ΑΔΑ: Ω8ΡΝ465ΦΘ3-ΩΦΩ

INFORMATICS
DEVELOPMEN
T AGENCY
Φορέας : Υ.ΠΟ.ΠΑΙ.Θ.
ΑΔΑ: Ω8ΡΝ465ΦΘ3-ΩΦΩ
Digitally signed by
INFORMATICS
DEVELOPMENT AGENCY
Date: 2015.03.30 16:07:21
EEST
Reason:
Location: Athens
ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ
Υπηρεσία : Αρχαιολογικό Μουσείο Ηρακλείου
Ανακοίνωση :
387/9.2.2015
ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ & ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ
Έδρα Υπηρεσίας : Ηράκλειο Κρήτης
ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ∆Ε
∆ιάρκεια Σύµβασης :Επτά (7) µήνες.
ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ :101
Υπ' αριθµ. Σ.Ο.Χ. : ΣΟΧ1/2015
Α. Π. ΑΜΗ 1746/30.3.2015
ΜΟΝΑ∆ΕΣ
(4)
ΜΟΝΑ∆ΕΣ
(5)
ΜΟΝΑ∆ΕΣ
(6)
ΜΟΝΑ∆ΕΣ
(7)
ΜΟΝΑ∆ΕΣ
(8)
sort ΚΩΛΥΜΑ 8ΜΗΝΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ
sort ΚΥΡΙΟΣ η ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ
sort ΕΝΤΟΠΙΟΤΗΤΑ
sort ΣΥΝΟΛΟ ΜΟΝΑ∆ΩΝ
Σειρά Κατάταξης
0
260,00
77
Οχι
1
Οχι
997,00
1
384 ΚΑΡΠΑΘΙΩΤΑΚΗ
ΓΕΩΡΓΙΑ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
Φ249766
ΟχιΟχι 1
4
4
2
10,00
44
200
0
200
60
0
0
200,00
308
Οχι
1
Οχι
968,00
2
230 ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΥ
ΧΡΥΣΟΥΛΑ
ΛΑΜΠΡΟΣ
ΑΖ463216 ΟχιΟχι 1
6
11,00
51
350
0
0
0
0
0
220,00
357
Οχι
1
Οχι
927,00
3
12 ΜΑΡΑΓΚΟΥ∆ΑΚΗ
ΕΙΡΗΝΗ
ΑΓΗΣΙΛΑΟΣ
ΑΕ968960 ΟχιΟχι 1
4
10,00
56
200
0
0
0
0
0
200,00
392
Οχι
1
Οχι
792,00
4
88 ΠΟΥΛΙΑ
ΣΚΑΡΛΑΤΗ
ΦΩΤΙΟΣ
ΑΜ460103 ΟχιΟχι 1
4
14,00
35
200
0
0
60
0
0
280,00
245
Οχι
1
Οχι
785,00
5
249 ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗ
ΜΑΡΙΑ
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΖ467066 ΟχιΟχι 1
4
12,00
40
200
0
0
0
0
0
240,00
280
Οχι
1
Οχι
720,00
6
10 ΜΑΝΟΥΣΑΚΗΣ
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Τ899244
ΟχιΟχι 1
4
20,00
12
200
0
0
0
0
0
400,00
84
Οχι
1
Οχι
684,00
7
76 ΠΡΕΚΑΤΣΟΥΝΑΚΗ
ΜΑΡΙΑ
ΜΙΧΑΗΛ
Ξ939325
ΟχιΟχι 1
4
2
15,00
14
200
0
0
60
0
0
300,00
98
Οχι
1
Οχι
658,00
8
97 ΦΡΑΓΚΙΑ∆ΟΥΛΑΚΗ ΕΙΡΗΝΗ
ΖΑΧΑΡΙΑΣ
Φ251878
ΟχιΟχι 1
1
19,00
33
0
0
0
30
0
0
380,00
231
Οχι
1
Οχι
641,00
9
229 ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΥ
ΜΑΡΙΑ
ΛΑΜΠΡΟΣ
ΑΙ943274 ΟχιΟχι 1
17,00
12
200
0
0
0
0
0
340,00
84
Οχι
1
Οχι
624,00
10
261 ΜΠΕΛΙΒΑΝΑΚΗ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΜΙΧΑΗΛ
Ν989523
17,00
11
0
200
0
0
0
0
340,00
77
Οχι
1
Οχι
617,00
11
73 ΦΑΝΟΥΡΓΙΑΚΗ
ΜΑΡΙΑ
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΒ477890 ΟχιΟχι 1
4
1
13,00
13
200
0
0
30
0
0
260,00
91
Οχι
1
Οχι
581,00
12
28 ΧΟΥΡ∆ΑΚΗ
ΕΛΕΝΗ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Φ250276
ΟχιΟχι 1
4
3
13,00
200
0
0
110
0
0
260,00
0
Οχι
1
Οχι
570,00
13
394 ΣΕΚΑ∆ΑΚΗ
ΚΑΛΛΙΟΠΗ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Σ424686
ΟχιΟχι 1
4
3
13,00
200
0
0
110
0
0
260,00
0
Οχι
1
Οχι
570,00
14
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΣ
(αριθµ. τέκνων)
(2) (3)
2
4
ΟχιΟχι 1
ΑΣΕΠ : Πίνακας κατάταξης υποψηφίων ορισµένου χρόνου
ΕΜΠΕΙΡΙΑ (σε µήνες)
0
ΒΑΘΜΟΣ ΒΑΣΙΚΟΥ ΤΙΤΛΟΥ
60
ΤΕΚΝΟ ΜΟΝΟΓΟΝΕΙΚΗΣ
ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ (αρ. τέκνων)
250
ΓΟΝΕΑΣ ΜΟΝΟΓΟΝΕΙΚΗΣ
ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ
(αριθµ. τέκνων)
0
ΑΝΗΛΙΚΑ ΤΕΚΝΑ
(αριθµ. ανήλικων τέκνων)
350
(1)
ΤΕΚΝΟ ΠΟΛΥΤΕΚΝΗΣ
ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ (αρ. τέκνων)
11
ΧΡΟΝΟΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ
(σε µήνες)
13,00
ΕΝΤΟΠΙΟΤΗΤΑ
2
ΚΩΛΥΜΑ 8ΜΗΝΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ
5
ΑΡΙΘΜ.
ΤΑΥΤΟΤ.
6
ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΟΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΑΒ963155 ΟχιΟχι 1
ΟΝΟΜΑ
ΑΝΤΩΝΙΑ
ΕΠΩΝΥΜΟ
42 ΤΣΙΡΑΟΓΛΟΥ
Α.Μ.
ΜΟΝΑ∆ΕΣ
(3)
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
ΜΟΝΑ∆ΕΣ
(2)
ΚΡΙΤΗΡΙΑ
ΜΟΝΑ∆ΕΣ
(1)
ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ(1) / ΣΕΙΡΑ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ
Ειδικότητα : ∆Ε ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΦΥΛΑΚΩΝ
4
1 από 26
Φορέας : Υ.ΠΟ.ΠΑΙ.Θ.
ΑΔΑ: Ω8ΡΝ465ΦΘ3-ΩΦΩ
ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ
Υπηρεσία : Αρχαιολογικό Μουσείο Ηρακλείου
Ανακοίνωση :
387/9.2.2015
ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ & ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ
Έδρα Υπηρεσίας : Ηράκλειο Κρήτης
ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ∆Ε
∆ιάρκεια Σύµβασης :Επτά (7) µήνες.
ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ :101
Υπ' αριθµ. Σ.Ο.Χ. : ΣΟΧ1/2015
Α. Π. ΑΜΗ 1746/30.3.2015
ΜΟΝΑ∆ΕΣ
(4)
ΜΟΝΑ∆ΕΣ
(5)
ΜΟΝΑ∆ΕΣ
(6)
ΜΟΝΑ∆ΕΣ
(7)
ΜΟΝΑ∆ΕΣ
(8)
sort ΚΩΛΥΜΑ 8ΜΗΝΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ
sort ΚΥΡΙΟΣ η ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ
sort ΕΝΤΟΠΙΟΤΗΤΑ
sort ΣΥΝΟΛΟ ΜΟΝΑ∆ΩΝ
Σειρά Κατάταξης
0
Οχι
1
Οχι
555,00
15
68 ΞΕΚΑΡ∆ΑΚΗ
ΕΙΡΗΝΗ
ΙΩΑΝΝΗΣ
Σ868856
ΟχιΟχι 1
5
12,00
275
0
0
0
0
0
240,00
0
Οχι
1
Οχι
515,00
16
71 ΑΡΝΑΟΥΤΑΚΗ
ΕΛΕΝΗ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΑΙ450095 ΟχιΟχι 1
4
11,00
13
200
0
0
0
0
0
220,00
91
Οχι
1
Οχι
511,00
17
21 ΛΑΖΑΡΑΚΗ
ΕΛΕΝΗ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΑΜ470207 ΟχιΟχι 1
4
11,00
4
200
0
0
60
0
0
220,00
28
Οχι
1
Οχι
508,00
18
8 ΓΙΩΡΓΑΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣΑΚ469552 ΟχιΟχι 1
4
10,00
12
200
0
0
0
0
0
200,00
84
Οχι
1
Οχι
484,00
19
396 ΑΡΒΑΝΙΤΗ
ΕΡΑΣΜΙΑ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΑΖ959252 ΟχιΟχι 1
16,00
0
0
0
0
0
0
320,00
0
Οχι
1
Οχι
320,00
20
19 ΜΑΘΙΟΥ∆ΑΚΗΣ
ΠΑΝΤΕΛΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Τ328777
11,00
0
0
0
0
0
0
220,00
0
Οχι
1
Οχι
220,00
21
355 ΜΙΧΕΛΑΚΑΚΗΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΑΝ∆ΡΕΑΣ
ΑΚ746298 ΟχιΟχι 1
10,00
0
0
0
0
0
0
200,00
0
Οχι
1
Οχι
200,00
22
31 ΚΑΡΑΝΤΖΗ
ΜΑΡΙΑ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΑΑ375402 ΟχιΟχι Α
8
12,00
500
0
0
0
0
0
240,00
0
Οχι
Α
Οχι
740,00
23
390 ΦΙΟΛΙΤΑΚΗΣ
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΑΙ948046 ΟχιΟχι Α
4
15,00
200
0
200
0
0
0
300,00
0
Οχι
Α
Οχι
700,00
24
29 ΡΑΠΤΑΚΗ
ΝΙΚΗ
ΛΟΥΚΑΣ
ΑΗ960389 ΟχιΟχι Α
4
2
13,00
23
200
0
0
60
0
0
260,00
161
Οχι
Α
Οχι
681,00
25
26 ∆ΑΓΚΩΝΑΚΗΣ
ΣΤΑΥΡΟΣ
ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ ΑΒ477563 ΟχιΟχι Α
4
2
10,00
17
200
0
0
60
0
0
200,00
119
Οχι
Α
Οχι
579,00
26
314 ΜΑΛΛΙΑΡΑΚΗ
ΜΑΡΙΑ
ΜΙΧΑΗΛ
4
1
12,00
14
200
0
0
30
0
0
240,00
98
Οχι
Α
Οχι
568,00
27
400 ΜΗΛΙΑΡΑΚΗΣ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΠΕΤΡΟΣ
2
13,00
16
0
0
0
60
0
0
260,00
112
Οχι
Α
Οχι
432,00
28
16,30
53
800
0
0
0
0
0
326,00
371
Οχι
Β
Οχι
1.497,00
29
15,09
18
800
0
200
60
0
0
301,80
126
Οχι
Β
Οχι
1.487,80
30
3 ∆ΕΛΗΜΠΑΣΗ
135 ΠΕΤΡΑΚΗ
Π160027
ΟχιΟχι 1
ΟχιΟχι Α
(2) (3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΣ
(αριθµ. τέκνων)
ΟΝΟΜΑ
ΕΜΠΕΙΡΙΑ (σε µήνες)
280,00
ΒΑΘΜΟΣ ΒΑΣΙΚΟΥ ΤΙΤΛΟΥ
0
ΤΕΚΝΟ ΜΟΝΟΓΟΝΕΙΚΗΣ
ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ (αρ. τέκνων)
0
ΓΟΝΕΑΣ ΜΟΝΟΓΟΝΕΙΚΗΣ
ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ
(αριθµ. τέκνων)
0
ΑΝΗΛΙΚΑ ΤΕΚΝΑ
(αριθµ. ανήλικων τέκνων)
0
(1)
ΤΕΚΝΟ ΠΟΛΥΤΕΚΝΗΣ
ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ (αρ. τέκνων)
0
ΧΡΟΝΟΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ
(σε µήνες)
275
ΕΝΤΟΠΙΟΤΗΤΑ
14,00
ΚΩΛΥΜΑ 8ΜΗΝΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ
5
ΑΡΙΘΜ.
ΤΑΥΤΟΤ.
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΖ462950 ΟχιΟχι 1
ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΟΣ
ΜΑΡΙΑ
ΕΠΩΝΥΜΟ
177 ΣΚΟΤΕΙΝΙΩΤΗ
Α.Μ.
ΜΟΝΑ∆ΕΣ
(3)
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
ΜΟΝΑ∆ΕΣ
(2)
ΚΡΙΤΗΡΙΑ
ΜΟΝΑ∆ΕΣ
(1)
ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ(1) / ΣΕΙΡΑ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ
Ειδικότητα : ∆Ε ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΦΥΛΑΚΩΝ
2
0
4
ΑΒ960533 ΟχιΟχι Α
ΕΛΕΝΗ
ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΑΙ671995 ΟχιΟχι Β
12
ΚΑΛΛΙΟΠΗ
ΧΑΡΙ∆ΗΜΟΣ Ρ317181
12
ΟχιΟχι Β
ΑΣΕΠ : Πίνακας κατάταξης υποψηφίων ορισµένου χρόνου
4
2
2 από 26
Φορέας : Υ.ΠΟ.ΠΑΙ.Θ.
ΑΔΑ: Ω8ΡΝ465ΦΘ3-ΩΦΩ
ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ
Υπηρεσία : Αρχαιολογικό Μουσείο Ηρακλείου
Ανακοίνωση :
387/9.2.2015
ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ & ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ
Έδρα Υπηρεσίας : Ηράκλειο Κρήτης
ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ∆Ε
∆ιάρκεια Σύµβασης :Επτά (7) µήνες.
ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ :101
Υπ' αριθµ. Σ.Ο.Χ. : ΣΟΧ1/2015
Α. Π. ΑΜΗ 1746/30.3.2015
ΜΟΝΑ∆ΕΣ
(4)
ΜΟΝΑ∆ΕΣ
(5)
ΜΟΝΑ∆ΕΣ
(6)
ΜΟΝΑ∆ΕΣ
(7)
ΜΟΝΑ∆ΕΣ
(8)
sort ΚΩΛΥΜΑ 8ΜΗΝΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ
sort ΚΥΡΙΟΣ η ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ
sort ΕΝΤΟΠΙΟΤΗΤΑ
sort ΣΥΝΟΛΟ ΜΟΝΑ∆ΩΝ
Σειρά Κατάταξης
0
200
60
0
0
323,60
49
Οχι
Β
Οχι
1.432,60
31
15 ΖΩΖΩΝΑΚΗ
ΜΑΡΙΝΑ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΑΖ963559 ΟχιΟχι Β
12
4
2
14,30
12
800
0
200
60
0
0
286,00
84
Οχι
Β
Οχι
1.430,00
32
312 ΜΑΝΟΥΣΑΚΗ
ΓΕΩΡΓΙΑ
ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ
Ρ830694
ΟχιΟχι Β
12
2
16,93
33
800
0
0
60
0
0
338,60
231
Οχι
Β
Οχι
1.429,60
33
247 ΛΑΜΠΑΚΗΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΑΖ961691 ΟχιΟχι Β
12
800
0
250
0
0
0
376,00
0
Οχι
Β
Οχι
1.426,00
34
114 ΠΑΝΤΑΛΑΚΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ
Σ861645
ΟχιΟχι Β
12
60 ΠΑΝΑΓΙΩΤΙ∆ΟΥ
ΜΑΡΙΑ-ΖΩΗ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ Σ862736
ΟχιΟχι Β
12
87 ΛΕΝΙ∆ΑΚΗ
ΖΑΜΠΙΑ
ΜΙΧΑΗΛ
Χ852197
ΟχιΟχι Β
200 ΡΙΝΑΚΑΚΗΣ
ΜΑΡΙΟΣ
ΜΥΡΩΝ
181 ΚΡΙΘΙΝΑΚΗ
ΣΟΦΙΑ
321 ΜΑΓΟΥΛΑΚΗ
ΕΙΡΗΝΗ
148 ΚΡΕΒΕΤΖΑΚΗΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣΣΤΥΛΙΑΝΟΣ
354 ΑΝ∆ΡΟΥΛΑΚΑΚΗΣ
ΜΗΝΑΣ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣΤ325342
ΟχιΟχι Β
12
215 ΠΑΠΑ∆ΟΠΟΥΛΟΥ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΧΡΙΣΤΟ∆ΟΥΛΟΣ
Π111894
ΟχιΟχι Β
12
84 ΨΑΧΟΥΛΙΑ
ΖΩΗ
ΑΓΓΕΛΟΣ
Σ220913
ΟχιΟχι Β
12
331 ΣΚΑΝ∆ΑΛΗ
ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΑΜ460655 ΟχιΟχι Β
12
4
91 ∆ΟΥΣΗ
ΚΥΡΙΑΚΗ
ΜΙΧΑΗΛ
ΑΖ461997 ΟχιΟχι Β
12
4
ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΣ
(αριθµ. τέκνων)
(5)
ΧΡΟΝΟΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ
(σε µήνες)
ΟΝΟΜΑ
(4)
5
ΕΜΠΕΙΡΙΑ (σε µήνες)
800
(2) (3)
ΒΑΘΜΟΣ ΒΑΣΙΚΟΥ ΤΙΤΛΟΥ
7
(1)
ΤΕΚΝΟ ΜΟΝΟΓΟΝΕΙΚΗΣ
ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ (αρ. τέκνων)
16,18
ΓΟΝΕΑΣ ΜΟΝΟΓΟΝΕΙΚΗΣ
ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ
(αριθµ. τέκνων)
2
ΑΝΗΛΙΚΑ ΤΕΚΝΑ
(αριθµ. ανήλικων τέκνων)
4
ΤΕΚΝΟ ΠΟΛΥΤΕΚΝΗΣ
ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ (αρ. τέκνων)
12
ΕΝΤΟΠΙΟΤΗΤΑ
ΟχιΟχι Β
ΚΩΛΥΜΑ 8ΜΗΝΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ
Τ324965
ΑΡΙΘΜ.
ΤΑΥΤΟΤ.
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΟΣ
ΕΛΕΝΗ
ΕΠΩΝΥΜΟ
270 ΣΤΑΥΡΑΚΑΚΗ
Α.Μ.
ΜΟΝΑ∆ΕΣ
(3)
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
ΜΟΝΑ∆ΕΣ
(2)
ΚΡΙΤΗΡΙΑ
ΜΟΝΑ∆ΕΣ
(1)
ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ(1) / ΣΕΙΡΑ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ
Ειδικότητα : ∆Ε ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΦΥΛΑΚΩΝ
(6)
(7)
(8)
18,80
17,30
39
800
0
0
0
0
0
346,00
273
Οχι
Β
Οχι
1.419,00
35
4
16,30
11
800
0
200
0
0
0
326,00
77
Οχι
Β
Οχι
1.403,00
36
12
5
16,10
4
800
0
250
0
0
0
322,00
28
Οχι
Β
Οχι
1.400,00
37
ΑΗ958602 ΟχιΟχι Β
12
4
18,91
800
0
200
0
0
0
378,20
0
Οχι
Β
Οχι
1.378,20
38
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΑΖ461193 ΟχιΟχι Β
12
800
0
0
60
0
0
300,00
203
Οχι
Β
Οχι
1.363,00
39
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΑΙ946522 ΟχιΟχι Β
12
800
0
200
60
0
0
290,60
0
Οχι
Β
Οχι
1.350,60
40
ΑΚ468295 ΟχιΟχι Β
12
ΑΣΕΠ : Πίνακας κατάταξης υποψηφίων ορισµένου χρόνου
4
2
15,00
2
14,53
4
3
19,40
22
800
0
0
0
0
0
388,00
154
Οχι
Β
Οχι
1.342,00
41
9,70
20
800
0
200
0
0
0
194,00
140
Οχι
Β
Οχι
1.334,00
42
800
0
0
110
0
0
398,40
0
Οχι
Β
Οχι
1.308,40
43
800
0
0
0
0
0
389,00
119
Οχι
Β
Οχι
1.308,00
44
15,36
800
0
200
0
0
0
307,20
0
Οχι
Β
Οχι
1.307,20
45
13,73
800
0
200
30
0
0
274,60
0
Οχι
Β
Οχι
1.304,60
46
19,92
19,45
1
29
17
3 από 26
Φορέας : Υ.ΠΟ.ΠΑΙ.Θ.
ΑΔΑ: Ω8ΡΝ465ΦΘ3-ΩΦΩ
ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ
Υπηρεσία : Αρχαιολογικό Μουσείο Ηρακλείου
Ανακοίνωση :
387/9.2.2015
ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ & ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ
Έδρα Υπηρεσίας : Ηράκλειο Κρήτης
ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ∆Ε
∆ιάρκεια Σύµβασης :Επτά (7) µήνες.
ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ :101
Υπ' αριθµ. Σ.Ο.Χ. : ΣΟΧ1/2015
Α. Π. ΑΜΗ 1746/30.3.2015
319 ΤΟΥΠΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΣΟΦΟΚΛΗΣ
ΑΒ184095 ΟχιΟχι Β
12
136 ΜΠΙΤΖΑΡΑΚΗ
ΓΕΩΡΓΙΑ
ΙΩΑΝΝΗΣ
Χ358356
ΟχιΟχι Β
12
4
376 ΝΙΚΗΦΟΡΑΚΗ
ΜΑΡΙΝΑ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ
Χ351951
ΟχιΟχι Β
4
6
328 ΑΧΙΝΑ
ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΑΙ446843 ΟχιΟχι Β
12
275 ΧΡΟΝΑΚΗ
ΜΑΡΙΑ
ΣΑΒΒΑΣ
ΑΕ967827 ΟχιΟχι Β
12
222 ΠΑΠΑ∆ΟΠΟΥΛΟΥ
ΑΡΙΣΤΕΑ
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΙ450696 ΟχιΟχι Β
12
329 ΠΑΠΑ∆ΑΚΗ
ΕΥΣΕΒΙΑ
ΣΤΑΥΡΟΣ
12
195 ΚΟΥΚΟΥΡΑΚΗ
ΜΑΡΙΑ
ΧΑΡΙ∆ΗΜΟΣ Π495430
ΟχιΟχι Β
132 ΛΕΒΕΝΤΑΚΗ
ΕΛΕΝΗ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
287 ΜΑΡΚΕΤΑΚΗ
ΑΘΗΝΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
118 ΜΕΝΕΓΑΚΗ
14,80
1
12,62
29
13,70
Σειρά Κατάταξης
12
sort ΣΥΝΟΛΟ ΜΟΝΑ∆ΩΝ
ΟχιΟχι Β
sort ΕΝΤΟΠΙΟΤΗΤΑ
Χ346104
sort ΚΥΡΙΟΣ η ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
sort ΚΩΛΥΜΑ 8ΜΗΝΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ
ΑΝΤΩΝΙΑ
ΜΟΝΑ∆ΕΣ
(8)
4
196 ΜΑΓΟΥΛΑΚΗ
ΜΟΝΑ∆ΕΣ
(7)
(8)
ΜΟΝΑ∆ΕΣ
(6)
(7)
ΜΟΝΑ∆ΕΣ
(5)
(6)
ΜΟΝΑ∆ΕΣ
(4)
ΕΜΠΕΙΡΙΑ (σε µήνες)
(5)
ΜΟΝΑ∆ΕΣ
(3)
ΒΑΘΜΟΣ ΒΑΣΙΚΟΥ ΤΙΤΛΟΥ
(4)
ΜΟΝΑ∆ΕΣ
(2)
ΤΕΚΝΟ ΜΟΝΟΓΟΝΕΙΚΗΣ
ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ (αρ. τέκνων)
(2) (3)
ΜΟΝΑ∆ΕΣ
(1)
ΓΟΝΕΑΣ ΜΟΝΟΓΟΝΕΙΚΗΣ
ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ
(αριθµ. τέκνων)
(1)
ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΣ
(αριθµ. τέκνων)
ΑΝΗΛΙΚΑ ΤΕΚΝΑ
(αριθµ. ανήλικων τέκνων)
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
ΤΕΚΝΟ ΠΟΛΥΤΕΚΝΗΣ
ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ (αρ. τέκνων)
ΚΡΙΤΗΡΙΑ
ΧΡΟΝΟΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ
(σε µήνες)
ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ(1) / ΣΕΙΡΑ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ
ΕΝΤΟΠΙΟΤΗΤΑ
ΚΩΛΥΜΑ 8ΜΗΝΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ
ΑΡΙΘΜ.
ΤΑΥΤΟΤ.
ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΟΣ
ΟΝΟΜΑ
ΕΠΩΝΥΜΟ
Α.Μ.
Ειδικότητα : ∆Ε ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΦΥΛΑΚΩΝ
800
0
200
0
0
0
296,00
0
Οχι
Β
Οχι
1.296,00
47
800
0
0
30
0
0
252,40
203
Οχι
Β
Οχι
1.285,40
48
800
0
200
0
0
0
274,00
0
Οχι
Β
Οχι
1.274,00
49
15,36
55
200
0
300
30
50
0
307,20
385
Οχι
Β
Οχι
1.272,20
50
2
19,18
4
800
0
0
60
0
0
383,60
28
Οχι
Β
Οχι
1.271,60
51
2
19,00
4
800
0
0
60
0
0
380,00
28
Οχι
Β
Οχι
1.268,00
52
18,36
14
800
0
0
0
0
0
367,20
98
Οχι
Β
Οχι
1.265,20
53
2
18,56
4
800
0
0
60
0
0
371,20
28
Οχι
Β
Οχι
1.259,20
54
12
3
17,40
800
0
0
110
0
0
348,00
0
Οχι
Β
Οχι
1.258,00
55
ΑΖ958527 ΟχιΟχι Β
12
2
17,70
5
800
0
0
60
0
0
354,00
35
Οχι
Β
Οχι
1.249,00
56
Ρ323416
ΟχιΟχι Β
12
17,90
13
800
0
0
0
0
0
358,00
91
Οχι
Β
Οχι
1.249,00
57
ΕΛΕΝΗ
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ Σ335794
ΟχιΟχι Β
12
2
19,36
800
0
0
60
0
0
387,20
0
Οχι
Β
Οχι
1.247,20
58
264 ΠΑΤΕΡΑΚΗ
ΒΑΣΙΛΕΙΑ
ΜΗΝΑΣ
ΑΗ464180 ΟχιΟχι Β
12
2
16,40
8
800
0
0
60
0
0
328,00
56
Οχι
Β
Οχι
1.244,00
59
155 ΛΑΜΠΡΑΚΗΣ
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΑΑ366091 ΟχιΟχι Β
7
4
10,82
28
425
0
200
0
0
200 216,40
196
Οχι
Β
Οχι
1.237,40
60
320 ΓΙΑΝΝΑ∆ΑΚΗ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΑΗ965551 ΟχιΟχι Β
8
4
2
18,90
14
500
0
200
60
0
0
378,00
98
Οχι
Β
Οχι
1.236,00
61
277 ΒΑΡ∆ΟΥΛΑΚΗ
ΟΛΥΜΠΙΑ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΑΖ976168 ΟχιΟχι Β
12
2
18,79
800
0
0
60
0
0
375,80
0
Οχι
Β
Οχι
1.235,80
62
ΑΕ961649 ΟχιΟχι Β
ΑΣΕΠ : Πίνακας κατάταξης υποψηφίων ορισµένου χρόνου
1
1
4
4 από 26
Φορέας : Υ.ΠΟ.ΠΑΙ.Θ.
ΑΔΑ: Ω8ΡΝ465ΦΘ3-ΩΦΩ
ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ
Υπηρεσία : Αρχαιολογικό Μουσείο Ηρακλείου
Ανακοίνωση :
387/9.2.2015
ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ & ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ
Έδρα Υπηρεσίας : Ηράκλειο Κρήτης
ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ∆Ε
∆ιάρκεια Σύµβασης :Επτά (7) µήνες.
ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ :101
Υπ' αριθµ. Σ.Ο.Χ. : ΣΟΧ1/2015
Α. Π. ΑΜΗ 1746/30.3.2015
ΜΟΝΑ∆ΕΣ
(7)
ΜΟΝΑ∆ΕΣ
(8)
sort ΚΩΛΥΜΑ 8ΜΗΝΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ
sort ΚΥΡΙΟΣ η ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ
sort ΕΝΤΟΠΙΟΤΗΤΑ
sort ΣΥΝΟΛΟ ΜΟΝΑ∆ΩΝ
Σειρά Κατάταξης
Οχι
1.232,00
63
150 354,00
0
Οχι
Β
Οχι
1.229,00
64
356,00
70
Οχι
Β
Οχι
1.226,00
65
0
352,80
0
Οχι
Β
Οχι
1.212,80
66
0
0
300,00
0
Οχι
Β
Οχι
1.210,00
67
0
0
0
332,80
77
Οχι
Β
Οχι
1.209,80
68
0
60
0
0
348,00
0
Οχι
Β
Οχι
1.208,00
69
0
0
0
0
100 306,00
0
Οχι
Β
Οχι
1.206,00
70
800
0
0
110
0
0
294,60
0
Οχι
Β
Οχι
1.204,60
71
800
0
0
0
0
0
396,60
0
Οχι
Β
Οχι
1.196,60
72
500
0
0
30
0
0
267,20
399
Οχι
Β
Οχι
1.196,20
73
18,00
800
0
0
30
0
0
360,00
0
Οχι
Β
Οχι
1.190,00
74
1
18,00
800
0
0
30
0
0
360,00
0
Οχι
Β
Οχι
1.190,00
75
2
16,27
800
0
0
60
0
0
325,40
0
Οχι
Β
Οχι
1.185,40
76
12
19,20
800
0
0
0
0
0
384,00
0
Οχι
Β
Οχι
1.184,00
77
12
19,20
800
0
0
0
0
0
384,00
0
Οχι
Β
Οχι
1.184,00
78
(8)
2
2
ΜΟΝΑ∆ΕΣ
(5)
(7)
ΜΟΝΑ∆ΕΣ
(4)
(6)
ΜΟΝΑ∆ΕΣ
(3)
(5)
ΜΟΝΑ∆ΕΣ
(2)
(4)
ΜΟΝΑ∆ΕΣ
(1)
(2) (3)
ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΣ
(αριθµ. τέκνων)
ΕΜΠΕΙΡΙΑ (σε µήνες)
Β
ΒΑΘΜΟΣ ΒΑΣΙΚΟΥ ΤΙΤΛΟΥ
Οχι
ΤΕΚΝΟ ΜΟΝΟΓΟΝΕΙΚΗΣ
ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ (αρ. τέκνων)
0
ΓΟΝΕΑΣ ΜΟΝΟΓΟΝΕΙΚΗΣ
ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ
(αριθµ. τέκνων)
272,00
ΑΝΗΛΙΚΑ ΤΕΚΝΑ
(αριθµ. ανήλικων τέκνων)
0
(1)
ΤΕΚΝΟ ΠΟΛΥΤΕΚΝΗΣ
ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ (αρ. τέκνων)
ΜΟΝΑ∆ΕΣ
(6)
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
13,60
800
0
0
60
100
17,70
575
0
150
0
0
800
0
0
0
0
0
17,64
800
0
0
60
0
15,00
800
0
0
110
800
0
0
17,40
800
0
15,30
800
14,73
19,83
269 ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ
ΜΑΡΙΑ
ΣΩΚΡΑΤΗΣ
225 ΜΥΡΩΝΑΚΗ
ΚΥΡΙΑΚΗ
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣΧ849896
ΟχιΟχι Β
9
81 ΦΡΥΣΟΥΛΗ
ΜΑΡΙΑ
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ Τ904839
ΟχιΟχι Β
12
99 ΣΜΥΡΝΑΚΗ
ΓΕΩΡΓΙΑ
ΜΑΡΙΝΟΣ
ΑΒ483439 ΟχιΟχι Β
12
2
75 ΣΚΟΥΛΑΣ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΜΥΡΩΝ
ΑΕ970380 ΟχιΟχι Β
12
3
299 ΜΑΛΑΓΑΡ∆ΗΣ
ΣΤΑΥΡΟΣ
ΠΕΡΙΚΛΗΣ
Ρ835626
ΟχιΟχι Β
12
14 ΚΟΚΚΙΝΗ
ΜΑΡΙΑ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΑΗ463501 ΟχιΟχι Β
12
82 ΣΠΑΝΟΥ
ΙΩΑΝΝΑ-ΣΟΦΙΑΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΑΒ195906 ΟχιΟχι Β
12
108 ΣΤΑΥΡΑΚΑΚΗ
ΕΙΡΗΝΗ
Π162624
ΟχιΟχι Β
12
186 ΜΑΡΓΑΡΙΤΑΚΗ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
Χ349848
ΟχιΟχι Β
12
346 ΚΑΛΑΙΤΖΑΚΗ
ΜΑΡΙΑ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΑΙ957578 ΟχιΟχι Β
8
1
13,36
74 ΒΕΝΙΑΝΑΚΗ
ΒΑΣΙΛΕΙΑ
ΙΩΑΝΝΗΣΦ250602
Φ250602
ΟχιΟχι Β
12
1
361 ΜΗΛΙΑΡΑ
ΜΑΡΙΑ
ΑΝΤ
Σ428044
ΟχιΟχι Β
12
93 ΚΕΦΑΛΑ
ΚΥΡΙΑΚΗ
ΙΩΑΝΝΗΣ
Τ325099
ΟχιΟχι Β
12
37 ΚΑΒΡΟΧΩΡΙΑΝΟΥ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣΡ318300
ΟχιΟχι Β
160 ΚΑΡΑΝ∆ΙΝΑΚΗ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣΑΖ957417 ΟχιΟχι Β
ΣΑΒΒΑΣ
ΑΚ477429 ΟχιΟχι Β
ΚΡΙΤΗΡΙΑ
ΧΡΟΝΟΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ
(σε µήνες)
ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ(1) / ΣΕΙΡΑ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ
ΕΝΤΟΠΙΟΤΗΤΑ
ΚΩΛΥΜΑ 8ΜΗΝΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ
ΑΡΙΘΜ.
ΤΑΥΤΟΤ.
ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΟΣ
ΟΝΟΜΑ
ΕΠΩΝΥΜΟ
Α.Μ.
Ειδικότητα : ∆Ε ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΦΥΛΑΚΩΝ
ΑΣΕΠ : Πίνακας κατάταξης υποψηφίων ορισµένου χρόνου
12
3
3
17,80
16,64
2
2
3
10
11
57
5 από 26
Φορέας : Υ.ΠΟ.ΠΑΙ.Θ.
ΑΔΑ: Ω8ΡΝ465ΦΘ3-ΩΦΩ
ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ
Υπηρεσία : Αρχαιολογικό Μουσείο Ηρακλείου
Ανακοίνωση :
387/9.2.2015
ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ & ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ
Έδρα Υπηρεσίας : Ηράκλειο Κρήτης
ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ∆Ε
∆ιάρκεια Σύµβασης :Επτά (7) µήνες.
ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ :101
Υπ' αριθµ. Σ.Ο.Χ. : ΣΟΧ1/2015
Α. Π. ΑΜΗ 1746/30.3.2015
ΜΟΝΑ∆ΕΣ
(4)
ΜΟΝΑ∆ΕΣ
(5)
ΜΟΝΑ∆ΕΣ
(6)
ΜΟΝΑ∆ΕΣ
(7)
ΜΟΝΑ∆ΕΣ
(8)
sort ΚΩΛΥΜΑ 8ΜΗΝΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ
sort ΚΥΡΙΟΣ η ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ
sort ΕΝΤΟΠΙΟΤΗΤΑ
sort ΣΥΝΟΛΟ ΜΟΝΑ∆ΩΝ
Σειρά Κατάταξης
1.184,00
79
2
16,09
800
0
0
60
0
0
321,80
0
Οχι
Β
Οχι
1.181,80
80
12
1
15,60
800
0
0
30
0
0
312,00
35
Οχι
Β
Οχι
1.177,00
81
ΟχιΟχι Β
12
2
15,73
800
0
0
60
0
0
314,60
0
Οχι
Β
Οχι
1.174,60
82
ΟχιΟχι Β
9
2
14,30
575
0
200
60
0
0
286,00
49
Οχι
Β
Οχι
1.170,00
83
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΑΒ479661 ΟχιΟχι Β
12
18,45
800
0
0
0
0
0
369,00
0
Οχι
Β
Οχι
1.169,00
84
219 ΣΚΑΝ∆ΑΛΗ
ΝΙΚΗ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΑΒ186603 ΟχιΟχι Β
12
18,40
800
0
0
0
0
0
368,00
0
Οχι
Β
Οχι
1.168,00
85
317 ΣΤΕΦΑΝΑΚΗΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΜΙΧΑΗΛ
ΑΙ439282 ΟχιΟχι Β
12
2
13,55
800
0
0
60
0
0
271,00
35
Οχι
Β
Οχι
1.166,00
86
209 ΠΟΛΥ∆ΩΡΟΥ
ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ
∆ΗΜΟΣ
Ρ398593
ΟχιΟχι Β
12
2
15,30
800
0
0
60
0
0
306,00
0
Οχι
Β
Οχι
1.166,00
87
338 ΒΑΜΒΟΥΚΑΚΗ
∆ΗΜΗΤΡΑ
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΑΚ467818 ΟχιΟχι Β
12
2
15,28
800
0
0
60
0
0
305,60
0
Οχι
Β
Οχι
1.165,60
88
106 ΜΑΝΙΟΥ∆ΑΚΗ
ΜΑΡΙΑ
ΜΑΤΘΑΙΟΣ
Ρ316734
ΟχιΟχι Β
12
1
15,36
800
0
0
30
0
0
307,20
28
Οχι
Β
Οχι
1.165,20
89
24 ΜΑΛΛΙ∆Η
ΓΕΩΡΓΙΑ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΑΙ438533 ΟχιΟχι Β
12
18,22
800
0
0
0
0
0
364,40
0
Οχι
Β
Οχι
1.164,40
90
336 ΧΡΕΙΑΖΟΜΕΝΟΥ
ΕΛΕΝΗ
ΜΙΧΑΗΛ
ΑΚ734967 ΟχιΟχι Β
12
18,20
800
0
0
0
0
0
364,00
0
Οχι
Β
Οχι
1.164,00
91
267 ΚΑΡΝΗ
ΕΙΡΗΝΗ
ΜΙΧΑΗΛ
Σ413184
ΟχιΟχι Β
9
1
575
0
0
30
50
0
332,80
175
Οχι
Β
Οχι
1.162,80
92
252 ΑΝΥΦΑΝΤΑΚΗ
ΞΑΝΘΙΠΠΗ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΑΙ941368 ΟχιΟχι Β
12
1
16,50
800
0
0
30
0
0
330,00
0
Οχι
Β
Οχι
1.160,00
93
50 ΚΟΠΙ∆ΑΚΗ
ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΑΗ969829 ΟχιΟχι Β
12
17,90
800
0
0
0
0
0
358,00
0
Οχι
Β
Οχι
1.158,00
94
147 ΠΑΠΑ∆ΑΚΗ
ΒΑΣΟΥΛΑ
ΑΓΓΕΛΟΣ
Ξ947223
ΟχιΟχι Β
12
ΙΩΑΝΝΑ
ΜΙΧΑΗΛ
ΑΒ957255 ΟχιΟχι Β
210 ΛΙΑΝΑΚΗ
ΕΛΕΝΗ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Ξ931125
378 ΚΑΛΕΜΑΚΗ
ΠΕΛΑΓΙΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Ρ486257
256 ΠΕΤΡΑΚΗ
1 ΞΥΛΟΥΡΗ
ΑΣΕΠ : Πίνακας κατάταξης υποψηφίων ορισµένου χρόνου
(2) (3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΣ
(αριθµ. τέκνων)
ΟΝΟΜΑ
12
ΕΜΠΕΙΡΙΑ (σε µήνες)
Οχι
ΑΗ071352 ΟχιΟχι Β
ΒΑΘΜΟΣ ΒΑΣΙΚΟΥ ΤΙΤΛΟΥ
Β
ΣΤΕΦΑΝΟΣ
ΤΕΚΝΟ ΜΟΝΟΓΟΝΕΙΚΗΣ
ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ (αρ. τέκνων)
Οχι
ΜΑΡΙΑ
ΓΟΝΕΑΣ ΜΟΝΟΓΟΝΕΙΚΗΣ
ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ
(αριθµ. τέκνων)
0
255 ΠΑΠΟΥΤΣΑΚΗ
ΑΝΗΛΙΚΑ ΤΕΚΝΑ
(αριθµ. ανήλικων τέκνων)
384,00
(1)
ΤΕΚΝΟ ΠΟΛΥΤΕΚΝΗΣ
ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ (αρ. τέκνων)
0
ΧΡΟΝΟΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ
(σε µήνες)
0
ΕΝΤΟΠΙΟΤΗΤΑ
0
ΚΩΛΥΜΑ 8ΜΗΝΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ
0
ΑΡΙΘΜ.
ΤΑΥΤΟΤ.
0
ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΟΣ
800
ΕΠΩΝΥΜΟ
19,20
Α.Μ.
ΜΟΝΑ∆ΕΣ
(3)
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
ΜΟΝΑ∆ΕΣ
(2)
ΚΡΙΤΗΡΙΑ
ΜΟΝΑ∆ΕΣ
(1)
ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ(1) / ΣΕΙΡΑ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ
Ειδικότητα : ∆Ε ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΦΥΛΑΚΩΝ
4
1
16,64
5
7
5
4
25
6 από 26
Φορέας : Υ.ΠΟ.ΠΑΙ.Θ.
ΑΔΑ: Ω8ΡΝ465ΦΘ3-ΩΦΩ
ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ
Υπηρεσία : Αρχαιολογικό Μουσείο Ηρακλείου
Ανακοίνωση :
387/9.2.2015
ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ & ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ
Έδρα Υπηρεσίας : Ηράκλειο Κρήτης
ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ∆Ε
∆ιάρκεια Σύµβασης :Επτά (7) µήνες.
ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ :101
Υπ' αριθµ. Σ.Ο.Χ. : ΣΟΧ1/2015
Α. Π. ΑΜΗ 1746/30.3.2015
ΜΟΝΑ∆ΕΣ
(4)
ΜΟΝΑ∆ΕΣ
(5)
ΜΟΝΑ∆ΕΣ
(6)
ΜΟΝΑ∆ΕΣ
(7)
ΜΟΝΑ∆ΕΣ
(8)
sort ΚΩΛΥΜΑ 8ΜΗΝΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ
sort ΚΥΡΙΟΣ η ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ
sort ΕΝΤΟΠΙΟΤΗΤΑ
sort ΣΥΝΟΛΟ ΜΟΝΑ∆ΩΝ
Σειρά Κατάταξης
Οχι
1.152,00
95
2
15,81
575
0
200
60
0
0
316,20
0
Οχι
Β
Οχι
1.151,20
96
12
3
12,00
800
0
0
110
0
0
240,00
0
Οχι
Β
Οχι
1.150,00
97
12
1
16,00
800
0
0
30
0
0
320,00
0
Οχι
Β
Οχι
1.150,00
98
17,50
800
0
0
0
0
0
350,00
0
Οχι
Β
Οχι
1.150,00
99
800
0
0
30
0
0
284,40
35
Οχι
Β
Οχι
1.149,40 100
17,43
800
0
0
0
0
0
348,60
0
Οχι
Β
Οχι
1.148,60 101
17,40
800
0
0
0
0
0
348,00
0
Οχι
Β
Οχι
1.148,00 102
800
0
0
30
0
0
267,20
49
Οχι
Β
Οχι
1.146,20 103
14,80
800
0
0
0
0
50
296,00
0
Οχι
Β
Οχι
1.146,00 104
12
17,30
800
0
0
0
0
0
346,00
0
Οχι
Β
Οχι
1.146,00 105
ΟχιΟχι Β
12
17,20
800
0
0
0
0
0
344,00
0
Οχι
Β
Οχι
1.144,00 106
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ Χ851253
ΟχιΟχι Β
12
17,20
800
0
0
0
0
0
344,00
0
Οχι
Β
Οχι
1.144,00 107
ΕΛΕΝΗ
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ Τ904944
ΟχιΟχι Β
12
17,10
800
0
0
0
0
0
342,00
0
Οχι
Β
Οχι
1.142,00 108
32 ΠΑΤΤΑΚΟΥ
ΑΡΓΥΡΗ
ΜΑΡΙΝΟΣ
Τ322441
ΟχιΟχι Β
12
13,36
10
800
0
0
0
0
0
267,20
70
Οχι
Β
Οχι
1.137,20 109
53 ΛΑΜΠΡΑΚΗΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΚΩΝ/ΝΟΣ
Χ858855
ΟχιΟχι Β
12
15,80
3
800
0
0
0
0
0
316,00
21
Οχι
Β
Οχι
1.137,00 110
ΑΓΓΕΛΙΚΗ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΑΒ969036 ΟχιΟχι Β
9
44 ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗ
ΠΟΛΥΞΕΝΗ
ΑΡΓΥΡΗΣ
ΑΚ744503 ΟχιΟχι Β
360 ΒΕΙΣΑΚΗ
ΑΝΝΑ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΑΒ481145 ΟχιΟχι Β
239 ΤΖΩΡΤΖΑΚΑΚΗΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
Χ852131
ΟχιΟχι Β
12
65 ΚΑΡΑΚΑΤΣΑΝΗ
ΕΛΕΝΗ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΑΙ944122 ΟχιΟχι Β
12
227 ΧΑΛΚΙΑ∆ΑΚΗ
ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
ΖΑΧΑΡΙΑΣ
ΑΕ962213 ΟχιΟχι Β
12
334 ΑΝΑΣΤΑΣΑΚΗ
ΓΕΩΡΓΙΑ-ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
ΑΗ968672 ΟχιΟχι Β
12
40 ΚΟΥΒΙ∆Η
ΓΕΩΡΓΙΑ
ΣΩΚΡΑΤΗΣ-ΦΡΑΓΓΟΣ
ΑΜ464333 ΟχιΟχι Β
12
400 ΦΡΑΓΚΟΣ
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΣΑΒΒΑ
ΑΙ954681 ΟχιΟχι Β
12
286 ΜΑΥΡΑΚΗ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΑΚ580657 ΟχιΟχι Β
193 ∆ΡΑΚΟΥΛΑΚΗ
ΕΥΣΤΡΑΤΙΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Φ252277
296 ΓΙΑΚΟΥΜΑΚΗ
ΑΡΓΥΡΩ
90 ΣΑΡΑΝΤΟΥΛΑΚΗ
ΑΣΕΠ : Πίνακας κατάταξης υποψηφίων ορισµένου χρόνου
(2) (3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΣ
(αριθµ. τέκνων)
ΟΝΟΜΑ
Α.Μ.
370 ΒΡΕΝΤΖΟΥ
ΕΜΠΕΙΡΙΑ (σε µήνες)
Β
12
ΒΑΘΜΟΣ ΒΑΣΙΚΟΥ ΤΙΤΛΟΥ
Οχι
ΑΙ949337 ΟχιΟχι Β
ΤΕΚΝΟ ΜΟΝΟΓΟΝΕΙΚΗΣ
ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ (αρ. τέκνων)
0
ΖΑΧΑΡΙΑΣ
ΓΟΝΕΑΣ ΜΟΝΟΓΟΝΕΙΚΗΣ
ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ
(αριθµ. τέκνων)
352,00
345 ΠΑΠΑ∆ΟΓΙΩΡΓΑΚΗΣ ΠΕΤΡΟΣ
ΑΝΗΛΙΚΑ ΤΕΚΝΑ
(αριθµ. ανήλικων τέκνων)
0
(1)
ΤΕΚΝΟ ΠΟΛΥΤΕΚΝΗΣ
ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ (αρ. τέκνων)
0
ΧΡΟΝΟΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ
(σε µήνες)
0
ΕΝΤΟΠΙΟΤΗΤΑ
0
ΚΩΛΥΜΑ 8ΜΗΝΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ
0
ΑΡΙΘΜ.
ΤΑΥΤΟΤ.
800
ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΟΣ
17,60
ΕΠΩΝΥΜΟ
ΜΟΝΑ∆ΕΣ
(3)
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
ΜΟΝΑ∆ΕΣ
(2)
ΚΡΙΤΗΡΙΑ
ΜΟΝΑ∆ΕΣ
(1)
ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ(1) / ΣΕΙΡΑ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ
Ειδικότητα : ∆Ε ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΦΥΛΑΚΩΝ
4
1
14,22
13,36
1
1
5
7
7 από 26
Φορέας : Υ.ΠΟ.ΠΑΙ.Θ.
ΑΔΑ: Ω8ΡΝ465ΦΘ3-ΩΦΩ
ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ
Υπηρεσία : Αρχαιολογικό Μουσείο Ηρακλείου
Ανακοίνωση :
387/9.2.2015
ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ & ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ
Έδρα Υπηρεσίας : Ηράκλειο Κρήτης
ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ∆Ε
∆ιάρκεια Σύµβασης :Επτά (7) µήνες.
ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ :101
Υπ' αριθµ. Σ.Ο.Χ. : ΣΟΧ1/2015
Α. Π. ΑΜΗ 1746/30.3.2015
ΑΝ∆ΡΟΜΑΧΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ Χ354206
5 ΒΟΓΙΑΤΖΑΚΗΣ
ΟχιΟχι Β
9
0
336,40
0
Οχι
Β
Οχι
1.136,40 111
1
15,30
800
0
0
30
0
0
306,00
0
Οχι
Β
Οχι
1.136,00 112
4
12,55
575
200
0
110
0
0
251,00
0
Οχι
Β
Οχι
1.136,00 113
16,73
800
0
0
0
0
0
334,60
0
Οχι
Β
Οχι
1.134,60 114
13,70
800
0
0
60
0
0
274,00
0
Οχι
Β
Οχι
1.134,00 115
(5)
(6)
(7)
(8)
ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΣ
(αριθµ. τέκνων)
(4)
4
Σειρά Κατάταξης
0
(2) (3)
sort ΣΥΝΟΛΟ ΜΟΝΑ∆ΩΝ
0
ΕΜΠΕΙΡΙΑ (σε µήνες)
0
ΒΑΘΜΟΣ ΒΑΣΙΚΟΥ ΤΙΤΛΟΥ
0
ΤΕΚΝΟ ΜΟΝΟΓΟΝΕΙΚΗΣ
ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ (αρ. τέκνων)
800
ΓΟΝΕΑΣ ΜΟΝΟΓΟΝΕΙΚΗΣ
ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ
(αριθµ. τέκνων)
16,82
ΑΝΗΛΙΚΑ ΤΕΚΝΑ
(αριθµ. ανήλικων τέκνων)
sort ΕΝΤΟΠΙΟΤΗΤΑ
350 ΣΤΡΑΤΑΚΗ
sort ΚΥΡΙΟΣ η ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ
12
sort ΚΩΛΥΜΑ 8ΜΗΝΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ
ΑΚ477968 ΟχιΟχι Β
ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ
ΜΟΝΑ∆ΕΣ
(8)
ΕΛΕΝΗ
ΜΟΝΑ∆ΕΣ
(7)
58 ΚΑΝΑΒΑΡΑΚΗ
ΜΟΝΑ∆ΕΣ
(6)
12
ΜΟΝΑ∆ΕΣ
(5)
ΟχιΟχι Β
ΜΟΝΑ∆ΕΣ
(4)
Σ865748
ΜΟΝΑ∆ΕΣ
(3)
ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ-ΑΛΕΞΙΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΜΟΝΑ∆ΕΣ
(2)
198 ΣΥΜΕΩΝΙ∆ΗΣ
ΤΕΚΝΟ ΠΟΛΥΤΕΚΝΗΣ
ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ (αρ. τέκνων)
(1)
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
ΜΟΝΑ∆ΕΣ
(1)
ΚΡΙΤΗΡΙΑ
ΧΡΟΝΟΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ
(σε µήνες)
ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ(1) / ΣΕΙΡΑ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ
ΕΝΤΟΠΙΟΤΗΤΑ
ΚΩΛΥΜΑ 8ΜΗΝΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ
ΑΡΙΘΜ.
ΤΑΥΤΟΤ.
ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΟΣ
ΟΝΟΜΑ
Α.Μ.
ΕΠΩΝΥΜΟ
Ειδικότητα : ∆Ε ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΦΥΛΑΚΩΝ
ΜΑΡΙΟΣ
ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ
ΑΗ962165 ΟχιΟχι Β
12
175 ΒΑΣΙΛΑΚΗ
ΕΙΡΗΝΗ
ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ-ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΑΒ962218 ΟχιΟχι Β
12
116 ΓΡΥΛΛΑΚΗ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ Χ849884
ΟχιΟχι Β
12
16,60
800
0
0
0
0
0
332,00
0
Οχι
Β
Οχι
1.132,00 116
236 ΦΡΑΓΚΙΑ∆ΑΚΗ
ΣΟΦΙΑ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ Π888535
ΟχιΟχι Β
12
16,60
800
0
0
0
0
0
332,00
0
Οχι
Β
Οχι
1.132,00 117
387 ΚΟΠΑΝΑ
ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΑΙ944340 ΟχιΟχι Β
12
2
13,55
800
0
0
60
0
0
271,00
0
Οχι
Β
Οχι
1.131,00 118
258 ΧΟΧΛΑ∆ΑΚΗ
ΑΝΤΩΝΙΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΑΒ482183 ΟχιΟχι Β
8
2
18,36
500
0
0
60
0
0
367,20
203
Οχι
Β
Οχι
1.130,20 119
43 ΧΑΤΖΗΜΑΡΚΟΥ
ΣΟΦΙΑ
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΚ744676 ΟχιΟχι Β
12
1
15,00
800
0
0
30
0
0
300,00
0
Οχι
Β
Οχι
1.130,00 120
38 ΡΟΓ∆ΑΚΗ
ΧΡΥΣΑΝΘΗ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΑΚ469634 ΟχιΟχι Β
12
16,45
800
0
0
0
0
0
329,00
0
Οχι
Β
Οχι
1.129,00 121
25 ΣΑΡΡΗ
∆ΕΣΠΟΙΝΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Χ855536
ΟχιΟχι Β
12
13,38
800
0
0
60
0
0
267,60
0
Οχι
Β
Οχι
1.127,60 122
271 ∆ΑΚΟΥ
ΟΛΓΑ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΑΙ712402 ΟχιΟχι Β
12
16,30
800
0
0
0
0
0
326,00
0
Οχι
Β
Οχι
1.126,00 123
6 ΚΑΣΣΩΤΑΚΗ
ΜΑΡΙΑ
ΜΙΧΑΗΛ
ΑΑ367689 ΟχιΟχι Β
12
14,60
800
0
0
30
0
0
292,00
0
Οχι
Β
Οχι
1.122,00 124
78 ΣΟΛΑΚΑΚΗ
ΕΙΡΗΝΗ-ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΗ
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΒ480322 ΟχιΟχι Β
12
16,10
800
0
0
0
0
0
322,00
0
Οχι
Β
Οχι
1.122,00 125
335 ΚΑΡΧΙΛΑΚΗ
ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
12
16,10
800
0
0
0
0
0
322,00
0
Οχι
Β
Οχι
1.122,00 126
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΑΒ480189 ΟχιΟχι Β
ΑΣΕΠ : Πίνακας κατάταξης υποψηφίων ορισµένου χρόνου
2
2
1
29
8 από 26
Φορέας : Υ.ΠΟ.ΠΑΙ.Θ.
ΑΔΑ: Ω8ΡΝ465ΦΘ3-ΩΦΩ
ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ
Υπηρεσία : Αρχαιολογικό Μουσείο Ηρακλείου
Ανακοίνωση :
387/9.2.2015
ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ & ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ
Έδρα Υπηρεσίας : Ηράκλειο Κρήτης
ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ∆Ε
∆ιάρκεια Σύµβασης :Επτά (7) µήνες.
ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ :101
Υπ' αριθµ. Σ.Ο.Χ. : ΣΟΧ1/2015
Α. Π. ΑΜΗ 1746/30.3.2015
ΜΟΝΑ∆ΕΣ
(6)
ΜΟΝΑ∆ΕΣ
(7)
ΜΟΝΑ∆ΕΣ
(8)
sort ΚΩΛΥΜΑ 8ΜΗΝΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ
sort ΚΥΡΙΟΣ η ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ
sort ΕΝΤΟΠΙΟΤΗΤΑ
0
0
0
0
0
320,00
0
Οχι
Β
Οχι
1.120,00 128
14,30
800
0
0
30
0
0
286,00
0
Οχι
Β
Οχι
1.116,00 129
12
15,80
800
0
0
0
0
0
316,00
0
Οχι
Β
Οχι
1.116,00 130
ΑΕ463005 ΟχιΟχι Β
12
15,70
800
0
0
0
0
0
314,00
0
Οχι
Β
Οχι
1.114,00 131
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΑΚ467090 ΟχιΟχι Β
10
650
0
0
30
0
0
348,00
84
Οχι
Β
Οχι
1.112,00 132
52 ΚΡΑΣΣΑ
ΚΥΡΙΑΚΗ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΑΙ949369 ΟχιΟχι Β
12
15,50
800
0
0
0
0
0
310,00
0
Οχι
Β
Οχι
1.110,00 133
203 ΓΡΗΓΟΡΑΚΗ
ΜΑΡΙΑ-ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΑΑ492028 ΟχιΟχι Β
12
15,50
800
0
0
0
0
0
310,00
0
Οχι
Β
Οχι
1.110,00 134
20 ΝΙΚΑΚΗ
ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΑΕ969358 ΟχιΟχι Β
12
15,30
800
0
0
0
0
0
306,00
0
Οχι
Β
Οχι
1.106,00 135
115 ΒΑΒΕΛΙ∆ΟΥ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΑΙ452876 ΟχιΟχι Β
12
15,30
800
0
0
0
0
0
306,00
0
Οχι
Β
Οχι
1.106,00 136
39 ΚΟΥΒΙ∆Η
ΙΩΑΝΝΑ
ΣΩΚΡΑΤΗΣ-ΦΡΑΓΓΟΣ
ΑΗ464218 ΟχιΟχι Β
12
800
0
0
30
0
0
260,00
14
Οχι
Β
Οχι
1.104,00 137
375 ΤΣΙΡΙΝ∆ΑΝΗ
ΑΡΤΕΜΗ
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣΑΜ460771 ΟχιΟχι Β
12
15,20
800
0
0
0
0
0
304,00
0
Οχι
Β
Οχι
1.104,00 138
162 ΚΟΝΤΟΥ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΑΚ745059 ΟχιΟχι Β
12
15,08
800
0
0
0
0
0
301,60
0
Οχι
Β
Οχι
1.101,60 139
316 ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗ
ΧΡΥΣΟΥΛΑ
ΜΙΧΑΗΛ
ΑΑ373475 ΟχιΟχι Β
12
15,07
800
0
0
0
0
0
301,40
0
Οχι
Β
Οχι
1.101,40 140
388 ΚΟΝΤΑΚΗ
ΜΑΡΙΑ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΑΒ180569 ΟχιΟχι Β
12
12,20
800
0
0
0
0
0
244,00
56
Οχι
Β
Οχι
1.100,00 141
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
12
15,00
800
0
0
0
0
0
300,00
0
Οχι
Β
Οχι
1.100,00 142
ΜΙΧΑΗΛ
ΑΙ446151 ΟχιΟχι Β
12
220 ΜΑΝΟΥΡΑΣ
ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ
ΜΙΧΑΗΛ
Σ866178
ΟχιΟχι Β
12
137 ΜΥΡΘΙΑΝΟΥ
ΣΤΥΛΙΑΝΗ
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΑΑ373326 ΟχιΟχι Β
86 ΤΣΑΤΣΑΚΗΣ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
374 ΣΑΓΙΑΝΝΗΣ
295 ΣΤΡΑΒΟΣΚΟΥΦΟΥ ΜΑΛΑΜΑ
ΑΚ476655 ΟχιΟχι Β
ΑΣΕΠ : Πίνακας κατάταξης υποψηφίων ορισµένου χρόνου
ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΣ
(αριθµ. τέκνων)
Α.Μ.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
2
1
1
1
(7)
(8)
17,20
6
17,40
13,00
12
2
8
9 από 26
Σειρά Κατάταξης
ΜΟΝΑ∆ΕΣ
(5)
800
383 ΑΝΤΩΝΑΚΗΣ
2
(6)
sort ΣΥΝΟΛΟ ΜΟΝΑ∆ΩΝ
ΜΟΝΑ∆ΕΣ
(4)
16,00
9
(5)
ΕΜΠΕΙΡΙΑ (σε µήνες)
1.121,00 127
ΑΗ969105 ΟχιΟχι Β
(4)
ΒΑΘΜΟΣ ΒΑΣΙΚΟΥ ΤΙΤΛΟΥ
Οχι
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
(2) (3)
ΤΕΚΝΟ ΜΟΝΟΓΟΝΕΙΚΗΣ
ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ (αρ. τέκνων)
Β
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΓΟΝΕΑΣ ΜΟΝΟΓΟΝΕΙΚΗΣ
ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ
(αριθµ. τέκνων)
Οχι
285 ΜΑΛΤΕΖΑΚΗ
ΑΝΗΛΙΚΑ ΤΕΚΝΑ
(αριθµ. ανήλικων τέκνων)
42
(1)
ΤΕΚΝΟ ΠΟΛΥΤΕΚΝΗΣ
ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ (αρ. τέκνων)
344,00
ΧΡΟΝΟΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ
(σε µήνες)
0
ΕΝΤΟΠΙΟΤΗΤΑ
100
ΚΩΛΥΜΑ 8ΜΗΝΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ
60
ΑΡΙΘΜ.
ΤΑΥΤΟΤ.
0
ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΟΣ
0
ΟΝΟΜΑ
575
ΕΠΩΝΥΜΟ
ΜΟΝΑ∆ΕΣ
(3)
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
ΜΟΝΑ∆ΕΣ
(2)
ΚΡΙΤΗΡΙΑ
ΜΟΝΑ∆ΕΣ
(1)
ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ(1) / ΣΕΙΡΑ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ
Ειδικότητα : ∆Ε ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΦΥΛΑΚΩΝ
Φορέας : Υ.ΠΟ.ΠΑΙ.Θ.
ΑΔΑ: Ω8ΡΝ465ΦΘ3-ΩΦΩ
ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ
Υπηρεσία : Αρχαιολογικό Μουσείο Ηρακλείου
Ανακοίνωση :
387/9.2.2015
ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ & ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ
Έδρα Υπηρεσίας : Ηράκλειο Κρήτης
ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ∆Ε
∆ιάρκεια Σύµβασης :Επτά (7) µήνες.
ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ :101
Υπ' αριθµ. Σ.Ο.Χ. : ΣΟΧ1/2015
Α. Π. ΑΜΗ 1746/30.3.2015
ΜΟΝΑ∆ΕΣ
(6)
ΜΟΝΑ∆ΕΣ
(7)
ΜΟΝΑ∆ΕΣ
(8)
sort ΚΩΛΥΜΑ 8ΜΗΝΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ
sort ΚΥΡΙΟΣ η ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ
sort ΕΝΤΟΠΙΟΤΗΤΑ
Οχι
1.098,00 143
235 ΠΑΠΑ∆ΗΜΗΤΡΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
Ρ828180
ΟχιΟχι Β
12
14,73
800
0
0
0
0
0
294,60
0
Οχι
Β
Οχι
1.094,60 144
11 ΣΑΜΠΑΘΙΑΝΑΚΗ
ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ Χ352082
ΟχιΟχι Β
12
14,70
800
0
0
0
0
0
294,00
0
Οχι
Β
Οχι
1.094,00 145
313 ΝΟΥΡΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ-ΑΓΓΕΛΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΑΜ464529 ΟχιΟχι Β
11
18,40
725
0
0
0
0
0
368,00
0
Οχι
Β
Οχι
1.093,00 146
64 ΚΑΠΕΛΩΝΗ
ΑΡΙΑ∆ΝΗ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Χ346572
ΟχιΟχι Β
12
13,10
800
0
0
30
0
0
262,00
0
Οχι
Β
Οχι
1.092,00 147
274 ΚΑΤΣΑΡΑ
ΙΩΑΝΝΑ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ Χ815609
ΟχιΟχι Β
12
14,30
800
0
0
0
0
0
286,00
0
Οχι
Β
Οχι
1.086,00 148
122 ΣΧΟΙΝΑΡΑΚΗ
ΜΑΡΙΑ
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ Χ357862
ΟχιΟχι Β
10
650
0
0
60
0
0
312,00
63
Οχι
Β
Οχι
1.085,00 149
293 ΤΖΙΡΑΚΗ
ΜΑΡΙΑ
ΑΝ∆ΡΕΑΣ
Π234493
ΟχιΟχι Β
12
14,13
800
0
0
0
0
0
282,60
0
Οχι
Β
Οχι
1.082,60 150
382 ΓΙΑΝΝΑ∆ΑΚΗ
ΓΕΩΡΓΙΑ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ Ρ829531
ΟχιΟχι Β
7
18,80
425
0
0
0
0
0
376,00
280
Οχι
Β
Οχι
1.081,00 151
120 ΣΗΦΑΚΑΚΗ
ΧΡΥΣΗ
ΙΩΑΝΝΗΣ
Τ902077
ΟχιΟχι Β
7
23 ΚΟΖΥΡΑΚΗ
ΘΕΟ∆ΟΣΙΑ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΑΒ961140 ΟχιΟχι Β
12
18 ΣΤΑΥΡΟΥΛΑΚΗ
ΜΑΡΙΑ
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΑΙ438158 ΟχιΟχι Β
17 ΛΥ∆ΑΚΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ
Χ350018
244 ΑΠΛΑ∆Α
∆ΕΣΠΟΙΝΑ
343 ΑΓΚΟΠΤΖΑΝΙΑΝ
351 ΣΙΩΖΙΟΥ
(5)
(6)
(7)
(8)
ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΣ
(αριθµ. τέκνων)
Α.Μ.
(4)
1
2
15,60
9
40
Σειρά Κατάταξης
ΜΟΝΑ∆ΕΣ
(5)
Β
(2) (3)
sort ΣΥΝΟΛΟ ΜΟΝΑ∆ΩΝ
ΜΟΝΑ∆ΕΣ
(4)
Οχι
ΕΜΠΕΙΡΙΑ (σε µήνες)
0
ΒΑΘΜΟΣ ΒΑΣΙΚΟΥ ΤΙΤΛΟΥ
298,00
ΤΕΚΝΟ ΜΟΝΟΓΟΝΕΙΚΗΣ
ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ (αρ. τέκνων)
0
ΓΟΝΕΑΣ ΜΟΝΟΓΟΝΕΙΚΗΣ
ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ
(αριθµ. τέκνων)
0
ΑΝΗΛΙΚΑ ΤΕΚΝΑ
(αριθµ. ανήλικων τέκνων)
0
(1)
ΤΕΚΝΟ ΠΟΛΥΤΕΚΝΗΣ
ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ (αρ. τέκνων)
0
ΧΡΟΝΟΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ
(σε µήνες)
0
ΕΝΤΟΠΙΟΤΗΤΑ
800
ΚΩΛΥΜΑ 8ΜΗΝΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ
14,90
ΑΡΙΘΜ.
ΤΑΥΤΟΤ.
12
ΕΥΜΟΡΦΙΑ
ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΟΣ
ΟχιΟχι Β
174 ΒΑΣΙΛΑΚΗ
ΟΝΟΜΑ
ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ-ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Χ849727
ΕΠΩΝΥΜΟ
ΜΟΝΑ∆ΕΣ
(3)
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
ΜΟΝΑ∆ΕΣ
(2)
ΚΡΙΤΗΡΙΑ
ΜΟΝΑ∆ΕΣ
(1)
ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ(1) / ΣΕΙΡΑ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ
Ειδικότητα : ∆Ε ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΦΥΛΑΚΩΝ
3
17,27
425
0
200
110
0
0
345,40
0
Οχι
Β
Οχι
1.080,40 152
1
12,50
800
0
0
30
0
0
250,00
0
Οχι
Β
Οχι
1.080,00 153
12
14,00
800
0
0
0
0
0
280,00
0
Οχι
Β
Οχι
1.080,00 154
ΟχιΟχι Β
11
15,90
725
0
0
0
0
0
318,00
35
Οχι
Β
Οχι
1.078,00 155
ΕΠΑΜΕΙΝΩΝ∆Ας
Φ252405
ΟχιΟχι Β
12
13,60
800
0
0
0
0
0
272,00
0
Οχι
Β
Οχι
1.072,00 156
ΕΛΙΣΑΠΕΤ
ΑΖΑΡΙΚ
Λ019807
ΟχιΟχι Β
12
13,60
800
0
0
0
0
0
272,00
0
Οχι
Β
Οχι
1.072,00 157
ΣΟΥΖΑΝΑ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Χ291350
ΟχιΟχι Β
12
11,80
800
0
0
0
0
0
236,00
35
Οχι
Β
Οχι
1.071,00 158
ΑΣΕΠ : Πίνακας κατάταξης υποψηφίων ορισµένου χρόνου
4
5
5
10 από 26
Φορέας : Υ.ΠΟ.ΠΑΙ.Θ.
ΑΔΑ: Ω8ΡΝ465ΦΘ3-ΩΦΩ
ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ
Υπηρεσία : Αρχαιολογικό Μουσείο Ηρακλείου
Ανακοίνωση :
387/9.2.2015
ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ & ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ
Έδρα Υπηρεσίας : Ηράκλειο Κρήτης
ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ∆Ε
∆ιάρκεια Σύµβασης :Επτά (7) µήνες.
ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ :101
Υπ' αριθµ. Σ.Ο.Χ. : ΣΟΧ1/2015
Α. Π. ΑΜΗ 1746/30.3.2015
ΜΟΝΑ∆ΕΣ
(6)
ΜΟΝΑ∆ΕΣ
(7)
ΜΟΝΑ∆ΕΣ
(8)
sort ΚΩΛΥΜΑ 8ΜΗΝΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ
sort ΚΥΡΙΟΣ η ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ
sort ΕΝΤΟΠΙΟΤΗΤΑ
Οχι
Β
Οχι
1.071,00 159
304 ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΚΗΣ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ
Τ330617
ΟχιΟχι Β
12
13,23
800
0
0
0
0
0
264,60
0
Οχι
Β
Οχι
1.064,60 160
272 ΣΤΕΦΑΝΑΚΗ
∆ΕΣΠΟΙΝΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΑΗ961513 ΟχιΟχι Β
12
13,18
800
0
0
0
0
0
263,60
0
Οχι
Β
Οχι
1.063,60 161
399 ΧΑΙΡΕΤΗ
ΕΛΕΝΗ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΑΙ446162 ΟχιΟχι Β
12
13,10
800
0
0
0
0
0
262,00
0
Οχι
Β
Οχι
1.062,00 162
305 ΦΑΣΟΥΛΑ
ΜΑΡΙΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΑΙ441648 ΟχιΟχι Β
6
16,60
350
0
350
30
0
0
332,00
0
Οχι
Β
Οχι
1.062,00 163
70 ΠΑΠΟΥΤΣΑΚΗΣ
ΜΑΤΘΑΙΟΣ
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ Ρ487652
ΟχιΟχι Β
12
13,09
800
0
0
0
0
0
261,80
0
Οχι
Β
Οχι
1.061,80 164
311 ΠΕΤΡΑΚΗΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΑΑ373155 ΟχιΟχι Β
12
13,00
800
0
0
0
0
0
260,00
0
Οχι
Β
Οχι
1.060,00 165
161 ΚΕΦΑΚΗ
ΜΑΡΙΑ-ΑΡΓΥΡΩΙΩΑΝΝΗΣ
ΑΖ463433 ΟχιΟχι Β
12
12,80
800
0
0
0
0
0
256,00
0
Οχι
Β
Οχι
1.056,00 166
128 ΚΑΛΑΙΤΖΑΚΗ
ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
ΦΩΤΙΟΣ
Χ858380
ΟχιΟχι Β
12
12,60
800
0
0
0
0
0
252,00
0
Οχι
Β
Οχι
1.052,00 167
142 ΧΑΙΡΕΤΗ
ΕΙΡΗΝΗ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΑΙ941427 ΟχιΟχι Β
8
17,10
500
0
150
60
0
0
342,00
0
Οχι
Β
Οχι
1.052,00 168
212 ΦΟΥΝΤΟΥΛΑΚΗ
ΕΙΡΗΝΗ
ΕΜΜΑΝΟΥΛ ΑΖ966106 ΟχιΟχι Β
12
12,50
800
0
0
0
0
0
250,00
0
Οχι
Β
Οχι
1.050,00 169
330 ΦΑΙΤΑΚΗΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΑΕ963241 ΟχιΟχι Β
12
12,30
800
0
0
0
0
0
246,00
0
Οχι
Β
Οχι
1.046,00 170
56 ΒΕΛΙ∆ΑΚΗ
ΑΝΤΙΓΟΝΗ
ΙΩΑΝΝΗΣ
Χ356530
ΟχιΟχι Β
8
500
0
0
60
0
0
332,00
154
Οχι
Β
Οχι
1.046,00 171
145 ΠΑΠΑ∆ΑΚΗ
ΕΜΜΑΝΟΥΕΛΑΣΤΥΛΙΑΝΟΣ
Ρ320431
ΟχιΟχι Β
11
16,00
725
0
0
0
0
0
320,00
0
Οχι
Β
Οχι
1.045,00 172
144 ΞΕΖΩΝΑΚΗ
ΣΤΥΛΙΑΝΗ
ΜΑΤΘΑΙΟΣ
Χ354278
ΟχιΟχι Β
12
12,00
800
0
0
0
0
0
240,00
0
Οχι
Β
Οχι
1.040,00 173
325 ΓΕΩΡΓΙΛΑΚΗΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ
Τ905029
ΟχιΟχι Β
12
9,70
800
0
0
0
0
0
194,00
42
Οχι
Β
Οχι
1.036,00 174
(5)
(6)
(7)
(8)
ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΣ
(αριθµ. τέκνων)
Α.Μ.
ΑΣΕΠ : Πίνακας κατάταξης υποψηφίων ορισµένου χρόνου
(4)
7
3
1
2
2
16,60
22
6
11 από 26
Σειρά Κατάταξης
ΜΟΝΑ∆ΕΣ
(5)
0
(2) (3)
sort ΣΥΝΟΛΟ ΜΟΝΑ∆ΩΝ
ΜΟΝΑ∆ΕΣ
(4)
271,00
ΕΜΠΕΙΡΙΑ (σε µήνες)
0
ΒΑΘΜΟΣ ΒΑΣΙΚΟΥ ΤΙΤΛΟΥ
0
ΤΕΚΝΟ ΜΟΝΟΓΟΝΕΙΚΗΣ
ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ (αρ. τέκνων)
0
ΓΟΝΕΑΣ ΜΟΝΟΓΟΝΕΙΚΗΣ
ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ
(αριθµ. τέκνων)
0
ΑΝΗΛΙΚΑ ΤΕΚΝΑ
(αριθµ. ανήλικων τέκνων)
0
(1)
ΤΕΚΝΟ ΠΟΛΥΤΕΚΝΗΣ
ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ (αρ. τέκνων)
800
ΧΡΟΝΟΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ
(σε µήνες)
13,55
ΕΝΤΟΠΙΟΤΗΤΑ
12
ΚΩΛΥΜΑ 8ΜΗΝΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ
ΑΒ477480 ΟχιΟχι Β
ΑΡΙΘΜ.
ΤΑΥΤΟΤ.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΟΣ
ΜΙΧΑΗΛ
ΟΝΟΜΑ
172 ΓΕΡΜΑΝΑΚΗΣ
ΕΠΩΝΥΜΟ
ΜΟΝΑ∆ΕΣ
(3)
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
ΜΟΝΑ∆ΕΣ
(2)
ΚΡΙΤΗΡΙΑ
ΜΟΝΑ∆ΕΣ
(1)
ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ(1) / ΣΕΙΡΑ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ
Ειδικότητα : ∆Ε ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΦΥΛΑΚΩΝ
Φορέας : Υ.ΠΟ.ΠΑΙ.Θ.
ΑΔΑ: Ω8ΡΝ465ΦΘ3-ΩΦΩ
ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ
Υπηρεσία : Αρχαιολογικό Μουσείο Ηρακλείου
Ανακοίνωση :
387/9.2.2015
ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ & ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ
Έδρα Υπηρεσίας : Ηράκλειο Κρήτης
ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ∆Ε
∆ιάρκεια Σύµβασης :Επτά (7) µήνες.
ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ :101
Υπ' αριθµ. Σ.Ο.Χ. : ΣΟΧ1/2015
Α. Π. ΑΜΗ 1746/30.3.2015
ΟχιΟχι Β
12
11,70
240 ΠΙΤΣΙΚΑΚΗ
ΣΟΦΙΑ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΑΒ957032 ΟχιΟχι Β
8
16,18
85 ΜΑΝΟΥΣΟΥ
ΝΙΚΗ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΑΗ456774 ΟχιΟχι Β
12
11,50
192 ∆ΡΑΜΟΥΝΤΑΝΗ
ΑΝΤΩΝΙΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΑΒ959551 ΟχιΟχι Β
9
15,42
45 ΣΤΑΜΑΤΑΚΗ
ΜΑΡΙΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Τ325796
ΟχιΟχι Β
12
11,00
253 ΠΑΠΑΖΟΓΛΟΥ
∆ΕΣΠΟΙΝΑ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
Σ415610
ΟχιΟχι Β
4
194 ΚΟΜΗ
ΕΥΘΥΜΙΑ
ΙΩΣΗΦ
ΑΕ459505 ΟχιΟχι Β
9
102 ΚΑΛΑΦΑΤΑΚΗ
ΑΝ∆ΡΟΝΙΚΗ
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΑΙ944369 ΟχιΟχι Β
9
154 ΗΓΟΥΜΕΝΑΚΗ
ΑΝΝΑ
ΛΕΩΝΙ∆ΑΣ
ΑΜ464116 ΟχιΟχι Β
173 ΒΑΣΙΛΑΚΗ
ΦΩΤΕΙΝΗ
166 ΜΕΤΑΞΑΚΗ
30
20
800
0
0
0
0
0
234,00
0
Οχι
Β
Οχι
1.034,00 175
500
0
0
0
0
0
323,60
210
Οχι
Β
Οχι
1.033,60 176
800
0
0
0
0
0
230,00
0
Οχι
Β
Οχι
1.030,00 177
575
0
0
0
0
0
308,40
140
Οχι
Β
Οχι
1.023,40 178
800
0
0
0
0
0
220,00
0
Οχι
Β
Οχι
1.020,00 179
Σειρά Κατάταξης
sort ΣΥΝΟΛΟ ΜΟΝΑ∆ΩΝ
sort ΕΝΤΟΠΙΟΤΗΤΑ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
sort ΚΥΡΙΟΣ η ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ
sort ΚΩΛΥΜΑ 8ΜΗΝΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ
189 ΚΕΚΕΡΗ
ΜΟΝΑ∆ΕΣ
(8)
(8)
ΜΟΝΑ∆ΕΣ
(7)
(7)
ΜΟΝΑ∆ΕΣ
(6)
ΕΜΠΕΙΡΙΑ (σε µήνες)
(6)
ΜΟΝΑ∆ΕΣ
(5)
ΒΑΘΜΟΣ ΒΑΣΙΚΟΥ ΤΙΤΛΟΥ
(5)
ΜΟΝΑ∆ΕΣ
(4)
ΤΕΚΝΟ ΜΟΝΟΓΟΝΕΙΚΗΣ
ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ (αρ. τέκνων)
(4)
ΜΟΝΑ∆ΕΣ
(3)
ΓΟΝΕΑΣ ΜΟΝΟΓΟΝΕΙΚΗΣ
ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ
(αριθµ. τέκνων)
(2) (3)
ΜΟΝΑ∆ΕΣ
(2)
ΑΝΗΛΙΚΑ ΤΕΚΝΑ
(αριθµ. ανήλικων τέκνων)
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
ΤΕΚΝΟ ΠΟΛΥΤΕΚΝΗΣ
ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ (αρ. τέκνων)
(1)
ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΣ
(αριθµ. τέκνων)
ΧΡΟΝΟΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ
(σε µήνες)
ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ(1) / ΣΕΙΡΑ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ
ΕΝΤΟΠΙΟΤΗΤΑ
ΚΡΙΤΗΡΙΑ
ΜΟΝΑ∆ΕΣ
(1)
Σ420859
ΚΩΛΥΜΑ 8ΜΗΝΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ
ΑΡΙΘΜ.
ΤΑΥΤΟΤ.
ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΟΣ
ΟΝΟΜΑ
ΕΠΩΝΥΜΟ
Α.Μ.
Ειδικότητα : ∆Ε ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΦΥΛΑΚΩΝ
17,60
33
200
0
200
30
0
0
352,00
231
Οχι
Β
Οχι
1.013,00 180
19,80
5
575
0
0
0
0
0
396,00
35
Οχι
Β
Οχι
1.006,00 181
17,70
6
575
0
0
30
0
0
354,00
42
Οχι
Β
Οχι
1.001,00 182
9
17,40
11
575
0
0
0
0
0
348,00
77
Οχι
Β
Οχι
1.000,00 183
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΑΙ448539 ΟχιΟχι Β
10
17,10
1
650
0
0
0
0
0
342,00
7
Οχι
Β
Οχι
999,00
184
ΜΑΡΙΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Χ351433
ΟχιΟχι Β
12
9,90
800
0
0
0
0
0
198,00
0
Οχι
Β
Οχι
998,00
185
110 ΓΟΥΡΝΙΑΝΑΚΗΣ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΑΒ959977 ΟχιΟχι Β
11
13,10
725
0
0
0
0
0
262,00
0
Οχι
Β
Οχι
987,00
186
66 ΤΑΞΕΙ∆ΑΡΑΚΗ
∆ΕΣΠΟΙΝΑ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ
Ρ831223
ΟχιΟχι Β
9
2
17,33
575
0
0
60
0
0
346,60
0
Οχι
Β
Οχι
981,60
187
289 ΚΑΛΟΥ∆ΑΚΗ
ΣΤΥΛΙΑΝΗ
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΑΒ182889 ΟχιΟχι Β
8
3
16,82
5
500
0
0
110
0
0
336,40
35
Οχι
Β
Οχι
981,40
188
22 ΧΑΡΑΛΑΜΠΙ∆ΟΥ
ΧΡΥΣΑΝΘΗ
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ Σ413147
ΟχιΟχι Β
6
2
14,67
11
350
0
200
60
0
0
293,40
77
Οχι
Β
Οχι
980,40
189
98 ΣΜΥΡΝΑΚΗ
ΜΑΡΙΑ
ΜΑΡΙΝΟΣ
ΟχιΟχι Β
9
2
16,55
575
0
0
60
0
0
331,00
0
Οχι
Β
Οχι
966,00
190
Ρ833769
ΑΣΕΠ : Πίνακας κατάταξης υποψηφίων ορισµένου χρόνου
4
1
1
4
12 από 26
Φορέας : Υ.ΠΟ.ΠΑΙ.Θ.
ΑΔΑ: Ω8ΡΝ465ΦΘ3-ΩΦΩ
ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ
Υπηρεσία : Αρχαιολογικό Μουσείο Ηρακλείου
Ανακοίνωση :
387/9.2.2015
ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ & ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ
Έδρα Υπηρεσίας : Ηράκλειο Κρήτης
ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ∆Ε
∆ιάρκεια Σύµβασης :Επτά (7) µήνες.
ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ :101
Υπ' αριθµ. Σ.Ο.Χ. : ΣΟΧ1/2015
Α. Π. ΑΜΗ 1746/30.3.2015
ΜΟΝΑ∆ΕΣ
(3)
ΜΟΝΑ∆ΕΣ
(4)
ΜΟΝΑ∆ΕΣ
(5)
ΜΟΝΑ∆ΕΣ
(6)
ΜΟΝΑ∆ΕΣ
(7)
ΜΟΝΑ∆ΕΣ
(8)
sort ΚΩΛΥΜΑ 8ΜΗΝΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ
sort ΚΥΡΙΟΣ η ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ
sort ΕΝΤΟΠΙΟΤΗΤΑ
sort ΣΥΝΟΛΟ ΜΟΝΑ∆ΩΝ
Σειρά Κατάταξης
0
335,80
189
Οχι
Β
Οχι
949,80
191
650
0
0
30
0
0
266,00
0
Οχι
Β
Οχι
946,00
192
200
0
0
30
0
0
316,00
399
Οχι
Β
Οχι
945,00
193
650
0
0
0
0
0
292,00
0
Οχι
Β
Οχι
942,00
194
9
575
0
0
0
0
0
304,00
63
Οχι
Β
Οχι
942,00
195
31
500
0
0
0
0
0
214,00
217
Οχι
Β
Οχι
931,00
196
17,50
575
0
0
0
0
0
350,00
0
Οχι
Β
Οχι
925,00
197
2
18,18
500
0
0
60
0
0
363,60
0
Οχι
Β
Οχι
923,60
198
3
14,27
7
275
0
200
110
0
0
285,40
49
Οχι
Β
Οχι
919,40
199
2
11,50
7
575
0
0
60
0
0
230,00
49
Οχι
Β
Οχι
914,00
200
16,30
575
0
0
0
0
0
326,00
0
Οχι
Β
Οχι
901,00
201
14,70
575
0
0
30
0
0
294,00
0
Οχι
Β
Οχι
899,00
202
200
0
300
0
0
0
346,60
49
Οχι
Β
Οχι
895,60
203
15,90
575
0
0
0
0
0
318,00
0
Οχι
Β
Οχι
893,00
204
9
15,64
575
0
0
0
0
0
312,80
0
Οχι
Β
Οχι
887,80
205
9
15,54
575
0
0
0
0
0
310,80
0
Οχι
Β
Οχι
885,80
206
(2) (3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΣ
(αριθµ. τέκνων)
ΕΜΠΕΙΡΙΑ (σε µήνες)
0
ΒΑΘΜΟΣ ΒΑΣΙΚΟΥ ΤΙΤΛΟΥ
0
ΤΕΚΝΟ ΜΟΝΟΓΟΝΕΙΚΗΣ
ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ (αρ. τέκνων)
0
ΓΟΝΕΑΣ ΜΟΝΟΓΟΝΕΙΚΗΣ
ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ
(αριθµ. τέκνων)
0
ΑΝΗΛΙΚΑ ΤΕΚΝΑ
(αριθµ. ανήλικων τέκνων)
425
(1)
ΤΕΚΝΟ ΠΟΛΥΤΕΚΝΗΣ
ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ (αρ. τέκνων)
ΜΟΝΑ∆ΕΣ
(2)
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
ΜΟΝΑ∆ΕΣ
(1)
ΑΚ467662 ΟχιΟχι Β
ΚΡΙΤΗΡΙΑ
ΧΡΟΝΟΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ
(σε µήνες)
ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ(1) / ΣΕΙΡΑ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ
ΕΝΤΟΠΙΟΤΗΤΑ
ΚΩΛΥΜΑ 8ΜΗΝΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ
ΑΡΙΘΜ.
ΤΑΥΤΟΤ.
ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΟΣ
ΟΝΟΜΑ
ΕΠΩΝΥΜΟ
Α.Μ.
Ειδικότητα : ∆Ε ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΦΥΛΑΚΩΝ
182 ∆ΑΡΙΒΙΑΝΑΚΗ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ
83 ΚΑΤΣΙΦΑΡΑΚΗΣ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ Χ855651
ΟχιΟχι Β
10
1
13,30
395 ΖΕΡΒΑΚΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ Τ899339
ΟχιΟχι Β
4
1
15,80
341 ΑΓΓΕΛΑΚΟΣ
ΑΓΓΕΛΟΣ
ΣΤΑΥΡΟΣ
ΑΖ736102 ΟχιΟχι Β
10
14,60
153 ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΚΗ
ΚΥΡΙΑΚΗ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΑΚ476357 ΟχιΟχι Β
9
15,20
386 ΜΑΡΚΑΤΑΤΟΥ
ΧΡΙΣΤΙΝΑ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
Φ250305
ΟχιΟχι Β
8
10,70
303 ΛΙΑΜΠΑ
ΑΝΝΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Χ727199
ΟχιΟχι Β
9
80 ΠΑΠΟΥΤΣΑΚΗ
ΒΑΣΙΛΕΙΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Ξ951866
ΟχιΟχι Β
8
130 ΑΥΓΕΝΑΚΗ
ΧΡΥΣΑΝΘΗ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΑΚ746023 ΟχιΟχι Β
5
67 ΜΟΝΙΑΚΗ
ΟΥΡΑΝΙΑ
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΖ467550 ΟχιΟχι Β
9
188 ∆ΑΓΚΩΝΑΚΗ
ΧΡΥΣΟΥΛΑ
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ Φ250535
ΟχιΟχι Β
9
167 ΤΣΙΚΑΛΑΚΗ
ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΑΕ959305 ΟχιΟχι Β
9
265 ∆ΙΑΛΕΚΤΑΚΗ
ΑΝΝΑ
ΠΑΝΤΕΛΗΣ
ΑΚ472729 ΟχιΟχι Β
4
362 ΦΛΟΥΡΗΣ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ
∆ΡΑΚΟΣ
Χ854334
ΟχιΟχι Β
9
279 ΓΚΑΛΙΝΑΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΑΚ860005 ΟχιΟχι Β
224 ΜΩΡΑΙΤΑΚΗΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ Ξ947351
ΟχιΟχι Β
ΑΣΕΠ : Πίνακας κατάταξης υποψηφίων ορισµένου χρόνου
7
4
1
6
16,79
27
17,33
57
7
13 από 26
Φορέας : Υ.ΠΟ.ΠΑΙ.Θ.
ΑΔΑ: Ω8ΡΝ465ΦΘ3-ΩΦΩ
ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ
Υπηρεσία : Αρχαιολογικό Μουσείο Ηρακλείου
Ανακοίνωση :
387/9.2.2015
ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ & ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ
Έδρα Υπηρεσίας : Ηράκλειο Κρήτης
ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ∆Ε
∆ιάρκεια Σύµβασης :Επτά (7) µήνες.
ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ :101
Υπ' αριθµ. Σ.Ο.Χ. : ΣΟΧ1/2015
Α. Π. ΑΜΗ 1746/30.3.2015
ΟχιΟχι Β
4
4
352 ΤΣΙΧΛΑ
∆ΕΣΠΟΙΝΑ
ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ
ΑΙ954336 ΟχιΟχι Β
5
4
276 ΜΠΟΥΜΑΚΗ
ΜΑΡΙΑ
ΜΙΧΑΗΛ
ΑΗ969253 ΟχιΟχι Β
8
318 ΡΟΥΒΑΚΗ
ΜΑΡΙΑ
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ Σ413012
ΟχιΟχι Β
4
308 ΚΑΛΛΕΡΓΗ
ΑΝΝΑ
ΖΑΧΑΡΙΑΣ
Ρ527925
ΟχιΟχι Β
9
92 ΛΕΒΕΝΤΑΚΗ
ΕΛΕΝΗ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ-ΦΡΙΞΟΣ
Ρ487808
ΟχιΟχι Β
5
283 ∆ΗΜΗΤΡΑΚΗ
ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
ΑΓΓΕΛΟΣ
ΑΗ461833 ΟχιΟχι Β
245 ΧΝΑΡΗ
ΜΑΡΙΑ
∆ΗΜΗΤΡΗΣ
Χ350064
357 ΚΩΣΤΑΚΗΣ
ΗΡΑΚΛΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
176 ΜΑΝΙΑ
ΜΑΡΙΑ
47 ΓΙΑΝΝΟΥ∆ΑΚΗ
Σειρά Κατάταξης
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ Χ351202
sort ΣΥΝΟΛΟ ΜΟΝΑ∆ΩΝ
ΟΥΡΑΝΙΑ
sort ΕΝΤΟΠΙΟΤΗΤΑ
134 ΠΑΠΑΜΑΤΘΑΙΑΚΗ
15,27
sort ΚΥΡΙΟΣ η ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ
9
sort ΚΩΛΥΜΑ 8ΜΗΝΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ
ΑΡΙΣΤΟΜΕΝΗΣΑΜ467510 ΟχιΟχι Β
ΜΟΝΑ∆ΕΣ
(8)
ΧΡΥΣΑΝΘΟΣ
ΜΟΝΑ∆ΕΣ
(7)
103 ΣΥΓΓΕΛΑΚΗΣ
ΜΟΝΑ∆ΕΣ
(6)
(8)
ΜΟΝΑ∆ΕΣ
(5)
(7)
ΜΟΝΑ∆ΕΣ
(4)
ΕΜΠΕΙΡΙΑ (σε µήνες)
(6)
ΜΟΝΑ∆ΕΣ
(3)
ΒΑΘΜΟΣ ΒΑΣΙΚΟΥ ΤΙΤΛΟΥ
(5)
ΜΟΝΑ∆ΕΣ
(2)
ΤΕΚΝΟ ΜΟΝΟΓΟΝΕΙΚΗΣ
ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ (αρ. τέκνων)
(4)
ΜΟΝΑ∆ΕΣ
(1)
ΓΟΝΕΑΣ ΜΟΝΟΓΟΝΕΙΚΗΣ
ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ
(αριθµ. τέκνων)
(2) (3)
ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΣ
(αριθµ. τέκνων)
ΑΝΗΛΙΚΑ ΤΕΚΝΑ
(αριθµ. ανήλικων τέκνων)
(1)
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
ΤΕΚΝΟ ΠΟΛΥΤΕΚΝΗΣ
ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ (αρ. τέκνων)
ΚΡΙΤΗΡΙΑ
ΧΡΟΝΟΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ
(σε µήνες)
ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ(1) / ΣΕΙΡΑ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ
ΕΝΤΟΠΙΟΤΗΤΑ
ΚΩΛΥΜΑ 8ΜΗΝΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ
ΑΡΙΘΜ.
ΤΑΥΤΟΤ.
ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΟΣ
ΟΝΟΜΑ
ΕΠΩΝΥΜΟ
Α.Μ.
Ειδικότητα : ∆Ε ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΦΥΛΑΚΩΝ
575
0
0
0
0
0
305,40
0
Οχι
Β
Οχι
880,40
207
16,82
12
200
0
200
60
0
0
336,40
84
Οχι
Β
Οχι
880,40
208
16,93
9
275
0
200
0
0
0
338,60
63
Οχι
Β
Οχι
876,60
209
500
0
0
0
0
0
376,00
0
Οχι
Β
Οχι
876,00
210
200
0
200
0
0
0
248,00
224
Οχι
Β
Οχι
872,00
211
14,70
575
0
0
0
0
0
294,00
0
Οχι
Β
Οχι
869,00
212
14,20
275
0
250
60
0
0
284,00
0
Οχι
Β
Οχι
869,00
213
8
18,40
500
0
0
0
0
0
368,00
0
Οχι
Β
Οχι
868,00
214
ΟχιΟχι Β
9
13,80
575
0
0
0
0
0
276,00
14
Οχι
Β
Οχι
865,00
215
Χ347119
ΟχιΟχι Β
9
14,50
575
0
0
0
0
0
290,00
0
Οχι
Β
Οχι
865,00
216
ΙΩΑΝΝΗΣ
Σ415819
ΟχιΟχι Β
4
ΚΑΛΛΙΟΠΗ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΑΙ452069 ΟχιΟχι Β
4
243 ΧΑΤΖΗΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ
Χ355143
ΟχιΟχι Β
9
339 ΜΠΡΟΦΙ∆ΗΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ Χ351029
ΟχιΟχι Β
9
121 ΣΗΦΑΚΑΚΗ
ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
ΙΩΑΝΝΗΣ
Ρ487317
ΟχιΟχι Β
4
127 ΧΡΙΣΤΟ∆ΟΥΛΟΥ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΑΚ479918 ΟχιΟχι Β
8
ΑΣΕΠ : Πίνακας κατάταξης υποψηφίων ορισµένου χρόνου
2
18,80
4
5
4
4
4
12,40
2
32
2
3
15,27
7
200
200
0
110
0
0
305,40
49
Οχι
Β
Οχι
864,40
217
2
17,64
7
200
0
200
60
0
0
352,80
49
Οχι
Β
Οχι
861,80
218
14,30
575
0
0
0
0
0
286,00
0
Οχι
Β
Οχι
861,00
219
13,80
575
0
0
0
0
0
276,00
0
Οχι
Β
Οχι
851,00
220
19,42
200
0
200
60
0
0
388,40
0
Οχι
Β
Οχι
848,40
221
17,36
500
0
0
0
0
0
347,20
0
Οχι
Β
Οχι
847,20
222
2
14 από 26
Φορέας : Υ.ΠΟ.ΠΑΙ.Θ.
ΑΔΑ: Ω8ΡΝ465ΦΘ3-ΩΦΩ
ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ
Υπηρεσία : Αρχαιολογικό Μουσείο Ηρακλείου
Ανακοίνωση :
387/9.2.2015
ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ & ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ
Έδρα Υπηρεσίας : Ηράκλειο Κρήτης
ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ∆Ε
∆ιάρκεια Σύµβασης :Επτά (7) µήνες.
ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ :101
Υπ' αριθµ. Σ.Ο.Χ. : ΣΟΧ1/2015
Α. Π. ΑΜΗ 1746/30.3.2015
ΜΟΝΑ∆ΕΣ
(4)
ΜΟΝΑ∆ΕΣ
(5)
ΜΟΝΑ∆ΕΣ
(6)
ΜΟΝΑ∆ΕΣ
(7)
ΜΟΝΑ∆ΕΣ
(8)
sort ΚΩΛΥΜΑ 8ΜΗΝΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ
sort ΚΥΡΙΟΣ η ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ
sort ΕΝΤΟΠΙΟΤΗΤΑ
sort ΣΥΝΟΛΟ ΜΟΝΑ∆ΩΝ
Σειρά Κατάταξης
0
0
288,00
49
Οχι
Β
Οχι
847,00
223
111 ΤΣΙΚΡΙΤΣΑΚΗ
ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΑΖ963547 ΟχιΟχι Β
4
4
1
18,14
7
200
0
200
30
0
0
362,80
49
Οχι
Β
Οχι
841,80
224
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ Ξ953487
ΟχιΟχι Β
7
2
17,82
425
0
0
60
0
0
356,40
0
Οχι
Β
Οχι
841,40
225
379 ΓΑΝΩΤΑΚΗΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ-∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΑΚ462102 ΟχιΟχι Β
9
13,30
575
0
0
0
0
0
266,00
0
Οχι
Β
Οχι
841,00
226
373 ΣΚΙΒΑΛΑΚΗΣ
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
Τ330982
ΟχιΟχι Β
4
200
0
200
0
0
0
372,00
49
Οχι
Β
Οχι
821,00
227
284 ΓΙΑΝΝΑΚΑΚΗ
ΑΘΗΝΑ
ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΑΚ746493 ΟχιΟχι Β
8
16,00
500
0
0
0
0
0
320,00
0
Οχι
Β
Οχι
820,00
228
359 ΟΙΚΟΝΟΜΑΚΗΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΑΜ456010 ΟχιΟχι Β
7
15,30
425
0
0
0
0
0
306,00
84
Οχι
Β
Οχι
815,00
229
292 ΡΟΥΚΟΥΝΑΚΗ
ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Π890883
ΟχιΟχι Β
8
15,45
500
0
0
0
0
0
309,00
0
Οχι
Β
Οχι
809,00
230
202 ΠΑΠΑ∆ΟΛΙΟΠΟΥΛΟΥΦΩΤΕΙΝΗ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Ρ313133
ΟχιΟχι Β
4
290 ΠΑΥΛΟΥΣΗΣ
ΑΓΓΕΛΟΣ
ΗΛΙΑΣ
Μ978838
ΟχιΟχι Β
340 ΣΤΕΙΑΚΑΚΗ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Π493183
46 ΚΑΒΑΛΑΡΑΚΗΣ
105 ΦΡΑΓΚΙΑ∆ΟΥΛΑΚΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΣ
(αριθµ. τέκνων)
(5)
4
ΕΜΠΕΙΡΙΑ (σε µήνες)
110
(4)
ΒΑΘΜΟΣ ΒΑΣΙΚΟΥ ΤΙΤΛΟΥ
200
(2) (3)
ΤΕΚΝΟ ΜΟΝΟΓΟΝΕΙΚΗΣ
ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ (αρ. τέκνων)
0
ΓΟΝΕΑΣ ΜΟΝΟΓΟΝΕΙΚΗΣ
ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ
(αριθµ. τέκνων)
200
ΑΝΗΛΙΚΑ ΤΕΚΝΑ
(αριθµ. ανήλικων τέκνων)
7
(1)
ΤΕΚΝΟ ΠΟΛΥΤΕΚΝΗΣ
ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ (αρ. τέκνων)
14,40
ΧΡΟΝΟΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ
(σε µήνες)
3
ΕΝΤΟΠΙΟΤΗΤΑ
4
ΚΩΛΥΜΑ 8ΜΗΝΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ
4
ΑΡΙΘΜ.
ΤΑΥΤΟΤ.
ΑΒ482076 ΟχιΟχι Β
ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΟΣ
ΜΙΧΑΗΛ
ΟΝΟΜΑ
ΠΕΛΑΓΙΑ
ΕΠΩΝΥΜΟ
327 ΚΑΛΛΕΡΓΗ
Α.Μ.
ΜΟΝΑ∆ΕΣ
(3)
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
ΜΟΝΑ∆ΕΣ
(2)
ΚΡΙΤΗΡΙΑ
ΜΟΝΑ∆ΕΣ
(1)
ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ(1) / ΣΕΙΡΑ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ
Ειδικότητα : ∆Ε ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΦΥΛΑΚΩΝ
(6)
(7)
(8)
18,60
7
12
17,90
7
200
0
200
0
0
0
358,00
49
Οχι
Β
Οχι
807,00
231
6
17,80
14
350
0
0
0
0
0
356,00
98
Οχι
Β
Οχι
804,00
232
ΟχιΟχι Β
7
15,09
11
425
0
0
0
0
0
301,80
77
Οχι
Β
Οχι
803,80
233
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΑΗ965530 ΟχιΟχι Β
8
15,18
500
0
0
0
0
0
303,60
0
Οχι
Β
Οχι
803,60
234
178 ΚΑΖΑΚΗ
ΣΤΥΛΙΑΝΗ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΑΜ454681 ΟχιΟχι Β
5
4
13,27
275
0
200
60
0
0
265,40
0
Οχι
Β
Οχι
800,40
235
156 ΛΑΜΠΡΑΚΗ
ΜΑΡΙΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Σ414593
ΟχιΟχι Β
4
4
200
0
200
0
0
0
258,20
140
Οχι
Β
Οχι
798,20
236
ΑΙ441740 ΟχιΟχι Β
8
500
0
0
0
0
0
298,00
0
Οχι
Β
Οχι
798,00
237
200
0
0
30
0
0
342,20
224
Οχι
Β
Οχι
796,20
238
72 ΟΥΣΤΟΜΑΝΩΛΑΚΗΣ ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
251 ΣΓΟΥΡΑΚΗ
ΜΑΡΙΑΝΝΑ
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ Π161670
ΟχιΟχι Β
ΑΣΕΠ : Πίνακας κατάταξης υποψηφίων ορισµένου χρόνου
4
4
2
12,91
20
14,90
1
17,11
32
15 από 26
Φορέας : Υ.ΠΟ.ΠΑΙ.Θ.
ΑΔΑ: Ω8ΡΝ465ΦΘ3-ΩΦΩ
ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ
Υπηρεσία : Αρχαιολογικό Μουσείο Ηρακλείου
Ανακοίνωση :
387/9.2.2015
ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ & ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ
Έδρα Υπηρεσίας : Ηράκλειο Κρήτης
ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ∆Ε
∆ιάρκεια Σύµβασης :Επτά (7) µήνες.
ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ :101
Υπ' αριθµ. Σ.Ο.Χ. : ΣΟΧ1/2015
Α. Π. ΑΜΗ 1746/30.3.2015
ΜΟΝΑ∆ΕΣ
(4)
ΜΟΝΑ∆ΕΣ
(5)
ΜΟΝΑ∆ΕΣ
(6)
ΜΟΝΑ∆ΕΣ
(7)
ΜΟΝΑ∆ΕΣ
(8)
sort ΚΩΛΥΜΑ 8ΜΗΝΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ
sort ΚΥΡΙΟΣ η ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ
sort ΕΝΤΟΠΙΟΤΗΤΑ
sort ΣΥΝΟΛΟ ΜΟΝΑ∆ΩΝ
Σειρά Κατάταξης
425
0
0
0
0
0
320,00
49
Οχι
Β
Οχι
794,00
240
17,90
200
0
200
30
0
0
358,00
0
Οχι
Β
Οχι
788,00
241
17,80
275
0
0
0
0
150 356,00
0
Οχι
Β
Οχι
781,00
242
200
0
200
0
0
0
230,00
147
Οχι
Β
Οχι
777,00
243
13,70
500
0
0
0
0
0
274,00
0
Οχι
Β
Οχι
774,00
244
1
19,30
350
0
0
30
0
0
386,00
0
Οχι
Β
Οχι
766,00
245
4
1
15,55
32
200
0
0
30
0
0
311,00
224
Οχι
Β
Οχι
765,00
246
ΟχιΟχι Β
4
1
19,73
20
200
0
0
30
0
0
394,60
140
Οχι
Β
Οχι
764,60
247
ΠΑΝΤΕΛΗΣ
ΑΙ949754 ΟχιΟχι Β
6
2
17,70
350
0
0
60
0
0
354,00
0
Οχι
Β
Οχι
764,00
248
ΜΑΡΙΑ
ΖΑΧΑΡΙΑΣ
Χ857698
ΟχιΟχι Β
4
4
15,70
7
200
0
200
0
0
0
314,00
49
Οχι
Β
Οχι
763,00
249
371 ΜΕΣΣΑΡΙΤΑΚΗ
ΜΑΡΙΑ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ
Λ974372
ΟχιΟχι Β
4
4
13,77
12
200
0
200
0
0
0
275,40
84
Οχι
Β
Οχι
759,40
250
69 ΓΙΑΝΝΟΥΛΑΚΗ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
Ν938165
ΟχιΟχι Β
4
15,27
32
200
0
0
30
0
0
305,40
224
Οχι
Β
Οχι
759,40
251
138 ΦΟΒΑΚΗΣ
ΠΑΥΛΟΣ
ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ ΑΚ487767 ΟχιΟχι Β
4
15,40
6
200
0
200
0
0
0
308,00
42
Οχι
Β
Οχι
750,00
252
367 ΤΣΑΜΠΑΝΑΚΗΣ
ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΑΒ484553 ΟχιΟχι Β
7
15,80
425
0
0
0
0
0
316,00
0
Οχι
Β
Οχι
741,00
253
214 ΠΑΠΟΥΤΣΑΚΗΣ
ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ Χ346089
7
15,45
425
0
0
0
0
0
309,00
0
Οχι
Β
Οχι
734,00
254
398 ΛΕΝΑΚΑΚΗ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ Σ421498
ΟχιΟχι Β
7
233 ΚΑΡΑΤΖΑΣ
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ Σ428613
ΟχιΟχι Β
4
125 ΜΥΡΩΝΑΚΗ
ΑΜΑΛΙΑ
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣΧ858218
ΟχιΟχι Β
5
260 ΜΠΕΛΙΒΑΝΑΚΗ
ΜΑΡΙΑ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ
Χ859597
ΟχιΟχι Β
4
307 ΣΑΒΒΑΚΗΣ
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΜΥΡΩΝ
ΑΗ456220 ΟχιΟχι Β
8
151 ΠΕΡΡΑΚΗ
ΚΑΛΛΙΟΠΗ
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΑΑ804412 ΟχιΟχι Β
6
89 ΑΡΧΑΥΛΗ
ΠΗΝΕΛΟΠΗ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
Τ334480
ΟχιΟχι Β
55 ΣΠΥΡΙ∆ΑΚΗ
ΕΛΕΑΝΑ
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ Ρ324292
48 ΠΑΡΑ∆ΕΙΣΑΝΟΥ
ΧΡΥΣΟΥΛΑ
94 ΠΕΡΟΓΑΜΒΡΑΚΗ
ΟχιΟχι Β
ΑΣΕΠ : Πίνακας κατάταξης υποψηφίων ορισµένου χρόνου
(2) (3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΣ
(αριθµ. τέκνων)
ΕΜΠΕΙΡΙΑ (σε µήνες)
239
ΒΑΘΜΟΣ ΒΑΣΙΚΟΥ ΤΙΤΛΟΥ
795,00
ΜΗΝΑΣ
ΤΕΚΝΟ ΜΟΝΟΓΟΝΕΙΚΗΣ
ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ (αρ. τέκνων)
Οχι
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΓΟΝΕΑΣ ΜΟΝΟΓΟΝΕΙΚΗΣ
ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ
(αριθµ. τέκνων)
Β
123 ΓΕΩΡΓΙΑ∆ΗΣ
ΑΝΗΛΙΚΑ ΤΕΚΝΑ
(αριθµ. ανήλικων τέκνων)
Οχι
(1)
ΤΕΚΝΟ ΠΟΛΥΤΕΚΝΗΣ
ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ (αρ. τέκνων)
0
ΑΒ959121 ΟχιΟχι Β
ΧΡΟΝΟΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ
(σε µήνες)
310,00
ΕΝΤΟΠΙΟΤΗΤΑ
0
ΚΩΛΥΜΑ 8ΜΗΝΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ
0
ΑΡΙΘΜ.
ΤΑΥΤΟΤ.
60
ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΟΣ
0
ΟΝΟΜΑ
0
ΕΠΩΝΥΜΟ
425
Α.Μ.
ΜΟΝΑ∆ΕΣ
(3)
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
ΜΟΝΑ∆ΕΣ
(2)
ΚΡΙΤΗΡΙΑ
ΜΟΝΑ∆ΕΣ
(1)
ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ(1) / ΣΕΙΡΑ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ
Ειδικότητα : ∆Ε ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΦΥΛΑΚΩΝ
7
2
15,50
16,00
4
1
3
4
11,50
1
4
7
21
16 από 26
Φορέας : Υ.ΠΟ.ΠΑΙ.Θ.
ΑΔΑ: Ω8ΡΝ465ΦΘ3-ΩΦΩ
ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ
Υπηρεσία : Αρχαιολογικό Μουσείο Ηρακλείου
Ανακοίνωση :
387/9.2.2015
ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ & ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ
Έδρα Υπηρεσίας : Ηράκλειο Κρήτης
ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ∆Ε
∆ιάρκεια Σύµβασης :Επτά (7) µήνες.
ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ :101
Υπ' αριθµ. Σ.Ο.Χ. : ΣΟΧ1/2015
Α. Π. ΑΜΗ 1746/30.3.2015
ΜΟΝΑ∆ΕΣ
(2)
ΜΟΝΑ∆ΕΣ
(3)
ΜΟΝΑ∆ΕΣ
(4)
ΜΟΝΑ∆ΕΣ
(5)
ΜΟΝΑ∆ΕΣ
(6)
ΜΟΝΑ∆ΕΣ
(7)
ΜΟΝΑ∆ΕΣ
(8)
sort ΣΥΝΟΛΟ ΜΟΝΑ∆ΩΝ
Σειρά Κατάταξης
(7)
(8)
sort ΚΥΡΙΟΣ η ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ
sort ΕΝΤΟΠΙΟΤΗΤΑ
(6)
sort ΚΩΛΥΜΑ 8ΜΗΝΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ
7
1
ΜΟΝΑ∆ΕΣ
(1)
ΟχιΟχι Β
1
ΕΜΠΕΙΡΙΑ (σε µήνες)
Φ251243
(5)
ΒΑΘΜΟΣ ΒΑΣΙΚΟΥ ΤΙΤΛΟΥ
4
ΓΟΝΕΑΣ ΜΟΝΟΓΟΝΕΙΚΗΣ
ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ
(αριθµ. τέκνων)
ΟχιΟχι Β
(4)
ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΣ
(αριθµ. τέκνων)
ΧΡΟΝΟΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ
(σε µήνες)
ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ(1) / ΣΕΙΡΑ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ
ΕΝΤΟΠΙΟΤΗΤΑ
ΚΩΛΥΜΑ 8ΜΗΝΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ
Π495393
(2) (3)
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
ΤΕΚΝΟ ΜΟΝΟΓΟΝΕΙΚΗΣ
ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ (αρ. τέκνων)
300 ΛΑΜΠΡΟΓΙΑΝΝΑΚΗΣΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΜΙΧΑΗΛ
ΑΡΙΘΜ.
ΤΑΥΤΟΤ.
ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
(1)
ΑΝΗΛΙΚΑ ΤΕΚΝΑ
(αριθµ. ανήλικων τέκνων)
ΣΤΥΛΙΑΝΗ
ΚΡΙΤΗΡΙΑ
ΤΕΚΝΟ ΠΟΛΥΤΕΚΝΗΣ
ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ (αρ. τέκνων)
79 ΖΑΧΑΡΙΟΥ∆ΑΚΗ
ΟΝΟΜΑ
ΕΠΩΝΥΜΟ
Α.Μ.
Ειδικότητα : ∆Ε ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΦΥΛΑΚΩΝ
17,30
15
200
0
0
30
50
0
346,00
105
Οχι
Β
Οχι
731,00
255
13,50
5
425
0
0
0
0
0
270,00
35
Οχι
Β
Οχι
730,00
256
350
0
0
60
0
0
317,00
0
Οχι
Β
Οχι
727,00
257
389 ΜΑΝΟΥΣΑΚΗ
ΕΛΕΝΗ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΑΜ459680 ΟχιΟχι Β
6
2
15,85
231 ΖΕΡΒΑΚΑΚΗ
ΜΑΡΙΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
4
2
14,09
26
200
0
0
60
0
0
281,80
182
Οχι
Β
Οχι
723,80
258
199 ΚΟΚΚΙΝΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣΘΩΜΑΣ
Σ861386
ΟχιΟχι Β
19,27
12
0
0
250
0
0
0
385,40
84
Οχι
Β
Οχι
719,40
259
363 ΜΠΙΚΑΚΗ
ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ
Τ899744
ΟχιΟχι Β
7
1
11,40
5
425
0
0
30
0
0
228,00
35
Οχι
Β
Οχι
718,00
260
152 ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΑΚΗ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΑ ΜΙΧΑΗΛ
Σ412697
ΟχιΟχι Β
6
2
15,25
350
0
0
60
0
0
305,00
0
Οχι
Β
Οχι
715,00
261
309 ΠΑΠΑ∆ΑΚΗΣ
ΜΙΧΑΗΛ
ΑΝ∆ΡΕΑΣ
ΑΒ962574 ΟχιΟχι Β
7
425
0
0
0
0
0
280,00
7
Οχι
Β
Οχι
712,00
262
197 ΚΟΥΜΑΚΗΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ Ρ323456
275
0
0
110
0
0
324,00
0
Οχι
Β
Οχι
709,00
263
263 ΑΝ∆ΡΟΥΛΑΚΗ
ΦΩΤΕΙΝΗ
200
0
0
30
0
100 296,00
77
Οχι
Β
Οχι
703,00
264
150 ΑΣΑΡΙΩΤΑΚΗΣ
ΜΙΛΤΙΑ∆ΗΣ
ΑΕ465172 ΟχιΟχι Β
5
14,00
1
ΟχιΟχι Β
5
3
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΑΙ938907 ΟχιΟχι Β
4
1
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Χ851786
ΟχιΟχι Β
6
17,50
350
0
0
0
0
0
350,00
0
Οχι
Β
Οχι
700,00
265
372 ΜΑΛΑΜΑΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΜΑΤΘΑΙΟΣ
ΑΚ476712 ΟχιΟχι Β
6
17,47
350
0
0
0
0
0
349,40
0
Οχι
Β
Οχι
699,40
266
95 ΜΠΕΝΕΤΟΥ
ΜΑΡΙΑ
ΗΡΑΚΛΗΣ
ΑΙ976239 ΟχιΟχι Β
6
17,30
350
0
0
0
0
0
346,00
0
Οχι
Β
Οχι
696,00
267
117 ΚΟΚΚΙΝΑΚΗ
ΕΜΜΑΝΟΥΕΛΑΓΡΗΓΟΡΙΟΣ
ΑΑ373381 ΟχιΟχι Β
6
17,10
350
0
0
0
0
0
342,00
0
Οχι
Β
Οχι
692,00
268
100 ΚΑΛΑΙΤΖΑΚΗ
ΓΙΑΝΝΑ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣΑΒ182548 ΟχιΟχι Β
7
13,30
425
0
0
0
0
0
266,00
0
Οχι
Β
Οχι
691,00
269
61 ΑΣΑΡΙΩΤΑΚΗ
ΑΡΓΥΡΗ
ΖΑΧΑΡΙΑΣ
4
200
0
150
0
0
0
271,00
70
Οχι
Β
Οχι
691,00
270
Χ358120
ΟχιΟχι Β
ΑΣΕΠ : Πίνακας κατάταξης υποψηφίων ορισµένου χρόνου
3
16,20
2
14,80
13,55
11
10
17 από 26
Φορέας : Υ.ΠΟ.ΠΑΙ.Θ.
ΑΔΑ: Ω8ΡΝ465ΦΘ3-ΩΦΩ
ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ
Υπηρεσία : Αρχαιολογικό Μουσείο Ηρακλείου
Ανακοίνωση :
387/9.2.2015
ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ & ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ
Έδρα Υπηρεσίας : Ηράκλειο Κρήτης
ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ∆Ε
∆ιάρκεια Σύµβασης :Επτά (7) µήνες.
ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ :101
Υπ' αριθµ. Σ.Ο.Χ. : ΣΟΧ1/2015
Α. Π. ΑΜΗ 1746/30.3.2015
ΗΡΑΚΛΗΣ
ΑΙ434853 ΟχιΟχι Β
315 ΒΕΡΙΓΟΣ
ΑΡΙΣΤΕΙ∆ΗΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
Φ250359
49 ΖΕΡΒΑΚΗ
ΕΛΕΝΗ
232 ∆ΕΝ∆ΡΑΚΗ
ΓΟΝΕΑΣ ΜΟΝΟΓΟΝΕΙΚΗΣ
ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ
(αριθµ. τέκνων)
ΤΕΚΝΟ ΜΟΝΟΓΟΝΕΙΚΗΣ
ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ (αρ. τέκνων)
ΒΑΘΜΟΣ ΒΑΣΙΚΟΥ ΤΙΤΛΟΥ
ΕΜΠΕΙΡΙΑ (σε µήνες)
ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΣ
(αριθµ. τέκνων)
Σειρά Κατάταξης
ΜΑΡΙΑ
sort ΣΥΝΟΛΟ ΜΟΝΑ∆ΩΝ
246 ΚΑΛΟΥΤΣΑΚΗ
sort ΕΝΤΟΠΙΟΤΗΤΑ
4
sort ΚΥΡΙΟΣ η ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ
ΟχιΟχι Β
sort ΚΩΛΥΜΑ 8ΜΗΝΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ
Ρ316375
ΜΟΝΑ∆ΕΣ
(8)
ΙΩΑΝΝΗΣ
16,50
ΜΟΝΑ∆ΕΣ
(7)
ΕΥΘΥΜΙΑ
(8)
ΜΟΝΑ∆ΕΣ
(6)
33 ΜΙΓΑ∆Η
(7)
ΜΟΝΑ∆ΕΣ
(5)
6
(6)
ΜΟΝΑ∆ΕΣ
(4)
ΟχιΟχι Β
(5)
ΜΟΝΑ∆ΕΣ
(3)
ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣΤ333176
(4)
ΜΟΝΑ∆ΕΣ
(2)
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
(2) (3)
ΜΟΝΑ∆ΕΣ
(1)
391 ΛΙΝΑΡ∆ΑΚΗΣ
ΑΝΗΛΙΚΑ ΤΕΚΝΑ
(αριθµ. ανήλικων τέκνων)
(1)
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
ΤΕΚΝΟ ΠΟΛΥΤΕΚΝΗΣ
ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ (αρ. τέκνων)
ΚΡΙΤΗΡΙΑ
ΧΡΟΝΟΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ
(σε µήνες)
ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ(1) / ΣΕΙΡΑ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ
ΕΝΤΟΠΙΟΤΗΤΑ
ΚΩΛΥΜΑ 8ΜΗΝΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ
ΑΡΙΘΜ.
ΤΑΥΤΟΤ.
ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΟΣ
ΟΝΟΜΑ
Α.Μ.
ΕΠΩΝΥΜΟ
Ειδικότητα : ∆Ε ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΦΥΛΑΚΩΝ
350
0
0
0
0
0
330,00
0
Οχι
Β
Οχι
680,00
271
15,91
7
200
0
0
110
0
0
318,20
49
Οχι
Β
Οχι
677,20
272
4
19,90
11
200
0
0
0
0
0
398,00
77
Οχι
Β
Οχι
675,00
273
ΟχιΟχι Β
6
16,20
350
0
0
0
0
0
324,00
0
Οχι
Β
Οχι
674,00
274
ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ
ΑΒ480551 ΟχιΟχι Β
4
ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΑΒ960539 ΟχιΟχι Β
6
213 ΠΑΠΑ∆ΑΚΗ
ΚΑΛΛΙΟΠΗ
ΜΥΡΩΝ
ΑΙ943518 ΟχιΟχι Β
5
322 ΧΑΙΡΕΤΗ
ΕΙΡΗΝΗ
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΑΕ959317 ΟχιΟχι Β
187 ΨΑΛΤΑΚΗ
ΜΑΡΙΑ
∆ΟΞΑΣΤΗΣ
4 ΧΑΤΖΑΚΗ
3
18,23
7
200
0
0
60
0
0
364,60
49
Οχι
Β
Οχι
673,60
275
15,70
1
350
0
0
0
0
0
314,00
7
Οχι
Β
Οχι
671,00
276
16,77
275
0
0
60
0
0
335,40
0
Οχι
Β
Οχι
670,40
277
6
15,70
350
0
0
0
0
0
314,00
0
Οχι
Β
Οχι
664,00
278
ΟχιΟχι Β
5
17,22
5
275
0
0
0
0
0
344,40
35
Οχι
Β
Οχι
654,40
279
ΜΑΡΙΑ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ-ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΑΕ463405 ΟχιΟχι Β
4
17,60
14
200
0
0
0
0
0
352,00
98
Οχι
Β
Οχι
650,00
280
169 ΚΟΝΤΑΡΑΚΗ
ΚΑΛΛΙΟΠΗ
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΑΒ961762 ΟχιΟχι Β
6
1
13,40
350
0
0
30
0
0
268,00
0
Οχι
Β
Οχι
648,00
281
242 ΚΑΤΣΑΜΑΝΗ
ΜΑΡΙΑ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
Π890994
ΟχιΟχι Β
4
2
16,73
7
200
0
0
60
0
0
334,60
49
Οχι
Β
Οχι
643,60
282
77 ΠΙΣΠΑ
ΜΑΡΙΑ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΑΙ134030 ΟχιΟχι Β
4
2
16,70
7
200
0
0
60
0
0
334,00
49
Οχι
Β
Οχι
643,00
283
397 ΚΥΡΙΑΚΑΚΗΣ
ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ-ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ
Χ359181
ΟχιΟχι Β
4
17,20
7
200
0
0
0
0
50
344,00
49
Οχι
Β
Οχι
643,00
284
6
12,10
7
350
0
0
0
0
0
242,00
49
Οχι
Β
Οχι
641,00
285
17,64
4
0
0
200
60
0
0
352,80
28
Οχι
Β
Οχι
640,80
286
Σ420001
208 ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΥΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΠΑΝΤΕΛΗΣ
ΑΙ947071 ΟχιΟχι Β
259 ΖΕΡΒΑΚΗ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΑΕ456878 ΟχιΟχι Β
ΕΛΕΝΗ
ΑΣΕΠ : Πίνακας κατάταξης υποψηφίων ορισµένου χρόνου
2
2
1
4
2
18 από 26
Φορέας : Υ.ΠΟ.ΠΑΙ.Θ.
ΑΔΑ: Ω8ΡΝ465ΦΘ3-ΩΦΩ
ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ
Υπηρεσία : Αρχαιολογικό Μουσείο Ηρακλείου
Ανακοίνωση :
387/9.2.2015
ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ & ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ
Έδρα Υπηρεσίας : Ηράκλειο Κρήτης
ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ∆Ε
∆ιάρκεια Σύµβασης :Επτά (7) µήνες.
ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ :101
Υπ' αριθµ. Σ.Ο.Χ. : ΣΟΧ1/2015
Α. Π. ΑΜΗ 1746/30.3.2015
ΜΟΝΑ∆ΕΣ
(4)
ΜΟΝΑ∆ΕΣ
(5)
ΜΟΝΑ∆ΕΣ
(6)
ΜΟΝΑ∆ΕΣ
(7)
ΜΟΝΑ∆ΕΣ
(8)
sort ΚΩΛΥΜΑ 8ΜΗΝΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ
sort ΚΥΡΙΟΣ η ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ
sort ΕΝΤΟΠΙΟΤΗΤΑ
sort ΣΥΝΟΛΟ ΜΟΝΑ∆ΩΝ
Σειρά Κατάταξης
287
7
200
0
0
0
0
0
390,00
49
Οχι
Β
Οχι
639,00
288
7
200
0
0
0
0
0
382,00
49
Οχι
Β
Οχι
631,00
289
13,60
350
0
0
0
0
0
272,00
0
Οχι
Β
Οχι
622,00
290
5
16,80
275
0
0
0
0
0
336,00
0
Οχι
Β
Οχι
611,00
291
ΑΕ968088 ΟχιΟχι Β
5
16,80
275
0
0
0
0
0
336,00
0
Οχι
Β
Οχι
611,00
292
ΑΚ745709 ΟχιΟχι Β
4
1
16,90
6
200
0
0
30
0
0
338,00
42
Οχι
Β
Οχι
610,00
293
ΟχιΟχι Β
4
1
16,54
7
200
0
0
30
0
0
330,80
49
Οχι
Β
Οχι
609,80
294
326 ΤΣΑΚΙΡΑΚΗΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΑΜ458660 ΟχιΟχι Β
5
16,70
275
0
0
0
0
0
334,00
0
Οχι
Β
Οχι
609,00
295
51 ΒΑΡ∆ΑΚΗ
ΓΕΩΡΓΙΑ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΑΗ959613 ΟχιΟχι Β
4
18,00
7
200
0
0
0
0
0
360,00
49
Οχι
Β
Οχι
609,00
296
250 ΑΤΖΙΤΖΙΚΑΚΗ
ΧΡΥΣΗ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΑΜ466790 ΟχιΟχι Β
4
18,00
7
200
0
0
0
0
0
360,00
49
Οχι
Β
Οχι
609,00
297
54 ΠΑΝΑΚΑΚΗ
ΚΑΛΛΙΟΠΗ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ
Τ326512
ΟχιΟχι Β
4
2
17,36
200
0
0
60
0
0
347,20
0
Οχι
Β
Οχι
607,20
298
113 ΜΠΑΛΟΛΑΚΗ
ΕΛΕΝΗ
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΑΖ959361 ΟχιΟχι Β
4
1
15,00
200
0
0
30
0
0
300,00
77
Οχι
Β
Οχι
607,00
299
143 ΣΑΜΠΑΘΙΑΝΑΚΗ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ Σ421298
ΟχιΟχι Β
5
2
13,40
275
0
0
60
0
0
268,00
0
Οχι
Β
Οχι
603,00
300
324 ∆ΑΣΚΑΛΑΚΗ
ΑΝΝΑ
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΑΙ955896 ΟχιΟχι Β
4
200
0
0
0
0
0
352,00
49
Οχι
Β
Οχι
601,00
301
217 ΚΟΥΝΕΛΑΚΗ
ΕΛΕΝΗ
ΖΑΧΑΡΙΑΣ
5
275
0
0
60
0
0
264,00
0
Οχι
Β
Οχι
599,00
302
(2) (3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
4
2
ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΣ
(αριθµ. τέκνων)
ΟΝΟΜΑ
ΕΜΠΕΙΡΙΑ (σε µήνες)
640,00
ΒΑΘΜΟΣ ΒΑΣΙΚΟΥ ΤΙΤΛΟΥ
Οχι
ΤΕΚΝΟ ΜΟΝΟΓΟΝΕΙΚΗΣ
ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ (αρ. τέκνων)
Β
ΓΟΝΕΑΣ ΜΟΝΟΓΟΝΕΙΚΗΣ
ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ
(αριθµ. τέκνων)
Οχι
ΟχιΟχι Β
ΑΝΗΛΙΚΑ ΤΕΚΝΑ
(αριθµ. ανήλικων τέκνων)
0
(1)
ΤΕΚΝΟ ΠΟΛΥΤΕΚΝΗΣ
ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ (αρ. τέκνων)
380,00
ΧΡΟΝΟΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ
(σε µήνες)
0
ΕΝΤΟΠΙΟΤΗΤΑ
0
ΚΩΛΥΜΑ 8ΜΗΝΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ
60
ΑΡΙΘΜ.
