα λειτουργίας της Υπηρεσίας
Καταχώρησης Μηνιαίων Εισφορών όπως αυτή θα πρέπει να παρέχεται μέσω του
ΟΠΣ.
Ο εργοδότης μέσω της web εφαρμογής θα συμπληρώνει κατάσταση μηνιαίων
εισφορών για όλους τους ασφαλισμένους του. Εάν κάποιος από τους ασφαλισμένους
δεν έχει μητρώο θα καταχωρείται αυτόματα στο Μητρώο του Ταμείου με στοιχεία
που θα δώσει ο εργοδότης.
ΣΕΛΊΔΑ 21 ΑΠΌ 67
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΥ ΟΠΣ-ΤΕΑΥΦΕ
Σχήμα 5:
Διάγραμμα Ροής Υπηρεσίας Καταχώρησης Μηνιαίων Εισφορών
Η υπηρεσία ελέγχει τον τύπο εισφορών (βαρέα/απλά, παλαιός/νέος ασφαλισμένος
και τα ποσοστά εισφορών) της κατάστασης και σε περίπτωση λάθους ενημερώνεται ο
εργοδότης και του αποστέλλεται επιβεβαίωση ορθής κατάστασης μηνιαίων εισφορών.
Σε συνέχεια ο εργοδότης οφείλει να καταβάλει στην τράπεζα το ποσό των εισφορών
που αφορούν τον προηγούμενο μήνα μέχρι το τέλος του επόμενου. Εάν η πληρωμή
θεωρηθεί εκπρόθεσμη θα συνυπολογίζεται αυτομάτως από το σύστημα και η
αντίστοιχη προσαύξηση. Το σύστημα θα αποστέλλει στον εργοδότη υπενθύμιση για
την καταβολή ή μη καταβολή των εισφορών. Ο τελικός έλεγχος πληρωμών θα γίνεται
από την Εθνική Τράπεζα με την αποστολή του αρχείου πληρωμών κάθε μήνα.
ΣΕΛΊΔΑ 22 ΑΠΌ 67
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΥ ΟΠΣ-ΤΕΑΥΦΕ
5.1.2 Έλεγχος εισφορών
Με βάση τον σημερινό τρόπο λειτουργίας στο ΤΕΑΥΦΕ, ένας έλεγχος
διενεργείται είτε από καταγγελία που κάνει ο αρμόδιος υπάλληλος είτε από αίτηση
που κάνει ο ίδιος ο εργοδότης προς το ΤΕΑΥΦΕ.
Για να γίνει έλεγχος σε έναν εργοδότη (εταιρεία) απαιτείται να υπάρχουν:
1. μισθολογικές καταστάσεις του ΙΚΑ
2. τα έντυπα των προσλήψεων - απολύσεων
3. τα παραστατικά πληρωμών που έχει κάνει ο εργοδότης στο ΤΕΑΥΦΕ.
Με τη διαπίστωση ότι ο εργοδότης δεν είναι συνεπής στις υποχρεώσεις του και
δεν πληρώνει τις εκ του νόμου προβλεπόμενες εισφορές – κρατήσεις, ενεργοποιείται
η παρακάτω διαδικασία:
1. πρόσκληση προς τον εργοδότη (πριν την έκδοση της Πράξης Επιβολής
Εισφορών (ΠΕΕ) και της Πράξης Επιβολής Πρόσθετων Τελών (ΠΕΠΤ)
να παραστεί στο ΔΣ του ΤΕΑΥΦΕ για να εκθέσει τις απόψεις –
αντιρρήσεις του σύμφωνα με τον κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας (άρθρο
6) και τις διατάξεις του άρθρου 20 του Συντάγματος (διαφορετικά οι
πράξεις θεωρούνται άκυρες).
2. αποδοχή της πρόσκλησης και έκθεση απόψεων από τον εργοδότη
3. το ΤΕΑΥΦΕ προβαίνει στον έλεγχο και εκδίδει τις ΠΕΕ
4. κοινοποίηση στο εργοδότη των παραπάνω ΠΠΕ και ΠΕΠΤ και ενημέρωση
του για την δυνατότητα ρύθμισης των οφειλών σε δόσεις.
5. υποβολή από τον εργοδότη αίτησης ρύθμισης
6. απόφαση ΔΣ του ΤΕΑΥΦΕ για την έγκριση της ρύθμισης της οφειλής και
καθορισμός δόσεων
7. κοινοποίηση απόφασης ΔΣ του ΤΕΑΥΦΕ στον εργοδότη
8. παρακολούθηση καταβολής των δόσεων
Αναλυτικά οι παραπάνω διαδικασίες φαίνονται στο σχήμα 6.
ΣΕΛΊΔΑ 23 ΑΠΌ 67
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΥ ΟΠΣ-ΤΕΑΥΦΕ
ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ ΑΠΟ
ΜΗΤΡΩΟ ΤΕΑΥΦΕ
ΛΗΨΗ
ΑΡΙΘΜΟΥ
ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ
ΕΚΔΟΣΗ
ΑΝΑΛΥΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ
ΟΦΕΙΛΩΝ ΕΡΓΟΔΟΤΗ
ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ
ΜΗΤΡΩΟΥ
ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΣΕ
ΕΡΓΟΔΟΤΗ
ΠΡΟΣΘΗΚΗ
ΦΑΚΕΛΟΥ
ΕΡΓΟΔΟΤΗ
ΣΕ
ΝΟΜΙΚΗ
ΥΠΗΡΕΣΙΑ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΔΙΑΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ
?
ΕΝΑΡΞΗ
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ
ΔΙΑΚΑΝΟΝΙΣΝΟΥ
ΜΗΝΙΑΙΟΣ
ΕΛΕΓΧΟΣ
ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ
ΕΙΣΦΟΡΩΝ
ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ
ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΔΟΣΕΩΝ
ΔΙΑΚΟΠΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ
ΔΙΑΚΑΝΟΝΙΣΝΟΥ
ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗ
ΕΙΣΦΟΡΩΝ
ΕΠΙΒΟΛΗ
ΠΡΟΣΤΙΜΟΥ
ΠΡΟΣΘΗΚΗ
ΦΑΚΕΛΟΥ ΕΡΓΟΔΟΤΗ
ΣΕ ΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
Σχήμα 6:
5.2
Διάγραμμα Ροής Υπηρεσίας Επιβολής Εισφορών
Γραφείο Μητρώου
Το Γραφείο Μητρώου ασχολείται με την απογραφή, τήρηση του ενιαίου μητρώου
των ασφαλισμένων - συνταξιούχων και του μητρώου των εργοδοτών, την ενημέρωση,
τις μεταβολές αυτού, καθώς και την αλλαγή ρόλου στο ενιαίο μητρώο
ασφαλισμένων-συνταξιούχων. Το Γραφείο Μητρώου αλληλεπιδρά (εντός του
Ταμείου) κατά κύριο λόγο με το Γραφείο Εσόδων Ελέγχων και σε μικρότερο βαθμό
με το Γραφείο Απονομών Συντάξεων και το Γραφείο Πληρωμών Συντάξεων.
Το Γραφείο Μητρώου:

προβαίνει σε ενημέρωση των στοιχείων του ασφαλιστικού βίου κατόπιν
ελέγχου και σχετικής εντολής από το Γραφείο Εσόδων και Ελέγχων.
ΣΕΛΊΔΑ 24 ΑΠΌ 67
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΥ ΟΠΣ-ΤΕΑΥΦΕ

ενημερώνει τα προσωπικά στοιχεία των ασφαλισμένων-συνταξιούχων
κατόπιν αιτήματος των ιδίων ή άλλων τμημάτων του ΤΕΑΥΦΕ και υπό
προϋποθέσεις

ενημερώνει το μητρώο ασφαλισμένων - συνταξιούχων με τα στοιχεία που
αφορούν την συνταξιοδότηση των νέων και υφιστάμενων συνταξιούχων μετά
την παραλαβή της συνταξιοδοτικής απόφασης ή σχετικού υπηρεσιακού
σημειώματος από το Γραφείο Απονομής Συντάξεων.
Στη συνέχεια αναλύεται η δομή των υπαρχόντων μητρώων του ΤΕΑΥΦΕ και η νέα
δομή που απαιτείται να υλοποιηθεί μέσω του ΟΠΣ.
5.2.1 Υπάρχουσα δομή διαχείρισης των μητρώων
στο ΤΕΑΥΦΕ
Με βάση την υπάρχουσα δομή, το ΤΕΑΥΦΕ διατηρεί διαφορετικά τρία
ανεξάρτητα μητρώα, το μητρώο ασφαλισμένων, το μητρώο συνταξιούχων και το
μητρώο εργοδοτών (σχήμα 7).
ΝΕΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΣ
ΘΑΝΑΤΟΣ
ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ
ΝΕΟΥ
ΜΗΤΡΩΟΥ
ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥ
ΓΗΡΑΣ
ΑΤΥΧΗΜΑ
ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ
ΝΕΟΥ
ΜΗΤΡΩΟΥ
ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΥ
ΚΛΕΙΣΙΜΟ
ΜΗΤΡΩΟΥ
ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥ
ΑΝΑΠΗΡΙΑ
ΧΧ : ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΣΥΝΤΑΞΗΣ
Τα πεδία του υπάρχοντος μητρώου
ασφαλισμένων δείχνονται στο
σχήμα 8
·
·
·
·
80 : ΘΑΝΑΤΟ
50 : ΓΗΡΑΣ
20 : ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΑΤΥΧΗΜΑ
10 : ΑΝΑΠΗΡΙΑ
ΧΧΧΧ : ΑΥΞΩΝ ΑΡΙΘΜΟΣ
ΜΗΤΡΩΟΥ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΥ
(ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ)
Χ : ΠΡΟΘΕΜΑ ΕΜΜΕΣΩΝ ΜΕΛΩΝ
0 : ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΣΣ Η’ Η ΧΗΡΑ ΑΥΤΟΥ
1,…,Ν : ΛΟΙΠΟΙ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΣΥΝΤΑΞΗΣ
Σχήμα 7:
Υπάρχουσα λογική δημιουργίας χωριστών μητρώων ασφαλισμένων
και συνταξιούχων στο Μητρώων στο ΤΕΑΥΦΕ
ΣΕΛΊΔΑ 25 ΑΠΌ 67
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΥ ΟΠΣ-ΤΕΑΥΦΕ
5.2.1.1.
ασφαλισμένων
Δομή υπάρχοντος μητρώου
Σήμερα, για κάθε νέο ασφαλισμένο στο ΤΕΑΥΦΕ δημιουργείται ένα μητρώο
ασφαλισμένου στο οποίο ο αριθμός μητρώου του ασφαλισμένου αποτελείται από
πέντε (5) ψηφία που έχουν την ακόλουθη μορφή XXXXX όπου η αρίθμηση δίνεται
αυτόματα από το σύστημα της ΗΔΙΚΑ Α.Ε έπειτα από την καταχώρηση των
στοιχείων του εργαζομένου. Τα στοιχεία που καταχωρούνται στο μητρώο
ασφαλισμένων απορρέουν από το δελτίο απογραφής ασφαλισμένου που έχει
συνταχθεί έπειτα από τα νέα πεδία που ζητάει το Υπουργείο Εργασίας για να είναι
πλήρως ενημερωμένες οι ατομικές μερίδες των ασφαλισμένων. Εκτός από την νέα
καταχώρηση εργαζομένου στο μητρώο γίνονται και μεταβολές στοιχείων (αλλαγές
διεύθυνση κατοικίας, τόπου γέννησης, αλλαγή εργοδότη (προσλήψεις - αποχωρήσεις)
κλπ). Στο σχήμα 8 φαίνεται το νέο δελτίο απογραφής καθώς και τα πεδία που πρέπει
να συμπληρωθούν.
Μέχρι στιγμής ο αριθμός των ασφαλισμένων που υπάρχει στο μητρώο είναι
περίπου 76.500. Από αυτούς περίπου 20.000 είναι οι ενεργοί ασφαλισμένοι. Όλοι οι
ασφαλισμένοι εντάσσονται σε μια μόνο κατηγορία.
5.2.1.2.1. Δομή υπάρχοντος μητρώου συνταξιούχων
Στην υπάρχουσα δομή, για κάθε νέο συνταξιούχο γίνεται απόδοση νέου μητρώου
συνταξιούχου στο οποίο ο αριθμός μητρώου του συνταξιούχου αποτελείται από επτά
(7) ψηφία που έχουν την ακόλουθη μορφή XXYYYYZ όπου:
1. XX: είναι ο τύπος της σύνταξης που θα λάβει, ήτοι:

10 για αναπηρική σύνταξη

20 για σύνταξη από εργατικό ατύχημα

50 για σύνταξη λόγω γήρατος

80 για σύνταξη λόγω θανάτου ασφαλισμένου ή συνταξιούχου
2. YYYY είναι ο μοναδικός αριθμός συνταξιούχου για την κατηγορία της
σύνταξης που λαμβάνει. Αυτό σημαίνει ότι η κάθε κατηγορία σύνταξης
έχει δική της σειρά αρίθμησης και το 4ψήφιο αυτό αποτελεί μοναδικό
κλειδί αναφοράς στον εκάστοτε συνταξιούχο.
ΣΕΛΊΔΑ 26 ΑΠΌ 67
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΥ ΟΠΣ-ΤΕΑΥΦΕ
Σχήμα 8:
Τα πεδία απογραφής στο υπάρχον μητρώο ασφαλισμένων του
ΤΕΑΥΦΕ
ΣΕΛΊΔΑ 27 ΑΠΌ 67
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΥ ΟΠΣ-ΤΕΑΥΦΕ
3. Τέλος το Ζ παίρνει την τιμή 0 για τις κατηγορίες γήρατος, αναπηρίας και
εργατικού ατυχήματος ενώ διαφοροποιείται μόνο στην σύνταξη λόγω
θανάτου ασφαλισμένου ή συνταξιούχου και καταδεικνύει τον α/α του
δικαιοδόχου μέλους, όπου:

