ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

Signature Not
Verified
Digitally signed by
Theodoros Moumouris
Date: 2010.10.29 08:58:44
EEST
Reason: Signed PDF
(embedded)
Location: Athens, Ethniko
Typografio
8237
ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
Αρ. Φύλλου 1013
ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ
22 Οκτωβρίου 2010
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ
ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ
Mε την αριθμ. ΥΠΑ/Δ9/Β/33650/10670/5−10−2010 κοινή
απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Αποκέντρωσης
και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, Οικονομικών και Υπο−
δομών, Μεταφορών και Δικτύων που εκδόθηκε σύμφωνα
με τις διατάξεις του Άρθρου 7 του Ν. 3717/2008 (ΦΕΚ
239/Α/26−11−2008) και την αριθμ. οικ. 47094/393/27−8−2009
απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών − Οικονομίας και
Οικονομικών − Μεταφορών και Επικοινωνιών (ΦΕΚ 1829/
Β/3−9−2009) καθώς και τις γνωμοδοτήσεις της Α, Β, Γ
Επιτροπής οι οποίες συγκροτήθηκαν με την αριθμ. πρωτ.
3502/39/20−1−2010 απόφαση του Υπ. Υποδομών, Μετα−
φορών και Δικτύων μεταφέρονται οι κατωτέρω ανα−
φερόμενοι ΕΣΙΔ με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου
Αορίστου Χρόνου υπάλληλοι, σε αντίστοιχες οργανικές
μονάδες της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας, σε προ−
σωποπαγείς θέσεις κατά κατηγορΙα και ειδικότητα, οι
οποίες καταργούνται αυτοδίκαια με την κατά οποιον−
δήποτε τρόπο αποχώρησή των.
Οι μεταφερόμενοι ΕΣΙΔ υπάλληλοι κατατάσσονται
σε μισθολογικά κλιμάκια ανάλογα με την εκπαιδευτική
βαθμίδα και το συνολικό χρόνο υπηρεσίας που διανύ−
θηκε σε οποιαδήποτε εταιρεΙα η οποία είναι σημερινός
εργοδότη ή αρχικός εργοδότης.
Μεταφερόμενοι – Ονοματεπώνυμο Κατηγορία, Ειδικότητα & Οργανική Μονάδα
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ
ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΕ (ΑΤΤΙΚΗ)
1
ΑΝΕΣΤΟΥ ΚΩΝ/ΝΑ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΠΕ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
2
ΒΡΥΩΝΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
ΜΙΧΑΗΛ
ΠΕ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
3
ΔΑΣΚΑΛΑΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ
ΑΝΔΡΕΑΣ−ΘΩΜΑΣ
ΠΕ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
4
ΒΑΡΔΑΚΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΠΕ
ΑΕΡΟΛΙΜΕΝΙΚΩΝ
5
ΔΕΒΕΤΖΗΣ ΠΑΥΛΟΣ
ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΠΕ
ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ−ΑΕΡΟΝΑΥΠΗΓΩΝ
6
ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕ
ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
7
ΚΟΤΡΟΤΣΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΣΩΤΗΡΙΟΣ
ΠΕ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
8
ΜΑΤΘΑΙΑΔΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ
ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ
ΠΕ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
9
ΜΕΪΝΤΑΝΗ ΑΘΗΝΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
10
ΜΙΧΑΛΗ ΜΑΡΙΑ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
11
ΝΕΡΟΜΥΛΙΩΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΘΕΟΔΩΡΟΣ
ΠΕ
ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
12
ΠΑΠΑΣΩΤΗΡΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΚΟΣΜΑΣ
ΠΕ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
13
ΡΟΥΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
14
ΣΑΒΒΟΥΛΙΔΗΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ−ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΠΕ
ΑΕΡΟΝΑΥΠΗΓΩΝ
15
ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ
ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
16
ΜΑΛΑΓΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕ
ΑΕΡΟΛΙΜΕΝΙΚΩΝ
17
ΚΑΝΕΛΛΟΥ ΕΛΕΝΗ−ΜΥΡΤΩ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
18
ΔΡΑΓΟΥΝΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΠΕ
ΠΕ
19
ΘΕΟΧΑΡΗ ΜΑΡΙΑ
ΝΙΚΗΤΑΣ
ΠΕ
20
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ−ΠΑΠΑΖΟΓΛΟΥ ΙΡΙΣ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
21
ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ
ΠΕ
ΑΕΡΟΛΙΜΕΝΙΚΩΝ
ΑΕΡΟΛΙΜΕΝΙΚΩΝ
ΑΕΡΟΛΙΜΕΝΙΚΩΝ
ΑΕΡΟΛΙΜΕΝΙΚΩΝ
ΑΕΡΟΛΙΜΕΝΙΚΩΝ
8238
ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ)
22
ΠΑΠΠΑ ΟΥΡΑΝΙΑ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΠΕ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
23
ΡΟΚΙΔΟΥ ΧΡΥΣΟΥΛΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ
ΑΕΡΟΛΙΜΕΝΙΚΩΝ
24
ΡΟΥΜΠΑΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ
ΑΕΡΟΛΙΜΕΝΙΚΩΝ
25
ΜΗΛΙΑΡΑΣ ΠΟΛΥΧΡΟΝΗΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ (ΧΑΝΙΑ)
26
ΣΑΒΒΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΠΕ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ)
27
ΣΑΚΕΛΛΙΩΝ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΥ
ΠΕ
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΤΕ (ΑΤΤΙΚΗ & ΕΠΑΡΧΙΑ)
1
ΥΠΕΡΗΦΑΝΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΤΕ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ−ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ
2
ΣΠΑΝΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΤΕ
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
3
ΣΚΑΡΟΓΙΑΝΝΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ
ΣΠΥΡΙΔΩΝ
ΤΕ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ−ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ
4
ΠΛΟΥΜΗ ΑΝΝΑ
ΑΣΤΕΡΓΙΟΣ
ΤΕ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ−ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ−ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ
5
ΠΑΠΑΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ ΘΩΜΑΣ
ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΤΕ
6
ΞΑΡΧΟΥΛΑΚΟΥ −ΟΡΑΒ ΕΥΓΕΝΙΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΤΕ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ−ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ
7
ΜΠΕΛΕΝΙΩΤΗ ΕΥΓΕΝΙΑ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΤΕ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ−ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ
8
ΜΠΑΡΔΗΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ
ΑΝΔΡΕΑΣ
ΤΕ
ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΩΝ
9
ΜΑΡΣΕΛΛΟΥ ΘΕΟΦΑΝΩ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΤΕ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ−ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ
10
ΚΑΤΣΑΔΑΚΗΣ ΜΑΤΘΑΙΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΤΕ
11
ΚΑΛΗΜΕΡΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ
ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ
ΤΕ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ−ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ−ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ
(ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ)
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ
12
ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΤΕ
13
ΚΑΡΑΓΑΝΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΤΕ
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ
14
ΚΟΡΩΝΙΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ
ΤΕ
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
15
ΚΟΥΤΣΟΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΧΑΡΙΤΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΤΕ
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
16
ΜΙΜΙΚΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ−ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΘΕΟΔΩΡΟΣ
ΤΕ
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ
17
ΜΠΕΛΙΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΤΕ
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ
18
ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΤΕ
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ
19
ΠΑΠΟΥΤΣΗΣ ΣΑΡΑΝΤΟΣ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
ΤΕ
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
20
ΠΑΣΤΑΜΕΝΤΖΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΗΛΙΑΣ
ΤΕ
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
21
ΡΑΠΤΟΔΗΜΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΤΕ
22
ΣΑΡΔΕΛΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΤΕ
24
ΣΤΑΥΡΟΥΛΑΚΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΤΕ
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
(ΚΕΡΚΥΡΑ)
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ
25
ΤΡΙΤΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ
ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ
ΤΕ
26
ΤΣΙΛΙΚΟΥΝΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΤΕ
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ
27
ΧΙΝΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΤΕ
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
28
ΨΕΙΡΟΥΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΣΤΑΥΡΟΣ
ΤΕ
29
ΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΛΕΝΗ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΤΕ
30
ΚΑΛΑΜΑΡΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΤΕ
31
