εισήγηση

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ
ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ,
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ &
ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ
Ταχ. Δ/νση : Πλατεία Ρ. Φεραίου 1
Ταχ. Κώδ. : 38001
Τηλ.
: 24213 50221
Τηλ/πο
: 24210 97600
E- mail
: [email protected]
Βόλος,
Αρ. πρωτ.:
Προς: Πρόεδρο Δημοτικού
Συμβουλίου
Σας διαβιβάζουμε τις υπ’ αριθμ. 14454/ΔΕΜ119 και 23719/ΔΕΜ187
εισηγήσεις της Διευθύντριας των Οικονομικών Υπηρεσιών, κας. Μαγιώγλου,
που αφορούν στη διαγραφή τελών ύδρευσης παρελθόντων ετών, λόγω
παραγραφής.
Εισηγούμαστε να συμπεριληφθεί ως θέμα ημερήσιας διάταξης της
προσεχούς Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου για τη λήψη σχετικής
απόφασης.
Η ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ
Ταχ. Δ/νση: Μακρινίτσα 37011
Πληροφορίες: Σταυρούλα Αδαμάκη,
Ασημίνα Κοντοζήση
Τηλέφωνο: 2428350400 -3
Μακρινίτσα 12/03/2012
Αριθμ. Πρωτ: 23719/ΔΕΜ 187
Προς :
Την Αντιδήμαρχο Διοίκησης Οικονομικών,
Προγραμματισμού, Βιώσιμης Ανάπτυξης &
Νέων Τεχνολογιών
κα Αναστασία Οικονόμου
ΘΕΜΑ: Διαγραφή τελών
Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 174 του Ν. 3463/2006 «Κύρωση του
νέου Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων» ορίζεται ότι: «Κάθε είδους χρέη προς τους
Δήμους και τις Κοινότητες μπορούν να διαγραφούν ολόκληρα ή εν μέρει όταν η
εγγραφή στους οριστικούς βεβαιωτικούς καταλόγους δημοτικών ή κοινοτικών
φόρων, τελών, δικαιωμάτων και εισφορών έγινε κατά τρόπο προφανώς λανθασμένο
ως προς τη φορολογητέα ύλη ή το πρόσωπο του φορολογουμένου ή όταν έγινε κατά
λάθος πολλαπλή εγγραφή για το ίδιο είδος εσόδου και για το ίδιο πρόσωπο.
Η διαγραφή των χρεών γίνεται με απόφαση του Δημοτικού ή Κοινοτικού
Συμβουλίου».
Λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω και το άρθρο 65 του N.3852/10 (ΦΕΚ
87/07.06.2010 τεύχος Α’) παρακαλούμε όπως εισηγηθείτε στο προσεχές Δημοτικό
Συμβούλιο τη διαγραφή χρεών των οφειλετών που αναφέρονται στην
επισυναπτόμενη κατάσταση οφειλετών, συνολικού ποσού χιλίων τετρακοσίων είκοσι
τεσσάρων ευρώ (1.424,00€), προκειμένου να προβούμε στην εκκαθάριση των
αντίστοιχων βεβαιωτικών καταλόγων
ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΗΜ. ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΑΚΡΙΝΙΤΣΑΣ
ΑΔΑΜΑΚΗ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ
Η ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ
ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΣΟΦΙΑ Κ. ΜΑΓΙΩΓΛΟΥ
2
ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΑΚΡΙΝΙΤΣΑΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΑΚΡΙΝΙΤΣΑΣ
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΦΕΙΛΕΤΩΝ ΠΡΟΣ ΔΙΑΓΡΑΦΗ
Α/Α
ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΟΦΕΙΛΕΤΗ
Α.Φ.Μ.
ΕΙΔΟΣ ΧΡΕΟΥΣ
ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΔΙΑΓΡΑΦΗΣ
ΠΟΣΟ
1
CONDY (ΚΟΝΤΗΣ
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ) LACKY
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
007475432
ΤΕΛΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ 2010,2011
168,00
2
ΛΙΑΛΟΥ ΕΛΕΝΗ
ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ
047437237
ΤΕΛΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ 2010
3
ΜΑΥΡΟΒΟΥΝΙΩΤΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
029698675
ΤΕΛΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ 2010,2011
4
ΣΙΑΡΡΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΑ
ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ
043221503
ΕΚΘΕΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ 2011
5
ΤΣΙΡΟΓΙΑΝΝΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΧΗ ΠΗΛΕΑ
000000000
ΤΕΛΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ 2010,2011
ΛΑΝΘΑΣΜΕΝΗ ΧΡΕΩΣΗ ΩΣ ΠΡΟΣ
ΤΟ ΦΟΡΟΛΟΓΗΤΕΟ ΠΡΟΣΩΠΟ/ΔΕΝ
ΕΧΕΙ ΣΥΝΔΕΘΕΙ ΜΕ ΤΟ ΔΙΚΤΥΟ
ΥΔΡΕΥΣΗΣ
ΛΑΝΘΑΣΜΕΝΗ ΧΡΕΩΣΗ ΩΣ ΠΡΟΣ
ΤΟ ΦΟΡΟΛΟΓΗΤΕΟ ΠΡΟΣΩΠΟ/ΔΕΝ
ΕΧΕΙ ΣΥΝΔΕΘΕΙ ΜΕ ΤΟ ΔΙΚΤΥΟ
ΥΔΡΕΥΣΗΣ
ΛΑΝΘΑΣΜΕΝΗ ΧΡΕΩΣΗ ΩΣ ΠΡΟΣ
ΤΟ ΦΟΡΟΛΟΓΗΤΕΟ ΠΡΟΣΩΠΟ/ΔΕΝ
ΕΧΕΙ ΣΥΝΔΕΘΕΙ ΜΕ ΤΟ ΔΙΚΤΥΟ
ΥΔΡΕΥΣΗΣ
ΛΑΝΘΑΣΜΕΝΗ ΧΡΕΩΣΗ ΩΣ ΠΡΟΣ
ΤΟ ΦΟΡΟΛΟΓΗΤΕΟ ΠΡΟΣΩΠΟ/ΔΕΝ
ΕΚΑΝΕ ΧΡΗΣΗ ΚΟΙΝ. ΧΩΡΟΥ
ΛΑΝΘΑΣΜΕΝΗ ΧΡΕΩΣΗ ΩΣ ΠΡΟΣ
ΤΟ ΦΟΡΟΛΟΓΗΤΕΟ ΠΡΟΣΩΠΟ/ΔΕΝ
ΕΧΕΙ ΣΥΝΔΕΘΕΙ ΜΕ ΤΟ ΔΙΚΤΥΟ
ΥΔΡΕΥΣΗΣ
56,00
84,00
1200,00
84,00
1.424,00
Για την Δημ. Ενότητα Μακρινίτσας
Αδαμάκη Σταυρούλα
Η Προϊσταμένη της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών
Μαγιώγλου Σοφία
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΑΚΡΙΝΙΤΣΑΣ
Ταχ. Δ/νση: Μακρινίτσα 37011
Πληροφορίες: Σταυρούλα Αδαμάκη,
Ασημίνα Κοντοζήση
Τηλέφωνο: 2428350400 -3
Προς :
Μακρινίτσα 12/03/2012
Αριθμ. Πρωτ: 14454/ΔΕΜ 119
Την Αντιδήμαρχο Διοίκησης, Οικονομικών,
Προγραμματισμού, Βιώσιμης Ανάπτυξης & Νέων
Τεχνολογιών
κα Αναστασία Οικονόμου
ΘΕΜΑ: «Παραγραφή τελών»
Η Δημοτική Ενότητα Μακρινίτσας του Δήμου Βόλου έχει αυξημένο αριθμό τελών
παρελθόντων οικονομικών ετών, που παρά τις προσπάθειες της προηγούμενης ταμειακής υπηρεσίας
( Β΄ Δ.Ο.Υ Βόλου) ήταν αδύνατη η είσπραξή τους.