Παίρνει την τιμή 0 για τον χήρο ή την χήρα

Παίρνει την τιμή από 1 έως 9 για τα τέκνα που δικαιούνται σύνταξη.
5.2.1.1.
Δομή υπάρχοντος μητρώου εργοδοτών
Στην υπάρχουσα δομή, για κάθε νέο εργοδότη ο οποίος απασχολεί προσωπικό
που υπάγεται σύμφωνα με το άρθρο 3 του καταστατικού του Ταμείου στο
Τ.Ε.Α.Υ.Φ.Ε δημιουργείται ένα μητρώο εργοδοτών στο οποίο ο αριθμός μητρώου
του εργοδότη αποτελείται από πέντε (5) ψηφία που έχουν την ακόλουθη μορφή
XXXXX όπου η αρίθμηση δίνεται αυτόματα από το σύστημα της ΗΔΙΚΑ Α.Ε έπειτα
από την καταχώρηση των στοιχείων του εργοδότη.
Τα στοιχεία που καταχωρούνται στο μητρώο εργοδοτών απορρέουν από το δελτίο
απογραφής εργοδότη. Εκτός από την νέα καταχώρηση εργοδότη στο μητρώο γίνονται
και μεταβολές στοιχείων (αλλαγές διεύθυνσης, Α.Φ.Μ., κλπ).
Στο σχήμα 9 φαίνεται το δελτίο απογραφής εργοδότη καθώς και τα πεδία που
απαιτούνται να συμπληρωθούν
5.2.2 Νέα δομή του Μητρώου στο ΤΕΑΥΦΕ
Ζωτικής σημασίας για την Ανάπτυξη του ΟΠΣ του ΤΕΑΥΦΕ αποτελεί η
δημιουργία και διατήρηση ενός ενιαίου Μητρώο στο ΤΕΑΥΦΕ. Το Μητρώο αυτό θα
εμπεριέχει τα στοιχεία όλων των οντοτήτων που αλληλεπιδρούν με το ΤΕΑΥΦΕ, δηλ.
Ασφαλισμένοι, Συνταξιούχοι (έμμεσοι & άμεσοι), Εργοδότες καθώς και Δημόσιοι
Οργανισμοί.
Οι οντότητες αυτές θα αποθηκεύονται με έναν ενιαίο τρόπο μέσα στο κοινό αυτό
Μητρώο με τον τρόπο που δείχνεται στο σχήμα 10.
Η εγκαθίδρυση ενός ενιαίου Μητρώου δεν στοχεύει μόνο στην ανάπτυξη ενός
αποτελεσματικού εργαλείου παρακολούθησης των εισφορών από το ΤΕΑΥΦΕ, αλλά
στοχεύει στην εδραίωση ενός ουσιαστικού ρόλου του ΤΕΑΥΦΕ στον χώρο των
Φαρμακοϋπαλλήλων.
Ο ανάδοχος που θα κληθεί να υλοποιήσει το ΟΠΣ θα πρέπει να παρουσιάσει
αναλυτική μεθοδολογία μετάπτωσης των παλαιών μητρώων του ΤΕΑΥΦΕ στο νέο
ενιαίο Μητρώο. Τουτέστιν, από το τωρινό σύστημα μηχανογράφησης στο ΟΠΣ.
ΣΕΛΊΔΑ 28 ΑΠΌ 67
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΥ ΟΠΣ-ΤΕΑΥΦΕ
Σχήμα 9:
Τα πεδία απογραφής στο υπάρχον μητρώο ασφαλισμένων του
ΤΕΑΥΦΕ
ΣΕΛΊΔΑ 29 ΑΠΌ 67
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΥ ΟΠΣ-ΤΕΑΥΦΕ
Νέα ενιαία Κωδικοποίηση Ταυτότητας Εγγεγραμμένων στο Μητρώο
ΧΧΧΧΧΧ ΧΧ
ΡΙΖΑ (ΑΜΑ) ΡΟΛΟΣ
Κωδικοποίηση Επιτρεπόμενων Ρόλων
10
ΕΝΕΡΓΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΙ
11
ΑΝΕΝΕΡΓΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΙ
20
ΕΝΕΡΓΟΙ ΕΡΓΔΟΔΟΤΕΣ
21
ΑΝΕΝΕΡΓΟΙ ΕΡΓΔΟΔΟΤΕΣ
30
ΑΥΤΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΣ
40
ΕΝΕΡΓΟΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ ΓΗΡΑΤΟΣ
41
ΕΝΕΡΓΟΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ ΑΝΑΠΗΡΟΣ
42
ΑΠΟΘΑΝΩΝ
43
ΑΝΕΝΕΡΓΟΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
45
ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
50
ΕΝΕΡΓΟΣ ΧΗΡΑ/ΧΗΡΟΣ
51
ΕΝΕΡΓΟΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ
ΤΕΚΝΟ
70
ΑΠΟΘΑΝΩΝ ΧΗΡΑ/ΧΗΡΟΣ
71
ΑΝΕΝΕΝΕΡΓΟΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ
ΤΕΚΝΟ
……
89
90-99
Σχήμα 10:
ΕΝΕΡΓΟΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ ΧΧ ΤΕΚΝΟ /
ΑΝΕΕΝΕΡΓΟΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ ΧΧ ΤΕΚΝΟ
ΛΟΙΠΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
Κωδικοποίηση Οντοτήτων Αλληλεπίδρασης με το ΤΕΑΥΦΕ
Επίσης θα πρέπει να δώσει αναλυτική μεθοδολογία ψηφιακοποίησης των παλαιών
χειρόγραφων μητρώων και ένταξής τους στο ΟΠΣ.
Στη συνέχεια αναλύεται ο τρόπος με τον οποίο γίνεται η διαχείριση όλων των
οντοτήτων στο Μητρώο.
5.2.2.1 Διαχείριση ασφαλισμένων στο ενιαίο Μητρώο
Όταν ένας υπάλληλος ξεκινήσει να εργάζεται σε ένα φαρμακείο, μια
φαρμακευτική εταιρεία ή σε μια φαρμακαποθήκη είναι υποχρεωτικό να ασφαλίζεται
στο ΤΕΑΥΦΕ. Για να ασφαλισθεί στο ΤΕΑΥΦΕ θα πρέπει ο νέος αυτός
ΣΕΛΊΔΑ 30 ΑΠΌ 67
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΥ ΟΠΣ-ΤΕΑΥΦΕ
ασφαλισμένος να απογραφεί στο μητρώο του ΤΕΑΥΦΕ σαν ασφαλισμένος. Η
απογραφή γίνεται με:
1. τη συμπλήρωση από τον νέο αυτό ασφαλισμένο του δελτίου απογραφής
ασφαλισμένου.
2. την επισύναψη στο δελτίου απογραφής την αναγγελία πρόσληψής του και
μιας φωτοτυπίας της ταυτότητάς του.
ΜΗΤΡΩΟΥ
ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥ
ΒΕΒΑΙΩΣΗ
ΑΤΟΜΙΚΗ
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ
ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ
·
·
·
·
·
·
ΕΠΙΘΕΤΟ
ΟΝΟΜΑ
ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ
ΜΗΤΡΩΝΥΜΟ
ΑΡΙΘΜΟΣ Α.Τ.
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
κτλ
ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ
· ΠΤΥΧΙΟ
· ΞΕΝΕΣ
ΓΛΩΣΣΕΣ
ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΥΖΥΓΟΥ
ΕΠΙΘΕΤΟ
ΟΝΟΜΑ
ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ
ΜΗΤΡΩΝΥΜΟ
ΑΡΙΘΜΟΣ Α.Τ.
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
κτλ
ΣΥΝΤΑΞΗ
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ
ΕΡΓΑΣΙΑ-Ν
·
·
·
·
·
·
Σχήμα 11:
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ
ΜΗΤΩΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥ
ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΑ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ
ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ
ΜΕΤΑΦΟΡΑ
ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ
ΕΙΣΦΟΡΕΣ
ΕΡΓΑΣΙΑ-Ν
ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΕΚΝΩΝ
·
·
·
·
·
·
ΕΠΙΘΕΤΟ
ΟΝΟΜΑ
ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ
ΜΗΤΡΩΝΥΜΟ
ΑΡΙΘΜΟΣ Α.Τ.
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
κτλ
Διάγραμμα λειτουργιών διαχείρισης των ασφαλισμένων του ΤΕΑΥΦΕ
μέσα από το ενιαίο Μητρώο
Τα παραπάνω έγγραφα ο νέος ασφαλισμένος μπορεί να τα αποστείλει
ταχυδρομικώς στο ΤΕΑΥΦΕ ή να τα καταθέτει ο ίδιος. Τα έγγραφα αυτά τα
ΣΕΛΊΔΑ 31 ΑΠΌ 67
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΥ ΟΠΣ-ΤΕΑΥΦΕ
παραλαμβάνει το πρωτόκολλο του ΤΕΑΥΦΕ, τους δίνει αριθμό πρωτοκόλλου και
στη συνέχεια τα μεταβιβάζει στο Γραφείο Εσόδων και Ελέγχων το οποίο είναι
υπεύθυνο για την απογραφή.
Στο Γραφείο Εσόδων και Ελέγχων καταχωρούνται τα στοιχεία του νέου
ασφαλισμένου στο Μητρώο και ενημερώνεται τηλεφωνικά ο νέος ασφαλισμένος για
τον ΑΜΑ (αριθμός μητρώου ασφαλισμένου) του. Ο ΑΜΑ είναι ο επταψήφιος
αριθμός, όπου τα πέντε πρώτα ψηφία που αναφέρεται σαν «ΡΙΖΑ» στο σχήμα 6,
διακρίνουν τον ασφαλισμένο ενώ τα επόμενα δύο ψηφία αναφέρεται σαν «ΡΟΛΟΣ»
στο σχήμα 6, διακρίνουν την τρέχουσα κατάσταση (στην παρούσα φάση είναι
ασφαλισμένος) .
Οι ατομικές μερίδες όλων των ασφαλισμένων θα πρέπει να εμφανίζονται με
βάση τον ΑΜΑ Οποιεσδήποτε μεταβολές συμβούν στα στοιχεία του ασφαλισμένου
καταχωρούνται ΜΟΝΟ από το Γραφείο Μητρώου, το οποίο έχει την αποκλειστική
ευθύνη για:

