LECTIO SEXTA ET TRICESIMA XXXVI

LECTIO
SEXTA ET TRICESIMA
XXXVI
ΜΙΑ ΑΠΟΠΕΙΡΑ ∆ΩΡΟ∆ΟΚΙΑΣ
3ο ΓΕΛ Ηλιούπολης
ΜΑΘΗΜΑ 36
Μια απόπειρα δωροδοκίας
Manius Curius Dentantus maxima frugalitate utebatur, quo facilius
divitias contemnere posset. Die quodam Samnitium legati ad eum
venerunt. Ille se in scamno assidentem apud focum et ex ligneo
catillo cenantem eis spectandum praebuit. Samnitium divitias
contempsit et Samnites paupertatem eius mirati sunt. Nam cum ad
eum magnum pondus auri puplice missum attulissent, ut eo
uteretur, vultum risu solvit et protinus dixit: “Supervacaneae, ne
dicam ineptae, legationis ministri, narrate Samnitibus Manium
Curium malle locupletibus imperare quam ipsum fieri locupletem; et
mementote me nec acie vinci nec pecunia corrumpi posse”.
Ο Μάνιος Κούριος ∆εντάτος ήταν πάρα πολύ ολιγαρκής, για να µπορεί να περιφρονεί
ευκολότερα τα πλούτη. Κάποια µέρα ήρθαν σ’ αυτόν απεσταλµένοι των Σαµνιτών. Εκείνος
παρουσιάστηκε στα µάτια τους καθισµένος δίπλα στη φωτιά σε ένα σκαµνί και τρώγοντας
από ένα ξύλινο πιάτο. (Εκείνος παρουσιάστηκε για να τον δουν να κάθεται δίπλα στη φωτιά
σε ένα σκαµνί και να τρώει από ένα ξύλινο πιάτο). Περιφρόνησε τα πλούτη των Σαµνιτών
και οι Σαµνίτες θαύµασαν την φτώχεια του. Ενώ, δηλαδή, προσέφεραν σ’ αυτόν πολύ
χρυσάφι σταλµένο από την πολιτεία (τους), για να το κάνει ό,τι θέλει, (για να το
χρησιµοποιήσει), χαλάρωσε το (αυστηρό) πρόσωπό του µε το γέλιο (γελώντας) και αµέσως
είπε: «Μέλη (απεσταλµένοι) της περιττής – για να µην πω ανόητης- πρεσβείας, πείτε στους
Σαµνίτες ότι ο Μάνιος Κούριος προτιµά να εξουσιάζει τους πλούσιους παρά να γίνει
πλούσιος ο ίδιος· και θυµηθείτε ότι εγώ δεν είναι δυνατόν ούτε στη µάχη να νικηθώ ούτε µε
χρήµατα να διαφθαρώ (....ότι εµένα ούτε στη µάχη µπορούν να µε νικήσουν ούτε µε
χρήµατα να µε διαφθείρουν.).
3o Γ Ε Ν Ι Κ Ο Λ Υ Κ Ε Ι Ο Η Λ Ι Ο Υ Π Ο Λ Η Σ Σελίδα 2 ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΑ
Α΄ κλίση
Β΄ κλίση
divitiae, diviti-arum (θ.) plurale tantum
Manius Manii (i) (κλητ: Mani) (α.)
pecunia-ae (θ.)
Curius, Curii(i) (κλητ: Curi (α.)
Dentatus – i (κλητ: Dentate) (α.)
legatus-i (α.)
scamnum –i (ου.)
focus-i (α.)
catillus-i (α.)
aurum-i (ου.) ( στον πληθυντικό aura=
χρυσά αντικείµενα)
minister, ministri (α.)(σαν ager, agri)
Γ΄ κλίση
frugalitas, frugalitatis (θ.)
∆΄ κλίση
vultus, vultus (α.)
(δοτ. εν. → vultui και vultu,
γεν. πληθ. →vultu-um)
risus, risus (α.)
(δοτ. εν. → risui και risu,
γεν. πληθ. →risu-um)
Samnites, Samnitium (α.)
