Ετήσια Έκθεση Προόδου του ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε. Μέρος Δ

ΕΝΟΤΗΤΑ ∆΄: ΕΝΥ∆ΡΕΙΑ – ΣΤΑΘΜΟΙ
Κεφ Ι: Υ∆ΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΡΟ∆ΟΥ
Κεφ ΙΙ: CretAquarium ΘΑΛΑΣΣΟΚΟΣΜΟΣ
.
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ∆΄: Υ∆ΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΡΟ∆ΟΥ
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ:
ΕΝΟΤΗΤΑ ∆΄
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι.: Υ∆ΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΡΟ∆ΟΥ
ΙΣΤΟΡΙΚΟ ............................................................................................................................295
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΥΣΡ ....................................295
ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ∆ΙΑΡΘΡΩΣΗ ΥΣΡ .............................................................................295
ΤΜΗΜΑ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ..................296
4.1 ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ.......................................................................................................................296
4.2. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Υ.Σ.Ρ.....................................................................................297
5. ΤΜΗΜΑ ΕΝΥ∆ΡΕΙΟΥ .....................................................................................................298
5.1. ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ...........................................................................................................298
5.2. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ - ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ - ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ...........................298
5.2.1. Τεχνικά στοιχεία λειτουργίας του συστήµατος κυκλοφορίας του Θαλασσινού
νερού.............................................................................................................................298
5.2.2. Συλλογή των οργανισµών: Αλιεία και µεταφορά των αλιευµάτων.............................298
5.2.3. Προληπτική θεραπεία νεοαλιεµένων οργανισµών – ∆ιαλογή και εισαγωγή στις
δεξαµενές του Ενυδρείου .............................................................................................299
5.2.4. ∆ιατροφή......................................................................................................................299
5.2.5. Πρόληψη και Θεραπεία ασθενειών .............................................................................299
5.2.6. Έλεγχος της ποιότητας του Θαλασσινού νερού ..........................................................300
6. ΤΜΗΜΑ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ......................................................................................................300
7. ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ....................................................................301
8. ΤΜΗΜΑ MARKETING, ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΚΑΙ ∆ΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ..........301
9. ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ...............................................................................................302
10. ΤΜΗΜΑ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ
ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ .....................................................................................................................305
10.1. ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΕΣ ∆ΡΑΣΕΙΣ ..........................................................................................306
10.2. ΕΠΙΒΛΕΨΗ ∆Ι∆ΑΚΤΟΡΙΚΩΝ ∆ΙΑΤΡΙΒΩΝ, MSc, ∆ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΙ
ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΕΞΑΣΚΗΣΗΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ...............................................................................307
10.2.1. ∆ιδακτορικών διατριβών............................................................................................307
10.2.2. ∆ιπλωµατικών εργασιών, MSc ..................................................................................307
10.2.3. Επίβλεψη Πρακτικής Άσκησης φοιτητών .................................................................308
11. ΤΜΗΜΑ ΕΡΕΥΝΩΝ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ .................308
11.1. ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ – ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΑ ..............................................308
11.2. ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ – ΥΠΟΒΛΗΘΕΝΤΑ ...............................................309
12. ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ .........................................................................309
12.1. ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ (υπό εξέλιξη) ...........................................................309
12.2. ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΑ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ..................................................309
13. ∆ΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ - ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΚΘΕΣΕΙΣ ..............310
13.1. ∆ΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΣΕ ∆ΙΕΘΝΗ ΠΕΡΙΟ∆ΙΚΑ..................................................................310
13.2. ∆ΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΣΕ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΡΙΟ∆ΙΚΑ............................................................310
13.3. ∆ΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΣΕ ΕΙ∆ΙΚΕΣ ΕΚ∆ΟΣΕΙΣ....................................................................310
1.
2.
3.
4.
ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΕΛΚΕΘΕ 2007
13.4. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΣΕ ∆ΙΕΘΝΗ ΣΥΝΕ∆ΡΙΑ-ΣΥΜΠΟΣΙΑ.............................................310
13.5. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΣΕ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΥΝΕ∆ΡΙΑ-ΣΥΜΠΟΣΙΑ.......................................310
13.6. ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ ΣΕ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ- ΗΜΕΡΙ∆ΕΣ- ∆ΙΑΛΕΞΕΙΣ .....................................310
14. ΑΛΛΕΣ ΕΚ∆ΗΛΩΣΕΙΣ .................................................................................................311
15. ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ - ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ
ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ .............................................................................................................................312
15.1. ∆ΙΕΘΝΕΙΣ.........................................................................................................................312
15.2. ΕΛΛΗΝΙΚΟΥΣ.................................................................................................................312
16. ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ - ΑΝΤΑΛΛΑΓΗ TΕΧΝΟΓΝΩΣΙΑΣ ...........312
17. ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥΣ ΚΑΙ ∆ΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ –
ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΑ- ΦΟΡΕΙΣ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ..................................................................313
Υ∆ΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΡΟ∆ΟΥ
295
1. ΙΣΤΟΡΙΚΟ
Ο Υδροβιολογικός Σταθµός Ρόδου (ΥΣΡ) κατασκευάστηκε στα 1934 - 1936, όταν τα ∆ωδεκάνησα
ήταν υπό Ιταλική κατοχή. Άρχισε να λειτουργεί το 1937, ως “Reale Istituto di Ricerche Biologiche di
Rodi”. Από το 1947 συνέχισε ως περιφερειακός Σταθµός του Ελληνικού Υδροβιολογικού
Ινστιτούτου, υπό την εποπτεία της Ακαδηµίας Αθηνών. Ως Ενυδρείο - Μουσείο και ερευνητική
µονάδα του Εθνικού Κέντρου Θαλασσίων Ερευνών (Ε.Κ.Θ.Ε.) λειτούργησε από το 1963, και το 2003
µετονοµάστηκε σε Ελληνικό Κέντρο Θαλασσίων Ερευνών (ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε.) µετά την ενσωµάτωση του
Ινστιτούτου Θαλάσσιας Βιολογίας Κρήτης (Ι.ΘΑ.ΒΙ.Κ.)
2. ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΥΣΡ
Ο Σταθµός µελετά κάθε µορφή θαλάσσιας ζωής (από τους απλούστερους µικροσκοπικούς
οργανισµούς µέχρι τα µεγάλα κητοειδή), καθώς και την αµφίδροµη σχέση της µε τον άνθρωπο.
Με την υποδοµή που διαθέτει και τη συνεργασία του ΕΛΚΕΘΕ, ο ΥΣΡ εκτελεί ερευνητικά
προγράµµατα, καλύπτοντας όλο το φάσµα της Ωκεανογραφίας στην ευρύτερη περιοχή της
∆ωδεκανήσου.
Βασικός στόχος του Σταθµού είναι η συνεχής παραγωγή ερευνητικού έργου από ένα ελληνικό
ωκεανογραφικό φορέα στην ευαίσθητη, από εθνική και περιβαλλοντική άποψη, περιοχή του
νοτιοανατολικού Αιγαίου.
Μετά την ολοκλήρωση της αναβάθµισής του και σε συνεργασία µε τα άλλα Ινστιτούτα του
ΕΛΚΕΘΕ, ο ΥΣΡ αναπτύσσει σηµαντική ερευνητική δραστηριότητα, αναλαµβάνοντας ή
συµµετέχοντας σε προγράµµατα εθνικής σηµασίας και ευρύτερου ερευνητικού ενδιαφέροντος.
3. ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ∆ΙΑΡΘΡΩΣΗ ΥΣΡ
Η αναβάθµιση του Ενυδρείου - Μουσείου, η διεύρυνση των ερευνητικών και εκπαιδευτικών
δραστηριοτήτων του Σταθµού, η προµήθεια σύγχρονου εξοπλισµού εργαστηρίων και πεδίου και η
αύξηση του προσωπικού, επέβαλλαν την ανάπτυξη ενός νέου εσωτερικού οργανωτικού σχήµατος
στον ΥΣΡ, το οποίο απεικονίζεται στο ∆ιάγραµµα.
Η ορθολογική κατανοµή προσωπικού και εργασιών στα νέα τµήµατα, συµβάλλει στην επαύξηση και
βελτίωση του παραγόµενου έργου καθενός από αυτά και του Σταθµού συνολικότερα, ώστε η
µελλοντική πορεία του τελευταίου να συµβαδίζει µε τις σύγχρονες εξελίξεις και απαιτήσεις.
ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΕΛΚΕΘΕ 2007
296
∆∆.Σ
.Σ. . ττοουυ ΕΕΛΛ.Κ
.ΚΕΕ.Θ
.Θ.Ε
.Ε. .
ΤΤµµήήµµαα ΕΕννυυδδρρεείο
ίουυ
ΠΠρρόόεεδδρροοςς && ∆∆ιειευυθθυυννττήήςς
ΕΕΛΛ.Κ
.ΚΕΕ.Θ
.Θ.Ε
.Ε. .
ΤΤµµήήµµαα Μ
Μοουυσσεείο
ίουυ
ΤΤµµήήµµαα ΤΤεεχχννικ
ικήήςς ΥΥπποοσσττήήρριξιξηηςς
∆∆ιειευυθθυυννττήήςς
ΙΙννσσττ. .
ΩΩκκεεααννοογγρρααφφία
ίαςς
ΤΤµµήήµµαα ∆∆ιο
ιοικ
ικηηττικ
ικήήςς κκααι ι ΟΟικ
ικοοννοοµµικ
ικήήςς
∆∆ια
ιαχχεείρ
ίρισ
ισηηςς
∆∆ιειευυθθυυννττήήςς
ΙΙννσσττ. .
ΥΥδδααττοοκκααλλλλιειερργγεειώ
ιώνν
ΤΤµµήήµµαα M
Maarrkkeetin
tingg, ,ΠΠρροοββοολλήήςς κκααιι
∆∆ηηµµόόσσιω
ιωνν ΣΣχχέέσσεεωωνν
ΠΠρροοϊσ
ϊσττάάµµεεννοοςς
ΥΥδδρροοββιο
ιολλοογγικ
ικοούύ
ΣΣττααθθµµοούύ ΡΡόόδδοουυ
∆∆ιειευυθθυυννττήήςς
ΙΙννσσττ. . ΒΒιο
ιολλοογγικ
ικώώνν
ΠΠόόρρωωνν
∆∆ιειευυθθυυννττήήςς
ΙΙννσσττ. . ΕΕσσωωττεερρικ
ικώώνν
ΥΥδδάάττωωνν
TTµµήήµµαα ΕΕκκππααιδ
ιδεευυττικ
ικώώνν
ππρροογγρρααµµµµάάττωωνν κκααιι ΕΕππιµ
ιµόόρρφφωωσσηηςς
ΤΤµµήήµµαα ΕΕρρεευυννώώνν κκααιι ΕΕρρεευυννηηττικ
ικώώνν
ΠΠρροογγρρααµµµµάάττωωνν
∆∆ιειευυθθυυννττήήςς
ΙΙννσσττ. . ΘΘααλλάάσσσσια
ιαςς
ΒΒιο
ιολλοογγία
ίαςς && ΓΓεεννεεττικ
ικήήςς
4. ΤΜΗΜΑ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
4.1 ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ
Συνολικά, στο Σταθµό εργάζονται δέκα πέντε (15) υπάλληλοι:
α) Μόνιµο προσωπικό:
Ερευνητής Α΄ βαθµίδας
Ειδική Λειτουργική Επιστήµων Α΄ βαθµίδας
Ειδικός Λειτουργικός Επιστήµων Γ΄ βαθµίδας
Κάτοχος απολυτηρίου β’ βαθµίδας εκπαίδευσης
(σύµβαση αορίστου χρόνου)
Πτυχιούχος ΑΕΙ (σύµβαση αορίστου χρόνου)
Τεχνολόγοι-Iχθυολόγοι πτυχιούχοι ΤΕΙ (σύµβαση αορίστου χρόνου)
Ηλεκτρολόγος- Ηλεκτροτεχνίτης- Συντηρητής- Πτυχιούχος ΟΑΕ∆
(σύµβαση αορίστου χρόνου)
Κάτοχος απολυτηρίου Α΄ βαθµίδας εκπαίδευσης
(συνταξιοδοτήθηκε 16/07/07)
β) Συµβασιούχοι:
Κάτοχοι απολυτηρίου β’ βαθµίδας εκπαίδευσης
γ) ∆ιδακτορικός υπότροφος
Πτυχιούχος ΑΕΙ (Bιολόγος) (01/08/07-31/07/11)
9
1
1
1
1
1
2
1
1
3
3
1
1
Στον ΥΣΡ, εκτελούν την πρακτική τους εξάσκηση 2 σπουδαστές του ΟΑΕ∆:
Σπουδαστής του Τµ. Θερµικών και Υδραυλικών Εγκαταστάσεων
1
Σπουδαστής του Τµ. Ηλεκτρολογικών Εγκαταστάσεων Κτιρίων
1
(από 01/07/07-30/09/07)
Υ∆ΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΡΟ∆ΟΥ
297
4.2. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Υ.Σ.Ρ.
Κατά την περίοδο Ιανουαρίου – ∆εκεµβρίου 2007 το Ενυδρείο του ΥΣΡ επισκέφτηκαν 131.887
επισκέπτες και τα έσοδα από τα εισιτήρια ήταν 470.121,50 €
Στον πίνακα 1 και στο σχήµα V.-1. που ακολουθούν, παρουσιάζονται ο αριθµός επισκεπτών και τα
έσοδα ανά µήνα, για το έτος 2007:
ΠΙΝΑΚΑΣ 1
Ιανουάριος
Φεβρουάριος
Μάρτιος
Απρίλιος
Μάιος
Ιούνιος
Ιούλιος
Αύγουστος
Σεπτέµβριος
Οκτώβριος
Νοέµβριος
∆εκέµβριος
Αριθµός
επισκεπτών
773
608
7.286
5.955
10.573
15.658
26.544
32.895
17.467
11.899
1.281
948
Έσοδα από
εισιτήρια (σε €)
2.776,00
2.171,00
15.884,50
20.402,50
38.596,00
57.706,00
94.720,50
119.190,00
68.041,50
42.458,00
4.689,50
3.486,00
ΣΥΝΟΛO
131.887
470.121,50
Μήνας
Σχήµα V-1: ΕΠΙΣΚΕΠΤΕΣ ΕΝΥ∆ΡΕΙΟΥ ΥΣΡ ΓΙΑ ΤΟ 2007
35.000
32.895
30.000
26.544
ΑΤΟΜΑ
25.000
20.000
17.467
15.658
15.000
11.899
10.573
10.000
7.286
5.955
5.000
773
1.281
608
948
0
1
2
3
4
5
6
ΜΗΝΑΣ
7
8
9
10
11
12
298
ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΕΛΚΕΘΕ 2007
5. ΤΜΗΜΑ ΕΝΥ∆ΡΕΙΟΥ
5.1. ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
Το Ενυδρείο που βρίσκεται εγκατεστηµένο στο υπόγειο του Σταθµού, είναι το παλαιότερο στην
Ελλάδα. Φιλοξενεί µεγάλο αριθµό θαλάσσιων οργανισµών, δίνοντας µια πλούσια εικόνα του
θαλάσσιου περιβάλλοντος και της ποικιλίας της ζωής σ’αυτό. Αποτελεί τον πρώτο χώρο επαφής και
γνωριµίας µε το θαλάσσιο κόσµο για ένα µεγάλο τµήµα του κοινού, συµβάλλοντας σηµαντικά στην
εκπαίδευση και ευαισθητοποίηση του.
5.2. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ - ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ - ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ
5.2.1. Τεχνικά στοιχεία λειτουργίας του συστήµατος κυκλοφορίας του Θαλασσινού νερού
Για τις ανάγκες του Ενυδρείου και των δεξαµενών αποµόνωσης (quarantine tanks), που βρίσκονται
στο υπόγειο του κτιρίου του Σταθµού, λειτουργεί σύστηµα κυκλοφορίας θαλασσινού νερού
«ανοικτού τύπου».
Με την αποπεράτωση του έργου «Κατασκευή νέου αντλιοστασίου και νέου δικτύου θαλασσινού
νερού», το θαλασσινό νερό αντλείται υποθαλάσσια από βάθος 47 µέτρων, στη βορειοδυτική
παράκτια περιοχή του Σταθµού.
Η άντληση γίνεται µέσω υποθαλάσσιων και υπόγειων σωληνώσεων προπυλενίου 1, µε τη βοήθεια
τριών ζευγών ηλεκτρικών 2 (τριών φάσεων) φυγόκεντρων αντλιών, που λειτουργούν εναλλάξ και µε
παροχή 50 m3/ώρα.
Το αντλούµενο θαλασσινό νερό τροφοδοτεί άµεσα, , όλες τις δεξαµενές έκθεσης και αποµόνωσης
(ολική χωρητικότητα 78 m3 ) 3. Όλο το εσωτερικό σύστηµα τροφοδοσίας έχει ανανεωθεί ριζικά.
Μετά τη χρήση του, το θαλασσινό νερό διοχετεύεται στα νέα φρεάτια αποχέτευσης, στη
βορειοδυτική πλευρά του Σταθµού.
Η λειτουργία του νέου δικτύου και η διακύµανση των κρίσιµων παραµέτρων του θαλασσινού νερού
καταγράφονται συνεχώς και παρακολουθούνται τηλεµατικά.
5.2.2. Συλλογή των οργανισµών: Αλιεία και µεταφορά των αλιευµάτων
Έως τώρα, οι ανάγκες συµπλήρωσης του αποθέµατος του Ενυδρείου σε ζωντανούς οργανισµούς
καλύπτονται, κατά κύριο λόγο, µε την ενοικίαση τράτας, η οποία αλιεύει µπροστά από την ανατολική
ακτή του Σταθµού καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους, µετά από άδεια του Υπουργείου Γεωργίας καθώς
1
Σηµείωση: όλες πλέον οι σωληνώσεις του συστήµατος συνίστανται από PVC για την αποφυγή µολύνσεων
από µέταλλα, την αντιµετώπιση της διάβρωσης, τη µείωση του κόστους και τη διευκόλυνση των χειρισµών.
2
Σηµείωση: η απρόσκοπτη λειτουργία των αντλιών θαλασσινού νερού και αερισµού και του συστήµατος
φωτισµού των δεξαµενών και των διαδρόµων του Ενυδρείου, σε περίπτωση διακοπής της ηλεκτροδότησης από
το δίκτυο της ∆.Ε.Η., εξασφαλίζονται από ένα Η/Ζ εγκατεστηµένο στο υπόγειο του κτιρίου από τον Απρίλιο του
1993. Όσον αφορά στο φωτισµό των µεγάλων δεξαµενών χρησιµοποιούνται κυρίως daylight λάµπες φθορισµού
(18-36W/220V) ενώ για τις µικρές χρησιµοποιούνται απλές λάµπες (40-75W/42V). Ο ρυθµός ηµέρας - νύκτας
(14 και 10 ώρες αντίστοιχα) ελέγχεται αυτόµατα.
3
Σηµείωση: στο επισκέψιµο από το κοινό τµήµα του Ενυδρείου υπάρχουν 28 δεξαµενές, συνολικού όγκου 71
m3, στις οποίες φιλοξενείται πλήθος αντιπροσωπευτικών θαλάσσιων οργανισµών του Αιγαίου και της
Μεσογείου. Επιπλέον, στο πλαίσιο του έργου «Αναβάθµιση του ΥΣΡ-Εργαστήρια -Ενυδρείο - Μουσείο»
εκτεταµένο τµήµα του υπογείου έχει οργανωθεί εκ νέου ως χώρος αποµόνωσης (quarantine) όπου, σε 14
καινούργιες πολυεστερικές δεξαµενές συνολικού όγκου 7 m3, φιλοξενούνται οι νεοαλιεµένοι οργανισµοί που
αποτελούν το stock του Ενυδρείου και εφαρµόζονται προγράµµατα θεραπείας ή περίθαλψης. Εκτός των
παραπάνω και ξεχωριστά από το γενικό σύστηµα κυκλοφορίας του νερού, υπάρχει και µία µεγάλη δεξαµενή, στη
βόρεια πλευρά του Μουσείου, η οποία βρίσκεται εκτός λειτουργίας και προβλέπεται να µετασκευαστεί σε
δεξαµενή χονδριχθύων, χωρητικότητας 300 m3.
Υ∆ΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΡΟ∆ΟΥ
299
και των Λιµενικών Αρχών. Η αλιεία εκτελείται στη συγκεκριµένη περιοχή για λόγους διευκόλυνσης
της µεταφοράς των αλιευµάτων στο Ενυδρείο και µείωσης του κόστους.
Επιπλέον, για τον εµπλουτισµό του Ενυδρείου µε σπάνια είδη της Μεσογειακής θαλάσσιας πανίδας
και χλωρίδας, εκτελούνται από το προσωπικό του ΥΣΡ, αλιευτικές και καταδυτικές εξορµήσεις σε
αποµακρυσµένες περιοχές της Ρόδου και της ∆ωδεκανήσου και εφαρµόζονται συνεχώς νέες και
βελτιούµενες τεχνικές για την αλιεία.
Ιδιαίτερα όσον αφορά στους χονδριχθείς, ο Σταθµός θα προµηθευτεί τον κατάλληλο εξοπλισµό για
την αλιεία και τη µεταφορά τους, και θα οργανώσει επιχειρήσεις συλλογής, έτσι ώστε να αποκτηθεί η
απαραίτητη εµπειρία και τεχνογνωσία, δεδοµένης της µεγάλης ευαισθησίας που χαρακτηρίζει τους
συγκεκριµένους οργανισµούς κατά τις διαδικασίες αλιείας, µεταφοράς και διατήρησης τους.
Ειδικότερα, η αλιεία εφαρµόζεται µε τρόπο που να ελαχιστοποιεί την πρόκληση τραυµάτων και stress
στους οργανισµούς.
Έτσι, αµέσως µετά τη συλλογή τους οι θαλάσσιοι οργανισµοί τοποθετούνται µε προσοχή σε πλαστικά
δοχεία, µε παροχή αέρα, και µεταφέρονται κατευθείαν από την παραλία στις δεξαµενές αποµόνωσης,
στις οποίες υπάρχει συνεχής τροφοδοσία θαλασσινού νερού. Η µέθοδος εφαρµόζεται µε επιτυχία
λόγω της εγγύτητας της περιοχής αλιείας µε το Ενυδρείο, αλλά εφόσον ο Σταθµός εκµεταλλεύεται
και άλλες περιοχές αλιείας, περισσότερο αποµακρυσµένες, θα προχωρήσει άµεσα σε συµπλήρωση
του εξοπλισµού που χρησιµοποιείται για τη µεταφορά των αλιεµένων οργανισµών.
5.2.3. Προληπτική θεραπεία νεοαλιεµένων οργανισµών – ∆ιαλογή και εισαγωγή στις
δεξαµενές του Ενυδρείου
Παράλληλα µε το ειδικό πρόγραµµα προσαρµογής και προληπτικής θεραπείας 4 που εφαρµόζεται,
αµέσως µετά τη µεταφορά των οργανισµών στις δεξαµενές αποµόνωσης, ο Σταθµός χρησιµοποιεί
δοκιµαστικά νέα παρασκευάσµατα και µεθόδους για τη βελτίωση της κατάστασης των οργανισµών
και τη µείωση του χρόνου παραµονής τους στις δεξαµενές αποµόνωσης, υπό την καθοδήγηση σε
πρώτη φάση του ιχθυοπαθολογικού εργαστηρίου του ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε. και σε δεύτερη αξιοποιώντας το
υπό κατασκευή δικό του.
Με βάση τις εκάστοτε ανάγκες και µετά από τουλάχιστον ένα µήνα αποµόνωσης οι οργανισµοί
διαλέγονται, αναισθητοποιούνται και εισάγονται στις δεξαµενές του Ενυδρείου, όπου στο πρώτο
διάστηµα παραµονής παρακολουθούνται συνεχώς.
5.2.4. ∆ιατροφή
Το προσωπικό του Σταθµού αφιερώνει µεγάλο χρόνο στη προετοιµασία του διαιτολογίου, στη
διαδικασία της επιλογής, της παρασκευής και της παροχής της τροφής. Η ποιότητα και η ποσότητα
της τελευταίας διαδραµατίζει σηµαντικότατο ρόλο στη διατήρηση της καλής φυσικής κατάστασης
των φιλοξενούµενων οργανισµών και εξαρτάται εκτός από το είδος, το µέγεθος και τις προτιµήσεις
των οργανισµών και από τις φυσικές συνθήκες του περιβάλλοντος, όπως είναι η θερµοκρασία.
5.2.5. Πρόληψη και Θεραπεία ασθενειών
Ιδιαίτερη προσοχή δίνεται στην πρόληψη των ασθενειών των οργανισµών, µε τη βελτίωση της
τροφής και των χειρισµών, µε τη συνεχή παρακολούθηση της ποιότητας του νερού και την
εξακρίβωση της ακριβούς επίδρασης της τελευταίας στην εξέλιξη των διατροφικών συνηθειών και
στην εν γένει κατάσταση των οργανισµών.
4
Σηµείωση: το πρόγραµµα περιλαµβάνει την επαναλαµβανόµενη χρήση (επάλειψη, µπάνια, χορήγηση
αντιβιοτικών στη τροφή) φαρµακευτικών παρασκευασµάτων για όσο χρόνο αυτό είναι απαραίτητο (συνήθως 7
µε 9 ηµέρες).
300
ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΕΛΚΕΘΕ 2007
Για τη θεραπεία των διαφόρων ασθενειών ή µολύνσεων εφαρµόζονται µέθοδοι, τις οποίες ο Σταθµός
εµπλουτίζει και βελτιώνει, ώστε να επιτυγχάνει τα καλύτερα δυνατά αποτελέσµατα, αυξάνοντας τη
θεαµατικότητα του Ενυδρείου.
5.2.6. Έλεγχος της ποιότητας του Θαλασσινού νερού
Οι καλές περιβαλλοντικές συνθήκες που παρέχονταν στους φιλοξενούµενους οργανισµούς 5
βελτιστοποιήθηκαν µε την ολοκλήρωση των αναπτυξιακών έργων «Κατασκευή νέου αντλιοστασίου
και νέου δικτύου θαλασσινού νερού στον ΥΣΡ» και «Αναβάθµιση του Υδροβιολογικού Σταθµού της
Ρόδου του ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε. –Εργαστήρια-Ενυδρείο-Μουσείο».