την τήρηση του αρχείο του μητρώου

την εμφάνιση των εισφορών που έχουν κατατεθεί

την έκδοση βεβαιώσεων για οποιαδήποτε χρήση επιθυμεί ο ασφαλισμένος.
Στο σχήμα 11 δείχνονται όλα τα στοιχεία των ασφαλισμένων που πρέπει, κατ'
ελάχιστον, να εμπεριέχονται στο Μητρώο ώστε αυτό να είναι πλήρες.
5.2.2.2 Διαχείριση συνταξιούχων στο ενιαίο Μητρώο
Καθώς ο τύπος της σύνταξης δύναται να αλλάξει έτσι και το μητρώο του
συνταξιούχο δύναται να υποστεί αλλαγή κατά την διάρκεια συνταξιοδότησης. Π.χ.
μία σύνταξη αναπηρίας μπορεί να μετατραπεί σε σύνταξη γήρατος. Σε αυτές λοιπόν
τις περιπτώσεις αλλάζει το μητρώο του συνταξιούχου. Η αλλαγή γίνεται με την
διακοπή του μητρώου αναπηρίας (10ΥΥΥΥΖ) και την χορήγηση νέου μητρώου
γήρατος (50ΥΥΥΥΖ) όπου το ΥΥΥΥ θα είναι νέος α/α συνταξιούχου γήρατος. Οι
αλλαγές αυτές γίνονται από τον υπάλληλο του Τμήματος Πληρωμών με την εγγραφή
και συμπλήρωση των στοιχείων του νέου μητρώου.
Τα στοιχεία που τηρούνται στο υπάρχον μητρώο του συνταξιούχου είναι τα
παρακάτω:
1. Δημογραφικά: Επίθετο, όνομα, πατρώνυμο, ημ/νια γέννησης, φύλο,
διεύθυνση, τηλέφωνο, αρ. ΑΔΤ/Διαβατηρίου μετά της ημερομηνίας
εκδόσεως της και της εκδούσας αρχής, ΑΦΜ,
2. Ασφαλιστικά: Έτη ασφάλισης, ποσοστό αναπηρίας, μήνας/έτος έναρξης
καταβολής, αρ. απόφασης συνταξιοδότησης, ένδειξη κατωτάτου ορίου,
ΣΕΛΊΔΑ 32 ΑΠΌ 67
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΥ ΟΠΣ-ΤΕΑΥΦΕ
3. Οικογενειακά: Ονοματεπώνυμο μέλους προς πληρωμή, τύπος σχέσης (π.χ.
σύζυγος, τέκνο), φύλο, ημερομηνία γέννησης και ημερομηνία λήξης
επιδότησης,
4. Οικονομικά: Ποσό βασικής σύνταξης, ποσό άλλης σύνταξης, ενδείξεις
εξαιρέσεων από μειώσεις ή απαλλαγής από φορολόγηση, μήνας και έτος
έναρξης πληρωμής, ΙΒΑΝ πληρωμής, κωδικός και ημερομηνίας λήξης
σύνταξης (στοιχείο το οποίο είναι αυτόματα ενημερώσιμο από τον πίνακα
διακοπής – επαναχορήγησης σύνταξης), ημερομηνία επαναχορήγησης
σύνταξης (στοιχείο το οποίο είναι αυτόματα ενημερώσιμο από τον πίνακα
διακοπής – επαναχορήγησης σύνταξης).
5.2.2.2 Απαιτούμενη νέα δομή διαχείριση συνταξιούχων
στο ΟΠΣ του ΤΕΑΥΦΕ
Ενδογενές στοιχείο του Μητρώου του ΤΕΑΥΦΕ αποτελεί η δυνατότητα ο
ασφαλισμένος να παραμένει εγγεγραμμένος στο ίδιο Μητρώο όταν αυτός γίνεται
συνταξιούχος. Ειδικότερα, όταν ο ασφαλισμένος μετατρέπεται σε συνταξιούχο δεν
ακολουθείται η διαδικασία πλήρους κατάργησης του παλιού και δημιουργίας ενός
νέου Μητρώου, αντίθετα το ίδιο Μητρώο εξελίσσεται ακολουθώντας την σειρά
εναλλαγής των ρόλων. Δηλαδή στον επταψήφιο ΑΜΑ , το πεδίο «ΡΟΛΟΣ» παύει να
δείχνει για παράδειγμα «ενεργός ασφαλισμένος-10» και δείχνει «συνταξιούχος
γήρατος - 40».
Το σχήμα 12 αποτυπώνει τις λειτουργίες διαχείρισης των συνταξιούχων του
ΤΕΑΥΦΕ μέσα από το ενιαίο Μητρώο.
5.2.2.3 Διαχείριση αλλαγής ρόλων των εγγεγραμμένων
στο Μητρώο
Ο αριθμός μητρώου που θα δοθεί με την απογραφή στον ασφαλισμένο θα
παραμένει μοναδικός ώστε να αλλάζει μόνο ο ρόλος (ΧΧΧΧΧ ΥΥ). Όπου ΥΥ ο
ρόλος (ασφαλισμένος, συνταξιούχος κλπ). Δηλαδή σαν βάση δεχόμαστε τον αριθμό
μητρώου ασφαλισμένου αφού θα είναι και ο πρώτος αριθμός που θα στιγματίζει τον
ασφαλισμένο στο Ταμείο. Θεωρούμε ασφαλέστερο να ξεκινήσει η διαδικασία με
νέους συνταξιούχους λαμβάνοντας σαν βάση μια συγκεκριμένη χρονική περίοδο (π.χ.
01/01/2014).
ΣΕΛΊΔΑ 33 ΑΠΌ 67
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΥ ΟΠΣ-ΤΕΑΥΦΕ
ΚΛΕΙΣΙΜΟ
ΜΗΤΡΩΟΥ
ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥ
ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΝΕΟΥ
ΜΗΤΡΩΟΥ
ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΥ
ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ
ΣΥΝΤΑΞΗΣ
ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ
ΣΕ
ΣΥΝΤΑΞΗ ΓΗΡΑΤΟΣ
ΜΗΤΡΩΟ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ
ΘΑΝΑΤΟΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΥ
Η’ ….(ΣΥΖΥΓΟΣ,
ΕΞΑΡΤΩΜΕΝΑ ΜΕΛΗ)]
ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
ΜΕΤΑΦΟΡΑ
ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
ΕΠΙΘΕΤΟ
ΟΝΟΜΑ
ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ
ΜΗΤΡΩΝΥΜΟ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ Α.Τ.
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
ΑΦΜ
ΑΜΚΑ
ΑΜΙΚΑ
Α.Μ. ΑΛΛΟΥ
ΦΟΡΕΑ
κτλ
ΠΙΝΑΚΕΣ
ΑΝΩΤΑΤΩΝ/
ΚΑΤΩΤΑΤΩΝ
ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ
ΠΟΥ ΟΡΙΖΕΙ ΤΟ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ
Σχήμα 12:
·
·
·
·
·
ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ
ΠΛΗΡΩΜΩΝ
ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΩΝ
ΧΡΟΝΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΤΕΑΥΦΕ
· ΙΒΑΝ ΤΡΑΠΕΖΑΣ για
ΜΕΛΩΝ
ΠΟΣΟΣΤΟ ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ
πληρωμή σύνταξης μέσω
ΠΡΟΣ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗ
ΧΡΟΝΟΣ ΛΗΞΗΣ ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ
ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΣ
ΔΙΑΔΟΧΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ (ΕΤΗ
ΑΠΑΣΧΟΛΙΣΗΣ/ΑΛΛΑ ΤΑΜΕΙΑ) · ΠΟΣΟ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
ΠΟΣΟΣΤΟ ΑΛΛΩΝ ΤΑΜΕΙΩΝ ΣΤΗΝ
ΣΥΝΤΑΞΗ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΑ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ
ΜΗΤΡΩΟ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥ
ΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΩΝ
ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΩΝ
ΕΠΙΔΟΜΑΤΩΝ & ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ
ΔΕΝ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΞΕΠΕΡΝΑ ΤΗΝ
ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΥΝΤΑΞΗ ΑΝΑ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
ΥΠΟΛΟΙΠΟ 5%
ΑΝΑ ΔΙΚΑΙΟΥΝΤΑ
(ΣΥΖΥΓΟΣ,ΤΕΚΝΑ)
ΕΠΙΛΟΓΗ ΟΣΩΝ ΜΕΛΩΝ
ΕΜΠΙΠΤΟΥΝ ΣΕ
ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ
Διάγραμμα λειτουργιών διαχείρισης των συνταξιούχων του ΤΕΑΥΦΕ
μέσα από το ενιαίο Μητρώο
5.3 Λογιστήριο
Στον Πίνακα 1 δίνονται όλα τα είδη των εγγραφών του λογιστικού προγράμματος
που χρησιμοποιεί σήμερα το Λογιστήριο του ΤΕΑΥΦΕ και με τις οποίες μπορεί να
κινεί παράλληλα λογαριασμούς της Γενικής Λογιστικής και του Προϋπολογισμού.
ΣΕΛΊΔΑ 34 ΑΠΌ 67
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΥ ΟΠΣ-ΤΕΑΥΦΕ
Πίνακας 1:Είδη εγγραφών λογιστικού προγράμματος ΤΕΑΥΦΕ
ΕΙΔΟΣ
ΕΓΓΡΑΦΗΣ
ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑ
ΣΥΜΨΗΦΙΣΤΙΚ
Η ΣΕΙΡΑ Α
Σ
ΣΥΜΨΗΦΙΣΤΙΚ
Η ΣΕΙΡΑ Β
Σ
ΣΥΜΨΗΦΙΣΤΙΚ
Η
ΕΝΤΑΛΜΑΤΟΣ
ΣΕ
ΤΑΞΕΩΣ
ΕΝΤΑΛΜΑΤΟΣ
ΤΕ
ΣΥΜΨΗΦΙΣΤΙΚ
Η ΧΩΡΙΣ ΣΕΙΡΑ
Σ
ΤΑΞΕΩΣ
ΤΑ
ΣΥΜΨΗΦΙΣΤΙΚΗ
ΣΥΜΨΗΦΙΣΤΙΚ
Η
ΚΛΕΙΣΙΜΑΤΟΣ
Κ
ΤΑΞΕΩΣ
Τα
ΧΡΗΣΗ
Διενεργείται αυτόματα στις
περιπτώσεις εξόφλησης χρηματικού
εντάλματος, δηλαδή όταν το Χ.Ε. είναι
έτοιμο προς εξόφληση και εμφανίζεται
ως επιταγή προς εξόφληση
Διενεργείται αυτόματα στις
περιπτώσεις εξόφλησης επιταγής,
εργασία η οποία γίνεται κατά τη
συμφωνία με το extrait της Τράπεζας.
Είναι εγγραφή η οποία προηγείται της
έκδοσης Χ.Ε., ενημερώνει
λογαριασμούς Γενικής Λογιστικής,
δηλαδή χρεώνει τους οικείους
λογαριασμούς εξόδων και πιστώνει τις
υποχρεώσεις
Διενεργείται αυτόματα κατά την
έκδοση του Χ.Ε. και κινεί
λογαριασμούς Προϋπολογισμού, οι
οποίοι έχουν καθορισθεί από την ΣΕ
που έχει προηγηθεί. Σε περίπτωση μη
επαρκούς υπολοίπου εξόδου
Προϋπολογισμού δεν είναι δυνατή η
έκδοση του Χ.Ε.
Διενεργείται στις περιπτώσεις που δεν
εντάσσονται στα ανωτέρω
Διενεργείται αυτόματα και παράλληλα
με τις εγγραφές Σ και κινεί
λογαριασμούς Προϋπολογισμού, οι
οποίοι έχουν καθορισθεί από τη Σ. Σε
περίπτωση μη επαρκούς υπολοίπου
εξόδου Προϋπολογισμού δεν είναι
δυνατή η διενέργεια της Σ.
Διενεργείται αυτόματα κατά τη
διαδικασία κλεισίματος Ισολογισμού,
πλην αυτών της διαθέσεως
πλεονάσματος ή ελλείμματος στις
οποίες προβαίνουμε εμείς.
Κυρίως είναι εγγραφή η οποία
διενεργείται στην έναρξη της χρήσης
με την εισαγωγή των ποσών του
εγκεκριμένου Προϋπολογισμού.
( χρέωση των εξόδων, πίστωση των
εσόδων και ισοσκέλιση με το
πλεόνασμα ή το έλλειμμα. )
Η ανάπτυξη των λογαριασμών της Γενικής Λογιστικής είναι μέχρι 5ου βαθμού.
Οι λογαριασμοί τελευταίας βαθμίδας συσχετίζονται με αντίστοιχους κωδικούς
ΣΕΛΊΔΑ 35 ΑΠΌ 67
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΥ ΟΠΣ-ΤΕΑΥΦΕ
Προϋπολογισμού. Ένας λογαριασμός προϋπολογισμού μπορεί να συσχετίζεται με
περισσότερους του ενός της Γενικής Λογιστικής, όπως μπορεί να συμβαίνει και το
αντίθετο.
Η ανωτέρω συσχέτιση της Γενικής Λογιστικής και του Προϋπολογισμού θα
πρέπει να προβλέπεται και στο νέο ΟΠΣ, προκειμένου και σύμφωνα με το Κλαδικό
Λογιστικό Σχέδιο για τους φορείς κοινωνικής ασφάλισης, ( Π.Δ. 80/97, ΦΕΚ 68 Α΄ ,
8-5-97 ), ταυτόχρονα με τη λειτουργία της Γενικής Λογιστικής να εξυπηρετούνται
και οι υποχρεώσεις του ΤΕΑΥΦΕ για τη λογιστική παρακολούθηση του
Προϋπολογισμού του.
Το ΤΕΑΥΦΕ έχει απαιτήσεις από πολλούς χρεώστες εκ συντάξεων. Δηλαδή από
άτομα που οφείλουν από αχρεωστήτως εισπραχθείσες συντάξεις. Θα πρέπει ο
α/βαθμιος 33 "χρεώστες διάφοροι" στην τελευταία βαθμίδα ανάλυσής του να μπορεί
να έχει πολλά αναλυτικά καθολικά (999), ώστε ανά πάσα στιγμή να είναι δυνατή η
ανεύρεση της καρτέλας οφειλής τους. Αυτό απαιτείται για οφειλέτες που δεν είναι
συνταξιούχοι, γιατί σε αυτές τις περιπτώσεις προκύπτει η εικόνα της οφειλής τους
από την εφαρμογή των συντάξεων.
Οι εφαρμογές λειτουργίας του Λογιστηρίου στο νέο ΟΠΣ θα πρέπει να έχουν και
τη δυνατότητα τήρησης Μητρώου Παγίων. Δίνοντας δηλαδή το είδος παγίου, το
χρόνο και την αξία κτήσεώς του και το συντελεστή απόσβεσης, να υπολογίζει
αυτόματα τις αποσβέσεις και να ενημερώνει τους οικείους λογαριασμούς της ομάδας
66.
Επίσης θα πρέπει να διατίθεται και σύγχρονη εφαρμογή μισθοδοσίας, με
δυνατότητα εκτέλεσης όλων των εργασιών που αφορούν τη μισθοδοσία και το οποίο
θα επικαιροποιείται διαρκώς και θα ενημερώνεται με οποιαδήποτε τροπολογία ή
μεταβολή επέρχεται στην εργατική νομοθεσία και στις συμβάσεις εργασίας.
Πέραν των ανωτέρω, οι εφαρμογές λειτουργίας του Λογιστηρίου στο νέο ΟΠΣ θα
πρέπει να καλύπτουν τις σύγχρονες ανάγκες μιας Ανώνυμης Εταιρείας και βεβαίως
να συντάσσουν Ισολογισμούς και λοιπές οικονομικές καταστάσεις σύμφωνα και με
τα διεθνή λογιστικά πρότυπα, όπως αυτά ισχύουν κάθε φορά.
5.3.1 Εξωλογιστικοί Λογαριασμοί
Ένα παράρτημα της λειτουργίας του Λογιστηρίου αποτελούν οι εξωλογιστικοί
λογαριασμοί που κρατούνται στο Ταμείο και οι οποίοι αφορούν τα εξής:
1. Είσπραξη ποσών για Αναγνώριση Βαρέων Ενσήμων.
2. Είσπραξη ποσών για Αναγνώριση Χρόνου Ασφάλισης από Ασφαλισμένους.
ΣΕΛΊΔΑ 36 ΑΠΌ 67
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΥ ΟΠΣ-ΤΕΑΥΦΕ
3. Είσπραξη ποσών για Αναγνώριση Χρόνου Ασφάλισης από Συνταξιούχους.
4. Είσπραξη ποσών από ενοίκια κτιρίων που ανήκουν στο ΤΕΑΥΦΕ.
5. Είσπραξη ποσών από Εγγυήσεις Ενοικιαστών.
6. Είσπραξη ποσών από Αχρεωστήτως εισπραχθείσες Συντάξεις.
7. Είσπραξη ποσών από παλιών ετών ανεξόφλητα δάνεια ασφαλισμένων των
οποίων οι χρήσεις έχουν κλείσει.
8. Είσπραξη ποσών από Τόκους Υπερημερίας Δανείου λόγω καθυστέρησης
καταβολής των δόσεων.
9. Είσπραξη ποσών από Διάφορους Πιστωτές.
10. Είσπραξη ποσών από το ΤΑΠΙΤ και αντίστοιχα η απόδοση ποσών στο ΤΑΠΙΤ
λόγω λάθος πληρωμών των εργοδοτών.
11. Οι Αντιλογισμοί .
12. Τα Εκκαθαριστέα Έσοδα.
13. Οι Λοιποί Πιστωτικοί Τόκοι.
Για την εξυπηρέτηση των ανωτέρω εξωλογιστικών λογαριασμών απαιτείται το
ΟΠΣ να περιλαμβάνει τις κατάλληλες.
5.3.2 Δάνεια
Το ΤΕΑΥΦΕ κατά το παρελθόν έχει χορηγήσει δάνεια στους ασφαλισμένους του
τα οποία σήμερα είναι εκκρεμή και απαιτείται η συνεχής παρακολούθησης της
εξυπηρέτησής τους από τους οφειλέτες. Επισημαίνεται ότι το ΤΕΑΥΦΕ έχει
σταματήσει πλέον να χορηγεί δάνεια.
Με τη χρήση του ΟΠΣ, θα πρέπει μέσω του Μητρώου να γίνεται έλεγχος για
τυχών μη έγκαιρη αποπληρωμή των δόσεων του δανείου από τους δανειολήπτες
ασφαλισμένους. Στην περίπτωση αυτή θα πρέπει ο ασφαλισμένος να ειδοποιείται από
το Ταμείο να πάει να εξοφλήσει το κεφάλαιο και ταυτόχρονα μέσω εξωλογιστικού
λογαριασμού να κόβονται οι Τόκοι Υπερημερίας Δανείου οι οποίοι αφού λάβουν
Αριθμό Πράξης και Αριθμό Πρωτοκόλλου θα κοινοποιούνται στον ασφαλισμένο.
ΣΕΛΊΔΑ 37 ΑΠΌ 67
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΥ ΟΠΣ-ΤΕΑΥΦΕ
6. ΤΜΗΜΑ ΠΑΡΟΧΩΝ – ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ
Το Τμήμα Παροχών-Συντάξεων έχει ως αρμοδιότητα την απονομή επικουρικήςεπαγγελματικής σύνταξης στους δικαιούχους. Η ανωτέρω αρμοδιότητα κατανέμεται
σε δύο γραφεία:

Γραφείο Απονομής Συντάξεων

Γραφείο Πληρωμής Συντάξεων
6.1 Γραφείο Απονομής Συντάξεων
Το Γραφείο Απονομής Συντάξεων δέχεται αιτήματα που αφορούν στην έκδοση,
τη μεταβίβαση, την παράταση σύνταξης δικαιοδόχων μελών, τη διακοπή ή αναστολή
σύνταξης, την παράταση ή μονιμοποίηση αναπηρικών συντάξεων, καθώς και την
μετατροπή της σύνταξης αναπηρίας σε σύνταξη γήρατος. Επιπλέον δέχεται αιτήματα
διαχείρισης κληρονομικών δικαιωμάτων, καθορισμού ποσού-χρόνου διαδοχικής
ασφάλισης, διαχείρισης ενστάσεων κατά αποφάσεων που εξέδωσε το Γραφείο
Απονομής Συντάξεων, χορήγησης - παρακολούθησης οικογενειακών βαρών,
σπουδών, επιδομάτων αλλά και αιτήματα τροποποίησης σύνταξης και
εξαγορών/αναγνωρίσεων χρόνων (στρατού, βαρέων, πλασματικών).
Επίσης, το Γραφείο Απονομής Συντάξεων εκτελεί και διάφορα «εσωτερικά
αιτήματα», όπως καταλογισμοί, τροποποιήσεις-ανακλήσεις ή αναθεωρήσεις
αποφάσεων, τα οποία προκύπτουν από ελέγχους που διενεργεί το ίδιο το Γραφείο
κατά την επεξεργασία των στοιχείων υπαρχουσών συντάξεων ή κατά τη
διεκπεραίωση αιτήσεων για μεταβολή σε υπάρχουσες συντάξεις.
Προς χάριν της διαύγειας της διαδικασίας κάθε νέο αίτημα (εξωτερικό ή
εσωτερικό) χρονοσφραγίζεται. Ακολούθως της εκτέλεσης του αιτήματος, εκδίδεται ο
Μέσος Όρος Συντάξιμων Αποδοχών, η εισήγηση στον Εντεταλμένο Σύμβουλο
Διοίκησης και η απόφαση από το Γραφείο Απονομής Συντάξεων. Τελικά η απόφαση
κοινοποιείται στον Αιτούντα. Όλα τα παραπάνω έγγραφα λαμβάνουν αριθμό
πρωτοκόλλου, πλην του Μέσου Όρου Συντάξιμων Αποδοχών (που λαμβάνει ημ/νια)
και των αποφάσεων (που λαμβάνουν αριθμό απόφασης), τόσο για λόγους
επικύρωσης, όσο και για λόγους διευκόλυνσης της εσωτερικής διαδικασίας εκτέλεσης
του Αιτήματος. Κατ’ εξαίρεση στις περιπτώσεις παρακολούθησης οικογενειακών
βαρών ή σε ορισμένες περιπτώσεις παράτασης σύνταξης σε δικαιοδόχα μέλη αντί
απόφασης εκδίδεται υπερεσιακό σημείωμα προς το Γραφείο Πληρωμής Συντάξεων το
οποίο πρωτοκολλείται.
Στο σχήμα 13 δίνεται αναλυτικό διάγραμμα λειτουργιών που εκτελούνται από το
Γραφείο Απονομής Συντάξεων.
ΣΕΛΊΔΑ 38 ΑΠΌ 67
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΥ ΟΠΣ-ΤΕΑΥΦΕ
- Χορήγηση
1α
- Παρακολούθηση 1β
Οικογενειακών Βαρών, Σπουδών & Επιδομάτων
Έκδοση Νέας
Σύνταξης
Διαχείριση
Ενστάσεων
Διαχείριση Κληρονομικών
Δικαιωμάτων
2
3
- Καθορισμός Χρόνου 5α
- Καθορισμός Ποσού 5β
συμμετοχής σε Διαδοχική Ασφάλιση
4
7
Μετατροπή Σύνταξης
Αναπηρίας σε Σύνταξη Γήρατος
- Μεταβίβαση Σύνταξης
- Παράταση Σύνταξης
σε Δικαιοδόχα Μέλη 6
Παράταση 8
Μονιμοποίησης
Αναπηρίας
Αναθεώρηση - Ανάκληση Καταλογισμός - Τροποποίησης
Σύνταξης
9
Τροποποίηση - Αναθεώρηση Διακοπή Αναστολή Σύνταξης
Εξαγορά - Αναγνωρίσεις
10
11
ΤΥΠΟΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΑΙΤΗΜΑΤΩΝ
Χρονοσφράγηση Αιτήματος
ΤΥΠΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ
ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ
(Τμήμα Παροχών Συντάξεων)
ΝΕΟ ΑΙΤΗΜΑ
ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ
(Οι λειτουργίες αναλύονται στο σχήμα 14)
Λήψη Αριθμού Πρωτοκόλλου
Έκδοση Εισήγησης προς Εντεταλμένο Σύμβουλο Διοίκησης
Έκδοση Αριθμού Απόφασης
από το Πρωτόκολλο
Έκδοση Απόφασης από το Γραφείο Απονομής Συντάξεων
Λήψη Αριθμού Πρωτοκόλλου
Έκδοση Κοινοποίησης από Γραφείο Απονομής Συντάξεων
Υπογραφή Κοινοποίησης / Απόφασης από Εντεταλμένο Σύμβουλο Διοίκησης
Εκτέλεση
πληρωμής
Εξωτερική Διανομή
(Πίνακας ΙΙ)
Γραφείο
Γραφείο Πρωτόκολλο Αποστολή
Τμήμα
Όχι
Κοινοποίησης και
Πληρωμής Οικονομικού, Απονομής
Απόφασης σε:
Συντάξεων
Έσοδα &
Συντάξεων
Αρχείο
- Ενδιαφερόμενο
Λογιστήριο
Απαιτείται
Εξερχομένων
- Άλλο Ταμείο
αλλαγή
Εγγράφων
- ΟΑΕΔ
Λήψη
ρόλου
- Πρόνοια
Επιβεβαίωσης
Αρχειοθέτηση σε:
- κλπ
της αλλαγής
Ναι
- Συνταξιοδοτικό Αρχείο
Ρόλου από το
-Αρχείο Εσωτερικού Ελέγχου
Αίτημα στο
Γραφείο
Γραφείο Μητρώου
Πληρωμών
Εκτέλεση
Ενημέρωση
για αλλαγή Ρόλου
πληρωμής
Εξωλογιστικών
Συντάξεων
Σχήμα 13:
Εσωτερική Διανομή (Πίνακας Ι)
Αναλυτικό Διάγραμμα συνολικής Λειτουργίας του Γραφείου
Απονομής Συντάξεων
Στο σχήμα 13 απεικονίζονται 11 τύποι αιτημάτων και οι υποκατηγορίες τους. Στη
συνέχεια αναλύονται για τους πιο σημαντικούς τύπους αιτημάτων όλα τα βήματα
ΣΕΛΊΔΑ 39 ΑΠΌ 67
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΥ ΟΠΣ-ΤΕΑΥΦΕ
έκδοσης εισήγησης, απόφασης και κοινοποίησης καθώς και ακολουθούνται βήματα
εσωτερικής και εξωτερικής διανομής.
Ι. Για τους τύπους αιτημάτων

