Εξουσιοδότηση για εκτελωνιστή

ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ – ΕΝΤΟΛΗ
ΣΕ ΕΚΤΕΛΩΝΙΣΤΗ
Ο υπογράφων
του
με Α.Δ.Τ
Α.Τ
και Α.Φ.Μ
νόμιμος εκπρόσωπος της εταιρείας
με ΑΦΜ
ΔΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
εξουσιοδοτώ την εκτελωνιστική εταιρεία ΔΕΤΖΩΡΤΖΗΣ Μ.Ε.Π.Ε με ΑΦΜ 800482490, Αρ. EORI
GR800482490 και διαχειριστή τον ΔΕΤΖΩΡΤΖΗ ΓΕΡΑΣΙΜΟ (εκτελωνιστή) με Αριθμ. Πτυχίου 5368 και
Αρ. Αδείας 4273 Αριθμός EORI GR066058415,
την διενέργεια των εκτελωνιστικών εργασιών, με άμεση & έμμεση αντιπροσώπευση, καθώς και την
υπογραφή κάθε σχετικού, με τις εργασίες αυτές εντύπου, για λογαριασμό μου/ της ως άνω
εταιρίας σε οποιοδήποτε τελωνείο της ελληνικής επικράτειας.
Η παρούσα εντολή ισχύει για πέντε έτη από σήμερα ήτοι μέχρι ........................ ή μέχρι την
ανάκλησή της.
Ημερομηνία ....................
Ο Δηλών ότι αναθέτω
βεβαιούται το γνήσιο της υπογραφής
Δήλωση αποδοχής εντολής
Ο υπογράφων..............................................
Εκτελωνιστής της Τελ. Περιφέρειας
....................................................................
με αριθ. Πτυχίου .............. και άδεια ..........
αποδέχομαι την ως άνω εντολή.
Ο εκτελωνιστής