Γι’ αυτό προτείνουμε κάποιες κατηγορίες για τις οποίες υπάρχει λόγος διαγραφής,
να προχωρήσουμε στην διαγραφή τους, όπως: Να διαγραφούν λόγω παραγραφής, όλα τα τέλη
ύδρευσης που είναι βεβαιωμένα μέχρι και το τέλος του 2005 και έχει παρέλθει πενταετία από
την βεβαίωσή τους.
Σύμφωνα με το Άρθρο 174 Διαγραφή χρεών του N. 3463/06 (ΦΕΚ 114/08.06.2006 τεύχος Α')
η διαγραφή των χρεών γίνεται με αιτιολογημένη απόφαση του δημοτικού ή κοινοτικού συμβουλίου.
Για την παραγραφή αξιώσεων των ΟΤΑ κατά τρίτων εφαρμόζονται αναλόγως οι σχετικές διατάξεις
περί παραγραφής απαιτήσεων του Δημοσίου ήτοι τα άρθρα 86-89 του Ν.2362/1995.
Σύμφωνα με τις διατάξεις τις παρ. 1 και 2 του άρθρου 86 του Ν. 2362/1995: Οι αξιώσεις
των δήμων για την είσπραξη φόρων, τελών , δικαιωμάτων, εισφορών και αντιτίμου προσωπικής
εργασίας παραγράφονται μετά την παρέλευση πενταετίας από την λήξη του οικονομικού έτους, μέσα
στο οποίο βεβαιώθηκαν οριστικά.
Οι αξιώσεις για την είσπραξη των λοιπών εσόδων (μισθωμάτων, προστίμων του Κ.Ο.Κ.,
προστίμων ανέγερσης και διατήρησης αυθαίρετων ,κατασκευών κ.τ.λ.) παραγράφονται μετά την
πάροδο είκοσι (20) ετών από την λήξη του οικονομικού έτους μέσα το οποίο βεβαιώθηκαν οριστικά
(άρθρο 6 ΑΝ 344/1968, Εγκ. Υπ.Εσωτ. 63255/17-7-1969, ΕφΑθ 1/1991 ΕλλΔνη 1663, ΤρΔΠρΑθ
9879/90 ΔιΔικ 1991).
Σύμφωνα με την αριθμ. 63255/17-7-1969 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών «οριστική»
θεωρείται η βεβαίωση από τότε που η Δ.Ο.Υ. ή ο δημοτικός ταμίας εκδίδει το τριπλότυπο παραλαβής
εισπρακτέων. Δηλαδή «οριστική» θεωρείται η ταμειακή βεβαίωση.
Εάν πρόκειται για χρέος καταβλητέο σε δόσεις, οι οποίες βεβαιώνονται πριν καταστούν
ληξιπρόθεσμες, η παραγραφή αρχίζει από την λήξη του οικονομικού έτους μέσα στο οποίο κάθε
δόση κατέστη ληξιπρόθεσμη.
Λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω και το άρθρο 65 του N.3852/10 (ΦΕΚ 87/07.06.2010
τεύχος Α’) παρακαλούμε όπως εισηγηθείτε στο προσεχές Δημοτικό Συμβούλιο την διαγραφή λόγω
παραγραφής τελών ύδρευσης παρελθόντων οικονομικών ετών, συνολικού ποσού είκοσι επτά
χιλιάδων πεντακοσίων εβδομήντα οκτώ ευρώ και εβδομήντα πέντε λεπτών του ευρώ (27.578,75€),
προκειμένου να προβούμε στην εκκαθάριση των βεβαιωτικών καταλόγων.
ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΗΜ. ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΑΚΡΙΝΙΤΣΑΣ
ΑΔΑΜΑΚΗ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ
Η ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ
Δ/ΝΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΣΟΦΙΑ Κ. ΜΑΓΙΩΓΛΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΑΚΡΙΝΙΤΣΑΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΑΚΡΙΝΙΤΣΑΣ
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΦΕΙΛΕΤΩΝ ΠΡΟΣ ΔΙΑΓΡΑΦΗ
Α/Α
ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΟΦΕΙΛΕΤΗ
Α.Φ.Μ.
ΕΙΔΟΣ ΧΡΕΟΥΣ
ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΔΙΑΓΡΑΦΗΣ
ΠΑΡΑΓΡΑΦΗ ΛΟΓΩ
ΠΕΝΤΑΕΤΙΑΣ
ΠΑΡΑΓΡΑΦΗ ΛΟΓΩ
ΠΕΝΤΑΕΤΙΑΣ
ΠΑΡΑΓΡΑΦΗ ΛΟΓΩ
ΠΕΝΤΑΕΤΙΑΣ
ΠΑΡΑΓΡΑΦΗ ΛΟΓΩ
ΠΕΝΤΑΕΤΙΑΣ
ΠΑΡΑΓΡΑΦΗ ΛΟΓΩ
ΠΕΝΤΑΕΤΙΑΣ
ΠΑΡΑΓΡΑΦΗ ΛΟΓΩ
ΠΕΝΤΑΕΤΙΑΣ
ΠΑΡΑΓΡΑΦΗ ΛΟΓΩ
ΠΕΝΤΑΕΤΙΑΣ
ΠΑΡΑΓΡΑΦΗ ΛΟΓΩ
ΠΕΝΤΑΕΤΙΑΣ
ΠΑΡΑΓΡΑΦΗ ΛΟΓΩ
ΠΕΝΤΑΕΤΙΑΣ
ΠΑΡΑΓΡΑΦΗ ΛΟΓΩ
ΠΕΝΤΑΕΤΙΑΣ
ΠΑΡΑΓΡΑΦΗ ΛΟΓΩ
ΠΕΝΤΑΕΤΙΑΣ
ΠΑΡΑΓΡΑΦΗ ΛΟΓΩ
ΠΕΝΤΑΕΤΙΑΣ
ΠΑΡΑΓΡΑΦΗ ΛΟΓΩ
ΠΕΝΤΑΕΤΙΑΣ
ΠΑΡΑΓΡΑΦΗ ΛΟΓΩ
ΠΕΝΤΑΕΤΙΑΣ
ΠΑΡΑΓΡΑΦΗ ΛΟΓΩ
1
ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
000000000
ΤΕΛΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ 1994,1996,1997,1999,2000
2
ΑΓΚΡΟΙ ΚΛΗΡΟΝΟΜΟΙ
00000000
ΤΕΛΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ 2001-2003
3
000000000
ΤΕΛΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ 1998-2000
4
ΑΓΚΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΑΔΑΜ ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ
053621150
ΤΕΛΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ 1996,1997
5
ΑΔΑΜ ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ
053438459
ΤΕΛΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ 2005,2006
6
ΑΔΑΜΑΚΗ ΑΣΠΑΣΙΑ
000000000
ΤΕΛΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ 2001-2004
7
000000000
ΤΕΛΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ 1999-2002
032691034
ΤΕΛΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ 2001-2006
019068436
ΤΕΛΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ 2006
000000000
ΤΕΛΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ 2004-2005
11
ΑΔΑΜΑΚΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΑΔΑΜΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ
ΘΩΜΑΣ
ΑΛΕΞΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΑΝΑΝΙΑΔΗΣ ΗΛΙΑΣ
000000000
ΤΕΛΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ 1995,1997-2000
12
ΑΡΒΑΝΙΤΗ ΚΛΗΡ. ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
000000000
ΤΕΛΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ 1994
13
ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΒΑΓΓΕΛΙΑΣ ΑΧΙΛΛΕΑΣ
ΝΕΣΤΩΡ
ΒΑΓΓΕΛΙΑΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ
026262512
ΤΕΛΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ 1997
029727718
ΤΕΛΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ 2006
022126295
ΤΕΛΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ 1994-1996
8
9
10
14
15
ΠΟΣΟ
136,46
131,11
93,92
51,35
87,60
398,10
149,68
283,02
200,00
110,00
572,27
20,54
52,82
55,00
152,96
16
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΜΙΧΑΗΛ
000000000
ΤΕΛΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ 2000
17
ΒΙΛΜΑΡΣ ΡΟΝΙΑ WILMARS
000000000
ΤΕΛΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ 1994-1996
18
005673613
ΤΕΛΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ 2003-2006
128579170
ΤΕΛΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ 2004
20
ΒΟΥΤΣΙΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΒΙΚΕΝΤΙΟΣ
ΓΑΛΑΤΣΙΑΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΓΑΤΣΙΟΥ ΡΙΤΣΑ ΠΑΝ
000000000
ΤΕΛΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ 1996
21
ΓΙΑΝΝΟΥΤΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
000000000
ΤΕΛΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ 1996,2001
22
ΓΕΩΡΓΟΥΛΑ ΟΛΓΑ
000000000
ΤΕΛΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ 2002-2006
23
ΓΚΑΝΑΣ ΜΙΧΑΗΛ
000000000
ΤΕΛΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ 1994
24
ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
000000000
ΤΕΛΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ 1994
25
ΓΚΑΝΤΙΝΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
000000000
ΤΕΛΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ 1995-1997
26
ΔΑΓΑΛΕΑΣ ΦΩΤΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ
029721044
ΤΕΛΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ 2006
27
ΔΕΣΠΟΤΗΣ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΔΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΗΛΙΑΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΣΥΖ.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ
ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
030420632
ΤΕΛΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ 1994
010368729
ΤΕΛΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ 1994
000000000
ΤΕΛΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ 2004-2006
0000000000
ΤΕΛΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ 1995
000000000
ΤΕΛΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ 2001,2002
19
28
29
30
31
000000000
ΤΕΛΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ 2005,2006
33
ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ
ΠΟΛΥΑΝΘΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΔΟΜΑΖΙΝΑΚΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
0000000000
ΤΕΛΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ 1995-2000
34
ΕΛΑΦΡΟΣ ΑΓΓΕΛΗΣ
000000000
ΤΕΛΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ 1994
35
ΕΛΑΦΡΟΥ ΘΕΟΔΩΡΑ
ΙΩΑΝΝΗΣ
000000000
32
ΤΕΛΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ 2000,2004,2005
ΠΕΝΤΑΕΤΙΑΣ
ΠΑΡΑΓΡΑΦΗ ΛΟΓΩ
ΠΕΝΤΑΕΤΙΑΣ
ΠΑΡΑΓΡΑΦΗ ΛΟΓΩ
ΠΕΝΤΑΕΤΙΑΣ
ΠΑΡΑΓΡΑΦΗ ΛΟΓΩ
ΠΕΝΤΑΕΤΙΑΣ
ΠΑΡΑΓΡΑΦΗ ΛΟΓΩ
ΠΕΝΤΑΕΤΙΑΣ
ΠΑΡΑΓΡΑΦΗ ΛΟΓΩ
ΠΕΝΤΑΕΤΙΑΣ
ΠΑΡΑΓΡΑΦΗ ΛΟΓΩ
ΠΕΝΤΑΕΤΙΑΣ
ΠΑΡΑΓΡΑΦΗ ΛΟΓΩ
ΠΕΝΤΑΕΤΙΑΣ
ΠΑΡΑΓΡΑΦΗ ΛΟΓΩ
ΠΕΝΤΑΕΤΙΑΣ
ΠΑΡΑΓΡΑΦΗ ΛΟΓΩ
ΠΕΝΤΑΕΤΙΑΣ
ΠΑΡΑΓΡΑΦΗ ΛΟΓΩ
ΠΕΝΤΑΕΤΙΑΣ
ΠΑΡΑΓΡΑΦΗ ΛΟΓΩ
ΠΕΝΤΑΕΤΙΑΣ
ΠΑΡΑΓΡΑΦΗ ΛΟΓΩ
ΠΕΝΤΑΕΤΙΑΣ
ΠΑΡΑΓΡΑΦΗ ΛΟΓΩ
ΠΕΝΤΑΕΤΙΑΣ
ΠΑΡΑΓΡΑΦΗ ΛΟΓΩ
ΠΕΝΤΑΕΤΙΑΣ
ΠΑΡΑΓΡΑΦΗ ΛΟΓΩ
ΠΕΝΤΑΕΤΙΑΣ
ΠΑΡΑΓΡΑΦΗ ΛΟΓΩ
ΠΕΝΤΑΕΤΙΑΣ
ΠΑΡΑΓΡΑΦΗ ΛΟΓΩ
ΠΕΝΤΑΕΤΙΑΣ
ΠΑΡΑΓΡΑΦΗ ΛΟΓΩ
ΠΕΝΤΑΕΤΙΑΣ
ΠΑΡΑΓΡΑΦΗ ΛΟΓΩ
ΠΕΝΤΑΕΤΙΑΣ
ΠΑΡΑΓΡΑΦΗ ΛΟΓΩ
ΠΕΝΤΑΕΤΙΑΣ
35,22
68,96
211,00
55,00
24,94
66,03
255,02
20,54
76,30
74,83
55,00
20,54
20,54
165,00
61,63
202,50
110,00
168,75
20,54
271,41
6
36
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
000000000
37
ΖΑΝΝΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
000000000
ΤΕΛΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ 1994
38
ΖΑΝΝΟΥ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ
000000000
ΤΕΛΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ 1997
39
042175011
ΤΕΛΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ 1999-2006
40
ΖΑΛΟΚΩΣΤΑΣ ΣΠΥΡΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΖΑΡΑΚΗΝΟΣ ΠΕΡΙΚΛΗΣ
000000000
ΤΕΛΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ 1995
41
ΖΑΤΤΑ ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ ΔΗΜ
000000000
ΤΕΛΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ 2001-2003
42
ΖΑΦΡΑΝΤΖΑΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΖΕΜΠΙΛΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
011077868
ΤΕΛΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ 1996
000000000
ΤΕΛΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ 1994,1999-2002,2004
058932125
ΤΕΛΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ 2003-2006
044389580
ΤΕΛΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ 1999-2006
017649419
ΤΕΛΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ 1995
47
ΖΕΜΠΙΛΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΖΕΜΠΙΛΑΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΖΩΙΤΟΠΟΥΛΟΣ ΒΗΣΣΑΡΙΩΝ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΗΛΙΑΚΗ ΧΑΡΙΣ
000000000
ΤΕΛΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ 1994
48
ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ
000000000
ΤΕΛΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ 1996
49
000000000
ΤΕΛΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ 2004
000000000
ΤΕΛΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ 1996,1997
000000000
ΤΕΛΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ 1996-2002
062470537
ΤΕΛΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ 2006
53
ΘΕΟΔΟΣΙΟΥ ΙΟΥΛΙΑΕΥΦΡΟΣΥΝΗ ΗΛΙΑΣ
ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΚΟΙΜΗΣΕΩΣ
ΘΕΟΤΟΚΟΥ
ΚΑΒΟΓΙΑΝΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΠΕΡΣ. ΤΣΟΥΚΑ
ΚΑΚΚΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ Χ.
ΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΚΑΚΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
000000000
ΤΕΛΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ 1997
54
ΚΑΛΑΦΑΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
00000000
ΤΕΛΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ 2001,2002
55
ΚΑΛΛΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ χ.
ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ
ΚΑΛΛΗ ΠΑΡΘΕΝΑ
054560870
ΤΕΛΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ 1996-2006
000000000
ΤΕΛΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ 1994,1995
43
44
45
46
50
51
52
56
ΤΕΛΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ 1994,1995,1997-2002
ΠΑΡΑΓΡΑΦΗ ΛΟΓΩ
ΠΕΝΤΑΕΤΙΑΣ
ΠΑΡΑΓΡΑΦΗ ΛΟΓΩ
ΠΕΝΤΑΕΤΙΑΣ
ΠΑΡΑΓΡΑΦΗ ΛΟΓΩ
ΠΕΝΤΑΕΤΙΑΣ
ΠΑΡΑΓΡΑΦΗ ΛΟΓΩ
ΠΕΝΤΑΕΤΙΑΣ
ΠΑΡΑΓΡΑΦΗ ΛΟΓΩ
ΠΕΝΤΑΕΤΙΑΣ
ΠΑΡΑΓΡΑΦΗ ΛΟΓΩ
ΠΕΝΤΑΕΤΙΑΣ
ΠΑΡΑΓΡΑΦΗ ΛΟΓΩ
ΠΕΝΤΑΕΤΙΑΣ
ΠΑΡΑΓΡΑΦΗ ΛΟΓΩ
ΠΕΝΤΑΕΤΙΑΣ
ΠΑΡΑΓΡΑΦΗ ΛΟΓΩ
ΠΕΝΤΑΕΤΙΑΣ
ΠΑΡΑΓΡΑΦΗ ΛΟΓΩ
ΠΕΝΤΑΕΤΙΑΣ
ΠΑΡΑΓΡΑΦΗ ΛΟΓΩ
ΠΕΝΤΑΕΤΙΑΣ
ΠΑΡΑΓΡΑΦΗ ΛΟΓΩ
ΠΕΝΤΑΕΤΙΑΣ
ΠΑΡΑΓΡΑΦΗ ΛΟΓΩ
ΠΕΝΤΑΕΤΙΑΣ
ΠΑΡΑΓΡΑΦΗ ΛΟΓΩ
ΠΕΝΤΑΕΤΙΑΣ
ΠΑΡΑΓΡΑΦΗ ΛΟΓΩ
ΠΕΝΤΑΕΤΙΑΣ
ΠΑΡΑΓΡΑΦΗ ΛΟΓΩ
ΠΕΝΤΑΕΤΙΑΣ
ΠΑΡΑΓΡΑΦΗ ΛΟΓΩ
ΠΕΝΤΑΕΤΙΑΣ
ΠΑΡΑΓΡΑΦΗ ΛΟΓΩ
ΠΕΝΤΑΕΤΙΑΣ
ΠΑΡΑΓΡΑΦΗ ΛΟΓΩ
ΠΕΝΤΑΕΤΙΑΣ
ΠΑΡΑΓΡΑΦΗ ΛΟΓΩ
ΠΕΝΤΑΕΤΙΑΣ
ΠΑΡΑΓΡΑΦΗ ΛΟΓΩ
ΠΕΝΤΑΕΤΙΑΣ
249,46
41,09
26,41
390,02
23,48
120,33
24,94
235,22
211,00
390,02
23,48
20,54
24,94
147,50
111,51
230,38
55,00
26,41
85,11
441,38
44,02
7
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
ΚΑΛΛΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΚΑΛΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΚΑΛΛΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΚΑΝΑΒΑ ΑΓΛΑΙΑ ΙΩΑΝΝΗΣ
045945040
ΤΕΛΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ 1996-2006
000000000
ΤΕΛΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ 1996-2006
000000000
ΤΕΛΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ 2001,2002
033400767
ΤΕΛΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ 1995
ΚΑΝΑΒΑ ΑΦΡΟΔΙΤΗ
ΠΑΝΤΑΖΗΣ
ΚΑΝΤΖΟΥΡΑΚΗ ΑΓΝΗ
134183930
ΤΕΛΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ 2006
000000000
ΤΕΛΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ 1995-1997
ΚΑΠΟΥΡΝΙΩΤΗ ΛΕΛΑ ΧΑ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΚΑΡΑΜΑΡΛΗ ΜΑΡΙΑ
000000000
ΤΕΛΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ 2000
000000000
ΤΕΛΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ 1995
ΚΑΡΑΚΑΟΝΑΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΛΕΞΗΣ
ΚΑΡΑΜΑΡΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΚΑΡΑΣΑΙΝΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΚΑΡΑΣΑΙΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
000000000
ΤΕΛΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ 2001,2002
000000000
ΤΕΛΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ 2004
018217922
ΤΕΛΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ 1994-1996
000000000
ΤΕΛΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ 1994
ΚΕΛΕΚΗΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΚΕΡΑΣΙΩΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΚΟΓΙΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
002403484
ΤΕΛΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ 1994
000000000
ΤΕΛΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ 1999
000000000
ΤΕΛΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ 2001,2002
ΚΟΙΜΗΣΙΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ
(ΦΟΥΡΝΟΣ)
ΚΟΚΚΑΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΚΟΝΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
000000000
ΤΕΛΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ 1994
075398536
ΤΕΛΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ 2006
000000000
ΤΕΛΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ 1994
ΚΟΝΤΟΔΗΜΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΚΟΝΤΟΖΗΣΗΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ
119416309
ΤΕΛΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ 1994
0000000000
ΤΕΛΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ 1995
000000000
ΤΕΛΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ 2003,2004
ΚΟΝΤΟΜΕΡΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
ΠΑΡΑΓΡΑΦΗ ΛΟΓΩ
ΠΕΝΤΑΕΤΙΑΣ
ΠΑΡΑΓΡΑΦΗ ΛΟΓΩ
ΠΕΝΤΑΕΤΙΑΣ
ΠΑΡΑΓΡΑΦΗ ΛΟΓΩ
ΠΕΝΤΑΕΤΙΑΣ
ΠΑΡΑΓΡΑΦΗ ΛΟΓΩ
ΠΕΝΤΑΕΤΙΑΣ
ΠΑΡΑΓΡΑΦΗ ΛΟΓΩ
ΠΕΝΤΑΕΤΙΑΣ
ΠΑΡΑΓΡΑΦΗ ΛΟΓΩ
ΠΕΝΤΑΕΤΙΑΣ
ΠΑΡΑΓΡΑΦΗ ΛΟΓΩ
ΠΕΝΤΑΕΤΙΑΣ
ΠΑΡΑΓΡΑΦΗ ΛΟΓΩ
ΠΕΝΤΑΕΤΙΑΣ
ΠΑΡΑΓΡΑΦΗ ΛΟΓΩ
ΠΕΝΤΑΕΤΙΑΣ
ΠΑΡΑΓΡΑΦΗ ΛΟΓΩ
ΠΕΝΤΑΕΤΙΑΣ
ΠΑΡΑΓΡΑΦΗ ΛΟΓΩ
ΠΕΝΤΑΕΤΙΑΣ
ΠΑΡΑΓΡΑΦΗ ΛΟΓΩ
ΠΕΝΤΑΕΤΙΑΣ
ΠΑΡΑΓΡΑΦΗ ΛΟΓΩ
ΠΕΝΤΑΕΤΙΑΣ
ΠΑΡΑΓΡΑΦΗ ΛΟΓΩ
ΠΕΝΤΑΕΤΙΑΣ
ΠΑΡΑΓΡΑΦΗ ΛΟΓΩ
ΠΕΝΤΑΕΤΙΑΣ
ΠΑΡΑΓΡΑΦΗ ΛΟΓΩ
ΠΕΝΤΑΕΤΙΑΣ
ΠΑΡΑΓΡΑΦΗ ΛΟΓΩ
ΠΕΝΤΑΕΤΙΑΣ
ΠΑΡΑΓΡΑΦΗ ΛΟΓΩ
ΠΕΝΤΑΕΤΙΑΣ
ΠΑΡΑΓΡΑΦΗ ΛΟΓΩ
ΠΕΝΤΑΕΤΙΑΣ
ΠΑΡΑΓΡΑΦΗ ΛΟΓΩ
ΠΕΝΤΑΕΤΙΑΣ
ΠΑΡΑΓΡΑΦΗ ΛΟΓΩ
ΠΕΝΤΑΕΤΙΑΣ
3277,70
1290,50
246,52
23,48
55,00
74,83
35,22
23,48
85,11
147,50
68,96
20,54
20,54
58,69
85,11
44,02
110,00
20,54
20,54
23,48
101,00
8
78
020469862
ΤΕΛΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ 2011
79
ΚΟΠΑΝΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΚΟΥΙΚΟΥΜΗΣ ΣΠΥΡΟΣ
000000000
ΤΕΛΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ 1994
80
ΚΟΥΚΟΥΛΕΤΣΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ
000000000
ΤΕΛΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ 1996-2000
81
ΚΟΥΚΟΥΛΕΤΣΟΥ ΚΑΛΛΙΟΠΗ
ΣΩΤΗΡΙΟΣ
ΚΟΥΚΟΥΛΕΤΣΟΥ ΣΩΤΗΡΗ
ΚΛΗΡΟΝΟΜΟΙ
ΚΟΥΣΙΑΡΗ ΜΑΡΙΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
073661427
ΤΕΛΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ 2006
000000000
ΤΕΛΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ 2001-2005
040663190
ΤΕΛΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ 1998,1999
ΚΟΥΤΣΟΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΝΤΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΗΛΙΑΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΑΛΕΞΙΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΟΥ ΜΑΡΤΙΝΑ
000000000
ΤΕΛΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ 1994
061697040
ΤΕΛΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ 2005,2006
000000000
ΤΕΛΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ 1995-1996
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΡΟΥΛΑ
ΣΠΥΡΙΔΩΝ
ΚΩΤΟΥΛΑ ΑΝΝΑ ΣΥΖ ΓΚΡΕΚΗ
000000000
ΤΕΛΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ 2005
000000000
ΤΕΛΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ 1994-2002
001995440
ΤΕΛΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ 1994
90
ΛΑΓΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΟΙ
ΛΑΔΕΝΗΣ ΠΑΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
036940857
ΤΕΛΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ 1997
91
ΛΑΚΚΑ ΑΦΟΙ
000000000
ΤΕΛΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ 1994-1997
92
044003884
ΤΕΛΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ 1994-2006
93
ΛΑΚΚΑ ΓΛΥΚΕΡΙΑ σύζ.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ
ΛΑΜΠΡΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
000000000
ΤΕΛΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ 1994
94
ΛΙΑΚΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
00000000
95
ΜΑΝΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΙΑ
000000000
96
ΜΑΝΟΥ ΖΩΗ
000000000
ΤΕΛΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ 1995-1997
97
ΜΑΝΤΖΙΩΡΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ
ΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
029726710
ΤΕΛΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ 1994,1995
000000000
ΤΕΛΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ 2002
82
83
84
85
86
87
88
89
98
ΤΕΛΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ 1996,1999-2002
ΤΕΛΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ 1995,1997,2000-2002
ΠΑΡΑΓΡΑΦΗ ΛΟΓΩ
ΠΕΝΤΑΕΤΙΑΣ
ΠΑΡΑΓΡΑΦΗ ΛΟΓΩ
ΠΕΝΤΑΕΤΙΑΣ
ΠΑΡΑΓΡΑΦΗ ΛΟΓΩ
ΠΕΝΤΑΕΤΙΑΣ
ΠΑΡΑΓΡΑΦΗ ΛΟΓΩ
ΠΕΝΤΑΕΤΙΑΣ
ΠΑΡΑΓΡΑΦΗ ΛΟΓΩ
ΠΕΝΤΑΕΤΙΑΣ
ΠΑΡΑΓΡΑΦΗ ΛΟΓΩ
ΠΕΝΤΑΕΤΙΑΣ
ΠΑΡΑΓΡΑΦΗ ΛΟΓΩ
ΠΕΝΤΑΕΤΙΑΣ
ΠΑΡΑΓΡΑΦΗ ΛΟΓΩ
ΠΕΝΤΑΕΤΙΑΣ
ΠΑΡΑΓΡΑΦΗ ΛΟΓΩ
ΠΕΝΤΑΕΤΙΑΣ
ΠΑΡΑΓΡΑΦΗ ΛΟΓΩ
ΠΕΝΤΑΕΤΙΑΣ
ΠΑΡΑΓΡΑΦΗ ΛΟΓΩ
ΠΕΝΤΑΕΤΙΑΣ
ΠΑΡΑΓΡΑΦΗ ΛΟΓΩ
ΠΕΝΤΑΕΤΙΑΣ
ΠΑΡΑΓΡΑΦΗ ΛΟΓΩ
ΠΕΝΤΑΕΤΙΑΣ
ΠΑΡΑΓΡΑΦΗ ΛΟΓΩ
ΠΕΝΤΑΕΤΙΑΣ
ΠΑΡΑΓΡΑΦΗ ΛΟΓΩ
ΠΕΝΤΑΕΤΙΑΣ
ΠΑΡΑΓΡΑΦΗ ΛΟΓΩ
ΠΕΝΤΑΕΤΙΑΣ
ΠΑΡΑΓΡΑΦΗ ΛΟΓΩ
ΠΕΝΤΑΕΤΙΑΣ
ΠΑΡΑΓΡΑΦΗ ΛΟΓΩ
ΠΕΝΤΑΕΤΙΑΣ
ΠΑΡΑΓΡΑΦΗ ΛΟΓΩ
ΠΕΝΤΑΕΤΙΑΣ
ΠΑΡΑΓΡΑΦΗ ΛΟΓΩ
ΠΕΝΤΑΕΤΙΑΣ
ΠΑΡΑΓΡΑΦΗ ΛΟΓΩ
ΠΕΝΤΑΕΤΙΑΣ
28,00
20,54
145,27
55,00
241,11
132,06
20,54
110,00
68,96
55,00
274,40
20,54
24,36
205,42