1 (χορήγηση οικογενειακών βαρών & επιδομάτων ),

(διαχείριση κληρονομικών δικαιωμάτων)

(έκδοση νέας σύνταξης)

6α (μεταβίβαση σύνταξης)

(μετατροπή σύνταξης αναπηρίας σε γήρατος)

8 (παράταση, μονιμοποίηση αναπηρίας)

9 (αναθεώρηση, ανάκληση, καταλογισμός, τροποποίηση σύνταξης)

10 (τροποποίηση ,αναθεώρηση, διακοπή, αναστολή σύνταξης)
ακολουθούνται τα παρακάτω βήματα εσωτερικής και εξωτερικής διανομής.
Α) Εσωτερική διανομή:
Η εισήγηση διανέμεται στο:

Γραφείο Απονομής Συντάξεων (για αρχειοθέτηση στον συνταξιοδοτικό
φάκελο).

Πρωτόκολλο (αρχείο εισηγήσεων)
Η απόφαση διανέμεται στο:

Πρωτόκολλο (αρχείο)

Γραφείο Απονομής Συντάξεων (αρχειοθέτηση στον συνταξιοδοτικό
φάκελο, αρχείο εσωτερικού ελέγχου.

Γραφείο Μητρώου (ενημέρωση, αλλαγή ρόλου και σχετική ειδοποίηση
προς Γραφείο Πληρωμής Συντάξεων)

Γραφείο Πληρωμής Συντάξεων
εξωλογιστικών λογαριασμών)

Λογιστήριο μόνο στην περίπτωση απονομής σύνταξης με τις διατάξεις της
διαδοχικής ασφάλισης ή ύπαρξης χρεωστικών από αχρεωστήτως
καταβληθείσες παροχές.
(εκτέλεση
πληρωμής, ενημέρωση
Η κοινοποίηση διανέμεται εσωτερικά στο:

Πρωτόκολλο (αρχείο)

Γραφείο Απονομής Συντάξεων (αρχειοθέτηση στον συνταξιοδοτικό
φάκελο)
ΣΕΛΊΔΑ 40 ΑΠΌ 67
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΥ ΟΠΣ-ΤΕΑΥΦΕ
Β) Εξωτερική διανομή: Για την απόφαση και την κοινοποίησή της ακολουθεί
εξωτερική διανομή προς τον ενδιαφερόμενο και εφόσον απαιτείται σε άλλους
φορείς π.χ άλλο ταμείο, Ο.Α.Ε.Δ, Πρόνοια, κλπ.
ΙΙ. Για τον τύπο αιτημάτων

5 α (Καθορισμός Χρόνου σε Διαδοχική Ασφάλιση)

5 β (Καθορισμός Ποσού Συμμετοχής σε Διαδοχική Ασφάλιση)
ακολουθούνται τα παρακάτω βήματα εσωτερικής και εξωτερικής διανομής.
Α) Εσωτερική διανομή:
Η εισήγηση διανέμεται στο:

Γραφείο Απονομής Συντάξεων (για αρχειοθέτηση στον συνταξιοδοτικό
φάκελο).

Πρωτόκολλο (αρχείο εισηγήσεων)
Η απόφαση διανέμεται στο:

Πρωτόκολλο (αρχείο)

Γραφείο Απονομής Συντάξεων (αρχειοθέτηση στον συνταξιοδοτικό
φάκελο, αρχείο εσωτερικού ελέγχου.

Λογιστήριο
Η κοινοποίηση διανέμεται εσωτερικά στο:

Πρωτόκολλο (αρχείο)

Γραφείο Απονομής Συντάξεων (αρχειοθέτηση στον συνταξιοδοτικό
φάκελο)
Β) Εξωτερική διανομή: Για την απόφαση και την κοινοποίησή της ακολουθεί
εξωτερική διανομή προς τον ενδιαφερόμενο και το άλλο /α ασφαλιστικά
ταμεία .
ΙΙΙ. Για τον τύπο αιτήματος 11(εξαγορά-αναγνωρίσεις) ακολουθούνται τα κάτωθι
βήματα εσωτερικής και εξωτερικής διανομής
Α) Εσωτερική διανομή:
Η εισήγηση διανέμεται στο:

Γραφείο Απονομής Συντάξεων (για αρχειοθέτηση στον συνταξιοδοτικό
φάκελο).

Πρωτόκολλο (αρχείο εισηγήσεων)
Η απόφαση διανέμεται στο:
ΣΕΛΊΔΑ 41 ΑΠΌ 67
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΥ ΟΠΣ-ΤΕΑΥΦΕ

Πρωτόκολλο (αρχείο)
 Γραφείο Απονομής Συντάξεων (αρχειοθέτηση στον συνταξιοδοτικό
φάκελο, αρχείο εσωτερικού ελέγχου

Γραφείο Μητρώου (ενημέρωση μητρώου)

Γραφείο Εσόδων( παρακολούθηση καταβολών )
 Γραφείο Πληρωμής Συντάξεων (ενημέρωση
λογαριασμών, παρακράτηση ποσών από την σύνταξη)

εξωλογιστικών
Λογιστήριο
Β) Εξωτερική διανομή: Για την απόφαση και την κοινοποίησή της ακολουθεί
εξωτερική διανομή προς τον ενδιαφερόμενο.
IV. Για τον τύπο αιτήματος 1β (Παρακολούθηση οικογενειακών βαρών &
επιδομάτων) ακολουθούνται τα κάτωθι βήματα εσωτερικής και εξωτερικής
διανομής
Α) Εσωτερική διανομή: Εκδίδεται Υπηρεσιακό Σημείωμα το οποίο διανέμεται
στο:

Γραφείο Μητρώου (ενημέρωση μητρώου και αποστολή σχετικής
ειδοποίησης προς το Γραφείο Πληρωμής Συντάξεων)

Γραφείο Πληρωμής Συντάξεων (εκτέλεση πληρωμής)

Γραφείο Απονομής Συντάξεων (αρχειοθέτηση στον συνταξιοδοτικό
φάκελο, αρχείο εσωτερικού ελέγχου

Πρωτόκολλο (αρχείο)
Β) Εξωτερική διανομή: Δεν ακολουθούνται βήματα εξωτερικής διανομής ΠΛΗΝ
της περίπτωσης απόρριψης του αιτήματος.
Σε περίπτωση απόρριψης του αιτήματος εκδίδεται επιστολή ενημέρωσης για
την οποία ακολουθούνται τα κάτωθι βήματα εσωτερικής και εξωτερικής
διανομής:
Α) Εσωτερική διανομή στο:

Γραφείο Απονομής Συντάξεων (αρχειοθέτηση στον συνταξιοδοτικό
φάκελο)

Πρωτόκολλο (αρχείο)
Β) Εξωτερική διανομή στον ενδιαφερόμενο.
ΣΕΛΊΔΑ 42 ΑΠΌ 67
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΥ ΟΠΣ-ΤΕΑΥΦΕ
V. Για τον τύπο αιτήματος 6β. (Παράταση σύνταξης θανάτου σε δικαιοδόχα μέλη)
κατά περίπτωση εκδίδεται απόφαση ή υπηρεσιακό σημείωμα και ακολουθούνται τα
παρακάτω βήματα εσωτερικής και εξωτερικής διανομής:
Α) Στην περίπτωση έκδοσης απόφασης ακολουθούνται τα κάτωθι βήματα
διανομής:
Α1) Εσωτερική διανομή:
Η εισήγηση διανέμεται στο:

Γραφείο Απονομής Συντάξεων (για αρχειοθέτηση στον
συνταξιοδοτικό φάκελο).

Πρωτόκολλο (αρχείο εισηγήσεων)
Η απόφαση διανέμεται στο:

Πρωτόκολλο (αρχείο)

Γραφείο Απονομής Συντάξεων (αρχειοθέτηση
συνταξιοδοτικό φάκελο, αρχείο εσωτερικού ελέγχου.

Γραφείο Μητρώου (ενημέρωση, αλλαγή ρόλου και σχετική
ειδοποίηση προς Γραφείο Πληρωμής Συντάξεων)

Γραφείο Πληρωμής Συντάξεων (εκτέλεση
ενημέρωση εξωλογιστικών λογαριασμών)

Λογιστήριο μόνο στην περίπτωση απονομής σύνταξης με τις
διατάξεις της διαδοχικής ασφάλισης ή ύπαρξης χρεωστικών
από αχρεωστήτως καταβληθείσες παροχές.
στον
πληρωμής,
Η κοινοποίηση διανέμεται στο:

Πρωτόκολλο (αρχείο εισηγήσεων)

Γραφείο Απονομής Συντάξεων
συνταξιοδοτικό φάκελο)
(αρχειοθέτηση
στον
Α2) Εξωτερική διανομή: Για την απόφαση και την κοινοποίησή της
ακολουθεί εξωτερική διανομή προς τον ενδιαφερόμενο και εφόσον
απαιτείται σε άλλους φορείς
Β) Στην περίπτωση έκδοσης υπηρεσιακού σημειώματος ακολουθούνται τα
κάτωθι βήματα διανομής:
Β1) Εσωτερική διανομή στο:

Γραφείο Μητρώου (ενημέρωση μητρώου και αποστολή
σχετικής ειδοποίησης προς το Γραφείο Πληρωμής Συντάξεων)

Γραφείο Πληρωμής Συντάξεων (εκτέλεση πληρωμής)
ΣΕΛΊΔΑ 43 ΑΠΌ 67
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΥ ΟΠΣ-ΤΕΑΥΦΕ

Γραφείο Απονομής Συντάξεων (αρχειοθέτηση
συνταξιοδοτικό φάκελο, αρχείο εσωτερικού ελέγχου

Πρωτόκολλο (αρχείο)
στον
Β2) Εξωτερική διανομή: Δεν ακολουθούνται βήματα εξωτερικής διανομής
ΠΛΗΝ της περίπτωσης απόρριψης του αιτήματος.
Σε περίπτωση απόρριψης του αιτήματος εκδίδεται επιστολή
ενημέρωσης για την οποία ακολουθούνται τα κάτωθι βήματα
εσωτερικής και εξωτερικής διανομής:
Β2.1) Εσωτερική διανομή στο:

Γραφείο
Απονομής
συνταξιοδοτικό φάκελο)

Πρωτόκολλο (αρχείο)
Συντάξεων
(αρχειοθέτηση
στον
Β2.2) Εξωτερική διανομή στον ενδιαφερόμενο.
V. Για τον τύπο αιτήματος 2 (Διαχείριση ενστάσεων) εκδίδεται αρχικά εισήγηση προς
Δ.Σ με εσωτερική διανομή στο:

Πρωτόκολλο (αρχείο)

Γραφείο Απονομής Συντάξεων (αρχειοθέτηση στον συνταξιοδοτικό φάκελο)
Στην συνέχεια ΚΑΙ κατόπιν λήψης απόφασης από το Δ.Σ διακρίνονται δύο
περιπτώσεις:
Α) Απόρριψης της ένστασης: Γίνεται διανομή αποσπάσματος πρακτικών του Δ.Σ
εσωτερικά:
Α1) Εσωτερική διανομή στο:

Γραφείο Απονομής Συντάξεων (αρχειοθέτηση στον συνταξιοδοτικό
φάκελο)
Α2) Εξωτερική διανομή στον ενδιαφερόμενο.
Β) Αποδοχή της ένστασης: Εκδίδεται νέα εισήγηση προς τον Εντεταλμένο
Σύμβουλο Διοίκησης, λαμβάνεται νέα απόφαση και κοινοποίηση και
ακολουθούνται τα κάτωθι βήματα εσωτερικής και εξωτερικής διανομής
Β1) Εσωτερική διανομή:
Η εισήγηση διανέμεται στο:

Γραφείο Απονομής Συντάξεων
συνταξιοδοτικό φάκελο)

Πρωτόκολλο (αρχείο εισηγήσεων)
(για
αρχειοθέτηση
στον
ΣΕΛΊΔΑ 44 ΑΠΌ 67
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΥ ΟΠΣ-ΤΕΑΥΦΕ
Η απόφαση διανέμεται στο:

Πρωτόκολλο (αρχείο)

Γραφείο
Απονομής
Συντάξεων
(αρχειοθέτηση
συνταξιοδοτικό φάκελο, αρχείο εσωτερικού ελέγχου

Γραφείο Μητρώου (ενημέρωση, αλλαγή ρόλου και σχετική
ειδοποίηση προς Γραφείο Πληρωμής Συντάξεων)

Γραφείο Πληρωμής Συντάξεων (εκτέλεση πληρωμής, ενημέρωση
εξωλογιστικών λογαριασμών)

Λογιστήριο μόνο στην περίπτωση απονομής σύνταξης με τις
διατάξεις της διαδοχικής ασφάλισης ή ύπαρξης χρεωστικών από
αχρεωστήτως καταβληθείσες παροχές
στον
Η κοινοποίηση διανέμεται στο:

Πρωτόκολλο (αρχείο)