(ενικός: Samnis, Samnitis)
paupertas, paupertatis (θ.)
pondus, ponderis (ου.)
Ε΄κλίση
legatio, legationis (θ.)
(γεν. πληθ.→ legationum)
locuples, locupletis (α) (αφαιρ. ενικού
σε –e και- i /γενική. πληθ. σε – um )
dies, diei (α.) (τα dies και res έχουν
όλες τις πτώσεις του πληθυντικού)
acies, aciei (θ.)
στον πληθυντικό έχει ονοµαστική,
αιτιατική και κλητική acies)
ΕΠΙΘΕΤΑ - ΠΑΡΑΘΕΤΙΚΑ
∆ευτερόκλιτα
Τριτόκλιτα
magnus-a-um/maior, maior, maius
/maximus-a-um
ligneus-a-um
(facilis, facilis, facile/facilior, facilior,
facilius/facillimus-a-um)
supervacaneus-a-um/
magis supervacaneus-a- um/maxime
supervacaneus-a-um
ineptus-a-um/ineptior-ior-ius/
ineptissimus –a -um
magnopere, magno opere/
magis, maxime
inepte, ineptius, ineptissime
ΕΠΙΡΡΗΜΑΤΑ
facile, facilius, facillime
3o Γ Ε Ν Ι Κ Ο Λ Υ Κ Ε Ι Ο Η Λ Ι Ο Υ Π Ο Λ Η Σ Σελίδα 3 quidam, quaedam, quoddam
(αόρ. επιθετική)
se (προσωπική, γ΄προσώπου)
ipse, ipsa, ipsum (οριστική)
Α΄ συζυγία
ceno-avi-atum-are
specto-avi-atum-are
ΑΝΤΩΝΥΜΙΕΣ
is-ea-id (δεικτική επαναληπτική)
ille, illa, illud (δεικτική)
me (προσωπική, α΄προσώπου)
ΡΗΜΑΤΑ
Β΄συζυγία
assideo, assedi, assessum,
assidere (ad +sedeo)
praebeo, praebui,
praebitum, praebere (prae+ habeo)
miror, miratus sum, mirari
(αποθ.) σουπίνο → miratum, miratu
narro, narravi, narratum , narrare
impero-avi-atum-are
Γ΄ συζυγία
utor, usus sum, uti (αποθ.) σουπίνο →usum, usu/µετ. µέλ. usurus-a-um
contemno, contempsi, contemptum, contemnere
mitto, misi, missum, mittere
solvo, solvi, solutum, solvere
dico, dixi, dictum , dicere (β΄ εν. προστ. ενεστώτα: dic)
vinco, vici, victum , vincere/ vincor, victus sum, vinci
corrumpo, corrupi, corruptum, corrumpere (cum/con + rumpo)
corrumpor, corruptus sum, corrumpi
∆΄συζυγία
venio, veni, ventum, venire
Ανώµαλα ρήµατα
possum, potui, posse
affero/adfero, attuli, allatum, afferre/adferre (β΄ εν. προστ. ενεστώτα affer/
/adfer
malo, malui, malle
fio, factus sum, fieri (παθητικό του facio)
Ελλειπτικά ρήµατα
memini, meminisse
(παρακείµενος µε σηµασία ενεστώτα/διαθέτει
συντελικούς χρόνους και την προστακτική: memento-mementote)
3o Γ Ε Ν Ι Κ Ο Λ Υ Κ Ε Ι Ο Η Λ Ι Ο Υ Π Ο Λ Η Σ Σελίδα 4 ego
tu
is
nos
vos
ei
ego
tu
is
nos
vos
ei
ego
tu
is
nos
vos
ei
ego
tu
is
nos
vos
ei
ego
tu
is
nos
vos
ei
ego
tu
is
nos
vos
ei
Το ανώµαλο ρήµα malo (ΓΛΓ. σελ:88-89)
ΕΝΕΣΤΩΤΑΣ
Οριστική
Υποτακτική
Προστακτική
Απαρέµφατο
malle
malo
malim
mavis
malis
------------------mavult
malit
-----------------------------------------malumus
malimus
mavultis
malitis
-------------------malunt
malint
-------------------ΠΑΡΑΤΑΤΙΚΟΣ
Οριστική
Υποτακτική
malebam
mallem
malebas
malles
malebat
mallet
malebamus
mallemus
malebatis
malletis
malebant
mallent
