Ετήσια Έκθεση Προόδου του ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε. Μέρος Α

Ε
ΕΛ
ΛΛ
ΛΗ
ΗΝ
ΝΙΙΚ
ΚΟ
ΟΚ
ΚΕ
ΕΝ
ΝΤ
ΤΡΡΟ
ΟΘ
ΘΑ
ΑΛ
ΛΑ
ΑΣ
ΣΣ
ΣΙΙΩ
ΩΝ
ΝΕ
ΕΡΡΕ
ΕΥ
ΥΝ
ΝΩ
ΩΝ
Ν
ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ 2007
ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΚΕΙΜΕΝΩΝ- ΣΧΗΜΑΤΩΝ- ΕΙΚΟΝΩΝ
ΕΝΟΤΗΤΑ Α: Ρ. Ψυλλίδου– Γκιουράνοβιτς, Μ. Χατζηιωάννου
ΕΝΟΤΗΤΑ Β: Ρ. Ψυλλίδου– Γκιουράνοβιτς, Π. Κουλούρη, Στ. Χατζηφώτης,
Μ. Χατζηιωάννου
ΕΝΟΤΗΤΑ Γ: Ρ. Ψυλλίδου– Γκιουράνοβιτς, Μ. Χατζηιωάννου
ΕΝΟΤΗΤΑ ∆: Σ. Μαστραγγελοπούλου, Θ. Πολυχρονάκη, Μ. Αγγελάκη,
Ρ. Ψυλλίδου– Γκιουράνοβιτς, Μ. Χατζηιωάννου
ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΕΚ∆ΟΣΗΣ
Μ. Χατζηιωάννου
ΕΞΩΦΥΛΛΟ
Τµήµα Multimedia ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε.: Φ. Πατεράκη
ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε.
2008
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
ΕΝΟΤΗΤΑ Α΄: ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ
ΕΝΟΤΗΤΑ Β΄: ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΑ
Κεφ Ι: ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΩΚΕΑΝΟΓΡΑΦΙΑΣ
Κεφ ΙΙ: ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ
Κεφ ΙΙΙ: ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ Υ∆ΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ
Κεφ IV: ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΘΑΛΑΣΣΙΑΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ & ΓΕΝΕΤΙΚΗΣ
Κεφ V: ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Υ∆ΑΤΩΝ
ΕΝΟΤΗΤΑ Γ΄: ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
Κεφ Ι: ∆/ΝΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΡΕΥΝΩΝ & ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ
Κεφ ΙΙ: ΝΑΥΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
Κεφ ΙΙΙ: ΓΡΑΦΕΙΟ ∆ΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ
Κεφ IV: ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ
ΕΝΟΤΗΤΑ ∆΄: ΕΝΥ∆ΡΕΙΑ - ΣΤΑΘΜΟΙ
Κεφ Ι: Υ∆ΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΡΟ∆ΟΥ
Κεφ ΙΙ: CretAquarium ΘΑΛΑΣΣΟΚΟΣΜΟΣ
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΝΟΤΗΤΑΣ Α’: ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ:
ΕΝΟΤΗΤΑ Α΄
ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ
1. ΙΣΤΟΡΙΚΟ - ΣΥΣΤΑΣΗ ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε. ............................................................................................ 1
2. ΣΚΟΠΟΣ............................................................................................................................................ 1
3. ΟΡΓΑΝΑ ∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ .................................................................................................................... 2
4. ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ∆ΙΑΡΘΡΩΣΗ ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε. ................................................................................... 3
5. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε. ........................................................................................... 4
5.1. ΚΤΙΡΙΑΚΟ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ «ΤΡΙΤΩΝ» ............................................................................... 4
5.2. ΠΑΡΚΟ «ΘΑΛΑΣΣΟΚΟΣΜΟΣ» ............................................................................................ 5
5.2.1. Κτίριο «ΘΑΛΑΣΣΟΚΟΣΜΟΣ»............................................................................................ 5
5.2.3. Εργαστήρια Υδατοκαλλιεργειών Aqua Labs......................................................................... 7
5.3. ΚΤΙΡΙΟ ΑΓΙΟΥ ΚΟΣΜΑ ......................................................................................................... 8
5.4. Υ∆ΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΡΟ∆ΟΥ............................................................................. 8
6. ΜΕΓΑΛΕΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΕΣ ΥΠΟ∆ΟΜΕΣ ................................................................................ 10
6.1. Ω/Κ ΑΙΓΑΙΟ ............................................................................................................................. 10
6.2. Ε/Α ΦΙΛΙΑ................................................................................................................................. 11
6.3. ΒΑΘΥΣΚΑΦΟΣ «ΘΕΤΙΣ»...................................................................................................... 12
6.4. ROV MAX ROVER.................................................................................................................. 13
6.5. ROV SUPER ACHILLE .......................................................................................................... 14
7. ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε. 2007 ................................................................................................... 15
7.1. ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΑ........................................................................................................................... 15
7.1.1. ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΩΚΕΑΝΟΓΡΑΦΙΑΣ................................................................................... 15
7.1.2. ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ. ................................................... 19
7.1.3. ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ Υ∆ΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ. ........................................................................ 21
7.1.4. ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΘΑΛΑΣΣΙΑΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΓΕΝΕΤΙΚΗΣ. ....................................... 22
7.1.5. ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Υ∆ΑΤΩΝ. ......................................................................... 23
7.2. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ............................................................................................................................. 24
7.2.1. ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ............................. 24
7.2.1.1. Τµήµα Προσωπικού...................................................................................................... 24
7.2.1.2. Τµήµα Οικονοµικού...................................................................................................... 24
7.2.1.3. Τµήµα Προµηθειών και ∆ιαχείρισης Υλικού ............................................................... 25
7.2.1.4. Τµήµα Γραµµατείας...................................................................................................... 25
7.2.1.5. Προσωπικό που εποπτεύεται από τη ∆ιεύθυνση ∆ιοικητικού...................................... 26
7.2.2. ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΡΕΥΝΩΝ ΚΑΙ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ................................. 27
7.2.2.1. Τµήµα Προγραµµάτων και Αποτίµησης Ερευνών ....................................................... 27
7.2.2.2. Τµήµα Βιβλιοθήκης Τεκµηρίωσης και Πληροφόρησης ............................................... 27
7.2.2.3. Τµήµα Υπολογιστικού Κέντρου ................................................................................... 27
7.2.2.4. Τµήµα Τεχνικής Υποστήριξης...................................................................................... 28
7.2.2.5. Τµήµα Εκδόσεων.......................................................................................................... 28
7.2.3. ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ................................................................................................................................. 28
7.2.3.1. Τµήµα Προώθησης Προϊόντων και Υπηρεσιών ........................................................... 28
ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΕΛΚΕΘΕ 2007
7.2.3.1α Γραφείο ∆ιαµεσολάβησης ........................................................................................... 28
7.2.3.1β Τµήµα Γεωγραφικών Συστηµάτων Πληροφοριών και Ηλεκτρονικών Εφαρµογών ... 28
7.2.4. ΝΑΥΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ...................................................................................................... 29
7.2.4.1. Τµήµα Κίνησης Σκαφών............................................................................................... 29
7.2.4.2. Τµήµα Κίνησης Βαθυσκαφών και Υποβρυχίων ∆ραστηριοτήτων............................... 30
7.2.4.3. Τµήµα Οικονοµικής Υποστήριξης................................................................................ 30
7.2.4.4. Τµήµα Τεχνικής Υποστήριξης...................................................................................... 30
7.3 ΣΤΑΘΜΟΙ- ΓΡΑΦΕΙΑ ............................................................................................................. 30
7.3.1. Υ∆ΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΡΟ∆ΟΥ........................................................................ 30
7.3.2. ΕΝΥ∆ΡΕΙΟ ΘΑΛΑΣΣΟΚΟΣΜΟΣ CRETAQUARIUM.................................................... 31
7.3.3. ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ.................................................................................................. 32
7.4 ΓΡΑΦΕΙΟ ΝΟΜΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ.................................................................................. 32
8. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε. 2007 ........................................................................... 34
8.1. ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ...................................................................................... 34
8.2. ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ...................................................... 34
8.3. ΕΙ∆ΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ.................................................................................................... 34
8.3.1. ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗ ΕΙ∆ΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΝΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ...................... 34
8.3.2. ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗ ΕΙ∆ΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΦΟΡΕΑ
ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗΣ ................................................................................................................. 44
9. ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε. 2007 ................................................................ 46
10. ΠΑΡΑΧΘΕΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΕΡΓΟ ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε. 2007...................................................... 64
11. ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΕΘΝΙΚΟΥΣ ΚΑΙ ∆ΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ - ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ
ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ/ ∆ΙΕΘΝΕΙΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ .................................................................................... 66
12. ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΕΣ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ................................................................................. 67
13. ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΟΥ ΕΛΚΕΘΕ ΣΕ ΕΚΘΕΣΕΙΣ- ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΠΟΛΙΤΩΝ ..................... 68
13.1. ΈΚΘΕΣΗ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ 29 ΙΟΥΝΙΟΥ – 5 ΙΟΥΛΙΟΥ 2007 ....... 68
13.2. ∆ΙΕΘΝΗΣ ΈΚΘΕΣΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (∆ΕΘ) 8 – 16 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2007 ............ 68
14. ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗ - ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ .................................................... 69
15. ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΣΤΙΓΜΕΣ ΕΛΚΕΘΕ 2007 ............................................................................... 71
15.1. ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΥ......................................................................................... 71
15.2. ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ ΕΡΕΥΝΑΣ
ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ..................................................................................................................... 73
15.3. ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΠΟΣΕΙ∆ΩΝ» ........................................................ 75
15.4. ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΑ ΒΡΑΒΕΙΑ LLOYD’S 2007................................................... 78
ΕΝΟΤΗΤΑ Α’: ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ
1
1. ΙΣΤΟΡΙΚΟ - ΣΥΣΤΑΣΗ ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε.
Ο πρώτος Θαλάσσιος Υδροβιολογικός Σταθµός, ιδρύθηκε το 1914. Είχε έδρα το Παλαιό Φάληρο
και ξεκίνησε το 1915 µελέτες αλιείας και θαλάσσιας βιολογίας. Ο σταθµός αυτός µετονοµάστηκε
σε Εργαστήριο Αλιευτικών Ερευνών το 1948 και τέθηκε υπό την Εποπτεία του Υπουργείου
Γεωργίας. Μετά τον β΄ παγκόσµιο πόλεµο και συγκεκριµένα το 1945, ιδρύθηκε το Ελληνικό
Υδροβιολογικό Ινστιτούτο της Ακαδηµίας Αθηνών, µε έδρα τον Πειραιά, στο οποίο
ενσωµατώθηκε το 1947 ο Υδροβιολογικός Σταθµός της Ρόδου, που είχε ιδρυθεί από τους
Ιταλούς κατά τη διάρκεια της κατοχής των ∆ωδεκανήσων (Reale Istituto di Ricerche Biologiche).
Συγχρόνως ένα µικρό σκάφος µε το όνοµα «ΓΛΑΥΚΗ», µετασκευάστηκε σε ερευνητικό και
πραγµατοποίησε το 1946 τους τρεις πρώτους ελληνικούς ωκεανογραφικούς πλόες. Tο
«ΓΛΑΥΚΗ» αντικαταστάθηκε το 1948 από το ερευνητικό σκάφος «ΑΛΚΥΟΝΗ». Το 1965 το
Υδροβιολογικό Ινστιτούτο της Ακαδηµίας Αθηνών, µαζί µε το Εργαστήριο Αλιευτικών Ερευνών
ενώθηκαν στο νεοσυσταθέν Ινστιτούτο Ωκεανογραφικών και Αλιευτικών Ερευνών
(Ι.ΩΚ.Α.Ε.), που άρχισε να λειτουργεί από το 1970.
Το 1985 µε το νόµο 1514 της Έρευνας, ιδρύθηκε το Εθνικό Κέντρο Θαλάσσιων Ερευνών
(Ε.Κ.Θ.Ε.), που αποτέλεσε τη µετεξέλιξη του ΙΩΚΑΕ, και ήταν ΝΠ∆∆ εποπτευόµενο από τη
Γενική Γραµµατεία Έρευνας και Τεχνολογίας του Υπουργείου Βιοµηχανίας Ενέργειας και
Τεχνολογίας, του µετέπειτα Υπουργείου Ανάπτυξης. Το 1985 ναυπηγήθηκε στα ναυπηγεία
Χαλκίδας και το Ωκεανογραφικό σκάφος «ΑΙΓΑΙΟ». Το ΕΚΘΕ αποτέλεσε τον κύριο ερευνητικό
φορέα θαλάσσιων επιστηµών στην Ελλάδα.
Το 1987 ιδρύθηκε το Ινστιτούτο Θαλάσσιας Βιολογίας Κρήτης (Ι.ΘΑ.ΒΙ.Κ.) µε έδρα το
Ηράκλειο. Το Ι.ΘΑ.ΒΙ.Κ. αναπτύχθηκε µε γρήγορους ρυθµούς και µε το ερευνητικό σκάφος
«ΦΙΛΙΑ» έπαιξε τα τελευταία χρόνια σηµαντικό ρόλο στους τοµείς της θαλάσσιας βιολογίας, της
αλιείας και των υδατοκαλλιεργειών.
Τέλος µε το Νόµο 2919/25.6.2001 «Σύνδεση Έρευνας και Τεχνολογίας µε την παραγωγή»
αποφασίστηκε η ίδρυση ΝΠ∆∆ µε την επωνυµία Ελληνικό Κέντρο Θαλασσίων Ερευνών
(ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε.), µε την ενοποίηση του Εθνικού Κέντρου Θαλασσίων Ερευνών (ΕΚΘΕ) και του
Ινστιτούτου Θαλάσσιας Βιολογίας Κρήτης (Ι.ΘΑ.ΒΙ.Κ). Το ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε. διέπεται από τις
διατάξεις του Νόµου 1514/85 και του Προεδρικού ∆ιατάγµατος 164 (ΦΕΚ 131/3.6.03) και έχει
έδρα την Ανάβυσσο Αττικής.
Η πλήρης ∆ιοικητική και ∆ιαχειριστική Ενοποίηση ΕΚΘΕ και ΙΘΑΒΙΚ, έγινε την 1/1/2004.
2. ΣΚΟΠΟΣ
Σκοπός του ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε. είναι η διεξαγωγή επιστηµονικής και τεχνολογικής έρευνας, η
πειραµατική ανάπτυξη και επίδειξη, η διάδοση και εφαρµογή των αποτελεσµάτων της έρευνας,
ιδιαίτερα στους τοµείς της µελέτης και προστασίας της υδρόσφαιρας, των οργανισµών της, των
ορίων της µε την ατµόσφαιρα, την ακτή και το βυθό, των φυσικών, χηµικών, βιολογικών και
γεωλογικών συνθηκών που επικρατούν και διέπουν τα παραπάνω συστήµατα, µε (α) παραγωγή
προϊόντων και παροχή υπηρεσιών, (β) υποστήριξη στη λήψη αποφάσεων που αφορούν την
κοινωνία, την οικονοµία, τον πολιτισµό, (γ) οικονοµική τους εκµετάλλευση είτε από το
ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε. ή και τους εργαζόµενους σ’ αυτό ή και από τρίτους.
Για την επίτευξη των σκοπών του, το ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε.:
Σχεδιάζει και εκτελεί ερευνητικά και τεχνολογικά προγράµµατα, έργα και εκπονεί µελέτες µε
ανάλογο αντικείµενο.
Προωθεί την ανάπτυξη σχέσεων και συνεργασιών µε διεθνείς οργανισµούς, ΑΕΙ και συναφή
Ερευνητικά Ιδρύµατα της ηµεδαπής και αλλοδαπής καθώς και νοµικά και φυσικά πρόσωπα.
Ειδικεύει επιστήµονες στους πιο πάνω τοµείς.
2
ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΕΛΚΕΘΕ 2007
Συµβάλλει στην εκπαίδευση, κατάρτιση και ευαισθητοποίηση του κοινού.
Παρέχει επιστηµονικές και τεχνολογικές πληροφορίες διαθέτοντας την κατάλληλη
ηλεκτρονική διασύνδεση.
Παράγει προϊόντα και παρέχει υπηρεσίες σχετικά µε τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα.
Εκπροσωπεί τη χώρα σε διεθνείς οργανισµούς µε συναφείς δραστηριότητες.
3. ΟΡΓΑΝΑ ∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ
∆ιοικητικό Συµβούλιο
Το ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε. διοικείται από οκταµελές ∆ιοικητικό Συµβούλιο απαρτιζόµενο από το ∆ιευθυντή
του Κέντρου, τους ∆ιευθυντές των πέντε Ινστιτούτων του Κέντρου και δύο εκπροσώπους των
εργαζοµένων µε τους αναπληρωτές τους. Η θητεία των ∆ιευθυντών είναι πενταετής, ενώ των
αντιπροσώπων διετής.
Η σύνθεση του ∆Σ για το 2007 ήταν:
Πρόεδρος:
Καθηγητής Γεώργιος Θ. Χρόνης
(∆εκέµβριος 2006- ∆εκέµβριος 2011)
Αντιπρόεδρος:
(6/06-4/07)
∆ρ Κωνσταντίνος Παπακωνσταντίνου, ∆ιευθυντής Ινστιτούτου Θαλασσίων
Βιολογικών Πόρων.
(Νοέµβριος 2005- Νοέµβριος 2010).
Μέλος:
∆ρ Ευστάθιος Μπαλόπουλος, ∆ιευθυντής Ινστιτούτου Ωκεανογραφίας
(Μάρτιος 2003- Μάρτιος 2008).
Μέλος:
∆ρ Αντώνιος Μαγουλάς, ∆ιευθυντής Ινστιτούτου Θαλάσσιας.
Βιολογίας και Γενετικής
(Φεβρουάριος 2005- Φεβρουάριος 2010).
Μέλος:
∆ρ Pascal Divanach, ∆ιευθυντής Ινστιτούτου Υδατοκαλλιεργειών.
(Φεβρουάριος 2005- Φεβρουάριος 2010).
Μέλος:
∆ρ Αριστείδης ∆ιαπούλης, ∆ιευθυντής Ινστιτούτου Εσωτερικών Υδάτων.
(∆εκέµβριος 2005- ∆εκέµβριος 2010).
Μέλος:
∆ρ Αριστοµένης Καραγεώργης, Ερευνητής Β΄, Εκπρόσωπος Ερευνητών και
Ειδικών Λειτουργικών Επιστηµόνων.
(Φεβρουάριος 2007- Φεβρουάριος 2009)
Πάνος Γεωργίου, Ειδικός Τεχνικός Επιστήµων, Εκπρόσωπος ∆ιοικητικών και
Τεχνικών Υπαλλήλων.
(Φεβρουάριος 2006 – Φεβρουάριος 2008)
∆ρ Γεώργιος Κωτούλας, Ερευνητής Α΄.
Εκπρόσωπος Ερευνητών και Ειδικών Λειτουργικών Επιστηµόνων.
(Φεβρουάριος 2007- Φεβρουάριος 2009)
Μέλος:
Αν. Μέλος:
Αν. Μέλος
Γραµµατέας:
∆ηµήτριος Ποδάρας, Τεχνικός, Εκπρόσωπος ∆ιοικητικών και Τεχνικών
Υπαλλήλων.
(Φεβρουάριος 2006 – Φεβρουάριος 2008)
Ρόζα Ψυλλίδου-Γκιουράνοβιτς, Ειδικός Τεχνικός Επιστήµων.
3
ΕΝΟΤΗΤΑ Α’: ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ
4. ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ∆ΙΑΡΘΡΩΣΗ ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε.
∆∆ΙΙΟ
ΟΙΙΚ
ΚΗ
ΗΤΤΙΙΚ
ΚΟ
Ο
ΣΣΥ
ΥΜ
ΜΒΒΟ
ΟΥ
ΥΛ
ΛΙΙΟ
Ο
ΕΕΛ
Λ..Κ
ΚΕΕ..Θ
Θ..ΕΕ..
Π
ΠΡΡΟ
ΟΕΕ∆∆ΡΡΟ
ΟΣΣ ∆∆ΣΣ &
&
∆∆//Ν
Τ
Η
Σ
Κ
ΝΤΗΣ ΚΕΕΝ
ΝΤΤΡΡΟ
ΟΥ
Υ
ΕΕΡΡΕΕΥ
ΥΝ
ΝΗ
ΗΤΤΙΙΚ
ΚΑ
ΑΙΙΝ
ΝΣΣΤΤΙΙΤΤΟ
ΟΥ
ΥΤΤΑ
Α
ΙΙΝ
ΝΣΣΤΤΙΙΤΤΟ
ΟΥ
ΥΤΤΟ
Ο
Ω
ΩΚ
ΚΕΕΑ
ΑΝ
ΝΟ
ΟΓΓΡΡΑ
ΑΦ
ΦΙΙΑ
ΑΣΣ
ΙΙΝ
ΝΣΣΤΤΙΙΤΤΟ
ΟΥ
ΥΤΤΟ
Ο
Θ
ΘΑ
ΑΛ
ΛΑ
ΑΣΣΣΣΙΙΩ
ΩΝ
Ν
ΒΒΙΙΟ
ΟΛ
ΛΟ
ΟΓΓΙΙΚ
ΚΩ
ΩΝ
ΝΠ
ΠΟ
ΟΡΡΩ
ΩΝ
Ν
ΙΙΝ
ΝΣΣΤΤΙΙΤΤΟ
ΟΥ
ΥΤΤΟ
Ο
ΕΕΣΣΩ
ΩΤΤΕΕΡΡΙΙΚ
ΚΩ
ΩΝ
Ν
Υ
Υ∆∆Α
ΑΤΤΩ
ΩΝ
Ν
ΙΙΝ
ΝΣΣΤΤΙΙΤΤΟ
ΟΥ
ΥΤΤΟ
Ο
Υ
∆
Α
Τ
Ο
Κ
Α
Λ
/
Υ∆ΑΤΟΚΑΛ/ΓΓΕΕΙΙΩ
ΩΝ
Ν
Υ
ΥΠ
ΠΗ
ΗΡΡΕΕΣΣΙΙΕΕΣΣ
∆∆ΙΙΕΕΥ
ΥΘ
ΘΥ
ΥΝ
ΝΣΣΗ
Η
∆∆ΙΙΟ
ΟΙΙΚ
ΚΗ
ΗΤΤΙΙΚ
ΚΩ
ΩΝ
Ν&
&
Ο
ΟΙΙΚ
ΚΟ
ΟΝ
ΝΟ
ΟΜ
ΜΙΙΚ
ΚΩ
ΩΝ
Ν
Υ
Π
Η
Ρ
Ε
Σ
Ι
Ω
Ν
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΣΣΤΤΑ
ΑΘ
ΘΜ
ΜΟ
ΟΙΙ
ΓΓΡΡΑ
ΑΦ
ΦΕΕΙΙΑ
Α
Υ
Υ∆∆ΡΡΟ
ΟΒΒΙΙΟ
ΟΛ
ΛΟ
ΟΓΓΙΙΚ
ΚΟ
ΟΣΣ
ΣΣΤΤΑ
Θ
Μ
Ο
Σ
Ρ
Ο
∆
Ο
ΑΘΜΟΣ ΡΟ∆ΟΥ
Υ
∆∆//Ν
ΝΣΣΗ
ΗΥ
ΥΠ
ΠΟ
ΟΣΣΤΤΗ
ΗΡΡΙΙΞ
ΞΗ
ΗΣΣ
ΕΕΡΡΕΕΥ
ΥΝ
ΝΩ
ΩΝ
ΝΚ
ΚΑ
ΑΙΙ
ΤΤΕΕΚ
ΚΜ
ΜΗ
ΗΡΡΙΙΩ
ΩΣΣΗ
ΗΣΣ
ΕΕΝ
ΝΥ
Υ∆∆ΡΡΕΕΙΙΟ
Ο
Θ
ΘΑ
ΑΛ
ΛΑ
ΑΣΣΣΣΟ
ΟΚ
ΚΟ
ΟΣΣΜ
ΜΟ
ΟΣΣ
C
CrreettA
Aqquuaarriiuum
m
∆∆//Ν
ΝΣΣΗ
Η ΤΤΕΕΧ
ΧΝ
ΝΟ
ΟΛ
ΛΟ
ΟΓΓΙΙΚ
ΚΗ
ΗΣΣ
Α
ΑΝ
ΝΑ
ΑΠ
ΠΤΤΥ
ΥΞ
ΞΗ
ΗΣΣ &
&
Π
ΠΡΡΟ
ΟΩ
ΩΘ
ΘΗ
ΗΣΣΗ
ΗΣΣ
Μ
ΜΕΕΣΣΟ
ΟΓΓΕΕΙΙΑ
ΑΚ
ΚΟ
ΟΣΣ
Θ
Α
Λ
Α
Σ
Σ
Ι
Ο
Σ
ΘΑΛΑΣΣΙΟΣ
ΣΣΤΤΑ
ΑΘ
ΘΜ
ΜΟ
ΟΣΣ Χ
ΧΑ
ΑΝ
ΝΙΙΩ
ΩΝ
Ν
Π
Π
Ο
Ο
Ν
Τ
Ω
Ν
&
Υ
Π
Η
Ε
Σ
Ω
Ν
ΠΡΡΡΟ
ΟΪΪΪΟ
ΟΝ
ΝΤ
ΤΩ
ΩΝ
Ν&
&Υ
ΥΠ
ΠΗ
ΗΡΡΡΕ
ΕΣ
ΣΙΙΙΩ
ΩΝ
Ν
ΓΓΡΡΑ
ΑΦ
ΦΕΕΙΙΟ
Ο
Ν
ΝΟ
ΟΜ
ΜΙΙΚ
ΚΟ
ΟΥ
Υ
ΣΣΥ
ΥΜ
ΜΒΒΟ
ΟΥ
ΥΛ
ΛΟ
ΟΥ
Υ
Γ
Γ
Ρ
Α
Φ
Ε
A
ΓΡ
ΡΑ
ΑΦ
ΦΕ
ΕΙΙΙA
A:::
ΙΙΝ
ΝΣΣΤΤΙΙΤΤΟ
ΟΥ
ΥΤΤΟ
Ο
Θ
ΘΑ
ΑΛ
ΛΑ
ΑΣΣΣΣΙΙΑ
ΑΣΣ
ΒΒΙΙΟ
ΟΛ
ΛΟ
ΟΓΓΙΙΑ
ΑΣΣ &
&
ΓΓΕΕΝ
Ε
Τ
Ι
Κ
ΝΕΤΙΚΗ
ΗΣΣ
Ν
ΝΑ
ΑΥ
ΥΤΤΙΙΚ
ΚΗ
Η
Υ
ΥΠ
ΠΗ
ΗΡΡΕΕΣΣΙΙΑ
Α
Θ
Θ
Ε
Σ
Σ
Α
Λ
Ο
Ν
Κ
Η
Σ
ΘΕ
ΕΣ
ΣΣ
ΣΑ
ΑΛ
ΛΟ
ΟΝ
ΝΙΙΙΚ
ΚΗ
ΗΣ
Σ
Ν
Ν
Μ
ώ
Νέέέααα Μ
Μηηηχχχααανννιιιώ
ώνννααα
Λ
Λ
Ε
Σ
Β
Ο
Υ
ΛΕ
ΕΣ
ΣΒ
ΒΟ
ΟΥ
Υ
Π
Π
Α
Πααανννεεεπππιιισσστττήήήµµµιιιοοο Α
Αιιιγγγαααίίίοοουυυ
Κ
ΚΑ
ΑΛ
ΛΑ
ΑΜ
ΜΑ
ΑΤΤΑ
ΑΣΣ
Π
Π
Κ
ΠνννεεευυυµµµααατττιιικκκόόόΚ
Κέέέννντττρρροοο
∆
∆
∆ήήήµµµοοουυυ
Η κατανοµή του προσωπικού του ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε. στα Ινστιτούτα, τις Υπηρεσίες, τους Σταθµούς
και τα Γραφεία φαίνεται στο Κεφ. 7.
4
ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΕΛΚΕΘΕ 2007
5. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε.
5.1. ΚΤΙΡΙΑΚΟ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ «ΤΡΙΤΩΝ»
Το κτιριακό συγκρότηµα «ΤΡΙΤΩΝ» βρίσκεται στο 47ο χλµ. της Λεωφόρου Αθηνών-Σουνίου,
στην περιοχή Μαύρο Λιθάρι της Αναβύσσου.
Το τριόροφο κτίριο συνολικού εµβαδού 6.500 τ.µ. είναι κτισµένο µέσα σε µία έκταση 15
στρεµµάτων και περιλαµβάνει 34 εργαστηριακούς χώρους πλήρως εξοπλισµένους, 65 χώρους
γραφείων, πληρέστατη βιβλιοθήκη, µεγάλη αίθουσα συνεδρίων 200 ατόµων, που διαθέτει
υπερσύγχρονο οπτικοακουστικό εξοπλισµό και δυνατότητα τηλεδιάσκεψης, 2 µικρότερες αίθουσες
συναντήσεων 30-40 ατόµων και σύγχρονο κέντρο πληροφορικής που υποστηρίζει όλες τις
νεώτερες τεχνολογικές εξελίξεις στο τοµέα της πληροφορικής και των τηλεπικοινωνιών.
ΕΝΟΤΗΤΑ Α’: ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ
5
5.2. ΠΑΡΚΟ «ΘΑΛΑΣΣΟΚΟΣΜΟΣ»
Το πάρκο προώθησης και διάχυσης της γνώσης για το θαλάσσιο περιβάλλον
«ΘΑΛΑΣΣΟΚΟΣΜΟΣ», δηµιουργήθηκε µέσα σε ένα χώρο 58 στρεµµάτων της πρώην
Αµερικανικής βάσης Γουρνών, 15 χλµ. από την πόλη του Ηρακλείου. Αποτελείται από ένα
σύµπλεγµα κτιρίων:
5.2.1. Κτίριο «ΘΑΛΑΣΣΟΚΟΣΜΟΣ»
Οι ερευνητικές εγκαταστάσεις και τα εργαστήρια καλύπτουν έκταση 3.185 τ.µ., οι χώροι διοίκησης
985 τ.µ., ενώ υπάρχουν και αποθηκευτικοί χώροι 1.260 τ.µ. Στην κτιριακή υποδοµή
περιλαµβάνεται επίσης ένα αµφιθέατρο 150 ατόµων, δύο µικρότερες αίθουσες σεµιναρίων, µε
δυνατότητα µετατροπής τους σε ένα ενιαίο χώρο και ο χώρος της Βιβλιοθήκης 170 τ.µ.
6
ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΕΛΚΕΘΕ 2007
5.2.2. Ενυδρείο CretAquarium
Αποτελεί µέρος του πάρκου «ΘΑΛΑΣΣΟΚΟΣΜΟΣ». Καλύπτει έκταση 2.600 τ.µ. στην οποία
περιλαµβάνονται 1.600 τ.µ. εκθεσιακοί χώροι ενυδρείων, σκηνογραφίας και µουσειολογίας,
τεχνικοί χώροι (παρασκήνια), αίθουσα πολλαπλών χρήσεων 150 ατόµων, χώροι εστίασης,
κατάστηµα πώλησης ενθυµηµάτων και παιδότοπος.
Το Ενυδρείο εγκαινιάστηκε και άνοιξε στο κοινό στις 18 ∆εκεµβρίου 2005.
Τα επίσηµα εγκαίνια του Ενυδρείου, έγιναν στις 22 Ιουλίου 2006, από τον Υπουργό Ανάπτυξης κ.
∆. Σιούφα.