Γραφείο
Απονομής
συνταξιοδοτικό φάκελο)
Συντάξεων
(αρχειοθέτηση
στον
Β2) Εξωτερική διανομή: Για την απόφαση και την κοινοποίησή της ακολουθεί
εξωτερική διανομή προς τον ενδιαφερόμενο και εφόσον απαιτείται σε άλλους
φορείς
Το σχήμα 14 περιγράφει αναλυτικά τις διαδικασίες που εκτελούνται κατά την
εξυπηρέτηση του κάθε τύπου εσωτερικού και εξωτερικού αιτήματος από το Γραφείο
Απονομής Συντάξεων.
ΣΕΛΊΔΑ 45 ΑΠΌ 67
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΥ ΟΠΣ-ΤΕΑΥΦΕ
Εξωτερικά Αιτήματα
ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ
Εσωτερικά Αιτήματα
και Εντολές
Γραφείο
Εσόδων &
Ελέγχων
Υπολογισμός / Καταγραφή:
- χρόνου ασφάλισης και
αποδοχών
- δανειοληπτικής
κατάστασης ασφαλισμένου
Γραφείο
Πληρωμής
Συντάξεων
Υπολογισμός / Καταγραφή:
- αχρεωστήτως
καταβληθέντων ποσών
- υπαρχουσών οφειλών
ασφαλισμένου
- ημ/ιών διακοπής καταβολής
επιδομάτων
- παράτασης προσαυξήσεων
οικογενειακών βαρών
- διακοπής σύνταξης
Αυτοτελές
Γραφείο
Νομικών
Υποθέσεων
Λογιστήριο
- Σύνταξη Γνωμοδοτήσεων
- Ενεργοποίηση Νομικών ή
Ένδικων Μέσων
Υπολογισμός ποσών τόκων
και προστίμων αχρεωστήτως
καταβληθέντων
Προς ασφαλισμένο
Προς άλλους Φορείς
Σχήμα 14:
Πρόσθετα στοιχεία
Πρόσθετες πληροφορίες
ΝΑΙ
Απαιτούνται
νέα
βήματα στην
εξυπηρέτηση
του
αιτήματος
??
ΟΧΙ
ΤΕΛΟΣ
εξυπηρέτησης
του αιτήματος
Αναλυτικό Διάγραμμα διαδικασιών εξυπηρέτησης των αιτημάτων
προς το Γραφείο Απονομής Συντάξεων
Σχετικά με τις λειτουργίες των σχημάτων 13 και 14 θα πρέπει να διευκρινιστεί
ότι:

Κατά τη σύνταξη των ηλεκτρονικών εγγράφων (μέσος όρος συντάξιμων
αποδοχών, εισήγησης, απόφασης, κοινοποίηση και λοιπά εξερχόμενα
προς τους ασφαλισμένους ή τους συνταξιούχους ή άλλους φορείς) τα
στοιχεία του ασφαλισμένου/συνταξιούχου (προσωπικά και ασφαλιστικά)
θα πρέπει να λαμβάνονται αυτόματα από το Μητρώο

η εσωτερική διανομή προς το Γραφείο Απονομής Συντάξεων αποβλέπει
στην συγκέντρωση όλων των χειρόγραφων εγγράφων (hardcopies) στον
Ατομικό Φάκελο (Συνταξιοδοτικό ή Ασφαλισμένου) και στην
αρχειοθέτησή τους (στο ΤΕΑΥΦΕ διατηρείται παράλληλα και ένα αρχείο
ΣΕΛΊΔΑ 46 ΑΠΌ 67
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΥ ΟΠΣ-ΤΕΑΥΦΕ
εσωτερικού ελέγχου από το Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης
& Πρόνοιας). Βεβαίως, είναι δεδομένο ότι τα ηλεκτρονικά αντίγραφα των
εγγράφων αυτών θα ευρίσκονται και στο ενιαίο Μητρώο του ΤΕΑΥΦΕ
(δηλαδή το Μητρώο θα παίζει και το ρόλο του ηλεκτρονικού αρχείου του
ΤΕΑΥΦΕ).

Το αρχείο που διατηρεί το Πρωτόκολλο αναφέρεται μόνο στην λειτουργία
του Γραφείου Απονομής Συντάξεων και περιλαμβάνει την απόφαση (π.χ.
συνταξιοδότησης, προσδιορισμού χρόνου και ποσού συμμετοχής στη
διαδοχική ασφάλιση), εισηγήσεις του Γραφείου Απονομής Συντάξεων,
κοινοποιήσεις αποφάσεων, κλπ).

Η εξωτερική διανομή της απόφασης και της κοινοποίησης γίνεται στον
ενδιαφερόμενο, ή σε άλλο Ταμείο, ή σε άλλους φορείς (π.χ. ΟΑΕΔ,
Πρόνοια).

Η έκδοση του μέσου όρου συντάξιμων αποδοχών θα πρέπει να βγαίνει
αυτόματα από το ΟΠΣ μέσω αλγορίθμου που θα δίνεται για κάθε
περίπτωση από το ΤΕΑΥΦΕ (βάσει του καταστατικού για τους παλαιούς
ασφαλισμένους και βάσει των διατάξεων της γενικότερης νομοθεσίας για
τους νέους ασφαλισμένους) και κάνοντας χρήση των δεδομένων του
Μητρώου (όνομα, επώνυμο, πατρώνυμο , αρ. μητρώου ασφαλισμένου,
αρ. μητρώου ΙΚΑ, ΑΜΚΑ, ο συνολικός χρόνος ασφάλισης ,τα χρονικά
διαστήματα έναρξης και λήξης της ασφάλισης, τυχόν αναγνωρίσεις να
συμπληρώνονται αυτόματα από το μητρώο του ασφαλισμένου.

Η εισήγηση προς τον Εντεταλμένο Σύμβουλο Διοίκησης θα πρέπει να
αναγράφει τα στοιχεία του ασφ/νου (όνομα, επώνυμο, πατρώνυμο), τον
αρ. μητρώου ΤΕΑΥΦΕ, τον αρ. μητρώου ΙΚΑ, τον ΑΜΚΑ, τον αρ.
αίτησης, τη νομοθεσία βάσει τις οποίας χορηγείται η σύνταξη, τον αρ.
απόφασης και την ημ. Έκδοσης της απόφασης του Κύριου φορέα,
σύντομο σκεπτικό, το συνολικό χρόνο ασφάλισης μαζί με το συνολικό
χρόνο ανεργίας, της ασθένειας ή αναγνωρίσεων εάν απαιτείται για
θεμελίωση δικαιώματος, τον μέσο όρο των συντάξιμων αποδοχών, την
ημ/νια κατοχύρωσης, την ημ/νια θεμελίωσης, την ημ/νια έναρξης
συνταξιοδότησης, την ημ/νια συμπλήρωσης ορίου ηλικίας για πλήρη
συνταξιοδότηση, την αναλογούσα μείωση για τις περιπτώσεις όπου η
σύνταξη χορηγείται μειωμένη, τον υπολογισμό του ποσού βάσει
αλγορίθμου (συμπεριλαμβανομένων των οικογενειακών βαρών, εάν
χορηγούνται, την έναρξη και την λήξη τους). Στις περιπτώσεις αναπηρίας
αναφέρονται επιπρόσθετα το ποσοστό αναπηρίας, η διάρκεια αυτής, η
αιτία αυτής, ο αριθ. Γνωμάτευσης / αριθ. υγειονομικής επιτροπής. Στις
περιπτώσεις θανάτου επιπρόσθετα αναγράφονται ημ/νια. θανάτου, ημ/νια
ΣΕΛΊΔΑ 47 ΑΠΌ 67
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΥ ΟΠΣ-ΤΕΑΥΦΕ
γάμου, προσωπικά στοιχεία δικαιοδόχων μελών, αρ. απόφασης
συνταξιοδότησής τους από κύριο φορέα λόγο θανάτου του
ασφαλισμένου/συνταξιούχου, ΑΜΚΑ, ημ/νια γέννησης, ημ/νια
ενηλικίωσης ή ημ/νια λήξης ακαδημαϊκού εξαμήνου. Εάν η χήρα
λαμβάνει σύνταξη από προσωπικό δικαίωμα ή εργάζεται γίνεται σχετική
αναφορά. Σήμερα, η εισήγηση αντλεί τα προσωπικά στοιχεία του
ασφαλισμένου από τον μέσο όρο. Ζητούμενο από το ΟΠΣ είναι τα
προσωπικά και ασφαλιστικά στοιχεία του ασφαλισμένου να
ενημερώνονται αυτόματα στο Μητρώο.

Όλα τα εκδιδόμενα και διακινούμενα ηλεκτρονικά έγγραφα θα πρέπει να
μπορούν να λαμβάνουν ηλεκτρονική υπογραφή

Το ΟΠΣ θα πρέπει να υποστηρίζει την αυτόματη λήψη αρ. πρωτοκόλλου
κατά την έκδοσή της εισήγησης και των εγγράφων των εσωτερικών και
των εξωτερικών αιτημάτων με δυνατότητα ακύρωσης ή τροποποίησης της
(υπό ορισμένες προϋποθέσεις).

Η απόφαση προς τον Εντεταλμένο Σύμβουλο Διοίκησης θα πρέπει να
λαμβάνει αυτόματα ή μη τα παρακάτω στοιχεία: όνομα επώνυμο,
πατρώνυμο, ΑΜΚΑ, αρ. αίτησης, μητρώο ΤΕΑΥΦΕ, μητρώο ΙΚΑ,
ημ/νια .γέννησης, αριθμό πρωτοκόλλου της εισήγησης, αριθμό απόφασης
και ημ/νια έκδοσης της απόφασης του κύριου φορέα, αναλυτικά τα
ημερομίσθια της τελευταίας πενταετίας (σε περίπτωση μειωμένης
σύνταξης), υπολογισθέν ποσό σύνταξης, κλπ (ουσιαστικά να
αναγράφονται αναλυτικότερα όλα τα στοιχεία της εισήγησης) καθώς και
κάποια επιπρόσθετα στοιχεία του ασφαλισμένου (ΑΦΜ, δ/νση,
τηλέφωνο., αρ. αστυνομικής ταυτότητας, ημ/νια έκδοσης, αστυνομικό
τμήμα έκδοσης τράπεζα πληρωμής, σε ποιους κοινοποιείτε η απόφαση
μετά την έκδοσή της και σε ποια γραφεία διανέμεται εσωτερικά στο
ΤΕΑΥΦΕ). Το ΟΠΣ θα πρέπει να δίνει τη δυνατότητα της άμεσης λήψης
των όποιων από τα παραπάνω στοιχεία υπάρχουν στο Μητρώο και τα
υπόλοιπα να εισάγονται από το χρήστη. Επίσης πρέπει να παρέχεται η
δυνατότητα διορθώσεων υπό προϋποθέσεις.
Διευκρινίζεται ότι για τις περιπτώσεις διαδοχικής ασφάλισης μετά την
εξυπηρέτηση του αιτήματος και την έκδοση σχετικής απόφασης πρέπει να
προβλεφτεί η διαβίβαση της αίτησης στον άλλο φορέα για περαιτέρω ενέργειες που
αφορούν τον άλλο φορέα.
Επίσης διευκρινίζεται ότι στις περιπτώσεις ενστάσεων κατά αποφάσεων, η
εισήγηση εκδίδεται προς το Δ.Σ (και λαμβάνει αριθμό πρωτοκόλλου) και όχι προς τον
Εντεταλμένο Σύμβουλο Διοίκησης. Μετά τη λήψη της σχετικής απόφασης από το ΔΣ
τα επικυρωμένα πρακτικά από το Τμήμα Διοικητικού μεταβιβάζονται στο Γραφείο
ΣΕΛΊΔΑ 48 ΑΠΌ 67
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΥ ΟΠΣ-ΤΕΑΥΦΕ
Απονομής Συντάξεων το οποίο τροποποιεί / αναθεωρεί την αρχική του απόφαση (εάν
χρειαστεί), εκδίδει νέα απόφαση μετά από νέα εισήγηση προς τον Εντεταλμένο
Σύμβουλο Διοίκησης. Η νέα απόφαση λαμβάνει αρ. απόφασης και η προκύπτουσα
κοινοποίηση λαμβάνει αρ. πρωτοκόλλου. Στη συνέχεια το Πρωτόκολλο διανέμει την
απόφαση στο Γραφείο Απονομής Σύνταξης και στο Γραφείο Πληρωμής Συντάξεων
και αποστέλλει στον ενδιαφερόμενο την απόφαση και την κοινοποίηση. Σε ειδικές
περιπτώσεις η απόφαση αποστέλλεται (εάν αυτό απαιτείται) και σε άλλο ασφαλιστικό
φορέα.
Επίσης κρίνετε σκόπιμο κατά την έκδοση εισήγησης και απόφασης που αφορούν
σε συγκεκριμένες περιπτώσεις (όπως τροποποίησης ή αναθεώρησης ή διακοπής αναστολής σύνταξης, διαχείρισης ενστάσεων, καταλογισμών, διαχείρισης
κληρονομικών δικαιωμάτων, παράτασης σύνταξης σε δικαιοδόχα μέλη) να
προβλέπεται από το ΟΠΣ η δυνατότητα εγγραφής και ελεύθερου κείμενου από το
χρήστη προς τεκμηρίωση της απόφασης.
6.2
Γραφείο Πληρωμής Συντάξεων
Οι βασικές λειτουργίες του Γραφείου Πληρωμής Συντάξεων είναι οι παρακάτω
(σχήμα 14):

Τακτική Πληρωμή Συντάξεων

Δοκιμαστική Ροή της Τακτικής Πληρωμής

Κανονική Ροή της Τακτικής Πληρωμής

Ένδειξη Αντιλογισμού

Διακοπή / Επαναχορήγηση Συντάξεων

Διαχείριση Χρεωστικών

Συνολική Διαδικασία Αντιλογισμού

Δημιουργία Πίνακα Αυξήσεων Σύνταξης

Δημιουργία Εξωλογιστικού Πίνακα

Εγγραφή Χρεωπιστώσεων Λογαριασμού Χρέωσης
Σε όλες τις παραπάνω λειτουργίες, το ΟΠΣ θα πρέπει να δίνει δυνατότητες
εγγραφής, διόρθωσης, αναζήτησης, διαγραφής και εκτύπωσης.
Το Γραφείο Πληρωμής Συντάξεων κατά μείζονα λόγω αλληλεπιδρά με το
Διατραπεζικό Σύστημα ΔΙΑΣ έτσι ώστε οι συντάξεις να μεταφέρονται άμεσα στους
δικαιούχους από τους τραπεζικούς λογαριασμούς του ΤΕΑΥΦΕ. Η αλληλεπίδραση
θα πρέπει να γίνεται μέσω μιας Διεπαφής του ΟΠΣ με το ΔΙΑΣ η οποία θα πρέπει να
καλύπτει τα ποιοτικά χαρακτηριστικά και τις απαιτήσεις (Quality of Service - QoS)
ΣΕΛΊΔΑ 49 ΑΠΌ 67
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΥ ΟΠΣ-ΤΕΑΥΦΕ
της υπηρεσίας "Bank Transfer" όσον αφορά την ασφάλεια. Ειδικότερα, το Γραφείο
Πληρωμής Συντάξεων συντάσσει σε μηνιαία βάση Πίνακες Συγκεντρωτικής
Μισθοδοσίας και Εξωλογιστικούς Πίνακες με βάση τους οποίους προχωρά στην
καταβολή των συντάξεων μέσω του Διατραπεζικού Συστήματος ΔΙΑΣ.
Σχήμα 14:
6.2.1
Συνοπτικό Διάγραμμα λειτουργιών Γραφείου Πληρωμής Συντάξεων
Τακτική Πληρωμή των Συντάξεων
Για την τακτική μηνιαία πληρωμή συντάξεων δημιουργείται ένα συνολικό αρχείο
(πίνακας πληρωμών) το οποίο περιλαμβάνει όλα τα ποσά που θα πρέπει να αποδώσει
το ΤΕΑΥΦΕ σαν συντάξεις και σαν αναδρομικά στους συνταξιούχους του. Ο πίνακας
πληρωμών δημιουργείται με πληροφορίες που δέχεται από το μητρώο, από τις
επιβεβαιωμένες συντάξεις που θα πρέπει να διακοπούν (πίνακας διακοπών
συντάξεων), από τα επιβεβαιωμένα αναδρομικά που θα πρέπει να καταβληθούν στους
συνταξιούχους (πίνακας αναδρομικών συντάξεων), αλλά και από τις επιβεβαιωμένες
οφειλές που θα πρέπει να παρακρατηθούν από τους συνταξιούχους (πίνακας
χρεωστικών). Η τακτική πληρωμή της εκάστοτε μηνιαίας καταβολής συντάξεων
υπολογίζει όλα τα δεδομένα που υπάρχουν στους προηγούμενους πίνακες και
δημιουργεί τα αποτελέσματα ανά συνταξιούχο ως εικόνα πληρωμής.
Ο πίνακας πληρωμών λοιπόν αποτελείται από τα εξής στοιχεία:
1. Α.Μ. Συνταξιούχου
2. Ονοματεπώνυμο
3. ΙΒΑΝ
4. Μήνας/Έτος Πληρωμής
5. ΑΠΟΔΟΧΕΣ - ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ, οι οποίες αποτελούνται από τα εξής στοιχεία σε
ευρώ:
ΣΕΛΊΔΑ 50 ΑΠΌ 67
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΥ ΟΠΣ-ΤΕΑΥΦΕ