ΜΕΛΛΟΝΤΑΣ
Οριστική
Υποτακτική
Προστακτική
Απαρέµφατο
-----------------------malam
------------------------------males
-------------------------------------------------malet
--------------------------------------------------- Μετοχή
------------------------------------------------------------------malemus
maletis
----------------------------------------------------malent
----------------------------------------------------ΠΑΡΑΚΕΙΜΕΝΟΣ
Οριστική
Υποτακτική
Απαρέµφατο
malui
maluerim
maluisse
maluisti
malueris
maluit
maluerit
Μετοχή
------------------------------------maluimus
maluerimus
maluistis
malueritis
maluerunt (-ere)
maluerint
ΥΠΕΡΣΥΝΤΕΛΙΚΟΣ
Οριστική
Υποτακτική
malueram
maluissem
malueras
maluisses
maluerat
maluisset
malueramus
maluissemus
malueratis
maluissetis
maluerant
maluissent
ΣΥΝΤΕΛΕΣΜΕΝΟΣ ΜΕΛΛΟΝΤΑΣ
Οριστική
Απαρέµφατο
maluero
--------------------------------malueris
maluerit
maluerimus
malueritis
maluerint
3o Γ Ε Ν Ι Κ Ο Λ Υ Κ Ε Ι Ο Η Λ Ι Ο Υ Π Ο Λ Η Σ Σελίδα 5 ΤΟ ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΟ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟ: Ο ΠΡΟΣ∆ΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΚΟΠΟΥ
A) Πώς µπορεί να εκφραστεί γενικά ο σκοπός στη λατινική γλώσσα
1α) Με την πρόθεση ad + αιτιατική γερουνδίου
¾ Quam multas imagines……-non solum ad intuendum, verum etiam ad
imitandum…
β) Με την πρόθεση ad + αιτιατική γερουνδιακού (υποχρεωτική η γερουνδιακή έλξη: α)
όταν το αντικείµενο του γερουνδίου υπάρχει σε πτώση αιτιατική και δεν είναι ουδέτερο
αντωνυµίας ή επιθέτου β) στο ρήµα utor + αφαιρετική, αν η αφαιρετική δεν είναι ουδέτερο
αντωνυµίας ή επιθέτου )
¾ Clamore deinde ancillarum…………….ad eam obiurgandam venit.
2 α) Με τις προθέσεις causa gratia + γενική γερουνδίου
β) Με τις προθέσεις
causa gratia, + γενική
γερουνδιακού (υποχρεωτική η
γερουνδιακή έλξη, όταν ισχύουν όσα αναφέρονται για τη σύνταξη ad + αιτιατική
γερουνδιακού)
¾ Porcia cultellum tonsorium quasi unguium resecandorum causa poposcit.
3) Με την αιτιατική του σουπίνου →τύπος σε – um
¾ Tum Scipio, cum se ipsum captum venisse eos existimasset ….
4) Με τελική πρόταση (θεωρία σχολικού βιβλίου)
¾ Manius Curius Dentatus maxima frugalitate utebatur, quo facilius divitias
contemnere posset
5) Με αναφορική τελική πρόταση
6) Με τελική µετοχή
7) Με δοτική κατηγορηµατική του σκοπού
¾ Hic viro fortissimo, patri suo, magno adiumento in periculis, solacio in
laboribus, gratulationi in victoria fuit.
8) Με γερουνδιακό ως κατηγορηµατικό προσδιορισµό ύστερα από ρήµατα που
σηµαίνουν δίδω, παραδίδω, παρέχω.
¾ Eis se spectandum praebuit.
9) Με εµπρόθετο προσδιορισµό: ad, in + αιτιατική
¾ Adulescens in certamen ruit.