1398,56
10,62
174,62
115,34
74,83
44,02
44,02
9
99
000000000
ΤΕΛΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ 2004,2006
100
ΜΑΡΓΑΡΙΤΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ &
ΣΙΑ ΟΕ
ΜΑΡΕΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
000000000
ΤΕΛΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ 1994,1995
101
ΜΑΤΣΟΥΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
000000000
ΤΕΛΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ 1995
102
ΜΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
000000000
ΤΕΛΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ 1996
103
015586549
ΤΕΛΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ 1994
000000000
ΤΕΛΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ 1994
000000000
ΤΕΛΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ 2005,2006
106
ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΝΟΤΗΣ
ΧΑΡΙΛΑΟΣ
ΜΟΥΝΤΟΥΛΙΑ - ΑΔΑΜΟΥ
ΜΑΡΙΑ
ΜΟΥΡΤΖΟΠΟΥΛΟΥ κληρονόμοι
ΑΓΑΜΕΜΝΩΝ
ΜΟΥΡΤΖΟΠΟΥΛΟΥ ΠΙΠΙΤΣΑ
000000000
ΤΕΛΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ 1995,1996
107
ΜΟΥΤΣΙΝΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
000000000
ΤΕΛΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ 1994-2003
108
000000000
ΤΕΛΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ 1994-2003
109
ΜΠΕΛΑΝΖΕ (BELANGER)
MICHEL J
ΜΥΛΩΝΑΣ ΧΑΡΗΣ
000000000
ΤΕΛΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ 1997-2005
110
ΜΥΡΑΤ ΙΩΑΝΝΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
033108720
ΤΕΛΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ 2006
111
ΝΙΜΠΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
000000000
ΤΕΛΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ 1994-2003
112
000000000
ΤΕΛΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ 1996,2000
113
ΞΑΝΘΑ ΣΕΒΑΣΤΗ ΣΥΖ.
ΝΙΚΟΛΑΟΥ
ΟΙΚΟΝΟΜΑΚΗΣ ΠΑΝΤΑΖΗΣ
000000000
ΤΕΛΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ 1994-1996
114
ΠΑΝΑΓΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
000000000
115
ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ
000000000
ΤΕΛΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ 1997-2006
116
ΠΑΝΤΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ ΜΙΧΑΗΛ
032360153
ΤΕΛΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ 2004,2005,2006
000000000
ΤΕΛΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ 1994-2005
000000000
ΤΕΛΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ 1994-2000
ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΕΥΑΝΘΙΑ
ΑΓΓΕΛΟΣ
000000000
ΤΕΛΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ 1995
104
105
117
118
119
ΤΕΛΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ
1997,2001,2002
ΠΑΡΑΓΡΑΦΗ ΛΟΓΩ
ΠΕΝΤΑΕΤΙΑΣ
ΠΑΡΑΓΡΑΦΗ ΛΟΓΩ
ΠΕΝΤΑΕΤΙΑΣ
ΠΑΡΑΓΡΑΦΗ ΛΟΓΩ
ΠΕΝΤΑΕΤΙΑΣ
ΠΑΡΑΓΡΑΦΗ ΛΟΓΩ
ΠΕΝΤΑΕΤΙΑΣ
ΠΑΡΑΓΡΑΦΗ ΛΟΓΩ
ΠΕΝΤΑΕΤΙΑΣ
ΠΑΡΑΓΡΑΦΗ ΛΟΓΩ
ΠΕΝΤΑΕΤΙΑΣ
ΠΑΡΑΓΡΑΦΗ ΛΟΓΩ
ΠΕΝΤΑΕΤΙΑΣ
ΠΑΡΑΓΡΑΦΗ ΛΟΓΩ
ΠΕΝΤΑΕΤΙΑΣ
ΠΑΡΑΓΡΑΦΗ ΛΟΓΩ
ΠΕΝΤΑΕΤΙΑΣ
ΠΑΡΑΓΡΑΦΗ ΛΟΓΩ
ΠΕΝΤΑΕΤΙΑΣ
ΠΑΡΑΓΡΑΦΗ ΛΟΓΩ
ΠΕΝΤΑΕΤΙΑΣ
ΠΑΡΑΓΡΑΦΗ ΛΟΓΩ
ΠΕΝΤΑΕΤΙΑΣ
ΠΑΡΑΓΡΑΦΗ ΛΟΓΩ
ΠΕΝΤΑΕΤΙΑΣ
ΠΑΡΑΓΡΑΦΗ ΛΟΓΩ
ΠΕΝΤΑΕΤΙΑΣ
ΠΑΡΑΓΡΑΦΗ ΛΟΓΩ
ΠΕΝΤΑΕΤΙΑΣ
ΠΑΡΑΓΡΑΦΗ ΛΟΓΩ
ΠΕΝΤΑΕΤΙΑΣ
ΠΑΡΑΓΡΑΦΗ ΛΟΓΩ
ΠΕΝΤΑΕΤΙΑΣ
ΠΑΡΑΓΡΑΦΗ ΛΟΓΩ
ΠΕΝΤΑΕΤΙΑΣ
ΠΑΡΑΓΡΑΦΗ ΛΟΓΩ
ΠΕΝΤΑΕΤΙΑΣ
ΠΑΡΑΓΡΑΦΗ ΛΟΓΩ
ΠΕΝΤΑΕΤΙΑΣ
ΠΑΡΑΓΡΑΦΗ ΛΟΓΩ
ΠΕΝΤΑΕΤΙΑΣ
641,50
114,45
23,48
24,94
20,54
20,54
110,00
48,42
320,40
320,40
361,44
55,00
320,40
60,16
68,96
111,52
416,44
165,00
430,40
189,29
23,48
10
120
ΠΑΠΠΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ - ΚΩΣΤΑΣ
000000000
ΤΕΛΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ 1994,1995,1997,1998
121
ΠΑΤΑΚΙΟΥΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
000000000
ΤΕΛΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ 1996-2002
122
ΠΑΤΑΚΙΟΥΤΗ ΚΛΗΡΟΝΟΜΟΙ
ΣΥΡΑΓΩ
ΠΑΤΟΥΣΙΑ-ΚΟΥΦΙΔΑΚΗ
ΧΡΥΣΑΝΘΗ
ΠΕΤΡΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
000000000
ΤΕΛΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ 2003,2004
000000000
ΤΕΛΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ 2002
000000000
ΤΕΛΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ 1994-2006
ΠΕΤΣΙΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΟΛΥΜΕΡΟΥ ΚΛΗΡΟΝΟΜΟΙ
010807130
ΤΕΛΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ 2006
000000000
ΤΕΛΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ 1995
ΠΟΥΛΙΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΡΙΖΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
042173889
ΤΕΛΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ 1996
021619946
ΤΕΛΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ 1995
ΡΟΥΤΣΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΣΑΛΤΑΓΙΑΝΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΣΑΡΑΚΑΤΣΙΑΝΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΣΑΡΑΚΑΤΣΙΑΝΟΣ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΣΑΡΑΚΑΤΣΙΑΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ
ΣΑΡΑΚΑΤΣΙΑΝΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΣΑΡΑΤΣΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ Χ.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
ΣΙΑΡΡΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΣΚΟΤΙΔΑ ΕΛΕΝΗ ΧΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΣΠΑΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
021619960
ΤΕΛΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ 1999,2000
035222585
ΤΕΛΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ 2006
ΣΤΕΦΑΝΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΣΩΤΗΡΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
000000000
ΤΕΛΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ 1994-1996,1998-2000
026260543
ΤΕΛΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ 1995
074094543
ΤΕΛΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ 1996
000000000
ΤΕΛΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ 1996
041622002
ΤΕΛΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ 2005
076651520
ΤΕΛΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ 1994
000000000
ΤΕΛΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ 1999-2002
000000000
ΤΕΛΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ 1995,1996
000000000
ΤΕΛΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ 1994-2006
78421709
ΤΕΛΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ 2005
ΠΑΡΑΓΡΑΦΗ ΛΟΓΩ
ΠΕΝΤΑΕΤΙΑΣ
ΠΑΡΑΓΡΑΦΗ ΛΟΓΩ
ΠΕΝΤΑΕΤΙΑΣ
ΠΑΡΑΓΡΑΦΗ ΛΟΓΩ
ΠΕΝΤΑΕΤΙΑΣ
ΠΑΡΑΓΡΑΦΗ ΛΟΓΩ
ΠΕΝΤΑΕΤΙΑΣ
ΠΑΡΑΓΡΑΦΗ ΛΟΓΩ
ΠΕΝΤΑΕΤΙΑΣ
ΠΑΡΑΓΡΑΦΗ ΛΟΓΩ
ΠΕΝΤΑΕΤΙΑΣ
ΠΑΡΑΓΡΑΦΗ ΛΟΓΩ
ΠΕΝΤΑΕΤΙΑΣ
ΠΑΡΑΓΡΑΦΗ ΛΟΓΩ
ΠΕΝΤΑΕΤΙΑΣ
ΠΑΡΑΓΡΑΦΗ ΛΟΓΩ
ΠΕΝΤΑΕΤΙΑΣ
ΠΑΡΑΓΡΑΦΗ ΛΟΓΩ
ΠΕΝΤΑΕΤΙΑΣ
ΠΑΡΑΓΡΑΦΗ ΛΟΓΩ
ΠΕΝΤΑΕΤΙΑΣ
ΠΑΡΑΓΡΑΦΗ ΛΟΓΩ
ΠΕΝΤΑΕΤΙΑΣ
ΠΑΡΑΓΡΑΦΗ ΛΟΓΩ
ΠΕΝΤΑΕΤΙΑΣ
ΠΑΡΑΓΡΑΦΗ ΛΟΓΩ
ΠΕΝΤΑΕΤΙΑΣ
ΠΑΡΑΓΡΑΦΗ ΛΟΓΩ
ΠΕΝΤΑΕΤΙΑΣ
ΠΑΡΑΓΡΑΦΗ ΛΟΓΩ
ΠΕΝΤΑΕΤΙΑΣ
ΠΑΡΑΓΡΑΦΗ ΛΟΓΩ
ΠΕΝΤΑΕΤΙΑΣ
ΠΑΡΑΓΡΑΦΗ ΛΟΓΩ
ΠΕΝΤΑΕΤΙΑΣ
ΠΑΡΑΓΡΑΦΗ ΛΟΓΩ
ΠΕΝΤΑΕΤΙΑΣ
ΠΑΡΑΓΡΑΦΗ ΛΟΓΩ
ΠΕΝΤΑΕΤΙΑΣ
ΠΑΡΑΓΡΑΦΗ ΛΟΓΩ
99,78
230,38
101,00
129,13
485,40
55,00
23,48
24,94
23,48
767,00
100,00
162,88
11,74
24,94
24,94
710,00
20,54
149,68
48,42
485,40
40,00
11
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕΝΤΑΕΤΙΑΣ
141
ΤΑΒΕΡΝΑΡΑΚΗ ΠΟΛΥΞΕΝΗ
000000000
ΤΕΛΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ 1994-1996
142
00000000
ΤΕΛΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ 1997-2002
075390932
144
ΤΑΒΕΡΝΑΡΑΚΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΤΑΤΑΚΟΣ ΠΑΡΙΣΗΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΤΕΡΖΟΓΛΟΥ ΚΟΣΜΑΣ
000000000
ΤΕΛΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ 1994
145
ΤΕΡΤΙΜΠΑΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΗΛΙΑΣ
009544787
ΤΕΛΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ 1995
146
ΤΡΑΤΣΑ ΑΠΟΣΤΟΛΙΑ
000000000
147
ΤΣΑΟΥΣΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ
000000000
ΤΕΛΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ 1996
148
000000000
ΤΕΛΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ 1998-2002
149
ΤΣΑΠΑ ΕΥΔΟΚΙΑ ΧΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΤΣΕΚΟΥΡΑΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ
000000000
ΤΕΛΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ 1998-2002
150
ΤΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ ΚΛΗΡ. ΚΥΡΑΤ
000000000
ΤΕΛΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ 2000
151
ΤΣΙΟΣΤΑ ΚΛΗΡΟΝ
000000000
ΤΕΛΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ 2000
152
ΤΣΙΟΣΤΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
000000000
ΤΕΛΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ 1997
153
000000000
155
ΤΣΙΟΥΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΟΛΥΧΡΟΝΗΣ
ΤΣΙΡΙΓΩΤΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
ΤΣΙΡΟΓΙΑΝΝΗ ΑΝΘΟΥΛΑ
156
157
143
154
ΤΕΛΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ 1994-1997,2004-2006
ΤΕΛΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ 1994-1997,2000
ΤΕΛΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ 1997,1999,2000
000000000
ΤΕΛΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ 2004
000000000
ΤΕΛΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ 1995
ΤΣΙΡΟΓΙΑΝΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
000000000
ΤΕΛΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ 1994,1995
032187665
ΤΕΛΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ 1998
014457705
ΤΕΛΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ 1994
159
ΤΣΙΡΟΓΙΑΝΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΤΣΟΥΓΓΡΑΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΤΣΟΥΚΑ ΠΕΡΣΕΦΩΝΗ
000000000
ΤΕΛΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ 1994
160
ΤΣΟΥΚΑ ΚΛΗΡΟΝΟΜΟΙ
000000000
ΤΕΛΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ 1995
158
ΠΑΡΑΓΡΑΦΗ ΛΟΓΩ
ΠΕΝΤΑΕΤΙΑΣ
ΠΑΡΑΓΡΑΦΗ ΛΟΓΩ
ΠΕΝΤΑΕΤΙΑΣ
ΠΑΡΑΓΡΑΦΗ ΛΟΓΩ
ΠΕΝΤΑΕΤΙΑΣ
ΠΑΡΑΓΡΑΦΗ ΛΟΓΩ
ΠΕΝΤΑΕΤΙΑΣ
ΠΑΡΑΓΡΑΦΗ ΛΟΓΩ
ΠΕΝΤΑΕΤΙΑΣ
ΠΑΡΑΓΡΑΦΗ ΛΟΓΩ
ΠΕΝΤΑΕΤΙΑΣ
ΠΑΡΑΓΡΑΦΗ ΛΟΓΩ
ΠΕΝΤΑΕΤΙΑΣ
ΠΑΡΑΓΡΑΦΗ ΛΟΓΩ
ΠΕΝΤΑΕΤΙΑΣ
ΠΑΡΑΓΡΑΦΗ ΛΟΓΩ
ΠΕΝΤΑΕΤΙΑΣ
ΠΑΡΑΓΡΑΦΗ ΛΟΓΩ
ΠΕΝΤΑΕΤΙΑΣ
ΠΑΡΑΓΡΑΦΗ ΛΟΓΩ
ΠΕΝΤΑΕΤΙΑΣ
ΠΑΡΑΓΡΑΦΗ ΛΟΓΩ
ΠΕΝΤΑΕΤΙΑΣ
ΠΑΡΑΓΡΑΦΗ ΛΟΓΩ
ΠΕΝΤΑΕΤΙΑΣ
ΠΑΡΑΓΡΑΦΗ ΛΟΓΩ
ΠΕΝΤΑΕΤΙΑΣ
ΠΑΡΑΓΡΑΦΗ ΛΟΓΩ
ΠΕΝΤΑΕΤΙΑΣ
ΠΑΡΑΓΡΑΦΗ ΛΟΓΩ
ΠΕΝΤΑΕΤΙΑΣ
ΠΑΡΑΓΡΑΦΗ ΛΟΓΩ
ΠΕΝΤΑΕΤΙΑΣ
ΠΑΡΑΓΡΑΦΗ ΛΟΓΩ
ΠΕΝΤΑΕΤΙΑΣ
ΠΑΡΑΓΡΑΦΗ ΛΟΓΩ
ΠΕΝΤΑΕΤΙΑΣ
ΠΑΡΑΓΡΑΦΗ ΛΟΓΩ
ΠΕΝΤΑΕΤΙΑΣ
68,96
205,44
260,37
55,76
23,48
130,59
24,94
179,03
179,03
35,22
35,22
26,41
90,98
110,00
23,48
67,50
84,35
20,54
20,54
23,48
12
161
ΤΣΟΥΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
000000000
162
ΦΛΩΡΟΥ ΕΛΕΝΗ
000000000
163
ΦΤΙΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
000000000
ΤΕΛΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ 1994-2006
164
ΧΑΤΖΑΚΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ
000000000
ΤΕΛΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ 1996-2000
165
ΧΑΤΖΗΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ ΑΙΜΙΛΙΑ
000000000
ΤΕΛΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ 1994-2003
166
ΧΑΤΖΗΚΟΥΜΠΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ
ΖΗΣΗΣ
ΧΑΤΖΗΣΤΑΜΟΥΛΗΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΙΜΟΛΕΩΝ
ΧΑΤΖΗΣΤΑΜΟΥΛΗΣ
ΤΙΜΟΛΕΩΝ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΧΑΤΖΗΣΤΑΜΟΥΛΗΣ
ΧΡΥΣΟΒΕΡΓΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
ΧΑΤΖΗΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΛΕΟΠΑΣ
ΧΙΩΤΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
011354050
ΤΕΛΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ 1995
000000000
ΤΕΛΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ 1999,2000
000000000
ΤΕΛΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ 2001-2004
040337402
ΤΕΛΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ 2003
021104780
ΤΕΛΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ 2010,2011
020195428
ΤΕΛΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ 1994
ΧΡΥΣΟΧΟΥ ΚΛΗΡ ΕΛ. &
ΑΝΤΩΝ.
000000000
167
168
169
170
171
172
ΤΕΛΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ 1994-1996,1998
ΤΕΛΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ 1994-1996,1998-2001
ΤΕΛΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ 1994-1996,1998-2000
ΠΑΡΑΓΡΑΦΗ ΛΟΓΩ
ΠΕΝΤΑΕΤΙΑΣ
ΠΑΡΑΓΡΑΦΗ ΛΟΓΩ
ΠΕΝΤΑΕΤΙΑΣ
ΠΑΡΑΓΡΑΦΗ ΛΟΓΩ
ΠΕΝΤΑΕΤΙΑΣ
ΠΑΡΑΓΡΑΦΗ ΛΟΓΩ
ΠΕΝΤΑΕΤΙΑΣ
ΠΑΡΑΓΡΑΦΗ ΛΟΓΩ
ΠΕΝΤΑΕΤΙΑΣ
ΠΑΡΑΓΡΑΦΗ ΛΟΓΩ
ΠΕΝΤΑΕΤΙΑΣ
ΠΑΡΑΓΡΑΦΗ ΛΟΓΩ
ΠΕΝΤΑΕΤΙΑΣ
ΠΑΡΑΓΡΑΦΗ ΛΟΓΩ
ΠΕΝΤΑΕΤΙΑΣ
ΠΑΡΑΓΡΑΦΗ ΛΟΓΩ
ΠΕΝΤΑΕΤΙΑΣ
ΠΑΡΑΓΡΑΦΗ ΛΟΓΩ
ΠΕΝΤΑΕΤΙΑΣ
ΠΑΡΑΓΡΑΦΗ ΛΟΓΩ
ΠΕΝΤΑΕΤΙΑΣ
ΠΑΡΑΓΡΑΦΗ ΛΟΓΩ
ΠΕΝΤΑΕΤΙΑΣ
98,31
203,97
485,40
145,27
320,40
46,96
93,91
186,11
46,00
42,00
20,54
162,88
27.578,75
Για την Δημ. Ενότητας Μακρινίτσας
Αδαμάκη Σταυρούλα
Η Προϊσταμένη της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών
Μαγιώγλου Σοφία
13