ΜΗΝΙΑΙΕΣ ΑΠΟΔΟΧΕΣ

Βασική Σύνταξη (ενημερώνεται από το μητρώο)

Οικογενειακά Επιδόματα (ενημερώνεται από το μητρώο) και ελέγχει
το σύνολο των οικογενειακών επιδομάτων + η βασική να μην ξεπερνά
το ανώτατο όριο σύνταξης, όπως αυτό προσδιορίζεται βάσει πινάκων)

Επίδομα Αναπηρίας (ενημερώνεται από το μητρώο)

Άλλη σύνταξη (ενημερώνεται από το μητρώο)

Διαφορά Κατωτάτου (ενημερώνεται από το μητρώο)

Σύνολο Αποδοχών (είναι το άθροισμα των προαναφερόμενων
στοιχείων)
ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ

Αποθεματικό Ασφαλείας, (υπολογίζεται εφόσον κάποιος δεν
εξαιρείται από την εν’ λόγω μείωση, ένδειξη η οποία φαίνεται στο
μητρώο)

Ν.4051/12 (υπολογίζεται εφόσον κάποιος δεν εξαιρείται από την εν’
λόγω μείωση, ένδειξη η οποία φαίνεται στο μητρώο)

Α.Μ./13 (υπολογίζεται εφόσον κάποιος δεν εξαιρείται από την εν’
λόγω μείωση, ένδειξη η οποία φαίνεται στο μητρώο)

Φόρος (υπολογίζεται εφόσον κάποιος δεν εξαιρείται από την εν’ λόγω
μείωση, ένδειξη η οποία φαίνεται στο μητρώο)

Εξαγορά (παίρνει το ποσό από τον πίνακα παρακράτησης χρεωστικών)

Δάνειο (παίρνει το ποσό από τον πίνακα παρακράτησης χρεωστικών)

Χρεωστικό (παίρνει το ποσό από τον πίνακα παρακράτησης
χρεωστικών)

Σύλλογος (είναι 0,79€ σε περίπτωση που ένδειξη για την κράτηση
συλλόγου στον πίνακα του μητρώου είναι ενημερωμένο με ΝΑΙ)

Λοιπές Κρατήσεις

Σύνολο Μηνιαίων Κρατήσεων (είναι το άθροισμα των κρατήσεων)
ΑΝΑΔΡΟΜΙΚΑ

Μήνας/έτος έναρξης (είναι ο μικρότερος ημερολογιακά μήνας
αναδρομικών που εντάχθηκε για πληρωμή στην τακτική μισθοδοσία
του μήνα στον πίνακα αναδρομικών)
ΣΕΛΊΔΑ 51 ΑΠΌ 67
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΥ ΟΠΣ-ΤΕΑΥΦΕ



Μήνας/έτος λήξης (είναι ο μεγαλύτερος ημερολογιακά μήνας που
εντάχθηκε για πληρωμή στην τακτική μισθοδοσία του μήνα

Μεικτό ποσό ( το σύνολο των μεικτών ποσών που καταχωρήθηκαν
στον πίνακα αναδρομικών για εκτέλεση στην τακτική μισθοδοσία του
μήνα)
ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΑΝΑΔΡΟΜΙΚΩΝ

Αποθεματικό Ασφαλείας, ( το σύνολο των ποσών παρακράτησης που
καταχωρήθηκαν στον πίνακα αναδρομικών για εκτέλεση στην τακτική
μισθοδοσία του μήνα)

Ν.4051/12 ( το σύνολο των ποσών παρακράτησης που
καταχωρήθηκαν στον πίνακα αναδρομικών για εκτέλεση στην τακτική
μισθοδοσία του μήνα).

Α.Μ./13 ( το σύνολο των ποσών παρακράτησης που καταχωρήθηκαν
στον πίνακα αναδρομικών για εκτέλεση στην τακτική μισθοδοσία του
μήνα)

Φόρος ( το σύνολο των ποσών παρακράτησης που καταχωρήθηκαν
στον πίνακα αναδρομικών για εκτέλεση στην τακτική μισθοδοσία του
μήνα)

Χρεωστικά ( το σύνολο των ποσών παρακράτησης που
καταχωρήθηκαν στον πίνακα αναδρομικών για εκτέλεση στην τακτική
μισθοδοσία του μήνα)

Δάνεια ( το σύνολο των ποσών παρακράτησης που καταχωρήθηκαν
στον πίνακα αναδρομικών για εκτέλεση στην τακτική μισθοδοσία του
μήνα)

Εξαγορές ( το σύνολο των ποσών παρακράτησης που καταχωρήθηκαν
στον πίνακα αναδρομικών για εκτέλεση στην τακτική μισθοδοσία του
μήνα)

Λοιπές Κρατήσεις ( το σύνολο των ποσών παρακράτησης που
καταχωρήθηκαν στον πίνακα αναδρομικών για εκτέλεση στην τακτική
μισθοδοσία του μήνα)
ΣΥΝΟΛΑ

Σύνολο Αποδοχών (είναι το σύνολο των Μηνιαίων Αποδοχών και των
Μεικτών Αποδοχών των αναδρομικών)

Σύνολο Κρατήσεων (είναι το σύνολο των μηνιαίων κρατήσεων και
των κρατήσεων από τα αναδρομικά)
ΣΕΛΊΔΑ 52 ΑΠΌ 67
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΥ ΟΠΣ-ΤΕΑΥΦΕ

Πληρωτέο (είναι το ποσό που προκύπτει από την αφαίρεση του
Συνόλου των κρατήσεων από το Σύνολο Αποδοχών)
Στο σχήμα 15 δίνεται το συνολικό διάγραμμα ροής της υπηρεσίας πληρωμής των
τακτικών συντάξεων που ακολουθείται από το Γραφείο Πληρωμής Συντάξεων.
ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΙ
ΔΟΚΙΜΑΣΤΙΚΗ ΡΟΗ
ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ
(ΠΑΡΑΓΕΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ
ΑΛΛΑΓΩΝ)
ΚΑΝΟΝΙΚΗ ΡΟΗ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ
FORMAT
ΠΟΥ ΕΧΕΙ
ΟΡΙΣΕΙ Ο
ΔΙΑΣ
ΑΡΧΕΙΑ ΔΙΑΣ
(ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΟΓΡΑΦΙΣΗ)
ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ
ΑΡΧΕΙΟ ΔΙΑΣ
(ΣΥΝΟΛΟ ΜΗΝΙΑΙΩΝ
ΠΛΗΡΩΜΩΝ)
ΑΠΟ ΟΠΣ ΤΕΑΥΦΕ
ΔΙΕΠΑΦΗ ΜΕ
ΣΥΣΤΗΜΑ
ΔΙΑΣ
Σχήμα 15:
6.2.2
ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΣΤΟ
ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΣ
Διάγραμμα Ροής Υπηρεσίας Πληρωμής Τακτικών Συντάξεων
Δοκιμαστική ροή της Τακτικής Πληρωμής
Κατά την δοκιμαστική ροή (σχήμα 15) γίνονται οι υπολογισμοί της τακτικής
πληρωμής συντάξεων, οι οποίοι εκτυπώνονται ανά κατηγορία συνταξιούχων
(αναπηρίας, εργατικού ατυχήματος, γήρατος και θανάτου) προς συμφωνία με τους
υπολογισμούς του υπαλλήλου. Η δοκιμαστική ροή δύναται να δημιουργηθεί όσες
φορές ο υπάλληλος την χρειάζεται έως ότου συμφωνηθούν όλα τα ποσά
(καταβαλλόμενα και παρακρατούμενα).
6.2.3
Κανονική Ροή της Τακτικής Πληρωμής
ΣΕΛΊΔΑ 53 ΑΠΌ 67
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΥ ΟΠΣ-ΤΕΑΥΦΕ
Η κανονική ροή δημιουργείται από τον υπάλληλο αφού έχουν συμφωνηθεί όλα τα
ποσά και στην ουσία κάνει την εγγραφή της πληρωμής συντάξεων στον πίνακα της
τακτικής πληρωμής. Η τακτική πληρωμή δεν δύναται να τροποποιηθεί για αυτό και
γίνεται πάντα αφού έχουν ελεγχθεί τα σύνολα κατά κατηγορία σύνταξης και έχουν
επιβεβαιωθεί ως σωστά.
ΤΑΚΤΙΚΗ
ΠΛΗΡΩΜΗ
ΣΥΝΤΑΞΗΣ
ΧΡΗΣΗ ΕΙΔΙΚΗΣ
ΓΡΑΜΜΟΓΡΑΦΙΣΗΣ
ΔΙΑΣ
Δ ΙΑ Δ Ι Κ Α Σ ΙΑ
Α Ν Τ ΙΛ Ο Γ ΙΣ Μ Ω Ν
Σ Υ Γ Κ Ε Κ Ρ ΙΜ Ε Ν Η
Δ ΙΑ Δ ΙΚ Α Σ Ι
Κ Ω Δ ΙΚ Ο Π Ο Ι Η Σ Η
ΠΛΗΡΩΜΗΣ
(ΜΕ ΤΗΝ
ΥΠΟΒΟΛΗ
ΠΛΗΡΩΜΩΝ ΑΠΌ
ΤΟ ΤΕΑΥΦΕ)
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΧΡΕΩΣΤΙΚΩΝ
ΚΑΤΑΒΛΗΘΕΝΤΩΝ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ
ΛΗΞΙΑΡΧΙΚΑ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΕΣΩ ΔΙΑΣ
ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ
ΠΛΗΡΩΜΗΣ
ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΡΧΕΙΟΥ
ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΠΟΣΟΥ
ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ
ΧΡΗΜΑΤΩΝ
ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΌΤΑΝ
ΛΑΘΟΣ IBAN
ΜΗ ΕΓΓΡΑΦΗ IBAN
ΑΛΛΗΛΕΠΙΔΡΑΣΗ
ΔΙΑΣ-ΤΡΑΠΕΖΩΝ
ΓΙΑ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ
ΛΑΝΘΑΣΜΕΝΑ
ΚΑΤΑΒΛΗΘΕΝΤΩΝ
ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ
ΑΡΧΕΙΟ
ΣΥΝΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ
ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΣΤΟΝ
ΝΟΜΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΟ
ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ
ΑΡΧΕΙΟΥ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΠΟΣΟΥ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ
ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ
ΕΞΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ
ΠΙΝΑΚΑ
ΑΝΕΚΤΕΛΕΤΕΣ
ΠΛΗΡΩΜΕΣ
ΜΕΤΑ ΑΠΌ
2 ΜΗΝΕΣ
ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ
ΧΡΗΜΑΤΩΝ ΣΤΟ
ΤΕΑΥΦΕ
ΥΠΟΛΟΙΠΟ
ΑΝΤΙΛΟΓΙΣΜΟΥ
ΕΊΝΑΙ
ΟΛΟΚΛΗΡΟ;
ΜΕΤΑΒΑΣΗ
ΚΩΔΙΚΟΥ
ΑΝΤΙΛΟΓΙΣΜΟΥ
Σχήμα 16:
Διάγραμμα Ροής Διάδρασης με διεπαφή ΔΙΑΣ για την Καταβολή
Συντάξεων & Διαχείριση Αχρεωστήτως Καταβληθέντων Συντάξεων
6.2.4
Ένδειξη Αντιλογισμού
Είναι μία ένδειξη η οποία σε τακτικές πληρωμές συντάξεων οι οποίες για κάποιον
λόγο πρέπει να αντιλογιστούν, δηλαδή να επιστραφούν τα ποσά στο Ταμείο, είτε
λόγω προγενέστερου θανάτου του συνταξιούχου ή για οποιοδήποτε άλλο λόγο, π.χ
ανεκτέλεστη σύνταξη λόγω μη ύπαρξης ΙΒΑΝ αλλάζει ανάλογα με τα δεδομένα που
δίνονται στο σύστημα είτε από δακτυλισμό του υπαλλήλου, π.χ. θάνατος
συνταξιούχου είτε από ενημέρωση του συστήματος με αρχεία από τον ΔΙΑ, π.χ.
επιστροφές ποσών (σχήμα16)
ΣΕΛΊΔΑ 54 ΑΠΌ 67
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΥ ΟΠΣ-ΤΕΑΥΦΕ
Η τακτική πληρωμή συντάξεων, επειδή είναι υπολογιζόμενος πίνακας βάσει των
δεδομένων που υπάρχουν στους πίνακες μητρώου, διακοπών συντάξεων,
αναδρομικών συντάξεων και του πίνακα χρεωστικών, δημιουργείται σε 2 στάδια στην
Υπηρεσία Αντιλογισμού (6.2.7).
6.2.5
Υπηρεσία Διακοπής/Επαναχορήγησης
Συντάξεων
Η υπηρεσία αυτή είναι υποσύνολο του Μητρώου συνταξιούχου και μέσω αυτού
γίνεται η ενημέρωση για την διακοπή της τακτικής πληρωμής ενός συνταξιούχου
καθώς και η επανένταξη στην τακτική πληρωμή ενός συνταξιούχου που είχε διακοπή
σε προγενέστερη τακτική μισθοδοσία (σχήμα 17).
ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΛΟΓΟΥ ΔΙΑΚΟΠΗΣ
ΣΥΝΤΑΞΕΩΣ
Χ=1
ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ
ΔΙΑΚΟΠΗ
Χ=4
Χ=2
ΛΗΞΗ
ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ
Χ=3
ΘΑΝΑΤΟΣ
ΟΡΙΣΤΙΚΗ
ΔΙΑΚΟΠΗ
ΤΕΛΟΣ
ΤΕΛΟΣ
ΕΠΑΝΕΛΕΓΧΟΣ ΑΠΌ ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ
ΑΠΟΝΟΜΗΣ ΣΥΝΑΤΞΕΩΝ
ΝΑΙ
ΕΚΤΕΛΕΣΗ
ΠΛΗΡΩΜΗΣ
ΑΠΌ ΤΟ
ΓΡΑΦΕΙΟ
ΠΛΗΡΩΜΩΝ
Σχήμα 17:
ΔΙΑΠΙΣΤΩΝΕΤΑΙ
ΛΑΝΘΑΣΜΕΝΗ
ΑΠΟΦΑΣΗ?
ΟΧΙ
ΤΕΛΟΣ
Διάγραμμα Ροής Υπηρεσίας Διακοπής / Επαναχορήγησης Σύνταξης
Κατηγορίες συνταξιούχων όπως οι συνταξιούχοι αναπηρίας και οι συνταξιούχοι
λόγω θανάτου δέχονται διακοπή στην σύνταξή τους λόγω είτε λήξης της περιόδου
αναπηρίας του είτε λόγω επανελέγχου των δικαιολογητικών για τις συντάξεις
ΣΕΛΊΔΑ 55 ΑΠΌ 67
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΥ ΟΠΣ-ΤΕΑΥΦΕ
θανάτου. Αντιστοίχως οι διακεκομμένες συντάξεις επαναχορηγούνται μετά από
απόφαση
Οι ενέργειες αυτές καταγράφονται σε έναν πίνακα, ο οποίος περιέχει τα εξής
στοιχεία:

Α.Μ. συνταξιούχου

Ονοματεπώνυμο

Κωδικός Μεταβολής, ο οποίος παίρνει είτε Δ για διακοπή είτε Ε για
επαναχορήγηση είτε Π για παράταση αναπηρίας.

Ημερομηνία, η οποία σε περίπτωση διακοπής είναι η τελευταία
ημερολογιακή μέρα δικαιούμενης πληρωμής (π.χ. εάν κάποιος
συνταξιούχος δεν πρέπει να πληρωθεί στην τακτική μισθοδοσία του
09/2013, τότε εγγράφεται ως ημερομηνία η 31/8/2013) ενώ εάν πρόκειται
για επαναχορήγηση τότε συμπληρώνεται με την πρώτη του μήνα από τον
οποίο άρχεται η επανασυνταξιοδότησή του (π.χ. εάν κάποιος συνταξιούχος
πρέπει να πληρωθεί στην τακτική μισθοδοσία 09/2013, τότε εγγράφεται η
ημερομηνία 1/9/2013).

