Πρόσκληση ΒΑΜΒΑΚΙ ΜΑΡΤΙΟΥ

ΑΔΑ: ΨΕΩΨ46907Ε-ΩΦΜ
INFORMATICS
DEVELOPMEN
T AGENCY
Digitally signed by
INFORMATICS
DEVELOPMENT AGENCY
Date: 2015.03.30 14:51:00
EEST
Reason:
Location: Athens
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ
6η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΗΛΕΙΑΣ
ΠΥΡΓΟΣ: 27/03/2015
ΑΡ. ΠΡΩΤ: 7059
Γραφείο
Ταχ. ∆/νση
Ταχ. Κώδικας
Πληροφορίες
:
:
:
:
ΠΡΟΣ:
B.B.D. ΝΙΚ. ΛΑΙΝΙΩΤΗΣ Α.Ε.Β.Ε.
Fax: 2610 990648
Τηλέφωνο
: 26210 / 82784
FAX
Ε-MAIL
: 26210 / 82378
: [email protected]
Προµηθειών
Ε.Ο. Πύργου-Πατρών
27100
Κερερέ Μαλβίνα
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
MINI ΜΕΙΟ∆ΟΤΙΚΟΥ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΕΣ ΤΗΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΟΥ ΕΙ∆ΟΥΣ ΒΑΜΒΑΚΙ
ΘΕΜΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΟΥ
ΕΙ∆ΟΥΣ «ΒΑΜΒΑΚΙ»
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 2.612,52 ΕΥΡΩ ΣΥΜΠ. ΦΠΑ 23%
1
ΑΔΑ: ΨΕΩΨ46907Ε-ΩΦΜ
ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Το Γενικό Νοσοκοµείο Ηλείας – Ν.Μ. Πύργου έπειτα από:
1. Τις διατάξεις του Ν. 3580/2007 (ΦΕΚ 134/Α/2007) «Προµήθειες Φορέων
εποπτευοµένων από το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης
και άλλες διατάξεις».
2. Τις διατάξεις του Ν.3867/2010 ΦΕΚ 128/Α/2010) «Εποπτεία ιδιωτικής
ασφάλισης, του Υπουργείου Οικονοµικών»
3. Τις διατάξεις του Ν.4038/2012 άρθρο 9, παρ. 4 εδαφ. Β’
4. Το Π∆ 60/2007.
5. To Π∆ 118/2007.
6. Τον υπ. αριθµ. 27259/03-12-2013 διαγωνισµό του Γενικού Νοσοκοµείου
Ηλείας.
7. Το υπ’αριθµ. 5900/13-03-2015 έγγραφο του τµήµατος ∆ιαχείρισης
Υλικού της Ν.Μ. Πύργου.
8. Την 10η/20-03-2015 Απόφαση ∆.Σ του Γ.Ν.Ηλείας.
9. Την
υπ.
αριθµ.
5284/22-10-2014
εγκύκλιο
υλοποίησης
επαναδιαγωνισµών (Call Offs)
καλεί σε υποβολή οικονοµικής προσφοράς την εταιρεία:
1. B.B.D. ΝΙΚ.ΛΑΙΝΙΩΤΗΣ Α.Ε.Β.Ε.
για την προµήθεια του είδους «ΒΑΜΒΑΚΙ» όπως φαίνεται στον
παρακάτω πίνακα:
Α/Α
ΕΙ∆ΟΣ
ΠΟΣΟΤΗΤΑ
ΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣ
1
Βαµβάκι
600
ΚΙΛΑ
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ
Ο προϋπολογισµός της προµήθειας για χρονικό διάστηµα έξι µηνών (6)
ανέρχεται στο ποσό των «δύο χιλιάδων, εξακοσίων δώδεκα ευρώ και
πενήντα δύο λεπτών» 2.612,52 ΕΥΡΩ ΣΥΜΠ. ΦΠΑ 23%
ΧΡΟΝΟΣ ΙΣΧΥΟΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Οι συµβάσεις που θα υπογραφούν µε τη µειοδότρια εταιρεία θα
ισχύουν για χρονικό διάστηµα έξι µηνών (6)από την υπογραφή της ή
µέχρι εξάντλησης των ποσοτήτων.
2
ΑΔΑ: ΨΕΩΨ46907Ε-ΩΦΜ
ΤΙΜΗ
Η τιµή θα πρέπει να δοθεί ανά κιλό και για το σύνολο της υπό
προµήθειας ποσότητας.
Οι ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΟΥ ΚΑΛΕΙΤΑΙ ΣΕ ΥΠΟΒΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
ΓΙΑ ΤΑ ΕΙ∆Η ΠΟΥ ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΕΙΝΑΙ:
Α/Α
ΕΠΩΝΥΜΙΑ
∆/ΝΣΗ - ΤΗΛΕΦΩΝΟ – ΦΑΞ
∆ρέπανο Αχαΐας, 26504
1
B.B.D. ΝΙΚ. ΛΑΙΝΙΩΤΗΣ
ΤΗΛ: 2610 992707 και 2610 994686
Α.Ε.Β.Ε.
FAX: 2610 990648
ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ
Η τιµή σε καµία περίπτωση δεν µπορεί να υπερβαίνει την ενδεικτική τιµή
µε την οποία οι προµηθευτές συµµετείχαν στη συµφωνία πλαίσιο.
ΤΟΠΟΣ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
Η προσφορά θα πρέπει να έχει σταλεί στην Υπηρεσία µας, µέχρι την
Παρασκευή 03/04/2015 και ώρα 14:00 µ.µ.
Ηµεροµηνία διενέργειας: ∆ευτέρα 06/04/2015 και ώρα 11.00π.µ στο
χώρο του Γραφείου Προµηθειών από την επιτροπή διενέργειας του
διαγωνισµού.
ΦΑΚΕΛΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
Η µειοδότρια εταιρεία οφείλει να υποβάλλει την «οικονοµική προσφορά»
µέσα σε σφραγισµένο φάκελο που ονοµάζεται ΦΑΚΕΛΟΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ.
Επίσης, η µειοδότρια εταιρεία οφείλει να υποβάλει τα «Επικαιροποιηµένα
∆ικαιολογητικά όπως αυτά ορίζονται στην αριθµ 6271/5-9-2012 εγκύκλιο της
ΕΠΥ πριν την σύναψη σύµβασης»,:
• Φορολογική ενηµερότητα
• Ασφαλιστική ενηµερότητα και
Υπεύθυνη ∆ήλωση του Ν.1599/1986(Ά75) ότι «εξακολουθεί να πληρεί τα
κριτήρια ποιοτικής επιλογής της αρχικής διακήρυξης , βάσει της οποίας
συνήφθη η συµφωνία – πλαίσιο και ισχύουν τα δικαιολογητικά
κατακύρωσης που κατατέθηκαν στα πλαίσια του διαγωνισµού», µέσα
σε
σφραγισµένο
φάκελο
που
ονοµάζεται
ΦΑΚΕΛΟΣ
ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ.
3
ΑΔΑ: ΨΕΩΨ46907Ε-ΩΦΜ
∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ
Οι προτάσεις της προσφέρουσας εταιρείας θα αξιολογηθούν από την
Επιτροπή του διαγωνισµού. Μετά την αξιολόγηση της οικονοµικής
προσφοράς του υποψηφίου, θα αναδειχθεί ως επικρατέστερος, αυτός
που υπέβαλε την χαµηλότερη οικονοµική προσφορά ανά τεµάχιο και για
το σύνολο της υπό προµήθειας ποσότητας, και υπέβαλε τα απαραίτητα
επικαιροποιηµένα δικαιολογητικά, ο οποίος και θα κληθεί να υποβάλει
εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης της προµήθειας, ύψους 0,5% επί της
συνολικής αµοιβής.
Ο ∆ΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΟΥ Γ.Ν. ΗΛΕΙΑΣ
∆ΗΜΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
4