ΟΡΟΙ ΚΛΗΡΩΣΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Shape HEALTH CLUB

ΟΡΟΙ ΚΛΗΡΩΣΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Shape HEALTH CLUB
ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ ΓΙΑ ΜΙΑ ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΔΡΟΜΗ ΔΩΡΟ
Η κλήρωση θα πραγµατοποιηθεί στις 3 Ιανουαρίου 2012 στις 12:00 το µεσηµέρι. Στην
κλήρωση θα περιλαµβάνονται µόνο φυσικά πρόσωπα που έχουν ενεργοποιήσει το “like”
στη σελίδα facebook του Shape Health Club ή που αντίστοιχα έχουν εγγραφεί στην
υπηρεσία Newsletter µέχρι και τις 31 Δεκεµβρίου 2011 και ώρα 12:00 το µεσηµέρι. "like" ή
εγγραφές στη υπηρεσία Newsletter τα οποία θα πραγµατοποιηθούν µετά τις 12:00 το
µεσηµέρι της 31ης Δεκεµβρίου του 2011, δεν θα καταχωρούνται στη κλήρωση.
Το δώρο αφορά τον χρήστη facebook ή τον εγγεγραµµένο χρήστη στην υπηρεσία
Newsletter και είναι προσωπικό, ανεπίδεκτο µεταβιβάσεως και δεν ανταλλάσσεται µε
χρήµατα και ούτε είναι δυνατό να ζητηθεί η αντικατάστασή του µε άλλο.
Εντός τριών ηµερών από την ηµεροµηνία διεξαγωγής της κλήρωσης ο τυχερός θα λάβει τη
σχετική ενηµέρωση είτε µέσω των στοιχείων επικοινωνίας που διατηρεί στο facebook
λογαριασµό του, είτε µέσω του email µε το οποίο έχει εγγραφεί στην υπηρεσία Newsletter
του Shape Health Club. Το Shape Health Club δεν φέρει καµία ευθύνη και ουδεµία σχετική
υποχρέωση σε περίπτωση αδυναµίας επικοινωνίας (λόγω παροχής λανθασµένων
στοιχείων, τεχνικών προβληµάτων, κ.α.).
Εφόσον επιθυµεί να κάνει χρήση του δώρου του, ο τυχερός θα πρέπει υποχρεωτικά µέσα
σε είκοσι ηµέρες από την ηµεροµηνία διεξαγωγής της κλήρωσης να µεταβεί στο χώρο του
Shape Health Club και να εγγραφεί ή και να ανανεώσει την εγγραφή του, προσκοµίζοντας
µαζί και την αστυνοµική του ταυτότητα. Σε περίπτωση που ο νικητής δεν παρουσιαστεί
εντός των είκοσι ηµερών από την ηµέρα διεξαγωγής της κλήρωσης, (σε οποιαδήποτε
περίπτωση όχι µετά την 23η Ιανουαρίου του 2012) και για οποιονδήποτε λόγο δεν εγγραφεί
ή δεν ανανεώσει την εγγραφή του στο Shape Health Club, εώς και την 23η Ιανουαρίου
2012, χάνει αυτοµάτως και οριστικά το δικαίωµα του στο δώρο και το Shape Health Club
απαλλάσσεται από κάθε σχετική ευθύνη ή υποχρέωση. Το Shape Health Club διατηρεί δε
το δικαίωµα να προβεί στην διάθεση ή µη διάθεση του δώρου που δεν παραλήφθηκε, µε
οποιοδήποτε τρόπο και µε οποιαδήποτε διαδικασία αυτό κρίνει.
Με την αποδοχή του δώρου ο νικητής συµφωνεί στην καταχώρηση προσωπικών
δεδοµένων σε αρχεία του Shape Health Club για σκοπούς της παρούσας προωθητικής
ενέργειας, καθώς και για άλλους προωθητικούς σκοπούς που εξυπηρετούν το marketing
της επιχείρησης. Ο νικητής παρέχει τη συγκατάθεσή του και εξουσιοδοτεί το Shape Health
Club να προβεί στη προβολή της προωθητικής αυτής ενέργειας ή/και των αποτελεσµάτων
της κλήρωσης µέσω έντυπου ή/και ηλεκτρονικού τύπου ή/και του διαδικτύου ή/και µέσω
ραδιοφώνου. Το Shape Health Club διατηρεί το δικαίωµα να χρησιµοποιήσει και
δηµοσιεύσει για διαφηµιστικούς σκοπούς τον νικητή (όπως λ.χ. φωτογραφίες, φιλµ, βίντεο
σχετικό µε την απονοµή του δώρου).
1
ΟΡΟΙ ΚΛΗΡΩΣΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Shape HEALTH CLUB
ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ ΓΙΑ ΜΙΑ ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΔΡΟΜΗ ΔΩΡΟ
Επίσης όλοι οι συµµετέχοντες στο διαγωνισµό παρέχουν τη συγκατάθεσή τους για τη λήψη
ενηµέρωσης για νέες προωθητικές ενέργειες µέσω SMS ή e-mail από το Shape Health
Club, στα προσωπικά στοιχεία τα οποία έχουν υποβάλλει κατά την εγγραφή τους ή κατά τη
διαδικασία “like” στο facebook.
Στην περίπτωση που ο νικητής δηλώσει εγγράφως στο Shape Health Club ότι δεν επιθυµεί
τη συµµετοχή του στην κλήρωση ή ότι δεν επιθυµεί να λάβει το δώρο, ή εάν η συµµετοχή
του είναι άκυρη για οποιοδήποτε λόγο, χάνει αυτοµάτως και οριστικά κάθε δικαίωµά του
από την παρούσα προωθητική ενέργεια και ταυτόχρονα το Shape Health Club
απαλλάσσεται από κάθε σχετική ευθύνη ή υποχρέωση.
Το Shape Health Club διατηρεί το δικαίωµα να ανακαλέσει, να τροποποιήσει, να παρατείνει
ή να µειώσει τη διάρκεια της παρούσας προωθητικής ενέργειας ή και να αλλάξει το
προσφερόµενο δώρο µε άλλο ίσης αξίας, µονοµερώς και χωρίς προειδοποίηση. Το Shape
Health Club διατηρεί επίσης το δικαίωµα να ακυρώνει συµµετοχές στην κλήρωση σε
περίπτωση που τα στοιχεία τους είναι ελλιπή, ή που η συµµετοχή τους εν γένει αντίκειται
µε οποιοδήποτε τρόπο στους όρους συµµετοχής ή που προσβάλλει την εικόνα του Shape
Health Club ή τρίτων φυσικών ή/και νοµικών προσώπων, ή τα χρηστά ήθη και έθιµα, κ.λ.π.
Οι συµµετέχοντες στη προωθητική αυτή ενέργεια και ο νικητής της κλήρωσης αυτής,
ουδεµία οικονοµικής ή άλλης φύσεως απαίτηση έχουν έναντι του Shape Health Club είτε
από την κλήρωση, είτε και σε περίπτωση αναβολής, µαταίωσης ή αλλαγής της
ηµεροµηνίας διεξαγωγής της για οποιονδήποτε λόγο.
Το παρόν διέπεται από το Ελληνικό Δίκαιο. Τα δικαστήρια Αθηνών είναι η αρµόδια αρχή για
οποιαδήποτε διαφορά προκύψει στα πλαίσια αυτής της προωθητικής ενέργειας ή εξ αιτίας
αυτής.
Ο κάθε συµµετέχων που λαµβάνει µέρος στην κλήρωση, θεωρείται ότι γνωρίζει και
αποδέχεται πλήρως και ανεπιφύλακτα όλους τους παραπάνω όρους συµµετοχής.
Shape Health Club
Ελ. Βενιζέλου 5A, Νέα Σμύρνη
17123 Αθήνα
τηλ. 210 9342933 & 210 9356137
2
www.shapehealthclub.gr
[email protected]