Σημειώσεις: 1) Επί των ακινήτων της εταιρίας υπάρχουν υποθήκες

ΚΑΝΕΛΛΑΚΗΣ Α.Ε ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ ΕΙΔΗ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗ
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012
15η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1.1.12-31.12.12) ΑΡ.Μ.Α.Ε 39134/01/Β/97/518
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
ΠΑΘΗΤΙΚΟ
Αξία
κτήσεως
Ποσά κλειόμενης περιόδου 2012
Αναπόσβεστη
Αποσβέσεις
αξία
Αξία
κτήσεως
Ποσά προηγούμενης περιόδου 2011
Αναπόσβεστη
Αποσβέσεις
αξία
Β.ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ
145.203,60
145.203,60
4.Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως-λογ προγραμματα
140.374,76
140.374,76
4.828,84
4.828,84
145.203,60
145.203,60
139.403,78
139.403,78
5.799,82
5.799,82
Γ.ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
ΙΙ.Ενσώματες ακινητοποιήσεις
1.Γήπεδα - Οικόπεδα
3.Κτίρια και τεχνικά έργα
221.107,31
2.249.582,95
4.Μηχανήματα-τεχνικές εγκαταστάσεις
και λοιπός μηχανολογικός εξοπλισμός
5.Μεταφορικά μέσα
6.'Επιπλα και λοιπός εξοπλισμός
7. Ακινητοποίησεις υπό εκτέλεση
Σύνολο ακινητοποιήσεων(ΓΙΙ)
716.012,50
221.107,31
1.533.570,45
209.981,59
2.242.748,80
601.288,64
209.981,59
1.641.460,16
44.827,70
12.451,99
35.837,99
10.675,35
8.989,71
1.776,64
44.052,70
11.155,88
30.523,71
10.493,83
13.528,99
662,05
275.792,16
12.035,54
2.815.797,65
240.306,44
0,00
1.002.832,28
35.485,72
12.035,54
1.812.965,37
274.723,95
226.812,66
47.911,29
2.782.662,92
869.118,84
1.913.544,08
Ποσά
κλειόμενης
περιόδου 2012
Α.ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ
Ι.Μετοχικό κεφάλαιο
1.Καταβλημένο (13.700 μετοχών 29,34 ευρώ
έκαστη)
401.958,00
401.958,00
401.958,00
401.958,00
11.125,72
11.125,72
0,00
0,00
162.707,62
162.707,62
162.707,62
162.707,62
217.509,49
217.509,49
204.555,76
204.555,76
793.300,83
769.221,37
2.994.118,62
2.994.118,62
3.360.138,19
3.360.138,19
882.752,85
2.174.096,30
2.160.522,44
125.498,12
283.492,48
141.237,82
1.099.679,13
2.374.239,61
3.025.649,63
156.485,75
267.822,96
134.144,05
208.180,00
220.000,00
Σύνολο υποχρεώσεων (ΓΙΙ)
208.180,00
0,00
79.042,02
6.054.822,03
7.486.201,13
Σύνολο υποχρεώσεων (ΓΙ) & (ΓΙΙ)
9.048.940,65
10.846.339,32
25.144,01
25.144,01
41.555,48
41.555,48
9.867.385,49
11.657.116,17
III.Διαφορες αναπροσαρμογης Επιχορηγησεις
επενδυσεων
2.Διαφορές από αναπροσαρμογή αξίας
λοιπων περιουσιακών στοιχείων
IV.Aποθεματικά κεφάλαια
1.Τακτικό αποθεματικό
V.Αποτελέσματα εις νέο
αποτελεσμα περιοδου
Υπόλοιπο κερδών χρήσεως
ΙΙΙ.Συμμετοχές και άλλες μακροπρόθεσμες
χρηματοοικονομικές απαιτήσεις
7.Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις
Σύνολο παγίου ενεργητικού (ΓΙ+ΓΙΙ+ΓΙΙΙ)
Δ.ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
Ι.Αποθέματα
1.Εμπορεύματα
5.Προκαταβολές για αγορές αποθεμάτων