ΠΛΟΥΜΠΗΣ ΜΑΡΙΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΤΕ
32
ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
33
ΣΑΜΑΡΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΤΕ
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ−ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ
(ΣΗΤΕΙΑ)
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ (ΡΟΔΟΣ)
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ−ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ
(ΚΕΡΚΥΡΑ)
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
ΘΕΟΔΩΡΟΣ
ΤΕ
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ
ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΩΝ (ΕΠΑΡΧΙΑ)
1
ΠΑΠΑΔΑΤΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΔΕ
2
ΡΑΤΑΤΣΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΣΑΒΒΑΣ
ΔΕ
ΜΗΧΑΝΟΔΗΓΩΝ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ
(ΖΑΚΥΝΘΟΣ)
ΦΑΝΟΠΟΙΩΝ (ΚΟΖΑΝΗ)
ΜΗΧΑΝΟΔΗΓΩΝ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ
(ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ)
ΕΡΓΑΤΩΝ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ)
ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ
(ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ)
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ (ΚΑΒΑΛΑ)
3
ΚΟΥΓΙΟΥΜΤΖΟΓΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΔΕ
4
ΚΟΥΛΙΑΚΙΩΤΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΔΕ
5
ΚΑΤΑΚΑΛΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΔΕ
6
ΚΑΣΑΠΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΔΕ
7
ΚΑΡΑΒΑΣΙΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ
ΔΕ
ΕΡΓΑΤΩΝ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ)
8
ΣΤΟΥΠΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ
ΣΠΥΡΙΔΩΝ
ΔΕ
ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΩΝ (ΚΕΡΚΥΡΑ)
8239
ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ)
9
ΠΕΪΜΑΝΙΔΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΔΕ
ΕΡΓΑΤΩΝ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ)
10
ΜΑΔΕΜΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΔΕ
11
ΓΑΛΑΤΙΑΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΔΕ
ΔΕ
ΕΡΓΑΤΩΝ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ)
ΜΗΧΑΝΟΔΗΓΩΝ
ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ)
ΟΔΗΓΩΝ−ΠΥΡ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ)
12
ΓΥΡΙΧΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
ΙΑΚΩΒΟΣ
13
ΠΟΖΟΓΛΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ
ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ
ΔΕ
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ)
14
ΣΤΕΡΓΙΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΔΕ
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ)
15
ΦΩΤΙΑΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
ΔΕ
ΟΔΗΓΩΝ−ΠΥΡ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ)
16
ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΔΕ
17
ΝΙΚΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΔΕ
18
ΜΑΡΙΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΔΕ
ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ)
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΑΥΤ/ΤΩΝ
(ΚΑΒΑΛΑ)
ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ (ΧΙΟΣ)
1
ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΔΕ
ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΩΝ
2
ΑΥΓΕΡΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΔΕ
ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΩΝ
3
ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΣΤΑΥΡΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΔΕ
ΣΙΔΗΡΟΥΡΓΩΝ−ΟΞΥΓΟΝΟΚΟΛΗΤΩΝ
4
ΓΙΑΝΝΑΚΑΣ ΘΕΟΧΑΡΗΣ
ΘΕΟΔΩΡΟΣ
ΔΕ
5
ΓΙΑΝΝΕΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΔΕ
ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΩΝ
ΜΗΧΑΝΟΔΗΓΩΝ
ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ
ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΩΝ
ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΩΝ (ΑΤΤΙΚΗ)
6
ΔΙΒΟΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΔΕ
7
ΔΡΑΜΙΤΙΝΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΔΕ
ΕΡΓΑΤΩΝ
8
ΔΡΑΜΥΤΙΝΟΣ ΜΙΧΑΛΗΣ
ΜΥΡΩΝ
ΔΕ
ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΩΝ
9
ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΔΕ
ΤΑΠΕΤΣΕΡΗ
10
ΖΩΤΑΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΔΕ
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ
ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΩΝ
11
ΚΑΤΣΙΓΑΡΗΣ ΝΙΚΗΤΑΣ
ΝΕΣΤΩΡ
ΔΕ
12
ΚΑΨΑΛΑΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΔΕ
ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΩΝ
13
ΚΙΟΥΤΣΟΥΚΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΑΓΓΕΛΟΣ
ΔΕ
ΣΙΔΗΡΟΥΡΓΩΝ−ΟΞΥΓΟΝΟΚΟΛΗΤΩΝ
14
ΚΛΟΥΤΣΙΝΙΩΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΔΕ
ΧΡΩΣΤΩΝ ΕΛΑΙΟΧΡΩΜΑΤΙΣΤΩΝ
15
ΚΩΣΤΑΣ ΜΗΝΑΣ
ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΔΕ
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ
ΧΡΩΣΤΩΝ ΕΛΑΙΟΧΡΩΜΑΤΙΣΤΩΝ
16
ΛΕΝΗΣ ΗΛΙΑΣ
ΣΠΥΡΙΔΩΝ
ΔΕ
17
ΛΟΥΚΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
ΔΕ
ΧΡΩΣΤΩΝ ΕΛΑΙΟΧΡΩΜΑΤΙΣΤΩΝ
18
ΜΑΚΡΗΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΔΕ
ΣΙΔΗΡΟΥΡΓΩΝ−ΟΞΥΓΟΝΟΚΟΛΗΤΩΝ
19
ΜΑΝΙΑΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
ΔΕ
ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
20
ΜΑΡΓΩΝΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΔΕ
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ
21
ΜΑΥΡΟΜΑΤΗΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΔΕ
ΦΑΝΟΠΟΙΩΝ
22
ΜΗΛΑΡΑΣ ΝΙΚΟΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΔΕ
ΜΗΧΑΝΟΔΗΓΩΝ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ
ΧΡΩΣΤΩΝ ΕΛΑΙΟΧΡΩΜΑΤΙΣΤΩΝ
23
ΜΗΛΙΟΦΥΤΗΣ ΑΧΙΛΛΕΥΣ
ΛΕΩΝΙΔΑΣ
ΔΕ
24
ΜΟΥΣΤΑΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΔΕ
ΕΡΓΑΤΩΝ
25
ΜΠΑΚΑΛΗΣ ΑΡΓΥΡΗΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΔΕ
ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΩΝ
26
ΜΠΙΜΠΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΑΝΔΡΕΑΣ
ΔΕ
ΣΙΔΗΡΓΟΥΡΓΩΝ−ΟΞΥΓΟΝΟΚΟΛΗΤΩΝ
27
ΝΙΩΤΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΔΕ
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΑΥΤ/ΤΩΝ
28
ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΘΕΟΔΩΡΟΣ
ΔΕ
ΧΡΩΣΤΩΝ ΕΛΑΙΟΧΡΩΜΑΤΙΣΤΩΝ
29
ΠΑΠΑΔΗΣ ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ
ΜΙΧΑΗΛ
ΔΕ
ΧΡΩΣΤΩΝ ΕΛΑΙΟΧΡΩΜΑΤΙΣΤΩΝ
30
ΠΑΤΣΑΡΙΚΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ
ΔΕ
ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΩΝ
31
ΠΡΟΦΗΤΗΣ ΦΩΤΙΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΔΕ
ΕΡΓΑΤΩΝ
32
ΡΕΝΙΕΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΜΑΡΚΟΣ
ΔΕ
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ
33
ΣΑΛΠΕΑΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΔΕ
ΣΙΔΗΡΟΥΡΓΩΝ−ΟΞΥΓΟΝΟΚΟΛΛΗΤΩΝ
34
ΣΓΑΝΤΖΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΔΕ
ΦΑΝΟΠΟΙΩΝ
35
ΣΠΑΝΑΚΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΔΕ
ΣΙΔΗΡΟΥΡΓΩΝ
36
ΣΠΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΔΕ
ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΩΝ
37
ΤΑΣΣΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΔΕ
ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΑΥΤ/ΤΩΝ
38
ΦΚΙΩΛΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ
ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ
ΔΕ
ΣΙΔΗΡΟΥΡΓΩΝ−ΟΞΥΓΟΝΟΚΟΛΗΤΩΝ
39
ΦΟΙΝΙΤΣΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΣΤΑΥΡΟΣ
ΔΕ
ΧΡΩΣΤΩΝ ΕΛΑΙΟΧΡΩΜΑΤΙΣΤΩΝ
40
ΒΑΣΙΛΑΚΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ
ΔΕ
ΜΗΧΑΝΙΤΕΧΝΙΤΩΝ
8240
41
ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ)
ΠΑΠΑΘΕΟΔΩΡΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΣ
ΔΕ
ΨΥΚΤΙΚΩΝ
ΔΕ ΔΟΙΚΗΤΙΚΟΥ−ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ (ΕΠΑΡΧΙΑ)
1
ΛΑΜΠΡΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΔΕ
ΔΙΟΙΚ.−ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ ΚΑΡΠΑΘΟΣ
2
ΠΑΜΟΥΚΗ ΣΤΥΛΙΑΝΗ
ΘΕΟΛΟΓΟΣ
ΔΕ
ΔΙΟΙΚ.ΛΟΓ./ΚΑΒΑΛΑ
3
ΒΑΡΒΑΡΡΗΓΟΥ ΦΙΛΑΡΕΤΗ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΔΕ
ΔΙΟΙΚ.ΛΟΓ./ΣΑΝΤΟΡΙΝΗ
4
ΚΩΤΙΑΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΜΙΧΑΗΛ
ΔΕ
ΔΙΟΙΚ.ΛΟΓ./ΣΑΝΤΟΡΙΝΗ
5
ΛΑΧΑΝΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΔΕ
ΔΙΟΙΚ.ΛΟΓ./ΠΑΡΟΣ
6
ΔΟΥΚΑΚΗ ΤΑΤΙΑΝΗ
ΘΕΟΔΩΡΟΣ
ΔΕ
ΔΙΟΙΚ.ΛΟΓ./ΛΕΣΒΟΣ ΜΥΤΙΛΗΝΗ
7
ΓΙΑΝΝΑΚΑ ΜΥΡΣΙΝΗ
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
ΔΕ
ΔΙΟΙΚ.ΛΟΓ./ΛΕΣΒΟΣ
8
ΚΑΡΑΤΖΑ ΜΑΡΙΑ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΔΕ
ΔΙΟΙΚ.ΛΟΓ./ΛΕΣΒΟΣ
9
ΙΓΓΛΕΖΑΚΗ−ΚΥΡΙΑΚΑΚΗ ΕΛΕΝΗ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΔΕ
ΔΙΟΙΚ.ΛΟΓ./ΧΑΝΙΑ
10
ΜΑΛΛΙΩΤΑΚΗ ΦΩΤΕΙΝΗ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΔΕ
ΔΙΟΙΚ.ΛΟΓ./ΧΑΝΙΑ
11
ΒΛΑΜΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΔΕ
ΔΙΟΙΚ.ΛΟΓ./ΧΑΝΙΑ
12
ΜΠΟΦΙΛΙΟΥ ΜΑΡΙΑ
ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ
ΔΕ
ΔΙΟΙΚ.ΛΟΓ./ΧΑΝΙΑ
13
ΣΟΥΒΑΡΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
ΔΕ
ΔΙΟΙΚ.ΛΟΓ./ΧΑΝΙΑ
14
ΜΟΝΟΓΥΙΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΜΙΧΑΗΛ
ΔΕ
ΔΙΟΙΚ.ΛΟΓ./ΜΥΚΟΝΟΣ
15
ΒΛΑΤΣΙΟΥ ΜΑΡΙΑ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΔΕ
ΔΙΟΙΚ.ΛΟΓ./ΣΥΡΟΣ
16
ΜΑΡΚΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ
ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ
ΔΕ
ΔΙΟΙΚ.ΛΟΓ./ΣΑΜΟΣ
17
ΚΑΖΟΓΛΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ
ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ
ΔΕ
ΔΙΟΙΚ.ΛΟΓ./ΣΑΜΟΣ
ΔΙΟΙΚ.ΛΟΓ./ΡΟΔΟΣ
18
ΘΕΟΔΩΡΑΚΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΔΕ
19
ΠΗΤΕΡΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΥΛΑ−ΒΙΒΙΑΝ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΔΕ
ΔΙΟΙΚ.ΛΟΓ./ΡΟΔΟΣ
20
ΤΑΚΚΟΥ ΑΝΘΗ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΔΕ
ΔΙΟΙΚ.ΛΟΓ./ΡΟΔΟΣ
21
ΒΑΡΔΑΚΑΣΤΑΝΗ ΧΡΥΣΑΝΘΗ
ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ
ΔΕ
ΔΙΟΙΚ.ΛΟΓ./ΖΑΚΥΝΘΟΣ
22
ΖΟΥΓΡΑ−ΦΑΝΗ ΦΑΝΟΥΛΑ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΔΕ
ΔΙΟΙΚ.ΛΟΓ./ΖΑΚΥΝΘΟΣ
23
ΜΑΣΤΡΟΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
ΔΕ
ΔΙΟΙΚ.ΛΟΓ./ΚΩ
ΔΕ ΔΟΙΚΗΤΙΚΟΥ−ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ (ΑΤΤΙΚΗ)
1
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΔΕ
ΔΙΟΙΚ.ΛΟΓ./ΑΤΤΙΚΗ
2
ΑΝΘΟΥΛΗ ΚΩΝ/ΝΑ
ΕΥΘΥΜΙΟΣ
ΔΕ
ΔΙΟΙΚ.ΛΟΓ./ ΑΤΤΙΚΗ
3
ΑΝΤΩΝΑΚΗ ΜΑΡΙΑ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΔΕ
ΔΙΟΙΚ.ΛΟΓ./ΑΤΤΙΚΗ
4
ΓΡΑΣΣΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ−ΜΑΡΙΑ
ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ
ΔΕ
ΔΙΟΙΚ.ΛΟΓ./ΑΤΤΙΚΗ
ΔΙΟΙΚ.ΛΟΓ./ΑΤΤΙΚΗ
5
ΓΩΓΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΕΥΘΥΜΙΟΣ
ΔΕ
6
ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΥ ΝΕΚΤΑΡΙΑ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΔΕ
ΔΙΟΙΚ.ΛΟΓ./ΑΤΤΙΚΗ
7
ΖΑΒΙΤΣΑΝΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΔΕ
ΔΙΟΙΚ.ΛΟΓ./ΑΤΤΙΚΗ
8
ΚΑΡΑΔΗΜΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΔΕ
ΔΙΟΙΚ.ΛΟΓ./ΑΤΤΙΚΗ
9
ΚΑΡΑΚΟΥΣΗ ΣΟΦΙΑ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΔΕ
ΔΙΟΙΚ.ΛΟΓ./ΑΤΤΙΚΗ
10
ΚΕΦΑΛΑ ΜΑΡΙΑ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΔΕ
ΔΙΟΙΚ.ΛΟΓ./ΑΤΤΙΚΗ
11
ΚΙΑΦΑ ΘΕΑΝΩ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΔΕ
ΔΙΟΙΚ.ΛΟΓ./ΑΤΤΙΚΗ
12
ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΔΕ
ΔΙΟΙΚ.ΛΟΓ./ΑΤΤΙΚΗ
13
ΚΟΥΒΟΠΟΥΛΟΥ ΧΡΥΣΟΥΛΑ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΔΕ
ΔΙΟΙΚ.ΛΟΓ./ΑΤΤΙΚΗ
14
ΚΥΡΙΑΚΑΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
ΔΕ
ΔΙΟΙΚ.ΛΟΓ./ΑΤΤΙΚΗ
15
ΚΩΣΤΑΡΑ ΛΕΜΟΝΙΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΔΕ
ΔΙΟΙΚ.ΛΟΓ./ΑΤΤΙΚΗ
16
ΜΕΡΤΖΑΝΙΔΟΥ ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ
ΣΑΒΒΑΣ
ΔΕ
ΔΙΟΙΚ.ΛΟΓ./ΑΤΤΙΚΗ
17
ΜΠΑΣΔΕΚΗ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΔΕ
ΔΙΟΙΚ.ΛΟΓ./ΑΤΤΙΚΗ
18
ΝΑΣΣΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΔΕ
ΔΙΟΙΚ.ΛΟΓ./ΑΤΤΙΚΗ
19
ΠΑΝΑΓΟΥΛΗ ΜΑΡΙΑ
ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΔΕ
ΔΙΟΙΚ.ΛΟΓ./ΑΤΤΙΚΗ
20
ΠΕΡΠΕΡΙΔΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΔΕ
ΔΙΟΙΚ.ΛΟΓ./ΑΤΤΙΚΗ
21
ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΔΕ
ΔΙΟΙΚ.ΛΟΓ./ΑΤΤΙΚΗ
ΔΙΟΙΚ.ΛΟΓ./ΑΤΤΙΚΗ
22
ΠΥΡΟΜΑΓΛΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΔΕ
23
ΣΤΑΘΟΥΛΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΔΕ
ΔΙΟΙΚ.ΛΟΓ./ΑΤΤΙΚΗ
24
ΣΤΑΜΑΤΑΚΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΔΕ
ΔΙΟΙΚ.ΛΟΓ./ΑΤΤΙΚΗ
25
ΣΤΑΜΑΤΟΓΙΑΝΝΗ ΣΤΑΜΑΤΙΝΑ
ΤΗΛΕΜΑΧΟΣ
ΔΕ
ΔΙΟΙΚ.ΛΟΓ./ΑΤΤΙΚΗ
8241
ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ)
26
ΤΑΣΙΟΠΟΥΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΔΕ
27
ΤΖΕΛΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΘΩΜΑΣ
ΔΕ
ΔΙΟΙΚ.ΛΟΓ./ΑΤΤΙΚΗ
ΔΙΟΙΚ.ΛΟΓ./ΑΤΤΙΚΗ
28
ΤΖΙΤΖΟΓΛΑΚΗ ΜΑΡΙΑ
ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ
ΔΕ
ΔΙΟΙΚ.ΛΟΓ./ΑΤΤΙΚΗ
29
ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΗ ΜΑΡΙΑ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΔΕ
ΔΙΟΙΚ.ΛΟΓ./ΑΤΤΙΚΗ
30
ΧΡΥΣΟΒΙΤΣΙΑΝΟΥ ΜΙΡΑΝΤΑ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
ΔΕ
ΔΙΟΙΚ.ΛΟΓ./ΑΤΤΙΚΗ
31
ΚΟΥΜΑΡΓΙΑΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
ΔΕ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ−ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ/ΑΤΤΙΚΗ
1
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΕ ΟΔΗΓΩΝ−ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΩΝ
(ΕΚΤΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ)
ΑΝΔΡΕΟΥ ΘΕΟΔΟΣΙΟΣ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΔΕ
ΟΔΗΓΩΝ−ΠΥΡ./ΚΩΣ
ΟΔΗΓΩΝ−ΠΥΡ− ΣΑΝΤΟΡΙΝΗ
2
ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΑΝΑΡΓΥΡΟΣ
ΔΕ
3
ΒΑΣΙΛΑΚΗΣ ΞΕΝΟΦΩΝ
ΣΠΥΡΙΔΩΝ
ΔΕ
ΟΔΗΓΩΝ−ΠΥΡ. ΚΕΡΚΥΡΑ
4
ΖΩΡΖΟΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ
ΛΑΜΠΡΟΣ
ΔΕ
ΟΔΗΓΩΝ−ΠΥΡ. ΣΑΝΤΟΡΙΝΗ
5
ΚΑΛΟΡΜΑΚΗΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ
ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ
ΔΕ
ΟΔΗΓΩΝ−ΠΥΡ ΧΑΝΙΑ
6
ΜΠΟΥΖΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΔΕ
ΟΔΗΓΩΝ−ΠΥΡ/ΚΕΡΚΥΡΑ
7
ΞΕΝΙΚΑΚΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
ΜΙΧΑΗΛ
ΔΕ
ΟΔΗΓΩΝ−ΠΥΡ. ΚΕΡΚΥΡΑ
8
ΣΠΙΝΟΥΛΑΣ ΜΙΧΑΗΛ
ΣΠΥΡΙΔΩΝ
ΔΕ
ΟΔΗΓΩΝ−ΠΥΡ ΚΕΡΚΥΡΑ
9
ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΔΕ
ΟΔΗΓΩΝ−ΠΥΡ. ΧΑΝΙΑ
10
ΤΣΑΚΙΡΙΔΗΣ ΦΩΤΙΟΣ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
ΔΕ
ΟΔΗΓΩΝ−ΠΥΡ. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
11
ΤΣΙΓΙΑΝΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΔΕ
ΟΔΗΓΩΝ−ΠΥΡ. ΛΗΜΝΟΣ
12
ΦΑΛΑΤΑΚΗΣ ΤΙΜΟΘΕΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΔΕ
ΟΔΗΓΩΝ−ΠΥΡ. ΧΑΝΙΑ
13
ΧΛΑΧΛΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
ΑΘΡΟΥΡ
ΔΕ
ΟΔΗΓΩΝ−ΠΥΡ. ΛΗΜΝΟΣ
14
ΧΑΤΖΗΝΙΚΟΛΑΟΥ ΦΩΤΙΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΔΕ
ΟΔΗΓΩΝ−ΠΥΡ. ΚΑΒΑΛΑ
15
ΓΑΪΤΑΤΖΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
ΔΕ
ΟΔΗΓΩΝ−ΠΥΡ (ΚΑΒΑΛΑ)
1
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΕ ΟΔΗΓΩΝ−ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΩΝ
(ΕΝΤΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ)
ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΦΩΤΙΟΣ
ΔΕ
ΟΔΗΓΩΝ−ΠΥΡ/ΑΤΤΙΚΗ
2
ΓΚΟΥΡΒΕΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΔΕ
ΟΔΗΓΩΝ−ΠΥΡ/ΑΤΤΙΚΗ
3
ΔΑΡΔΑΛΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΔΕ
ΟΔΗΓΩΝ−ΠΥΡ/ΑΤΤΙΚΗ
4
ΔΕΛΗΠΑΣΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ
ΜΙΧΑΗΛ
ΔΕ
ΟΔΗΓΩΝ−ΠΥΡ/ΑΤΤΙΚΗ
ΟΔΗΓΩΝ−ΠΥΡ/ΑΤΤΙΚΗ
5
ΖΗΝΤΡΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΔΕ
6
ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΔΕ
ΟΔΗΓΩΝ−ΠΥΡ/ΑΤΤΙΚΗ
7
ΚΟΛΙΑΣ ΑΝΤΩΝΗΣ
ΠΑΝΤΕΛΗΣ
ΔΕ
ΟΔΗΓΩΝ−ΠΥΡ/ΑΤΤΙΚΗ
8
ΚΟΣΣΥΒΑΣ ΠΕΡΙΚΛΗΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΔΕ
ΟΔΗΓΩΝ−ΠΥΡ/ΑΤΤΙΚΗ
9
ΚΟΥΦΟΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ
ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ
ΔΕ
ΟΔΗΓΩΝ−ΠΥΡ/ΑΤΤΙΚΗ
10
ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ
ΠΟΛΥΒΙΟΣ
ΔΕ
ΟΔΗΓΩΝ−ΠΥΡ/ΑΤΤΙΚΗ
11
ΝΑΚΟΣ ΠΟΛΥΧΡΟΝΗΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΔΕ
ΟΔΗΓΩΝ−ΠΥΡ/ΑΤΤΙΚΗ
12
ΠΑΓΚΑΛΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΘΕΟΔΟΣΙΟΣ
ΔΕ
ΟΔΗΓΩΝ−ΠΥΡ/ΑΤΤΙΚΗ
13
ΠΑΝΤΑΖΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΔΕ
ΟΔΗΓΩΝ−ΠΥΡ/ΑΤΤΙΚΗ
14
ΠΕΡΙΒΟΛΙΔΗΣ ΤΗΛΕΜΑΧΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΔΕ
ΟΔΗΓΩΝ−ΠΥΡ/ΑΤΤΙΚΗ
ΟΔΗΓΩΝ−ΠΥΡ/ΑΤΤΙΚΗ
15
ΡΟΥΜΕΛΙΩΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΔΕ
16
ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΔΕ
ΟΔΗΓΩΝ−ΠΥΡ/ΑΤΤΙΚΗ
17
ΤΑΡΛΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΔΕ
ΟΔΗΓΩΝ−ΠΥΡ/ΑΤΤΙΚΗ
18
ΤΖΙΟΒΑΡΑΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΔΕ
ΟΔΗΓΩΝ−ΠΥΡ/ΑΤΤΙΚΗ
19
ΤΡΙΚΑΛΙΩΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΔΕ
ΟΔΗΓΩΝ−ΠΥΡ/ΑΤΤΙΚΗ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΕ Χ.Α.Μ. (ΕΚΤΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ)
1
ΣΚΟΥΜΠΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΝΑΘΑΝΑΗΛ
ΔΕ
2
ΠΟΘΗΤΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΔΕ
3
ΑΥΓΕΝΙΚΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΔΕ
4
ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΑΝΔΡΕΑΣ
ΔΕ
ΜΗΧΑΝΟΔΗΓΩΝ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ
(ΧΑΝΙΑ)
ΜΗΧΑΝΟΔΗΓΩΝ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ
(ΣΑΜΟΣ)
ΜΗΧΑΝΟΔΗΓΩΝ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ
(ΡΟΔΟΣ)
ΜΗΧΑΝΟΔΗΓΩΝ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ
(ΡΟΔΟΣ)
8242
ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ)
5
ΝΕΔΕΛΚΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ
ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ
ΔΕ
6
ΒΙΛΙΑΣ ΦΩΤΙΟΣ
ΘΩΜΑΣ
ΔΕ
ΜΗΧΑΝΟΔΗΓΩΝ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ
(ΚΕΡΚΥΡΑ)
ΜΗΧΑΝΟΔΗΓΩΝ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ
(ΚΕΡΚΥΡΑ)
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΕ Χ.Α.Μ. (ΕΝΤΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ)
ΜΗΧΑΝΟΔΗΓΩΝ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ
ΑΤΤΙΚΗ
ΜΗΧΑΝΟΔΗΓΩΝ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ
ΑΤΤΙΚΗ
ΜΗΧΑΝΟΔΗΓΩΝ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ
ΑΤΤΙΚΗ
ΜΗΧΑΝΟΔΗΓΩΝ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ
ΑΤΤΙΚΗ
ΜΗΧΑΝΟΔΗΓΩΝ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ
ΑΤΤΙΚΗ
1
ΑΝΑΓΝΩΣΤΑΡΑΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΔΕ
2
ΜΠΑΚΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΔΕ
3
ΝΤΑΪΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ
ΛΟΥΚΑΣ
ΔΕ
4
ΤΖΕΛΑΤΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΔΕ
5
ΤΣΙΚΙΝΤΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΔΕ
1
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Υ.Ε. ΚΛΗΤΗΡΩΝ−Υ.Ε ΕΡΓΑΤΩΝ
(ΑΤΤΙΚΗ)
ΖΑΧΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
ΜΙΧΑΗΛ
ΥΕ
ΕΡΓΑΤΩΝ
2
ΘΕΟΔΩΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΥΕ
ΚΛΗΤΗΡΩΝ
3
ΚΕΡΑΜΥΔΟΠΟΥΛΟΣ ΞΕΝΟΦΩΝ
ΑΝΔΡΕΑΣ
ΥΕ
ΚΛΗΤΗΡΩΝ
4
ΛΕΚΚΑΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ
ΘΕΟΦΑΝΗΣ
ΥΕ
ΕΡΓΑΤΩΝ
5
ΜΠΑΚΟΥ ΠΕΡΣΕΦΟΝΗ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΥΕ
ΚΛΗΤΗΡΩΝ
6
ΠΑΣΑΛΑΚΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
ΥΕ
ΚΛΗΤΗΡΩΝ
7
ΡΟΥΜΕΛΙΩΤΗ ΕΥΣΤΑΘΙΑ
ΕΥΘΥΜΙΟΣ
ΥΕ
ΕΡΓΑΤΩΝ
8
ΣΤΡΑΤΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΥΕ
ΚΛΗΤΗΡΩΝ
9
ΤΣΟΥΡΑΚΑΚΗ ΜΑΡΙΑ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΥΕ
ΚΛΗΤΗΡΩΝ
10
ΧΑΛΚΙΩΤΗΣ ΣΑΡΑΝΤΟΣ
ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ
ΥΕ
ΚΛΗΤΗΡΩΝ
11
ΠΑΝΤΕΛΕΑΚΗ ΕΛΕΝΗ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΥΕ
ΕΡΓΑΤΩΝ
12
ΚΟΡΩΝΙΔΟΥ ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ
ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΥΕ
ΕΡΓΑΤΩΝ
13
ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
ΥΕ
ΕΡΓΑΤΩΝ
14
ΤΣΟΠΑΝΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕΤΡΟΣ
ΥΕ
ΕΡΓΑΤΩΝ
15
ΒΙΓΛΗ ΜΑΡΙΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΥΕ
ΚΛΗΤΗΡΩΝ
16
ΓΡΙΒΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΥΕ
ΕΡΓΑΤΩΝ
17
ΔΗΜΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΥΕ
ΕΡΓΑΤΩΝ
1
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Υ.Ε. ΕΡΓΑΤΩΝ (ΕΠΑΡΧΙΑ)
ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΑΝΥΨΩΤ.
ΝΙΚΟΛΑΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΥΕ
ΕΡΓΑΤΩΝ (ΡΟΔΟΣ)
2
ΣΤΡΑΤΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
ΜΙΧΑΗΛ
ΥΕ
ΕΡΓΑΤΩΝ (ΚΩΣ)
3
ΧΑΤΖΗΔΙΑΚΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
ΥΕ
ΕΡΓΑΤΩΝ (ΡΟΔΟΣ)
4
ΜΩΥΣΙΑΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΥΕ
ΕΡΓΑΤΩΝ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ)
5
ΚΑΡΑΓΚΙOΖΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΥΕ
ΕΡΓΑΤΩΝ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ)
6
ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΥΕ
ΕΡΓΑΤΩΝ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ)
7
ΝΤΟΚΑ ΚΥΡΙΑΚΟΥΛΑ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΥΕ
ΕΡΓΑΤΩΝ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ)
8
ΔΑΣΚΑΛΑΚΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΥΕ
ΕΡΓΑΤΩΝ (ΧΑΝΙΑ)
9
ΚΑΡΑΠΑΤΑΚΗΣ ΣΚΟΥΛΗΣ−ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ
ΜΙΧΑΗΛ
ΥΕ
ΕΡΓΑΤΩΝ (ΧΑΝΙΑ)
10
ΒΑΛΒΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΥΕ
ΕΡΓΑΤΩΝ (ΣΑΝΤΟΡΙΝΗ)
11
ΖΩΡΖΟΣ ΑΡΤΕΜΙΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΥΕ
ΕΡΓΑΤΩΝ (ΣΑΝΤΟΡΙΝΗ)
12
ΕΥΑΓΓΕΛΙΔΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΥΕ
ΕΡΓΑΤΩΝ (ΛΗΜΝΟΣ)
13
ΒΑΚΡΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΜΙΧΑΗΛ
ΥΕ
14
ΛΙΤΣΑΚΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΥΕ
15
ΛΙΒΕΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΥΕ
16
ΔΟΪΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΥΕ
17
ΓΑΣΠΑΡΑΤΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΥΕ
ΕΡΓΑΤΩΝ (ΣΑΜΟΣ)
ΜΗΧΑΝΟΔΗΓΩΝ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ
(ΧΙΟΣ)
ΕΡΓΑΤΩΝ (ΚΕΡΚΥΡΑ)
ΜΗΧΑΝΟΔΗΓΩΝ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ
(ΚΕΡΚΥΡΑ)
ΕΡΓΑΤΩΝ (ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑ)
8243
ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ)
1
Α.Μ.Ε.Α.
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Υ.Ε. ΕΡΓΑΤΩΝ −
Υ.Ε. ΚΛΗΤΗΡΩΝ (ΑΤΤΙΚΗ)
ΧΟΥΜΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
2
ΤΣΙΠΡΑΪΛΙΔΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ
3
ΤΖΩΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
ΧΟΥΣΕΙΝ
ΥΕ
ΚΛΗΤΗΡΩΝ
ΥΕ
ΕΡΓΑΤΩΝ
ΥΕ
ΕΡΓΑΤΩΝ
(Αριθμ. βεβ. ΥΔΕ/ΥΠΜΕ/6079/20−10−2010).
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΥΦΥΠ. ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ
ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ
ΥΦΥΠ.
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΝΤΟΛΙΟΣ
ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΣΑΧΙΝΙΔΗΣ
ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΡΕΠΠΑΣ
8244
ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ)
ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΠΩΛΗΣΗΣ Φ.Ε.Κ.