Συγκεκριµένα, µε την ολοκληρωτική µετατροπή του συστήµατος εισαγωγής του θαλασσινού νερού
στο Ενυδρείο και την εγκατάσταση συστήµατος καταγραφής και τηλεµατικής παρακολούθησης:
εξασφαλίστηκε η συνεχής παροχή θαλασσινού νερού πολύ καλής ποιότητας
διευκολύνθηκε η αντιµετώπιση του προβλήµατος των υψηλών θερµοκρασιών, που
παρατηρούνταν κατά τη θερινή περίοδο στις δεξαµενές έκθεσης και αποµόνωσης και των
ασθενειών που συνδέονταν µε το φαινόµενο αυτό 6
λύθηκαν τα προβλήµατα που προκαλούσε:
- η γειτνίαση του φρεατίου αποχέτευσης µε τα φρεάτια άντλησης
- η ευπάθεια του παλαιού συστήµατος σε ορισµένες καιρικές συνθήκες (ΝΑ άνεµοι και σφοδρός
κυµατισµός)
- η µικρή υψοµετρική διαφορά µεταξύ των υπόγειων χώρων του Ενυδρείου και της στάθµης της
θάλασσας
έγινε δυνατός ο συνδυασµός των καταγραφόµενων διακυµάνσεων των κρίσιµων παραµέτρων του
θαλασσινού νερού στο δίκτυο µε τις παρατηρούµενες αλλαγές της συµπεριφοράς των
φιλοξενούµενων οργανισµών.
Με τα παραπάνω, ο Σταθµός απέκτησε τη δυνατότητα πρόληψης και άµεσης επέµβασης, µε ενέργειες
όπως τη βελτίωση κάποιων από τις παραµέτρους, την εφαρµογή προληπτικών µέτρων (όπως
θεραπειών) και την προσαρµογή ορισµένων χειρισµών (προσαρµογή διαιτολογίου, αλλαγή
ιχθυοφόρτισης κλπ.).
6. ΤΜΗΜΑ ΜΟΥΣΕΙΟΥ
Η πρώτη µουσειακή συλλογή εκτέθηκε το 1947 και έως το 1971 καταλάµβανε το χώρο όπου
αργότερα δηµιουργήθηκε η βιβλιοθήκη του Σταθµού.
Το 1971-72 µεταξύ του κυρίως κτιρίου του Σταθµού και του κτιρίου του Φάρου προστέθηκε το κτίριο
του Μουσείου.
Ο Σταθµός, το 2001 και στο πλαίσιο του έργου «Πρόγραµµα ανάπτυξης και αναβάθµισης Ενυδρείου Μουσείου του Υδροβιολογικού Σταθµού της Ρόδου του Ε.Κ.Θ.Ε.», προχώρησε σε παρεµβάσεις στο
χώρο του Μουσείου (ανακαίνιση, εγκατάσταση κλιµατισµού, αντικατάσταση συστήµατος φωτισµού
κ.α.).
5
Σηµείωση: ο συνεχής αερισµός επιτρέπει συγκέντρωση διαλυµένου οξυγόνου στο επίπεδο των 7-8mg/l (4,95,6 ml/l) Το pH κυµαίνεται στο 8,0 - 8,5, η αλατότητα στο 37 - 40 ο/οο και η θερµοκρασία στους 14 - 15οC το
χειµώνα και στους 21 - 22οC το καλοκαίρι.
6
Σηµείωση: η άνοδος της θερµοκρασίας πάνω από τους 22 οC, µε αυξητική τάση, συνδέεται µε τη ξαφνική
εµφάνιση επιδηµιών από παθογόνα Βλεφαριδωτά του τύπου Cryptocaryon που προκαλούν ασύγχρονους
µαζικούς θανάτους. Η ασθένεια αντιµετωπίζεται προληπτικά µε την συνεχή απολύµανση των δεξαµενών, που
ξεκινά όταν ακόµη η θερµοκρασία είναι µικρότερη των 21 οC, καθώς και µε τη µείωση της ιχθυοφόρτισης (ως
άνω όριο υπολογίζονται τα 4 Kg/m3).
Υ∆ΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΡΟ∆ΟΥ
301
Το Μουσείο του ΥΣΡ, µε τις εκτεταµένες διορθωτικές παρεµβάσεις, θα ανταποκρίνεται απόλυτα στις
σύγχρονες αντιλήψεις που θέλουν τους ανάλογους χώρους ευέλικτους, µε έντονη δραστηριότητα
προς τη κατεύθυνση της έµπνευσης, της ευαισθητοποίησης και της αφύπνισης της περιβαλλοντικής
συνείδησης του κοινού, µέσω της δηµιουργίας κινήτρων και ερωτηµάτων σ’ αυτό.
Επίσης εγκαταστάθηκαν πολυµέσα αµφίδροµης δράσης από τα οποία οι επισκέπτες ενηµερώνονται
για την κατάσταση των ελληνικών θαλασσών, µέσω της ιστοσελίδας του προγράµµατος
«ΠΟΣΕΙ∆ΩΝ», αλλά και για το «Γκιζάνι» (Ladigesocypris ghigii), ένα επαπειλούµενο είδος
ενδηµικού ψαριού των γλυκών νερών της Ρόδου.
Ακόµη εγκαταστάθηκε σύστηµα προβολής DVD µε θέµα τη θάλασσα και τοποθετήθηκαν
µικροσκόπια, µε τα οποία οι επισκέπτες έχουν την ευκαιρία να γνωρίσουν το θαλάσσιο µικρόκοσµο.
Τα νέα συστήµατα δεν αντικαθιστούν τα µουσειακά εκθέµατα, αλλά έως ένα βαθµό τα
συµπληρώνουν και τα αναδεικνύουν, διευκολύνοντας την επιδιωκόµενη γνωριµία του κοινού µε το
θαλάσσιο περιβάλλον και τους κατοίκους του.
Το προβαλλόµενο µέσω των νέων συστηµάτων υλικό θα ανανεώνεται συνεχώς, παρακολουθώντας
την ανάπτυξη του Ενυδρείου - Μουσείου και την εξέλιξη της ωκεανογραφικής έρευνας στο Σταθµό.
Το ίδιο υλικό χρησιµοποιεί ο Σταθµός για την προβολή του έργου και των δραστηριοτήτων του προς
το κοινό και την επιστηµονική κοινότητα.
7. ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
Η γειτνίαση του Σταθµού µε τη θάλασσα, γεγονός που αυξάνει το ρυθµό φθοράς, καθώς και η
ευαισθησία του διαχειριζόµενου υλικού, που στην προκειµένη περίπτωση είναι ζωντανοί οργανισµοί,
επιβάλλουν τη διενέργεια ηµερήσιου σχολαστικού ελέγχου των εγκαταστάσεων και του εξοπλισµού
του Ενυδρείου.
Επιπλέον, το προσωπικό του ΥΣΡ, εκτός της συντήρησης του εξοπλισµού και των εγκαταστάσεων,
εκτελεί καθηµερινά ένα πλήθος τακτικών και έκτακτων εργασιών που σχετίζονται µε τη διαχείριση
των φιλοξενούµενων οργανισµών.
8. ΤΜΗΜΑ MARKETING, ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΚΑΙ ∆ΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ
Ο επιστηµονικός ρόλος και η ερευνητική δράση του ΥΣΡ γίνονται ευρύτερα γνωστοί µέσω της
ενίσχυσης του κοινωνικού προσώπου του και της εντατικοποίησης της συµµετοχής του στην
αντιµετώπιση προβληµάτων που απηχούν στο κοινό. Η κατανόηση, εκ µέρους της κοινής γνώµης, του
προσανατολισµού του Σταθµού, καθιστά ευκολότερα αποδεκτές τις όποιες επεµβάσεις που πιθανόν
ανατρέπουν ή δυσχεραίνουν αποφάσεις των αρµόδιων φορέων ή έρχονται σε σύγκρουση µε την
αλόγιστη και χωρίς σεβασµό προς το περιβάλλον ανάπτυξη.
Ο ΥΣΡ απευθύνεται σε Φορείς και Ο.Τ.Α. της ∆ωδεκανήσου, οι οποίοι είτε υστερούν σε υποδοµή και
οργάνωση, είτε δεν είναι σε θέση να ανταποκριθούν στις οικονοµικές απαιτήσεις µιας επιστηµονικής
υποστήριξης, προσφέροντας λύσεις σε προβλήµατα που δηµιουργούνται στην περιοχή δικαιοδοσίας
τους και φυσικά άπτονται του θαλάσσιου οικοσυστήµατος ή των εσωτερικών υδάτων.
Ο ΥΣΡ εκδίδει κάθε χρόνο ενηµερωτικό φυλλάδιο του Σταθµού (150.000 αντίτυπα) το οποίο
διανέµεται σε τοπικούς φορείς όπως: ΕΟΤ, Αρχαιολογικό Μουσείο Ρόδου, Παλάτι του Μεγάλου
Μαγίστρου, Ήχος και Φως κλπ. καθώς και σε ξενοδοχειακές µονάδες του νησιού.
Εξάλλου, κατά τη διάρκεια του 2007 εκδόθηκαν τα παρακάτω έντυπα:
“Rhodes map” που διανέµεται δωρεάν στα ξενοδοχεία – CITY CONTACT E.Π.Ε.
ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΕΛΚΕΘΕ 2007
302
Καταχώρηση στο “Who is who Greek Tourism 2007”(Πανελλήνια έκδοση), “Who is who Greek
Tourism 2007”(Τοπική έκδοση), ένα χρόνο Internet µε link µέσω της ιστοσελίδας : www.who-iswho.gr, 3.000 τεµ. cartes postales – WHO IS WHO PUBLISHING
Καταχώρηση στο έντυπο “All about Rhodes-the island guide 2007”(αγγλο-γερµανική έκδοση)Εκδότης: Στ. Καντιµοίρης
∆ηµιουργία διαφηµιστικού DVD του Ενυδρείου –Μουσείου του Υ.Σ.Ρ. -Αµαλία-∆ήµητρα
Μπάλλα
Καταχώρηση σε έντυπο µε το χάρτη της Ρόδου το οποίο διανεµήθηκε το καλοκαίρι του 2007 στα
ακτοπλοϊκά δροµολόγια της εταιρείας Dodekanisos Seaways – ∆ιαφηµιστική ADD
Καταχώρηση στην ξενόγλωσση εφηµερίδα «Good morning Rhodes» καθώς και στην εφηµερίδα
«Αγκάθι»- Εκδότης: Malec Dorotta Anna
Κατά τη διάρκεια του 2007 ξεκίνησε συνεργασία µε την εταιρεία PRAXIS PLUS (Στρατηγικήεπικοινωνία-marketing-δηµόσιες σχέσεις)
Επίσης, στον έντυπο τύπο σε τοπικό επίπεδο υπάρχουν καταχωρήσεις και αναφορές για τον Υ.Σ.Ρ. ,
το ρόλο του και τις δράσεις που πραγµατοποιούνται στο χώρο του.
Τέλος, στο ∆ιαδίκτυο µέσω της ηλεκτρονικής διεύθυνσης του ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε.: www.hcmr.gr µπορεί
κανείς να αντλήσει πληροφορίες για τις δραστηριότητες και τη λειτουργία του Ενυδρείου - Μουσείου
του Υ.Σ.Ρ. στην Ελληνική και Αγγλική γλώσσα.
9. ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
Κατά τη διάρκεια του 2007 σε σύνολο 131.887 επισκεπτών συµπληρώθηκαν 3.526 ερωτηµατολόγια
το αποτέλεσµα των οποίων παρουσιάζεται στα σχήµατα που ακολουθούν (σχήµα V-2, V-3, V-4, V-5,
V-6 και V-7).
ΣΧΗΜΑ V2- : Γενική Εικόνα Ενυδρείου - Έλληνες & Αλλοδαποί
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
Η=1 3 -
Η=1 9 -
Η=2 6 -
Η=3 1 -
Η=4 1 -
Η=5 1 -
18
25
30
40
50
60
Β'
ΑΕΙ -
ΜΕΤΑ /
1η
2η
3η
ΤΕΙ
ΚΑ
Φο ρά
Φο ρά
Φο ρά
(1 2 8 5 )
(4 0 1 )
(2 7 7 7 )
(3 8 5 )
(1 9 8 )
3 3 ,3 %
3 3 ,2 %
3 8 ,9 %
4 0 ,0 %
4 6 ,5 %
4 4 ,3 %
5 1 ,1 %
4 6 ,6 %
4 4 ,3 %
4 4 ,2 %
3 9 ,4 %
1 2 ,2 %
1 3 ,4 %
1 5 ,2 %
1 1 ,8 %
1 3 ,0 %
1 0 ,1 %
1 ,5 %
1 ,6 %
4 ,7 %
1 ,7 %
1 ,6 %
4 ,0 %
Φ: Α
Φ: Θ
Η<1 2
(1 2 8 9 )
(1 8 3 3 )
(4 5 0 )
(6 3 0 )
(8 07 )
(4 4 3 )
(5 6 8 )
(3 3 3 )
(1 8 0 )
(5 3 8 )
(1 1 6 6 )
ΑΡΙΣΤΗ
4 0 ,3 %
3 6 ,8 %
4 2 ,9 %
6 2 ,9 %
4 7 ,0 %
3 1 ,5 %
2 8 ,2 %
3 5,7 %
3 7 ,5 %
4 3 ,3 %
4 9 ,0 %
5 8 ,6 %
4 0 ,2 %
ΚΑΛ Η
4 4 ,5 %
4 7 ,5 %
4 2 ,9 %
2 6 ,9 %
4 3 ,0 %
4 8 ,8 %
5 2 ,8 %
4 8,6 %
4 3 ,5 %
4 6 ,1 %
4 1 ,3 %
3 1 ,0 %
ΜΕΤΡΙΑ
1 2 ,1 %
1 2 ,0 %
1 2 ,1 %
8 ,0 %
7 ,8 %
1 5 ,4 %
1 5 ,1 %
1 3,2 %
1 5 ,3 %
8 ,3 %
7 ,7 %
7 ,2 %
1 ,9 %
2 ,8 %
1 ,1 %
0 ,9 %
0 ,8 %
3 ,1%
3 ,2 %
1 ,8 %
2 ,1 %
0 ,6 %
1 ,0 %
1 ,1 %
ΚΑΚΗ
Οµάδες
Η>6 1
Α'
ΟΛΟΙ
(3 5 2 6 )
(1 0 4 )
Β/ΘΜΙΑ Β/ΘΜΙΑ
Υ∆ΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΡΟ∆ΟΥ
303
ΣΧΗΜΑ V3 : Γενική Εικόνα Μουσείου - Έλληνες & Αλλοδαποί
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
Η=1 3 -
Η=1 9 -
Η=2 6 -
Η=3 1 -
Η=4 1 -
Η=5 1 -
18
25
30
40
50
60
Φ: Α
Φ: Θ
Η<1 2
(1 2 8 9 )
(1 8 3 3 )
(4 5 0 )
(6 3 0 )
(8 0 7 )
(4 4 3 )
(5 6 8 )
(3 3 3 )
(1 8 0 )
(5 3 8 )
Α ΡΙΣΤΗ
3 0 ,3 %
2 7 ,2 %
3 2 ,7 %
5 5 ,3 %
3 8 ,4 %
1 9 ,6 %
1 7 ,6 %
2 5 ,4 %
2 6 ,1 %
3 6 ,1 %
4 1 ,3 %
5 0 ,4 %
ΚΑΛΗ
4 1 ,8 %
4 1 ,3 %
4 2 ,2 %
3 0 ,7 %
4 2 ,1 %
4 5 ,4 %
4 5 ,1 %
4 4 ,2 %
4 4 ,7 %
3 3 ,9 %
3 8 ,5 %
3 2 ,9 %
ΜΕΤΡΙΑ
2 0 ,7 %
2 3 ,0 %
1 9 ,4 %
9 ,3 %
1 5 ,1 %
2 5 ,9 %
2 8 ,9 %
2 3 ,4 %
2 0 ,4 %
2 0 ,0 %
1 4 ,4 %
1 1 ,2 %
3 ,4 %
4 ,9 %
2 ,2 %
1 ,3 %
1 ,9 %
5 ,2 %
5 ,2 %
3 ,2 %
3 ,0 %
4 ,4 %
1 ,9 %
1 ,3 %
ΚΑΚΗ
Η>6 1
Α'
ΟΛ ΟΙ
(3 5 2 6 )
(1 0 4 )
Β'
ΑΕΙ -
ΜΕΤΑ/
1η
2η
3η
ΤΕΙ
ΚΑ
Φο ρά
Φο ρά
Φο ρά
(1 1 6 6 ) (1 2 8 5 )
(4 0 1 )
(2 7 7 7 )
(3 8 5 )
(1 9 8 )
3 1 ,4 %
2 2 ,3 %
2 0 ,9 %
2 8 ,4 %
3 0 ,9 %
4 0 ,9 %
4 2 ,3 %
4 5 ,9 %
4 0 ,9 %
4 2 ,3 %
4 1 ,0 %
3 5 ,4 %
1 9 ,3 %
2 5 ,0 %
2 7 ,7 %
2 0 ,4 %
2 0 ,8 %
1 7 ,7 %
3 ,3 %
3 ,7 %
6 ,0 %
3 ,1 %
3 ,6 %
4 ,0 %
Β/ΘΜΙΑ Β/ΘΜΙΑ
Οµάδες
ΣΧΗΜΑ V4 : Γενική Εικόνα Ενυδρείου - Έλληνες
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
ΕΛΛΗΝ
ΕΣ
4 4,6 %
ΚΑΛΗ
Η=19-
Η=2 6-
Η=31 -
Η=41-
18
25
30
40
50
Φ: Θ
Η<1 2
(10 96)
(29 8)
(411 )
(4 80)
(26 2)
(3 54 )
(1 75)
39 ,9%
47 ,5%
6 7,4 %
5 1,3%
37 ,3%
29,0 %
40 ,1%
(208 1)
ΑΡΙΣΤΗ
Η=13 -
Φ: Α
(7 51 )
Α'
Β'
Η=5 1-
Η>61
6 0 (6 6)
(27)
(3 60)
(79 5)
40 ,0%
4 8,5 %
44 ,4%
64 ,4%
4 3,1 %
Β/ΘΜΙΑ Β/ΘΜΙΑ
ΑΕΙ -
ΜΕΤΑ/
1η
2η
3η
ΤΕΙ
ΚΑ
Φορά
Φορά
Φο ρά
(682 )
(19 9)
(148 3)
(2 97 )
(1 56)
3 7,8%
34,7%
4 4,6 %
40 ,4%
51 ,3%
4 3,1 %
45 ,9%
41 ,7%
2 3,8 %
3 8,9%
48 ,1%
58,4 %
45 ,2%
45 ,7%
4 3,9 %
44 ,4%
26 ,9%
4 2,1 %
5 1,5%
51,3%
4 3,4 %
45 ,8%
35 ,3%
ΜΕΤΡΙΑ
9,9 %
10 ,9%
9,0%
6,4 %
8 ,0%
11 ,0%
11,1 %
12 ,4%
10 ,9%
6,1 %
7 ,4%
5,0%
1 1,7 %
9 ,4%
12,6%
9,6 %
11 ,8%
10 ,3%
ΚΑΚΗ
1,1 %
1 ,9%
0,6%
0,7 %
1 ,0%
2,1%
0,8 %
1 ,1%
0,6%
0,0 %
0 ,0%
1,1%
1,4 %
0 ,6%
1,5 %
1,0 %
0 ,7%
3,2%
Οµάδες
ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΕΛΚΕΘΕ 2007
304
ΣΧΗΜΑ V5 : Γενική Εικόνα Μουσείου - Έλληνες
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
ΕΛΛΗΝ
Η=1 3-
Η=1 9-
Η=26 -
Η=31 -
Η=41 -
18
25
30
40
50
Φ: Α
Φ: Θ
Η<1 2
(75 1 )
(10 9 6 )
(2 9 8 )
(4 1 1)
(4 8 0)
(2 6 2)
(3 54 )
(1 75 )
ΑΡΙΣΤΗ
3 4,0 %
3 0,5 %
3 7,0 %
60 ,1 %
40 ,4 %
23 ,3 %
2 1 ,8%
2 9 ,7%
ΚΑΛΗ
4 0,5 %
4 1,3 %
3 9,9 %
28 ,2 %
41 ,6 %
44 ,6 %
4 5 ,4%
ΜΕΤΡΙΑ
1 8,5 %
1 9,4 %
1 7,7 %
8 ,1 %
14 ,8 %
21 ,5 %
2 4 ,8%
3,0 %
4,5 %
1,9 %
1 ,3 %
1 ,7 %
5 ,2 %
3 ,8 %
ΕΣ
(20 8 1 )
ΚΑΚΗ
Α'
Β'
Η=5 1 -
Η>6 1
6 0 (6 6 )
(27 )
(36 0 )
(79 5 )
2 6 ,3%
4 7 ,0 %
4 0,7 %
5 6,4 %
3 2,3 %
4 1 ,2%
4 4 ,6%
2 5 ,8 %
3 7,0 %
3 0,6 %
4 2,0 %
2 2 ,9%
1 9 ,4%
1 5 ,2 %
1 4,8 %
8,6 %
1 8,2 %
2 ,8%
1 ,1%
6 ,1%
3 ,7 %
0,8 %
3,5 %
Β/ΘΜΙΑ Β/ΘΜΙΑ
ΑΕΙ -
ΜΕΤΑ/
1η
2η
3η
ΤΕΙ
ΚΑ
Φο ρά
Φο ρά
Φο ρά
(68 2 )
(1 9 9 )
(14 8 3)
(2 9 7)
(1 5 6)
2 6,2 %
24 ,6 %
32 ,6 %
32 ,7 %
4 4 ,9%
4 4,1 %
40 ,2 %
42 ,3 %
40 ,1 %
3 1 ,4%
2 2,1 %
27 ,1 %
17 ,9 %
20 ,5 %
1 7 ,9%
3,1 %
4,5 %
2 ,8 %
3 ,7 %
3 ,2 %
Οµάδες
ΣΧΗΜΑ V6: Γενική Εικόνα Ενυδρείου - Αλλοδαποί
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
ΑΛΛΟ∆
ΑΠΟΙ
Φ: Α
Φ: Θ
Η<1 2
(53 8 )
(73 7 )
(1 52 )
(14 4 5 )
Η=13 -
Η=19 -
Η=26 -
Η=3 1-
Η=4 1-
Η=5 1 -
18
25
30
40
50
60
Η>6 0
(7 7 )
Α'
Β'
Β/ΘΜΙΑ Β/ΘΜΙΑ
ΑΕΙ -
ΜΕΤΑ/
1η
2η
3η
ΤΕΙ
ΚΑ
Φο ρά
Φο ρά
Φο ρά
(2 19 )
(3 27 )
(1 8 1)
(2 1 4)
(1 5 8)
(1 1 4 )
(1 7 8 )
(3 7 1 )
(6 0 3 )
(2 0 2 )
(1 2 9 4 )
(8 8 )
(4 2 )
ΑΡΙΣΤΗ
3 4,4 %
3 2 ,5 %
3 6 ,3 %
5 4 ,3%
3 9 ,9%
2 3 ,1%
2 7 ,2%
2 8 ,5 %
3 4 ,8 %
4 1 ,1 %
5 0 ,6 %
4 7 ,2 %
3 4 ,6 %
2 8 ,3 %
3 1 ,8 %
3 4 ,1 %
3 9 ,1 %
2 8 ,6 %
ΚΑΛΗ
4 6,9 %
4 9 ,8 %
4 5 ,2 %
3 3 ,1%
5 2 ,1%
5 0 ,3%
4 5 ,0%
5 4 ,2 %
4 1 ,1 %
4 8 ,2 %
4 0 ,3 %
3 9 ,8 %
5 0 ,0 %
5 0 ,8 %
4 2 ,3 %
4 7 ,9 %
3 9 ,1 %
5 4 ,8 %
ΜΕΤΡΙΑ
1 5,6 %
1 3 ,6 %
1 6 ,7 %
1 1 ,3%
7 ,5%
2 1 ,9%
2 1 ,1%
1 4 ,5 %
2 0 ,3 %
9 ,8 %
7 ,8 %
1 1 ,9 %
1 3 ,5 %
1 8 ,0 %
1 7 ,9 %
1 5 ,2 %
1 7 ,2 %
9 ,5 %
3,1 %
4 ,1 %
1 ,8%
1 ,3%
0 ,5%
4 ,6 %
6 ,7 %
2 ,8 %
3 ,8 %
0 ,9 %
1 ,3 %
1 ,1 %
1 ,9 %
2 ,8 %
8 ,0 %
2 ,7 %
4 ,6 %
7 ,1 %
ΚΑΚΗ
Οµάδες
Υ∆ΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΡΟ∆ΟΥ
305
ΣΧΗΜΑ V7: Γενική Εικόνα Μουσείου - Αλλοδαποί
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
ΑΛΛΟ∆
ΑΠΟΙ
Φ: Α
Φ: Θ
Η<1 2
(53 8 )
(73 7 )
(15 2 )
(14 4 5 )
Η=1 3 -
Η=1 9-
Η=2 6-
Η=3 1-
Η=4 1-
Η=51 -
18
25
30
40
50
60
(2 1 9 )
(3 2 7 )
(1 8 1 )
(2 1 4 )
(1 5 8)
(1 1 4)
Η>60
(7 7)
Α'
Β'
Β/ΘΜΙΑ Β/ΘΜΙΑ
ΑΕΙ -
ΜΕΤΑ/
1η
2η
3η
ΤΕΙ
ΚΑ
Φορά
Φορά
Φορά
(1 7 8)
(3 7 1)
(6 03 )
(2 02 )
(1 2 94 )
(88 )
(42 )
ΑΡΙΣΤΗ FOR
2 5,8 %
2 3,2 %
2 7,2 %
48 ,6 %
36 ,4 %
14 ,3 %
11 ,8 %
19 ,1 %
26 ,6 %
3 1 ,5%
4 3 ,2%
4 0 ,5%
3 0 ,4%
1 8 ,1%
1 8 ,3%
2 5 ,5%
2 6 ,5%
2 6 ,2%
ΚΑΛΗ FOR
4 5,3 %
4 2,5 %
4 7,3 %
37 ,5 %
45 ,0 %
47 ,4 %
45 ,5 %
51 ,5 %
46 ,1 %
4 0 ,7%
4 0 ,5%
3 9 ,9%
4 4 ,3%
4 8 ,8%
4 4 ,0%
4 5 ,6%
4 7 ,0%
5 0 ,0%
ΜΕΤΡΙΑ FOR
2 4,7 %
2 8,7 %
2 2,6 %
12 ,5 %
16 ,3 %
33 ,0 %
35 ,4 %
25 ,5 %
22 ,1 %
2 4 ,1%
1 4 ,9%
1 7 ,3%
2 2 ,3%
2 8 ,7%
2 9 ,8%
2 5 ,1%
2 2 ,9%
1 6 ,7%
4,2 %
5,6 %
2,8 %
1,4 %
2,4 %
5,3 %
7,3 %
3 ,9 %
5 ,2 %
3 ,7 %
1 ,4 %
2 ,4 %
3 ,1 %
4 ,4%
7 ,9%
3 ,8%
3 ,6%
7 ,1%
ΚΑΚΗ FOR
Οµάδες
10.
