Εξουσιοδότηση συμπληρωμένη

Προς τον προϊστάμενο του
Τελωνείου/α1...................................................
ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ – ΕΝΤΟΛΗ
ΣΕ ΕΚΤΕΛΩΝΙΣΤΗ
Ο υπογράφων ........................................................................................................................................ του
................................................... με Α.Δ.Τ. ......................................./...../ Α.Τ...............................................
και Α.Φ.Μ. ............................................ νόμιμος εκπρόσωπος της εταιρείας2 ....................................
............................................................................... εξουσιοδοτώ τον ή τους εκτελωνιστή/ές:
Επώνυμο …ΠΕΟΓΛΟΥ…… όνομα ……ΓΕΩΡΓΙΟΣ……. Αριθμ. Πτυχίου/πιστοποίησης επάρκειας
…1521……. Άρ. Αδείας/αναγγελίας.............................. Αριθμός EORI ……GR027463971
Επώνυμο ……………………… όνομα ………………………. Αριθμ. Πτυχίου/πιστοποίησης επάρκειας
…………………. Άρ. Αδείας/αναγγελίας..............................Αριθμός EORI ……………………
την διενέργεια των εκτελωνιστικών εργασιών, με άμεση/έμμεση3 αντιπροσώπευση, καθώς και την
υπογραφή κάθε σχετικού, με τις εργασίες αυτές εντύπου, για λογαριασμό μου/της ως άνω εταιρείας στο
Τελωνείο.....ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ...της τελωνειακής περιφέρειας .....ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ............. σχετικά
με4: ……ΕΞΑΓΩΓΕΣ - ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ………………
Η παρούσα εντολή ισχύει για πέντε έτη από σήμερα ή μέχρι την ανάκλησή της.
Ημερομηνία...............................
Ο Δηλών ότι αναθέτω
βεβαιούται το γνήσιο της υπογραφής(5)
Δήλωση αποδοχής εντολής
Ο υπογράφων...ΠΕΟΓΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ..........
εκτελωνιστής
της
Τελ.
Περιφέρειας
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ....με
αριθμ.
πτυχίου/
πιστοποίησης .....1521... και άδειας/ αναγγελίας
…1388......... αποδέχομαι την ως άνω εντολή.
Ο εκτελωνιστής
1
Στην περίπτωση γενικής εξουσιοδότησης
Αναγράφεται σε περίπτωση νομικού προσώπου
3
Διαγράφεται ανάλογα ο τύπος της αντιπροσώπευσης
4
Αναφέρονται οι εκτελωνιστικές εργασίες για τις οποίες ισχύει. Σε περίπτωση γενικής εξουσιοδότησης πρέπει να αναφέρεται
ρητά αυτό, καθώς και το χρονικό διάστημα που ισχύει, το οποίο σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να υπερβαίνει τα πέντε έτη.
2