εδώ!

Νέο Αµφιθέατρο Πανεπιστηµίου Αθηνών
(Κεντρικό κτήριο-Προπύλαια)
Παρασκευή 20 Μαΐου
ΕΝΑΡΞΗ ΤΟΥ ΣΥΝΕ∆ΡΙΟΥ (9.00 Π.Μ.)
Γιατί ένα συνέδριο για την εργασία;
ΠΡΩΤΗ ΠΡΩΙΝΗ ΣΥΝΕ∆ΡΙΑ (9.30 Π.Μ.-12.00 Μ.Μ.): Αλλαγές εργασιακών προτύπων στο µακρό χρόνο
1 Μαρία Παπαθανασίου: Εργασία και µετανάστευση: Περιπλανώµενοι µισθωτοί τεχνίτες στην
Ευρώπη του 19ου αιώνα
2 Λήδα Παπαστεφανάκη :Συστήµατα αµοιβών και οργάνωση της εργασίας: από την οικογενειακή
εργασία στις εργολαβίες(19ος-20ος αι.)
3 ∆ήµητρα Κόφτη: Επαναδιαπραγµατεύσεις µεταφορντικών πρακτικών εργασίας και
µετασοσιαλιστικών σχέσεων
4 Daria Lazarescu: Η έννοια της σταδιοδροµίας και οι επιπτώσεις σε θέµατα κοινωνικής προστασίας
των µεταναστριών οικιακών εργατριών στην Ελλάδα
ΣΧΟΛΙΑΖΕΙ ΤΙΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΟΝΙΖΕΙ ΤΗ ΣΥΖΗΤΗΣΗ:Χάρης Εξερτζόγλου
∆ΕΥΤΕΡΗ ΠΡΩΙΝΗ ΣΥΝΕ∆ΡΙΑ (12.15 Μ.Μ.- 14.45 Μ.Μ.): Στρατηγικές ελέγχου της εργασίας
1 Βάσια Λέκκα: Εργασία και σώµα στην Αγγλία του β΄ µισού του 19ου αιώνα: µια «παθολογική»
σχέση
2 Νίκος Ποταµιάνος: «Ντόπιο πράµα!». Το αίτηµα «εθνικής/εθνοτικής προτίµησης» και οι
στρατηγικές ελέγχου της αγοράς εργασίας από τα εργατικά σωµατεία της Αθήνας στις αρχές του
20ού αιώνα
3 Φαίη Φραγκισκάτου: Η Ελλάδα χώρα υποδοχής αλλά και χώρα προέλευσης µεταναστών στην αρχή
της δεύτερης δεκαετίας του 21ου αιώνα; Ο επανακαθορισµός του δικαιώµατος στην εργασία σε
συνθήκες οικονοµικής κρίσης και το εθνικό πλαίσιο άσκησης µεταναστευτικής πολιτικής
4 Αθανασία ∆ακοπούλου: Μετασχηµατισµοί στην εργασία στο πλαίσιο της ανασυγκρότησης του
κράτους πρόνοιας. Η περίπτωση της εργασίας των εκπαιδευτικών. Μια συγκριτική µελέτη
ΣΧΟΛΙΑΖΕΙ ΤΙΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΟΝΙΖΕΙ ΤΗ ΣΥΖΗΤΗΣΗ:Κώστας Ράπτης
∆ΙΑΛΕΙΜΜΑ (14.45 Μ.Μ.-16.00 Μ.Μ.)
ΠΡΩΤΗ ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗ ΣΥΝΕ∆ΡΙΑ (16.00 Μ.Μ.-18.30 Μ.Μ.): Θεωρητικοί λόγοι για την εργασία
1 Τέλης Τύµπας: Η αθέατη εργασία ως σύµπτωµα του λόγου περί έξυπνης τεχνολογίας: Για το
ιστοριογραφικό πέρασµα από το ψηφιακό υλισµικό στο αναλογικό λογισµικό
2 Νίκος Θεοχαράκης: Η άνοδος και πτώση της έννοιας της εργασίας στην πολιτική οικονοµία
3 Θανάσης Καράβατος: Ψυχοπαθολογία και ψυχοδυναµική της εργασίας
4 Ιωάννης Ληξουριώτης: Μεταµορφώσεις της εργασίας και η πορεία προς ένα «µεταπροστατευτικό»
εργατικό δίκαιο
ΣΧΟΛΙΑΖΕΙ ΤΙΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΟΝΙΖΕΙ ΤΗ ΣΥΖΗΤΗΣΗ: Αθηνά Αθανασίου
1
∆ΕΥΤΕΡΗ ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗ ΣΥΝΕ∆ΡΙΑ (18.45 Μ.Μ.-21.00 Μ.Μ.)
ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΣΤΡΟΓΓΥΛΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ: Οικονοµική κρίση και αλλαγές στην εργασία
Συζητούν: Αντώνης Λιάκος (συντονιστής), Χριστίνα Αγριαντώνη, Γιάννης Βαρουφάκης, Παυλίνα
Κοντογεωργοπούλου, Γιάννης Κουζής, Φραγκίσκος Κουτεντάκης, Ιορδάνης Ψηµµένος
Σάββατο 21 Μαΐου
ΠΡΩΤΗ ΠΡΩΙΝΗ ΣΥΝΕ∆ΡΙΑ (9.30 Π.Μ.-11.00 Π.Μ.): Γυναικεία εργασία: υποκειµενικότητες και
αναπαραστάσεις
1 Νικόλαος Ξυπολυτάς: Οικιακή εργασία και κοινωνικές και οικογενειακές σχέσεις: η περίπτωση
των ουκρανών οικιακών εργατριών στην Αθήνα
2 Μαρία ∆αµηλάκου: Από φτωχά εργατοκόριτσα, «βασίλισσες της εργασίας»: αναπαραστάσεις της
γυναικείας εργασίας στην Αργεντινή του Περόν, 1946-1955
ΣΧΟΛΙΑΖΕΙ ΤΙΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΟΝΙΖΕΙ ΤΗ ΣΥΖΗΤΗΣΗ: Ιωάννα Λαλιώτου
∆ΕΥΤΕΡΗ ΠΡΩΙΝΗ ΣΥΝΕ∆ΡΙΑ (11.15 Π.Μ.-13.45 Μ.Μ.): Συλλογικές υποκειµενικότητες και εργασία
1 Άλφρεντ Σταϊνχάουερ: Το εργατικό κίνηµα ως άρθρωση της πληβειακής δηµοσιότητας: στοιχεία
µιας νέας θεώρησης
2 Αθηνά Κασάπη: Το εργοστάσιο ως χώρος ανάδυσης της εργατικής υποκειµενικότητας. Μια
προσέγγιση των εργατικών αγώνων της περιόδου 1974-1977
3 Χριστίνα Καρακιουλάφη: Ψυχοκοινωνικοί κίνδυνοι στους χώρους εργασίας: ερµηνεία από την
σκοπιά της κοινωνιολογίας της εργασίας. Το παράδειγµα των αυτοκτονιών στην France Télécom
4 Αιµιλία Σαλβάνου: Οι εναλλακτικοί λόγοι µιας µεταναστευτικής κοινότητας στη σύγχρονη Αθήνα
ΣΧΟΛΙΑΖΕΙ ΤΙΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΟΝΙΖΕΙ ΤΗ ΣΥΖΗΤΗΣΗ: Βαγγέλης
Καραµανωλάκης
∆ΙΑΛΕΙΜΜΑ (13.45 Μ.Μ.-15.30 Μ.Μ.)
ΠΡΩΤΗ ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗ ΣΥΝΕ∆ΡΙΑ (15.30 Μ.Μ.-17.30 Μ.Μ.): Η ευελιξία στην αγορά εργασίας
1 Γιώργος Ιωαννίδης: Ρυθµίζοντας την απορρύθµιση: ευρωπαϊκή ενοποίηση και πολιτική
απασχόλησης στην Ευρώπη και στην Ελλάδα
2 Γρηγόρης Ιωάννου: Η ευέλικτη απορρύθµιση των εργασιακών σχέσεων στην Κύπρο
3 Ζιζή Σαλίµπα: Η επίδραση των οικονοµικών και κοινωνικών χαρακτηριστικών της απασχόλησης
στις συλλογικές διαπραγµατεύσεις στην Ελλάδα
ΣΧΟΛΙΑΖΕΙ ΤΙΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΟΝΙΖΕΙ ΤΗ ΣΥΖΗΤΗΣΗ: Γιώργος Κουκουλές
∆ΕΥΤΕΡΗ ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗ ΣΥΝΕ∆ΡΙΑ (17.45 Μ.Μ.-19.45 Μ.Μ.)
ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΣΤΡΟΓΓΥΛΗΣ ΤΡΑΠΕΖΗΣ: Η ιστοριογραφία της εργασίας
συζητούν: Γιάννης Γιαννιτσιώτης (συντονιστής), Έφη Αβδελά, ∆ήµητρα Λαµπροπούλου, Ποθητή
Χαντζαρούλα
ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΝΕ∆ΡΙΟΥ
(20.00 Μ.Μ.-20.30 Μ.Μ.)
Οι περιλήψεις των ανακοινώσεων είναι διαθέσιµες στην ηλεκτρονική διεύθυνση
http://historein-historein.blogspot.com
2