ΤΑΥΤΟΤ.
200
ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΟΣ
0
ΕΠΩΝΥΜΟ
0
Α.Μ.
ΜΟΝΑ∆ΕΣ
(3)
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
ΜΟΝΑ∆ΕΣ
(2)
ΚΡΙΤΗΡΙΑ
ΜΟΝΑ∆ΕΣ
(1)
ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ(1) / ΣΕΙΡΑ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ
Ειδικότητα : ∆Ε ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΦΥΛΑΚΩΝ
221 ΦΡΑΓΚΟΜΑΝΩΛΑΚΗ ΓΑΡΥΦΑΛΙΑ
ΙΩΑΝΝΗΣ
Π159500
349 ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΥ
ΑΝΑΤΟΛΗ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΑΚ644326 ΟχιΟχι Β
4
19,50
238 ΣΩΤΗΡΙΟΥ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ
ΑΗ577819 ΟχιΟχι Β
4
19,10
268 ∆ΑΡΙΒΙΑΝΑΚΗ
ΕΛΕΝΗ
ΜΙΧΑΗΛ
Φ252234
ΟχιΟχι Β
6
149 ΡΕΜΙ∆ΙΑΝΑΚΗ
ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
ΜΙΧΑΗΛ
ΑΑ375665 ΟχιΟχι Β
158 ΤΣΟΥΛΙΑ∆ΑΚΗ
ΤΕΡΨΙΧΟΡΗ
ΙΩΑΝΝΗΣ
237 ΚΑΛΥΒΙΑΝΑΚΗ
ΕΥΣΕΒΙΑ
ΜΙΧΑΗΛ
34 ΣΕΛΗΝΙΩΤΑΚΗ
ΚΥΡΙΑΚΗ
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ Ρ323368
ΑΙ976827 ΟχιΟχι Β
ΑΣΕΠ : Πίνακας κατάταξης υποψηφίων ορισµένου χρόνου
19,00
17,60
2
13,20
11
7
19 από 26
Φορέας : Υ.ΠΟ.ΠΑΙ.Θ.
ΑΔΑ: Ω8ΡΝ465ΦΘ3-ΩΦΩ
ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ
Υπηρεσία : Αρχαιολογικό Μουσείο Ηρακλείου
Ανακοίνωση :
387/9.2.2015
ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ & ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ
Έδρα Υπηρεσίας : Ηράκλειο Κρήτης
ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ∆Ε
∆ιάρκεια Σύµβασης :Επτά (7) µήνες.
ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ :101
Υπ' αριθµ. Σ.Ο.Χ. : ΣΟΧ1/2015
Α. Π. ΑΜΗ 1746/30.3.2015
ΜΟΝΑ∆ΕΣ
(4)
ΜΟΝΑ∆ΕΣ
(5)
ΜΟΝΑ∆ΕΣ
(6)
ΜΟΝΑ∆ΕΣ
(7)
ΜΟΝΑ∆ΕΣ
(8)
sort ΚΩΛΥΜΑ 8ΜΗΝΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ
sort ΚΥΡΙΟΣ η ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ
sort ΕΝΤΟΠΙΟΤΗΤΑ
sort ΣΥΝΟΛΟ ΜΟΝΑ∆ΩΝ
Σειρά Κατάταξης
0
270,00
98
Οχι
Β
Οχι
598,00
303
369 ΓΑΙΤΑΝΑΚΗΣ
ΛΕΩΝΙ∆ΑΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΑΕ460133 ΟχιΟχι Β
4
2
13,00
11
200
0
0
60
0
0
260,00
77
Οχι
Β
Οχι
597,00
304
170 ΣΗΦΑΚΗΣ
ΑΧΙΛΛΕΥΣ
ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ
ΑΑ369720 ΟχιΟχι Β
4
1
15,70
7
200
0
0
30
0
0
314,00
49
Οχι
Β
Οχι
593,00
305
35 ΓΑΡΕΦΑΛΑΚΗ
ΙΩΑΝΝΑ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
Σ419790
ΟχιΟχι Β
4
1
15,60
7
200
0
0
30
0
0
312,00
49
Οχι
Β
Οχι
591,00
306
333 ΣΤΑΜΑΤΙΑ∆ΟΥ
ΚΥΡΙΑΚΗ
ΒΥΡΩΝ-ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
AE029312 ΟχιΟχι Β
4
16,67
8
200
0
0
0
0
0
333,40
56
Οχι
Β
Οχι
589,40
307
30 ΠΡΑΤΙΚΑΚΗ
ΕΙΡΗΝΗ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Χ849251
ΟχιΟχι Β
4
17,00
7
200
0
0
0
0
0
340,00
49
Οχι
Β
Οχι
589,00
308
266 ΓΕΝΕΤΖΑΚΗ
ΣΤΥΛΙΑΝΗ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΑΙ449390 ΟχιΟχι Β
6
350
0
0
30
0
0
208,00
0
Οχι
Β
Οχι
588,00
309
342 ΓΩΝΙΩΤΑΚΗ
ΕΛΕΝΗ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Ρ323512
ΟχιΟχι Β
4
16,82
7
200
0
0
0
0
0
336,40
49
Οχι
Β
Οχι
585,40
310
27 ΑΝΑΓΝΩΣΤΑΚΗ
ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΑΖ457088 ΟχιΟχι Β
4
16,80
7
200
0
0
0
0
0
336,00
49
Οχι
Β
Οχι
585,00
311
36 ΒΑΖΑΚΟΠΟΥΛΟΥ
ΕΛΕΝΗ
ΚΩΝ/ΝΟΣ
Φ455513
ΟχιΟχι Β
4
16,80
7
200
0
0
0
0
0
336,00
49
Οχι
Β
Οχι
585,00
312
332 ΚΟΥΚΟ∆ΗΜΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ Χ413788
ΟχιΟχι Β
6
11,60
350
0
0
0
0
0
232,00
0
Οχι
Β
Οχι
582,00
313
190 ΚΑΨΑΛΑΚΗ
ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΑΒ958299 ΟχιΟχι Β
5
15,30
275
0
0
0
0
0
306,00
0
Οχι
Β
Οχι
581,00
314
280 ΣΚΟΥΛΟΥ∆Η
ΓΕΩΡΓΙΑ
ΖΑΧΑΡΙΑΣ
Χ350119
ΟχιΟχι Β
4
288 ΓΚΑΒΑ
ΕΥΤΥΧΙΑ-ΙΩΑΝΝΑ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Ρ673320
ΟχιΟχι Β
4
306 ΧΑΤΖΑΚΗ
ΧΡΙΣΤΙΝΑ
ΙΩΑΝΝΗΣ
AM467959 ΟχιΟχι Β
4
228 ΤΣΑΤΣΑΚΗΣ
ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ
ΖΑΧΑΡΙΑΣ
Τ331687
ΟχιΟχι Β
ΑΣΕΠ : Πίνακας κατάταξης υποψηφίων ορισµένου χρόνου
(2) (3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΣ
(αριθµ. τέκνων)
ΕΜΠΕΙΡΙΑ (σε µήνες)
0
ΒΑΘΜΟΣ ΒΑΣΙΚΟΥ ΤΙΤΛΟΥ
30
ΤΕΚΝΟ ΜΟΝΟΓΟΝΕΙΚΗΣ
ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ (αρ. τέκνων)
0
ΓΟΝΕΑΣ ΜΟΝΟΓΟΝΕΙΚΗΣ
ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ
(αριθµ. τέκνων)
0
ΑΝΗΛΙΚΑ ΤΕΚΝΑ
(αριθµ. ανήλικων τέκνων)
200
(1)
ΤΕΚΝΟ ΠΟΛΥΤΕΚΝΗΣ
ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ (αρ. τέκνων)
14
ΧΡΟΝΟΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ
(σε µήνες)
13,50
ΕΝΤΟΠΙΟΤΗΤΑ
1
ΚΩΛΥΜΑ 8ΜΗΝΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ
4
ΑΡΙΘΜ.
ΤΑΥΤΟΤ.
ΑΖ463151 ΟχιΟχι Β
ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΟΣ
ΜΙΧΑΗΛ
ΟΝΟΜΑ
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΕΠΩΝΥΜΟ
41 ΑΣΤΡΟΥΛΑΚΗΣ
Α.Μ.
ΜΟΝΑ∆ΕΣ
(3)
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
ΜΟΝΑ∆ΕΣ
(2)
ΚΡΙΤΗΡΙΑ
ΜΟΝΑ∆ΕΣ
(1)
ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ(1) / ΣΕΙΡΑ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ
Ειδικότητα : ∆Ε ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΦΥΛΑΚΩΝ
1
2
2
10,40
13,60
7
200
0
0
60
0
0
272,00
49
Οχι
Β
Οχι
581,00
315
16,50
7
200
0
0
0
0
0
330,00
49
Οχι
Β
Οχι
579,00
316
13,45
7
200
0
0
60
0
0
269,00
49
Οχι
Β
Οχι
578,00
317
12,09
48
0
0
0
0
0
0
241,80
336
Οχι
Β
Οχι
577,80
318
20 από 26
Φορέας : Υ.ΠΟ.ΠΑΙ.Θ.
ΑΔΑ: Ω8ΡΝ465ΦΘ3-ΩΦΩ
ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ
Υπηρεσία : Αρχαιολογικό Μουσείο Ηρακλείου
Ανακοίνωση :
387/9.2.2015
ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ & ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ
Έδρα Υπηρεσίας : Ηράκλειο Κρήτης
ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ∆Ε
∆ιάρκεια Σύµβασης :Επτά (7) µήνες.
ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ :101
Υπ' αριθµ. Σ.Ο.Χ. : ΣΟΧ1/2015
Α. Π. ΑΜΗ 1746/30.3.2015
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
302 ΧΩΜΑΤΑ
Σειρά Κατάταξης
131 ΜΗΛΙΑΡΑΣ
sort ΣΥΝΟΛΟ ΜΟΝΑ∆ΩΝ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΑΕ515370 ΟχιΟχι Β
sort ΕΝΤΟΠΙΟΤΗΤΑ
∆ΗΜΗΤΡΑ
sort ΚΥΡΙΟΣ η ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ
368 ΠΑΠΑΠΟΥΛΙΟΥ
sort ΚΩΛΥΜΑ 8ΜΗΝΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ
4
ΜΟΝΑ∆ΕΣ
(8)
ΑΒ477261 ΟχιΟχι Β
ΜΟΝΑ∆ΕΣ
(7)
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΜΟΝΑ∆ΕΣ
(6)
ΧΡΥΣΟΥΛΑ
ΜΟΝΑ∆ΕΣ
(5)
262 ΜΑΝΟΥΡΑ
ΜΟΝΑ∆ΕΣ
(4)
4
ΜΟΝΑ∆ΕΣ
(3)
16,10
ΑΕ603342 ΟχιΟχι Β
ΜΟΝΑ∆ΕΣ
(2)
4
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
577,00
319
8
200
0
0
0
0
0
315,00
56
Οχι
Β
Οχι
571,00
320
7
200
0
0
0
0
0
322,00
49
Οχι
Β
Οχι
571,00
321
0
0
250
0
0
0
320,00
0
Οχι
Β
Οχι
570,00
322
ΕΜΠΕΙΡΙΑ (σε µήνες)
15,75
ΙΩΑΝΝΗΣ
Οχι
ΒΑΘΜΟΣ ΒΑΣΙΚΟΥ ΤΙΤΛΟΥ
4
16 ΜΑΣΤΟΡΑΚΗΣ
Β
ΤΕΚΝΟ ΜΟΝΟΓΟΝΕΙΚΗΣ
ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ (αρ. τέκνων)
ΟχιΟχι Β
ΟχιΟχι Β
Οχι
ΓΟΝΕΑΣ ΜΟΝΟΓΟΝΕΙΚΗΣ
ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ
(αριθµ. τέκνων)
ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ Ρ675536
Ξ924442
0
ΑΝΗΛΙΚΑ ΤΕΚΝΑ
(αριθµ. ανήλικων τέκνων)
ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΣ
(αριθµ. τέκνων)
204 ΒΑΛΑΣΟΠΟΥΛΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
302,00
(8)
15,10
ΜΑΡΙΑ
0
(7)
5
353 ΣΩΜΑΡΑΚΗ
0
(6)
ΟχιΟχι Β
ΑΑ366974 ΟχιΟχι Β
0
(5)
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ Π893974
ΜΙΧΑΗΛ
0
(4)
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΜΑΡΙΑ
0
(2) (3)
216 ΗΓΟΥΜΕΝΑΚΗ
9 ΠΕΤΡΑΚΗ
275
ΤΕΚΝΟ ΠΟΛΥΤΕΚΝΗΣ
ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ (αρ. τέκνων)
(1)
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
ΜΟΝΑ∆ΕΣ
(1)
ΚΡΙΤΗΡΙΑ
ΧΡΟΝΟΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ
(σε µήνες)
ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ(1) / ΣΕΙΡΑ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ
ΕΝΤΟΠΙΟΤΗΤΑ
ΚΩΛΥΜΑ 8ΜΗΝΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ
ΑΡΙΘΜ.
ΤΑΥΤΟΤ.
ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΟΣ
ΟΝΟΜΑ
ΕΠΩΝΥΜΟ
Α.Μ.
Ειδικότητα : ∆Ε ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΦΥΛΑΚΩΝ
5
16,00
15,90
7
200
0
0
0
0
0
318,00
49
Οχι
Β
Οχι
567,00
323
14,36
7
200
0
0
30
0
0
287,20
49
Οχι
Β
Οχι
566,20
324
4
16,00
6
200
0
0
0
0
0
320,00
42
Οχι
Β
Οχι
562,00
325
ΑΖ460979 ΟχιΟχι Β
6
10,40
350
0
0
0
0
0
208,00
0
Οχι
Β
Οχι
558,00
326
ΜΑΡΙΑ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΑΒ182572 ΟχιΟχι Β
4
17,60
200
0
0
0
0
0
352,00
0
Οχι
Β
Οχι
552,00
327
364 ΣΤΡΙΛΥΓΚΑ
ΜΑΡΙΑ
ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΑΒ958366 ΟχιΟχι Β
5
13,82
275
0
0
0
0
0
276,40
0
Οχι
Β
Οχι
551,40
328
207 ΚΑΣΩΤΑΚΗ
ΓΕΩΡΓΙΑ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
Ρ323089
ΟχιΟχι Β
2
14,55
0
0
200
60
0
0
291,00
0
Οχι
Β
Οχι
551,00
329
157 ΝΤΙΣΠΙΡΑΚΗ
ΕΙΡΗΝΗ
ΜΙΧΑΗΛ
Χ355827
ΟχιΟχι Β
1
15,91
200
0
0
30
0
0
318,20
0
Οχι
Β
Οχι
548,20
330
241 ΜΠΡΙΚΟΥ
ΓΕΩΡΓΙΑ
ΧΡΗΣΤΟΣ
Χ458386
ΟχιΟχι Β
0
0
200
0
0
0
300,00
42
Οχι
Β
Οχι
542,00
331
ΜΑΡΙΑ
ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ
Σ862608
ΟχιΟχι Β
17,00
200
0
0
0
0
0
340,00
0
Οχι
Β
Οχι
540,00
332
7 ΜΑΥΡΑΚΗ
1
4
4
4
4
15,00
6
226 ΚΟΥΚΟΥΛΑΚΗ
ΑΓΑΘΗ-ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΑΗ957010 ΟχιΟχι Β
4
17,00
0
0
200
0
0
0
340,00
0
Οχι
Β
Οχι
540,00
333
171 ΤΣΑΠΑΡΑΣ
ΙΑΚΩΒΟΣ
ΑΕ460628 ΟχιΟχι Β
4
16,60
0
0
200
0
0
0
332,00
0
Οχι
Β
Οχι
532,00
334
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΑΣΕΠ : Πίνακας κατάταξης υποψηφίων ορισµένου χρόνου
21 από 26
Φορέας : Υ.ΠΟ.ΠΑΙ.Θ.
ΑΔΑ: Ω8ΡΝ465ΦΘ3-ΩΦΩ
ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ
Υπηρεσία : Αρχαιολογικό Μουσείο Ηρακλείου
Ανακοίνωση :
387/9.2.2015
ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ & ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ
Έδρα Υπηρεσίας : Ηράκλειο Κρήτης
ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ∆Ε
∆ιάρκεια Σύµβασης :Επτά (7) µήνες.
ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ :101
Υπ' αριθµ. Σ.Ο.Χ. : ΣΟΧ1/2015
Α. Π. ΑΜΗ 1746/30.3.2015
4
112 ΧΑΤΖΗΒΑΣΙΛΗΣ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΑΖ959190 ΟχιΟχι Β
4
281 ΒΟΥΙ∆ΑΣΚΗ
ΒΑΣΙΛΕΙΑ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣΑΒ956998 ΟχιΟχι Β
0
0
247,20
0
Οχι
Β
Οχι
522,20
335
200
0
0
30
0
0
236,00
49
Οχι
Β
Οχι
515,00
336
15,50
200
0
0
0
0
0
310,00
0
Οχι
Β
Οχι
510,00
337
15,17
200
0
0
0
0
0
303,40
0
Οχι
Β
Οχι
503,40
338
4
14,70
0
0
200
0
0
0
294,00
0
Οχι
Β
Οχι
494,00
339
5
10,30
0
0
250
0
0
0
206,00
35
Οχι
Β
Οχι
491,00
340
(2) (3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΣ
(αριθµ. τέκνων)
ΕΜΠΕΙΡΙΑ (σε µήνες)
0
ΒΑΘΜΟΣ ΒΑΣΙΚΟΥ ΤΙΤΛΟΥ
0
ΤΕΚΝΟ ΜΟΝΟΓΟΝΕΙΚΗΣ
ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ (αρ. τέκνων)
0
ΓΟΝΕΑΣ ΜΟΝΟΓΟΝΕΙΚΗΣ
ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ
(αριθµ. τέκνων)
275
ΑΝΗΛΙΚΑ ΤΕΚΝΑ
(αριθµ. ανήλικων τέκνων)
Σειρά Κατάταξης
ΑΒ483166 ΟχιΟχι Β
sort ΣΥΝΟΛΟ ΜΟΝΑ∆ΩΝ
ΜΙΧΑΗΛ
sort ΕΝΤΟΠΙΟΤΗΤΑ
ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ
sort ΚΥΡΙΟΣ η ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ
107 ΧΑΡΑΛΑΜΠΑΚΗ
sort ΚΩΛΥΜΑ 8ΜΗΝΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ
4
ΜΟΝΑ∆ΕΣ
(8)
ΟχιΟχι Β
ΜΟΝΑ∆ΕΣ
(7)
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ Φ253766
ΜΟΝΑ∆ΕΣ
(6)
ΕΥΑΝΘΙΑ
ΜΟΝΑ∆ΕΣ
(5)
282 ΦΟΥΝΤΟΥΛΑΚΗ
ΜΟΝΑ∆ΕΣ
(4)
5
ΜΟΝΑ∆ΕΣ
(3)
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΑΑ371612 ΟχιΟχι Β
ΜΟΝΑ∆ΕΣ
(2)
254 ΚΥΠΡΙΩΤΑΚΗΣ
ΤΕΚΝΟ ΠΟΛΥΤΕΚΝΗΣ
ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ (αρ. τέκνων)
(1)
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
ΜΟΝΑ∆ΕΣ
(1)
ΚΡΙΤΗΡΙΑ
ΧΡΟΝΟΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ
(σε µήνες)
ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ(1) / ΣΕΙΡΑ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ
ΕΝΤΟΠΙΟΤΗΤΑ
ΚΩΛΥΜΑ 8ΜΗΝΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ
ΑΡΙΘΜ.
ΤΑΥΤΟΤ.
ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΟΣ
ΟΝΟΜΑ
ΕΠΩΝΥΜΟ
Α.Μ.
Ειδικότητα : ∆Ε ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΦΥΛΑΚΩΝ
12,36
1
11,80
7
381 ΧΑΤΖΗΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΕΥΡΙΠΙ∆ΗΣ
Φ296693
ΟχιΟχι Β
165 ΜΙΧΕΛΑΚΗΣ
ΜΙΧΑΗΛ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
Ρ834505
ΟχιΟχι Β
4
14,36
200
0
0
0
0
0
287,20
0
Οχι
Β
Οχι
487,20
341
298 ΣΚΟΥΛΑΣ
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣΑΑ374160 ΟχιΟχι Β
4
13,50
200
0
0
0
0
0
270,00
0
Οχι
Β
Οχι
470,00
342
96 ΧΑΤΖΑΚΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΑΜ453263 ΟχιΟχι Β
4
13,10
200
0
0
0
0
0
262,00
0
Οχι
Β
Οχι
462,00
343
301 ΚΑΡΑΠΙ∆ΑΚΗ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
4
13,10
200
0
0
0
0
0
262,00
0
Οχι
Β
Οχι
462,00
344
164 ΜΠΕΝΕΤΑΚΗ
ΜΑΡΙΑ
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΒ477701 ΟχιΟχι Β
14,90
0
0
150
0
0
0
298,00
0
Οχι
Β
Οχι
448,00
345
183 ΚΟΥΓΙΑ
ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ
ΑΝ∆ΡΕΑΣ
ΑΕ784667 ΟχιΟχι Β
19,80
7
0
0
0
0
0
0
396,00
49
Οχι
Β
Οχι
445,00
346
201 ΚΑΡΕΤΣΟΥ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΑΝ∆ΡΕΑΣ
ΑΚ617722 ΟχιΟχι Β
17,70
12
0
0
0
0
0
0
354,00
84
Οχι
Β
Οχι
438,00
347
278 ΣΥΝΑ∆ΙΝΟΥ
∆ΗΜΗΤΡΑ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Χ686038
ΟχιΟχι Β
0
0
200
0
0
0
234,00
0
Οχι
Β
Οχι
434,00
348
337 ΣΜΑΡΑΓ∆ΑΚΗΣ
ΜΙΛΤΙΑ∆ΗΣ
ΜΑΤΘΑΙΟΣ
Σ861741
ΟχιΟχι Β
0
0
0
0
0
0
316,00
112
Οχι
Β
Οχι
428,00
349
133 ΚΛΙΝΑΚΗ
ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΑΗ460124 ΟχιΟχι Β
0
0
0
60
0
0
364,00
0
Οχι
Β
Οχι
424,00
350
ΑΚ029800 ΟχιΟχι Β
ΑΣΕΠ : Πίνακας κατάταξης υποψηφίων ορισµένου χρόνου
3
4
5
11,70
15,80
2
18,20
16
22 από 26
Φορέας : Υ.ΠΟ.ΠΑΙ.Θ.
ΑΔΑ: Ω8ΡΝ465ΦΘ3-ΩΦΩ
ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ
Υπηρεσία : Αρχαιολογικό Μουσείο Ηρακλείου
Ανακοίνωση :
387/9.2.2015
ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ & ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ
Έδρα Υπηρεσίας : Ηράκλειο Κρήτης
ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ∆Ε
∆ιάρκεια Σύµβασης :Επτά (7) µήνες.
ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ :101
Υπ' αριθµ. Σ.Ο.Χ. : ΣΟΧ1/2015
Α. Π. ΑΜΗ 1746/30.3.2015
ΜΟΝΑ∆ΕΣ
(4)
ΜΟΝΑ∆ΕΣ
(5)
ΜΟΝΑ∆ΕΣ
(6)
ΜΟΝΑ∆ΕΣ
(7)
ΜΟΝΑ∆ΕΣ
(8)
sort ΚΩΛΥΜΑ 8ΜΗΝΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ
sort ΚΥΡΙΟΣ η ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ
sort ΕΝΤΟΠΙΟΤΗΤΑ
sort ΣΥΝΟΛΟ ΜΟΝΑ∆ΩΝ
Σειρά Κατάταξης
349,00
0
Οχι
Β
Οχι
409,00
351
63 ΜΑΝΟΥΣΑΚΗ
ΠΑΓΩΝΑ
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΑΒ961773 ΟχιΟχι Β
2
17,17
0
0
0
60
0
0
343,40
0
Οχι
Β
Οχι
403,40
352
185 ∆ΕΣ∆ΕΝΑΚΗ
ΕΡΑΣΜΙΑ-ΕΙΡΗΝΗ
ΚΩΝ/ΝΟΣ
Φ014262
ΟχιΟχι Β
1
18,64
0
0
0
30
0
0
372,80
0
Οχι
Β
Οχι
402,80
353
218 ΑΝ∆ΡΙΑ∆ΑΚΗ
ΜΑΓ∆ΑΛΗΝΗ
ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ
Ξ945234
ΟχιΟχι Β
2
16,91
0
0
0
60
0
0
338,20
0
Οχι
Β
Οχι
398,20
354
163 ΠΑΡΑΒΟΛΙ∆ΑΚΗ
ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΑΒ460925 ΟχιΟχι Β
1
18,20
0
0
0
30
0
0
364,00
0
Οχι
Β
Οχι
394,00
355
297 ΜΕΓΑ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΑΒ962100 ΟχιΟχι Β
2
16,60
0
0
0
60
0
0
332,00
0
Οχι
Β
Οχι
392,00
356
129 ∆ΟΚΙΜΑΚΗ
ΑΝΤΩΝΙΑ
ΙΩΣΗΦ
1
18,00
0
0
0
30
0
0
360,00
0
Οχι
Β
Οχι
390,00
357
310 ΛΥΚΑΚΗ
ΧΡΥΣΟΥΛΑ
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΑΙ435820 ΟχιΟχι Β
15,20
0
0
0
0
0
0
304,00
77
Οχι
Β
Οχι
381,00
358
344 ΦΡΑΓΚΙΑ∆ΑΚΗΣ
ΜΙΧΑΗΛ
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΑΒ480300 ΟχιΟχι Β
18,70
0
0
0
0
0
0
374,00
0
Οχι
Β
Οχι
374,00
359
168 ΜΑΥΡΑΚΗΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΑΖ959578 ΟχιΟχι Β
17,10
0
0
0
0
0
0
342,00
21
Οχι
Β
Οχι
363,00
360
393 ΜΟΥΤΖΟΥΡΗ
ΜΕΡΟΠΗ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΑΗ460473 ΟχιΟχι Β
18,10
0
0
0
0
0
0
362,00
0
Οχι
Β
Οχι
362,00
361
356 ΣΓΟΥΡΑΚΗ
ΝΕΚΤΑΡΙΑ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ
Π159851
ΟχιΟχι Β
18,09
0
0
0
0
0
0
361,80
0
Οχι
Β
Οχι
361,80
362
366 ΓΡΥΠΑΡΗ
ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ
∆Η
ΑΑ421177 ΟχιΟχι Β
15,50
0
0
0
0
0
0
310,00
49
Οχι
Β
Οχι
359,00
363
234 ΜΑΝΟΓΙΑΝΝΑΚΗ
ΕΛΕΝΗ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΑΒ970285 ΟχιΟχι Β
17,90
0
0
0
0
0
0
358,00
0
Οχι
Β
Οχι
358,00
364
ΜΑΡΙΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΑΖ457010 ΟχιΟχι Β
15,40
7
0
0
0
0
0
0
308,00
49
Οχι
Β
Οχι
357,00
365
ΣΤΥΛΙΑΝΗ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΑΒ956114 ΟχιΟχι Β
16,10
4
0
0
0
0
0
0
322,00
28
Οχι
Β
Οχι
350,00
366
2 ∆ΑΣΚΑΛΑΚΗ
273 ΑΝ∆ΡΟΥΛΑΚΗ
ΑΙ946630 ΟχιΟχι Β
(2) (3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΣ
(αριθµ. τέκνων)
ΟΝΟΜΑ
ΑΣΕΠ : Πίνακας κατάταξης υποψηφίων ορισµένου χρόνου
0
ΕΜΠΕΙΡΙΑ (σε µήνες)
0
ΒΑΘΜΟΣ ΒΑΣΙΚΟΥ ΤΙΤΛΟΥ
0
ΤΕΚΝΟ ΜΟΝΟΓΟΝΕΙΚΗΣ
ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ (αρ. τέκνων)
60
ΓΟΝΕΑΣ ΜΟΝΟΓΟΝΕΙΚΗΣ
ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ
(αριθµ. τέκνων)
0
ΑΝΗΛΙΚΑ ΤΕΚΝΑ
(αριθµ. ανήλικων τέκνων)
0
(1)
ΤΕΚΝΟ ΠΟΛΥΤΕΚΝΗΣ
ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ (αρ. τέκνων)
0
ΧΡΟΝΟΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ
(σε µήνες)
17,45
ΕΝΤΟΠΙΟΤΗΤΑ
2
ΚΩΛΥΜΑ 8ΜΗΝΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ
ΑΙ442350 ΟχιΟχι Β
ΑΡΙΘΜ.
ΤΑΥΤΟΤ.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΟΣ
ΕΛΕΝΗ
ΕΠΩΝΥΜΟ
294 ΜΠΟΥΝΑΚΗ
Α.Μ.
ΜΟΝΑ∆ΕΣ
(3)
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
ΜΟΝΑ∆ΕΣ
(2)
ΚΡΙΤΗΡΙΑ
ΜΟΝΑ∆ΕΣ
(1)
ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ(1) / ΣΕΙΡΑ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ
Ειδικότητα : ∆Ε ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΦΥΛΑΚΩΝ
11
3
7
23 από 26
Φορέας : Υ.ΠΟ.ΠΑΙ.Θ.
ΑΔΑ: Ω8ΡΝ465ΦΘ3-ΩΦΩ
ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ
Υπηρεσία : Αρχαιολογικό Μουσείο Ηρακλείου
Ανακοίνωση :
387/9.2.2015
ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ & ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ
Έδρα Υπηρεσίας : Ηράκλειο Κρήτης
ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ∆Ε
∆ιάρκεια Σύµβασης :Επτά (7) µήνες.
ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ :101
Υπ' αριθµ. Σ.Ο.Χ. : ΣΟΧ1/2015
Α. Π. ΑΜΗ 1746/30.3.2015
ΜΟΝΑ∆ΕΣ
(4)
ΜΟΝΑ∆ΕΣ
(5)
ΜΟΝΑ∆ΕΣ
(6)
ΜΟΝΑ∆ΕΣ
(7)
ΜΟΝΑ∆ΕΣ
(8)
sort ΚΩΛΥΜΑ 8ΜΗΝΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ
sort ΚΥΡΙΟΣ η ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ
sort ΕΝΤΟΠΙΟΤΗΤΑ
sort ΣΥΝΟΛΟ ΜΟΝΑ∆ΩΝ
Σειρά Κατάταξης
0
Οχι
Β
Οχι
344,00
367
248 ΜΑΡΑΚΗ
ΑΓΓΕΛΙΚΗ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Χ359753
ΟχιΟχι Β
17,10
0
0
0
0
0
0
342,00
0
Οχι
Β
Οχι
342,00
368
223 ΠΑΡΑΣΚΑΚΗ
ΣΤΥΛΙΑΝΗ
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ Σ411480
ΟχιΟχι Β
17,09
0
0
0
0
0
0
341,80
0
Οχι
Β
Οχι
341,80
369
139 ΚΟΡΟΜΗΛΑ
ΝΙΚΟΛΕΤΑ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΑΚ477635 ΟχιΟχι Β
16,75
0
0
0
0
0
0
335,00
0
Οχι
Β
Οχι
335,00
370
211 ∆ΕΣΠΟΤΟΠΟΥΛΟΥ ΑΡΙΣΤΕΑ
ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ
Π703800
ΟχιΟχι Β
16,73
0
0
0
0
0
0
334,60
0
Οχι
Β
Οχι
334,60
371
62 ΚΥ∆ΩΝΑΚΗ
ΙΩΑΝΝΑ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΑΕ089022 ΟχιΟχι Β
16,70
0
0
0
0
0
0
334,00
0
Οχι
Β
Οχι
334,00
372
392 ΚΟΥΜΙΑΝΑΚΗ
ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ
ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ
Φ254947
ΟχιΟχι Β
16,60
0
0
0
0
0
0
332,00
0
Οχι
Β
Οχι
332,00
373
159 ΤΖΙΡΑΚΗΣ
ΦΑΝΟΥΡΙΟΣ
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΒ483150 ΟχιΟχι Β
16,50
0
0
0
0
0
0
330,00
0
Οχι
Β
Οχι
330,00
374
119 ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗ
ΘΕΟΝΥΜΦΗ
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΑΚ476600 ΟχιΟχι Β
12,30
0
0
0
30
50
0
246,00
0
Οχι
Β
Οχι
326,00
375
291 ΚΟΜΜΑΤΑΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΑΑ366633 ΟχιΟχι Β
15,80
0
0
0
0
0
0
316,00
0
Οχι
Β
Οχι
316,00
376
365 ΠΑΡΑΒΑΛΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΖ963688 ΟχιΟχι Β
15,70
0
0
0
0
0
0
314,00
0
Οχι
Β
Οχι
314,00
377
323 ΜΑΛΑΓΑΡ∆ΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΣΤΑΥΡΟΣ
Ρ830069
ΟχιΟχι Β
15,14
0
0
0
0
0
0
302,80
7
Οχι
Β
Οχι
309,80
378
124 ΠΑΤΕΡΑΚΗ
ΕΜΜΑΝΟΥΕΛΑΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Ρ902864
ΟχιΟχι Β
1
13,73
0
0
0
30
0
0
274,60
0
Οχι
Β
Οχι
304,60
379
179 ΣΤΕΦΑΝΑΚΗ
ΓΕΩΡΓΙΑ
ΜΙΧΑΗΛ
ΑΚ473337 ΟχιΟχι Β
1
13,73
0
0
0
30
0
0
274,60
0
Οχι
Β
Οχι
304,60
380
206 ΚΙΤΣΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΑΗ909520 ΟχιΟχι Β
15,00
0
0
0
0
0
0
300,00
0
Οχι
Β
Οχι
300,00
381
13 ΛΟΥΚΑ∆ΑΚΗΣ
ΑΡΙΣΤΕΙ∆ΗΣ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΑΒ481584 ΟχιΟχι Β
14,80
0
0
0
0
0
0
296,00
0
Οχι
Β
Οχι
296,00
382
(2) (3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΣ
(αριθµ. τέκνων)
Α.Μ.
ΑΣΕΠ : Πίνακας κατάταξης υποψηφίων ορισµένου χρόνου
ΕΜΠΕΙΡΙΑ (σε µήνες)
344,00
ΒΑΘΜΟΣ ΒΑΣΙΚΟΥ ΤΙΤΛΟΥ
0
ΤΕΚΝΟ ΜΟΝΟΓΟΝΕΙΚΗΣ
ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ (αρ. τέκνων)
0
ΓΟΝΕΑΣ ΜΟΝΟΓΟΝΕΙΚΗΣ
ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ
(αριθµ. τέκνων)
0
ΑΝΗΛΙΚΑ ΤΕΚΝΑ
(αριθµ. ανήλικων τέκνων)
0
(1)
ΤΕΚΝΟ ΠΟΛΥΤΕΚΝΗΣ
ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ (αρ. τέκνων)
0
ΧΡΟΝΟΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ
(σε µήνες)
0
ΕΝΤΟΠΙΟΤΗΤΑ
17,20
ΚΩΛΥΜΑ 8ΜΗΝΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ
ΑΒ480225 ΟχιΟχι Β
ΑΡΙΘΜ.
ΤΑΥΤΟΤ.
ΣΤΕΡΓΙΟΣ
ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΟΣ
ΜΑΡΙΑ
ΟΝΟΜΑ
257 ΚΟΚΟΛΑΚΗ
ΕΠΩΝΥΜΟ
ΜΟΝΑ∆ΕΣ
(3)
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
ΜΟΝΑ∆ΕΣ
(2)
ΚΡΙΤΗΡΙΑ
ΜΟΝΑ∆ΕΣ
(1)
ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ(1) / ΣΕΙΡΑ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ
Ειδικότητα : ∆Ε ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΦΥΛΑΚΩΝ
1
1
1
24 από 26
Φορέας : Υ.ΠΟ.ΠΑΙ.Θ.
ΑΔΑ: Ω8ΡΝ465ΦΘ3-ΩΦΩ
ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ
Υπηρεσία : Αρχαιολογικό Μουσείο Ηρακλείου
Ανακοίνωση :
387/9.2.2015
ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ & ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ
Έδρα Υπηρεσίας : Ηράκλειο Κρήτης
ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ∆Ε
∆ιάρκεια Σύµβασης :Επτά (7) µήνες.
ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ :101
Υπ' αριθµ. Σ.Ο.Χ. : ΣΟΧ1/2015
Α. Π. ΑΜΗ 1746/30.3.2015
ΜΟΝΑ∆ΕΣ
(4)
ΜΟΝΑ∆ΕΣ
(5)
ΜΟΝΑ∆ΕΣ
(6)
ΜΟΝΑ∆ΕΣ
(7)
ΜΟΝΑ∆ΕΣ
(8)
sort ΚΩΛΥΜΑ 8ΜΗΝΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ
sort ΚΥΡΙΟΣ η ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ
sort ΕΝΤΟΠΙΟΤΗΤΑ
sort ΣΥΝΟΛΟ ΜΟΝΑ∆ΩΝ
Σειρά Κατάταξης
296,00
383
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΑΖ965411 ΟχιΟχι Β
14,50
0
0
0
0
0
0
290,00
0
Οχι
Β
Οχι
290,00
384
358 ΖΩΗΤΟΣ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΑΙ446052 ΟχιΟχι Β
14,45
0
0
0
0
0
0
289,00
0
Οχι
Β
Οχι
289,00
385
380 ΦΑΝΟΥΡΑΚΗ
ΓΙΑΝΝΑ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΑΚ475875 ΟχιΟχι Β
14,40
0
0
0
0
0
0
288,00
0
Οχι
Β
Οχι
288,00
386
126 ΑΡΧΑΝΙΩΤΑΚΗ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΑΑ369826 ΟχιΟχι Β
14,30
0
0
0
0
0
0
286,00
0
Οχι
Β
Οχι
286,00
387
101 ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗ
ΜΑΡΙΑΝΝΑ
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΑΗ969445 ΟχιΟχι Β
14,00
0
0
0
0
0
0
280,00
0
Οχι
Β
Οχι
280,00
388
141 ΠΑΝΤΑΤΟΣΑΚΗΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΑΚ476836 ΟχιΟχι Β
14,00
0
0
0
0
0
0
280,00
0
Οχι
Β
Οχι
280,00
389
180 ΜΑΡΑΓΚΑΚΗ
ΜΑΡΙΑ
ΚΟΣΜΑΣ
ΑΗ457809 ΟχιΟχι Β
13,45
0
0
0
0
0
0
269,00
0
Οχι
Β
Οχι
269,00
390
146 ΤΣΑΜΗ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΑΚ483977 ΟχιΟχι Β
13,42
0
0
0
0
0
0
268,40
0
Οχι
Β
Οχι
268,40
391
59 ΝΤΙΣΠΥΡΑΚΗ
ΕΥΣΕΒΙΑ
ΜΙΧΑΗΛ
Χ856900
ΟχιΟχι Β
13,40
0
0
0
0
0
0
268,00
0
Οχι
Β
Οχι
268,00
392
140 ΚΑΡΟΥΣΗΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣΙΩΑΝΝΗ
ΑΗ967034 ΟχιΟχι Β
12,60
0
0
0
0
0
0
252,00
0
Οχι
Β
Οχι
252,00
393
191 ΜΑΖΟΚΟΠΑΚΗ
ΜΑΡΙΝΑ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΑΒ959289 ΟχιΟχι Β
11,70
0
0
0
0
0
0
234,00
0
Οχι
Β
Οχι
234,00
394
57 ΛΑΣΗΘΙΩΤΑΚΗ
ΛΑΜΠΡΙΝΗ
ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΑΜ453940 ΟχιΟχι Β
11,30
0
0
0
0
0
0
226,00
0
Οχι
Β
Οχι
226,00
395
348 ΛΙΝΑΡ∆ΑΚΗΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣΑΗ461769 ΟχιΟχι Β
10,90
0
0
0
0
0
0
218,00
0
Οχι
Β
Οχι
218,00
396
205 ΒΑΛΑΣΟΠΟΥΛΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ Φ042929
ΟχιΟχι Β
10,30
0
0
0
0
0
0
206,00
0
Οχι
Β
Οχι
206,00
397
109 ΟΡΦΑΝΟΣ
ΠΕΤΡΟΣ
ΟχιΟχι Β
10,10
0
0
0
0
0
0
202,00
0
Οχι
Β
Οχι
202,00
398
377 ΝΤΕΛΕΦΕΣ
ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ
Τ323532
ΑΣΕΠ : Πίνακας κατάταξης υποψηφίων ορισµένου χρόνου
3
3
(2) (3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΣ
(αριθµ. τέκνων)
ΕΜΠΕΙΡΙΑ (σε µήνες)
Οχι
ΒΑΘΜΟΣ ΒΑΣΙΚΟΥ ΤΙΤΛΟΥ
Β
ΤΕΚΝΟ ΜΟΝΟΓΟΝΕΙΚΗΣ
ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ (αρ. τέκνων)
Οχι
ΓΟΝΕΑΣ ΜΟΝΟΓΟΝΕΙΚΗΣ
ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ
(αριθµ. τέκνων)
0
ΑΝΗΛΙΚΑ ΤΕΚΝΑ
(αριθµ. ανήλικων τέκνων)
296,00
(1)
ΤΕΚΝΟ ΠΟΛΥΤΕΚΝΗΣ
ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ (αρ. τέκνων)
0
ΧΡΟΝΟΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ
(σε µήνες)
0
ΕΝΤΟΠΙΟΤΗΤΑ
0
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΚΩΛΥΜΑ 8ΜΗΝΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ
0
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΑΡΙΘΜ.
