∆ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Κεντρική Οδός Α.Ε. – Σωρού 13, Μαρούσι, 151 25

∆ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
14 Μαρτίου 2015
Έναρξη λειτουργίας νέου τµήµατος “A/Κ Αγ. Μαρίνας - Ράχες”
Η Κεντρική Οδός ανακοινώνει ότι σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν. 3597/2007
(όπως τροποποιήθηκε µε το Ν. 4219/2013) που διέπουν τη Σύµβαση
Παραχώρησης του έργου “Αυτοκινητόδροµος Κεντρικής Ελλάδος (Ε65)”, τη
∆ευτέρα 16 Μαρτίου αναµένεται να δοθεί στην κυκλοφορία ο κλάδος µε
κατεύθυνση προς Αθήνα, του νέου τµήµατος “A/Κ Αγ. Μαρίνας - Ράχες”. Έως
το τέλος της εβδοµάδας και έπειτα από την ολοκλήρωση σχετικών τεχνικών
εργασιών διασύνδεσης, αναµένεται να δοθεί στην κυκλοφορία και ο κλάδος του
νέου τµήµατος µε κατεύθυνση προς Θεσσαλονίκη.
Η παράδοση στην κυκλοφορία των 20 χλµ. του τµήµατος “Α/Κ Αγ. Μαρίνας –
Ράχες”, το οποίο εντάσσεται στα τµήµατα που κατασκευάζει το Ελληνικό ∆ηµόσιο
και παραχωρεί προς λειτουργία στην Κεντρική Οδό, δίνει λύση στο µείζον ζήτηµα
οδικής ασφάλειας του πετάλου του Μαλιακού.
Πλέον, ένας νέος, σύγχρονος, ασφαλής αυτοκινητόδροµος µε 2 λωρίδες
κυκλοφορίας ανά κατεύθυνση συν Λωρίδα Έκτατης Κυκλοφορίας (ΛΕΑ),
τρεις (3) σήραγγες διπλού κλάδου, πέντε (5) κοιλαδογέφυρες και υποδοµή
υψηλών προδιαγραφών θα βρίσκεται στη διάθεση των οδηγών.
Επιπρόσθετα, το σύνολο του προσωπικού της Κεντρικής Οδού, θα παρέχει µια
σειρά υπηρεσιών, όπως 24ωρα περίπολα οδικής ασφάλειας, 4ψηφιο αριθµό
έκτακτης ανάγκης 1075, Τηλεφωνική Εξυπηρέτηση Πελατών και ∆ωρεάν
Οδική Βοήθεια σε ακινητοποιηµένα οχήµατα, ώστε να διασφαλίζεται η
αποµάκρυνση τους από τον αυτοκινητόδροµο και η µεταφορά τους σε ασφαλές
σηµείο.
Στο τµήµα που δίδεται σε κυκλοφορία θα λειτουργεί ο Μετωπικός Σταθµός ∆ιοδίων
Μαυροµαντήλας και οι Πλευρικοί Σταθµοί ∆ιοδίων Αγ. Μαρίνας και Στυλίδας
(Καραβόµυλου). Οι τιµές ανά κατηγορία οχήµατος είναι οι εξής:
Κατηγορία
Οχήµατος
Κατηγορία 1
Μετωπικός
Μαυροµαντήλας
1,25
Πλευρικός
Αγ. Μαρίνας
0,85
Πλευρικός Στυλίδας
(Καραβόµυλου)
0,45
Κατηγορία 2
1,75
1,20
0,65
Κατηγορία 3
4,45
3,05
1,65
Κατηγορία 4
6,25
4,25
2,30
Κεντρική Οδός Α.Ε. – Σωρού 13, Μαρούσι, 151 25
Τηλ: +30 210 3447300 – Fax: +30 210 6100301 – E mail: [email protected]