ΑΔΑ: ΒΙΦΙ46Ψ844-ΦΤ7

ΑΔΑ: ΒΙΦΙ46Ψ844-ΦΤ7
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ
ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ
Διοικητικό Συμβούλιο του
Πράσινου Ταμείου
Αρ. Απόφασης 67.3/2014
Σήμερα, Τρίτη 1η Απριλίου 2014 και ώρα 15:00΄, συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση το Διοικητικό Συμβούλιο του Πράσινου Ταμείου του Υ.Π.Ε.Κ.Α., στα γραφεία του Πράσινου Ταμείου
(οδός Λυκούργου αριθ. 17, 1ος όροφος, αίθουσα συσκέψεων), το οποίο συγκλήθηκε με την
υπ’ αριθ. πρωτ.: 914/27.1.2014 πρόσκληση του Προέδρου του, προκειμένου να συζητήσει
και να λάβει απόφαση για το θέμα:
"Ένταξη μελετών στο Χρηματοδοτικό Πρόγραμμα Ολοκλήρωση Πολεοδομικού Σχεδιασμού 2014"
Παρόντα ήσαν τα μέλη του Δ.Σ., κ.κ.:
1. Παναγιώτης Βασιλείου, Πρόεδρος
2. Αλέκος Κόκκαλης, Αντιπρόεδρος
3. Ιωάννης Τζίτζιος, μέλος
4. Κυριακή Νικητάκου, μέλος
5. Γεώργιος Λέλος, μέλος
6. Ιωάννα Κουφάκη, μέλος
Προσήλθε επίσης η αναπληρώτρια Γραμματέας του Δ.Σ. του Πράσινου Ταμείου κα Μαρία
Δημητριάδου, λόγω κωλύματος της κας Κωνσταντίνας Πλακάκη, και ο Διευθυντής του Πράσινου Ταμείου κος Κανέλλης Ιωάννης.
Ο Πρόεδρος διαπιστώνει ότι το Δ.Σ. βρίσκεται σε νόμιμη απαρτία.
O Πρόεδρος του Πράσινου Ταμείου με την με αριθμ. πρωτ. 934/28-3-2014 εισήγησή του εξήγησε στα μέλη ότι με την υπ’ αριθμ. πρωτ. 2410/24-4-2013 απόφαση του Προέδρου του
Πράσινου Ταμείου, είχαν υποβληθεί προς χρηματοδότηση 283 προτάσεις συνολικού αιτούμενου προϋπολογισμού 36.392.157,56 €. Η Επιτροπή λαμβάνοντας υπόψη τα υποβληθέντα
στοιχεία και με βασικά κριτήρια την πληρότητα, τη διαχειριστική ικανότητα του Δήμου και τη
δυνατότητα ολοκλήρωσης των προτεινόμενων μελετών εντός της προθεσμίας που τίθετο από
την πρόσκληση, και στη συνέχεια την επιλεξιμότητα και την ωριμότητα, είχε προχωρήσει σε
συγκριτική αξιολόγηση των προτάσεων και στην κατάρτιση πίνακα ιεραρχικής ταξινόμησης
τους.
1
ΑΔΑ: ΒΙΦΙ46Ψ844-ΦΤ7
Με ακόλουθες αποφάσεις του ΔΣ του Πράσινου Ταμείου, και αφού ακολουθήθηκαν όλες οι
προβλεπόμενες διαδικασίες, εντάχθηκαν προς χρηματοδότηση 61 μελέτες με προϋπολογισμό 4.023.143,56 €. Τελικά, το 2013, απορροφήθηκαν 3.436.746,00 €.
Από το ΔΣ του Πράσινου Ταμείου εγκρίθηκε το χρηματοδοτικό πρόγραμμα «Ολοκλήρωση
Πολεοδομικού Σχεδιασμού 2014» με προϋπολογισμό 4.000.000 €.
Αξιοποιώντας τον πίνακα της Επιτροπής αξιολόγησης και με επιπλέον κριτήριο την γεωγραφική κατανομή των προς ένταξη μελετών, δημιουργήθηκε νέος πίνακας με 61 μελέτες, προϋπολογισμού 3.886.777,32 €.
