τεστ μαθηματικα ταυτοτητες

Γ’ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ
ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΙΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΕΣ
ΘΕΜΑ 1Ο
Να αποδείξετε τις ταυτότητες:
α) (α – β)3 = α3 – 3α2β + 3αβ2 – β3
β) (α – β) ∙ (α + β) = α2 – β2
ΘΕΜΑ 2Ο
Να συμπληρώσετε στα κενά τα πρόσημα και τους αριθμούς
που λείπουν:
α) (x … …) = … + …… + 25
β) (… + …) = 9x2 … 12xy … 4y2
γ) (… – …) = 16x2 … 8xα … α2
δ) (x … …) = … + 6x + 9
ΘΕΜΑ 3Ο
Να βρείτε τα αναπτύγματα:
α) (x + 3)2
δ) ( –x + )2
β) ( – 1)2
ε) (x – 3) ∙ ( – x – 3)
γ) (x – )3
στ) (5 – x) ∙ (x + 5)
ΘΕΜΑ 4Ο
Να κάνετε τις πράξεις:
α) (α + β)2 – (α – β)2 =
β) x2 – (x – 1)2 – 3x ∙(x – 2) =
γ) –10x2 + 2∙ (x + 3)3 – (2x – 1)2 =
Καλή επιτυχία!