10)Με εµπρόθετο προσδιορισµό: causa gratia, + γενική
3o Γ Ε Ν Ι Κ Ο Λ Υ Κ Ε Ι Ο Η Λ Ι Ο Υ Π Ο Λ Η Σ Σελίδα 6 Β) Ο προσδιορισµός του σκοπού µε ρήµατα που δείχνουν κίνηση εκφράζεται
1 α) Με την πρόθεση ad + αιτιατική γερουνδίου
¾ Duces ad eum venerunt ad salutandum.
β) Με την πρόθεση ad + αιτιατική γερουνδιακού (υποχρεωτική η γερουνδιακή έλξη: α)
όταν το αντικείµενο του γερουνδίου υπάρχει σε πτώση αιτιατική και δεν είναι ουδέτερο
αντωνυµίας ή επιθέτου β) στο ρήµα utor + αφαιρετική, αν η αφαιρετική δεν είναι ουδέτερο
αντωνυµίας ή επιθέτου )
¾ Praedones nuntiaverunt se venisse ad virtutem eius admirandam.
2 α) Με τις προθέσεις causa gratia + γενική γερουνδίου
¾ Duces ad eum venerunt salutandi causa.
β) Με τις προθέσεις
causa gratia, + γενική
γερουνδιακού (υποχρεωτική η
γερουνδιακή έλξη, όταν ισχύουν όσα αναφέρονται για τη σύνταξη ad + αιτιατική
γερουνδιακού)
¾ Praedones nuntiaverunt se venisse virtutis eius admirandae causa.
3) Με την αιτιατική του σουπίνου →τύπος σε – um
¾ Duces ad eum salutatum venerunt.
¾ Praedones nuntiaverunt virtutem eius admiratum se venisse.
4) Με τελική πρόταση
¾ Duces ad eum venerunt, ut salutarent.
¾ Praedones nuntiaverunt se venisse, ut virtutem eius admirarentur.
5) Με αναφορική τελική πρόταση
¾ Duces ad eum venerunt, qui salutarent.
¾ Praedones nuntiaverunt se venisse, qui virtutem eius admirarentur.
∆ΕΥΤΕΡΕΥΟΥΣΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ
¾
Πρόταση: quo facilius divitias contemnere posset
o
Πλήρης χαρακτηρισµός της πρότασης: ∆ευτερεύουσα, επιρρηµατική, τελική
πρόταση.
o
Πώς εισάγεται, πώς εκφέρεται και γιατί: Εισάγεται µε τον τελικό σύνδεσµο
quo, επειδή ακολουθεί ο συγκριτικός βαθµός του επιρρήµατος facile, το facilius. Εκφέρεται
µε υποτακτική, όπως όλες οι τελικές, αφού εκφράζει κάτι το επιθυµητό· ο σκοπός έχει πάντοτε
υποκειµενικό χαρακτήρα.
o
Γιατί εκφέρεται µε τη συγκεκριµένη έγκλιση: Εκφέρεται µε υποτακτική
παρατατικού (posset), επειδή
εξαρτάται από ρήµα ιστορικού χρόνου (utebatur) →
3o Γ Ε Ν Ι Κ Ο Λ Υ Κ Ε Ι Ο Η Λ Ι Ο Υ Π Ο Λ Η Σ Σελίδα 7 παρατατικός). Έχουµε ιδιόµορφη ακολουθία των χρόνων, συγχρονισµό της κύριας πρότασης
µε τη δευτερεύουσα πρόταση. Ο σκοπός είναι ιδωµένος τη στιγµή που εµφανίζεται στο µυαλό
του οµιλητή (συγχρονισµός) και όχι τη στιγµή της πιθανής πραγµατοποίησής του. (σχολικό
βιβλίο. σελ: 155)
Συντακτικός ρόλος: Επιρρηµατικός προσδιορισµός του σκοπού στο περιεχόµενο της κύριας
µε ρήµα το utebatur.
