καλές πρακτικές μετανάστριες απασχόλησης

Ε Ρ ΕΥ Ν Α Γ Ι Α ΤΟ
ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ
ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ
ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ
Ε Υ Ρ Ω Π Α Ϊ Κ Ο Y
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
P R O G R E S S
(ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ
ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ
VS/2009/0383)
ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΓΙΑ
καλές πρακτικές
ε
Π ΟΥ Ε ΦΑ Ρ Μ Ο Ζ Ο Ν ΤΑ Ι
Σ Τ Η Ν Λ Λ Α Δ Α Κ Α Ι Σ Ε
ΑΛΛΕΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ
ΧΩΡΕΣ ΚΑΙ ΑΦΟΡΟΥΝ
μετανάστριες
ς
ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ
απασχόληση
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ
ΜΗΤΡΩΟ ΦΟΡΕΩΝ
ΑΘΗΝΑ - ΜΑΪΟΣ 2010
Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών
Η καταγραφή των φορέων που ακολουθεί επικεντρώθηκε στις δράσεις και τα
προγράµµατα που υλοποιούν σε σχέση µε µετανάστες και µετανάστριες ανεξαρτήτως
του αν έχουν χαρακτηριστεί ως καλές πρακτικές ή όχι.. Στην καταγραφή αυτή
αποτυπώνεται η ταυτότητα του φορέα. Οι δράσεις οι οποίες αφορούν γενικότερες
οµάδες πληθυσµού δεν περιλαµβάνονται στην καταγραφή. Αντιθέτως σε ό,τι αφορά
τις συµπράξεις , το παρόν παράρτηµα καταγράφει µόνο την ταυτότητα του
συντονιστή εταίρου της κάθε σύµπραξης. Αναλυτικά οι συµπράξεις και τα έργα τους
έχουν καταγραφεί στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ µε τη λογική των υλοποιηµένων
προγραµµάτων.
1
Έρευνα Καλών Πρακτικών για τις µετανάστριες στον Τοµέα της Απασχόλησης
Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Α.Ε. ..........................................................................................3
ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ “COMMEDIA.NET” – ΙΚΤΥΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΩΝ
ΠΟΛΥΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ .........................................................................4
ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ DREAM – ΔΙΚΤΥΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΟΥ ΡΑΤΣΙΣΜΟΥ
ΚΑΙ ΤΗΣ ΞΕΝΟΦΟΒΙΑΣ ΣΤΑ ΜΜΕ ...........................................................................................5
ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ E-QUALITY ................................................................................6
ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ EMIGRANTS ΑGRO-JOBS ...........................................................7
ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ EQUAL-ΜΕΘΟΡΙΟΣ ..................................................................8
ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ IDEA .........................................................................................9
ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ ΓΙΑ ΙΣΕΣ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΣΤΟ
ΑΙΓΑΙΟ – MEVEL.................................................................................................................10
ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΣΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗ ...................11
ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ ΔΕΣΜOΣ-EQUALITY .................................................................12
ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΕΣ
ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΕΣ .....................................................................................................................13
ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ ΔΙΚΤΥΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΡΣΗ ΤΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ ΤΩΝ
ΓΥΝΑΙΚΩΝ (ΑΛΚΗΣΤΙΣ)........................................................................................................14
ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ ΔΙΚΤΥΟ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΤΗΣ ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΟΤΗΤΑΣ (ΙΩ) .........15
ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ ΕΝΔΥΝΑΜΩΣΗ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ ΚΑΙ
ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ...................................................................................16
ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ ΚΕΝΤΡΟ ΜΕΤΑΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΣ,
ΠΑΛΙΝΝΟΣΤΟΥΝΤΕΣ, ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ – HΦΑΙΣΤΟΣ ..................................................................17
ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ ΚΟΙΝΩΝ-ΟΙΚΟ.GR ....................................................................18
ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ ΞΕΝΙΟΣ ΔΙΑΣ ............................................................................19
ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ ΟΡΙΖΟΝΤΕΣ ..............................................................................20
ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ ΣΥΓΚΛΙΣΕΙΣ .............................................................................21
ANCE (ΔΙΚΤΥΟ ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΩΝ ΑΘΗΝΑΣ).................................................................22
«ΑΝΤΙΓΟΝΗ» ΚΕΝΤΡΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΡΑΤΣΙΣΜΟ, ΤΗΝ
ΟΙΚΟΛΟΓΙΑ, ΤΗΝ ΕΙΡΗΝΗ ΚΑΙ ΤΗ ΜΗ ΒΙΑ .............................................................................23
ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ Α.Ε. ............................................................24
ΑΡΣΙΣ – ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΝΕΩΝ ..........................................................25
ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ (ΕΚΚΑ) ....................................................26
ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΦΟΡΟΥΜ ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ ....................................................................................27
ΕΛΛΗΝΟΑΛΒΑΝΙΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΦΙΛΙΑΣ «ΣΩΚΡΑΤΗΣ» ....................................................28
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ .........................29
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΑΛΙΝΝΟΣΤΟΥΝΤΩΝ ΟΜΟΓΕΝΩΝ
«ΝΟΣΤΟΣ» ............................................................................................................................30
ΕΥΞΕΙΝΗ ΠΟΛΗ ....................................................................................................................31
ΚΕΚ ΙΝΕ/ΓΣΕΕ ...................................................................................................................33
ΚΕΝΤΡΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ ...................................34
ΚΕΝΤΡΟ ΓΥΝΑΙΚΕΙΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΩΝ (ΠΡΩΗΝ ΔΙΟΤΙΜΑ)....................................35
ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΩΝ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ (ΚΕΘΙ) ............................................................36
ΚΕΝΤΡΟ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΙΔΙΟΥ.................................................................37
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΕΩΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ (ΟΑΕΔ).....................................38
PRAKSIS MKO (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΙΑΤΡΙΚΗΣ
ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ) ......................................................................................................................40
ΧΕΝ ΕΛΛΑΔΟΣ ....................................................................................................................41
2
Έρευνα Καλών Πρακτικών για τις µετανάστριες στον Τοµέα της Απασχόλησης
Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών
ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Α.Ε.
Αρχάνες
70100 Ηράκλειο
Τηλ.
2810.753300, 752111
Fax
2810.753310, 752431
Email
[email protected]
Website http://www.anher.gr
Έργο: Τοπικό Κοινωνικό Κεφάλαιο.