ΙΙ.Απαιτήσεις
1.Πελάτες
Μείον:Προβλέψεις
2.341.276,67
167.105,37
10.814,76
10.814,76
10.308,76
10.308,76
1.823.780,13
1.923.852,84
2.241.577,95
338.535,42
2.580.113,37
2.501.836,41
325.169,52
2.827.005,93
2.316.259,90
121.860,14
2.174.171,30
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (AI+AIII+ΑΙV+V)
Ι.Μακροπροθεσμες υποχρεωσεις
1.Ομολογιακά δάνεια
ΙΙ.Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις
1.Προμηθευτές
2α.Επιταγές πληρωτέες
2.194.399,76
2.Γραμμάτια εισπρακτέα
3.Τράπεζες λ/μοί βραχ/σμων υποχρεώσεων
4.Προκαταβολές πελατών
- χαρτοφυλακιου
3.Γραμματια σε καθυστερηση
3α.Επιταγές εισπρακτέες
3β.Επιταγες σε καθυστερηση
11.Χρεώστες διάφοροι
IV.Διαθέσιμα
1.Ταμείο
3.Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (ΔΙ+ΔΙΙ+ΔΙΙΙ+ΔΙV)
85.344,15
14.512,54
1.449.541,70
227.612,29
359.094,83
4.310.276,81
128.998,83
14.512,54
3.176.781,90
268.538,28
372.120,34
6.155.351,65
38.781,11
1.032.640,81
1.071.421,92
73.074,69
663.106,24
736.180,93
7.961.812,10
9.718.538,51
76.964,42
76.964,42
8.925,00
8.925,00
9.867.385,49
11.657.116,17
5.Υποχρεώσεις από φόρους-τέλη
6.Ασφαλιστικοί οργανισμοί
7.Μακροπροθεσμες υποχρεώσεις
πληρωτεες στην επομενη χρηση
10.Μερίσματα
11.Πιστωτές διάφοροι
Δ.ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ
2.Έξοδα Χρήσεως Δεδουλευμένα
Ε.ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ
και εμπράγματων ασφαλειών
3.Λοιποί μεταβατικοί λογ/σμοί ενεργητικού
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (B+Γ+Δ+Ε)
Ποσά
προηγούμενης
περιόδου 2011
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ(Α+B+Γ+Δ)
Σημειώσεις: 1) Επί των ακινήτων της εταιρίας υπάρχουν υποθήκες και προσημειώσεις ύψους 2.600.000,00 για την εξασφάληση τραπεζικών δανείων ύψους την 31/12/2012 , ευρώ 1.835.000,00. 2) Η τελευταία
αναπροσαρμογή της αξίας των ακινήτων της εταιρίας έγινε στις 31-12-2012 με βάση τις διατάξεις του Ν.2065/92 και προέκυψε διαφορά αναπροσαρμογής ποσό ευρώ 11.125,72 και εμφανίζεται στο λογαριασμό του
Παθητικού Δ.ΙΙΙ.2<<Διαφορές από αναπροσαρμογή αξίας λοιπων περιουσιακών στοιχείων>>
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ
31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012)
Ι.Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως
Κύκλος εργασιών(πωλήσεις)
Μείον: Κόστος πωλήσεων
Μικτά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως
Πλέον: Αλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως
Σύνολο
ΜΕΙΟΝ:1.'Εξοδα διοικητικής λειτουργίας
3.'Εξοδα λειτουργίας διαθέσεως
Μερικά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως
ΠΛΕΟΝ:
1.Εσοδα συμμετοχών
2.Έσοδα χρεογράφων
3.Κέρδη πωλήσεων συμμετοχών και χρεωγράφων
4.Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα
ΜΕΙΟΝ:1.Προβλεψεις υποτιμησης συμμετοχων
2.Έξοδα και ζημιές συμμετοχών και χρεογράφων
3. Χρεωστικοί τόκοι και
συναφή έξοδα