¾
Πρόταση: cum ad eum magnum pondus auri publice missum attulissent
o
Πλήρης χαρακτηρισµός της πρότασης: ∆ευτερεύουσα, χρονική πρόταση.
o
Πώς εισάγεται και γιατί: Εισάγεται µε τον ιστορικό ή διηγηµατικό σύνδεσµο
cum, ο οποίος χρησιµοποιείται για τις διηγήσεις του παρελθόντος.
o
Πώς εκφέρεται και γιατί: Εκφέρεται µε υποτακτική, επειδή ο ιστορικός cum
εκφέρεται πάντα µε υποτακτική, αφού υπογραµµίζει τη βαθύτερη σχέση της δευτερεύουσας
µε την κύρια πρόταση και δηµιουργεί µια σχέση αιτίου και αιτιατού ανάµεσά τους. Γίνεται
φανερός ο ρόλος του υποκειµενικού στοιχείου που υπάρχει στην υποτακτική.
o
Γιατί εκφέρεται
µε τη συγκεκριµένη έγκλιση: Η χρονική πρόταση
εκφέρεται µε υποτακτική υπερσυντελίκου (attulissent), αφού εξαρτάται από ρήµα ιστορικού
χρόνου (solvit) → παρακείµενος µε σηµασία αορίστου), και δηλώνει το προτερόχρονο στο
παρελθόν.
Συντακτικός ρόλος: Επιρρηµατικός προσδιορισµός του χρόνου στο περιεχόµενο της κύριας
µε ρήµα το solvit.
¾
Πρόταση:ut eo uteretur
o
Πλήρης χαρακτηρισµός της πρότασης: ∆ευτερεύουσα, επιρρηµατική, τελική
πρόταση.
o
Πώς εισάγεται, πώς εκφέρεται και γιατί: Εισάγεται µε τον τελικό σύνδεσµο
ut, επειδή είναι καταφατική. Εκφέρεται µε υποτακτική, όπως όλες οι τελικές, αφού εκφράζει
κάτι το επιθυµητό· ο σκοπός έχει πάντοτε υποκειµενικό χαρακτήρα.
o
Γιατί εκφέρεται µε τη συγκεκριµένη έγκλιση: Εκφέρεται µε υποτακτική
παρατατικού (uteretur), επειδή
εξαρτάται από ρήµα ιστορικού χρόνου (attulissent)
→υπερσυντέλικος). Έχουµε ιδιόµορφη ακολουθία των χρόνων, συγχρονισµό της κύριας µε τη
δευτερεύουσα. Ο σκοπός είναι ιδωµένος τη στιγµή που εµφανίζεται στο µυαλό του οµιλητή
(συγχρονισµός) και όχι τη στιγµή της πιθανής πραγµατοποίησής του. (σχολικό βιβλίο. σελ:
155)
Συντακτικός ρόλος: Επιρρηµατικός προσδιορισµός του σκοπού στο περιεχόµενο της
χρονικής µε ρήµα το attulissent.
¾
Πρόταση: ne dicam ineptae
o
Πλήρης χαρακτηρισµός της πρότασης: ∆ευτερεύουσα, επιρρηµατική, τελική
πρόταση, παρενθετική.
o
Πώς εισάγεται, πώς εκφέρεται και γιατί: Εισάγεται µε τον τελικό σύνδεσµο
ut, επειδή είναι αποφατική. Εκφέρεται µε υποτακτική, όπως όλες οι τελικές, αφού εκφράζει
κάτι το επιθυµητό· ο σκοπός έχει πάντοτε υποκειµενικό χαρακτήρα.
o
Γιατί εκφέρεται µε τη συγκεκριµένη έγκλιση: Εκφέρεται µε υποτακτική
ενεστώτα (dicam), επειδή
εξαρτάται από ρήµα αρκτικού χρόνου (narrate) →ενεστώτας).
Έχουµε ιδιόµορφη ακολουθία των χρόνων, συγχρονισµό της κύριας µε τη δευτερεύουσα.