23104 23956
210 4135228
2613 613428
26510 87215
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ - Βασ. Όλγας 227
ΠΕΙΡΑΙΑΣ - Ευρυπίδου 63
ΠΑΤΡΑ - Πανεπιστημίου 254 -Κτήριο Β
ΙΩΑΝΝΙΝΑ - ∆ιοικητήριο
25310 22858
2413 506449
2810 300781
2251 352100
ΚΟΜΟΤΗΝΗ - ∆ημοκρατίας 1
ΛΑΡΙΣΑ - ∆ιοικητήριο
ΗΡΑΚΛΕΙΟ - Πεδιάδος 2
ΜΥΤΙΛΗΝΗ - Πλ. Κωνσταντινουπόλεως 1
ΤΙΜΗ ΠΩΛΗΣΗΣ ΦΥΛΛΩΝ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙ∆ΟΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
Σε έντυπη μορφή:
• Για τα Φ.Ε.Κ. από 1 έως 16 σελίδες σε 1 € προσαυξανόμενη κατά 0,20 € για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο ή μέρος αυτού.
• Για τα φωτοαντίγραφα Φ.Ε.Κ. σε 0,15 € ανά σελίδα.
Σε μορφή DVD/CD:
Τεύχος
•
•
Ετήσια έκδοση
Τριμηνιαία έκδοση
Μηνιαία έκδοση
Τεύχος
Ετήσια έκδοση Τριμηνιαία έκδοση
Μηνιαία έκδοση
Α΄
150 €
40 €
15 €
Α.Α.Π.
Ƚ
30 €
-
Β΄
300 €
Ƚ
30 €
Ε.Β.Ι.
Ƚ
¦
-
Γ΄
50 €
¦
¦
Α.Ε.∆.
Ƚ
¦
-
Υ.Ο.∆.∆.
50 €
¦
¦
∆.∆.Σ.
200 €
¦
20 €
∆΄
110 €
30 €
¦
¦
¦
100 €
Ɨƛ¦ƛƦƛǁƸǀƙƛƢƝ
Η τιμή πώλησης μεμονωμένων Φ.Ε.Κ. σε μορφή cd−rom από εκείνα που διατίθενται σε ψηφιακή μορφή και μέχρι 100 σελίδες, σε 5 € προσαυξανόμενη κατά 1 € ανά 50 σελίδες.
Η τιμή πώλησης σε μορφή cd−rom/dvd, δημοσιευμάτων μιας εταιρείας στο τεύχος Α.Ε.−Ε.Π.Ε. και Γ.Ε.ΜΗ. σε 5 € ανά έτος.
ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ ΚΑΙ ΑΠΟΣΤΟΛΗ Φ.Ε.Κ.: Τηλεφωνικά: 210 4071010 − fax: 210 4071011 − internet: http://www.et.gr
ΕΤΗΣΙΕΣ ΣΥΝ∆ΡΟΜΕΣ Φ.Ε.Κ.
Τεύχος
•
Έντυπη μορφή
Τεύχος
Έντυπη μορφή
10 €
Α΄
225 €
Β΄
320 €
Γ΄
65 €
∆.∆.Σ.
225 €
Υ.Ο.∆.∆.
65 €
Α.Σ.Ε.Π.
70 €
∆΄
160 €
Ε.Β.Ι.
65 €
Α.Α.Π.
160 €
Α.Ε.∆.
Α.Ε.−Ε.Π.Ε. και Γ.Ε.Μ.Η.
2.250 €
Το τεύχος Α.Σ.Ε.Π. (έντυπη μορφή) θα αποστέλλεται σε συνδρομητές ταχυδρομικά, με την επιβάρυνση των 70 €, ποσό το οποίο αφορά τα
ταχυδρομικά έξοδα..
•Η καταβολή γίνεται σε όλες τις ∆ημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες (∆.Ο.Υ.). Το πρωτότυπο διπλότυπο (έγγραφο αριθμ. πρωτ. 9067/28.2.2005 2η
Υπηρεσία Επιτρόπου Ελεγκτικού Συνεδρίου) με φροντίδα των ενδιαφερομένων, πρέπει να αποστέλλεται ή να κατατίθεται στο Εθνικό Τυπογρα−
φείο (Καποδιστρίου 34, Τ.Κ. 104 32 Αθήνα).
Σημειώνεται ότι φωτοαντίγραφα διπλοτύπων, ταχυδρομικές Επιταγές για την εξόφληση της συνδρομής, δεν γίνονται δεκτά και θα
•επιστρέφονται.
• Οι οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης, τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, τα μέλη της Ένωσης Ιδιοκτητών Ημερησίου Τύπου Αθηνών και Επαρχί−
ας, οι τηλεοπτικοί και ραδιοφωνικοί σταθμοί, η Ε.Σ.Η.Ε.Α, τα τριτοβάθμια συνδικαλιστικά Όργανα και οι τριτοβάθμιες επαγγελματικές ενώσεις δικαι−
ούνται έκπτωσης πενήντα τοις εκατό (50%) επί της ετήσιας ταχυδρομικής συνδρομής.
•
•
Το ποσό υπέρ ΤΑ.Π.Ε.Τ. [5% επί του ποσού συνδρομής (τρέχον έτος + παλαιότητα)], καταβάλλεται ολόκληρο (Κ.Α.Ε. 3512) και υπολογίζεται
πριν την έκπτωση.
Στην Ταχυδρομική συνδρομή του τεύχους Α.Σ.Ε.Π. δεν γίνεται έκπτωση.
Πληροφορίες για δημοσιεύματα που καταχωρούνται στα Φ.Ε.Κ. στο τηλ.: 210 5279000.
ƫǏNJdžƸDŽNJǓƺLjƸnjƸLJƸǂƸǀǘDŽƫƛƠƢǐLjDŽƾNJƾǂ
Τα φύλλα όλων των τευχών της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως διατίθενται δωρεάν σε ηλεκτρονική μορφή στην
ιστοσελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου (www.et.gr)
ƥƟƪƦƝƧƛƨƟƛƨƛƤƪƦƝƧƛƩƝƨƝƨƦƥơƟƩƮƣơƛƟƩƥƪƧƙƥƪƣƠƗƞƝƢƛƧƟƣƗƗƦƥƢƛƬƧƟ
ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
*03010132210100008*
ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 34 * ΑΘΗΝΑ 104 32 * ΤΗΛ. 210 52 79 000 * FAX 210 52 21 004
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: http://www.et.gr – e-mail: [email protected]