ΕΝΟΤΗΤΑ Α’: ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ
7
5.2.3. Εργαστήρια Υδατοκαλλιεργειών Aqua Labs
Στο Πάρκο «ΘΑΛΑΣΣΟΚΟΣΜΟΣ» στις Γούρνες, υπάρχουν δύο κτίρια τα οποία ονοµάζονται
υποδοµές Aqualabs, που βρίσκονται στο τελικό στάδιο κατασκευής, και είναι οργανωµένα ως
πλήρως καθετοποιηµένη µονάδα εκκολαπτηρίου. Υπάρχουν πειραµατικής κλίµακας και µικρής
κλίµακας εγκαταστάσεις εκτροφής ψαριών, που είναι εξοπλισµένες µε καλά εξειδικευµένα υγρά
και ξηρά εργαστήρια και κλασικές υποδοµές (γραφεία, βιβλιοθήκη, αίθουσα συνεδριάσεων 50
θέσεων, κ.λπ.). Οι 7 κύριες πειραµατικές ζώνες (1.700 τ.µ.) ενσωµατώνουν την σύγχρονη
τεχνολογία στην καλλιέργεια λαρβών ψαριών και την αυτοµατοποιηµένη διαχείριση.
8
ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΕΛΚΕΘΕ 2007
5.3. ΚΤΙΡΙΟ ΑΓΙΟΥ ΚΟΣΜΑ
Το κτίριο του ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε. στον Αγ. Κοσµά, που καλύπτει 2.080 τ.µ. επί οικοπέδου 76
στρεµµάτων, στεγάζει τα γραφεία και εργαστήρια του Ινστιτούτου Θαλασσίων Βιολογικών Πόρων
και µέρος των γραφείων και εργαστηρίων του Ινστιτούτου Υδατοκαλλιεργειών. Στον
περιβάλλοντα χώρο υπάρχει κτίριο εργαστηρίων του Ινστιτούτου Υδατοκαλλιεργειών και
εξωτερικοί χώροι δεξαµενών, στεγασµένοι και µη, έκτασης 200 τ.µ. περίπου).
5.4. Υ∆ΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΡΟ∆ΟΥ
ΕΝΟΤΗΤΑ Α’: ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ
9
Το κτίριο του Σταθµού, που στεγάζει το Ενυδρείο, το Μουσείο και την Ερευνητική µονάδα,
βρίσκεται στο βόρειο άκρο του νησιού. Κατασκευάστηκε το 1935-1936 κατά τη διάρκεια της
Ιταλικής κατοχής. Μετά την αναβάθµιση και επέκτασή του που ολοκληρώθηκε το 2003, καλύπτει
επιφάνεια 2.160 τ.µ. ενώ υπάρχουν και 140 τ.µ. αποθηκευτικοί χώροι.
10
ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΕΛΚΕΘΕ 2007
6. ΜΕΓΑΛΕΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΕΣ ΥΠΟ∆ΟΜΕΣ
6.1. Ω/Κ ΑΙΓΑΙΟ
Το ωκεανογραφικό «ΑΙΓΑΙΟ» ναυπηγήθηκε στα
ναυπηγεία Χαλκίδας και καθελκύστηκε το
∆εκέµβριο του 1985. Το 1996 ξεκίνησε ευρείας
κλίµακας µετασκευή, µε αύξηση του µήκους στα
61,51 µέτρα, η οποία ολοκληρώθηκε το 1999. Το
«ΑΙΓΑΙΟ» είναι εξοπλισµένο µε όλα τα
τελευταίας
τεχνολογίας
όργανα
και
χρησιµοποιείται και από άλλους Ελληνικούς
φορείς (ΙΓΜΕ, Υπ. Πολιτισµού, Πανεπιστήµια)
ικανοποιώντας ανάγκες εθνικών και διεθνών
προγραµµάτων, τόσο στα Ελληνικά χωρικά
ύδατα όσο και σε ολόκληρη τη Μεσόγειο και
τη Μαύρη Θάλασσα. Ο χρόνος απασχόλησής του φθάνει ή και ξεπερνά τις διακόσιες
πλεύσιµες ηµέρες το χρόνο.
Γεννήτριες: (generators): 2 MAN-331 KW
Όνοµα: ΑΙΓΑΙΟ
Γεννήτρια ανάγκης: (emergency generator):
Έτος κατασκευής: 1985
1
MAN-46 KW
Κλάση: +H100 A1R
Τύπος: Ερευνητικό Πλοίο ∆ιεθνών Πλόων
Π-Πλαίσια ×2: Πλαίσιο-Π πρύµνης
Μήκος: 61.51 µ.
(υδραυλικό) SWL10τ. & 7.3 µ. Ύψος,
πλευρικό πλαίσιο- Π SWL 1τ.
Πλάτος: 9.60 µ
Γερανοί/ Βαρούλκα: 1 κεντρικός γερανός 3.5
Βύθισµα: 29 µ.
τόνων,
Κεντρικά τηλεχειριζόµενα βαρούλκα Χ
GRT: 778 τόνοι
2,
2500
µ. 10 τ., Ωκεανογραφικό βαρούλκο, Χ
DW: 172,90 Μ/Τ
6000 µ., Χ 2000 µ.
Χωρητικότητα δεξαµενών καυσίµων: 80
Εργαστήριο Η/Υ: 6 τ.µ.
τόνοι
Εργαστήρια Χ 5: χηµείας-βιολογίας: 29 τ.µ.,
Κατανάλωση καυσίµων: 6 τόνοι/ µέρα
υγρό εργαστήριο 10 τ.µ., πρωτογενούς
Υπηρεσιακή ταχύτητα: 12 κόµβοι/ ώρα
παραγωγής: 6 τ.µ., γεωλογίας & CTD: 32 τ.µ.,
Αυτονοµία: (µέγιστη διάρκεια παραµονής στη
multibeam: 6 τ.µ., Η/Υ: 6 τ.µ.
θάλασσα): 20 µέρες
Κινητά εργαστήρια Χ 1: προσδιορισµού
Κύριες µηχανές: 2 Χ 950 ΒΗΡ ΜΑΝ Β&W
διαλυτών Μετάλλων: 12 τ.µ.
20/27VO
Καταψύκτες: 3 (-20 deg.C)
Πρωραίος πλαγιοωθητήρας: (bow thruster):
Πλήρωµα: 21 µέλη
Schottel ski-87 unit, 2 knots/h
Επιστήµονες: 21 επιστήµονες-τεχνικοί.
Προπέλες: (propellers): 2 V.P.P.
ΕΝΟΤΗΤΑ Α’: ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ
11
6.2. Ε/Α ΦΙΛΙΑ
Το ερευνητικό αλιευτικό πλοίο «ΦΙΛΙΑ», που ναυπηγήθηκε στον Πειραιά το 1986, µε βάση το
λιµάνι του Ηρακλείου Κρήτης, επιχειρεί στις Ελληνικές θάλασσες και στον εγγύς χώρο της Αν.
Μεσογείου. Το µεγαλύτερο πλεονέκτηµα του ΦΙΛΙΑ είναι η ευελιξία του: λόγω µεγέθους µπορεί
να επιχειρήσει τόσο στην ανοιχτή θάλασσα όσο και σε αβαθή παράκτια νερά, λόγω του µικρού του
βυθίσµατος. Έχει διανύσει χιλιάδες ναυτικά µίλια διεκπεραιώνοντας ερευνητικές ωκεανογραφικές
και αλιευτικές αποστολές και µε τη µετασκευή του 1997, εφοδιάστηκε µε υπερσύγχρονο
εξοπλισµό.
Όνοµα: ΦΙΛΙΑ
Έτος κατασκευής: 1986
Κλάση: +H100 A1R
Τύπος: Ερευνητικό Αλιευτικό Πλοίο
Μήκος: 26.10 µ.
Πλάτος: 7.25 µ
Ύψος καταστρώµατος: 3.20 µ.
Βύθισµα: 2.6 µ.
GRT: 143 τόνοι
DW: 45.70 Μ/Τ
Χωρητικότητα δεξαµενών καυσίµων: 22
τόνοι
Κατανάλωση καυσίµων: 1600 λίτρα/ µέρα
Υπηρεσιακή ταχύτητα: 10 κόµβοι/ ώρα
Αυτονοµία: (µέγιστη διάρκεια παραµονής στη
θάλασσα): 10 µέρες
Πόσιµο νερό: 6 τόνοι συν παραγωγή νερού
γενικής χρήσης µε συσκευή αντίστροφης
όσµωσης 64 λίτρα/ ώρα
Κύριες µηχανές: 2 Χ 350 hp ΜΑΝ
Πρωραίος πλαγιοωθητήρας: (bow thruster): 1
Χ 45 hp tunnel bow thruster
Προπέλες: (propellers): 2 αξονικά και 2
προπέλες µεταβλητού βήµατος (2 Χ twin
variable pitch propellers)
Γεννήτριες: (generators): 2 κύριες γεννήτριες
ηλεκτροπαραγωγής Χ 85 Kw.
Γεννήτρια ανάγκης: (emergency generator):
1 Χ 38 Kw
Κατάστρωµα: 35 τ.µ.
Γερανοί/ Βαρούλκα: 1 Χ Hiab γερανό, 1.2
τόνοι στα 8 µέτρα 2 Χ net drums, 2 Χ
αλιευτικά βαρούλκα, 12 χιλ. Χ 2000 µ. 1 διπλό
υδρογραφικό βαρούλκο, 4 χιλ. Χ 2000 µ., 6
χιλ. Χ 1300 µ.
Εργαστήριο Η/Υ & οπτικών-ακουστικών
µέσων: 15 τ.µ.
Εργαστήρια: υγρό εργαστήριο 9 τ.µ., ξηρό
εργαστήριο 9 τ.µ.
Καταψύκτες: 3 (-20 deg.C)
Καµπίνες πληρώµατος: 4 για 7 µέλη
πληρώµατος
Καµπίνες επιστηµόνων: 3 για 6 επιστήµονες
12
ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΕΛΚΕΘΕ 2007
6.3. ΒΑΘΥΣΚΑΦΟΣ «ΘΕΤΙΣ»
Το βαθυσκάφος «ΘΕΤΙΣ», τύπου REMORA 2000, κατασκευάστηκε από τη Γαλλική Εταιρεία
COMEX το 1998-99 και είναι ένα από τα πιο σύγχρονα βαθυσκάφη που υπάρχουν αυτή τη στιγµή.
Αποκτήθηκε στα πλαίσια του Προγράµµατος Ενίσχυσης Ερευνητικού Ιστού της ΓΓΕΤ
(Πρόγραµµα ΕΠΕΤ-ΙΙ της Ευρωπαϊκής Ένωσης) και το συνολικό του κόστος έφθασε τα 2.069.000
€.
Συνολικό βάρος: 5500 κιλά
Μήκος: 3400 mm
Πλάτος: 2400 mm
Ύψος: 2150 mm
Μέγιστο βάθος κατάδυσης: 610 µ./ 2000
πόδια
Χρόνος κατάδυσης: 6 ώρες φυσιολογικός, 9
ώρες µέγιστος
Χρόνος επιβίωσης: 80 ώρες
Υποβρύχια ταχύτητα: 2,5 κόµβοι
Πλήρωµα: 2 άτοµα (κυβερνήτης Βαθυσκάφους
& επιβάτης
Νηογνώµονας: BUREAU VERITAS κλάση Ι
3/3
Υλικό Καµπίνας: Μετακρυλικό
προδιαγραφών ASME PVHO-1
∆ιάµετρος καµπίνας: 1689 mm (Εξωτερικά)
1499 mm (εσωτερικά)
Πάχος καµπίνας 90 mm
∆ιάµετρος Ανθρωποθυρίδας: 580 mm
Υποβρύχια κίνηση: 5 υδραυλικοί κινητήρες
1400 N
Έλικες: 5 αλουµινίου 6061 OD 450 mm
(σταθερού βήµατος)
ΕΝΟΤΗΤΑ Α’: ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ
13
6.4. ROV MAX ROVER
Κατασκευαστής: Deep Sea Systems
International Inc.
Τύπος: Max Rover Mark II
Μέγιστο βάθος κατάδυσης: 2000 µ.
Χρόνος κατάδυσης: απεριόριστος
Βάθος: 750 κιλά Μήκος: 2.2 µ.
Πλάτος: 0.90 µ. Ύψος: 1.2 µέτρα
Payload: 68 κιλά για µεταφορά επιπρόσθετου
εξοπλισµού
Υλικό πλευστότητας: syntactic foam floatation
Τροφοδοσία: ROV 14kW, 220V (µία φάση)
Πόντιση & Ανέλκυση: ειδικό υδραυλικό
βίντσι: 380 V (τριφασικό), 25 hp, slip ring
assembly, διαστάσεις 2 Χ 2 Χ 2 µ., 4.5 τόνοι
βάρος.
Καλώδιο σύνδεσης: ενισχυµένο καλώδιο 2200
µ. (πάνω στο βίντζι), 300 µ. (ελεύθερο για
δοκιµές)
Κινητήρες: 6 ηλεκτρικοί κινητήρες Χ 2.0 hp,
εσωτερικοί, brushless, DC
Υποβρύχια ταχύτητα: 2.5 knots (οριζόντια
κίνηση), 1.5 knots (κατακόρυφη & πλάγια
κίνηση), δυνατότητα έλξης 160 κιλά
Αυτοµατισµοί (Autopiloting): κατεύθυνσης,
βάθους, ύψους από το βυθό
Πλοήγηση: βυθόµετρο, αναλογική &
ψηφιακή πυξίδα, video graphics overlay µε
κατεύθυνση, βάθος, ηµεροµηνία, ώρα και
αριθµό περιελίξεων καλωδίου
Σύστηµα εντοπισµού θέσης: Trackpoint II
USBI. Positioning system και georeferencing
µέσω Hypack Max software
Ηχοβολιστικά sonars: Tritech Dual
Frequency Scanning Sonar (675/1200 KHz) &
Tritech Side Scan Sonar (910 KHz)
4 Κάµερες: 4 Color CCD video cameras
(wide angle, σε pan & tilt, macro-zoom σε
pan & tilt), Ψηφιακή Still Camera (3.2
Mpixel, 1Gb) µε 4 πράσινα lasers.
Φωτισµός: 2 Χ 100 W HID lights και 4 × 150
W Quartz lights
Βραχίονας: 1 ηλεκτρο-υδραυλικός
πολυαρθρωτός βραχίονας Hydrolek 5 βαθµών
ελευθερίας κινήσεων
Control: Computer control system. ∆ύο
heavy duty consoles οργάνων, οθόνες, control
box και κινητό πιλοτήριο µε 15 µέτρα
καλώδιο.
Σκάφος υποστήριξης: ερευνητικά σκάφη
ΦΙΛΙΑ και ΑΙΓΑΙΟ.
14
ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΕΛΚΕΘΕ 2007
6.5. ROV SUPER ACHILLE
Συνολικό βάρος: 120 κιλά Μήκος: 720 mm
Πλάτος: 600 mm
Ύψος: 510 mm
Μέγιστο βάθος κατάδυσης: 1.000 µ./ 3.279
πόδια
Χρόνος κατάδυσης: απεριόριστος
Υποβρύχια ταχύτητα: 2,5 κόµβοι
Πλήρωµα: 3 άτοµα (χειριστής R.O.V.,
χειριστής λώρου, επόπτης)
Υποβρύχια κίνηση: 4 ηλεκτρικοί ασύγχρονοι
κινητήρες τριών φάσεων
Έλικες: 4 πλαστικές (σταθερού βήµατος)
Τροφοδοσία: 220 VAC – 10 KW
Υλικό πλευστότητας: HCP 100
Καλώδιο σύνδεσης: K Χ 4 οµοαξονικό 11 mm
70 gr/m 2,4 db/100 m.
Αυτοµατισµοί: σύστηµα αυτόµατου βάθους –
απόστασης από το βυθό – αυτόµατης
κατεύθυνσης
Σύστηµα εντοπισµού θέσεως: TRACK
POIT II PLUS ULTRA ORE 4410 D
Εξοπλισµός πλοήγησης ηχοβολιστικό: 525
KHZ TRITECH SONAR 6-150 m.
Βυθόµετρο: Comex 0-125 m 1KHZ
Πυξίδες: 1 γυροσκοπική
Κάµερες: 1 camera SONY XC77 (pan and
tilt) ccd 3 lux
Βασικός φωτισµός: 2 προβολείς 220 v 250 w
Ειδικός φωτισµός: 1 Χ 12 v 50 w
Καταγραφή εικόνας: Digital video DVCAM
– HI8 – VHS (PAL)
Βραχίονας: 1 ηλεκτρικός πολυαρθωτός 3
βαθµών ελευθερίας κινήσεων
Συµπληρωµατικός εξοπλισµός: ηλεκτρικός
κόφτης (cuter) – ηλεκτρικός σηµαντήρας µε
σκοινί – διασωστικά µέσα για την
περισυλλογή αντικειµένων
15
ΕΝΟΤΗΤΑ Α’: ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ
7. ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε. 2007
Το απασχολούµενο στο ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε. προσωπικό (µόνιµοι και µε σύµβαση αορίστου χρόνου,
ορισµένου χρόνου ή έργου), κατανέµεται στα Ινστιτούτα, τις Υπηρεσίες και τα Γραφεία ως εξής:
7.1. ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΑ
7.1.1. ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΩΚΕΑΝΟΓΡΑΦΙΑΣ
∆ιευθυντής: ∆ρ Ε. Μπαλόπουλος, Ερευνητής Α΄ (Φυσικός - Ωκεανογράφος)
Η σύνθεση του προσωπικού του Ινστιτούτου Ωκεανογραφίας είναι η ακόλουθη:
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ
ΕΡΓΑΣΙΑΚΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ
ΕΙ∆ΙΚΟΤΗΤΑ
Αναγνώστου Χ., ∆ρ
Βουτσίνου-Ταλιαδούρη
Φ., ∆ρ
Γεωργόπουλος ∆., ∆ρ
Γκότση-Σκρέτα Ο., ∆ρ
Ζενέτου Α., ∆ρ
Κατσίκη Β.Α., ∆ρ
Λυκούσης Β., ∆ρ
Παναγιωτίδης Π., ∆ρ
Παπαθανασίου Ε., ∆ρ
Παπούλια Ι., ∆ρ
Παυλάκης Π., ∆ρ
Ερευνητής Α΄
Ερευνητής Α΄
Γεωλόγος - Ιζηµατολόγος
Χηµικός - Ωκεανογράφος
Ερευνητής Α΄
Ερευνητής Α΄
Ερευνητής Α΄
Ερευνητής Α΄
Ερευνητής Α΄
Ερευνητής Α΄
Ερευνητής Α΄
Ερευνητής Α΄
Ερευνητής Α΄
Σιώκου-Φράγκου Ι., ∆ρ
Σουβερµέζογλου Α., ∆ρ
Τζιαβός Χ., ∆ρ (έως 31/8)
Ερευνητής Α΄
Ερευνητής Α΄
Ερευνητής Α΄
Χρήστου Ε., ∆ρ
Θεοχάρης Α.
Καραγεώργης Α., ∆ρ
Κοντογιάννης Χ., ∆ρ
Κουράφαλου Β., ∆ρ
(έως 2/5)
Νίττης Κ., ∆ρ
Πάγκου Κ., ∆ρ
Pancucci-Παπαδοπούλου
Μ.Α., ∆ρ
Σακελλαρίου ∆., ∆ρ
Σουκισιάν Τ., ∆ρ
Ερευνητής Α΄
Ερευνητής Β΄
Ερευνητής Β΄
Ερευνητής Β΄
Ερευνητής Β΄
Φυσικός - Ωκεανογράφος
Βιολόγος - Ωκεανογράφος
Βιολόγος - Ωκεανογράφος
Βιολόγος - Ωκεανογράφος
Γεωλόγος - Ωκεανογράφος
Βιολόγος - Ωκεανογράφος
Βιολόγος - Ωκεανογράφος
Γεωλόγος - Σεισµολόγος
Φυσικός - Θαλάσσιος
Γεωφυσικός
Βιολόγος - Ωκεανογράφος
Χηµικός - Ωκεανογράφος
Γεωλόγος - Γεωφυσικός
Ωκεανογράφος
Βιολόγος - Ωκεανογράφος
Φυσικός - Ωκεανογράφος
Γεωλόγος - Ωκεανογράφος
Φυσικός - Ωκεανογράφος
Φυσικός - Ωκεανογράφος
Ερευνητής Β΄
Ερευνητής Β΄
Ερευνητής Β΄
Φυσικός - Ωκεανογράφος
Βιολόγος - Ωκεανογράφος
Βιολόγος - Ωκεανογράφος
Ερευνητής Β΄
Ερευνητής Β΄
Τριανταφύλλου Γ., ∆ρ
Χατζηανέστης Ι., ∆ρ
Ακουµιανάκη Ι., ∆ρ
Banks A., ∆ρ
Βλάχος ∆., ∆ρ (έως 5/9)
Γιαννακούρου Α., ∆ρ
Ερευνητής Β΄
Ερευνητής Β΄
Ερευνητής Γ΄
Ερευνητής Γ΄
Ερευνητής Γ΄
Ερευνητής Γ΄
Γεωλόγος
Ναυπηγός, Μηχανολόγος
Μηχανικός
Φυσικός Ωκεανογράφος
Χηµικός - Ωκεανογράφος
Βιολόγος
Φυσικός – Remote Sensing
Ηλεκτρολόγος - Μηχανικός
Βιολόγος - Ωκεανογράφος
16
ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΕΛΚΕΘΕ 2007
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ
ΕΡΓΑΣΙΑΚΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ
ΕΙ∆ΙΚΟΤΗΤΑ
Ζερβουδάκη Σ., ∆ρ
Ζέρη Χ., ∆ρ
Kαµπέρη Ε., ∆ρ
Καψιµάλης Β., ∆ρ
Κρασακοπούλου Ε., ∆ρ
Λαµπαδαρίου Ν., ∆ρ
Παυλίδου Α., ∆ρ
Πετυχάκης Γ., ∆ρ
Πήττα Π., ∆ρ
Ρεϊζοπούλου Σ., ∆ρ
Ρουσάκης Γ., ∆ρ
Σύµπουρα Ν., ∆ρ
Τσαγκάρη Α., ∆ρ
Τσαµπάρης Χρ., ∆ρ
Τσαπάκης Ε., ∆ρ
Ψαρρά Στ., ∆ρ
Μπαρµπετσέας Σ.
(έως 8/6)
Παπαγεωργίου Ε.
Σταυρακάκης Σ.
Μπάλλας ∆.
Κονδυλάκης Ι.-Χ
Μητρούσης A.
Περιβολιώτης Λ.
Αλεξανδρή Σ., ∆ρ
Γεωργίου Π.
Ζάνου Β., ∆ρ
Παπαδόπουλος Β.
(αποσπασµένος)
Καραµανίδου ∆.
Λαδοπούλου Μ.
(αποσπασµένη)
Μαντόπουλος Π.
Μόρφης Α.
Νιωτάκη Α.
Παµπίδης Ι.
Παπαγεωργίου Α.
Παππάς Γ.
Ρενιέρης Π.
Σαµαρά Π.
Αποστολάκη Ε.
Ασηµακοπούλου Γ.
∆ιαµαντή Χ. (αποσπ/νη)
Diliberto S.
∆ρακοπούλου Π.
Ερευνητής Γ΄
Ερευνητής Γ΄
Ερευνητής Γ΄
Ερευνητής Γ΄
Ερευνητής Γ΄
Ερευνητής Γ΄
Ερευνητής Γ΄
Ερευνητής Γ΄
Ερευνητής Γ΄
Ερευνητής Γ΄
Ερευνητής Γ΄
Ερευνητής Γ΄
Ερευνητής Γ΄
Ερευνητής Γ΄
Ερευνητής Γ΄
Ερευνητής Γ΄
Ειδικός Λειτουργικός Επιστ. Α΄
Βιολόγος - Ωκεανογράφος
Χηµικός - Ωκεανογράφος
Χηµικός - Ωκεανογράφος
Γεωλόγος - Ιζηµατολόγος
Χηµικός - Ωκεανογράφος
Βιολόγος - Ωκεανογράφος
Χηµικός - Ωκεανογράφος
Βιολόγος - Ωκεανογράφος
Βιολόγος - Ωκεανογράφος
Βιολόγος - Ωκεανογράφος
Γεωλόγος
Βιολόγος – Ωκεανογράφος
Βιολόγος
Φυσικός - Ηλεκτρονικός
Χηµικός
Βιολόγος - Ωκεανογράφος
Φυσικός - Ωκεανογράφος
Ειδικός Λειτουργικός Επιστ. Α΄
Ειδικός Λειτουργικός Επιστ. Α΄
Ειδικός Λειτουργικός Επιστ. Β΄
Ειδικός Λειτουργικός Επιστ. Γ΄
Ειδικός Λειτουργικός Επιστ. Γ΄
Ειδικός Λειτουργικός Επιστ. Β΄
Ειδικός Τεχνικός Επιστήµων
Ειδικός Τεχνικός Επιστήµων
Ειδικός Τεχνικός Επιστήµων
Ειδικός Τεχνικός Επιστήµων
Φυσικός - Ωκεανογράφος
Γεωλόγος - Ιζηµατολόγος
Ηλεκτρολόγος - Μηχανικός
Φυσικός- Αναλυτής/ Προγρ/τής
Φυσικός - Ηλεκτρονικός
Φυσικός Ωκεανογράφος
Γεωλόγος - Ωκεανογράφος
Γεωλόγος
Οικονοµολόγος Περιβάλλοντος
Γεωλόγος – Ωκεανογράφος
Τακτικός υπάλληλος
Τακτικός υπάλληλος
Τεχνικός
Τεχνολόγος
Τακτικός υπάλληλος
Τακτικός υπάλληλος
Τακτικός υπάλληλος
Τακτικός υπάλληλος
Τακτικός υπάλληλος
Τακτικός υπάλληλος
Τακτικός υπάλληλος
Τακτικός υπάλληλος
Σύµβαση αορίστου χρόνου
Σύµβαση αορίστου χρόνου
Σύµβαση αορίστου χρόνου
Σύµβαση αορίστου χρόνου
Σύµβαση αορίστου χρόνου
Τεχνολόγος Μηχανολογίας
Τεχνολόγος
Τεχνικός
Τεχνολόγος Τροφίµων
Τεχνολόγος
Τεχνικός
Ηλεκτρονικός
Τεχνολόγος Ιχθ/µίας - Αλιείας
Βιολόγος
Βιολόγος - Ωκεανογράφος
Φυσικός
Βιολόγος
Χηµικός Περιβάλλοντος
17
ΕΝΟΤΗΤΑ Α’: ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ
ΕΡΓΑΣΙΑΚΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ
ΕΙ∆ΙΚΟΤΗΤΑ
Ζαγγανά Ε., ∆ρ (έως 13/4)
Ιωνά Α.
Κανελλόπουλος Θ., ∆ρ
Καραγεβρέκης Π.
Κιόρογλου Σ.
Πνευµατικάτος Η.
Μιχαλόπουλος Π., ∆ρ
Σύµβαση αορίστου χρόνου
Σύµβαση αορίστου χρόνου
Σύµβαση αορίστου χρόνου
Σύµβαση αορίστου χρόνου
Σύµβαση αορίστου χρόνου
Σύµβαση αορίστου χρόνου
Σύµβαση αορίστου χρόνου
Μπέλλου Ν.
Ναλετάκη Μ.
Προσπαθόπουλος Α., ∆ρ
Σύµβαση αορίστου χρόνου
Σύµβαση αορίστου χρόνου
Σύµβαση αορίστου χρόνου
Σαλωµίδη Μ.
Σαραντάκος Κ.
Στρεφτάρης Ν.
Στρογγυλούδη Ε.
Τσιάρας Κ.
Χριστοδούλου Κ.
Ανδρονή Α.
Αρβανιτάκης Γ.
Ζαχιώτη Π.
Ζούλιας Θ.
Σύµβαση αορίστου χρόνου
Σύµβαση αορίστου χρόνου
Σύµβαση αορίστου χρόνου
Σύµβαση αορίστου χρόνου
Σύµβαση αορίστου χρόνου
Σύµβαση αορίστου χρόνου
Σύµβαση αορίστου χρόνου
Σύµβαση αορίστου χρόνου
Σύµβαση αορίστου χρόνου
Σύµβαση αορίστου χρόνου
Ηλιάκης Σ.
Θωµαδάκης Κ.
Καµπούρη Γ.
Ποδάρας ∆.
Σύµβαση αορίστου χρόνου
Σύµβαση αορίστου χρόνου
Σύµβαση αορίστου χρόνου
Σύµβαση αορίστου χρόνου
Πολλάνη Α.
Πυργάκη Χ.
Σπυριδάκης Ν.
Ταξιάρχη Μ.
Μάλλιος Α.
(εκπαιδευτική άδεια)
Αλεξάκης Σ.
Σύµβαση αορίστου χρόνου
Σύµβαση αορίστου χρόνου
Σύµβαση αορίστου χρόνου
Σύµβαση αορίστου χρόνου
Σύµβαση αορίστου χρόνου
Γεωλόγος - Υδρογεωλόγος
Φυσικός - Ωκεανογράφος
Γεωλόγος
Φυσικός - Ωκεανογράφος
Φυσικός - Ωκεανογράφος
Φυσικός
Γεωλόγος Ιζηµατολόγος Ωκεανογράφος
Βιολόγος
Βιολόγος
Ναυπηγός- Μηχανολόγος Μηχανικός
Περιβαλλοντολόγος
Γεωπόνος- Περιβαλλοντολόγος
Βιολόγος - Ωκεανογράφος
Βιολόγος - Ωκεανογράφος
Φυσικός - Ωκεανογράφος
Φυσικός
Τεχνολόγος Τροφίµων
Τεχνολόγος Ιχθ/µίας - Αλιείας
Τεχνολόγος Τροφίµων
Τεχνολόγος Ιχθ/µίας – Αλιείας,
MSc
Τεχνολόγος Τροφίµων
Τεχνολόγος Ιχθ/µίας - Αλιείας
Τεχνολόγος Τροφίµων
Τεχνολόγος Ιχθυοκοµίας
Αλιείας
Τεχνικός Η/Υ
Τεχνολόγος Τροφίµων
Ηλεκτρολόγος – Μηχανικός ΤΕ
Παρασκευάστρια
Ηλεκτρονικός - ∆ύτης
Αντωνίου Π. (από 8/10)
Αυγουστίδη Β. (από 1/9)
Βαµβακάς Ι., ∆ρ
(έως 31/12)
Βαρκιτζή Ι.
Dalby A. (έως 24/7)
∆ιαπούλη Α.
Καλκαβούρας Κ.
(από 1/10)
Σύµβαση εργασίας
Σύµβαση εργασίας
Σύµβαση εργασίας
Μηχ/κός Ηλεκτρονικός –
Μαθηµατικός
Αγρονόµος Τοπογράφος
Θαλάσσιος Βιολόγος
Φυσικός
Σύµβαση εργασίας
Σύµβαση εργασίας
Σύµβαση εργασίας
Σύµβαση εργασίας
Βιολόγος Ωκεανογράφος
Περιβαλλοντολόγος
Οικονοµολόγος
Πτυχιούχος Πληροφορικής
Σύµβαση εργασίας
18
ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΕΛΚΕΘΕ 2007
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ
ΕΡΓΑΣΙΑΚΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ
ΕΙ∆ΙΚΟΤΗΤΑ
Κάσσης ∆. (από 1/2)
Σύµβαση εργασίας
Κορρές Γ., ∆ρ
Κυριακίδου Χ. (από 25/6)
Μαρουλάκης Σ. (από 27/4)
Μόρφης Ι.
Μπαλή ∆. (από 1/1)
Μπαλού Α., ∆ρ (έως 30/9)
Μπαλοπούλου Σ.