3o Γ Ε Ν Ι Κ Ο Λ Υ Κ Ε Ι Ο Η Λ Ι Ο Υ Π Ο Λ Η Σ Σελίδα 8 ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ
α) Να δηλώσετε το γένος των ουσιαστικών και να γράψετε την ίδια πτώση στον άλλο
αριθµό. Ποια από αυτά είναι προσηγορικά;
1)
β) Να κλίνετε τις συνεκφορές στο βαθµό που ζητείται:
magnum pondus
(συγκριτικός βαθµός), ineptae legationis (θετικός βαθµός).
γ) assidentem: Να κλιθεί στα τρία γένη.
δ) Να τοποθετήσετε τους τύπους στη σωστή στήλη και να συµπληρώσετε τον
παρακάτω πίνακα. (Οι βαθµοί των επιθέτων να γραφούν στην ίδια πτώση.)
Θετικός βαθµός
Συγκριτικός
Υπερθετικός βαθµός
βαθµός
maxima
maxima
magnus: επίρ.
facilis-is-e
facilius
magnum
supervacaneae
ineptae
2)
Να ξαναγράψετε τις παρακάτω προτάσεις, αφού µεταφέρετε όλους τους κλιτούς
τύπους στον άλλο αριθµό.
Ille se in scamno assidentem apud focum et ex ligneo catillo cenantem eis
spectandum praebuit.
…………………………………………………………………………………….................
Et mementote me nec acie vinci nec pecunia corrumpi posse.
……………………………………………………………………………………................
Cum ad eum magnum pondus auri publice missum attulissent, ut eo uteretur,
vultum risu solvit et protinus dixit.
……………………………………………………………………………………...................
……………………………………………………………………………………................
3) α) Nα γίνει χρονική αντικατάσταση των ρηµάτων στη φωνή που βρίσκονται. (Να ληφθεί
υπ’ όψιν το υποκείµενο): attulissent, uteretur, fieri, corrumpi
praes.
imperf.
fut.
perf.
plusq.
fut.ex.
β) Να γράψετε τους τύπους που ζητούνται για καθέναν από τους παρακάτω
ρηµατικούς τύπους στη φωνή που αυτοί βρίσκονται. (Να ληφθεί υπόψιν το γένος και ο
αριθµός του υποκειµένου)
3o Γ Ε Ν Ι Κ Ο Λ Υ Κ Ε Ι Ο Η Λ Ι Ο Υ Π Ο Λ Η Σ Σελίδα 9 utebatur: το ίδιο πρόσωπο στην οριστική του µέλλοντα και την προστακτική του
µέλλοντα
.........................................................................................................................
contemnere : το β΄ενικό της υποτακτικής όλων των χρόνων
..................................................................................................................
assidentem: τη µετοχή του µέλλοντα στον ίδιο τύπο
..................................................................................................................
spectandum: το απαρέµφατο του παθητικού µέλλοντα και το γ΄ ενικό της οριστικής
και υποτακτικής του παρακειµένου, καθώς και το απαρέµφατο του ίδιου χρόνου στην
παθητική περιφραστική συζυγία.
.........................................................................................................................
spectandum: τον ίδιο τύπο στον άλλο αριθµό σε όλα τα γένη
...............................................................................................
mirati sunt: τις µετοχές όλων των χρόνων και όλους τους τύπους του γερουνδίου
.........................................................................................................................
attulissent: το β΄ενικό της οριστικής και υποτακτικής ενεστώτα, παρατατικού και
µέλλοντα.
.........................................................................................................................
.........................................................................................................................
attulissent:την προστακτική ενεστώτα και µέλλοντα και στις δύο φωνές.
…………………………………………………………………………………………………...
.........................................................................................................................
solvit: τον ίδιο τύπο στην οριστική, υποτακτική µέλλοντα – το απαρέµφατο και τη
µετοχή του µέλλοντα (Να ληφθεί υπόψιν το γένος και ο αριθµός του υποκειµένου)
.........................................................................................................................
malle: το γ΄ενικό της οριστικής και υποτακτικής όλων των χρόνων
...............................................................................................................................
...................................................................................................................
fieri: την προστακτική του ενεστώτα, το απαρέµφατο του µέλλοντα και το γερουνδιακό
..................................................................................................
fieri: την προστακτική ενεστώτα και µέλλοντα στην ενεργητική φωνή
...............................................................................................................................
...................................................................................................................
vinci: το β΄ενικό της οριστικής, υποτακτικής και προστακτικής ενεστώτα και της
οριστικής του µέλλοντα
…………………………………………………………………………………………………
γ) Ποιοι είναι οι ονοµατικοί τύποι ενεργητικής και µέσης φωνής; Να γράψετε τους
ονοµατικούς τύπους των παρακάτω ρηµάτων σε ενεργητική και µέση φωνή. Να ληφθεί
υπ’ όψιν το υποκείµενο: Το ρήµα utor είναι αποθετικό – Ποιους τύπους διατηρεί από
την ενεργητική φωνή;
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΗ ΦΩΝΗ
affero/adfero
vinco
utor
Απαρέµφ. ενεστώτα
Απαρέµφ. µέλλοντα
Απαρέµφ.παρακειµένου
Μετοχή ενεστώτα
Μετοχή µέλλοντα
Γερούνδιο
3o Γ Ε Ν Ι Κ Ο Λ Υ Κ Ε Ι Ο Η Λ Ι Ο Υ Π Ο Λ Η Σ Σελίδα 10 Σουπίνο
ΜΕΣΗ ΦΩΝΗ
adferor/afferor
vincor
utor
Απαρέµφ. ενεστώτα
Απαρέµφ. µέλλοντα
Απαρέµφ. παρακειµένου
Απαρέµφ.συντελεσµένου
Μετοχή παρακειµένου
Γερούνδιακό
ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ
ΠΩΣ ∆ΗΛΩΝΕΤΑΙ Ο ΠΡΟΣ∆ΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΚΟΠΟΥ
1) α) Τελική πρόταση: ut eo uteretur. Να δηλώσετε το σκοπό, χρησιµοποιώντας αναφορική
τελική πρόταση, σουπίνο και γερούνδιο
9 αναφορική τελική πρόταση →
qui eo uteretur
9 σουπίνο →
eo usum
9 εµπρόθετο γερούνδιο (ad + αιτιατική) →
ad eo utendum ( δεν
µπορεί να γίνει η γερουνδιακή έλξη, επειδή το αντικείµενο του ρήµατος
uteretur είναι ουδέτερο αντωνυµίας)
9 εµπρόθετο γερούνδιο (causa/gratia + γενική) → eo utendi causa/gratia (
δεν µπορεί να γίνει η γερουνδιακή έλξη, επειδή το αντικείµενο του ρήµατος
uteretur είναι ουδέτερο αντωνυµίας)
β) Τελική πρόταση: quo facilius divitias contemnere posset: Να δηλώσετε το σκοπό,
χρησιµοποιώντας αναφορική τελική πρόταση
9
Αναφορική τελική πρόταση: qui facilius divitias contemnere posset.
γ) Στο µάθηµα 34 σε τρεις προτάσεις ο σκοπός δηλώνεται µε σουπίνο σε -um . Να δηλώσετε το
σκοπό µε τους άλλους τέσσερις τρόπους.
δ) Να γίνει η άσκηση 4 της σελίδας 242 του βιβλίου.
2) α) Να αντικαταστήσετε τον χρονικό- ιστορικό σύνδεσµο cum µε τον χρονικό ut και να κάνετε
τις αναγκαίες µεταβολές. (ut, ubi, simul, postquam + οριστική παρακειµένου → προτερόχρονο)
cum ad eum magnum pondus auri publice missum attulissent.
9
ut ad eum magnum pondus auri publice missum attulerunt (-ere)
β) Να µεταφέρετε το ρήµα της κύριας πρότασης στον ενεστώτα. Τι αλλαγή θα προκύψει στην
τελική πρόταση; Γιατί;
Manius Curius Dentatus maxima frugalitate utebatur, quo facilius divitias contemnere
posset.
9
Manius Curius Dentatus maxima frugalitate utitur, quo facilius divitias
contemnere possit.
3o Γ Ε Ν Ι Κ Ο Λ Υ Κ Ε Ι Ο Η Λ Ι Ο Υ Π Ο Λ Η Σ Σελίδα 11 MΕΤΟΧΕΣ: ΑΝΑΛΥΣΗ ΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ ∆ΕΥΤΕΡΕΥΟΥΣΑ ΠΡΟΤΑΣΗ
3) Ανάλυση µετοχής: missum → quod missum erat (quod missum est)
ΜΕΤΟΧΕΣ: ΤΡΟΠΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΣΕ ΜΕΤΟΧΙΚΗ
4)
Να µετατρέψετε τη δευτερεύουσα χρονική πρόταση σε χρονική µετοχή.
cum ad eum magnum pondus auri publice missum attulissent
9
Magno pondere auri publice misso ad eum a Samnitibus allato
H ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ
5) Να δηλώσετε την απαγόρευση µε τους τρόπους που γνωρίζετε.
Narrate Samnitibus Manium Curium malle locupletibus imperare quam ipsum fieri
locupletem.
9
9
Nolite Samnitibus narrare…
Ne narraveritis Samnitibus….
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΗ ΣΥΝΤΑΞΗ → ΠΑΘΗΤΙΚΗ ΣΥΝΤΑΞΗ
6)
α)Να µετατρέψετε την ενεργητική σύνταξη σε παθητική. Πώς εκφέρεται το ποιητικό αίτιο
σε κάθε πρόταση; Γιατί;
Samnitium divitias contempsit (Y= Manius Curius Dentatus)
9
Samnitium divitiae contemptae sunt a Manio Curio Dentato
Cum ad eum magnum pondus auri publice missum attulissent
…………………………………………………………………………………...
ΠΛΑΓΙΟΣ ΛΟΓΟΣ → ΕΥΘΥΣ ΛΟΓΟΣ
7)
Να µεταφέρετε στον ευθύ λόγο.
Narrate Samnitibus Manium Curium malle locupletibus imperare quam ipsum fieri
locupletem
9
Samnites, Manius Curius mavult locupletibus imperare quam ipse fieri locuples.
Et mementote me nec acie vinci nec pecunia corrumpi posse.
9
Me nec acie vinci nec pecunia corrumpi potest (απρόσωπο potest )
9
(Αν θεωρήσουµε το possum προσωπικό: Ego nec acie vinci nec pecunia corrumpi possum)
ΕΥΘΥΣ ΛΟΓΟΣ → ΠΛΑΓΙΟΣ ΛΟΓΟΣ
8)
Να µετατρέψετε τα ρήµατα των παρακάτω προτάσεων σε απαρέµφατα εξαρτώµενα από το
Valerius Maximus scripsit
Παρατήρηση: Στον πλάγιο λόγο οι προτάσεις κρίσεως µε οριστική θα γίνουν ειδικά απαρέµφατα.
Οι δευτερεύουσες προτάσεις θα παραµείνουν δευτερεύουσες.
¾
Manius Curius Dentatus maxima frugalitate utebatur, quo facilius divitias
contemnere posset
9
Valerius Maximus scripsit Manium Curium Dentatum maxima frugalitate uti, quo
facilius divitias contemnere posset
Samnitium divitias contempsit et Samnites paupertatem eius mirati sunt.
Valerius Maximus scripsit………………………………….....................................
....................................................................................................................
Oνοµατεπώνυµο:.............................................................................................
3o Γ Ε Ν Ι Κ Ο Λ Υ Κ Ε Ι Ο Η Λ Ι Ο Υ Π Ο Λ Η Σ Σελίδα 12 ΟΙ ΤΕΛΙΚΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ
9 ut singularis proelii eventu cernatur (31)
9 quo facilius divitias contemnere posset (36)
9 ut eo uteretur (36)
9 ne dicam ineptae (36)
9 ut C. Marius quam celerrime hostis iudicaretur (40)
9 ut consequaris (41)
3o Γ Ε Ν Ι Κ Ο Λ Υ Κ Ε Ι Ο Η Λ Ι Ο Υ Π Ο Λ Η Σ Σελίδα 13