ΤΜΗΜΑ
ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ
ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΩΝ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ
ΚΑΙ
Η εκπαιδευτική δράση και η επιστηµονική έρευνα αποτελούν τις δυο συνιστώσες του έργου του
Σταθµού, µε την πρώτη να λειτουργεί σαν µέσο µεταφοράς προς το ευρύ κοινό των γνώσεων και των
εµπειριών που αποκτούνται µε τη δεύτερη.
Συγχρόνως, ο ΥΣΡ, διαθέτοντας την τεχνογνωσία, το εξειδικευµένο προσωπικό, τον απαραίτητο
εξοπλισµό και την υποστήριξη του ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε., επιχειρεί να παρεµβαίνει προληπτικά πριν τη γένεση
των περιβαλλοντικών προβληµάτων.
Στο πλαίσιο αυτό διοργανώνει σεµινάρια και διαλέξεις εφαρµοσµένου αντικειµένου και απευθύνεται
στις παραγωγικές τάξεις, σε παράγοντες της κεντρικής διοίκησης και των Ο.Τ.Α. και γενικά σε άτοµα
ή οµάδες των οποίων οι αποφάσεις και οι ενέργειες έχουν άµεσο ή έµµεσο αντίκτυπο στο
περιβάλλον.
ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΕΛΚΕΘΕ 2007
306
10.1. ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΕΣ ∆ΡΑΣΕΙΣ
Εκπαίδευση στον τρίτο κύκλο σπουδών σε προπτυχιακό επίπεδο
Ύστερα από την υπογραφή Memorandum of Understanding µεταξύ Rhode Island και ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε.
και σε συνέχεια της εν λόγω συνεργασίας κατά τη διάρκεια του θερινού εξαµήνου 2007 διδάχθηκαν
τα µαθήµατα: Environmental Αnalysis and policy in Coastal Management, Maritime History and
Marine Archaeology, Marine Ecology και κατά τη διάρκεια του χειµερινού εξαµήνου 2007
διδάχθηκαν τα µαθήµατα: Maritime History and Marine Archaeology, Marine Ecology
Επιστηµονικός Υπεύθυνος:
Φορέας Χρηµατοδότησης:
Φορέας Υλοποίησης:
Έτος έναρξης:
∆ιάρκεια:
Χρηµατοδότηση 2007:
Προϋπολογισµός 2007:
∆ρ Α. Σιούλας
ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε./ Υ.Σ.Ρ. , Πανεπιστήµιο Rhode Island
ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε./ Υ.Σ.Ρ., Πανεπιστήµιο Rhode Island
2003
συνεχιζόµενο
20% Πανεπιστήµιο Rhode Island, 80% ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε./ Υ.Σ.Ρ
50.000 €
Αναλυτικά η ύλη των µαθηµάτων που διδάχθηκαν κατά το έτος 2007 ήταν η εξής:
Εnvironmental Analysis and Policy in Coastal Management:
1. From the globe to the coastal zone (Α. Καραγεώργης,)
2. The coastal zone as a natural system (Α. Καραγεώργης, Ι. Ακουµιανάκη)
3. Socio-economics (Γ. Πετυχάκης)
Υ∆ΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΡΟ∆ΟΥ
4.
5.
6.
7.
8.
307
Integrated coastal zone management (Α. Καραγεώργης, Γ. Πετυχάκης, X. Αναγνώστου)
Environmental ethics (A. Πολλάνη)
How to manage hazards on the coastal zone (Γ. Τριανταφύλλου)
Marine pollution (Ε. Παπαθανασίου)
Laboratory & field work (Α. Σιούλας)
Maritime History and Marine Archaeology:
1. Archaeology (Α. Καραγεώργης)
2. Mediterranean civilizations - mythology and the sea (Ι. Ακουµιανάκη)
3. The birth of Maritime Archaeology (Ε. Χρυσοχέρη-συνεργάτης εκτός ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε.)
4. Commercial seafaring from prehistory to the roman era (Ε. Χρυσοχέρη-συνεργάτης εκτός
ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε.)
5. Shipbuilding technology in the Antiquity (Ε. Χρυσοχέρη-συνεργάτης εκτός ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε.)
6. Ancient shipwrecks (Ε. Χρυσοχέρη-συνεργάτης εκτός ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε.)
7. Ship cargos in the Antiquity (Ε. Χρυσοχέρη-συνεργάτης εκτός ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε.)
8. Ancient harbors(Ε. Χρυσοχέρη-συνεργάτης εκτός ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε.)
9. The impact of coastal changes on the ancient civilizations (Χ. Αναγνώστου)
10. Underwater seabed survey methods (Ε. Παπαθανασίου)
11. Natural disasters in the Antiquity (Β. Καψιµάλης)
12. Natural disasters in the Mythology (Β. Καψιµάλης)
Marine Ecology:
1. H.C.M.R & H.S.R. status & activities - Historical aspects of oceanography (Α. Καραγεώργης)
2. Major Features of the Earth (Α. Καραγεώργης)
3. Basic Oceanography (Χ. Κοντογιάννης)
4. Properties of the sea water (Ε. Κρασσακοπούλου)
5. Ecological principles & Marine Microorganisms (Κ. Πάγκου)
6. Water column, Phytopankton, Zooplankton (Κ. Πάγκου)
7. Ocean Circulation / Surface waves / Tides (Χ. Κοντογιάννης)
8. The Benthic system (Α. Ζενέτου)
9. The nekton (Μ. Κορσίνι)
10. Ecological synthesis-examples (∆. Ραϊτσος-Εξαρχόπουλος)
11. Marine Pollution (Ε. Παπαθανασίου)
12. Laboratory & field work (Α. Σιούλας)
10.2. ΕΠΙΒΛΕΨΗ ∆Ι∆ΑΚΤΟΡΙΚΩΝ ∆ΙΑΤΡΙΒΩΝ, MSc, ∆ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
ΚΑΙ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΕΞΑΣΚΗΣΗΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ
10.2.1. ∆ιδακτορικών διατριβών
∆Ρ Α. ΣΙΟΥΛΑΣ & Μ. CORSINI-ΦΩΚΑ:
Αυγούστος 2007. Συµµετοχή στην επίβλεψη-παρακολούθηση της ∆ιδακτορικής εργασίας του
Στέφανου Καλογήρου µε τίτλο «The role as predators and competitors of four Invasive Alien
Species (IAS) and fish diversity over Posidonia oceanica beds on a recently invaded area of the
eastern Mediterranean». Göteborgs University (Kristineberg Marine Research Centre) – Hellenic
Centre for Marine Research (Hydrobiological Station of Rhodes). Supervisors: Leif Pihl, Håkan
Wennhage, Andreas Sioulas, Maria Corsini-Foka. Examiner: Rutger Rosenberg.
10.2.2. ∆ιπλωµατικών εργασιών, MSc
∆Ρ Α. ΣΙΟΥΛΑΣ & Μ. CORSINI-ΦΩΚΑ:
Νοέµβριος 2006-Νοέµβριος 2007. Συνεργασία µε
Σχολή Περιβάλλοντος, Τµήµα Επιστηµών της
παρακολούθηση της Μεταπτυχιακής εργασίας
Μεταπτυχιακού Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης
τον Καθ. ∆. Κουτσούµπα (Παν. Αιγαίου,
Θάλασσας, Μυτιλήνη), στην επίβλεψη(ΜSc) της Α.Π. Τενέντε, φοιτήτριας
Παν. Αιγαίου, Τµήµα Επιστήµων της
308
ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΕΛΚΕΘΕ 2007
προσχολικής αγωγής και του εκπαιδευτικού σχεδιασµού. Τίτλος µεταπτυχιακής εργασίας:
«Περιβαλλοντική εκπαίδευση και θαλάσσια βιοποικιλότητα: βιολογικοί εισβολείς στο Αιγαίο».
Από το Σεπτέµβριο 2007. Συνεργασία µε τον Καθ. ∆. Κουτσούµπα (Παν. Αιγαίου, Σχολή
Περιβάλλοντος, Τµήµα Επιστηµών της Θάλασσας, Μυτιλήνη), στην επίβλεψη-παρακολούθηση
της Μεταπτυχιακής εργασίας (ΜSc) της Σ. Μαστραγγελοπούλου, φοιτήτριας Μεταπτυχιακού
Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Παν. Αιγαίου, Τµήµα Επιστήµων της Προσχολικής Αγωγής και
του Εκπαιδευτικού Σχεδιασµού. Τίτλος µεταπτυχιακής εργασίας: «Περιβαλλοντική εκπαίδευση
και θαλάσσιο περιβάλλον: ανάπτυξη και διερεύνηση διαφορετικών µεθοδολογικών προσεγγίσεων
περιβαλλοντικής εκπαίδευσης µε αξιοποίηση συλλογών θαλάσσιων οργανισµών σε Ευρωπαϊκά
και Ελληνικά Μουσεία-Ενυδρεία».
Από το ∆εκέµβριο 2007. Συνεργασία µε τον Καθ. ∆. Κουτσούµπα (Παν. Αιγαίου, Σχολή
Περιβάλλοντος, Τµήµα Επιστηµών της Θάλασσας, Μυτιλήνη), στην επίβλεψη-παρακολούθηση
της ∆ιπλωµατικής εργασίας της Φωτεινής Φουνιαδάκη, φοιτήτριας Πανεπιστηµίου Αιγαίου,
Τµήµα Επιστηµών Θαλάσσης, Μυτιλήνη. Τίτλος εργασίας « Στοιχεία διατροφής των ειδών της
οικογένειας Sphyraenidae στο ΝΑ Αιγαίο».
10.2.3. Επίβλεψη Πρακτικής Άσκησης φοιτητών
∆Ρ Α. ΣΙΟΥΛΑΣ & Μ. CORSINI-ΦΩΚΑ:
1 Νοεµβρίου 2006-30 Απριλίου 2007. Εύα Απόκοτου, Τ.Ε.Ι. Νέων Μουδανιών, Σχολή
τεχνολογίας, Αλιείας και Υδατοκαλλιεργειών. Εξάµηνη πρακτική εξάσκηση.
1 Νοεµβρίου 2007-30 Απριλίου 2008. Κάλλιόπη Κασιµάτη. Τ.Ε.Ι. Μεσολογγίου, Τµήµα
Ιχθυοκοµίας-Αλιείας. Εξάµηνη πρακτική εξάσκηση.
1 Ιουλίου-31 Αυγούστου 2007. Ζηνοβία Έργα, Πανεπιστήµιο Αιγαίου, Σχολή Περιβάλλοντος,
Τµήµα Επιστηµών της Θάλασσας, Μυτιλήνη.
1 Ιουλίου-31 Αυγούστου 2007. Σταυρούλα Νικολού, Α.Π. Θεσσαλονίκης, Τµήµα Βιολογίας.
11. ΤΜΗΜΑ ΕΡΕΥΝΩΝ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ
11.1. ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ – ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΑ
Μελέτη και παρακολούθηση της πληθυσµιακής κατάστασης του ψαριού γκιζάνι, κατά την
κατασκευή του φράγµατος Γαδουρά Ρόδου (ΓΚΙΖΑΝΙ ΓΑ∆ΟΥΡΑΣ/ 402).
Το πρόγραµµα υλοποιείται σε συνεργασία µε το Ινστιτούτο Εσωτερικών Υδάτων.
Αριθµός Συµβολαίου:
∆6/3916/ 28-12-2006
Αριθµός Συνεδρίας:
107η/16.10.01, 71η/24.01.07/γ10
Επιστηµονικός Υπεύθυνος: ∆ρ Μ.Θ. Στουµπούδη
Φορέας Χρηµατοδότησης:
ΥΠΕΧΩ∆Ε
Έτος Έναρξης:
2006
∆ιάρκεια:
84 µήνες
Α΄ φάση: 55 µήνες (10/12/01-30/06/06)
Β΄ φάση: 29 µήνες (01/07/06-31/12/08)
Ολικός Προϋπολογισµός:
106.546,34 €
Α΄ φάση: 78.972,85 €
Β΄ φάση: 27.573,49 €
Περιοχή Έρευνας:
Ρόδος.
Υ∆ΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΡΟ∆ΟΥ
∆ιερεύνηση
του
παράκτιου
οικοσυστήµατος
της
Βόρειας
ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΡΟ∆ΟΥ/ 412).
Το πρόγραµµα υλοποιείται σε συνεργασία µε το Ινστιτούτο Ωκεανογραφίας:
Επιστηµονικός Υπεύθυνος: Γ.Α. Χατήρης
Φορέας Χρηµατοδότησης:
Νοµαρχιακή Αυτοδιοίκηση ∆ωδεκανήσου
Έτος Ανάθεσης:
1996
∆ιάρκεια:
36 µήνες
Ολικός Προϋπολογισµός:
176.082,17 €
309
Ρόδου
(ΜΕΛΕΤΗ
Παρακολούθηση µεταβολών της ακτογραµµής στην παράκτια περιοχή του ΥΣΡ
Το πρόγραµµα υλοποιείται σε συνεργασία µε το Α.Π.Θ. ( Τµήµα Πολιτικών Μηχανικών – Εργαστήριο
Υδραυλικής)
Επιστηµονικός Υπεύθυνος :
Καθηγητής Ι. Κρεστενίτης
Επιστηµονικός Υπεύθυνος ΥΣΡ: Γ.Α. Χατήρης
Φορέας Χρηµατοδότησης :
Α.Π.Θ. / Υ.Σ.Ρ.
11.2. ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ – ΥΠΟΒΛΗΘΕΝΤΑ
Προκαταρκτική µελέτη της αλλόχθονης πανίδας στο θαλάσσιο
Νοτιανατολικού Αιγαίου
Επιστηµονικός Υπεύθυνος: M. Corsini-Φωκά (ΥΣΡ-ΕΛΚΕΘΕ)
Ολικός Προϋπολογισµός:
25.000,00 €
Υπεβλήθη στη Νοµαρχιακή Αυτοδιοίκηση ∆ωδεκανήσου το ∆εκέµβριο 2007
οικοσύστηµα
του
12. ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ
12.1. ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ (υπό εξέλιξη)
Ναυπήγηση και εξοπλισµός ερευνητικού σκάφους του ΥΣΡ.
Επιστηµονικός Υπεύθυνος:
Γ.Α. Χατήρης
Φορέας Χρηµατοδότησης:
από ΠΕΠ Νοτίου Αιγαίου 2000-2006
Ολικός Προϋπολογισµός:
198.000,00 €
12.2. ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΑ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ
Επέκταση του Μουσείου του Υδροβιολογικού Σταθµού της Ρόδου και περιβάλλων χώρος του
Φάρου.
Επιστηµονικός Υπεύθυνος:
∆ρ Α. Σιούλας
Ολικός Προϋπολογισµός:
3.500.000 €
Το πρόγραµµα έχει σκοπό την ανάπτυξη των εκθεσιακών και εκπαιδευτικών δυνατοτήτων του
Μουσείου και Ενυδρείου του Υδροβιολογικού Σταθµού της Ρόδου µέσω της ενοποίησης αυτών µε το
κτίριο του Φάρου και της ανακατασκευής της παλαιάς δεξαµενής, χωρητικότητας 300 κυβ. µέτρων,
έτσι ώστε να φιλοξενούνται εκεί µεγάλοι θαλάσσιοι οργανισµοί όπως χονδριχθείς.
310
ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΕΛΚΕΘΕ 2007
13. ∆ΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ - ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΚΘΕΣΕΙΣ
13.1. ∆ΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΣΕ ∆ΙΕΘΝΗ ΠΕΡΙΟ∆ΙΚΑ
CORSINI-FOKA M., MARGIES P., KONDILATOS G. & ECONOMIDIS P.S., 2007. Torquigener
flavimaculosus Hardy and Randall, 1983 (Pisces: Tetraodontidae) at the Rhodes Island marine
area: a new alien fish in the Hellenic waters. Med. Mar. Sci., 7, 2, 73-76.
KALOGIROU S., CORSINI M., KONDILATOS G. & WENNHAGE H., 2007. Diet of the invasive piscivor
Fistularia commersonii in a recently colonized area of the eastern Mediterranean. Biological
Invasions, 9, 887-896.
GOLANI D., AZZURRO E., CORSINI-FOKA M., FALAUTANO M. ANDALORO F. & BERNARDI G., 2007.
Genetic bottlenecks and successful biological invasions: the case of a recent Lessepsian migrant.
Biology Letters, 3, 5, 541-545.
CORSINI-FOKA M. & ECONOMIDIS P.S., 2007.Allochthonous and vagrant ichthyofauna in Hellenic
marine and estuarine waters. Med. Mar. Sci., 8, 1, 67-89.
13.2. ∆ΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΣΕ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΡΙΟ∆ΙΚΑ
CORSINI-ΦΩΚΑ Μ., 2007. Όλη η αλήθεια για το νέο άποικο των Ελληνικών θαλασσών Lagocephalus
sceleratus (Pisces, Tetraodontidae). Έρευνα & Τεχνολογία. Research & Technology, 24, 38-40.
13.3. ∆ΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΣΕ ΕΙ∆ΙΚΕΣ ΕΚ∆ΟΣΕΙΣ
CORSINI-FOKA M. & ECONOMIDIS P.S., 2007. Alien and vagrant ichthyofauna in Hellenic waters.
Chapter II.2, p. 43-53. In: State of Hellenic Fisheries (SoHelFi). Edited by K. Papaconstantinou, A.
Zenetos, V. Vassilopoulou & G. Tserpes. HCMR publications, pp. 466.
13.4. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΣΕ ∆ΙΕΘΝΗ ΣΥΝΕ∆ΡΙΑ-ΣΥΜΠΟΣΙΑ
STOUMBOUDI M.TH., COWX I.G., BARBIERI R., KORSINI M., KALOGIANNI E. & KONDYLATOS G.,
2007. Adverse effects from the construction of the Gadouras Dam on the local Ladigesocypris
ghigii population and potential REHABILITATION actions. Submitted to the XII ECI (European
Ichthyologist Congress), Dubrovnik, 9-13 September.
CORSINI M. & ZAVA B., 2007. Recent capture of Squatina oculata and Squatina aculeata from
Dodecanese Islands (SE Aegean sea, Eastern Mediterranean). 38th Congresso della Società
Italiana di Biologia Marina, Santa Margherita Ligure (GE), 28 May-2 June.
13.5. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΣΕ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΥΝΕ∆ΡΙΑ-ΣΥΜΠΟΣΙΑ
PANCUCCI-PAPADOPOULOU Μ.A., CORSINI-FOKA M. & ZENETOS A., 2007. Ξενικά είδη στις
ελληνικές θάλασσες: Καταγραφή και παρακολούθηση του φαινοµένου. 1st Panhellenic Meeting
for the invasion of alien aquatic species in the Eastern Mediterranean. Heraklion, Crete, 5-6
November.
13.6. ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ ΣΕ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ- ΗΜΕΡΙ∆ΕΣ- ∆ΙΑΛΕΞΕΙΣ
CORSINI ΦΩΚΑ M., ΧΑΤΗΡΗΣ Γ.-A. & ΣΙΟΥΛΑΣ A., 2007. Παρουσίαση µε τίτλο «Ο Υδροβιολογικός
Σταθµός Ρόδου». Έκθεση Υπουργείου Ανάπτυξης, Αθήνα, Σεπτέµβριος.
CORSINI FOKA M., HATIRIS G.-A. & SIOULAS A., 2007. Παρουσίαση µε τίτλο «The Hydrobiological
Station of Rhodes». Comenius Programme. 23 Οκτωβρίου.
Υ∆ΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΡΟ∆ΟΥ
311
CORSINI ΦΩΚΆ M., 2007. Ρόδος.. «La lingua italiana e il mare». Εκδηλώσεις για τη Settimana della
lingua italiana nel mondo. Οργάνωση Πανεπιστηµίου Αιγαίου, Τµήµα Μεσογειακών Σπουδών. 24
Οκτωβρίου.
ΣΙΟΥΛΑΣ Α. – ΚΕΝΤΡΟ ΓΕΝΑΘΛΟΝ. «Φύση 2000»: Από τον άνθρωπο για τον άνθρωπο. 25-26
Οκτωβρίου. Ρόδος.
CORSINI-FOKA Μ. & RASTELLI G., 2007. Ρόδος. La vita nel mare (pesci e altri abitanti). Οµιλία στην
Ιταλική γλώσσα για την Ιταλόφωνη-Ιταλόφιλη κοινότητα της Ρόδου. Εκδηλώσεις για τη Settimana
della lingua italiana nel mondo. Συν-διοργάνωση: Υ.Σ.Ρ./ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε. & Πανεπιστήµιο Αιγαίου. 8
∆εκεµβρίου 2007.
14. ΑΛΛΕΣ ΕΚ∆ΗΛΩΣΕΙΣ
∆ιεξαγωγή συνεδρίου που απευθύνεται σε φοιτητές του Τµήµατος Γλωσσολογίας του τµήµατος
Μεσογειακών Σπουδών του Πανεπιστηµίου Αιγαίου και του Τοµέα Γλωσσολογίας του
Πανεπιστηµίου Κρήτης µε τίτλο «OCP4-Old World Conference in Phonology», ΥΣΡ, Ρόδος 1821 Ιανουαρίου 2007.
∆ιεξαγωγή επιµορφωτικής συνάντησης µε θέµα «Φύλο και εργασία, φύλο και επαγγελµατικές
επιλογές, φύλο και σχολική πραγµατικότητα-∆ιδακτικές παρεµβάσεις» (οργάνωση: υπεύθυνοι
Αγωγής Υγείας και Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Β/θµιας Εκπ/σης Νοτίου συγκροτήµατος
∆ωδ/σου σε συνεργασία µε το ΚΕΘΙ-Κέντρο Ερευνών για Θέµατα Ισότητας), Υ.Σ.Ρ. Ρόδος, 17
Μαρτίου 2007.
Ενηµερωτική Συνάντηση του Προέδρου και ∆/ντή ΕΛΚΕΘΕ Καθ. Γ.Θ. Χρόνη, του Ερευνητή Α’
∆ρ Χ. Αναγνώστου, του ∆ηµάρχου Ροδίων Χ. Χατζηευθυµίου, του Υπουργού Αιγαίου και
Νησιωτικής Πολιτικής Α. Παυλίδη και του Προϊσταµένου Υ.Σ.Ρ. ∆ρ Α. Σιούλα µε θέµα την
υλοποίηση του έργου «Επέκταση του Μουσείου του Υ.Σ.Ρ. και διαµόρφωση του περιβάλλοντα
χώρου του Φάρου». Συζητήθηκε η µελέτη που συντάχθηκε από το ΕΛΚΕΘΕ µε αντικείµενο
«Μελέτη για την αντιµετώπιση των προβληµάτων διάβρωσης στη Β.Α ακτή της νήσου Ρόδου».
Υ.Σ.Ρ., Ρόδος 30 Μαρτίου 2007.
Επίσκεψη-ξενάγηση µαθητών του ΤΕΕ και του Γενικού Λυκείου Πάτµου στο πλαίσιο
προγράµµατος Π.Ε. στους χώρους του Ενυδρείου- Μουσείου του ΥΣΡ , Ρόδος 19 Απριλίου 2007.
∆ιεξαγωγή επιµορφωτικής συνάντησης µε θέµα την ισότητα των δύο φύλων (οργάνωση:
υπεύθυνος Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Β/θµιας Εκπ/σης Νοτίου συγκροτήµατος ∆ωδ/σου),
Υ.Σ.Ρ. Ρόδος, 13 Μαίου 2007.
Ενηµερωτική ηµερίδα µε θέµα «Καταπολεµήστε την Έµφυλη βία» στο πλαίσιο του
προγράµµατος «ευαισθητοποίηση εκπαιδευτικών και παρεµβατικά προγράµµατα για την
προώθηση της ισότητας των φύλων» που οργάνωσε το τµήµα Αγωγής Υγείας της Β/θµιας
Εκπ/σης Νοτίου συγκροτήµατος ∆ωδ/σου σε συνεργασία µε το Κέντρο Ερευνών για Θέµατα
Ισότητας, Υ.Σ.Ρ. Ρόδος, 21 Ιουνίου 2007.
Ενηµερωτική εκδήλωση για την παρουσίαση µέσω τηλεδιάσκεψης παρεµβατικού προγράµµατος
µε θέµα « Ο ρόλος των νέων τεχνολογιών στην αγορά εργασίας» στο πλαίσιο υλοποίησης του
έργου «Εφαρµογή προγραµµάτων συµβουλευτικής και επαγγελµατικού προσανατολισµού σε
εκπαιδευτικές µονάδες» το οποίο υλοποιεί το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο σε συνεργασία µε το
Υπ.Ε.Π.Θ., Υ.Σ.Ρ. Ρόδος, 27 Ιουνίου 2007.
∆ιεξαγωγή 12ης συνόδου της Ροδιακής Ακαδηµίας που διοργανώνει το Ινστιτούτο Αιγαίου του
∆ικαίου της Θάλασσας και του Ναυτικού ∆ικαίου, Ρόδος 2-20 Ιουλίου 2007.
ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΕΛΚΕΘΕ 2007
312
Συνέδριο µε θέµα το µαθητικό τουρισµό-περιβάλλον –παιδεία που διεξήχθη στο Ζάππειο
Μέγαρο. Συµµετοχή του Υ.Σ.Ρ. µε αφίσες, φυλλάδια και DVD, Αθήνα, 13-15 Οκτωβρίου 2007.
∆ιεξαγωγή Συνεδρίου που πραγµατοποίησε το Πάρκο Τήλου σε συνεργασία µε το ∆ήµο Τήλου
µε αντικείµενο «Φύση 2000: Από τον Άνθρωπο, για τον Άνθρωπο» καθώς και το Ευρωπαϊκό
Πρόγραµµα Life-Φύση στην Τήλο « Προστασία και διαχείριση µιας νησιωτικής Ζώνης Ειδικής
Προστασίας (SPA) ».Ρόδος, 25 – 26 Οκτωβρίου 2007.
15. ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ
ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ
ΣΕ
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ
-
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ
15.1. ∆ΙΕΘΝΕΙΣ
ΣΙΟΥΛΑΣ Α.:
Μέλος της European Association of Zoos and Aquaria (EAZA).
CORSINI-FOKA M.:
Mέλος της European Union of Aquarium Curators (EUAC) από το 1994.
Mέλος του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της EUAC, ως αντιπρόσωπος των Ευρωπαϊκών
Μεσογειακών Ενυδρείων.
Συµµετοχή στο Directory of Marine Mammal Specialists (UNEP and Tethys Research Institute,
1996)
Συµµετοχή στο Algae Directory (European Commission, 1996).
15.2. ΕΛΛΗΝΙΚΟΥΣ
CORSINI-FOKA M.:
Μέλος της Επιτροπής παρακολούθησης προγράµµατος LIFE-NATURΕ /98.
ΧΑΤΗΡΗΣ Γ.Α.:
Μέλος της Νοµαρχιακής Επιτροπής Περιβάλλοντος Νοµού ∆ωδεκανήσου.
16. ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ - ΑΝΤΑΛΛΑΓΗ TΕΧΝΟΓΝΩΣΙΑΣ
ΣΙΟΥΛΑΣ Α.:
15-22 Σεπτεµβρίου 2007. Σανγκάη Κίνα. ∆ιεθνές Συνέδριο IMBER-LOICZ-Continental MarginsOpen Science Conference
7-9 Μαρτίου 2007. Ζάκυνθος. ∆ιεξαγωγή αυτοψίας για τη δηµιουργία θαλάσσιου πάρκου
7-10 Φεβρουαρίου 2007. Κίελο Γερµανία. Ηµερίδα προς τιµήν του Καθηγητή του Πανεπιστηµίου
του Κίελο, P. Stoffers
ΚΟΡΣΙΝΙ-ΦΩΚΑ Μ.:
28 Σεπτεµβρίου-2 Οκτωβρίου 2007. Salzburg Αυστρίας. Meeting of the European Union of
Aquarium Curators (EUAC).
st
5-6 Νοεµβρίου 2007. Heraklion, Crete. 1 Panhellenic Meeting for the invasion of alien aquatic
species in the Eastern Mediterranean.
ΚΟΝ∆ΥΛΑΤΟΣ Γ.:
26-30 Σεπτεµβρίου 2007. Μυτιλήνη Λέσβος. 13Ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ιχθυολόγων
Υ∆ΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΡΟ∆ΟΥ
313
ΚΑΛΟΓΗΡΟΥ Σ.:
10 – 16 ∆εκεµβρίου 2007. Goteborg Σουηδία. Σεµινάριο «Scientific days» και επιστηµονική
συνεργασία µε το Kristineberg Marine Research Station του Goteborg University
ΜΑΡΓΙΕΣ Π. (Κτηνίατρος, επιστηµονικός συνεργάτης Υ.Σ.Ρ.):
10-15 ∆εκεµβρίου 2007. Napoli Ιταλία. Σεµινάριο µε θέµα “Training course on Sea turtles
Rescue and Rehabilitation”, το οποίο διεξήχθη στο Stazione Zoologica Anthon Dohrn, Napoli,
και οργανώθηκε από τη RAC-SPA/UNEP. Ως αποτέλεσµα ο Υ. Σ. Ρ. είναι σήµερα σε θέση να
αντιµετωπίσει καλύτερα τα περιστατικά τραυµατισµένων θαλάσσιων χελωνών καθώς και να
οργανώσει τη βελτίωση των εγκαταστάσεών του, ως Σταθµού Πρώτων Βοηθειών ώστε να
υποστηρίζει µε ανεξάρτητο τρόπο την προστασία των απειλούµενων ζώων CITES.
17.
ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ
ΜΕ
ΕΛΛΗΝΙΚΟΥΣ
ΚΑΙ
∆ΙΕΘΝΕΙΣ
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ – ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΑ- ΦΟΡΕΙΣ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ
Εξειδικευµένος σε θέµατα θαλάσσιου περιβάλλοντος, ο ΥΣΡ συνεργάζεται στενά µε ερευνητικά
και πανεπιστηµιακά ιδρύµατα και οργανισµούς της χώρας και του εξωτερικού, ενώ συγχρόνως
συνεχίζει και διευρύνει τη συνεργασία του µε ανάλογα Ιδρύµατα και Ινστιτούτα µε τα οποία
υπήρχε ήδη επαφή.
Η επαφή και η συνεργασία µε Ενυδρεία, Μουσεία Φυσικής Ιστορίας, Ερευνητικά Κέντρα του
εξωτερικού (Ευρώπης) σκοπό έχει την ανταλλαγή εµπειριών, πρακτικών και τεχνογνωσίας που
αφορούν θέµατα λειτουργίας-βελτίωσης εγκαταστάσεων ενυδρείων και εκθεσιακών χώρων,
καθώς και θέµατα κοινής δράσης για διατήρηση και προστασία του θαλάσσιου περιβάλλοντος και
των απειλούµενων ειδών.
Στο πλαίσιο αυτό ο ΥΣΡ ανέπτυξε συνεργασία µε:
Ελλάδα : Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Γουλανδρή, Ζωολογικό Μουσείο του Πανεπιστήµιου
Αθηνών, Τεχνικό Μουσείο Θεσσαλονίκης, Α.Π.Θ, Πανεπιστήµιο Αιγαίου, Ε.ΚΕ.Φ.Ε.
«∆ηµόκριτος» και άλλα Επιστηµονικά Ινστιτούτα
∆ανία: Aquarium Copenhagen, Maritime Museum-Aquarium Goteborg, Denmarks Aquarium
(Charlottenlund), Nord Sea Museum (Hirstals).
Ιταλία: Acquario Civico e Stazione Idrobiologica di Milano, Acquario di Genova, Acquario
della Stazione Zoologica di Napoli, Museo Civico di Storia Naturale di Venezia, Acquario di
Livorno, Acquario di Cattolica.
Ισπανία: Aquarium Barcelona, Museo de la Ciencia Barcelona, Zoo Aquarium Madrid, San
Sebastian Aquarium, Aquarium Finisterrae (La Coruna), Oceanographic Park of Valencia.
Πορτογαλία: Oceanario de Lisboa, AquarioVasco de Gama Lisboa, Mundo AquaticoZoomarine Albufeira.
Monaco MC: Oceanographic Museum and Aquarium.
Ολλανδία: Sea Life Center Scheveningen, Artis Aquarium Amsterdam, Ocearium Zoo
Rotterdam, Aquarium Bergen aan Zee.
Seal Rehabilitation and Research Centre, Pieterburen.
Βέλγιο: Aquarium Zoo Antwerp, Aquarium University of Liège.
Γαλλία: Aquarium du M.A.A.O.( Paris), Nausicaa Centre de la Mer (Boulogne sur Mer),
Oceanopolis (Brest), Ocearium du Croisic (Le Croisic), Marineland (Antibes), Inst. Oceanog. P.
Ricard (Six Fours Les Plages), Aquarium de Canet (Canet), Aquarium La Rochelle, SAELM
Citè de La Mer (Cherbourg).
314
ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΕΛΚΕΘΕ 2007
Γερµανία: Aquarium Inst. Meereskunde (Kiel), Aquazoo Düsseldorf, Aquarium Zoo Berlin,
Aquarium Zoo Tierpark Berlin, Aquarium Zoo Leipzig, Aquarium Zoo München, Aquarium Zoo
Stuttgard.
Σουηδία: Skansen Akvariet Stockholm, Aquarium Bergen.
Ελβετία: Aquarium Zoo Basel, Aquarium Zoo Zürich.
Ισραήλ: Israel Oceanographical & Limnological Research Ltd/National Center for Mariculture,
Eilat.
Αγγλία: Chester Zoo Aquarium, London Zoo Aquarium, Aquarium Kew Gardens (Surray),
National Marine Aquarium Plymouth, Bristol Zoo Aquarium.
Νορβηγία: Norvegian Forestry Museum Elverum, Aquarium Bergen.
Αυστρία: Haus der Natur Salzburg, Aquarium Alpenzoo Innsbruck, Aquarium Zoo Schönbrunn
(Wien).
Ακόµη, ο ΥΣΡ συνεργάζεται µε τους:
European Association of Zoos and Aquaria (ΕΑΖΑ)
European Union of Aquarium Curators (ΕUAC)
Directory of Marine Mammal Specialists
Algae Directory
Σύλλογο Προστασίας Θαλάσσιας Χελώνας-Αρχέλων
MEDASSET
Εταιρεία για τη µελέτη και προστασία Μεσογειακής φώκιας «Mom»
Ινστιτούτο «Πέλαγος» για τα κητώδη
Ελληνική Εταιρεία µελέτης και προστασίας ∆ελφινιών και Φαλαινών
Σύλλογο Προστασίας Περιβάλλοντος Ρόδου
Χηµική Υπηρεσία Ρόδου
Κεντρικό Λιµεναρχείο Ρόδου
Τµήµα Αλιείας Νοµαρχιακής Αυτοδιοίκησης ∆ωδεκανήσου στο πλαίσιο του προγράµµατος
ΕΠΑΛ 2000-2006
Τοπικές υπηρεσίες του Υπουργείου Γεωργίας και του Υ.ΠΕ.ΧΩ.∆Ε.
Οργανισµό Περιβάλλοντος ∆ήµου Ροδίων
Τµήµα Αγωγής Υγείας & Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης της Β’ βάθµιας Εκπαίδευσης Νοτίου
Συγκροτήµατος ∆ωδεκανήσου.
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ∆΄: CretAquarium ΘΑΛΑΣΣΟΚΟΣΜΟΣ
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ:
ΕΝΟΤΗΤΑ ∆΄
ΚΕΦΑΛΑΙΟ II: CretAquarium ΘΑΛΑΣΣΟΚΟΣΜΟΣ
ΙΙ. CretAquarium ΘΑΛΑΣΣΟΚΟΣΜΟΣ .................................................... 315
1. ΙΣΤΟΡΙΚΟ ........................................................................................... 315
2. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ........................................................................................ 316
3. ΣΚΟΠΟΣ ............................................................................................. 317
4. ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ∆ΟΜΗ ΤΟΥ ΕΝΥ∆ΡΕΙΟΥ ............................................ 317
4.1. ΟΡΓΑΝΟΓΡΑΜΜΑ ΕΝΥ∆ΡΕΙΟΥ - ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ..........................................................317
4.2. ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΟΥ ΕΝΥ∆ΡΕΙΟΥ .....................................................................................318
5. ΤΜΗΜΑΤΑ ΕΝΥ∆ΡΕΙΟΥ ..................................................................... 318
5.1. ΤΜΗΜΑ ΕΝΥ∆ΡΕΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ.................................318
5.2. ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ..............................................................319
5.3. ΤΜΗΜΑ ∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ .......................................................................319
6. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 2007 .......................................................... 320
6.1. ΕΣΟ∆Α ΕΝΥ∆ΡΕΙΟΥ 2007 ...............................................................................................320
6.2. ΕΣΟ∆Α ΑΠΟ ΕΙΣΙΤΗΡΙΑ ..................................................................................................320
7. ΝΕΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΝΥ∆ΡΕΙΟΥ ......................................................... 324
7.1. Προσωπική ακουστική ξενάγηση .......................................................................................324
7.2. ΚΑΡΤΑ ΜΕΛΟΥΣ ΚαρτΑQUARIUM ..............................................................................324
8. ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ- ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ
ΚΟΙΝΟΥ .................................................................................................. 325
8.1. «ΘΕΟΦΑΝΕΙΑ»..................................................................................................................325
8.2. «ΧΕΛΩΝΑ CARETTA-CARETTA».................................................................................325
8.3. «Εργαστήριο Αποκριάς» .....................................................................................................325
8.4. «ΚΑΘΑΡΗ ∆ΕΥΤΕΡΑ»......................................................................................................325
8.5. «ΗΜΕΡΑ ΝΕΡΟΥ».............................................................................................................325
8.6. «ΗΜΕΡΑ ΩΚΕΑΝΩΝ» ......................................................................................................326
8.7. «ΚΑΘΑΡΙΣΤΕ ΤΗ ΜΕΣΟΓΕΙΟ» .......................................................................................326
8.8. «KAΛΛIΠATEIPΑ» ...........................................................................................................326
8.9. «∆.Ε.Θ.» ..............................................................................................................................326
8.10. «ΕΚ∆ΗΛΩΣΗ TUI»..........................................................................................................327
8.11. «ΕΚ∆ΗΛΩΣΗ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΖΩΝΙΑΝΩΝ»......................................................................328
8.12. ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ 2007....................................................................................................328
8.13. ∆ΙΑΛΕΞΕΙΣ 2007 .............................................................................................................328
8.14. ΦΙΛΟΞΕΝΙΑ ΕΚΘΕΣΕΩΝ 2007......................................................................................328
8.15. ∆ηµιουργία Εκπαιδευτικού παιχνιδιού ‘ΚΑΛΕΙ∆ΟΣΚΟΠΙΟ ΜΕΣΟΓΕΙΟΥ’.................328
9. ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΕΝΥ∆ΡΕΙΟΛΟΓΙΑΣ ............................................. 329
9.1. EPEYNHTIKEΣ ∆PAΣTHPIOTHTEΣ ..............................................................................329
9.2. ∆PAΣTHPIOTHTEΣ ΠEPIΘAΛΨHΣ KAI ΦIΛOΞENIAΣ ΠPOΣTATEYOMENΩN
ZΩΩN.........................................................................................................................................329
ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΕΛΚΕΘΕ 2007
10. ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ 2007 .................................................... 330
10.1. «50 ΧΡΟΝΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ»........................................................................330
10.2. «ΕΠΙΣΚΕΨΗ ∆ΙΑΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΩΝ ΕΘΝΙΚΩΝ
ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ»...................................................................330
10.3. «ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΥ» .................................................................................330
10.4. «ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΠΡΕΣΒΗ νορβηγιασ».................................................................................330
11.ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ................................................... 331
11.1. EurOceans .........................................................................................................................331
11.2. CreteWise ..........................................................................................................................331
12. ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ∆ΙΕΘΝΕΙΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ....................................... 331
13. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΣΕ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ..................................................... 331
14. ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΕΣ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ............................................. 332
14.1. Επίβλεψη πρακτικής άσκησης φοιτητών - µαθητών.........................................................332
15. ΠΡΟΒΟΛΗ ΕΝΥ∆ΡΕΙΟΥ 2007 ............................................................ 333
16. ∆ΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ ................................................................................ 334
16.1. ∆ηµοσιεύµατα του Τύπου .................................................................................................334
16.2. Τηλεοπτική Προβολή Ενυδρείου ......................................................................................341
17. ΒΗΜΑΤΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ..................................................................... 342
17.1. ΝΕΑ ΕΝΥ∆ΡΕΙΑ ..............................................................................................................342
17.2. Θαλασσόραµα ...................................................................................................................343
17.3. Εκθεσιακός Πολυχώρος ....................................................................................................344
17.4. Βιώνοντας την Επιστήµη - Θαλασσοβίωµα.....................................................................344
17.5. Touch Pool ........................................................................................................................345
17.6. Μεγακόσµος......................................................................................................................345
17.7. Τεχνοκόσµος .....................................................................................................................346
17.8. Φανταστικό ∆άσος ............................................................................................................346
17.9. Supra Littoral ....................................................................................................................346
17.10. Αλυκή Παραγωγή Ζωοπλαγκτού ....................................................................................347
17.11. Κέντρο ∆ιάσωσης Περίθαλψης & ΕπανένταξηΣ............................................................347
17.12. Ανοικτό Εκκολαπτήριο ...................................................................................................348
17.13. Κέντρο Αποσυµπίεσης ....................................................................................................348
17.14. ΠΙΓΚΟΥΪΝΟΙ..................................................................................................................349
17.15. Μικρόκοσµος ..................................................................................................................349
17.16. Μικροβένθος ...................................................................................................................350
17.17. Παρασκήνια ∆εξαµενών .................................................................................................350
17.18. Βαθυσκάφη Προσοµοίωση .............................................................................................350
17.18. Βαθυσκάφη Προσοµοίωση .............................................................................................351
ΕΝΟΤΗΤΑ ∆΄: CretAquarium ΘΑΛΑΣΣΟΚΟΣΜΟΣ
315
ΙΙ. CretAquarium ΘΑΛΑΣΣΟΚΟΣΜΟΣ
1. ΙΣΤΟΡΙΚΟ
ΘΑΛΑΣΣΟΚΟΣΜΟΣ
Το Ενυδρείο Κρήτης, CretAquarium Θαλασσόκοσµος
αποτελεί τµήµα του κτιριακού συγκροτήµατος του
«ΘΑΛΑΣΣΟΚΟΣΜΟΥ» που ανήκει στο Ελληνικό
Κέντρο Θαλασσίων Ερευνών (ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε) και
βρίσκεται στις Γούρνες του ∆ήµου Γουβών στο
Ηράκλειο Κρήτης.
Η πρόταση για τη δηµιουργία του πρώτου µεγάλου
Eνυδρείου στην Ελλάδα, ως µέρος ενός µοναδικού,
στην Μεσόγειο, θαλάσσιου πάρκου έρευνας,
εκπαίδευσης, πολιτισµού και αναψυχής, εντάχθηκε
στο χρηµατοδοτικό πρωτόκολλο ΕΖΕΣ (Ευρωπαϊκή Ζώνη Ελεύθερων Συναλλαγών). Ο
προϋπολογισµός του έργου ανήλθε σε 10.004.380€ και συγχρηµατοδοτήθηκε από την Ευρωπαϊκή
Τράπεζα Επενδύσεων µε το ποσό των 5.630.000€ και από το Ελληνικό ∆ηµόσιο µε το ποσό των
4.374.380€.
Η θεµελίωση του έργου έγινε τον Οκτώβριο του 2002, µετά την οριστικοποίηση του χώρου
εγκατάστασης του πάρκου σε έκταση 60.000τ.µ. της πρώην Αµερικανικής Βάσης Γουρνών και
ονοµάστηκε «ΘΑΛΑΣΣΟΚΟΣΜΟΣ». Τον Οκτώβριο 2004 ολοκληρώθηκαν οι οικοδοµικές
εργασίες και το ∆εκέµβριο του 2005 το Ενυδρείο ήταν έτοιµο για να δεχθεί τους πρώτους
επισκέπτες.
Η έναρξη της λειτουργίας του έγινε στις 18 ∆εκεµβρίου του 2005, ενώ τα επίσηµα εγκαίνια στις
22 Ιουλίου του 2006 από τον Υπουργό Ανάπτυξης κ. Σιούφα.
316
ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΕΛΚΕΘΕ 2007
2. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Το Ενυδρείο Κρήτης είναι το πρώτο ενυδρείο
διεθνών
προδιαγραφών
στην
Ελλάδα.
Περιλαµβάνει δεξαµενές µεγέθους από 0.5 µέχρι
900κ.µ, µε συνολική χωρητικότητα 1.600.000
λίτρα θαλασσινού νερού, που φιλοξενούν περίπου
2.500 θαλάσσιους οργανισµούς της Μεσογείου.
Ο επισκέπτης αντικρύζει κατ’ αρχήν ένα µοντέρνο
κτίριο, του οποίου ο αρχιτεκτονικός σχεδιασµός
παραπέµπει σε πλοίο µε στραµµένη την πλώρη προς
τον δυτικό ορίζοντα της θάλασσας. Μετά την
είσοδό του στον χώρο υποδοχής, µπορεί να επιλέξει
να περιηγηθεί στο χώρο των δεξαµενών, να
απολαύσει φαγητό ή καφέ στο εστιατόριο snack bar,
να παρακολουθήσει προβολές ή εκδηλώσεις στην
αίθουσα πολλαπλών χρήσεων, να προµηθευτεί
µοναδικά
προϊόντα
από
το
κατάστηµα
ενθυµηµάτων.
Η επίσκεψη στο χώρο των δεξαµενών και το θαλάσσιο κόσµο της Μεσογείου ξεκινάει µε στίχους
της ελληνικής µυθολογίας, για τη γενεαλογία των θαλάσσιων θεοτήτων. Το φανταστικό
υποβρύχιο ταξίδι συνεχίζεται µέσα από σκοτεινές και κρυφές περιοχές της Μεσογείου, µακριά
από το φως, διασχίζει την ανοιχτή θάλασσα, αναδύεται στην επιφάνεια στην παράκτια ζώνη και
τέλος, µέσα από τη διώρυγα του Σουέζ, περνάει στο τροπικό περιβάλλον.
Η σκηνογραφία όλων των δεξαµενών είναι εµπνευσµένη από πραγµατικά τοπία του βυθού της
Κρήτης, όπως του κόλπου του Βάι, µιας διάσηµης προστατευόµενης περιοχής στο ανατολικό άκρο
της Κρήτης, του βυθού στα Μάταλα, µια µοναδική τοποθεσία στη νότια Κρήτη και τα δαιδαλώδη
συµπλέγµατα βράχων, χαρακτηριστικά του βυθού της περιοχής. Εξαιτίας αυτής της
ποικιλοµορφίας των σκηνικών, κάθε δεξαµενή προσφέρει στον επισκέπτη ένα ξεχωριστό
περιβάλλον να περιεργαστεί.
Για την εξυπηρέτηση του κοινού, δίπλα από κάθε
δεξαµενή υπάρχουν τα ονόµατα των θαλάσσιων
οργανισµών µαζί µε τις φωτογραφίες τους. Σε διάφορα
σηµεία του Ενυδρείου υπάρχουν υπολογιστές µε
οθόνες αφής, που δίνουν στους επισκέπτες
περισσότερες πληροφορίες για τα ζώα που βλέπουν. Σε
πολλά σηµεία του Ενυδρείου προβάλλονται µικρής
διάρκειας ταινίες (µερικών λεπτών), µε διάφορα
θέµατα και σηµαντικά στοιχεία της ζωής
συγκεκριµένων θαλάσσιων οργανισµών.
ΕΝΟΤΗΤΑ ∆΄: CretAquarium ΘΑΛΑΣΣΟΚΟΣΜΟΣ
317
3. ΣΚΟΠΟΣ
Το Ενυδρείο Κρήτης ως µέρος του πάρκου ΘΑΛΑΣΣΟΚΟΣΜΟΣ (η οργάνωση και οι
εγκαταστάσεις του ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε. στο Ηράκλειο Κρήτης), του µεγαλύτερου συγκροτήµατος
θαλάσσιας έρευνας, τεχνολογίας και αναψυχής στη Μεσόγειο, θεµελιώνει τη λειτουργία του και
την εξέλιξή του στην επιστηµονική γνώση και στις ανακαλύψεις της θαλάσσιας επιστήµης και
θέλει να αποτελεί ταυτόχρονα ένα µέσο:
διάδοσης και εκλαΐκευσης της γνώσης και της καινοτοµίας που παράγεται από το ΕΛΚΕΘΕ
αλλά και από την παγκόσµια θαλάσσια έρευνα .δηλαδή το µέλλον των σχέσεων του
ανθρώπου µε την θάλασσα.
που αναπαριστώντας τη θαλάσσια µεσογειακή ζωή µε σύγχρονους τρόπους και µέσα ,θα
προσφέρει ένα µοναδικό θέαµα που θα γοητεύει πάντα µικρούς και µεγάλους και θα
πληροφορεί, θα επιµορφώνει και θα ευαισθητοποιεί το κοινό σχετικά µε την ποικιλότητα των
µεσογειακών ειδών και βιοτόπων.
που µαζί µε τον επισκέπτη θα ανακαλύπτουµε θα θαυµάζουµε θα βιώνουµε θα
κινητοποιούµεθα για τα θαλάσσια θέµατα των επόµενων δεκαετιών.
θα αναδεικνύει τη διαχρονική σχέση του ανθρώπου µε το θαλάσσιο µεσογειακό περιβάλλον
θα δηµιουργεί ερεθίσµατα και προβληµατισµό σχετικά µε την προστασία και τη βιώσιµη
διαχείριση του θαλάσσιου µεσογειακού οικοσυστήµατος.
θα αποκτά ταυτότητα που θα το διαφοροποιεί από άλλα Ενυδρεία, θα το κάνει µοναδικό στις
επιλογές προορισµού της Κρήτης, θα είναι η εναλλακτική πρόταση ψυχαγωγίας.
όπου θα συνεχίζεται η έρευνα για τη συµπεριφορά και τη διαβίωση θαλάσσιων ειδών που
µπορούν να προσαρµοστούν σε ελεγχόµενες συνθήκες, που θα είναι πρότυπη ερευνητική
υποδοµή και θα εξασφαλίζει άριστες προϋποθέσεις πρόσβασης σε ερευνητές και νέους
επιστήµονες, θα είναι εκκολαπτήριο καινοτοµίας.
που θα αναχρηµατοδοτεί τις δράσεις του.
4. ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ∆ΟΜΗ ΤΟΥ ΕΝΥ∆ΡΕΙΟΥ
4.1. ΟΡΓΑΝΟΓΡΑΜΜΑ ΕΝΥ∆ΡΕΙΟΥ - ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ
Το γενικό οργανόγραµµα του Ενυδρείου έχει ως εξής:
∆Σ ΕΛΚΕΘΕ
Επιστηµονικός
Σύµβουλος
Ενυδρείου
Dr P. Divanach
Τµήµα
Ενυδρειολογίας &
Τεχνικής
Υποστήριξης
Προϊστάµενος
Ενυδρείου
Μ. Παπαδάκης
Τµήµα Επιµόρφωσης &
Επικοινωνίας
Τµήµα
∆ιοίκησης &
Αξιοποίησης
ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΕΛΚΕΘΕ 2007
318
4.2. ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΟΥ ΕΝΥ∆ΡΕΙΟΥ
Το προσωπικό του Ενυδρείου φαίνεται αναλυτικά στην Ενότητα Α-7.3.2.
Συνολικά στο Ενυδρείο εργάζονται 29 άτοµα.
α) Προσωπικο µε σύµβαση Αορίστου Χρόνου:
Βιολόγοι
Γεωλόγος
Πτυχιούχοι ΑΕΙ - Οικονοµικού
Πτυχιούχοι ΤΕΙ - Οικονοµικού
Τεχνολόγοι - Τεχνικοί
Β) Προσωπικό µε σύµβαση εργασίας Ορισµένου Χρόνου
Επιστήµονες (Βιολόγοι)
Τεχνολόγοι- Τεχνικοί
Εξυπηρέτηση κοινού
∆ύτες
10
2
1
3
2
2
19
3
4
10
2
5. ΤΜΗΜΑΤΑ ΕΝΥ∆ΡΕΙΟΥ
5.1. ΤΜΗΜΑ ΕΝΥ∆ΡΕΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
∆ραστηριότητες – Yπευθυνότητες κατά την πλήρη καθηµερινή λειτουργία
∆ιατήρηση της ευπρεπούς παρουσίας των ενυδρείων (βιτρίνες, υπόστρωµα και βιολογικό
υλικό)
Eπίβλεψη των δυτών κατά την διάρκεια των εργασιών στα ενυδρεία. Από το 2007 οι
καταδύσεις του Ενυδρείου γίνονται εξολοκλήρου από το προσωπικό του Ενυδρείου.
Tροφοδοσία όλων των σηµείων της διαδροµής επίσκεψης µε ζωντανούς οργανισµούς όπου
απαιτείται
Θρέψη των ζώων µε ζωντανή τροφή (ζωοπλαγκτό, φυτοπλαγκτόν) στην διαδροµή επίσκεψης
Προπαρασκευή της τροφής και τάισµα των ζώων
Θεραπείες των ζώων από βακτήρια, παράσιτα, µύκητες, κ.α. όπου απαιτείται (ενυδρεία
εκθεσιακού χώρου, καραντίνες)
διαχείριση των αποθεµάτων ψαριών (µεσογειακών και τροπικών) κατά τον εγκλιµατισµό και
την προληπτική τους θεραπεία
∆ιαχείριση των αποθεµάτων ασπονδύλων (µέδουσες, ανεµώνες, κοράλλια, σουπιές κ.α.)
∆ιατήρηση των βιολογικών φίλτρων σε άριστη κατάσταση και έλεγχος της σωστής τους
λειτουργίας
διατήρηση των µηχανικών φίλτρων σε άριστη κατάσταση
Έλεγχος της ποιότητας του νερού (αναλύσεις νερού) όπου απαιτείται
Έλεγχος και προµήθειες τροφών, χηµικών, υλικών, κ.α.
Συλλογή βιολογικού υλικού από το φυσικό περιβάλλον
∆ικτύωση µε ψαράδες για την προµήθεια ζωντανών οργανισµών
ΕΝΟΤΗΤΑ ∆΄: CretAquarium ΘΑΛΑΣΣΟΚΟΣΜΟΣ
319
Tήρηση των κανόνων υγιεινής σε όλους τους βοηθητικούς χώρους, ιδιαίτερα στον χώρο των
καραντινών, στον χώρο παρασκευής της τροφής και στους τεχνικούς χώρους των ενυδρείων
∆ιαχείριση των δεξαµενών αποθήκευσης του νερού ασφαλείας
Συνεργασία για την διαχείριση εισόδου και εξόδου του νερού
Συνεργασία για την οπτικοακουστική παρουσίαση των ενυδρείων
Aνάδειξη ενυδρείων και του πληθυσµού τους
Aναπαραγωγή νέων ειδών
Aνάπτυξη νέων δραστηριοτήτων νέων ενυδρείων και συνεργασιών
5.2. ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
∆ραστηριότητες – Yπευθυνότητες κατά την πλήρη καθηµερινή λειτουργία
Νέες Εκθέσεις έρευνα, υλοποίηση, αξιολόγηση
Οργάνωση Εκδηλώσεων Κοινωνικών, Πολιτιστικών,Οικολογικών κλπ
Οργάνωση επισκέψεων µε ραντεβού σχολεία τουριστικές οµάδες κλπ
Ξεναγήσεις (ατοµικές, οµαδικές)
Επικοινωνία-∆ικτύωση (δηµόσιες σχέσεις, γραφείο τύπου)
Ιστοσελίδα διαδίκτυο
Στρατολόγηση εθελοντών και φοιτητών
Multimedia
Υλικό προώθησης, έντυπο υλικό, newsletter, brochures ταµπέλες επιγραφές εκθέσεων
Ηλεκτροτεχνική υποστήριξη
Οργανωµένα παιχνίδια, κράτηση /επίβλεψη παιδιών
Ανιµασιόν διαδροµής επίσκεψης
Ποιοτική Αξιολόγηση επισκέψεων επίβλεψη χώρου επίσκεψης ως προς τη λειτουργικότητα
και την εκτίµηση εκθεµάτων
Εκπαιδευτικά προγράµµατα
5.3. ΤΜΗΜΑ ∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ
∆ραστηριότητες – Yπευθυνότητες κατά την πλήρη καθηµερινή λειτουργία
∆ιοικητικές ∆ιαδικασίες
Λογιστήριο
Προσωπικό Συµβάσεις προγραµµατισµός σε άδειες ρεπό και βάρδιες, αµοιβές προσωπικού,
ωράριο προσωπικού
Συµβάσεις υπεργολάβων- Οικονοµική Παρακολούθηση Συµβάσεων
Ταµεία, παρακολούθηση προγράµµατος ticketing, κλείσιµο ταµείων, τραπεζικές συναλλαγές,
εκπαίδευση ταµειών κλπ
Εσωτερικός έλεγχος
Σύνταξη και παρακολούθηση προϋπολογισµού
Management Information System (MIS)
Χορηγίες- ∆ωρεές
Logistics µέσων προώθησης
Γραµµατεία
Πωλήσεις
Μarketing
ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΕΛΚΕΘΕ 2007
320
6. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 2007
6.1. ΕΣΟ∆Α ΕΝΥ∆ΡΕΙΟΥ 2007
Τα Έσοδα του Ενυδρείου το 2007 ήταν 2.183.695,02 και αναλύονται ως εξής:
Πίνακας ∆-ΙΙ-1: ΕΣΟ∆Α ΕΝΥ∆ΡΕΙΟΥ 2006
ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΕΣΟ∆Α ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΕΣΟ∆Α ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ
Έκτακτα και ανόργανα έσοδα
ΣΥΝΟΛΟ
1.950.987,00
224.354,41
8.340,71
12,90
2.183.695,02
Στις πωλήσεις υπηρεσιών του ενυδρείου εκτός από τα εισιτήρια υπήρξαν και έσοδα από
εκδηλώσεις ύψους 12.174,00 €.
6.2. ΕΣΟ∆Α ΑΠΟ ΕΙΣΙΤΗΡΙΑ
Πίνακας ∆-ΙΙ-2: ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΝΑ ΜΗΝΑ 2007 ΑΠΟ ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ
ΜΗΝΕΣ
Ιανουάριος
Φεβρουάριος
Μάρτιος
Απρίλιος
Μάιος
Ιούνιος
Ιούλιος
Αύγουστος
Σεπτέµβριος
Οκτώβριος
Νοέµβριος
∆εκέµβριος
Σύνολα
Σύνολο
εισιτηρίων
Σύνολο
εισπράξεων
Μ.Ο.
Εισπράξεων
ανά ηµέρα
Μ.Ο.
Εισιτηρίων
ανά ηµέρα
6.870
5.454
15.753
16.312
18.858
23.284
48.227
72.800
27.586
16.012
5.069
4.658
52.909,00
38.995,00
92.185,00
115.399,00
138.456,00
174.695,00
362.714,00
550.756,00
213.324,00
124.417,00
38.881,00
36.082,00
1.707
1.393
2.974
3.847
4.466
5.823
11.700
17.766
7.111
4.013
1.296
1.164
222
195
508
544
608
776
1.556
2.348
920
517
169
150
260.883
1.938.813,00
5.312
715
* Η Μέση Τιµή του εισιτηρίου για το έτος 2007 διαµορφώθηκε στα 7,43 €.
Στο Σχήµα ∆-ΙΙ-1 φαίνονται οι επισκέπτες του Ενυδρείου ανά µήνα, ενώ στο Σχήµα ∆-ΙΙ-2 ο
ηµερήσιος µέσος όρος επισκεπτών του Ενυδρείου ανά µήνα. Τέλος στο Σχήµα ∆-ΙΙ-3 φαίνονται οι
επισκέπτες του Ενυδρείου ανά µήνα τα δύο χρόνια λειτουργίας του (2006 - 2007).
ΕΝΟΤΗΤΑ ∆΄: CretAquarium ΘΑΛΑΣΣΟΚΟΣΜΟΣ
321
Σχήµα ∆-ΙΙ-1: ΕΠΙΣΚΕΠΤΕΣ ΕΝΥ∆ΡΕΙΟΥ ΑΝΑ ΜΗΝΑ ΤΟ 2007
80.000
70.000
60.000
50.000
40.000
30.000
20.000
10.000
0
Σ
Σ
Ο
Ο
ΡΙ
ΡΙ
Α
Α
Υ
Υ
Ο
Ο
Ρ
Ν
ΕΒ
ΙΑ
Φ
Σ
ΙΟ
ΡΤ
Α
Μ
Σ
ΙΟ
Λ
ΡΙ
Π
Α
Σ
ΙΟ
Α
Μ
Σ
ΙΟ
Ν
Υ
ΙΟ
Σ
ΙΟ
Λ
Υ
ΙΟ
Σ
Σ
Ο
Ο
ΡΙ
ΣΤ
Β
Υ
Μ
Ο
Ε
Γ
Τ
Υ
Π
Α
ΣΕ
Σ
Ο
ΡΙ
Β
ΤΩ
Κ
Ο
Σ
Σ
Ο
Ο
ΡΙ
ΡΙ
Β
Β
ΕΜ
ΕΜ
Ο
ΕΚ
Ν
∆
Σχήµα ∆-ΙΙ-2: ΗΜΕΡΗΣΙΟΣ Μ. Ο. ΕΠΙΣΚΕΠΤΩΝ ΑΝΑ ΜΗΝΑ ΤΟ 2007
2.500
2.000
1.500
1.000
500
0
Σ
Σ
Ο
Ο
ΡΙ
ΡΙ
Α
Α
Υ
Υ
Ο
ΡΟ
Ν
ΕΒ
ΙΑ
Φ
Σ
ΙΟ
ΡΤ
Α
Μ
Σ
ΙΟ
Λ
ΡΙ
Π
Α
Σ
ΙΟ
Α
Μ
Σ
ΙΟ
Ν
Υ
ΙΟ
Σ
ΙΟ
Λ
Υ
ΙΟ
Σ
Σ
Ο
Ο
ΡΙ
ΣΤ
Β
Υ
Μ
Ο
Γ
ΤΕ
Υ
Π
Α
ΣΕ
Σ
Ο
ΡΙ
Β
Ω
Τ
Κ
Ο
Σ
Σ
Ο
Ο
ΡΙ
ΡΙ
Β
Β
Μ
Μ
Ε
Ε
Ο
ΕΚ
Ν
∆
Σχήµα ∆-ΙΙ-3: ΕΠΙΣΚΕΠΤΕΣ ΕΝΥ∆ΡΕΙΟΥ ΑΝΑ ΜΗΝΑ ΤΟ 2006 &ΤΟ 2007
80.000
70.000
60.000
2007
2006
50.000
40.000
30.000
20.000
10.000
0
Σ
Σ
Ο
Ο
ΡΙ
ΡΙ
Α
Α
Υ
Υ
Ο
Ο
Ρ
Ν
ΕΒ
IΑ
Φ
Σ
ΙΟ
ΡΤ
Α
Μ
Σ
ΙΟ
Λ
ΡΙ
Π
Α
Σ
ΙΟ
Α
Μ
Σ
ΙΟ
Ν
Υ
ΙΟ
Σ
ΙΟ
Λ
Υ
ΙΟ
Σ
Σ
Σ
Σ
Σ
Ο
Ο
ΙΟ
ΙΟ
ΙΟ
ΡΙ
ΣΤ
ΒΡ
ΒΡ
ΒΡ
Β
Υ
Ω
Μ
Μ
Μ
Ο
Τ
Ε
Ε
Ε
Γ
Τ
Κ
Κ
Ο
Υ
Π
Ο
Ν
Α
∆Ε
ΣΕ
ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΕΛΚΕΘΕ 2007
322
Στο Σχήµα ∆-ΙΙ-4 φαίνονται τα έσοδα του Ενυδρείου ανά µήνα το 2007, ενώ στο Σχήµα ∆-ΙΙ-5, ο
µέσος όρος ηµερήσιων εσόδων του Ενυδρείου ανά µήνα. Τέλος στο Σχήµα ∆-ΙΙ-6 τα έσοδα του
Ενυδρείου ανά µήνα τα δύο χρόνια λειτουργίας του (2006-2007).
Σχήµα ∆-ΙΙ-4: ΕΣΟ∆Α ΕΝΥ∆ΡΕΙΟΥ ΑΝΑ ΜΗΝΑ ΤΟ 2007
600.000
500.000
400.000
300.000
200.000
100.000
0
Σ
Σ
Ο
Ο
ΡΙ
ΡΙ
Α
Α
Υ
Υ
Ο
ΡΟ
Ν
ΕΒ
ΙΑ
Φ
Σ
ΙΟ
ΡΤ
Α
Μ
Σ
ΙΟ
Λ
ΡΙ
Π
Α
Σ
ΙΟ
Α
Μ
Σ
ΙΟ
Ν
Υ
ΙΟ
Σ
ΙΟ
Λ
Υ
ΙΟ
Σ
Σ
Ο
Ο
ΡΙ
ΣΤ
Β
Υ
Μ
Ο
Γ
ΤΕ
Υ
Π
Α
ΣΕ
Σ
Ο
ΡΙ
Β
Ω
Τ
Κ
Ο
Σ
Σ
Ο
Ο
ΡΙ
ΡΙ
Β
Β
Μ
Μ
Ε
Ε
Κ
Ο
Ν
∆Ε
Σχήµα ∆-ΙΙ-5: ΗΜΕΡΗΣΙΟΣ Μ.Ο. ΕΣΟ∆ΩΝ ΑΝΑ ΜΗΝΑ ΤΟ 2007
20.000
18.000
16.000
14.000
12.000
10.000
8.000
6.000
4.000
2.000
0
Σ
Σ
Ο
Ο
ΡΙ
ΡΙ
Α
Α
Υ
Υ
Ο
Ο
Ρ
Ν
ΕΒ
ΙΑ
Φ
Σ
ΙΟ
ΡΤ
Α
Μ
Σ
ΙΟ
Λ
ΡΙ
Π
Α
Σ
ΙΟ
Α
Μ
Σ
ΙΟ
Ν
Υ
ΙΟ
Σ
ΙΟ
Λ
Υ
ΙΟ
Σ
Σ
Ο
Ο
ΡΙ
ΣΤ
Β
Υ
ΕΜ
ΓΟ
Τ
Υ
Π
Α
ΣΕ
Σ
Ο
ΡΙ
Β
ΤΩ
Κ
Ο
Σ
Σ
Ο
Ο
ΡΙ
ΡΙ
Β
Β
ΕΜ
ΕΜ
Κ
Ο
Ν
∆Ε
Σχήµα ∆-ΙΙ-6: ΕΣΟ∆Α ΕΝΥ∆ΡΕΙΟΥ ΑΝΑ ΜΗΝΑ ΤΟ 2006 &ΤΟ 2007
600.000
500.000
2007
2006
400.000
300.000
200.000
100.000
0
Σ
Σ
Ο
Ο
ΡΙ
ΡΙ
Α
Α
Υ
Υ
Ο
Ο
Ρ
Ν
ΕΒ
IΑ
Φ
Σ
ΙΟ
ΡΤ
Α
Μ
Σ
ΙΟ
Λ
ΡΙ
Π
Α
Σ
ΙΟ
Α
Μ
Σ
ΙΟ
Ν
Υ
ΙΟ
Σ
ΙΟ
Λ
Υ
ΙΟ
Σ
Σ
Σ
Σ
Σ
Ο
Ο
ΙΟ
ΙΟ
ΙΟ
ΡΙ
ΣΤ
ΒΡ
ΒΡ
ΒΡ
Β
Υ
Ω
Μ
Μ
Μ
Ο
Τ
Ε
Ε
Ε
Γ
Τ
Κ
Κ
Ο
Υ
Π
Ο
Ν
Α
∆Ε
ΣΕ
ΕΝΟΤΗΤΑ ∆΄: CretAquarium ΘΑΛΑΣΣΟΚΟΣΜΟΣ
323
Στο Σχήµα ∆-ΙΙ-7 φαίνονται οι επισκέπτες του Ενυδρείου ανά κατηγόρια για το 2007 και στο
Σχήµα ∆-ΙΙ-8 οι επισκέπτες ανά κατηγορία τα δύο χρόνια λειτουργίας του (2006-2007). Τέλος στο
Σχήµα ∆-ΙΙ-9, φαίνονται οι επισκέπτες ανά βαθµίδα εκπαίδευσης για το 2007.
Σχήµα ∆-ΙΙ-7: ΕΠΙΣΚΕΠΤΕΣ ΕΝΥ∆ΡΕΙΟΥ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 2007
20.392
7,82%
54.183
20,77%
186.308
71.41%
ΜΑΘΗΤΙΚΑ
ΝΕΑΝΙΚΑ
ΛΟΙΠΟΙ ΕΠΙΣΚΕΠΤΕΣ
Σχήµα ∆-ΙΙ-8: ΕΠΙΣΚΕΠΤΕΣ ΕΝΥ∆ΡΕΙΟΥ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΤΟ 2006 & ΤΟ 2007
250.000
2007
200.000
2006
150.000
100.000
50.000
0
ΜΑΘΗΤΙΚΑ
ΝΕΑΝΙΚΑ
ΛΟΙΠΟΙ ΕΠΙΣΚΕΠΤΕΣ
Σ χ ή µ α ∆ - Ι Ι - 9 : Ε Π Ι Σ Κ Ε Π Τ Ε Σ Ε ΝΥ∆ Ρ Ε Ι Ο Υ ΑΝΑ Β ΑΘ Μ Ι ∆ Α Ε Κ Π ΑΙ ∆ Ε ΥΣ Η Σ Γ Ι Α Τ Ο 2 0 0 7
12000
10000
8000
6000
10.006
4000
4.868
2000
3.000
251
773
764
0
ΠΑΙ∆ΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ
ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΑ
∆ΗΜΟΤΙΚΑ
ΓΥΜΝΑΣΙΑ
ΛΥΚΕΙΑ
ΛΟΙΠΕΣ ΣΧΟΛΕΣ
324
ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΕΛΚΕΘΕ 2007
Το 2007 επισκέφτηκαν το Ενυδρείο 19.662 µαθητές από 356 σταθµούς-σχολεία και σχολές. Από
αυτούς 9.913 από σταθµούς-σχολεία της Κρήτης και 9.749 από σχολεία εκτός Κρήτης.
7. ΝΕΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΝΥ∆ΡΕΙΟΥ
7.1. ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΑΚΟΥΣΤΙΚΗ ΞΕΝΑΓΗΣΗ
Μικρές συσκευές που λειτουργούν απλά όπως το τηλέφωνο, δίνουν σε κάθε επισκέπτη τη
δυνατότητα να εµπλουτίσει την επίσκεψή του µε εξηγήσεις, σχόλια και πληροφορίες, τις οποίες
ακούει στο δικό του ρυθµό και σύµφωνα µε τις προτιµήσεις του.
Η ακουστική ξενάγηση είναι διαθέσιµη σε επτά γλώσσες
(Ελληνικά, Αγγλικά, Γαλλικά, Γερµανικά, Ιταλικά, Ρώσικα
και Τσέχικα).Ο χρήστης πληκτρολογεί το νούµερο της
δεξαµενής και ακούει τις αντίστοιχες πληροφορίες.
Επιπλέον κουµπιά παρέχουν περισσότερες εξειδικευµένες
πληροφορίες για τους οργανισµούς, τις δεξαµενές, την
οικολογία του θαλάσσιου περιβάλλοντος και τη θαλάσσια
επιστήµη.
7.2. ΚΑΡΤΑ ΜΕΛΟΥΣ ΚαρτΑQUARIUM
Σε κάθε κάτοχο κάρτας µέλους του Ενυδρείου
επιτρέπονται απεριόριστες επισκέψεις στο Ενυδρείο για
διάστηµα ενός έτους.
Όλα τα µέλη ενηµερώνονται για τις εκδηλώσεις,
δραστηριότητες, νέες υπηρεσίες και οτι νέο συµβαίνει
στο Ενυδρείο.
Συµπληρώνοντας µια απλή αίτηση το καθένας µπορεί να
γίνει µέλος του Ενυδρείου Κρήτης.
ΕΝΟΤΗΤΑ ∆΄: CretAquarium ΘΑΛΑΣΣΟΚΟΣΜΟΣ
325
8. ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ- ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗΣ
ΤΟΥ ΚΟΙΝΟΥ
Στην προσπάθειά του να πληροφορεί, να επιµορφώνει, να ευαισθητοποιεί αλλά και να προσελκύει
το κοινό, το Ενυδρείο οργάνωσε δραστηριότητες, οι οποίες αποτελούν την αρχή µιας σειράς
άλλων που θα ακολουθήσουν, σχετικά µε το θαλάσσιο περιβάλλον.
8.1. «ΘΕΟΦΑΝΕΙΑ»
06 Ιανουαρίου 2007
Στόχος της εκδήλωσης ήταν να φέρει το κοινό κοντά στο
Ενυδρείο, γιορτάζοντας για άλλη µια φορά µε ξεχωριστό τρόπο
των αγιασµό των υδάτων.
8.2. «ΧΕΛΩΝΑ CARETTA-CARETTA»
09 Φεβρουαρίου 2007
Κάλεσµα γνωριµίας του κοινού µε την νεαρή και προσωρινά φιλοξενούµενη, στους χώρους του
Ενυδρείου, τραυµατισµένη χελώνα Caretta – Caretta. Μόλις η υγεία της το επιτρέψει, θα
επιστρέψει στην ανοικτή θάλασσα.
8.3. «ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΠΟΚΡΙΑΣ»
Φεβρουάριος 2007
Μια εκδήλωση µέσα στο κλίµα των ηµερών, όπου µικροί και µεγάλοι
µε τη βοήθεια των µαστόρων του καµουφλάζ του Θαλασσόκοσµου,
είχαν τη δυνατότητα να κατασκευάσουν µοναδικά καπέλα και µάσκες
εµπνευσµένα από τους θαλάσσιους οργανισµούς του Ενυδρείου.
8.4. «ΚΑΘΑΡΗ ∆ΕΥΤΕΡΑ»
Φεβρουάριος 2007
Μια εκδήλωση µέσα στο κλίµα των ηµερών, όπου µικροί και µεγάλοι
µε τη βοήθεια των ατόµων του Θαλασσόκοσµου, είχαν τη δυνατότητα
να συµµετάσχουν στην κατασκευή µιας µοναδικής κατασκευής ενός
χαρταετού µε µοτίβο θαλασσινό.
8.5. «ΗΜΕΡΑ ΝΕΡΟΥ»
22 Μαρτίου 2007
Με αφορµή τον εορτασµό της
Παγκόσµιας Ηµέρας του Νερού,
το «εργαστήρι του Νερού» στο
Ενυδρείο Κρήτης άνοιξε τις
πόρτες του για τους µικρούς
επισκέπτες του, αφήνοντάς τους να «παίξουν» µε αυτή τη µοναδική
πηγή ζωής που όµως δεν είναι ανεξάντλητη.
326
ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΕΛΚΕΘΕ 2007
8.6. «ΗΜΕΡΑ ΩΚΕΑΝΩΝ»
08 Ιουνίου 2007
Με την ευκαιρία της ηµέρας αυτής το ΕΝΥ∆ΡΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ διοργάνωσε στις εγκαταστάσεις του
εκδήλωση µε θέµα την «Ωκεανογραφική Έρευνα». Καθόλη τη διάρκεια της ηµέρας οι επισκέπτες
είχαν την ευκαιρία να δουν όργανα, µηχανήµατα και µεθοδολογίες Ωκεανογραφικής έρευνας µε
ξεναγούς επιστήµονες του Ελληνικού Κέντρου Θαλασσίων Ερευνών.
8.7. «ΚΑΘΑΡΙΣΤΕ ΤΗ ΜΕΣΟΓΕΙΟ»
7 Ιουνίου 2007
Στα πλαίσια της οικολογικής δράσης για την προστασία της
Μεσογείου, που διοργάνωσε ο ∆ήµος Χερσονήσου, το Ενυδρείο
Κρήτης διοργάνωσε για τα παιδιά των ∆ηµοτικών Σχολείων που
συµµετείχαν στον καθαρισµό, διαδραστική συζήτηση, µε θέµα το
«Θαλάσσιο Περιβάλλον: η σηµασία του για τον άνθρωπο, τα
προβλήµατα και οι τρόποι αντιµετώπισής τους».
8.8. «KAΛΛIΠATEIPΑ»
Καλοκαίρι 2007
Στα πλαίσια εορτασµού του «Έτους ∆ελφινιού» , το ενυδρείο Cretaquarium – Thalassocosmos
ανταποκρίθηκε στο κάλεσµα του συλλόγου «Καλλιπάτειρα», συµµετέχοντας σε θεµατική βραδιά.
Κατά τη διάρκειά της η συνεργάτης του Cretaquarium – Thalassocosmos ∆ρ. Κ. Σιακαβάρα και η
υπεύθυνη του τµήµατος Ενυδρειολογίας ∆ρ. Α. Στεριώτη, είχαν τη δυνατότητα να ενηµερώσουν
τους συµµετέχοντες για θέµατα προστασίας και διαχείρισης του θαλάσσιου περιβάλλοντος.
Με επιστηµονικό τρόπο εξετάστηκαν θέµατα που αφορούν το ρόλο του δελφινιού για το θαλάσσιο
οικοσύστηµα, ενώ έγινε και αναλυτική αναφορά στις σχέσεις µεταξύ ανθρώπινης δραστηριότητας
και δελφινιού.
Το τέλος της βραδιάς βρήκε όλους τους συµµετέχοντες πιο ευαισθητοποιηµένους πάνω σε θέµατα
διαχείρισης του θαλάσσιου περιβάλλοντος.
8.9. «∆.Ε.Θ.»
Σεπτέµβριος 2007
Η Γενική Γραµµατεία Έρευνας και Τεχνολογίας, για έναν ακόµη χρόνο πραγµατοποίησε στη
Θεσσαλονίκη (∆ΕΘ) την έκθεση προβολής των δραστηριοτήτων των φορέων που επιβλέπει ή που
έχουν χρηµατοδοτηθεί από αυτή.
Στο περίπτερο του ΕΛΚΕΘΕ παρουσιάστηκαν αρκετά εκθέµατα, µέρος των οποίων κατείχε και
το Ενυδρείο Κρήτης.