(από 1/10)
Μπατής Α. (έως 19/4)
Σύµβαση εργασίας
Σύµβαση εργασίας
Σύµβαση εργασίας
Σύµβαση εργασίας
Σύµβαση εργασίας
Σύµβαση εργασίας
Σύµβαση εργασίας
Παγώνης Π.
Παναγιωτόπουλος Ι.
(από 1/7)
Πανάγου ∆. (από 1/10)
Πανταζή Μ. (από 1/4)
Πεσµατζόγλου Ι.
(από 11/6)
Ραϊτσος-Εξαρχόπουλος ∆.
(από 11/6)
Τζιµέας Κ., ∆ρ (έως 15/3)
Τσαγκαράκη Τ.
Τσαµπάς Α. (από 26/4)
Φραγκούλης Κ., ∆ρ
Χατζηκωστή Ε.
Σύµβαση εργασίας
Σύµβαση εργασίας
Ναυτική & Θαλάσσια
Τεχνολογία & Επιστήµη
Φυσικός - Ωκεανογράφος
Περιβαλλοντολόγος
Γεωλόγος
Ηλεκτρονικός – Μηχανικός
Αναλυτής Συστηµάτων
Ηλεκτρονικός – Μηχανικός
Ηλεκτρολ. Μηχανικός –
Μηχανικός Η/Υ
Μαθηµατικός ΑναλυτήςΠρογραµµατιστής
Ηλεκτρονικός Μηχ/κός
Γεωλόγος
Σύµβαση εργασίας
Σύµβαση εργασίας
Σύµβαση εργασίας
Μηχανολόγος – Μηχανικός
Στατιστικός
Βιολόγος
Σύµβαση εργασίας
Θαλάσσιος Βιολόγος
Ανθούλα Μ.
Κουερίνης Ν.
Κωνσταντινοπούλου Α.
Πέττας ∆.-Ε. (από 1/1)
Γιανούδη Λ., ∆ρ
Καλλαντζή Γ.
Σύµβαση εργασίας
Σύµβαση εργασίας
Σύµβαση εργασίας
Σύµβαση εργασίας
Σύµβαση έργου
Σύµβαση έργου
Λιάτσου Ο. (1/1-31/5)
Παπαθανασίου Μ.
(από 1/1)
Σπύρη Γ., ∆ρ
Κουσουλίδης Π.
Παπαντωνόπουλος Ν.
(από 26/11)
Πολυχρονίδης Λ.
(21/7-21/10)
Χατζηνάκη Μ.
Αναστασοπούλου Ε.
(από 3/9)
Σύµβαση έργου
Σύµβαση έργου
Περιβαλλοντολόγος
Γεωλόγος
Βιολόγος Ωκεανογράφος
Πτυχ. Πληροφορικής (Database
Administrator)
Τεχνολόγος Τροφίµων
Τεχνικός
Τεχνολόγος Ιχθυ/µίας - Αλιείας
Τεχνολόγος - Μηχανικός
Χηµικός - Ωκεανογράφος
Απόφ. Τµήµατος Επιστήµης
Θάλασσας
∆ιοικητικός
Επικοινωνιολόγος
Σύµβαση έργου
Σύµβαση έργου
Σύµβαση έργου
Χηµικός – Ωκεανογράφος
Οικονοµολόγος
Ηλεκτρολόγος Μηχανικός
Σύµβαση έργου
Βιολόγος
Σύµβαση έργου
Υπότροφος
Φυσικός
Χηµικός
Σύµβαση εργασίας
Σύµβαση εργασίας
Σύµβαση εργασίας
Σύµβαση εργασίας
Σύµβαση εργασίας
Σύµβαση εργασίας
19
ΕΝΟΤΗΤΑ Α’: ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ
ΕΡΓΑΣΙΑΚΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ
ΕΙ∆ΙΚΟΤΗΤΑ
Γαϊτάνη Π.
Γουργιώτης Α. (έως 15/11)
Καµπουρίδου Μ. (από 1/2)
Κατσούρας Γ.
Λαγαρία Α. (από 1/9)
Λεβή Ν. (έως 31/3)
Μουτσόπουλος Α.
(από 1/9)
Οικονόµου Σ. (από 1/9)
Orsenigo F. (από 1/10)
Παχιαδάκη Μ.
Πολιτικός ∆.
Τσολιακός ∆. (από 1/9)
Υπότροφος
Υπότροφος
Υπότροφος
Υπότροφος
Υπότροφος
Υπότροφος
Υπότροφος
Γεωλόγος
Πτυχ. Επιστήµης της Θάλασσας
Μαθηµατικός
Χηµικός
Βιολόγος
Φυσικός
Βιολόγος
Υπότροφος
Υπότροφος
Υπότροφος
Υπότροφος
Υπότροφος
Μηχανικός Περιβάλλοντος
Φυσικός
Βιολόγος – Ωκεανογράφος
Μαθηµατικός
Χηµικός
7.1.2. ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ.
∆ιευθυντής: ∆ρ Κ. Παπακωνσταντίνου, Ερευνητής Α΄ (Ιχθυολόγος).
Η σύνθεση του προσωπικού του Ινστιτούτου Θαλασσίων Βιολογικών Πόρων είναι η ακόλουθη:
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ
Μαχιάς Α., ∆ρ
Smith Ch., ∆ρ
Βασιλοπούλου Β., ∆ρ
Κονίδης Α., ∆ρ
Λαµπροπούλου Μ., ∆ρ
Μαραβέλιας Χ., ∆ρ
Πολίτου Χ.-Γ., ∆ρ
Σωµαράκης Σ., ∆ρ
Τσερπές Γ., ∆ρ
Γιαννουλάκη Μ., ∆ρ
Καπίρης Κ., ∆ρ
Αναστασοπούλου Α., ∆ρ
Κατσανεβάκης Σ.Μ., ∆ρ
ΕΡΓΑΣΙΑΚΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ
Ερευνητής Α΄
Ερευνητής Α΄
Ερευνητής Β΄
Ερευνητής Β΄
Ερευνητής Β΄
Ερευνητής Β΄
Ερευνητής Β΄
Ερευνητής Β΄
Ερευνητής Β΄
Ερευνητής Γ΄
Ερευνητής Γ΄
Ερευνητής ∆΄
Ερευνητής ∆΄
Καπανταγάκης Α.
Μυτιληναίου Χ.
Πετράκης Γ.
Καββαδάς Σ.
Ειδικός Λειτουργικός Επιστ. Α΄
Ειδικός Λειτουργικός Επιστ. Α΄
Ειδικός Λειτουργικός Επιστ. Α΄
Ειδικός Λειτουργικός Επιστ. Β΄
Καρκάνη Μ.
Τρακάδα Α.
Χρηστίδης Γ.
Βαλαβάνης Β.
Laurijen J.
Ειδικός Τεχνικός Επιστήµων
Τακτικός υπάλληλος
Τακτικός υπάλληλος
Σύµβαση αορίστου χρόνου
Σύµβαση αορίστου χρόνου
ΕΙ∆ΙΚΟΤΗΤΑ
Βιολόγος – Ιχθυολόγος
Θαλάσσιος Βιολόγος
Βιολόγος – Ιχθυολόγος
Βιολόγος – Ιχθυολόγος
Βιολόγος – Ιχθυολόγος
Βιολόγος – Ιχθυολόγος
Βιολόγος – Ιχθυολόγος
Βιολόγος - Ιχθυολόγος
Βιολόγος – Ιχθυολόγος
Βιολόγος – Ιχθυολόγος
Ιχθυολόγος – Ωκεανογράφος
Βιολόγος – Ιχθυολόγος
Μηχανολόγος- Μηχανικός/
Ωκεανογράφος
Ηλεκτρολόγος – Μηχανικός
Βιολόγος – Ιχθυολόγος
Βιολόγος – Ιχθυολόγος
Μαθηµατικός,
ΑναλυτήςΠρογραµµατιστής
Βιολόγος – Ιχθυολόγος
∆ιοικητικός - Λογιστικός
Τεχνολόγος Ιχθ/µίας - Αλιείας
∆ιαχείριση Φυσικών Πόρων
Μηχανολόγος - Μηχανικός
20
ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΕΛΚΕΘΕ 2007
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ
Λευκαδίτου Ε., ∆ρ
Μανουσάκης Λ.
Ντόκος Ι.
ΕΡΓΑΣΙΑΚΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ
Σύµβαση αορίστου χρόνου
Σύµβαση αορίστου χρόνου
Σύµβαση αορίστου χρόνου
Περιστεράκη Π.
Παπαδοπούλου Κ.
Σιαπάτης Α.
Τσάµης Ε. (έως 31/10)
Χαραλάµπους Ι.
Κυπραίος Ν.
Μπέκας Π.
Ντογραµµατζή Α.
Παλληκαρά Ε.
Τσούπρου ∆.
Γκάνη Χ.
Σύµβαση αορίστου χρόνου
Σύµβαση αορίστου χρόνου
Σύµβαση αορίστου χρόνου
Σύµβαση αορίστου χρόνου
Σύµβαση αορίστου χρόνου
Σύµβαση αορίστου χρόνου
Σύµβαση αορίστου χρόνου
Σύµβαση αορίστου χρόνου
Σύµβαση αορίστου χρόνου
Σύµβαση αορίστου χρόνου
Σύµβαση εργασίας
∆αµαλάς ∆.
Κοσµοπούλου Π.
Μπατής Α.
Παλιαλέξης Α.
Πινάκης Ε.
Rivero Rodrigez
(έως 15/1)
Σταµατάκη Χ.
Τσίτσικα Ε.
Fletcher N.D. (έως 28/2)
Longo C. (1/10-31/12)
Martinez G. (1/5-31/8)
Nogueira Fernandez R.
(1/3-30/11)
Hermosilla C. (από 1/1)
Γλυκοκόκκαλος Σ.
(έως 30/11)
Καλλίας Η. (έως 21/12)
Λαζαράκης Γ.
Λιουδάκης Λ.
Νικολάου Ι. (έως 30/6)
Σκαρβέλης Κ.
Χαραλάµπους Κ.
Ευαγγελινίδης Α.
Νικολιουδάκης Ν.
(από 16/11)
Σχισµένου Ευδ.
(από 16/11)
Τσαγκαράκης Κ.
Σύµβαση εργασίας
Σύµβαση εργασίας
Σύµβαση εργασίας
Σύµβαση εργασίας
Σύµβαση εργασίας
Σύµβαση εργασίας (Marie Curie)
Σύµβαση εργασίας
Σύµβαση εργασίας
Σύµβαση εργασίας(Marie Curie)
Σύµβαση εργασίας (Marie Curie)
Σύµβαση εργασίας (Marie Curie)
Σύµβαση εργασίας (Marie Curie)
ΕΙ∆ΙΚΟΤΗΤΑ
Βιολόγος - Ιχθυολόγος
Ηλεκτρολόγος - Μηχανικός
Ηλεκτρολόγος - Μηχανικός /
Αναλυτής - Προγραµµατιστής
Βιολόγος - Ιχθυολόγος
Βιολόγος
Βιολόγος
Γεωπόνος
Βιολόγος
Τεχνολόγος Ιχθ/µίας - Αλιείας
Τεχνολόγος Ιχθ/µίας - Αλιείας
Τεχνολόγος Ιχθ/µίας - Αλιείας
Γραµµατέας
∆ιοικητικός - Λογιστικός
Ανθρωπολόγος –
Κοινωνιολόγος
Μαθηµατικός – Ωκεανογράφος
Γεωλόγος
Μαθηµατικός – Προγρ/τής
Βιολόγος
Βιολόγος
Ωκεανογράφος
Σύµβαση εργασίας (Marie Curie)
Σύµβαση εργασίας
Βιολόγος
Ιχθυολόγος - Γεωπόνος
Βιολόγος
Βιολόγος
Βιολόγος
Αναλυτής Προγραµµατιστής
Συστηµάτων Η/Υ
Βιολόγος
Τεχνολόγος Ιχθ/µίας - Αλιείας
Σύµβαση εργασίας
Σύµβαση εργασίας
Σύµβαση εργασίας
Σύµβαση εργασίας
Σύµβαση εργασίας
Σύµβαση εργασίας
Σύµβαση εργασίας
Υπότροφος
Τεχνολόγος Ιχθ/µίας - Αλιείας
Τεχνολόγος Ιχθ/µίας - Αλιείας
Τεχνολόγος Ιχθ/µίας - Αλιείας
Τεχνολόγος Ιχθ/µίας - Αλιείας
Τεχνολόγος Ιχθ/µίας - Αλιείας
Τεχνολόγος Ιχθ/µίας - Αλιείας
Βοηθητικό Προσωπικό
Βιολόγος
Υπότροφος
Βιολόγος
Υπότροφος
Βιολόγος
21
ΕΝΟΤΗΤΑ Α’: ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ
7.1.3. ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ Υ∆ΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ.
∆ιευθυντής: ∆ρ Pascal Divanach, Ερευνητής Α΄ (Βιολόγος).
Η σύνθεση του προσωπικού του Ινστιτούτου Υδατοκαλλιεργειών είναι η ακόλουθη:
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ
Αλέξη Μ., ∆ρ
Μυλωνάς Κ., ∆ρ
Νέγκας Ι., ∆ρ
Παπανδρουλάκης Ν., ∆ρ
Γρηγοράκης Κ., ∆ρ
Κοτζαµάνης Ι., ∆ρ
ΕΡΓΑΣΙΑΚΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ
Ερευνητής Α΄
Ερευνητής Α΄
Ερευνητής Β΄
Ερευνητής Β΄
Ερευνητής Γ΄
Ερευνητής Γ΄
Κώτου Ε., ∆ρ
Ρήγος Γ., ∆ρ
Στεριώτη Α., ∆ρ
Φουντουλάκη Ε., ∆ρ
Χατζηφώτης Σ., ∆ρ
Καθάριος Π., ∆ρ
Γιαγνίση Μ.
Γιαλαµάς Ι.
Κουγιούφας Π.
Κυριακάκος Λ.
Παπουτσή Ε.
Αναστασιάδης Π.
Henry M., Dr.
Κόκκαρη Κ.
Νικολοπούλου ∆.
Παπαδάκης Ι.
Παπαδάκη Μ.
Αρβανίτης Π.
Παπαπέτρου Μ.
Στεφανάκης Σ.
Συγκελάκη Ε.
Σφακάκη Ε.
Σκουλά Μ.
Κοπιδάκης Ν.
Σέκερης Ν.
Μακρίδης Π., ∆ρ
Βαρδάνης Γ. (από 1/5)
Νικολουδάκη Χ. (από 1/1)
Παναγιωτίδου Μ.
(από 20/8)
Παπαζή Αικ (από 1/10)
Τσιρώνης ∆. (από 1/6)
Αγγελής Χ.
Ασδέρης Μ.
Βασιλάκης Ε.
Ερευνητής Γ΄
Ερευνητής Γ΄
Ερευνητής Γ΄
Ερευνητής Γ΄
Ερευνητής Γ΄
Ερευνητής ∆΄
Ειδικός Τεχνικός Επιστήµων
Ειδικός Τεχνικός Επιστήµων
Τακτικός υπάλληλος
Τακτικός υπάλληλος
Τακτικός υπάλληλος
Σύµβαση αορίστου χρόνου
Σύµβαση αορίστου χρόνου
Σύµβαση αορίστου χρόνου
Σύµβαση αορίστου χρόνου
Σύµβαση αορίστου χρόνου
Σύµβαση αορίστου χρόνου
Σύµβαση αορίστου χρόνου
Σύµβαση αορίστου χρόνου
Σύµβαση αορίστου χρόνου
Σύµβαση αορίστου χρόνου
Σύµβαση αορίστου χρόνου
Σύµβαση αορίστου χρόνου
Σύµβαση αορίστου χρόνου
Σύµβαση αορίστου χρόνου
Σύµβαση εργασίας
Σύµβαση εργασίας
Σύµβαση εργασίας
Σύµβαση εργασίας
ΕΙ∆ΙΚΟΤΗΤΑ
Βιοχηµικός
Βιολόγος
Ιχθυολόγος
Φυσικός – Ιχθυολόγος
Βιολόγος – Επιστ. Τροφίµων
Γεωπόνος – Ζωοτέχνης,
Ιχθυολόγος
Βιολόγος - Οικοτοξικολόγος
Ιχθυοπαθολόγος
Βιολόγος - Ενυδρειολόγος
Βιολόγος
Βιολόγος
Ιχθυοπαθολόγος
Βιολόγος - Ωκεανογράφος
Χηµικός - Μηχανικός
Τεχνικός
Τεχνικός
Τεχνολόγος Ιχθ/µίας - Αλιείας
Βιολόγος
Βιολόγος
Βιολόγος
Χηµικός
Γεωπόνος
Βιολόγος
Τεχνολόγος Ιχθ/µίας - Αλιείας
Τεχνολόγος Ιχθ/µίας - Αλιείας
Τεχνολόγος Ιχθ/µίας - Αλιείας
Τεχνολόγος Ιχθ/µίας - Αλιείας
Τεχνολόγος Ιχθ/µίας - Αλιείας
Γραµµατέας
Βοηθητικό προσωπικό
Βοηθητικό προσωπικό
Βιολόγος
Βιολόγος
Ιχθυολόγος
Βιολόγος
Σύµβαση εργασίας
Σύµβαση εργασίας
Σύµβαση εργασίας
Σύµβαση εργασίας
Σύµβαση εργασίας
Χηµικός Μηχανικός
Χηµικός Μηχανικός
Παρασκευαστής-Αλιεργάτης
Τεχνολόγος Ιχθ/µίας - Αλιείας
Τεχνολόγος Ιχθ/µίας - Αλιείας
22
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ
Γιογιός Ι. (από 1/6)
Ηλία Β. (από 1/5)
Νοµικός Ν. (έως 19/4)
Παπάς-Σκελλάς Κ.
(έως 21/1)
Στρακαντούνας Γ.
(από 1/9)
ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΕΛΚΕΘΕ 2007
ΕΡΓΑΣΙΑΚΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ
Σύµβαση εργασίας
Σύµβαση εργασίας
Σύµβαση εργασίας
Σύµβαση εργασίας
ΕΙ∆ΙΚΟΤΗΤΑ
Τεχνολόγος Ιχθ/µίας - Αλιείας
Τεχνολόγος Ιχθ/µίας - Αλιείας
Τεχνολόγος Ιχθ/µίας - Αλιείας
Τεχνολόγος Ιχθ/µίας - Αλιείας
Σύµβαση εργασίας
Τεχνολόγος Ιχθ/µίας - Αλιείας
7.1.4. ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΘΑΛΑΣΣΙΑΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΓΕΝΕΤΙΚΗΣ.
∆ιευθυντής: ∆ρ Α. Μαγουλάς, Ερευνητής Α΄ (Βιολόγος).
Η σύνθεση του προσωπικού του Ινστιτούτου Θαλάσσιας Βιολογίας και Γενετικής είναι η
ακόλουθη:
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ
Κωτούλας Γ., ∆ρ
Nτούνας, K., ∆ρ
Aρβανιτίδης Χ., ∆ρ
Tσιγγενόπουλος K., ∆ρ
Kασαπίδης Π., ∆ρ
Kουλούρη Π., ∆ρ
Σαρροπούλου Ε., ∆ρ
∆αφνοµήλη E.
Zivanovic S.
Kρυσταλλάς A.
Λειβαδάρα M.,
Οικονοµάκη Α.
Πλαίτη, W.
Πολυµενάκου Π., ∆ρ
Tερζόγλου B.
∆αριβιανάκης Σ.
Καµπακλή Μ.
Μαϊδανού Μ.
Μυρωνάκη Ε.
Aντωνίου Α.
Lagnel Jac Alain
Faulwetter S.
Βασιλειάδου Α.
Βογιατζή Εµµ. (από 2/5)
Κόλλιας Σ.
Μανουσάκη Τ.
Νταιλιάνης Α.
Πακάκη Β. (από 2/5)
ΕΡΓΑΣΙΑΚΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ
Ερευνητής Α΄
Ερευνητής Α΄
Ερευνητής Β΄
Ερευνητής Γ΄
Ερευνητής ∆΄
Ερευνητής ∆΄
Ερευνητής ∆΄
Σύµβαση αορίστου χρόνου
Σύµβαση αορίστου χρόνου
Σύµβαση αορίστου χρόνου
Σύµβαση αορίστου χρόνου
Σύµβαση αορίστου χρόνου
Σύµβαση αορίστου χρόνου
Σύµβαση αορίστου χρόνου
Σύµβαση αορίστου χρόνου
Σύµβαση αορίστου χρόνου
Σύµβαση αορίστου χρόνου
Σύµβαση αορίστου χρόνου
Σύµβαση αορίστου χρόνου
Σύµβαση εργασίας
Σύµβαση εργασίας
Σύµβαση εργασίας
Υπότροφος
Υπότροφος
Υπότροφος
Υπότροφος
Υπότροφος
Υπότροφος
ΕΙ∆ΙΚΟΤΗΤΑ
Βιολόγος
Βιολόγος
Bιολόγος
Βιολόγος
Βιολόγος
Bιολόγος
Βιολόγος
Φυσικός
Bιολόγος
Xηµικός Mηχανικός
Mικροβιολόγος
Xηµικός
Βιολόγος-Ωκεανογράφος
Xηµικός
Xηµικός
Τεχνικός έρευνας
Γραµµατέας
Ιχθυολόγος-Τεχνολόγος, MSc
Γραµµατέας
Βιολόγος
Τεχνικός έρευνας
Mηχανικός Η/Υ
Επιστήµη της Θάλασσας
Μοριακή Βιολογία & Γενετική
Βιολόγος
Επιστήµη της Θάλασσας
Βιολόγος
Επιστήµη της Θάλασσας
23
ΕΝΟΤΗΤΑ Α’: ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ
Σκαράκη Αικ. (από 23/8)
Χατζηγεωργίου Γ.
ΕΡΓΑΣΙΑΚΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ
Υπότροφος
Υπότροφος
ΕΙ∆ΙΚΟΤΗΤΑ
Βιολόγος
Βιολόγος
7.1.5. ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Υ∆ΑΤΩΝ.
∆ιευθυντής: ∆ρ Α. ∆ιαπούλης, Ερευνητής Α΄ (Υδροβιολόγος).
Η σύνθεση του προσωπικού του Ινστιτούτου Εσωτερικών Υδάτων είναι η ακόλουθη:
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ
Οικονόµου Α., ∆ρ
Σκουλικίδης Ν., ∆ρ
Στουµπούδη Μ., ∆ρ
∆ηµητρίου Η., ∆ρ
Παπαδόπουλος Α., ∆ρ
Χρόνης Θ., ∆ρ
Μπόγδανος Κ. (έως 18/6)
Γκρίτζαλης Κ.
Μπερταχάς Η.
Χριστιανίδης Σ.
Ακεψιµαΐδης Κ.
Αµαξίδης Γ.
Barbieri R.
Ζόγκαρης Σ.
Καλογιάννη Ε., ∆ρ
Κουβαρντά Θ.
Λάσχου Σ.
Ανδριοπούλου Α.
Γιακουµή Σ.
Κουτσοδήµου Μ.
Κολόµπαρη Ε.
Καραούζας Ι.
Χατζηνικολάου Γ.
Αναγνώστου Εµ., Καθηγ.
ΕΡΓΑΣΙΑΚΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ
Ερευνητής Α΄
Ερευνητής Β΄
Ερευνητής Β΄
Ερευνητής Γ΄
Ερευνητής Γ΄
Ερευνητής Γ΄
Ειδικός Λειτουργικός Επιστ. Α΄
Ειδικός Τεχνικός Επιστήµων
Ειδικός Τεχνικός Επιστήµων
Ειδικός Τεχνικός Επιστήµων
Τακτικός υπάλληλος
Σύµβαση αορίστου χρόνου
Σύµβαση αορίστου χρόνου
Σύµβαση αορίστου χρόνου
Σύµβαση αορίστου χρόνου
Σύµβαση αορίστου χρόνου
Σύµβαση αορίστου χρόνου
Σύµβαση αορίστου χρόνου
Σύµβαση αορίστου χρόνου
Σύµβαση αορίστου χρόνου
Σύµβαση αορίστου χρόνου
Σύµβαση εργασίας
Σύµβαση εργασίας
Σύµβαση έργου Marie Curie
Αναγνώστου Μ. (από 1/9)
Μουσούλης Η. (από 1/2)
Νικολόπουλος Ε.
(από 20/7)
Σµέτη Ε. (από 1/9)
Τάχου Β. (από 1/2)
Βάρδακας Λ. (1/2-30/9)
Κούτσικος Ν. (απο 1/2)
Σερπετζόγλου Ε. (από 1/5)
Σύµβαση έργου
Σύµβαση έργου
Σύµβαση έργου Marie Curie
ΕΙ∆ΙΚΟΤΗΤΑ
Υδροβιολόγος
Βιογεωχηµικός
Βιολόγος - Ιχθυολόγος
Γεωλόγος
Φυσικός - Μετεωρολόγος
Γεωλόγος
Βενθολόγος
Βιολόγος
Μηχανικός Περιβάλλοντος
Μαθηµατικός - Μετεωρολόγος
Τεχνικός
Γεωλόγος
Βιολόγος - Ιχθυολόγος
Γεωλόγος - Βιολόγος
Νευροφυσιολόγος
Περιβαλλοντολόγος
Χηµικός
Τεχνολόγος Ιχθ/µίας - Αλιείας
Τεχνολόγος Ιχθ/µίας - Αλιείας
Τεχνολόγος Ιχθ/µίας - Αλιείας
Τεχνολόγος Ιχθ/µίας - Αλιείας
Βιολόγος
Βιολόγος - Περιβαλλοντολόγος
Πολιτικός &
Περιβαλλοντολόγος Μηχ/κός
Πολιτικός Μηχανικός
Περιβαλλοντολόγο
Μηχανικός Περιβάλλοντος
Σύµβαση έργου
Σύµβαση έργου
Σύµβαση έργου
Σύµβαση έργου
Υπότροφος Marie Curie
Βιολόγος
Γεωπόνος - Ιχθυολόγος
Τεχνολόγος Ιχθ/µίας - Αλιείας
Τεχνολόγος Ιχθ/µίας - Αλιείας
Φυσικός Μετεωρολόγος
24
ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΕΛΚΕΘΕ 2007
Αναλυτικά στοιχεία για τις δραστηριότητες των πέντε Ινστιτούτων του ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε.,
αναφέρονται στα σχετικά κεφάλαια της ενότητας Β: I. Ινστιτούτο Ωκεανογραφίας, II.
Ινστιτούτο Θαλασσίων Βιολογικών Πόρων, ΙΙΙ. Ινστιτούτο Υδατοκαλλιεργειών, IV.
Ινστιτούτο Θαλάσσιας Βιολογίας και Γενετικής και V. Ινστιτούτο Εσωτερικών Υδάτων.
7.2. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
7.2.1. ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ.
∆ιευθύντρια κα Ι. Γεωργιάδου
Η σύνθεση του προσωπικού της ∆ιεύθυνσης ∆ιοικητικών και Οικονοµικών Υπηρεσιών είναι η
ακόλουθη:
7.2.1.1. Τµήµα Προσωπικού
7.2.1.1α. Τµήµα Προσωπικού - Αθήνα
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ
Ανδρέου Κ.
Σιδηροπούλου Ε.
ΕΡΓΑΣΙΑΚΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ
Τακτικός υπάλληλος
Τακτικός υπάλληλος
ΕΙ∆ΙΚΟΤΗΤΑ - ΚΛΑ∆ΟΣ
∆ιοικητικός - Οικονοµικός
∆ακτυλογράφος
7.2.1.1β. Γραφείο Προσωπικού - Κρήτη
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ
ΕΡΓΑΣΙΑΚΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ
Στεφανάκη Μ. (υπεύθυνη) Σύµβαση αορίστου χρόνου
ΕΙ∆ΙΚΟΤΗΤΑ - ΚΛΑ∆ΟΣ
Οικονοµολόγος
7.2.1.2. Τµήµα Οικονοµικού
7.2.1.2.1. Τακτικός Προϋπολογισµός
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ
Αργυρίου Α. (προϊστάµενος)
Ντόκα Γ.
Παγώνη Α.
Χατζηγεωργίου Α.
Μπαλάσης Ε.
ΕΡΓΑΣΙΑΚΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ
Τακτικός υπάλληλος
Τακτικός υπάλληλος
Τακτικός υπάλληλος
Τακτικός υπάλληλος
Σύµβαση εργασίας
ΕΙ∆ΙΚΟΤΗΤΑ - ΚΛΑ∆ΟΣ
∆ιοικητικός - Οικονοµικός
∆ιοικητικός - Οικονοµικός
∆ιοικητικός - Λογιστικός
∆ιοικητικός - Λογιστικός
Λογιστής
7.2.1.2.2. Ειδικός Λογαριασµός
7.2.1.2.2α. Ειδικός Λογαριασµός - Αθήνα
Λυκούσης Α,
Κεφαλά Μ.
Πρώιµος Μ.
Παπαδόπουλος Ε.
Φράγκου Σ.
Φριλίγκου Χ.
Ερµίδου Ε.
Ζακολίκου Μ.
Τακτικός Υπάλληλος
Σύµβαση αορίστου χρόνου
Σύµβαση αορίστου χρόνου
Σύµβαση αορίστου χρόνου
Σύµβαση αορίστου χρόνου
Σύµβαση αορίστου χρόνου
Σύµβαση εργασίας
Σύµβαση εργασίας
∆ιοικητικός - Οικονοµικός
∆ιοικητικός- Λογιστικός
Οικονοµολόγος
∆ιοικητικός- Οικονοµικός
∆ιοικητικός - Λογιστικός
∆ιοικητικός - Οικονοµικός
Τεχν. Μηχ. Η/Υ, Οικ/κός υπ/λος
Λογίστρια
25
ΕΝΟΤΗΤΑ Α’: ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ
Μαυρίδου Μ.
Παπατρέχας Κ.
Παπαϊωάννου Γ.
Φιλιππίδη Ν. (από 26/9)
ΕΡΓΑΣΙΑΚΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ
Σύµβαση εργασίας
Σύµβαση εργασίας
Σύµβαση εργασίας
Σύµβαση εργασίας
ΕΙ∆ΙΚΟΤΗΤΑ - ΚΛΑ∆ΟΣ
Οικονοµικός υπάλληλος
Φυσικός
Γραµµατέας
Λογίστρια
7.2.1.2.2β. Τµήµα Ειδικού Λογαριασµού - Κρήτη
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ
Καστρινάκης Σ. (προϊστάµενος)
Κουνάλης Γ.
Μαγριπλή Ε.
∆ραµητινός Ε.
Ξενογιαννάκη Μ.
Παπάς Χ.
Σαρήτσαµλης Ι.
∆ούση Λ.
Καφούση Αικ.
Πετράκη Π.
ΕΡΓΑΣΙΑΚΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ
Σύµβαση αορίστου χρόνου
Σύµβαση αορίστου χρόνου
Σύµβαση αορίστου χρόνου
Σύµβαση εργασίας
Σύµβαση εργασίας
Σύµβαση εργασίας
Σύµβαση εργασίας
Σύµβαση εργασίας
Σύµβαση εργασίας
Σύµβαση εργασίας
ΕΙ∆ΙΚΟΤΗΤΑ - ΚΛΑ∆ΟΣ
Οικονοµολόγος
Οικονοµολόγος
Λογίστρια
Οικονοµολόγος
Οικονοµολόγος
Οικονοµολόγος
Οικονοµολόγος
Βοηθός Λογιστή
Βοηθός Λογιστή
Βοηθός Λογιστή
7.2.1.3. Τµήµα Προµηθειών και ∆ιαχείρισης Υλικού
7.2.1.3α Τµήµα Προµηθειών και ∆ιαχείρισης Υλικού - Αθήνα
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ
Κάργας Π.
ΕΡΓΑΣΙΑΚΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ
Σύµβαση αορίστου χρόνου
ΕΙ∆ΙΚΟΤΗΤΑ
∆ιοικητικός - Λογιστικός
7.2.1.3β Τµήµα Προµηθειών και ∆ιαχείρισης Υλικού - Κρήτη
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ
Πλαϊτης Ε.
ΕΡΓΑΣΙΑΚΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ
Σύµβαση αορίστου χρόνου
ΕΙ∆ΙΚΟΤΗΤΑ
Ηλεκρολόγος
7.2.1.4. Τµήµα Γραµµατείας
7.2.1.4α Τµήµα Γραµµατείας - Αθήνα
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ
Κουτσουµπέλη Γ.
Λαµπροπούλου Β.
Σιαψάλη Κ.
Φραγκοπούλου Ε.
Ζαµπέλης Α.
ΕΡΓΑΣΙΑΚΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ
Τακτικός υπάλληλος
Τακτικός υπάλληλος
Τακτικός υπάλληλος
Τακτικός υπάλληλος
Σύµβαση αορίστου χρόνου
Ζαχαράκη Π.
Μακρή Κ.
Μαυρίκη Α.
Ντοριέ Φ.
Σύµβαση αορίστου χρόνου
Σύµβαση αορίστου χρόνου
Σύµβαση αορίστου χρόνου
Σύµβαση αορίστου χρόνου
ΕΙ∆ΙΚΟΤΗΤΑ - ΚΛΑ∆ΟΣ
∆ακτυλογράφος
Τεχνικός - Γραµµατέας
Τεχνικός
∆ιοικητικός - Λογιστικός
Τεχνολόγος Ιχθυ/µίας Αλιείας
Γραµµατέας
Γραµµατέας
Γραµµατέας
Γραµµατέας-∆ακτυλογράφος
26
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ
Παρασκευοπούλου Μ.
Γεωργουλάκου Π.
(από 21/5)
Γρίβα Π.
Μανιοπούλου Μ. (από
1/12)
Μπαλωµένου Κ.
Παναγιωτοπούλου Θ. (από
11/6)
Πασαλίδου Ε.
Ρεπάνη Κ.
Κιούση Λ.
Κυµιγκέλη Κ.-Μ.
Σιδέρη Ε. (από 1/9)
Χουρδάκη Β.
ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΕΛΚΕΘΕ 2007
ΕΡΓΑΣΙΑΚΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ
Σύµβαση αορίστου χρόνου
Σύµβαση εργασίας
ΕΙ∆ΙΚΟΤΗΤΑ - ΚΛΑ∆ΟΣ
Γραµµατέας
Γραµµατέας
Σύµβαση εργασίας
Σύµβαση εργασίας
Γραµµατέας
Ευρωπαϊκή Πολιτική
Σύµβαση εργασίας
Σύµβαση εργασίας
Γραµµατέας
Κοινωνικές επιστήµες
Σύµβαση εργασίας
Σύµβαση εργασίας
Σύµβαση έργου
Σύµβαση έργου
Σύµβαση έργου
Σύµβαση έργου
Γραµµατέας
Φιλόλογος
∆ιοικητικός Υπάλληλος
Γραµµατέας
Γραµµατέας
Προγραµµατίστρια Η/Υ Γραµµατέας
7.2.1.4β Τµήµα Γραµµατείας - Κρήτη
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ
∆εσίπρη Β.
Χειλαδάκη Μ.
ΕΡΓΑΣΙΑΚΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ
Σύµβαση αορίστου χρόνου
Σύµβαση αορίστου χρόνου
ΕΙ∆ΙΚΟΤΗΤΑ
Γραµµατέας
Γραµµατέας ∆ακτυλογράφος
7.2.1.5. Προσωπικό που εποπτεύεται από τη ∆ιεύθυνση ∆ιοικητικού
7.2.1.5α Προσωπικό που εποπτεύεται από τη ∆ιεύθυνση ∆ιοικητικού - Αθήνα
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ
Αλαµάνης ∆.
Καριοφύλλη Ζ.
Κυργιακάκης Ε.
Μπαµπάς Β.
Μίγκλης Γ.
Σπυρόπουλος Φ.
Μελαχροινός Σ.
Ivanova Stuanova M.
(από 1/11)
ΕΡΓΑΣΙΑΚΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ
Τακτικός υπάλληλος
Σύµβαση αορίστου χρόνου
Σύµβαση αορίστου χρόνου
Σύµβαση αορίστου χρόνου
Σύµβαση αορίστου χρόνου
Σύµβαση αορίστου χρόνου
Σύµβαση εργασίας
Σύµβαση έργου
ΕΙ∆ΙΚΟΤΗΤΑ
Τεχνικός
Προσωπικό καθαριότητος
Φύλακας- Νυχτοφύλακας
∆ιοικητικός υπάλληλος- ∆ύτης
Τεχνικός Εµπειρογνώµων
Οδηγός
Οδηγός
Προσωπικό Καθαριότητας
7.2.1.5β Προσωπικό που εποπτεύεται από τη ∆ιεύθυνση ∆ιοικητικού - Κρήτη
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ
Γκίκα Ε.
Κοµανταχάκη Χ.
Σέκερη Ι.
ΕΡΓΑΣΙΑΚΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ
Σύµβαση αορίστου χρόνου
Σύµβαση αορίστου χρόνου
Σύµβαση εργασίας
ΕΙ∆ΙΚΟΤΗΤΑ
Προσωπικό Καθαριότητας
Προσωπικό Καθαριότητας
Προσωπικό Καθαριότητας
27
ΕΝΟΤΗΤΑ Α’: ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ
7.2.2. ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΡΕΥΝΩΝ ΚΑΙ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ
Η σύνθεση του προσωπικού της ∆ιεύθυνσης Υποστήριξης Ερευνών και Τεκµηρίωσης είναι η
ακόλουθη:
7.2.2.1. Τµήµα Προγραµµάτων και Αποτίµησης Ερευνών
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ
ΕΡΓΑΣΙΑΚΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ
Ψυλλίδου-Γκιουράνοβιτς Ρ. Ειδικός Τεχνικός Επιστήµων
Χατζηιωάννου Μ.
Σύµβαση αορίστου χρόνου
ΕΙ∆ΙΚΟΤΗΤΑ
Χηµικός- Ωκεανογράφος
Γραµµατέας
7.2.2.2. Τµήµα Βιβλιοθήκης Τεκµηρίωσης και Πληροφόρησης
Υπεύθυνη κα Σ. Γκουλαλά
7.2.2.2α Βιβλιοθήκη - Αθήνα
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ
Γκουλαλά Σ.
Καζέπης ∆.
Γκουβούση Α.
ΕΡΓΑΣΙΑΚΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ
Τακτικός υπάλληλος
Τακτικός υπάλληλος
Σύµβαση εργασίας
ΕΙ∆ΙΚΟΤΗΤΑ
Βιβλιοθηκονόµος ΠΕ
Βιβλιοθηκονόµος ΤΕ
Βιβλιοθηκονόµος ΤΕ
7.2.2.2β Βιβλιοθήκη - Κρήτη
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ
ΕΡΓΑΣΙΑΚΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ
Στεφανάκης Μ. (υπεύθυνος) Σύµβαση αορίστου χρόνου
ΕΙ∆ΙΚΟΤΗΤΑ
Βιβλιοθηκονόµος ΤΕ
7.2.2.3. Τµήµα Υπολογιστικού Κέντρου
7.2.2.3α Τµήµα Υπολογιστικού Κέντρου - Αθήνα
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ
Λυκιαρδόπουλος Α.
(υπεύθυνος)
Τραχαλάκης Π.
Λακές Β.
Βολακάκης Γ.
ΕΡΓΑΣΙΑΚΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ
Ειδικός Τεχνικός Επιστήµων
ΕΙ∆ΙΚΟΤΗΤΑ
Γεωλόγος-Αναλυτής/ Προγρ/τής
Σύµβαση αορίστου χρόνου
Σύµβαση εργασίας
Σύµβαση έργου
Χειριστής Η/Υ
Πτυχ. Πληροφορικής
Τεχνικός Η/Υ
7.2.2.3β Τµήµα Υπολογιστικού Κέντρου - Κρήτη
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ
Σιδηροκαστρίτης ∆.
Καλλέργης Ε.
Κολουντζάκης Α.
Βαβίλης Π.
ΕΡΓΑΣΙΑΚΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ
Σύµβαση αορίστου χρόνου
Σύµβαση αορίστου χρόνου
Σύµβαση αορίστου χρόνου
Σύµβαση εργασίας
ΕΙ∆ΙΚΟΤΗΤΑ
Ηλεκτρονικός
Τεχνικός Η/Υ
Τεχνικός Η/Υ
Εφαρµοσµένα Μαθηµατικά –
∆ιαχειριστής Η/Υ
28
ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΕΛΚΕΘΕ 2007
7.2.2.4. Τµήµα Τεχνικής Υποστήριξης
7.2.2.4α Τµήµα Τεχνικής Υποστήριξης - Αθήνα
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ
Μαρούδας Ν.
Λιάπης Ε.
Μπαρλάς Ι.
Φωστηρόπουλος Κ.
ΕΡΓΑΣΙΑΚΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ
Τακτικός υπάλληλος
Σύµβαση αορίστου χρόνου
Σύµβαση αορίστου χρόνου
Σύµβαση αορίστου χρόνου
ΕΙ∆ΙΚΟΤΗΤΑ
Τεχνολόγος
Ηλεκτρολόγος
Ηλεκτρολόγος
Μηχανικός αυτοκινήτων
7.2.2.4β Τµήµα Τεχνικής Υποστήριξης - Κρήτη
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ
Λεοντίδη Μ. (υπεύθυνη)
Ζερβάκης ∆.
Πιπεράκης Μ.
ΕΡΓΑΣΙΑΚΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ
Σύµβαση αορίστου χρόνου
Σύµβαση αορίστου χρόνου
Σύµβαση αορίστου χρόνου
ΕΙ∆ΙΚΟΤΗΤΑ
Μηχανολόγος - Μηχανικός
Υδραυλικός
Ηλεκτρολόγος
7.2.2.5. Τµήµα Εκδόσεων
7.2.2.5.1. Τµήµα Έκδοσης Περιοδικού Mediterranean Marine Science
Editor in Chief: ∆ρ Ε. Παπαθανασίου.
Executive Editor: ∆ρ Α Ζενέτου.
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ
Τζοβάρα Εριέττα
ΕΡΓΑΣΙΑΚΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ
Σύµβαση αορίστου χρόνου
ΕΙ∆ΙΚΟΤΗΤΑ
Φιλόλογος-Επιµέλεια Εκδόσεων
7.2.2.5.2. Τµήµα Multimedia
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ
Πατεράκη Φ.
Χαρωνυκτάκης Γ.
Κουράτορας Μ.
ΕΡΓΑΣΙΑΚΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ
Σύµβαση αορίστου χρόνου
Σύµβαση αορίστου χρόνου
Σύµβαση αορίστου χρόνου
ΕΙ∆ΙΚΟΤΗΤΑ
Γραφίστρια
Τεχνικός Η/Υ
Γραφίστας
7.2.3. ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ
ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
7.2.3.1. Τµήµα Προώθησης Προϊόντων και Υπηρεσιών
7.2.3.1α Γραφείο ∆ιαµεσολάβησης
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ
Καστρινάκης Σ.
(υπεύθυνος)
Μπουδουρίδου Σ.
(από 1/1)
ΕΡΓΑΣΙΑΚΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ
Σύµβαση αορίστου χρόνου
ΕΙ∆ΙΚΟΤΗΤΑ
Οικονοµολόγος
Σύµβαση εργασίας
Υποστήριξη Προγραµµάτων Η/Υ
7.2.3.1β Τµήµα Γεωγραφικών Συστηµάτων Πληροφοριών και Ηλεκτρονικών Εφαρµογών
Το Τµήµα δεν έχει ακόµα στελεχωθεί.
29
ΕΝΟΤΗΤΑ Α’: ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ
7.2.4. ΝΑΥΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
Προϊστάµενος κ. Ν. Αλεξάκης
Η Ναυτική Υπηρεσία αποτελείται από τα εξής τµήµατα:
7.2.4.1. Τµήµα Κίνησης Σκαφών
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ
Χανδράς Κ.
ΕΡΓΑΣΙΑΚΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ
Σύµβαση έργου
ΕΙ∆ΙΚΟΤΗΤΑ
Ναυτιλιακός Σύµβουλος
Το πλήρωµα του Ω/Κ «ΑΙΓΑΙΟ» αποτελείται από 22 άτοµα (9 αξιωµατικοί και 13 µέλη
πληρώµατος) που είναι τα εξής:
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ
Κανακάρης Θ.
Μητράρας ∆.
Κατσένης Λ.
Μελάς Γ.
Τζουτζάς Α.
Παυλίδης Π.
Αργύρης Γ.
Μάρκης Γ.
Φραντζής Φ.
Παναγιωτόπουλος Β.
(έως 25/4)
Βλαχόπουλος Α.
Κουλιαρούδης Μ.
Πανταζής Κ.
Μπαλασίδης Α.
ΕΡΓΑΣΙΑΚΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ
Σύµβαση αορίστου χρόνου
Σύµβαση αορίστου χρόνου
Σύµβαση αορίστου χρόνου
Σύµβαση αορίστου χρόνου
Σύµβαση αορίστου χρόνου
Σύµβαση αορίστου χρόνου
Σύµβαση αορίστου χρόνου
Σύµβαση αορίστου χρόνου
Σύµβαση αορίστου χρόνου
Σύµβαση αορίστου χρόνου
ΕΙ∆ΙΚΟΤΗΤΑ
Πλοίαρχος
Υποπλοίαρχος
Υποπλοίαρχος
Α΄ Μηχανικός
Β΄ Μηχανικός
Γ΄ Μηχανικός
Γ΄ Μηχανικός
Ηλεκτρολόγος
Μηχανοδηγός
Ναύκληρος
Σύµβαση αορίστου χρόνου
Σύµβαση αορίστου χρόνου
Σύµβαση αορίστου χρόνου
Σύµβαση αορίστου χρόνου
Μπόζιος Α.
Τσαχάς Κ. (από 25/4)
Σουβλάς Ν. (5/7-27/8)
Παντουβάνης Ι.
(έως 24/8)
Καραγεώργης Α.
Σύµβαση αορίστου χρόνου
Σύµβαση αορίστου χρόνου
Σύµβαση εργασίας
Σύµβαση αορίστου χρόνου
Ναύτης
Ναύτης
Ναύτης
Ναύτης (έως 24/4)Ναύκληρος (από 25/4)
Ναύτης
Ναύτης
Ναυτόπαις
Θαλαµηπόλος
Ρούσσος Ν.
Καλαϊτζής ∆. (3/9-2/10)
Γώγος Γ. (3/10-31/11)
Αργύρης Σ. (από 3/12)
Αυγουστής Σ.
Κουγιουµουτζόγλου Κ.
Κουτσούκος Γ.
Σύµβαση αορίστου χρόνου
Σύµβαση εργασίας
Σύµβαση εργασίας
Σύµβαση αορίστου χρόνου
Σύµβαση αορίστου χρόνου
Σύµβαση αορίστου χρόνου
Σύµβαση αορίστου χρόνου
Σύµβαση εργασίας
Βοηθός Θαλαµηπόλου (έως 24/8)
Θαλαµηπόλος (από 25/8)
Βοηθός Θαλαµηπόλου
Βοηθός Θαλαµηπόλου
Βοηθός Θαλαµηπόλου
Βοηθός Θαλαµηπόλου
Μάγειρας
Βοηθός Μάγειρα
Καθαριστής
Το πλήρωµα του Ε/Α «ΦΙΛΙΑ» αποτελείται από 7 άτοµα (3 αξιωµατικοί και 4 µέλη πληρώµατος)
που είναι τα εξής:
30
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ
Κοκός Ε.
Λυγεράκης Κ.
Παρασχάκης Ε.
Σούβλας Μ.
Μάτσος Κ.
Παρασκευάς Κ.
Μπλάζος Ν.
ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΕΛΚΕΘΕ 2007
ΕΡΓΑΣΙΑΚΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ
Σύµβαση αορίστου χρόνου
Σύµβαση αορίστου χρόνου
Σύµβαση αορίστου χρόνου
Σύµβαση αορίστου χρόνου
Σύµβαση αορίστου χρόνου
Σύµβαση αορίστου χρόνου
Σύµβαση αορίστου χρόνου
ΕΙ∆ΙΚΟΤΗΤΑ
Πλοίαρχος
Υποπλοίαρχος
Α΄ Μηχανικός
Ναύκληρος
Ναύτης
Μηχανοδηγός
Μάγειρας
7.2.4.2. Τµήµα Κίνησης Βαθυσκαφών και Υποβρυχίων ∆ραστηριοτήτων
Υπεύθυνος: κ. Σπ. Βολονάκης (Σύµβαση έργου).
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ
Κατσαρός Κ.
Στασινός Β.
Φωτόπουλος Θ.
ΕΡΓΑΣΙΑΚΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ
Σύµβαση έργου
Σύµβαση εργασίας
Σύµβαση έργου
ΕΙ∆ΙΚΟΤΗΤΑ - ΚΛΑ∆ΟΣ
Κυβερνήτης Α΄
Αναπλ. Κυβερνήτης
Τεχνικός/ Μηχανικός Συντήρησης
(Οµάδα Υποστήριξης)
7.2.4.3. Τµήµα Οικονοµικής Υποστήριξης
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ
Κάσης Γ.
ΕΡΓΑΣΙΑΚΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ
Σύµβαση αορίστου χρόνου
ΕΙ∆ΙΚΟΤΗΤΑ
Υποπλοίαρχος Ε/Ν
7.2.4.4. Τµήµα Τεχνικής Υποστήριξης
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ
Αλεξάκης Ν.
(προϊστάµενος Ν.Υ.)
Αθηναίος - Αθηνάδης Λ.
ΕΡΓΑΣΙΑΚΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ
Σύµβαση αορίστου χρόνου
Σύµβαση αορίστου χρόνου
ΕΙ∆ΙΚΟΤΗΤΑ
Μηχανικός Ε/Ν
Μηχανικός Ε/Ν
Αναλυτικά στοιχεία για τις δραστηριότητες των ∆ιευθύνσεων και της Ναυτικής Υπηρεσίας
αναφέρονται στα σχετικά κεφάλαια της ενότητας Γ: Ι. ∆ιεύθυνση Υποστήριξης Ερευνών και
Τεκµηρίωσης και ΙΙ. Ναυτική Υπηρεσία.
7.3 ΣΤΑΘΜΟΙ- ΓΡΑΦΕΙΑ
7.3.1. Υ∆ΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΡΟ∆ΟΥ
Προϊστάµενος: ∆ρ Α. Σιούλας, Ερευνητής Α΄ (Γεωχηµικός - Ωκεανογράφος)
Η σύνθεση του προσωπικού του Υδροβιολογικού Σταθµού Ρόδου έχει ως εξής:
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ
Corsini-Φωκά Μ.
Χατήρης Γ.Α.
Παπακαλοδούκα Π.
(έως 16/7)
Αλµασίδης Σ.
ΕΡΓΑΣΙΑΚΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ
Ειδικός Λειτουργικός Επιστ. Α΄
Ειδικός Λειτουργικός Επιστ. Γ΄
Τακτικός υπάλληλος
ΕΙ∆ΙΚΟΤΗΤΑ - ΚΛΑ∆ΟΣ
Βιολόγος - Ωκεανογράφος
Γεωλόγος - Ωκεανογράφος
Προσωπικό Καθαριότητας
Σύµβαση αορίστου χρόνου
Ηλεκτρολόγος-Ηλεκτροτεχνίτης
- Συντηρητής
31
ΕΝΟΤΗΤΑ Α’: ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ
Κονδυλάτος Γ.
Μάλλιακα Π.
Μαστραγγελοπούλου Σ.
Σαντορινιός Η.
∆ιακοµανώλης
Περράκης Ε. (έως 13/3)
Κολυβάς Α. (16/4-15/10)
Καρακωσταντής Γ.
(από 1/10)
Λεντή Α. (από 16/4)
ΕΡΓΑΣΙΑΚΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ
Σύµβαση αορίστου χρόνου
Σύµβαση αορίστου χρόνου
Σύµβαση αορίστου χρόνου
Σύµβαση αορίστου χρόνου
Σύµβαση εργασίας
Σύµβαση εργασίας
Σύµβαση εργασίας
Σύµβαση εργασίας
Αλβανάκης Γ. (έως 20/1)
Καλογήρου Σ. (από 1/8)
Σύµβαση έργου
Υπότροφος
Σύµβαση εργασίας
ΕΙ∆ΙΚΟΤΗΤΑ - ΚΛΑ∆ΟΣ
Τεχνολόγος Ιχθ/µίας - Αλιείας
∆ιοικητικός - Λογιστικός
Γραµµατέας
Τεχνολόγος Ιχθ/µίας - Αλιείας
Ταµίας
Τεχνολόγος Ιχθ/µίας - Αλιείας
Γενικών Καθηκόντων
Έκδοση εισιτηρίων –
Βοηθητικές εργασίες
Έκδοση εισιτηρίων –
Βοηθητικές εργασίες
Χηµικός
Θαλάσσιος Βιολόγος
7.3.2. ΕΝΥ∆ΡΕΙΟ ΘΑΛΑΣΣΟΚΟΣΜΟΣ CRETAQUARIUM
Προϊστάµενος: Μ. Παπαδάκης, ΠΕ Οικονοµικού
Το ανθρώπινο δυναµικό του Ενυδρείου ανέρχεται σε 29 άτοµα εκ των οποίων τα 10
αποσπάστηκαν στο Ενυδρείο από τις Υπηρεσίες και τα Ινστιτούτα του ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε. ενώ τα
υπόλοιπα 19 είναι νέες προσλήψεις µε συµβάσεις ορισµένου χρόνου.
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ
Πατµανίδη Ε.
Λαδουκάκη Μ.
Τσάγκη Ν.
Γλένης Ε.
Πολυχρονάκη Θ.
Πανταζόγλου Φ.
Στεριώτη Α., ∆ρ
Θωµαδάκης Κ.
Ρετάλης Θ.
Barths F.
Derieppe S.P.S.
∆όξα Χ.
∆ουλαµής Θ.
Αποστολάκης ∆.
Γρηγοράκης Ζ.
Αγγελάκη Μ.
Αντωνιάδη ∆.
Van Hove K.
∆ανδαρή Θ.
Λυρώνη Α.
Μαραγκάκη Ε.
Παπαδάκη Ε.
Πιπεράκη Ε.
Σταµατάκης Κ.
ΕΡΓΑΣΙΑΚΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ
Σύµβαση αορίστου χρόνου
Σύµβαση αορίστου χρόνου
Σύµβαση αορίστου χρόνου
Σύµβαση αορίστου χρόνου
Σύµβαση αορίστου χρόνου
Σύµβαση αορίστου χρόνου
Σύµβαση αορίστου χρόνου
Σύµβαση αορίστου χρόνου
Σύµβαση αορίστου χρόνου
Σύµβαση εργασίας
Σύµβαση εργασίας
Σύµβαση εργασίας
Σύµβαση εργασίας
Σύµβαση εργασίας
Σύµβαση εργασίας
Σύµβαση εργασίας
Σύµβαση εργασίας
Σύµβαση εργασίας
Σύµβαση εργασίας
Σύµβαση εργασίας
Σύµβαση εργασίας
Σύµβαση εργασίας
Σύµβαση εργασίας
Σύµβαση εργασίας
ΕΙ∆ΙΚΟΤΗΤΑ
ΠΕ Οικονοµικού
ΠΕ Οικονοµικού
ΤΕ Οικονοµικού
ΤΕ Οικονοµικού
Βιολόγος
Γεωλόγος – Ωκεανογράφος
Βιολόγος
Τεχνολόγος Ιχθ/µίας - Αλιείας
Χειριστής Η/Υ
Βιολόγος
Βιολόγος
Βιολόγος
Τεχνολόγος Ιχθ/µίας - Αλιείας
∆ύτης
∆ύτης
Εξυπηρέτηση κοινού
Εξυπηρέτηση κοινού
Εξυπηρέτηση κοινού
Εξυπηρέτηση κοινού
Εξυπηρέτηση κοινού
Εξυπηρέτηση κοινού
Εξυπηρέτηση κοινού
Εξυπηρέτηση κοινού
Εξυπηρέτηση κοινού
32
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ
Τσιµπούκη Ε.
Καλώστος Ι.
Παγωνάκης Α.
Σαριδάκης Α.
ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΕΛΚΕΘΕ 2007
ΕΡΓΑΣΙΑΚΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ
Σύµβαση εργασίας
Σύµβαση εργασίας
Σύµβαση εργασίας
Σύµβαση εργασίας
ΕΙ∆ΙΚΟΤΗΤΑ
Εξυπηρέτηση κοινού
Τεχνολόγος - Ηλεκτρολόγος
Υδραυλικός
Βοηθ. Ηλεκτροτεχνίτη
Αναλυτικά στοιχεία για τις δραστηριότητες του Υ.Σ. Ρόδου και του Ενυδρείου
CretAquarium, αναφέρονται στα σχετικά κεφάλαια της Ενότητας ∆: Ι. Υδροβιολογικός
Σταθµός Ρόδου, ΙΙ. Ενυδρείο ΘΑΛΑΣΣΟΚΟΣΜΟΣ CretAquarium.
7.3.3. ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ
Κουράκλης Π.
ΕΡΓΑΣΙΑΚΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ
Σύµβαση αορίστου χρόνου
ΕΙ∆ΙΚΟΤΗΤΑ - ΚΛΑ∆ΟΣ
∆ιοικητικός- Λογιστικός
7.4 ΓΡΑΦΕΙΟ ΝΟΜΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ
Το γραφείο Νοµικού Συµβούλου στελεχώνεται ως εξής:
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ
∆ένδιας Α.
Ράλλη Α.
ΕΡΓΑΣΙΑΚΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ
Έµµισθη εντολή
Σύµβαση έργου
ΕΙ∆ΙΚΟΤΗΤΑ
Νοµικός Σύµβουλος
Νοµικός Σύµβουλος
33
ΕΝΟΤΗΤΑ Α’: ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε. 2007
Όπως φαίνεται στους πίνακες των προηγούµενων σελίδων, στο ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε. εργάζονται 499 άτοµα
(µόνιµο προσωπικό, συµβασιούχοι, υπότροφοι, πλήρωµα Ω/Κ ΑΙΓΑΙΟ, Ε/Α ΦΙΛΙΑ και Β/Θ
ΘΕΤΙΣ).
ΜΟΝΙΜΟΙ – ΣΥΜΒΑΣΙΟΥΧΟΙ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ
Ερευνητές
Ειδικοί Λειτουργικοί Επιστήµονες
Ειδικοί Τεχνικοί Επιστήµονες (2 κάτοχοι PhD)
Επιστήµονες µε σύµβαση Αορίστου Χρόνου
(Ινστιτούτων & Ενυδρείων) (8 κάτοχοι PhD)
Επιστήµονες ∆ιοικητικοί – Οικονοµικοί – Τεχνικοί - Νοµικοί
Τεχνολόγοι – Τεχνικοί – Γραµµατείς (Ινστιτούτων & Ενυδρείων)
Τεχνολόγοι- Τεχνικοί – Γραµµατείς
(∆ιοικ/κοί - Οικ/κοί - Βιβλιοθ. - Υπ. Κέντρο - Ενυδρεία)
Βοηθητικό Προσωπικό
Μηχανικοί Ε.Ν.
Πλοίαρχος Ε.Ν.
296
90
14
10
58
ΣΥΜΒΑΣΙΟΥΧΟΙ (ΕΡΓΑΣΙΑΣ-ΕΡΓΟΥ)
Επιστήµονες Ινστιτούτων & Ενυδρείων (10 κάτοχοι PhD)
Επιστήµονες ∆ιοικητικοί – Οικονοµικοί – Νοµικοί - Τεχνικοί
Τεχνολόγοι- Τεχνικοί- Γραµµατείς- Εξυπηρέτηση Κοινού
(Ινστιτούτων & Ενυδρείων)
Τεχνολόγοι- Τεχνικοί- Γραµµατείς – Βοηθητικό Προσωπικό
Πλοίαρχος Ε.Ν.
145
69
10
41
16
55
38
12
2
1
24
1
ΥΠΟΤΡΟΦΟΙ
26
Ω/Κ «ΑΙΓΑΙΟ»
Αξιωµατικοί
Μέλη πληρώµατος
22
9
13
Ε/Α «ΦΙΛΙΑ»
Αξιωµατικοί
Μέλη πληρώµατος
7
3
4
Β/Θ «ΘΕΤΙΣ»
Κυβερνήτης Α
Αναπλ. Κυβερνήτης
Τεχνικός/ Μηχανικός
3
1
1
1
34
ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΕΛΚΕΘΕ 2007
Το προσωπικό του ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε. για το 2007 φαίνεται στο σχήµα Α-1.
Σχήµα Α-1: ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ
ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ 2007
100
90
80
ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ
ΕΡΓΑΣΙΑΣ-ΕΡΓΟΥ (145)
60
50
ΠΛΗΡΩΜΑ
ΩΚ. ΣΚΑΦΩΝ
ΒΑΘΥΣΚΑΦΟΥΣ
(32)
40
30
ΥΠΟΤΡΟΦΟΙ (26)
MONIMΟΙ ΚΑΙ
ΣΥΜΒ. ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ (296)
70
20
10
ΘΕΤΙΣ
ΥΠΟ
ΤΡΟΦ
ΟΙ
ΑΙΓΑ
ΙΟ
Ε/Α Φ
ΙΛΙΑ
Ω/Κ
Ινστ.
ΕΠΙΣ
Τ ΗΜ
. ∆ιοικ
ΤΕΙ -Τ
.
ΕΣ -Γ
ΡΑΜ
ΜΑΤ
. Ινστ.
-Ενυδ
ΤΕΙ -Τ
ρ
ΕΣ-Γ
Ρ ΑΜ
. ΒΟΗ
ΘΗΤ
ΙΚΟ
ΠΡ .
ΙΚΟΥ
ΟΝΕ
Σ
ΕΠΙΣ
Τ ΗΜ
Ο
ΠΡ ΟΣ
ΩΠΙΚ
ΙΚΟ
ΘΗΤ
ΒΟΗ
ΕΧΝ
ΙΚ
ΓΟΙ-Τ
ΟΛΟ
Τ Ε ΧΝ
ΕΜΠ
.ΝΑΥ
Τ
ΟΙ ∆ιο
ικ.
στ.
ΟΝ .
ΤΕΧΝ
ΟΛΟ
ΓΟΙΤΕΧΝ
ΙΚ
∆ΙΟΙΚ
.-ΟΙΚ
ΕΠΙΣ
Τ ΗΜ
ΟΝΕ
Σ
ΝΕΣ
Α
ΤΗΜ
Ο
ΕΠΙΣ
ΟΙ Ιν
στ
ΙΣΤ.
. Χ.Ιν
ΟΙ
ΟΙ Ε Π
ΥΡΓΙΚ
ΧΝΙΚ
ΟΙ Τ Ε
ΕΙ∆ΙΚ
ΕΙ∆ΙΚ
ΟΙ Λ
ΕΙΤΟ
ΕΡΕΥ
ΝΗΤ
ΕΣ
0
8. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε. 2007
8.1. ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
Ο Τακτικός Προϋπολογισµός του ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε. για το 2007 ήταν 3.137.000 €.