ΤΑΥΤΟΤ.
0
385 ΛΥΚΑΚΗΣ
ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΟΣ
0
ΟΝΟΜΑ
14,80
ΕΠΩΝΥΜΟ
ΑΖ542262 ΟχιΟχι Β
Α.Μ.
ΜΟΝΑ∆ΕΣ
(3)
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
ΜΟΝΑ∆ΕΣ
(2)
ΚΡΙΤΗΡΙΑ
ΜΟΝΑ∆ΕΣ
(1)
ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ(1) / ΣΕΙΡΑ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ
Ειδικότητα : ∆Ε ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΦΥΛΑΚΩΝ
25 από 26
Φορέας : Υ.ΠΟ.ΠΑΙ.Θ.
ΑΔΑ: Ω8ΡΝ465ΦΘ3-ΩΦΩ
ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ
Υπηρεσία : Αρχαιολογικό Μουσείο Ηρακλείου
Ανακοίνωση :
387/9.2.2015
ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ & ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ
Έδρα Υπηρεσίας : Ηράκλειο Κρήτης
ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ∆Ε
∆ιάρκεια Σύµβασης :Επτά (7) µήνες.
ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ :101
Υπ' αριθµ. Σ.Ο.Χ. : ΣΟΧ1/2015
Α. Π. ΑΜΗ 1746/30.3.2015
ΜΟΝΑ∆ΕΣ
(2)
ΜΟΝΑ∆ΕΣ
(3)
ΜΟΝΑ∆ΕΣ
(4)
ΜΟΝΑ∆ΕΣ
(5)
ΜΟΝΑ∆ΕΣ
(6)
ΜΟΝΑ∆ΕΣ
(7)
ΜΟΝΑ∆ΕΣ
(8)
sort ΚΩΛΥΜΑ 8ΜΗΝΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ
sort ΚΥΡΙΟΣ η ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ
sort ΕΝΤΟΠΙΟΤΗΤΑ
sort ΣΥΝΟΛΟ ΜΟΝΑ∆ΩΝ
Σειρά Κατάταξης
0
196,00
0
Οχι
Β
Οχι
196,00
399
4
0
0
0
0
0
0
334,20
28
Ναι
Β
Οχι
362,20
400
4
0
0
0
0
0
0
322,00
28
Ναι
Β
Οχι
350,00
401
(2) (3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΣ
(αριθµ. τέκνων)
ΕΜΠΕΙΡΙΑ (σε µήνες)
0
ΒΑΘΜΟΣ ΒΑΣΙΚΟΥ ΤΙΤΛΟΥ
0
ΤΕΚΝΟ ΜΟΝΟΓΟΝΕΙΚΗΣ
ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ (αρ. τέκνων)
0
ΓΟΝΕΑΣ ΜΟΝΟΓΟΝΕΙΚΗΣ
ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ
(αριθµ. τέκνων)
0
ΑΝΗΛΙΚΑ ΤΕΚΝΑ
(αριθµ. ανήλικων τέκνων)
0
ΤΕΚΝΟ ΠΟΛΥΤΕΚΝΗΣ
ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ (αρ. τέκνων)
(1)
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
ΜΟΝΑ∆ΕΣ
(1)
ΚΡΙΤΗΡΙΑ
ΧΡΟΝΟΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ
(σε µήνες)
ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ(1) / ΣΕΙΡΑ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ
ΕΝΤΟΠΙΟΤΗΤΑ
ΚΩΛΥΜΑ 8ΜΗΝΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ
ΑΡΙΘΜ.
ΤΑΥΤΟΤ.
ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΟΣ
ΟΝΟΜΑ
ΕΠΩΝΥΜΟ
Α.Μ.
Ειδικότητα : ∆Ε ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΦΥΛΑΚΩΝ
347 ΒΕΝΙΑΝΑΚΗ
ΑΡΙΣΤΕΑ
ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ
ΑΑ3743328ΟχιΟχι Β
9,80
184 ΚΤΙΣΤΗ
ΜΑΡΙΑ
ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ
ΑΙ378947 ΝαιΟχι Β
16,71
104 ΓΙΑΝΝΑΚΑΚΗ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΑΙ965992 ΝαιΟχι Β
16,10
Η Προισταµένη
του Αρχαιολογικού Μουσείου Ηρακλείου
Στέλλα Μανδαλάκη
Αρχαιολόγος
ΑΣΕΠ : Πίνακας κατάταξης υποψηφίων ορισµένου χρόνου
26 από 26
ΑΔΑ: Ω8ΡΝ465ΦΘ3-ΩΦΩ
Φορέας : Υ.ΠΟ.ΠΑΙ.Θ.
Ανακοίνωση :
ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ
Υπηρεσία : Αρχαιολογικό Μουσείο Ηρακλείου
387/9.2.2015
ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ & ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ
Έδρα Υπηρεσίας : Ηρακλειο Κρήτης
ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ∆Ε
∆ιάρκεια Σύµβασης : Επτά (7) µήνες
ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ : 102
Υπ' αριθµ. Σ.Ο.Χ. : ΣΟΧ1/2015
Α. Π. ΑΜΗ 1746/30.3.2015
ΜΟΝΑ∆ΕΣ
(2)
ΜΟΝΑ∆ΕΣ
(3)
ΜΟΝΑ∆ΕΣ
(4)
ΜΟΝΑ∆ΕΣ
(5)
ΜΟΝΑ∆ΕΣ
(6)
ΜΟΝΑ∆ΕΣ
(7)
ΜΟΝΑ∆ΕΣ
(8)
sort ΚΩΛΥΜΑ 8ΜΗΝΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ
sort ΚΥΡΙΟΣ η ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ
sort ΕΝΤΟΠΙΟΤΗΤΑ
sort ΣΥΝΟΛΟ ΜΟΝΑ∆ΩΝ
Σειρά Κατάταξης
200,00
308
Οχι
1
Οχι
968,00
1
15,00
200
0
200
0
0
0
300,00
0
Οχι
1
Οχι
700,00
2
3
13,00
200
0
0
110
0
0
260,00
0
Οχι
1
Οχι
570,00
3
1
12,00
14
200
0
0
30
0
0
240,00
98
Οχι
1
Οχι
568,00
4
2
13,00
16
0
0
0
60
0
0
260,00
112
Οχι
1
Οχι
432,00
5
16,00
0
0
0
0
0
0
320,00
0
Οχι
1
Οχι
320,00
6
10,00
0
0
0
0
0
0
200,00
0
Οχι
1
Οχι
200,00
7
16,27
800
0
400
30
0
0
325,40
0
Οχι
Α
Οχι 1.555,40
8
11,70
800
0
200
0
0
200 234,00
0
Οχι
Α
Οχι 1.434,00
9
800
0
0
60
0
0
338,60
231
Οχι
Α
Οχι 1.429,60
10
800
0
200 110
0
0
283,60
0
Οχι
Α
Οχι 1.393,60
11
800
0
200
60
0
0
216,40
98
Οχι
Α
Οχι 1.374,40
12
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΣ
(αριθµ. τέκνων)
ΕΜΠΕΙΡΙΑ (σε µήνες)
0
ΒΑΘΜΟΣ ΒΑΣΙΚΟΥ ΤΙΤΛΟΥ
0
ΤΕΚΝΟ ΜΟΝΟΓΟΝΕΙΚΗΣ
ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ (αρ. τέκνων)
60
ΓΟΝΕΑΣ ΜΟΝΟΓΟΝΕΙΚΗΣ
ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ
(αριθµ. τέκνων)
200
ΑΝΗΛΙΚΑ ΤΕΚΝΑ
(αριθµ. ανήλικων τέκνων)
0
(2) (3)
217 ΚΑΡΠΑΘΙΩΤΑΚΗ
ΓΕΩΡΓΙΑ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
Φ249766
ΟχιΟχι 1
4
4
223 ΦΙΟΛΙΤΑΚΗΣ
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΑΙ948046 ΟχιΟχι 1
4
4
227 ΣΕΚΑ∆ΑΚΗ
ΚΑΛΛΙΟΠΗ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Σ424686
ΟχιΟχι 1
4
147 ΜΑΛΛΙΑΡΑΚΗ
ΜΑΡΙΑ
ΜΙΧΑΗΛ
Π160027
ΟχιΟχι 1
4
38 ΜΗΛΙΑΡΑΚΗΣ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
ΠΕΤΡΟΣ
ΑΒ960535 ΟχιΟχι 1
229 ΑΡΒΑΝΙΤΗ
ΕΡΑΣΜΙΑ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΑΖ959252 ΟχιΟχι 1
188 ΜΙΧΕΛΑΚΑΚΗΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΑΝ∆ΡΕΑΣ
ΑΚ746298 ΟχιΟχι 1
43 ΒΕΡΓΑΚΗ
ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ
ΜΙΧΑΗΛ
ΑΙ956037 ΟχιΟχι Α
12
8
105 ΝΕΡΑΤΖΟΥΛΑΚΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ
ΑΝΑΡΓΥΡΟΣ
ΑΑ366110 ΟχιΟχι Α
12
4
145 ΜΑΝΟΥΣΑΚΗ
ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ
Ρ830694
ΟχιΟχι Α
12
7 ΠΑΡΑΣΥΡΗΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
Σ424685
ΟχιΟχι Α
12
16 ΤΣΑΓΚΑΡΑΚΗ
ΑΓΓΕΛΙΚΗ
ΣΤΑΥΡΟΣ
Ρ398459
ΟχιΟχι Α
30 ΤΟΨΗ
ΜΑΡΙΝΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Ρ322537
154 ΜΑΓΟΥΛΑΚΗ
ΕΙΡΗΝΗ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΑ
200
ΤΕΚΝΟ ΠΟΛΥΤΕΚΝΗΣ
ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ (αρ. τέκνων)
(1)
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
ΜΟΝΑ∆ΕΣ
(1)
ΚΡΙΤΗΡΙΑ
ΧΡΟΝΟΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ
(σε µήνες)
ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ(1) / ΣΕΙΡΑ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ
ΕΝΤΟΠΙΟΤΗΤΑ
ΚΩΛΥΜΑ 8ΜΗΝΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ
ΑΡΙΘΜ.
ΤΑΥΤΟΤ.
ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΟΣ
ΟΝΟΜΑ
ΕΠΩΝΥΜΟ
Α.Μ.
Ειδικότητα : ΝΥΚΤΟΦΥΛΑΚΕΣ (∆Ε)
2
1
4
10,00
44
2
16,93
4
3
14,18
12
4
2
10,82
ΟχιΟχι Α
12
5
2
13,20
800
0
250
60
0
0
264,00
0
Οχι
Α
Οχι 1.374,00
13
ΑΙ946522 ΟχιΟχι Α
12
4
2
14,53
800
0
200
60
0
0
290,60
0
Οχι
Α
Οχι 1.350,60
14
ΑΣΕΠ : Πίνακας κατάταξης υποψηφίων ορισµένου χρόνου
33
14
1 από 15
Φορέας : Υ.ΠΟ.ΠΑΙ.Θ.
ΑΔΑ: Ω8ΡΝ465ΦΘ3-ΩΦΩ
Ανακοίνωση :
ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ
Υπηρεσία : Αρχαιολογικό Μουσείο Ηρακλείου
387/9.2.2015
ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ & ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ
Έδρα Υπηρεσίας : Ηρακλειο Κρήτης
ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ∆Ε
∆ιάρκεια Σύµβασης : Επτά (7) µήνες
ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ : 102
Υπ' αριθµ. Σ.Ο.Χ. : ΣΟΧ1/2015
Α. Π. ΑΜΗ 1746/30.3.2015
ΜΟΝΑ∆ΕΣ
(4)
ΜΟΝΑ∆ΕΣ
(5)
ΜΟΝΑ∆ΕΣ
(6)
ΜΟΝΑ∆ΕΣ
(7)
ΜΟΝΑ∆ΕΣ
(8)
sort ΚΩΛΥΜΑ 8ΜΗΝΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ
sort ΚΥΡΙΟΣ η ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ
200
0
0
0
194,00
140
Οχι
Α
Οχι 1.334,00
15
13,00
800
0
200
60
0
0
260,00
0
Οχι
Α
Οχι 1.320,00
16
(8)
9,70
20
Σειρά Κατάταξης
ΜΟΝΑ∆ΕΣ
(3)
0
(7)
sort ΣΥΝΟΛΟ ΜΟΝΑ∆ΩΝ
ΜΟΝΑ∆ΕΣ
(2)
800
(6)
sort ΕΝΤΟΠΙΟΤΗΤΑ
ΜΟΝΑ∆ΕΣ
(1)
4
ΕΜΠΕΙΡΙΑ (σε µήνες)
12
ΒΑΘΜΟΣ ΒΑΣΙΚΟΥ ΤΙΤΛΟΥ
ΟχιΟχι Α
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
ΤΕΚΝΟ ΜΟΝΟΓΟΝΕΙΚΗΣ
ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ (αρ. τέκνων)
ΓΟΝΕΑΣ ΜΟΝΟΓΟΝΕΙΚΗΣ
ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ
(αριθµ. τέκνων)
(5)
ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΣ
(αριθµ. τέκνων)
(4)
ΧΡΟΝΟΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ
(σε µήνες)
(2) (3)
ΕΝΤΟΠΙΟΤΗΤΑ
ΑΝΗΛΙΚΑ ΤΕΚΝΑ
(αριθµ. ανήλικων τέκνων)
ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ(1) / ΣΕΙΡΑ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ
ΚΩΛΥΜΑ 8ΜΗΝΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ
(1)
ΑΡΙΘΜ.
ΤΑΥΤΟΤ.
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ Τ325342
ΚΡΙΤΗΡΙΑ
ΤΕΚΝΟ ΠΟΛΥΤΕΚΝΗΣ
ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ (αρ. τέκνων)
187 ΑΝ∆ΡΟΥΛΑΚΑΚΗΣ ΜΗΝΑΣ
ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΟΣ
ΟΝΟΜΑ
ΕΠΩΝΥΜΟ
Α.Μ.
Ειδικότητα : ΝΥΚΤΟΦΥΛΑΚΕΣ (∆Ε)
2 ΚΑΛΛΕΡΓΗΣ
ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΑΑ369017 ΟχιΟχι Α
12
4
15 ΚΑΡΑΤΑΡΑΚΗΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ
ΑΒ480138 ΟχιΟχι Α
12
5
13,46
800
0
250
0
0
0
269,20
0
Οχι
Α
Οχι 1.319,20
17
164 ΣΚΑΝ∆ΑΛΗ
ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΑΜ460655 ΟχιΟχι Α
12
4
15,36
800
0
200
0
0
0
307,20
0
Οχι
Α
Οχι 1.307,20
18
56 ΜΙΧΑΛΙΟΥ
ΜΑΡΙΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΑΖ456785 ΟχιΟχι Α
12
4
2
12,00
800
0
200
60
0
0
240,00
0
Οχι
Α
Οχι 1.300,00
19
99 ∆ΑΓΚΑΛΑΚΗΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
Σ866872
ΟχιΟχι Α
12
1
13,38
28
800
0
0
30
0
0
267,60
196
Οχι
Α
Οχι 1.293,60
20
58 ΣΤΕΦΟΥ
ΚΑΛΛΙΟΠΗ
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΑΚ479676 ΟχιΟχι Α
12
13,83
31
800
0
0
0
0
0
276,60
217
Οχι
Α
Οχι 1.293,60
21
130 ΣΚΟΥΛΟΥ∆ΗΣ
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΑΑ369134 ΟχιΟχι Α
12
800
0
200
0
0
0
292,00
0
Οχι
Α
Οχι 1.292,00
22
152 ΤΟΥΠΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΣΟΦΟΚΛΗΣ
ΑΒ184095 ΟχιΟχι Α
12
3 ΣΩΤΗΡΙΟΥ
ΓΕΩΡΓΙΑ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΑΙ944742 ΟχιΟχι Α
12
66 ΒΛΑΤΑΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
Χ855890
ΟχιΟχι Α
11
6
209 ΝΙΚΗΦΟΡΑΚΗ
ΜΑΡΙΝΑ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ
Χ351951
ΟχιΟχι Α
4
6
161 ΑΧΙΝΑ
ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΑΙ446843 ΟχιΟχι Α
12
49 ΚΑΛΑΙΤΖΑΚΗΣ
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΑΙ447680 ΟχιΟχι Α
12
162 ΠΑΠΑ∆ΑΚΗ
ΕΥΣΕΒΙΑ
ΣΤΑΥΡΟΣ
ΑΕ961649 ΟχιΟχι Α
12
123 ΠΑΝΕΡΑΣ
ΜΥΡΩΝ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣΑΗ960247 ΟχιΟχι Α
12
ΑΣΕΠ : Πίνακας κατάταξης υποψηφίων ορισµένου χρόνου
2
4
14,60
1
29
800
0
0
30
0
0
252,40
203
Οχι
Α
Οχι 1.285,40
23
18,50
16
800
0
0
0
0
0
370,00
112
Οχι
Α
Οχι 1.282,00
24
725
0
300
0
0
0
252,40
0
Οχι
Α
Οχι 1.277,40
25
12,62
1
2
4
1
15,36
55
200
0
300
30
50
0
307,20
385
Οχι
Α
Οχι 1.272,20
26
19,18
4
800
0
0
60
0
0
383,60
28
Οχι
Α
Οχι 1.271,60
27
800
0
200
0
0
0
270,00
0
Οχι
Α
Οχι 1.270,00
28
800
0
0
60
0
0
371,20
28
Οχι
Α
Οχι 1.259,20
29
800
0
200
0
0
0
254,00
0
Οχι
Α
Οχι 1.254,00
30
13,50
2
4
12,62
18,56
12,70
4
2 από 15
Φορέας : Υ.ΠΟ.ΠΑΙ.Θ.
ΑΔΑ: Ω8ΡΝ465ΦΘ3-ΩΦΩ
Ανακοίνωση :
ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ
Υπηρεσία : Αρχαιολογικό Μουσείο Ηρακλείου
387/9.2.2015
ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ & ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ
Έδρα Υπηρεσίας : Ηρακλειο Κρήτης
ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ∆Ε
∆ιάρκεια Σύµβασης : Επτά (7) µήνες
ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ : 102
Υπ' αριθµ. Σ.Ο.Χ. : ΣΟΧ1/2015
Α. Π. ΑΜΗ 1746/30.3.2015
ΜΟΝΑ∆ΕΣ
(7)
ΜΟΝΑ∆ΕΣ
(8)
sort ΚΩΛΥΜΑ 8ΜΗΝΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ
sort ΚΥΡΙΟΣ η ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ
200
0
0
0
216,00
0
Οχι
Α
Οχι 1.216,00
32
500
0
0
30
0
0
267,20
399
Οχι
Α
Οχι 1.196,20
33
18,00
800
0
0
30
0
0
360,00
0
Οχι
Α
Οχι 1.190,00
34
18,82
500
200
0
110
0
0
376,40
0
Οχι
Α
Οχι 1.186,40
35
12
19,15
800
0
0
0
0
0
383,00
0
Οχι
Α
Οχι 1.183,00
36
ΑΙ526365 ΟχιΟχι Α
12
16,30
800
0
0
0
0
0
326,00
56
Οχι
Α
Οχι 1.182,00
37
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΑΑ374687 ΟχιΟχι Α
12
2
15,90
800
0
0
60
0
0
318,00
0
Οχι
Α
Οχι 1.178,00
38
ΣΟΦΙΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΑΜ465090 ΟχιΟχι Α
12
1
1
14,84
800
0
0
30
50
0
296,80
0
Οχι
Α
Οχι 1.176,80
39
77 ΙΕΡΕΜΙΑ
ΜΑΡΙΝΑ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣΛ974065
ΟχιΟχι Α
12
1
2
12,15
800
0
0
30
100
0
243,00
0
Οχι
Α
Οχι 1.173,00
40
134 ΒΑΙΡΑΜΑΚΗ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΑΚ472420 ΟχιΟχι Α
12
1
17,00
800
0
0
30
0
0
340,00
0
Οχι
Α
Οχι 1.170,00
41
211 ΚΑΛΕΜΑΚΗ
ΠΕΛΑΓΙΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Ρ486257
ΟχιΟχι Α
9
2
14,30
7
575
0
200
60
0
0
286,00
49
Οχι
Α
Οχι 1.170,00
42
150 ΣΤΕΦΑΝΑΚΗΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΜΙΧΑΗΛ
ΑΙ439282 ΟχιΟχι Α
12
2
13,55
5
800
0
0
60
0
0
271,00
35
Οχι
Α
Οχι 1.166,00
43
171 ΒΑΜΒΟΥΚΑΚΗ
∆ΗΜΗΤΡΑ
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΑΚ467818 ΟχιΟχι Α
12
2
15,28
800
0
0
60
0
0
305,60
0
Οχι
Α
Οχι 1.165,60
44
108 ΣΑNΟZΙ∆ΗΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΑΒ708380 ΟχιΟχι Α
12
18,22
800
0
0
0
0
0
364,40
0
Οχι
Α
Οχι 1.164,40
45
169 ΧΡΕΙΑΖΟΜΕΝΟΥ
ΕΛΕΝΗ
ΑΚ734967 ΟχιΟχι Α
12
18,20
800
0
0
0
0
0
364,00
0
Οχι
Α
Οχι 1.164,00
46
ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΣ
(αριθµ. τέκνων)
ΑΡΙΘΜ.
ΤΑΥΤΟΤ.
ΟΝΟΜΑ
(8)
18,90
14
ΑΗ965551 ΟχιΟχι Α
8
4
ΑΝΤΩΝΙΟΣ-ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Π894297
ΟχιΟχι Α
12
4
179 ΚΑΛΑΙΤΖΑΚΗ
ΜΑΡΙΑ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΑΙ957578 ΟχιΟχι Α
8
1
13,36
194 ΜΗΛΙΑΡΑ
ΜΑΡΙΑ
ΑΝΤ
Σ428044
ΟχιΟχι Α
12
1
98 ΧΑΤΖΗΣΕΒΑΣΤΟΣ ΝΙΚΗΤΑΣ
ΣΤΕΡΓΙΟΣ
Ξ952102
ΟχιΟχι Α
8
4
32 ΒΕΡΕΡΟΥ∆ΑΚΗΣ
Α∆ΑΜΑΝΤΙΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣΡ313346
ΟχιΟχι Α
70 ΤΖΑΚΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
33 ΜΑΡΑΚΗ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
129 ΜΟΥΣΤΑΚΑΚΗ
ΜΙΧΑΗΛ
ΑΣΕΠ : Πίνακας κατάταξης υποψηφίων ορισµένου χρόνου
4
4
10,80
57
8
3 από 15
Σειρά Κατάταξης
ΜΟΝΑ∆ΕΣ
(6)
0
(7)
sort ΣΥΝΟΛΟ ΜΟΝΑ∆ΩΝ
ΜΟΝΑ∆ΕΣ
(5)
800
125 ΧΑΡΙΤΟΣ
2
(6)
sort ΕΝΤΟΠΙΟΤΗΤΑ
ΜΟΝΑ∆ΕΣ
(4)
31
(5)
ΕΜΠΕΙΡΙΑ (σε µήνες)
Οχι 1.236,00
(4)
ΒΑΘΜΟΣ ΒΑΣΙΚΟΥ ΤΙΤΛΟΥ
Α
(2) (3)
ΤΕΚΝΟ ΜΟΝΟΓΟΝΕΙΚΗΣ
ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ (αρ. τέκνων)
Οχι
ΓΟΝΕΑΣ ΜΟΝΟΓΟΝΕΙΚΗΣ
ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ
(αριθµ. τέκνων)
98
ΑΝΗΛΙΚΑ ΤΕΚΝΑ
(αριθµ. ανήλικων τέκνων)
378,00
(1)
ΤΕΚΝΟ ΠΟΛΥΤΕΚΝΗΣ
ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ (αρ. τέκνων)
0
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
ΧΡΟΝΟΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ
(σε µήνες)
0
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΕΝΤΟΠΙΟΤΗΤΑ
60
153 ΓΙΑΝΝΑ∆ΑΚΗ
ΚΩΛΥΜΑ 8ΜΗΝΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ
200
ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΟΣ
0
ΕΠΩΝΥΜΟ
500
Α.Μ.
ΜΟΝΑ∆ΕΣ
(3)
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
ΜΟΝΑ∆ΕΣ
(2)
ΚΡΙΤΗΡΙΑ
ΜΟΝΑ∆ΕΣ
(1)
ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ(1) / ΣΕΙΡΑ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ
Ειδικότητα : ΝΥΚΤΟΦΥΛΑΚΕΣ (∆Ε)
Φορέας : Υ.ΠΟ.ΠΑΙ.Θ.
ΑΔΑ: Ω8ΡΝ465ΦΘ3-ΩΦΩ
Ανακοίνωση :
ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ
Υπηρεσία : Αρχαιολογικό Μουσείο Ηρακλείου
387/9.2.2015
ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ & ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ
Έδρα Υπηρεσίας : Ηρακλειο Κρήτης
ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ∆Ε
∆ιάρκεια Σύµβασης : Επτά (7) µήνες
ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ : 102
Υπ' αριθµ. Σ.Ο.Χ. : ΣΟΧ1/2015
Α. Π. ΑΜΗ 1746/30.3.2015
ΜΟΝΑ∆ΕΣ
(7)
ΜΟΝΑ∆ΕΣ
(8)
sort ΚΩΛΥΜΑ 8ΜΗΝΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ
sort ΚΥΡΙΟΣ η ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ
Α
Οχι 1.154,40
47
178 ΠΑΠΑ∆ΟΓΙΩΡΓΑΚΗΣΠΕΤΡΟΣ
ΖΑΧΑΡΙΑΣ
ΑΙ949337 ΟχιΟχι Α
12
17,60
800
0
0
0
0
0
352,00
0
Οχι
Α
Οχι 1.152,00
48
203 ΒΡΕΝΤΖΟΥ
ΑΓΓΕΛΙΚΗ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΑΒ969036 ΟχιΟχι Α
9
2
15,81
575
0
200
60
0
0
316,20
0
Οχι
Α
Οχι 1.151,20
49
119 ΚΑΝΤΖΙΛΑΚΗ
ΕΛΕΝΗ
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΑΙ442518 ΟχιΟχι Α
12
2
14,50
800
0
0
60
0
0
290,00
0
Οχι
Α
Οχι 1.150,00
50
193 ΒΕΙΣΑΚΗ
ΑΝΝΑ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΑΒ481145 ΟχιΟχι Α
12
1
16,00
800
0
0
30
0
0
320,00
0
Οχι
Α
Οχι 1.150,00
51
167 ΑΝΑΣΤΑΣΑΚΗ
ΓΕΩΡΓΙΑ-ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
ΑΗ968672 ΟχιΟχι Α
12
17,40
800
0
0
0
0
0
348,00
0
Οχι
Α
Οχι 1.148,00
52
233 ΦΡΑΓΚΟΣ
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
ΣΑΒΒΑ
ΑΙ954681 ΟχιΟχι Α
12
14,80
800
0
0
0
0
50
296,00
0
Οχι
Α
Οχι 1.146,00
53
63 ΧΟΥΡ∆ΑΚΗΣ
ΑΡΙΣΤΕΙ∆ΗΣ
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ Λ961524
ΟχιΟχι Α
12
2
13,93
800
0
0
60
0
0
278,60
0
Οχι
Α
Οχι 1.138,60
54
183 ΣΤΡΑΤΑΚΗ
ΑΝ∆ΡΟΜΑΧΗ
ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ Χ354206
ΟχιΟχι Α
9
4
12,55
575
200
0
110
0
0
251,00
0
Οχι
Α
Οχι 1.136,00
55
101 ΝΤΙΣΠΥΡΑΚΗ
ΓΕΩΡΓΙΑ
ΜΙΧΑΗΛ
Φ455204
ΟχιΟχι Α
12
16,66
800
0
0
0
0
0
333,20
0
Οχι
Α
Οχι 1.133,20
56
87 ΛΑΜΠΡΑΚΗΣ
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΑΙ434315 ΟχιΟχι Α
12
16,60
800
0
0
0
0
0
332,00
0
Οχι
Α
Οχι 1.132,00
57
220 ΚΟΠΑΝΑ
ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΑΙ944340 ΟχιΟχι Α
12
13,55
800
0
0
60
0
0
271,00
0
Οχι
Α
Οχι 1.131,00
58
104 ΤΣΑΜΠΟΥΡΑΚΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ Σ416519
ΟχιΟχι Α
8
59 ΣΤΑΥΡΑΚΑΚΗ
ΚΥΡΙΑΚΗ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΟχιΟχι Α
4
168 ΚΑΡΧΙΛΑΚΗ
ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΑΒ480189 ΟχιΟχι Α
12
ΕΛΕΝΗ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
12
5 ΜΠΟΥΡΛΑΚΗ
Σ417859
ΟχιΟχι Α
ΑΣΕΠ : Πίνακας κατάταξης υποψηφίων ορισµένου χρόνου
(6)
(7)
(8)
ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΣ
(αριθµ. τέκνων)
ΟΝΟΜΑ
ΑΡΙΘΜ.
ΤΑΥΤΟΤ.
Ν997382
(5)
4
1
4
2
4
4
4
1
4
1
Σειρά Κατάταξης
ΜΟΝΑ∆ΕΣ
(6)
Οχι
(4)
sort ΣΥΝΟΛΟ ΜΟΝΑ∆ΩΝ
ΜΟΝΑ∆ΕΣ
(5)
0
(2) (3)
sort ΕΝΤΟΠΙΟΤΗΤΑ
ΜΟΝΑ∆ΕΣ
(4)
354,40
ΕΜΠΕΙΡΙΑ (σε µήνες)
0
ΒΑΘΜΟΣ ΒΑΣΙΚΟΥ ΤΙΤΛΟΥ
0
ΤΕΚΝΟ ΜΟΝΟΓΟΝΕΙΚΗΣ
ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ (αρ. τέκνων)
0
ΓΟΝΕΑΣ ΜΟΝΟΓΟΝΕΙΚΗΣ
ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ
(αριθµ. τέκνων)
0
ΑΝΗΛΙΚΑ ΤΕΚΝΑ
(αριθµ. ανήλικων τέκνων)
0
(1)
ΤΕΚΝΟ ΠΟΛΥΤΕΚΝΗΣ
ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ (αρ. τέκνων)
800
ΧΡΟΝΟΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ
(σε µήνες)
17,72
ΕΝΤΟΠΙΟΤΗΤΑ
12
ΚΩΛΥΜΑ 8ΜΗΝΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ
ΑΜ453251 ΟχιΟχι Α
ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΟΣ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΕΠΩΝΥΜΟ
132 ΚΟΥΚΟΥΛΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Α.Μ.
ΜΟΝΑ∆ΕΣ
(3)
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
ΜΟΝΑ∆ΕΣ
(2)
ΚΡΙΤΗΡΙΑ
ΜΟΝΑ∆ΕΣ
(1)
ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ(1) / ΣΕΙΡΑ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ
Ειδικότητα : ΝΥΚΤΟΦΥΛΑΚΕΣ (∆Ε)
13,10
24
500
0
200
0
0
0
262,00
168
Οχι
Α
Οχι 1.130,00
59
16,78
11
200
200
0
110
200
0
335,60
77
Οχι
Α
Οχι 1.122,60
60
16,10
800
0
0
0
0
0
322,00
0
Οχι
Α
Οχι 1.122,00
61
12,00
800
0
0
30
50
0
240,00
0
Οχι
Α
Οχι 1.120,00
62
4 από 15
Φορέας : Υ.ΠΟ.ΠΑΙ.Θ.
ΑΔΑ: Ω8ΡΝ465ΦΘ3-ΩΦΩ
Ανακοίνωση :
ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ
Υπηρεσία : Αρχαιολογικό Μουσείο Ηρακλείου
387/9.2.2015
ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ & ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ
Έδρα Υπηρεσίας : Ηρακλειο Κρήτης
ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ∆Ε
∆ιάρκεια Σύµβασης : Επτά (7) µήνες
ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ : 102
Υπ' αριθµ. Σ.Ο.Χ. : ΣΟΧ1/2015
Α. Π. ΑΜΗ 1746/30.3.2015
ΜΟΝΑ∆ΕΣ
(7)
ΜΟΝΑ∆ΕΣ
(8)
sort ΚΩΛΥΜΑ 8ΜΗΝΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ
sort ΚΥΡΙΟΣ η ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ
Οχι
Α
Οχι 1.120,00
63
106 Α∆ΑΜΑΚΗ
ΜΑΡΙΑΝΘΗ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΑΚ744911 ΟχιΟχι Α
12
15,85
800
0
0
0
0
0
317,00
0
Οχι
Α
Οχι 1.117,00
64
17 ΦΑΝΟΥΡΓΙΑΚΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
Ξ939540
ΟχιΟχι Α
12
15,73
800
0
0
0
0
0
314,60
0
Οχι
Α
Οχι 1.114,60
65
76 ΧΑΧΛΙΟΥΤΑΚΗ
ΑΝΝΑ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ Π494481
ΟχιΟχι Α
12
15,71
800
0
0
0
0
0
314,20
0
Οχι
Α
Οχι 1.114,20
66
207 ΣΑΓΙΑΝΝΗΣ
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΑΚ467090 ΟχιΟχι Α
10
650
0
0
30
0
0
348,00
84
Οχι
Α
Οχι 1.112,00
67
96 ΜΠΑΛΤΑΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
Π172488
ΟχιΟχι Α
12
15,33
800
0
0
0
0
0
306,60
0
Οχι
Α
Οχι 1.106,60
68
208 ΤΣΙΡΙΝ∆ΑΝΗ
ΑΡΤΕΜΗ
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ ΑΜ460771 ΟχιΟχι Α
12
15,20
800
0
0
0
0
0
304,00
0
Οχι
Α
Οχι 1.104,00
69
149 ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗ
ΧΡΥΣΟΥΛΑ
ΜΙΧΑΗΛ
ΑΑ373475 ΟχιΟχι Α
12
15,07
800
0
0
0
0
0
301,40
0
Οχι
Α
Οχι 1.101,40
70
221 ΚΟΝΤΑΚΗ
ΜΑΡΙΑ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣΑΒ180569 ΟχιΟχι Α
12
12,20
8
800
0
0
0
0
0
244,00
56
Οχι
Α
Οχι 1.100,00
71
ΜΑΡΙΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΑΗ464285 ΟχιΟχι Α
8
15,00
5
500
0
200
60
0
0
300,00
35
Οχι
Α
Οχι 1.095,00
72
ΑΜ464529 ΟχιΟχι Α
11
18,40
725
0
0
0
0
0
368,00
0
Οχι
Α
Οχι 1.093,00
73
11,30
800
0
0
60
0
0
226,00
0
Οχι
Α
Οχι 1.086,00
74
4 ΤΣΑΛΑΠΑΤΑΝΗ
(6)
(7)
(8)
ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΣ
(αριθµ. τέκνων)
ΑΡΙΘΜ.
ΤΑΥΤΟΤ.
ΟΝΟΜΑ
(5)
1
4
2
17,40
12
Σειρά Κατάταξης
ΜΟΝΑ∆ΕΣ
(6)
0
(4)
sort ΣΥΝΟΛΟ ΜΟΝΑ∆ΩΝ
ΜΟΝΑ∆ΕΣ
(5)
320,00
(2) (3)
sort ΕΝΤΟΠΙΟΤΗΤΑ
ΜΟΝΑ∆ΕΣ
(4)
0
ΕΜΠΕΙΡΙΑ (σε µήνες)
0
ΒΑΘΜΟΣ ΒΑΣΙΚΟΥ ΤΙΤΛΟΥ
0
ΤΕΚΝΟ ΜΟΝΟΓΟΝΕΙΚΗΣ
ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ (αρ. τέκνων)
0
ΓΟΝΕΑΣ ΜΟΝΟΓΟΝΕΙΚΗΣ
ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ
(αριθµ. τέκνων)
0
ΑΝΗΛΙΚΑ ΤΕΚΝΑ
(αριθµ. ανήλικων τέκνων)
800
(1)
ΤΕΚΝΟ ΠΟΛΥΤΕΚΝΗΣ
ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ (αρ. τέκνων)
16,00
ΧΡΟΝΟΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ
(σε µήνες)
12
ΕΝΤΟΠΙΟΤΗΤΑ
ΑΙ446151 ΟχιΟχι Α
ΚΩΛΥΜΑ 8ΜΗΝΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ
ΜΙΧΑΗΛ
ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΕΠΩΝΥΜΟ
216 ΑΝΤΩΝΑΚΗΣ
Α.Μ.
ΜΟΝΑ∆ΕΣ
(3)
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
ΜΟΝΑ∆ΕΣ
(2)
ΚΡΙΤΗΡΙΑ
ΜΟΝΑ∆ΕΣ
(1)
ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ(1) / ΣΕΙΡΑ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ
Ειδικότητα : ΝΥΚΤΟΦΥΛΑΚΕΣ (∆Ε)
146 ΝΟΥΡΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ-ΑΓΓΕΛΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
25 ΜΠΑΝΤΡΑ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ Σ459483
ΟχιΟχι Α
12
215 ΓΙΑΝΝΑ∆ΑΚΗ
ΓΕΩΡΓΙΑ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
Ρ829531
ΟχιΟχι Α
7
18,80
40
425
0
0
0
0
0
376,00
280
Οχι
Α
Οχι 1.081,00
75
20 ΚΑΤΣΙΠΟΥΛΑΚΗΣ
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΑΖ957337 ΟχιΟχι Α
12
11,20
8
800
0
0
0
0
0
224,00
56
Οχι
Α
Οχι 1.080,00
76
11 ΟΥΤΑΤΖΗΣ
ΚΥΡΙΑΚΟΣ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ
Μ977813
ΟχιΟχι Α
12
12,46
800
0
0
30
0
0
249,20
0
Οχι
Α
Οχι 1.079,20
77
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΑΗ462874 ΟχιΟχι Α
12
13,63
800
0
0
0
0
0
272,60
0
Οχι
Α
Οχι 1.072,60
78
115 ΦΡΑΓΚΙΑ∆ΟΥΛΑΚΗΣΜΙΧΑΗΛ
ΑΣΕΠ : Πίνακας κατάταξης υποψηφίων ορισµένου χρόνου
2
1
5 από 15
Φορέας : Υ.ΠΟ.ΠΑΙ.Θ.
ΑΔΑ: Ω8ΡΝ465ΦΘ3-ΩΦΩ
Ανακοίνωση :
ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ
Υπηρεσία : Αρχαιολογικό Μουσείο Ηρακλείου
387/9.2.2015
ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ & ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ
Έδρα Υπηρεσίας : Ηρακλειο Κρήτης
ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ∆Ε
∆ιάρκεια Σύµβασης : Επτά (7) µήνες
ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ : 102
Υπ' αριθµ. Σ.Ο.Χ. : ΣΟΧ1/2015
Α. Π. ΑΜΗ 1746/30.3.2015
ΜΟΝΑ∆ΕΣ
(7)
ΜΟΝΑ∆ΕΣ
(8)
sort ΚΩΛΥΜΑ 8ΜΗΝΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ
sort ΚΥΡΙΟΣ η ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ
Οχι
Α
Οχι 1.072,40
79
176 ΑΓΚΟΠΤΖΑΝΙΑΝ
ΕΛΙΣΑΠΕΤ
ΑΖΑΡΙΚ
Λ019807
ΟχιΟχι Α
12
13,60
800
0
0
0
0
0
272,00
0
Οχι
Α
Οχι 1.072,00
80
184 ΣΙΩΖΙΟΥ
ΣΟΥΖΑΝΑ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
Χ291350
ΟχιΟχι Α
12
11,80
800
0
0
0
0
0
236,00
35
Οχι
Α
Οχι 1.071,00
81
10 ΒΟΛΟΣΥΡΑΚΗΣ
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣΑΜ454299 ΟχιΟχι Α
12
2
10,44
800
0
0
60
0
0
208,80
0
Οχι
Α
Οχι 1.068,80
82
128 ΣΤΡΑΤΑΚΗΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ
Φ251258
ΟχιΟχι Α
5
3
17,73
275
0
0
110
0
0
354,60
329
Οχι
Α
Οχι 1.068,60
83
13 ΧΡΗΣΤΑΚΗΣ
ΙΩΣΗΦ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Μ984040
ΟχιΟχι Α
8
2
15,36
500
0
200
60
0
0
307,20
0
Οχι
Α
Οχι 1.067,20
84
137 ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΚΗΣ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ
Τ330617
ΟχιΟχι Α
12
13,23
800
0
0
0
0
0
264,60
0
Οχι
Α
Οχι 1.064,60
85
232 ΧΑΙΡΕΤΗ
ΕΛΕΝΗ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΑΙ446162 ΟχιΟχι Α
12
13,10
800
0
0
0
0
0
262,00
0
Οχι
Α
Οχι 1.062,00
86
138 ΦΑΣΟΥΛΑ
ΜΑΡΙΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΑΙ441648 ΟχιΟχι Α
6
16,60
350
0
350
30
0
0
332,00
0
Οχι
Α
Οχι 1.062,00
87
144 ΠΕΤΡΑΚΗΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣΑΑ373155 ΟχιΟχι Α
12
13,00
800
0
0
0
0
0
260,00
0
Οχι
Α
Οχι 1.060,00
88
72 ΤΖΑΓΚΑΡΑΚΗΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΜΙΧΑΗΛ
Χ353785
ΟχιΟχι Α
12
12,80
800
0
0
0
0
0
256,00
0
Οχι
Α
Οχι 1.056,00
89
68 ∆ΑΣΚΑΛΑΚΗ
ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ
ΣΤΗΛΙΑΝΟΣ
Σ413036
ΟχιΟχι Α
12
12,78
800
0
0
0
0
0
255,60
0
Οχι
Α
Οχι 1.055,60
90
37 ΜΑΡΗΣ
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΑΑ374365 ΟχιΟχι Α
12
12,70
800
0
0
0
0
0
254,00
0
Οχι
Α
Οχι 1.054,00
91
135 ΑΣΤΥΡΑΚΑΚΗΣ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣΣ220515
ΟχιΟχι Α
12
12,42
800
0
0
0
0
0
248,40
0
Οχι
Α
Οχι 1.048,40
92
116 ΠΥΡΓΙΑΝΝΑΚΗ
ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣΡ317545
ΟχιΟχι Α
12
10,80
800
0
0
30
0
0
216,00
0
Οχι
Α
Οχι 1.046,00
93
163 ΦΑΙΤΑΚΗΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΑΕ963241 ΟχιΟχι Α
12
12,30
800
0
0
0
0
0
246,00
0
Οχι
Α
Οχι 1.046,00
94
(6)
(7)
(8)
ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΣ
(αριθµ. τέκνων)
ΑΡΙΘΜ.