Αιτία, η οποία παίρνει είτε 1 για οριστική διακοπή σύνταξης, είτε 2 για
διακοπή λόγω θανάτου του συνταξιούχου, είτε 4 για προσωρινή διακοπή
σύνταξης. Ο κωδικός αιτίας 3 αφορά απόρριψη ΙΒΑΝ αλλά έχει πάψει να
χρησιμοποιείται.

Αρ. Απόφασης, βάση της οποίας γίνεται η μεταβολή

Ημερομηνία απόφασης, βάση της οποίας γίνεται η μεταβολή.
Τα στοιχεία του πίνακα αυτού ενημερώνουν τον πίνακα τακτικής μισθοδοσίας
6.2.6
Υπηρεσία Διαχείριση Χρεωστικών
Οι συνταξιούχοι του Ταμείου, είτε μετά από αίτημά τους για παρακράτηση
εξαγοράς ή δανείου είτε μέσω απόφασης καταλογισμού χρεωστικού, από
αχρεωστήτως καταβληθέντα ποσά (π.χ. συντάξεις ή επιδόματα), από το Γραφείο
Απονομής Συντάξεων, έχουν ποσά που πρέπει να παρακρατηθούν από τις συντάξεις
τους.
ΣΕΛΊΔΑ 56 ΑΠΌ 67
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΥ ΟΠΣ-ΤΕΑΥΦΕ
ΧΡΕΩΣΤΙΚΑ
ΕΡΧΟΝΤΑΙ ΜΕ
ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΠΌ ΤΟ
ΤΜΗΜΑ ΠΑΡΟΧΩΝ
ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ
ΠΟΣΟΥ
ΠΟΣΟ
ΔΟΣΗΣ
(ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕ ΒΑΣΗ ΚΡΙΤΗΡΙΑ)
ΑΙΤΗΜΑ ΓΙΑ
ΚΡΑΤΗΣΗ
ΧΡΕΩΣΤΙΚΩΝ
ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΥΠΟΛΟΙΠΟΥ
ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ
ΤΥΠΟΥ
ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΥ
ΑΠΟΔΟΣΗ
ΚΩΔΙΚΟΥ
ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ
ΤΡΟΠΟΥ
ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΣΗΣ
ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ
ΠΟΣΟΥ
ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ
ΕΤΟΥΣ/ΜΗΝΑ
ΕΝΑΡΞΗΣ
ΧΡΕΩΣΤΙΚΩΝ
ΧΡΕΩΣΤΙΚΑ:
· ΠΑΛΙΑ ΔΑΝΕΙΑ
· ΕΞΑΓΟΡΕΣ ΣΥΝΤΑΞΙΜΩΝ ΧΡΟΝΩΝ
· ΧΡΕΩΣΗ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ (πχ %%%%)
ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ
ΕΤΟΥΣ/ΜΗΝΑ
ΕΝΑΡΞΗΣ
ΧΡΕΩΣΤΙΚΩΝ
ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ
ΜΙΝΙΑΙΑΣ
ΚΑΡΤΕΛΑΣ
ΠΛΗΡΩΜΩΝ
ΕΤΟΥΣ/ΜΗΝΑ
ΛΗΞΗΣ
ΧΡΕΩΣΤΙΚΩΝ
ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ
ΕΠΟΜΕΝΗΣ
ΚΑΡΤΕΛΑΣ
ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ
Σχήμα 18:
ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΥΠΟΛΟΙΠΟΥ
Διάγραμμα Ροής Υπηρεσίας Χρεωστικών
Σε περίπτωση που η παρακράτηση γίνεται και σε δικαιούμενες αναδρομικές
πληρωμές, τότε τα ποσά που πρέπει να κρατηθούν από τα αναδρομικά καταγράφονται
στον πίνακα των αναδρομικών πληρωμών (σχήμα 18).
Επειδή όμως υπάρχουν και ποσά τα οποία παρακρατούνται από τις μηνιαίες
τακτικές πληρωμές του Ταμείου, τότε αυτά εγγράφονται στον πίνακα παρακράτησης
οφειλών.
Ο πίνακας αυτός περιέχει τα κατωτέρω στοιχεία:

Α.Μ. Συνταξιούχου

Κωδικός ( ο οποίος συμπληρώνεται με 1 εάν πρόκειται για εξαγορά, με 2
εάν πρόκειται για χρεωστικά και με 3 εάν πρόκειται για δάνειο)

Λεκτικό, το οποίο είναι το αντίστοιχο λεκτικό του κωδικού, δηλαδή
εξαγορά ή χρεωστικό ή δάνειο
ΣΕΛΊΔΑ 57 ΑΠΌ 67
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΥ ΟΠΣ-ΤΕΑΥΦΕ

Αρχικό ποσό (είναι το ποσό το οποίο πέφτει στην μηνιαία παρακράτηση,
αφαιρούμενο το ποσό που πιθανόν έχει παρακρατηθεί από αναδρομικές
πληρωμές)

Δόση, εδώ δίνονται 2 επιλογές στον χειριστή του συστήματος:

Είτε να προσδιορίσει συγκεκριμένο ποσό παρακράτησης ανά μήνα
τακτικής πληρωμής

Είτε να προσδιορίσει συγκεκριμένο ποσοστό παρακράτησης από την
μηνιαία τακτική πληρωμή.

Υπόλοιπο, είναι υπολογιζόμενο πεδίο το οποίο αναπροσαρμόζεται μετά
την κανονική ροή της τακτικής μισθοδοσίας και είναι το αποτέλεσμα της
αφαίρεσης από το προηγούμενο υπόλοιπο μείον την δόση που
παρακρατήθηκε

Μήνας/έτος έναρξης, δηλώνεται σε ποια μισθοδοσία θα ξεκινήσει η
παρακράτηση

Μήνας/έτος λήξης, είναι υπολογιζόμενο πεδίο το οποίο συμπληρώνεται με
τον μήνα/έτος στον οποίο έγινε η τελευταία παρακράτηση, στην οποία το
υπόλοιπο έγινε 0€.
Με την δοκιμαστική ροή της τακτικής μισθοδοσίας εμφανίζονται τα σύνολα
παρακράτησης ανά κατηγορία σύνταξης στα εκτυπώσιμα αρχεία προς συμφωνία των
ποσών ενώ κατά την κανονική ροή της τακτικής μισθοδοσίας ο πίνακας τακτικής
μισθοδοσίας ενημερώνεται βάση των στοιχείων του εν λόγω πίνακα.
Αντιστοίχως ενημερώνεται ο εξωλογιστικός πίνακας με Π (Πιστωτική
6.2.7
Υπηρεσία Αντιλογισμού
Η διαδικασία του Αντιλογισμού συναρτάται με σφάλματα στην αλληλεπίδραση
του ταμείου με την Διεπαφή ΔΙΑΣ (σχήμα 19). Για τον λόγο αυτό πρέπει να ληφθεί
υπό όψιν κατά την υλοποίηση της εν λόγω διεπαφής.
6.2.7.1.
Διαδικασία χαρακτηρισμού σύνταξης ως
Απορριπτέα ή Ανεκτέλεστη.
Σε περίπτωση που κάποιος συνταξιούχος δεν έχει καταχωρημένο ΙΒΑΝ, τότε
κατά την ημέρα πληρωμής της τακτικής μισθοδοσίας, η ΔΙΑΣ Α.Ε. αποστέλλει
αρχείο, μέσω της ειδικής διεπαφής, στο Ταμείο το οποίο όταν γίνει Upload στην βάση
των πληρωμών, πηγαίνει και αλλάζει το στοιχείο ΕΝΔΕΙΞΗ ΑΝΤΙΛΟΓΙΣΜΟΥ του
πίνακα τακτικής πληρωμής του συνταξιούχου από 0 (κανονική πληρωμή) σε Χ.
ΣΕΛΊΔΑ 58 ΑΠΌ 67
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΥ ΟΠΣ-ΤΕΑΥΦΕ
ΛΑΝΘΑΣΜΕΝΟΣ
ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ
ΠΛΗΡΩΜΗΣ
ΑΠΟΡΡΙΨΗ
ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ
PROFILE
ΑΠΟΣΤΟΛΗ
ΜΗΝΥΜΑΤΟΣ
ΣΤΟΝ
ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟ
ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ
ΚΩΔΙΚΟΥ
ΑΝΤΙΝΟΜΙΑΣ
ΑΝΕΚΤΕΛΕΣΤΗ
ΠΛΗΡΩΜΗ
ΕΧΕΙ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΙ
ΠΛΗΡΩΜΗ ΕΝΤΟΣ
ΔΙΜΗΝΟΥ;
ΤΕΛΟΣ
ΑΛΛΑΓΗ
ΚΩΔΙΚΟΥ
ΑΝΤΙΛΟΓΙΣΜΟΥ
ΕΙΣΠΡΑΞΗ
ΧΡΗΜΑΤΩΝ
Σχήμα 19:
Διάγραμμα Ροής Υπηρεσίας Αντιλογισμού
Η ένδειξη αυτή χαρακτηρίζει την πληρωμή ως απορριπτέα, δηλαδή ότι το ποσό
της σύνταξης δεν έχει κατατεθεί σε κάποιο ΙΒΑΝ.
Σε περίπτωση που μία απορριπτέα πληρωμή δεν εισπραχθεί μέσω ειδικού
κωδικού πληρωμής από τα Ταμεία της Τράπεζας, τότε με την παρέλευση 2 μηνών η
ΔΙΑΣ Α.Ε. αποστέλλει νέο αρχείο, το οποίο αφού γίνει upload στο σύστημα αλλάζει
την ΕΝΔΕΙΞΗ ΑΝΤΙΛΟΓΙΣΜΟΥ στον πίνακα τακτικής πληρωμής από Χ σε Ε. Η
ένδειξη αυτή χαρακτηρίζει την πληρωμή αυτής σε ΑΝΕΚΤΕΛΕΣΤΗ και αντιστοίχως
το πληρωτέο ποσό επιστρέφει στον λογαριασμό του Ταμείου.
6.2.7.2.
Διαδικασία είσπραξης αχρεωστήτως
καταβληθέντων συντάξεων μετά τον θάνατο
συνταξιούχου.
Αρκετές φορές λόγω μη έγκαιρης ενημέρωσης του Ταμείου για τους θανάτους
των συνταξιούχων του, το Ταμείο έχει προβεί σε πληρωμή μηνιαίας σύνταξης σε
συνταξιούχο που έχει ήδη αποβιώσει.
Έτσι όταν το Ταμείο ενημερώνεται για τον θάνατο ενός συνταξιούχου, ελέγχει να
δει εάν είχαν καταβληθεί συντάξεις μετά τον θάνατο του και σε περίπτωση που όντως
είχαν κατατεθεί συντάξεις πρέπει να ζητήσει την επιστροφή των καταβαλλόμενων
ποσών.
Για τον σκοπό αυτό:
ΣΕΛΊΔΑ 59 ΑΠΌ 67
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΥ ΟΠΣ-ΤΕΑΥΦΕ
1. Διακόπτεται η πληρωμή του εν’ λόγω συνταξιούχου στον πίνακα
διακοπών με ένδειξη 2 (δηλ. θάνατος) από την ημερομηνία στην οποία
θα διακοπή η τακτική πληρωμή και
2. Μέσω ειδικού πίνακα καταλογίζονται ως αχρεωστήτως καταβληθείσες
οι συντάξεις που καταβλήθηκαν μετά τον θάνατό του.
Ο ειδικός αυτός πίνακας απαρτίζεται από τα εξής στοιχεία:

Μήνας/έτος πληρωμής προς δημιουργία απαίτησης

Χαρακτηρισμός μήνα (δέχεται το ψηφίο Θ, δήλαδή θάνατος)
Έτσι αφού καταγραφούν όλες οι αχρεωστήτως καταβληθείσες συντάξεις και αφού
ελεγχθούν μέσω εκτυπώσεων που δημιουργούνται από την δοκιμαστική ροή του
αρχείου αχρεωστήτως καταβληθέντων συντάξεων, τρέχουμε την κανονική ροή
αχρεωστήτως καταβληθέντων συντάξεων, όπου δημιουργείται αρχείο με ειδική
γραμμογράφηση το οποίο αποστέλλεται μέσω της ειδικής διεπαφής προς εκτέλεση
στην ημερομηνία που Ταμείο ορίζει για είσπραξη (συνήθως είναι η 15η κάθε μήνα ή
σε περίπτωση που είναι αργία στην προηγούμενη εργάσιμη). Από την κανονική ροή
των αχρεωστήτως καταβληθέντων συντάξεων ενημερώνεται το δεδομένο ΕΝΔΕΙΞΗ
ΑΝΤΙΛΟΓΙΣΜΟΥ του πίνακα τακτικής μισθοδοσίας σε Θ.
Αντιστοίχως ενημερώνεται ο εξωλογιστικός πίνακας με Χ (Χρεωστική εγγραφή)
Μετά την εκτέλεση της είσπραξης η ΔΙΑΣ Α.Ε. αποστέλλει στο Ταμείο αρχείο με
τα εισπραχθέντα ποσά που βρέθηκαν στους Τραπεζικούς λογαριασμούς των
συνταξιούχων. Όταν το αρχείο γίνει upload στο σύστημα πηγαίνει και αλλάζει το
δεδομένο ΕΝΔΕΙΞΗ ΑΝΤΙΛΟΓΙΣΜΟΥ του πίνακα τακτικής μισθοδοσίας σε Δ εάν
δεν μπόρεσε να εισπράξει το συνολικό ποσό της απαίτησης ή σε Α εάν εισπράχθηκε
το σύνολο της απαίτησης.
Αντιστοίχως ενημερώνεται ο εξωλογιστικός πίνακας με Π (Πιστωτική εγγραφή)
6.2.8
Δημιουργία Πίνακα Αυξήσεων Σύνταξης
Σε πολλές περιπτώσεις επανελέγχου μίας σύνταξης πρέπει να γίνει έλεγχος των
αυξήσεων που είχαν δοθεί σε προγενέστερα έτη στην βασική σύνταξη του Ταμείου.
Για τον λόγο αυτό υπάρχει ειδική εφαρμογή στην οποία γίνεται ο υπολογισμός των
αυξήσεων της βασικής σύνταξης ενός συνταξιούχου είτε από την ημερομηνία
συνταξιοδότησής του είτε από κάποια άλλη συγκεκριμένη ημερομηνία.
Η εφαρμογή αυτή απαιτεί ως στοιχεία εισόδου:

Το Α.Μ. του συνταξιούχου

Την ημερομηνία από την οποία θέλουμε να δούμε το ιστορικό των
αυξήσεων που έχει δεχθεί η σύνταξή του
ΣΕΛΊΔΑ 60 ΑΠΌ 67
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΥ ΟΠΣ-ΤΕΑΥΦΕ

Το ποσό της βασικής σύνταξής του κατά την ημερομηνία εκείνη.
Το πρόγραμμα παράγει το αποτέλεσμα της ιστορικότητας των αυξήσεων της
βασικής σύνταξης του συνταξιούχου, αποτέλεσμα που δύναται είτε να εμφανιστεί
στην οθόνη είτε να εκτυπωθεί.
6.2.9
Δημιουργία Εξωλογιστικού Πίνακα
Ο εξωλογιστικός πίνακας αποτελεί μία διασύνδεση μεταξύ του Τμήματος
Πληρωμών και του Λογιστηρίου και παρακολουθεί την καταγραφή των χρεωστικών
οφειλών των συνταξιούχων. Είναι μία ξεχωριστή εφαρμογή με ειδικά passwords και
δικαιώματα λειτουργίας ανάλογα με την υπηρεσία που το χρησιμοποιεί (δηλ.
πληρωμές ή λογιστήριο).
Το Γραφείο Πληρωμής Συντάξεων εισάγει τα δεδομένα των χρεωστικών οφειλών
των συνταξιούχων και ενημερώνει την μηνιαία αποπληρωμή μέσω ειδικού
προγράμματος που τρέχει μετά την κανονική ροή της εκάστοτε τακτικής
μισθοδοσίας.
Ο πίνακας αυτός απαρτίζεται από διάφορες επιλογές και επειδή πολλές εμπίπτουν
στην αρμοδιότητα του λογιστηρίου, κατωτέρω θα παραθέσουμε τις επιλογές που
χειρίζεται μόνο το Γραφείο Πληρωμής Συντάξεων
6.2.9.1.
χρέωσης
Εγγραφή/Τροποποίηση λογαριασμού
Για κάθε κατηγορία χρεωστικής οφειλής κάθε συνταξιούχου, δημιουργείται ο
αντίστοιχως λογαριασμός χρέωσης. Ο λογαριασμός αυτός αποτελείται από τα
κατωτέρω στοιχεία:

Αριθμός λογαριασμού, έχει την ακόλουθη μορφή ΧΧΥΥΥΥΥΥΥ, όπου
ΧΧ είναι ο κωδικός λογιστηρίου του χρεωστικού, ήτοι 10 για εξαγορές, 20
για χρεωστικά και 30 για δάνεια και το ΥΥΥΥΥΥΥ είναι ο Α.Μ. του
συνταξιούχου. Έτσι στον συνταξιούχο γήρατος (50) με μητρώο 50620
εφόσον έχει χρεωστικό από εξαγορά, ο Αριθμός λογαριασμού είναι
105050620 κ.ο.