ΕΝΟΤΗΤΑ ∆΄: CretAquarium ΘΑΛΑΣΣΟΚΟΣΜΟΣ
327
8.10. «ΕΚ∆ΗΛΩΣΗ TUI»
04 Οκτωβρίου 2007
Ήταν όλοι εκεί.
Η δ/νση και τα στελέχη του τµήµατος CRM του ενυδρείου. Η TUI και οι συνεργάτες της από τον
χώρο των ξενοδοχείων και της ευρύτερης τουριστικής αγοράς.
Για τις ανάγκες της βραδιάς το ενυδρείο µεταφορτώθηκε ,φόρεσε τα «βραδινά» του και
υποδέχτηκε τους προσκεκληµένους του.
Οι προσκεκληµένοι είχαν την δυνατότητα να ξεναγηθούν στους χώρους του ενυδρείου από το
ειδικά εκπαιδευµένο προσωπικό του .∆εδοµένου του γεγονότος ότι η επίσκεψη έλαβε χώρα
βραδινή ώρα όλοι έµειναν εκστασιασµένοι από το θέαµα.
Περά όµως από την απλή επίσκεψη, οι καλεσµένοι είχαν την δυνατότητα να απολαύσουν τον
χώρο της αίθουσας πολλαπλών χρήσεων που µεταµορφώθηκε για τις ανάγκες της βραδιάς. Εκεί η
συνεργάτης του ενυδρείου κ. Καίτη Σιακαβάρα, παρέδωσε επιστηµονική διάλεξη µε θέµατα που
αφορούσαν το θαλάσσιο περιβάλλον και την βιώσιµη διαχείριση του.
Η βραδιά έκλεισε µε δείπνο στο ίδιο χώρο ενώ οι εντυπώσεις των συµµετεχόντων από την όλη
βραδιά ήταν πολύ θετικές. Μάλιστα το video της εκδηλώσεως «ταξίδεψε» µέχρι τα κεντρικά
γραφεία της TUI στην Γερµανία ,αφού η θεµατική σύνθεση της βραδιάς ήταν κάτι πρωτόγνωρο
για τον χώρο.
328
ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΕΛΚΕΘΕ 2007
8.11. «ΕΚ∆ΗΛΩΣΗ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΖΩΝΙΑΝΩΝ»
Νοέµβριος 2007
Το Ενυδρείο Κρήτης επισκεφτήκαν οι µαθητές του ∆ηµοτικού
Σχολείου Ζωνιανών, όπου παρακολούθησαν και συµµετείχαν σε
ένα ειδικό εκπαιδευτικό πρόγραµµα για το θαλάσσιο περιβάλλον.
Πέρα από την ξενάγηση στον υδάτινο κόσµο του ενυδρείου
απόλαυσαν και ένα ειδικό θέαµα µε δύτη καθώς και µια σειρά
από πειράµατα και δραστηριότητες µε την βοήθεια επιστηµόνων
του ΕΛΚΕΘΕ.
8.12. ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ 2007
Μια σειρά εκδηλώσεων που στόχο τους είχαν να φέρουν το κοινό
και κυρίως οικογένειες πιο κοντά στο Ενυδρείο, µε σχετικές
εορταστικές δραστηριότητες εκπαιδευτικού χαρακτήρα.
8.13. ∆ΙΑΛΕΞΕΙΣ 2007
Το Ενυδρείο Κρήτης σε συνεργασία µε το δήµο Γουβών
πραγµατοποίησε µια σειρά διαλέξεων ανοικτές στο κοινό, του
Καθηγητή Ψυχολογίας του Πανεπιστηµίου Κρήτης Γιάννη
Κουγιουµουτζάκη, µε τίτλο ‘Οι φωνές των αφανών’.
8.14. ΦΙΛΟΞΕΝΙΑ ΕΚΘΕΣΕΩΝ 2007
Στο Ενυδρείο Κρήτης φιλοξενήθηκε έκθεση εικαστικών µε θέµα ‘Ανακύκλωση & ∆ηµιουργία’,
από τους µαθητές 2ας και 5ης τάξης του 20ου & 56ου ∆ηµοτικού Σχολείου Ηρακλείου στα
πλαίσια Προγράµµατος Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης που εντάχτηκε στην Ευέλικτη Ζώνη.
8.15. ∆ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΟΥ ΠΑΙΧΝΙ∆ΙΟΥ ‘ΚΑΛΕΙ∆ΟΣΚΟΠΙΟ
ΜΕΣΟΓΕΙΟΥ’
ΕΝΟΤΗΤΑ ∆΄: CretAquarium ΘΑΛΑΣΣΟΚΟΣΜΟΣ
329
Ένα κουτί γεµάτο εκπλήξεις για κάθε ηλικία να ανακαλύψει την ποικιλοµορφία µιας από τις
οµορφότερες θάλασσες του κόσµου, τη Μεσόγειο Θάλασσα! Μέσα από το παιχνίδι οι παίχτες
µπορούν να µάθουν περισσότερα για τον πλούτο της θαλάσσιας ζωής όπως παρουσιάζεται στο
Cretaquarium. Οι παίχτες µπορούν να κατασκευάσουν θαλάσσιες µάσκες και καπέλα, να
µεταµορφωθούν σε όποιο ζώο επιθυµούν, να ανακαλύψουν διάφορες συµπεριφορές και
«χαρακτήρες» της µεσογειακής πανίδας του βυθού και να δηµιουργήσουν τη δική τους θαλάσσια
ιστορία µε την βοήθεια των σεναρίων που προσφέρονται στο πακέτο.
Το καλειδοσκόπιο διατίθεται σε πέντε γλώσσες: ελληνικά, αγγλικά, γερµανικά, γαλλικά και
ρωσικά.
9. ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΕΝΥ∆ΡΕΙΟΛΟΓΙΑΣ
9.1. EPEYNHTIKEΣ ∆PAΣTHPIOTHTEΣ
Kαταγραφή της συµπεριφοράς του είδους: Epinephelus marginatus
Kαταγραφή της συµπεριφοράς αναπαραγωγής των ειδών: Sparus aurata, Helicolenus
dactylopterus dactylopterus.
Kαταγραφή του ρυθµού ανάπτυξης του είδους Palinurus elephas.
Kαταγραφή της διατροφικής συµπεριφοράς του είδους Charonia tritonis.
Kαταγραφή της διατροφικής συµπεριφοράς του µαύρου κοραλλιού
Kαταγραφή της διατροφικής συµπεριφοράς των ασκιδίων: (Microcosmus sulcatus,
Halocynthia papillosa)
Kαταγραφή αναπαραγωγής των ειδών:
Ασπόνδυλα
Sepia officinalis (1)
Octapus vulgaris (1)
Charonia tritonis (2)
Cantharus undosus (2)
Ψάρια
Amphiprion biccinctus (3)
Pterapogon kaudernii (4)
Hippocampus guttulatus (4)
Scyliorchinus canicula (2)
Raja clavata (5)
Torpedo torpedo (1)
Sparus aurata (από Ιανουάριο – Απρίλιο)
- Mελέτη του κύκλου ζωής του είδους Aurelia aurita.
- Ανάπτυξη της ενυδρειολογικής τεχνογνωσίας.
9.2.
∆PAΣTHPIOTHTEΣ
ΠPOΣTATEYOMENΩN ZΩΩN
ΠEPIΘAΛΨHΣ
KAI
ΦIΛOΞENIAΣ
Θαλάσσιες χελώνες
Περίθαλψη χελωνών Caretta caretta:
- Χειρουργική επέµβαση για την αποµάκρυνση αγκιστριού από ιταλό κτηνίατρο (Dr. M.
Cacciapuoti) συνεργάτη του Κέντρου περίθαλψης θαλάσσιων χελωνών του Stazione
Zoologica di Napoli.
- Περίθαλψη τραυµατισµένου ζώου στο κεφάλι από προπέλα σκάφους.
330
ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΕΛΚΕΘΕ 2007
Νεκροψία χελωνών Caretta caretta για εξακρίβωση της αιτίας θανάτου.
Φιλοξενία χελώνας του είδους Chelonia mydas, σε συνεργασία µε την κερδοσκοπική
οργάνωση APXEΛΩN, λόγω της αδυναµίας επαναπροσαρµογής της στο φυσικό περιβάλλον
παρά τις επανειληµµένες προσπάθειες.
Συµµετοχή στο σεµινάριο “Training Course on Sea Turtle and Rehabilitation”, Stazione
Zoologica Anton Dohrn & UNEP/MAP (Regional Activity Centre for Specially Protected
Areas (RAC/SPA)), 10-15/12/2007, Νάπολη Ιταλίας κατόπιν προσκλήσεως, για εκπαίδευση
περίθαλψης θαλάσσιων χελωνών.
Εξολοκλήρου κάλυψη των καταδυτικών εργασιών για τις ανάγκες του Ενυδρείου από το
προσωπικό του Ενυδρείου.
10. ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ 2007
10.1. «50 ΧΡΟΝΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ»
Στα πλαίσια των εκδηλώσεων που διοργανώθηκαν από
Περιφέρεια, Νοµαρχία, ∆ήµο Ηρακλείου κ.α., για τον
εορτασµό των 50 χρόνων «Ευρωπαϊκής Ένωσης», στις 24
Μαρτίου 2007 µέλη τις Ευρωπαϊκής Ένωσης επισκέφθηκαν
το Ενυδρείο Κρήτης.
10.2. «ΕΠΙΣΚΕΨΗ ∆ΙΑΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΩΝ ΕΘΝΙΚΩΝ
ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ»
Επιστηµονικοί Υπεύθυνοι της ∆ιακοινοβουλευτικής Οργάνωσης των Εθνικών Επιτροπών
Αποτίµησης Τεχνολογίας, επισκέφθηκαν το ΕΛΚΕΘΕ αλλά και το χώρο του Ενυδρείου Κρήτης,
στις 23 Απριλίου 2007. Συνοδευόµενοι από τον Πρόεδρο της Ειδικής Μόνιµης Επιτροπής
Έρευνας και Τεχνολογίας της Βουλής των Ελλήνων κ. Γαρουφαλιά Γεώργιο, τον Βουλευτή
Ηρακλείου κ. Μπαντουβά Κώστα και τον Προϊστάµενο του Τµήµατος Μελετών Οικονοµίας και
Περιβάλλοντος της Επιστηµονικής Υπηρεσίας της Βουλής των Ελλήνων Καθηγητή κ.
Παπαδηµητρίου Κωνσταντίνο.
10.3. «ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΥ»
Ο πρωθυπουργός κ. Κ. Καραµανλής επισκέφτηκε το Ενυδρείο
στις 17 Ιουνίου 2007. Ο πρόεδρος του ΕΛΚΕΘΕ καθώς και τα
υπόλοιπα στελέχη του ΕΛΚΕΘΕ και του Ενυδρείου, ετοίµασαν
µια θερµή υποδοχή προς τιµή του πρωθυπουργού, ο οποίος
ξεναγήθηκε στους χώρους του ενυδρείου και εξέφρασε τη µεγάλη
του ικανοποίηση για την ποιότητα, το µέγεθος και την
επιστηµονική αξία του έργου.
10.4. «ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΠΡΕΣΒΗ ΝΟΡΒΗΓΙΑΣ»
Ο Πρέσβης της Νορβηγίας στην Ελλάδα κ. Sverre Stub, επισκέφθηκε το Ενυδρείο Κρήτης
“Θαλασσόκοσµος”, στις 4 Οκτωβρίου 2007. Αξίζει να σηµειωθεί ότι είναι η πρώτη φορά που
Νορβηγός Πρέσβης επισκέπτεται το “Θαλασσόκοσµο”.
ΕΝΟΤΗΤΑ ∆΄: CretAquarium ΘΑΛΑΣΣΟΚΟΣΜΟΣ
331
11.ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ
11.1. EUROCEANS
Το Ενυδρείο είναι µέλος του EUR-OCEANS, το οποίο αποτελεί δίκτυο αριστείας στο οποίο
συµµετέχουν 66 επιστηµονικά ινστιτούτα από 25 χώρες.
Στα πλαίσια του προγράµµατος χορήγησης υποτροφιών για µεταδιδακτορική έρευνα (Post Doc)
του Ευρωπαϊκού προγράµµατος EUR-OCEANS εγκρίθηκε για χρηµατοδότηση, πρόταση που
υποβλήθηκε από την ∆ρ Γεωργία Σπύρη και έχει τίτλο "Ο ρόλος των εισροών της σκόνης της
Σαχάρας στους κύκλους της διαλυτής οργανικής ύλης σε συστήµατα µε περιοριστικό παράγοντα
το άζωτο έναντι αυτών µε περιοριστικό παράγοντα το φώσφορο. Σύγκριση µεταξύ του Βόρειου
Ατλαντικού και της Μεσογείου Θαλάσσης». Η διάρκεια της υποτροφίας θα είναι δύο χρόνια και η
εκπόνηση της εργασίας θα γίνει µε την συνεργασία του Royal Netherlands Institute for Sea
Research (NIOZ) της Ολλανδίας και του Ινστιτούτου Ωκεανογραφίας του ΕΛΚΕΘΕ.
11.2. CreteWise
Στόχος του έργου CRETEWISE είναι η ανάπτυξη µιας δικτυακής εφαρµογής που θα δώσει στον
επισκέπτη της Κρήτης τη δυνατότητα να απολαµβάνει µε ενιαίο τρόπο εύκολη και φθηνή
επικοινωνία και ταυτόχρονα να έχει πληρέστερη εικόνα και λεπτοµερείς πληροφορίες για τα
αξιοθέατα και τα αντικείµενα ενδιαφέροντος που είναι κοντά του.
Στους χώρους του Ενυδρείου, ο χρήστης θα µπορεί να λαµβάνει αναλυτικές πληροφορίες για τα
εκθέµατα µπροστά στα οποία βρίσκεται, να επιλέγει το έκθεµα που τον ενδιαφέρει και να
λαµβάνει περισσότερες πληροφορίες. Οι πληροφορίες που θα του δίδονται θα είναι ιδιαίτερα
συνοπτικές (κείµενο 1-2 γραµµών) και σε πρώτη φάση θα εµφανίζονται το πολύ δύο φωτογραφίες.
Το πρόγραµµα είναι ακόµα στο σχεδιαστικό στάδιο, µε την δόµηση της πληροφορίας κατά τρόπο
λειτουργικό για την συγκεκριµένη χρήση.
12. ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ∆ΙΕΘΝΕΙΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ
European Union of Aquarium Curators (EUAC)
American Elasmobranch Society's Captive Elasmobranch Census
13. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΣΕ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
STERIOTI A., 2007. Aquariology management in a marine aquarium (3 ώρες). PAIDEIA Study
Abroad Programs in Greece. Σεµινάριο “Mediterranean aquaculture”, 4-22 Iουνίου 2007,
Iνστιτούτο Yδατοκαλλιεργειών, EΛKEΘE KPHTHΣ.
STERIOTI A., 2007. Ξενάγηση στο Eνυδρείο Kρήτης: ∆ιαδροµή επίσκεψης & Tεχνικοί χώροι (3
ώρες). PAIDEIA Study Abroad Programs in Greece. Σεµινάριο “Mediterranean aquaculture”,
4-22 Iουνίου 2007, Iνστιτούτο Yδατοκαλλιεργειών, EΛKEΘE KPHTHΣ.
332
ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΕΛΚΕΘΕ 2007
14. ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΕΣ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
14.1. Επίβλεψη πρακτικής άσκησης φοιτητών - µαθητών
Το Ενυδρείο Κρήτης αποτελεί σηµαντικό και δηµοφιλές πεδίο δράσης για φοιτητές. Το 2007
επιστήµονες του Ενυδρείου επέβλεψαν την πρακτική άσκηση φοιτητών, µαθητών:
Επίβλεψη πρακτικής άσκησης, από τους ∆ρ. Divanach P. και ∆ρ. Στεριώτη Α., του May
Guillaume, φοιτητή του Université de Nancy της Γαλλίας, µε θέµα, 1)"Reproduction et
élevage larvaire de Berghia verrucicornis", 2) "Conception de systèmes de filtration pour le
tratitement des métaux lourds".(Στα πλαίσια του προγράµµατος Leonardo da Vinci).
Επίβλεψη θερινής πρακτικής άσκησης (ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ), από την ∆ρ. Στεριώτη Α., της
Κουρεπίνη Μ. φοιτήτριας του Αριστοτέλειου Πανεπιστηµίου Θεσ/νίκης, Τµήµα Βιολογίας, µε
θέµα «∆ιατροφική προτίµηση του γαστεροπόδου Charonia tritonis variegata».
Επίβλεψη θερινής πρακτικής άσκησης (ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ), από την ∆ρ. Στεριώτη Α., της Ατσαλάκη
- Γεροπαντά Α. φοιτήτριας του Πανεπιστήµιου Αιγαίου, Τµήµα Επιστηµών της Θάλασσας, µε
θέµα «Πειραµατική εκτροφή σταδίων του κύκλου ζωής της µέδουσας Aurelia aurita».
Επίβλεψη θερινής πρακτικής άσκησης (ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ), από την ∆ρ. Στεριώτη Α., της Πλουµή
Κ., φοιτήτριας του Πανεπιστήµιου Αιγαίου, Τµήµα Επιστηµών της Θάλασσας, µε θέµα
«Συγκριτική µελέτη ανάπτυξης του είδους Artemia sp. υπό φυσικές και ελεγχόµενες συνθήκες
φωτισµού».
Επίβλεψη θερινής πρακτικής άσκησης (ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ), από την ∆ρ. Στεριώτη Α., της
Καραγιώργη Μ. φοιτήτριας του Πανεπιστήµιου Αιγαίου, Τµήµα Επιστηµών της Θάλασσας, µε
θέµα «Mελέτη µορφολογικών χαρακτηριστικών φυσικών πληθυσµών του είδους Posidonia
oceanica».
Επίβλεψη θερινής πρακτικής άσκησης (ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ), από τη ∆ρ. Στεριώτη Α., της ∆ιαµαντή
Χ. φοιτήτριας του Πανεπιστήµιου Αιγαίου, Τµήµα Επιστηµών της Θάλασσας, µε θέµα
«Συγκριτική µελέτη συµπεριφοράς του κοραλλιού Coralium rubrum υπό δύο διαφορετικές
ελεγχόµενες συνθήκες».
Επίβλεψη θερινής πρακτικής άσκησης (ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ), από τη ∆ρ. Στεριώτη Α., του Σειµένη Ν.
φοιτητή του Πανεπιστηµίου Αιγαίου, Τµήµα Επιστηµών της Θάλασσας, µε θέµα «Επίδραση
της συγκέντρωσης ασβεστίου στην αύξηση του pH σε θαλασσινό νερό».
Επίβλεψη θερινής πρακτικής άσκησης (ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ), από τη ∆ρ. Στεριώτη Α., του Περούτσου
Ι. φοιτητή του Πανεπιστηµίου Κρήτης, Τµήµα Βιολογίας, µε θέµα «Συµπεριφορά του είδους
Epinephelus marginatus σε συνθήκες ενυδρείου».
Επίβλεψη εθελοντικής εργασίας της Marcakis Elenis, USA, από τη ∆ρ. Στεριώτη Α.
Επίβλεψη πρακτικής άσκησης (6 µήνες, 1/10/2007-31/3/2008 –ΕΠΕΑΕΚ ΙΙΙ), από τη ∆ρ.
Στεριώτη Α., της Μυσιρλάκη Μ. φοιτήτριας του ΤΕΙ Ηπείρου, Τµήµα Ιχθυοκοµίας-Αλιείας,
µε θέµα «Πειραµατική εκτροφή θαλάσσιων ασπονδύλων».
ΕΝΟΤΗΤΑ ∆΄: CretAquarium ΘΑΛΑΣΣΟΚΟΣΜΟΣ
15. ΠΡΟΒΟΛΗ ΕΝΥ∆ΡΕΙΟΥ 2007
Κατά το έτος 2007 χρησιµοποιήθηκαν τα παρακάτω µέσα προβολής του Ενυδρείου:
∆ιαφηµιστικές καταχωρήσεις στα αεροδρόµια Χανίων Ηρακλείου
Πινακίδες σήµανσης Εθνικών οδών (αρχαιολογικού τύπου)
Επιλεγµένες καταχωρήσεις στο περιοδικό ΑΝΕΚόραµα
Επιλεγµένη καταχώρηση στο πρόγραµµα και τα εισιτήρια των ΚΤΕΛ
∆ιαφηµιστικό φυλλάδιο
∆ιαφηµιστικό αυτοκόλλητο
∆ιαφηµιστική Card-postal
∆ιαφηµιστικά µπλουζάκια
∆ιαφηµιστικά καπέλα
∆ιαφηµιστικές τσάντες και µολύβια
Επιµέρους ανάλυση των µέσων
333
ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΕΛΚΕΘΕ 2007
334
16. ∆ΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ
16.1. ∆ηµοσιεύµατα του Τύπου
Το Ενυδρείο Κρήτης αποτέλεσε το επίκεντρο του ενδιαφέροντος για µια ακόµα χρονιά πράγµα
που επιβεβαιώνεται και από τις πολύ συχνές αναφορές του τύπου, τόσο σε τοπικό όσο και σε
εθνικό επίπεδο.
Ενδεικτικά αναφέρονται ορισµένα από τα δηµοσιεύµατα του τοπικού και εθνικού τύπου σχετικά
µε το Ενυδρείο Κρήτης το 2007.
Τοπική Εφηµερίδα ΠΑΤΡΙΣ, Ιαν 2007, «Ανασκόπηση 2006»
Τοπική Εφηµερίδα ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ, 4 Ιαν 2007, «Θεοφάνια στο Ενυδρείο Κρήτης»
Τοπική Εφηµερίδα ΝΕΑ ΚΡΗΤΗ, 4 Ιαν 2007, «Σήµερα τα Φώτα και ο φωτισµός...»
Τοπική Εφηµερίδα ΤΟΛΜΗ (Η), 4 Ιαν 2007, «Αγιασµός»
Τοπική Εφηµερίδα ΚΡΗΤΗPRESS, 4 Ιαν 2007: «Ο µαγικός κόσµος του θαλασσόκοσµου»
Τοπική Εφηµερίδα ΝΕΑ ΚΡΗΤΗ, 8 Ιαν 2007, «Εντυπωσιακό θέαµα»
Τοπική Εφηµερίδα ΠΑΤΡΙΣ, 8 Ιαν 2007, «Εντυπωσιακή η τελετή στο Ενυδρείο»
Τοπική Εφηµερίδα ΠΑΤΡΙΣ, 17 Ιαν 2007, «Μεγάλος καρχαρίας πιάστηκε στα δίχτυα ανοιχτά
στο Μπαλί»
Τοπική Εφηµερίδα ΝΕΑ ΚΡΗΤΗ, 17 Ιαν 2007, «Ψάρεψαν σκυλόψαρο»
Τοπική Εφηµερίδα ΤΟΛΜΗ (Η), 17 Ιαν 2007, «Σπάνιος καρχαρίας»
Τοπική Εφηµερίδα ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ, 17 Ιαν 2007, «Μεγάλο σπάνιο καρχαριοειδές πιάστηκε στο
Κρητικό πέλαγος»
Τοπική Εφηµερίδα ΝΕΑ ΚΡΗΤΗ, 4 Ιαν 2007, «Σήµερα τα φώτα και ο φωτισµός...»
Τοπική Εφηµερίδα ΤΟΛΜΗ (Η), 4 Ιαν 2007, «Αγιασµός»
Τοπική Εφηµερίδα ΚΡΗΤΗPRESS, 4-10 Ιαν 2007, «Ο µαγικός κόσµος του Θαλασσόκοσµου»
Τοπική Εφηµερίδα ΝΕΑ ΚΡΗΤΗ, 8 Ιαν 2007, «Εντυπωσιακό θέαµα»
Τοπική Εφηµερίδα
ΠΑΤΡΙΣ, 8 Ιαν 2007, «Με λαµπρότητα ο αγιασµός των
υδάτων/Εντυπωσιακή τελετή στο Ενυδρείο»
Τοπική Εφηµερίδα ΠΑΤΡΙΣ, 17 Ιαν 2007: «Μεγάλος καρχαρίας πιάστηκε στα δίχτυα ανοιχτά
στο Μπαλί»
Τοπική Εφηµερίδα ΝΕΑ ΚΡΗΤΗ, 17 Ιαν 2007: «Ψάρεψαν σκυλόψαρο»
Τοπική Εφηµερίδα ΤΟΛΜΗ (Η), 17 Ιαν 2007: «Αναγνωρίστηκε από ερευνητές του ΕΛΚΕΘΕ
σπάνιος καρχαρίας»
Τοπική Εφηµερίδα ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ, 17 Ιαν 2007: «Μεγάλο σπάνιο καρχαροειδές πιάστηκε στο
κρητικό πέλαγος»
Τοπική Εφηµερίδα ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ, 23 Ιαν 2007: «Στο Ενυδρείο»
Τοπική Εφηµερίδα ΝΕΑ ΚΡΗΤΗ, 24 Ιαν 2007: «Γλίτωσε από τα σαγόνια του καρχαρία»
Τοπική Εφηµερίδα ΝΕΑ ΚΡΗΤΗ, 30 Ιαν 2007: «∆ύτες στο ναυάγιο»
Τοπική Εφηµερίδα ΝΕΑ ΚΡΗΤΗ, 31 Ιαν 2007: «Ύφαλοι υπό απειλή»
Τοπική Εφηµερίδα ΠΑΤΡΙΣ, 5 Φεβρ 2007: «Κερδίζει και την Ελλάδα ο αλιευτικός
τουρισµός»
Τοπική Εφηµερίδα ΤΟΛΜΗ (Η)8 Φεβρ 2007: «Ενυδρείο»
Τοπική Εφηµερίδα ΠΑΤΡΙΣ, 8 Φεβρ 2007: «Εργαστήριο Αποκριάς στο Θαλασσόκοσµο»
Τοπική Εφηµερίδα ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ, 8 Φεβρ 2007: «Εργαστήριο Αποκριάς στο Ενυδρείο
Κρήτης»
Τοπική Εφηµερίδα ΝΕΑ ΚΡΗΤΗ, 8 Φεβρ 2007: «Εργαστήρι Αποκριάς στο Ενυδρείο
ΕΝΟΤΗΤΑ ∆΄: CretAquarium ΘΑΛΑΣΣΟΚΟΣΜΟΣ
335
Κρήτης»
Τοπική Εφηµερίδα ΠΑΤΡΙΣ, 10 Φεβρ 2007: «Βγήκε από την ‘Εντατική’ η caretta-caretta και
επιστρέφει στον... κόσµο της»
Τοπική Εφηµερίδα ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ, 10 Φεβρ 2007: «Θαλάσσια χελώνα γιάτρεψαν οι
επιστήµονες του Ενυδρείου»
Τοπική Εφηµερίδα ΤΟΛΜΗ (Η), 15 Φεβρ 2007: «Επιστρατεύουν δελφίνια»
Τοπική Εφηµερίδα
ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ, 17 Φεβρ 2007: «Εγκρίθηκε το σχέδιο για την
καταπολέµηση της παράνοµης Αλιείας από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο»
Τοπική Εφηµερίδα ΝΕΑ ΚΡΗΤΗ, 21 Φεβρ 2007: «Κοντά στη φύση»
Ενηµερωτικό Έντυπο ΑΡΩΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ, Φεβρ 2007: «Γούρνες : Πρώην Αµερικάνικη
Βάση»
Τοπική Εφηµερίδα ΝΕΑ ΚΡΗΤΗ, 28 Φεβρ 2007: «Ψάρι - θάνατος αν... φαγωθεί»
Τοπική Εφηµερίδα ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ, 28 Φεβρ 2007: «Ψάρι µε τοξίνες διείσδυσε σε περιοχές της
Κρήτης»
Τοπική Εφηµερίδα ΤΟΛΜΗ (Η), 28 Φεβρ 2007: «Ψάρια µε τοξίνες στο Κρητικός Πέλαγος»
Τοπική Εφηµερίδα ΠΑΤΡΙΣ, 28 Φεβρ 2007: «Ψάρι µε τοξίνες ήρθε από το Σουέζ στην Κρήτη
/ SOS από το Κέντρο Θαλάσσιων Ερευνών»
Τοπική Εφηµερίδα THE KO-GO KHRONICLES, Μαρ 2007: «Πληγωµένη Θαλάσσια χελώνα
αναρρώνει στις Γούρνες»
Τοπική Εφηµερίδα ΤΟΛΜΗ (Η), 1 Μαρτ 2007: «Ο εισβολέας της Μεσογείου / Επικίνδυνο
είδος ψαριού έχει εντοπιστεί και στα νερά της Κρήτης / Προκαλεί ακόµη και το θάνατο αν
φαγωθεί, λένε οι επιστήµονες»
Τοπική Εφηµερίδα ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ, 1 Μαρτ 2007: «Την παραχώρηση του κτιρίου Α' της πρώην
Βάσης στο ΕΛΚΕΘΕ ζητά ο κ. Μπαντουβάς»
Τοπική Εφηµερίδα ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ, 2 Μαρτ 2007: «Να δοθεί σε χρήση το κολυµβητήριο στο
χώρο της πρώην Αµερικανικής Βάσης Γουρνών ζητά ο βουλευτής της Ν.∆. κ. Κ.
Μπαντουβάς»
Τοπική Εφηµερίδα ΝΕΑ ΚΡΗΤΗ, 3 Μαρτ 2007: «Επικίνδυνη ψαριά / Τέσσερα τοξικά ψάρια
‘εισβολείς’ του Σουέζ στον Αθερινόλακκο»
Τοπική Εφηµερίδα ΤΟΛΜΗ (Η), 14 Μαρτ 2007: «Μελέτη για τις ιχθυοκαλλιέργειες»
Τοπική Εφηµερίδα ΝΕΑ ΚΡΗΤΗ, 14 Μαρτ 2007: «Τοξική ‘ψαριά’...»
Τοπική Εφηµερίδα ΝΕΑ ΚΡΗΤΗ, 21 Μαρτ 2007: «Τα 50 χρόνια της Ε.Ε. στο Ηράκλειο»
Τοπική Εφηµερίδα ΤΟΛΜΗ (Η), 22 Μαρτ 2007: «Γιορτάζουν το νερό»
Τοπική Εφηµερίδα
ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ, 18 Μαρτ 2007: «Παγκόσµια µέρα Νερού στο
Θαλασσόκοσµο»
Τοπική Εφηµερίδα ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ, 22 Μαρτ 2007 : «Μια αξιέπαινη προσπάθεια από τον
‘Θαλασσόκοσµο’»
Τοπική Εφηµερίδα ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ, 24 Μαρτ 2007: «Ηµερολόγιο»
Τοπική Εφηµερίδα ΠΑΤΡΙΣ, 24 Μαρτ 2007: «Μάθηµα για το νερό»
Εφηµερίδα ΧΩΡΑ (Η), 29 Μαρτ 2007: «Ένας απέραντος...θαλασσόκοσµος στο κέντρο του
Ηρακλείου Κρήτης»
Τοπική Εφηµερίδα ΝΕΑ ΚΡΗΤΗ, 30 Μαρτ 2007: «Έβγαλαν...αµφορείς!»
Τοπική Εφηµερίδα ΠΑΤΡΙΣ, 31 Μαρτ 2007: «Οι κάτοικοι καθαρίζουν την παραλία στις
Γούβες»
Τοπική Εφηµερίδα ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ, 4 Απρ 2007: «∆ιάλεξη του καθηγητή κ. Γιάννη
Κουγιουµουτζάκη»
Τοπική Εφηµερίδα ΤΟΛΜΗ (Η), 11 Απρ 2007: «Ροµποτικό σκάφος»
336
ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΕΛΚΕΘΕ 2007
Τοπική Εφηµερίδα ΠΑΤΡΙΣ, 12 Απρ 2007: «Πουλάνε τον κίνδυνο ρύπανσης!»
Τοπική Εφηµερίδα ΝΕΑ ΚΡΗΤΗ, 12 Απρ 2007: «Σύσκεψη στη Σαντορίνη παρουσία Μαν.
Κεφαλογιάννη»
Εφηµερίδα ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑ, 14 Απρ 2007: «Σαντορίγη / Μιλάει στην ‘Ε’ ο πρόεδρος του
ΕΛΚΕΘΕ, Γιώργος Χρόνης: Εγκληµατικό να καταστραφεί το νησί»
Τοπική Εφηµερίδα ΠΑΤΡΙΣ, 14 Απρ 2007: «Τροπικά είδη εισβάλλουν τώρα στη Μεσόγειο
λόγω της αλλαγής των κλιµατολογικών συνθηκών»
Τοπική Εφηµερίδα ΠΑΤΡΙΣ, 16 Απρ 2007: «Τροπικά είδη εισβάλλουν στη Μεσόγειο λόγω
της κλιµατικής αλλαγής»
Τοπική Εφηµερίδα ΤΟΛΜΗ (Η), 21 Απρ 2007: «Επίσκεψη»
Τοπική Εφηµερίδα ΤΟΛΜΗ (Η), 25 Απρ 2007: «Πόλοι έλξης Μουσείο και ενυδρείο»
Τοπική Εφηµερίδα ΤΟΛΜΗ (Η), 24 Απρ 2007: «Έµειναν εντυπωσιασµένοι»
Τοπική Εφηµερίδα
ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ, 26 Απρ 2007: «∆ιάλεξη του καθηγητή Κ.
Κουγιουµουτζάκη στον Θαλασσόκοσµο»
Τοπική Εφηµερίδα THE KO-GO KHRONICLES, Μαί 2007: «Environmental students visit
local aquarium. / Άλλη µια σαιζόν, και η ολυµπιακών διαστάσεων πισίνα παραµένει άδεια»
Τοπική Εφηµερίδα ΝΕΑ ΚΡΗΤΗ, 3 Μαί 2007: «Έπιασαν δύο τόννους, 300 κιλών ο καθένας»
Τοπική Εφηµερίδα ΤΟΛΜΗ (Η), 10 Μαί 2007: «Αποφασίζουν για το εκτροφείο τόνου στη
Μεσαρά»
Τοπική Εφηµερίδα ΤΟΛΜΗ (Η), 11 Μαί 2007: «∆ιηµερίδα κατάδυσης και ψαροντούφεκου»
Τοπική Εφηµερίδα ΝΕΑ ΚΡΗΤΗ, 11 Μαί 2007: « ‘Φως’ στο βυθό...»
Τοπική Εφηµερίδα ΤΟΛΜΗ (Η), 13 Μαί 2007: «Ακολουθώντας τη διαδροµή του Νέµο»
Τοπική Εφηµερίδα ΝΕΑ ΚΡΗΤΗ, 14 Μαί 2007: « ‘Πράσινο φως’ για Ντια / Βελτίωση της
εικόνας αλλά και βασικά έργα υποδοµής»
Τοπική Εφηµερίδα ΝΕΑ ΚΡΗΤΗ, 17 Μαί 2007: «Επίσκεψη Σχολής Ευελπίδων στο
Ηράκλειο»
Τοπική Εφηµερίδα ,ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ, 22 Μαί 2007: «Περίληψη προκήρυξης»
Τοπική Εφηµερίδα ΠΑΤΡΙΣ, 22 Μαί 2007: «Οι εκρήξεις»
Τοπική Εφηµερίδα ΝΕΑ ΚΡΗΤΗ, 22 Μαί 2007: «Εκρήξεις αναστατώνουν τις Γούρνες »
Τοπική Εφηµερίδα ΠΑΤΡΙΣ, 23 Μαί 2007: «Εθιµοτυπικά χθες στο Ηράκλειο η σχολή
Ευελπίδων»
Τοπική Εφηµερίδα ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ, 23 Μαί 2007: «Συνεχίζονται οι ελεγχόµενες εκρήξεις για
το νέο έργο του ΕΛΚΕΘΕ»
Τοπική Εφηµερίδα ΤΟΛΜΗ (Η), 23 Μαί 2007: «Υποµονή»
Τοπική Εφηµερίδα ΠΑΤΡΙΣ, 25 Μαί 2007: «Καθησυχαστικοί όλοι για τις εκρήξεις στις
Γούρνες»
Τοπική Εφηµερίδα ΤΟΛΜΗ (Η), 25 Μαί 2007: «Εκρήξεις»
Τοπική Εφηµερίδα ΤΟΛΜΗ (Η), 26 Μαί 2007: « ‘Χορεύουν’ από τις εκρήξεις»
Τοπική Εφηµερίδα ΠΑΤΡΙΣ, 26 Μαί 2007: «Εθελοντική εκστρατεία για το περιβάλλον»
Τοπική Εφηµερίδα ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ, 2 Ιουν 2007: «Οι φωνές των εµβρύων, των νεογνών και
των βρεφών»
Τοπική Εφηµερίδα ΝΕΑ ΚΡΗΤΗ, 2 Ιουν 2007: «Ένα µεγάλο όνειρο µιας µικρής ζωής»
Τοπική Εφηµερίδα ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ, 6 Ιουν 2007: «∆ιάλεξη του Γ. Κουγιουµουτζάκη σήµερα
στο Θαλασσόκοσµο»
Τοπική Εφηµερίδα ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ, 8 Ιουν 2007: «Ωκεανοί: Πόσα άραγε ξέρουµε γι' αυτούς?»
Τοπική Εφηµερίδα ΠΑΤΡΙΣ, 8 Ιουν 2007: «Εκδήλωση σήµερα στο Ενυδρείο»
ΕΝΟΤΗΤΑ ∆΄: CretAquarium ΘΑΛΑΣΣΟΚΟΣΜΟΣ
337
Τοπική Εφηµερίδα ΤΟΛΜΗ (Η), 16 Ιουν 2007: «Αιχµές από τη Β. Σχοιναράκη για την
επίσκεψη Καραµανλή»
Τοπική Εφηµερίδα ΠΑΤΡΙΣ, 16 Ιουν 2007: «Σήµερα έρχεται ο Καραµανλής»
Τοπική Εφηµερίδα ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ, 16 Ιουν 2007: «Ο κ. Ελευθέριος Ζούρος εξελέγη
αντεπιστέλλον µέλος της Ακαδηµίας Αθηνών στην έδρα της Θαλάσσιας Βιολογίας»
Τοπική Εφηµερίδα ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ, 17 Ιουν 2007: «Στην Κρήτη της Ανάπτυξης και του
Πολιτισµού ο Κ. Καραµανλής»
Τοπική Εφηµερίδα ΠΑΤΡΙΣ, 18 Ιουν 2007: «Εντυπωσιασµένος από το Θαλασσόκοσµο»
Τοπική Εφηµερίδα ΝΕΑ ΚΡΗΤΗ, 18 Ιουν 2007: «Μάταια τον περίµεναν»
Τοπική Εφηµερίδα ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ, 19 Ιουν 2007: «Εντυπωσιασµένος ο Πρωθυπουργός από
τον Θαλασσόκοσµο»
Τοπική Εφηµερίδα ΝΕΑ ΚΡΗΤΗ, 19 Ιουν 2007: «Γέννηση σαλαχιού σε ενυδρείο»
Τοπική Εφηµερίδα ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ, 22 Ιουν 2007: «Απαγόρευση αλιείας και διάθεση αχινών»
Τοπική Εφηµερίδα ΤΟΛΜΗ (Η), 26 Ιουν 2007: «Ενεργό ρόλο στην πρώην Βάση»
Τοπική Εφηµερίδα ΝΕΑ ΚΡΗΤΗ, 30 Ιουν 2007: «Οι διαδροµές των Μινωιτών»
Τοπική Εφηµερίδα ΚΡΗΤΙΚΑ ΝΕΑ, Ιουν 2007: «Κίνδυνος για 50 χιλιόµετρα παραλίας στην
Κρήτη/ Η αλλαγή του κλίµατος και η υπερθέρµανση της γης.»
Τοπική Εφηµερίδα ΤΟΛΜΗ (Η), 1 Ιουλ 2007: «Λαµπρή εκδήλωση στις 18 Ιουλίου στο
ξενοδοχείο ‘Minos Imperial’ »
Τοπική Εφηµερίδα ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ, 3 Ιουλ 2007: «Αρχίζει απόψε το 14ο Συνέδριο
Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης»
Τοπική Εφηµερίδα ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ, 5 Ιουλ 2007: «Οι πάγοι λιώνουν. Ένα καυτό ζήτηµα»
Τοπική Εφηµερίδα ΠΑΤΡΙΣ, 7 Ιουλ 2007: «Ο πλανήτης Γ»
Τοπική Εφηµερίδα ΝΕΑ ΚΡΗΤΗ, 11 Ιουλ 2007: «Συσσώρευση θερµότητας στους ωκεανούς»
Τοπική Εφηµερίδα ΝΕΑ ΚΡΗΤΗ, 12 Ιουλ 2007: «Γιγαντιαίο καλαµάρι»
Τοπική Εφηµερίδα ΠΑΤΡΙΣ, 13 Ιουλ 2007: «Τι είδαν τα παιδιά και δεν κατάλαβαν...»
Τοπική Εφηµερίδα ΠΑΤΡΙΣ, 14 Ιουλ 2007: «Η ανάθεση»
Τοπική Εφηµερίδα ΝΕΑ ΚΡΗΤΗ, 14 Ιουλ 2007: «Εκδήλωση για τα δελφίνια στη Μίλατο»
Τοπική Εφηµερίδα ΝΕΑ ΚΡΗΤΗ, 16 Ιουλ 2007: «Αγώνας χωρίς σωτηρία»
Τοπική Εφηµερίδα ΠΑΤΡΙΣ, 16 Ιουλ 2007: « ‘Έσβησε’ το δελφίνι που βγήκε στο Θόλο»
Τοπική Εφηµερίδα ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ, 17 Ιουλ 2007: «Επιτυχηµένη η πρώτη Γιορτή του Ψαρά»
Τοπική Εφηµερίδα ΤΟΛΜΗ (Η), 18 Ιουλ 2007: «Το ποσοστό»
Τοπική Εφηµερίδα ΝΕΑ ΚΡΗΤΗ, 18 Ιουλ 2007: «Τα ‘ρίχνει’ στη θάλασσα»
Εφηµερίδα ΝΕΑ (ΤΑ), 19 Ιουλ 2007: «Θα εγκαινίαζε το ενυδρείο»
Τοπική Εφηµερίδα ΝΕΑ ΚΡΗΤΗ, 20 Ιουλ 2007: «Ένας φίλος ζητά προστασία...»
Τοπική Εφηµερίδα ΝΕΑ ΚΡΗΤΗ, 23 Ιουλ 2007: «Οι εκπλήξεις στο Ενυδρείο δεν τελειώνουν
για τους επισκέπτες»
Τοπική Εφηµερίδα ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ, 25 Ιουλ 2007: «Απαγορεύεται το ψάρεµα αχινών»
Τοπική Εφηµερίδα ΠΑΤΡΙΣ, 25 Ιουλ 2007: «Με απειλή προστίµου όσοι συλληφθούν να
ψαρεύουν αχινούς!»
Τοπική Εφηµερίδα ΤΟΛΜΗ (Η), 28 Ιουλ 2007: «Συνάντηση για το περιβάλλον»
Τοπική Εφηµερίδα ΤΟΛΜΗ (Η), 29 Ιουλ 2007: «Μια ξεχωριστή εκδήλωση για το έτος
∆ελφινιού 2007»
Τοπική Εφηµερίδα ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ, 1 Αυγ 2007: «Οι δρόµοι της θάλασσας»
Τοπική Εφηµερίδα ΝΕΑ ΚΡΗΤΗ, 1 Αυγ 2007: «Για το ‘Θαλασσόκοσµο’ »
338
ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΕΛΚΕΘΕ 2007
Τοπική Εφηµερίδα ΠΑΤΡΙΣ, 1 Αυγ 2007: «Σταθµοί πρόγνωσης τσουνάµι στα νότια της
Κρήτης»
Τοπική Εφηµερίδα ΝΕΑ ΚΡΗΤΗ, 2 Αυγ 2007: «Παράδεισος υπό απειλή»
Τοπική Εφηµερίδα ΤΟΛΜΗ (Η), 3 Αυγ 2007: «Οφειλές»
Τοπική Εφηµερίδα ΤΟΛΜΗ (Η), 5 Αυγ 2007: «Ο θαυµαστός κόσµος των ενυδρείων»
Τοπική Εφηµερίδα ΝΕΑ ΚΡΗΤΗ, 7 Αυγ 2007: «Λάτρης της Κρήτης/ Επιµένει... Κρήτη/
Κίνα»
Τοπική Εφηµερίδα ΤΟΛΜΗ (Η), 7 Αυγ 2007: «∆ιακοπές»
Τοπική Εφηµερίδα ΝΕΑ ΚΡΗΤΗ, 8 Αυγ 2007: «Υποβρύχιο µπαλέτο/ Τουρκία»
Τοπική Εφηµερίδα ΠΑΤΡΙΣ, 13 Αυγ 2007: «Έρχονται θερµά χρόνια...»
Τοπική Εφηµερίδα ΚΡΗΤΗPRESS, 9-15 Αυγ 2007: « ‘Πνιγµένο’ στα χρέη το ΕΛΚΕΘΕ»
Τοπική Εφηµερίδα ΠΑΤΡΙΣ, 27 Αυγ 2007: «Μονάδα αφαλάτωσης για τα νερά του Αλµυρού»
Τοπική Εφηµερίδα ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ, 31 Αυγ 2007: «Ιός απειλεί τα δελφίνια της Μεσογείου»
Τοπική Εφηµερίδα ΝΕΑ ΚΡΗΤΗ, 10 Σεπτ 2007: «Εισβολή πιράνχας στην ... Πολωνία»
Τοπική Εφηµερίδα ΝΕΑ ΚΡΗΤΗ, 13 Σεπτ 2007: «Τα ψέµατα του κ. Καραµανλή και η
αλήθεια για τα έργα στο ν. Ηρακλείου»
Τοπική Εφηµερίδα ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ, 13 Σεπτ 2007: «ΟΙ πρωτοβουλίες και τα αναπτυξιακά έργα
της κυβέρνησης της Ν∆ για την Κρήτη»
Τοπική Εφηµερίδα ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ, 15 Σεπτ 2007: «Ανοικτό την Κυριακή το Ενυδρείο»
Τοπική Εφηµερίδα ΝΕΑ ΚΡΗΤΗ, 15 Σεπτ 2007: «Ανοικτό το ενυδρείο»
Τοπική Εφηµερίδα ΝΕΑ ΚΡΗΤΗ, 21Σεπτ 2007: «Βραδιά ερευνητή»
Τοπική Εφηµερίδα ΤΟΛΜΗ (Η), 20 Σεπτ 2007: «Βραδιά ερευνητή»
Τοπική Εφηµερίδα ΤΟΛΜΗ (Η), 22 Σεπτ 2007: « ‘Βραδιά ερευνητή’ στο ΙΤΕ»
Τοπική Εφηµερίδα ΝΕΑ ΚΡΗΤΗ, 25 Σεπτ 2007: «Σπάνια ψάρια στο ∆ούναβη»
Τοπική Εφηµερίδα ΠΑΤΡΙΣ, 27 Σεπτ 2007: «Βραδιά ερευνητή απόψε στο ΙΤΕ»
Τοπική Εφηµερίδα ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ, 28 Σεπτ 2007: «Παγκόσµια Ηµέρα Ναυτιλίας/ Αισιοδοξία
αλλά και προβληµατισµός για το µέλλον του τουρισµού»
Τοπική Εφηµερίδα ΝΕΑ ΚΡΗΤΗ, 28 Σεπτ 2007: «Τα δελφίνια και το κλίµα/ Η µάχη για το
κλίµα»
Τοπική Εφηµερίδα ΤΟΛΜΗ (Η), 29 Σεπτ 2007: «Ο πρέσβης»
Τοπική Εφηµερίδα ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ, 29 Σεπτ 2007: «Ο Νορβηγός Πρέσβης θα επισκεφθεί το
Ενυδρείο»
Τοπική Εφηµερίδα ΠΑΤΡΙΣ, 5 Οκτ 2007: «Στο ‘Θαλασσόκοσµο’ χθες ο πρέσβης της
Νορβηγίας»
Τοπική Εφηµερίδα ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ, 5 Οκτ 2007: «Εντυπωσιασµένος ο Νορβηγός πρέσβης από
την επίσκεψή του στο ‘Θαλασσόκοσµο’»
Τοπική Εφηµερίδα ΝΕΑ ΚΡΗΤΗ, 5 Οκτ 2007: «Επίσκεψη του πρέσβη της Νορβηγίας στο
Ενυδρείο»
Τοπική Εφηµερίδα ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ, 9 Οκτ 2007: «Συνέδριο Θαλάσσιας Βιολογίας»
Τοπική Εφηµερίδα ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ, 13 Οκτ 2007: «Απαγόρευση αλιείας πάνω από
κοραλλιογενείς και ασβεστοφυκικούς βυθούς/Κόστα Ρίκα»
Τοπική Εφηµερίδα ΤΟΛΜΗ (Η), 13 Οκτ 2007: «Η διαχείριση των υδάτινων πόρων»
Τοπική Εφηµερίδα ΤΟΛΜΗ (Η), 14 Οκτ 2007: «Πρώην Αµερικανική Βάση Γουρνών,
συνεχίζεται η αδιαφορία της πολιτείας»
Τοπική Εφηµερίδα ΝΕΑ ΚΡΗΤΗ, 15 Οκτ 2007: «Μάχη για τις χελώνες αντί για τις βίλες...»
Τοπική Εφηµερίδα ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ, 16 Οκτ 2007: «Αλλαγή ωραρίου του Ενυδρείου Κρήτης
ΕΝΟΤΗΤΑ ∆΄: CretAquarium ΘΑΛΑΣΣΟΚΟΣΜΟΣ
339
στο Θαλασσόκοσµο»
Τοπική Εφηµερίδα ΝΕΑ ΚΡΗΤΗ, 18 Οκτ 2007: «Φιλιππίνες/ Μάχη 52χρονης Αυστραλής
µε... καρχαρία»
Τοπική Εφηµερίδα ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ, 18 Οκτ 2007: «Τα προβλήµατα της ιχθυοκαλλιέργειας
ανησυχούν και τους Έλληνες παραγωγούς»
Τοπική Εφηµερίδα ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ, 25 Οκτ 2007: «∆ιοργάνωση ηµερίδας το Σάββατο/
Εσπερίδα στην Ελούντα»
Τοπική Εφηµερίδα ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ, 28 Οκτ 2007: «Εγχειρίδιο για την υποβρύχια ξενάγηση»
Τοπική Εφηµερίδα ΝΕΑ ΚΡΗΤΗ, 29 Οκτ 2007: «Ενηµέρωση µέσω Τύπου»
Τοπική Εφηµερίδα ΝΕΑ ΚΡΗΤΗ, 30 Οκτ 2007: «Μήνυµα στην ΚΕ∆/ Ο κόλπος χρειάζεται
προστασία»
Τοπική Εφηµερίδα ΠΑΤΡΙΣ, 30 Οκτ 2007: «Αντιδράσεις απ' όλους για τις Γούρνες»
Τοπική Εφηµερίδα ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ, 30 Οκτ 2007: «Εκδήλωση γνωριµίας των Οικολόγων
Πράσινων/ Έντονες αντιδράσεις για τους σχεδιασµούς της Κτηµατικής Υπηρεσίας για την
πρώην Βάση/ Το επικίνδυνο και δηλητηριώδες ψάρι ‘Λαγοκέφαλος’»
Εφηµερίδα ΝΕΑ (ΤΑ), 2 Ιουλ 2007: «Εικονικές αποδράσεις µε βαθυσκάφος»
Τοπική Εφηµερίδα ΚΡΗΤΙΚΑ ΝΕΑ, Νοεµ 2007: «Και πριν πούµε το νερό νεράκι.
