Μάιος 2010

Μάιος 2010 Ψηφιακό Τεύχος 5/187
Ηλεκτρονική έκδοση του ΠΣΧΜ
www.psxm.org.gr
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ
ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
1
ΕΡΓΟ ΕΛΛΗΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΤΗΝ
«MUSKITA ALUMINIUM INDUSTRIES»
Συντελεστές / Συνεργάτες
ΜΟΝΙΜΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΔΕΛΤΙΟΥ ΠΣΧΜ
Νίκου Γιάννα, Σύνδεσμος ΔΣ με Μόνιμη Επιτροπή Σύνταξης Δελτίου
Βασίλης Αναλυτής, Συντονιστής Μόνιμης Επιτροπή Σύνταξης Δελτίου
Αθανασιάδη Μαρία, Επιμελήτρια Μόνιμης Επιτροπή Σύνταξης Δελτίου
Βαγενάς Νίκος, Μέλος Μόνιμης Επιτροπή Σύνταξης Δελτίου
Πρόεδρος ΠΣΧΜ
Αρχισυνταξία
Ειδικοί Συνεργάτες
ΠΣΧΜ
Διεύθυνση
Τηλέφωνο
Fax
Γιώργος Ηλιόπουλος
Βασίλης Αναλυτής
Μαρία Αθανασιάδη
Μιχάλης Μακρυλός
Κώστας Βαφειάδης
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
AΡΙΣΤΕΙΔΟΥ 99
176 72 Καλιθέα
(30)-210-9530292
(30)-210-9536777
Επ. ιστοσελίδας ΠΣΧΜ:
Web Development
Μέλη
Μ. Μακρυλός
Π.Γ. Διονυσόπουλος
Α. Κουλίδης
Π. Παναγιωτίδης
Μ. Σάββας
[email protected]
Εκδότης
Δημήτρης Παπουτσής
[email protected]
Σχεδιασμός / Σελιδοποίηση
Γίωργος Τούμπαλης
[email protected]
Διαφήμιση
Γραμματεία
Μάρκετινγκ
Web Design Graphics
Development
Διανομή
Θανάσης Σκουρλάς
Εύη Σαρρή
Αγγελική Κοντούλη
Θάνος Τσάντας
Σέβη Αγγελετοπούλου
Newslink Hellas
25-27, Σαρανταπόρου
11144, Αθήνα
Ελλάδα
[email protected]
Εγγραφή Μελών
Τηλ.: 2130 045 016
[email protected]
http://www.econews.gr/psxm/
Για την προβολή σας στο Δελτίο του ΠΣΧΜ παρακαλώ επικοινωνήστε με τον κ. Θανάση Σκουρλά στο 2130 045 016
2
Περιεχόμενα
Περιεχόμενα
• Ειδήσεις – Νέα
• Εγχειρίδιο αξιολόγησης της περιβαλλοντικής επίδρασης προϊόντων 4
• Το Επιστημονικό και Επιμορφωτικό Κέντρο Χημικών Μηχανικών 6
• ΕΕΚΧΜ Σεμινάρια 8-12
• Αποδοτικότερη Επένδυση στην Εξοικονόμηση Ενέργειας 14-18
• ΠΣΧΜ Εν δράσει
ΠΣΧΜ/ΤΚΔΜ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΚΟΠΗΣ ΒΑΣΙΛΟΠΙΤΑΣ 2010 19
Διοικητικός Απολογισμός Δ.Σ. Π.Σ.Χ.Μ 20-23
«Για την προβολή σας στο Δελτίο του ΠΣΧΜ παρακαλώ επικοινωνήστε με τον κ. Θανάση Σκουρλά στο 2130 045 016».
Ειδήσεις – Νέα
Εγχειρίδιο αξιολόγησης της περιβαλλοντικής
επίδρασης προϊόντων
επιλογών και στην υποστήριξη μέτρων για την προώθηση οικολογικών προϊόντων, όπως οικολογικά
σήματα, οικολογικοί σχεδιασμοί, πράσινη δημόσια
σύμβαση και καλύτερη διαχείριση των αποβλήτων.
Η προσέγγιση αυτή λαμβάνει υπόψη ένα ευρύ φάσμα
επιπτώσεων σε όλη τη διάρκεια ζωής ενός προϊόντος,
ξεκινώντας από την εξόρυξη των φυσικών πόρων,
στη παραγωγή, διανομή και χρήση, και τελειώνοντας
με την επαναχρησιμοποίηση, ανακύκλωση και διάθεση των υπολοίπων απορριμμάτων.
Το Εγχειρίδιο του Διεθνούς Σημείου Αναφοράς του
Συστήματος Δεδομένων Κύκλου Ζωής (ILCD) παρέχει
λεπτομερή καθοδήγηση για το πώς να διεξαχθεί Αξιολόγηση Κύκλου Ζωής για να καταμετρηθούν σε ποσότητες οι εκπομπές, οι πόροι που καταναλώνονται
και οι πιέσεις στο περιβάλλον και στην ανθρώπινη
υγεία, που μπορούν να αποδοθούν σε ένα προϊόν.
Έχει αναπτυχθεί από το Κέντρο Κοινής Έρευνας της
Ευρωπαϊκής Επιτροπής σε συνεργασία με τη Γενική
Διεύθυνση Περιβάλλοντος. Το Εγχειρίδιο ILCDτηρεί
τα διεθνή πρότυπα και έχει καθιερωθεί μέσα από μια
σειρά εκτεταμένων διαβουλεύσεων.
Η Φιλοσοφία Κύκλου Ζωής και η Αξιολόγηση Κύκλου
Ζωής έχουν ήδη, έναν πρωταγωνιστικό ρόλο στις πολιτικές της ΕΕ σε τομείς όπως η Ολοκληρωμένη Πολιτική Προϊόντων (1), η Βιώσιμη Κατανάλωση και
Παραγωγή και το Σχέδιο Βιώσιμης Βιομηχανικής Πολιτικής Δράσης (2) και η Νομοθεσία Αποβλήτων (3)
και θα συνεχίσει να αποτελεί ουσιαστικό παράγοντα
για τη χάραξη πολιτικής στο μέλλον.
Για περισσότερες πληροφορίες (στα αγγλικά):
http://lct.jrc.ec.europa.eu.
1: Ολοκληρωμένη Πολιτική Προϊόντων: http://ec.europa.eu/environment/ipp.
2: Βιώσιμη Κατανάλωση και Παραγωγή και Σχέδιο
Βιώσιμης Βιομηχανικής Πολιτικής Δράσης:
http://ec.europa.eu/environment/eussd/escp_en.ht
m.
3: Οδηγία για τα απόβλητα: http://ec.europa.eu/environment/waste/framework/index.htm.
Ο Ευρωπαίος Επίτροπος Janez Potonik παρουσίασε
στις 12 Μαρτίου 2010, ένα έγκυρο οδηγό
για το πώς να αξιολογούν την περιβαλλοντική επίδραση των προϊόντων οι πολιτικοί
σχεδιαστές και επιχειρηματίες
Η καθοδήγηση αποτελεί μέρος της πρωτοβουλίας της Επιτροπής για την προώθηση πιο βιώσιμων πρότυπων
κατανάλωσης και παραγωγής και την μείωση των Ευρωπαϊκών επιπτώσεων στο
περιβάλλον.
Ο Επίτροπος κ. Janez Potonik είπε: «Εάν η
Ευρώπη επιθυμεί να έχει ένα βιώσιμο
μέλλον, θα πρέπει να καταστεί πιο αποδοτική στη χρήση των πόρων και λιγότερο
ρυπογόνα. Το εγχειρίδιο αυτό θα αποτελέσει ένα πολύ αναγκαίο σημείο αναφοράς
που θα υποστηρίζει τη λήψη αποφάσεων
και θα εξασφαλίζει καλύτερες περιβαλλοντικές επιλογές κατά το σχεδιασμό των
προϊόντων και υπηρεσιών. Μία επιστημονικά τεκμηριωμένη και αξιόπιστη προσέγγιση είναι απαραίτητη για να υποστηρίξει
τις απαιτήσεις των επιχειρήσεων και των
πολιτικών σχεδιαστών με ένα συνεπές και
αποτελεσματικό τρόπο».
Τα προϊόντα που αγοράζουμε και χρησιμοποιούμε καθημερινά συμβάλλουν στην
άνεση και την ευημερία μας. Ωστόσο, συμβάλλουν επίσης σε περιβαλλοντικά προβλήματα όπως η αλλαγή του κλίματος, η
ρύπανση του αέρα και των υδάτων και η
μείωση των φυσικών πόρων.
Οι επιχειρήσεις στρέφονται όλο και περισσότερο προς τη Φιλοσοφία Κύκλου Ζωής
και την Αξιολόγηση Κύκλου Ζωής για τη
βελτίωση του περιβαλλοντικού προφίλ
των προϊόντων τους και των αλυσίδων
εφοδιασμού ώστε να αποκτήσουν ανταγωνιστικό πλεονέκτημα. Οι δημόσιες
αρχές τις χρησιμοποιούν επίσης για να
βοηθήσουν στην αξιολόγηση πολιτικών
4
ΕΕΚΧΜ
κατάρτισης που υλοποιεί χαρακτηρίζονται από την εξειδίκευση των θεματικών τους αντικειμένων, την ποιότητα και την υψηλή στάθμη διδασκαλίας με
αξιόπιστους και έμπειρους εκπαιδευτές.
Οι δραστηριότητες του ΕΕΚΧΜ εξελίσσονται διαρκώς
μέσω της ανάπτυξης του θεματολογίου σε επίκαιρα θέματα και της επέκτασης τους στην ελληνική περιφέρεια
(π.χ. Θεσσαλονίκη)
Το Επιστημονικό και Επιμορφωτικό Κέντρο Χημικών
Μηχανικών (ΕΕΚ XM) ιδρύθηκε το 1989
από τον Πανελλήνιο Σύλλογο Χημικών Μηχανικών (Π.Σ.Χ.Μ.). Απέκτησε ανεξάρτητη
νομική μορφή τον Ιανουάριο του 1995, με
κύριο μέτοχο τον Πανελλήνιο Σύλλογο Χημικών Μηχανικών (98%).
Το ΕΕΚ ΧΜ ως Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης, ιδρύθηκε με σκοπό τον προγραμματισμό, την οργάνωση και την υλοποίηση
προγραμμάτων συνεχιζόμενης κατάρτισης,
που απευθύνονται σε Χημικούς Μηχανικούς και άλλους επιστήμονες, καθώς και
σε μεσαία και κατώτερα τεχνικά στελέχη, σε
όλα τα πεδία επιχειρηματικών δραστηριοτήτων.
Συμβάλλει δυναμικά στη βελτίωση και ανάπτυξη των υπηρεσιών που μπορούν να παρέχουν οι χημικοί μηχανικοί & άλλοι
επιστήμονες – ελεύθεροι επαγγελματίες ή
εργαζόμενοι στην ιδιωτική & δημόσια διοίκηση, ώστε να αντιμετωπίζουν τις ανάγκες
της σύγχρονης & δυναμικά μεταβαλλόμενης τεχνολογίας
Αποτελεί συνδετικό κρίκο των χώρων
στους οποίους παράγεται και εμπλουτίζεται
η επιστημονική και επαγγελματική γνώση
(Πανεπιστήμια, ερευνητικά κέντρα, θεσμοθέτες φορείς του δημόσιου τομέα), με τομείς ή χώρους στους οποίους οι Χημικοί
Μηχανικοί και παρεμφερείς ειδικότητες καλούνται να εφαρμόσουν τις γνώσεις αυτές
(βιομηχανία, νομαρχιακή και τοπική αυτοδιοίκηση, μελετητικές και συμβουλευτικές
επιχειρήσεις, κ.α.).
Οι κύριες δραστηριότητες του Κέντρου καλύπτουν σεμινάρια μικρής ή/και μεγάλης
διάρκειας (και ενδοεπιχειρησιακά διαμορφώνοντας ειδικά προγράμματα ανάλογα με
τις ανάγκες της κάθε επιχείρησης), ημερίδες και συνέδρια σε επιστημονικά και αναπτυξιακά θέματα ειδικού ενδιαφέροντος.
Οι υπηρεσίες του βασίζονται στην ιδιαίτερη
εμπειρία , όσον αφορά στο σχεδιασμό και
ανάπτυξη εξειδικευμένων & εντατικών εκπαιδευτικών προγραμμάτων, που πάντα
σχετίζονται με τις σύγχρονες ανάγκες και
απαιτήσεις του χώρου. Τα προγράμματα
Τα θεματικά πεδία στα οποία επικεντρώνεται το ΕΕΚΧΜ
και είναι εξειδικευμένο με μακρά εμπειρία, είναι: Προστασία Περιβάλλοντος, Ενέργεια, Τρόφιμα, Υγεία &
Ασφάλεια στον εργασιακό χώρο, Ποιότητα, Ισχύουσα
Νομοθεσία.
Για τη διαρκή ανανέωση και την προσαρμογή των θεμάτων των σεμιναρίων στην τρέχουσα επικαιρότητα,
το EEKXM θεωρεί ιδιαίτερα σημαντική την ενεργό συμβολή όλων και ζητά να συνεργαστεί με μηχανικούς και
επιστήμονες άλλων ειδικοτήτων, ως Συντονιστές - Εκπαιδευτές σε θέματα επαγγελματικής κατάρτισης άμεσης συνάφειας με τις ανάγκες των Χημικών
Μηχανικών και άλλων τεχνικών ειδικοτήτων.
Επιπλέον μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας ώστε να
μας αναφέρετε προγράμματα που πιθανόν να σας ενδιαφέρουν ή μας προτείνετε νέα.
Σε περίπτωση που ενδιαφέρεστε να συνεργαστείτε με
το ΕΕΚΧΜ για την ανάπτυξη των σεμιναρίων και έχετε
κάποια νέα πρόταση, παρακαλούμε όπως επικοινωνήσετε με την Διευθύντρια του Κέντρου κα Φωτοπούλου Ε, email: [email protected]
Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθυνθείτε στα γραφεία του ΕΕΚΧΜ στην Καλλιθέα Γρυπάρη
136, τηλ. επικοινωνίας: 2109536775-6, fax: 2109536777,
email:
[email protected]
και στην ιστοσελίδα του ΠΣΧΜ HYPERLINK
www.psxm.gr
6
ÐáñÜãïõìå “ðñÜóéíç” åíÝñãåéá
Ç ÇËÅÊÔÙÑ Á.Å. äñáóôçñéïðïéåßôáé óôçí åêìåôÜëëåõóç áðïâëÞôùí ãéá ôçí ðáñáãùãÞ åíÝñãåéáò.
Ôá Ýñãá ðïõ êáôáóêåõÜæåé áíôéìåôùðßæïõí ôçí ñýðáíóç ôïõ ðåñéâÜëëïíôïò, ðñïóôáôåýïõí ôçí
äçìüóéá õãåßá êáé ðáñÜëëçëá ðáñÜãïõí ÷ñÞóéìá ðñïúüíôá êáé ðñÜóéíç åíÝñãåéá.
Ç ôå÷íïëïãéêÞ õðåñï÷Þ êáé ç ðïéüôçôá ÷áñáêôçñßæïõí ôéò åöáñìïãÝò ôçò ÇËÅÊÔÙÑ Á.Å. êáé áðôÜ
ðáñáäåßãìáôá áðïôåëïýí, ïé ìïíÜäåò çëåêôñïðáñáãùãÞò áðü âéïáÝñéï - ç ôå÷íïëïãßá
DRY STABILAT - ôï åñãïóôÜóéï áðïôÝöñùóçò íïóïêïìåéáêþí áðïâëÞôùí - ç áíáêýêëùóç ç åíÝñãåéá áðü áéïëéêÜ ðÜñêá êáé ç êáôáóêåõÞ öùôïâïëôáúêþí óôáèìþí.
R
ÇËÅÊÔÙÑ Á.Å.: Åñìïý 25, ÍÝá ÊçöéóéÜ, ÔÊ 145 64,
ÅèíéêÞ Ïäüò Áèçíþí-Ëáìßáò, (Êüìâïò Ïëõìð. ×ùñéïý),
ôçë.: +30 210 81.84.700, fax: +30 210 81.84.701,
e-mail: [email protected], site:http://www.helector.gr
ΕΕΚΧΜ Σεμινάρια
To Επιστημονικό και Επιμορφωτικό Κέντρο Χημικών
Μηχανικών (ΕΕΚΧΜ) υλοποιεί τον Μάιο τα παρακάτω σεμινάρια:
ΑΘΗΝΑ
Σε ποιους απευθύνεται: σε στελέχη της βιομηχανίας,
στην οποία χρησιμοποιούνται εύφλεκτες πρώτες ύλες
ή παράγονται ενδιάμεσα ή τελικά προϊόντα με την ιδιότητα αυτή, καθώς και σε παραγωγούς ή αντιπροσώπους τεχνολογικού εξοπλισμού που χρησιμοποιείται σε
χώρους με εύφλεκτα υλικά.
1. ΔΙΕΘΝΗΣ – ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ - ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ
ΓΙΑ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ: ISO 14001/ΕMAS ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΕΙΣ
ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
Στις 04-05 Μαΐου 2010 , 16 ώρες
Συντονιστής σεμιναρίου: Δρ. Μέρκος Παναγιώτης, Χημικός Μηχανικός, Τεχνικός Επιθεωρητής Εργασίας.
Στόχοι του σεμιναρίου είναι να παρουσιασθούν:
Τα Παγκόσμια Περιβαλλοντικά ζητήματα και οι νομοθετικές απαιτήσεις περιβαλλοντικού χαρακτήρα. Η περιβαλλοντική ευθύνη.
Το Πρότυπο ΕΛΟΤ-ΕΝ-ISO 14001, ο Κανονισμός EMAS
και οι εξελίξεις τους.
Η μεθοδολογία ανάπτυξης και η εφαρμογή Συστημάτων Περιβαλλοντικής Διαχείρισης κατά ISO 14001:2004
με παραδείγματα και case studies.
Οι επιθεωρήσεις Συστημάτων Περιβαλλοντικής Διαχείρισης
3. ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ
- ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ. ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ: OHSAS 18001/ΕΛΟΤ
1801. ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΕΙΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ (ΝΈΟ)
Στις 10-11 Μαΐου 2010, 16 ώρες
Στόχοι του σεμιναρίου είναι να παρουσιασθούν:
Τα βασικά θέματα ασφάλειας και υγείας στην εργασία
και οι νομοθετικές απαιτήσεις.
Το Διεθνές Πρότυπο OHSAS 18001 και το Ελληνικό
πρότυπο ΕΛΟΤ 1801.
Η μεθοδολογία ανάπτυξης και η εφαρμογή Συστημάτων Διαχείρισης Ασφάλειας και Υγείας.
Case studies και Παραδείγματα εφαρμογής στη βιομηχανία.
Οι επιθεωρήσεις Συστημάτων Διαχείρισης Ασφάλειας
και Υγείας
Συντονιστής σεμιναρίου: Βολοτόπουλος Μιλτιάδης (Χημικός Μηχανικός), Σύμβουλος Ανάπτυξης Συστημάτων
Διαχείρισης της PROSPERITY Μελέτες Ανάπτυξης Επιχειρήσεων Ε.Π.Ε.
2. ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ ΑΤΕΧ (99/92/ΕΕ) ΓΙΑ
ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΗΣ ΥΑΕ ΣΕ ΧΩΡΟΥΣ ΟΠΟΥ ΜΠΟΡΕΙ
ΝΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΘΟΥΝ ΕΚΡΗΚΤΙΚΕΣ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΕΣ
Στις 10-12 Μαΐου 2010, 18 ώρες
4. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (ΝΕΟ)
Σκοπός του σεμιναρίου: είναι η ενημέρωση και κατάρτιση σε πρακτικά θέματα που έχουν άμεση σχέση με
την εφαρμογή αυτής της νομοθεσίας. Πιο συγκεκριμένα θα γίνει ανάλυση των κατηγοριών εκρήξιμων
ατμοσφαιρών αναπτύσσοντας παράλληλα την Ελληνική
και Ευρωπαϊκή νομοθεσία, θα ακολουθήσει εκπαίδευση των καταρτιζομένων στις πρακτικές διαχείρισης
εκρήξιμων ατμοσφαιρών, θα δοθεί η πρακτική διάσταση των απαιτήσεων της νομοθεσίας στον εργασιακό
χώρο και του συνδυασμού τους με την τεχνολογική
διάσταση με εκτενείς αναφορές στην διεθνή πρακτική
και τέλος θα παρουσιαστούν παραδείγματα, περιπτώσεις (case studies) που αφορούν τη μεθοδολογία εκπόνησης σχετικών βημάτων εργασίας (risk
assessment, zoning, explosion protection documentation).
Στις 12-14 Μαΐου 2010, 24 ώρες
Σκοπός του σεμιναρίου: θα καλύψει συνοπτικά μία ποικιλία θεωρητικών και πρακτικών θεμάτων τα οποία
σχετίζονται με την προσφορά τη ζήτηση και τις τιμές της
ενέργειας, τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις από την παραγωγή και τη χρήση της ενέργειας και τις πολιτικές
που επηρεάζουν την προσφορά τη ζήτηση και τις τιμές.
Θα αναλυθούν επίσης θέματα σχετικά με την γαιοπολιτική (ασφάλεια τροφοδοσίας), τη δομή της ενεργειακής
αγοράς (μονοπωλιακή και ανταγωνιστική), την ενέργεια
και το χρηματιστήριο και τον μακροχρόνιο ενεργειακό
σχεδιασμό.
Τέλος θα γίνει ανάλυση του ενεργειακού σχεδιασμού
8
φροντίζουμε το περιβάλλον για εσάς...
H POLYECO A.E. ιδρύθηκε το 2001 από την οικογένεια
Ιωάννη Πολυχρονόπουλου και αποτελεί την πρώτη και
μοναδική μέχρι σήμερα πλήρως αδειοδοτημένη βιομηχανία ολοκληρωμένης διαχείρισης και αξιοποίησης αποβλήτων στην Ελλάδα.
Η POLYECO Α.Ε. δραστηριοποιείται στους ακόλουθους
τομείς:
•Μελέτη, διαχείριση και περιβαλλοντικά ασφαλής τελική διάθεση αποβλήτων.
•Αξιοποίηση επικινδύνων και μη επικινδύνων βιομηχανικών αποβλήτων με τη μετατροπή τους σε: εναλλακτικό καύσιμο, πρώτη ύλη για άλλες δραστηριότητες
και εμπορεύσιμα παραπροϊόντα.
•Αποστολή αποβλήτων σε αδειοδοτημένους οίκους
του εξωτερικού για τελική διάθεση.
•Παραγωγή πρόσθετων υλικών για την τσιμεντοβιομηχανία.
Με σημαντικές υποδομές και επενδύσεις είναι:
•Νο 1 Βιομηχανία διαχείρισης και
αξιοποίησης βιομηχανικών αποβλήτων.
•Νο 1 Εταιρεία διαχείρισης επικινδύνων και μη επικινδύνων αποβλήτων.
Εξυπηρετεί:
• Πάνω από 800 επιχειρήσεις
•1000 βιομηχανίες και άλλες εγκαταστάσεις
Πελάτες μας είναι οι μεγαλύτερες εταιρείες από όλους
τους Παραγωγικούς Κλάδος της χώρας. Η αφοσίωση
στους πελάτες μας, η καθιέρωση και διατήρηση μακροχρόνιων σχέσεων εμπιστοσύνης και η στενή συνεργασία
με αυτούς, μας δίνει την δυνατότητα να παρέχουμε τις πιο
καινοτόμες, τις πιο αξιόπιστες και οικονομικά συμφέρουσες λύσεις στους τομείς δραστηριοποίησης μας.
Δραστηριότητες
• Παραγωγή Υγρού Εναλλακτικού Καυσίμου
• Παραγωγή Στερεού Εναλλακτικού Καυσίμου
• Συσκευασία & Ανασυσκευασία Αποβλήτων
• Προσωρινή Αποθήκευση Αποβλήτων
• Καθαρισμός Δεξαμενών & Επιτόπου Επεξεργασία Πετρελαιοειδών Λασπών
• Αποσυναρμολόγηση & Απορρύπανση Εγκαταστάσεων
• Διασυνοριακή Μεταφορά Αποβλήτων
• Διαχείριση και Αποξήλωση Αμιάντου
• Συλλογή, Μεταφορά, Επεξεργασία Μπαταριών
• Διαχείριση Αποβλήτων Ηλεκτρικού και Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού (e-waste)
• Διαχείριση Αποβλήτων Συνεργείων
• Διαχείριση Αποβλήτων Στεγνοκαθαριστηρίων
• Διαχείριση Ανακυκλώσιμων Υλικών
• Απορρύπανση Μετασχηματιστών από PCB’s
• Καταστροφή - Τεμαχισμός Ακατάλληλων Προϊόντων
• Καταστροφή Αρχείων και Απορρήτων Εγγράφων, με Διαδικασία
Αδειοδοτημένη από την Αρχή Προστασίας Δεδομένων
Προσωπικού Χαρακτήρα
www.polyeco.gr
Polyeco A.E. Βιομηχανία Διαχείρισης & Αξιοποίησης Αποβλήτων
16ο χλμ. Εθνικής Οδού Αθηνών - Κορίνθου, Τ.Θ. 24, 19300 Ασπρόπυργος. Τηλ.: 210 5530600, fax: 210 5574684
Εγκαταστάσεις Θεσσαλονίκης:
Βιομηχανική περιοχή Θεσ/νίκης, Τ.Θ. 1013, 57022 Σίνδος Τηλ.: 2310 799826, fax: 2310 799890
ΕΕΚΧΜ Σεμινάρια
στην Ελλάδα (με έμφαση στην Ηλεκτροπαραγωγή) σε
συσχετισμό με τις αποφάσεις της Ε.Ε. και άλλων
χωρών-μελών. Θα παρουσιαστεί επιπλέον αναλυτικότερα η διαδικασία του μακροχρόνιου ενεργειακού σχεδιασμού στη Δανία (σαν παράδειγμα καλής πρακτικής)
Συντονιστής σεμιναρίου: Αντώνης Τσιρίγος, Μηχ.Ηλεκ.Μηχανικός /Οικονομολόγος 5. ΔΙΕΘΝΕΣ ΠΡΟΤΥΠΟ ISO 17025:2005 ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ
ΚΑΙ ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΤΩΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΤΥΠΟΥ
ΚΑΙ ΚΑΘΟΔΗΓΗΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΣΤΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΔΟΚΙΜΩΝ - ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΕΙΣ
Στις 18-19 Μαΐου 2010, 16 ώρες
Στόχοι του σεμιναρίου είναι:
Να δοθεί σαφής και αναλυτική ερμηνεία των Διοικητικών και Τεχνικών απαιτήσεων του προτύπου ISO
17025:2005,
Να γίνει καθοδήγηση εφαρμογής των απαιτήσεων στα
εργαστήρια δοκιμών,
Να παρουσιαστεί ο τρόπος διενέργειας των οριζόντιων
και κάθετων εσωτερικών επιθεωρήσεων.
Συντονιστής σεμιναρίου: Βολοτόπουλος Μιλτιάδης (Χημικός Μηχανικός), Σύμβουλος Ανάπτυξης Συστημάτων
Διαχείρισης της PROSPERITY Μελέτες Ανάπτυξης Επιχειρήσεων Ε.Π.Ε.
6. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΈΡΓΩΝ
Στις 20-21 Μαΐου 2010, 16 ώρες
Σκοπός του σεμιναρίου:
Παροχή οικονομικών γνώσεων σε μη ειδικούς σε δύο
θεματικές ενότητες:
Εισαγωγική προσέγγιση των θεμάτων της Οικονομικής
Επιστήμης με περιγραφή των βασικών οικονομικών
εννοιών.
Εισαγωγή στην οικονομική λειτουργία των οικονομικών μονάδων και ανάλυση του συστήματος παραγωγής πληροφοριών σχετικών με το παραγόμενο επί τις
επιχειρήσεις έργο
10
Σε ποιους απευθύνεται: Σε επιστήμονες και στελέχη
επιχειρήσεων μη ειδικούς στα οικονομικά, με γνώσεις
παραγωγικών διαδικασιών, Μηχανικούς Πολυτεχνείων.
Συντονιστής σεμιναρίου: Γ.Γεωργακέλος, Μηχανολόγος Μηχανικός, Επ. Καθηγητής Παν. Πειραιώς Τμήμα
Οργάνωσης & Διοίκησης .Επιχειρ.
7.ΠΡΑΣΙΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ - ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΕ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ (NEO)
Στις 27-28 Μαΐου 2010, 16 ώρες
Στόχος του σεμιναρίου: είναι η παρουσίαση των «Πράσινων Προμηθειών» ως μέσο εταιρικής προβολής, φιλικότερης διαχείρισης πρώτων υλών και ενέργειας και
συνεπώς οικονομικότερης παραγωγής. Στο πλαίσιο
αυτό θα αναλυθούν η Ανάλυση Κύκλου Ζωής των
προϊόντων και η σημασία της ως εργαλείο για την πολιτική προμηθειών και θα τονιστεί η σημασία των
«πράσινων» προμηθειών για την επιχείρηση, το περιβάλλον και την κοινωνία σε οικονομικό, περιβαλλοντικό και κοινωνικό επίπεδο. Τέλος, μέσα από τη χρήση
αναλύσεων κόστους θα παρουσιαστούν εφαρμογές και
μεθοδολογίες ορθής διαχείρισής τους.
Απευθύνεται σε: Στελέχη – μηχανικούς τμημάτων διαχείρισης προμηθειών ή και σχεδιασμού προϊόντων και
διεργασιών σε ιδιωτικές – δημόσιες επιχειρήσεις, στελέχη δημόσιας διοίκησης, στελέχη τοπικής αυτοδιοίκησης και γενικότερα σε όσους εμπλέκονται ενεργά με
διαχείριση προμηθειών .
Συντονιστής σεμιναρίου: Π. Μαραμπούτης, Eco Efficiency -Συμβουλευτική και Τεχνική Ε.Π.Ε.
8. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΉ ΕΥΘΥΝΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΝΕΟ)
Στις 31 Μαΐου 2010 , 8 ώρες
Στόχος είναι να παρουσιασθούν:
Οι εξελίξεις σε θέματα αστικής ευθύνης επιχειρήσεων
Η Ευρωπαϊκή Οδηγία 2003/35/ΕΚ (ΠΔ190/29.09.2009)
«ο ρυπαίνων πληρώνει» και οι επιχειρηματικές δραστηριότητες που εμπίπτουν σε αυτή
www.i-live.gr
www.newslink.gr
www.econews.gr
«Για την προβολή σας στο Δελτίο του ΠΣΧΜ παρακαλώ επικοινωνήστε με τον κ. Θανάση Σκουρλά στο 2130 045 016».
ΕΕΚΧΜ Σεμινάρια
Η ασφαλισιμότητα της περιβαλλοντικής ευθύνης και οι
τεχνικές παράμετροι που την επηρεάζουν.
Σε ποιους απευθύνεται: Διευθυντικά Στελέχη, Νομικούς – Τεχνικούς Συμβούλους Επιχειρήσεων, Συμβούλους Μηχανικούς σε θέματα περιβάλλοντος
Συντονιστής σεμιναρίου: Γ. Κουτίνας, ΜΜΜ, MSC, Εμπειρογνώμων Ασφαλίσεων
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Απευθύνεται σε Στελέχη του ιδιωτικού και δημόσιου
τομέα, σε ελεύθερους επαγγελματίες, συμβούλους επιχειρήσεων, σε εκπαιδευτικούς, φοιτητές ΑΕΙ-ΤΕΙ και σε
άλλους επιστήμονες, που ασχολούνται ή έχουν την ευθύνη ή επιθυμούν την ενημέρωση για την ορθή διαχείριση των χημικών προϊόντων (ουσιών και μιγμάτων,
ορισμένων αντικειμένων) στην ελληνική και κοινοτική
αγορά, με σκοπό την προστασία της Υγείας και του Περιβάλλοντος και την ελεύθερη διακίνηση αγαθών
Συντονιστής σεμιναρίου :Αγγελική Τσάτσου-Δρίτσα,
Χημικός, Σύμβουλος και Πραγματογνώμων
1. MANAGEMENT ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ.
Στις 06-07 Μαΐου 2010, 16 ώρες
Στόχος του σεμιναρίου: είναι οι συμμετέχοντες να καταστούν ικανοί :
να συντονίζουν και συμμετέχουν σε ομάδες για ανάλυση ατυχημάτων / συμβάντων με τη μέθοδο του δέντρου των αιτιών και να πραγματοποιούν επιθεωρήσεις
στην επιχείρηση τους
Να αναγνωρίζουν και να εκτιμούν ,μόνοι τους ή συμμετέχοντες σε ομάδες εργασίας, τους κινδύνους για την
ασφάλεια τους στους χώρους της εργασίας τους
Απευθύνεται σε: Συντονιστές και τεχνικούς ασφαλείας,
Υπεύθυνους ΣΔΥΑΕ OHSAS 18001, Στελέχη Παραγωγής και Συντήρησης.
Συντονιστής σεμιναρίου: ΕΕΚΧΜ
2. ΝΕΑ ΝΟΜΟΘΕΣΊΑ ΤΗΣ ΕΚ, ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ
1272/2008/ΕΚ (CLP), ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ, ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ, ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΧΗΜΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ
στις 13-14 Μαΐου 2010 , 16 ώρες
Στόχος του σεμιναρίου Ενημέρωση για την ορθή διαχείριση των χημικών προϊόντων (ουσιών και μιγμάτων
και ορισμένων αντικειμένων) στην ελληνική και κοινοτική αγορά, με σκοπό την προστασία της Υγείας και του
Περιβάλλοντος και την ελεύθερη διακίνηση αγαθών.
Οι διατάξεις του κανονισμού εφαρμόζονται ενιαία, σύγχρονα και άμεσα στην ΕΚ, στους τομείς δραστηριότητας
που αφορούν χημικά προϊόντα (βιομηχανικά χημικά,
προϊόντα φυτοπροστασίας, βιοκτόνα, άλλα, επικίνδυνα
και μη)
12
Όπως είναι γνωστό, οι επιχειρήσεις μπορούν να επωφεληθούν από τις ευνοϊκές διατάξεις για την επιστροφή
της εργοδοτικής εισφοράς 0,45% μέσω ΟΑΕΔ.
Λόγω του περιορισμένου αριθμού θέσεων (17 θέσεις)
θα τηρηθεί απόλυτη σειρά προτεραιότητας.
Τα προγράμματα μπορούν να διοργανωθούν και ενδοεταιρικά με ειδικές προσφορές.
Ειδικές τιμές για εκπαιδευόμενους:
1)για φοιτητές-μεταπτυχιακούς 40%
2)για ελεύθερους επαγγελματίες 30%
3)για άνω των 2 ατόμων της ίδιας επιχείρησης 15%
Περισσότερες πληροφορίες για τις ημερομηνίες διεξαγωγής (αναλυτικό ωρολόγιο πρόγραμμα και αίτηση
συμμετοχής), για την οικονομική προσφορά προεγγραφής, παρέχονται. στο τηλ.:2109536775 -6 ή στέλνοντας
mail στο [email protected] .
Computers Networks Support
ΚΑΘΕΤΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΥΨΗΛΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ
25 Sarantaporou Av. 11144 Athens Tel.: 2102117700 , Fax.: 2102117703, [email protected] www.globeone.gr
«Για την προβολή σας στο Δελτίο του ΠΣΧΜ παρακαλώ επικοινωνήστε με τον κ. Θανάση Σκουρλά στο 2130 045 016».
‘Αρθρο
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ, κ. Δ. ΧΡΙΣΤΟΦΙΑΣ
βράβευσε την
«Αποδοτικότερη Επένδυση στην Εξοικονόμηση Ενέργειας»
Ο Πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας κ. Δ. Χριστόφιας και ο Πρόεδρος της Ομοσπονδίας Εργοδοτών και Βιομηχάνων Κύπρου (ΟΕΒ) Δρ
Α. Πίττας δίνουν το βραβείο στον κ. Ανδρέα Μάρκου.
Ε ΡΓΟ ΕΛ Λ ΗΝΩΝ ΜΗΧ Α ΝΙΚ ΩΝ Σ Τ Η Ν
«MUSK ITA AL UMINIU M I NDU STR I ES»
Άρθρο των Γιάννη Δ. Κάργα, Μηχανολόγου Μηχανικού
και Δημήτρη Ι. Κάργα, Ηλεκτρολόγου-Μηχανολόγου
Η Κύπρος, πιστεύουμε, έχει πολλά να μας διδάξει.
Τόσο σαν οργανωμένη Πολιτεία, όσο και
στο επίπεδο των Φορέων και ιδιωτικών
επιχειρήσεων.
Είναι γεγονός ότι στα εξειδικευμένα θέματα
της ενέργειας υπήρξε κάποια καθυστέρηση, με εξαίρεση τα θερμικά ηλιακά. Αλλά
όταν αποφάσισαν να ασχοληθούν και με τα
υπόλοιπα, οι ρυθμοί έγιναν ταχύτατοι. Με
ποιότητα, επαγγελματισμό και αποτέλεσμα.
Όπως συνέβη πριν από χρόνια και στην Ελλάδα, με τη δημιουργία μιας νέας «αγοράς»
επετέθησαν τα εμπορικά συμφέροντα για
λεηλασία. Μόνον που στην Κύπρο, οι αντιδράσεις υπήρξαν πιο άμεσες και αποτελεσματικές. Γρήγορα απέρριψαν και
απομόνωσαν τους περισσότερους από τους
επιδρομείς, ενώ τιμούν με -πολλούς τρόπους- όσους σέβονται τον τόπο τους.
Χαρακτηριστικό παράδειγμα των προαναφερθέντων αποτελεί η βράβευση, από τον
Πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας κ. Δ.
Χριστόφια και τον Πρόεδρο της Ομοσπον-
14
δίας Εργοδοτών και Βιομηχάνων Κύπρου Δρ Α. Πίττα,
έργου Ελλήνων μηχανικών. Η βράβευση έγινε κατά τα
εγκαίνια της Διεθνούς Έκθεσης «SAVENERGY - ENVIRONMENT 2010», στις 12-3-2010 στη Λευκωσία.
Το βραβείο που παρέλαβε ο Διευθυντής της βιομηχανίας «MUSKITA ALUMINIUM INDUSTRIES», κ. Ανδρέας Μάρκου ήταν για την «Αποδοτικότερη επένδυση
στην Εξοικονόμηση Ενέργειας» στην Κύπρο. Ήταν ένα
ηχηρό μήνυμα υπέρ της καινοτομίας, των δύσκολων
επιχειρηματικών αποφάσεων, της ποιότητας και του
ενεργειακού αποτελέσματος.
‘Αρθρο
Ο κ. Α. Μάρκου και η Διευθύντρια Εργασιών της «MUSKITA ALUMINIUM
INDUSTRIES» κα Β. Ζαοσκούφη, στο
περίπτερο των μηχανικών του έργου
στην Έκθεση «SAVENERGY-ENVIRONMENT»
Ας δούμε, λοιπόν, κάποια στοιχεία του βραβευμένου
έργου.
Από τον Σεπτέμβριο του 2008 βρίσκεται σε
πλήρη λειτουργία ένα πρωτοποριακό έργο
εξοικονόμησης ενέργειας, το οποίο βασίστηκε:
στην πρωτοβουλία των στελεχών της εταιρίας (κυρίως του Διευθυντή του εργοστασίου κ. Ανδρέα Μάρκου)
στην επιχειρηματική τόλμη του ιδιοκτήτη κ.
Δήμου Μουσκή, σε εφαρμογή που δεν είχε
ξαναγίνει στον κλάδο αλουμινίου λόγω του
χαμηλού ενεργειακού δυναμικού που διέθεταν οι πρέσες διέλασης αλουμινίου και
της δυνατότητας χρήσης της ανακτώμενης
ενέργειας και
στην εμπειρία και τεχνογνωσία των σχεδιαστών και επιβλεπόντων του έργου σε έργα
εξοικονόμησης ενέργειας, Δημήτρη και
Ιωάννη Κάργα.
Στο έργο της MUSKITA επιτυγχάνεται πλήρης ανάκτηση θερμότητας από τα καυσαέρια δύο φούρνων διέλασης αλουμινίου, με
σκοπό τη συνεχή παραγωγή ατμού για τις
ανάγκες του εργοστασίου.
Τα πρώτα βήματα
Από τους δύο φούρνους διέλασης του εργοστασίου απορρίπτονταν καυσαέρια υψηλής θερμοκρασίας, η οποία σε ορισμένες
περιπτώσεις ξεπερνούσε τους 390οC. Στην
εταιρία υπήρχε έντονο ενδιαφέρον να διαπιστωθεί αν υπάρχει επαρκές ενεργειακό
δυναμικό στα καυσαέρια και πως θα μπορούσε αυτό να αξιοποιηθεί αποτελεσματικά.
15
Για το σκοπό αυτό το πρώτο και σημαντικό βήμα στην
πορεία του έργου ήταν η διενέργεια εκτεταμένων μετρήσεων όλων των παραμέτρων που απαιτούνταν και
η σύνταξη τεχνικοοικονομικής μελέτης σχεδιασμού και
κατασκευής του έργου.
Συνολικά έγιναν χιλιάδες μετρήσεις παροχών και θερμοκρασιών των καυσαερίων, σε πολλές ημέρες τυπικής παραγωγής του εργοστασίου, ώστε να υπάρχει
σαφές και αντιπροσωπευτικό δείγμα του διαθέσιμου
ενεργειακού δυναμικού.
Αυτό που διαπιστώθηκε ήταν η ύπαρξη οριακά ικανοποιητικής διαθέσιμης θερμικής ισχύος η οποία όμως
έδινε το έναυσμα για την περαιτέρω διερεύνηση τεχνικών λύσεων αξιοποίησής της. Σημαντική, λοιπόν, ιδιαιτερότητα του έργου αυτού, η οποία οφείλεται στη
φύση της παραγωγικής διαδικασίας και επιβεβαιώθηκε από τις μετρήσεις που διενεργήθηκαν, είναι ότι
διαθέσιμο το ενεργειακό δυναμικό είναι σχετικά χαμηλό και εντονότατα μεταβαλλόμενο (από 10 έως
900KW).
‘Αρθρο
Engineering
Ένα τέτοιο έργο, με τα παραπάνω ιδιαίτερα χαρακτηριστικά, όπου δεν υπήρχαν αναφορές για παρόμοιό του
στον κλάδο του αλουμινίου, απαιτούσε πολύ υψηλού
επιπέδου μηχανολογικό σχεδιασμό (engineering). Βασικά βήματα του σχεδιασμού ήταν τα ακόλουθα:
επιβεβαίωση των μετρήσεων
ενεργειακοί – θερμοδυναμικοί υπολογισμοί
επιλογή της βέλτιστης τεχνολογίας ανάκτησης θερμότητας
τεχνική λύση αξιοποίησης της θερμότητας
επιλογή είδους εξοπλισμού
σχεδιασμός δικτύων (διαθερμικού λαδιού, ατμού, συμπυκνωμάτων κλπ.)
υπολογισμοί / διαστασιολόγηση δικτύων
τεχνικές περιγραφές και προδιαγραφές εξοπλισμού
και εργασιών
τεχνικές οδηγίες κατασκευής
Με τα παραπάνω βήματα υπήρξε μία ολοκληρωμένη
μελέτη που η υλοποίησή της θα οδηγούσε στην επιτυχή
ολοκλήρωση και λειτουργία του έργου.
Εξοπλισμός
Τα τμήματα εξοπλισμού που απαρτίζουν το σύστημα
εξοικονόμησης ενέργειας της MUSKITA είναι:
δύο ειδικοί εναλλάκτες (economisers) καυσαερίων /
διαθερμικού ελαίου, συνολικής ονομαστικής ισχύος
σχεδιασμού 770 KW
ατμογεννήτρια διαθερμικού ελαίου 600 Kg/h στα 2,1
bar
πλήρες σύστημα διαθερμικού ελαίου
δίκτυα διαθερμικού ελαίου - ατμού - συμπυκνωμάτων
σύστημα ελέγχου και αυτοματισμών
μετρητικές και ασφαλιστικές συσκευές
ηλεκτρομηχανολογικός εξοπλισμός εγκατάστασης και
λειτουργίας
Κατασκευαστής του βασικού ενεργειακού εξοπλισμού
(economizers, ατμογεννήτρια, σύστημα διαθερμικού
ελαίου, σύστημα ελέγχου και αυτοματισμών) είναι Γερμανική εταιρία η οποία δραστηριοποιείται με επιτυχία
στον σχεδιασμό και κατασκευή συστημάτων ανάκτησης θερμότητας και διαθερμικού ελαίου, με πολλές
εφαρμογές σε όλο τον κόσμο και διαδικασίες κατασκευής ελεγχόμενες από την Γερμανική TÜV.
Όπως γίνεται αντιληπτό η καρδιά του συστήματος είναι
οι δύο economizers. Ο σχεδιασμός και η κατασκευή
16
Οι δύο economizers της MUSKITA.
Διακρίνονται για την εντυπωσιακή πτώση θερμοκρασίας των
καυσαερίων που επιτυγχάνουν.
Επανω economiser: Tin=395oC, Tout=130oC
Κάτω economiser: Tin=330oC, Tout=105oC
τους έγιναν ώστε να μπορούν να απομαστεύουν το σύνολο της απορριπτόμενης θερμότητας των καυσαερίων, μεγιστοποιώντας έτσι το ενεργειακό όφελος
Ποιοτικά χαρακτηριστικά
Όπως προαναφέρθηκε, πρόκειται για ένα έργο το
οποίο εφαρμόσθηκε για πρώτη φορά σε βιομηχανία
αλουμινίου και παρουσίαζε αρκετές ιδιαιτερότητες. Για
το λόγο αυτό έπρεπε να τηρηθούν οι παρακάτω «ποιοτικές προϋποθέσεις»:
η άριστη ποιότητα της διεθνούς αγοράς σε υλικά
άριστη ποιότητα κατασκευής
εξοπλισμός με πιστοποιήσεις έγκριτων φορέων (π.χ.
‘Αρθρο
Γερμανική TÜV)
engineering από expert με μεγάλη εμπειρία στο σχεδιασμό και κατασκευή έργων εξοικονόμησης ενέργειας
Ιδιαίτερα τεχνικά χαρακτηριστικά
Ορισμένα από τα ιδιαίτερα τεχνικά χαρακτηριστικά του
έργου είναι τα εξής:
Από ένα χαμηλό ενεργειακό δυναμικό δευτερεύουσας
ενεργειακής πηγής, παράγεται συνεχώς ατμός πίεσης
μέχρι 2.1 bar, όταν σε αντίστοιχες περιπτώσεις φθάνουμε μέχρι την παραγωγή ζεστού νερού ή την αναθέρμανση συμπυκνωμάτων.
Από καυσαέρια με εντονότατες διακυμάνσεις στις παροχές και θερμοκρασίες, δεσμεύεται σχεδόν το σύνολο
της απορριπτόμενης ενέργειας.
Ένα σύστημα ισχύος 770 KW λειτουργεί παράλληλα και
ανταγωνιστικά με ατμολέβητα ισχύος 1.500 KW, έχοντας όμως το απόλυτο πλεονέκτημα τροφοδότησης των
υπόλοιπα τμήματα της εγκατάστασης (δίκτυα σωληνώσεων, πλατφόρμες στήριξης κ.α.) κατασκευάστηκαν
από εξειδικευμένα συνεργεία τεχνικών, αλλά και με
την ένθερμη και πολύτιμη συνεισφορά και υποστήριξη
όλου του προσωπικού της εταιρίας. Ακολούθησε η
διαδικασία λειτουργικής παραλαβής του έργου (commissioning) και τελικά το σύστημα βρίσκεται σε πλήρη
λειτουργία από τον Σεπτέμβριο του 2008, εξοικονομώντας σημαντικές ποσότητες καυσίμων και μειώνοντας
έτσι τις λειτουργικές δαπάνες του εργοστασίου.
Ενεργειακά και περιβαλλοντικά αποτελέσματα
Από τη λειτουργία του έργου και τη συνεπαγόμενη μείωση της ενεργειακής κατανάλωσης προέκυψαν σημαντικά ενεργειακά και οικονομικά οφέλη για την
εταιρία, αλλά και οφέλη για το περιβάλλον:
παραγωγή «δωρεάν» 6.500-9.500 Kg ατμού ανά ημέρα
εξοικονόμηση ως 700 Kg μαζούτ ανά ημέρα
Φωτογραφίες από την κατασκευή του έργου. Συμμετείχαν ενεργά και ανώτατα στελέχη της επιχείρησης: ο Τεχνικός Διευθυντής κ. Ανδρέας Δανιήλ, ο Διευθυντής του εργοστασίου κ. Ανδρέας Μάρκου και ο μηχανολόγος κ. Π. Μαρκίδης. Τόσο ο
εξοπλισμός όσο και τα δίκτυα κατασκευάστηκαν σύμφωνα με τα αυστηρά Design Data των μηχανικών που σχεδίασαν το
έργο. Οι economizers και η ατμογεννήτρια έχουν πλήρως λυόμενα θερμαντικά στοιχεία, για εύκολη συντήρηση.
δεξαμενών με ατμό. Συχνά ο ατμολέβητας τίθεται εκτός
λειτουργίας.
Όλο το έργο επιτηρείται από ηλεκτρονικούς και μηχανικούς αυτοματισμούς.
Σε μια «αλυσίδα» εξοπλισμού και δικτύων, που κάθε
ένα επηρεάζεται από το προηγούμενο και επηρεάζει
το επόμενο, υπάρχει συγχρονισμός «βηματισμού», με
αποτέλεσμα να ανακτάται και αξιοποιείται στο μέγιστο
δυνατό επίπεδο η απορριπτόμενη θερμότητα.
άνω του 65%μείωση της ετήσιας κατανάλωσης μαζούτ
(δυνατότητες μέχρι 95%)
προστασία του περιβάλλοντος από: CO, CO2, NOx… του
ρυπογόνου -και εισαγόμενου- μαζούτ
Κατασκευή και λειτουργία του
έργου
Το έργο αυτό παρουσιάστηκε σε τιμητική εκδήλωση
που διοργάνωσε ο ιδιοκτήτης της MUSKITA κ. Δήμος
Μουσκής, με ομιλητή τον Δημήτρη Κάργα και παρουσία: του Γενικού Γραμματέα Ενέργειας Κύπρου κ. Σόλωνα Κασίνη, στελεχών του Υπουργείου Εμπορίου, της
Ομοσπονδίας Εργοδοτών και Βιομηχάνων Κύπρου
Τα βασικά τμήματα του ενεργειακού εξοπλισμού κατασκευάστηκαν στη Γερμανία κάτω από αυστηρές προδιαγραφές των μελετητών και ελέγχους της TÜV. Τα
17
Ενδεικτικά περιβαλλοντικά αποτελέσματα στις εκπομπές διοξειδίων του άνθρακα και του θείου
από την εγκατάσταση του συστήματος εξοικονόμησης
ενέργειας.
‘Αρθρο
(ΟΕΒ), άλλων φορέων και επιχειρήσεων. Λόγω της πρω- οι περισσότερες είναι εκτός λειτουργίας. Έγινε, γιατί κάτοτυπίας και ιδιαίτερης σημασίας του το έργο αυτό προ- ποιοι το επιτρέψανε! Μόνον που αυτά τα λάθη κοστίζουν
τάθηκε αμέσως για βράβευση, η οποία και υλοποιήθηκε ακόμα και τη βιωσιμότητα σε βιομηχανίες.
Η «ξενομανία» πρέπει να έχει και αυτή τα όριά της.
μετά από ένα χρόνο επιτυχούς λειτουργίας.
Επίσης, λόγω της επιστημονικής και τεχνικής αξίας του Υπάρχουν χώρες –ακόμα και πολύ φτωχές, σε ιδιαίτερα
έργου, έγινε παρουσίασή του σε Επιστημονικές Ημερίδες απομακρυσμένες περιοχές- που αναζητούν επίμονα στη
διεθνή αγορά τις βέλτιστες τεχνολογίες και στελέχη με εικαι Συνέδρια για την Ενέργεια.
Κάποια συμπεράσματα που, ίσως, μπορούν να προκύ- δικές γνώσεις σε θέματα ενέργειας και περιβάλλοντος.
Και όταν τα εντοπίσουν τα αξιοποιούν κατά τον καλύτερο
ψουν είναι τα παρακάτω:
Και στην Ελλάδα αναπτύσσεται υψηλού επίπεδου τεχνο- τρόπο. Ενώ στον τόπο μας ασχολούμαστε με το μοίρασμα
γνωσία, αλλά και βελτιώνονται κάποιες από τις «Βέλτι- της καχεκτικής πίττας των ενεργειακών πιστοποιήσεων
στες Διαθέσιμες Τεχνολογίες της διεθνούς αγοράς», σε των κτιρίων, με αμοιβή των επιθεωρητών 1€ (!!!) το m2
βαθμό που να αποτελούν το «Reference» σημαντικών οικοδομής, όταν αυτές πωλούνται μέχρι και πάνω από
εταιρειών. Αυτό ας το πιστέψουμε και ας το αξιοποι- 3.500 € το m2!
Ο Κάργας Δημήτρης είναι Ηλεκτρολόγος- Μηχανολόγος
ήσουμε, γιατί θα είναι προς το συμφέρον του τόπου.
και ο Κάργας ΓιάνΌσοι διανης Μηχανολόγος
μορφώΜηχανικός. Αντινουν και
κείμενα εργασίας
υλοποιούν
τους είναι οι Τετην Ενερχνολογίες, ο Εξογειακή Ποπλισμός και τα
λιτική του
Έργα Εξοικονόμητόπου μας,
σης Ενέργειας και
ίσως πρέΠροστασίας του
πει να μαΠεριβάλλοντος.
θαίνουν
Σύντομα ολοτις τεχνολ ο γ ί ε ς Παρουσίαση του έργου σε εκδήλωση του Περιοδικού «ΤΕΧΝΙΚΑ», του κ. Βάϊου κληρώνεται η
αυτές και Σελλούντου, στην «EnergyRes 2009», από τον Ιωάννη Κάργα (αριστερά) και στην ε γ κ α τ ά σ τ α σ η
να
τις SAVENERGY 2009, από τους Δ. Κάργα και τον Εμπορικό Διευθυντή της εταιρίας και άλλου σημαντικού έργου
υποστηρί- MUSKITA κ. Δ. Ζάβαλη.
εξοικονόμησης
ζ ο υ ν .
ενέργειας στην
Όπως,
Τσιμεντοβιομηεπίσης, να
λάβουν υπόψη τους ότι εκτός από τις (αξιοσέβαστες, φυ- χανία Βασιλικού στη Λεμεσό. Περισσότερα άρθρα τους
σικά) ΑΠΕ και τα κτίρια υπάρχει και η Βιομηχανική Εξοι- μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα www.kargas-dimκονόμηση Ενέργειας και η Βιομηχανική Προστασία του itris.gr / ΑΡΘΡΑ-ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ.
Περιβάλλοντος.
Αρκετά έγινε ο τόπος μας «σκουπιδότοπος» χαμηλής ποιότητας εξοπλισμού και τεράστια ποσά σπαταλήθηκαν σε
ενεργειακές επενδύσεις χαμηλής απόδοσης, που σήμερα
18
ΠΣΧΜ Εν Δράσει
ΠΣΧΜ/ΤΚΔΜ
ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΚΟΠΗΣ ΒΑΣΙΛΟΠΙΤΑΣ 2010
Πλάκας Κ. συντονιστής Ο.Ε.) εκφράζει τις ευχαριστίες
του στα μέλη και τους φίλους που παρευρέθησαν
στην εκδήλωση, τον συνάδελφο Ασσαέλ Μ., αντιπρόεδρο του Τμήματος Χημικών Μηχανικών Α.Π.Θ., τον
συνάδελφο κ. Φάμελλο Σ., μέλος της Διοικούσας Επιτροπής του ΤΕΕ/ΤΚΜ, τον κ. Κολότσιο Αθ., πρόεδρο
του Σ.Μ.Η.Β.Ε., τον συνάδελφο κ. Καρτσιώτη θεμ.,
μέλος του Δ.Σ. της HELEXPO, και εύχεται σε όλους
τους Χημικούς Μηχανικούς, τους φίλους τους και τις
οικογένειες τους καλή χρονιά, με υγεία, ευημερία και
πρόοδο σε όλους τους τομείς.
Μεγάλη επιτυχία σημείωσε και φέτος η ετήσια εκδήλωση κοπής της βασιλόπιτας του Πανελληνίου
Συλλόγου
Χημικών
Μηχανικών-Περιφερειακό Τμήμα Κεντρικής & Δυτικής Μακεδονίας για το 2010
που πραγματοποιήθηκε στο Cafe-Bar
Friends, την Κυριακή 24 Ιανουαρίου 2010.
Στην εκδήλωση παρευρέθησαν περισσότερα από 70 μέλη και φίλοι του ΠΣΧΜ, τους
οποίους και το ΔΣ του Περιφερειακού
Τμήματος Κεντρικής & Δυτικής Μακεδονίας του ΠΣΧΜ ευχαριστεί θερμά για την
ζεστή παρουσία και συμμετοχή τους στην
εκδήλωση.
Πριν την κοπή της πίτας ο Πρόεδρος του
Δ.Σ. του Συλλόγου, Κάρναβος Ν., ευχήθηκε στους παριστάμενους για τη νέα χρονιά και έκανε, έναν μικρό απολογισμό για
τις δραστηριότητες του 2009.
Το ΔΣ του Περιφερειακού Τμήματος Κεντρικής & Δυτικής Μακεδονίας του ΠΣΧΜ
(Κάρναβος Ν., Ζαχαριάδης Ν., Καζάκος Ι.,
Κακοσίμος Κ., Σαλιάκας Β., Καραγιαννίδης
Ε., Βλαχάκης Δ., Σαμαράς Μ., Γκάγκας Σ.,
19
ΠΣΧΜ Εν Δράσει
Διοικητικός Απολογισμός Δ.Σ. Π.Σ.Χ.Μ για την Γενική Συνέλευση
για το Χρονικό Διάστημα Ιανουάριος 2008 – Φεβρουάριος 2010
Η παρακάτω ενημέρωση περιλαμβάνει τα
στοιχεία του διοικητικού απολογισμού για το
διάστημα από τον Ιανουάριο 2008
έως και Φεβρουάριο 2010
Παρακάτω παρατίθενται συνοπτικά
τα κύρια σημεία του Απολογισμού
Δράσης:
α.ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ:Καθοριστι-
καν οι άξονες του, με αναλυτικές δράσεις,
χρονοδιαγράμματα και ορισμό αρμοδιοτήτων μεταξύ των μελών του ΔΣ.
Αξονας 1: Eπικοινωνίας ,Διασύνδεσης και Υποστήριξης Μελών
Αξονας
2:
Eπαγγελματικών-ΕργασιακώνΑναπτυξιακών Θεμάτων
Άξονας 3: Επιστημονικών και Λοιπών Θεμάτων
Αξονας 4: Oργανωτικών Θεμάτων
β.ΣΤΕΛΕΧΩΣΗ ΕΡΓΟΥ: Συγκροτήθηκαν με δημόσια
πρόσκληση 8 Μόνιμες Επιτροπές
8 Μόνιμες Επιτροπές (Ενέργειας, Συντακτική Επιτροπή Δελτίου/Επιτροπή Ιστοσελίδας, ΠεριβάλλοντοςΠοιότητας,Τροφίμων-Βιοτεχνολογίας, ,Εργασιακών
Θεμάτων και Ασφαλιστικού, Θεσμ.Πλαισίου Άσκησης
Επαγγέλματος, Νέων ΧΜ, Παιδείας)
ΠΣΧΜ Εν Δράσει
Διοικητικός Απολογισμός Δ.Σ. Π.Σ.Χ.Μ
γ.ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ: Έγι-
δ.ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ: Έλαβαν χώρα 19
ναν και προγραμματίστηκαν οι ακόλουθες
17 εκδηλώσεις (Συνέδρια, Ημερίδες, Συσκέψεις, Συνελεύσεις) σε θέματα όπως:
Σύσκεψη ΔΣ με ΠΤ – Οκτ 2008
Ημερίδα για την Ενεργειακή Εξοικονόμηση στα Κτίρια – Ιούν 2008
Ημερίδα για Λειψυδρία (Φορέας EcocityΣυνδιοργανωτής ΠΣΧΜ) – Οκτ 2008
Ημερίδα για την Παγκόσμια Ημέρα Περιβάλλοντος (Φορέας Αναπτυξιακός Σύνδεσμος ΟΤΑ- Συνδιοργανωτής ΠΣΧΜ) – Ιουν
2008
Ημερίδα με θέμα Ο Ρυπαίνων Πληρώνει
(Φορέας Ecocity- Συνδιοργανωτής
ΠΣΧΜ)- Μαι 2008
Ημερίδα για Περιβάλλον και Ενέργεια
(Συνδιοργάνωση ΠΣΧΜ-Περιβαλλοντική
Οργάνωση Νάουσας)- Ιουν 2008
Συνέδριο Μονάδες Επεξεργασίας Νερού
και Υγρών Αποβλήτων Μικρής Κλίμακας
(Φορέας Παν.Θεσσαλίας-Συνδιοργάνωση
ΠΣΧΜ) – Απρ 2008
Εσπερίδα για την Τυποποίηση και την Τεχνική Ορολογία (συνδιοργανωση με ΤΕΕ)Απρ 2009
7ο Πανελλήνιο Επιστημονικό Συνέδριο Χημικής Μηχανικής (συνδιοργάνωση με
Σχολές ΧΜ) – Ιουν 2009
Πολιτιστική Εκδήλωση – Εσπερίδα με
θέμα την Τέχνη και την Χημική Μηχανική
ΠΤ ΚΔΜ – Δεκ 2008
Ημερίδα για τις Εκπομπές CO2- Ιούνιος
2008
Εσπερίδα για τα Δομικά Υλικά και την Αειφόρο Κατασκευή στο πλαίσιο της Εκθεσης
HellasBuild 2009- Μάρτιος 2009
Ημερίδα για τα την Εξοικονόμηση Ενέργειας στην κατασκευή στο πλαίσιο της Εκθεσης HellasBuild 2010- Μάρτιος 2010
Συμπόσιο Πράσινης Χημείας και Βιώσιμης
Ανάπτυξης. Διοργάνωση με Ελληνικό Δίκτυο Πράσινης Χημείας – Σεπ 2009
Ημερίδα για τον Ενεργειακό Σχεδιασμό –
Νοε 2009
Ημερίδα ΠΤ ΚΔΘ ΠΣΧΜ για Διαχείριση
Στερεών Αποβλήτων- Ιούνιος 2009
Συνέδριο Βιοτεχνολογίας – Τροφίμων
Συνδιοργάνωση με ΕΕΧ – Οκτώβριος 2009
συντονισμένες παρεμβάσεις στην Πολιτεία και άλλους
φορείς για θέματα επαγγελματικά, εργασιακά, ασφαλιστικά, κοινωνικά, επιστημονικά και αναπτυξιακά.
Επαγγελματικά-Εργασιακά
1.Επιστολή ΠΣΧΜ προς Βουλευτές για Επαγγελματικά
θέματα ΧΜ
2.Επιστολή ΠΣΧΜ προς Περ.Ηπείρου για αποκλεισμό
ΧΜ από έργα αποκατάστασης ΧΑΔΑ
3.Επιστολή ΠΣΧΜ προς ΥΠΑΝ για θέματα κατάρτισης
μητρώου ενεργειακών επιθεωρητών
4.Επιστολη ΠΣΧΜ προς ΥΠΑΝ για ΚΕΝΑΚ
6.Κείμενο Εργασίας για την ανάπτυξη διαλόγου σχετικά με την αναμόρφωση του θεσμικού πλαισίου
άσκησης επαγγέλματος
7.Προσφυγή για το ΠΔ του ΥΠΕΧΩΔΕ σχετικά με τις
αρμοδιότητες της ΓΕΜ
8.Επιστολή ΠΣΧΜ προς ΥΠΟΙΑΝ για το ΠΔ για τις εγκαταστάσεις καυσίμων αερίων
9.Επιστολή ΠΣΧΜ προς ΥΠΕΠΘ για μάθημα Χημείας
10.Επιστολή ΠΣΧΜ προς ΥΜΕ για άρση αδικίας σχετικά με ανάληψη καθηκόντων προισταμένου ΙΚΤΕΟ
από ΧΜ
Ασφαλιστικά
1.Θεσεις ΠΣΧΜ για το Σχ.Νομου για το Ασφαλιστικο
Μηχανικων
2.Ανακοινώσεις ΠΣΧΜ για κινητοποιήσεις για την
ανατροπή του νέου νόμου για το Ασφαλιστικό
3.Συμμετοχή ΠΣΧΜ σε κινητοποιήσεις φορέων Μηχανικών/ΤΕΕ και λοιπών επιστημονικών
φορέων (απεργία, πορεία, στάση εργασίας κλπ)
Επιστημονικά – Κοινωνικά - Αναπτυξιακά-Διάφορα
1.Aνακοίνωση-Δελτίο Τύπου με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Περιβάλλοντος.
2 Aνακοίνωση-Δελτίο Τύπου για το φορολογικό νομοσχέδιο
3.Ανακοίνωση-Δελτίο Τύπου για την επίθεση σε συναδέλφο ΧΜ.
4.Επιστολή ΕΕΚ-ΠΣΧΜ για τις απαιτήσεις κατάρτισης
των ενεργειακών επιθεωρητών
5.Κοινή Επιστολή Παράσταση των Κλαδικών Συλλόγων προς το ΤΕΕ για το θέμα της καταβολής
του οικονομικού μερίσματος
6.Ανακοίνωση ΠΣΧΜ για Παλαιστινιακό
ε.ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ-ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΜΕΛΩΝ: Αναβαθμί-
21
ΠΣΧΜ Εν Δράσει
Διοικητικός Απολογισμός Δ.Σ. Π.Σ.Χ.Μ
ιι.Ορίστηκε ο Σύνδεσμος και ο Αναπλ.Σύνδεσμος του
ΔΣ με τα Περιφερειακά Τμήματα.
ιιι.Πραγματοποιήθηκαν επιτυχημένες παρεμβάσεις
και εκδηλώσεις των ΠΤ του ΠΣΧΜ iv.Αναβαθμίζεται
η προβολή των δραστηριοτήτων των ΠΤ του ΠΣΧΜ
μέσω του Ιστόχωρου Περιφερειακών Τμημάτων
(Πατρα, Θεσ/νικη).
v.Συνεχίστηκε η ενημέρωση των ΔΣ των ΠΤ για τις
δραστηριότητες του κεντρικού ΔΣ μέσω της συστηματικής ηλεκτρονικής ενημέρωσης τους.
στηκαν τα εργαλεία επικοινωνίας-υποστήριξης με τα
μέλη τα οποία σήμερα είναι τα ακολούθα
4:
Δελτίο: Ανατέθηκε η νέα ηλεκτρονική έκδοση σε μηνιαία πλέον βάση με παραλήπτες σήμερα 14.000
Website ΠΣΧΜ. Διερεύνηση πρότασης για
την ανακατασκευή του.
Υπηρεσία παροχής νομικών συμβουλών.
Σταθερή προβολή των θέσεων του ΠΣΧΜ
στο ενημερωτικό Δελτίο του ΤΕΕ.
η.ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ & ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ: Προγραμματίστηκαν ή έγιναν 12 Χοροεσπερίδες, Εκθέσεις, κλπ
Ετήσια χοροεσπερίδα 2008 ΠΣΧΜ-Φεβ 2008
Ετήσια χοροεσπερίδα 2008 ΠΤ ΚΔΜ ΠΣΧΜ-Φεβ 2008
Ετήσια χοροεσπερίδα 2008 ΠΤ ΚΔΘ – Φεβ 2008
Οργάνωση παρουσίας του ΠΣΧΜ σε εκθέση Ecotec
2008 (Μαι 2008)
Ετησια Χοροσπεριδα 2009 ΠΣΧΜ- Μαρ 2009
Ετήσια χοροσεσπερίδα 2009 ΠΤ ΚΔΜ – Φεβ 2009
Ετησια Χοροσπερίδα 2009 ΠΤ ΚΔΘ – Φεβ 2009
Ετήσια Χοροεσπερίδα 2009 ΠΤ Κρήτης – Ιαν 2009
Ετήσια χοροσεσπερίδα 2010 ΠΤ ΚΔΜ – Φεβ 2010
Ετησια Χοροσπερίδα 2010 ΠΤ ΚΔΘ – Φεβ 2010
Οργάνωση παρουσίας του ΠΣΧΜ σε εκθέση Ecotec
2009 (Απρ 2009)
Οργάνωση παρουσίας του ΠΣΧΜ σε εκθέση Ecotec
2010(Απρ 2010)
στ.ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ-ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΕ ΑΛΛΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ: 11 Συμμετοχές του ΠΣΧΜ
σε Επιτροπές Συνεδρίων και Επιτροπές
Συνεργασίας με άλλους Φορείς.
Συμμετοχή στην Επιτροπή της Ιnternational Association for Properties of Water &
Steam (IAPWS)
Συμμετοχή στην Εθνική Επιτροπή της
IAPWS στην Ελλάδα.
Συμμετοχή στην Τεχνική Επιτροπή Πετρελαιοειδών του ΕΛΟΤ.
Συμμετοχή στην Τεχνική Επιτροπή Τροφίμων του ΕΛΟΤ.
Συμμετοχή σε 8 Working Parties και στο
Executive Board του European Federation
of Chemical Engineers.
Συμμετοχή στην Οργανωτική και Επιστημονική Επιτροπή του Συνεδρίου Επεξεργασίας Νερού και Υγρών Αποβλήτων
Μικρής Κλίμακας
Συμμετοχή στην Ειδική Συντονιστική Επιτροπή Αξιολόγησης Βραβείων Επιχειρήσεων για το Περιβάλλον το 2008 και το
2009
Συμμετοχή στο Πρόγραμμα Οικολογική
Αυτοκίνηση μέσω του ΕΕΚ ΧΜ.
Συμμετοχή στις Εργασίες Εορτασμού των
90 χρόνων της Σχολής ΧΜ ΕΜΠ
Συμμετοχή στην Διακλαδική Συντονιστική
Επιτροπή για τα Οικονομικά θέματα Συλλόγων-ΤΕΕ
Συμμετοχή στην Συντονιστική Επιτροπή
Αγώνα κατά του νόμου για το Ασφαλιστικό
Η ενεργός συμμετοχή στις εργασίες, ο επικοδομητικός
διάλογος και η διάθεση για προσφορά των μελών του
ΔΣ αποτέλεσαν συστατικό στοιχείο της μέχρι σήμερα
πορείας του. Φυσικά, υπάρχουν πολύ σημαντικά θέματα στα οποία ο Σύλλογος έθεσε μεν τις βάσεις, είχε
ξεκινήσει συστηματική δουλειά στην τρέχουσα θητεία
αλλά πρέπει να εντείνει τις προσπάθειες του στην επόμενη θητεία ώστε σε συνεργασία με άλλους φορείς
να συνδιεκδικήσει, τα οποία αφορούν :
1.Κοινωνικά και Αναπτυξιακά θέματα (ασφαλιστικό,
ανεργία, ετεροαπασχόληση κλπ.).
2.Επαγγελματικά-Εργασιακά (Εφαρμογή και εκσυγχρονισμός της νομοθεσίας Άσκησης Επαγγέλματος,
Παιδεία και Κοινοτικές Οδηγίες, Υγιεινή & Ασφάλεια,
Εργασιακά Θέματα Υπαλλήλων-Συμβάσεις,κλπ.).
3.Την οργανωτική και λειτουργική αποτελεσματικότητα και εξωστρέφεια του (καταστατικό, επαγγελματική οργάνωση των δραστηριοτήτων του, θεσμική
συνεργασία με φορείς κλπ.).
ζ. Στήριξη Περιφερειακών Τμημάτων
Περιφερειακά Τμήματα (ΠΤ):
ι.Συγκροτήθηκαν άμεσα τα ΔΣ των ΠΤ σε
σώμα.
22
ΠΣΧΜ Εν Δράσει
Διοικητικός Απολογισμός Δ.Σ. Π.Σ.Χ.Μ
Σε κάθε περίπτωση σημαντικός ανασταλτικός παράγοντας στην εύρυθμη λειτουργία του Συλλόγου μας και στην υλοποίηση του
προγραμματισμού δράσης αποτέλεσε το
έλλειμα της διανομής οικονομικού μερίσματος του ΤΕΕ προς τους κλαδικούς συλλόγους που ξεκίνησε από το 2006 και
συνεχίστηκε και το 2008. Ο Σύλλογος σε
συνεργασία με τους υπόλοιπους κλαδικούς συλλόγους διεκδίκησε για το 2009
όλο το συμφωνημένο ποσό και με την ανταπόκρισης από το ΤΕΕ θα έιναι σε θέση
σταδιακά από το 2010 και μετά να καλύψει
δραστηριότητες που έχουν περισταλεί ή
μειωθεί.
Hellenic Association of Chemical Engineers
Αριστείδου 99, 17672, Καλλιθέα
Αττικής,Τηλ.: 210 9530292,Fax: 210 9536777
www.psxm.gr
99 Aristidou, Kallithea EL17672 Attiki Greece, Tel.: +30210 9530292, Fax: +30210
9536777
23
ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
ΣΥΝ∆ΕΣΜΟΣ
ΟΣ
ΣΥΝ∆ΕΣΜΟΣ
ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ
ΧΗΜΙΚΩΝ
Ηλεκτονική έκδοση του ΠΣΧΜ
www.psxm.org.gr
Μάιος 2010
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΝ∆ΕΣΜΟΣ ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
Για ηλεκτρονική εγγραφή και παραλαβή του Δελτίου επισκεφτείτε τη διεύθυνση: http://www.econews.gr/psxm/ ΛΗΝΙΟΣ ΣΥΝ∆ΕΣΜΟΣ
«Για την προβολή σας στο Δελτίο του ΠΣΧΜ παρακαλώ επικοινωνήστε με τον κ. Θανάση Σκουρλά στο 2130 045 016».