Τίτλος Λογαριασμού, είναι το ονοματεπώνυμο του συνταξιούχου

Κωδικός Λογιστηρίου, είναι κωδικός της γενικής λογιστικής της
κυβέρνησης και είναι για εξαγορές ο 1300401, για χρεωστικά ο 1339500
και για δάνεια ο 131010201

Λεκτικό Κωδικού Λογιστηρίου, το οποίο συμπληρώνεται με το λεκτικό
Εξαγορά ή Χρεωστικό ή Δάνειο ανάλογο με τον κωδικό Λογιστηρίου.
ΣΕΛΊΔΑ 61 ΑΠΌ 67
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΥ ΟΠΣ-ΤΕΑΥΦΕ
6.2.9.2.
Εγγραφή των χρεωπιστώσεων του
λογαριασμού χρέωσης
Για κάθε προκύπτουσα οφειλή από τα χρεωστικά, ο υπάλληλος των πληρωμών
πηγαίνει σε ειδικό πίνακα εγγραφής χρεωπιστώσεων και καταγράφει την οφειλή.
Ο εν’ λόγω πίνακας απαρτίζεται από τα κατωτέρω στοιχεία:

Αριθμός Λογαριασμού, είναι ο αριθμός που δημιουργήθηκε στο
προηγούμενο στάδιο.

Όνομα Λογαριασμού, είναι ο τίτλος του λογαριασμού του προηγούμενου
βήματος, δηλαδή το ονοματεπώνυμο του συνταξιούχου.

Ημ/νία Ενημέρωσης, είναι η ημερομηνία στην οποία εγγράφεται η
απαίτηση, συνήθως είναι η τρέχουσα

Αιτιολογία, είναι ένα κείμενο που περιγράφει την οφειλή και
συμπληρώνεται από τον υπάλληλο

Ένδειξη Χρέωσης/Πίστωσης, συμπληρώνεται με Χ για την Χρέωση και με
Π για την Πίστωση

Ποσό, είναι το ποσό της οφειλής

Περιγραφή, είναι ένα πεδίο κειμένου που συμπληρώνεται από τοβν
υπάλληλο με στοιχεία αναφορικά με την οφειλή.
Μετά την κανονική ροή της εκάστοτε τακτικής μισθοδοσίας, το σύστημα
ενημερώνει αυτόματα με νέες εγγραφές τύπου Π (Πίστωσης) με τα ποσά που
εξοφλούνται σε αυτήν για την εκάστοτε οφειλή.
Τέλος στον εξωλογιστικό πίνακα χρεωπιστώνονται και οι αχρεωστήτως
καταβληθείσες συντάξεις μετά τον θάνατο ενός συνταξιούχου από τον υπάλληλο του
Τμήματος.
ΣΕΛΊΔΑ 62 ΑΠΌ 67
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΥ ΟΠΣ-ΤΕΑΥΦΕ
7.
ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ
Το Αυτοτελές Γραφείο Νομικών Υποθέσεων δρα σε διάφορα επίπεδα και έχει τις
ακόλουθες αρμοδιότητες:
A. Πρόσβαση στο Μητρώο του ΤΕΑΥΦΕ και στα Οικονομικά στοιχεία όσων
έχουν οφειλές προς το Ταμείο.
B. Παρακολούθηση νομικών υποθέσεων: Όταν βεβαιώνεται μια οφειλή προς
το ταμείο απαιτείται να ενεργοποιείται η διαδικασία αναγκαστικής
είσπραξης. Για να υποστηριχτεί η διαδικασία αυτή θα πρέπει να
εκτελούνται συγκεκριμένες κωδικοποιημένες ενέργειες σύμφωνα με τον
Κανονισμό του ΤΕΑΥΦΕ. Συγκεκριμένα:
a. Βήμα 1: Τηλεφωνική ειδοποίηση στον οφειλέτη και αποστολή
email
b. Βήμα 2: όχληση με αποστολή εξωδίκου
c. Βήμα 3: άνοιγμα φακέλου δικογραφίας ανάλογα με την περίπτωση,
ήτοι: αγωγή, ασφαλιστικά, μήνυση, αίτηση διαταγής πληρωμής.
C. Παρακολούθηση των δικών του ΤΕΑΥΦΕ: Δεδομένης της
πολυπλοκότητας των εργασιών που εκτελεί το ΤΕΑΥΦΕ προκύπτουν σε
συνεχή βάση αντιδικίες με διάφορα φυσικά πρόσωπα και φορείς. Σε κάθε
περίπτωση το ΤΕΑΥΦΕ δρα είτε ως αμυνόμενος, είτε ως επιτιθέμενος,
είτε ως συμβαλλόμενος. Το Αυτοτελές Γραφείο Νομικών Υποθέσεων
οφείλει να διαχειρίζεται τις περιπτώσεις αυτές σε όλα τα βήματα της
εξέλιξής τους διασφαλίζοντας τα συμφέροντα του Ταμείου. Για το λόγο
αυτό το Αυτοτελές Γραφείο Νομικών Υποθέσεων διατηρεί για κάθε
περίπτωση χωριστά πλήρη φάκελο τον οποίο να χειρίζεται με τη χρήση
εξελιγμένων εργαλείων, όπως:
a. Πρόσβαση σε βάσεις δεδομένων που περιλαμβάνουν όλους τους
νόμους της Ελλάδος και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
b. Πρόσβαση σε βάσεις δεδομένων που περιλαμβάνουν όλες τις
κανονιστικές διατάξεις που διέπουν τον χώρο της ασφάλισης στην
Ελλάδα και στην Ευρωπαϊκή Ένωση.
c. Άμεση διασύνδεση μέσω Διαδικτύου με όλα τα Πρωτοδικεία και
τα Δικαστήρια της Ελλάδος.
d. Άμεση διασύνδεση μέσω Διαδικτύου με όλους του Δικηγορικούς
Συλλόγους της Ελλάδος και πρόσβαση στο διατιθέμενο από αυτούς
περιεχόμενο.
e. Πρόσβαση σε βάσεις δεδομένων που προσφέρουν σύνθετα
εργαλεία που να συνδυάζουν: δικασίμους, υποθέσεις, πελάτες,
ΣΕΛΊΔΑ 63 ΑΠΌ 67
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΥ ΟΠΣ-ΤΕΑΥΦΕ
ημ/νίες, ενέργειες, δικόγραφα, αντιδίκους, οικονομικά στοιχεία
(χρόνος-χρεώσεις), επίπεδα ασφάλειας στην προσβασιμότητα των
χρηστών στους φακέλους των υποθέσεων, κλπ.
D. Γνωμοδοτική Λειτουργία: Το Αυτοτελές Γραφείο Νομικών Υποθέσεων
οφείλει να απαντά σε ερωτήματα που του τίθενται από διάφορες πλευρές
και σχετίζονται με το έργο του ΤΕΑΥΦΕ.
E. Συμμετοχή σε Όργανα Διοίκησης του ΤΕΑΥΦΕ: Οι νομικοί καλούνται να
συμμετάσχουν σε διάφορα Όργανα Διοίκησης και για το σκοπό αυτό
πρέπει να υποστηρίζονται πλήρως από το Τμήμα Διοικητικού και τη
Γραμματεία Διοίκησης
Το ΟΠΣ θα πρέπει να διαθέτει πλήρη γκάμα από ηλεκτρονικές εφαρμογές και
υπηρεσίες που να καλύπτουν τις παραπάνω απαιτήσεις.
ΣΕΛΊΔΑ 64 ΑΠΌ 67
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΥ ΟΠΣ-ΤΕΑΥΦΕ
8.
ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Η Επενδυτική Επιτροπή έχει την ευθύνη της διαχείρισης των
Χρηματοοικονομικών Κινδύνων του Ενεργητικού – Παθητικού και των Επενδύσεων.
Ειδικότερα έχει τις παρακάτω αρμοδιότητες,

Εισήγηση του επενδυτικού σκοπού διαχείρισης του ενεργητικού του
ΤΕΑΥΦΕ.

Εισήγηση ορίων ασυμβατότητας της σταθμισμένης διάρκειας μεταξύ
ενεργητικού και παθητικού και επισκόπηση/έγκριση πολιτικών
αντιστάθμισης του συγκεκριμένου κινδύνου, εφόσον αυτό κριθεί
αναγκαίο.

Εισήγηση του επιπέδου ανοχής χρηματοοικονομικού κινδύνου του
ΤΕΑΥΦΕ.

Με βάση τα ανωτέρω, εισήγηση της επενδυτικής απόδοσης – στόχου για
το χαρτοφυλάκιο επενδύσεων του ΤΕΑΥΦΕ, προκειμένου να
προστατεύεται
στο μέτρο του δυνατού, ο βαθμός κάλυψης των
υποχρεώσεων από το χαρτοφυλάκιο επενδύσεων του ΤΕΑΥΦΕ.

Εισήγηση της επενδυτικής στρατηγικής.

Εισήγηση, παρακολούθηση και αξιολόγηση των επενδυτικών ορίων με
βάση τον επενδυτικό σκοπό, καθώς και τα επενδυτικά όρια που ορίζονται
από τον Νόμο 3029/2002.

Αξιολόγηση και εισήγηση στο Δ.Σ. του ΤΕΑΥΦΕ, για την
πρόσληψη/συνεργασία με Διαχειριστή Επενδύσεων, καθώς επίσης και με
Θεματοφύλακα.
o Ο Διαχειριστής Επενδύσεων του ΤΕΑΥΦΕ παρέχει στην
Επενδυτική Επιτροπή πρόσβαση στη συνολική εικόνα των
επενδύσεων και πρόσβαση σε όλα τα απαραίτητα στοιχεία, ώστε
να παρακολουθείται το πρόγραμμα κατανομής των επενδύσεων
που έχει οριστεί.
o Ο Θεματοφύλακας μπορεί να επιβεβαιώνει τα στοιχεία και
δεδομένα που έχουν παρατεθεί σχετικά με την πορεία των
χρηματοοικονομικών προϊόντων, στα οποία έχει επενδύσει το
Ταμείο.

Επισκόπηση χαρακτηριστικών του υπό διαχείριση επενδυτικού
χαρτοφυλακίου, όπως κατανομή επενδύσεων, μέση σταθμισμένη διάρκεια,
ΣΕΛΙΔΑ 66 ΑΠΌ 68
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΥ ΟΠΣ-ΤΕΑΥΦΕ
μέτρηση της απόδοσης, μέτρηση των κινδύνων (π.χ. κίνδυνο αγοράς, μη
συστηματικό κίνδυνο), αξιολόγηση της επίδοσης των διαχειριστών, κλ.π.

Αξιολόγηση του ευρύτερου επενδυτικού περιβάλλοντος, σε συνεργασία με
τον Διαχειριστή Επενδύσεων.

Αξιολόγηση επενδυτικών προτάσεων, εξέταση αυτών για την εισήγησή
τους ή όχι στο Δ.Σ, σε συνεργασία με τον Διαχειριστή Επενδύσεων.
Η Επενδυτική Επιτροπή εισηγείται το πρόγραμμα στρατηγικής κατανομής των
επενδύσεων
στις
διάφορες
κατηγορίες
περιουσιακών
στοιχείων
και
χρηματοοικονομικών προϊόντων. Η κατανομή των επενδύσεων βασίζεται στον στόχο
της Επενδυτικής Επιτροπής σχετικά με την μακροχρόνια αναμενόμενη απόδοση των
μετοχών, επενδύσεων σταθερού εισοδήματος, μετρητών, ακινήτων, παράγωγων
χρηματοοικονομικών προϊόντων.
Τέλος, η Επενδυτική Επιτροπή είναι αρμόδια για την εισήγηση των επιπέδων
κινδύνου του κάθε χρηματοοικονομικού προϊόντος, όπως και τις σχετικές συσχετίσεις
μεταξύ τους.
Το ΟΠΣ θα πρέπει να υποστηρίζει το σύνολο των λειτουργιών της Επιτροπής
μέσα από τη δημιουργία και διαχείριση κατάλληλων βάσεων δεδομένων (registries)
με όλα τα περιουσιακά και επενδυτικά δεδομένα και αρχεία του ΤΕΑΥΦΕ. Επίσης θα
πρέπει να διαθέτει διεπαφές διασύνδεσης με τους κατάλληλους Οργανισμούς και
Φορείς παροχής αντίστοιχων πληροφοριών και τεχνικής υποστήριξης. Η υποστήριξη
που θα πρέπει να παρέχει το ΟΠΣ στην Επιτροπή θα πρέπει να είναι πλήρως
ευθυγραμμισμένη με τις υπάρχουσες κανονιστικές διατάξεις της Εθνικής
Αναλογιστικής Αρχής και της Διεύθυνσης Επαγγελματικής Ασφάλισης του
Υπουργείου Εργασίας – Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας καθώς και με την
πάγια πρακτική διαχείρισης της περιουσίας και των επενδύσεων πάσης φύσης που
ακολουθείται σήμερα από τα Ασφαλιστικά Ταμεία της χώρας.
ΣΕΛΊΔΑ 66 ΑΠΌ 67
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΥ ΟΠΣ-ΤΕΑΥΦΕ
9.
ΑΝΑΛΟΓΙΣΤΗΣ
Ο Αναλογιστής διαθέτει συνολική εικόνα της οικονομικής κατάστασης και των
υποχρεώσεων του ΤΕΑΥΦΕ παρακολουθώντας τα αναλογιστικά στοιχεία του
ΤΕΑΥΦΕ σε ότι αφορά το σωστό υπολογισμό των παροχών, την ενημέρωση των
ατομικών συνταξιοδοτικών μερίδων και των λοιπών αποθεματικών του ΤΕΑΥΦΕ.
Ο Αναλογιστής: α) συντάσσει την ετήσια αναλογιστική αποτίμηση/μελέτη, β)
εκπονεί το ετήσιο αναλογιστικό ισοζύγιο του ΤΕΑΥΦΕ, γ) σχηματίζει το αναγκαίο
μαθηματικό απόθεμα και τα λοιπά αποθέματα στις οικονομικές καταστάσεις του
ΤΕΑΥΦΕ, δ) εκπονεί επιμετρήσεις διαχειριστικού κόστους του ΤΕΑΥΦΕ, κλπ
σύμφωνα με τις υπάρχουσες κανονιστικές διατάξεις της Εθνικής Αναλογιστικής
Αρχής και της Διεύθυνσης Επαγγελματικής Ασφάλισης του Υπουργείου Εργασίας –
Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας
Το ΟΠΣ θα πρέπει να υποστηρίζει το σύνολο των λειτουργιών του Αναλογιστή
επιτρέποντάς του διαβαθμισμένη πρόσβαση στο σύνολο των πληροφοριών του
ΤΕΑΥΦΕ, επιτρέποντάς του την ενημέρωση και όχι την μεταβολή ή αντιγραφή των
δεδομένων αυτών. Επίσης το ΟΠΣ θα παρέχει κατάλληλες βάσεις δεδομένων
(registries) με όλες τις αναλογιστικές μελέτες και τα λοιπά έγγραφα που
συντάσσονται από τον Αναλογιστή διατηρώντας πλήρες και ενημερωμένο αρχείο.
ΣΕΛΙΔΑ 68 ΑΠΌ 68