Ολικά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως
ΙΙ. ΠΛΕΟΝ:'Εκτακτα αποτελέσματα
1.Εκτακτα και ανόργανα έσοδα
1.276,88
2.Εκτακτα κέρδη
2.800,85
3.Εσοδα προηγούμενων χρήσεων
2,21
Μείον:
1.'Εκτακτα και ανόργανα έξοδα
14.341,88
2.Εκτακτες ζημίες
3.Εξοδα προηγούμενων χρήσεων
3.773,62
4.Προβλεψεις για εκτακτους κινδυνους
45.245,23
Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα(κέρδη)
Μείον: Σύνολο αποσβέσεων πάγιων στοιχείων
Μείον: Οι από αυτές ενσωματωμένες στο
λειτουργικό κόστος
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΚΕΡΔΗ) ΧΡΗΣΕΩΣ προ φόρων
ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ
Ποσά κλειόμενης
περιόδου 2012
Ποσά προηγούμενης περιόδου
περιόδου 2011
11.630.762,74
8.998.503,13
2.632.259,61
1.693,86
2.633.953,47
434.983,33
1.427.957,01
13.409.509,25
10.471.640,59
2.937.868,66
938,65
2.938.807,31
481.994,29
1.581.636,40
1.862.940,33
771.013,14
10.163,41
434.240,61
2.063.630,69
875.176,62
417.856,58
4.079,94
73.597,50
73.597,50
63.360,73
15.859,55
0,00
75.533,24
67.095,69
158.488,48
-59.280,79
287.655,15
134.684,42
Καθαρά αποτελέσματα (κέρδη) χρήσεως
(+):Υπόλοιπο αποτελεσμάτων (κερδών)
προηγούμενων χρήσεων
(-) :Διαφορές φορολογικού ελέγχου
Σύνολο
Μείον:1.Φόρος εισοδήματος
2.Λοιποί μη ενσωματωμένοι στο
λειτουργικό κόστος φόροι
Κέρδη προς διάθεση
Η διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής:
1.Τακτικό αποθεματικό
2. Πρωτο Μερισμα
7. Αμοιβες μελων Διοικητικου Συμβ
8.Υπόλοιπο κερδών εις νέο
8.690,38
-424.077,20
346.935,94
Ποσά κλειόμενης
περιόδου 2012
-409.166,20
466.010,42
Ποσά προηγούμενης
περιόδου 2011
287.655,15
381.119,44
204.555,75
0,00
492.210,90
90.741,92
182.325,11
0,00
563.444,55
115.317,14
2.904,91
398.564,08
439.800,53
0,00
0,00
180.000,00
218.564,08
398.564,08
8.326,88
15.244,78
220.000,00
204.555,76
439.800,53
84.890,98
381.119,44
138.552,63
134.684,42
138.552,63
287.655,15
0,00
381.119,44
ΑΘΗΝΑ , 27 ΜΑΪΟΥ 2013
Ο Πρόεδρος Δ.Σ.
Ο Διευθύνων Σύμβουλος
Για το Λογιστήριο
Σ.Κ. ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΙΑ ΕΕ Α.Α. Ο.Ε.1170
Κων/νος Α. Κανελλάκης
Χ 658099
Αστυάγης Κ. Κανελλάκης
Χ 072734
Αντωνόπουλος Σπύρος
ΑΚ 112145 - ΑΜ ΟΕΕ 18900
ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΛΟΓΙΣΤΗ
Προς τους Μετόχους της Ανώνυμης Εταιρείας «ΚΑΝΕΛΛΑΚΗΣ Α.Ε -ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ ΕΙΔΗ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗ »
Έκθεση επί των Οικονομικών Καταστάσεων Ελέγξαμε τις ανωτέρω οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας « ΚΑΝΕΛΛΑΚΗΣ Α.Ε - ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ ΕΙΔΗ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗ » οι οποίες αποτελούνται από τον ισολογισμό της 31
Δεκεμβρίου 2012, την κατάσταση αποτελεσμάτων και τον πίνακα διάθεσης αποτελεσμάτων της χρήσεως που έληξε την ημερομηνία αυτή, καθώς και το σχετικό προσάρτημα. Ευθύνη της Διοίκησης για τις Οικονομικές
Καταστάσεις Η διοίκηση έχει την ευθύνη για την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση αυτών των οικονομικών καταστάσεων σύμφωνα με τα Λογιστικά Πρότυπα που προδιαγράφονται από το Ελληνικό Γενικό Λογιστικό Σχέδιο
και τις διατάξεις των άρθρων 42α έως και 43γ του κωδ.Ν. 2190/1920, όπως και για εκείνες τις εσωτερικές δικλείδες που η διοίκη ση καθορίζει ως απαραίτητες ώστε να καθίσταται δυνατή η κατάρτιση οικονομικών
καταστάσεων απαλλαγμένων από ουσιώδη ανακρίβεια που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος. Ευθύνη του Ελεγκτή Η δική μας ευθύνη είναι να εκφράσουμε γνώμη επί αυτών των οικονομικών καταστάσεων με βάση τον
έλεγχό μας. Διενεργήσαμε τον έλεγχό μας σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Ελέγχου. Τα πρότυπα αυτά απαιτούν να συμμορφωνόμαστε με κανόνες δεοντολογίας, καθώς και να σχεδιάζουμε και διενεργούμε τον έλεγχο με
σκοπό την απόκτηση εύλογης διασφάλισης για το εάν οι οικονομικές καταστάσεις είναι απαλλαγμένες από ουσιώδη ανακρίβεια. Ο έλε γχος περιλαμβάνει τη διενέργεια διαδικασιών για την απόκτηση ελεγκτικών τεκμηρίων,
σχετικά με τα ποσά και τις γνωστοποιήσεις στις οικονομικές καταστάσεις. Οι επιλεγόμενες διαδικασίες βασίζονται στην κρίση του ελεγκτή περιλαμβανομένης της εκτίμησης των κινδύνων ουσιώδους ανακρίβειας των
οικονομικών καταστάσεων, που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος. Κατά τη διενέργεια αυτών των εκτιμήσεων κινδύνου, ο ελεγκ τής εξετάζει τις εσωτερικές δικλείδες που σχετίζονται με την κατάρτιση και εύλογη
παρουσίαση των οικονομικών καταστάσεων της εταιρείας, με σκοπό το σχεδιασμό ελεγκτικών διαδικασιών κατάλληλων για τις περιστά σεις αλλά όχι με σκοπό την έκφραση γνώμης επί της αποτελεσματικότητας των
εσωτερικών δικλείδων της εταιρείας. Ο έλεγχος περιλαμβάνει επίσης την αξιολόγηση της καταλληλότητας των λογιστικών αρχών και μεθόδων που χρησιμοποιήθηκαν και του εύλογου των εκτιμήσεων που έγιναν από τη
διοίκηση, καθώς και αξιολόγηση της συνολικής παρουσίασης των οικονομικών καταστάσεων. Πιστεύουμε ότι τα ελεγκτικά τεκμήρια πο υ έχουμε συγκεντρώσει είναι επαρκή και κατάλληλα για τη θεμελίωση της ελεγκτικής
μας γνώμης.
Βάση για Γνώμη με Επιφύλαξη Από τον έλεγχο μας προέκυψαν τα εξής:
1) Κατά παρέκκλιση των λογιστικών αρχών που προβλέπονται από την Ελληνική Νομοθεσία (κωδ. Ν. 2190/1920 και ΕΓΛΣ) δεν σχηματίζετα ι πρόβλεψη για αποζημίωση προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία. Κατά την
31η Δεκεμβρίου 2012, το συνολικό ύψος της μη σχηματισθείσας πρόβλεψης ανέρχεται σε ευρώ 112.246,35 , με συνέπεια οι προβλέψεις να εμφανίζονται μειωμένες κατά 112.246,35 ευρώ, τα Ίδια Κεφάλαια να εμφανίζονται
αυξημένα κατά ευρώ 112.246,35 και τα αποτελέσματα χρήσης αυξημένα κατά 13.938,63 ευρώ.
2) Στις απαιτήσεις ( Λογ. Ενεργητικού Δ.ΙΙ ) περιλαμβάνονται και επισφαλείς απαιτήσεις συνολικού ύψους 542.000 ευρώ περίπου. Για τα υπόλοιπα αυτά, η εταιρεία σχημάτισε πρόβλεψη για πιθανές απώλειες από την μη
ρευστοποίηση τους ποσού ευρώ 167.105,37. Με βάση τον έλεγχό μας εκτιμούμε ότι η σχηματισθείσα από την εταιρία πρόβλεψη υπολείπεται κατά ευρώ 280.000 του ποσού που έπρεπε να έχει σχηματιστεί. Ο μη
σχηματισμός της απαιτούμενης πρόβλεψης συνιστά παρέκκλιση από τις λογιστικές αρχές που προβλέπονται από την Ελληνική Νομοθεσί α (κωδ. Ν. 2190/1920 και ΕΓΛΣ) με συνέπεια, η αξία των απαιτήσεων, και τα Ίδια
Κεφάλαια να εμφανίζονται αυξημένα κατά ευρώ 280.000 και τα αποτελέσματα της τρέχουσας και των προηγούμενων χρήσεων αυξημένα κατά 42.000 και 238.000 αντίστοιχα.
3) Οι φορολογικές υποχρεώσεις της Εταιρίας δεν έχουν εξεταστεί από τις φορολογικές αρχές για τις χρήσεις 2009 - 2010. Ως εκ τούτου τα φορολογικά αποτελέσματα της χρήσης αυτής δεν έχουν καταστεί οριστικά. Η
Εταιρία δεν έχει προβεί σε εκτίμηση των προσθέτων φόρων και των προσαυξήσεων που πιθανόν καταλογιστούν σε μελλοντικό φορολογι κό έλεγχο και δεν έχει σχηματίσει σχετική πρόβλεψη για αυτή την ενδεχόμενη
υποχρέωση. Από τον έλεγχό µας, δεν έχουμε αποκτήσει εύλογη διασφάλιση σχετικά µε την εκτίμηση του ύψους της πρόβλεψης που τυχόν απαιτείται.
Γνώμη με Επιφύλαξη Κατά τη γνώμη μας, εκτός από τις επιπτώσεις των θεμάτων που μνημονεύονται στην παράγραφο ‘Βάση για Γνώμη με Επιφύλαξη’, οι αν ωτέρω οικονομικές καταστάσεις παρουσιάζουν εύλογα, από κάθε
ουσιώδη άποψη, την οικονομική θέση της Εταιρείας « ΚΑΝΕΛΛΑΚΗΣ Α.Ε - ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ ΕΙΔΗ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗ », κατά την 31 Δεκεμβρίου 2012 και τη χρηματοοικονομική της επίδοση για τη χρήση που έληξε την
ημερομηνία αυτή σύμφωνα με τα Λογιστικά Πρότυπα που προδιαγράφονται από το Ελληνικό Γενικό Λογιστικό Σχέδιο και τις διατάξεις των άρθρων 42α έως και 43γ του κωδ.Ν. 2190/1920.
Αναφορά επί Άλλων Νομικών και Κανονιστικών θεμάτων α) Επαληθεύσαμε τη συμφωνία και την αντιστοίχηση του περιεχομένου της Έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου με τις ανωτέρω οικονομι κές καταστάσεις, στα
πλαίσια των οριζόμενων από τα άρθρα 43α και 37 του Κ.Ν. 2190/1920. β) Η προτεινόμενη μη διανομή μερίσματος από τα Κέρδη της Χρήσης 2012, πρέπει να εγκριθεί από τους Μετόχους της Εταιρείας, που ε κπροσωπούν το
70% τουλάχιστον του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.
Αθήνα, 4 Ιουνίου 2013
Ο Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής
Κωνσταντίνος Ι. Νιφορόπουλος
Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ. Ελεγκτή 16541
ΩΡΙΩΝ ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΛΟΓΙΣΤΕΣ ΑΕ
Ανεξάρτητο Μέλος της AGN International
Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ Εταιρείας: 146