8.2. ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ
Η επιχορήγηση του Τακτικού Προϋπολογισµού του ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε. για το 2007 ήταν 8.576.000 €
Ο Τακτικός Προϋπολογισµός και η Επιχορήγηση συνολικού ύψους 11.713.000 € καλύπτουν
δαπάνες µισθοδοσίας του προσωπικού του Κέντρου (Ερευνητικού – Τακτικού και µε σύµβαση
Αορίστου Χρόνου).
8.3. ΕΙ∆ΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ
8.3.1. ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗ ΕΙ∆ΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΝΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
Η χρηµατοδότηση του Ειδικού Λογαριασµού ανά πρόγραµµα για το 2007 φαίνεται στον πίνακα Α1 που ακολουθεί.
35
ΕΝΟΤΗΤΑ Α’: ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ
ΠΙΝΑΚΑΣ Α-1: ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ
ΕΙ∆ΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε. 2007
ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΩΚΕΑΝΟΓΡΑΦΙΑΣ - ΑΘΗΝΑ
ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ (ΑΡΙΣΤΕΙΑ – ΥΠΟ∆ΟΜΕΣ)
Συνεχιζόµενα Αναπτυξιακά Προγράµµατα (Αριστείες - Υποδοµές)
ΚΩ∆.
ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
ΧΡΗΜ/ΣΗ
ΦΟΡΕΑΣ
583
ΩΚΕΑΝΟΣ
349.862,00
ΓΓΕΤ
ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ
Νέα Ερευνητικά Προγράµµατα
ΚΩ∆.
ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
ΧΡΗΜ/ΣΗ
653
ECOOP
132.729,15
23.316,81
660
ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΣΑΡΩΝΙΚΟΣ ΙΙ.- ΚΕΛΨ
158.935,92
661
TRANSFER
49.211,00
13.272,52
666
ΕΡΥΘΡΑ ΙΛΥΣ- PECHINEY 2007
127.330,00
665
SPICOSA
676
677
CIRCE
SEA DIAMOND ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗ
32.090,00
6.619,55
14.757,10
491.470,00
684
∆ΑΝΑΟΣ
263.526,36
691
ESONET-NoE
31.996,00
Συνεχιζόµενα Ερευνητικά Προγράµµατα
ΚΩ∆.
ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
256
EUROTHEM
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ- ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
419
ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΟΣΕΙ∆ΩΝ
435
POLIS
462
MFSTEP
468
SI-WEBS
483
492
511
529
532
ΑΜΦΙΤΡΙΤΗ
ΕΣΤΙΑ
AEGEAN
ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΓΙΑ Ο∆ΗΓΙΑ ΕΕ – ΝΕΡΑ
MERSEA-IP
552
IASSON SSA
558
ΠΟΣΕΙ∆ΩΝ ΙΙ.
565
HERMES
ΦΟΡΕΑΣ
ΕΕ
ΓΓΕΤ
ΕΥ∆ΑΠ ΑΕ
ΕΕ
ΓΓΕΤ
ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ
ΕΛΛΑ∆ΟΣ
ΕΕ
ΓΓΕΤ
ΕΕ
LOUIS
HEL.CRUISES
INST.OF
NAUT.ARCH.
ΕΕ
ΧΡΗΜ/ΣΗ
18.620,00
348.323,04
ΦΟΡΕΑΣ
WRC
ΓΓΕΤ
4.389,00
102.195,66
60.231,28
7.463,48
10.645,58
274.650,45
8.307,48
24.671,11
2.830,00
14.520,44
27.552,30
54.281,51
23.326,40
1.841.176,28
1.428.442,46
61.175.98
157.526,13
ΓΓΕΤ
ΕΕ
ΓΓΕΤ
ΕΕ
ΓΓΕΤ
ΓΓΕΤ
ΓΓΕΤ
ΓΓΕΤ
WRE
ΕΕ
ΓΓΕΤ
ΕΕ
ΓΓΕΤ
ΕΟΧ (ΕΕ)
ΓΓΕΤ
ΕΕ
ΓΓΕΤ
36
ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΕΛΚΕΘΕ 2007
Συνεχιζόµενα Ερευνητικά Προγράµµατα (συνέχεια)
ΚΩ∆.
ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
566
EUR-OCEANS
567
MarinERA
568
594
3HAZ-CORINTH
Km3Net
596
ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΜΕΣΣΗΝΙΑΚΟΥ ΚΟΛΠΟΥ
597
PECHINEY 2006
44.506,00
600
606
MARCOAST
INSEA
607
610
613
BLACK SEA
SEADATANET
SEAHELLARC
625
633
639
ΘΕΡΜΑΪΚΟΣ 2006
EUTRO- UNEP
SESAME
643
647
650
651
ΕΝΤΕΡ - 04ΕΡ92
ΥΠΟΘΑΛΑΣΣΙΟΣ ΑΝΙΧΝΕΥΤΗΣ ΚΑΤΕΡΙΝΑ
CORI
BOSS4GMES
652
HUMBOLDT
663
667
MYTIMED
FREESUBNET
670
683
ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΕΛΛΑ∆ΑΣ- ΠΟΛΩΝΙΑΣ
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΓΙΑ ΥΠΟΘΑΛΑΣΣΙΑ ΟΧΗΜΑΤΑ
40.966,82
72.410,20
78.857,43
19.595,65
26.215,51
169.377,48
60.814,91
48.216,42
6.000,00
608.146,14
39.956,00
35.060,90
14.013,97
83.931,00
31.439,20
9.888,50
30.906,32
11.013,21
9.986,00
51.071,00
5.917,33
13.954,03
41.954,00
ΦΟΡΕΑΣ
ΕΕ
ΓΓΕΤ
AST
ΕΕ
ΓΓΕΤ
ΓΓΕΤ
ΕΕ
ΓΓΕΤ
∆ΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΤΕ∆Κ ΜΕΣ.
ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ
ΕΛΛΑ∆ΟΣ
Β.Μ.Τ.
ΕΕ
ΓΓΕΤ
MARIS BV
ΓΓΕΤ
ΕΕ
ΓΓΕΤ
ΕΥ∆Ε ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
UNEP
ΕΕ
ΓΓΕΤ
ΓΓΕΤ
ΓΓΕΤ
ΓΓΕΤ
ΕΕ
ΓΓΕΤ
ΕΕ
ΓΓΕΤ
ΓΓΕΤ
ΕΕ
ΓΓΕΤ
ΓΓΕΤ
ΓΓΕΤ
ΧΡΗΜ/ΣΗ
2.856,00
ΦΟΡΕΑΣ
ΙΝΑΛΕ
6.545,00
ΑΤΛΑΣ ΑΕ.
19.040,00
10.116,00
19.040,00
6.545,00
40.000,00
7.140,00
5.015,00
9.996,00
ΕΥ∆ΑΠ ΑΕ.
∆ΗΜΕΡ ΑΕ.
ΑΡΧΙΜΗ∆ΗΣ ΑΤΕ
Ι.ΜΑΡΟΥΛΗΣ ΑΕ
LOUIS HELLENIC
ΟΛΠ
ARC ENVIRO
UNIV.MARBURG
ΜΕΛΕΤΕΣ
Νέες Μελέτες
ΚΩ∆.
ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
ΑΝΕΜΟΛΟΓΙΚΑ & ΚΥΜΑΤΙΚΑ ∆Ε∆ΟΜΕΝΑ ΣΕ
657
ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΥ ΑΘΩ
ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΒΥΘΟΚΟΡΗΜΑΤΩΝ ΣΕ ΘΑΛΑΣΣΙΟ
658
ΧΩΡΟ
662
ΑΚΡΟΚΕΡΑΜΟΣ- ΨΥΤΤΑΛΕΙΑ
668
ΒΥΘΟΚΟΡΗΜΑΤΑ ΡΑΦΗΝΑΣ
672
ΚΑΤΑΦΥΓΙΟ ΝΕΟΥ ΚΛΗΜΑΤΟΣ
674
ΜΟΛΟΣ ΛΗΞΟΥΡΙΟΥ
678
SEA DIAMOND ΡΥΠΑΝΣΗ
680
ΠΟΙΟΤΗΤΑ Ε∆ΑΦΟΥΣ ΛΙΜΕΝΑ ΛΑΥΡΙΟΥ
685
ΠΑΡΟΣ 2007
686
ΛΕΥΚΑ∆Α 2007
ΧΡΗΜ/ΣΗ
13.461,00
33.214,47
4.847,14
1.263,20
45.196,96
65.266,77
140.645,59
134.593,76
35.000,00
37
ΕΝΟΤΗΤΑ Α’: ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ
Νέες Μελέτες (συνέχεια)
ΚΩ∆.
ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
689
ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ΘΕΡΜΑΪΚΗ Ο∆ΟΣ
690
ΠΡΟΒΛΗΤΑ Ε/Κ ΒΟΛΟΥ
ΧΡΗΜ/ΣΗ
3.570
8.330,00
692
ΒΥΘΟΚΟΡΗΜΑΤΑ ΝΑΥΑΓΙΟΥ ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ
6.545,00
699
ΚΥΜΑΤΙΚΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΣΕ ΘΡΑΚΙΚΟ ΠΕΛΑΓΟΣ
1.298,09
Συνεχιζόµενες Μελέτες
ΚΩ∆.
ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
449
ASPROFOS
ΧΡΗΜ/ΣΗ
5.950,00
570
ΛΕΥΚΑ∆Α 2005
26.000,00
591
614
619
621
702
ΑΓΩΓΟΣ ∆ΕΠΑ 2006
ΚΙΜΩΛΟΣ
ΤΡΙΚΕΡΙ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ
ΚΑΒΟ ΣΙ∆ΕΡΟ
ΒΥΘΟΚΟΡΗΜΑΤΑ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ
89.726,00
20.700,00
6.545,00
22.126,00
1.785,00
ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
Συνεχιζόµενο Εκπαιδευτικό Πρόγραµµα
ΚΩ∆.
ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
ΧΡΗΜ/ΣΗ
457
EURODOM
32.818,75
9.354,53
ΚΩ∆.
695
ΣΥΝΕ∆ΡΙΟ
ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
ΣΥΝΕ∆ΡΙΟ ΣΑΝΤΟΡΙΝΗΣ
ΧΡΗΜ/ΣΗ
11.636,00
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑTA ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Νέα Προγράµµατα Παροχής Υπηρεσιών
ΚΩ∆.
ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
ΧΡΗΜ/ΣΗ
679
ΕΛΜΙΝ
26.180,00
694
ΥΠΟΒΡΥΧΙΑ ΜΥΣΤΗΡΙΑ 2007
30.000,00
2.000,00
Συνεχιζόµενα Προγράµµατα Παροχής Υπηρεσιών
ΚΩ∆.
ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
355
ΕΣΟ∆Α ΒΓΧ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ
391
ΠΩΛΗΣΗ ΜΟΝΤΕΛΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΟΣΕΙ∆ΩΝ
533
ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑ ΑΘΩΣ ΙΙ
ΧΡΗΜ/ΣΗ
31.073,20
29.996,00
ΦΟΡΕΑΣ
Κ/Ξ ΘΕΡΜ.Ο∆ΟΣ
ΑΝΑΡΧΟΣ
ΑΤΒΕΕ
ΟΜΙΛΟΣ ΑΦΩΝ
ΠΑΠΙΛΑ ΟΕ
ΑΠΘ
ΦΟΡΕΑΣ
ΕΝΕΡΓΙΑΚΗ
ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
∆ΗΜΟΣ
ΛΕΥΚΑ∆ΑΣ
∆ΕΠΑ ΑΕ
ΜΠΕΝΤΟΜΑΪΝ ΑΕ
ΚΟΙΝ.ΤΡΙΚΕΡΙΟΥ
LOYALWARD LTD
Κ/Ξ
ΒΑΛΤΕΤΣΙΝΙΚΟ
ΑΤΕΞΕΒΕ
ΦΟΡΕΑΣ
ΕΕ
ΓΓΕΤ
ΦΟΡΕΑΣ
Ι∆ΙΩΤΕΣ
ΦΟΡΕΑΣ
ΕΛΜΙΝ ΑΕ
ΕΕ
DOW HELLAS
ΦΟΡΕΑΣ
Ι∆. ΦΟΡΕΙΣ
ΕΦΟΡ.ΕΝΑΛΙΩΝ
ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ
38
ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΕΛΚΕΘΕ 2007
ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΩΚΕΑΝΟΓΡΑΦΙΑΣ - ΚΡΗΤΗ
ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ
Συνεχιζόµενα Ερευνητικά Προγράµµατα
ΚΩ∆.
ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
ΧΡΗΜ/ΣΗ
30.20601 AQUA-PLANNER
35.959,00
30.30601 SPAIN-GREECE
9.382,61
30.20501 HERMES - ΚΡΗΤΗΣ
40.000,00
70.70401 ΙΟΝΙΑ
51.626,00
30.20204
55.20201
ANREC ΩΚΕΑΝΟΓΡΑΦΙΑΣ
MF STEP
33.535,98
30.643,12
57.571,74
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑTA ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Συνεχιζόµενα Προγράµµατα Παροχής Υπηρεσιών
ΚΩ∆.
ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
ΧΡΗΜ/ΣΗ
70.70301 HELCYP
576,40
11.70402 MEDPOL - ΚΡΗΤΗ
13.461,22
30.20701 ΝΑΤΟ - BANKS
7.000,00
ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΑΛΛΩΝ ΦΟΡΕΩΝ
Νέα Συµµετοχή σε πρόγραµµα άλλου Φορέα
ΚΩ∆.
ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
ΧΡΗΜ/ΣΗ
30.70701 Επίδραση των ιχθυοκαλλιεργειών στο θαλάσσιο
10.000,00
περιβάλλον και προσαρµογή του παραγωγικού δυναµικού
στα περιβαλλοντικά χαρακτηριστικά των θαλασσίων
οικοσυστηµάτων.
ΦΟΡΕΑΣ
ΓΓΕΤ
ΓΓΕΤ
ΕΕ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ
ΕΕ
ΓΓΕΤ
ΕΕ
ΦΟΡΕΑΣ
Ι∆ΙΩΤΕΣ
Ι∆ΙΩΤΕΣ
NATO
ΦΟΡΕΑΣ
Ι∆ΙΩΤΕΣ
ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ - ΑΘΗΝΑ
ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ (ΑΡΙΣΤΕΙΑ – ΥΠΟ∆ΟΜΕΣ)
Συνεχιζόµενο Αναπτυξιακό Πρόγραµµα
ΚΩ∆.
ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
ΧΡΗΜ/ΣΗ
ΦΟΡΕΑΣ
615
ΥΠΟ∆ΟΜΕΣ ΙΘΑΒΙΠ.
279.516,51
ΓΓΕΤ
ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ
Νέα Ερευνητικά Προγράµµατα
ΚΩ∆.
ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
669
AFRAME
Συνεχιζόµενα Ερευνητικά Προγράµµατα
ΚΩ∆.
ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
443
CEPHSTOCK
458
TACADAR
476
ΑΛΙΕΥΤΙΚΑ ∆Ε∆ΟΜΕΝΑ 2002-2006
515
FIS-BOAT
516
BECAUSE.
522
EFIMAS
524
NECESSITY.
ΧΡΗΜ/ΣΗ
78.830,88
18.938,39
ΦΟΡΕΑΣ
ΕΕ
ΓΓΕΤ
ΧΡΗΜ/ΣΗ
8.990,00
304,00
325.489,67
15.233,66
33.025,98
40.152,57
9.729,67
29.515,52
ΦΟΡΕΑΣ
ΕΕ
ΕΕ
ΕΘΙΑΓΕ
ΓΓΕΤ
ΓΓΕΤ
ΓΓΕΤ
ΕΕ
ΓΓΕΤ
39
ΕΝΟΤΗΤΑ Α’: ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ
Συνεχιζόµενα Ερευνητικά Προγράµµατα (συνέχεια)
553
INDECO
595
ΑΛΙΕΥΤΙΚΟ ΡΙΣΚΟ
609
618
MARIFISH
CAFΕ
ΕΕ
ΕΕ
ΓΓΕΤ
ΓΓΕΤ
ΓΓΕΤ
6.583,95
9.304,60
13.572,56
37.660,80
31.645,28
ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ - ΚΡΗΤΗ
ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ
Νέα Ερευνητικά Προγράµµατα
ΚΩ∆.
ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
20.20701 (SARDONE).
20.20703
20.20702
20.30301
(AQUA DATA).
(FEUFAR).
ΘΑΛΑΤΤΑ
Συνεχιζόµενα Ερευνητικά Προγράµµατα
ΚΩ∆.
ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
20.20501 SMALL PELAGIC.
ΧΡΗΜ/ΣΗ
23.214,11
152.749,00
9.000,00
19.217,00
1.605,74
ΦΟΡΕΑΣ
ΓΓΕΤ
ΕΕ
Ι∆ΙΩΤΗΣ
ΕΕ
ΓΓΕΤ
ΧΡΗΜ/ΣΗ
12.502,26
ΦΟΡΕΑΣ
ΓΓΕΤ
20.20502
EnviEFH
110.626,67
ΓΓΕΤ
20.70301
ΕΠΣΑ∆-NATIONAL 2
602.689,19
20.20401
EFIMAS
68.381,84
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ
ΓΕΩΡΓΙΑΣ
ΓΓΕΤ
70.20401
NECESSITY
20.30601
Ε&Τ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΕΛΛΑ∆ΑΣ-ΜΑΥΡΟΒΟΥΝΙΟΥ.
25.225,53
7.752,11
9.190,80
ΓΓΕΤ/
ΕΕ
ΓΓΕΤ
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΑΛΛΩΝ ΦΟΡΕΩΝ
Νέα Συµµετοχή σε Πρόγραµµα άλλου Φορέα
ΚΩ∆.
ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
ΧΡΗΜ/ΣΗ
20.70701 Επίδραση Ιχθυοκαλλιεργειών στο Θαλάσσιο Περιβάλλον
10.000,000
και Προσαρµογή του Παραγωγικού ∆υναµικού στα
Περιβαλλοντικά Χαρακτηριστικά των Θαλασσίων
Οικοσυστηµάτων (ΕΙΘΟ).
ΦΟΡΕΑΣ
Ι∆ΙΩΤΕΣ
ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ Υ∆ΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ - ΚΡΗΤΗ
ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ (ΑΡΙΣΤΕΙΑ – ΥΠΟ∆ΟΜΕΣ)
Συνεχιζόµενα Αναπτυξιακά Προγράµµατα
ΚΩ∆.
ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
ΧΡΗΜ/ΣΗ
60.30502 ΥΠΟ∆ΟΜΕΣ Υ∆ΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ
399.464.05
ΦΟΡΕΑΣ
ΓΓΕΤ
40
ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΕΛΚΕΘΕ 2007
ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ
Νέα Ερευνητικά Προγράµµατα
ΚΩ∆.
60.20602
ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
(SEACASE)
60.20701
(ALLOTUNA).
Συνεχιζόµενα Ερευνητικά Προγράµµατα
ΚΩ∆.
ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
60.30503 FINISHER BREAM BASS
60.20601 FAST FISH
ΧΡΗΜ/ΣΗ
17.559,15
118.937,00
16.950,00
ΦΟΡΕΑΣ
ΓΓΕΤ
ΕΕ
ΕΕ
ΧΡΗΜ/ΣΗ
14.065,92
54.780,28
ΦΟΡΕΑΣ
ΓΓΕΤ
ΓΓΕΤ
ΥΠ.ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
Ι∆ΙΩΤΕΣ
Ι∆ΙΩΤΕΣ
Ι∆ΙΩΤΕΣ
ΕΕ
Ι∆ΙΩΤΕΣ
Ι∆ΙΩΤΕΣ
ΓΓΕΤ
ΕΕ
60.30505
FAST GROWERS
78.597,71
60.70602
60.70604
60.70603
60.20501
60.30301
60.30302
60.20201
ΕΥΡΗΚΑ-ΒΛΑΧΟΣ
NUTRANERVE.
ALGODIESEL
FINE FISH
AQUASOFT
OPTIMA
REPRODOTT
62.028,75
47.153,75
28.774,20
40.011,07
18.145,00
46.947,47
6.975,88
10.379,00
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Συνεχιζόµενα Προγράµµατα Παροχής Υπηρεσιών
ΚΩ∆.
ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
ΧΡΗΜ/ΣΗ
60.70101 IMPLANTS
30.285,55
60.70000 ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΤΕΧΝΟΓΝΩΣΙΑΣ
1.439,90
60.70401 ΠΩΛΗΣΗ ΨΑΡΙΩΝ
45.685,16
62.70000 ΜΕΣΟΚΟΣΜΟΣ
60.508,57
63.70000 ΠΡΟΠΑΧΥΝΣΗ - ΠΑΡΑΓΩΓΗ
301.198,39
60.70501 INVETECH - 1
595,00
60.70601 ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΠΟ∆ΟΣΗΣ ΤΡΟΦΩΝ
9.520,00
ΦΟΡΕΑΣ
Ι∆ΙΩΤΕΣ
Ι∆ΙΩΤΕΣ
Ι∆ΙΩΤΕΣ
Ι∆ΙΩΤΕΣ
Ι∆ΙΩΤΕΣ
Ι∆ΙΩΤΕΣ
Ι∆ΙΩΤΕΣ
ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ Υ∆ΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ - ΑΘΗΝΑ
ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ (ΑΓΟΡΑ ΟΡΓΑΝΩΝ)
Συνεχιζόµενα Αναπτυξιακά Προγράµµατα
ΚΩ∆.
ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
ΧΡΗΜ/ΣΗ
ΥΠΟ∆ΟΜΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ∆ΙΑΤΡΟΦΗΣ ΚΑΙ
587
122.868,00
ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ ΕΛΚΕΘΕ
ΦΟΡΕΑΣ
ΓΓΕΤ
ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ
Νέα Ερευνητικά Προγράµµατα
ΚΩ∆.
673
ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΕΛΛΑ∆ΑΣ- ΤΥΝΗΣΙΑΣ
ΧΡΗΜ/ΣΗ
9.378,61
ΦΟΡΕΑΣ
ΓΓΕΤ
Συνεχιζόµενα Ερευνητικά Προγράµµατα
ΚΩ∆.
ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
513
WEALTH.
572
LEGUMES
ΧΡΗΜ/ΣΗ
64.778,31
18.921,00
ΦΟΡΕΑΣ
ΓΓΕΤ
BIOMAR
41
ΕΝΟΤΗΤΑ Α’: ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ
Συνεχιζόµενα Ερευνητικά Προγράµµατα (συνέχεια)
576
ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ-ΕΧΙΝΑ∆ΕΣ
634
636
642
ΑΣΤΡΑΙΑ
AQUAMAX.
ΕΡΥΘΡΟΣ ΤΟΝΟΣ
646
675
ΥΦΑΛΜΥΡΕΣ ΚΑΡΣΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΩΝΤΑΝΗΣ ΤΡΟΦΗΣ ΑΠΟ
ΤΕΧΝΗΤΗ ΤΡΟΦΗ ΓΙΑ ΤΟ ΛΑΥΡΑΚΙ
ΜΕΛΕΤΕΣ
Νέες Μελέτες
ΚΩ∆.
ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
671
ΕΠΙ∆ΡΑΣΗ Υ∆ΡΟΛΥΜΕΝΩΝ ΣΕ ΛΑΥΡΑΚΙ
682
ΝΟΥΚΛΕΟΤΙ∆ΙΑ.
688
696
697
698
700
ΕΠΙΠΕ∆Α ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΟΞΕΩΝ ΣΕ ΣΙΤΗΡΕΣΙΑ
ΤΣΙΠΟΥΡΑΣ
BIOPLEX ΣΕ ΣΙΤΗΡΕΣΙΑ ΤΣΙΠΟΥΡΑΣ
SELPLEX ΣΕ ΣΙΤΗΡΕΣΙΑ ΤΣΙΠΟΥΡΑΣ.
ΕΠΙ∆ΡΑΣΗ ΖΥΜΗΣ ΣΕ ΛΑΥΡΑΚΙ
FRB-XL-TAME
21.320,00
9.817,50
92.738,61
2.365,94
11.634,06
14.069,91
140.000,00
ΧΡΗΜ/ΣΗ
15.750,00
2.086,00
2.138,00
4.760,00
5.950,00
7.996,00
11.662,00
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Συνεχιζόµενα Προγράµµατα Παροχής Υπηρεσιών
ΚΩ∆.
ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
ΧΡΗΜ/ΣΗ
194
ΠΟΙΟΤΗΤΑ- ΝΟΣΗΜΑΤΑ ΨΑΡΙΩΝ
8.565,15
622
629
635
640
ΕΛΚΥΣΤΙΚΕΣ ΟΥΣΙΕΣ ΣΕ ΤΣΙΠΟΥΡΑ
INVITRO VEST
CERACOM
ZINC
1.500,00
1.996,00
3.296,00
8.992,00
ΙΧΘ.ΕΧΙΝΑ∆ΩΝ
ΕΠΕ
ΑΣΤΡΑΙΑ ΑΕΒΕ
ΓΓΕΤ
ΝΗΡΕΥΣ BLUEFIN
TUNA AE
ΓΓΕΤ
ΥΠ. ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΦΟΡΕΑΣ
ΒΙΟΜΑΡ ΑΕ
BORREGAARD
IND.
BORREGAARD
IND.
ALLTECH
ALLTECH
SASI LESAFFRE
TAME AE
ΦΟΡΕΑΣ
Ι∆ΙΩΤΙΚΟΙ
ΦΟΡΕΙΣ
ΒΙΟΜΑΡ ΑΕ
SASI LESAFFRE
CERACOM LTD
ALLTECH
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΛΛΟΥ ΦΟΡΕΑ
Συνεχιζόµενη Συµµετοχή σε Πρόγραµµα άλλου Φορέα
ΚΩ∆.
ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
ΧΡΗΜ/ΣΗ
655
ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΑΘΟΓΟΝΩΝ ΜΙΚΡΟΒΙΩΝ.
10.609,60
ΦΟΡΕΑΣ
ΑΠΘ
ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΘΑΛΑΣΣΙΑΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΓΕΝΕΤΙΚΗΣ
ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ
Νέα Ερευνητικά Προγράµµατα
ΚΩ∆.
ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
ΧΡΗΜ/ΣΗ
40.20702 AQUAGENOME.
21.229,00
Συνεχιζόµενα Ερευνητικά Προγράµµατα
ΚΩ∆.
ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
40.20401 WEALTH
40.20404 AQUAFIRST
11.20402 MARBEF
ΧΡΗΜ/ΣΗ
44.981,62
42.213,89
27.377,23
32.544,00
ΦΟΡΕΑΣ
ΕΕ
ΦΟΡΕΑΣ
ΓΓΕΤ
ΓΓΕΤ
ΓΓΕΤ
ΕΕ
42
ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΕΛΚΕΘΕ 2007
Συνεχιζόµενα Ερευνητικά Προγράµµατα (συνέχεια)
11.20401 ELME
40.20201 ANREC ΓΕΝΕΤΙΚΗΣ
11.20202 MARBENA
40.20102 BASSMAP
40.20103 BRIDGEMAP
40.20202 SARDYN
40.20402
FISH & CHIPS
Συνεχιζόµενες Μελέτες
ΚΩ∆.
ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
40.70601 ΜΕΛΕΤΗ ΕΛΟΥΝΤΑΣ
27.548,72
11.512,02
1.272,26
39.407,00
48.750,00
16.083,40
24.692,00
39.680,07
5.966,32
ΓΓΕΤ
ΕΕ
ΓΓΕΤ
EE
EE
ΓΓΕΤ
ΕΕ
ΓΓΕΤ
ΕΕ
ΧΡΗΜ/ΣΗ
35.411,28
ΦΟΡΕΑΣ
ΝΟΜ.
ΑΥΤΟ∆/ΣΗ
ΛΑΣΙΘΙΟΥ
ΝΟΜ.
ΑΥΤΟ∆/ΣΗ
ΛΑΣΙΘΙΟΥ
ΕΛΚΕ / ∆ΗΜΟΣ
ΚΑΛΟΥ ΧΩΡΙΟΥ
∆ΕΥΑΧ
Ι∆ΙΩΤΕΣ
11.70502
ΥΠΟΘΑΛΑΣΣΙΟ ΠΑΡΚΟ ΑΝΑΨΥΧΗΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ.
13.910,16
11.70500
ΒΙΩΓΕΩΧΗΜΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ
2.157,47
11.70302
40.70201
∆ΕΥΑ ΧΑΝΙΩΝ
ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΕΝΕΤΙΚΗΣ
14.245,49
15.267,09
ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Υ∆ΑΤΩΝ
ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ (ΑΡΙΣΤΕΙΑ)
Συνεχιζόµενο Αναπτυξιακό Πρόγραµµα - Αριστεία
ΚΩ∆.
ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
ΧΡΗΜ/ΣΗ
626
ΑΡΙΣΤΕΙΑ ΙΕΥ ΕΛΚΕΘΕ
69.931,00
ΦΟΡΕΑΣ
ΓΓΕΤ
ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ
Νέα Ερευνητικά Προγράµµατα
ΚΩ∆.
ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
ΧΡΗΜ/ΣΗ
649
PreWEC.
38.003,23
ΦΟΡΕΑΣ
ΓΓΕΤ
Συνεχιζόµενα Ερευνητικά Προγράµµατα
ΚΩ∆.
ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
402
ΓΚΙΖΑΝΙ ΓΑ∆ΟΥΡΑΣ
446
TEMPQSIM
551
RIPIDURABLE
562
X-FLOOD
645
648
654
656
659
ΕΤΜΕ ΛΑ∆ΩΝΑ
HYDRATE.
ΦΡΑΓΜΑ ΣΚΟΠΟΥ-ΠΑΠΑ∆ΙΑΣ
ΕΤΜΕ ΙΛΑΡΙΩΝΑ
ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΕΛΛΑ∆ΑΣ-ΜΑΥΡΟΒΟΥΝΙΟΥ
ΧΡΗΜ/ΣΗ
23.261,00
43.600,50
17.705.22
23.839,58
12.983,00
3.383,04
30.302,40
27.846,00
22.813,49
74.970,00
71.400,00
8.898,08
ΦΟΡΕΑΣ
ΥΠΕΧΩ∆Ε
ΕΕ
ΓΓΕΤ
ΕΕ
ΓΓΕΤ
ΕΕ
ΓΓΕΤ
∆ΕΗ ΑΕ
ΓΓΕΤ
∆ΕΗ ΑΕ
∆ΕΗ ΑΕ
ΓΓΕΤ
43
ΕΝΟΤΗΤΑ Α’: ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ
ΜΕΛΕΤΕΣ
Νέες Μελέτης
ΚΩ∆.
ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
701
WILDFIRE
ΧΡΗΜ/ΣΗ
4.855,00
ΦΟΡΕΑΣ
UNIV. OF
PLYMOUTH
Συνεχιζόµενες Μελέτες
ΚΩ∆.
ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
593
ΑΝΑΠΟ∆ΑΡΗΣ ΚΡΗΤΗ
641
ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΝΕΡΟΥ ΛΙΜΝΗΣ ΚΟΥΜΟΥΝ∆ΟΥΡΟΥ.
ΧΡΗΜ/ΣΗ
6.000,00
2.196,00
ΦΟΡΕΑΣ
ΠΕΡΙΦ. ΚΡΗΤΗΣ
∆ΗΜΟΣ
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ
Υ∆ΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΡΟ∆ΟΥ
ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
Συνεχιζόµενο Αναπτυξιακό
ΚΩ∆.
ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
ΧΡΗΜ/ΣΗ
709
ΝΑΥΠΗΓΗΣΗ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΥ ΣΚΑΦΟΥΣ ΥΣΡ
50.000,00
ΜΕΛΕΤΗ
Συνεχιζόµενη Μελέτη
ΚΩ∆.
ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
477
ΣΥΝ-ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΖΟΝΤΑΣ
ΚΩ∆.