Σύμφωνα με τα ανωτέρω, τα μέλη του Δ.Σ. ομόφωνα αποφασίζουν
την ένταξη των μελετών του παρακάτω πίνακα στο Χρηματοδοτικό Πρόγραμμα ‘Ολοκλήρωση
Πολεοδομικού Σχεδιασμού 2014’, με σκοπό την ολοκλήρωσή τους:
ΔΗΜΟΣ
ΕΡΓΟ
ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗ
ΜΕΛΕΤΗΣ ΓΕΩΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ
ΣΧΕΔΙΟΥ ΧΩΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΙΣΤΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ
ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΠΟΛΗΣ (Σ.Χ.Ο.Ο.Α.Π.) ΔΗΜΟΥ
ΑΡΑΚΥΝΘΟΥ
(ΥΠΟ) ΕΡΓΟ
ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗ
ΜΕΛΕΤΗΣ ΓΕΩΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ
ΣΧΕΔΙΟΥ ΧΩΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΙΣΤΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ
ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΠΟΛΗΣ ( Σ.Χ.Ο.Ο.Α.Π. ) ΔΗΜΟΥ
ΑΡΑΚΥΝΘΟΥ
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ
ΠΟΛΕΟΔΟΜΗΣΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΖΩΝΗΣ
ΧΟΝΔΡΕΜΠΟΡΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ
ΠΟΛΕΟΔΟΜΗΣΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΖΩΝΗΣ
ΧΟΝΔΡΕΜΠΟΡΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ
ΒΕΡΟΙΑΣ
Kτηματογράφηση , Πολεοδόμηση, μελέτη Γεωλογικής Καταλληλότητας και Πράξη Εφαρμογής στην Π.Ε.
25 και σε τμήμα των Π.Ε 15 και 7 της Πόλης Βέροιας.
ΑΓΡΙΝΙΟΥ
ΒΕΡΟΙΑΣ
ΒΥΡΩΝΟΣ
ΔΕΛΦΩΝ
Kτηματογράφηση , Πολεοδόμηση, μελέτη Γεωλογικής Καταλληλότητας και Πράξη Εφαρμογής στην Π.Ε.
23 και σε τμήμα των Π.Ε 24 και 14 της Πόλης Βέροιας.
ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗ - ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗ - ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗ
ΜΕΛΕΤΗ ΔΗΜΟΥ ΒΥΡΩΝΑ
(ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ Γ.Π.Σ. - ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΥ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΑΠΟΤΥΠΩΣΕΙΣ, ΕΠΕΚΤΑΣΕΙΣ ΣΧΕΔΙΩΝ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗ ΜΕΛΕΤΗ)
(Ορθή επανάληψη της υπ. αριθμ.2013-01117 αίτησης)
ΣΧΕΔΙΟ ΧΩΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΙΣΤΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ
ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΠΟΛΗΣ (ΣΧΟΟΑΠ) ΔΗΜΟΥ ΓΡΑΒΙΑΣ
ΝΟΜΟΥ ΦΩΚΙΔΑΣ
Kτηματογράφηση , Πολεοδόμηση, μελέτη Γεωλογικής Καταλληλότητας και Πράξη Εφαρμογής στην
Π.Ε. 25 και σε τμήμα των Π.Ε 15 και 7 της Πόλης
Βέροιας.
Kτηματογράφηση , Πολεοδόμηση, μελέτη Γεωλογικής Καταλληλότητας και Πράξη Εφαρμογής στην
Π.Ε. 23 και σε τμήμα των Π.Ε 24 και 14 της Πόλης
Βέροιας.
