ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ – ΕΝΤΟΛΗ (Για επιστροφή εισφορών από το

ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ – ΕΝΤΟΛΗ
(Για επιστροφή εισφορών από το ΤΑΠΙΛΤ-ΑΤ κλπ)
Ο υπογράφων ………………………………………………………………….του………………………………..,
κάτοικος …………………………………………….., οδός……..………………………………...........αρ……,
Τ.Κ………………………., μέλος του ΤΑΠΙΛΤΑΤ και της συνδικαλιστικής οργάνωσης
«ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ALPHA BANK»,
εξουσιοδοτώ
με την παρούσα το νομικό πρόσωπο της ως άνω συνδικαλιστικής μου οργάνωσης και τα
αποτελούντα το Προεδρείο αυτής, μέλη του Δ.Σ. είτε από κοινού ενεργούντα είτε
ξεχωριστά, όπως ενεργώντας αντ’ εμού πράττουν ό,τι κρίνεται απαραίτητο και
χρησιμοποιούν κάθε αναγκαίο νόμιμο και πρόσφορο εξώδικο ή ένδικο μέσο, προς την
πλευρά του ΤΑΠΙΛΤΑΤ, για την ικανοποίηση κάθε είδους νόμιμης αξίωσής μου που
απορρέει από την ασφαλιστική μου σχέση με το ΤΑΠΙΛΤΑΤ (π.χ. υποβολή αίτησης
επιστροφής εργατικών εισφορών, άσκηση αγωγής για διεκδίκηση και των εργοδοτικών
εισφορών, παροχή στοιχείων από το ΤΑΠΙΛΤΑΤ που αφορούν εμένα απευθείας στους
εξουσιοδοτούμενους, υποβολή αίτησης σύγκλησης Γ.Σ., υποβολή αίτησης διάλυσης του
ΤΑΠΙΛΤΑΤ στο αρμόδιο δικαστήριο κλπ.
Δεν συμπεριλαμβάνονται στην παρούσα η εξουσιοδότηση για ν’ αναλαμβάνουν
αντ’ εμού οι εξουσιοδοτούμενοι, από το ΤΑΠΙΛΤΑΤ, οποιοδήποτε χρηματικό
ποσό.
Η παρούσα ισχύει αφενός υπό τον όρο της μη επιβάρυνσής μου με οποιαδήποτε
έξοδο, αφετέρου υπό τον όρο της μη νεότερης διαφορετικής γραπτής εντολής
μου.
__________________________________________________
ΠΟΛΗ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
Ο ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΩΝ
ΘΕΩΡΗΣΗ ΓΝΗΣΙΟΥ ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ______________________________
ΤΗΛΕΦΩΝΑ, ΣΠΙΤΙΟΥ______________________, Κινητό__________________
e-mail: __________________________