475
ΕΙΣΙΤΗΡΙΑ
ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
ΥΣΡ
ΦΟΡΕΑΣ
ΠΕΡ. ΤΑΜ. ΑΝ/ΞΗΣ
Ν.ΑΙΓΑΙΟΥ
ΧΡΗΜ/ΣΗ
2.095,00
ΦΟΡΕΑΣ
ΓΕΝΑΘΛΟΝ
ΧΡΗΜ/ΣΗ
470.121,50
8.834,79
ΦΟΡΕΑΣ
ΕΙΣΙΤΗΡΙΑ
Ι∆ΙΩΤ.ΕΠΙΧ.
ΕΝΥ∆ΡΕΙΟ CRETAQUARIUM - ΘΑΛΑΣΣΟΚΟΣΜΟΣ
ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
Συνεχιζόµενο Ερευνητικό Πρόγραµµα
ΚΩ∆.
ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
ΧΡΗΜ/ΣΗ
637
CRETE-WISE.
4.864,38
ΕΣΟ∆Α ΕΝΥ∆ΡΕΙΟΥ
2.183.695,02
ΦΟΡΕΑΣ
FORTHNET AE.
Ι∆ΙΩΤΕΣ
ΝΑΥΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
ΚΩ∆.
109
ΜΕΛΕΤΗ
ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
ΕΣΟ∆Α Ω/Κ ΑΙΓΑΙΟ
ΧΡΗΜ/ΣΗ
559.720,50
112.852,50
24.840
139.888,83
ΦΟΡΕΑΣ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ
ΙΝΑΛΕ
ΠΑΝ. ΠΑΤΡΩΝ
Ι∆ΙΩΤ.ΦΟΡΕΙΣ
ΧΡΗΜ/ΣΗ
33,32
ΦΟΡΕΑΣ
ΙΩΑΝΝΙ∆ΟΥ Π.
& ΣΙΑ
ΕΚ∆ΟΣΕΙΣ
ΚΩ∆.
308
ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
ΑΝΑΤΥΠΑ ΕΚ∆ΟΣΕΩΝ
44
ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΕΛΚΕΘΕ 2007
8.3.2. ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗ ΕΙ∆ΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΦΟΡΕΑ
ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗΣ
Η χρηµατοδότηση του Ειδικού Λογαριασµού του ΕΛΚΕΘΕ ανά κατηγορία φορέα, αναλύεται ως
εξής:
ΦΟΡΕΑΣ ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗΣ
Ευρωπαϊκή Ένωση
Γενική Γραµµατεία Έρευνας και Τεχνολογίας
Υπουργεία, ∆ήµοι, άλλοι ∆ηµόσιοι Φορείς
Φορείς Εξωτερικού
Ιδιωτικοί Φορείς - Ιδιώτες
ΠΟΣΟΝ (€)
4.408.508,52
5.502.790,66
1.648.081,58
358.641,32
4.994.105,06
ΣΥΝΟΛΟ
16.912.127,14
Στο Σχήµα Α-2 φαίνεται η χρηµατοδότηση του Ειδικού Λογαριασµού ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε., ανά κατηγορία
φορέα χρηµατοδότησης για το 2007.
Στο Σχήµα Α-3 φαίνεται η χρηµατοδότηση Ειδικού Λογαριασµού των Ινστιτούτων, του ΥΣ Ρόδου
και του Ενυδρείου CretΑquarium για το 2007.
Στο Σχήµα Α-4 φαίνεται η σχέση Τακτικού Προϋπολογισµού - Ειδικού Λογαριασµού το 2007.
Στο Σχήµα Α-5 φαίνεται η σχέση Τακτικού Προϋπολογισµού – Ειδικού Λογαριασµού 2003-2007.
Σχήµα Α-2: ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗ ΕΙ∆ΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε. 2007
ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΦΟΡΕΑ ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗΣ (σε χιλ. €)
358.6
(2%)
4408.5
(26%)
4994.1
(30%)
1.648.1
(10%)
ΕΕ
ΓΓΕΤ
∆ΗΜΟΣΙΟΙ ΦΟΡΕΙΣ
5502.8
(32%)
Ι∆ΙΩΤΙΚΟΙ ΦΟΡΕΙΣ-Ι∆ΙΩΤΕΣ
ΦΟΡΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ
45
ΕΝΟΤΗΤΑ Α’: ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ
Σχήµα A-3: ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗ ΕΙ∆ΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε. 2007
ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΩΝ - Υ.Σ. ΡΟ∆ΟΥ & ΕΝΥ∆ΡΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ (σε χιλ. €)
10.000
9.000
8.000
7.000
6.000
5.000
4.000
3.000
2.000
1.000
0
ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ
ΩΚΕΑΝ/ΦΙΑΣ
Ι.ΘΑ.ΒΙ.Π.
ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ
Υ∆ΑΤ/ΓΕΙΩΝ
Ι.ΘΑ.ΒΙ.Γ
ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ
ΕΣΩΤ. Υ∆ΑΤΩΝ
Υ.Σ.ΡΟ∆ΟΥ
ΕΝΥ∆ΡΕΙΟ
ΚΡΗΤΗΣ
Σχήµα Α-4: ΣΧΕΣΗ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ
& ΕΙ∆ΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΕΛΚΕΘΕ 2007 (σε χιλ.€)
3,137
(11%)
16,912
(59%)
ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
8,576
(30%)
ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΟΥ
ΕΙ∆ΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ
Σχήµα Α-5: ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡOΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ - ΕΙ∆ΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ
ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε. 2003 - 2007 (σε χιλ. €)
20000
18000
ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΕΙ∆ΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ
16000
14000
12000
10000
8000
6000
4000
2000
0
2003
2004
2005
2006
2007
46
ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΕΛΚΕΘΕ 2007
9. ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε. 2007
Το 2007 εγκρίθηκαν 60 νέα προγράµµατα (ερευνητικά, παροχής υπηρεσιών) και µελέτες.
Παράλληλα συνεχίστηκε η υλοποίηση άλλων 145 προγραµµάτων, τα οποία είχαν εγκριθεί τα
προηγούµενα χρόνια.
Εκτός των προγραµµάτων αυτών, υλοποιούνται και 3 εκπαιδευτικά προγράµµατα και 4
προγράµµατα εσωτερικής χρηµατοδότησης.
Έτσι συνολικά τα εκτελούµενα προγράµµατα κατά το 2007 ήταν 212. Τα προγράµµατα αυτά
χρηµατοδοτούνται από την ΕΕ, τη ΓΓΕΤ, από άλλους φορείς δηµόσιους και ιδιωτικούς και από
ιδιώτες. Αναλυτικά τα εκτελούµενα κατά το 2007 προγράµµατα και η κατανοµή τους ανά
Ινστιτούτο είναι:
9.1. ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΩΚΕΑΝΟΓΡΑΦΙΑΣ
9.1.1. ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ (ΑΡΙΣΤΕΙΑ – ΥΠΟ∆ΟΜΕΣ)
9.1.1.1. Συνεχιζόµενα Αναπτυξιακά Προγράµµατα (Αριστείες - Υποδοµές) (2)
ΩΚΕΑΝΟΣ/ 583
Αριστεία στο Ινστιτούτο Ωκεανογραφίας του Ελληνικού Κέντρου Θαλασσίων Ερευνών
(ΑΡΙΣΤΕΙΑ Ι.Ω. ΕΛΚΕΘΕ-ΕΥΡΥΑΛΗ/ 627).
9.1.2. ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ
9.1.2.1. Νέα Ερευνητικά Προγράµµατα (10)
European COastal-shelf sea OPerational observing and forecasting system (ECOOP/ 653).
Παρακολούθηση του οικοσυστήµατος του Εσωτερικού Σαρωνικού Κόλπου υπό την επίδραση
του Κέντρου Επεξεργασίας Λυµάτων Ψυττάλειας (B’ Περίοδος) (ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ
ΣΑΡΩΝΙΚΟΣ ΙΙ.- ΚΕΛΨ/ 660).
Tsunami Risk ANd Strategies For the European Region (TRANSFER/ 661).
Γεωλογική, Γεωφυσική και Γεωχηµική διερεύνηση των αποθέσεων ερυθράς ιλύος στον Κόλπο
Αντίκυρας και σχετικές περιβαλλοντικές παράµετροι (ΕΡΥΘΡΑ ΙΛΥΣ- PECHINEY 2007/
666).
Ολοκλήρωση των δεδοµένων της επιστήµης και της πολιτικής στην ανάλυση παράκτιων
συστηµάτων (SPICOSA/ 665).
Climate Change and Impact Research: The Mediterranean Environment- CIRCE (CIRCE/
676).
Τρισδιάστατη Χαρτογράφηση Απεικόνιση Περιοχής Ναυαγίου ‘Κ/Ζ SEA DIAMOND’ στη
Σαντορίνη (SEA DIAMOND ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗ/ 677).
Αναζήτηση ναυαγίων Μινωικής Περιόδου νότια της Ανατολικής Κρήτης (∆ΑΝΑΟΣ/ 684).
European Seas Observatory Network (ESONET-NoE/ 691).
Integration and enhancement of key existing European deep-ocean observatories – EuroSITES.
9.1.2.2. Συνεχιζόµενα Ερευνητικά Προγράµµατα (46)
Έρευνα των περιβαλλοντικών επιπτώσεων της απόρριψης της σκουριάς στον Β. Ευβοϊκό
(ΛΑΡΚΟ/ 126).
Συµφωνία µεταξύ Ευρωπαϊκού Θεµατικού Κέντρου για τα Νερά και του ΕΛΚΕΘΕ
(EUROTHEM/ 256).
Επιχειρησιακή λειτουργία και µελέτη συντήρησης του Συστήµατος «ΠΟΣΕΙ∆ΩΝ»
(ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ- ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΟΣΕΙ∆ΩΝ/ 419).
(ANAXIMANDER/ 455).
ΕΝΟΤΗΤΑ Α’: ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ
47
Ανάπτυξη της παράκτιας αλιείας στο Νότιο Αιγαίο. Υποπρόγραµµα 1: Καθοδήγηση του
αλιευτικού στόλου για την αλιεία των µεγάλων πελαγικών και η διαχείρισή τους µε τη χρήση
δορυφορικής εικόνας (ΑΛΙΕΙΑ ΜΕΓΑΛΩΝ ΠΕΛΑΓΙΚΩΝ ΠΕΠ-FAD/ 460).
Τεχνική Υποστήριξη για την Οδηγία – Πλαίσιο για τα νερά (2000/60/EU) (ΤΕΧΝΙΚΗ
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΓΙΑ Ο∆ΗΓΙΑ ΕΕ – ΝΕΡΑ/ 529).
Marine Environment and Security for the European Area (MERSEA-IP/ 532).
Παραγωγή και εκτροφή του αχινού (Paracentrotus lividus) στην Ελλάδα (ΑΧΙΝΟΣ
ΑΜΒΡΑΚΙΚΟΥ/ 554).
ΠΟΣΕΙ∆ΩΝ-ΙΙ: “∆εύτερης γενιάς” σύστηµα ωκεανογραφικής παρακολούθησης και
πρόγνωσης στην Ανατολική Μεσόγειο (ΠΟΣΕΙ∆ΩΝ ΙΙ./ 558).
Παρακολούθηση του Οικοσυστήµατος του Εσωτερικού Σαρωνικού Κόλπου υπό την επίδραση
του Κέντρου Επεξεργασίας λυµάτων Ψυττάλειας (Κ.Ε.Λ.Ψ.) (ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΣΑΡΩΝΙΚΟΣ/
561).
∆ιεπιστηµονικές έρευνες στα ηπειρωτικά περιθώρια/ βαθιές λεκάνες και «ακραία»
περιβάλλοντα των Ευρωπαϊκών θαλασσών όσον αφορά στο ρόλο τους στην λειτουργία των
οικοσυστηµάτων και στην βιοποικιλότητα (HERMES/ 565).
European Network of Excellence for Ocean Ecosystem Analysis (EUR-OCEANS/ 566).
Coordination of National and Regional Marine RTD Activities in Europe (MarinERA/ 567).
Σεισµοί, τσουνάµις και κατολισθήσεις στον Κορινθιακό Κόλπο. Πολυεπιστηµονική
προσέγγιση για την µέτρηση, προσοµοίωση και πρόβλεψη των µηχανισµών ενεργοποίησης και
των αποτελεσµάτων τους (3HAZ-CORINTH/ 568).
Μακροχρόνια µεταβλητότητα στις υδροφυσικές διεργασίες και στα κυρίαρχα είδη
ζωοπλαγκτού στη Μαύρη Θάλασσα και στο Αιγαίο Πέλαγος. Αλληλοσυσχετίσεις και
Εξάρτηση από τις Μεταβολές Κλίµατος (ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΕΛΛΑ∆ΑΣ-ΡΩΣΙΑΣ/ 575).
∆ιαχείριση ωκεανογραφικών δεδοµένων και πληροφοριών της ανατολικής Μεσογείου και
Μαύρης Θάλασσας (ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΕΛΛΑ∆ΑΣ-ΒΟΥΛΓΑΡΙΑΣ/ 577).
Η χρήση κυτταρικών και βιοχηµικών βιοδεικτών σε ψάρια για την εκτίµηση της
ανθρωπογενούς ρύπανσης σε θαλάσσια και γλυκά νερά (ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΕΛΛΑ∆ΑΣΟΥΚΡΑΝΙΑΣ/ 588).
Πάλαιο- και σύγχρονες κλιµατικές µεταβολές στην Ανατολική Μεσόγειο, µε τη χρήση
βιογεωχηµικών δεικτών και σταθερών ισοτόπων: Μπορούµε να προβλέψουµε µελλοντικές
αλλαγές; (ΚΛΙΜΑΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΣΕ ΑΝΑΤ. ΜΕΣΟΓΕΙΟ/ 589).
Design study for a Deep Sea Facility in the Mediterranean for Neutrino Astronomy and
Associated Sciences (Km3Net/ 594).
Παρακολούθηση της ποιότητας του θαλάσσιου περιβάλλοντος του Μεσσηνιακού Κόλπου και
των ∆υτικών Ακτών του Ν. Μεσσηνίας για την περίοδο 2006-2010 (ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ
ΜΕΣΣΗΝΙΑΚΟΥ ΚΟΛΠΟΥ/ 596).
Καταγραφή περιβαλλοντικών συνθηκών και παραµέτρων του Όρµου Αντίκυρας (PECHINEY
2006/ 597).
MARCOAST: MARine and COASTal environmental services (MARCOAST/ 600).
∆ιερεύνηση του υποθαλάσσιου ηφαιστειακού πεδίου της ευρύτερης περιοχής της Σαντορίνης
(ΣΑΝΤΟΡΙΝΗ/ 604).
INSEA: data INtegration System for Eutrophication Assessment in coastal waters (INSEA/
606).
Black Sea Scientific Network – BLACK SEA SCENE (BLACK SEA/ 607).
A Pan-European infrastructure for Ocean and Marine Data Management
(SEADATANET/610).
SEismic and tsunami risk Assessment and mitigation scenarios in the western HELLenic ARC
(SEAHELLARC/ 613).
48
ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΕΛΚΕΘΕ 2007
Σχεδίαση αυτόνοµου υποβρυχίου καταγραφικού οχήµατος οδηγούµενου µε µεταβολή
πλευστότητας - GLIDER (ΣΧΕ∆ΙΑΣΗ ΥΠΟΒΡΥΧΙΟΥ ΚΑΤΑΓΡΑΦΙΚΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ/
616).
Παρακολούθηση της ποιότητας του Θαλάσσιου Περιβάλλοντος του κόλπου της Θεσσαλονίκης
για το 2006 (ΘΕΡΜΑΪΚΟΣ 2006/ 625).
Εκτίµηση ευτροφισµού των Μεσογειακών Παράκτιων υδάτων (EUTRO- UNEP/ 633).
Southern European Seas: Assessing and Modeling Environmental Changes (SESAME/ 639).
Ανάπτυξη ηλεκτροχηµικού ανοσοβιολογικού αισθητήρα για την ανίχνευση τοξινών που
εµφανίζονται κατά τη διάρκεια Επιβλαβών Φυτοπλαγκτονικών Εξάρσεων (HABs) (ΕΝΤΕΡ 04ΕΡ92/ 643).
Μετρήσεις Ακτινοβολίας Γάµµα στον Πυθµένα της Θάλασσας µε τον Υποθαλάσσιο Ανιχνευτή
ΚΑΤΕΡΙΝΑ (ΥΠΟΘΑΛΑΣΣΙΟΣ ΑΝΙΧΝΕΥΤΗΣ ΚΑΤΕΡΙΝΑ/ 647).
Prevention and management of sea originated risks to the coastal zone (CORI/ 650).
Building Operational Sustainable Services for GMES (BOSS4GMES/ 651).
Development of a Framework for Data Harmonisation and Service Integration (HUMBOLDT/
652).
Ανάπτυξη ενός διεθνούς δικτύου για την παρακολούθηση της ποιότητας των παράκτιων νερών
µε τη χρήση βιοδεικτών µε σκοπό την προστασία της Ανατολικής Μεσογείου (MYTIMED/
663).
Ευρωπαϊκό Εκπαιδευτικό ∆ίκτυο σε Τεχνολογίες Αυτόνοµων Υποθαλάσσιων Οχηµάτων
Παρέµβασης (FREESUBNET/ 667).
Ανάπτυξη συστήµατος παρακολούθησης και απεικόνισης για θαλάσσια ρύπανση µέσω
∆ιαδικτυακών Συστηµάτων Γεωγραφικών Πληροφοριών (ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΕΛΛΑ∆ΑΣΠΟΛΩΝΙΑΣ/ 670).
Τεχνικές υποθαλάσσιας ακουστικής τηλεπικοινωνίας – αυτόνοµης πλοήγησης και ακουστικής
απεικόνισης για υποθαλάσσια (τηλεχειριζόµενα και αυτόνοµα) οχήµατα (ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΓΙΑ
ΥΠΟΘΑΛΑΣΣΙΑ ΟΧΗΜΑΤΑ/ 683).
Μελέτη των ετήσιων και βιολογικών κύκλων του πλαγκτού σε παράκτια περιοχή
(PLANKTON IN COASTAL AREA).
Απολύµανση θαλασσίου έρµατος µέσω in situ ηλεκτρολυτικής παραγωγής απολυµαντικού
χλωρίου (BALLAST WATER/ 30.30501).
Επιδράσεις των ιχθυοκαλλιεργειών στις βενθικές βιογεωχηµικές διεργασίες (ΙΒΙΣ/ 30.30502).
Η χρήση των µυδοκαλλιεργειών ως βιοφίλτρο σε ευτροφικά θαλάσσια περιβάλλοντα.
Σύστηµα Εκτίµησης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων από τις Ιχθυοκαλλιέργειες (AQUAPLANNER/ 30.20601).
Μελέτη της λειτουργικής και φυλογενετικής ποικιλότητας της ετερότροφης µικροβιακής
συνιστώσας στην Ανατολική και ∆υτική Μεσόγειο (SPAIN-GREECE/ 30.30601).
9.1.3. ΜΕΛΕΤΕΣ
9.1.3.1. Νέες Μελέτες (18)
Έγκριση της µελέτης για την επεξεργασία, ανάλυση και ποιοτικό έλεγχο ανεµολογικών και
κυµατολογικών δεδοµένων για την περιοχή του Άθω (ΑΝΕΜΟΛΟΓΙΚΑ & ΚΥΜΑΤΙΚΑ
∆Ε∆ΟΜΕΝΑ ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΥ ΑΘΩ/ 657).
Αυτοψία του χώρου έµπροσθεν Ναυπηγείου ΑΤΛΑΣ, Πέραµα Αττικής (ΠΟΙΟΤΗΤΑ
ΒΥΘΟΚΟΡΗΜΑΤΩΝ ΣΕ ΘΑΛΑΣΣΙΟ ΧΩΡΟ/ 658).
Λιµάνια ΕΥ∆ΑΠ (ΑΚΡΟΚΕΡΑΜΟΣ- ΨΥΤΤΑΛΕΙΑ/ 662).
Ποιότητα των βυθοκορηµάτων Αλιευτικού Καταφύγιου Ραφήνας (ΒΥΘΟΚΟΡΗΜΑΤΑ
ΡΑΦΗΝΑΣ/ 668).
Καταφύγιο Νέου Κλήµατος (ΚΑΤΑΦΥΓΙΟ ΝΕΟΥ ΚΛΗΜΑΤΟΣ/ 672).
ΕΝΟΤΗΤΑ Α’: ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ
49
Μόλος Ληξουρίου (ΜΟΛΟΣ ΛΗΞΟΥΡΙΟΥ/ 674).
Εκτίµηση των βραχυπρόθεσµων και µεσοπρόθεσµων επιπτώσεων της ρύπανσης του
προκλήθηκε από το ατύχηµα του κρουαζιερόπλοιου SEA DIAMOND (SEA DIAMOND
ΡΥΠΑΝΣΗ/ 678).
Ποιότητα των εδαφών που θα χρησιµοποιηθούν για τη διαµόρφωση της Χερσαίας Ζώνης
Λιµένα Λαυρίου (ΠΟΙΟΤΗΤΑ Ε∆ΑΦΟΥΣ ΛΙΜΕΝΑ ΛΑΥΡΙΟΥ/ 680).
Καταγραφή ποιότητας θαλάσσιου περιβάλλοντος στις θέσεις διάθεσης επεξεργασµένων
λυµάτων των βιολογικών καθαρισµών Παροικιάς και Μάρπησσας στη νήσο Πάρο (ΠΑΡΟΣ
2007/ 685).
Γεωµορφολογική- Παλαιοσεισµολογική διερεύνηση της εξέλιξης της παράκτιας ζώνης της
Λευκάδας και των γύρω περιοχών στο Ολόκαινο (ΛΕΥΚΑ∆Α 2007/ 686).
Επεξεργασία και µοντελοποίηση κυµατολογικών ανεµολογικών και υδρολογικών δεδοµένων
έσω Θερµαϊκού Κόλπου (ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ΘΕΡΜΑΪΚΗ Ο∆ΟΣ/ 689).
Επέκταση ανατολικού κρηπιδώµατος προβλήτα Ε/Κ λιµένα Βόλου (ΠΡΟΒΛΗΤΑ Ε/Κ
ΒΟΛΟΥ/ 690).
Βυθοκορήµατα Ναυπηγείου Περάµατος (ΒΥΘΟΚΟΡΗΜΑΤΑ ΝΑΥΑΓΙΟΥ ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ/
692).
Επεξεργασία και µοντελοποίηση κυµατολογικών και ανεµολογικών δεδοµένων Θρακικού
Πελάγους (ΚΥΜΑΤΙΚΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΣΕ ΘΡΑΚΙΚΟ ΠΕΛΑΓΟΣ/ 699).
Μελέτη κυµατικού κλίµατος περιοχής λιµένος Κατακώλου.
Έλεγχος των συγκεντρώσεων µετάλλων, υδρογονανθράκων και οργανοχλωριωµένων ενώσεων
σε καλλιεργούµενα οστρακοειδή της περιοχής Λουτροπύργου- Νέας Περάµου για τη
διερεύνηση της καταλληλότητάς τους για κατανάλωση (ΥΓΕΙΑ).
Έλεγχος ποιότητας περιβάλλοντος µονάδας καλλιέργειας οστρακοειδών της περιοχής
Λουτροπύργου- Νέας Περάµου (ΜΥ∆ΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ).
Ποιότητα Βυθοκορηµάτων Αλιευτικού Καταφυγίου Λουτρακίου.
9.1.3.2. Συνεχιζόµενες Μελέτες (1)
Εκπόνηση µελέτης του θαλάσσιου αποδέκτη για την διάθεση αλµολοίπου στην περιοχή του
όρµου Έλιγκα από το σταθµό αφαλάτωσης του έργου τουριστικής ανάπτυξης Κάβο Σίδερο
(ΚΑΒΟ ΣΙ∆ΕΡΟ/ 621).
9.1.4. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ
9.1.4.1 Συνεχιζόµενα Προγράµµατα Υποτροφιών (1)
Χορήγηση υποτροφίας για µεταδιδακτορική έρευνα µε θέµα τη µελέτη του ρόλου των εισροών
της σκόνης της Σαχάρας στους κύκλους της διαλυτής οργανικής ύλης σε συστήµατα µε
περιοριστικό παράγοντα το άζωτο έναντι αυτών µε περιοριστικό παράγοντα το φώσφορο
(ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΥΠΟΤΡΟΦΙΑΣ POST DOC ΤΟΥ EUROCEAN/ 612).
9.1.5. ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑTA
9.1.5.1 Συνεχιζόµενα Εκπαιδευτικά Προγράµµατα (1)
Ναυτική και Θαλάσσια Τεχνολογία (ΝΑΥΤΙΚΗ ΚΑΙ ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ/ 305).
9.1.6. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑTA ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
9.1.6.1 Νέα Προγράµµατα Παροχής Υπηρεσιών (2)
Εκπαίδευση σε µεθόδους χηµικής ανάλυσης βωξιτών µε X-Ray Fluorescence (ΕΛΜΙΝ/ 679).
2007 υποβρύχια µυστήρια (ΥΠΟΒΡΥΧΙΑ ΜΥΣΤΗΡΙΑ 2007/ 694).
50
ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΕΛΚΕΘΕ 2007
9.1.6.2 Συνεχιζόµενα Προγράµµατα Παροχής Υπηρεσιών (4)
∆ΙΑΣΚΟΡΠΙΣΤΙΚΑ/ 241.
ΕΣΟ∆Α ΒΓΧ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ/ 355
ΠΩΛΗΣΗ ΜΟΝΤΕΛΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΟΣΕΙ∆ΩΝ/ 391.
Χηµικές Αναλύσεις σε ∆είγµατα Θαλασσινού νερού (HELCYP/ 70.70301).
9.1.7. ΕΣΩΤΕΡΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ
9.1.7.1 Συνεχιζόµενα Εσωτερικά Προγράµµατα (2)
∆ιερεύνηση υποθαλάσσιας υδροθερµικής/ ηφαιστειακής δραστηριότητας στο Ελληνικό
Ηφαιστειακό τόξο. Εφαρµογές τεχνολογιών αιχµής σε υποβρύχια οχήµατα (PHAEDRA 2006).
Permanent Station for Satellite Altimetry Calibration and Sea Level Monitoring.
9.1.8. ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΑΛΛΩΝ ΦΟΡΕΩΝ
9.1.8.1 Νέες Συµµετοχές σε προγράµµατα άλλων Φορέων (2)
Επίδραση των ιχθυοκαλλιεργειών στο θαλάσσιο περιβάλλον και προσαρµογή του
παραγωγικού δυναµικού στα περιβαλλοντικά χαρακτηριστικά των θαλασσίων
οικοσυστηµάτων (30.70701).
Improvement of ecological assessment of marine coastal zones enriched by toxic aerosols.
9.1.8.2 Συνεχιζόµενες Συµµετοχές σε προγράµµατα άλλων Φορέων (2)
Ευρωπαϊκή διάσκεψη σχετικά µε την ενθάρρυνση της υδατοκαλλιέργειας, EUROAQUARIA.
Ενσωµάτωση της Υδατοκαλλιέργειας στη βιώσιµη ανάπτυξη των παράκτιων ζωνών,
LITTORALIA ’06.
9.1.9. ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΕΚΘΕΣΕΩΝ (1)
ΕΝΑΛΙΑ/ 623.
9.1.10. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΧΩΡΙΣ ΕΣΟ∆Α (2)
Coastal Marine Habitat Differentiation using Hyperspectral Remote Sensing Data (UK Natural
Environment Research Council -NERC).
Unravelling Long-term Deposition Upon a Tectonically Active Coastal Piedmont at Sfakion in
Southern Crete (UK Natural Environment Research Council -NERC).
9.2. ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ
9.2.1. ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ (ΑΡΙΣΤΕΙΑ – ΥΠΟ∆ΟΜΕΣ)
9.2.1.1. Συνεχιζόµενο Αναπτυξιακό Πρόγραµµα (1)
Ανάπτυξη ερευνητικών υποδοµών Ινστιτούτου Θαλασσίων Βιολογικών Πόρων ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε.
µε σκοπό την βελτίωση της ∆ιεθνούς θέσης του ως Μεσογειακό Ερευνητικό Κέντρο Αλιείας
και ∆ιαχείρισης Παράκτιας ζώνης (ΥΠΟ∆ΟΜΕΣ ΙΘΑΒΙΠ/ 615).
9.2.2. ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ
9.2.2.1. Νέα Ερευνητικά Προγράµµατα (6)
A framework for fleet and area based fisheries management (AFRAME/ 669).
Τεχνική και Μηχανική µελέτη της λειτουργίας του αλιευτικού εργαλείου γρι-γρι στην Ελλάδα
(ΓΡΙ-ΓΡΙ/ 708).
ΕΝΟΤΗΤΑ Α’: ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ
51
Βελτίωση Αλιευτικής ∆ιαχείρισης της Λιµνοθάλασσας Βιστωνίδος µε Χρήση Συστηµάτων
Τηλεµετρίας Περιβαλλοντικών Συνθηκών και το Σχεδιασµό Κατασκευαστικών Παρεµβάσεων
(ΒΙΣΤΩΝΙ∆Α_ ΕΠΑΛ 2000-2006/ 710).
Προαγωγή της εκτίµησης και της διαχείρισης των µικρών πελαγικών ειδών στην Μεσόγειο
Θάλασσα (SARDONE/ 20.20701).
Definition of data collection needs for aquaculture (AQUA DATA/ 20.20703).
Το µέλλον της Ευρωπαϊκής έρευνας στην αλιεία και τις υδατοκαλλιέργειες (FEUFAR/
20.20702).
9.2.2.2. Συνεχιζόµενα Ερευνητικά Προγράµµατα (21)
Εθνικό Πρόγραµµα Συλλογής Αλιευτικών ∆εδοµένων 2002-2006 (ΑΛΙΕΥΤΙΚΑ ∆Ε∆ΟΜΕΝΑ
2002-2006/ 476).
Fisheries Independent Survey Based Operational Assessment Tools (FIS-BOAT/ 515).
Κρίσιµες αλληλεπιδράσεις µεταξύ των ειδών και η σηµασία τους στην προληπτική αλιευτική
διαχείριση σε ένα µεταβλητό περιβάλλον- προσέγγιση µοντελοποίησης (BECAUSE/ 516).
Εκτίµηση επιχειρησιακών εργαλείων για την αλιευτική διαχείριση (EFIMAS/ 522).
NΕphrops and CΕtacean Species Selection Information and TechnologY NECESSITY
(NECESSITY/ 524).
PRONE: Risk in Fisheries (ΑΛΙΕΥΤΙΚΟ ΡΙΣΚΟ/ 595).
CApacity, F and Effort (CAFΕ/ 618).
Κατάσταση των κόκκινων γαρίδων των βαθιών νερών στην Κεντρική και Ανατολική
Μεσόγειο (ΚΟΚΚΙΝΗ ΓΑΡΙ∆Α/ 631).
Χρησιµοποίηση του Κέφαλου ως δείκτη παρακολούθησης παράκτιων περιβαλλοντικών
αλλαγών (MUGIL/ 644).
Μελέτη της εφικτότητας της ανάπτυξης αλιείας κόκκινων γαρίδων βαθιών νερών στο Ιόνιο
Πέλαγος σε βάθη µεγαλύτερα των 500 µ. µε καινοτόµες µεθόδους Βιο-οικονοµικών και
αναλύσεις κόστους/ οφέλους (cost/ benefit) (RED SHRIMP/ 664).
Improvement of in year management of small pelagic fish in Aegean Sea (SMALL PELAGIC/
20.20501).
Χαρτογράφηση ενδιαιτηµάτων ψαριών µε χρήση περιβαλλοντικών παραµέτρων (EnviEFH/
20.20502).
Εθνικό Πρόγραµµα Συλλογής Αλιευτικών ∆εδοµένων 2003-2006 (ΕΠΣΑ∆-NATIONAL 2/
20.70301).
Operational Evaluation Tools for Fisheries Management Options (EFIMAS/ 20.20401).
Nephrops and cetacean species selection, information and technology (NECESSITY/
70.20401).
Χαρτογράφηση µε σόναρ και βίντεο (AMASON/ 70.20102).
Αειφόρος διαχείριση του θαλάσσιου περιβάλλοντος και των πόρων του µε βάση το
οικοσύστηµα (ECOSUMMER/ 20.20601).
Σύγκριση πληθυσµιακών χαρακτηριστικών των αποθεµάτων του γαύρου σε δύο περιοχές
(Ελλάδα: Αιγαίο και Μαυροβούνιο: Αδριατική) (Anch-AegAdria) (Ε&Τ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ
ΕΛΛΑ∆ΑΣ-ΜΑΥΡΟΒΟΥΝΙΟΥ/ 20.30601).
THON/ 20.70703
MeSFIDE/ 20.70702
Μελέτη της κατάστασης του Κερκυραϊκού Κόλπου µε στόχο την ορθολογιστική διαχείριση
των αλιευτικών πόρων (20.30703).
52
ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΕΛΚΕΘΕ 2007
9.2.3. ΜΕΛΕΤΕΣ
9.2.3.1. Νέες Μελέτες (4)
Μελέτη της αλιευτικής βιωσιµότητας του Αργολικού Κόλπου (ΑΛΙΕΥΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ
ΑΡΓΟΛΙΚΟΥ ΚΟΛΠΟΥ/ 707).
Μελέτη της κατάστασης της θαλάσσιας περιοχής της Παλαιοχώρας Χανίων µε στόχο την
ορθολογική διαχείριση των αλιευτικών πόρων της (20.30701).
Μελέτη για την ορθολογική διαχείριση του κόλπου της Μεσσαράς (20.30702).
Σενάρια εκµετάλλευσης βενθοπελαγικών ιχθυοαποθεµάτων από µηχανότρατα σε περιοχές µε
στενή υφαλοκρηπίδα: Η περίπτωση του Ν. Αιγαίου (20.30704).
9.2.4. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
9.2.4.1. Νέο Πρόγραµµα Παροχής Υπηρεσιών (1)
Designing and implementing National Fisheries Management Strategy and delivery
mechanisms for organization of market in fisheries – CROATIA.
9.2.5. ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
9.2.5.1. Συνεχιζόµενο Εσωτερικό Πρόγραµµα (1)
Εργαστήριο Επεξεργασίας Εικόνας και Συµπεριφοράς – IMBEL (IMBEL).
9.2.6. ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΑΛΛΩΝ ΦΟΡΕΩΝ
9.2.6.1. Νέα Συµµετοχή σε Πρόγραµµα άλλου Φορέα (1)
Επίδραση Ιχθυοκαλλιεργειών στο Θαλάσσιο Περιβάλλον και Προσαρµογή του Παραγωγικού
∆υναµικού στα Περιβαλλοντικά Χαρακτηριστικά των Θαλασσίων Οικοσυστηµάτων (ΕΙΘΟ/
20.70701).
9.3. ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ Υ∆ΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ
9.3.1. ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ (ΑΡΙΣΤΕΙΑ – ΥΠΟ∆ΟΜΕΣ)
9.3.1.1. Συνεχιζόµενα Αναπτυξιακά Προγράµµατα (4)
Αναβάθµιση Ερευνητικής Υποδοµής Ινστιτούτου Υδατοκαλλιεργειών του ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε
(ΥΠΟ∆ΟΜΕΣ Υ∆ΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ/ 60.30502).
Αναβάθµιση Υποδοµών Ινστιτούτου Υδατοκαλλιεργειών, ΕΛΚΕΘΕ για την υλοποίηση του
Επιχειρηµατικού Σχεδίου 2006-2008 (60.30504).
Ενίσχυση της υφιστάµενης υποδοµής του Εργαστηρίου ∆ιατροφής και Παθολογίας Υδρόβιων
Οργανισµών του ΕΛΚΕΘΕ για την παροχή υπηρεσιών δοκιµών (ΥΠΟ∆ΟΜΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ
∆ΙΑΤΡΟΦΗΣ ΚΑΙ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ ΕΛΚΕΘΕ/ 587).
ο
Υποδοµές Εργαστηρίου Θαλάσσιας Έρευνας – 2
υποέργο (ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΘΑΛΑΣΣΙΟΥ Υ∆ΑΤΟΣ).
9.3.2. ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ
9.3.2.1. Νέα Ερευνητικά Προγράµµατα (4)
Sustainable extensive and semi-intensive coastal aquaculture in Southern Europe (SEACASE/
60.20602).
Ανάπτυξη ιχθυοτροφών για την βελτιστοποίηση του χρώµατος του δέρµατος και της ποιότητας
σε ψάρια οικονοµικής σηµασίας για τις ιχθυοκαλλιέργειες (ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΕΛΛΑ∆ΑΣΑΙΓΥΠΤΟΥ/ 60.30701).
ΕΝΟΤΗΤΑ Α’: ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ
53
Set up of an Integrate System for the Bluefin Tuna (Thunnus thynnus L.) farming in the Gulf of
Taranto (ALLOTUNA/ 60.20701).
Νέες µέθοδοι εκτίµησης της ρύπανσης των θαλάσσιων οικοσυστηµάτων: Εφαρµογή σε
επιλεγµένες περιοχές της Τυνησίας και της Ελλάδας (ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΕΛΛΑ∆ΑΣΤΥΝΗΣΙΑΣ/ 673).
9.3.2.2. Συνεχιζόµενα Ερευνητικά Προγράµµατα (28)
Ανάπτυξη καινοτόµων τροφών FinisherBreamBass για το τελικό στάδιο παραγωγής του
λαυρακιού και της τσιπούρας µε στόχο την βελτίωση του τελικού προϊόντος (FINISHER
BREAM BASS/ 60.30503).
On Farm Assessment of Stress level in fish (FAST FISH/ 60.20601).
Καινοτόµες µεθοδολογίες αναπαραγωγής και νυµφικής εκτροφής γρήγορα αναπτυσσόµενων
ψαριών (FAST GROWERS/ 60.30505).
Ανάπτυξη καινοτόµου µεθοδολογίας εκτροφής λαυρακιού βασισµένη στην διαφοροποίηση του
φύλου και στην διαχείριση των περιβαλλοντικών συνθηκών εκτροφής (GROWBASS/
60.3060).
Ανάπτυξη µεθοδολογιών αναπαραγωγής, διαχείρισης και νυµφικής καλλιέργειας βλάχου,
Polyprion americanus (ΕΥΡΗΚΑ-ΒΛΑΧΟΣ/ 60.70602).
Ανάπτυξη µεθόδου για την έγκαιρη διάγνωση και αντιµετώπιση διατροφικών προβληµάτων σε
εκκολαπτήρια θαλασσινών Μεσογειακών ψαριών βασιζόµενη στο τρίπτυχο «διατροφή –
νευρικό σύστηµα – συµπεριφορά» µε έµφαση στο λαυράκι (NUTRANERVE/ 60.70604).
Μέθοδος παραγωγής βιολογικών καυσίµων (βιο Μέθοδος παραγωγής βιολογικών καυσίµων
(βιοντίζελ) από µικρο-φύκια (ALGODIESEL/ 60.70603).
Reduction of malformations in farmed fish species (FINE FISH/ 60.20501).
Βελτιστοποίηση της παραγωγής ιχθυοκαλλιέργειας στη Μεσόγειο µε την ανάπτυξη µεθόδων
ελέγχου της αναπαραγωγής σε ένα νέο είδος τη γλώσσα (ΓΛΩΣΣΑ/ 60.30501).
Καινοτόµος in vitro ανάπτυξη βακτηριοφάγων οργανισµών µε στόχο την in-vivo χρήση τους
για την βιοκαταπολέµιση κρίσιµων ασθενειών στις ιχθυοκαλλιέργειες (ΒΑΚΤΗΡΙΟΦΑΓΟΣ/
60.30603).
Ανάπτυξη Τεχνολογιών Παραγωγής Καινοτόµων προϊόντων ∆ιατροφής για εκτρεφόµενα είδη
Μεσογειακών Ψαριών (AQUASOFT/ 60.30301).
Βελτιστοποίηση της Παραγωγής Μεσογειακών Ψαριών Οικονοµικής Σηµασίας για τις
Υδατοκαλλιέργειες (ΟΡΤΙΜΑ/ 60.30302).
Χρησιµοποίηση κτηνοτροφικών οσπρίων και φύτρου σπέρµατος χαρουπιού ως συστατικών
τροφών λαυρακιού και τσιπούρας (ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΑ ΟΣΠΡΙΑ- ΧΑΡΟΥΠΙ/ 508).
Welfare and Health in Sustainable Aquaculture (WEALTH/ 513).
Βιολογικές επιδράσεις των υφαλοχρωµάτων και των βακτηριοστατικών που χρησιµοποιούνται
στις υδατοκαλλιέργειες της Μεσογείου σήµερα (ΕΠΙ∆ΡΑΣΗ ΥΦΑΛΟΧΡΩΜΑΤΩΝ/ 556).
NutriGene: Μελέτη των µοριακών µηχανισµών που ευθύνονται για τις σκελετικές ανωµαλίες
στις λάρβες της τσιπούρας (Sparus aurata) και ο ρόλος της διατροφής (ΣΚΕΛΕΤΙΚΕΣ
ΑΝΩΜΑΛΙΕΣ ΤΣΙΠΟΥΡΑΣ/ 557).
Επίδραση της επεξεργασίας στην διατροφική αξία των οσπρίων σε Μεσογειακά εκτρεφόµενα
ψάρια (LEGUMES/ 572).
Εναλλακτικές πηγές πρωτεΐνης φυτικής προέλευσης στις τροφές της εκτρεφόµενης τσιπούρας.
Μελέτη της ανάπτυξης και ποιότητας των παραγόµενων ψαριών (ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣΕΧΙΝΑ∆ΕΣ/ 576).
Ενσίρωση των υποπροϊόντων της βιοµηχανίας φιλετοποίησης ψαριών – Ποιότητα της
ιχθυοτροφής και περιβάλλον (ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΕΛΛΑ∆ΑΣ-ΚΙΝΑΣ/ 586).
54
ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΕΛΚΕΘΕ 2007
Υποκατάσταση ιχθυοαλεύρου σε ιχθυοτροφές τσιπούρας από πρωτεΐνη της ζύµης
Saccharomyces cerevisiae, που έχει αναπτυχθεί σε υπόστρωµα αγροβιοµηχανικών αποβλήτων
(ΖΥΜΕΣ/ 620).
Βελτιστοποίηση και αυτοµατοποίηση της παραγωγικής διαδικασίας των νυµφικών σταδίων της
τσιπούρας (Sparus aurata) σε εντατικές συνθήκες διατροφής (ΝΥΜΦΙΚΑ ΣΤΑ∆ΙΑ
ΤΣΙΠΟΥΡΑΣ SPARUS AURATA/ 632).
Σύµβαση συνεργασίας εργαστηρίου διατροφής & Ιχθυοπαθολογίας (ΕΛΚΕΘΕ) – ΑΣΤΡΑΙΑ
ΑΕΒΕ. (ΑΣΤΡΑΙΑ/ 634).
Βιώσιµες ιχθυοτροφές που µεγιστοποιούν τις ευεργετικές επιδράσεις των εκτρεφόµενων
ψαριών στην υγεία των καταναλωτών (AQUAMAX/ 636).
Χρήση καινοτόµων διαιτών για βελτίωση γεύσης – αρώµατος στο λαυράκι (ΒΕΛΤΙΩΣΗ
ΓΕΥΣΗΣ-ΑΡΩΜΑΤΟΣ ΣΤΟ ΛΑΥΡΑΚΙ/ 638).
Ανάπτυξη εµπορικών σιτηρεσίων για την εκτροφή του ερυθρού τόνου (Thunnus thynnus
thynnus, Linnaeus) (ΕΡΥΘΡΟΣ ΤΟΝΟΣ/ 642).
Ανάπτυξη Μεθοδολογίας για την Εκµετάλλευση και ∆ιαχείριση των Υφάλµυρων Καρστικών
Πηγών Βασιζόµενη στην Προσοµοίωση των Υδρογραφηµάτων τους (ΥΦΑΛΜΥΡΕΣ
ΚΑΡΣΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ/ 646).
Καινοτόµος τεχνολογία αντικατάστασης της ζωντανής τροφής µε τεχνητή τροφή στα πρώτα
νυµφικά στάδια του λαυρακιού (Dicentrarchus labrax) σε ιχθυογεννητικό σταθµό
(ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΩΝΤΑΝΗΣ ΤΡΟΦΗΣ ΑΠΟ ΤΕΧΝΗΤΗ ΤΡΟΦΗ ΓΙΑ ΤΟ ΛΑΥΡΑΚΙ/
675).
Έρευνα της υφάλµυρης καρστικής πηγής ∆ελφίνι της Νήσου Χίου.
9.3.3. ΜΕΛΕΤΕΣ
9.3.3.1. Νέες Μελέτες (7)
Μελέτη της επίδρασης των υδρολυµένων πρωτεϊνών στην ανάπτυξη και υγεία του λαυρακιού
(ΕΠΙ∆ΡΑΣΗ Υ∆ΡΟΛΥΜΕΝΩΝ ΣΕ ΛΑΥΡΑΚΙ/ 671).
Επίδραση χρήσης νουκλεοτιδίων σε σιτηρέσια τσιπούρας σε σχέση µε την ανάπτυξη,
αξιοποίηση τροφής και µορφολογίας του πεπτικού συστήµατος (ΝΟΥΚΛΕΟΤΙ∆ΙΑ/ 682).
Επίδραση διαφορετικών επιπέδων οργανικών οξέων σε σιτηρέσια τσιπούρας σε σχέση µε την
ανάπτυξη, αξιοποίηση τροφής και θνησιµότητα (ΕΠΙΠΕ∆Α ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΟΞΕΩΝ ΣΕ
ΣΙΤΗΡΕΣΙΑ ΤΣΙΠΟΥΡΑΣ/ 688).
Προσδιορισµός διατροφικών απαιτήσεων σιδήρου σε µορφή BioPlex σε σιτηρέσια τσιπούρας
(BioPlex ΣΕ ΣΙΤΗΡΕΣΙΑ ΤΣΙΠΟΥΡΑΣ/ 696).
Προσδιορισµός διατροφικών απαιτήσεων σεληνίου σε µορφή SelPlex σε σιτηρέσια τσιπούρας
(SelPlex ΣΕ ΣΙΤΗΡΕΣΙΑ ΤΣΙΠΟΥΡΑΣ/ 697).
In vivo επίδραση της ζύµης στο ανοσοποιητικό σύστηµα του λαυρακιού (ΕΠΙ∆ΡΑΣΗ ΖΥΜΗΣ
ΣΕ ΛΑΥΡΑΚΙ/ 698).
Evaluation of the effects of a soybean meal and FRB-XL, a commercial fish meal substitute, on
growth performance, physiology and health of juvenile European sea bass (Dicentrarchus
labrax) and sea bream (Sparus aurata) (FRB-XL-TAME/ 700).
9.3.3.2. Συνεχιζόµενη Μελέτη (1)
Μελέτη της συγκέντρωσης βαρέων µετάλλων στον κόλπο του Σκαραµαγκά –ΕΛΛΗΝΙΚΑ
ΝΑΥΠΗΓΕΙΑ Α.Ε. (ΜΕΛΕΤΗ ΒΑΡΕΩΝ ΜΕΤΑΛΛΩΝ ΣΕ ΚΟΛΠΟΥΣ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ
ΝΑΥΠΗΓΕΙΩΝ/ 555).
ΕΝΟΤΗΤΑ Α’: ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ
55
9.3.4. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
9.3.4.1. Συνεχιζόµενα Προγράµµατα Παροχής Υπηρεσιών (7)
Μελέτη της ποιότητας και νοσηµάτων των καλλιεργούµενων ψαριών (ΠΟΙΟΤΗΤΑΝΟΣΗΜΑΤΑ ΨΑΡΙΩΝ/ 194).
∆ιαχείριση Γεννητόρων (IMPLANTS/ 60.70101).
Ιχθυολογικός Σταθµός (ΠΑΡΑΓΩΓΗ /63.70000).
Αξιολόγηση του προβιοτικού “PROFEED” ως πρόσθετο των ιχθυοτροφών.
Προϊόντα Τεχνογνωσίας/ 60.70000
Πώληση Ψαριών/ 60.70401
Μεσόκοσµος/ 62.70000
9.3.5. ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
9.3.5.1. Συνεχιζόµενο Εσωτερικό Πρόγραµµα (1)
(EQUASE 2002).
9.3.6. ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΛΛΟΥ ΦΟΡΕΑ
9.3.6.1. Συνεχιζόµενη Συµµετοχή σε Πρόγραµµα άλλου Φορέα (1)
Ίδρυση Τράπεζας Παθογόνων Μικροβίων από τις Ελληνικές Υδατοκαλλιέργειες (ΤΡΑΠΕΖΑ
ΠΑΘΟΓΟΝΩΝ ΜΙΚΡΟΒΙΩΝ/ 655).
9.4. ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΘΑΛΑΣΣΙΑΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΓΕΝΕΤΙΚΗΣ
9.4.1. ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ (ΑΡΙΣΤΕΙΑ)
9.4.1.1. Συνεχιζόµενο Αναπτυξιακό Πρόγραµµα – Αριστεία (1)
Αναβάθµιση Υποδοµών Ινστιτούτου Θαλάσσιας Βιολογίας και Γενετικής του ΕΛΚΕΘΕ, για
την υλοποίηση του Επιχειρηµατικού Σχεδίου 2006-2008 (ΑΡΙΣΤΕΙΑ-ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ
ΙΘΑΒΙΓ/ 40.30601).
9.4.2. ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ
9.4.2.1. Νέα Ερευνητικά Προγράµµατα (3)
Εφαρµογή καινοτόµων µέτρων στήριξης της σπογγαλιείας στο Αιγαίο (ΣΠΟΓΚΟΙ/ 40.30701).
Genomics in fish and selfish: Integration from research to aquaculture (AQUAGENOME/
40.20702).
Θαλάσσια Οικοχηµεία: δείκτες βιοποικιλότητας και αξιολόγηση (ECIMAR/ 40.70701).
9.4.2.2. Συνεχιζόµενα Ερευνητικά Προγράµµατα (7)
Welfare and Health in Sustainable aquaculture (WEALTH/ 40.20401).
Combined genetic and functional genomic approaches for stress and disease resistance marker
assisted selection in fish and shellfish (AQUAFIRST/ 40.20404).
Implementation of high-throughput genomic approaches to investigate the functioning of
marine ecosystems and the biology of marine organisms (MARINE GENOMICS/ 40.20403).
Marine Biodiversity and Ecosystem Functioning (MARBEF/ 11.20402).
European Lifestyles and Marine Ecosystems. WP 5. Unsustainable extraction of living
resources (ELME/ 11.20401)
56
ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΕΛΚΕΘΕ 2007
Evaluation of genetic impact of aquaculture activities on native populations (GENIMPACT).
FISH & CHIPS/ 40.20402
9.4.3. ΜΕΛΕΤΕΣ
9.4.3.1. Νέες Μελέτες (1)
Μελέτη για την ορθολογική διαχείριση του κόλπου της Μεσσαράς (40.30702).
9.4.3.2. Συνεχιζόµενες Μελέτες (5)
Αλληλεπιδράσεις θαλάσσιων φανερογάµων και φυσικού αµµοθινικού περιβάλλοντος
(POSIDUNE/ 40.70602).
Σύνταξη Μελέτης για τον Περιβαλλοντικό Έλεγχο και τη λήψη περιοριστικών µέτρων στον
Κόλπο της Ελούντας (ΜΕΛΕΤΗ ΕΛΟΥΝΤΑΣ/ 40.70601).
Σύνταξη οριστικής µελέτης για την ανάπτυξη υποθαλάσσιου πάρκου Αναψυχής µε Τεχνητούς
Υφάλους στην περιοχή του Αγίου Νικολάου, Λασιθίου (ΥΠΟΘΑΛΑΣΣΙΟ ΠΑΡΚΟ
ΑΝΑΨΥΧΗΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ / 11.70502).
Παρακολούθηση και έλεγχος ποιότητας θαλάσσιου νερού περιοχής ∆ήµου Πελεκάνου, Νοµού
Χανίων (∆ΗΜΟΣ ΠΕΛΕΚΑΝΟΥ/ 11.70501).
Έλεγχος θαλάσσιου περιβάλλοντος στην περιοχή εκβολής του υποθαλάσσιου αγωγού
επεξεργασµένων λυµάτων του Σταθµού Βιολογικού Καθαρισµού ∆ΕΥΑΧ (∆ΕΥΑ ΧΑΝΙΩΝ).
9.4.4. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ (2)
9.4.4.1. Νέα Προγράµµατα Παροχής Υπηρεσιών (2)
Αναλύσεις Βιογεωχηµικού Εργαστηρίου (ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ
ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΑΣ /11.70500).
Αναλύσεις του εργαστηρίου Γενετικής και Μοριακής Βιοτεχνολογίας (ΓΕΝΕΤΙΚΕΣ
ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ/ 40.70201).
9.4.5. ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ (1)
BIOlogical quality of MArine waters (BIOMA).
9.5. ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Υ∆ΑΤΩΝ
9.5.1. ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ (ΑΡΙΣΤΕΙΑ)
9.5.1.1. Συνεχιζόµενο Αναπτυξιακό Πρόγραµµα – Αριστεία (1)
Αριστεία Ινστιτούτου Εσωτερικών Υδάτων ΕΛΚΕΘΕ (Επιχειρησιακό Σχέδιο 2006-2008)
(ΑΡΙΣΤΕΙΑ ΙΕΥ ΕΛΚΕΘΕ/ 626).
9.5.2. ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ
9.5.2.1. Νέα Ερευνητικά Προγράµµατα (1)
Advancing the predictability of water cycle through an improved understanding of land surface
and coastal water processes and optimal integration of models with observational data
(PreWEC/ 649).
ΕΝΟΤΗΤΑ Α’: ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ
57
9.5.2.2. Συνεχιζόµενα Ερευνητικά Προγράµµατα (12)
Μελέτη και παρακολούθηση της πληθυσµιακής κατάστασης του ψαριού γκιζάνι, κατά την
κατασκευή του φράγµατος Γαδουρά Ρόδου (ΓΚΙΖΑΝΙ ΓΑ∆ΟΥΡΑΣ/ 402).
∆ράσεις για τη διατήρηση των Μεσογειακών Εποχικών Τελµάτων στην Κρήτη – MEDPONDS
(LIFE ΚΡΗΤΗ/ 541).
Βιώσιµη ∆ιαχείριση Παραποτάµιων ∆ασών (RIPIDURABLE/ 551).
Advancing Quantitative Precipitation Estimation and Short-to-Medium Range Forecasting on
the Basis of Remotely Sensed Data Assimilation – X-FLOOD (X-FLOOD/ 562).
∆ηµιουργία ιχθυολογικού πολυπαραµετρικού δείκτη για την εκτίµηση της οικολογικής
κατάστασης ορεινών ρεµάτων και ποταµών (ΟΡΕΙΝΑ ΠΟΤΑΜΙΑ/ 564).
Περιβαλλοντικά φιλικές τεχνολογίες για αγροτική ανάπτυξη (LIFE-ΕΥΡΩΤΑΣ/ 592).
Ειδικές Τεχνικές Μελέτες Εφαρµογής για τον Λάδωνα (ΕΤΜΕ ΛΑ∆ΩΝΑ/ 645).
Hydrometeorological data resources and technologies for effective flash flood forecasting HYDRATE (HYDRATE/ 648).
Μελέτη της ιχθυοπανίδας και προτάσεις για τη διατήρησή της στην περιοχή κατασκευής του
φράγµατος Σκοπού-Παπαδιάς (ΦΡΑΓΜΑ ΣΚΟΠΟΥ-ΠΑΠΑ∆ΙΑΣ/ 654).
Μελέτη της ιχθυοπανίδας και προτάσεις για τη διατήρησή της στην περιοχή κατασκευής του
υδροηλεκτρικού έργου Ιλαρίωνα (ΕΤΜΕ ΙΛΑΡΙΩΝΑ/ 656).
Επιστηµονική συνεργασία και µεταφορά τεχνογνωσίας για την ανάπτυξη µιας µεθόδου
Ιχθυοεκτιµήσεων της οικολογικής κατάστασης των επιφανειακών υδάτων (ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ
ΕΛΛΑ∆ΑΣ-ΜΑΥΡΟΒΟΥΝΙΟΥ/ 659).
Εφαρµογή της Τηλεµατικής στην χαρτογράφηση επικινδυνότητας ρύπανσης του υπόγειου
νερού (ESA-HYDRO).
9.5.3. ΜΕΛΕΤΕΣ
9.5.3.1 Νέες Μελέτες (1)
Πυρκαγιές, εδαφική διάβρωση και επιπτώσεις στους υδατικούς πόρους: µαρτυρίες από τη
καµένη λεκάνη απορροής του Ευρώτα (ΠΑΡΝΩΝ).
9.5.3.2 Συνεχιζόµενες Μελέτες (1)
Μετρήσεις ποιότητας νερού και ιζήµατος στην λίµνη Κουµουνδούρου (ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΝΕΡΟΥ
ΛΙΜΝΗΣ ΚΟΥΜΟΥΝ∆ΟΥΡΟΥ/ 641).
9.6. Υ∆ΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΡΟ∆ΟΥ
9.6.1. ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΑΛΛΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ (1)
Ευαισθητοποίηση πολιτών για Βιώσιµη Τουριστική Ανάπτυξη.
9.7. ΕΝΥ∆ΡΕΙΟ CRETAQUARIUM - ΘΑΛΑΣΣΟΚΟΣΜΟΣ
9.7.1. ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
9.7.1.1. Συνεχιζόµενο Ερευνητικό Πρόγραµµα (1)
Προηγµένες υπηρεσίες σε ασύρµατα ευρυζωνικά δίκτυα πρόσβασης για τους επισκέπτες και
τις τουριστικές επιχειρήσεις και φορείς της Κρήτης. Crete – Wireless Information Service
(CRETE-WISE/ 637).
58
ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΕΛΚΕΘΕ 2007
9.7.2. ΜΕΛΕΤΗ
9.7.2.1. Συνεχιζόµενη Μελέτη (1)
Μελέτη για την κατασκευή ενυδρείου στην Καβάλα (ΕΝΥ∆ΡΕΙΟ ΚΑΒΑΛΑΣ/ 001).
9.8. ΓΡΑΦΕΙΟ ∆ΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ (1)
Γραφείο ∆ιαµεσολάβησης ΕΛΚΕΘΕ (74.30401).
9.9. ΝΑΥΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
9.9.1. ΜΕΛΕΤΗ (1)
Προκαταρκτική µελέτη κατασκευής αυτόνοµου υποβρυχίου οχήµατος από σύνθετα υλικά µε
δυνατότητα κατάδυσης µέχρι βάθους 600µ. «Πρόγραµµα ΓΛΑΥΚΟΣ».
Στα Σχήµατα Α-6 και Α-7 που ακολουθούν φαίνονται τα εκτελούµενα κατά το 2007 προγράµµατα
ανά κατηγορία.
Στο Σχήµα Α-8 φαίνονται τα νέα προγράµµατα του ΕΛΚΕΘΕ το 2007 ανά κατηγορία.
Στο Σχήµα Α-9 φαίνονται τα συνεχιζόµενα προγράµµατα το 2007 ανά κατηγορία.
Σχήµα A-6: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε. 2007
160
140
ΝΕΑ
ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΑ
ΣΥΝΟΛΟ
120
100
80
60
40
20
0
ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΑ
ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ
ΜΕΛΕΤΕΣ
ΠΑΡΟΧΗ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΑ
59
ΕΝΟΤΗΤΑ Α’: ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ
Σχήµα A-7: ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε. 2007
16
8%
39
19%
3
1%
10
5%
140
67%
ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΑ
ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ
ΜΕΛΕΤΕΣ
ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΑ
Σχήµα A-8: ΝΕΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε. 2007
5
8%
24
40%
31
52%
ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ
ΜΕΛΕΤΕΣ
ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Σχήµα A-9: ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε. 2007
8
5%
11
7%
3
2%
10
7%
116
79%
ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΑ
ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ
ΜΕΛΕΤΕΣ
ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΑ
60
ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΕΛΚΕΘΕ 2007
Στο Σχήµα Α-10 φαίνονται τα προγράµµατα του ΕΛΚΕΘΕ 2007 ανά κατηγορία και Ινστιτούτο.
Στο Σχήµα Α-11 φαίνεται η σχέση προγραµµάτων και ερευνητών ανά Ινστιτούτο.
Στο Σχήµα Α-12 φαίνεται η σχέση προγραµµάτων και ερευνητών-λειτουργικών ανά Ινστιτούτο.
Σχήµα A-10: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε. 2007 ΑΝΑ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ
90
80
Ι.Ω.
Ι.ΘΑ.ΒΙ.Π.
Ι.Υ.
Ι.ΘΑ.ΒΙ.Γ.
Ι.Ε.Υ.
70
60
50
40
30
20
10
0
ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΑ
ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ
ΜΕΛΕΤΕΣ
ΠΑΡΟΧΗ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΣΥΝΟΛΟ
Σχήµα A-11: ΣΧΕΣΗ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ - ΜΕΛΕΤΩΝ
και ΕΡΕΥΝΗΤΩΝ ανά ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ
3
2,5
2
1,5
1
1,6
2,2
2,9
2
2,1
2
0,5
0
Ι.Ω.*
Ι.ΘΑ.ΒΙ.Π*.
*∆εν περιλαµβάνονται οι Ε.Λ.Ε
Ι.Υ.
Ι.ΘΑ.ΒΙ.Γ.
Ι.Ε.Υ.*
ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε.*
61
ΕΝΟΤΗΤΑ Α’: ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ
Σχήµα A-12: ΣΧΕΣΗ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ - ΜΕΛΕΤΩΝ
και ΕΡΕΥΝΗΤΩΝ - ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ανά ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ
3
2,5
2
1,5
1
1,7
1,4
2,9
1,9
2
1,7
0,5
0
Ι.Ω.*
Ι.ΘΑ.ΒΙ.Π*.
*Περιλαµβάνονται και οι Ε.Λ.Ε.
**∆εν έχουν Ε.Λ.Ε
Ι.Υ.**
Ι.ΘΑ.ΒΙ.Γ.**
Ι.Ε.Υ.*
ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε.*
Στο Σχήµα Α-13 φαίνονται τα ερευνητικά προγράµµατα 2007 ανά κατηγορία φορέα
χρηµατοδότησης.
Στο Σχήµα Α-14 φαίνονται τα νέα ερευνητικά προγράµµατα 2007 ανά κατηγορία φορέα
χρηµατοδότησης.
Στο Σχήµα Α-15 φαίνονται τα συνεχιζόµενα ερευνητικά προγράµµατα 2007 ανά κατηγορία φορέα
χρηµατοδότησης.
Στο Σχήµα Α-16 φαίνονται τα ερευνητικά προγράµµατα ΕΛΚΕΘΕ 2007 ανά κατηγορία φορέα
χρηµατοδότησης και Ινστιτούτο.
Στο Σχήµα Α-17 φαίνονται τα προγράµµατα ανά Ινστιτούτο που συνεχίζουν το 2008.