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΕΝΤΑΞΗΣ
29276,58
200000
37415,66
33946,93
ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗ - ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗ - ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗ
ΜΕΛΕΤΗ ΔΗΜΟΥ ΒΥΡΩΝΑ
(ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ Γ.Π.Σ. - ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΥ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΑΠΟΤΥΠΩΣΕΙΣ, ΕΠΕΚΤΑΣΕΙΣ ΣΧΕΔΙΩΝ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗ ΜΕΛΕΤΗ)"
88600,09
ΣΧΕΔΙΟ ΧΩΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΙΣΤΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ
ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΠΟΛΗΣ (ΣΧΟΟΑΠ) ΔΗΜΟΥ ΓΡΑΒΙΑΣ
ΝΟΜΟΥ ΦΩΚΙΔΑΣ
99901,41
ΔΙΟΝΥΣΟΥ
Κτηματογράφηση - Πολεοδόμηση - Πράξη Εφαρμογής των επεκτάσεων Α΄Κατοικίας του εγκεκριμένου
σχεδίου πόλεως Δημοτικού Διαμερίσματος Κρυονερίου Δήμου Διονύσου
Κτηματογράφηση - Πολεοδόμηση -Πράξη εφαρμογής των επεκτάσεων Α΄κατοικίας του εγκεκριμένου σχεδίου πόλης Κοινότητας Κρυονερίου
ΔΙΟΥ-ΟΛΥΜΠΟΥ
Μελέτη Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου Δήμου
Λιτοχώρου Ν. Πιερίας
Μελέτη Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου Δήμου
Λιτοχώρου Ν. Πιερίας
37500,76
ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ
Ολοκλήρωση της Μελέτης Πράξης Εφαρμογής της
Πολεοδομικής Μελέτης στις περιοχές Παράδεισος &
Αεροδρόμιο του Δήμου Ελευσίνας
Ολοκλήρωση της Μελέτης Πράξης Εφαρμογής της
Πολεοδομικής Μελέτης στις περιοχές Παράδεισος
& Αεροδρόμιο του Δήμου Ελευσίνας
58207,67
Ολοκλήρωση σύνταξης της μελέτης "Πράξη
Εφαρμογής του οικισμού Πλαταριάς"του Δήμου
Ηγουμενίτσας.
84612,19
Ολοκλήρωση σύνταξης της μελέτης "Πράξη
Εφαρμογής οικισμού Συβότων" Δήμου Ηγουμενίτσας.
57028,82
ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΗΣ
ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΗΣ
Ολοκλήρωση σύνταξης της μελέτης "Πράξη Εφαρμογής του οικισμού Πλαταριάς του Δήμου Ηγουμενίτσας" για τον οποίο έχει ολοκληρωθεί η Πολεοδομική Μελέτη (ΦΕΚ 640/28-6-1994 και ΦΕΚ 16/Δ΄/19-11995).
Ολοκλήρωση σύνταξης της μελέτης "Πράξη Εφαρμογής του οικισμού Σύβοτα του Δήμου Ηγουμενίτσας"
για τον οποίο έχει ολοκληρωθεί η Πολεοδομική
Μελέτη (ΦΕΚ 563/21-5-1993 και ΦΕΚ 1008/Δ΄/29-91994).
2
150000
ΑΔΑ: ΒΙΦΙ46Ψ844-ΦΤ7
ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ
Πράξη εφαρμογής της Πολεοδομικής μελέτης του
οικισμού Καστρακίου
Πράξη εφαρμογής της Πολεοδομικής μελέτης του
οικισμού Καστρακίου
ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ
ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ
ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ
ΜΕΛΕΤΗ ΓΕΩΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ
ΣΧΟΟΑΠ ΠΡΩΗΝ ΔΗΜΟΥ ΜΑΚΕΔΝΩΝ
6169,11
ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ
ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ
ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ
ΜΕΛΕΤΗ ΓΕΩΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ
ΣΧΟΟΑΠ ΠΡΩΗΝ ΔΗΜΟΥ ΜΕΣΟΠΟΤΑΜΙΑΣ
9209,81
ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ
ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ
ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ
ΜΕΛΕΤΗ ΓΕΩΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ
ΣΧΟΟΑΠ ΠΡΩΗΝ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ
9144,4
ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ
ΣΥΝΤΑΞΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΓΕΝΙΚΟΥ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ
ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΟΡΙΝΟΥ ΠΙΕΡΙΑΣ
ΣΥΝΤΑΞΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΓΕΝΙΚΟΥ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ
ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΟΡΙΝΟΥ ΠΙΕΡΙΑΣ
50000
ΚΙΛΚΙΣ
ΚΤΗΜΑΤΟΓΡΑΦΗΣΗ – ΠΟΛΕΟΔΟΜΗΣΗ – ΠΡΑΞΗ
ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ, ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΓΑΛΛΙΚΟΥ
ΚΑΙ ΠΕΔΙΝΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΓΑΛΛΙΚΟΥ» (νυν Δημ.