ΤΑΥΤΟΤ.
ΟΝΟΜΑ
ΑΣΕΠ : Πίνακας κατάταξης υποψηφίων ορισµένου χρόνου
(5)
4
7
1
1
5
47
6 από 15
Σειρά Κατάταξης
ΜΟΝΑ∆ΕΣ
(6)
0
(4)
sort ΣΥΝΟΛΟ ΜΟΝΑ∆ΩΝ
ΜΟΝΑ∆ΕΣ
(5)
272,40
(2) (3)
sort ΕΝΤΟΠΙΟΤΗΤΑ
ΜΟΝΑ∆ΕΣ
(4)
0
ΕΜΠΕΙΡΙΑ (σε µήνες)
0
ΒΑΘΜΟΣ ΒΑΣΙΚΟΥ ΤΙΤΛΟΥ
0
ΤΕΚΝΟ ΜΟΝΟΓΟΝΕΙΚΗΣ
ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ (αρ. τέκνων)
0
ΓΟΝΕΑΣ ΜΟΝΟΓΟΝΕΙΚΗΣ
ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ
(αριθµ. τέκνων)
0
ΑΝΗΛΙΚΑ ΤΕΚΝΑ
(αριθµ. ανήλικων τέκνων)
800
(1)
ΤΕΚΝΟ ΠΟΛΥΤΕΚΝΗΣ
ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ (αρ. τέκνων)
13,62
ΧΡΟΝΟΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ
(σε µήνες)
12
ΕΝΤΟΠΙΟΤΗΤΑ
ΟχιΟχι Α
ΚΩΛΥΜΑ 8ΜΗΝΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ
Π158265
ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΕΠΩΝΥΜΟ
44 ΠΕΤΡΟ∆ΑΣΚΑΛΑΚΗΕΛΕΝΗ
Α.Μ.
ΜΟΝΑ∆ΕΣ
(3)
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
ΜΟΝΑ∆ΕΣ
(2)
ΚΡΙΤΗΡΙΑ
ΜΟΝΑ∆ΕΣ
(1)
ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ(1) / ΣΕΙΡΑ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ
Ειδικότητα : ΝΥΚΤΟΦΥΛΑΚΕΣ (∆Ε)
Φορέας : Υ.ΠΟ.ΠΑΙ.Θ.
ΑΔΑ: Ω8ΡΝ465ΦΘ3-ΩΦΩ
Ανακοίνωση :
ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ
Υπηρεσία : Αρχαιολογικό Μουσείο Ηρακλείου
387/9.2.2015
ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ & ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ
Έδρα Υπηρεσίας : Ηρακλειο Κρήτης
ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ∆Ε
∆ιάρκεια Σύµβασης : Επτά (7) µήνες
ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ : 102
Υπ' αριθµ. Σ.Ο.Χ. : ΣΟΧ1/2015
Α. Π. ΑΜΗ 1746/30.3.2015
ΜΟΝΑ∆ΕΣ
(7)
ΜΟΝΑ∆ΕΣ
(8)
sort ΚΩΛΥΜΑ 8ΜΗΝΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ
sort ΚΥΡΙΟΣ η ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ
12,00
800
0
0
0
0
0
240,00
0
Οχι
Α
Οχι 1.040,00
96
14,15
725
0
0
30
0
0
283,00
0
Οχι
Α
Οχι 1.038,00
97
800
0
0
0
0
0
194,00
42
Οχι
Α
Οχι 1.036,00
98
11,70
800
0
0
0
0
0
234,00
0
Οχι
Α
Οχι 1.034,00
99
15,90
500
0
200
0
0
0
318,00
0
Οχι
Α
Οχι 1.018,00 100
10
18,10
650
0
0
0
0
0
362,00
0
Οχι
Α
Οχι 1.012,00 101
ΑΗ964287 ΟχιΟχι Α
12
10,40
800
0
0
0
0
0
208,00
0
Οχι
Α
Οχι 1.008,00 102
Ρ855474
ΟχιΟχι Α
12
10,00
800
0
0
0
0
0
200,00
0
Οχι
Α
Οχι 1.000,00 103
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΤΑΜΑΤΗΣ
ΑΒ477726 ΟχιΟχι Α
12
9,60
800
0
0
0
0
0
192,00
0
Οχι
Α
Οχι
992,00
104
73 ∆ΗΜΟΠΟΥΛΟΣ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΑΖ959066 ΟχιΟχι Α
12
9,50
800
0
0
0
0
0
190,00
0
Οχι
Α
Οχι
990,00
105
41 ΓΑΒΡΙΛΑΚΗ
ΚΡΥΣΤΑΛΗ
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΑΙ947387 ΟχιΟχι Α
9
18,60
5
575
0
0
0
0
0
372,00
35
Οχι
Α
Οχι
982,00
106
46 ΚΟΛΟΚΥΘΑΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
4
2
16,82
52
200
0
0
60
0
0
336,40
364
Οχι
Α
Οχι
960,40
107
228 ΖΕΡΒΑΚΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ Τ899339
ΟχιΟχι Α
4
1
15,80
57
200
0
0
30
0
0
316,00
399
Οχι
Α
Οχι
945,00
108
97 ΤΑΜΠΑΚΑΚΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΑΙ439234 ΟχιΟχι Α
11
10,90
725
0
0
0
0
0
218,00
0
Οχι
Α
Οχι
943,00
109
174 ΑΓΓΕΛΑΚΟΣ
ΑΓΓΕΛΟΣ
ΣΤΑΥΡΟΣ
ΑΖ736102 ΟχιΟχι Α
10
14,60
650
0
0
0
0
0
292,00
0
Οχι
Α
Οχι
942,00
110
(6)
(7)
(8)
3
ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΣ
(αριθµ. τέκνων)
(5)
ΧΡΟΝΟΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ
(σε µήνες)
ΑΡΙΘΜ.
ΤΑΥΤΟΤ.
ΟΝΟΜΑ
(4)
64 ΜΠΟΡΜΠΟΥ∆ΑΚΗΣΙΩΑΝΝΗΣ
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΑΑ374010 ΟχιΟχι Α
10
24 ΜΑΝΙΟΥ∆ΑΚΗΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΑΖ963192 ΟχιΟχι Α
12
53 ∆ΙΑΛΕΚΤΑΚΗΣ
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
ΜΙΧΑΗΛ
ΑΒ954003 ΟχιΟχι Α
11
158 ΓΕΩΡΓΙΛΑΚΗΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ
Τ905029
ΟχιΟχι Α
12
9,70
121 ΧΑΙΡΕΤΗ
ΑΓΑΠΗ
ΑΡΙΣΤΕΙ∆ΗΣ
ΑΙ443696 ΟχιΟχι Α
12
34 ΣΤΑΥΡΟΥΛΑΚΗ
ΕΛΠΙ∆Α
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΑΑ366669 ΟχιΟχι Α
8
136 ΓΡΥΛΛΑΚΗ
ΙΩΑΝΝΑ
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΑΒ183754 ΟχιΟχι Α
122 ΧΑΙΡΕΤΗ
ΣΤΕΛΛΑ
ΑΡΙΣΤΕΙ∆ΗΣ
71 ΤΣΙΑΚΑΛΟΥ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΣΩΤΗΡΙΟΣ
112 ΠΛΕΜΕΝΟΣ
ΑΕ247333 ΟχιΟχι Α
ΑΣΕΠ : Πίνακας κατάταξης υποψηφίων ορισµένου χρόνου
1
4
6
7 από 15
Σειρά Κατάταξης
ΜΟΝΑ∆ΕΣ
(6)
95
(2) (3)
sort ΣΥΝΟΛΟ ΜΟΝΑ∆ΩΝ
ΜΟΝΑ∆ΕΣ
(5)
Οχι 1.042,00
(1)
sort ΕΝΤΟΠΙΟΤΗΤΑ
ΜΟΝΑ∆ΕΣ
(4)
Α
ΕΜΠΕΙΡΙΑ (σε µήνες)
Οχι
ΒΑΘΜΟΣ ΒΑΣΙΚΟΥ ΤΙΤΛΟΥ
0
ΤΕΚΝΟ ΜΟΝΟΓΟΝΕΙΚΗΣ
ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ (αρ. τέκνων)
242,00
ΓΟΝΕΑΣ ΜΟΝΟΓΟΝΕΙΚΗΣ
ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ
(αριθµ. τέκνων)
0
ΑΝΗΛΙΚΑ ΤΕΚΝΑ
(αριθµ. ανήλικων τέκνων)
0
ΤΕΚΝΟ ΠΟΛΥΤΕΚΝΗΣ
ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ (αρ. τέκνων)
0
ΕΝΤΟΠΙΟΤΗΤΑ
150
ΚΩΛΥΜΑ 8ΜΗΝΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ
0
ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΟΣ
650
ΕΠΩΝΥΜΟ
12,10
Α.Μ.
ΜΟΝΑ∆ΕΣ
(3)
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
ΜΟΝΑ∆ΕΣ
(2)
ΚΡΙΤΗΡΙΑ
ΜΟΝΑ∆ΕΣ
(1)
ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ(1) / ΣΕΙΡΑ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ
Ειδικότητα : ΝΥΚΤΟΦΥΛΑΚΕΣ (∆Ε)
Φορέας : Υ.ΠΟ.ΠΑΙ.Θ.
ΑΔΑ: Ω8ΡΝ465ΦΘ3-ΩΦΩ
Ανακοίνωση :
ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ
Υπηρεσία : Αρχαιολογικό Μουσείο Ηρακλείου
387/9.2.2015
ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ & ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ
Έδρα Υπηρεσίας : Ηρακλειο Κρήτης
ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ∆Ε
∆ιάρκεια Σύµβασης : Επτά (7) µήνες
ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ : 102
Υπ' αριθµ. Σ.Ο.Χ. : ΣΟΧ1/2015
Α. Π. ΑΜΗ 1746/30.3.2015
ΜΟΝΑ∆ΕΣ
(2)
ΜΟΝΑ∆ΕΣ
(3)
ΜΟΝΑ∆ΕΣ
(4)
ΜΟΝΑ∆ΕΣ
(5)
ΜΟΝΑ∆ΕΣ
(6)
ΜΟΝΑ∆ΕΣ
(7)
ΜΟΝΑ∆ΕΣ
(8)
sort ΚΩΛΥΜΑ 8ΜΗΝΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ
sort ΚΥΡΙΟΣ η ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ
sort ΕΝΤΟΠΙΟΤΗΤΑ
sort ΣΥΝΟΛΟ ΜΟΝΑ∆ΩΝ
Σειρά Κατάταξης
30
0
0
230,00
175
Οχι
Α
Οχι
935,00
111
10,70
31
500
0
0
0
0
0
214,00
217
Οχι
Α
Οχι
931,00
112
14
200
0
200 110
0
0
302,00
98
Οχι
Α
Οχι
910,00
113
(2) (3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΣ
(αριθµ. τέκνων)
ΕΜΠΕΙΡΙΑ (σε µήνες)
0
ΒΑΘΜΟΣ ΒΑΣΙΚΟΥ ΤΙΤΛΟΥ
0
ΤΕΚΝΟ ΜΟΝΟΓΟΝΕΙΚΗΣ
ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ (αρ. τέκνων)
500
ΓΟΝΕΑΣ ΜΟΝΟΓΟΝΕΙΚΗΣ
ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ
(αριθµ. τέκνων)
25
ΑΝΗΛΙΚΑ ΤΕΚΝΑ
(αριθµ. ανήλικων τέκνων)
11,50
ΤΕΚΝΟ ΠΟΛΥΤΕΚΝΗΣ
ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ (αρ. τέκνων)
(1)
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
ΜΟΝΑ∆ΕΣ
(1)
ΚΡΙΤΗΡΙΑ
ΧΡΟΝΟΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ
(σε µήνες)
ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ(1) / ΣΕΙΡΑ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ
ΕΝΤΟΠΙΟΤΗΤΑ
ΚΩΛΥΜΑ 8ΜΗΝΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ
ΑΡΙΘΜ.
ΤΑΥΤΟΤ.
ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΟΣ
ΟΝΟΜΑ
ΕΠΩΝΥΜΟ
Α.Μ.
Ειδικότητα : ΝΥΚΤΟΦΥΛΑΚΕΣ (∆Ε)
111 ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗ
ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ
ΙΩΑΝΝΗΣ
Π157068
ΟχιΟχι Α
8
219 ΜΑΡΚΑΤΑΤΟΥ
ΧΡΙΣΤΙΝΑ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣΦ250305
ΟχιΟχι Α
8
6 ΣΚΑΡΒΕΛΑΚΗ
ΜΑΡΙΑ
ΚΥΡΙΑΚΟΣ
ΑΕ964208 ΟχιΟχι Α
4
4
3
15,10
88 ΓΑΙΤΑΝΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΑΕ462129 ΟχιΟχι Α
6
4
1
16,18
350
0
200
30
0
0
323,60
0
Οχι
Α
Οχι
903,60
114
195 ΦΛΟΥΡΗΣ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ
∆ΡΑΚΟΣ
Χ854334
ΟχιΟχι Α
9
15,90
575
0
0
0
0
0
318,00
0
Οχι
Α
Οχι
893,00
115
31 ΣΕΒΑΣΤΑΚΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΜΗΝΑΣ
Π892926
ΟχιΟχι Α
4
5
185 ΤΣΙΧΛΑ
∆ΕΣΠΟΙΝΑ
ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ
ΑΙ954336 ΟχιΟχι Α
5
151 ΡΟΥΒΑΚΗ
ΜΑΡΙΑ
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ Σ413012
ΟχιΟχι Α
4
95 ΜΑΣΤΡΟΓΙΑΝΝΑΚΗΣΜΙΧΑΗΛ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣΑΚ745190 ΟχιΟχι Α
8
118 ΚΟΖΑΝΙ∆ΗΣ
ΑΝ∆ΡΕΑΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣΑΙ453274 ΟχιΟχι Α
5
141 ΚΑΛΛΕΡΓΗ
ΑΝΝΑ
ΖΑΧΑΡΙΑΣ
Ρ527925
ΟχιΟχι Α
9
190 ΚΩΣΤΑΚΗΣ
ΗΡΑΚΛΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Χ347119
ΟχιΟχι Α
172 ΜΠΡΟΦΙ∆ΗΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
Χ351029
160 ΚΑΛΛΕΡΓΗ
ΠΕΛΑΓΙΑ
ΜΙΧΑΗΛ
212 ΓΑΝΩΤΑΚΗΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ-∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
206 ΣΚΙΒΑΛΑΚΗΣ
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
1
16,10
7
200
0
250
60
0
0
322,00
49
Οχι
Α
Οχι
881,00
116
4
16,93
9
275
0
200
0
0
0
338,60
63
Οχι
Α
Οχι
876,60
117
4
12,40
32
200
0
200
0
0
0
248,00
224
Οχι
Α
Οχι
872,00
118
2
14,10
4
500
0
0
60
0
0
282,00
28
Οχι
Α
Οχι
870,00
119
1
14,00
5
275
0
250
30
0
0
280,00
35
Οχι
Α
Οχι
870,00
120
14,70
575
0
0
0
0
0
294,00
0
Οχι
Α
Οχι
869,00
121
9
14,50
575
0
0
0
0
0
290,00
0
Οχι
Α
Οχι
865,00
122
ΟχιΟχι Α
9
13,80
575
0
0
0
0
0
276,00
0
Οχι
Α
Οχι
851,00
123
ΑΒ482076 ΟχιΟχι Α
4
200
0
0
0
288,00
49
Οχι
Α
Οχι
847,00
124
ΑΚ462102 ΟχιΟχι Α
9
575
0
0
0
0
0
266,00
0
Οχι
Α
Οχι
841,00
125
200
0
200
0
0
0
372,00
49
Οχι
Α
Οχι
821,00
126
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣΤ330982
ΟχιΟχι Α
ΑΣΕΠ : Πίνακας κατάταξης υποψηφίων ορισµένου χρόνου
4
5
4
2
3
14,40
7
13,30
4
18,60
7
200 110
8 από 15
Φορέας : Υ.ΠΟ.ΠΑΙ.Θ.
ΑΔΑ: Ω8ΡΝ465ΦΘ3-ΩΦΩ
Ανακοίνωση :
ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ
Υπηρεσία : Αρχαιολογικό Μουσείο Ηρακλείου
387/9.2.2015
ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ & ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ
Έδρα Υπηρεσίας : Ηρακλειο Κρήτης
ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ∆Ε
∆ιάρκεια Σύµβασης : Επτά (7) µήνες
ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ : 102
Υπ' αριθµ. Σ.Ο.Χ. : ΣΟΧ1/2015
Α. Π. ΑΜΗ 1746/30.3.2015
ΜΟΝΑ∆ΕΣ
(3)
ΜΟΝΑ∆ΕΣ
(4)
ΜΟΝΑ∆ΕΣ
(5)
ΜΟΝΑ∆ΕΣ
(6)
ΜΟΝΑ∆ΕΣ
(7)
ΜΟΝΑ∆ΕΣ
(8)
sort ΚΩΛΥΜΑ 8ΜΗΝΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ
sort ΚΥΡΙΟΣ η ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ
sort ΕΝΤΟΠΙΟΤΗΤΑ
sort ΣΥΝΟΛΟ ΜΟΝΑ∆ΩΝ
Σειρά Κατάταξης
Οχι
815,00
127
425
0
0
60
0
0
327,20
0
Οχι
Α
Οχι
812,20
128
11
425
0
0
0
0
0
301,80
77
Οχι
Α
Οχι
803,80
129
16,00
7
425
0
0
0
0
0
320,00
49
Οχι
Α
Οχι
794,00
130
7
15,80
5
425
0
0
0
0
0
316,00
35
Οχι
Α
Οχι
776,00
131
ΑΗ456220 ΟχιΟχι Α
8
13,70
500
0
0
0
0
0
274,00
0
Οχι
Α
Οχι
774,00
132
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Φ250848
ΟχιΟχι Α
4
16,00
200
0
250
0
0
0
320,00
0
Οχι
Α
Οχι
770,00
133
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΜΙΧΑΗΛ
Χ356603
ΟχιΟχι Α
ΜΑΡΙΑ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ
Λ974372
ΟχιΟχι Α
4
ΑΙ441647 ΟχιΟχι Α
6
(2) (3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΣ
(αριθµ. τέκνων)
ΑΡΙΘΜ.
ΤΑΥΤΟΤ.
ΟΝΟΜΑ
ΕΜΠΕΙΡΙΑ (σε µήνες)
Α
ΒΑΘΜΟΣ ΒΑΣΙΚΟΥ ΤΙΤΛΟΥ
Οχι
ΤΕΚΝΟ ΜΟΝΟΓΟΝΕΙΚΗΣ
ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ (αρ. τέκνων)
84
ΓΟΝΕΑΣ ΜΟΝΟΓΟΝΕΙΚΗΣ
ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ
(αριθµ. τέκνων)
306,00
ΑΝΗΛΙΚΑ ΤΕΚΝΑ
(αριθµ. ανήλικων τέκνων)
0
(1)
ΤΕΚΝΟ ΠΟΛΥΤΕΚΝΗΣ
ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ (αρ. τέκνων)
0
ΧΡΟΝΟΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ
(σε µήνες)
0
ΕΝΤΟΠΙΟΤΗΤΑ
0
ΚΩΛΥΜΑ 8ΜΗΝΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ
0
ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΟΣ
ΜΟΝΑ∆ΕΣ
(2)
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
ΜΟΝΑ∆ΕΣ
(1)
ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ(1) / ΣΕΙΡΑ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ
ΚΡΙΤΗΡΙΑ
425
ΕΠΩΝΥΜΟ
Α.Μ.
Ειδικότητα : ΝΥΚΤΟΦΥΛΑΚΕΣ (∆Ε)
192 ΟΙΚΟΝΟΜΑΚΗΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΑΜ456010 ΟχιΟχι Α
7
65 ΜΟΥΛΑΚΑΚΗΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Τ899548
ΟχιΟχι Α
7
173 ΣΤΕΙΑΚΑΚΗ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Π493183
ΟχιΟχι Α
7
15,09
231 ΛΕΝΑΚΑΚΗ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ Σ421498
ΟχιΟχι Α
7
93 ΠΡΑΣΙΑΝΑΚΗ
ΒΑΣΙΛΕΙΑ
ΑΓΗΣΙΛΑΟΣ
ΑΒ962684 ΟχιΟχι Α
140 ΣΑΒΒΑΚΗΣ
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΜΥΡΩΝ
60 ΘΕΟ∆ΟΣΑΚΗ
ΚΑΛΛΙΟΠΗ
86 ΧΑΤΖΑΚΗΣ
204 ΜΕΣΣΑΡΙΤΑΚΗ
2
5
4
2
4
15,30
12
16,36
15,62
28
0
0
200
60
0
0
312,40
196
Οχι
Α
Οχι
768,40
134
13,77
12
200
0
200
0
0
0
275,40
84
Οχι
Α
Οχι
759,40
135
350
0
0
30
0
0
374,00
0
Οχι
Α
Οχι
754,00
136
425
0
0
0
0
0
282,00
35
Οχι
Α
Οχι
742,00
137
1 ΖΑΝΙΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΥΡΟΣ
14 ΧΑΛΚΙΑ∆ΑΚΗ
ΑΓΓΕΛΙΚΗ
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΑΑ373986 ΟχιΟχι Α
7
14,10
200 ΤΣΑΜΠΑΝΑΚΗΣ
ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΑΒ484553 ΟχιΟχι Α
7
15,80
425
0
0
0
0
0
316,00
0
Οχι
Α
Οχι
741,00
138
235 ΠΑΠΟΥΤΣΑΚΗΣ
ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ Χ346089
ΟχιΟχι Α
7
15,45
425
0
0
0
0
0
309,00
0
Οχι
Α
Οχι
734,00
139
222 ΜΑΝΟΥΣΑΚΗ
ΕΛΕΝΗ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣΑΜ459680 ΟχιΟχι Α
6
2
15,85
350
0
0
60
0
0
317,00
0
Οχι
Α
Οχι
727,00
140
69 ΒΑΡΟΤΣΗΣ
ΜΙΧΑΗΛ
ΝΙΚΗΤΑΣ
Χ359962
ΟχιΟχι Α
8
1
9,64
500
0
0
30
0
0
192,80
0
Οχι
Α
Οχι
722,80
141
110 ΤΖΙΡΑΚΗΣ
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
ΜΑΡΙΝΟΣ
Τ328815
ΟχιΟχι Α
8
10,90
500
0
0
0
0
0
218,00
0
Οχι
Α
Οχι
718,00
142
ΑΣΕΠ : Πίνακας κατάταξης υποψηφίων ορισµένου χρόνου
1
18,70
5
9 από 15
Φορέας : Υ.ΠΟ.ΠΑΙ.Θ.
ΑΔΑ: Ω8ΡΝ465ΦΘ3-ΩΦΩ
Ανακοίνωση :
ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ
Υπηρεσία : Αρχαιολογικό Μουσείο Ηρακλείου
387/9.2.2015
ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ & ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ
Έδρα Υπηρεσίας : Ηρακλειο Κρήτης
ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ∆Ε
∆ιάρκεια Σύµβασης : Επτά (7) µήνες
ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ : 102
Υπ' αριθµ. Σ.Ο.Χ. : ΣΟΧ1/2015
Α. Π. ΑΜΗ 1746/30.3.2015
ΜΟΝΑ∆ΕΣ
(2)
ΜΟΝΑ∆ΕΣ
(3)
ΜΟΝΑ∆ΕΣ
(4)
ΜΟΝΑ∆ΕΣ
(5)
ΜΟΝΑ∆ΕΣ
(6)
ΜΟΝΑ∆ΕΣ
(7)
ΜΟΝΑ∆ΕΣ
(8)
sort ΚΩΛΥΜΑ 8ΜΗΝΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ
sort ΚΥΡΙΟΣ η ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ
sort ΕΝΤΟΠΙΟΤΗΤΑ
sort ΣΥΝΟΛΟ ΜΟΝΑ∆ΩΝ
Σειρά Κατάταξης
30
0
0
228,00
35
Οχι
Α
Οχι
718,00
143
14,00
1
425
0
0
0
0
0
280,00
7
Οχι
Α
Οχι
712,00
144
12,50
200
0
200
60
0
0
250,00
0
Οχι
Α
Οχι
710,00
145
(2) (3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΣ
(αριθµ. τέκνων)
ΕΜΠΕΙΡΙΑ (σε µήνες)
0
ΒΑΘΜΟΣ ΒΑΣΙΚΟΥ ΤΙΤΛΟΥ
0
ΤΕΚΝΟ ΜΟΝΟΓΟΝΕΙΚΗΣ
ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ (αρ. τέκνων)
425
ΓΟΝΕΑΣ ΜΟΝΟΓΟΝΕΙΚΗΣ
ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ
(αριθµ. τέκνων)
5
ΑΝΗΛΙΚΑ ΤΕΚΝΑ
(αριθµ. ανήλικων τέκνων)
11,40
ΤΕΚΝΟ ΠΟΛΥΤΕΚΝΗΣ
ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ (αρ. τέκνων)
(1)
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
ΜΟΝΑ∆ΕΣ
(1)
ΚΡΙΤΗΡΙΑ
ΧΡΟΝΟΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ
(σε µήνες)
ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ(1) / ΣΕΙΡΑ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ
ΕΝΤΟΠΙΟΤΗΤΑ
ΚΩΛΥΜΑ 8ΜΗΝΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ
ΑΡΙΘΜ.
ΤΑΥΤΟΤ.
ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΟΣ
ΟΝΟΜΑ
ΕΠΩΝΥΜΟ
Α.Μ.
Ειδικότητα : ΝΥΚΤΟΦΥΛΑΚΕΣ (∆Ε)
196 ΜΠΙΚΑΚΗ
ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ
ΜΙΛΤΙΑ∆ΗΣ
Τ899744
ΟχιΟχι Α
7
142 ΠΑΠΑ∆ΑΚΗΣ
ΜΙΧΑΗΛ
ΑΝ∆ΡΕΑΣ
ΑΒ962574 ΟχιΟχι Α
7
55 ΨΥΧΟΓΙΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
Χ854185
ΟχιΟχι Α
4
205 ΜΑΛΑΜΑΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΜΑΤΘΑΙΟΣ
ΑΚ476712 ΟχιΟχι Α
6
17,47
350
0
0
0
0
0
349,40
0
Οχι
Α
Οχι
699,40
146
29 ΤΣΙΚΑΛΑΚΗΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΑΙ443915 ΟχιΟχι Α
7
13,50
425
0
0
0
0
0
270,00
0
Οχι
Α
Οχι
695,00
147
61 ΚΩΣΤΑΚΗΣ
ΖΑΧΑΡΙΑΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
4
13,00
200
0
200
30
0
0
260,00
0
Οχι
Α
Οχι
690,00
148
224 ΛΙΝΑΡ∆ΑΚΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ Τ333176
ΟχιΟχι Α
6
16,50
350
0
0
0
0
0
330,00
0
Οχι
Α
Οχι
680,00
149
148 ΒΕΡΙΓΟΣ
ΑΡΙΣΤΕΙ∆ΗΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΟχιΟχι Α
6
16,20
350
0
0
0
0
0
324,00
0
Οχι
Α
Οχι
674,00
150
155 ΧΑΙΡΕΤΗ
ΕΙΡΗΝΗ
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΑΕ959317 ΟχιΟχι Α
6
15,70
350
0
0
0
0
0
314,00
0
Οχι
Α
Οχι
664,00
151
84 ∆ΑΜΟΥΛΑΚΗΣ
ΧΑΡΙΛΑΟΣ
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΑΙ443899 ΟχιΟχι Α
6
15,15
350
0
0
0
0
0
303,00
0
Οχι
Α
Οχι
653,00
152
40 ΠΕΡΑΚΗ
ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ
Σ866252
ΟχιΟχι Α
5
15,60
275
0
0
60
0
0
312,00
0
Οχι
Α
Οχι
647,00
153
12 ΜΥΤΑΡΑ
ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΑΖ463924 ΟχιΟχι Α
4
230 ΚΥΡΙΑΚΑΚΗΣ
ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ-ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ
Χ359181
ΟχιΟχι Α
4
ΑΖ461586 ΟχιΟχι Α
Φ250359
1
4
4
2
1
2
1
19,73
7
200
0
0
0
0
0
394,60
49
Οχι
Α
Οχι
643,60
154
17,20
7
200
0
0
0
0
50
344,00
49
Οχι
Α
Οχι
643,00
155
7
200
0
0
0
0
0
390,00
49
Οχι
Α
Οχι
639,00
156
182 ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΑΤΟΛΗ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΑΚ644326 ΟχιΟχι Α
4
19,50
80 ΚΑΛΟΜΟΙΡΗ
ΣΠΥΡΙ∆ΟΥΛΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Χ850943
ΟχιΟχι Α
6
14,25
350
0
0
0
0
0
285,00
0
Οχι
Α
Οχι
635,00
157
94 ΡΟΥΜΠΑΚΗΣ
ΜΑΝΩΛΗΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΑΒ481594 ΟχιΟχι Α
14,11
0
0
350
0
0
0
282,20
0
Οχι
Α
Οχι
632,20
158
ΑΣΕΠ : Πίνακας κατάταξης υποψηφίων ορισµένου χρόνου
7
10 από 15
Φορέας : Υ.ΠΟ.ΠΑΙ.Θ.
ΑΔΑ: Ω8ΡΝ465ΦΘ3-ΩΦΩ
Ανακοίνωση :
ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ
Υπηρεσία : Αρχαιολογικό Μουσείο Ηρακλείου
387/9.2.2015
ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ & ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ
Έδρα Υπηρεσίας : Ηρακλειο Κρήτης
ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ∆Ε
∆ιάρκεια Σύµβασης : Επτά (7) µήνες
ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ : 102
Υπ' αριθµ. Σ.Ο.Χ. : ΣΟΧ1/2015
Α. Π. ΑΜΗ 1746/30.3.2015
ΜΟΝΑ∆ΕΣ
(4)
ΜΟΝΑ∆ΕΣ
(5)
ΜΟΝΑ∆ΕΣ
(6)
ΜΟΝΑ∆ΕΣ
(7)
ΜΟΝΑ∆ΕΣ
(8)
sort ΚΩΛΥΜΑ 8ΜΗΝΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ
sort ΚΥΡΙΟΣ η ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ
sort ΕΝΤΟΠΙΟΤΗΤΑ
sort ΣΥΝΟΛΟ ΜΟΝΑ∆ΩΝ
Σειρά Κατάταξης
609,00
159
7
200
0
0
0
0
0
352,00
49
Οχι
Α
Οχι
601,00
160
13,42
8
275
0
0
0
0
0
268,40
56
Οχι
Α
Οχι
599,40
161
13,00
11
200
0
0
60
0
0
260,00
77
Οχι
Α
Οχι
597,00
162
12,25
350
0
0
0
0
0
245,00
0
Οχι
Α
Οχι
595,00
163
5
15,80
275
0
0
0
0
0
316,00
0
Οχι
Α
Οχι
591,00
164
ΒΥΡΩΝ-ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
AE029312 ΟχιΟχι Α
4
16,67
200
0
0
0
0
0
333,40
56
Οχι
Α
Οχι
589,40
165
39 ΛΑ∆ΟΜΕΝΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΑΗ464535 ΟχιΟχι Α
6
11,90
350
0
0
0
0
0
238,00
0
Οχι
Α
Οχι
588,00
166
175 ΓΩΝΙΩΤΑΚΗ
ΕΛΕΝΗ
Ρ323512
ΟχιΟχι Α
4
16,82
200
0
0
0
0
0
336,40
49
Οχι
Α
Οχι
585,40
167
165 ΚΟΥΚΟ∆ΗΜΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ Χ413788
ΟχιΟχι Α
6
11,60
350
0
0
0
0
0
232,00
0
Οχι
Α
Οχι
582,00
168
81 ΜΥΣΙΡΛΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
Ρ835276
ΟχιΟχι Α
4
2
16,08
200
0
0
60
0
0
321,60
0
Οχι
Α
Οχι
581,60
169
47 ΤΕΡΖΟΓΛΟΥ
ΑΝΤΩΝΗΣ
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
Σ866884
ΟχιΟχι Α
5
2
12,23
275
0
0
60
0
0
244,60
0
Οχι
Α
Οχι
579,60
170
139 ΧΑΤΖΑΚΗ
ΧΡΙΣΤΙΝΑ
ΙΩΑΝΝΗΣ
AM467959 ΟχιΟχι Α
4
2
13,45
200
0
0
60
0
0
269,00
49
Οχι
Α
Οχι
578,00
171
186 ΣΩΜΑΡΑΚΗ
ΜΑΡΙΑ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
Ξ924442
0
0
250
0
0
0
320,00
0
Οχι
Α
Οχι
570,00
172
201 ΠΑΠΑΠΟΥΛΙΟΥ
∆ΗΜΗΤΡΑ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΑΕ515370 ΟχιΟχι Α
45 ΜΑΚΡΗΣ
ΣΤΕΦΑΝΟΣ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΑΜ464267 ΟχιΟχι Α
(2) (3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΣ
(αριθµ. τέκνων)
ΑΡΙΘΜ.
ΤΑΥΤΟΤ.
ΟΝΟΜΑ
ΕΜΠΕΙΡΙΑ (σε µήνες)
Οχι
ΒΑΘΜΟΣ ΒΑΣΙΚΟΥ ΤΙΤΛΟΥ
Α
ΤΕΚΝΟ ΜΟΝΟΓΟΝΕΙΚΗΣ
ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ (αρ. τέκνων)
Οχι
ΓΟΝΕΑΣ ΜΟΝΟΓΟΝΕΙΚΗΣ
ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ
(αριθµ. τέκνων)
0
ΑΝΗΛΙΚΑ ΤΕΚΝΑ
(αριθµ. ανήλικων τέκνων)
334,00
(1)
ΤΕΚΝΟ ΠΟΛΥΤΕΚΝΗΣ
ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ (αρ. τέκνων)
0
ΧΡΟΝΟΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ
(σε µήνες)
0
ΕΝΤΟΠΙΟΤΗΤΑ
0
ΚΩΛΥΜΑ 8ΜΗΝΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ
0
ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΟΣ
0
ΕΠΩΝΥΜΟ
275
Α.Μ.
ΜΟΝΑ∆ΕΣ
(3)
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
ΜΟΝΑ∆ΕΣ
(2)
ΚΡΙΤΗΡΙΑ
ΜΟΝΑ∆ΕΣ
(1)
ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ(1) / ΣΕΙΡΑ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ
Ειδικότητα : ΝΥΚΤΟΦΥΛΑΚΕΣ (∆Ε)
159 ΤΣΑΚΙΡΑΚΗΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣΑΜ458660 ΟχιΟχι Α
5
16,70
157 ∆ΑΣΚΑΛΑΚΗ
ΑΝΝΑ
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΑΙ955896 ΟχιΟχι Α
4
17,60
89 ΡΟΓ∆ΑΚΗΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΑΕ462112 ΟχιΟχι Α
5
202 ΓΑΙΤΑΝΑΚΗΣ
ΛΕΩΝΙ∆ΑΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΑΕ460133 ΟχιΟχι Α
4
27 ΑΜΑΡΓΙΑΝΙΤΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
Τ324491
ΟχιΟχι Α
6
42 ΜΑΡΚΑΚΗΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΑΖ463939 ΟχιΟχι Α
166 ΣΤΑΜΑΤΙΑ∆ΟΥ
ΚΥΡΙΑΚΗ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΟχιΟχι Α
ΑΣΕΠ : Πίνακας κατάταξης υποψηφίων ορισµένου χρόνου
2
5
4
4
8
7
7
16,00
16,00
6
200
0
0
0
0
0
320,00
42
Οχι
Α
Οχι
562,00
173
13,60
12
0
0
200
0
0
0
272,00
84
Οχι
Α
Οχι
556,00
174
11 από 15
Φορέας : Υ.ΠΟ.ΠΑΙ.Θ.
ΑΔΑ: Ω8ΡΝ465ΦΘ3-ΩΦΩ
Ανακοίνωση :
ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ
Υπηρεσία : Αρχαιολογικό Μουσείο Ηρακλείου
387/9.2.2015
ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ & ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ
Έδρα Υπηρεσίας : Ηρακλειο Κρήτης
ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ∆Ε
∆ιάρκεια Σύµβασης : Επτά (7) µήνες
ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ : 102
Υπ' αριθµ. Σ.Ο.Χ. : ΣΟΧ1/2015
Α. Π. ΑΜΗ 1746/30.3.2015
ΜΟΝΑ∆ΕΣ
(3)
ΜΟΝΑ∆ΕΣ
(4)
ΜΟΝΑ∆ΕΣ
(5)
ΜΟΝΑ∆ΕΣ
(6)
ΜΟΝΑ∆ΕΣ
(7)
ΜΟΝΑ∆ΕΣ
(8)
sort ΚΩΛΥΜΑ 8ΜΗΝΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ
sort ΚΥΡΙΟΣ η ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ
sort ΕΝΤΟΠΙΟΤΗΤΑ
sort ΣΥΝΟΛΟ ΜΟΝΑ∆ΩΝ
Σειρά Κατάταξης
0
276,40
0
Οχι
Α
Οχι
551,40
175
200
0
0
0
0
0
312,00
28
Οχι
Α
Οχι
540,00
176
12,45
275
0
0
0
0
0
249,00
0
Οχι
Α
Οχι
524,00
177
15,90
0
0
200
0
0
0
318,00
0
Οχι
Α
Οχι
518,00
178
5
11,63
275
0
0
0
0
0
232,60
0
Οχι
Α
Οχι
507,60
179
4
13,78
3
200
0
0
0
0
0
275,60
21
Οχι
Α
Οχι
496,60
180
10,30
5
0
0
250
0
0
0
206,00
35
Οχι
Α
Οχι
491,00
181
12,91
200
0
0
30
0
0
258,20
0
Οχι
Α
Οχι
488,20
182
14,18
200
0
0
0
0
0
283,60
0
Οχι
Α
Οχι
483,60
183
0
0
0
0
0
0
316,00
112
Οχι
Α
Οχι
428,00
184
(2) (3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΣ
(αριθµ. τέκνων)
ΕΜΠΕΙΡΙΑ (σε µήνες)
0
ΒΑΘΜΟΣ ΒΑΣΙΚΟΥ ΤΙΤΛΟΥ
0
ΤΕΚΝΟ ΜΟΝΟΓΟΝΕΙΚΗΣ
ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ (αρ. τέκνων)
0
ΓΟΝΕΑΣ ΜΟΝΟΓΟΝΕΙΚΗΣ
ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ
(αριθµ. τέκνων)
0
ΑΝΗΛΙΚΑ ΤΕΚΝΑ
(αριθµ. ανήλικων τέκνων)
275
(1)
ΤΕΚΝΟ ΠΟΛΥΤΕΚΝΗΣ
ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ (αρ. τέκνων)
ΜΟΝΑ∆ΕΣ
(2)
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
ΜΟΝΑ∆ΕΣ
(1)
ΚΡΙΤΗΡΙΑ
ΧΡΟΝΟΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ
(σε µήνες)
ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ(1) / ΣΕΙΡΑ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ
ΕΝΤΟΠΙΟΤΗΤΑ
ΚΩΛΥΜΑ 8ΜΗΝΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ
ΑΡΙΘΜ.
ΤΑΥΤΟΤ.
ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΟΣ
ΟΝΟΜΑ
ΕΠΩΝΥΜΟ
Α.Μ.
Ειδικότητα : ΝΥΚΤΟΦΥΛΑΚΕΣ (∆Ε)
197 ΣΤΡΙΛΥΓΚΑ
ΜΑΡΙΑ
ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΑΒ958366 ΟχιΟχι Α
5
13,82
83 ΒΕΝΙΑΝΑΚΗ
ΜΑΡΙΝΑ
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ ΑΙ945127 ΟχιΟχι Α
4
15,60
35 ΤΡΥΠΑΚΗΣ
ΖΑΧΑΡΙΑΣ
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ Ρ316503
5
109 ΜΑΝΟΥΣΑΚΗΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣΑΗ461288 ΟχιΟχι Α
113 ΚΥΡΙΑΚΑΚΗΣ
ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ
ΖΑΧΑΡΙΑΣ
ΑΗ959595 ΟχιΟχι Α
28 ΣΤΑΜΑΤΑΚΗΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΑΙ945183 ΟχιΟχι Α
ΟχιΟχι Α
4
214 ΧΑΤΖΗΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΕΥΡΙΠΙ∆ΗΣ
Φ296693
120 ΣΜΑΡΑΓ∆ΗΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΑΙ947711 ΟχιΟχι Α
9 ΓΙΑΚΟΥΜΑΚΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣΤ328512
ΟχιΟχι Α
170 ΣΜΑΡΑΓ∆ΑΚΗΣ
ΜΙΛΤΙΑ∆ΗΣ
ΜΑΤΘΑΙΟΣ
Σ861741
ΟχιΟχι Α
54 ΦΑΝΟΥΡΑΚΗΣ
ΜΙΧΑΗΛ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΑΒ960596 ΟχιΟχι Α
4
10,50
200
0
0
0
0
0
210,00
0
Οχι
Α
Οχι
410,00
185
78 ΜΙΧΕΛΟΥ∆ΑΚΗΣ
ΣΤΑΥΡΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
Σ868923
ΟχιΟχι Α
4
10,50
200
0
0
0
0
0
210,00
0
Οχι
Α
Οχι
410,00
186
107 ΜΑΝΙΑ∆ΑΚΗΣ
ΜΙΧΑΗΛ
ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ Χ557808
ΟχιΟχι Α
15,00
0
0
0
110
0
0
300,00
0
Οχι
Α
Οχι
410,00
187
100 ΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΟχιΟχι Α
17,20
7
0
0
0
0
0
0
344,00
49
Οχι
Α
Οχι
393,00
188
143 ΛΥΚΑΚΗ
ΧΡΥΣΟΥΛΑ
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΑΙ435820 ΟχιΟχι Α
15,20
11
0
0
0
0
0
0
304,00
77
Οχι
Α
Οχι
381,00
189
177 ΦΡΑΓΚΙΑ∆ΑΚΗΣ
ΜΙΧΑΗΛ
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΑΒ480300 ΟχιΟχι Α
18,70
0
0
0
0
0
0
374,00
0
Οχι
Α
Οχι
374,00
190
Σ445752
ΟχιΟχι Α
4
ΑΣΕΠ : Πίνακας κατάταξης υποψηφίων ορισµένου χρόνου
5
4
1
4
15,80
3
16
12 από 15
Φορέας : Υ.ΠΟ.ΠΑΙ.Θ.
