ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ Β ΄ ΤΑΞΗΣ Y

Β΄ ΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ Β ΄ ΤΑΞΗΣ
ΔΙΑΡΚΕΙΑ : 40 '
ΛΟΓΙΚΕΣ ΠΥΛΕΣ ΚΑΙ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ
ΤΜΗΜΑ : ………………………….
ΗΜΕΡ : …………………….
ONOMA :………………………………………………………………………………..
ΒΑΘΜΟΣ
ΟΔΗΓΙΕΣ:
ΑΠΑΝΤΗΣΤΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ.
1. Σχεδιάστε το σύμβολο της πύλης NOR για τρεις εισόδους, συμπληρώστε την λογική
συνάρτηση της πύλης και τον αντίστοιχο πίνακα αλήθειας:
Y = ………………………
Α
0
0
0
0
1
1
1
1
ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΛΗΘΕΙΑΣ
ΕΙΣΟΔΟΙ
Β
C
0
0
0
1
1
ΕΞΟΔΟΣ
Y
1
2. Σχεδιάστε το σύμβολο της πύλης EXNOR , συμπληρώστε την λογική συνάρτηση της πύλης και
τον αντίστοιχο πίνακα αλήθειας:
Y = …………………….
ΕΙΣΟΔΟΙ
Α
0
Β
0
1
1
ΕΞΟΔΟΣ
Y
Σελίδα 1 από 4
\\Pavlos_pc\ψηφ ηλεκτρ β\Ενοτ. 5 Λογικές Πύλες\ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ.doc
3. (α) Σχεδιάστε την έξοδο Y μιας πύλης NOT εάν η είσοδος της πύλης δίδεται από το διάγραμμα
χρονισμού πιο κάτω:
A
Y
(β) Οι εισόδοι μιας πύλης EX OR δίδονται από τα bits πιο κάτω. Δώστε την έξοδο Y της
πύλης.
A
B
Y
0
0
1
0
1
1
0
1
1
0
1
1
4. Οι μεταβλητές είσοδοι A και Β μιας πύλης NAND δίδονται από το διάγραμμα χρονισμού πιο
κάτω. Σχεδιάστε το διάγραμμα εξόδου Y, και δώστε τη λογική συνάρτηση της πύλης.
A
B
Y
Y = …………………….
5. Δώστε τη λογική συνάρτηση για τα ακόλουθα συνδυαστικά λογικά κυκλώματα:
(α)
A
B
Y
C
D
Σελίδα 2 από 4
\\Pavlos_pc\ψηφ ηλεκτρ β\Ενοτ. 5 Λογικές Πύλες\ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ.doc
Y = ……………………………..…….
(β)
A
B
Y
C
D
Y = ……………………………..…….
6. Σχεδιάστε τα λογικά συνδυαστικά κυκλώματα για τις πιο κάτω λογικές συναρτήσεις:
(α)
(β)
Y= ( A+ B) . ( C+ D)
Y = ( A . B ) + ( B. C )
Σελίδα 3 από 4
\\Pavlos_pc\ψηφ ηλεκτρ β\Ενοτ. 5 Λογικές Πύλες\ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ.doc
7. Σχεδιάστε το λογικό συνδυαστικό κύκλωμα και συμπληρώστε τον Πίνακα Αληθείας για τη
λογική συνάρτηση:
Y= A
Α
0
0
1
+(B.C)
ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΛΗΘΕΙΑΣ
ΕΙΣΟΔΟΙ
Β
C
0
0
0
1
1
ΕΞΟΔΟΣ
Y
1
Σελίδα 4 από 4
\\Pavlos_pc\ψηφ ηλεκτρ β\Ενοτ. 5 Λογικές Πύλες\ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ.doc