Ενότητας Γαλλικού)
ΚΤΗΜΑΤΟΓΡΑΦΗΣΗ – ΠΟΛΕΟΔΟΜΗΣΗ – ΠΡΑΞΗ
ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ, ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΩΝ
ΓΑΛΛΙΚΟΥ ΚΑΙ ΠΕΔΙΝΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΓΑΛΛΙΚΟΥ»
(νυν Δημ. Ενότητας Γαλλικού)
50000
ΛΑΓΚΑΔΑ
Σ.Χ.Ο.Α.Α.Π. (Σχέδιο Χωρικής Οικιστικής Οργάνωσης
Ανοικτής Πόλης) Δήμου Λαχανά.
ΣΧΟΟΑΠ (Σχέδιο Χωρικής Οικιστικής Οργάνωσης
Ανοικτής Πόλης) Δήμου Λαχανά
41795,13
ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ
ΣΧΕΔΙΟ ΧΩΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΙΣΤΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ
ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΠΟΛΗΣ (ΣΧΟΟΑΠ) ΔΗΜΟΥ ΚΟΙΛΑΔΑΣ
Σχέδιο Χωρικής και Οικιστικής Οργάνωσης Ανοικτής Πόλης Δήμου (ΣΧΟΟΑΠ) Κοιλάδας
33673,3
ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ
ΜΕΛΕΤΗ ΚΤΗΜΑΤΟΓΡΑΦΗΣΗΣ, ΠΟΛΕΟΔΟΜΗΣΗΣ,
ΠΡΑΞΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ Β' ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ
"ΠΟΡΤΟ ΕΝΝΕΑ" ΔΗΜΟΥ ΚΕΡΑΤΕΑΣ
ΜΕΛΕΤΗ ΚΤΗΜΑΤΟΓΡΑΦΗΣΗΣ, ΠΟΛΕΟΔΟΜΗΣΗΣ,
ΠΡΑΞΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ Β' ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ
"ΠΟΡΤΟ ΕΝΝΕΑ" ΔΗΜΟΥ ΚΕΡΑΤΕΑΣ
105754,37
ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ
ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΠΡΑΞΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 3ης ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗΣ
ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΝΕΑΣ ΜΑΚΡΗΣ
ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
ΤΗΣ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΤΗΣ 3ΗΣ
ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΝΕΑΣ
ΜΑΚΡΗΣ
126838,48
ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ
ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΠΡΑΞΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΗΣ
ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΤΗΣ 2ΗΣ ΓΕΙΤΟΝΙΑΣ ΤΟΥ
ΔΗΜΟΥ ΝΕΑΣ ΜΑΚΡΗΣ
ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΠΡΑΞΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΗΣ
ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΤΗΣ 2ΗΣ ΓΕΙΤΟΝΙΑΣ
ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΝΕΑΣ ΜΑΚΡΗΣ
88803,47
ΜΕΣΣΗΝΗΣ
ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ Β΄ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΑΞΗ
ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΜΠΟΥΚΑΣ ΔΗΜΟΥ
ΜΕΣΣΗΝΗΣ, ΝΟΜΟΥ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
ΜΕΛΕΤΗ ΓΕΩΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΠΡΟΣ ΠΟΛΕΟΔΟΜΗΣΗ ΠΕΡΙΟΧΗ (ΠΟΕ 5) ΣΤΗΝ
ΜΠΟΥΚΑ ΜΕΣΣΗΝΗΣ
8610
ΜΕΣΣΗΝΗΣ
ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΤΟΠΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ
ΛΟΓΓΑΣ, Δ.Ε. ΑΙΠΕΙΑΣ
ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ
ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΛΟΓΓΑ ΤΗΣ Δ.Ε. ΑΙΠΕΙΑΣ
8610
ΜΕΣΣΗΝΗΣ
ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ Β΄ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΑΞΗ
ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΜΠΟΥΚΑΣ ΔΗΜΟΥ
ΜΕΣΣΗΝΗΣ, ΝΟΜΟΥ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ Β΄ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ & ΠΡΑΞΗΣ
ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΜΠΟΥΚΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ
ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΜΕΣΣΗΝΗΣ ΔΗΜΟΥ ΜΕΣΣΗΝΗΣ
ΝΟΜΟΥ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
56340,95
ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ
"Ολοκλήρωση του Πολεοδομικού Σχεδιασμού του
Δήμου Μονεμβασιάς"
"Σχέδιο Χωρικής και Οικιστικής Οργάνωσης
Ανοικτής Πόλης Δήμου Ζάρακα και 1η Συμπληρωματική Σύμβαση"
61500
ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ
"Ολοκλήρωση του Πολεοδομικού Σχεδιασμού του
Δήμου Μονεμβασιάς"
"Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο Δήμου Βοιών και 1η
Συμπληρωματική Σύμβαση"
28877,45
ΜΩΛΟΥ - ΑΓΙΟΥ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ
ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΣΤΟ ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΙΚΟ ΔΗΜΟ ΜΩΛΟΥ
ΑΓΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΓΕΝΙΚΟΥ
ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ
ΑΓΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
33000,29
ΝΕΑΠΟΛΗΣΣΥΚΕΩΝ
«Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο (Γ.Π.Σ.) Πεύκων»
"Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο (Γ.Π.Σ.) Πεύκων"
60879,31
ΞΑΝΘΗΣ
ΥΠΟΣΤΑΔΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ "ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΨΗΦΙΑΚΩΝ
ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΥΠΟΒΑΘΡΩΝ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΟ
ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΗΜΟΥ ΞΑΝΘΗΣ"
ΥΠΟΣΤΑΔΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ "ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΨΗΦΙΑΚΩΝ
ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΥΠΟΒΑΘΡΩΝ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΟ
ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΗΜΟΥ ΞΑΝΘΗΣ"
92269,75
ΞΗΡΟΜΕΡΟΥ
Μελέτη οριοθέτησης ρεμάτων εντός της πόλης του
Αστακού
Μελέτη οριοθέτησης ρεμάτων εντός της πόλης
του Αστακού
10473,63
ΟΡΕΣΤΙΔΟΣ
Γ.Π.Σ. ΔΗΜΟΥ ΟΡΕΣΤΙΔΟΣ
Γ.Π.Σ. ΔΗΜΟΥ ΟΡΕΣΤΙΔΟΣ
41642,19
ΠΑΥΛΟΥ ΜΕΛΑ
ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ
ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ
ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗΣ ΤΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΤΕΡΨΙΘΕΑΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ - ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ ΚΑΙ ΝΕΟΚΤΙΣΤΩΝ.
ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ
ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ
ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗΣ ΤΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΤΕΡΨΙΘΕΑΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ - ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ ΚΑΙ ΝΕΟΚΤΙΣΤΩΝ
ΠΕΛΛΑΣ
ΓΕΝΙΚΟ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΗΜΟΥ ΚΥΡΡΟΥ,
ΝΟΜΟΥ ΠΕΛΛΛΑΣ
(Σημειώνεται ότι εκκρεμεί η ενεργοποίηση της
χρηματοδότησης της αρ 1655/31-8-09 απόφασης του
ΕΤΕΡΠΣ)
ΓΕΝΙΚΟ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΗΜΟΥ ΚΥΡΡΟΥ,
ΝΟΜΟΥ ΠΕΛΛΑΣ
ΠΕΝΤΕΛΗΣ
ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΟΛΕΩΣ ΔΗΜΟΥ
ΜΕΛΙΣΣΙΩΝ ΓΙΑ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟ-ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ
ΧΡΗΣΕΩΝ ΓΗΣ ΣΕ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΝΕΟΥ Γ.Π.Σ.
ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΟΛΕΩΣ ΔΗΜΟΥ
ΜΕΛΙΣΣΙΩΝ ΓΙΑ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟ-ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ
ΧΡΗΣΕΩΝ ΓΗΣ ΣΕ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΝΕΟΥ Γ.Π.Σ.
3
51045
73800
120392,99
81451,64
ΑΔΑ: ΒΙΦΙ46Ψ844-ΦΤ7
ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ
"Εφαρμογή ορίων οικοπέδων Άνω Περάματος στο
έδαφος, σύνταξη των σχετικών παραχωρητηρίων και
δημιουργία υποβάθρων για πολεοδομικές και
αρχιτεκτονικές εφαρμογές"
"Εφαρμογή ορίων οικοπέδων Άνω Περάματος στο
έδαφος, σύνταξη των σχετικών παραχωρητηρίων
και δημιουργία υποβάθρων για πολεοδομικές και
αρχιτεκτονικές εφαρμογές".