Σχήµα A-13: ΣΥΝΟΛΟ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ
ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε. 2007 ΑΝΑ ΦΟΡΕΑ ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗΣ
19
14%
10
7%
11
8%
10
7%
53
40%
33
24%
ΕΕ*
ΕΕ+ΓΓΕΤ
ΓΓΕΤ
∆ΗΜ. ΦΟΡΕΙΣ
Ι∆. ΦΟΡΕΙΣ
*Περιλαµβάνεται και το πρόγραµµα ΠΟΣΕΙ∆ΩΝ ΙΙ
**∆εν περιλαµβάνονται προγράµµατα remote sensing µε παροχή σε είδος
ΦΟΡ. ΕΞΩΤ.
62
ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΕΛΚΕΘΕ 2007
Σχήµα A-14: ΝΕΑ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ
ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε. 2007 ΑΝΑ ΦΟΡΕΑ ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗΣ
ΑΝΑ ΦΟΡΕΑ ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗΣ
3
13%
3
13%
2
8%
3
13%
11
45%
2
8%
EE
EE+ΓΓΕΤ
ΓΓΕΤ
∆ΗΜ. ΦΟΡΕΙΣ
Ι∆. ΦΟΡΕΙΣ
ΦΟΡ.ΕΞΩΤ
Σχήµα A-15: ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΑ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ
ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε. 2007 ΑΝΑ ΦΟΡΕΑ ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗΣ
8
7%
7
6%
17
15%
7
6%
42
38%
31
28%
ΕΕ*
ΕΕ+ΓΓΕΤ
ΓΓΕΤ
∆ΗΜ. ΦΟΡΕΙΣ
Ι∆. ΦΟΡΕΙΣ
ΦΟΡ. ΕΞΩΤ.
*Περιλαµβάνεται και το πρόγραµµα ΠΟΣΕΙ∆ΩΝ ΙΙ
** ∆εν περιλαµβάνονται προγράµµατα remote sensing µε παροχή σε είδος
Σχήµα Α-16: ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε. 2007
ΑΝΑ ΦΟΡΕΑ ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ
25
Ι. Ω.
Ι.ΘΑ.ΒΙ.Π.
Ι.ΘΑ.ΒΙ.Γ.
Ι.Ε.Υ.
Ι.Υ.
20
15
10
5
0
ΕΕ*
ΕΕ+ΓΓΕΤ
ΓΓΕΤ
∆ΗΜ. ΦΟΡΕΙΣ
* Περιλαµβάνεται και το πρόγραµµα ΠΟΣΕΙ∆ΩΝ ΙΙ
**∆εν περιλαµβάνονται προγράµµατα remote sensing µε παροχή σε είδος
Ι∆. ΦΟΡΕΙΣ
ΦΟΡ. ΕΞΩΤ.
63
ΕΝΟΤΗΤΑ Α’: ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ
Σχήµα A-17: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΑΝΑ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ
ΠΟΥ ΣΥΝΕΧΙΖΟΥΝ ΤΟ 2008
50
ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΑ
ΜΕΛΕΤΕΣ
45
ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ
ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
40
35
30
25
20
15
10
5
0
Ι.Ω.
Ι.ΘΑ.ΒΙ.Π.
Ι.Υ.
Ι.ΘΑ.ΒΙ.Γ.
Ι.Ε.Υ.
Αναλυτική περιγραφή των εκτελούµενων προγραµµάτων του ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε., στην οποία
αναφέρεται ο επιστηµονικός υπεύθυνος, ο φορέας χρηµατοδότησης, το έτος ανάθεσης, η
διάρκεια, ο συνολικός προϋπολογισµός, υπάρχει στην Ενότητα Β, στα κεφάλαια: I. Ινστιτούτο
Ωκεανογραφίας, II. Ινστιτούτο Θαλάσσιων Βιολογικών Πόρων, IΙΙ. Ινστιτούτο
Υδατοκαλλιεργειών, IV. Ινστιτούτο Θαλάσσιας Βιολογίας και Γενετικής, V. Ινστιτούτο
Εσωτερικών Υδάτων και στην Ενότητα ∆: Ι. Υδροβιολογικός Σταθµός Ρόδου, ΙΙ. Ενυδρείο
ΘΑΛΑΣΣΟΚΟΣΜΟΣ CretAquarium.
64
ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΕΛΚΕΘΕ 2007
10. ΠΑΡΑΧΘΕΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΕΡΓΟ ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε. 2007
Κατά το 2007 δηµοσιεύτηκαν 201 επιστηµονικές εργασίες ερευνητών - επιστηµόνων του
ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε. Από αυτές 4 σε ελληνικά περιοδικά, 148 σε διεθνή περιοδικά και 49 σε ειδικές
εκδόσεις. Ακόµα παρουσιάστηκαν 254 ανακοινώσεις. Από αυτές 53 σε ελληνικά συνέδρια, 138 σε
διεθνή συνέδρια, 50 σε διεθνείς συναντήσεις εργασίας και 13 σε Ελληνικές συναντήσεις –
ηµερίδες, ενώ έγιναν και 41 προσκεκληµένες οµιλίες.
Κατά το 2007 συντάχθηκαν και υποβλήθηκαν 100 Τεχνικές Εκθέσεις στα πλαίσια των
υποχρεώσεων προς τα εκτελούµενα προγράµµατα.
Το παραχθέν αυτό επιστηµονικό έργο ανά Ινστιτούτο φαίνεται στο Σχήµα Α-18, ενώ στο Σχήµα Α19 φαίνεται το επιστηµονικό έργο 2003-2007.
Τέλος στο Σχήµα Α-20 φαίνεται η Σχέση των δηµοσιεύσεων σε διεθνή περιοδικά και των
ερευνητών ανά Ινστιτούτο και στο Σχήµα Α-21 η σχέση των δηµοσιεύσεων σε διεθνή περιοδικά
και του συνόλου του επιστηµονικού προσωπικού ανά Ινστιτούτο.
Αναλυτικά το επιστηµονικό έργο, ανά Ινστιτούτο, υπάρχει στην Ενότητα Β, στα κεφάλαια: I.
Ινστιτούτο Ωκεανογραφίας, II. Ινστιτούτο Θαλάσσιων Βιολογικών Πόρων, IΙΙ. Ινστιτούτο
Υδατοκαλλιεργειών, IV. Ινστιτούτο Θαλάσσιας Βιολογίας και Γενετικής, V. Ινστιτούτο
Εσωτερικών Υδάτων και στην Ενότητα ∆: Ι. Υδροβιολογικός Σταθµός Ρόδου, ΙΙ. Ενυδρείο
ΘΑΛΑΣΣΟΚΟΣΜΟΣ CretAquarium.
Σχήµα Α-18: ΠΑΡΑΧΘΕΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΕΡΓΟ
ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε. 2007
160
140
120
100
80
60
40
20
ΕΚ
. ΟΜ
ΤΕ Χ
Ν ΙΚ
ΕΣ
ΚΛ
Σ ΚΕ
Π ΡΟ
ΥΝ
Λ. Σ
ΕΛ
. ΣΕ
ΑΚ
ΑΝ
Θ ΕΣ
ΙΛ Ι
Ε ΙΣ
ΤΗ Σ
ΑΝ
ΝΑ
. ΣΥ
Ε ΙΣ
ΕΣ
13
ΙΣ
Η ΣΕ
ΝΤ
Ε∆Ρ
ΘΝ
ΑΝ
ΑΚ
. ΣΕ
∆ ΙΕ
. ΣΕ
ΑΚ
ΑΝ
∆ ΙΕ
. ΣΕ
ΑΚ
ΑΝ
ΕΛ
ΘΝ
Λ. Σ
ΗΣ
ΥΝ
ΥΝ
Ε ΙΩ
Ε ∆Ρ
ΙΑ
ΙΑ
Σ
ΣΕΙ
Σ
ΕΣ
Τ ΙΚ
ΑΚ
∆ Ι∆
. ΣΕ
Ε Ι∆
ΙΚ Ε
ΣΕ
. ΠΕ
∆η µ
ΕΛ Λ
. ΣΕ
∆ ΗΜ
ΣΗ Μ
Κ∆ Ο
∆ ΙΚ
ΡΙ Ο
Ο∆
ΕΡΙ
ΗΠ
ΘΝ
∆ ΙΕ
ΣΕ
Μ.
∆Η
ΣΕΙ
Α
ΙΚ Α
0
65
ΕΝΟΤΗΤΑ Α’: ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ
Σχήµα Α-19: ΠΑΡΑΧΘΕΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΕΡΓΟ ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε. 2003 - 2007
350
∆ΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΣΕ ∆ΙΕΘΝΗ ΠΕΡΙΟ∆ΙΚΑ
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΣΕ ΣΥΝΕ∆ΡΙΑ ΚΑΙ WORKSHOPS
ΠΡΟΣΚΕΚΛΗΜΕΝΕΣ ΟΜΙΛΙΕΣ
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΚΘΕΣΕΙΣ
300
250
200
150
100
50
0
2003
2004
2005
2006
2007
Σχήµα A-20: ΣΧΕΣΗ ∆ΗΜΟΣΙΕΥΣΕΩΝ ΣΕ ∆ΙΕΘΝΗ ΠΕΡΙΟ∆ΙΚΑ
και ΕΡΕΥΝΗΤΩΝ - ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ανά ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ
3
2,5
2
1,5
1
1,13
1,72
1.38
2,75
1,37
1,42
0,5
0
Ι.Ω.*
Ι.ΘΑ.ΒΙ.Π*.
*Περιλαµβάνονται και οι Ε.Λ.Ε.
**∆εν έχουν Ε.Λ.Ε
Ι.Υ.**
Ι.ΘΑ.ΒΙ.Γ.**
Ι.Ε.Υ.*
ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε.*
66
ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΕΛΚΕΘΕ 2007
Σχήµα A-21: ΣΧΕΣΗ ∆ΗΜΟΣΙΕΥΣΕΩΝ ΣΕ ∆ΙΕΘΝΗ ΠΕΡΙΟ∆ΙΚΑ
και ΣΥΝΟΛΟΥ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ* ανά ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ
1,4
1,2
1
0,8
0,6
0,4
0,53
0,72
0.67
1,22
0,44
0,63
0,2
0
Ι.Ω.
Ι.ΘΑ.ΒΙ.Π.
Ι.Υ.
Ι.ΘΑ.ΒΙ.Γ.
Ι.Ε.Υ.
ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε.
*Περιλαµβάνονται όλοι οι επιστήµονες (ερευνητές - ΕΛΕ - ΕΤΕ - συµβασιούχοι αορίστου και ορισµένου χρόνου)
11.
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ
ΣΕ
ΕΘΝΙΚΟΥΣ
ΚΑΙ
∆ΙΕΘΝΕΙΣ
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ - ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ/ ∆ΙΕΘΝΕΙΣ
ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ
Το ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε., δια των εκπροσώπων του, συµµετέχει ενεργά σε ∆ιεθνείς Οργανισµούς,
Επιτροπές και Ενώσεις (IOC/UNESCO, CIESM, ΕMAPS/ESF, EAZA, EUAC, EUROGOOS,
ICCAT, STECF), σε δίκτυα (COST, ERA-NET, MedCLIVAR), σε Επιστηµονικές Επιτροπές στα
πλαίσια διεθνών προγραµµάτων, καθώς και σε Εθνικές Επιτροπές και Συµβούλια (Εθνικό Κέντρο
Αναφοράς του Ευρωπαϊκού Οργανισµού Περιβάλλοντος, Υποεπιτροπή Θαλάσσιας Έρευνας του
IGSP της Ακαδηµίας Αθηνών, ΕΚΤ κ.ά.).
Το ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε. έχει υπογράψει προγραµµατικές συµφωνίες, µε τη µορφή MOU, µε όλες σχεδόν
τις παραευξείνιες χώρες, µε Πανεπιστήµια των ΗΠΑ (MIT, Rhode Island, Woods Hole
Oceanographic Institution) και µε το Ιράν.
67
ΕΝΟΤΗΤΑ Α’: ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ
12. ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΕΣ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
Πέραν από το ερευνητικό έργο, το ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε. έχει αναπτύξει και µία σηµαντική εκπαιδευτική
δραστηριότητα, η οποία συνίσταται στη διδασκαλία µαθηµάτων προπτυχιακών (14) και
µεταπτυχιακών τµηµάτων (19), σεµινάρια και διαλέξεις (34), επίβλεψη ∆ιδακτορικών (54) και
Μεταπτυχιακών ∆ιατριβών (24), καθώς και επίβλεψη πτυχιακών εργασιών (19) και πρακτικής
εξάσκησης φοιτητών (74) (Σχήµα Α-22).
Η µονάδα εκπαίδευσης του Ι.Ω. υλοποιεί εκπαιδευτικά προγράµµατα που απευθύνονται σε
µαθητές, αλλά και προγράµµατα ενηµέρωσης και ευαισθητοποίησης των πολιτών. Οι
δραστηριότητες αυτές το 2007, χρηµατοδοτήθηκαν από το ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε. και από το πρόγραµµα
«ΕΝΑΛΙΑ» της ∆ράσης «ΕΡΜΗΣ» του ΕΠΑν.
Τέλος στον Υ.Σ. Ρόδου υλοποιήθηκε το πρόγραµµα «Η θάλασσα µε τα µάτια της ψυχής» για
µαθητές Γυµνασίου της Ρόδου και προγράµµατα για φοιτητές του Παν/µιου Αιγαίου.
Μετά από υπογραφή Memorandum of Understanding µεταξύ του ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε. και του Παν/µίου
του Rhode Island, διδάχτηκαν σε φοιτητές Αµερικάνικων Παν/µίων, 32 µαθήµατα, χωρισµένα σε 3
ενότητες (βλ. ΕΝΟΤΗΤΑ ∆- Κεφ. Ι-10.1.).
Σχήµα Α-22: ∆Ι∆ΑΣΚΑΛΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΕΠΙΒΛΕΨΕΙΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε. 2007
80
70
ΕΠΙΒΛΕΨΕΙΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ
∆Ι∆ΑΣΚΑΛΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ
ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ - ∆ΙΑΛΕΞΕΙΣ
60
50
40
30
20
ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ
ΑΣΚΗΣΗΣ
ΠΤΥΧΙΑΚΩΝ
∆ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΩΝ
MSc
∆Ι∆ΑΚΤΟΡΙΚΩΝ
ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΑΜΕΡ.
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ
TRAINING
WORKSHOPS SUMMER SCHOOLS
ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ∆ΙΑΛΕΞΕΙΣ
ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑ
0
ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑ
10
68
ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΕΛΚΕΘΕ 2007
13. ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΟΥ ΕΛΚΕΘΕ ΣΕ ΕΚΘΕΣΕΙΣ- ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ
ΠΟΛΙΤΩΝ
13.1. Έκθεση Προβολής ∆ραστηριοτήτων 29 Ιουνίου – 5 Ιουλίου 2007
Το ΕΛΚΕΘΕ συµµετείχε και το 2007 στην “Έκθεση Προβολής των ∆ραστηριοτήτων” των
Φορέων οι οποίοι εποπτεύονται ή έχουν χρηµατοδοτηθεί από τη ΓΓΕΤ, η οποία διοργανώθηκε
από τη ΓΓΕΤ στο Ζάππειο Μέγαρο, το διάστηµα από 29/6 έως 5/7/2007
Η έκθεση, την οποία εγκαινίασε ο Γενικός Γραµµατέας Έρευνας και Τεχνολογίας καθ. Ι.
Τσουκαλάς, δεν έτυχε της δέουσας απήχησης και προβολής από τα Μέσα Μαζικής Ενηµέρωσης,
λόγω της καταστροφικής πυρκαγιάς της Πάρνηθας το προηγούµενο βράδυ.
Στο περίπτερο του ΕΛΚΕΘΕ παρουσιάστηκαν σε δύο τηλεοράσεις:
Οι δραστηριότητες του Ενυδρείου Κρήτης “CretAquarium”
Μια ταινία µικρού µήκους για το Σύστηµα Πρόγνωσης “ΠΟΣΕΙ∆ΩΝ”.
Για τους επισκέπτες που επιθυµούσαν περαιτέρω ενηµέρωση, υπήρχαν στο περίπτερο υπολογιστές
µε:
Εξειδικευµένες παρουσιάσεις των Ινστιτούτων του Κέντρου
Προγνώσεις του Επιχειρησιακού Προγράµµατος ΕΣΠΕΝ, το οποίο ολοκλήρωσε το ερευνητικό
του κοµµάτι και πλέον παρέχει αξιόπιστα στοιχεία στους τελικούς χρήστες (ευρύ κοινό).
Προγνώσεις του Συστήµατος “ΠΟΣΕΙ∆ΩΝ” τόσο από το διαδίκτυο µέσω του ιστότοπου του
ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε., όσο και µέσω της κινητής τηλεφωνίας (Cosmote, i-mode και Wind plus).
Στους επισκέπτες του περιπτέρου διανεµήθηκαν:
Ενηµερωτικά φυλλάδια που κάλυπταν τόσο το Κέντρο, όσο και επιµέρους δραστηριότητές του
(π.χ. Σύστηµα “ΠΟΣΕΙ∆ΩΝ”)
Οικολογικές τσάντες µε το λογότυπο του ΕΛΚΕΘΕ και των 2 Eνυδρείων (Ρόδου και Κρήτης)
13.2. ∆ιεθνής Έκθεση Θεσσαλονίκης (∆ΕΘ) 8 – 16 Σεπτεµβρίου 2007
Στη Θεσσαλονίκη, στα πλαίσια της ∆ΕΘ, πραγµατοποιήθηκε για ακόµη µία χρονιά το ∆εύτερο
µέρος της έκθεσης - προβολής των δραστηριοτήτων των φορέων της ΓΓΕΤ. Την έκθεση
εγκαινίασε ο Υπουργός Ανάπτυξης κ. ∆ηµήτριος Σιούφας, ενώ από το περίπτερο της ΓΓΕΤ πέρασε
και ο Πρωθυπουργός κ. Κώστας Καραµανλής, συνοδευόµενος από τον Γενικό Γραµµατέα Ε&Τ
καθηγητή Ιωάννη Τσουκαλά το Σάββατο 8/09/2007. Στα επίσηµα εγκαίνια παραβρέθηκε και
ξενάγησε τους επισήµους ο Πρόεδρος του ∆Σ & ∆ιευθυντής του ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε. Καθ. Γεώργιος Θ.
Χρόνης.
Στο χώρο που παραχωρήθηκε από τη ΓΓΕΤ στο ΕΛΚΕΘΕ παρουσιάστηκαν σε τηλεοράσεις:
Οι δραστηριότητες του Ενυδρείου Κρήτης CretAquarium - ΘΑΛΑΣΣΟΚΟΣΜΟΣ.
Μία ταινία µικρού µήκους για το Σύστηµα «ΠΟΣΕΙ∆ΩΝ».
Μια εντυπωσιακή ταινία µε τίτλο «Υποβρύχιες ∆ιαδροµές» στην οποία παρουσιάζονται στο
κοινό κάποιες από τις δράσεις του Ινστιτούτου Ωκεανογραφίας.
Μια ταινία µε τίτλο οι «Κήποι του Αιγαίου», µε θέµα την θαλάσσια χλωρίδα του Αιγαίου.
Για περαιτέρω ενηµέρωση των επισκεπτών έγιναν µε υπολογιστές:
Εξειδικευµένες παρουσιάσεις των Ινστιτούτων του Κέντρου.
Παρουσίαση
του πρωτότυπου αισθητήρα µέτρησης ραδιενέργειας «ΚΑΤΕΡΙΝΑ»,
συνοδευόµενη από µια «ταινία» (ενός λεπτού) µε λήψεις από την πειραµατική πόντισή του
στην περιοχή της Στούπας στον Μεσσηνιακό Κόλπο.
Παρουσίαση προγνώσεων του Επιχειρησιακού Προγράµµατος ΕΣΠΕΝ.
Παρουσίαση προγνώσεων του Συστήµατος «ΠΟΣΕΙ∆ΩΝ» τόσο από το διαδίκτυο µέσω του
ιστότοπου του ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε., όσο και µέσω της κινητής τηλεφωνίας (Cosmote i-mode και Wind
plus).
ΕΝΟΤΗΤΑ Α’: ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ
69
Στο χώρο υπήρχαν ακόµα:
Μακέτα Ω/Κ Αιγαίο.
Τηλεκατευθυνόµενο Υποβρύχιο Όχηµα (ROV Super Achille).
Στους επισκέπτες του περιπτέρου διανεµήθηκαν:
Ενηµερωτικά φυλλάδια που κάλυπταν τόσο το Κέντρο, όσο και επιµέρους δραστηριότητές του
(π.χ. Σύστηµα ΠΟΣΕΙ∆ΩΝ)
Οικολογικές τσάντες µε το λογότυπο του ΕΛΚΕΘΕ και των 2 Ενυδρείων
Μικροαντικείµενα από το Τµήµα Εκπαίδευσης ΕΛΚΕΘΕ (µολύβια ,στυλό, παιχνίδι γνώσεων).
Αυτοκόλλητα και µικροαντικείµενα από το Ενυδρείο Κρήτης (σελιδοδείκτες, κάρτες)
Ενηµερωτικά CD του Κέντρου.
14. ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗ - ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ
Οι ερευνητές του ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε., συνεργάζονται στη σύνταξη και δηµοσίευση άρθρων στον
ηµερήσιο και περιοδικό τύπο και συµµετέχουν σε ραδιοφωνικές και τηλεοπτικές συζητήσεις, µε
σκοπό την ευαισθητοποίηση των πολιτών σε θέµατα που έχουν σχέση µε την προστασία του
θαλάσσιου οικοσυστήµατος στη χώρα µας, την ενηµέρωσή τους για θέµατα επικαιρότητας και για
τα αποτελέσµατα των ερευνών του Κέντρου καθώς και για τις δυνατότητες που ανοίγονται µε τις
δραστηριότητες του Κέντρου (προγνώσεις του συστήµατος «ΠΟΣΕΙ∆ΩΝ», χρήση του
βαθυσκάφους ΘΕΤΙΣ και των ROVs σε αρχαιολογικές έρευνες και σε αντιµετώπιση έκτακτων
αναγκών όπως ανευρέσεις και ανελκύσεις µετά από ατυχήµατα).
70
ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΕΛΚΕΘΕ 2007
ΕΝΟΤΗΤΑ Α’: ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ
71
15. ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΣΤΙΓΜΕΣ ΕΛΚΕΘΕ 2007
15.1. ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΥ
(«ΘΑΛΑΣΣΟΚΟΣΜΟΣ», 17 Ιουνίου 2007)
Ο πρωθυπουργός Κωνσταντίνος Καραµανλής, συνοδευόµενος από τον Υφυπουργό Ανάπτυξης κ.
Ι. Παπαθανασίου, επισκέφτηκε το Ενυδρείο Κρήτης «ΘΑΛΑΣΣΟΚΟΣΜΟΣ» την Κυριακή 17
Ιουνίου 2007. Τον κ. Καραµανλή υπεδέχθησαν ο πρόεδρος του ΕΛΚΕΘΕ καθηγητής Γεώργιος
Χρόνης, καθώς και τα υπόλοιπα στελέχη του ΕΛΚΕΘΕ και του Ενυδρείου. Ο πρωθυπουργός
ξεναγήθηκε στους χώρους του Ενυδρείου και εξέφρασε τη µεγάλη του ικανοποίηση για την
ποιότητα, το µέγεθος και την επιστηµονική αξία του έργου. Σχετικά δήλωσε ότι «ο
Θαλασσόκοσµος είναι ένα εκπληκτικό έργο, που διαφηµίζει την έρευνα που γίνεται στη χώρα µας,
ενηµερώνει για θέµατα που αφορούν στο θαλάσσιο περιβάλλον, προάγει τον πολιτισµό και,
βέβαια, προσφέρει ένα εκπληκτικό θέαµα, το οποίο είναι φυσικό να γοητεύει όλους τους
επισκέπτες, Έλληνες και ξένους». Τόνισε επίσης ότι «η κατασκευή του Ενυδρείου…. τιµά την
ερευνητική κοινότητα της χώρας µας, τιµά την Κρήτη» και «είναι µια πρόσθετη απόδειξη ότι οι
Έλληνες µπορούµε να κάνουµε νέα µεγάλα βήµατα στην έρευνα, την τεχνολογία, την καινοτοµία».
72
ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΕΛΚΕΘΕ 2007
ΕΝΟΤΗΤΑ Α’: ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ
73
15.2. ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ
ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ
(ΑΝΑΒΥΣΣΟΣ, 27 Ιουλίου 2007).
Ο Υπουργός Ανάπτυξης κ. ∆. Σιούφας, συνοδευόµενος από τον Γενικό Γραµµατέα Έρευνας και
Τεχνολογίας Καθ. Ι. Τσουκαλά, επισκέφθηκε τις εγκαταστάσεις του ΕΛΚΕΘΕ στην Ανάβυσσο,
στις 27 Ιουλίου 2007 και προήδρευσε σε συνεδρία του ∆ιοικητικού Συµβουλίου του Κέντρου.
Ήταν η πρώτη φορά που Υπουργός επεσκέφθη το Κέντρο. Η συνεδρία άρχισε µε παρουσίαση από
τον πρόεδρο του ΕΛΚΕΘΕ Καθηγ. Γ.Θ. Χρόνη, η οποία ήταν χωρισµένη σε τρεις ενότητες.
1. Ερευνητική Εικόνα.
2. Οικονοµική Εικόνα.
3. Νέοι αναπτυξιακοί στόχοι 2007-2012.
Ακολούθησε συζήτηση στην οποία έγινε αναφορά και σε διατάξεις του Νόµου Πλαισίου για την
Έρευνα, µε την ευκαιρία της κατάθεσής του στη Βουλή.
Στη συνέχεια οι ∆ιευθυντές των Ινστιτούτων και οι Εκπρόσωποι των εργαζοµένων στο ∆.Σ.
έκαναν σύντοµες παρουσιάσεις και αναφέρθηκαν στη σηµερινή κατάσταση, τα προβλήµατα και τις
προοπτικές.
Η Συνεδρία έκλεισε µε τοποθέτηση του κ. Σιούφα ο οποίος µεταξύ άλλων αναφέρθηκε και στην
προσπάθεια να εξασφαλιστούν χρήµατα για τη ναυπήγηση νέου ερευνητικού σκάφους για το
ΕΛΚΕΘΕ και για τη δηµιουργία ενός «ΘΑΛΑΣΣΟΚΟΣΜΟΥ» στην Αθήνα, σε έκταση που
βρίσκεται στην περιοχή µεταξύ Παλαιού και Νέου Φαλήρου.
Μετά το τέλος της Συνεδρίας, ο Υπουργός και ο Γεν. Γραµ. Έρευνας και Τεχνολογίας,
παρακολούθησαν παρουσίαση του προγράµµατος «ΠΟΣΕΙ∆ΩΝ» και των υπηρεσιών που
παρέχονται µέσα από αυτό και ξεναγήθηκαν στους χώρους συντήρησης των µετρητικών σταθµών
(buoys) του προγράµµατος.
74
ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΕΛΚΕΘΕ 2007
ΕΝΟΤΗΤΑ Α’: ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ
75
15.3. ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΠΟΣΕΙ∆ΩΝ»
(ΒΡΥΞΕΛΛΕΣ, 4 ∆εκεµβρίου 2007).
Στις 4 ∆εκεµβρίου 2007 το ΕΛΚΕΘΕ διοργάνωσε στις Βρυξέλλες ηµερίδα µε τίτλο «Το µέλλον
της θαλάσσιας έρευνας στην Μεσόγειο και ο ρόλος του ΕΛΚΕΘΕ».
Η ηµερίδα έγινε στα πλαίσια των δραστηριοτήτων δηµοσιοποίησης του προγράµµατος
ΠΟΣΕΙ∆ΩΝ-ΙΙ και στόχος της ήταν να προβληθούν οι δράσεις του συγκεκριµένου προγράµµατος
αλλά και ευρύτερα του ΕΛΚΕΘΕ και να συζητηθεί πώς µπορούν αυτές να ενταχθούν σε µια
ευρύτερη στρατηγική για την έρευνα στην Μεσόγειο.
Το κοινό της εκδήλωσης περιελάµβανε µέλη του Ευρωκοινοβουλίου, στελέχη της ΜΕΑ (Μόνιµης
Ελληνικής Αντιπροσωπείας στις Βρυξέλλες) µε επικεφαλής τον πρέσβη, εκπροσώπους από
Ελληνικά Υπουργεία µε επικεφαλής τον Γενικό Γραµµατέα Έρευνας και Τεχνολογίας Καθηγητή
Ι. Τσουκαλά, ο οποίος προσφώνησε την εκδήλωση, εκπροσώπους από τον χρηµατοδοτικό
µηχανισµό του ΕΟΧ (Ευρωπαϊκός Οικονοµικός Χώρος) και το υπουργείο Εθνικής Οικονοµίας, οι
οποίοι συν-χρηµατοδοτούν το έργο ΠΟΣΕΙ∆ΩΝ-ΙΙ, καθώς και στελέχη της ΕΕ (Γενική ∆ιεύθυνση
Έρευνας, και Γενικών ∆ιευθύνσεων Αλιείας και Θαλασσών).
Εκτός από το σύστηµα ΠΟΣΕΙ∆ΩΝ παρουσιάστηκε το Ενυδρείο «Θαλασσόκοσµος» (έργο
χρηµατοδοτηµένο επίσης από τον ΕΟΧ) και τα µελλοντικά σχέδια για επέκταση των δύο αυτών
υποδοµών. Παρουσιάστηκαν επίσης οι τοµείς ερευνητικής προτεραιότητας από κάθε Ινστιτούτο
του ΕΛΚΕΘΕ. Ακολούθησε συζήτηση για το πώς οι δράσεις αυτές του ΕΛΚΕΘΕ µπορούν να
συντονιστούν µε άλλες Ευρωπαϊκές ή εθνικές πρωτοβουλίες, ιδιαίτερα κάτω από την οµπρέλα της
µελλοντικής Ευρωπαϊκής Πολιτικής για την Θάλασσα (Maritime Policy) και την Στρατηγική για
την Προστασία του Θαλάσσιου Περιβάλλοντος (Marine Strategy). Αναγνωρίστηκε ο ρόλος των
προγραµµάτων συνεργασίας της ΕΕ και προτάθηκε η χρήση στο µέλλον όλων των νέων µέσων
συνεργασίας (όπως τα EraNETs), για την δόµηση της Μεσογειακής συνιστώσας του Ευρωπαϊκού
Χώρου Θαλάσσιας Έρευνας.
76
ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΕΛΚΕΘΕ 2007
ΕΝΟΤΗΤΑ Α’: ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ
77
78
ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΕΛΚΕΘΕ 2007
15.4. ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΑ ΒΡΑΒΕΙΑ Lloyd’s 2007
(ΑΘΗΝΑ, 7 ∆εκεµβρίου 2007).
Η εταιρεία Lloyd’ s list και ο Ελληνικός Οργανισµός Ναυτιλίας, απένειµαν για τέταρτη συνεχή
χρονιά τα «Greek Shipping Awards 2007”, σε όσους ξεχώρισαν για τη συµβολή τους στη ναυτιλία
το έτος 2007.
Η βράβευση πραγµατοποιήθηκε στο ξενοδοχείο Intercontinental, στις 7 ∆εκεµβρίου 2007,
παρουσία πολλών Υπουργών και όλου του κόσµου της ναυτιλίας.
Στο ΕΛΚΕΘΕ απονεµήθηκε το βραβείο «Καινοτοµίας στην Τεχνολογία» για το Επιχειρησιακό
Πρόγραµµα «ΠΟΣΕΙ∆ΩΝ», το οποίο υλοποιείται από το 1997 και η δεύτερη φάση του λήγει το
2008.
Το βραβείο παρέλαβε ο πρόεδρος του ΕΛΚΕΘΕ Καθηγ. Γεώργιος Θ. Χρόνης.
ΕΝΟΤΗΤΑ Α’: ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ
79
80
.
ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΕΛΚΕΘΕ 2007