Ένταξη-Σύνδεση διανομών σε σύγχρονα Συστήματα Αναφοράς