ΑΔΑ: Ω8ΡΝ465ΦΘ3-ΩΦΩ
Ανακοίνωση :
ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ
Υπηρεσία : Αρχαιολογικό Μουσείο Ηρακλείου
387/9.2.2015
ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ & ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ
Έδρα Υπηρεσίας : Ηρακλειο Κρήτης
ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ∆Ε
∆ιάρκεια Σύµβασης : Επτά (7) µήνες
ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ : 102
Υπ' αριθµ. Σ.Ο.Χ. : ΣΟΧ1/2015
Α. Π. ΑΜΗ 1746/30.3.2015
ΜΟΝΑ∆ΕΣ
(4)
ΜΟΝΑ∆ΕΣ
(5)
ΜΟΝΑ∆ΕΣ
(6)
ΜΟΝΑ∆ΕΣ
(7)
ΜΟΝΑ∆ΕΣ
(8)
sort ΚΩΛΥΜΑ 8ΜΗΝΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ
sort ΚΥΡΙΟΣ η ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ
sort ΕΝΤΟΠΙΟΤΗΤΑ
sort ΣΥΝΟΛΟ ΜΟΝΑ∆ΩΝ
Σειρά Κατάταξης
371,00
191
18,23
0
0
0
0
0
0
364,60
0
Οχι
Α
Οχι
364,60
192
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣΑΗ460473 ΟχιΟχι Α
18,10
0
0
0
0
0
0
362,00
0
Οχι
Α
Οχι
362,00
193
ΝΕΚΤΑΡΙΑ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ
Π159851
ΟχιΟχι Α
18,09
0
0
0
0
0
0
361,80
0
Οχι
Α
Οχι
361,80
194
199 ΓΡΥΠΑΡΗ
ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ
∆Η
ΑΑ421177 ΟχιΟχι Α
15,50
0
0
0
0
0
0
310,00
49
Οχι
Α
Οχι
359,00
195
22 ΜΠΟΥΡΙΚΑΣ
ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ
ΖΗΣΙΜΟΣ
Ξ963810
ΟχιΟχι Α
16,08
0
0
0
30
0
0
321,60
0
Οχι
Α
Οχι
351,60
196
225 ΚΟΥΜΙΑΝΑΚΗ
ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ
ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ
Φ254947
ΟχιΟχι Α
16,60
0
0
0
0
0
0
332,00
0
Οχι
Α
Οχι
332,00
197
91 ΚΑΛΟΓΕΡΑΚΗΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΑΙ943962 ΟχιΟχι Α
13,20
0
0
0
60
0
0
264,00
0
Οχι
Α
Οχι
324,00
198
8 ΚΩΤΣΟΠΟΥΛΟΣ
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΜΙΧΑΗΛ
ΑΜ150128 ΟχιΟχι Α
16,10
0
0
0
0
0
0
322,00
0
Οχι
Α
Οχι
322,00
199
36 ΣΤΕΦΑΝΑΚΗΣ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
ΘΩΜΑΣ
ΑΗ463302 ΟχιΟχι Α
1
14,58
0
0
0
30
0
0
291,60
0
Οχι
Α
Οχι
321,60
200
85 ΛΥΤΡΑΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ
ΑΖ457969 ΟχιΟχι Α
1
14,58
0
0
0
30
0
0
291,60
0
Οχι
Α
Οχι
321,60
201
126 ΠΑΡΣΩΤΑΚΗ
ΒΑΣΙΛΕΙΑ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΑΚ479277 ΟχιΟχι Α
15,92
0
0
0
0
0
0
318,40
0
Οχι
Α
Οχι
318,40
202
19 ΠΑΠΟΥΤΣΑΚΗ
ΕΛΕΝΗ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΑΗ969854 ΟχιΟχι Α
15,70
0
0
0
0
0
0
314,00
0
Οχι
Α
Οχι
314,00
203
198 ΠΑΡΑΒΑΛΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΑΖ963688 ΟχιΟχι Α
15,70
0
0
0
0
0
0
314,00
0
Οχι
Α
Οχι
314,00
204
23 ΕΡΕΖΟΓΛΟΥ
∆ΕΣΠΟΙΝΑ
ΙΣΑΑΚ
ΑΙ941025 ΟχιΟχι Α
15,55
0
0
0
0
0
0
311,00
0
Οχι
Α
Οχι
311,00
205
156 ΜΑΛΑΓΑΡ∆ΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΣΤΑΥΡΟΣ
Ρ830069
15,14
0
0
0
0
0
0
302,80
7
Οχι
Α
Οχι
309,80
206
(2) (3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΣ
(αριθµ. τέκνων)
ΑΡΙΘΜ.
ΤΑΥΤΟΤ.
ΟΝΟΜΑ
ΕΜΠΕΙΡΙΑ (σε µήνες)
Οχι
ΒΑΘΜΟΣ ΒΑΣΙΚΟΥ ΤΙΤΛΟΥ
Α
ΤΕΚΝΟ ΜΟΝΟΓΟΝΕΙΚΗΣ
ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ (αρ. τέκνων)
Οχι
ΓΟΝΕΑΣ ΜΟΝΟΓΟΝΕΙΚΗΣ
ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ
(αριθµ. τέκνων)
49
ΑΝΗΛΙΚΑ ΤΕΚΝΑ
(αριθµ. ανήλικων τέκνων)
322,00
(1)
ΤΕΚΝΟ ΠΟΛΥΤΕΚΝΗΣ
ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ (αρ. τέκνων)
0
ΧΡΟΝΟΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ
(σε µήνες)
0
ΕΝΤΟΠΙΟΤΗΤΑ
0
ΚΩΛΥΜΑ 8ΜΗΝΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ
0
ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΟΣ
0
ΕΠΩΝΥΜΟ
0
Α.Μ.
ΜΟΝΑ∆ΕΣ
(3)
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
ΜΟΝΑ∆ΕΣ
(2)
ΚΡΙΤΗΡΙΑ
ΜΟΝΑ∆ΕΣ
(1)
ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ(1) / ΣΕΙΡΑ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ
Ειδικότητα : ΝΥΚΤΟΦΥΛΑΚΕΣ (∆Ε)
50 ΚΑΡΕΤΣΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΑΝ∆ΡΕΑΣ
ΑΖ958888 ΟχιΟχι Α
16,10
67 ΜΟΥΖΑΚΙΤΗ
ΑΓΓΕΛΙΚΗ
ΣΩΤΗΡΙΟΣ
Χ855678
ΟχιΟχι Α
226 ΜΟΥΤΖΟΥΡΗ
ΜΕΡΟΠΗ
189 ΣΓΟΥΡΑΚΗ
ΟχιΟχι Α
ΑΣΕΠ : Πίνακας κατάταξης υποψηφίων ορισµένου χρόνου
1
2
7
7
1
13 από 15
Φορέας : Υ.ΠΟ.ΠΑΙ.Θ.
ΑΔΑ: Ω8ΡΝ465ΦΘ3-ΩΦΩ
Ανακοίνωση :
ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ
Υπηρεσία : Αρχαιολογικό Μουσείο Ηρακλείου
387/9.2.2015
ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ & ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ
Έδρα Υπηρεσίας : Ηρακλειο Κρήτης
ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ∆Ε
∆ιάρκεια Σύµβασης : Επτά (7) µήνες
ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ : 102
Υπ' αριθµ. Σ.Ο.Χ. : ΣΟΧ1/2015
Α. Π. ΑΜΗ 1746/30.3.2015
ΜΟΝΑ∆ΕΣ
(4)
ΜΟΝΑ∆ΕΣ
(5)
ΜΟΝΑ∆ΕΣ
(6)
ΜΟΝΑ∆ΕΣ
(7)
ΜΟΝΑ∆ΕΣ
(8)
sort ΚΩΛΥΜΑ 8ΜΗΝΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ
sort ΚΥΡΙΟΣ η ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ
sort ΕΝΤΟΠΙΟΤΗΤΑ
sort ΣΥΝΟΛΟ ΜΟΝΑ∆ΩΝ
Σειρά Κατάταξης
Οχι
Α
Οχι
309,00
207
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΑΙ943637 ΟχιΟχι Α
1
13,92
0
0
0
30
0
0
278,40
0
Οχι
Α
Οχι
308,40
208
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΖΑΧΑΡΙΑΣ
Ξ920960
ΟχιΟχι Α
2
12,40
0
0
0
60
0
0
248,00
0
Οχι
Α
Οχι
308,00
209
18 ΠΑΠΟΥΤΣΑΚΗ
ΣΟΦΙΑ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ Χ348747
ΟχιΟχι Α
1
13,82
0
0
0
30
0
0
276,40
0
Οχι
Α
Οχι
306,40
210
131 ΞΗΡΟΥΧΑΚΗΣ
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
ΜΙΧΑΗΛ
ΑΗ462738 ΟχιΟχι Α
14,81
0
0
0
0
0
0
296,20
0
Οχι
Α
Οχι
296,20
211
218 ΛΥΚΑΚΗΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΑΖ542262 ΟχιΟχι Α
14,80
0
0
0
0
0
0
296,00
0
Οχι
Α
Οχι
296,00
212
234 ΛΟΥΚΑ∆ΑΚΗΣ
ΑΡΙΣΤΕΙ∆ΗΣ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΑΒ481584 ΟχιΟχι Α
14,80
0
0
0
0
0
0
296,00
0
Οχι
Α
Οχι
296,00
213
124 ΜΑΝΙΑΤΗΣ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ-ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ
ΑΙ573198 ΟχιΟχι Α
12,90
0
0
0
0
0
0
258,00
35
Οχι
Α
Οχι
293,00
214
102 ΚΟΚΚΙΝΙ∆ΗΣ
ΣΥΜΕΩΝ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΑΚ479849 ΟχιΟχι Α
14,55
0
0
0
0
0
0
291,00
0
Οχι
Α
Οχι
291,00
215
210 ΝΤΕΛΕΦΕΣ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΑΖ965411 ΟχιΟχι Α
14,50
0
0
0
0
0
0
290,00
0
Οχι
Α
Οχι
290,00
216
191 ΖΩΗΤΟΣ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΑΙ446052 ΟχιΟχι Α
14,45
0
0
0
0
0
0
289,00
0
Οχι
Α
Οχι
289,00
217
82 ΠΗΛΙΩΤΗΣ
ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΑΚ476638 ΟχιΟχι Α
12,92
0
0
0
30
0
0
258,40
0
Οχι
Α
Οχι
288,40
218
213 ΦΑΝΟΥΡΑΚΗ
ΓΙΑΝΝΑ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΑΚ475875 ΟχιΟχι Α
14,40
0
0
0
0
0
0
288,00
0
Οχι
Α
Οχι
288,00
219
133 ΜΠΟΤΖΑΚΗΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ Φ457401
11,35
0
0
0
60
0
0
227,00
0
Οχι
Α
Οχι
287,00
220
26 ∆ΡΑΜΙΤΙΝΟΥ
ΜΑΡΙΑ
ΜΙΧΑΗΛ
ΑΒ187487 ΟχιΟχι Α
14,30
0
0
0
0
0
0
286,00
0
Οχι
Α
Οχι
286,00
221
74 ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ
ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΑΚ470310 ΟχιΟχι Α
13,60
0
0
0
0
0
0
272,00
0
Οχι
Α
Οχι
272,00
222
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
21 ΣΗΦΑΚΗ
ΟχιΟχι Α
ΑΣΕΠ : Πίνακας κατάταξης υποψηφίων ορισµένου χρόνου
(2) (3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΣ
(αριθµ. τέκνων)
ΑΡΙΘΜ.
ΤΑΥΤΟΤ.
ΟΝΟΜΑ
52 ΚΑΠΑΡΟΥΝΑΚΗΣ
ΕΜΠΕΙΡΙΑ (σε µήνες)
0
ΒΑΘΜΟΣ ΒΑΣΙΚΟΥ ΤΙΤΛΟΥ
249,00
ΤΕΚΝΟ ΜΟΝΟΓΟΝΕΙΚΗΣ
ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ (αρ. τέκνων)
0
ΓΟΝΕΑΣ ΜΟΝΟΓΟΝΕΙΚΗΣ
ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ
(αριθµ. τέκνων)
0
ΑΝΗΛΙΚΑ ΤΕΚΝΑ
(αριθµ. ανήλικων τέκνων)
60
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ Ξ932853
(1)
ΤΕΚΝΟ ΠΟΛΥΤΕΚΝΗΣ
ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ (αρ. τέκνων)
0
ΕΛΕΝΗ
ΧΡΟΝΟΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ
(σε µήνες)
0
51 ΚΑΤΣΑΡΟΥ
ΕΝΤΟΠΙΟΤΗΤΑ
0
ΚΩΛΥΜΑ 8ΜΗΝΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ
12,45
ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΟΣ
2
ΕΠΩΝΥΜΟ
ΟχιΟχι Α
Α.Μ.
ΜΟΝΑ∆ΕΣ
(3)
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
ΜΟΝΑ∆ΕΣ
(2)
ΚΡΙΤΗΡΙΑ
ΜΟΝΑ∆ΕΣ
(1)
ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ(1) / ΣΕΙΡΑ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ
Ειδικότητα : ΝΥΚΤΟΦΥΛΑΚΕΣ (∆Ε)
1
2
5
14 από 15
Φορέας : Υ.ΠΟ.ΠΑΙ.Θ.
ΑΔΑ: Ω8ΡΝ465ΦΘ3-ΩΦΩ
Ανακοίνωση :
ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ
Υπηρεσία : Αρχαιολογικό Μουσείο Ηρακλείου
387/9.2.2015
ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ & ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ
Έδρα Υπηρεσίας : Ηρακλειο Κρήτης
ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ∆Ε
∆ιάρκεια Σύµβασης : Επτά (7) µήνες
ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ : 102
Υπ' αριθµ. Σ.Ο.Χ. : ΣΟΧ1/2015
Α. Π. ΑΜΗ 1746/30.3.2015
ΜΟΝΑ∆ΕΣ
(5)
ΜΟΝΑ∆ΕΣ
(6)
ΜΟΝΑ∆ΕΣ
(7)
ΜΟΝΑ∆ΕΣ
(8)
sort ΚΩΛΥΜΑ 8ΜΗΝΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ
sort ΚΥΡΙΟΣ η ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ
sort ΕΝΤΟΠΙΟΤΗΤΑ
sort ΣΥΝΟΛΟ ΜΟΝΑ∆ΩΝ
Σειρά Κατάταξης
0
Οχι
Α
Οχι
266,00
223
ΑΝΤΩΝΗΣ
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ Χ208049
ΟχιΟχι Α
13,27
0
0
0
0
0
0
265,40
0
Οχι
Α
Οχι
265,40
224
(2) (3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΣ
(αριθµ. τέκνων)
ΕΜΠΕΙΡΙΑ (σε µήνες)
266,00
ΒΑΘΜΟΣ ΒΑΣΙΚΟΥ ΤΙΤΛΟΥ
0
ΤΕΚΝΟ ΜΟΝΟΓΟΝΕΙΚΗΣ
ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ (αρ. τέκνων)
0
ΓΟΝΕΑΣ ΜΟΝΟΓΟΝΕΙΚΗΣ
ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ
(αριθµ. τέκνων)
0
ΑΝΗΛΙΚΑ ΤΕΚΝΑ
(αριθµ. ανήλικων τέκνων)
0
(1)
ΤΕΚΝΟ ΠΟΛΥΤΕΚΝΗΣ
ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ (αρ. τέκνων)
0
ΧΡΟΝΟΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ
(σε µήνες)
ΜΟΝΑ∆ΕΣ
(4)
90 ΠΑΠΑ∆ΑΚΗΣ
ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ(1) / ΣΕΙΡΑ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ
ΜΟΝΑ∆ΕΣ
(3)
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΕΝΤΟΠΙΟΤΗΤΑ
0
ΚΩΛΥΜΑ 8ΜΗΝΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ
ΜΟΝΑ∆ΕΣ
(2)
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
ΜΟΝΑ∆ΕΣ
(1)
117 ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ
ΚΡΙΤΗΡΙΑ
13,30
ΑΡΙΘΜ.
ΤΑΥΤΟΤ.
ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΟΣ
ΟΝΟΜΑ
ΕΠΩΝΥΜΟ
Α.Μ.
Ειδικότητα : ΝΥΚΤΟΦΥΛΑΚΕΣ (∆Ε)
ΑΑ465560 ΟχιΟχι Α
57 ΑΝΤΩΝΟΓΙΑΝΝΑΚΗΣΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΣΥΜΕΩΝ
ΑΙ976067 ΟχιΟχι Α
13,20
0
0
0
0
0
0
264,00
0
Οχι
Α
Οχι
264,00
225
62 ΚΟΥΒΙ∆ΗΣ
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΑΜ465898 ΟχιΟχι Α
12,93
0
0
0
0
0
0
258,60
0
Οχι
Α
Οχι
258,60
226
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΟχιΟχι Α
10,60
0
0
0
0
0
0
212,00
35
Οχι
Α
Οχι
247,00
227
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
48 ΜΠΟΥΡΠΑΝΤΩΝΑΚΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
X354324
5
92 ΣΚΑΡΛΑΦΤΗΣ
ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΗΣ
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΑΒ959636 ΟχιΟχι Α
12,10
0
0
0
0
0
0
242,00
0
Οχι
Α
Οχι
242,00
228
114 ΨΑΘΑΚΗΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΝΙΚΗΤΑ
Χ855905
ΟχιΟχι Α
11,81
0
0
0
0
0
0
236,20
0
Οχι
Α
Οχι
236,20
229
103 ΜΑΝΩΛΙΤΣΑΚΗΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΑΙ436783 ΟχιΟχι Α
11,60
0
0
0
0
0
0
232,00
0
Οχι
Α
Οχι
232,00
230
127 ΚΥΜΑΚΗΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΑΙ940045 ΟχιΟχι Α
11,60
0
0
0
0
0
0
232,00
0
Οχι
Α
Οχι
232,00
231
181 ΛΙΝΑΡ∆ΑΚΗΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΗ461769 ΟχιΟχι Α
10,90
0
0
0
0
0
0
218,00
0
Οχι
Α
Οχι
218,00
232
79 ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΑΙ962899 ΟχιΟχι Α
10,10
0
0
0
0
0
0
202,00
0
Οχι
Α
Οχι
202,00
233
180 ΒΕΝΙΑΝΑΚΗ
ΑΡΙΣΤΕΑ
ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ
ΑΑ3743328ΟχιΟχι Α
9,80
0
0
0
0
0
0
196,00
0
Οχι
Α
Οχι
196,00
234
75 ΤΣΑΒΑΛΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΑΗ970125 ΝαιΟχι Α
0
0
350
0
0
0
246,20
28
Ναι
Α
Οχι
624,20
235
7
12,31
4
Η Προισταµένη
του Αρχαιολογικού Μουσείου Ηρακλείου
Στέλλα Μανδαλάκη
Αρχαιολόγος
ΑΣΕΠ : Πίνακας κατάταξης υποψηφίων ορισµένου χρόνου
15 από 15
ΑΔΑ: Ω8ΡΝ465ΦΘ3-ΩΦΩ
Φορέας : Υ.ΠΟ.ΠΑΙ.Θ.
ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ
Υπηρεσία : ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
Ανακοίνωση : 387/9.2.2015
ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ & ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ
Έδρα Υπηρεσίας : ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ
ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΥΕ
∆ιάρκεια Σύµβασης : Επτά (7) µήνες
Υπ' αριθµ. Σ.Ο.Χ. : ΣΟΧ1/2015
Α. Π. ΑΜΗ 1746/30.3.2015
ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ : 103
sort ΣΥΝΟΛΟ ΜΟΝΑ∆ΩΝ
Σειρά Κατάταξης
60
800
0
250
0
0
0
420,00
Οχι
1
Οχι
1.470,00
2
60
725
0
200
110
0
0
420,00
Οχι
1
Οχι
1.455,00
3
60
800
0
200
0
0
0
420,00
Οχι
1
Οχι
1.420,00
4
(7)
1
ΜΟΝΑ∆ΕΣ
1.680,00
(6)
Οχι
(5)
sort ΕΝΤΟΠΙΟΤΗΤΑ
7
ΜΟΝΑ∆ΕΣ
sort ΚΥΡΙΟΣ η ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ
12
(4)
sort ΚΩΛΥΜΑ 8ΜΗΝΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ
ΟχιΟχι 1
ΜΟΝΑ∆ΕΣ
ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΣ
(αριθµ. τέκνων)
Ν988561
ΜΟΝΑ∆ΕΣ
1
3
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
(3)
Οχι
(7)
ΜΟΝΑ∆ΕΣ
420,00
(6)
(2)
0
(5)
ΜΟΝΑ∆ΕΣ
0
(4)
(1)
110
(2) (3)
ΜΟΝΑ∆ΕΣ
350
ΕΜΠΕΙΡΙΑ (σε µήνες)
0
ΤΕΚΝΟ ΜΟΝΟΓΟΝΕΙΚΗΣ
ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ (αρ. τέκνων)
800
ΓΟΝΕΑΣ ΜΟΝΟΓΟΝΕΙΚΗΣ
ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ
(αριθµ. τέκνων)
60
(1)
ΧΡΟΝΟΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ
(σε µήνες)
ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ(1) / ΣΕΙΡΑ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ
ΕΝΤΟΠΙΟΤΗΤΑ
ΚΩΛΥΜΑ 8ΜΗΝΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ
ΑΡΙΘΜ.
ΤΑΥΤΟΤ.
ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΟΣ
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
ΑΝΗΛΙΚΑ ΤΕΚΝΑ
(αριθµ. ανήλικων τέκνων)
ΣΟΦΙΑ
ΚΡΙΤΗΡΙΑ
ΤΕΚΝΟ ΠΟΛΥΤΕΚΝΗΣ
ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ (αρ. τέκνων)
23 ΝΙΚΟΛΟΥ∆ΑΚΗ
ΟΝΟΜΑ
ΕΠΩΝΥΜΟ
Α.Μ.
Ειδικότητα : ΚΑΘΑΡΙΣΤΕΣ
2
ΜΟΥΖΟΥΡΑΚΗΣ
ΜΙΧΑΗΛ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΑΚ473215
ΟχιΟχι
1
12
5
9
ΠΛΑΚΩΤΑΡΗΣ
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΑΕ964232
ΟχιΟχι
1
11
4
69 ∆ΑΓΑΛΑΚΗ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΚΩΝ/ΝΟΥ
ΑΗ962815 ΟχιΟχι 1
12
4
76 ΠΑΣΓΙΑΝΝΗΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
Κ987531
ΟχιΟχι 1
12
4
60
800
200
0
0
0
0
420,00
Οχι
1
Οχι
1.420,00
5
94 ΒΟΥΡΛΙ∆ΑΚΗ
ΓΕΩΡΓΙΑ
ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ
Ξ949542
ΟχιΟχι 1
12
4
60
800
200
0
0
0
0
420,00
Οχι
1
Οχι
1.420,00
6
10 ΤΣΙΡΑΟΓΛΟΥ
ΕΛΕΝΗ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΑΖ957162
ΟχιΟχι
1
12
2
40
800
0
250
60
0
0
280,00
Οχι
1
Οχι
1.390,00
7
25 ∆ΗΜΗΤΡΟΥΛΑΚΗ
ΟΛΓΑ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
Ρ827216
ΟχιΟχι 1
11
1
60
725
200
0
30
0
0
420,00
Οχι
1
Οχι
1.375,00
8
41 BΡΙΣΙΜΙΤΖΑΚΗΣ
ΜΥΡΩΝ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΑΙ437148 ΟχιΟχι 1
11
60
725
0
150
30
50
0
420,00
Οχι
1
Οχι
1.375,00
9
1
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΑΚ474590
ΟχιΟχι
1
12
3
53
800
0
0
110
0
0
371,00
Οχι
1
Οχι
1.281,00
10
65 ΡΑΝΟΥΤΣΑΚΗΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΜΙΧΑΗΛ
Ν986194
ΟχιΟχι 1
12
2
60
800
0
0
60
0
0
420,00
Οχι
1
Οχι
1.280,00
11
83 ΠΕΤΡΑΚΗΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΜΑΥΡΙΚΙΟΣ
Χ856408
ΟχιΟχι 1
12
2
60
800
0
0
60
0
0
420,00
Οχι
1
Οχι
1.280,00
12
116 ΚΟΥΚΗΣ
ΧΡΙΣΤΟ∆ΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
Μ981574
ΟχιΟχι 1
12
2
60
800
0
0
60
0
0
420,00
Οχι
1
Οχι
1.280,00
13
160 ΜΟΥΤΣΟΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ-ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΙΩΣΗΦ
Ρ053282
ΟχιΟχι 1
12
2
60
800
0
0
60
0
0
420,00
Οχι
1
Οχι
1.280,00
14
ΣΚΑΛΙ∆ΑΚΗΣ
ΑΣΕΠ : Πίνακας κατάταξης υποψηφίων ορισµένου χρόνου
5
4
3
3
1
1
1 από 11
Φορέας : Υ.ΠΟ.ΠΑΙ.Θ.
ΑΔΑ: Ω8ΡΝ465ΦΘ3-ΩΦΩ
ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ
Υπηρεσία : ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
Ανακοίνωση : 387/9.2.2015
ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ & ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ
Έδρα Υπηρεσίας : ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ
ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΥΕ
∆ιάρκεια Σύµβασης : Επτά (7) µήνες
Υπ' αριθµ. Σ.Ο.Χ. : ΣΟΧ1/2015
Α. Π. ΑΜΗ 1746/30.3.2015
ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ : 103
sort ΣΥΝΟΛΟ ΜΟΝΑ∆ΩΝ
Σειρά Κατάταξης
Οχι
1.264,00
16
12
1
60
800
0
0
30
0
0
420,00
Οχι
1
Οχι
1.250,00
17
ΟχιΟχι 1
12
1
60
800
0
0
30
0
0
420,00
Οχι
1
Οχι
1.250,00
18
ΟχιΟχι 1
12
1
60
800
0
0
30
0
0
420,00
Οχι
1
Οχι
1.250,00
19
ΑΝ∆ΡΕΑΣ
ΑΕ960528 ΟχιΟχι 1
12
1
60
800
0
0
30
0
0
420,00
Οχι
1
Οχι
1.250,00
20
ΧΡΥΣΟΥΛΑ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΑΙ954511 ΟχιΟχι 1
12
1
60
800
0
0
30
0
0
420,00
Οχι
1
Οχι
1.250,00
21
ΜΑΡΙΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΑΚ745781
ΟχιΟχι
1
12
60
800
0
0
0
0
0
420,00
Οχι
1
Οχι
1.220,00
22
17 ΚΑΡΓΑΚΗΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΜΙΧΑΗΛ
Τ328780
ΟχιΟχι
1
12
60
800
0
0
0
0
0
420,00
Οχι
1
Οχι
1.220,00
23
56 ΠΑΣΧΑΛΙ∆ΗΣ
ΚΙΜΩΝ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
Μ970240
ΟχιΟχι 1
12
60
800
0
0
0
0
0
420,00
Οχι
1
Οχι
1.220,00
24
86 ΠΕΡΟΓΑΜΒΡΑΚΗ
ΣΤΑΜΑΤΙΑ
∆ΗΜΟΚΡΙΤΟΣ
Μ986474
ΟχιΟχι 1
12
60
800
0
0
0
0
0
420,00
Οχι
1
Οχι
1.220,00
25
107 ΜΑΤΖΑΒΑΚΗ
ΜΑΡΙΑ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΑΗ463601 ΟχιΟχι 1
12
60
800
0
0
0
0
0
420,00
Οχι
1
Οχι
1.220,00
26
111 ΜΩΡΑΙΤΑΚΗΣ
ΜΙΧΑΗΛ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Κ988921
ΟχιΟχι 1
12
60
800
0
0
0
0
0
420,00
Οχι
1
Οχι
1.220,00
27
112 ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗ
ΕΛΕΝΗ
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
ΑΒ960667 ΟχιΟχι 1
12
60
800
0
0
0
0
0
420,00
Οχι
1
Οχι
1.220,00
28
125 ΠΕΤΣΑΛΑΚΗ
ΜΑΡΙΑ
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
Ξ952692
ΟχιΟχι 1
12
60
800
0
0
0
0
0
420,00
Οχι
1
Οχι
1.220,00
29
134 ΜΗΝΑ∆ΑΚΗ
ΝΙΚΟΛΕΤΑ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΑΚ483934 ΟχιΟχι 1
12
60
800
0
0
0
0
0
420,00
Οχι
1
Οχι
1.220,00
30
ΑΚ743077 ΟχιΟχι 1
12
13 ΛΟΥΜΠΑΚΗΣ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
ΑΖ962866
ΟχιΟχι
1
24 ΧΑΣΑΠΑΚΗΣ
ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
Τ234286
34 ΧΑΣΟΥΡΑΚΗ
ΕΙΣΟ∆ΙΑ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Ξ927137
78 ΜΠΑΜΠΑΛΙΑΡΗΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
106 ΝΙΚΟΛΙ∆ΑΚΗ
3
ΓΙΑΝΝΙ∆ΑΚΗ
ΑΣΕΠ : Πίνακας κατάταξης υποψηφίων ορισµένου χρόνου
ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΣ
(αριθµ. τέκνων)
ΧΡΟΝΟΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ
(σε µήνες)
ΟΝΟΜΑ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
4
(7)
1
ΑΓΓΕΛΙΚΗ
ΜΟΝΑ∆ΕΣ
Οχι
64 ΦΛΟΥΡΗ
(6)
154,00
12
(5)
0
1
ΟχιΟχι
ΜΟΝΑ∆ΕΣ
0
ΑΙ443026
(4)
110
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
ΜΟΝΑ∆ΕΣ
200
4
ΑΝΤΥΠΑΣ
ΣΗΦΑΚΗΣ
ΜΟΝΑ∆ΕΣ
0
(7)
(3)
800
(6)
ΜΟΝΑ∆ΕΣ
22
(5)
(2)
3
(4)
ΜΟΝΑ∆ΕΣ
15
(2) (3)
(1)
1.273,00
(1)
ΜΟΝΑ∆ΕΣ
Οχι
ΕΜΠΕΙΡΙΑ (σε µήνες)
1
ΤΕΚΝΟ ΜΟΝΟΓΟΝΕΙΚΗΣ
ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ (αρ. τέκνων)
Οχι
ΓΟΝΕΑΣ ΜΟΝΟΓΟΝΕΙΚΗΣ
ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ
(αριθµ. τέκνων)
273,00
ΑΝΗΛΙΚΑ ΤΕΚΝΑ
(αριθµ. ανήλικων τέκνων)
0
ΤΕΚΝΟ ΠΟΛΥΤΕΚΝΗΣ
ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ (αρ. τέκνων)
0
ΕΝΤΟΠΙΟΤΗΤΑ
0
ΚΩΛΥΜΑ 8ΜΗΝΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ
0
ΑΡΙΘΜ.
ΤΑΥΤΟΤ.
200
ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΟΣ
800
5
ΕΠΩΝΥΜΟ
39
Α.Μ.
sort ΕΝΤΟΠΙΟΤΗΤΑ
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
sort ΚΥΡΙΟΣ η ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ
ΚΡΙΤΗΡΙΑ
sort ΚΩΛΥΜΑ 8ΜΗΝΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ
ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ(1) / ΣΕΙΡΑ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ
Ειδικότητα : ΚΑΘΑΡΙΣΤΕΣ
2 από 11
Φορέας : Υ.ΠΟ.ΠΑΙ.Θ.
ΑΔΑ: Ω8ΡΝ465ΦΘ3-ΩΦΩ
ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ
Υπηρεσία : ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
Ανακοίνωση : 387/9.2.2015
ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ & ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ
Έδρα Υπηρεσίας : ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ
ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΥΕ
∆ιάρκεια Σύµβασης : Επτά (7) µήνες
Υπ' αριθµ. Σ.Ο.Χ. : ΣΟΧ1/2015
Α. Π. ΑΜΗ 1746/30.3.2015
ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ : 103
sort ΣΥΝΟΛΟ ΜΟΝΑ∆ΩΝ
Σειρά Κατάταξης
0
0
0
0
0
420,00
Οχι
1
Οχι
1.220,00
32
158 ΜΑΝΩΛΙ∆ΑΚΗ
ΦΑΝΗ
ΜΙΧΑΗΛ
ΑΗ958188 ΟχιΟχι 1
12
60
800
0
0
0
0
0
420,00
Οχι
1
Οχι
1.220,00
33
159 ΝΙΚΟΛΙ∆ΑΚΗ
ΜΑΡΙΑ
ΜΙΧΑΗΛ
Φ253731
ΟχιΟχι 1
12
60
800
0
0
0
0
0
420,00
Οχι
1
Οχι
1.220,00
34
152 ΦΡΑΓΚΙΑ∆ΑΚΗ
ΕΙΡΗΝΗ
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
Π894089
ΟχιΟχι 1
12
1
55
800
0
0
30
0
0
385,00
Οχι
1
Οχι
1.215,00
35
149 ΣΟΛΑΚΑΚΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΙ940365 ΟχιΟχι 1
11
1
60
725
0
0
30
0
0
420,00
Οχι
1
Οχι
1.175,00
36
26 ΑΝΤΩΝΑΚΗΣ
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Χ346110
ΟχιΟχι 1
12
1
49
800
0
0
30
0
0
343,00
Οχι
1
Οχι
1.173,00
37
53 ΓΑΡΓΑΝΟΥΡΑΚΗ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΘΩΜΑΣ
ΑΗ462298 ΟχιΟχι 1
12
50
800
0
0
0
0
0
350,00
Οχι
1
Οχι
1.150,00
38
156 ΣΩΜΑΡΑΚΗ
ΕΙΡΗΝΗ
ΗΛΙΑΣ
ΑΖ460774 ΟχιΟχι 1
12
50
800
0
0
0
0
0
350,00
Οχι
1
Οχι
1.150,00
39
131 ΠΑΠΑ∆ΑΚΗ
ΕΙΡΗΝΗ
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
ΑΜ453108 ΟχιΟχι 1
12
2
37
800
0
0
60
0
0
259,00
Οχι
1
Οχι
1.119,00
40
127 ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΥ
ΜΑΡΙΑ
ΗΛΙΑΣ
Ρ904669
ΟχιΟχι 1
12
2
35
800
0
0
60
0
0
245,00
Οχι
1
Οχι
1.105,00
41
126 ΚΩΣΤΑΚΗ
ΜΑΡΙΑ
ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ
Ρ834802
ΟχιΟχι 1
9
3
31
575
200
0
110
0
0
217,00
Οχι
1
Οχι
1.102,00
42
90 ΚΟΥΝΑΛΑΚΗ
ΓΕΩΡΓΙΑ
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
ΑΕ961822 ΟχιΟχι 1
10
1
60
650
0
0
30
0
0
420,00
Οχι
1
Οχι
1.100,00
43
49 ΚΑΡΑΝΤΙΝΑΚΗ
ΕΛΕΝΗ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Λ978936
ΟχιΟχι 1
12
41
800
0
0
0
0
0
287,00
Οχι
1
Οχι
1.087,00
44
7
∆ΗΜΗΤΡΑ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
Μ980762
ΟχιΟχι
ΜΙΧΑΗΛ
ΑΡΙΣΤΕΙ∆ΗΣ
Τ325569
ΟχιΟχι 1
ΓΚΟΛΦΙΝΟΥ
98 ΚΑΡΟΥΣΗΣ
ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΣ
(αριθµ. τέκνων)
ΟΝΟΜΑ
ΑΣΕΠ : Πίνακας κατάταξης υποψηφίων ορισµένου χρόνου
1
4
(7)
800
ΜΟΝΑ∆ΕΣ
60
(6)
12
(5)
ΑΒ958667 ΟχιΟχι 1
ΜΟΝΑ∆ΕΣ
ΣΑΒΒΑΣ
(4)
ΕΥΦΗΜΙΑ
ΜΟΝΑ∆ΕΣ
153 ΛΑΜΠΡΙΝΟΥ
ΜΟΝΑ∆ΕΣ
31
(3)
1.220,00
(7)
ΜΟΝΑ∆ΕΣ
Οχι
(6)
(2)
1
(5)
ΜΟΝΑ∆ΕΣ
Οχι
(4)
(1)
420,00
(2) (3)
ΜΟΝΑ∆ΕΣ
0
ΕΜΠΕΙΡΙΑ (σε µήνες)
0
ΤΕΚΝΟ ΜΟΝΟΓΟΝΕΙΚΗΣ
ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ (αρ. τέκνων)
0
ΓΟΝΕΑΣ ΜΟΝΟΓΟΝΕΙΚΗΣ
ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ
(αριθµ. τέκνων)
0
ΑΝΗΛΙΚΑ ΤΕΚΝΑ
(αριθµ. ανήλικων τέκνων)
0
(1)
ΤΕΚΝΟ ΠΟΛΥΤΕΚΝΗΣ
ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ (αρ. τέκνων)
800
ΧΡΟΝΟΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ
(σε µήνες)
60
ΕΝΤΟΠΙΟΤΗΤΑ
12
ΚΩΛΥΜΑ 8ΜΗΝΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ
ΑΗ961023 ΟχιΟχι 1
ΑΡΙΘΜ.
ΤΑΥΤΟΤ.
ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΕΠΩΝΥΜΟ
137 ΚΑΤΑΧΑΝΑΚΗΣ
Α.Μ.
sort ΕΝΤΟΠΙΟΤΗΤΑ
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
sort ΚΥΡΙΟΣ η ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ
ΚΡΙΤΗΡΙΑ
sort ΚΩΛΥΜΑ 8ΜΗΝΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ
ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ(1) / ΣΕΙΡΑ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ
Ειδικότητα : ΚΑΘΑΡΙΣΤΕΣ
8
4
1
51
500
0
200
30
0
0
357,00
Οχι
1
Οχι
1.087,00
45
12
4
1
7
800
0
200
30
0
0
49,00
Οχι
1
Οχι
1.079,00
46
3 από 11
Φορέας : Υ.ΠΟ.ΠΑΙ.Θ.
ΑΔΑ: Ω8ΡΝ465ΦΘ3-ΩΦΩ
ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ
Υπηρεσία : ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
Ανακοίνωση : 387/9.2.2015
ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ & ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ
Έδρα Υπηρεσίας : ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ
ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΥΕ
∆ιάρκεια Σύµβασης : Επτά (7) µήνες
Υπ' αριθµ. Σ.Ο.Χ. : ΣΟΧ1/2015
Α. Π. ΑΜΗ 1746/30.3.2015
ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ : 103
sort ΚΥΡΙΟΣ η ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ
sort ΕΝΤΟΠΙΟΤΗΤΑ
sort ΣΥΝΟΛΟ ΜΟΝΑ∆ΩΝ
Σειρά Κατάταξης
50
0
224,00
Οχι
1
Οχι
1.074,00
48
60
650
0
0
0
0
0
420,00
Οχι
1
Οχι
1.070,00
49
2
800
0
200
60
0
0
0,00
Οχι
1
Οχι
1.060,00
50
4
2
800
0
200
60
0
0
0,00
Οχι
1
Οχι
1.060,00
51
4
2
800
0
200
60
0
0
0,00
Οχι
1
Οχι
1.060,00
52
ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΣ
(αριθµ. τέκνων)
ΜΙΧΑΗΛ
Ν970493
ΟχιΟχι 1
12
12 ΟΡΦΑΝΙ∆ΗΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΑΗ969374
ΟχιΟχι
1
10
66 ΣΤΑΥΡΑΚΑΚΗ
ΜΑΡΙΑ
ΜΥΡΩΝ
Ρ318121
ΟχιΟχι 1
12
4
91 ΘΑΛΑΣΣΙΝΑΚΗ
ΕΛΠΙ∆Α
ΑΡΙΣΤΕΙ∆ΗΣ
ΑΙ442301 ΟχιΟχι 1
12
144 ΜΠΙΤΣΑΚΑΚΗ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Ρ826177
ΟχιΟχι 1
12
108 ΘΕΟ∆ΟΣΟΥΛΑΚΗΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
Λ991941
ΟχιΟχι 1
8
73 ΜΑΡΤΑΒΑΝΤΖΗΣ
ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ
ΑΑ371155 ΟχιΟχι 1
6
104 ΚΑΡΑΠΟΥΛΑΚΗ
ΚΑΛΛΙΟΠΗ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Σ862055
ΟχιΟχι 1
8
105 ΤΟΛΙΑ
ΓΙΑΝΝΟΥΛΑ
ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ
Τ325157
ΟχιΟχι 1
117 ΜΑΚΡΙ∆Η
ΕΛΕΝΗ
ΗΛΙΑΣ
Φ456928
57 ΣΦΑΚΙΑΝΟΥ
ΓΡΗΓΟΡΙΑ
61 ΚΑΒΟΥ
1
(7)
0
ΚΑΛΛΙΟΠΗ
ΜΟΝΑ∆ΕΣ
0
81 ΣΥΚΙΩΤΑΚΗ
(6)
0
2
(5)
800
12
ΜΟΝΑ∆ΕΣ
32
ΟχιΟχι 1
(4)
47
Ξ940361
ΜΟΝΑ∆ΕΣ
1.077,00
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
ΜΟΝΑ∆ΕΣ
Οχι
ΑΝΝΑ
39 ΚΟΝΤΟΥ
(3)
1
(7)
ΜΟΝΑ∆ΕΣ
Οχι
(6)
(2)
217,00
(5)
ΜΟΝΑ∆ΕΣ
0
(4)
(1)
0
(2) (3)
ΜΟΝΑ∆ΕΣ
60
ΕΜΠΕΙΡΙΑ (σε µήνες)
0
ΤΕΚΝΟ ΜΟΝΟΓΟΝΕΙΚΗΣ
ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ (αρ. τέκνων)
0
ΓΟΝΕΑΣ ΜΟΝΟΓΟΝΕΙΚΗΣ
ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ
(αριθµ. τέκνων)
800
ΑΝΗΛΙΚΑ ΤΕΚΝΑ
(αριθµ. ανήλικων τέκνων)
31
ΤΕΚΝΟ ΠΟΛΥΤΕΚΝΗΣ
ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ (αρ. τέκνων)
(1)
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
sort ΚΩΛΥΜΑ 8ΜΗΝΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ
ΚΡΙΤΗΡΙΑ
ΧΡΟΝΟΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ
(σε µήνες)
ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ(1) / ΣΕΙΡΑ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ
ΕΝΤΟΠΙΟΤΗΤΑ
ΚΩΛΥΜΑ 8ΜΗΝΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ
ΑΡΙΘΜ.
ΤΑΥΤΟΤ.
ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΟΣ
ΟΝΟΜΑ
Α.Μ.
ΕΠΩΝΥΜΟ
Ειδικότητα : ΚΑΘΑΡΙΣΤΕΣ
3
60
500
0
0
110
0
0
420,00
Οχι
1
Οχι
1.030,00
53
4
2
60
350
0
200
60
0
0
420,00
Οχι
1
Οχι
1.030,00
54
7
3
7
500
0
350
110
0
0
49,00
Οχι
1
Οχι
1.009,00
55
12
2
21
800
0
0
60
0
0
147,00
Οχι
1
Οχι
1.007,00
56
ΟχιΟχι 1
12
2
21
800
0
0
60
0
0
147,00
Οχι
1
Οχι
1.007,00
57
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
ΑΑ368493 ΟχιΟχι 1
5
3
60
275
0
200
110
0
0
420,00
Οχι
1
Οχι
1.005,00
58
ΕΥΡΙ∆ΙΚΗ
ΖΑΧΑΡΙΑΣ
Κ981591
ΟχιΟχι 1
12
29
800
0
0
0
0
0
203,00
Οχι
1
Οχι
1.003,00
59
157 ΨΥΧΟΓΙΟΣ
ΜΙΧΑΗΛ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΑΙ435996 ΟχιΟχι 1
12
4
800
0
200
0
0
0
0,00
Οχι
1
Οχι
1.000,00
60
95 ΒΛΑΤΑΚΗΣ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
ΑΙ945312 ΟχιΟχι 1
4
7
54 ΣΠΑΝΑΚΑΚΗΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΑΑ369838 ΟχιΟχι 1
8
ΑΣΕΠ : Πίνακας κατάταξης υποψηφίων ορισµένου χρόνου
4
1
60
200
0
350
30
0
0
420,00
Οχι
1
Οχι
1.000,00
61
2
60
500
0
0
60
0
0
420,00
Οχι
1
Οχι
980,00
62
4 από 11
Φορέας : Υ.ΠΟ.ΠΑΙ.Θ.
ΑΔΑ: Ω8ΡΝ465ΦΘ3-ΩΦΩ
ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ
Υπηρεσία : ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
Ανακοίνωση : 387/9.2.2015
ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ & ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ
Έδρα Υπηρεσίας : ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ
ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΥΕ
∆ιάρκεια Σύµβασης : Επτά (7) µήνες
Υπ' αριθµ. Σ.Ο.Χ. : ΣΟΧ1/2015
Α. Π. ΑΜΗ 1746/30.3.2015
ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ : 103
sort ΣΥΝΟΛΟ ΜΟΝΑ∆ΩΝ
Σειρά Κατάταξης
Οχι
951,00
64
8
1
60
500
0
0
30
0
0
420,00
Οχι
1
Οχι
950,00
65
ΟχιΟχι 1
12
3
5
800
0
0
110
0
0
35,00
Οχι
1
Οχι
945,00
66
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΑΒ959547 ΟχιΟχι 1
12
2
10
800
0
0
60
0
0
70,00
Οχι
1
Οχι
930,00
67
ΙΩΑΝΝΑ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΑΕ961929 ΟχιΟχι 1
10
2
9
650
0
150
60
0
0
63,00
Οχι
1
Οχι
923,00
68
15 ΜΑΡΘΑΛΑΜΑΚΗΣ
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΖΑΧΑΡΙΑΣ
ΑΙ436092
1
8
60
500
0
0
0
0
0
420,00
Οχι
1
Οχι
920,00
69
87 ΑΤΣΑΛΑΚΗ
ΜΑΡΙΑ
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΑΚ483530 ΟχιΟχι 1
8
60
500
0
0
0
0
0
420,00
Οχι
1
Οχι
920,00
70
155 ΤΣΙΚΝΑΚΗΣ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
Ρ321340
ΟχιΟχι 1
8
60
500
0
0
0
0
0
420,00
Οχι
1
Οχι
920,00
71
122 ΚΑΡΥΩΤΑΚΗ
ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΑΚ469198 ΟχιΟχι 1
12
17
800
0
0
0
0
0
119,00
Οχι
1
Οχι
919,00
72
142 ΑΝ∆ΡΕΑ∆ΑΚΗ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Σ863908
ΟχιΟχι 1
8
54
500
0
0
30
0
0
378,00
Οχι
1
Οχι
908,00
73
79 ΝΤΑΒΕΛΗ
ΕΛΙΣΑΒΕΤ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΑΗ968017 ΟχιΟχι 1
4
60
200
150
0
30
100
0
420,00
Οχι
1
Οχι
900,00
74
151 ΠΑΠΑ∆ΑΚΗΣ
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Π162785
ΟχιΟχι 1
5
60
275
0
200
0
0
0
420,00
Οχι
1
Οχι
895,00
75
132 ΣΚΑΛΙ∆ΑΚΗ
ΓΕΩΡΓΙΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΑΕ458128 ΟχιΟχι 1
12
3
800
0
0
60
0
0
21,00
Οχι
1
Οχι
881,00
76
113 ΤΖΙΚΑ
ΣΟΦΙΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Ξ937023
ΟχιΟχι 1
4
60
200
250
0
0
0
0
420,00
Οχι
1
Οχι
870,00
77
33 ΒΛΑΧΑΒΑ
ΜΑΡΙΑΝΘΗ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΑΗ962334 ΟχιΟχι 1
12
800
0
0
60
0
0
0,00
Οχι
1
Οχι
860,00
78
ΜΑΡΙΑ
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
Ξ920119
ΟχιΟχι 1
110 ΜΑΚΡΙ∆ΑΚΗ
ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
ΦΙΛΙΠΠΟΣ
Π891471
62 ΧΑΤΖΗΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΑΡΓΥΡΩ
146 ΜΑΡΑΚΗ
ΑΣΕΠ : Πίνακας κατάταξης υποψηφίων ορισµένου χρόνου
ΟχιΟχι
ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΣ
(αριθµ. τέκνων)
ΟΝΟΜΑ
Α.Μ.
154 ΓΙΑΝΝΙ∆ΑΚΗ
3
1
3
1
4
2
5
2
2
(7)
1
ΜΟΝΑ∆ΕΣ
Οχι
(6)
91,00
(5)
0
ΜΟΝΑ∆ΕΣ
0
(4)
60
ΜΟΝΑ∆ΕΣ
0
ΜΟΝΑ∆ΕΣ
0
12
7
(3)
800
ΑΑ373679 ΟχιΟχι 1
(7)
ΜΟΝΑ∆ΕΣ
13
ΙΩΑΝΝΗΣ
(6)
(2)
2
31 ΜΑΣΤΡΟΓΙΑΝΝΑΚΗΣΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
(5)
ΜΟΝΑ∆ΕΣ
63
(4)
(1)
970,00
(2) (3)
ΜΟΝΑ∆ΕΣ
Οχι
4
ΕΜΠΕΙΡΙΑ (σε µήνες)
1
ΟχιΟχι 1
ΤΕΚΝΟ ΜΟΝΟΓΟΝΕΙΚΗΣ
ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ (αρ. τέκνων)
Οχι
Π160815
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΓΟΝΕΑΣ ΜΟΝΟΓΟΝΕΙΚΗΣ
ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ
(αριθµ. τέκνων)
420,00
ΑΝΤΩΝΙΟΣ
50 ΡΕΜΙ∆ΙΑΝΑΚΗΣ
ΑΝΗΛΙΚΑ ΤΕΚΝΑ
(αριθµ. ανήλικων τέκνων)
0
(1)
ΤΕΚΝΟ ΠΟΛΥΤΕΚΝΗΣ
ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ (αρ. τέκνων)
0
ΧΡΟΝΟΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ
(σε µήνες)
0
ΕΝΤΟΠΙΟΤΗΤΑ
350
ΚΩΛΥΜΑ 8ΜΗΝΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ
0
ΑΡΙΘΜ.
ΤΑΥΤΟΤ.
200
ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΟΣ
60
ΕΠΩΝΥΜΟ
sort ΕΝΤΟΠΙΟΤΗΤΑ
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
sort ΚΥΡΙΟΣ η ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ
ΚΡΙΤΗΡΙΑ
sort ΚΩΛΥΜΑ 8ΜΗΝΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ
ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ(1) / ΣΕΙΡΑ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ
Ειδικότητα : ΚΑΘΑΡΙΣΤΕΣ
5 από 11
Φορέας : Υ.ΠΟ.ΠΑΙ.Θ.
ΑΔΑ: Ω8ΡΝ465ΦΘ3-ΩΦΩ
ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ
Υπηρεσία : ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
Ανακοίνωση : 387/9.2.2015
ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ & ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ
Έδρα Υπηρεσίας : ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ
ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΥΕ
∆ιάρκεια Σύµβασης : Επτά (7) µήνες
Υπ' αριθµ. Σ.Ο.Χ. : ΣΟΧ1/2015
Α. Π. ΑΜΗ 1746/30.3.2015
ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ : 103
Σειρά Κατάταξης
0
60
0
0
0,00
Οχι
1
Οχι
860,00
80
ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΣ
(αριθµ. τέκνων)
(7)
0
ΜΟΝΑ∆ΕΣ
800
(6)
2
(5)
12
ΜΟΝΑ∆ΕΣ
ΟχιΟχι 1
(4)
Σ419776
ΜΟΝΑ∆ΕΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΜΟΝΑ∆ΕΣ
79
(3)
860,00
(7)
ΜΟΝΑ∆ΕΣ
Οχι
(6)
(2)
1
(5)
ΜΟΝΑ∆ΕΣ
Οχι
(4)
(1)
0,00
(2) (3)
ΜΟΝΑ∆ΕΣ
0
ΕΜΠΕΙΡΙΑ (σε µήνες)
0
ΤΕΚΝΟ ΜΟΝΟΓΟΝΕΙΚΗΣ
ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ (αρ. τέκνων)
60
ΓΟΝΕΑΣ ΜΟΝΟΓΟΝΕΙΚΗΣ
ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ
(αριθµ. τέκνων)
0
ΑΝΗΛΙΚΑ ΤΕΚΝΑ
(αριθµ. ανήλικων τέκνων)
0
(1)
ΤΕΚΝΟ ΠΟΛΥΤΕΚΝΗΣ
ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ (αρ. τέκνων)
800
ΧΡΟΝΟΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ
(σε µήνες)
sort ΣΥΝΟΛΟ ΜΟΝΑ∆ΩΝ
ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ(1) / ΣΕΙΡΑ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ
2
ΕΝΤΟΠΙΟΤΗΤΑ
12
ΚΩΛΥΜΑ 8ΜΗΝΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ
ΑΚ484707 ΟχιΟχι 1
ΑΡΙΘΜ.
ΤΑΥΤΟΤ.
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΟΣ
sort ΕΝΤΟΠΙΟΤΗΤΑ
55 ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΥ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
sort ΚΥΡΙΟΣ η ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ
ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ
ΚΡΙΤΗΡΙΑ
sort ΚΩΛΥΜΑ 8ΜΗΝΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ
42 ΠΑΠΑ∆ΑΚΗ
ΟΝΟΜΑ
ΕΠΩΝΥΜΟ
Α.Μ.
Ειδικότητα : ΚΑΘΑΡΙΣΤΕΣ
84 ΓΥΠΑΡΑΚΗ
ΜΕΛΑΝΘΙΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Ρ322415 ΟχιΟχι 1
12
2
800
0
0
60
0
0
0,00
Οχι
1
Οχι
860,00
81
109 ΚΑΒΑΛΑΡΑΚΗ
ΕΛΙΣΑΒΕΤ
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΑΕ463370 ΟχιΟχι 1
12
2
800
0
0
60
0
0
0,00
Οχι
1
Οχι
860,00
82
119 ΚΟΥΤΣΑΚΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΑΙ956399 ΟχιΟχι 1
12
2
800
0
0
60
0
0
0,00
Οχι
1
Οχι
860,00
83
27 KAΛΟΚΥΡΗ
ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
ΑΒ960689 ΟχιΟχι 1
4
60
200
0
200
30
0
0
420,00
Οχι
1
Οχι
850,00
84
123 ΤΣΑΦΑΝΤΑΚΗ
ΧΡΙΣΤΙΝΑ
ΣΟΦΟΚΛΗΣ
Τ330053
ΟχιΟχι 1
12
7
800
0
0
0
0
0
49,00
Οχι
1
Οχι
849,00
85
77 ΖΕΡΒΟΥ∆ΑΚΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΣΑΒΒΑΣ
ΑΒ961606 ΟχιΟχι 1
7
60
425
0
0
0
0
0
420,00
Οχι
1
Οχι
845,00
86
136 ΧΩΜΑΤΑΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ
ΑΜ465551 ΟχιΟχι 1
12
6
800
0
0
0
0
0
42,00
Οχι
1
Οχι
842,00
87
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΑΜ453399
1
12
1
800
0
0
30
0
0
0,00
Οχι
1
Οχι
830,00
88
45 ΚΟΥΡΤΗ
ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ
ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ
ΑΙ950514 ΟχιΟχι 1
12
1
800
0
0
30
0
0
0,00
Οχι
1
Οχι
830,00
89
58 ΚΟΣΜΑ∆ΑΚΗ
ΣΟΦΙΑ
ΜΙΧΑΗΛ
Ρ720058
ΟχιΟχι 1
12
1
800
0
0
30
0
0
0,00
Οχι
1
Οχι
830,00
90
92 ΤΖΟΥΛΑΚΗ
ΒΑΡΒΑΡΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Ξ926611
ΟχιΟχι 1
12
1
800
0
0
30
0
0
0,00
Οχι
1
Οχι
830,00
91
99 ΓΙΑΝΝΙ∆ΑΚΗ
ΜΑΡΙΑ
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
ΑΒ477462 ΟχιΟχι 1
12
1
800
0
0
30
0
0
0,00
Οχι
1
Οχι
830,00
92
139 ΜΟΥΡΤΖΑΚΗΣ
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΣΩΚΡΑΤΗΣ
Σ860665
ΟχιΟχι 1
12
1
800
0
0
30
0
0
0,00
Οχι
1
Οχι
830,00
93
140 ΜΑΤΘΑΙΑΚΗ
∆ΕΣΠΟΙΝΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΑΒ479187 ΟχιΟχι 1
12
1
800
0
0
30
0
0
0,00
Οχι
1
Οχι
830,00
94
8
ΜΑΥΡΕΑΣ
ΑΣΕΠ : Πίνακας κατάταξης υποψηφίων ορισµένου χρόνου
ΟχιΟχι
4
1
6 από 11
Φορέας : Υ.ΠΟ.ΠΑΙ.Θ.
ΑΔΑ: Ω8ΡΝ465ΦΘ3-ΩΦΩ
ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ
Υπηρεσία : ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
Ανακοίνωση : 387/9.2.2015
ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ & ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ
Έδρα Υπηρεσίας : ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ
ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΥΕ
∆ιάρκεια Σύµβασης : Επτά (7) µήνες
Υπ' αριθµ. Σ.Ο.Χ. : ΣΟΧ1/2015
Α. Π. ΑΜΗ 1746/30.3.2015
ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ : 103
sort ΚΥΡΙΟΣ η ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ
sort ΕΝΤΟΠΙΟΤΗΤΑ
sort ΣΥΝΟΛΟ ΜΟΝΑ∆ΩΝ
Σειρά Κατάταξης
830,00
96
60
0
300
0
110
0
0
420,00
Οχι
1
Οχι
830,00
97
12
1
800
0
0
0
0
0
7,00
Οχι
1
Οχι
807,00
98
ΑΑ368222 ΟχιΟχι 1
8
43
500
0
0
0
0
0
301,00
Οχι
1
Οχι
801,00
99
ΟχιΟχι
1
12
800
0
0
0
0
0
0,00
Οχι
1
Οχι
800,00
100
ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΣ
(αριθµ. τέκνων)
ΑΕ459893 ΟχιΟχι 1
6
2
43 ΚΑΣΤΡΙΝΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
Μ970300
4
82 ΑΝΤΩΝΑΚΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
ΑΙ936149 ΟχιΟχι 1
147 ΠΑΝΤΟΥΒΕΡΑΚΗ
ΕΙΡΗΝΗ
ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
Φ249506
ΜΑΝΤΖΟΥΡΑΝΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΟχιΟχι 1
6
(7)
Οχι
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΜΟΝΑ∆ΕΣ
1
ΘΕΑΝΩ
(6)
Οχι
145 ΑΝ∆ΡΟΥΛΑΚΗ
(5)
420,00
1
ΜΟΝΑ∆ΕΣ
0
12
(4)
0
ΟχιΟχι 1
ΜΟΝΑ∆ΕΣ
60
Ρ830459
ΜΟΝΑ∆ΕΣ
0
ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ-ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
(3)
0
(7)
ΜΟΝΑ∆ΕΣ
350
(6)
(2)
60
(5)
ΜΟΝΑ∆ΕΣ
95
(4)
(1)
830,00
(2) (3)
ΜΟΝΑ∆ΕΣ
Οχι
ΕΜΠΕΙΡΙΑ (σε µήνες)
1
ΤΕΚΝΟ ΜΟΝΟΓΟΝΕΙΚΗΣ
ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ (αρ. τέκνων)
Οχι
ΓΟΝΕΑΣ ΜΟΝΟΓΟΝΕΙΚΗΣ
ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ
(αριθµ. τέκνων)
0,00
ΑΝΗΛΙΚΑ ΤΕΚΝΑ
(αριθµ. ανήλικων τέκνων)
0
ΤΕΚΝΟ ΠΟΛΥΤΕΚΝΗΣ
ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ (αρ. τέκνων)
0
ΧΡΟΝΟΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ
(σε µήνες)
30
ΕΝΤΟΠΙΟΤΗΤΑ
0
ΚΩΛΥΜΑ 8ΜΗΝΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ
0
(1)
141 ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΑΚΗ
6
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
sort ΚΩΛΥΜΑ 8ΜΗΝΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ
ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ(1) / ΣΕΙΡΑ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ
ΚΡΙΤΗΡΙΑ
800
ΑΡΙΘΜ.
ΤΑΥΤΟΤ.
ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΟΣ
ΟΝΟΜΑ
ΕΠΩΝΥΜΟ
Α.Μ.
Ειδικότητα : ΚΑΘΑΡΙΣΤΕΣ
18 ΣΤΑΥΡΑΚΑΚΗ
ΕΛΕΝΗ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
Μ971964
ΟχιΟχι
1
12
800
0
0
0
0
0
0,00
Οχι
1
Οχι
800,00
101
20 ΧΑΡΙΤΑΚΗ
ΙΩΑΝΝΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Τ330400
ΟχιΟχι 1
12
800
0
0
0
0
0
0,00
Οχι
1
Οχι
800,00
102
68 ΣΗΜΑΙΑΚΗ
ΑΝΤΩΝΙΑ
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
ΑΙ941003 ΟχιΟχι 1
12
800
0
0
0
0
0
0,00
Οχι
1
Οχι
800,00
103
88 ΓΙΑΝΝΟΥΛΗ
ΡΑΦΑΗΛΙΑ-ΕΙΡΗΝΗ
ΣΤΕΡΓΙΟΣ
ΑΗ964454 ΟχιΟχι 1
12
800
0
0
0
0
0
0,00
Οχι
1
Οχι
800,00
104
93 ΑΜΑΡΓΙΑΝΙΤΑΚΗ
ΣΟΦΙΑ
ΗΛΙΑΣ
Π156175
ΟχιΟχι 1
12
800
0
0
0
0
0
0,00
Οχι
1
Οχι
800,00
105
96 ΦΡΑΓΚΙΑ∆ΑΚΗ
ΜΑΡΙΑ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ
Π156810
ΟχιΟχι 1
12
800
0
0
0
0
0
0,00
Οχι
1
Οχι
800,00
106
103 ΣΥΜΝΙΑΝΑΚΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
ΑΗ967824 ΟχιΟχι 1
12
800
0
0
0
0
0
0,00
Οχι
1
Οχι
800,00
107
124 ΒΑΡΟΤΣΗΣ
ΝΙΚΗΤΑΣ
ΜΙΧΑΗΛ
Μ979210
ΟχιΟχι 1
12
800
0
0
0
0
0
0,00
Οχι
1
Οχι
800,00
108
129 ΣΥΝΤΥΧΑΚΗ-ΧΡΗΣΤΑΚΗ
ΑΘΑΝΑΣΙΑ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Λ971053
ΟχιΟχι 1
12
800
0
0
0
0
0
0,00
Οχι
1
Οχι
800,00
109
161 ΣΑΛΟΥΣΤΡΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΖ467819 ΟχιΟχι 1
12
800
0
0
0
0
0
0,00
Οχι
1
Οχι
800,00
110
ΗΡΑΚΛΗΣ
ΑΣΕΠ : Πίνακας κατάταξης υποψηφίων ορισµένου χρόνου
7 από 11
Φορέας : Υ.ΠΟ.ΠΑΙ.Θ.
ΑΔΑ: Ω8ΡΝ465ΦΘ3-ΩΦΩ
ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ
Υπηρεσία : ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
Ανακοίνωση : 387/9.2.2015
ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ & ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ
Έδρα Υπηρεσίας : ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ
ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΥΕ
∆ιάρκεια Σύµβασης : Επτά (7) µήνες
Υπ' αριθµ. Σ.Ο.Χ. : ΣΟΧ1/2015
Α. Π. ΑΜΗ 1746/30.3.2015
ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ : 103
sort ΣΥΝΟΛΟ ΜΟΝΑ∆ΩΝ
Σειρά Κατάταξης
770,00
112
ΑΙ940879 ΟχιΟχι 1
6
60
350
0
0
0
0
0
420,00
Οχι
1
Οχι
770,00
113
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
ΑΑ373586 ΟχιΟχι 1
10
1
5
650
0
0
30
50
0
35,00
Οχι
1
Οχι
765,00
114
ΣΕΒΑΣΤΗ
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
Σ412410
ΟχιΟχι 1
5
1
60
275
0
0
30
0
0
420,00
Οχι
1
Οχι
725,00
115
48 ΚΑΛΑΙΤΖΑΚΗ
ΘΕΑΝΩ
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
ΑΒ957060 ΟχιΟχι 1
5
2
55
275
0
0
60
0
0
385,00
Οχι
1
Οχι
720,00
116
4
ΕΥΜΟΡΦΙΑ
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
Τ328483
ΟχιΟχι
1
10
2
650
0
0
60
0
0
0,00
Οχι
1
Οχι
710,00
117
28 KOΛΕΤΖΑΚΗΣ
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
Χ850602
ΟχιΟχι 1
5
60
275
0
0
0
0
0
420,00
Οχι
1
Οχι
695,00
118
138 ΤΣΑΝΤΙΡΑΚΗΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
ΑΙ974560 ΟχιΟχι 1
5
60
275
0
0
0
0
0
420,00
Οχι
1
Οχι
695,00
119
72 ΛΕΟΝΤΑΡΑΚΗΣ
ΓΑΛΑΤΙΟΣ
ΜΙΧΑΗΛ
ΑΜ461432 ΟχιΟχι 1
4
2
60
200
0
0
60
0
0
420,00
Οχι
1
Οχι
680,00
120
100 ΚΑΝΑΚΟΥΣΑΚΗ
ΜΑΡΙΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΑΗ967914 ΟχιΟχι 1
3
60
0
0
150
110
0
0
420,00
Οχι
1
Οχι
680,00
121
29 ΒΑΣΙΛΟΚΩΝΣΤΑΝΤΑΚΗ
ΜΑΡΙΑ
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
ΑΙ958151 ΟχιΟχι 1
5
56
275
0
0
0
0
0
392,00
Οχι
1
Οχι
667,00
122
52 AΡΒΑΝΙΤΗ
ΘΕΟΝΥΜΦΗ
ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ
ΑΒ961322 ΟχιΟχι 1
10
650
0
0
0
0
0
0,00
Οχι
1
Οχι
650,00
123
11 AΝΤΩΝΑΚΗ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΙΩΑΝΝΗΣ
Ρ487983
ΟχιΟχι
1
4
37 ΠΛΑΙΤΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΜΗΝΑΣ
Τ900924
ΟχιΟχι 1
4
85 ΜΠΕΛΙΒΑΝΗ
ΜΑΛΑΜΑΤΕΝΙΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΑΙ944565 ΟχιΟχι 1
5
ΜΑΡΓΑΡΗ
ΜΙΧΑΗΛ
71 ΠΕΤΡΟΜΙΧΕΛΑΚΗ ΜΑΡΙΑ
40 ΧΡΗΣΤΑΚΗ
ΠΑΡΗΜΕΡΟΥ
ΑΣΕΠ : Πίνακας κατάταξης υποψηφίων ορισµένου χρόνου
ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΣ
(αριθµ. τέκνων)
ΟΝΟΜΑ
143 ∆ΑΚΑΝΑΛΗ
3
4
5
1
(7)
Οχι
ΜΟΝΑ∆ΕΣ
1
(6)
Οχι
(5)
420,00
ΜΟΝΑ∆ΕΣ
0
(4)
0
ΜΟΝΑ∆ΕΣ
0
2
ΜΟΝΑ∆ΕΣ
0
4
(3)
0
ΑΚ265509 ΟχιΟχι 1
(7)
ΜΟΝΑ∆ΕΣ
350
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
(6)
(2)
60
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
(5)
ΜΟΝΑ∆ΕΣ
6
21 ΚΑΤΣΑΟΥΝΗΣ
(4)
(1)
111
8
(2) (3)
ΜΟΝΑ∆ΕΣ
795,00
ΑΒ478287 ΟχιΟχι 1
ΕΜΠΕΙΡΙΑ (σε µήνες)
Οχι
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΤΕΚΝΟ ΜΟΝΟΓΟΝΕΙΚΗΣ
ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ (αρ. τέκνων)
1
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΓΟΝΕΑΣ ΜΟΝΟΓΟΝΕΙΚΗΣ
ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ
(αριθµ. τέκνων)
Οχι
121 ΦΡΑΓΚΙΟΓΛΟΥ
ΑΝΗΛΙΚΑ ΤΕΚΝΑ
(αριθµ. ανήλικων τέκνων)
35,00
(1)
ΤΕΚΝΟ ΠΟΛΥΤΕΚΝΗΣ
ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ (αρ. τέκνων)
0
ΧΡΟΝΟΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ
(σε µήνες)
0
ΕΝΤΟΠΙΟΤΗΤΑ
60
ΚΩΛΥΜΑ 8ΜΗΝΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ
200
ΑΡΙΘΜ.
ΤΑΥΤΟΤ.
0
ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΟΣ
500
ΕΠΩΝΥΜΟ
5
Α.Μ.
sort ΕΝΤΟΠΙΟΤΗΤΑ
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
sort ΚΥΡΙΟΣ η ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ
ΚΡΙΤΗΡΙΑ
sort ΚΩΛΥΜΑ 8ΜΗΝΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ
ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ(1) / ΣΕΙΡΑ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ
Ειδικότητα : ΚΑΘΑΡΙΣΤΕΣ
1
60
200
0
0
30
0
0
420,00
Οχι
1
Οχι
650,00
124
1
31
200
0
200
30
0
0
217,00
Οχι
1
Οχι
647,00
125
275
250
0
110
0
0
0,00
Οχι
1
Οχι
635,00
126
3
8 από 11
Φορέας : Υ.ΠΟ.ΠΑΙ.Θ.
ΑΔΑ: Ω8ΡΝ465ΦΘ3-ΩΦΩ
ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ
Υπηρεσία : ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
Ανακοίνωση : 387/9.2.2015
ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ & ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ
Έδρα Υπηρεσίας : ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ
ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΥΕ
∆ιάρκεια Σύµβασης : Επτά (7) µήνες
Υπ' αριθµ. Σ.Ο.Χ. : ΣΟΧ1/2015
Α. Π. ΑΜΗ 1746/30.3.2015
ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ : 103
51 ΠΑΤΡΑΜΑΝΗ
ΜΑΡΙΑ
ΙΩΑΝΝΗΣ
Σ420872
ΟχιΟχι 1
115 ΤΣΙΓΓΕΝΗ
ΚΑΛΛΙΟΠΗ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
Π892959
ΟχιΟχι 1
150 ΜΠΕΛΕΧΑΚΗ
ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
Π887204
ΟχιΟχι 1
9
38 ΜΠΑΣΚΑΚΗ
ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Τ334350
ΟχιΟχι 1
5
14 ΚΑΛΥΒΙΑΝΑΚΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΑΒ482689
ΟχιΟχι
1
5
63 ΒΟΥΡΒΑΧΑΚΗ
ΜΑΡΙΑ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΑΑ492055 ΟχιΟχι 1
7
128 ΠΑΠΑΜΑΤΘΑΙΑΚΗΣΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
ΑΚ484169 ΟχιΟχι 1
16 ΑΝΤΩΝΑΚΗΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ
Φ456751
19 ΠΑΡΑΣΚΑΚΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Μ993972
44 ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΑΚΗΣ
ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ
74 ΤΖΙΡΑΚΗΣ
ΟχιΟχι
1
5
1
30
0
0
322,00
Οχι
1
Οχι
602,00
128
2
3
2
60
0
0
0
60
100
0
420,00
Οχι
1
Οχι
580,00
129
575
0
0
0
0
0
0,00
Οχι
1
Οχι
575,00
130
20
275
0
0
110
0
0
140,00
Οχι
1
Οχι
525,00
131
31
275
0
0
0
0
0
217,00
Οχι
1
Οχι
492,00
132
425
0
0
30
0
0
0,00
Οχι
1
Οχι
455,00
133
0
0
0
30
0
0
420,00
Οχι
1
Οχι
450,00
134
425
0
0
0
0
0
0,00
Οχι
1
Οχι
425,00
135
1
1
60
7
(7)
250
ΜΟΝΑ∆ΕΣ
0
(6)
0
(5)
46
ΜΟΝΑ∆ΕΣ
127
(4)
605,00
ΜΟΝΑ∆ΕΣ
Οχι
1
ΜΟΝΑ∆ΕΣ
ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΣ
(αριθµ. τέκνων)
9
(3)
1
(7)
ΜΟΝΑ∆ΕΣ
Οχι
(6)
(2)
0,00
(5)
ΜΟΝΑ∆ΕΣ
0
(4)
(1)
0
(2) (3)
ΜΟΝΑ∆ΕΣ
30
ΕΜΠΕΙΡΙΑ (σε µήνες)
0
ΤΕΚΝΟ ΜΟΝΟΓΟΝΕΙΚΗΣ
ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ (αρ. τέκνων)
0
ΓΟΝΕΑΣ ΜΟΝΟΓΟΝΕΙΚΗΣ
ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ
(αριθµ. τέκνων)
575
ΑΝΗΛΙΚΑ ΤΕΚΝΑ
(αριθµ. ανήλικων τέκνων)
Σειρά Κατάταξης
ΑΒ959459 ΟχιΟχι 1
sort ΣΥΝΟΛΟ ΜΟΝΑ∆ΩΝ
ΧΡΗΣΤΟΣ
sort ΕΝΤΟΠΙΟΤΗΤΑ
ΜΑΡΙΑ
sort ΚΥΡΙΟΣ η ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ
89 ΧΑΤΖΗΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΤΕΚΝΟ ΠΟΛΥΤΕΚΝΗΣ
ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ (αρ. τέκνων)
(1)
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
sort ΚΩΛΥΜΑ 8ΜΗΝΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ
ΚΡΙΤΗΡΙΑ
ΧΡΟΝΟΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ
(σε µήνες)
ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ(1) / ΣΕΙΡΑ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ
ΕΝΤΟΠΙΟΤΗΤΑ
ΚΩΛΥΜΑ 8ΜΗΝΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ
ΑΡΙΘΜ.
ΤΑΥΤΟΤ.
ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΟΣ
ΟΝΟΜΑ
Α.Μ.
ΕΠΩΝΥΜΟ
Ειδικότητα : ΚΑΘΑΡΙΣΤΕΣ
ΟχιΟχι 1
60
0
0
0
0
0
0
420,00
Οχι
1
Οχι
420,00
136
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΑΗ968098 ΟχιΟχι 1
60
0
0
0
0
0
0
420,00
Οχι
1
Οχι
420,00
137
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
ΑΜ464054 ΟχιΟχι 1
60
0
0
0
0
0
0
420,00
Οχι
1
Οχι
420,00
138
75 ΚΛΙΝΗ
ΓΕΩΡΓΙΑ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ
ΑΑ366736 ΟχιΟχι 1
60
0
0
0
0
0
0
420,00
Οχι
1
Οχι
420,00
139
120 ΖΕΡΒΟΥ
ΕΛΕΝΗ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Π156767
ΟχιΟχι 1
60
0
0
0
0
0
0
420,00
Οχι
1
Οχι
420,00
140
148 ΣΥΝΤΗΧΑΚΗ
ΕΙΡΗΝΗ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Π494216
ΟχιΟχι 1
5
2
7
275
0
0
60
0
0
49,00
Οχι
1
Οχι
384,00
141
35 ΠΑΠΑ∆ΑΚΗ
ΝΙΚΗ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΑΗ959358 ΟχιΟχι 1
6
1
350
0
0
30
0
0
0,00
Οχι
1
Οχι
380,00
142
ΑΣΕΠ : Πίνακας κατάταξης υποψηφίων ορισµένου χρόνου
9 από 11
Φορέας : Υ.ΠΟ.ΠΑΙ.Θ.
ΑΔΑ: Ω8ΡΝ465ΦΘ3-ΩΦΩ
ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ
Υπηρεσία : ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
Ανακοίνωση : 387/9.2.2015
ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ & ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ
Έδρα Υπηρεσίας : ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ
ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΥΕ
∆ιάρκεια Σύµβασης : Επτά (7) µήνες
Υπ' αριθµ. Σ.Ο.Χ. : ΣΟΧ1/2015
Α. Π. ΑΜΗ 1746/30.3.2015
ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ : 103
sort ΣΥΝΟΛΟ ΜΟΝΑ∆ΩΝ
Σειρά Κατάταξης
144
23
200
0
0
0
0
0
161,00
Οχι
1
Οχι
361,00
145
6
350
0
0
0
0
0
0,00
Οχι
1
Οχι
350,00
146
ΑΗ957058 ΟχιΟχι 1
6
350
0
0
0
0
0
0,00
Οχι
1
Οχι
350,00
147
Ρ320692
ΟχιΟχι 1
5
275
0
0
0
0
0
0,00
Οχι
1
Οχι
275,00
148
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Μ967694
ΟχιΟχι 1
4
200
0
0
60
0
0
0,00
Οχι
1
Οχι
260,00
149
ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΑΚ745984 ΟχιΟχι 1
4
200
0
0
0
0
0
0,00
Οχι
1
Οχι
200,00
150
162 ΚΑΛΟΚΥΡΗ
ΕΙΡΗΝΗ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΑΚ483156 ΟχιΟχι 1
4
200
0
0
0
0
0
0,00
Οχι
1
Οχι
200,00
151
30 ΛΑΓΟΥ∆ΑΚΗ
ΝΕΚΤΑΡΙΑ
∆ΕΥΚΑΛΙΩΝ
Ξ927712
0
200
0
0
0
0
0,00
Οχι
1
Οχι
200,00
152
102 ΖΕΡΒΟΥ
ΜΑΡΙΑ
ΜΗΝΑΣ
ΑΙ941537 ΟχιΟχι 1
1
0
0
0
30
0
0
168,00
Οχι
1
Οχι
198,00
153
22 ΛΑΥΡΕΝΙ∆ΗΣ
ΕΥΘΥΜΙΟΣ
ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΑΙ437007 ΟχιΟχι 1
2
0
0
0
60
0
0
0,00
Οχι
1
Οχι
60,00
154
70 ΦΑΣΟΥΛΑΚΗΣ
ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΑΙ442517 ΟχιΟχι 1
2
0
0
0
60
0
0
0,00
Οχι
1
Οχι
60,00
155
80 ΟΙΚΟΝΟΜΑΚΗ
ΧΡΥΣΟΥΛΑ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
Π891062
ΟχιΟχι 1
2
0
0
0
60
0
0
0,00
Οχι
1
Οχι
60,00
156
36 ΤΖΙΚΑ
ΕΛΕΝΗ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
Ρ827922
ΟχιΟχι 1
1
0
0
0
30
0
0
0,00
Οχι
1
Οχι
30,00
157
101 AΡΒΑΝΙΤΑΚΗ
ΕΙΡΗΝΗ
ΜΙΧΑΗΛ
Σ412008
ΟχιΟχι 1
0
0
0
0
0
0
0,00
Οχι
1
Οχι
0,00
158
ΕΛΕΝΗ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Ν959693
ΟχιΟχι 1
4
32 ΣΑΡΡΗ
ΜΑΡΙΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Ρ834020
ΟχιΟχι 1
59 ΣΚΑΡΒΕΛΑΚΗΣ
Ι∆ΟΜΕΝΕΑΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
60 ΒΙΝΤΖΗΛΑΙΟΥ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
97 ΒΡΕΝΤΖΟΥ
ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
67 ΜΑΥΡΑΚΗ
ΑΣΕΠ : Πίνακας κατάταξης υποψηφίων ορισµένου χρόνου
ΟχιΟχι 1
ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΣ
(αριθµ. τέκνων)
ΟΝΟΜΑ
Α.Μ.
47 ΠΟΛΕΜΑΡΧΑΚΗ
2
4
24
(7)
368,00
ΜΟΝΑ∆ΕΣ
Οχι
(6)
1
4
(5)
Οχι
ΑΗ964163 ΟχιΟχι 1
ΜΟΝΑ∆ΕΣ
168,00
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
(4)
0
135 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΜΑΝΩΛΑΚΗΣ
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
1
ΜΟΝΑ∆ΕΣ
0
Μ980200
ΜΟΝΑ∆ΕΣ
0
6
ΣΠΥΡ
(3)
200
(7)
ΜΟΝΑ∆ΕΣ
0
(6)
(2)
0
(5)
ΜΟΝΑ∆ΕΣ
24
(4)
(1)
143
(2) (3)
ΜΟΝΑ∆ΕΣ
380,00
ΕΜΠΕΙΡΙΑ (σε µήνες)
Οχι
ΤΕΚΝΟ ΜΟΝΟΓΟΝΕΙΚΗΣ
ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ (αρ. τέκνων)
1
ΓΟΝΕΑΣ ΜΟΝΟΓΟΝΕΙΚΗΣ
ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ
(αριθµ. τέκνων)
Οχι
ΑΝΗΛΙΚΑ ΤΕΚΝΑ
(αριθµ. ανήλικων τέκνων)
0,00
(1)
ΤΕΚΝΟ ΠΟΛΥΤΕΚΝΗΣ
ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ (αρ. τέκνων)
0
ΟχιΟχι 1
ΧΡΟΝΟΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ
(σε µήνες)
0
ΕΝΤΟΠΙΟΤΗΤΑ
30
ΚΩΛΥΜΑ 8ΜΗΝΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ
0
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
ΑΡΙΘΜ.
ΤΑΥΤΟΤ.
0
46 ΛΕΜΠΙ∆ΑΚΗΣ
ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΟΣ
350
ΕΠΩΝΥΜΟ
sort ΕΝΤΟΠΙΟΤΗΤΑ
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
sort ΚΥΡΙΟΣ η ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ
ΚΡΙΤΗΡΙΑ
sort ΚΩΛΥΜΑ 8ΜΗΝΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ
ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ(1) / ΣΕΙΡΑ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ
Ειδικότητα : ΚΑΘΑΡΙΣΤΕΣ
10 από 11
Φορέας : Υ.ΠΟ.ΠΑΙ.Θ.
ΑΔΑ: Ω8ΡΝ465ΦΘ3-ΩΦΩ
ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ
Υπηρεσία : ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
Ανακοίνωση : 387/9.2.2015
ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ & ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ
Έδρα Υπηρεσίας : ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ
ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΥΕ
∆ιάρκεια Σύµβασης : Επτά (7) µήνες
Υπ' αριθµ. Σ.Ο.Χ. : ΣΟΧ1/2015
Α. Π. ΑΜΗ 1746/30.3.2015
ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ : 103
sort ΣΥΝΟΛΟ ΜΟΝΑ∆ΩΝ
Σειρά Κατάταξης
0
0
0,00
Οχι
1
Οχι
0,00
160
130 ΤΑΚΑΚΗ
ΑΚΡΙΒΗ
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
Σ417931
ΟχιΟχι 1
0
0
0
0
0
0
0,00
Οχι
1
Οχι
0,00
161
133 ΓΙΑΛΙΤΑΚΗ
ΚΥΡΙΑΚΗ
ΖΑΧΑΡΙΑΣ
ΑΖ467996 ΟχιΟχι 1
0
0
0
0
0
0
0,00
Οχι
1
Οχι
0,00
162
ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΣ
(αριθµ. τέκνων)
Α.Μ.
(7)
0
ΜΟΝΑ∆ΕΣ
0
(6)
0
(5)
0
ΜΟΝΑ∆ΕΣ
ΟχιΟχι 1
(4)
Ρ834097
ΜΟΝΑ∆ΕΣ
ΜΥΡΩΝ
ΜΟΝΑ∆ΕΣ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
(3)
118 ΠΑΠΑ∆ΑΚΗ
(7)
ΜΟΝΑ∆ΕΣ
159
(6)
(2)
0,00
(5)
ΜΟΝΑ∆ΕΣ
Οχι
(4)
(1)
1
(2) (3)
ΜΟΝΑ∆ΕΣ
Οχι
ΕΜΠΕΙΡΙΑ (σε µήνες)
0,00
ΤΕΚΝΟ ΜΟΝΟΓΟΝΕΙΚΗΣ
ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ (αρ. τέκνων)
0
ΓΟΝΕΑΣ ΜΟΝΟΓΟΝΕΙΚΗΣ
ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ
(αριθµ. τέκνων)
0
ΑΝΗΛΙΚΑ ΤΕΚΝΑ
(αριθµ. ανήλικων τέκνων)
0
(1)
ΤΕΚΝΟ ΠΟΛΥΤΕΚΝΗΣ
ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ (αρ. τέκνων)
0
ΧΡΟΝΟΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ
(σε µήνες)
0
ΕΝΤΟΠΙΟΤΗΤΑ
0
ΚΩΛΥΜΑ 8ΜΗΝΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ
ΑΚ476003 ΟχιΟχι 1
ΑΡΙΘΜ.
ΤΑΥΤΟΤ.
ΘΩΜΑΣ
ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΟΣ
ΡΟ∆ΑΝΘΗ
ΟΝΟΜΑ
114 ΒΟΥΛΓΑΡΑΚΗ
ΕΠΩΝΥΜΟ
sort ΕΝΤΟΠΙΟΤΗΤΑ
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
sort ΚΥΡΙΟΣ η ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ
ΚΡΙΤΗΡΙΑ
sort ΚΩΛΥΜΑ 8ΜΗΝΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ
ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ(1) / ΣΕΙΡΑ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ
Ειδικότητα : ΚΑΘΑΡΙΣΤΕΣ
Η Προισταµένη
του Αρχαιολογικού Μουσείου Ηρακλείου
Στέλλα Μανδαλάκη
Αρχαιολόγος
ΑΣΕΠ : Πίνακας κατάταξης υποψηφίων ορισµένου χρόνου
11 από 11