Επιβάλλονται άµεσα µέτρα για την σωστή διαχείριση των υδάτων στην Κρήτη»
Τοπική Εφηµερίδα ΠΑΤΡΙΣ, 1 Νοεµ 2007: «Απειλή λουκέτου λόγω χρεών για τον
‘Θαλασσόκοσµο’/ Να δοθεί στην τοπική κοινωνία ο χώρος της πρώην βάσης ζητά η ΕΕ∆ΥΕ/
Τρεις τοµείς έχουν τα κέρδη στην Κρήτη»
Τοπική Εφηµερίδα ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ, 1 Νοεµ 2007: «Η ΕΕ∆ΥΕ για το χώρο της πρώην Βάσης/
‘Φουρτούνα’ στο Θαλασσόκοσµο/ Ψάρεψαν καρχαρία 200 χλµ. µακριά από τη θάλασσα»
Τοπική Εφηµερίδα ΤΟΛΜΗ (Η), 1 Νοεµ 2007: «∆ηµόσιο εναντίον δηµοσίου»
Τοπική Εφηµερίδα ΝΕΑ ΚΡΗΤΗ, 1 Νοεµ 2007: «‘Μας κλείνουν το ενυδρείο’/ Ευθύνες στη
διοίκηση του ΕΛΚΕΘΕ ρίχνει ο ΟΛΗ»
Τοπική Εφηµερίδα ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ, 2 Νοεµ 2007: «Ο ΟΛΗ για το ΕΛΚΕΘΕ/ Ερώτηση
Κεγκέρογλου για το ΕΛΚΕΘΕ»
Τοπική Εφηµερίδα ΤΟΛΜΗ (Η), 30 Οκτ 2007: «Αντιδρούν»
Τοπική Εφηµερίδα ΝΕΑ ΚΡΗΤΗ, 2 Νοεµ 2007: «Ενυδρείο, Προέκταση, Πρόταση/
Επικίνδυνοι θαλάσσιοι ‘εισβολείς’»
Τοπική Εφηµερίδα ΠΑΤΡΙΣ, 2 Νοεµ 2007: «Παρουσία Σιούφα ο εορτασµός της επετείου της
Ένωσης της Κρήτης/Απάντηση του ΟΛΗ στο ΕΛΚΕΘΕ/ Η µετανάστευση των ψαριών στο
στόχαστρο των ερευνητών»
Τοπική Εφηµερίδα ΤΟΛΜΗ (Η), 2 Νοεµ 2007: «Επειγόντως λύση»
Τοπική Εφηµερίδα ΤΟΛΜΗ (Η), 3 Νοεµ 2007: «Αγώνας για τη Βάση»
Τοπική Εφηµερίδα ΠΑΤΡΙΣ, 5 Νοεµ 2007: «Έντυπα για την ενηµέρωση σε σχέση µε τα
λαγόψαρα»
Τοπική Εφηµερίδα ΤΟΛΜΗ (Η), 6 Νοεµ 2007: «Σήµα κινδύνου εκπέµπει η Μεσόγειος»
Τοπική Εφηµερίδα ΝΕΑ ΚΡΗΤΗ, 6 Νοεµ 2007: «Τρόµος για τα ψάρια-εισβολείς»
Τοπική Εφηµερίδα ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ, 8 Νοεµ 2007: «Την προστασία του Ενυδρείου ζητά ο κ.
Μπαντουβάς µε ερώτηση που κατέθεσε στη βουλή»
Τοπική Εφηµερίδα ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ, 9 Νοεµ 2007: «Μικρόφωνα αποκαλύπτουν πως κάνουν
καµάκι οι φάλαινες»
Τοπική Εφηµερίδα ΠΑΤΡΙΣ, 12 Νοεµ 2007: «Τροπικό φύκι απειλεί τα ψάρια της Κρήτης!»
Τοπική Εφηµερίδα ΝΕΑ ΚΡΗΤΗ, 13 Νοεµ 2007: «Οικολογικές ‘βόµβες’»
Τοπική Εφηµερίδα ΤΟΛΜΗ (Η), 14 Νοεµ 2007: «Ξανά στο Ηράκλειο»
340
ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΕΛΚΕΘΕ 2007
Τοπική Εφηµερίδα ΤΟΛΜΗ (Η), 15 Νοεµ 2007: «Περιοδεία Αλαβάνου στην Κρήτη/ Τα
έγγραφα που ‘καίνε’ τη Βάση Γουρνών»
Τοπική Εφηµερίδα ΤΟΛΜΗ (Η), 16 Νοεµ 2007: «Επίσκεψη Αλαβάνου στο Θαλασσόκοσµο»
Τοπική Εφηµερίδα ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ, 16 Νοεµ 2007: «Επίσκεψη του Αλ. Αλαβάνου στο
Θαλασσόκοσµο στη Μονή Τοπλού και τη Σητεία»
Τοπική Εφηµερίδα ΤΟΛΜΗ (Η), 23 Νοεµ 2007: «Το δηµοτικό των Ζωνιανών στο
Θαλασσόκοσµο»
Τοπική Εφηµερίδα ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ, 23 Νοεµ 2007: «Επίσκεψη του ∆ηµοτικού Σχολείου των
Ζωνιανών στο Θαλασσόκοσµο»
Τοπική Εφηµερίδα ΝΕΑ ΚΡΗΤΗ, 23 Νοεµ 2007: «Επίσκεψη του ∆ηµοτικού Σχολείου
Ζωνιανών στο Θαλασσόκοσµο»
Τοπική Εφηµερίδα ΠΑΤΡΙΣ, 23 Νοεµ 2007: «Στον Θαλασσόκοσµο οι µαθητές»
Τοπική Εφηµερίδα ΠΑΤΡΙΣ, 26 Νοεµ 2007: «Να παραµείνει στον έλεγχο του ∆ηµοσίου η
Πρώην Βάση»
Τοπική Εφηµερίδα ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ, 4 ∆εκ 2007: «Σήµερα στις Βρυξέλλες κρίνεται η τύχη του
προγράµµατος Ποσειδών»
Τοπική Εφηµερίδα ΠΑΤΡΙΣ, 4 ∆εκ 2007: «Σήµερα η απόφαση για το πρόγραµµα Ποσειδών 2
και τη θαλάσσια έρευνα»
Τοπική Εφηµερίδα ΠΑΤΡΙΣ, 7 ∆εκ 2007: «Νέα διαµαρτυρία της επιτροπής αγώνα για την
Πρώην Βάση»
Τοπική Εφηµερίδα ΤΟΛΜΗ (Η), 15 ∆εκ 2007: «Θαλάσσιοι Ηλεκτρονικοί ∆ίοδοι στη
Χερσόνησο»
Τοπική Εφηµερίδα ΠΑΤΡΙΣ, 15 ∆εκ 2007: «Συµφωνία για τις Γούρνες»
Τοπική Εφηµερίδα ΤΟΛΜΗ (Η), 18 ∆εκ 2007: «Βιοποικιλότητα της Μεσογείου»
Τοπική Εφηµερίδα ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ, 22 ∆εκ 2007: «Ηµερολόγιο»
Τοπική Εφηµερίδα ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ, 23 ∆εκ 2007: «Ηµερολόγιο»
Τοπική Εφηµερίδα ΝΕΑ ΚΡΗΤΗ, 24 ∆εκ 2007: «Γιορτές στο Ενυδρείο»
Τοπική Εφηµερίδα ΠΑΤΡΙΣ, 24 ∆εκ 2007: «Επιστηµονική φαντασία ή τραγική κατάληξη»
Τοπική Εφηµερίδα ΠΑΤΡΙΣ, 24 ∆εκ 2007: «Εορταστικό πρόγραµµα στο Ενυδρείο»
Τοπική Εφηµερίδα ΠΑΤΡΙΣ, 24 ∆εκ 2007: «Επίθεση της επιτροπής για τη Βάση κατά της
Νοµάρχη»
Τοπική Εφηµερίδα ΠΑΤΡΙΣ, 27∆εκ 2007: «Με δορυφόρους θα παρακολουθεί την ωάρια των
αλιευτικών»
Τοπική Εφηµερίδα ΝΕΑ ΚΡΗΤΗ, 28 ∆εκ 2007: «Βιώσιµη κινητικότητα γα εξοικονόµηση
ενέργειας»
Τοπική Εφηµερίδα ΤΥΠΟΣ ΚΡΗΤΗΣ,28 ∆εκ 2007: «ΕΛΚΕΘΕ. Κίνδυνος για το πρόγραµµα
Ποσειδών»
Τοπική Εφηµερίδα ΤΥΠΟΣ ΚΡΗΤΗΣ, 28 ∆εκ 2007: «Γιορτές στο Ενυδρείο»
Τοπική Εφηµερίδα ΠΑΤΡΙΣ, 28 ∆εκ 2007: «Ενηµερωτική εκστρατεία για την ποιότητα ζωής»
Τοπική Εφηµερίδα ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ, 28 ∆εκ 2007: «Ηµερολόγιο»
Τοπική Εφηµερίδα ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ, 29 ∆εκ 2007: «Ηµερολόγιο»
Τοπική Εφηµερίδα ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ, 30 ∆εκ 2007: «Ηµερολόγιο»
Τοπική Εφηµερίδα ΠΑΤΡΙΣ, 31 ∆εκ 2007: «Ο Άγιος Βασίλης του Ενυδρείου Κρήτης»
ΕΝΟΤΗΤΑ ∆΄: CretAquarium ΘΑΛΑΣΣΟΚΟΣΜΟΣ
341
16.2. Τηλεοπτική Προβολή Ενυδρείου
Κανάλι ΝΕΤ, Εκποµπή «Η ζωή είναι παιχνίδι» Άννα ∆ρούζα, 2 Ιαν. 2007
Κανάλι ΚΥ∆ΩΝ, Εκποµπή «Καλώς Ορίσατε», 4 Ιαν. 2007
Κανάλι KPHTH TV, Εκποµπή «Kαλό Μεσηµέρι», 27 Μαρτίου 2007, συνέντευξη: Στεριώτη
Α.
Ραδ/φωνο ΡΑ∆ΙΟ ΚΡΗΤΗ 101.5, Εκποµπή Κώστα Τριγώνη, Απρ. 2007: «Ενυδρείο Κρήτης»,
συνέντευξη: Παπαδάκης Μ.,
Εταιρία WIND, Μάιος 2007: ∆ιαφηµιστικό Σποτ στο χώρο του Ενυδρείου
Κανάλι ΚΥ∆ΩΝ TV, Εκποµπή «TV Magazino», 6 Ιουνίου 2007, συνέντευξη: Στεριώτη Α.
Κανάλι ΝΕΤ, Εκποµπή «Μένουµε Ελλάδα» ρεπορτάζ Ολυµπία Σαββίδου, 5 Ιουν. 2007: «Στο
Ενυδρείο του Ηρακλείου», συνέντευξη: Παπαδάκης Μ., Στεριώτη Α., Αποστολάκης ∆.,
Πολυχρονάκη Θ.
Κανάλι MEGA, Εκποµπή «Κοινωνία Ώρα MEGA», 24 Ιούν. 2007: «Ο µαγικός κόσµος του
βυθού στο Θαλασσόκοσµο», συνέντευξη: Παπαδάκης Μ.
Κανάλι ΑΝΤ-1, Εκποµπή «Καληµέρα Ελλάδα», 28 Ιούν. 2007: «Θαλασσόκοσµος – Το
µεγαλύτερο Ενυδρείο της Μεσογείου», συνέντευξη: Παπαδάκης Μ.
Κανάλι ΝΕΤ, Εκποµπή «Πρώτη Γραµµή», 17 Ιουλ. 2007: «Ολόκληρη η Μεσόγειος µπροστά
στα µάτια σας στο Ενυδρείο της Κρήτης», συνέντευξη: Στεριώτη Α.
Κανάλι MEGA, Εκποµπή «Κοινωνία Ώρα MEGA», 2 Νοεµ. 2007: «Με λουκέτο κινδυνεύει το
περίφηµο Ενυδρείο Κρήτης»: συνέντευξη Χρόνης Γ. & Παπαδάκης Μ.
Κανάλι ΚΡΗΤΗ TV, ρεπορτάζ Ειδήσεων, 6 Νοεµ. 2007: «Με κλείσιµο απειλείται το
ΕΛΚΕΘΕ», συνέντευξη: Χρόνης Γ.
Κανάλι ΚΥ∆ΩΝ TV, Εκποµπή «Ορίζοντες», 22 Νοεµβρίου 2007: «ΕΛΚΕΘΕ:
Θαλασσόκοσµος Ενυδρείο Κρήτης», συνέντευξη Παπαδάκης Μ. & Πολυχρονάκη Θ.
Ραδ/φωνο ΕΡΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 97.5, Εκποµπή «Τα καλά & συµφέροντα», 23 Νοεµ. 2007:
«Ενυδρείο Κρήτης: 2 χρόνια λειτουργίας, Απολογισµός και Νέα», συνέντευξη: Παπαδάκης Μ.
& Πολυχρονάκη Θ.
Κανάλι ΑΝΤ-1, Εκποµπή «Καληµέρα Ελλάδα», 27 ∆εκ. 2007: «Υποβρύχιος... Αη Βασίλης!»,
συνέντευξη: Παπαδάκης Μ.
Κανάλι MEGA, Εκποµπή «Κοινωνία Ώρα MEGA», 28 ∆εκ. 2007: «Ο Άγιος Βασίλης του
Θαλασσόκοσµου στο Ηράκλειο», συνέντευξη: Πολυχρονάκη Θ.
Κανάλι ΝΕΤ, Εκποµπή «Συµβαίνει τώρα», 28 ∆εκ. 2007: «και σε Ενυδρείο... Άγιος Βασίλης»,
συνέντευξη: Πολυχρονάκη Θ.
342
ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΕΛΚΕΘΕ 2007
17. ΒΗΜΑΤΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
17.1. ΝΕΑ ΕΝΥ∆ΡΕΙΑ
Νέες δεξαµενές στη διαδροµή επίσκεψης που θα εγκατασταθούν τον Νοέµβριο 2008 . Μια
διαδικασία που θα απαιτήσει το κλείσιµο του Ενυδρείου όλο το µήνα Νοέµβριο. Η δαπάνη
συγχρηµατοδοτείται από το ΠΕΠ Κρήτης και το Ενυδρείο Κρήτης.
Η παρέµβαση περιλαµβάνει: Ενυδρεία και τα διαχωριστικά της διαδροµής επίσκεψης (
χρηµατοδοτούνται από το ΠΕΠ), τις ηλεκτρολογικές και υδραυλικές εγκαταστάσεις
(χρηµατοδότηση από το Ενυδρείο), τις βάσεις στήριξης (χρηµατοδότηση ενυδρείο), τα ντεκόρ
των ενυδρείων (χρηµατοδότηση ενυδρείο) .
ΕΝΟΤΗΤΑ ∆΄: CretAquarium ΘΑΛΑΣΣΟΚΟΣΜΟΣ
343
17.2. ΘΑΛΑΣΣΟΡΑΜΑ
Κτίριο επιφάνειας 1.800 τ.µ. που θα
περιλαµβάνει:
Αίθουσες 250 θέσεων
Αίθουσα εκθέσεων
Εκθεσιακό πολυχώρο συνδεδεµένο
µε τις υπάρχουσες υποδοµές
Είναι ένα επιµορφωτικό κέντρο που
προάγει
τις
σύγχρονες
και
ενδιαφέρουσες εξελίξεις της υψηλής
τεχνολογίας και της επιστήµης, ενώ ταυτόχρονα είναι και κέντρο ψυχαγωγίας µε όλη τη σηµασία
της λέξης. Οι δυνατότητές του είναι στην ουσία ανεξάντλητες. Αυτό που προτείνουµε δηλαδή,
είναι µια ιδιαίτερη θολωτή αίθουσα πολλαπλών χρήσεων, µε δυνατότητα φιλοξενίας
παραστάσεων µε πολυµέσα, θεατρικών έργων, συναυλιών και εκθέσεων µε απεριόριστη
θεµατολογία.
Μοναδικές εικόνες παρµένες από τα βαθυσκάφη του
ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε. θα δίνουν την ευκαιρία στον επισκέπτη να
βυθίζεται στον µαγικό υποθαλάσσιο κόσµο της
Μεσογείου και να τον βιώνει µε ένα µοναδικό τρόπο.
Να υποστηρίξει τα σχολεία όλων των επιπέδων στην
επίτευξη των εκπαιδευτικών στόχων τους.
Να προσελκύσει την προσοχή του κοινού και να αυξήσει
το ενδιαφέρον του για την επιστήµη.
Να παρουσιάσει και να επεξηγήσει τις αρχές και τα
φαινόµενα των φυσικών επιστηµών.
Να υποστηρίξει τη µακροπρόθεσµη ανάπτυξη των
επιστηµών στην περιοχή.
Να προσφέρει ένα τεχνολογικά σύγχρονο περιβάλλον για
την παρουσίαση διάφορων πολιτιστικών δραστηριοτήτων
(τέχνη, µουσική, πολιτιστική κληρονοµιά).
ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΕΛΚΕΘΕ 2007
344
17.3. ΕΚΘΕΣΙΑΚΟΣ ΠΟΛΥΧΩΡΟΣ
∆ιαµόρφωση υπαρχόντων χώρων 700 τ.µ. για υποδοχή περιοδικών εκθέσεων σε συνέχεια του
Θαλασσοράµατος.
Ο χώρος θα συνδεθεί µε τις δεξαµενές του Ενυδρείου και θα αποτελεί µοναδικό µέσο ανάδειξης
εκθέσεων επιστήµης, τέχνης και πολιτισµού.
……σήµερα
……Αύριο;
Ένας χώρος εκλαΐκευσης και βιωµατικής εκπαίδευσης του οποίου ο πρώτος στόχος είναι να
διαχειριστεί τις επιστηµονικές πληροφορίες που αφορούν το θαλάσσιο περιβάλλον για να µυήσει,
ευαισθητοποιήσει, ενηµερώσει χωρίς να ενοχοποιήσει τους επισκέπτες, στο σύγχρονο και αυριανό
προβληµατισµό για τα θαλάσσια θέµατα.
Θα αφορά:
Στην θαλάσσια µεσογειακή ζωή και στα προβλήµατα της ανθρώπινης παρέµβασης.
Στα φυσικοχηµικά φαινόµενα του θαλάσσιου κόσµου και της σχέσης τους µε την γεωλογία και τα
στοιχεία του αέρα.
Στα περιβαλλοντικά θέµατα.
Στη βιοτεχνολογία και τις µελλοντικές προοπτικές της.
17.4. ΒΙΩΝΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΕΠΙΣΤΗΜΗ - ΘΑΛΑΣΣΟΒΙΩΜΑ
H εµπειρία που συσσωρεύτηκε από τις εντυπώσεις των
χιλιάδων επισκεπτών του ενυδρείου αλλά και από τη
γενικότερη λειτουργία του ενυδρείου µας επιτρέπει
σήµερα να προχωρήσουµε ένα βήµα ακόµα προς την
ανάπτυξη νέου χώρου. Ο χώρος και το υλικό που θα
αναπτυχθεί θα έχει σχέση µε την εκλαΐκευση και τη
διάδοση της γνώσης για το θαλάσσιο κόσµο, θέµατα που
κατεξοχήν αποτελούν
κτήµα των επιστηµόνων του
ΕΛ.ΚΕ.ΘΕ.
Περιλαµβάνει αίθουσα 1000 τ.µ. και διαµόρφωση ελεύθερου
χώρου 2500 τ.µ.
ΕΝΟΤΗΤΑ ∆΄: CretAquarium ΘΑΛΑΣΣΟΚΟΣΜΟΣ
345
Σκοπός της δηµιουργίας του είναι η άµεση επαφή των
παιδιών µε το θαλασσινό στοιχείο και η συµµετοχή τους σε
διαδραστικά παιχνίδια µε αληθινά / ζωντανά θαλασσινά
θέµατα όπως η διαφάνεια του νερού, η δηµιουργία
κυµατισµού, η δράση του κυµατισµού, τα ρεύµατα κ.α.
δίδοντας το έναυσµα για την απόκτηση των πρώτων βάσεων
της ωκεανογραφίας.
17.5. TOUCH POOL
Μικρή και µεγάλη δεξαµενή µε παρατήρηση και πρόσβαση των επισκεπτών για αφή των ζώων.
Επιφάνεια δεξαµενών 100 m2
Χώρος επίσκεψης
Χώρος υποστήριξης
Χώρος Μουσειολογίας
Λειτουργικός χώρος
17.6. ΜΕΓΑΚΟΣΜΟΣ
Κυλινδρική δεξαµενή (25 µ. διάµετρο, 5 µ. βάθος) µε ελαφρά κλίση
στο κέντρο. ∆ίνει την δυνατότητα διατήρησης πελαγικών και
νηκτικών οργανισµών µε µικρό κόστος λειτουργίας, λαµβάνοντας
υπόψη τα ολοκληρωµένα οικοσυστήµατα για βιοκαθαρισµό του
νερού, αποµάκρυνση των διαλυτών ουσιών µέσω του αφρού
(foaming extraction) και µερική κυκλοφορία του νερού µε άνεµο
και ήλιο.
Λειτουργεί ως πιλοτικό ολοκληρωµένο (integrated) σύστηµα
διαχείρισης µεγάλων υδατοσυλλογών προσβάσιµο στους
επισκέπτες. Ολοκληρώνει βιο-, τεχνο-, οικο-, ηθο-λογικές µεθόδους
διαχείρισης µεγάλης θαλάσσιας µάζας νερού µε νηκτο-πελαγικούς
οργανισµούς παρέχοντάς τις στο κοινό.
ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΕΛΚΕΘΕ 2007
346
Με ένα εκπληκτικό τρόπο η καινοτοµία παίρνει µορφές µοναδικής οµορφιάς και συνεπαίρνει τον
επισκέπτη σε µια διαδροµή που αισθήσεις, ψυχή, καρδιά και νους µαζί βυθίζονται σε ένα κόσµο
που δεν έχεις άλλο τρόπο να τον ανακαλύψεις. Στο χώρο αυτό, που τον ονοµάσαµε θαλασσοτεχνο-κοσµο, ο χρόνος χάνεται.
17.7. ΤΕΧΝΟΚΟΣΜΟΣ
Σύστηµα επιλεκτικής προστασίας ψαριών σε τεχνητούς
πειραµατικούς υφάλους.
∆εξαµενή ∆ιαστάσεων 28x15x4 m
Χώρος επίσκεψης
Χώρος υποστήριξης
Χώρος Μουσειολογίας
Λειτουργικός χώρος
17.8. ΦΑΝΤΑΣΤΙΚΟ ∆ΑΣΟΣ
∆ιάφοροι φωτο–βιοαντιδραστήρες µε διαφορετικά χρώµατα και διαφορετικά είδη φυτοπλαγκτού
Επιφάνεια φωτο-βιοαντιδραστήρων 250 m2
Χώρος επίσκεψης
Χώρος υποστήριξης
Χώρος Μουσειολογίας
Λειτουργικός χώρος
17.9. SUPRA LITTORAL
Έκταση µε φυτά που αντέχουν στην αλατότητα.
Έκταση 400-500 m2
Χώρος επίσκεψης
Χώρος υποστήριξης
Μουσειολογικός χώρος
ΕΝΟΤΗΤΑ ∆΄: CretAquarium ΘΑΛΑΣΣΟΚΟΣΜΟΣ
347
Λειτουργικός χώρος
17.10. ΑΛΥΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΖΩΟΠΛΑΓΚΤΟΥ
Κατασκευή κρυστάλλων αλατιού από την εξάτµιση του νερού µέσω του ανέµου και του ήλιου.
Παραγωγή ανθεκτικών ειδών φυτοπλαγκτού (Dunaliella sp.) και ζωοπλαγκτού (Artemia sp.)
Έκταση δεξαµενών 200 m2
Χώρος επίσκεψης
Χώρος υποστήριξης
Μουσειολογικός χώρος
Λειτουργικός χώρος
17.11. ΚΕΝΤΡΟ ∆ΙΑΣΩΣΗΣ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ & ΕΠΑΝΕΝΤΑΞΗΣ
Περίθαλψη και επανένταξη τραυµατισµένων χελωνών στο
φυσικό τους περιβάλλον.
Χώρος δεξαµενών 150 m2
Χώρος επίσκεψης
Χώρος υποστήριξης
Μουσειολογικός χώρος
Λειτουργικός χώρος
ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΕΛΚΕΘΕ 2007
348
17.12. ΑΝΟΙΚΤΟ ΕΚΚΟΛΑΠΤΗΡΙΟ
Σε επικοινωνία µε το εκκολαπτήριο των AquaLabs.
Παρουσίαση τεχνικών καλλιέργειας διαφόρων θαλάσσιων οργανισµών κατά το µεροπλαγκτονικό
& πελαγικό στάδιο της ζωής τους (αρχικά στάδια ζωής).
∆εξαµενές 120 m2
Χώρος επίσκεψης
Χώρος υποστήριξης
Μουσειολογικός χώρος
Λειτουργικός χώρος
17.13. ΚΕΝΤΡΟ ΑΠΟΣΥΜΠΙΕΣΗΣ
Λειτουργικό κέντρο αποσυµπίεσης των δυτών. Συνδεδεµένο µε έκθεση σφουγγαριών.
Προσβάσιµο στο κοινό για παροχή πληροφοριών πάνω στις αιτίες-συνθήκες πρόκλησης νόσου
των δυτών και περίθαλψης.
Mη επισκέψιµο στην περίπτωση παροχής υπηρεσιών σε
πραγµατικό γεγονός.
Χώρος αποσυµπιεστή 50-80 m2
Χώρος επίσκεψης
Χώρος υποστήριξης
Μουσειολογικός χώρος
Λειτουργικός χώρος
ΕΝΟΤΗΤΑ ∆΄: CretAquarium ΘΑΛΑΣΣΟΚΟΣΜΟΣ
17.14. ΠΙΓΚΟΥΪΝΟΙ
Αναπαράσταση βιότοπου πιγκουίνων εύκρατου κλίµατος σε χώρο 500 τ.µ.
Χώροι Υποστήριξης
Χώροι επίσκεψης
Χώρος µουσειολογίας
17.15. ΜΙΚΡΟΚΟΣΜΟΣ
Mικρο - πελαγική ζωή
Mικρο - πλαγκτόν (microplakton)
∆εξαµενές 150 m2 (20 δεξ. 2 m2)
Χώρος επίσκεψης
Χώρος υποστήριξης
Μουσειολογικός χώρος
Λειτουργικός χώρος
349
350
ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΕΛΚΕΘΕ 2007
17.16. ΜΙΚΡΟΒΕΝΘΟΣ
Mικρο - βενθική ζωή
∆εξαµενές 250 m2
Χώρος επίσκεψης
Χώρος υποστήριξης
Μουσειολογικός χώρος
Λειτουργικός χώρος
17.17. ΠΑΡΑΣΚΗΝΙΑ ∆ΕΞΑΜΕΝΩΝ
Ο χώρος αυτός έχει διττή σηµασία:
Εξυπηρετεί όλες τις εγκαταστάσεις νερού.
Αποκαλύπτει στον επισκέπτη τον τρόπο λειτουργίας των δεξαµενών.
ΕΝΟΤΗΤΑ ∆΄: CretAquarium ΘΑΛΑΣΣΟΚΟΣΜΟΣ
17.18. ΒΑΘΥΣΚΑΦΗ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ
Κτίριο επιφάνειας 400 τ.µ.:
Χώρος αποθήκευσης και συντήρησης βαθυσκαφών
Χώροι Υποστήριξης
Χώροι επίσκεψης
Χώρος µουσειολογίας
ΣΧΕ∆ΙΟ ΠΑΡΚΟΥ
351
352
.
ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΕΛΚΕΘΕ 2007