1) Να μετατρέψετε το ρήμα της πρώτης πρότασης του κάθε ζεύγους

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΧΑΙΡΕΤΑΚΗ ΘΑΛΕΙΑ
1) Να μετατρέψετε το ρήμα της πρώτης πρότασης του
κάθε ζεύγους σε μετοχή, απόλυτη ή συνημμένη, ανάλογα
με την περίπτωση έτσι ώστε οι δύο προτάσεις να
αποτελέσουν μία.
α) Galli exercitum Romanum profligaverunt. Galli urbem
Romam everterunt.
……………………………………………………………………………..
β) Veientana praeda non aequo iure divisa est. Romani
Camillum exilio affecerunt.
……………………………………………………………………………..
γ) Camillus aberat. Romani Camillum dictatorem
craeverunt.
……………………………………………………………………………
δ) Camillus Gallos secutus est. Camillus Gallos interemit.
……………………………………………………………………………..
ε) Sulpicius Gallus metum exercitus vicerat. Imperator
adversarios vincere potuit.
……………………………………………………………………………..
2) Να μετατραπεί η ενεργητική σύνταξη σε παθητική,
όπου αυτό είναι δυνατόν.
α) Arria filio funus ita paravit, ut maritus suus id ignoraret.
……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
2
ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΧΑΙΡΕΤΑΚΗ ΘΑΛΕΙΑ
β) Filius libenter cibum sumpsit.
……………………………………………………………………………
……………………………………………………..................................
γ) Cum lacrimae, diu cohibitae, illam vincerent, egrediebatur.
……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………..
δ) Illi milites orabant ut hominem interficerent.
……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
ε) Ille milites interrogabat num nostri exercitum hostium
vincerent.
……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………..
3) Να αντικαταστήσετε τις απόλυτες αφαιρετικές με
χρονικές προτάσεις εισαγόμενες με τον ιστορικό “cum”.
α) Grege aspecto Hercules pergit ad proximam speluncam.
……………………………………………………………………………..
β) Pedibus animadversis miles eum latentem adgovit.
……………………………………………………………………………
γ) Deletis legionibus Galli urbem Romam everterunt.
……………………………………………………………………………..
δ) Quibus interemptis aurum omne recepit.
……………………………………………………………………………
3
ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΧΑΙΡΕΤΑΚΗ ΘΑΛΕΙΑ
ε) Pecunia accepta Galli abierunt.
…………………………………………………………………………….
στ) Gallis victis Camillus in exilium rediit.
……………………………………………………………………………..
ζ) Occiso Scriboniano Peatus Romam trahebatur.
……………………………………………………………………………
4) Να μετατρέψετε τις προτάσεις στον πλάγιο λόγο:
Cicero narrat
α) P. Cornelius Nasica ad Ennium poetam venit.
……………………………………………………………………………
β) Nasica ab ostio Ennium quaerebat.
……………………………………………………………………………..
γ) Ancilla iussu domini mentiebatur.
……………………………………………………………………………
δ) Nasica sensit Ennium intus esse.
……………………………………………………………………………..
ε) Ennius vocem Nasicae cognovit.
……………………………………………………………………………
στ) Licinus servus tibi notus Roma Athenas fugit.
……………………………………………………………………………..
ζ) Postea Plato quidam Sardianus hominem comprehendit.
……………………………………………………………………………
4
ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΧΑΙΡΕΤΑΚΗ ΘΑΛΕΙΑ
5) Με το καθένα από τα παρακάτω ονόματα να εκφράσετε
και τα τέσσερα είδη τοπικών προσδιορισμών:
Graecia-ae, Athenae-arum, Corinthus-i, Carthagoinis.
α) Ei sunt……………………………………………………………….
β) Is redibat…………………………………………………………….
γ) Nos ibimus…………………………………………………………..
δ) Is transit……………………………………………………………..
6) Να συμπληρώσετε τα κενά με τον κατάλληλο τύπο του
γερουνδίου:
α) Nostri fortiter ……………….. vicerunt.
(pugno)
β) Puer dextra manu ……………….. scribit.
γ) Pauci sunt apti ………………..
(utor)
(rego)
δ) Meam tragoediam ……………….. valde gaudes.
(lego)
ε) Soli boni idonei sunt iuste (=δίκαια) ………………..(impero)
στ) ……………….. multa discis.
ζ) ………………… homo est aptus.
(lego)
(cogito)
7) Να μετατρέψετε την ενεργητική σύνταξη σε παθητική:
α) Iniuriae repugnare debemus.
5
ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΧΑΙΡΕΤΑΚΗ ΘΑΛΕΙΑ
…………………………………………………………………….............
β) Pueri magistrum honorare debebunt.
……………………………………………………………………………..
γ) Populus Romanus duos consules deligere debebat.
……………………………………………………………………………..
δ) L. Aemilius Paulus bellum adversus Persen regem gerere
debuerat.
……………………………………………………………………………
ε) Pueri patribus parere debuerit.
……………………………………………………………………………
8) Να συμπληρώσετε τα κενά με τον κατάλληλο τύπο του
σουπίνο:
α) Servus ibit ………………..
(laboro)
β) Pueri saepe ……………….. eunt.
(ludo)
γ) Nefas est (=είναι ανόσιο) ……………….. miseram senectam
esse. (dico)
δ) Viri multa dona ante templum ……………….. venerant.
(pono)
ε) Difficilimum ……………….. erat cur luna defecerat.
(intellego)
9) Να μεταφέρετε όλες τις μορφές του πλαγίου λόγου σε
ευθύ:
6
ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΧΑΙΡΕΤΑΚΗ ΘΑΛΕΙΑ
α) …marito interroganti quid ageret puer…
……………………………………………………………………………
β) Arria milites orabat ut simul imponeretur.
……………………………………………………………………………..
γ) …ancilla dixisset eum domi non esse.
……………………………………………………………………………..
δ) …visne scire quid Nasica responderit.
……………………………………………………………………………..
ε) Exclamavit Nasica se domi non esse.
……………………………………………………………………………..
στ) Accipe nunc quid postea Nasica fecerit.
……………………………………………………………………………..
ζ) …quando hanc ficum decerptam esse putetis.
……………………………………………………………………………..
η) Neminem credideritis patriae consulturum esse, nisi vos
ipsi patriae consulueritis.
……………………………………………………………………………..
θ) Tum Pacuvious dixit sonora quidem esse et grandia quae
scripsisset, sed videri tamen ea sibi duriora et acerbiora.
……………………………………………………………………………..
ι) Meliora enim fore spero, quae deinceps scribam.
……………………………………………………………………………..
Noli spectare quanti homo sit.
……………………………………………………………………………
7
ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΧΑΙΡΕΤΑΚΗ ΘΑΛΕΙΑ
Id exemplum sutorem quendam incitavit, ut corvum
doceret parem salutationem.
……………………………………………………………………………..
Is edixit ut omnes pugnã obstinerent.
..........................................................................................................
Congrediamur,ut singularis proelii eventu cernatur,
quanto miles Latinus Romano virtute antecellat.
……………………………………………………………………………..
κ) Is fores reserari eosque intromitti iussit.
……………………………………………………………………………..
λ) Nuntiaverunt virtutem eius admiratum se venisse.
………………………………………………………………………….....
μ) Narrate Samnitibus Manium Curium malle locupletibus
imperare quam ipsum fieri locupletem.
………………………………………………………………………….....
In eum locum res deducta est, ut nisi qui deus vel casus
aliqui subvenerit, salvi esse nequeamus.
……………………………………………………………………………..
Tandem puella rogavit materteram, ut sibi paulisper loco
cederet.
……………………………………………………………………………..
Sed antiquitatem tibi placere dicis, quod honesta et bona
et modesta sit.
……………………………………………………………………………..
Nunc intellego, si iste in Manliana castra pervenerit, quo
intendit, neminem tam stultum fore, qui non videat
8
ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΧΑΙΡΕΤΑΚΗ ΘΑΛΕΙΑ
coniurationem esse factam, neminem tam improbum, qui
non fateatur.
……………………………………………………………………………..
..........................................................................................................
ν) Nescio enim quis possit diligere eum, quem metuat.
……………………………………………………………………………..
Tum intellexi, quos fidos amicos habuissem.
……………………………………………………………………………..
Tum cuidam persuadet ut ad Ciceronem epistulam
deferat.
……………………………………………………………………………..
Curat et providet ne, interceptã epistulã, nostra consilia
ab hostibus cognoscantur.
……………………………………………………………………………..
Legatum monet ut, si adire non possit, epistulam ad
amentum tragulae adligat et intra castra abiciat.
……………………………………………………………………………..
ξ) In litteris scribit se cum legionibus celeriter adfore.
……………………………………………………………………………..
o) Gallus constituit ut tragulam mitteret.
……………………………………………………………………………..
π) Tum interrogavit filiam, utrum post aliquot annos cana
esse mallet an calva.
……………………………………………………………………………..
ρ) Sertorius omnibus persuasit cervam conloqui secum et
docere, quae utilia factu essent.
9
ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΧΑΙΡΕΤΑΚΗ ΘΑΛΕΙΑ
……………………………………………………………………………..
A cerva sese monitum esse praedicabat.
……………………………………………………………………………..
Cum aliquis Sertorio nuntiavisset cervam inventam esse.
……………………………………………………………………………..
Sertorius eum iussit tacere.
……………………………………………………………………………..
Praeterea praecepit ut eam postero die repente in eum
locum emitteret, in quo ipse cum amicis futurus esset.
……………………………………………………………………………..
Sertorius dixit eis visum in somno sibi esse cervam, quae
perisset, ad se reverti.
……………………………………………………………………………..
σ) Experiri enim volui, quam aequo animo me ferro essem
interemptura, si tibi consilium non ex sententia cessisset.
……………………………………………………………………………..
18) Να μεταφέρετε τον ευθύ λόγο σε πλάγιο:
Κεφ.23
 “Bene quievit, libenter cibum sumpsit.”
Arria dicit/dixit..............................................................................
……………………………………………………………………………..
Κεφ.24
10
ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΧΑΙΡΕΤΑΚΗ ΘΑΛΕΙΑ
 “Accipe nunc quid postea Nasica fecerit”
Scriptor admonet/admonuit………………………………………..
……………………………………………………………………………..
 “Ego non cognosco vocem tuam?”
Ennius interrogat/interrogabat…………………………………..
.........................................................................................................
 “Visne scire quid Nasica responderit?”
Scriptor interrogat/interrogabat………………………………….
..........................................................................................................
 “Homo es impudens”
Nasica dicit/dixit………………………………………………………
……………………………………………………………………………..
 “Ego cum te quaererem, ancillae tuae credidi te domi non
esse.”
Nasica dixit……………………………………………………………..
..........................................................................................................
11) Να αντικαταστήσετε το γερούνδιο με γερουνδιακό.
α) Hostibus magna spes vincendi nostras copias erat.
……………………………………………………………………………..
β) Coriolanus consilium evertendi rem publicam erat.
……………………………………………………………………………..
11
ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΧΑΙΡΕΤΑΚΗ ΘΑΛΕΙΑ
γ) Legendo libros virorum sapientium homines sapientes
fiunt.
……………………………………………………………………………..
δ) Illis magna cupiditas videndi urbem erat.
……………………………………………………………………………..
ε) Imperator duo legiones misit ad pugnandum.
……………………………………………………………………………..
12) Να αντικαταστήσετε το γερουνδιακό με γερούνδιο.
α) Dux tres legiones misit ad fugandos hostes ex provincia.
……………………………………………………………………………..
β) Magnam spem occupandae urbis ille tenebat.
……………………………………………………………………………..
γ) Legendis libris pueri multa discunt.
……………………………………………………………………………..
δ) Illa poposcit stilum scribendae epistulae causa.
……………………………………………………………………………..
ε) Pueri imitandis magnis viris animum et mentem suam
conformabat.
……………………………………………………………………………..
12