Οµάδα-στόχος: Άτοµα µε Ειδικές Ανάγκες που επιθυµούν να αναλάβουν
επαγγελµατική δράση, αρχηγοί και µέλη µονογονεϊκών οικογενειών που χρήζουν
οικονοµικής βοήθειας ή βρίσκονται σε κατάσταση κοινωνικού αποκλεισµού, νέοι
κάτω των 28 ετών οι οποίοι θα αναλάβουν επαγγελµατική δραστηριότητα στην
ιδιαίτερη πατρίδα τους, µετανάστες µόνιµοι κάτοικοι της περιοχής που
αντιµετωπίζουν προβλήµατα κοινωνικής ενσωµάτωσης.
3
Έρευνα Καλών Πρακτικών για τις µετανάστριες στον Τοµέα της Απασχόλησης
Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών
ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ “COMMEDIA.NET” – ΔΙΚΤΥΟ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΩΝ ΠΟΛΥΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ
Συντονιστής Εταίρος: «Δήµητρα» Κέντρο Ενηµέρωσης και Επιµόρφωσης
Παλαιολόγου 19
41223 Λάρισα
Τηλ.
2410 554024
Fax
2410 554028
Email
[email protected]
Website http://www.commedia.net.gr
Έργο: “Com.Media” – Ανάπτυξη, Λειτουργία και Προώθηση των
Πολυπολιτισµικών Μέσων Ενηµέρωσης (Community Media).
Οµάδα-στόχος: Αιτούντες άσυλο, Μετανάστες – Παλιννοστούντες – Πρόσφυγες,
Ειδικές πολιτισµικές οµάδες – Ροµά.
4
Έρευνα Καλών Πρακτικών για τις µετανάστριες στον Τοµέα της Απασχόλησης
Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών
ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ DREAM – ΔΙΚΤΥΟ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΟΥ ΡΑΤΣΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΞΕΝΟΦΟΒΙΑΣ ΣΤΑ ΜΜΕ
Συντονιστής Εταίρος: «Δήµητρα» Κέντρο Ενηµέρωσης και Επιµόρφωσης
Παλαιολόγου 19
41223 Λάρισα
Τηλ.
2410 554026, 554027
Fax
2410 554028
Email
[email protected]
Website http://www.dream.net.gr
Έργο: DREAM – Δίκτυο για την καταπολέµηση του ρατσισµού και της ξενοφοβίας
στα ΜΜΕ.
Οµάδα-στόχος: Διαφορετικές φυλετικές οµάδες, Μετανάστες – Παλιννοστούντες –
Πρόσφυγες, Ειδικές πολιτισµικές οµάδες – Ροµά.
5
Έρευνα Καλών Πρακτικών για τις µετανάστριες στον Τοµέα της Απασχόλησης
Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών
ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ E-QUALITY
Συντονιστής Εταίρος: ΚΕΚ ΙΝΕ/ΓΣΕΕ
Εµµ. Μπενάκη 71α
10681 Αθήνα
Τηλ.
210 3327729, 210 3327756
Fax
210 3304452
Email
[email protected], [email protected]
Έργο: Ανάπτυξη Συστήµατος Ποιότητας των Υπηρεσιών Συµβουλευτικής
Στήριξης και Απασχόλησης.
Οµάδα-στόχος: Ευπαθείς κοινωνικά οµάδες: άνεργες γυναίκες, νέοι, µετανάστες,
Ροµά, κ.λπ.
6
Έρευνα Καλών Πρακτικών για τις µετανάστριες στον Τοµέα της Απασχόλησης
Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών
ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ EMIGRANTS ΑGRO-JOBS
Συντονιστής Εταίρος: Επιτροπή Ερευνών Α.Π.Θ.
Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο Θεσ/νίκης, Γεωπονική Σχολή, Τοµέας Αγροτικής
Οικονοµίας, Κτίριο Γεωπονοδασολογικής Σχολής, Πανεπιστηµιούπολη
541 24 Θεσσαλονίκη
Τηλ.
2310-998815, 2310-994283
Fax
2310-998815
Email
[email protected]
Website http://www.immigrants-jobs.gr/
Έργο: Απασχόληση οικονοµικών µεταναστών/στριών στον αγροτικό τοµέα µέσα
από την απόκτηση επαγγελµατικών προσόντων/δεξιοτήτων και δοµών υποστήριξης.
Οµάδα-στόχος: Μετανάστες – Παλιννοστούντες – Πρόσφυγες.
7
Έρευνα Καλών Πρακτικών για τις µετανάστριες στον Τοµέα της Απασχόλησης
Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών
ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ EQUAL-ΜΕΘΟΡΙΟΣ
Συντονιστής Εταίρος: Ι.Μ.Ο.Α. (Ινστιτούτο Μελετών Οργάνωσης & Ανάπτυξης)
Λεωφ.Καραµανλή 51
53100 Φλώρινα
Τηλ.
23850 45696
Email
[email protected]
Έργο: Ολοκληρωµένη Παρέµβαση Ανάπτυξης και Στήριξης της Επιχειρηµατικότητας Ειδικών Κοινωνικών και Ευπαθών Οµάδων σε αποµακρυσµένες περιοχές.
Οµάδα-στόχος: Γυναίκες, Μετανάστες – Παλιννοστούντες – Πρόσφυγες.
8
Έρευνα Καλών Πρακτικών για τις µετανάστριες στον Τοµέα της Απασχόλησης
Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών
ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ IDEA
Συντονιστής Εταίρος: Περιφέρεια Πελοποννήσου
Τέρµα Ερυθρού Σταυρού
22100 Τρίπολη
Τηλ.
2710 221163, 234713
Email
[email protected], [email protected]
Έργο: Βελτίωση και Ανάπτυξη της Συνείδησης για την Απασχόληση στην Πελοπόννησο.
Οµάδα-στόχος: Ανεργοι, Νέοι άνεργοι, Ατοµα µε αναπηρία, Μετανάστες – Παλιννοστούντες – Πρόσφυγες, Ειδικές πολιτισµικές οµάδες – Ροµά, Εργαζόµενοι.
9
Έρευνα Καλών Πρακτικών για τις µετανάστριες στον Τοµέα της Απασχόλησης
Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών
ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ ΓΙΑ ΙΣΕΣ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΤΩΝ
ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΣΤΟ ΑΙΓΑΙΟ – MEVEL
Συντονιστής Εταίρος: Κ.Ε.Κ Τεχνική Εκπαιδευτική ΕΠΕ
Αβέρωφ 34 Α
142 32 N. Ιωνία
Τηλ.
210 2587387
Fax
210 2587385
Email
[email protected]
Website http://www.techniki-ekp.gr
Έργο: Γυναίκες, Απασχόληση και Τοπική Οικονοµία στο Αιγαίο.
Οµάδα-στόχος: Γυναίκες αφανώς εργαζόµενες, άνεργες, εργαζόµενες στον ιδιωτικό
και δηµόσιο τοµέα, γυναίκες επιχειρηµατίες και µετανάστριες.
10
Έρευνα Καλών Πρακτικών για τις µετανάστριες στον Τοµέα της Απασχόλησης
Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών
ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΣΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ
ΣΥΝΟΧΗ
Συντονιστής Εταίρος: Αθηναϊκό Πρακτορείο Ειδήσεων
Τσόχα 36
11521 Αθήνα
Τηλ.
210-6400577, 210-6405811
Email
[email protected]
Website http://www.xenophilia.gr
Έργο: Forum για την Κοινωνική Συνοχή.
Οµάδα-στόχος: Μετανάστες – Παλιννοστούντες – Πρόσφυγες.
11
Έρευνα Καλών Πρακτικών για τις µετανάστριες στον Τοµέα της Απασχόλησης
Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών
ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ ΔΕΣΜOΣ-EQUALITY
Συντονιστής Εταίρος: Εύξεινη Πόλη
Σωτήρη Πέτρουλα 3
13341 Άνω Λιόσια
Τηλ.
210 2486041-5
Fax
210 2486046
Email
[email protected]
Website http://www.e-quality.gr/
Έργο: Δεσµός-Equality.
Οµάδα-στόχος: Νέοι χωρίς προυπηρεσία, Άνεργοι, Νέοι άνεργοι, Αποφυλακισµένοι,
Άτοµα µε γλωσσικές, πολιτισµικές και θρησκευτικές διαφοροποιήσεις, Γυναίκες,
Μετανάστες – Παλιννοστούντες – Πρόσφυγες, Άτοµα µεγαλύτερης ηλικίας, Εργαζόµενοι.
12
Έρευνα Καλών Πρακτικών για τις µετανάστριες στον Τοµέα της Απασχόλησης
Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών
ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΕΣ
Συντονιστής Εταίρος: ΙΟΒΕ (Ίδρυµα Οικονοµικών και Βιοµηχανικών Ερευνών)
Τσάµη Καρατάση 11
11742 Αθήνα
Τηλ.
210 9211200-10
Fax
210 9233977
Email
[email protected]
Website http://www.iobe.gr
Έργο: Εφαρµογή νέων µεθόδων εργασίας σε πολιτισµικά διαφοροποιηµένες
οµάδες: Έξυπνη προσαρµογή των επιχειρήσεων και βελτίωση των δεξιοτήτων των
γυναικών µεταναστριών.
Οµάδα-στόχος: Γυναίκες, Εργαζόµενοι.
13
Έρευνα Καλών Πρακτικών για τις µετανάστριες στον Τοµέα της Απασχόλησης
Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών
ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ ΔΙΚΤΥΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΡΣΗ ΤΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ
ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ (ΑΛΚΗΣΤΙΣ)
Συντονιστής Εταίρος: Ευρωπαϊκός Επιχειρησιακός Όµιλος Α.Ε. (EEO Group A.E.)
Αγ. Κωνσταντίνου 74A
16346 Ηλιούπολη
Τηλ.
210-9769560
Fax
210-9705762
Email
[email protected]
Website http://www.eeogroup.gr
Έργο: Άλκηστις.
Οµάδα-στόχος: Θύµατα ενδοοικογενειακής βίας, Θύµατα διεθνικής σωµατεµπορίας–
trafficking, Αρχηγοί µονογονεϊκών οικογενειών, Άτοµα που αντιµετωπίζουν προβλήµατα συνδυασµού οικογενειακής και επαγγελµατικής ζωής, Μετανάστες – Παλιννοστούντες – Πρόσφυγες.
14
Έρευνα Καλών Πρακτικών για τις µετανάστριες στον Τοµέα της Απασχόλησης
Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών
ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ ΔΙΚΤΥΟ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΤΗΣ
ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΟΤΗΤΑΣ (ΙΩ)
Συντονιστής Εταίρος: Ολυµπιακή Εκπαιδευτική και Αναπτυξιακή Ε.Π.Ε.
Ρήγα Φεραίου 113 (Πάροδος Forum)
27100 Πύργος
Τηλ.
26210 40200
Fax
26210 40210
Email:
[email protected]
Έργο: Δηµιουργία Προτύπων για την Ανάπτυξη της Διαπολιτισµικότητας.
Οµάδα-στόχος: Αιτούντες άσυλο, Μετανάστες – Παλιννοστούντες – Πρόσφυγες.
15
Έρευνα Καλών Πρακτικών για τις µετανάστριες στον Τοµέα της Απασχόλησης
Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών
ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ ΕΝΔΥΝΑΜΩΣΗ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
Συντονιστής Εταίρος: ΚΕΚ ΙΝΕ/ΓΣΕΕ
Εµµ. Μπενάκη 71α
10681 Αθήνα
Τηλ.
210 3327729, 210 3327756
Fax
210 3304452
Email
[email protected]
Website http://www.equal-ine-kek.gr
Έργο: Δηµιουργία Προτύπων για την Ανάπτυξη της Διαπολιτισµικότητας.
Οµάδα-στόχος: Αιτούντες άσυλο, Μετανάστες – Παλιννοστούντες – Πρόσφυγες.
16
Έρευνα Καλών Πρακτικών για τις µετανάστριες στον Τοµέα της Απασχόλησης
Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών
ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ ΚΕΝΤΡΟ ΜΕΤΑΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΓΙΑ
ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΣ, ΠΑΛΙΝΝΟΣΤΟΥΝΤΕΣ, ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ – HΦΑΙΣΤΟΣ
Συντονιστής εταίρος: Διεθνής Οργανισµός Μεταναστεύσεως (ΔΟΜ)
Δωδεκανήσου 6
17456 Άλιµος
Τηλ.
210-9919040
Email
[email protected]
Έργο: Κέντρο Μεταπληροφόρησης και Ανάδειξης Τεχνικών Δεξιοτήτων για
Μετανάστες, Παλιννοστούντες, Πρόσφυγες.
Οµάδα-στόχος: Μετανάστες – Παλιννοστούντες – Πρόσφυγες.
17
Έρευνα Καλών Πρακτικών για τις µετανάστριες στον Τοµέα της Απασχόλησης
Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών
ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ ΚΟΙΝΩΝ-ΟΙΚΟ.GR
Συντονιστής Εταίρος: EOMMEX
Ξενίας 16
11528 Αθήνα
Τηλ.
210 7491 235
Email
[email protected]
Έργο: Κοινωνική οικονοµία στην Ελλάδα: Πλαίσιο, πιλοτικές δοκιµές και δοµές
στήριξης.
Οµάδα-στόχος: Γυναίκες, Ατοµα µε αναπηρία, Μετανάστες – Παλιννοστούντες –
Πρόσφυγες.
18
Έρευνα Καλών Πρακτικών για τις µετανάστριες στον Τοµέα της Απασχόλησης
Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών
ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ ΞΕΝΙΟΣ ΔΙΑΣ
Συντονιστής Εταίρος: ΚΕΚ Ευκλείδης
Λιοσίων 117 Πλατεία Αττικής
10440 Αθήνα
Τηλ.
210-8230100, 210-8233522
Email
[email protected]
Έργο: Οι Διαστάσεις της Ξενοφοβίας και η Προώθηση πολυπολιτισµικών
προτύπων.
Οµάδα-στόχος: Μετανάστες – Παλιννοστούντες – Πρόσφυγες.
19
Έρευνα Καλών Πρακτικών για τις µετανάστριες στον Τοµέα της Απασχόλησης
Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών
ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ ΟΡΙΖΟΝΤΕΣ
Συντονιστής Εταίρος: ΚΕΚ Ακµή
Λεωφόρος Βουλιαγµένης 337
16346, Ηλιούπολη
Τηλ.
210 9769510-11
Fax
210 9769562
Email
[email protected]
Έργο: Ορίζοντες: Δράσεις Εργασιακής και Κοινωνικής Ενσωµάτωσης.
20
Έρευνα Καλών Πρακτικών για τις µετανάστριες στον Τοµέα της Απασχόλησης
Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών
ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ ΣΥΓΚΛΙΣΕΙΣ
Συντονιστής Εταίρος: Ελληνική Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης
(ΕΕΤΑΑ) Α.Ε.
Μυλλέρου 73-77
10436 Αθήνα
Τηλ.
210 5214600
Fax
210 5214666
Email
[email protected]
Website http://www.eetaa.gr/
Έργο: Καινοτόµες πολιτικές απασχόλησης και κοινωνικής πολιτικής σε τοπικό
επίπεδο. Η Τοπική Αυτοδιοίκηση ως συµπληρωµατικός µηχανισµός ενεργών πολιτικών απασχόλησης και κοινωνικής πολιτικής.
Οµάδα-στόχος: Ευπαθείς κοινωνικές οµάδες.
21
Έρευνα Καλών Πρακτικών για τις µετανάστριες στον Τοµέα της Απασχόλησης
Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών
ANCE (ΔΙΚΤΥΟ ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΩΝ ΑΘΗΝΑΣ)
Μιαούλη 15Α
10554 Αθήνα
Τηλ.
210 8215343
Fax
210 8215044
Email
[email protected]
Website http://www.ance-hellas.org/
Έργο: Δηµιουργική απασχόληση και ενεργός συµµετοχή γυναικών µεταναστριών
δια µέσου της σύγχρονης τεχνολογίας.
Οµάδα-στόχος: Μετανάστριες του Δήµου Αθηναίων.
22
Έρευνα Καλών Πρακτικών για τις µετανάστριες στον Τοµέα της Απασχόλησης
Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών
«ΑΝΤΙΓΟΝΗ» ΚΕΝΤΡΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ
ΡΑΤΣΙΣΜΟ, ΤΗΝ ΟΙΚΟΛΟΓΙΑ, ΤΗΝ ΕΙΡΗΝΗ ΚΑΙ ΤΗ ΜΗ ΒΙΑ
Φιλίππου 51,
ΤΚ 54631 Θεσσαλονίκη
τηλ. +302310 285688
Φαξ: +30 2310222503
Αθήνα: Καµελίων 26, ΤΚ 15452 Π. Ψυχικό
e-mail: [email protected]
website: www.antigone.gr
Έργο: Προώθηση της κατάρτισης και της ένταξης του µετανάστη στην αγορά
εργασίας.
Οµάδα-στόχος: Μετανάστες του Δήµου Αθηναίων.
Έργο: Pre-Qualification for Migrant Women in the Health and Care Sector” and
“PreQual Steps- European Dimensions within the Intercultural qualification for
migrant women entering the health and care sector
Οµάδα-στόχος: Γυναίκες µετανάστριες
Έργο: Τράπεζες και και χρηµατο-πιστωτικοί οργανισµοί για την ένταξη των
µεταναστών και των προσφύγων (INVIP)
Οµάδα-στόχος: Μετανάστες και πρόσφυγες
Έργο: Κοινωνική Ένταξη Μεταναστριών Οικιακών Βοηθών: Στρατηγικές για
απασχόληση και συµµετοχή στα κοινά (ΙΝΤΙ)
Οµάδα-στόχος: Γυναίκες µετανάστριες οικιακοί βοηθοί
Έργο: Προαγωγή της κατάρτισης και της ενσωµάτωσης των µεταναστών στη
αγορά εργασίας
Οµάδα-στόχος: Μετανάστες
23
Έρευνα Καλών Πρακτικών για τις µετανάστριες στον Τοµέα της Απασχόλησης
Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών
ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ Α.Ε.
Λεωνίδου 16
10437 Αθήνα
Τηλ:
2105201611
Fax:
2105222743
E-mail:
[email protected]
Website http://www.aeda.gr
Έργο: Εκµάθηση Ελληνικής Γλώσσας και Ιστορίας σε Μητέρες Μετανάστριες
(Συντονιστής Εταίρος).
Οµάδα-στόχος: Μετανάστριες µητέρες.
Έργο: Forum για την Κοινωνική Συνοχή (Μέλος της Αναπτυξιακής Σύµπραξης).
Οµάδα-στόχος: Μετανάστες – Παλιννοστούντες – Πρόσφυγες.
Έργο: “Com.Media” – Ανάπτυξη, Λειτουργία και Προώθηση των Πολυπολιτισµικών Μέσων Ενηµέρωσης (Community Media) (Μέλος της Αναπτυξιακής
Σύµπραξης).
Οµάδα-στόχος: Αιτούντες άσυλο, Μετανάστες – Παλιννοστούντες – Πρόσφυγες,
Ειδικές πολιτισµικές οµάδες – Ροµά.
Έργο: Κοινωνική οικονοµία στην Ελλάδα: Πλαίσιο, πιλοτικές δοκιµές και δοµές
στήριξης (Μέλος της Αναπτυξιακής Σύµπραξης).
Οµάδα-στόχος: Γυναίκες, Ατοµα µε αναπηρία, Μετανάστες – Παλιννοστούντες –
Πρόσφυγες.
24
Έρευνα Καλών Πρακτικών για τις µετανάστριες στον Τοµέα της Απασχόλησης
Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών
ΑΡΣΙΣ – ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΝΕΩΝ
Δεριγνύ 28
10434 Αθήνα
Τηλ.
210 8259880
Email
[email protected]
Webmail http://www.arsis.gr
Έργο: συνΑΝΑΠΤΥΞΗ – Ολοκληρωµένη Παρέµβαση για Μετανάστες/ριες.
Οµάδα-στόχος: Μετανάστες και οι οικογένειές τους.
Έργο: “Com.Media” – Ανάπτυξη, Λειτουργία και Προώθηση των Πολυπολιτισµικών Μέσων Ενηµέρωσης (Community Media) (Μέλος της Αναπτυξιακής
Σύµπραξης).
Οµάδα-στόχος: Αιτούντες άσυλο, Μετανάστες – Παλιννοστούντες – Πρόσφυγες,
Ειδικές πολιτισµικές οµάδες – Ροµά.
Έργο: συνΠΡΑΞΙΣ – Συνεργασία για την Απασχόληση (Μέλος της Αναπτυξιακής
Σύµπραξης).
Οµάδα-στόχος: Άνεργοι.
Δράση: Πρόγραµµα διδασκαλίας της ελληνικής γλώσσας σε αλλοδαπούς,
µετανάστες και πρόσφυγες.
Οι εκπαιδευόµενοι παραπέµπονται στο Διδασκαλείο Νέας Ελληνικής της
Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστηµίου Αθηνών για να λάβουν πιστοποίηση
γλωσσοµάθειας.
Δράση: Πρόγραµµα «Batane NOW θα πει Νέα Πατρίδα».
Δηµιουργία οµάδων ελλήνων και µεταναστών µε στόχο την πολιτιστική ανταλλαγή
και δηµιουρία καλλιτεχνικών γεγονότων µέσα από τη χρήση της φωτογραφίας.
Δηµιουργία εργαστηρίου εκµάθησης ελληνικών για µετανάστες. Λειτουργία
εργαστηρίου ανάπτυξης βασικών κοινωνικών και προσωπικών δεξιοτήτων.
25
Έρευνα Καλών Πρακτικών για τις µετανάστριες στον Τοµέα της Απασχόλησης
Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών
ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ (ΕΚΚΑ)
Βασ. Σοφίας 135 & Ζαχάρωφ
11521 Αθήνα
Τηλ.
213 2039765
Fax
213 2039763
Website http://www.ekka.org.gr/
Το Εθνικό Κέντρο Κοινωνικής Αλληλεγγύης (Ε.Κ.Κ.Α.) είναι Ν.Π.Δ.Δ. µε έδρα την
Αθήνα εποπτευόµενο από το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.
Συστήθηκε µε το άρθρο 6 του Ν.3106/2003 µε τον τίτλο Εθνικό Κέντρο Άµεσης
Κοινωνικής Βοήθειας(Ε.Κ.Α.Κ.Β.) και µετονοµάσθηκε σε Ε.Κ.Κ.Α. µε το άρθρο 20 του
νόµου 3402/2005.Διοικείται από πενταµελές Διοικητικό Συµβούλιο. Με το Π.Δ.
22/2006 καθορίζονται τα θέµατα του Οργανισµού του Ε.Κ.Κ.Α.
26
Έρευνα Καλών Πρακτικών για τις µετανάστριες στον Τοµέα της Απασχόλησης
Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών
ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΦΟΡΟΥΜ ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ
Φερρών 18, Πλ. Βικτωρίας
10434 Αθήνα
Τηλ.
210 8216611, 8232446
Email
[email protected]
Website http://www.migrant.gr
Δράση: Αντιρατσιστικό Φεστιβάλ
Υποδοµή: Κέντρο Ενηµέρωσης Μεταναστών και Προσφύγων
27
Έρευνα Καλών Πρακτικών για τις µετανάστριες στον Τοµέα της Απασχόλησης
Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών
ΕΛΛΗΝΟΑΛΒΑΝΙΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΦΙΛΙΑΣ «ΣΩΚΡΑΤΗΣ»
Καποδιστρίου 38
10432 Αθήνα
Τηλ.
210 5245106
Email
[email protected]
Website http://www.diavatirio.net
Υποδοµή: Γραφείο στήριξης µεταναστών
Δράση: Ηλεκτρονικός νοµικός οδηγός για θέµατα µεταναστών
Δράση: Δίκτυο δικηγόρων σε πολλές πόλεις της Ελλάδας για την παροχή νοµικής
βοήθειας σε µετανάστες
28
Έρευνα Καλών Πρακτικών για τις µετανάστριες στον Τοµέα της Απασχόλησης
Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗ ΚΑΙ
ΑΝΑΠΤΥΞΗ
Φειδίου 18
10678 Αθήνα
Τηλ.
210 3303060
Email
[email protected]
Έργο: Πέντε Σχέδια Δράσης µε στόχο την προσέλκυση στην απασχόληση ευπαθών
κοινωνικών οµάδων, όπως άνεργοι, γυναίκες, µετανάστες.
Οµάδα-στόχος: Άνεργοι, γυναίκες, µετανάστες.
Έργο: Τρία Σχέδια Δράσης µε στόχο την προσέλκυση στην απασχόληση ευπαθών
κοινωνικών οµάδων, όπως άνεργοι, γυναίκες, µετανάστες.
Οµάδα-στόχος: Άνεργοι, γυναίκες, µετανάστες.
29
Έρευνα Καλών Πρακτικών για τις µετανάστριες στον Τοµέα της Απασχόλησης
Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ
ΠΑΛΙΝΝΟΣΤΟΥΝΤΩΝ ΟΜΟΓΕΝΩΝ «ΝΟΣΤΟΣ»
Μετσόβου & Νοταρά
10683 Αθήνα
Τηλ.
210 8815310, 210 5225486
Fax
210 5221950
Email
[email protected]
Website http://www.nostos.org.gr
Έργο: συνΑΝΑΠΤΥΞΗ – Ολοκληρωµένη Παρέµβαση για Μετανάστες/ριες.
Οµάδα-στόχος: Μετανάστες και οι οικογένειές τους.
Έργο: συνΠΡΑΞΙΣ – Συνεργασία για την Απασχόληση (Συντονιστής Εταίρος).
Οµάδα-στόχος: Άνεργοι.
Έργο: Κέντρο Μεταπληροφόρησης και Ανάδειξης Τεχνικών Δεξιοτήτων για
Μετανάστες, Παλιννοστούντες, Πρόσφυγες (Μέλος της Αναπτυξιακής Σύµπραξης)
Οµάδα-στόχος: Μετανάστες – Παλιννοστούντες – Πρόσφυγες.
Έργο: Δεσµός-Equality (Μέλος της Αναπτυξιακής Σύµπραξης).
Οµάδα-στόχος: Νέοι χωρίς προυπηρεσία, Άνεργοι, Νέοι άνεργοι, Αποφυλακισµένοι,
Άτοµα µε γλωσσικές, πολιτισµικές και θρησκευτικές διαφοροποιήσεις, Γυναίκες,
Μετανάστες – Παλιννοστούντες – Πρόσφυγες, Άτοµα µεγαλύτερης ηλικίας, Εργαζόµενοι.
Έργο: DREAM – Δίκτυο για την καταπολέµηση του ρατσισµού και της ξενοφοβίας
στα ΜΜΕ (Μέλος της Αναπτυξιακής Σύµπραξης).
Οµάδα-στόχος: Διαφορετικές φυλετικές οµάδες, Μετανάστες – Παλιννοστούντες –
Πρόσφυγες, Ειδικές πολιτισµικές οµάδες – Ροµά.
Έργο: Ορίζοντες: Δράσεις Εργασιακής και Κοινωνικής Ενσωµάτωσης (Μέλος της
Αναπτυξιακής Σύµπραξης).
30
Έρευνα Καλών Πρακτικών για τις µετανάστριες στον Τοµέα της Απασχόλησης
Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών
ΕΥΞΕΙΝΗ ΠΟΛΗ
Σωτήρη Πέτρουλα 3
13341 Άνω Λιόσια
Τηλ.
210 2486041-5
Fax
210 2486046
Email
[email protected]
Website http://www.efxini.gr
Έργο: Δεσµός-Equality (Συντονιστής Εταίρος).
Οµάδα-στόχος: Νέοι χωρίς προυπηρεσία, Άνεργοι, Νέοι άνεργοι, Αποφυλακισµένοι,
Άτοµα µε γλωσσικές, πολιτισµικές και θρησκευτικές διαφοροποιήσεις, Γυναίκες,
Μετανάστες – Παλιννοστούντες – Πρόσφυγες, Άτοµα µεγαλύτερης ηλικίας, Εργαζόµενοι.
Έργο: Κέντρο Μεταπληροφόρησης και Ανάδειξης Τεχνικών Δεξιοτήτων για
Μετανάστες, Παλιννοστούντες, Πρόσφυγες (Μέλος της Αναπτυξιακής Σύµπραξης).
Οµάδα-στόχος: Μετανάστες – Παλιννοστούντες – Πρόσφυγες.
Έργο: Οι Διαστάσεις της Ξενοφοβίας και η Προώθηση Πολυπολιτισµικών
Προτύπων (Μέλος της Αναπτυξιακής Σύµπραξης).
Οµάδα-στόχος: Μετανάστες – Παλιννοστούντες – Πρόσφυγες.
Έργο: συνΠΡΑΞΙΣ – Συνεργασία για την Απασχόληση (Μέλος της Αναπτυξιακής
Σύµπραξης).
Οµάδα-στόχος: Άνεργοι.
Έργο: Σχέδια Δράσης Επιχειρείν και Ορίζοντες.
Οµάδα-στόχος: Γυναίκες επιχειρηµατίες.
Έργο: Σχέδια Δράσης Τεχνο-εργασία, Πρόσβαση και Ένταξη.
Οµάδα-στόχος: Άνεργοι, άτοµα ευπαθών κοινωνικά οµάδων.
31
Έρευνα Καλών Πρακτικών για τις µετανάστριες στον Τοµέα της Απασχόλησης
Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών
Έργο: Σχέδια Δράσης Ηγεµόνη και Εκάτη.
Οµάδα-στόχος: Γυναίκες επιχειρηµατίες.
Έργο: Σχέδια Δράσης Διαδροµή, Πύλη, Συνσχεδιάζοντας και ΣΥΝδραση.
Οµάδα-στόχος: Ευπαθείς κοινωνικές οµάδες.
Έργο: Σχέδια Δράσης Διαδροµή ΙΙ, Πολυµορφία, Πύλη ΙΙ και Συνσχεδιάζοντας ΙΙ.
Οµάδα-στόχος: Άτοµα µε Αναπηρίες, Παλιννοστούντες, Μετανάστες, Ειδικές Πολιτισµικές Οµάδες, Ειδικές Κατηγορίες Γυναικών που απειλούνται µε Κοινωνικό Αποκλεισµό, Μακροχρόνια άνεργοι άνω των 45, Λοιπές Κατηγορίες Ανέργων που απειλούνται µε αποκλεισµό από την αγορά εργασίας.
Έργο: Όριο.
Οµάδα-στόχος: Άνεργοι, Άνεργοι ευπαθών κοινωνικά οµάδων.
Έργο: Φθιωτική Πρωτοβουλία Απασχόλησης.
Οµάδα-στόχος: Άνεργοι, Άνεργοι ευπαθών κοινωνικά οµάδων.
Έργο: Δράση Δικτύωσης Επιχειρησιακού Σχεδίου Ολοκληρωµένης Αστικής
Ανάπτυξης σε Τοπικές Ζώνες Μικρής Κλίµακας για το Δήµο Λαµιέων.
Οµάδα-στόχος: Άνεργοι, Άνεργοι ευπαθών κοινωνικά οµάδων.
Έργο: Σχέδιο Ολοκληρωµένης Παρέµβασης: «Σύνδεσµος για την Αναβάθµιση και
την Προώθηση στην Απασχόληση του Εργατικού Δυναµικού» (Τελικός
δικαιούχος).
Οµάδα-στόχος: Άνεργοι, άτοµα ευπαθών κοινωνικά οµάδων (Μετανάστες, Τσιγγάνοι, Νέοι άνεργοι έως 25 ετών).
Έργο: Vocational training for integration of non-EU nationals.
Οµάδα-στόχος: Μετανάστες από χώρες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης.
32
Έρευνα Καλών Πρακτικών για τις µετανάστριες στον Τοµέα της Απασχόλησης
Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών
ΚΕΚ ΙΝΕ/ΓΣΕΕ
Εµ. Μπενάκη 71Α
10681 Αθήνα
Τηλ.
210 3327710-11
Fax
210 3304452
Website http://www.inegsee.gr
Έργο: Ανάπτυξη Συστήµατος Ποιότητας των Υπηρεσιών Συµβουλευτικής
Στήριξης και Απασχόλησης (Συντονιστής εταίρος).
Οµάδα-στόχος: Ευπαθείς κοινωνικά οµάδες: άνεργες γυναίκες, νέοι, µετανάστες,
Ροµά, κλπ.
Έργο: Παρατηρητήριο και δίκτυο δοµών για την ενδυνάµωση των οικονοµικών
µεταναστών στην αγορά εργασίας (Συντονιστής εταίρος).
Οµάδα-στόχος: Μετανάστες – Παλιννοστούντες – Πρόσφυγες.
Έργο: Βελτίωση και Ανάπτυξη της Συνείδησης για την Απασχόληση στην Πελοπόννησο (Μέλος της Αναπτυξιακής Σύµπραξης).
Οµάδα-στόχος: Ανεργοι, Νέοι άνεργοι, Ατοµα µε αναπηρία, Μετανάστες – Παλιννοστούντες – Πρόσφυγες, Ειδικές πολιτισµικές οµάδες – Ροµά, Εργαζόµενοι.
33
Έρευνα Καλών Πρακτικών για τις µετανάστριες στον Τοµέα της Απασχόλησης
Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών
ΚΕΝΤΡΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ
Ικαρίας 14
14231 Ν. Ιωνία
Τηλ.
210 2754050
Fax
210 2710960
Email
[email protected]
Website http://www.europers.org
Έργο: Εφαρµογή νέων µεθόδων εργασίας σε πολιτισµικά διαφοροποιηµένες
οµάδες: Έξυπνη προσαρµογή των επιχειρήσεων και βελτίωση των δεξιοτήτων των
γυναικών µεταναστριών (Μέλος της Αναπτυξιακής Σύµπραξης).
Οµάδα-στόχος: Γυναίκες, Εργαζόµενοι.
Έργο: Κέντρο Μεταπληροφόρησης και Ανάδειξης Τεχνικών Δεξιοτήτων για
Μετανάστες, Παλιννοστούντες, Πρόσφυγες (Μέλος της Αναπτυξιακής Σύµπραξης).
Οµάδα-στόχος: Μετανάστες – Παλιννοστούντες – Πρόσφυγες.
Έργο: Σχέδιο Δράσης Προώθηση της απασχολησιµότητας των µεταναστών µε
βάση το δίκαιο εµπόριο και την κοινωνική ευθύνη.
Οµάδα-στόχος: Μετανάστες.
34
Έρευνα Καλών Πρακτικών για τις µετανάστριες στον Τοµέα της Απασχόλησης
Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών
ΚΕΝΤΡΟ ΓΥΝΑΙΚΕΙΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΩΝ (ΠΡΩΗΝ ΔΙΟΤΙΜΑ)
Νίκης 24
10557 Αθήνα
Τηλ.
210- 3244380
Fax
210- 3227706
Email
[email protected]
Website http://www.genderissues.org.gr/
Έργο: Ανάπτυξη Συστήµατος Ποιότητας των Υπηρεσιών Συµβουλευτικής
Στήριξης και Απασχόλησης (Μέλος της Αναπτυξιακής Σύµπραξης).
Οµάδα-στόχος: Ευπαθείς κοινωνικά οµάδες: άνεργες γυναίκες, νέοι, µετανάστες,
Ροµά, κ.λπ.
Έργο: Γυναίκες, Απασχόληση και Τοπική Οικονοµία στο Αιγαίο (Μέλος της
Αναπτυξιακής Σύµπραξης).
Οµάδα-στόχος: Γυναίκες αφανώς εργαζόµενες, άνεργες, εργαζόµενες στον ιδιωτικό
και δηµόσιο τοµέα, γυναίκες επιχειρηµατίες και µετανάστριες.
Έργο: συνΠΡΑΞΙΣ – Συνεργασία για την Απασχόληση (Μέλος της Αναπτυξιακής
Σύµπραξης).
Οµάδα-στόχος: Άνεργοι.
Έργο: Σχέδιο Δράσης Νίκη.
Οµάδα-στόχος: Γυναίκες µετανάστριες, Παλιννοστούσες, Θύµατα trafficking.
Έργο: Αλληλεγγύη Γυναικών.
Οµάδα-στόχος: Γυναίκες αργχηγοί µονογονεϊκών οικογενειών, Μακροχρόνια άνεργες γυναίκες άνω των 45 ετών, Μετανάστριες/θύµατα trafficking, Παλιννοστούσες/οµογενείς από την Αλβανία.
35
Έρευνα Καλών Πρακτικών για τις µετανάστριες στον Τοµέα της Απασχόλησης
Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών
ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΩΝ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ (ΚΕΘΙ)
Χαρ. Τρικούπη 51 & Βαλτετσίου
10681 Αθήνα
Tηλ.
210 3898000
Fax
210 3898079
Email
[email protected]
Website http://www.kethi.gr
Έργο: Παρατηρητήριο και δίκτυο δοµών για την ενδυνάµωση των οικονοµικών
µεταναστών στην αγορά εργασίας (Μέλος της Αναπτυξιακής Σύµπραξης).
Οµάδα-στόχος: Μετανάστες – Παλιννοστούντες – Πρόσφυγες.
Έργο: Ανάπτυξη Συστήµατος Ποιότητας των Υπηρεσιών Συµβουλευτικής
Στήριξης και Απασχόλησης (Μέλος της Αναπτυξιακής Σύµπραξης).
Οµάδα-στόχος: Ευπαθείς κοινωνικά οµάδες: άνεργες γυναίκες, νέοι, µετανάστες,
Ροµά, κλπ.
Έργο: Σχέδιο Δράσης Ισοκρατία (Επιστηµονικός Σύµβουλος).
Οµάδα-στόχος: Γυναίκες εργαζόµενες και άνεργες (περιλαµβάνονταν και µετανάστριες) από όλη την Περιφέρεια Κρήτης.
Έργο: Ίσες Δυνατότητες – Ίσες Ευκαιρίες.
Οµάδα-στόχος: Μακροχρόνια άνεργες, µετανάστριες, αρχηγοί µονογονεϊκών οικογενειών, πρώην χρήστριες.
36
Έρευνα Καλών Πρακτικών για τις µετανάστριες στον Τοµέα της Απασχόλησης
Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών
ΚΕΝΤΡΟ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΙΔΙΟΥ
Σκουφά 75
10680 Αθήνα
Τηλ.
210 3637547
Email
[email protected]
Website http://www.kmop.gr
Έργο: Ορίζοντες: Δράσεις Εργασιακής και Κοινωνικής Ενσωµάτωσης (Μέλος της
Αναπτυξιακής Σύµπραξης).
Έργο: Κοινωνική οικονοµία στην Ελλάδα: Πλαίσιο, πιλοτικές δοκιµές και δοµές
στήριξης (Μέλος της Αναπτυξιακής Σύµπραξης).
Οµάδα-στόχος: Γυναίκες, Ατοµα µε αναπηρία, Μετανάστες – Παλιννοστούντες –
Πρόσφυγες.
Έργο: Άλκηστις (Μέλος της Αναπτυξιακής Σύµπραξης).
Οµάδα-στόχος: Θύµατα ενδοοικογενειακής βίας, Θύµατα διεθνικής σωµατεµπορίας–
trafficking, Αρχηγοί µονογονεϊκών οικογενειών, Άτοµα που αντιµετωπίζουν προβλήµατα συνδυασµού οικογενειακής και επαγγελµατικής ζωής, Μετανάστες – Παλιννοστούντες – Πρόσφυγες.
Έργο: Ίσες Δυνατότητες – Ίσες Ευκαιρίες.
Οµάδα-στόχος: Μακροχρόνια άνεργες, µετανάστριες, αρχηγοί µονογονεϊκών οικογενειών, πρώην χρήστριες.
37
Έρευνα Καλών Πρακτικών για τις µετανάστριες στον Τοµέα της Απασχόλησης
Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΕΩΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ (ΟΑΕΔ)
Εθν. Αντιστάσεως 8
17456 Άλιµος
Τηλ.
210 9989000
Fax
210 9989500
Website http://www.oaed.gr
Ο Οργανισµός Απασχολήσεως Εργατικού Δυναµικού (Ο.Α.Ε.Δ.) είναι το κύριο όργανο
εφαρµογής της Κυβερνητικής Πολιτικής για την απασχόληση, ώστε να εξασφαλιστούν
οι αναγκαίες προϋποθέσεις ταχείας προσαρµογής της προσφοράς εργασίας προς τις
απαιτήσεις της ζήτησης, σε αρµονία µε το εκάστοτε Πρόγραµµα Οικονοµικής
Ανάπτυξης της Χώρας και τις συναφείς κατευθύνσεις και οδηγίες του Υπουργού
Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας.
Έργο: συνΠΡΑΞΙΣ – Συνεργασία για την Απασχόληση (Μέλος της Αναπτυξιακής
Σύµπραξης).
Οµάδα-στόχος: Άνεργοι.
Έργο: Ίσες Δυνατότητες – Ίσες Ευκαιρίες (Συνεργαζόµενος φορέας).
Οµάδα-στόχος: Μακροχρόνια άνεργες, µετανάστριες, αρχηγοί µονογονεϊκών οικογενειών, πρώην χρήστριες.
Έργο: Κέντρο Μεταπληροφόρησης και Ανάδειξης Τεχνικών Δεξιοτήτων για
Μετανάστες, Παλιννοστούντες, Πρόσφυγες (Μέλος της Αναπτυξιακής Σύµπραξης).
Οµάδα-στόχος: Μετανάστες – Παλιννοστούντες – Πρόσφυγες.
Έργο: Ανάπτυξη Συστήµατος Ποιότητας των Υπηρεσιών Συµβουλευτικής
Στήριξης και Απασχόλησης (Μέλος της Αναπτυξιακής Σύµπραξης).
Οµάδα-στόχος: Ευπαθείς κοινωνικά οµάδες: άνεργες γυναίκες, νέοι, µετανάστες,
Ροµά, κλπ.
Έργο: Σχέδιο Ολοκληρωµένης Παρέµβασης: «Σύνδεσµος για την Αναβάθµιση και
την Προώθηση στην Απασχόληση του Εργατικού Δυναµικού» (Συνεργαζόµενος
φορέας).
38
Έρευνα Καλών Πρακτικών για τις µετανάστριες στον Τοµέα της Απασχόλησης
Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών
Οµάδα-στόχος: Άνεργοι, άτοµα ευπαθών κοινωνικά οµάδων (Μετανάστες, Τσιγγάνοι, Νέοι άνεργοι έως 25 ετών).
39
Έρευνα Καλών Πρακτικών για τις µετανάστριες στον Τοµέα της Απασχόλησης
Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών
PRAKSIS MKO (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ
ΚΑΙ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ)
Στουρνάρη 57
10432 Αθήνα
Τηλ.
210 5205200
Fax
210 5205201
Email
[email protected]
Website http://www.praksis.gr/
Έργο: Πράξις Ένταξης.
Οµάδα-στόχος: Μετανάστες, αιτούντες άσυλο/πρόσφυγες, γυναίκες που απειλούνται
µε κοινωνικό αποκλεισµό (αρχηγοί µονογονεϊκών οικογενειών), φυλακισµένοι και
αποφυλακισµένοι.
Έργο: «Φιλία» (Συντονιστής εταίρος).
Οµάδα-στόχος: Μετανάστες.
40
Έρευνα Καλών Πρακτικών για τις µετανάστριες στον Τοµέα της Απασχόλησης
Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών
ΧΕΝ ΕΛΛΑΔΟΣ
Αµερικής 11
10672 Αθήνα
Τηλ.
210 3624291
Email
[email protected]
Website http://www.hen.gr
Έργο: Δεσµός-Equality (Μέλος της Αναπτυξιακής Σύµπραξης).
Οµάδα-στόχος: Νέοι χωρίς προυπηρεσία, Άνεργοι, Νέοι άνεργοι, Αποφυλακισµένοι,
Άτοµα µε γλωσσικές, πολιτισµικές και θρησκευτικές διαφοροποιήσεις, Γυναίκες,
Μετανάστες – Παλιννοστούντες – Πρόσφυγες, Άτοµα µεγαλύτερης ηλικίας, Εργαζόµενοι.
Έργο: συνΑΝΑΠΤΥΞΗ – Ολοκληρωµένη Παρέµβαση για Μετανάστες/ριες.
Οµάδα-στόχος: Μετανάστες και οι οικογένειές τους.
41
Έρευνα Καλών Πρακτικών για τις µετανάστριες στον Τοµέα της Απασχόλησης
Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών
42
Έρευνα Καλών Πρακτικών για τις µετανάστριες στον Τοµέα της Απασχόλησης