67149,24
"Πολεοδομική Μελέτη Επέκτασης Σχεδίου Πόλης
στο Δυτικό Άκρο Περάματος"
ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ
"Πολεοδομική Μελέτη Επέκτασης Σχεδίου Πόλης στο
Δυτικό Άκρο Περάματος".
ΠΥΛΑΙΑΣΧΟΡΤΙΑΤΗ
Τροποποίηση Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου (ΓΠΣ)
πρώην Δήμου Πυλαίας
Αποτύπωση, κτηματογράφηση, πολεοδόμηση &
Πράξη Εφαρμογής περιοχών σχεδίου ΔΔ Φιλύρου
του πρώην δήμου Χορτιάτη
ΡΟΔΟΥ
ΠΡΑΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ
ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΧΑΡΑΚΙ
ΣΤΟ Δ.Δ. ΑΡΧΑΓΓΈΛΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΡΟΔΟΥ
3ος ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ
ΠΡΑΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ
ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΧΑΡΑΚΙ
ΣΤΟ Δ.Δ. ΑΡΧΑΓΓΈΛΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΡΟΔΟΥ
3ος ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ
27945,16
ΡΟΔΟΥ
ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΚΡΕΜΑΣΤΗΣ
ΡΟΔΟΥ
2η πιστοποίηση προς πληρωμή εργασιών που
εκτελέσθηκαν
ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΚΡΕΜΑΣΤΗΣ
ΡΟΔΟΥ
2η πιστοποίηση προς πληρωμή εργασιών που
εκτελέσθηκαν
33699,79
ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ
Εξέταση και γνωμοδότηση επί ενστάσεων - Προσαρμογή Σχεδίων Πολεοδομικής Μελέτης Β' Παραθεριστικής Κατοικίας Οικισμού Θυμάρι Δημοτικής Κοινότητας Π. Φώκαιας Δήμου Σαρωνικού (Πολεοδομικές
και Τοπογραφικές Εργασίες)
Εξέταση και γνωμοδότηση επί ενστάσεων Προσαρμογή Σχεδίων Πολεοδομικής Μελέτης Β'
Παραθεριστικής Κατοικίας Οικισμού Θυμάρι
Δημοτικής Κοινότητας Π. Φώκαιας Δήμου Σαρωνικού (Πολεοδομικές και Τοπογραφικές Εργασίες)
12320
ΣΙΘΩΝΙΑΣ
"Τοπογραφική μελέτη του έργου: Αντιπλημμυρική
προστασία οικισμού Συκιάς Δήμου Σιθωνίας"
"Τοπογραφική μελέτη του έργου: Αντιπλημμυρική
προστασία οικισμού Συκιάς Δήμου Σιθωνίας"
14666,77
ΣΙΘΩΝΙΑΣ
«ΜΕΛΕΤΗ ΚΤΗΜΑΤΟΓΡΑΦΗΣΗΣ, ΠΟΛΕΟΔΟΜΗΣΗΣ,
ΠΡΑΞΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ Α’
ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ ΟΙΚΙΣΜΟΥ Ν. ΜΑΡΜΑΡΑ, ΔΗΜΟΥ
ΣΙΘΩΝΙΑΣ (Μετόχι Γρηγορίου)»
«ΜΕΛΕΤΗ ΚΤΗΜΑΤΟΓΡΑΦΗΣΗΣ,
ΠΟΛΕΟΔΟΜΗΣΗΣ, ΠΡΑΞΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΗΣ
ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ Α’ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ
ΟΙΚΙΣΜΟΥ Ν. ΜΑΡΜΑΡΑ, ΔΗΜΟΥ ΣΙΘΩΝΙΑΣ
(Μετόχι Γρηγορίου)»
116490,5
ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ
ΠΡΑΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ
ΝΕΑΠΟΛΕΩΣ
Σύνταξη πίνακα επικειμένων της πράξης εφαμρογής της πολεοδομικής ενότητας Νεπόλεως
20000
ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ
ΠΡΑΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ
ΤΡΑΓΑΝΑΣ
Εκτέλεση εργασιών Β κεφαλαίου της πράξης
εφαρμογής της πολεοδομικής ενότητας Τραγάνας.
50000
ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ
ΠΡΑΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ
ΠΛΑΤΑΝΙΩΝ
α)Εκπόνηση εργασιών Β κεφαλαίου της πράξης
εφαρμογής Πλατανίων,
β)Εκπόνηση εργασιών Γ κεφαλαίου της πράξης
εφαρμογής Πλατανίων.
40000
ΣΠΑΤΩΝ ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ
ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΕΚΚΡΕΜΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ
ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΠΑΤΩΝ ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ
«Τροποποίηση Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου
(Γ.Π.Σ.) Δήμου Σπάτων»
40785,38
ΣΠΑΤΩΝ ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ
ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΕΚΚΡΕΜΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ
ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΠΑΤΩΝ ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ
«Πράξεις Εφαρμογής των 11 Πολεοδομικών
Ενοτήτων της Δ.Ε. Αρτέμιδος, ΠΕ1-2, ΠΕ 6, ΠΕ1011, ΠΕ12, ΠΕ13, ΠΕ14, ΠΕ 7-8-9»
ΣΠΑΤΩΝ ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ
ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΕΚΚΡΕΜΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ
ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΠΑΤΩΝ ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ
ΤΗΝΟΥ
ΜΕΛΕΤΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΧΩΡΙΚΗΣ ΟΙΚΙΣΤΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ
ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΠΟΛΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΠΑΝΟΡΜΟΥ ΤΗΝΟΥ
«Μελέτη Κτηματογράφησης-ΠολεοδόμησηςΠράξης Εφαρμογής περιοχής Α΄ Κατοικίας Δήμου
Σπάτων»
ΜΕΛΕΤΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΧΩΡΙΚΗΣ ΟΙΚΙΣΤΙΚΗΣ
ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΠΟΛΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ
ΠΑΝΟΡΜΟΥ ΤΗΝΟΥ
ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ
ΔΡΑΣΕΙΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ
ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ ΈΤΟΥΣ 2013ΠΡΑΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΤΗΝ ΠΟΛ. ΕΝΟΤΗΤΑ ¨ΣΑΡΑΓΙΑ¨
ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ
ΔΡΑΣΕΙΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ
ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ ΈΤΟΥΣ 2013ΠΡΑΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΤΗΝ ΠΟΛ. ΕΝΟΤΗΤΑ
¨ΣΑΡΑΓΙΑ¨ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ
ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ
ΔΡΑΣΕΙΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ
ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ ΈΤΟΥΣ 2013
- ΜΕΛΕΤΗ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ Ζ.Ο.Ε. ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ
ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ
ΔΡΑΣΕΙΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ
ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ ΈΤΟΥΣ 2013
- ΜΕΛΕΤΗ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ Ζ.Ο.Ε. ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ
ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ
ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ
ΔΡΑΣΕΙΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ
ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ ΈΤΟΥΣ 2013
- ΠΡΑΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΤΗΝ ΠΟΛ. ΕΝΟΤΗΤΑ
"ΚΕΡΑΜΑΡΙΑ" ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ
ΔΡΑΣΕΙΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ
ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ ΈΤΟΥΣ 2013
- ΠΡΑΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΤΗΝ ΠΟΛ. ΕΝΟΤΗΤΑ
¨ΚΕΡΑΜΑΡΙΑ¨ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ
ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ
ΔΡΑΣΕΙΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ
ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ ΈΤΟΥΣ 2013
- ΠΡΑΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΤΗΝ ΠΟΛ. ΕΝΟΤΗΤΑ
¨ΜΠΑΡΑ - ΑΛΩΝΙΑ ΜΠΑΡΑΣ¨ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ
ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ
Ολοκλήρωση Πολεοδομικής μελέτης και Πράξης
εφαρμογής των περιοχών "Ζώνη Δουκίσσης Πλακεντίας-Πεύκο Πολίτη-Έθνος" του Δήμου Χαλανδρίου.
ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ
ΓΕΝΙΚΟ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ (Γ.Π.Σ.) ΔΗΜΟΥ
ΚΟΥΦΑΛΙΩΝ Ν. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Το έργο εντάχθηκε στο χρηματοδοτικό πρόγραμμα του Πράσινου Ταμείου "Ολοκλήρωση Πολεοδομικού Σχεδιασμού 2012" και εγκρίθηκε με το
ποσό των 9.557,10€.
ΔΡΑΣΕΙΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ
ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ ΈΤΟΥΣ 2013
- ΠΡΑΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΤΗΝ ΠΟΛ. ΕΝΟΤΗΤΑ
¨ΜΠΑΡΑ - ΑΛΩΝΙΑ ΜΠΑΡΑΣ¨ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ
ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ
Ολοκλήρωση Πολεοδομικής μελέτης και Πράξης
εφαρμογής των περιοχών "Ζώνη Δουκίσσης
Πλακεντίας-Πεύκο Πολίτη-Έθνος" του Δήμου
Χαλανδρίου.
ΓΕΝΙΚΟ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ (Γ.Π.Σ.) ΔΗΜΟΥ
ΚΟΥΦΑΛΙΩΝ Ν. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
4
4095,9
44356,8
130000
120000
49700,39
14562,38
15636
60832,76
97534,52
130047,59
191998,08
ΑΔΑ: ΒΙΦΙ46Ψ844-ΦΤ7
ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ
Πολεοδομική Μελέτη Αναθεώρησης – Πράξη Εφαρμογής σε τμήματα του σχεδίου πόλης Συνοικίας ‘Ζ’
Χαλκίδας τμημάτων Δήμου Χαλκιδέων.
Εμπλεκόμενοι φορείς: Υ.ΔΟΜ. Δήμου Χαλκιδέων,
Δημοτικό Συμβούλιο, Δ/νση Χωρικού Σχεδιασμού
Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, ΠΕ ΣΥΠΟΘΑ, Δ/νση
Πολεοδομικού Σχεδιασμού ΥΠΕΚΑ, ΣτΕ.
Γεωλογική Μελέτη
20000
ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ
Πολεοδομική Μελέτη Αναθεώρησης – Πράξη Εφαρμογής σε τμήματα του σχεδίου πόλης Συνοικίας ‘Ζ’
Χαλκίδας τμημάτων Δήμου Χαλκιδέων.
Εμπλεκόμενοι φορείς: Υ.ΔΟΜ. Δήμου Χαλκιδέων,
Δημοτικό Συμβούλιο, Δ/νση Χωρικού Σχεδιασμού
Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, ΠΕ ΣΥΠΟΘΑ, Δ/νση
Πολεοδομικού Σχεδιασμού ΥΠΕΚΑ, ΣτΕ.
Οριοθέτηση Ρεμάτων
22000
ΧΑΝΙΩΝ
Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο (Γ.Π.Σ.) Δ.Ε. Ελ.Βενιζέλου,
Θερίσου, Κεραμιών, Σούδας και Χανίων Δήμου
Χανίων.
Αναθεώρηση και Επέκταση του Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου (Γ.Π.Σ.) Δήμου Χανίων και των
περιαστικών (πρώην) Δήμων Ελ. Βενιζέλου,
Θερίσου και Σούδας
ΩΡΩΠΟΥ
ΣΧΕΔΙΟ ΧΩΡΙΚΗΣ ΟΙΚΙΣΤΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΑΝΟΙΚΤΗΣ
ΠΟΛΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΑΦΙΔΝΩΝ
ΣΧΕΔΙΟ ΧΩΡΙΚΗΣ ΟΙΚΙΣΤΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ
ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΠΟΛΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΑΦΙΔΝΩΝ
ΩΡΩΠΟΥ
Ολοκλήρωση της μελέτης "ΓΕΝΙΚΟ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟ
ΣΧΕΔΙΟ (πρώην) ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΟΥ, ΔΗΜΟΥ
ΩΡΩΠΟΥ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ".
Ολοκλήρωση της μελέτης "ΓΕΝΙΚΟ
ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ (πρώην) ΔΗΜΟΥ
ΚΑΛΑΜΟΥ, ΔΗΜΟΥ ΩΡΩΠΟΥ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ
ΑΤΤΙΚΗΣ"
298214,63
63132,55
74837,5
3886777,32
Η Αν. Γραμματέας του Πράσινου Ταμείου
Ο Πρόεδρος του Πράσινου Ταμείου
Μ. ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΟΥ
Π. ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ
5