Ετήσια Έκθεση Δραστηριοτήτων του ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε.

ΕΝΟΤΗΤΑ Β΄: ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΑ
Κεφ Ι: ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΩΚΕΑΝΟΓΡΑΦΙΑΣ
Κεφ ΙΙ: ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ
Κεφ ΙΙΙ: ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ Υ∆ΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ
Κεφ IV: ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΘΑΛΑΣΣΙΑΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ & ΓΕΝΕΤΙΚΗΣ
Κεφ V: ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Υ∆ΑΤΩΝ
Ινστιτούτο Ωκεανογραφίας
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΝΟΤΗΤΑΣ Β’: ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ ΩΚΕΑΝΟΓΡΑΦΙΑΣ
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ:
ΕΝΟΤΗΤΑ Β΄
ΚΕΦΑΛΑΙΟ I: ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΩΚΕΑΝΟΓΡΑΦΙΑΣ
1. ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ............................................................................................71
2. ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ∆ΙΑΡΘΡΩΣΗ..................................................................................................71
2.1. ΤΟΜΕΙΣ.................................................................................................................................72
2.1.1. Τοµέας Φυσικής Ωκεανογραφίας....................................................................................72
2.1.2. Τοµέας Χηµικής Ωκεανογραφίας....................................................................................72
2.1.3. Τοµέας Βιολογικής Ωκεανογραφίας ...............................................................................73
2.1.4. Τοµέας Θαλάσσιας Γεωλογίας & Γεωφυσικής...............................................................73
2.2. ∆ΙΑΤΟΜΕΑΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ .............................................................................................73
2.2.1. ∆Ε I.: Βιογεωχηµικού Εργαστηρίου ...............................................................................73
2.2.1.1. Εργαστηριακή Μονάδα Θρεπτικών..........................................................................74
2.2.1.2. Εργαστηριακή Μονάδα Οργανικής Χηµείας............................................................74
2.2.1.3. Εργαστηριακή Μονάδα Πλαγκτού ...........................................................................74
2.2.1.4. Εργαστηριακή Μονάδα Ιζηµατολογίας - Γεωχηµείας..............................................75
2.2.1.5. Εργαστηριακή Μονάδα Οικοτοξικολογίας...............................................................75
2.2.1.6. Εργαστηριακή Μονάδα Βαρέων Μετάλλων και ∆ιαλυµένου Οργανικού Άνθρακα75
2.2.1.7. Εργαστηριακή Μονάδα Βένθους..............................................................................75
2.2.1.8. Εργαστηριακή Μονάδα Στοιχειακού Αναλυτή και ΣCO2 .......................................75
2.2.1.9. Εργαστηριακή Μονάδα Τεχνικής Γεωλογίας...........................................................76
2.2.1.10. Εργαστηριακή Μονάδα Ηλεκτρονικού Μικροσκοπίου..........................................76
2.2.2. ∆Ε ΙΙ.: Τεχνολογικής Υποστήριξης και Ανάπτυξης Τεχνολογίας...................................76
2.2.2.1. Τµήµα Τεχνολογικής Υποστήριξης ..........................................................................76
2.2.2.2. Τµήµα Τεχνολογικής Ανάπτυξης .............................................................................76
2.2.3. ∆Ε ΙΙΙ.: Παράκτιας Περιβαλλοντικής Έρευνας...............................................................77
2.2.4. ∆Ε IV.: Επιχειρησιακής Ωκεανογραφίας ........................................................................77
2.2.5. ∆Ε V.: Έρευνας Ανοικτών Θαλασσών ...........................................................................77
2.2.6. ∆Ε VI.: Τράπεζας ∆εδοµένων Ινστιτούτου Ωκεανογραφίας ..........................................77
3. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ ΩΚΕΑΝΟΓΡΑΦΙΑΣ .......................................78
4. ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ ΩΚΕΑΝΟΓΡΑΦΙΑΣ ..........................................................78
5. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ .....................................................................................................79
6. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΥΠΟ∆ΟΜΩΝ - ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ – ΜΕΛΕΤΕΣ –
ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ...............................................................................................................81
6.1. ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ.......................................................................................81
6.1.1. Νέα Ερευνητικά Προγράµµατα (17) ...............................................................................81
6.1.2. Συνεχιζόµενα Ερευνητικά Προγράµµατα (41)................................................................86
6.2. ΜΕΛΕΤΕΣ .............................................................................................................................97
6.2.1. Νέες Μελέτες (12)...........................................................................................................97
6.2.2. Συνεχιζόµενες Μελέτες (14) .........................................................................................101
6.3. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ....................................................................................104
6.3.1 Συνεχιζόµενο Πρόγραµµα Υποτροφιών (1)...................................................................104
ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΕΛΚΕΘΕ 2009
6.4. ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ......................................................................................105
6.4.1 Νέο Εκπαιδευτικό Πρόγραµµα (1).................................................................................105
6.5. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑTA ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ...................................................................105
6.5.1 Νέα Προγράµµατα Παροχής Υπηρεσιών (2) .................................................................105
6.5.2 Συνεχιζόµενα Προγράµµατα Παροχής Υπηρεσιών (5)..................................................106
6.6. ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ .............................................................................................107
6.6.1 Συνεχιζόµενο Εσωτερικό Πρόγραµµα (1)......................................................................107
6.7. ΥΠΟΒΛΗΘΕΙΣΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ........................................................................................107
7. ΠΑΡΑΧΘΕΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΕΡΓΟ ...............................................................................118
7.1. ∆ΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΣΕ ∆ΙΕΘΝΗ ΠΕΡΙΟ∆ΙΚΑ – ΒΙΒΛΙΑ ...................................................118
7.2. ∆ΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΜΕ ΙΣΤΟΣΕΛΙ∆Α ΣΤΟ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟ..................................................123
7.3. ΕΙ∆ΙΚΕΣ ΕΚ∆ΟΣΕΙΣ - ΜΟΝΟΓΡΑΦΙΕΣ ..........................................................................123
7.4. ∆ΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΣΕ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΡΙΟ∆ΙΚΑ ..............................................................124
7.5. ∆Ι∆ΑΚΤΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ .............................................................................................124
7.6. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΣΕ ∆ΙΕΘΝΗ ΣΥΝΕ∆ΡΙΑ - ΣΥΜΠΟΣΙΑ .............................................124
7.7. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΣΕ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΥΝΕ∆ΡΙΑ - ΣΥΜΠΟΣΙΑ .......................................129
7.8. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΣΕ ∆ΙΕΘΝΕΙΣ ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΙΣ/ WORKSHOPS................................134
7.9. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΣΕ ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΙΣ – ΗΜΕΡΙ∆ΕΣ..............................139
7.10. ΠΡΟΣΚΕΚΛΗΜΕΝΕΣ ΟΜΙΛΙΕΣ - ∆ΙΑΛΕΞΕΙΣ ............................................................140
7.11. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΚΘΕΣΕΙΣ ....................................................................................................141
7.11.1. Ερευνητικά Προγράµµατα ..........................................................................................141
7.11.2. Μελέτες .......................................................................................................................144
7.11.3. Αυτοψία.......................................................................................................................145
7.11.4. Συµµετοχή σε εκθέσεις άλλων Ινστιτούτων ...............................................................145
7.11.5. Τεχνικές Εκθέσεις σε ∆ιεθνείς Οργανισµούς .............................................................145
8. ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ∆ΙΕΘΝΕΙΣ ΚΑΙ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΥΛΙΑ.........................................................147
9. ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΤΑ∆Ι∆ΑΚΤΟΡΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ- ∆Ι∆ΑΚΤΟΡΙΚΩΝ ∆ΙΑΤΡΙΒΩΝ...149
9.1. ΜΕΤΑ∆Ι∆ΑΚΤΟΡΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ.......................................................................................149
9.2. ∆Ι∆ΑΚΤΟΡΙΚΕΣ ∆ΙΑΤΡΙΒΕΣ............................................................................................149
10. ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΕΣ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ..........................................................................150
10.1. ∆Ι∆ΑΣΚΑΛΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ........................................................................................150
10.1.1. Μεταπτυχιακά Τµήµατα..............................................................................................150
10.1.2. Προπτυχιακά Τµήµατα................................................................................................151
10.1.3. Τ.Ε.Ι.............................................................................................................................151
10.1.4. Α΄- Β΄ Βαθµίδα Εκπαίδευσης......................................................................................151
10.2. “PAIDEIA – study abroad programs”................................................................................151
10.3. MICHIGAN STATE UNIVERSITY – STUDY ABROAD PROGRAM 2010 ................152
10.4. ∆ΙΑΛΕΞΕΙΣ - ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ..............................................................................................152
10.5. ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ - ΕΠΙΒΛΕΨΗ ΜΕΤΑ∆Ι∆ΑΚΤΟΡΙΚΩΝ/ ∆Ι∆ΑΚΤΟΡΙΚΩΝ
∆ΙΑΤΡΙΒΩΝ, MSc, ∆ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΕΞΑΣΚΗΣΗΣ
ΦΟΙΤΗΤΩΝ ................................................................................................................................154
10.5.1. Μεταδιδακτορικών ∆ιατριβών ....................................................................................154
10.5.2 ∆ιδακτορικών ∆ιατριβών .............................................................................................154
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΝΟΤΗΤΑΣ Β’: ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ ΩΚΕΑΝΟΓΡΑΦΙΑΣ
10.5.3. ∆ιπλωµατικών Εργασιών - MSc .................................................................................157
10.5.4. Πτυχιακών Εργασιών ..................................................................................................158
10.5.5. Πρακτικής Άσκησης Φοιτητών ...................................................................................160
10.6. ΜΟΝΑ∆Α ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ ΩΚΕΑΝΟΓΡΑΦΙΑΣ ...............................160
11. ΜΕΤΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ - ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ..............................................................................161
12. ∆ΙΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ......................................................................................161
13. ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΣΥΝΕ∆ΡΙΩΝ - ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΩΝ – ΗΜΕΡΙ∆ΩΝ......................................161
13.1. ∆ΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΣΥΝΕ∆ΡΙΩΝ ...........................................................................................161
13.2. ∆ΙΟΡΓΑΝΩΣΗ WORKSHOPS -MEETINGS...................................................................162
14. ΑΛΛΕΣ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ..............................................................................................162
ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΕΛΚΕΘΕ 2009
.
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΝΟΤΗΤΑΣ Β’: ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ ΩΚΕΑΝΟΓΡΑΦΙΑΣ
71
1. ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ
Το ερευνητικό αντικείµενο του Ινστιτούτου Ωκεανογραφίας εστιάζεται «στη καταγραφή, τη
µελέτη και την έρευνα των φυσικών, χηµικών, βιολογικών και γεωλογικών συνθηκών που
επικρατούν στο θαλάσσιο οικοσύστηµα και στα φυσικά του όρια µε την ατµόσφαιρα, το βυθό και
την ακτή». Επίσης, το ΙΩ διεξάγει έρευνα και προσφέρει υπηρεσίες µεταξύ άλλων: στους τοµείς
βιογεωχηµείας, γεωλογίας, παράκτιου περιβάλλοντος, επιχειρησιακής ωκεανογραφίας,
ωκεανογραφίας ανοικτών θαλασσών, θαλάσσιας τεχνολογίας και θαλάσσιας µετεωρολογίας,
µέτρησης και πρόγνωσης της κατάστασης των θαλασσών, καθώς και στον τοµέα της θαλάσσιας
τεχνολογίας.
2. ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ∆ΙΑΡΘΡΩΣΗ
Η διάρθρωση του Ινστιτούτου Ωκεανογραφίας περιλαµβάνει την λειτουργία τεσσάρων
επιστηµονικών τοµέων και έξι διατοµεακών ενοτήτων µε συµπληρωµατικούς ρόλους.
Αποστολή και ρόλος των τεσσάρων τοµέων είναι η ανάπτυξη της έρευνας και η παραγωγή νέας
γνώσης και µεθοδολογιών στα επιµέρους επιστηµονικά πεδία:
Φυσικής Ωκεανογραφίας
Χηµικής Ωκεανογραφίας
Βιολογικής Ωκεανογραφίας
Θαλάσσιας Γεωλογίας και Γεωφυσικής
Οι διατοµεακές ενότητες του Ινστιτούτου που αναπτύχθηκαν από το 1994, έχουν σαν στόχο τον
καλλίτερο συντονισµό των δραστηριοτήτων των τοµέων, σε ερευνητικά προγράµµατα και
δραστηριότητες που απαιτούν διεπιστηµονική προσέγγιση.
Ανοικτές Θάλασσες
Παράκτια Ζώνη
Επιχειρησιακή Ωκεανογραφία
Βιογεωχηµικό Εργαστήριο
Εργαστήριο Εφαρµογών Πληροφορικής (Βάση ∆εδοµένων και GIS)
Εργαστήριο Τεχνικής Υποστήριξης
ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΕΛΚΕΘΕ 2009
72
∆ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ
∆ρ Ευστάθιος Μπαλόπουλος (έως 6/10)
ΑΝΑΠΛ. ∆ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ/ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ
∆ρ Ευάγγελος Παπαθανασίου (από 19/10)
Τοµέας Φυσικής Ωκ/φίας
Υπεύθυνος ∆ρ ∆. Γεωργόπουλος (έως 19/10)
∆ρ Κ. Νίττης (από 19/10)
Τοµέας Χηµικής Ωκ/φίας
Υπεύθυνος ∆ρ Ι. Χατζηανέστης
Τοµέας Βιολογικής Ωκ/φίας
Υπεύθυνη ∆ρ Ο. Γκότση-Σκρέτα (έως 19/10)
∆ρ Κ. Πάγκου (από 19/10)
Τοµέας Θαλάσσιας Γεωλογίας & Γεωφυσικής
Υπεύθυνος ∆ρ ∆. Σακελλαρίου (έως 19/10)
∆ρ Β. Καψιµάλης (από 19/10)
Τράπεζα ∆εδοµένων ΕΚΘΕ/NODC
Υπεύθυνος ∆ρ Ε. Μπαλόπουλος
(έως 6/10)
∆Ε I: Βιογεωχηµικού Εργαστηρίου
Υπεύθυνος ∆ρ Ι. Χατζηανέστης
∆Ε ΙI: Τεχνολογικής Υποστήριξης &
Ανάπτυξης Τεχνολογίας
∆Ε III: Παράκτιας Περιβαλ/κής Έρευνας
Υπεύθυνος ∆ρ Χ. Αναγνώστου
∆Ε IV: Επιχειρησιακής Ωκεανογραφίας
Υπεύθυνος ∆ρ ∆. Γεωργόπουλος
∆Ε V: Έρευνας Ανοικτών Θαλασσών
Υπεύθυνος ∆ρ Β. Λυκούσης
∆Ε VI: Τράπεζας ∆εδοµένων
Ινστιτούτου Ωκεανογραφίας
Υπεύθυνος ∆ρ Α. Καραγεώργης
2.1. ΤΟΜΕΙΣ
2.1.1. Τοµέας Φυσικής Ωκεανογραφίας
Υπεύθυνος:
∆ρ ∆. Γεωργόπουλος (Ερευνητής Α΄) έως 19/10
∆ρ Κ. Νίττης (Ερευνητής Α΄) από 19/10.
Οι ερευνητικές δραστηριότητες και οι αναπτυξιακοί στόχοι του Τοµέα Φυσικής Ωκεανογραφίας,
µε γνώµονα τις εθνικές ανάγκες αλλά και τις διεθνείς τάσεις έχουν ως ακολούθως:
Θαλάσσιες Μάζες και Κυκλοφορία.
Κλιµατικές αλλαγές στην Ανατολική Μεσόγειο.
Αλληλεπίδραση ατµόσφαιρας – θάλασσας.
Μέθοδοι εκτίµησης οριζόντιας και κατακόρυφης ανάµειξης.
Εσωτερικά κύµατα.
Αριθµητική προσοµοίωση.
2.1.2. Τοµέας Χηµικής Ωκεανογραφίας
Υπεύθυνος: ∆ρ Ι. Χατζηανέστης (Ερευνητής Β΄)
Οι δραστηριότητες του Τοµέα Χηµικής Ωκεανογραφίας εστιάζονται στα ακόλουθα θέµατα:
Θρεπτικά συστατικά.
Οργανικοί και ανόργανοι ρύποι.
Βιοτοξίνες.
∆ιαλυτή οργανική ύλη.
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΝΟΤΗΤΑΣ Β’: ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ ΩΚΕΑΝΟΓΡΑΦΙΑΣ
73
Φυσικά και ραδιενεργά ραδιοϊσότοπα.
Οργανική βιογεωχηµία – οργανικοί βιοδείκτες.
2.1.3. Τοµέας Βιολογικής Ωκεανογραφίας
Υπεύθυνη: ∆ρ Ο. Γκότση-Σκρέτα (Ερευνήτρια Α΄) έως 19/10
∆ρ Κ. Πάγκου (Ερευνήτρια Α΄) από 19/10.
Τα γενικότερα επιστηµονικά αντικείµενα στα οποία επικεντρώνεται η δραστηριότητα του Τοµέα
Βιολογικής Ωκεανογραφίας είναι τα ακόλουθα:
Βιολογική συνιστώσα της δοµής και λειτουργίας των οικοσυστηµάτων.
Μελέτη της οικολογίας και φυσιολογίας επιλεγµένων ειδών.
2.1.4. Τοµέας Θαλάσσιας Γεωλογίας & Γεωφυσικής
Υπεύθυνος: ∆ρ ∆. Σακελλαρίου (Ερευνητής Α΄) έως 19/10.
∆ρ Β. Καψιµάλης (Ερευνητής Γ΄) από 19/10.
Τα αντικείµενα Βασικής και Εφαρµοσµένης Έρευνας του Τοµέα, εντάσσονται στις ακόλουθες
ενότητες:
Γεωδυναµική εξέλιξη και συνοδά γεωτεκτονικά φαινόµενα.
Ιζηµατογενή περιβάλλοντα και διεργασίες απόθεσης/ διάβρωσης.
Γεωλογικοί κίνδυνοι – Παρακολούθηση γεωδιαδικασιών.
Ανθρωπογενείς δραστηριότητες.
2.2. ∆ΙΑΤΟΜΕΑΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ
Οι ∆ιατοµεακές Ενότητες του Ινστιτούτου.
2.2.1. ∆Ε I.: Βιογεωχηµικού Εργαστηρίου
Υπεύθυνος: ∆ρ Ι. Χατζηανέστης (Ερευνητής Β΄).
Πρόκειται για αυτοδιαχειριζόµενη ολοκληρωµένη µονάδα αναλύσεων µε ιδίους πόρους. Το ΒΓΧ
εργαστήριο λειτουργεί από το 1999 και απαρτίζεται από Ερευνητές, Τεχνικούς Επιστήµονες και
Τεχνικούς.
Η ∆ιατοµεακή Ενότητα του Βιογεωχηµικού Εργαστηρίου, δοµείται στην τρέχουσα φάση σε δέκα
Εργαστηριακές Μονάδες Αναλύσεων (ΕΜΑ) µε τους αντίστοιχους υπεύθυνους:
Εργαστηριακή Μονάδα Θρεπτικών: Υπεύθυνη ∆ρ Α. Παυλίδου
Εργαστηριακή Μονάδα Οργανικής Χηµείας: Υπεύθυνος ∆ρ Ι. Χατζηανέστης
Εργαστηριακή Μονάδα Πλαγκτού: Υπεύθυνη ∆ρ Α. Γιαννακούρου
Εργαστηριακή Μονάδα Ιζηµατολογίας - Γεωχηµείας: Υπεύθυνος ∆ρ Γ. Ρουσάκης
Εργαστηριακή Μονάδα Οικοτοξικολογίας: Υπεύθυνη ∆ρ Β.Α. Κατσίκη
Εργαστηριακή Μονάδα Βαρέων Μετάλλων και ∆ιαλυµένου Οργανικού Άνθρακα: Υπεύθυνη
∆ρ Χ. Ζέρη
Εργαστηριακή Μονάδα Βένθους: Υπεύθυνη ∆ρ Ν. Σύµπουρα
Εργαστηριακή Μονάδα Στοιχειακού Αναλυτή και ΣCO2: Υπεύθυνη ∆ρ Ε. Κρασακοπούλου
Εργαστηριακή Μονάδα Τεχνικής Γεωλογίας: Υπεύθυνος κ. Π. Γεωργίου
Εργαστηριακή Μονάδα Ηλεκτρονικού Μικροσκοπίου: Υπεύθυνος ∆ρ Β. Καψιµάλης.
74
ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΕΛΚΕΘΕ 2009
2.2.1.1. Εργαστηριακή Μονάδα Θρεπτικών
Υπεύθυνη: ∆ρ Α. Παυλίδου (Ερευνήτρια Γ΄).
Αντικείµενο της µονάδας
Εκτέλεση αναλύσεων:
θρεπτικών αλάτων (νιτρικά νιτρώδη, πυριτικά, φωσφορικά, αµµωνία),
διαλυµένου O2.
2.2.1.2. Εργαστηριακή Μονάδα Οργανικής Χηµείας
Υπεύθυνος: ∆ρ Ι. Χατζηανέστης (Ερευνητής Β΄).
Αντικείµενο της Μονάδας
Εκτέλεση αναλύσεων:
οργανοχλωριωµένων ενώσεων σε οργανισµούς, νερό και ίζηµα (µε αεριο - χρωµατογραφία),
πολυαρωµατικών υδρογονανθράκων σε οργανισµούς και ίζηµα (µε αεριο-χρωµατογραφία –
φασµατοσκοπία µάζας),
υδρογονανθράκων πετρελαίου σε νερό και ίζηµα (µε αεριο-χρωµατογραφία),
φυτοφαρµάκων, οργανοφωσφορικών ενώσεων, τριαζινών κ.λπ. (µε αεριο-χρωµατογραφία),
φυτοπλαγκτονικών χρωστικών σε νερό και ίζηµα (µε υγρή χρωµατογραφία),
βιοτοξινών σε θαλάσσιους οργανισµούς µε υγρή χρωµατογραφία.
2.2.1.3. Εργαστηριακή Μονάδα Πλαγκτού
Υπεύθυνη: ∆ρ Α. Γιαννακούρου (Ερευνήτρια Γ΄)
Αντικείµενο της Μονάδας
Εκτέλεση αναλύσεων:
χλωροφυλλών και φαιοχρωστικών (µε φασµατοφωτόµετρο και φθορισίµετρο),
πρωτογενούς παραγωγής (µε scintillation counter),
βακτηριακής παραγωγής (µε scintillation counter),
µικροβιολογίας (µε καλλιέργειες και επιφθορισµό),
βιοκοινωνιών φυτοπλαγκτού,
βιοκοινωνιών µικροζωοπλαγκτού,
βιοκοινωνιών µεσοζωοπλαγκτού.
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΝΟΤΗΤΑΣ Β’: ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ ΩΚΕΑΝΟΓΡΑΦΙΑΣ
75
2.2.1.4. Εργαστηριακή Μονάδα Ιζηµατολογίας - Γεωχηµείας
Υπεύθυνος: κ. Γ. Ρουσάκης (Ερευνητής Γ΄).
Αντικείµενο της Μονάδας
Εκτέλεση αναλύσεων:
ορυκτολογικών αναλύσεων µε περιθλασίµετρο ακτίνων – Χ,
210
µετρήσεων ισοτόπων µολύβδου ( Pb) στο θαλάσσιο περιβάλλον,
γεωχηµικών αναλύσεων µε όργανο φθορισµού ακτίνων Χ,
µετρήσεων οργανικού άνθρακα και ανθρακικών,
κοκκοµετρικών αναλύσεων,
αναλύσεων υλικού ιζηµατοπαγίδων.
2.2.1.5. Εργαστηριακή Μονάδα Οικοτοξικολογίας
Υπεύθυνη: ∆ρ Β.Α. Κατσίκη (Ερευνήτρια Α΄)
Αντικείµενο της Μονάδας
Εκτέλεση αναλύσεων:
µετρήσεων βιοσυσσώρευσης βαρέων µετάλλων (µε ατοµική απορρόφηση),
2.2.1.6. Εργαστηριακή Μονάδα Βαρέων Μετάλλων και ∆ιαλυµένου Οργανικού Άνθρακα
Υπεύθυνη: ∆ρ Χ. Ζέρη (Ερευνήτρια Γ΄).
Αντικείµενο της Μονάδας
Εκτέλεση αναλύσεων:
διαλυµένος οργανικός άνθρακας (TOC),
ιχνών µετάλλων στο θαλασσινό νερό,
µέταλλα σε ιζήµατα και σε βιολογικούς ιστούς
2.2.1.7. Εργαστηριακή Μονάδα Βένθους
Υπεύθυνη: ∆ρ Ν. Σύµπουρα (Ερευνήτρια Γ΄)
Αντικείµενο της Μονάδας
Εκτέλεση αναλύσεων:
βιοµάζας ζωοβένθους,
βιοκοινωνιών φυτοβένθους,
βιοκοινωνιών ζωοβένθους,
µη καταστροφική ανάλυση βιοκοινωνιών φυτοβένθους (οπτική απεικόνιση µε υποβρύχια
φωτογράφηση).
2.2.1.8. Εργαστηριακή Μονάδα Στοιχειακού Αναλυτή και ΣCO2
Υπεύθυνη: ∆ρ Ε. Κρασακοπούλου (Ερευνήτρια Γ΄).
Αντικείµενο της Μονάδας
Εκτέλεση αναλύσεων:
Άνθρακα (ολικού και οργανικού), αζώτου, υδρογόνου και θείου σε δείγµατα αιωρούµενης
ύλης από την στήλη του νερού και από ιζηµατοπαγίδες καθώς και σε ιζήµατα, (µε CHN
analyser)
Ολικής αλκαλικότητας (ΑΤ) και ολικού διαλυµένου ανόργανου άνθρακα (ΣCO2) σε δείγµατα
θαλασσινού νερού
76
ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΕΛΚΕΘΕ 2009
2.2.1.9. Εργαστηριακή Μονάδα Τεχνικής Γεωλογίας
Υπεύθυνος: κ. Π. Γεωργίου (Ειδικός Τεχνικός Επιστήµων).
Αντικείµενο της Μονάδας
Εκτέλεση αναλύσεων:
τοµογραφία πυρήνων (µε Multi longer),
ακτινογραφία πυρήνων (µε Faxitrom),
µετρήσεις
γεωτεχνικών ιδιοτήτων ιζηµάτων
consolidation, τριαξονική δοκιµή).
(προσδιορισµού
φυσικών
ιδιοτήτων,
2.2.1.10. Εργαστηριακή Μονάδα Ηλεκτρονικού Μικροσκοπίου
Υπεύθυνος: ∆ρ Β. Καψιµάλης (Ερευνητής Γ΄).
Αντικείµενο της Μονάδας
Εκτέλεση αναλύσεων:
παρατήρηση και φωτογράφηση σε Scanning Electron Microscope και ταυτόχρονη εκτέλεση
χηµικής ανάλυσης µε ηλεκτρονικό µικροαναλυτή.
2.2.2. ∆Ε ΙΙ.: Τεχνολογικής Υποστήριξης και Ανάπτυξης Τεχνολογίας
Η ∆ιατοµεακή Ενότητα Τεχνολογικής Υποστήριξης και Ανάπτυξης Τεχνολογίας, αν και
θεσµοθετήθηκε ταυτόχρονα µε τις άλλες διατοµεακές δράσεις το 1999, δεν έχει ουσιαστικά
λειτουργήσει µέχρι σήµερα.
Τα Τµήµατα της ενότητας και οι στόχοι τους όπως θεσµοθετήθηκαν, είναι:
2.2.2.1. Τµήµα Τεχνολογικής Υποστήριξης
υποστήριξη των ερευνών στο πεδίο, (Ω/Κ ΑΙΓΑΙΟ, Μετρητικοί Σταθµοί),
συντήρηση και χειρισµός όλων των οργάνων που χρησιµοποιούνται σε αποστολές,
απογραφή και διαχείριση του υλικού πεδίου και εργαστηρίων,
σχεδιασµός της υποστήριξης των εργασιών του πεδίου,
εισήγηση για ανανέωση του εξοπλισµού,
κοστολόγηση εργασιών πεδίου,
βαθµονόµηση των οργάνων (calibration) για τη σωστή λειτουργία τους.
2.2.2.2. Τµήµα Τεχνολογικής Ανάπτυξης
παρακολούθηση των ∆ιεθνών τάσεων σε θέµατα θαλάσσιας τεχνολογίας,
ανάπτυξη τεχνολογίας και τεχνογνωσίας σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο,
συµµετοχή σε προγράµµατα µε τους ερευνητές του Ινστιτούτου σε θέµατα που αφορούν
θαλάσσια τεχνολογία,
προτάσεις για βελτίωση- αναβάθµιση της υφιστάµενης θαλάσσιας τεχνολογίας του
Ινστιτούτου,
προτάσεις προγραµµάτων για Large Scale Facilities Programs και συνεργασία µε τα άλλα
Ινστιτούτα του ΕΛΚΕΘΕ.
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΝΟΤΗΤΑΣ Β’: ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ ΩΚΕΑΝΟΓΡΑΦΙΑΣ
77
2.2.3. ∆Ε ΙΙΙ.: Παράκτιας Περιβαλλοντικής Έρευνας
Υπεύθυνος: ∆ρ Χ. Αναγνώστου (Ερευνητής Α΄).
Στόχοι της ∆ιατοµεακής Ενότητας είναι:
προσδιορισµός του ρόλου των παράκτιων ζωνών,
αλληλεπίδραση µεταξύ χέρσου, θάλασσας και ατµόσφαιρας και την έρευνα στις επί µέρους
διεπιφάνειες (τροφοδοσία µε φερτές ύλες, παράκτια γεωλογία και γεωµορφολογία,
γεωδυναµική, διασπορά φερτών υλών κ.α.),
καθορισµός τοπικών και συνολικών επιπτώσεων της ανθρώπινης δραστηριότητας, µέσω της
ρύπανσης, του ευτροφισµού καθώς και των φυσικών διαταραχών στην αλληλεπίδραση
χέρσου- θάλασσας- ατµόσφαιρας στην παράκτια ζώνη,
διαµόρφωση στρατηγικής για τη διαχείριση των παράκτιων ζωνών,
δηµιουργία επιστηµονικής υποδοµής που θα αφορά την έρευνα και τη διαχείριση δεδοµένων
στην παράκτια ζώνη.
2.2.4. ∆Ε IV.: Επιχειρησιακής Ωκεανογραφίας
Υπεύθυνος: ∆ρ ∆. Γεωργόπουλος (Ερευνητής Α΄).
Στόχοι της ∆ιατοµεακής Ενότητας είναι:
παροχή τακτικών προγνώσεων κατάστασης θάλασσας,
ακριβέστερη δυνατή περιγραφή της κατάστασης της θάλασσας,
συγκέντρωση και ανάλυση ωκεανογραφικών δεδοµένων,
διάχυση πληροφορίας, σε πραγµατικό χρόνο, σε χρήστες,
ωκεάνια τηλεπισκόπιση.
2.2.5. ∆Ε V.: Έρευνας Ανοικτών Θαλασσών
Υπεύθυνος: ∆ρ Β. Λυκούσης (Ερευνητής Α΄).
Στόχοι της ∆ιατοµεακής Ενότητας είναι:
έρευνα των ανοιχτών θαλασσών, του Αιγαίου, Ιονίου, της (Ανατολικής) Μεσογείου και της
Μαύρης Θάλασσας,
µελέτη διεργασιών διαφόρων φαινοµένων του θαλάσσιου περιβάλλοντος,
δοµή και διεργασίες των θαλάσσιων µαζών,
συµπεριφορά και κύκλος διαλυτών και µη στοιχείων, βιοτικών και αβιοτικών της στήλης νερού,
ποιότητα θαλάσσιου υποστρώµατος. ∆ιεργασίες ιζηµάτων,
γεωλογική-τεκτονική δοµή και διεργασίες του θαλάσσιου υποστρώµατος.
2.2.6. ∆Ε VI.: Τράπεζας ∆εδοµένων Ινστιτούτου Ωκεανογραφίας
Υπεύθυνος: ∆ρ Α. Καραγεώργης (Ερευνητής Β΄).
Σκοπός της ανάπτυξης της Τράπεζας ∆εδοµένων του Ινστιτούτου Ωκεανογραφίας που είναι
τράπεζα- δορυφόρος εκείνης του ΕΛΚΕΘΕ, είναι η αξιοποίηση του πλούτου των φυσικών,
χηµικών, βιολογικών και γεωλογικών δεδοµένων του ΙΩ προκειµένου να είναι χρήσιµα στους
επιστήµονες του και στον ευρύτερο ∆ηµόσιο Τοµέα, αλλά συγχρόνως να αποτελέσουν
εκµεταλλεύσιµο περιουσιακό στοιχείο του Ινστιτούτου
Αντικείµενα της Τράπεζας ∆εδοµένων του Ινστιτούτου Ωκεανογραφίας είναι:
συλλογή όλων των στοιχείων- δεδοµένων που συλλέγονται από το Ινστιτούτο Ωκεανογραφίας,
επεξεργασία των στοιχείων/ δεδοµένων αυτών,
δηµιουργία βάσης δεδοµένων για metadata,
διαµόρφωση ενιαίας µορφής στην αποθήκευση των δεδοµένων,
ποιοτικός έλεγχος των στοιχείων,
αξιολόγηση και χαρακτηρισµός των στοιχείων/ δεδοµένων.
ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΕΛΚΕΘΕ 2009
78
3. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ ΩΚΕΑΝΟΓΡΑΦΙΑΣ
Το Ινστιτούτο Ωκεανογραφίας και το Επιχειρησιακό Κέντρο του προγράµµατος «ΠΟΣΕΙ∆ΩΝ»,
στεγάζονται στο συγκρότηµα «ΤΡΙΤΩΝ» στην Ανάβυσσο.
4. ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ ΩΚΕΑΝΟΓΡΑΦΙΑΣ
Το προσωπικό του Ινστιτούτου φαίνεται αναλυτικά στην Ενότητα Α-7.1.1.
Συνολικά στο Ινστιτούτο εργάζονται 146 άτοµα. Από αυτά:
Μόνιµο προσωπικό
Ερευνητές
Ειδικοί Λειτουργικοί Επιστήµονες
Ειδικοί Τεχνικοί Επιστήµονες (2 κάτοχοι PhD)
Επιστήµονες Αορίστου Χρόνου (4 κάτοχοι PhD)
Τεχνολόγοι- Τεχνικοί- Γραµµατείς
(µόνιµοι & αορίστου χρόνου)
96
43
7
4
20
22
36
29
7
14
Συµβασιούχοι (εργασίας – έργου)
Επιστήµονες (3 κάτοχοι PhD)
Τεχνολόγοι- Τεχνικοί- Γραµµατείς
Υπότροφοι
Στο Σχήµα Β-Ι-1 φαίνεται η διάρθρωση του προσωπικού του Ινστιτούτου Ωκεανογραφίας για το
2009.
Σχήµα B-I-1: ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ ΩΚΕΑΝΟΓΡΑΦΙΑΣ 2009
60
50
ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ
ΕΡΓΑΣΙΑΣ-ΕΡΓΟΥ (36)
ΜΟΝΙΜΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΚΑΙ
ΣΥΜΒΑΣΙΟΥΧΟΙ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ (96)
40
30
20
10
0
ΕΡΕΥΝΗΤΕΣ
Ε.Λ.Ε
Ε.Τ.Ε
EΠΙΣΤΗΜΟΝΕΣ
ΑΟΡ.ΧΡΟΝΟΥ
ΤΕΧΝΟΛΟΓΟΙΤΕΧΝΙΚΟΙΓΡΑΜΜΑΤΕΙΣ
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΕΣ
ΤΕΧΝΟΛΟΓΟΙΤΕΧΝΙΚΟΙΓΡΑΜΜΑΤΕΙΣ
YΠΟΤΡΟΦΟΙ
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΝΟΤΗΤΑΣ Β’: ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ ΩΚΕΑΝΟΓΡΑΦΙΑΣ
79
5. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
Η χρηµατοδότηση του Ινστιτούτου Ωκεανογραφίας, για ερευνητικά, εκπαιδευτικά προγράµµατα
αλλά και για παροχή υπηρεσιών για το 2009 ήταν 6.115.044,05 € και αναλύεται ως εξής ανά
φορέα χρηµατοδότησης:
ΦΟΡΕΑΣ ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗΣ
Ευρωπαϊκή Ένωση
Γενική Γραµµατεία Έρευνας και Τεχνολογίας
Υπουργεία, ∆ήµοι, άλλοι ∆ηµόσιοι Φορείς
Συνεργάτες Εξωτερικού
Ιδιωτικοί Φορείς - Ιδιώτες
ΠΟΣΟΝ (€)
2.609.761,38
1.801.103,93
282.736,98
371.393,39
1.050.048,37
ΣΥΝΟΛΟ
6.115.044,05
Στο Σχήµα Β-Ι-2 φαίνεται η χρηµατοδότηση του Ινστιτούτου Ωκεανογραφίας ανά πρόγραµµα.
Στο Σχήµα Β-Ι-3, η χρηµατοδότηση ανά κατηγορία φορέα για το 2009 ενώ στο Σχήµα Β-Ι-4, η
χρηµατοδότηση ανά κατηγορία φορέα τα έτη 2005-2009.
Σχήµα Β-Ι-2: ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ
ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ ΩΚΕΑΝΟΓΡΑΦΙΑΣ 2009 (σε χιλ. €)*
1400
1200
1000
800
600
400
200
CO
RI
EC
FR
D
O
IA
O
EE
M
SU P
O
BN
N
D
ΡΥ ET
Π
Α
Ν
ES
ΣΗ
O
N
ET
-N
ΕΣ ∆Α
oE
Ν
Ω
Α
Τ.
Ο
Σ
ΣΑ
ΡΩ 200
8
Ν
ΙΚ
Ο
Σ
Γ'
ΣΤ
Ο
Μ
Υ
Η
Π
Λ
Α
Ο
Σ
N
Sa
U
nd
TR
B
IT
U
N
N
M
E
ES
L
A
O
Q
A
U
Q
A
U
A
PL
FA
A
N
RM
N
CU ER
RR
EN
T
SE
A
ΕΠ
ΙΧ
ΕΙ
Ρ.
ΤΕ
Χ
Ν
.Υ
Φ
Α
Λ
Ο
Σ
Μ My
Ο
O
Ν
H
ΕΜ cea
ER
ΒΑ n
M
IO
ΣΙ
N
Α
E
Σ
(A
Λ
th
ΕΙ
+C
ΤΟ
re
Υ
)
ΡΓ
ΙΑ ΛΑ
Π ΡΚ
Ο
Ο
ΣΕ
Ι∆
Π
Ω
Ο
Ν
ΣΕ
Ι∆
Ω
Ν
ΙΙ
K
m
SE
3N
A
D
e
t
A
TA
N
ET
SE
SA
M
E
0
*Προγράµµατα µε έσοδα 50.000€ και άνω
ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΕΛΚΕΘΕ 2009
80
Σχήµα Β-Ι-3: ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗ ΕΙ∆ΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ 2009
ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ ΩΚΕΑΝΟΓΡΑΦΙΑΣ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΦΟΡΕΑ (σε χιλ. €)
371,39
6%
1.050,05
17%
2.609,76
43%
282,74
5%
1.801,10
29%
ΕΕ
ΓΓΕΤ
∆HMOΣΙΟΙ ΦΟΡΕΙΣ
Ι∆ΙΩΤΙΚΟΙ ΦΟΡΕΙΣ
ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ
Σχήµα Β-Ι-4: ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗ ΕΙ∆ΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ 2005-2009
ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ ΩΚΕΑΝΟΓΡΑΦΙΑΣ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΦΟΡΕΑ
4.000,00
3.500,00
2005
2006
2007
2008
2009
3.000,00
2.500,00
2.000,00
1.500,00
1.000,00
500,00
0,00
ΕΕ
ΓΓΕΤ
∆ΗΜΟΣΙΟΙ ΦΟΡΕΙΣ
Ι∆ΙΩΤΙΚΟΙ ΦΟΡΕΙΣ
ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ
ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΝΟΤΗΤΑΣ Β’: ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ ΩΚΕΑΝΟΓΡΑΦΙΑΣ
81
6. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΥΠΟ∆ΟΜΩΝ - ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ
– ΜΕΛΕΤΕΣ – ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Το 2009 εγκρίθηκαν 32 νέα προγράµµατα (ερευνητικά, µελέτες, εκπαιδευτικά, υποτροφιών,
παροχής υπηρεσιών), ενώ συνεχίστηκε η υλοποίηση 61 προγραµµάτων (ερευνητικά, µελέτες,
παροχής υπηρεσιών, εκπαιδευτικά κ.λπ.), τα οποία είχαν εγκριθεί τα προηγούµενα έτη.
Τα 93 αυτά προγράµµατα και µελέτες, χρηµατοδοτούνται από την ΕΕ, τη ΓΓΕΤ, από άλλους
∆ηµόσιους, Ιδιωτικούς και ∆ιεθνείς φορείς, ενώ υλοποιείται και ένα πρόγραµµα µε αυτοχρηµατοδότηση.
Το 2009 οι ερευνητές του Ινστιτούτου υπέβαλαν (ή συµµετείχαν στην υποβολή σε συνεργασία µε
ερευνητές άλλων Ερευνητικών Κέντρων, Πανεπιστηµίων και Φορέων τόσο της Ελλάδας όσο και
του εξωτερικού) 96 προτάσεις προγραµµάτων και µελετών από τις οποίες 25 εγκρίθηκαν εντός του
2009.
Τα υλοποιούµενα προγράµµατα νέα και συνεχιζόµενα, καταγράφονται αναλυτικά στα Κεφ Ι-6.1
έως και Ι-6.10. της Ενότητας Β, ενώ οι υποβληθείσες προτάσεις στο Κεφ. Ι-6.11.
6.1. ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ
6.1.1. Νέα Ερευνητικά Προγράµµατα (17)
Υποθαλάσσιες Γεωλογικές και Περιβαλλοντικές Έρευνες στη περιοχή της δυτικής λεκάνης
του Πρίνου, Καβάλα (ΠΡΙΝΟΣ/764).
Αριθµός Συνεδρίας:
111/05.03.09/γ8
Αριθµός Συµβολαίου:
FP7
Επιστηµονικός Υπεύθυνος: ∆ρ Ε. Παπαθανασίου/ ∆ρ Γ. Ρουσάκης
Φορέας Χρηµατοδότησης:
Aegean Energy SA
Έτος Έναρξης:
2009
∆ιάρκεια:
4 µήνες (01/03/09-30/06/09)
Ολικός Προϋπολογισµός:
255.850 €
Περιοχή Έρευνας:
∆υτική Λεκάνη του Πρίνου, Καβάλα.
Development and pre-operational validation of upgraded GMES Marine Core Services and
capabilities (MyOcean/ 766).
Αριθµός Συνεδρίας:
111/05.03.09/γ6
Αριθµός Συµβολαίου:
FP7-SPA.2007.1.1.01
Επιστηµονικός Υπεύθυνος: ∆ρ Γ. Κορρές
Φορέας Χρηµατοδότησης:
Ε.Ε.
Έτος Έναρξης:
2009
∆ιάρκεια:
39 µήνες (01/01/09-31/03/12)
Ολικός Προϋπολογισµός:
708.067 €
Περιοχή Έρευνας:
Μεσόγειος – Ευρωπαϊκές Θάλασσες – Παγκόσµιος Ωκεανός
82
ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΕΛΚΕΘΕ 2009
Τεχνητός Ύφαλος Μονεµβασιάς. Οριστική µελέτη σχεδίου υλοποίησης Τεχνητών Υφάλων
στο Ν. Λακωνίας (Τεχνητός Ύφαλος - περιοχής Μονεµβασιάς) (ΤΕΧΝΗΤΟΣ ΥΦΑΛΟΣ
ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ/ 771).
Αριθµός Συνεδρίας:
111/05.03.09/γ9, 123/18.12.09/δ2
Επιστηµονικός Υπεύθυνος:
∆ρ A. Καραγεώργης
Φορέας Χρηµατοδότησης:
Ν.Α. Λακωνίας
Έτος Έναρξης:
2009
∆ιάρκεια:
19 µήνες (01/03/09-30/11/10)
Ολικός Προϋπολογισµός:
166.000 €
Περιοχή Έρευνας:
Μονεµβασιά νοµού Λακωνίας.
Μία πολυσκοπική παλαιωκεανογραφική – ιζηµατολογική µελέτη του Κρητικού Πελάγους,
Νότιο Αιγαίο Πέλαγος (Paleo Cretan Basin/ 775).
Αριθµός Συµβολαίου:
FP7-PEOPLE-IRG-2008, Proposal N° 239261
Αριθµός Συνεδρίας:
116/01.06.09/ε5
Επιστηµονικός Υπεύθυνος: ∆ρ Α. Καραγεώργης
Φορέας Χρηµατοδότησης:
EΕ/FP7 & ΓΓΕΤ (προβλέπεται ότι η ΓΓΕΤ θα καταβάλλει
επιπλέον χρηµατοδότηση 40% επί του ποσού που θα καταβληθεί
από την EΕ)
Έτος Έναρξης:
2009
∆ιάρκεια:
36 µήνες (25/05/009-24/05/12)
Ολικός Προϋπολογισµός:
74.800 €
Περιοχή Έρευνας:
Κρητικό Πέλαγος, Ελλάδα
ΠΟΣΕΙ∆ΩΝ-ΙΙΙ: Σύστηµα Παρατήρησης και Πρόγνωσης για την Ανατολική Μεσόγειο µε
Έµφαση στις Κλιµατικές Αλλαγές και στην Προστασία του Θαλάσσιου Οικοσυστήµατος
(ΠΟΣΕΙ∆ΩΝ III/ 776).
Αριθµός Συνεδρίας:
116/01.06.09/ε3
Επιστηµονικός Υπεύθυνος: ∆ρ Κ.Νίττης
Φορέας Χρηµατοδότησης:
ΕΕΑ/EFTA (50%) ΥΠΕΘΟ (50%)
Έτος Έναρξης:
2009
∆ιάρκεια:
30 µήνες (17/04/09-16/10/11)
Ολικός Προϋπολογισµός:
1.059.600 €
Περιοχή Έρευνας:
ΝΑ Ιόνιο
Μεταβλητότητα του οικοσυστήµατος της Μεσογείου σε χρονική κλίµακα δεκαετιών
(MedEcos/779).
Αριθµός Συνεδρίας:
117/25.06.09/γ5
Επιστηµονικός Υπεύθυνος: ∆ρ Α. Γώγου
Φορέας Χρηµατοδότησης:
ΓΓΕΤ
Έτος Έναρξης:
2009
∆ιάρκεια:
36 µήνες (01/05/09-30/04/12)
Ολικός Προϋπολογισµός:
148.050 €
Περιοχή Έρευνας:
Μεσόγειος θάλασσα.
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΝΟΤΗΤΑΣ Β’: ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ ΩΚΕΑΝΟΓΡΑΦΙΑΣ
83
UP-GRADE BLACK SEA SCIENTIFIC NETWORK (UP-GRADE BSS/ 791).
Αριθµός Συµβολαίου:
226592 (FP7-INFRASTRUCTURES-2008-1, Combination of CP
& CSA)
Αριθµός Συνεδρίας:
113/13.04.09/γ1
Κύριος Επ/κός Υπεύθυνος: Peter Davis, Marine Information Service –MARIS BV, Ολλανδία
Επιστ. Υπεύθ. ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε.: Α. Ιωνά
Φορέας Χρηµατοδότησης:
ΕΕ
Έτος Έναρξης:
2009
∆ιάρκεια:
36 µήνες
Ολικός Προϋπολογισµός:
86.480 €
Περιοχή Έρευνας:
Μαύρη Θάλασσα
Προπαρασκευαστικές ενέργειες για Ευρωπαϊκό ∆ίκτυο Θαλάσσιων Παρατηρήσεων και
∆εδοµένων/ Τµήµα NO: 3-Χηµικά Στοιχεία (EMODNET/ 792).
Αριθµός Συνεδρίας:
117/25.06.09/γ4
Αριθµός Συµβολαίου:
MARE/2008/03 - Lot 3 (SI2.531432)
Επιστηµονικός Υπεύθυνος: Α. Ιωνά
Κύριος Επ/κός Υπεύθυνος:
Alessandra Giorgetti, Istituto Nazionale di Oceanografia e di
Geofisica Sperimentale (OGS), Ιταλία
Φορέας Χρηµατοδότησης:
ΕΕ
Έτος Έναρξης:
2009
∆ιάρκεια:
36 µήνες (05/05/09-04/05/12)
Ολικός Προϋπολογισµός:
47.000 € (EE χρηµατοδότηση)
Περιοχή Έρευνας:
Βόρεια Θάλασσα, Μαύρη Θάλασσα, Μεσόγειος Θάλασσα
Προς µία συνεργασία του Ευρωπαϊκού Ερευνητικού Στόλου (EUROFLEETS/ 793).
Αριθµός Συµβολαίου:
228344/ FP7
Αριθµός Συνεδρίας:
102/29.07.08/γ1
Επιστηµονικός Υπεύθυνος: ∆ρ Γ. Γεωργόπουλος
Φορέας Χρηµατοδότησης:
ΕΕ
Έτος Έναρξης:
2009
∆ιάρκεια:
48 µήνες (01/09/09-31/08/13)
Ολικός Προϋπολογισµός:
~ 175.000 €
Περιοχή Έρευνας:
WP9: Πλοία που δραστηριοποιούνται στις Περιφερειακές
Θάλασσες.
84
ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΕΛΚΕΘΕ 2009
Quaternary tsunami events in the eastern Ionian Sea- reconstructing and modelling extreme
events based on interdisciplinary geo-scientific investigations (EAST IONIAN SEA
TSUNAMIS).
Αριθµός Συνεδρίας:
113/13.04.09/γ4
Επιστηµονικός Υπεύθυνος: ∆ρ ∆. Σακελλαρίου
Φορέας Χρηµατοδότησης:
Deutsche ForschungsGesellschaft (DFG) Germany
Έτος Έναρξης:
2009
∆ιάρκεια:
36 µήνες (01/01/09-31/12/11)
Ολικός Προϋπολογισµός:
26.000 €
Περιοχή Έρευνας:
Ακτές ∆υτικής Ελλάδας - Ιονίου.
Conservation of the Northern Cyclades Marine Ecosystem through the designation of a new
NATURA-2000 marine site.
Αριθµός Συνεδρίας:
107/19.11.08/γ9
Επιστηµονικός Υπεύθυνος: ∆ρ Π. Παναγιωτίδης
Φορέας Χρηµατοδότησης:
LIFE+ Nature & Biodiversity 2008
Έτος Έναρξης:
2009 ή 2010
∆ιάρκεια:
2 έτη
Ολικός Προϋπολογισµός:
315.671 €
Περιοχή Έρευνας:
Β. Κυκλάδες.
Hotspot Ecosystem Research and Man’s Impact On European Seas (HERMIONE-IO
ATHENS/ 765).
Αριθµός Συµβολαίου:
226354 (FP7)
Αριθµός Συνεδρίας:
122/18.11.09/γ2
Κύριος Επ/κός Υπεύθυνος:
Prof. P. Weaver (SOCS)
Επιστηµονικός Υπεύθυνος: ∆ρ Β. Λυκούσης (Συνεργασία µε το ΙΩ Κρήτης & ΙΘΑΒΙΓ)
Φορέας Χρηµατοδότησης:
ΕΕ (75%) & ΓΓΕΤ (25%)
Έτος Έναρξης:
2009
∆ιάρκεια:
36 µήνες (01/04/09-31/03/12)
Ολικός Προϋπολογισµός:
210.759,5 €
Περιοχή Έρευνας:
Μεσόγειος θάλασσα, Μαύρη θάλασσα, ΒΑ Ατλαντικός, Βόρεια
θάλασσα, Νορβηγική θάλασσα, Αρκτική.
Inter-basin exchange in the changing Mediterranean sea: impact on the ecosystem in the
vicinity of the straits connecting the Mediterranean sea with the adjacent basins (MEDEX/
796).
Αριθµός Συνεδρίας:
122/18.11.09/γ9
Επιστηµονικός Υπεύθυνος: ∆ρ Ι.Σιώκου-Φράγκου
Φορέας Χρηµατοδότησης:
ΓΓΕΤ
Έτος Έναρξης:
2009
∆ιάρκεια:
24 µήνες (2009-2011)
Ολικός Προϋπολογισµός:
219.360 €
Περιοχή Έρευνας:
Βορειοανατολικό Αιγαίο.
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΝΟΤΗΤΑΣ Β’: ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ ΩΚΕΑΝΟΓΡΑΦΙΑΣ
85
Παρακολούθηση Οικοσυστήµατος Εσωτερικού Σαρωνικού Κόλπου υπό την Επίδραση του
Κέντρου Επεξεργασίας Λυµάτων Ψυττάλειας (Κ.Ε.Λ.Ψ.), (ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΣΑΡΩΝΙΚΟΣ - ∆΄
ΠΕΡΙΟ∆ΟΣ/ 802).
Αριθµός Συνεδρίας:
122/18.11.09/γ4
Επιστηµονικός Υπεύθυνος: ∆ρ Ε. Κρασακοπούλου, ∆ρ Σ. Ζερβουδάκη, (αναπληρώτρια)
Φορέας Χρηµατοδότησης:
ΕΥ∆ΑΠ Α.Ε.
Έτος Έναρξης:
2009
∆ιάρκεια:
18 µήνες (11/09-04/11)
Ολικός Προϋπολογισµός:
361.080 € ( πλέον 19% ΦΠΑ)
Περιοχή Έρευνας:
Εσωτερικός Σαρωνικός Κόλπος.
Hotspot Ecosystem Research and Man’s Impact On European Seas (HERMIONE-IO Crete).
Αριθµός Συµβολαίου:
226354 (FP7)
Αριθµός Συνεδρίας:
122/18.11.09/γ2
Κύριος Επ/κός Υπεύθυνος:
Prof. P. Weaver (SOCS)
Επιστηµονικός Υπεύθυνος: ∆ρ Ν. Λαµπαδαρίου (Συνεργασία µε ΙΩ Αθήνας/Πρ.765 & ΙΘΑΒΙΓ)
Φορέας Χρηµατοδότησης:
ΕΕ (75%) & ΓΓΕΤ (25%)
Έτος Έναρξης:
2009
∆ιάρκεια:
36 µήνες (01/04/09-31/03/12)
Ολικός Προϋπολογισµός:
168,607.6 €
Περιοχή Έρευνας:
Μεσόγειος θάλασσα, Μαύρη θάλασσα, ΒΑ Ατλαντικός, Βορεια
θάλασσα, Νορβηγική θάλασσα, Αρκτική.
Regional Drivers of Ecosystem Change and its Influence on Deep-Sea Populations in the
Mediterranean (ReDEco).
Αριθµός Συνεδρίας:
118/23.07.09/γ3
Επιστηµονικός Υπεύθυνος: ∆ρ N. Λαµπαδαρίου
Φορέας Χρηµατοδότησης:
ΓΓΕΤ (ERANET “MARINERA”, ΕΣΠΑ)
Έτος Έναρξης:
2009
∆ιάρκεια:
36 µήνες (01/05/09-30/04/12)
Ολικός Προϋπολογισµός:
378.000 €
Περιοχή Έρευνας:
Ανατολική Μεσόγειος
Network of leading MESOcosm facilities to advance the studies of future AQUAtic
ecosystems from the Arctic to the Mediterranean (MESOAQUA).
Αριθµός Συµβολαίου:
228224
Αριθµός Συνεδρίας:
111/05.03.09/γ7
Επιστηµονικός Υπεύθυνος: ∆ρ Π. Πήττα
Φορέας Χρηµατοδότησης:
ΕΕ & ΓΓΕΤ
Έτος Έναρξης:
2009
∆ιάρκεια:
48 µήνες (01/01/09-31/12/12)
Ολικός Προϋπολογισµός:
621.619 €
Περιοχή Έρευνας:
Αιγαίο Πέλαγος, Κρήτη
86
ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΕΛΚΕΘΕ 2009
6.1.2. Συνεχιζόµενα Ερευνητικά Προγράµµατα (41)
Έρευνα των περιβαλλοντικών επιπτώσεων της απόρριψης της σκουριάς στον Β. Ευβοϊκό
(ΛΑΡΚΟ/ 126).
Αριθµός Συνεδρίας:
18/11.3.04, 39/13.4.05, 73/16.3.07/γ4, 94/20.3.08/γ4,
113/13.4.09/γ9
Επιστηµονικός Υπεύθυνος: ∆ρ Ν. Σύµπουρα
Φορέας Χρηµατοδότησης:
Γ.Μ.Μ.Α.Ε. ΛΑΡΚΟ Α.Ε.
Έτος Έναρξης:
2004
∆ιάρκεια:
7 χρόνια (84 µήνες)
12 µήνες (30/01/04-31/12/04) – 24 µήνες (01/01/05-31/12/06) - 12
µήνες (01/001/07-31/12/07), 12 µήνες (01/01/08-31/12/08) – 24
µήνες (01/01/09-31/12/10)
Προϋπολογισµός (2009-10): 52.000 €
Περιοχή Έρευνας:
Β. Ευβοϊκός κόλπος.
Επιχειρησιακή λειτουργία, συντήρηση και συνεκµετάλευση του Συστήµατος «ΠΟΣΕΙ∆ΩΝ»
(ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ- ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΟΣΕΙ∆ΩΝ/ 419).
Αριθµός Συµβολαίου:
ΣΑΜ 013 από Π∆Ε 2- 2 ΣΜ 0130 0000
Αριθµός Συνεδρίας:
121/07.06.02
Επιστηµονικός Υπεύθυνος:
∆ρ ∆. Γεωργόπουλος & Καθηγ. Γ.Θ. Χρόνης (έως 13/04/09).
Φορέας Χρηµατοδότησης:
ΓΓΕΤ
Έτος Έναρξης:
2002
∆ιάρκεια:
Συνεχιζόµενο (01/01/02-01/01/12)
Περιοχή Έρευνας:
Αιγαίο Πέλαγος.
ΠΟΣΕΙ∆ΩΝ-ΙΙ: “∆εύτερης γενιάς” σύστηµα ωκεανογραφικής παρακολούθησης και
πρόγνωσης στην Ανατολική Μεσόγειο (ΠΟΣΕΙ∆ΩΝ ΙΙ./ 558).
Αριθµός Συνεδρίας:
31/29.11.04
Συντονιστής Προγράµµατος:
Καθηγ. Γ.Θ. Χρόνης (έως 11/02/09), ∆ρ Κ. Νίττης (από
12/02/09)
Αναπληρωτής:
∆ρ Ε. Παπαθανασίου
Φορέας Χρηµατοδότησης:
EFTA/EEA - ΥΠΕΘΟ
Έτος Έναρξης:
2004
∆ιάρκεια:
51 µήνες (01/01/05-31/03/09)
Ολικός Προϋπολογισµός:
9.907.000 €
Περιοχή Έρευνας:
Αιγαίο - Ανατολική Μεσόγειος.
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΝΟΤΗΤΑΣ Β’: ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ ΩΚΕΑΝΟΓΡΑΦΙΑΣ
87
∆ιεπιστηµονικές έρευνες στα ηπειρωτικά περιθώρια/ βαθιές λεκάνες και «ακραία»
περιβάλλοντα των Ευρωπαϊκών θαλασσών όσον αφορά στο ρόλο τους στην λειτουργία των
οικοσυστηµάτων και στην βιοποικιλότητα (HERMES/ 565).
Αριθµός Συµβολαίου:
GOCE-CT-2005-511234-1
Αριθµός Συνεδρίας:
48/30.08.05/γ4
Επιστηµονικός Υπεύθυνος:
∆ρ Β. Λυκούσης
Φορέας Χρηµατοδότησης:
ΕΕ (50%) & ΓΓΕΤ (50%)
Έτος Έναρξης:
2005
∆ιάρκεια:
48 µήνες (01/04/05-31/03/09)
Ολικός Προϋπολογισµός:
976.841 €
Περιοχή Έρευνας:
Μεσόγειος θάλασσα (υπευθυνότητα ΕΛΚΕΘΕ), Μαύρη
θάλασσα, ΒΑ Ατλαντικός, Βόρεια θάλασσα, Νορβηγική
θάλασσα.
Coordination of National and Regional Marine RTD Activities in Europe (MarinERA/ 567).
Αριθµός Συµβολαίου:
515871
Αριθµός Συνεδρίας:
28/06.09.04
Επιστηµονικός Υπεύθυνος:
∆ρ Κ. Νίττης
Φορέας Χρηµατοδότησης:
ΕΕ
Έτος Έναρξης:
2004
∆ιάρκεια:
54 µήνες (01/11/04-30/04/09)
Ολικός Προϋπολογισµός:
137.000 €
Περιοχή Έρευνας:
Ευρωπαϊκές Θάλασσες.
Design study for a Deep Sea Facility in the Mediterranean for Neutrino Astronomy and
Associated Sciences (Km3Net/ 594).
Αριθµός Συµβολαίου:
GOCE-CT-2006-011937
Αριθµός Συνεδρίας:
56/08.03.06/γ1
Επιστηµονικός Υπεύθυνος: ∆ρ Β. Λυκούσης
Φορέας Χρηµατοδότησης:
ΕΕ (50%) & ΓΓΕΤ (50%)
Έτος Έναρξης:
2006
∆ιάρκεια:
45 µήνες (01/02/06-31/10/09)
Ολικός Προϋπολογισµός:
802.400 €
Περιοχή Έρευνας:
Toulon (Γαλλία), Capo Passero (ΝΑ Σικελία), Περιοχή ΠύλουΜεθώνης (Ελλάδα).
88
ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΕΛΚΕΘΕ 2009
Παρακολούθηση της ποιότητας του θαλάσσιου περιβάλλοντος του Μεσσηνιακού Κόλπου και
των ∆υτικών Ακτών του Ν. Μεσσηνίας για την περίοδο 2006-2010 (ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ
ΜΕΣΣΗΝΙΑΚΟΥ ΚΟΛΠΟΥ/ 596).
Αριθµός Συνεδρίας:
56/08.03.06/γ13, 57/29.03.06/γ2, 66/09.10.06/γ10
Επιστηµονικός Υπεύθυνος: ∆ρ Α. Παυλίδου
∆ρ Ι. Χατζηανέστης (από 18/09/06 έως 13/10/08)
Φορέας Χρηµατοδότησης:
Νοµ/κή Αυτοδιοίκηση Μεσσηνίας (37,5%), Τοπική Ένωση
∆ήµων και Κοινοτήτων Ν. Μεσσηνίας (37,5%) & ∆ήµος
Καλαµάτας (25%)
Έτος Έναρξης:
2006
∆ιάρκεια:
60 µήνες (02/03/06-01/03/11)
Ολικός Προϋπολογισµός:
200.000 €
Περιοχή Έρευνας:
Μεσσηνιακός Κόλπος.
MARCOAST: MARine and COASTal environmental services (MARCOAST/ 600).
Αριθµός Συµβολαίου:
19193/05/I-EC
Αριθµός Συνεδρίας:
56/08.03.06/γ2
Επιστηµονικός Υπεύθυνος: Λ. Περιβολιώτης
Φορέας Χρηµατοδότησης:
ESA (Ευρωπαϊκή Επιτροπή ∆ιαστήµατος)
Έτος Έναρξης:
2006
∆ιάρκεια:
36 µήνες (01/01/06-31/12/08)
Ολικός Προϋπολογισµός:
126.200 €
Περιοχή Έρευνας:
Αιγαίο Πέλαγος.
A Pan-European infrastructure for Ocean and Marine Data Management
(SEADATANET/610).
Αριθµός Συµβολαίου:
026212
Αριθµός Συνεδρίας:
60/24.05.06/δ6
Επιστηµονικός Υπεύθυνος: ∆ρ Ε. Μπαλόπουλος (έως 16/09/2009) & Α. Ιωνά
Συντονιστής: Dr Catherine Mallard, IFREMER, France.
Φορέας Χρηµατοδότησης:
ΕΕ (87,7%) & ΓΓΕΤ (12,3%)
Έτος Έναρξης:
2006
∆ιάρκεια:
60 µήνες (01/04/06-31/03/11)
Ολικός Προϋπολογισµός:
331.768 €
Περιοχή έρευνας:
Μεσόγειος Θάλασσα, Μαύρη Θάλασσα, Βαλτική, Αρκτική και
Βόρειος Θάλασσα, Ατλαντικός και Παγκόσµιος Ωκεανός.
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΝΟΤΗΤΑΣ Β’: ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ ΩΚΕΑΝΟΓΡΑΦΙΑΣ
89
SEismic and tsunami risk Assessment and mitigation scenarios in the western HELLenic
ARC (SEAHELLARC/ 613).
Αριθµός Συµβολαίου:
GOCE- 037004 (FP6).
Αριθµός Συνεδρίας:
63/26.07.06/γ11
Επιστηµονικός Υπεύθυνος: ∆ρ Ι. Παπούλια
Φορέας Χρηµατοδότησης:
ΕΕ (55,61%) & ΓΓΕΤ (44,38%)
Έτος Έναρξης:
2006
∆ιάρκεια:
42 µήνες (01/06/06-30/11/09)
Ολικός Προϋπολογισµός:
506.400 €
Περιοχή έρευνας:
Ν∆ Ιόνιο.
Σχεδίαση αυτόνοµου υποβρυχίου καταγραφικού οχήµατος οδηγούµενου µε µεταβολή
πλευστότητας-GLIDER
(ΣΧΕ∆ΙΑΣΗ
ΥΠΟΒΡΥΧΙΟΥ
ΚΑΤΑΓΡΑΦΙΚΟΥ
ΟΧΗΜΑΤΟΣ/616).
Αριθµός Συµβολαίου:
03Ε∆347
Αριθµός Συνεδρίας:
61/14.06.06/γ4
Επιστηµονικός Υπεύθυνος: ∆ρ Κ. Νίττης
Συντονιστής: Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο
Φορέας Χρηµατοδότησης:
ΓΓΕΤ
Έτος Έναρξης:
2006
∆ιάρκεια:
36 µήνες (01/06/06-31/05/09)
Ολικός Προϋπολογισµός:
1.900 €
Παρακολούθηση της ποιότητας του Θαλάσσιου Περιβάλλοντος του κόλπου της
Θεσσαλονίκης για το 2006 (ΘΕΡΜΑΪΚΟΣ 2006/ 625).
Αριθµός Συνεδρίας:
66/09.10.06/γ12
Επιστηµονικός Υπεύθυνος: ∆ρ Κ. Πάγκου (αναπληρώτρια ∆ρ Ε. Κρασακοπούλου)
Φορέας Χρηµατοδότησης:
ΕΥ∆Ε Θεσ/νίκης (ΥΠΕΧΩ∆Ε, ΓΓ ∆ηµ. Εργων, Ειδ. Υπηρεσία
∆ηµ. Εργων, Υδρευσης, Αποχέτευσης & Επεξεργασίας Λυµάτων
Μείζονος Περ. Θεσ/νίκης)
Έτος Έναρξης:
2006
∆ιάρκεια:
26 µήνες (30/08/06-30/01/09)
Ολικός Προϋπολογισµός:
160.721 €
Περιοχή Έρευνας:
Κόλπος Θεσσαλονίκης.
Southern European Seas: Assessing and Modeling Environmental Changes (SESAME/ 639).
Αριθµός Συνεδρίας:
67/06.11.06/γ1, 71/24.01.07/γ5
Επιστηµονικός Υπεύθυνος: ∆ρ Ε. Παπαθανασίου
Φορέας Χρηµατοδότησης:
ΕΕ (66,21%) & ΓΓΕΤ (33,79%)
Έτος Έναρξης:
2006
∆ιάρκεια:
48 µήνες (01/11/06-31/10/10)
Ολικός Προϋπολογισµός:
2.789.271 €
Περιοχή Έρευνας:
Μεσόγειος, Μαύρη θάλασσα.
90
ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΕΛΚΕΘΕ 2009
Ανάπτυξη ηλεκτροχηµικού ανοσοβιολογικού αισθητήρα για την ανίχνευση τοξινών που
εµφανίζονται κατά τη διάρκεια Επιβλαβών Φυτοπλαγκτονικών Εξάρσεων (HABs) (ΕΝΤΕΡ 04ΕΡ92/ 643).
Αριθµός Συµβολαίου:
ΕΝΤΕΡ 04ΕΡ92
Αριθµός Συνεδρίας:
66/09.10.06/γ1
Επιστηµονικός Υπεύθυνος: ∆ρ Κ. Πάγκου
Φορέας Χρηµατοδότησης:
ΓΓΕΤ (Επιχειρησιακό Πρόγραµµα «Ανταγωνιστηκότητα», µε
συγχρηµατοδότηση της ∆ηµόσιας ∆απάνης κατά 75% από το
Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο και κατά 25% από Εθνικούς
πόρους).
Έτος Έναρξης:
2006
∆ιάρκεια:
27 µήνες (15/10/06-30/01/09)
Ολικός Προϋπολογισµός:
70.200 €
Περιοχή Έρευνας:
Εργαστηριακά πειράµατα, πειράµατα πεδίου (πχ. Θερµαϊκός
κόλπος).
Building Operational Sustainable Services for GMES (BOSS4GMES/ 651).
Αριθµός Συµβολαίου:
FP6-2005-SPACE-1-030-966
Αριθµός Συνεδρίας:
66/09.10.06/γ6
Επιστηµονικός Υπεύθυνος: ∆ρ Κ. Νίττης
Φορέας Χρηµατοδότησης:
ΕΕ
Έτος Έναρξης:
2006
∆ιάρκεια:
39 µήνες (01/12/06-28/02/10)
Ολικός Προϋπολογισµός:
146.640 €
Περιοχή Έρευνας:
Ευρωπαϊκές Θάλασσες.
Development of a Framework for Data Harmonisation and Service Integration
(HUMBOLDT/ 652).
Αριθµός Συµβολαίου:
030962
Αριθµός Συνεδρίας:
66/09.10.06/γ2
Επιστηµονικός Υπεύθυνος: ∆ρ Ε. Μπαλόπουλος (έως 16/09/2009) & Α. Λυκιαρδόπουλος
Επιστηµονικός Συντονιστής: Daniel Holweg (Framehofer Institute for Computer graphics)
Φορέας Χρηµατοδότησης:
ΕΕ (46,11%) & ΓΓΕΤ (53,89%)
Έτος Έναρξης:
2006
∆ιάρκεια:
48 µήνες (01/10/06-30/09/10)
Ολικός Προυπολογισµός:
194.500 €
Περιοχή Έρευνας:
Ευρωπαϊκή Ηπειρος και Θάλασσες που περιβρέχουν τις
Ευρωπαϊκές Χώρες.
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΝΟΤΗΤΑΣ Β’: ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ ΩΚΕΑΝΟΓΡΑΦΙΑΣ
91
European COastal-shelf sea OPerational observing and forecasting system (ECOOP/ 653).
Αριθµός Συµβολαίου:
036355-2 (FP6)
Αριθµός Συνεδρίας:
69/11.12.06/γ2
Επιστηµονικός Υπεύθυνος: ∆ρ Κ. Νίττης
Φορέας Χρηµατοδότησης:
ΕΕ (50%) & ΓΓΕΤ (50%) {FP6}
Έτος Έναρξης:
2007
∆ιάρκεια:
39 µήνες (01/02/07-30/04/10)
Ολικός Προϋπολογισµός:
461.436
Περιοχή Έρευνας:
Ευρωπαϊκές Θάλασσες – Αιγαίο
Παρακολούθηση του οικοσυστήµατος του Εσωτερικού Σαρωνικού Κόλπου υπό την επίδραση
του Κέντρου Επεξεργασίας Λυµάτων Ψυττάλειας (B’ Περίοδος) (ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ
ΣΑΡΩΝΙΚΟΣ ΙΙ.- ΚΕΛΨ/ 660).
Αριθµός Συνεδρίας:
71/24.01.07/γ1, 73/16.03.07/γ2, 84/25.09.07/γ7
Επιστηµονικός Υπεύθυνος: ∆ρ Ε.∆. Χρήστου
Αναπληρωτής (από 16/03-25/09/07): ∆ρ Ι. Σιώκου-Φράγκου.
(από 25/09/07): ∆ρ Ε. Κρασακοπούλου.
Φορέας Χρηµατοδότησης:
ΕΥ∆ΑΠ ΑΕ
Έτος Έναρξης:
2007
∆ιάρκεια:
25 µήνες (01/01/07-30/01/09)
Ολικός Προϋπολογισµός:
397.339,81 €
Περιοχή Έρευνας:
Σαρωνικός κόλπος.
Tsunami Risk ANd Strategies For the European Region (TRANSFER/ 661).
Αριθµός Συµβολαίου:
037058
Αριθµός Συνεδρίας:
71/24.01.07/γ2
Επιστηµονικός Υπεύθυνος: ∆ρ Β. Λυκούσης
Φορέας Χρηµατοδότησης:
ΕΕ (50%) & ΓΓΕΤ (50%)
Έτος Έναρξης:
2007
∆ιάρκεια:
36 µήνες (01/10/06-31/09/09)
Ολικός Προϋπολογισµός:
167.960 €
Περιοχή Έρευνας:
Ανατολική Μεσόγειος.
Ολοκλήρωση των δεδοµένων της επιστήµης και της πολιτικής στην ανάλυση παράκτιων
συστηµάτων (SPICOSA/ 665).
Αριθµός Συµβολαίου:
036992
Αριθµός Συνεδρίας:
72/27.02.07/γ7
Επιστηµονικός Υπεύθυνος: ∆ρ Χ. Αναγνώστου
Φορέας Χρηµατοδότησης:
ΕΕ (50%) & ΓΓΕΤ (50%)
Έτος Έναρξης:
2007
∆ιάρκεια:
48 µήνες (01/02/07-31/01/11)
Ολικός Προϋπολογισµός:
181.500 €
Περιοχή Έρευνας:
Β∆ Αιγαίο Πέλαγος- Θερµαϊκός κόλπος.
92
ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΕΛΚΕΘΕ 2009
Ευρωπαϊκό Εκπαιδευτικό ∆ίκτυο σε Τεχνολογίες Αυτόνοµων Υποθαλάσσιων Οχηµάτων
Παρέµβασης (FREESUBNET/ 667).
Αριθµός Συµβολαίου:
MRTN-CT-2006-036186-FREESUBNET (FP6)
Αριθµός Συνεδρίας:
72/27.02.07/γ11
Επιστηµονικός Υπεύθυνος: ∆ρ Π. Παυλάκης, Κ. Σαραντάκος
Φορέας Χρηµατοδότησης:
EE (60%) & ΓΓΕΤ (40%)
Έτος Έναρξης:
2006
∆ιάρκεια:
48 µήνες (01/11/06-31/10/10)
Ολικός Προϋπολογισµός:
258.857,28 €
Περιοχή Έρευνας:
Το πρόγραµµα εστιάζεται στην ανάπτυξη τεχνολογίας. ∆εν
υπάρχει συγκεκριµένη γεωγραφική περιοχή έρευνας.
Climate Change and Impact
676).
Αριθµός Συµβολαίου:
Αριθµός Συνεδρίας:
Επιστηµονικός Υπεύθυνος:
Φορέας Χρηµατοδότησης:
Έτος Έναρξης:
∆ιάρκεια:
Ολικός Προϋπολογισµός:
Περιοχή Έρευνας:
Research: The Mediterranean Environment- CIRCE (CIRCE/
036961
75/19.04.07/γ5
Α. Θεοχάρης (έως 16/9/08), Α. Ιωνά (από 17/9/08)
ΕΕ (50%) & ΓΓΕΤ (50%)
2007
48 µήνες (01/04/07-31/03/11)
68.100 €
Μεσόγειος Θάλασσα.
Εκτίµηση των βραχυπρόθεσµων και µεσοπρόθεσµων επιπτώσεων της ρύπανσης του
προκλήθηκε από το ατύχηµα του κρουαζιερόπλοιου SEA DIAMOND (SEA DIAMOND
ΡΥΠΑΝΣΗ/ 678).
Αριθµός Συνεδρίας:
77/31.05.07/γ1,
93/21.02.08/γ10,
98/25.06.08/γ1,
119/10.09.09/δ4
Επιστηµονικός Υπεύθυνος: ∆ρ Ι. Χατζηανέστης
Φορέας Χρηµατοδότησης:
Υπουργείο Εµπορικής Ναυτιλίας
Έτος Έναρξης:
2007
∆ιάρκεια:
36 µήνες (01/05/07-30/04/10)
Ολικός Προϋπολογισµός:
330.000 € (40.000+110.000+110.000)
Περιοχή Έρευνας:
Περιοχή Καλντέρας Σαντορίνης.
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΝΟΤΗΤΑΣ Β’: ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ ΩΚΕΑΝΟΓΡΑΦΙΑΣ
93
European Seas Observatory Network (ESONET-NoE/ 691).
Αριθµός Συµβολαίου:
GOCE-036851
Αριθµός Συνεδρίας:
81/20.07.07/γ2
Επιστηµονικός Υπεύθυνος: ∆ρ Β. Λυκούσης
Φορέας Χρηµατοδότησης:
ΕΕ (50%) & ΓΓΕΤ (50%)
Έτος Έναρξης:
2007
∆ιάρκεια:
48 µήνες (01/03/07-28/02/11)
Ολικός Προϋπολογισµός:
200.000 € (από τα οποία τα 30.000 € στο Παν. Πειραιά)
Περιοχή Έρευνας:
Μεσόγειος, Μαύρη θάλασσα, ΒΑ Ατλαντικός, Βόρεια θάλασσα,
Νορβηγική θάλασσα. Περιοχή Ελληνικού ενδιαφέροντος ΝΑ Ιόνιο
(Ν∆ Πελοποννήσου- Πύλου).
Global Ocean Observing Infrastructure (EURO ARGO/ 704).
Αριθµός Συνεδρίας:
90/14.12.07/γ2
Επιστηµονικός Υπεύθυνος: ∆ρ Γ. Κορρές
Φορέας Χρηµατοδότησης:
Ε.Ε.
Έτος Έναρξης:
2008
∆ιάρκεια:
30 µήνες (01/01/08-31/06/10)
Ολικός Προϋπολογισµός:
99.460,60 €
Περιοχή Έρευνας:
Μεσόγειος – Ευρωπαϊκές Θάλασσες.
ΚΑΛΩ∆ΙΑ ΟΤΕ 2008/ 712
Επιστηµονικός Υπεύθυνος:
Αριθµός Συνεδρίας:
Φορέας Χρηµατοδότησης:
Έτος Έναρξης:
∆ιάρκεια:
Ολικός Προϋπολογισµός:
Περιοχές Έρευνας:
∆ρ Γ. Ρουσάκης
92/15.01.08/γ1
Εταιρεία ‘‘Χ. ΛΙΑΠΑΚΗΣ – Β. ΜΠΑΛΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ
ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΟΕ’’
2007
18 µήνες (19/11/07-19/05/09)
268.202 €
Λούτσα, Μαρµάρι, Ν.Ευβοικός κόλπος, Τρίκερι, Πτελεός
(Μαγνησία), Παγασητικός κόλπος, Πευκοχώρι (Χαλκιδική), Ν.
Μαρµαράς, Συγγιτικός κόλπος, Καρδάµαινα (Κως), Νίσυρος, ΝΑ
Αιγαίο, Αρκάσα (Κάρπαθος), Κάσος.
Αναζήτηση ναυαγίων Μινωικής περιόδου, νότια της Ανατολικής Κρήτης (∆ΑΝΑΟΣ 2008/
718).
Αριθµός Συνεδρίας:
96/13.05.08/γ1, 113/13.04.09/γ3
Επιστηµονικός Υπεύθυνος: ∆ρ ∆. Σακελλαρίου
Φορέας Χρηµατοδότησης:
TEXAS A&M University, USA
Έτος Έναρξης:
2008
∆ιάρκεια:
24 µήνες (01/05/08-30/04/10)
Ολικός Προϋπολογισµός:
309.852,94 €
Περιοχή Έρευνας:
Λιβυκό Πέλαγος, Νότια της Αν. Κρήτης, εκτός του ορίου των 6
µιλίων
94
ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΕΛΚΕΘΕ 2009
∆ιερεύνηση και υπόδειξη των περιβαλλοντικά κατάλληλων θέσεων ελλιµενισµού των σκαφών
στο Πόρτο Ράφτη (ΕΛΛΙΜΕΝΙΣΜΟΣ ΣΚΑΦΩΝ ΣΕ ΠΟΡΤΟ ΡΑΦΤΗ/ 721).
Αριθµός Συνεδρίας:
95/16.04./08/γ3
Επιστηµονικός Υπεύθυνος: ∆ρ Χ. Κοντογιάννης
Φορέας Χρηµατοδότησης:
Νοµαρχιακή Αυτοδιοίκηση Ανατολικής Αττικής (65%) και ∆ήµος
Μαρκόπουλου (35%)
Έτος Έναρξης:
2008
∆ιάρκεια:
9-10 µήνες από την έναρξη δειγµατοληψιών πεδίου (01/05/0828/02/09)
Ολικός Προϋπολογισµός:
33.975 €
Περιοχή Έρευνας:
Όρµος του Πόρτο Ράφτη στην Ανατολική Αττική
Ανάπτυξη ∆ικτύων και Παρακολούθηση Ποιότητας των Επιφανειακών, Εσωτερικών και των
Μεταβατικών και των Παράκτιων Υδάτων της Χώρας - Αξιολόγηση/ Ταξινόµηση της
Οικολογικής τους Κατάστασης» (διακήρυξη 1/2007 ΥΠΕΧΩ∆Ε). (ΥΠΕΧΩ∆Ε Ο∆ΗΓΙΑ
ΠΛΑΙΣΙΟ/ 722).
Αριθµός Συνεδρίας:
97/28.05.08/γ6
Επιστηµονικός Υπεύθυνος: ∆ρ Π. Παναγιωτίδης
Φορέας Χρηµατοδότησης:
ΥΠΕΧΩ∆Ε (ΕΠΕΡ)
Έτος Έναρξης:
2008
∆ιάρκεια:
15 µήνες (01/04/08-31/06/09)
Ολικός Προϋπολογισµός:
848.232 €
Περιοχή Έρευνας:
Ελληνική επικράτεια
Παρακολούθηση Οικοσυστήµατος Εσωτερικού Σαρωνικού Κόλπου υπό την Επίδραση του
Κέντρου Επεξεργασίας Λυµάτων Ψυττάλειας (Κ.Ε.Λ.Ψ.), (Γ΄ Περίοδος). (ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ
ΣΑΡΩΝΙΚΟΣ Γ’ ΠΕΡΙΟ∆ΟΣ/ 737).
Αριθµός Συνεδρίας:
97/28.05.08/γ1
Επιστηµονικός Υπεύθυνος: ∆ρ Ε. Κρασακοπούλου (Αναπληρωτής: ∆ρ Ε. Χρήστου)
Φορέας Χρηµατοδότησης:
ΕΥ∆ΑΠ Α.Ε.
Έτος Έναρξης:
2008
∆ιάρκεια:
18 µήνες (01/07/08-31/12/09)
Ολικός Προϋπολογισµός:
394.832,48 €
Περιοχή Έρευνας:
Εσωτερικός Σαρωνικός Κόλπος
Καταγραφή περιβαλλοντικών συνθηκών στην περιοχή µεταξύ Όρµου Σούρπη και Όρµου
Νηές – Παγασητικός Κόλπος (ΠΑΓΑΣΗΤΙΚΟΣ- ΑΛΜΟΛΟΙΠΑ/ 739).
Αριθµός Συνεδρίας:
104/22.09.08/γ5
Επιστηµονικός Υπεύθυνος: ∆ρ Μ.Α. Pancucci-Παπαδοπούλου
Φορέας Χρηµατοδότησης:
Golfing Developments A.E.
Έτος Έναρξης:
2008
∆ιάρκεια:
10 µήνες (01/09/08-31/06/09)
Ολικός Προϋπολογισµός:
53.550 €
Περιοχή Έρευνας:
Παγασητικός Κόλπος
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΝΟΤΗΤΑΣ Β’: ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ ΩΚΕΑΝΟΓΡΑΦΙΑΣ
95
Πολυπαραµετρικά παρατηρητήρια βυθού (Ερευνητική Υποδοµή-ΕΥ)(EMSO European
Multidisciplinary Seafloor Observation) (EMSO/ 751).
Αριθµός Συνεδρίας:
116/01.06.09/ε4
Επιστηµονικός Υπεύθυνος: ∆ρ Β. Λυκούσης
Φορέας Χρηµατοδότησης:
ΕΕ (69%)&ΓΓΕΤ (31%)
Έτος Έναρξης:
2008
∆ιάρκεια:
48 µήνες (01/04/08-31/03/12)
Ολικός Προϋπολογισµός:
431.710 €
Περιοχή Έρευνας:
Μεσόγειος θάλασσα, Μαύρη θάλασσα, ΒΑ Ατλαντικός, Βόρεια
θάλασσα, Νορβηγική θάλασσα.
Marine Ecosystem Evolution in a Changing Environment (MEECE/ 756).
Αριθµός Συνεδρίας:
93/21.02.08/γ5
Επιστηµονικός Υπεύθυνος: ∆ρ Γ. Τριανταφύλλου
Φορέας Χρηµατοδότησης:
ΕΕ (75&) & ΓΓΕΤ (25%)
Έτος Έναρξης:
2008
∆ιάρκεια:
48 µήνες (01/04/08-31/03/12)
Ολικός Προϋπολογισµός:
183.854 €
Περιοχή Έρευνας:
∆ιάφορες ευρωπαϊκές περιοχές συν περιοχή Benguela &
ΕΛΚΕΘΕ: Αιγαίο Πέλαγος
Caspian Sea environmental and industrial data & information service (CASPINFO/ 760).
Αριθµός Συµβολαίου:
211288 (SP1-Cooperation, ENV.2007.2.2.1.8., CSA-SA)
Αριθµός Συνεδρίας:
108/15.12.08/γ9
Επιστηµονικός Υπεύθυνος: ∆ρ Α. Ιωνά
Επιστηµονικός Συντονιστής: Peter Davis, Marine Information Service –MARIS BV, Ολλανδία
Φορέας Χρηµατοδότησης:
ΕΕ
Έτος Έναρξης:
2008
∆ιάρκεια:
30 µήνες (01/09/08-28/02/11)
Ολικός Προϋπολογισµός:
75.724,29 €
Περιοχή Έρευνας:
Κασπία Θάλασσα
Assessment of the interactions between corals, fish and fisheries, in order to develop
monitoring and predictive modelling tools for ecosystem based management in the deep
waters of Europe and beyond (CoralFISH/ 769).
Αριθµός Συνεδρίας:
93/21.02.08/γ4
Επιστηµονικός Υπεύθυνος: ∆ρ Γ. Ρουσάκης (Συνεργασία µε ΙΘΑΒΙΠ/ Πρ. 2020804)
Φορέας Χρηµατοδότησης:
ΕΕ (75%) & ΓΓΕΤ (25%)
Έτος Έναρξης:
2008
∆ιάρκεια:
48 µήνες (01/06/08-31/05/12)
Ολικός Προϋπολογισµός:
30.200 €
Περιοχή Έρευνας:
Ιόνιο Πέλαγος, Κεφαλονιά – Ζάκυνθος
96
ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΕΛΚΕΘΕ 2009
Ολοκληρωµένη θαλάσσια και χερσαία µελέτη για τη διερεύνηση της ποσότητας, ποιότητας
και υδροµάστευσης των υποθαλάσσιων αναβλύσεων της περιοχής Στούπας του ∆ήµου
Λεύκτρου του Νοµού Μεσσηνίας (ΣΤΟΥΠΑ/ 773).
Αριθµός Συνεδρίας:
107/19.11.08/γ1β, 111/05.03.09/γ10, 115/05.05/09/δ1
Επιστηµονικός Υπεύθυνος: ∆ρ A. Καραγεώργης
Φορέας Χρηµατοδότησης:
Νοµαρχία Μεσσηνίας, ∆ήµος Λεύκτρου
Έτος Έναρξης:
2008
∆ιάρκεια:
24 µήνες
Ολικός Προϋπολογισµός:
230.000 €
Περιοχή Έρευνας:
Όρµος Στούπας, Μεσσηνιακός Κόλπος
Μελέτη των ετήσιων και βιολογικών κύκλων του πλαγκτού σε παράκτια περιοχή
(PLANKTON IN COASTAL AREA).
Επιστηµονικός Υπεύθυνος:
∆ρ Ε. Χρήστου
Φορέας Χρηµατοδότησης:
UNEP
Έτος Έναρξης:
1989
∆ιάρκεια:
συνεχιζόµενο
Περιοχή Έρευνας:
Άγιος Κοσµάς.
“Nutrient tunnelling” and other alternative pathways for mineral nutrients through the
microbial food web to copepods (NUTRITUNNEL/ 30.20901).
Αριθµός Συνεδρίας:
110/12.02.09/γ3
Επιστηµονικός Υπεύθυνος: ∆ρ Π. Πήττα
Φορέας Χρηµατοδότησης:
Νορβηγικό Συµβούλιο Έρευνας
Έτος Έναρξης:
2008
∆ιάρκεια:
36 µήνες (01/03/08-28/02/11)
Ολικός Προϋπολογισµός:
52.850 €
Περιοχή Έρευνας:
Αιγαίο Πέλαγος, Κρήτη.
Integration and enhancement of key existing European deep-ocean observatories
(EUROSITES/ 30.20801).
Αριθµός Συνεδρίας:
90/14.12.07/γ3
Επιστηµονικός Υπεύθυνος: ∆ρ Γ. Πετυχάκης
Φορέας Χρηµατοδότησης:
ΕΕ (75%) & ΓΓΕΤ (25%)
Έτος Έναρξης:
2007
∆ιάρκεια:
36 µήνες (01/04/07-31/03/10)
Ολικός Προϋπολογισµός:
338.540 €
Περιοχή Έρευνας:
Σταθµοί: POSEIDON-E1-M3A, POSEIDON-Πύλος
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΝΟΤΗΤΑΣ Β’: ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ ΩΚΕΑΝΟΓΡΑΦΙΑΣ
97
Επιδράσεις των ιχθυοκαλλιεργειών στις βενθικές βιογεωχηµικές διεργασίες (ΙΒΙΣ/ 30.30502).
Αριθµός Συνεδρίας:
49/27.09.05/γ4, 63/26.07.06/γ2
Επιστηµονικός Υπεύθυνος:
∆ρ Ε. Τσαπάκης
Φορέας Χρηµατοδότησης:
ΓΓΕΤ
Έτος Έναρξης:
2005
∆ιάρκεια:
36,5 µήνες (01/01/06-15/01/09)
Ολικός Προϋπολογισµός:
21.202,53 €
Περιοχή Έρευνας:
Σαρωνικός Κόλπος & Κόλπος Σητείας.
Σύστηµα Εκτίµησης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων από τις Ιχθυοκαλλιέργειες (AQUAPLANNER/ 30.20601)
Αριθµός Συνεδρίας:
66η/09.10.06/γ4, 71η/24.01.07/γ14
Επιστηµονικός Υπεύθυνος: ∆ρ Γ. Πετυχάκης
Φορέας Χρηµατοδότησης:
ΕΕ (75%) & ΓΓΕΤ (25%)
Έτος Έναρξης:
2006
∆ιάρκεια:
27 µήνες (01/10/06-08/12/08)
Ολικός Προϋπολογισµός:
320.000 €
Περιοχή Έρευνας:
Περιοχή της Μυτιλήνης στην Ελλάδα και περιοχή ΛεµεσούΒασιλικού στην Κύπρο.
6.2. ΜΕΛΕΤΕΣ
6.2.1. ΝΕΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ (12)
Μελέτη επιπέδων µετάλλων στα επιφανειακά ιζήµατα του Β. Παγασητικού και επιπτώσεις
στην θαλάσσια πανίδα (PAGMET) (ΕΠΙΠΕ∆Α ΜΕΤΑΛΛΩΝ ΣΕ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΚΑ
ΙΖΗΜΑΤΑ Β. ΠΑΓΑΣΗΤΙΚΟΥ/ 727).
Αριθµός Συνεδρίας:
93/21.02.08/γ14, 107/19.11.08/γ8
Επιστηµονικός Υπεύθυνος: ∆ρ B.A. Κατσίκη
Φορέας Χρηµατοδότησης:
Νοµαρχία Μαγνησίας
Έτος Έναρξης:
2009
∆ιάρκεια:
6 µήνες (15/03/09-05/09/09)
Ολικός Προϋπολογισµός:
30.854 €.
Περιοχή Έρευνας:
Β. Παγασητικός
98
ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΕΛΚΕΘΕ 2009
Μελέτη ανεµολογικού και κυµατικού καθεστώτος περιοχής παράλιου Άστρους Κυνουρίας
και εκτίµηση ανάβασης κυµατισµού στην ακτή (ΑΣΤΡΟΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ/ 754).
Αριθµός Συνεδρίας:
111/05.03.09/γ1
Επιστηµονικός Υπεύθυνος: ∆ρ Τ. Σουκισιάν
Φορέας Χρηµατοδότησης:
Ι∆ΙΩΤΕΣ
Έτος Έναρξης:
2009
∆ιάρκεια:
3 ½ µήνες (01/01/09-15/04/09)
Ολικός Προϋπολογισµός:
14.280 €
Περιοχή Έρευνας:
Παράκτια Περιοχή Παραλίου Άστρους Βορείας Κυνουρίας
Έλεγχος ποιότητας περιβάλλοντος της παράκτιας ζώνης Ερµιόνης Αργολίδος (ΕΛΕΓΧΟΣ
ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΑΡΑΚΤΙΑΣ ΖΩΝΗΣ ΕΡΜΙΟΝΗΣ/ 781).
Αριθµός Συνεδρίας:
115/05.05.09/δ2
Επιστηµονικός Υπεύθυνος: ∆ρ Ο. Γκότση
Φορέας Χρηµατοδότησης:
∆ήµος Ερµιόνης
Έτος Έναρξης:
2009
∆ιάρκεια:
2 µήνες
Ολικός Προϋπολογισµός:
4.600 €
Περιοχή Έρευνας:
Ερµιόνη Αργολίδος
Επικαιροποίηση δεδοµένων
2009/ 782).
Αριθµός Συµβολαίου:
Αριθµός Συνεδρίας:
Επιστηµονικός Υπεύθυνος:
Φορέας Χρηµατοδότησης:
Έτος Έναρξης:
∆ιάρκεια:
Ολικός Προϋπολογισµός:
Περιοχή Έρευνας:
ξενικών ειδών στις Ευρωπαϊκές Θάλασσες (MIAS 2009) (MIAS
3401/B2009/EEA.53716
116/01.06.09/ε13
∆ρ A. Zενέτου (Ι.ΘΑ.ΒΙ.Π.)
Ευρωπαϊκός Οργανισµός Περιβάλλοντος (EOΠ)
2009
1 έτος
19.986 €
Ευρωπαϊκές Θάλασσες
Υποθαλάσσια ενεργά ρήγµατα λεκάνης Ηρακλείου (ΕΝΕΡΓΑ ΡΗΓΜΑΤΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ/
783).
Αριθµός Συνεδρίας:
118/23.07.09/γ5
Επιστηµονικός Υπεύθυνος: ∆ρ ∆. Σακελλαρίου
Φορέας Χρηµατοδότησης:
Πανεπιστήµιο Αθήνας, Γεωλογικό Τµήµα
Έτος Έναρξης:
2009
∆ιάρκεια:
6 µήνες
Ολικός Προϋπολογισµός:
40.000 €
Περιοχή Έρευνας:
Κρητικό Πέλαγος, βόρεια από Ηράκλειο
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΝΟΤΗΤΑΣ Β’: ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ ΩΚΕΑΝΟΓΡΑΦΙΑΣ
99
∆ιερεύνηση του φαινοµένου αφρισµού στο θαλάσσιο χώρο του ΑΗΣ Λαυρίου (ΑΗΣ
ΛΑΥΡΙΟΥ/ 784).
Αριθµός Συνεδρίας:
118/23.07.09/γ4
Επιστηµονικός Υπεύθυνος: ∆ρ Α. Παυλίδου
Φορέας Χρηµατοδότησης:
∆ΕΗ/ ΑΗΣ ΛΑΥΡΙΟΥ
Έτος Έναρξης:
2009
∆ιάρκεια:
3 µήνες
Ολικός Προϋπολογισµός:
21.768,67 €
Περιοχή Έρευνας:
Θαλάσσια περιοχή ΑΗΣ Λαυρίου
Λιµένας Σαλαµίνος (ΛΙΜΕΝΑΣ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ/ 788).
Αριθµός Συµβολαίου:
Συµφωνητικό Συνεργασίας µεταξύ ΕΛΚΕΘΕ και ∆ηµοτικού
Λιµενικού Ταµείου Σαλαµίνος
Αριθµός Συνεδρίας:
119/10.09.09/δ2
Επιστηµονικός Υπεύθυνος: ∆ρ Β. Καψιµάλης
Φορέας Χρηµατοδότησης:
∆ηµοτικό Λιµενικό Ταµείο Σαλαµίνος
Έτος Έναρξης:
2009
∆ιάρκεια:
4 µήνες
Ολικός Προϋπολογισµός:
7.140 €
Περιοχή Έρευνας:
Λιµένας Σαλαµίνος
Έλεγχος των συγκεντρώσεων ρύπων σε βιολογικές συνιστώσες της λιµνοθάλασσας Γιάλοβας.
Αριθµός Συνεδρίας:
117/25.06.09/γ7
Επιστηµονικός Υπεύθυνος: ∆ρ Β.Α. Κατσίκη
Φορέας χρηµατοδότησης:
Νοµαρχιακή Αυτοδιοίκηση Μεσσηνίας
Έτος έναρξης:
2009
∆ιάρκεια:
5 µήνες
Ολικός προϋπολογισµός:
4.507,72 €
Περιοχή έρευνας:
Λιµνοθάλασσα Γιάλοβας.
Μελέτη του Ανεµολογικού καθεστώτος και του Αιολικού δυναµικού της περιοχής µε
συντεταγµένες 21Ο 00' 33" Ε - 37 Ο 54' 51" Ν.
Αριθµός Συνεδρίας:
113/13.04.09/γ13
Επιστηµονικός Υπεύθυνος: ∆ρ Τ. Σουκισιάν
Φορέας Χρηµατοδότησης:
VENERGIA AE
Έτος Έναρξης:
2009
∆ιάρκεια:
2 µήνες
Ολικός Προϋπολογισµός:
1.785 € (Τα έσοδα µπήκαν στο πρόγραµµα ΕΣΟ∆Α ΑΠΟ
ΕΠ/ΣΙΑ ΚΑΙ ΜΟΝΤ/ΣΗ ∆Ε∆ΟΜΕΝΩΝ ΑΤΛΑΝΤΑ/ 705).
Περιοχή Έρευνας:
Ιόνιο Πέλαγος
100
ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΕΛΚΕΘΕ 2009
ΧΑΛΥΒΟΥΡΓΙΚΗ – ΑΛΜΟΛΟΙΠΟ/ 798.
Αριθµός Συνεδρίας:
123/18.12.09/δ7
Επιστηµονικός Υπεύθυνος: Λ. Περιβολιώτης
Φορέας Χρηµατοδότησης:
ΧΑΛΥΒΟΥΡΓΙΚΗ
Έτος Έναρξης:
2009
∆ιάρκεια:
6 µήνες (01/12/09-30/05/10)
Ολικός Προϋπολογισµός:
35.700 €
Περιοχή Έρευνας:
Κόλπος Ελευσίνας
Περιβαλλοντική µελέτη βάσης στις σκάλες φορτώσεων /εκφορτώσεων στις θέσεις Κάναβα
και Αµπουρδεχτάκι, Νήσου Μήλου (ΣΚΑΛΕΣ – ΜΗΛΟΣ/ 804).
Αριθµός Συνεδρίας:
123/18.12.09/δ8
Επιστηµονικός Υπεύθυνος: ∆ρ Χ. Ζέρη
Φορέας Χρηµατοδότησης:
S & B Βιοµηχανικά Ορυκτά Α.Ε.
Έτος Έναρξης:
2009
∆ιάρκεια:
6 µήνες (01/12/09- 30/05/10)
Προϋπολογισµός:
11.900 €
Περιοχή Έρευνας:
Θέσεις Κάναβα και Αµπουρδεχτάκι στον Κόλπο Αδάµαντα Νήσου
Μήλου
Χωροθέτηση Π.Ο.Α.Υ. στον Κόλπο του Αργοστολίου Ν.A. Κεφαλονιάς – Ιθάκης.
Αριθµός Συνεδρίας:
115/05.05.09/γ3
Επιστηµονικός Υπεύθυνος: ∆ρ Εµ. Τσαπάκης
Φορέας Χρηµατοδότησης:
APC ADVANCED PLANNING - CONSULTING ΣΥΜ/ΛΟΙ
ΕΠ/ΣΕΩΝ A.E., (APC S.A.)
Έτος Έναρξης:
2009
∆ιάρκεια:
1 έτος
Ολικός Προϋπολογισµός:
3.000 €
Περιοχή Έρευνας:
Κεφαλονιά
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΝΟΤΗΤΑΣ Β’: ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ ΩΚΕΑΝΟΓΡΑΦΙΑΣ
101
6.2.2. ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ (14)
Έλεγχος ποιότητας περιβάλλοντος µονάδας καλλιέργειας οστρακοειδών της
Λουτροπύργου- Νέας Περάµου (ΜΥ∆ΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ/ 713).
Αριθµός Συνεδρίας:
88/16.11.07/γ2, 107/19.11.08/γ8
Επιστηµονικός Υπεύθυνος: ∆ρ Β.Α. Κατσίκη
Φορέας Χρηµατοδότησης:
Ιδιώτης
Έτος Έναρξης:
2008
∆ιάρκεια:
24 µήνες (01/05/08-30/04/10)
Ολικός Προϋπολογισµός:
4.343 €
Περιοχή Έρευνας:
Σαρωνικός: Λουτρόπυργος- Νέα Πέραµος.
περιοχής
Ωκεανογραφική ∆ιερεύνηση του φυσικού περιβάλλοντος και της αλιείας στις Περιοχές
Ολοκληρωµένης Ανάπτυξης Υδατοκαλλιεργειών (ΠΟΑΥ) Πελοποννήσου, για την βελτίωση
της χωροθέτησής τους (ΠΟΑΥ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ/ 714).
Αριθµός Συνεδρίας:
94/20.03.08/γ3
Επιστηµονικός Υπεύθυνος: ∆ρ Π. Παναγιωτίδης
Φορέας Χρηµατοδότησης:
ΛΑΜΑΝΣ ΑΕ
Έτος Έναρξης:
2008
∆ιάρκεια:
23 µήνες (01/05/08-31/03/10)
Ολικός Προϋπολογισµός:
34.714,68 €
Περιοχή Έρευνας:
Ακτές Πελοποννήσου
Sovel-2008 (SOVEL/ 716).
Αριθµός Συνεδρίας:
Επιστηµονικός Υπεύθυνος:
Φορέας Χρηµατοδότησης:
Έτος Έναρξης:
∆ιάρκεια:
Ολικός Προϋπολογισµός:
Περιοχή Έρευνας:
97/28.05.08/γ2, 98/25.05.08/γ2
∆ρ Β. Καψιµάλης
SOVEL A.Ε.
2008
4 µήνες
11.305 €
Λιµένας εκµετάλλευσης εταιρείας SOVEL, Αλµυρός Βόλου,
Παγαστητικός Κόλπος
Κοίτη Κηφισού (ΚΟΙΤΗ ΚΗΦΙΣΟΥ/ 725).
Αριθµός Συνεδρίας:
97/28.05.08/γ7, 102/29.07.08/γ2
Επιστηµονικός Υπεύθυνος: ∆ρ Β. Καψιµάλης
Φορέας Χρηµατοδότησης:
ΥΠΕΧΩ∆Ε
Έτος Έναρξης:
2008
∆ιάρκεια:
8 µήνες
Ολικός Προϋπολογισµός:
47.600 €
Περιοχή Έρευνας:
Τεχνητή κοίτη Κηφισού Ποταµού, Φαληρικό ∆έλτα, Σαρωνικός
Κόλπος.
102
ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΕΛΚΕΘΕ 2009
Ποιότητα των βυθοκορηµάτων Αλιευτικού Καταφύγιου Κατελειού Ν. Κεφαλληνίας
(ΒΥΘΟΚΟΡΗΜΑΤΑ ΚΑΤΕΛΕΙΟΥ/ 738).
Αριθµός Συνεδρίας:
104/22.09.08/γ6
Επιστηµονικός Υπεύθυνος: Π. Γεωργίου
Φορέας Χρηµατοδότησης:
ΠΟΛΥΤΡΟΠΟΣ Α.Τ.Ε.
Έτος Έναρξης:
2008
∆ιάρκεια:
6 µήνες (01/09/08-31/03/09)
Ολικός Προϋπολογισµός:
8.330 €
Περιοχή Έρευνας:
Κατελειού Ν. Κεφαλληνίας
ΚΑΛΩ∆ΙΟ ∆ΕΗ 2008/ 742
Αριθµός Συνεδρίας:
Επιστηµονικός Υπεύθυνος:
Φορέας Χρηµατοδότησης:
Έτος Έναρξης:
∆ιάρκεια:
Ολικός Προυπολογισµός:
Περιοχές Έρευνας:
104/22.09.08/γ3
∆ρ Γ. Ρουσάκης
Χ.ΛΙΑΠΑΚΗΣ-Β.ΜΠΑΛΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧ/ΚΟΙ ΟΕ
2008
8 µήνες (20/09/08-20/05/09)
28.786 €
Κεραµωτή Καβάλας– Νήσος Θάσος (Βόρειο Αιγαίο).
Οικολογική Παρακολούθηση του Εθνικού Πάρκου Σχινιά Μαραθώνα (ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ
ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΠΑΡΚΟΥ ΣΧΙΝΙΑ, ΜΑΡΑΘΩΝΑ/ 744).
Αριθµός Συνεδρίας:
104/22.09.08/γ1
Επιστηµονικός Υπεύθυνος: ∆ρ Π. Παναγιωτίδης
Φορέας Χρηµατοδότησης:
Φορέας ∆ιαχείρισης Εθνικού Πάρκου Σχινιά-Μαραθώνα
Έτος Έναρξης:
2008
∆ιάρκεια:
12 µήνες (01/09/08-31/08/09)
Ολικός Προϋπολογισµός:
34.510 €
Περιοχή Έρευνας:
Εθνικό Πάρκο Σχινιά-Μαραθώνα
Ωκεανογραφική µελέτη στον όρµο του Αλιβερίου σε σχέση µε την ΑΓΕΤ ΗΡΑΚΛΗΣ
(ΩΚΕΑΝΟΓΡΑΦΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΟΡΜΟΥ ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ/ 745).
Αριθµός Συνεδρίας:
104/22.09.08/γ11
Επιστηµονικός Υπεύθυνος: ∆ρ Α. Παυλίδου
Φορέας Χρηµατοδότησης:
ΑΓΕΤ ΗΡΑΚΛΗΣ
Έτος Έναρξης:
2008
∆ιάρκεια:
12 µήνες
Ολικός Προϋπολογισµός:
71.400 €
Περιοχή Έρευνας:
Κόλπος Αλιβερίου.
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΝΟΤΗΤΑΣ Β’: ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ ΩΚΕΑΝΟΓΡΑΦΙΑΣ
103
Έλεγχος ποιότητας περιβάλλοντος πεδίου βολής νήσου Σχίζας (ΣΧΙΖΑ/ 746).
Αριθµός Συνεδρίας:
94/20.03.08/γ5, 107/19.11.08/γ8
Επιστηµονικός Υπεύθυνος: ∆ρ Β.Α. Κατσίκη
Φορέας Χρηµατοδότησης: Ιδιώτης
Έτος Έναρξης:
2008
∆ιάρκεια:
16 µήνες (01/11/08-31/03/10)
Ολικός Προϋπολογισµός: 5.732 €
Περιοχή Έρευνας:
Σχίζα Μεσσηνίας
Mελέτη των φυσικών χαρακτηριστικών της παράκτιας θέσης «Οµπρέλα» Θεσπρωτίας
(προτεινόµενη θέση προσαιγιάλωσης του Ελληνο-Ιταλικού αγωγού φυσικού αερίου)
(ASPROFOS- IONIO/ 753).
Αριθµός Συνεδρίας
104/22.09.08/γ2
Επιστηµονικός Υπεύθυνος: ∆ρ Π. Παναγιωτίδης
Φορέας Χρηµατοδότησης:
ASPROFOS SA
Έτος Έναρξης:
2008
∆ιάρκεια:
3,5 µήνες (01/10-15/01/09)
Ολικός Προϋπολογισµός:
23.800 €
Περιοχή Έρευνας:
Ακτές Ιονίου (Πάργα-Ηγουµενίτσα)
Επεξεργασία και παροχή κυµατολογικών δεδοµένων, στην περιοχή της Πύλου (V-ENERGIA/
758).
Αριθµός Συνεδρίας:
107/19.11.08/γ2
Επιστηµονικός Υπεύθυνος: ∆ρ Τ. Σουκισιάν
Φορέας Χρηµατοδότησης:
V-ENERGIA.
Έτος Έναρξης:
2008
∆ιάρκεια:
12 µήνες
Ολικός Προϋπολογισµός:
714 €
Περιοχή Έρευνας:
Περιοχή Πύλου.
Μελέτη της οικολογικής κατάστασης του θαλασσίου περιβάλλοντος στις θέσεις Τσιγκράδο
και Βούδια της Νήσου Μήλου (ΜΗΛΟΣ Sand B/ 761).
Αριθµός Συνεδρίας:
108/15.12.08/γ10, 113/13.04.09/γ8
Επιστηµονικός Υπεύθυνος: ∆ρ Χ. Ζέρη
Φορέας Χρηµατοδότησης:
S&B Βιοµηχανικά Ορυκτά Α.Ε.
Έτος Έναρξης:
2008
∆ιάρκεια:
12 µήνες (01/12/08-30/11/09)
Προϋπολογισµός:
85.680 €
Περιοχή Έρευνας: Θέσεις Τσιγκράδο και Βούδια Νήσου Μήλου
104
ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΕΛΚΕΘΕ 2009
Περιεκτικότητα πετρωµάτων σε πολυκυκλικούς αρωµατικούς υδρογονάνθρακες.
Αριθµός Συνεδρίας:
94/20.03.08/γ9
Επιστηµονικός Υπεύθυνος: ∆ρ Ι. Χατζηανέστης
Φορέας Χρηµατοδότησης:
Εταιρείες λατοµείων, ΙΓΜΕ
Έτος Έναρξης:
2008
∆ιάρκεια:
1 έτος
Ολικός Προϋπολογισµός:
29.750 €
Μελέτη συγκέντρωσης βαρέων µετάλλων σε αλιεύµατα του Πατραϊκού και Κορινθιακού
κόλπου.
Αριθµός Συνεδρίας:
96/13.05.08/γ3
Επιστηµονικός Υπεύθυνος ∆ρ Β.Α. Κατσίκη
Φορέας Χρηµατοδότησης Νοµαρχιακή Αυτοδιοίκηση Αχαϊας
Έτος Έναρξης
2008
∆ιάρκεια
10 µήνες
Ολικός Προϋπολογισµός
4.760 €
Περιοχή Έρευνας
Πατραϊκός-Κορινθιακός.
6.3. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ
6.3.1 ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ (1)
Πειραµατική µελέτη επιλιθικών και ενδολιθικών οργανισµών στην Ανατολική Μεσόγειο
(Ιόνιο πέλαγος).
Αριθµός Συνεδρίας:
93/21.02.08/γ9
Επιστηµονικός Υπεύθυνος: ∆ρ Ε. Παπαθανασίου
Φορέας Χρηµατοδότησης:
ΙΚΥ & ∆ΑΑ∆
Έτος Έναρξης:
2008
∆ιάρκεια:
2 έτη
Ολικός Προϋπολογισµός:
Προσωποπαγές πληρωµή ταξιδιών
Περιοχή Έρευνας:
Ανατολική Μεσόγειος (Ιόνιο πέλαγος)
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΝΟΤΗΤΑΣ Β’: ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ ΩΚΕΑΝΟΓΡΑΦΙΑΣ
105
6.4. ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
6.4.1 ΝΕΟ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ (1)
Biofouling Potentials under extreme oligotrophic conditions
(BIOFOULDING IONIAN SEA/ 774).
Αριθµός Συνεδρίας:
116/01.06.09/ε6, 121/19.10.09/γ3
Επιστηµονικός Υπεύθυνος: Ν. Μπέλλου
Φορέας χρηµατοδότησης:
GKSS (Γερµανία)
Έτος έναρξης:
2009
∆ιάρκεια:
11 µήνες (01/03/09-01/02/10)
Ολικός προϋπολογισµός:
7.859,50 €
Περιοχή έρευνας:
Ιόνιο πέλαγος.
in the
Ionian Sea
6.5. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑTA ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
6.5.1 ΝΕΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ (2)
Ρευµατοµετρήσεις
σε
Υδατοκαλλιέργειες
(ΡΕΥΜΑΤΟΜΕΤΡΗΣΕΙΣ
Υ∆ΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ/ 778).
Αριθµός Συνεδρίας:
117/25.06.09/γ2
Επιστηµονικός Υπεύθυνος: ∆ρ ∆. Γεωργόπουλος
Φορέας Χρηµατοδότησης:
Ιδιοκτήτες Υδατοκαλλιεργειών
Έτος Έναρξης:
2009
∆ιάρκεια:
3 µήνες
Ολικός Προϋπολογισµός:
~ 3.270 €/ πόντιση
Περιοχή Έρευνας:
Παράκτια ζώνη
Μετρήσεις ρευµάτων σε µονάδες ιχθυοκαλλιεργειών (FARMCURRENT/ 30.70901).
Αριθµός Συνεδρίας:
117/25.06.09/γ2
Επιστηµονικός Υπεύθυνος: ∆ρ Εµ. Τσαπάκης, ∆ρ ∆. Γεωργόπουλος (συντονιστής)
Φορέας Χρηµατοδότησης:
Ιδιοκτήτες Υδατοκαλλιεργειών
Έτος Έναρξης:
2009
∆ιάρκεια:
3 µήνες
Ολικός Προϋπολογισµός:
~ 3.270 €/ πόντιση
Περιοχή Έρευνας:
Παράκτια ζώνη
ΣΕ
106
ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΕΛΚΕΘΕ 2009
6.5.2 ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ (5)
ΕΣΟ∆Α ΒΓΧ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ/ 355
Επιστηµονικός Υπεύθυνος:
∆ρ Ι. Χατζηανέστης
Φορέας Χρηµατοδότησης:
Ινστιτούτα ΕΛΚΕΘΕ (κυρίως Ωκεανογραφίας)
Έτος Έναρξης:
2004 (29/11/04)
∆ιάρκεια:
Συνεχιζόµενο
Ολικός Προϋπολογισµός:
Αναµενόµενη εισροή ~ 240.000 €
ΠΩΛΗΣΗ ΜΟΝΤΕΛΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΟΣΕΙ∆ΩΝ/ 391.
Επιστηµονικός Υπεύθυνος:
Καθηγ. Γ.Θ. Χρόνης (έως 13/04/09)
Φορέας Χρηµατοδότησης:
∆ιάφοροι Φορείς
Έτος Έναρξης:
2001
ΕΣΟ∆Α ΑΠΟ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΜΟΝΤΕΛΟΠΟΙΗΣΗ ∆Ε∆ΟΜΕΝΩΝ ΤΟΥ ΑΤΛΑΝΤΑ
ΑΝΕΜΟΥ ΚΑΙ ΚΥΜΑΤΟΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΘΑΛΑΣΣΩΝ/ 705
Επιστηµονικός Υπεύθυνος:
∆ρ Τ. Σουκισιάν
Έτος Έναρξης:
2008
Εκπαίδευση σε µεθόδους χηµικής ανάλυσης βωξιτών µε X-Ray Fluorescence (ΕΛΜΙΝ
2008/723).
Αριθµός Συνεδρίας:
1η σύµβαση: 96/13.05.08/γ6… 108/15.12.08/γ11...
2η σύµβαση: 116/01.06.09/ε10 119/10.09.09/δ5
Επιστηµονικός Υπεύθυνος: ∆ρ A. Καραγεώργης
Φορέας Χρηµατοδότησης:
ΕΛΜΙΝ Α.Ε.
Έτος Έναρξης:
2008
∆ιάρκεια:
1η σύµβαση: 12 µήνες (01/05/08-30/04/09)
2η σύµβαση: 12 µήνες (01/05/09-30/04/10)
Ολικός Προϋπολογισµός:
1η σύµβαση: 29.430 €
2η σύµβαση: 24.395 €
Περιοχή Έρευνας:
Αγία Μαρίνα Φθιώτιδος.
Χηµικές Αναλύσεις σε ∆είγµατα Θαλασσινού νερού (HELCYP/ 70.70301).
Επιστηµονικός Υπεύθυνος:
∆ρ Ε. Τσαπάκης
Φορέας Χρηµατοδότησης:
Ιδιώτες
Έτος Έναρξης:
2003 (15/07/03)
∆ιάρκεια:
Συνεχιζόµενο
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΝΟΤΗΤΑΣ Β’: ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ ΩΚΕΑΝΟΓΡΑΦΙΑΣ
107
6.6. ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
6.6.1 ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ (1)
Permanent Station for Satellite Altimetry Calibration and Sea Level Monitoring.
Επιστηµονικός Υπεύθυνος:
∆ρ A.C. Banks
Φορέας Χρηµατοδότησης:
Ινστιτούτο Ωκεανογραφίας
Έτος Έναρξης:
2005
∆ιάρκεια:
Συνεχιζόµενο
Ολικός Προϋπολογισµός:
15.000 €/ έτος
Περιοχή Έρευνας:
Μεσόγειος/ Remote Sensing.
6.7. ΥΠΟΒΛΗΘΕΙΣΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ
Decadal scale Variability of the Meditterranean Ecosystem.
Acronym: MEDΕCOS
Υπεβλήθη στην ΕΕ, πρόγραµµα MarinERA, ERA-Net Scheme, EU FP6: ‘Regional Drivers of
Ecosystem Change: Description, Modelling and Prediction’ (εγκρίθηκε).
Επιστηµονικός Υπεύθυνος ΕΛΚΕΘΕ: ∆ρ. A. Γώγου.
Ελληνική υποδοµή αυτόνοµων συστηµάτων ARGO για την παρατήρηση των ωκεανών.
Acronym: GREEK ARGO
Υπεβλήθη στην ΓΓΕΤ, στα πλαίσια της προκήρυξης µε θέµα την «∆ηµιουργία Εθνικών
Ερευνητικών ∆ικτύων σε Τοµείς που αφορούν τις Ερευνητικές Υποδοµές του Ευρωπαϊκού Οδικού
Χάρτη των Ευρωπαϊκών Υποδοµών (εγκρίθηκε).
Επιστηµονικός Υπεύθυνος ΕΛΚΕΘΕ: ∆ρ Γ. Κορρές.
Hotspot Ecosystem Research and Man’s Impact On European Seas.
Acronym: HERMIONE.
Υπεβλήθη στην ΕΕ, στα πλαίσια του FP7 (call April 2008) (εγκρίθηκε)
Επιστηµονικός Υπεύθυνος ΕΛΚΕΘΕ: ∆ρ Β. Λυκούσης.
Πολυπαραµετρικά παρατηρητήρια βυθού (Ερευνητική Υποδοµή – ΕΥ)
Acronym: EΜΣΟ-ΕΛΛΑΣ.
Υπεβλήθη στην ΓΓΕΤ (2009), στα πλαίσια του Ευρωπαϊκού χάρτη υποδοµών (εγκρίθηκε)
Επιστηµονικός Υπεύθυνος ΕΛΚΕΘΕ: ∆ρ Β. Λυκούσης
MARCOM+ Towards an Integrated Marine and Maritime Science Community
Υπεβλήθη στην EΕ στα πλαίσια του FP7 (εγκρίθηκε).
Επιστηµονικός Υπεύθυνος ΕΛΚΕΘΕ: ∆ρ. Κ. Νίττης.
SEASERA+ Towards Integrated Marine Research Strategy and Programmes
Υπεβλήθη στην EΕ στα πλαίσια του FP7 (εκπροσωπώντας την ΓΓΕΤ) (εγκρίθηκε).
Επιστηµονικός Υπεύθυνος ΕΛΚΕΘΕ: ∆ρ. Κ. Νίττης.
108
ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΕΛΚΕΘΕ 2009
Παρακολούθηση οικοσυστήµατος Εσωτερικού Σαρωνικού Κόλπου υπό την επίδραση του
Κέντρου Επεξεργασίας Λυµάτων Ψυττάλειας (ΚΕΛΨ), ∆' ΠΕΡΙΟ∆ΟΣ.
Υπεβλήθη στην Ε.Υ.∆.Α.Π., Ιούλιος 2009 (εγκρίθηκε).
Επιστηµονικός Υπεύθυνος ΕΛΚΕΘΕ: ∆ρ Ε. Κρασακοπούλου
Γεωλογική-γεωµορφολογική µελέτη πελάγιων και παράκτιων περιοχών των ∆υτικών - Κεντρικών
Κυκλάδων νήσων για την πόντιση υποβρύχιων καλωδίων οπτικών ινών του ΟΤΕ ΑΕ.
Συνεργασία : GEOTECH UGP – EΛΚΕΘΕ.
Υπεβλήθη τον Ιούνιο του 2009 (εγκρίθηκε).
Επιστηµονικός Υπεύθυνος ΕΛΚΕΘΕ: ∆ρ Γ. Ρουσάκης.
Submerged Prehistoric Archaeology and Landscapes of the Continental Shelf
Acronym: SPLASHCOS
Υπεβλήθη στο European Cooperation in the field of Scientific and Technical Research (COST)
Full proposal reference oc-2008-2-2687 for a COST new Action (εγκρίθηκε).
Action Chair: Prof. G. Bailey, York University UK
Action Vice-Chair: Dr. D. Sakellariou, HCMR GR
Seagrass productivity: from genes to ecosystem management.
Υπεβλήθη στην ΕΕ, στα πλαίσια του COST Committee of Senior Officials (CSO) (εγκρίθηκε).
Επιστηµονικός Υπεύθυνος ΕΛΚΕΘΕ: ∆ρ Ε. Αποστολάκη.
Common analysis data and samples of biofilm, biofouling and bioluminescent bacteria
recovered in different ESONET sites .
Υπεβλήθη στα πλαίσια του ESONET Exchange personnel (εγκρίθηκε).
Επιστηµονικός Υπεύθυνος ΕΛΚΕΘΕ: N Μπέλλου
Understanding the dynamics of invasive species under contrasting marine ecosystems. the
case study of the cladoceran Penilia avirostris.
Υπεβλήθη στα πλαίσια του ΙΚΥ∆Α 2010 (εγκρίθηκε).
Επιστηµονικός Υπεύθυνος ΕΛΚΕΘΕ: ∆ρ Σ. Zερβουδάκη.
Marine Environment and Sustainable ecosystem: Observation-Model of plankton
distribution in the north western MEDiterranean sea.
Acronym: ΜΕSOMED.
Υπεβλήθη στην Γαλλία, στα πλαίσια του εθνικού γαλλικού προγράµµατος «EC2CO» Ecosphère
continentale et côtière - Environnement Côtier (εγκρίθηκε).
Επιστηµονικός Υπεύθυνος ΕΛΚΕΘΕ: ∆ρ Κ. Φραγκούλης.
Towards αn Alliance οf European Research Fleets.
Acronym: EUROFLEETS
Υπεβλήθη στην ΕΕ (εγκρίθηκε).
Επιστηµονικός Υπεύθυνος ΕΛΚΕΘΕ: ∆ρ ∆. Γεωργόπουλος
Preparatory actions for European Marine Observation and Data Network. LOT NO: 3 –
Chemical Data.
Acronym: EMODNET Chemical lot
Υπεβλήθη στην ΕΕ, στα πλαίσια του 7ου Framework Programme, Open Call for Tenders,No
MARE/2008/03 (εγκρίθηκε).
Επιστηµονικός Υπεύθυνος: Istituto Nazionale di Oceanografia e di Geofisica Sperimentale – OGS.
Επιστηµονικός Υπεύθυνος ΕΛΚΕΘΕ.: Α. Ιωνά.
Preparatory actions for European Marine Observation and Data Network –Seabed Mapping.
Acronym: EMODNET HydrographyTender 2
Υπεβλήθη στην ΕΕ, στα πλαίσια του 7ου Framework Programme, Open Call for Tenders,No
MARE/2009/07 (εγκρίθηκε)
Κύριος Υπεύθυνος: Mariene Informatie ‘MARIS’ BV
Επιστηµονικός Υπεύθυνος ΕΛΚΕΘΕ: Α. Ιωνά
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΝΟΤΗΤΑΣ Β’: ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ ΩΚΕΑΝΟΓΡΑΦΙΑΣ
109
Paleo-Cretan Basin
Acronym: Paleo-Cretan Basin
Υπεβλήθη στην ΕΕ στα πλαίσια των προγραµµάτων Marie Curie Reintegration Grants (IRG)
(εγκρίθηκε).
Επιστηµονικός Υπεύθυνος ΕΛΚΕΘΕ: ∆ρ Α. Καραγεώργης.
Pavlopetri Underwater Archaeological Survey 2009-2013.
Acronym: Pavlopetri
Υπεβλήθη στο Κεντρικό Αρχαιολογικό Συµβούλιο (ΚΑΣ) του ΥΠΠΟ (εγκρίθηκε).
Επιστηµονικοί Υπεύθυνοι: John Henderson & Χρυσάνθη Γάλλου (Nottingham Univ., UK), Η.
Σπονδύλης (ΕΕΑ/ΥΠΠΟ), N. Flemming (NOC Southampton, UK), ∆. Σακελλαρίου (ΕΛΚΕΘΕ)
Understanding recruitment processes using coupled biophysical models of the pelagic
ecosystem.
Acronym: REPROdUCE
Υπεβλήθη στο πλαίσιο του WP8 του προγράµµατος MARIFISH, FP6 ERA-NET. (εγκρίθηκε).
Επιστηµονικός Υπεύθυνος ΕΛΚΕΘΕ: ∆ρ Σ. Σωµαράκης (ΙΘΑΒΙΠ), ∆ρ Γ. Τριανταφύλλου (ΙΩ)
KATERINA deployment at Marmara Sea for radon monitoring on submarine fault and
Training at Hellenic Centre for Marine Research on Gamma spectrometry and sediment
dating methods using radionuclides.
Exchange Personnel Project between HCMR and ΙΤU (ΝοΕ ΕSONET) (εγκρίθηκε)
Επιστηµονικός Υπεύθυνος ΕΛΚΕΘΕ: ∆ρ B. Λυκούσης.
Οριστική µελέτη σχεδίου υλοποίησης Τεχνητών Υφάλων στο Ν. Λακωνίας (Τεχνητός
Ύφαλος - περιοχής Μονεµβασιάς).
Acronym: ΤΥ Μονεµβασιάς
Υπεβλήθη στη ΝΑ Λακωνίας. (εγκρίθηκε).
Επιστηµονικός Υπεύθυνος ΕΛΚΕΘΕ: ∆ρ Α. Καραγεώργης.
Μελέτη για τη διερεύνηση του φαινοµένου αφρισµού στον ΑΗΣ Κερατέας Λαυρίου/ ∆ΕΗ.
Υπεβλήθη στη ∆ΕΗ/ ΑΗΣ ΛΑΥΡΙΟΥ-ΚΕΡΑΤΕΑΣ (εγκρίθηκε).
Επιστηµονικός Υπεύθυνος ΕΛΚΕΘΕ: ∆ρ Α. Παυλίδου.
Μελέτη χωροθέτησης ζώνης υδατοκαλλιεργειών στο Κόλπο Αργοστολίου.
Εταιρία µελετών, APC (εγκρίθηκε).
Επιστηµονικός Υπεύθυνος ΕΛΚΕΘΕ: ∆ρ Εµ. Τσαπάκης.
Μετρήσεις θαλασσίων ρευµάτων σε µονάδες υδατοκαλλιεργειών.
Χρηµατοδότηση από Μονάδες Υδατοκαλλιεργειών (εγκρίθηκε).
Επιστηµονικός Υπεύθυνος ΕΛΚΕΘΕ: ∆ρ Εµ. Τσαπάκης.
Μετρήσεις της ταχύτητας των ρευµάτων σε υδατοκαλλιέργειες.
Χρηµατοδότηση από Μονάδες Υδατοκαλλιεργειών (εγκρίθηκε).
Επιστηµονικός Υπεύθυνος ΕΛΚΕΘΕ: ∆ρ ∆. Γεωργόπουλος
Promotion of Utilization of Marine Renewable Energy Sources in Black Sea and
Mediterranean Sea.
Acronym: ProMaRes
Υπεβλήθη στα πλαίσια του FP7 – Intelligent Energy Europe (εν αναµονή αξιολόγησης).
Επιστηµονικός Υπεύθυνος ΕΛΚΕΘΕ: ∆ρ Τ. Σουκισιάν.
Βιοποικιλότητα και οικοσυστηµικές λειτουργίες: αλληλεπιδράσεις σε µειωµένης
ποικιλότητας λιµνοθαλάσσια περιβάλλοντα.
Υπεβλήθη στα πλαίσια της Πράξης «ΘΑΛΗΣ» του Επιχειρησιακού προγ/τος «ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ
ΚΑΙ ∆ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» του Υπ. Παιδείας (εν αναµονή αξιολόγησης).
Συντονιστής: Πανεπιστήµιο Αθηνών, Τοµέας Ζωολογίας – Θαλάσσιας Βιολογίας.
Επιστηµονικός Υπεύθυνος ΕΛΚΕΘΕ: ∆ρ Σ. Ρεϊζοπούλου.
110
ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΕΛΚΕΘΕ 2009
Impact of ocean acidification οn pelagic food web in a coastal area of Eastern Mediterranean
Sea.
Υπεβλήθη στα πλαίσια του TURKEY- GREECE: JOINT RESEARCH AND TECHNOLOGY
PROGRAMMES 2010 – 2011 (εν αναµονή αξιολόγησης).
Επιστηµονικός Υπεύθυνος ΕΛΚΕΘΕ: ∆ρ Σ. Zερβουδάκη.
Ανάπτυξη ενός εύχρηστου και ευαίσθητου βιοαισθητήρα για την ανίχνευση βιοΤΟΞινών που
εµφανίζονται κατά τη διάρκεια Επιβλαβών Φυτοπλαγκτονικών Εξάρσεων (HABs) στο
θαλάσσιο περιβάλλον και εφαρµογές του στην ποιοτική ασφάλεια των αλιευµάτων.
Acronym: ΕΦΕΤΟΞ
Υπεβλήθη στο υπουργείο Υπουργείο Ανάπτυξης, στα πλαίσια του ΕΣΠΑ-ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ. (εν
αναµονή αξιολόγησης).
Επιστηµονικός Υπεύθυνος ΕΛΚΕΘΕ: ∆ρ Κ. Πάγκου.
∆ιερεύνηση των µελλοντικών επιπτώσεων και της διασποράς των ρύπων στο θαλάσσιο
οικοσύστηµα της καλντέρας της Σαντορίνης από το ναυάγιο του Sea Diamond.
Υπεβλήθη στο υπουργείο Εµπορικής Ναυτιλίας (εν αναµονή αξιολόγησης).
Επιστηµονικός Υπεύθυνος ΕΛΚΕΘΕ: ∆ρ Ι. Χατζηανέστης.
Subsea Groundwater Discharge and Water Exchange Processes in Coastal Aquifers of
Cyprus.
Υπεβλήθη στα πλαίσια του Κυπριακού Προγράµµατος Ε.Ι-AΕΙΦΟΡIA (εν αναµονή αξιολόγησης).
Επιστηµονικός Υπεύθυνος ΕΛΚΕΘΕ: ∆ρ Α. Καραγεώργης.
∆ηµιουργία Εθνικού Προγράµµατος Αξιοποίησης του Υπεράκτιου Αιολικού ∆υναµικού του
Αιγαίου - Φάση 1: Προπαρασκευαστικές ∆ράσεις.
Acronym: ΑΥΡΑ
Υπεβλήθη στα πλαίσια του ΕΣΠΑ «Συνεργασία» (εν αναµονή αξιολόγησης).
Επιστηµονικός Υπεύθυνος ΕΛΚΕΘΕ: ∆ρ. Τ. Σουκισιάν.
Deep canyons and slopes in the Mediterranean and Cantabrian Seas: from synchrony of
external forcings to living resources.
Acronym: DOS MARE
Υπεβλήθη στο υπουργείο Spanish National Call for Research Projects σε συνεργασία µε το Institut
de Ciències del Mar de Barcelona (CSIC). (εν αναµονή αξιολόγησης).
Επιστηµονικός Υπεύθυνος ΕΛΚΕΘΕ: ∆ρ Ν. Λαµπαδαρίου.
Επιπτώσεις της Κλιµατικής Αλλαγής στις µυδοκαλλιέργειες στον Ελλαδικό χώρο: Οι
µοριακές και φυσιολογικές αποκρίσεις των µυδιών ως προϋπόθεση για την κατανόηση των
επιπτώσεων.
Ακρωνύµιο: KLIMA – BIO
Υπεβλήθη στο πλαίσιο της πράξης «ΘΑΛΗΣ» του Επιχειρησιακού Προγράµµατος
«ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ ΚΑΙ ∆ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» του Υπουργείου Παιδείας (εν αναµονή αξιολόγησης).
Συντονιστής: Καθ. Β. Μιχαηλίδης, Τοµέας Ζωολογίας, Τµήµα Βιολογίας, Σχολή Θετικών
Επιστηµών, ΑΠΘ.
Επιστηµονικός Υπεύθυνος ΕΛΚΕΘΕ: ∆ρ Κ. Πάγκου (για την Ερευνητική Οµάδα ∆ και το πακέτο
εργασίας 4: Παρακολούθηση της παραγωγικότητας των υδάτινων οικοσυστηµάτων).
Ποσοτική και ποιοτική παρακολούθηση των πληθυσµών φυτοπλαγκτού στο παράκτιο
οικοσύστηµα του Μαλιακού κόλπου µε έµφαση στην εµφάνιση και καταγραφή τοξικών
ειδών.
Υπεβλήθη στη Νοµαρχία Φθιώτιδας (εν αναµονή αξιολόγησης).
Επιστηµονικός Υπεύθυνος ΕΛΚΕΘΕ: ∆ρ Κ. Πάγκου.
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΝΟΤΗΤΑΣ Β’: ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ ΩΚΕΑΝΟΓΡΑΦΙΑΣ
111
Mediterranean Sea Acidification under changing climate.
Acronym: MedSeA.
Υπεβλήθη στην ΕΕ, στα πλαίσια του FP7 (2011-2014) (εν αναµονή αξιολόγησης).
Κύριος Συντονιστής: Dr P. Ziveri (Universita Autonoma de Barcelona, Spain).
Επιστηµονικός Υπεύθυνος ΕΛΚΕΘΕ: ∆ρ Ε. Κρασακοπούλου.
Μελέτη των κύστεων φυτοπλαγκτού στο ίζηµα και ο ρόλος τους στην εµφάνιση εξάρσεων του
φυτοπλαγκτού (HABs) σε τρεις εύτροφους κόλπους στην Ελλάδα και την Τουρκία.
Υπεβλήθη στη ΓΓΕΤ στα πλαίσια της ∆ιακρατικής Συνεργασίας Ελλάδας-Τουρκίας (εν αναµονή
αξιολόγησης).
Επιστηµονικός Υπεύθυνος (Τουρκίας): Dr Neslihan Balkis, Istanbul University.
Επιστηµονικός Υπεύθυνος ΕΛΚΕΘΕ: ∆ρ Α. Γιαννακούρου.
Μυδοκαλλιέργειες: Ανάπτυξη ενός Συστήµατος ∆ιασφάλισης της Ποιότητας Παραγωγής και
η χρήση του ως διαχειριστικού εργαλείου σε περιοχές Οργανωµένης Ανάπτυξης
Υδατοκαλλιεργειών (ΠΟΑΥ).
Acronym: ΜΥ∆ ΠΟΑΥ
Yπεβλήθη στα πλαίσια του ΕΣΠΑ 2007-2013, ∆ΡΑΣΗ ΕΘΝΙΚΗΣ ΕΜΒΕΛΕΙΑΣ:
«ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ», ΠΡΑΞΗ Ι:« Συνεργατικά έργα µικρής και µεσαίας κλίµακας» (εν αναµονή
αξιολόγησης)
Επιστηµονικός Υπεύθυνος ΕΛΚΕΘΕ: ∆ρ Α. Γιαννακούρου.
Χωροχρονική ∆ιαθεσιµότητα, Ποιότητα και Οικονοµική διάσταση του γόνου µυδιού στις
Περιοχές Οργανωµένης Ανάπτυξης Υδατοκαλλιεργειών (ΠΟΑΥ) της Κεντρικής Μακεδονίας.
Υπεβλήθη στο πλαίσιο της πράξης «ΘΑΛΗΣ» του Επιχειρησιακού Προγράµµατος
«ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ ΚΑΙ ∆ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» του Υπουργείου Παιδείας (εν αναµονή αξιολόγησης).
Συντονιστής: ∆ρ Σ. Γαληνού-Μητσούδη, ΑΤΕΙΘ TAY
Επιστηµονικός Υπεύθυνος ΕΛΚΕΘΕ: ∆ρ Α. Γιαννακούρου (υπεύθυνη της 2ης ερευνητικής
οµάδας).
∆ιασύνδεση πελαγικού και βενθικού οικοσυστήµατος. Αλλαγή καθεστώτος και υποξία
Υπεβλήθη στο πλαίσιο της πράξης «ΘΑΛΗΣ» του Επιχειρησιακού Προγράµµατος
«ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ ΚΑΙ ∆ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» του Υπουργείου Παιδείας (εν αναµονή αξιολόγησης).
Κύριος Συντονιστής: ∆ρ Ι. Καρακάσης, Πανεπιστήµιο Κρήτης.
Επιστηµονικός Υπεύθυνος ΕΛΚΕΘΕ: ∆ρ Π. Πήττα
Last glacial/interglacial transition in Southwestern Balkans: consequences on coastal
environment and implications for human populations.
Acronym: BalTraP
Υπεβλήθη στην ANR (National Research Agency of France) στα πλαίσια του προγράµµατος
BLANC (2010 Edition) (εν αναµονή αξιολόγησης).
Επιστηµονικός Υπεύθυνος ΕΛΚΕΘΕ: ∆ρ Β. Καψιµάλης.
Baseline oceanographic survey in the Alexandroupolis Gulf in view of the construction of the
Burgas-Alexandroupolis crude oil pipeline and SPMs (Single Point Moorings).
Υπεβλήθη στην TRANS-BALKAN PIPELINE (εν αναµονή αξιολόγησης).
Επιστηµονικός Υπεύθυνος ΕΛΚΕΘΕ: ∆ρ Χ. Ζέρη.
Πρότυπη µεθοδολογία προσδιορισµού της ποσότητας και ποιότητας των φερτών υλών σε
τεχνητούς ταµιευτήρες. Μελέτη περίπτωσης Λίµνης Μαραθώνα.
Υπεβλήθη στα πλαίσια της Πράξης «ΘΑΛΗΣ» του Επιχειρησιακού Προγράµµατος
ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ ΚΑΙ ∆ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ, του Υπ. Παιδείας (εν αναµονή αξιολόγησης).
Επιστηµονικός Υπεύθυνος ΕΛΚΕΘΕ: ∆ρ Β. Καψιµάλης.
112
ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΕΛΚΕΘΕ 2009
Υποθαλάσσια κοιτάσµατα Αδρανών Υλικών: Μέθοδοι εντοπισµού και εξόρυξης,
περιβαλλοντικές επιπτώσεις και δυνατότητες εκµετάλλευσής τους.
Υπεβλήθη στα πλαίσια της Πράξης «ΘΑΛΗΣ» του Επιχειρησιακού Προγράµµατος
ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ ΚΑΙ ∆ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ, του Υπ. Παιδείας (εν αναµονή αξιολόγησης).
Επιστηµονικός Υπεύθυνος ΕΛΚΕΘΕ: ∆ρ Β. Καψιµάλης.
∆ιαχρονικές Γεωπεριβαλλοντικές µεταβολές στην παράκτια ζώνη των Κυκλάδων.
Υπεβλήθη στα πλαίσια της Πράξης «ΘΑΛΗΣ» του Επιχειρησιακού Προγράµµατος
ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ ΚΑΙ ∆ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ, του Υπ. Παιδείας (εν αναµονή αξιολόγησης).
Επιστηµονικός Υπεύθυνος ΕΛΚΕΘΕ: ∆ρ Β. Καψιµάλης.
Climate change, native species decline and alien species: linking the phenomena in the South
Eastern Aegean Sea.
Υπεβλήθη στη ΓΓΕΤ στα πλαίσια του προγράµµατος Ε&Τ Συνεργασία Ελλάδας - Τουρκίας (εν
αναµονή αξιολόγησης).
Επιστηµονικός Υπεύθυνος ΕΛΚΕΘΕ: ∆ρ Μ.Α. Pancucci-Παπαδοπούλου.
The impact of desalination on the marine environment in the Mediterranean, Cross-Border
Cooperation.
Υπεβλήθη στο πλαίσιο του European Neighbourhood & Partnership Instrument (ENPI) (εν
αναµονή αξιολόγησης).
Κύριος Συντονιστής: Robin Twite, Israel Palestine Centre for Research and Information (IPCRI).
Επιστηµονικός Υπεύθυνος ΕΛΚΕΘΕ: ∆ρ Μ.Α. Pancucci-Παπαδοπούλου.
An innovative monitoring system for protecting, enhancing and developing Kotor bay
territorial natural resources and heritage: an exportable case study.
Acronym: KOTOR2009
Υπεβλήθη στο πλαίσιο του Med Programme (εν αναµονή αξιολόγησης).
Κύριος Συντονιστής: Nicola Ferri, Istituto "G.Caporale", Ιταλία.
Επιστηµονικός Υπεύθυνος ΕΛΚΕΘΕ: ∆ρ Μ.Α. Pancucci-Παπαδοπούλου.
Μελέτη διάβρωσης και προτάσεις αποκατάστασης των ακτών εκατέρωθεν της πόλης της
Πρέβεζας.
Υπεβλήθη τον Ιούλιο του 2009 στη Νοµαρχιακή Αυτοδιοίκηση Πρέβεζας. (εν αναµονή
αξιολόγησης).
Επιστηµονικός Υπεύθυνος ΕΛΚΕΘΕ: Β. Παπαδόπουλος.
Πρόταση µελέτης αξιολόγησης-επικινδυνότητας της διάβρωσης των ανατολικών ακτών του
νοµού Αχαΐας.
Υπεβλήθη τον Ιούλιο του 2009 στη Νοµαρχιακή Αυτοδιοίκηση Αχαΐας. (εν αναµονή
αξιολόγησης).
Επιστηµονικός Υπεύθυνος ΕΛΚΕΘΕ: Β. Παπαδόπουλος.
Μελέτη διάβρωσης και προτάσεις αποκατάστασης της ακτογραµµής από ακρωτήριο
Κατάκολο µέχρι εκβολές του Αλφειού του νοµού Ηλείας.
Υπεβλήθη τον Οκτώβριο του 2009 στη Νοµαρχιακή Αυτοδιοίκηση Ηλείας. (εν αναµονή
αξιολόγησης).
Επιστηµονικός Υπεύθυνος ΕΛΚΕΘΕ: Β. Παπαδόπουλος.
Multi hazard assessment and risk scenarios at the vicinity of a metropolitan city: The case
study of Saronikos gulf, by Athens.
Acronym: SARONIKOS
Υπεβλήθη στην ΕΕ, στα πλαίσια του FP7 (εν αναµονή αξιολόγησης).
Επιστηµονικός Υπεύθυνος ΕΛΚΕΘΕ: ∆ρ Ι. Παπούλια.
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΝΟΤΗΤΑΣ Β’: ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ ΩΚΕΑΝΟΓΡΑΦΙΑΣ
113
Ενσωµάτωση της Επικινδυνότητας από Πιθανή Εκδήλωση Τσουνάµι στην Ανατολική
Μεσόγειο στον Σχεδιασµό της Ολοκληρωµένης ∆ιαχείρισης της Παράκτιας Ζώνης.
Υπεβλήθη στην ΓΓΕΤ, στα πλαίσια του προγράµµατος Ε&Τ Συνεργασίας Ελλάδας - Τουρκίας
2010-2011 (εν αναµονή αξιολόγησης).
Επιστηµονικός Υπεύθυνος ΕΛΚΕΘΕ: ∆ρ Ι. Παπούλια.
Service for Oil Spill forecasting in the SOUTHern European seas.
Acronym: SOS-SOUTH
Υπεβλήθη στην ΕΕ στα πλαίσια του FP7-SPACE-2010-1 (εν αναµονή αξιολόγησης).
Επιστηµονικός Υπεύθυνος ΕΛΚΕΘΕ: Λ. Περιβολιώτης.
Επιπτώσεις του ευτροφισµού στο πλαγκτονικό και µικροβιακό πλέγµα στη στήλη του νερού.
Υπεβλήθη στο Υπουργείο Παιδείας στα πλαίσια του προγράµµατος ΗΡΑΚΛΕΙΤΟΣ, σε
συνεργασία µε το Πανεπιστήµιο Κρήτης (εν αναµονή αξιολόγησης).
Επιστηµονικός Υπεύθυνος ΕΛΚΕΘΕ: ∆ρ Π. Πήττα.
Σύστηµα Θαλάσσιας Έρευνας και ∆ιάσωσης για Εντοπισµό Σωσιβίων L-SART (Lifejacket
Search and Rescue Transponder).
Υπεβλήθη στο Υπουργείο Ανάπτυξης, στα πλαίσια του ΕΣΠΑ 2007-2013, ∆ΡΑΣΕΙΣ ΕΘΝΙΚΗΣ
ΕΜΒΕΛΕΙΑΣ: «ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ», ΠΡΑΞΗ Ι:« Συνεργατικά έργα µικρής και µεσαίας κλίµακας»
(εν αναµονή αξιολόγησης).
Επιστηµονικός Υπεύθυνος ΕΛΚΕΘΕ: ∆ρ Τ. Σουκισιάν.
Management and restoration of goods and services in transitional water ecosystem.
Acronym: TWReferenceNET2.
INTERREG/CADSES, Action 2.3 Promote cooperation in management of natural assets and
protected areas (εν αναµονή αξιολόγησης).
Επιστηµονικός Υπεύθυνος ΕΛΚΕΘΕ: Σ. Ρεϊζοπούλου.
Ενίσχυση της ∆ιεπιστηµονικής ή και ∆ιιδρυµατικής έρευνας και καινοτοµίας µε
δυνατότητα προσέλκυσης ερευνητών υψηλού επιπέδου από το εξωτερικό µέσω της
διενέργειας βασικής και εφαρµοσµένης έρευνας αριστείας.
Υπεβλήθη στα πλαίσια της Πράξης «ΘΑΛΗΣ» (Κατηγορίας Πράξης: 11.74.11.03), του Υπ.
Παιδείας (εν αναµονή αξιολόγησης).
Πρόκειται για συνεργασία µεταξύ ΕΚΠΑ (Τµήµα Γεωλογίας και Γεωπεριβάλλοντος), ΕΛΚΕΘΕ
και Πανεπιστηµίου Πατρών.
Κύριος Συντονιστής: ΕΚΠΑ/ Τµήµα Γεωλογίας και Γεωπεριβάλλοντος.
Επιστηµονικός Υπεύθυνος ΕΛΚΕΘΕ: ∆ρ Α. Γώγου.
Practical tool for enhancement of management plans of protected areas from floodplains,
wetlands and coastal marine areas by comprehensive consideration of geological and
archaeological heritage.
Acronym: GEOARCH
Υποβλήθηκε στο SOUTH EAST EUROPE (SEE) 2nd Call for Project Proposals, November 2009
(εν αναµονή αξιολόγησης).
Κύριος Υπεύθυνος: Dr. Radu Dimitriu, GEOECOMAR, Romania
Επιστηµονικός Υπεύθυνος ΕΛΚΕΘΕ: ∆ρ ∆. Σακελλαρίου.
Ancient Shipwreck Survey off Cape Greco, SE Cyprus
Υποβλήθηκε στο THETIS FOUNDATION, Cyprus (εν αναµονή αξιολόγησης).
Επιστηµονικός Υπεύθυνος ΕΛΚΕΘΕ: ∆ρ. ∆. Σακελλαρίου.
Evaluation of Eastern MEDiterranean marine food web structure using Compound-specific
Stable Isotope Analysis.
Acronym: (EMED-CSIA)
Υπεβλήθη στο Ίδρυµα Προώθησης Έρευνας (Κύπρου) στα πλαίσια της ∆ΕΣΜΗ 2009-2010 (εν
αναµονή αξιολόγησης).
Επιστηµονικός Υπεύθυνος ΕΛΚΕΘΕ: ∆ρ Ι. Σιώκου.
114
ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΕΛΚΕΘΕ 2009
Red Sea Study - Oceanographic processes and environmental impacts in the Gulf of
Aqaba/Eilat due to extraction of different amounts of sea water.
Υπεβλήθη στην World Bank. (εν αναµονή αξιολόγησης)
Κύριος Συντονιστής: LAMANS Management Services SA
Επιστηµονικός Υπεύθυνος ΕΛΚΕΘΕ: ∆ρ Γ. Τριανταφύλλου.
Πρόγνωση και Προστασία από τις Ακραίες Μεταβολές Στάθµης των Ελληνικών Θαλασσών.
Acronym: ΠΑΜΕ
Υπεβλήθη στα πλαίσια του ΕΣΠΑ 2007-2013, ∆ράση ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ, Πράξη Ι. (εν αναµονή
αξιολόγησης)
Επιστηµονικός Υπεύθυνος ΕΛΚΕΘΕ: ∆ρ Γ. Τριανταφύλλου.
ΠΛΕΥΣΗ- Εφαρµογή επιχειρησιακών εργαλείων πρόληψης και ελέγχου στα πλαίσια
διαχείρισης επεισοδίων ρύπανσης παράκτιων περιοχών.
Υποβλήθηκε στα πλαίσια του Interreg (εν αναµονή αξιολόγησης)
Επιστηµονικός Υπεύθυνος ΕΛΚΕΘΕ: Τσαγκαράκη Τ.
Αλληλεπιδράσεις ρύπων και σχετικών µε την κλιµατική αλλαγή θερµοκρασιακών µεταβολών
στο Μεσογειακό µύδι Mytilus galloprovincialis
Υπεβλήθη στη ΓΓΕΤ (∆ιµερής συνεργασία Ελλάδας-Τουρκίας) (εν αναµονή αξιολόγησης).
Επιστηµονικός Υπεύθυνος ΕΛΚΕΘΕ: Α. Τσαγκάρη
Βελτίωση υποδοµής για την περιβαλλοντική παρακολούθηση ιχθυοκαλλιεργειών –ΙΧΘΥΣ.
Υπεβλήθη στη ΓΓΕΤ (ΕΣΠΑ, ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ, ΠΡΑΞΗ Ι: « Συνεργατικά έργα µικρής και µεσαίας
κλίµακας») (εν αναµονή αξιολόγησης).
Επιστηµονικός Υπεύθυνος ΕΛΚΕΘΕ: ∆ρ Β.Α. Κατσίκη.
Ολοκληρωµένη διαχείριση ρύπανσης σε παράκτια θαλάσσια οικοσυστήµατα ανθρωπογενούς
παρέµβασης: Επίπεδο κανονικής λειτουργίας και επίπεδο ατυχηµάτων.
Υπεβλήθη στο Υπουργείο Παιδείας δια Βιου Μάθησης και Θρησκευµάτων (ΘΑΛΗΣ) (εν
αναµονή αξιολόγησης).
Επιστηµονικός Υπεύθυνος ΕΛΚΕΘΕ: ∆ρ Β.Α. Κατσίκη.
Implementing Desalination for Sustainable Development.
Acronym: IDeaS.
Υπεβλήθη για Χρηµατοδότηση στο ENPI CBC Mediterranean Sea Basin Programme, (εν αναµονή
αξιολόγησης)
Επιστηµονικός Υπεύθυνος ΕΛΚΕΘΕ: ∆ρ Εµ. Τσαπάκης.
Βιο-γεωχηµεία, συνεργία και ανταγωνιστικότητα τοξικών παραγόντων σε βενθικά
περιβαλλοντα έντονης ανθρωπογενούς πίεσης.
Υπεβλήθη στα πλαίσια της Πράξης «ΘΑΛΗΣ» του Επιχειρισιακού Προγ/τος ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ ΚΑΙ
∆ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ του Υπ. Παιδείας (εν αναµονή αξιολόγησης).
Κύριος Συντονιστής: ΕΚΠΑ/Εργ. Χηµείας Περιβάλλοντος
Επιστηµονικός Υπεύθυνος ΕΛΚΕΘΕ (β’ ερευνητικής οµάδας): ∆ρ Χ. Ζέρη
Εκτίµηση και Χωροχρονική ∆ιασπορά Ραδιονουκλιδίων στο Υδάτινο Περιβάλλον
Υπεβλήθη στο Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευµάτων.
ΗΡΑΚΛΕΙΤΟΣ ΙΙ: ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΥ ∆ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΜΕΣΩ
ΤΗΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ∆Ι∆ΑΚΤΟΡΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ (εν αναµονή αξιολόγησης).
Επιστηµονικός Υπεύθυνος ΕΛΚΕΘΕ: ∆ρ X. Τσαµπάρης.
Ποιοτικός και Ποσοτικός Προσδιορισµός κατακρατούµενων βαρέων µετάλλων και
ιχνοστοιχέιων σε εµπορικά φίλτρα.
Υπεβλήθη στο Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευµάτων στα πλαίσια της πρόσκλησης
ΑΡΧΙΜΗ∆ΗΣ ΙΙΙ-ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΟΜΑ∆ΩΝ ΣΤΑ ΤΕΙ (εν αναµονή αξιολόγησης).
Επιστηµονικός Υπεύθυνος ΕΛΚΕΘΕ: ∆ρ X. Τσαµπάρης.
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΝΟΤΗΤΑΣ Β’: ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ ΩΚΕΑΝΟΓΡΑΦΙΑΣ
115
Σύστηµα παρακολούθησης και έγκαιρης προειδοποίησης για την πρόληψη θαλάσσιας
ρύπανσης στην παράκτια ζώνη της Νότιας Κρήτης και Κύπρου.
Acronym: ΝΟΤΟΣ
Υπεβλήθη στο Υπουργείο Εµπορικής Ναυτιλίας και Ανταγωνιστικότητας στα πλαίσια της
πρόσκλησης INTERREG III, Ελλάδα – Κύπρος (εν αναµονή αξιολόγησης).
Επιστηµονικός Υπεύθυνος ΕΛΚΕΘΕ: ∆ρ X. Τσαµπάρης
Σχεδίαση, Ανάπτυξη και Επίδειξη Εφαρµογής LIDAR υψηλής διακριτικής ικανότητας για
την εξ’ αποστάσεως επιτήρηση ταχυτήτων ανέµου και τύρβης σε περιοχές αιολικών πάρκων,
µε βελτιωµένη ακρίβεια και ευαισθησία. Σύγκριση µε συµβατικά και εµπορικά όργανα.
Acronym: HelENVLIDAR
Υπεβλήθη ΓΓΕΤ στα πλαίσια της πρόσκλησης «ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ», ΕΣΠΑ 2007-1013 (εν αναµονή
αξιολόγησης).
Επιστηµονικός Υπεύθυνος ΕΛΚΕΘΕ: ∆ρ X. Τσαµπάρης.
Ανάπτυξη και εφαρµογή µεθόδου µέτρησης ισοτόπων του ραδίου σε υπόγεια νερά
χρησιµοποιώντας πυρηνικές µεθόδους α- και γ- φασµατοσκοπίας.
Υπεβλήθη στο Ίδρυµα Κρατικών Υποτροφιών για εκπόνηση µεταδιδακτορικής διατριβής του ∆ρ
∆. Πατήρη (εν αναµονή αξιολόγησης).
Επιστηµονικός Υπεύθυνος ΕΛΚΕΘΕ: ∆ρ X. Τσαµπάρης.
Μελέτη Επιπτώσεων στη Φυσιολογία και Οικολογία Φυτοπλαγκτονικών ειδών και
Φυτοπλαγκτονικών Συνευρέσεων υπό την Επίδραση των Φυτοπροστατευτικών Προϊόντων acypermethrin και dimethoate.
Υπεβλήθη στο πλαίσιο του προγράµµατος Ηράκλειτος ΙΙ του Υπουργείου Παιδείας (εν αναµονή
αξιολόγησης).
Κύριος Συντονιστής: ∆ρ Μ. Κωστοπούλου, επικ. Καθηγήτρια, Τµήµατος Επιστηµών της
Θάλασσας, Παν. Αιγαίου.
Επιστηµονικός Υπεύθυνος ΕΛΚΕΘΕ: ∆ρ Κ. Πάγκου.
What grows in Greek Seas?
Acronym: WGGrSea
Υπεβλήθη στο John S. Latsis Public Benefit Foundation (δεν εγκρίθηκε).
Επιστηµονικός Υπεύθυνος ΕΛΚΕΘΕ: N Μπέλλου.
From knowledge creation to value creation: Networking the technology transfer of Marine
Research Centers.
Acronym: K2V
Υπεβλήθη στα πλαίσια του SEE Transnational Programme (δεν εγκρίθηκε)
Επιστηµονικός Υπεύθυνος ΕΛΚΕΘΕ: ∆ρ Α. Καραγεώργης.
SAtellite-derived Surface water pCO2 and air-sea CO2 fluxes in the Aegean Sea using
shipboard observations, satellite and model-derived data.
Acronym: SASCO
Υποβλήθηκε για χρηµατοδότηση στο 2009 CALL FOR R&D PROPOSALS του MyOcean –
Project N° FP7-SPACE-2007-1 (δεν εγκρίθηκε).
Επιστηµονικός Υπεύθυνος ΕΛΚΕΘΕ: ∆ρ. Ε. Κρασακοπούλου.
Transfer and impacts of Harmful Algal Bloom (HAB) toxins on fish LARvae with ecological
and commercial importance.
Acronym: LARHAB
Υπεβλήθη στο John S. Latsis Public Benefit Foundation (δεν εγκρίθηκε).
Επιστηµονικός Υπεύθυνος ΕΛΚΕΘΕ: ∆ρ Σ. Zερβουδάκη.
Mapping ecosystem goods and services of the European transitional waters.
Υποβλήθηκε: COST: Earth System Science and Environmental Management (δεν εγκρίθηκε).
Επιστηµονικός Υπεύθυνος ΕΛΚΕΘΕ: Σ. Ρεϊζοπούλου.
116
ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΕΛΚΕΘΕ 2009
Euro-Mediterranean Aquaculture Platform: consolidating research, stakeholders and endusers integration.
Acronym: EUROMEDAQUA.
Υποβλήθηκε: Coordination and support actions, Theme 2: Food, agriculture and fisheries, and
biotechnology.(δεν εγκρίθηκε).
Επιστηµονικός Υπεύθυνος ΕΛΚΕΘΕ: Σ. Ρεϊζοπούλου.
Modelling integrated coastal zone management & environmental monitoring in areas with
marine aquaculture activities. DSS strategies for management.
Acronym: AQUAMODEL DSS
Υπεβλήθη στο 2nd Call, INTERREG IVC programme (δεν εγκρίθηκε).
Επιστηµονικός Υπεύθυνος ΕΛΚΕΘΕ: ∆ρ Γ. Τριανταφύλλου.
Aquaprotect Σχεδίαση και ανάπτυξη καινοτόµων υλικών για την αποµάκρυνση τοξικών
οργανικών ουσιών που απελευθερώνονται στο θαλάσσιο περιβάλλον από εγκαταστάσεις
ιχθυοκαλλιεργειών.
Υποβλήθηκε στα πλαίσια των ερευνητικών προγραµµάτων του ιδρύµατος Λάτση (δεν εγκρίθηκε)
Επιστηµονικός Υπεύθυνος ΕΛΚΕΘΕ: Τσαγκαράκη Τ.
Σχεδίαση και ανάπτυξη καινοτόµων υλικών για την αποµάκρυνση τοξικών οργανικών ουσιών
που απελευθερώνονται στο θαλάσσιο περιβάλλον από εγκαταστάσεις ιχθυοκαλλιεργειών
(Aquaprotect)
Υπεβλήθη για Χρηµατοδότηση στο John Latsis Public Benefit Foundation, 2009 (δεν εγκρίθηκε).
Επιστηµονικός Υπεύθυνος ΕΛΚΕΘΕ: ∆ρ Εµ. Τσαπάκης.
Jellyfish blooms in the Mediterranean ecosystems and impact on human activities.
Acronym: JellyMED
Call: ΜΕD Projects 2007-13 (δεν εγκρίθηκε).
Κύριος Υπεύθυνος: Prof. Alenka Malej, Σλοβενία
Επιστηµονικός Υπεύθυνος ΕΛΚΕΘΕ: ∆ρ Σ. Zερβουδάκη.
Balkan- Black sea- Caucasus- Caspian sea region complex earthquake research and
prediction NETWORK
Acronym: BlackSeaHazNet
Υπεβλήθη στην ΕΕ International Research, IRSES (δεν εγκρίθηκε).
Επιστηµονικός Υπεύθυνος ΕΛΚΕΘΕ: ∆ρ X. Τσαµπάρης.
Decision-making for monitoring systems using real-time transmission of automatically
analysed radioactivity data in an emergency.
Acronym: DEMONSTRADE
Υπεβλήθη στη ΕΕ , call ID FP7-Fission-2008, Euratom 7th Framework programme for Nuclear
Research and Training Activities 2007-2011 (δεν εγκρίθηκε).
Επιστηµονικός Υπεύθυνος ΕΛΚΕΘΕ: ∆ρ X. Τσαµπάρης.
Ολιστική προσέγγιση της µελέτης του παράκτιου οικοσυστήµατος του Μαλιακού κόλπου:
Κατανόηση δοµής και λειτουργίας οικοσυστήµατος και βιώσιµη διαχείρισή του.
Υπεβλήθη στη Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας (δεν εγκρίθηκε).
Επιστηµονικός Υπεύθυνος ΕΛΚΕΘΕ: ∆ρ Κ. Πάγκου.
Περιβαλλοντική παρακολούθηση του Εθνικού Πάρκου Σχινιά- Μαραθώνα.
Υποβλήθηκε και χρηµατοδοτήθηκε από τον Φορέα ∆ιαχείρισης Εθνικού Πάρκου Σχοινιά.
Επιστηµονικός Υπεύθυνος ΕΛΚΕΘΕ: ∆ρ Π. Παναγιωτίδης.
Brown algal biodiversity and ecology in the Eastern Mediterranean Sea.
Υποβλήθηκε και εγκρίθηκε για χρηµατοδότηση από την TOTAL Foundation (εν αναµονή
αξιολόγησης).
Επιστηµονικός Υπεύθυνος ΕΛΚΕΘΕ: ∆ρ Π. Παναγιωτίδης.
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΝΟΤΗΤΑΣ Β’: ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ ΩΚΕΑΝΟΓΡΑΦΙΑΣ
117
Βιώσιµη Ανάπτυξη-Εξέλιξη Ανθρωπογενών Συστηµάτων σε σχέση µε την επίτευξη των
στόχων της Οδηγίας Πλαίσιο για τα Ύδατα (ΟΠΥ).
Υποβλήθηκε στο ΕΣΠΑ ΘΑΛΗΣ (εν αναµονή αξιολόγησης).
Επιστηµονικός Υπεύθυνος ΕΛΚΕΘΕ: ∆ρ Π. Παναγιωτίδης.
Natura sites Information: Raising Environmental Awareness based on Scientific results in
Mediterranean marine ecosystems.
Acronym: NIREAS-MED
Υπεβλήθη στο Υπουργείο ΠΕ.ΧΩ.∆..Ε, στα πλαίσια του LIFE+ (δεν εγκρίθηκε).
Επιστηµονικός Υπεύθυνος ΕΛΚΕΘΕ: ∆ρ Ε. Παπαθανασίου.
Conservation of the Northern Cyclades Marine ecosystem through the designation of a new
Nature 2000 marine site.
Acronym: N-Cyclades Marine N2K
Υπεβλήθη στο Υπουργείο ΠΕ.ΧΩ.∆..Ε, στα πλαίσια του LIFE+ Nature & Biodiversity.
Υπεύθυνος από το ΕΛΚΕΘΕ για εκ νέου υποβολή πρότασης, υπό τον συντονισµό του ∆ήµου
Άνδρου, ∆ρ Ν. Σύµπουρα.
Ionian Integrated marine Observatory.
Acronym: IONIO
Υπεβλήθη στο 1st Call for Project Proposals European Territorial Cooperation Programme
"Greece - Italy" 2007 - 2013 co-financed by the ERDF (INTERREG-III).
Επιστηµονικός Υπεύθυνος ΕΛΚΕΘΕ: Λ. Περιβολιώτης.
Μελέτη πρόδροµων φαινοµένων σεισµικής δραστηριότητας: διαφυγές ρευστών από τον
πυθµένα της λίµνης Τριχωνίδας.
Υποβλήθηκε στο πλαίσιο της κατηγορίας Πράξης 10.74.11.01 «Ενίσχυση του ανθρώπινου
ερευνητικού δυναµικού µέσω της υλοποίησης διδακτορικής έρευνας - ΗΡΑΚΛΕΙΤΟΣ», του
Επιχειρησιακού Προγράµµατος Εκπαίδευση και ∆ια Βίου Μάθηση (εν αναµονή αξιολόγησης).
Επιστ. Υπεύθυνος: Αν. Καθηγ. Γ. Παπαθεοδώρου, Παν/µιο Πατρών
Επιστηµονικός Υπεύθυνος ΕΛΚΕΘΕ: ∆ρ. ∆. Σακελλαρίου
Αναβάθµιση των εθνικών επιχειρησιακών δυνατοτήτων παρακολούθησης και πρόγνωσης της
κατάστασης των ελληνικών θαλασσών και την ασφαλή ναυσιπλοΐα.
Υπεβλήθη προς το Υπουργείο Εθνικής Αµύνης (δεν εγκρίθηκε).
Επιστηµονικός Υπεύθυνος: ∆ρ Τ. Σουκισιάν.
118
ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΕΛΚΕΘΕ 2009
7. ΠΑΡΑΧΘΕΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΕΡΓΟ
7.1. ∆ΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΣΕ ∆ΙΕΘΝΗ ΠΕΡΙΟ∆ΙΚΑ – ΒΙΒΛΙΑ
APOSTOLAKI E.T., MARBA N., HOLMER M. & KARAKASSIS Ι., 2009. Fish farming impact
on decomposition of Posidonia oceanica litter. Journal of Experimental Marine Biology and
Ecology, 369: 58-64.
APOSTOLAKI E.T., MARBA N., HOLMER M. & KARAKASSIS Ι., 2009. Fish farming
enhances biomass and nutrient loss in Posidonia oceanica (L.) Delile. Estuarine, Coastal and
Shelf Science, 81: 390-400.
ARVANITIDIS C, SOMERFIELD PJ, CHATZIGEORGIOU G, REIZOPOULOU S,
KEVREKIDIS TH. & ELEFTHERIOU A, 2009. Do multivariate analyses incorporating
changes in pattern across taxonomic levels reveal anthropogenic stress in Mediterranean
lagoons? Journal of Experimental Marine Biology and Ecology, 369, 100–109.
CANALS M., DANOVARO R., HEUSSNER S., LYKOUSSIS V., PUIG P., TRINCARDI F.,
CALAFAT A.M., DURRIEU DE MADRON X., PALANQUES A. & SANCHEZ-VIDAL A.,
2009. Cascades in Mediterranean Submarine Grand Canyons. Oceanography. 22: 26-43.
CANNING-CLODE J., BELLOU N., KAUFMANN M.J. & WAHL Μ., 2009. Local-regional
richness relationship in fouling assemblages - Effects of succession. Basic and Applied
Ecology, 10 (8), pp. 745-753.
DANOVARO R., CANALS M., GAMBI C., HEUSSNER S., LAMPADARIOU N. &
VANREUSEL A., 2009. Exploring benthic biodiversity patterns and hot spots on European
margin slopes. Oceanography, 22, 20-29.
DRITSA V., RIGAS F., DOULIA D., AVRAMIDES E.J. & HATZIANESTIS I., 2009.
Optimization of Culture Conditions for the Biodegradation of Lindane by the Polypore Fungus
Ganoderma australe, Water, Air and Soil Pollution, 204, 19-27
DURRIEU DE MADRON X., LUDWIG W., CIVITARESE G., GACIC M., RIBERA
D’ALCALA, RAIMBAULT M.P., KRASAKOPOULOU E. & GOYET C., 2009. The
Mediterranean Sea: the helf-slope system. In Carbon and nutrient fluxes in continental
margins: a global synthesis, Liu, K.-K., Atkinson, L., Quiρones, R. and Talaue-McManus, L.
(Eds.), Global Change - The IGBP Series, 500p., Springer Verlag, pp. 364-383.
ELIAS P., KONTOES C.C., PAPOUTSIS I., KOTSIS. I. & SAKELLARIOU D., 2007. Permanent
Scatterer InSAR analysis and validation in the Gulf of Corinth. Sensors 2009, 9, 46-55;
doi:10.3390/s90100046
FOLEY B.P., DELLAPORTA K., SAKELLARIOU D., BINGHAM B., CAMILLI R., EUSTICE
R., EVAGELISTIS D., FERRINI V., HANSSON M., KATSAROS K., KOURKOUMELIS D.,
MALLIOS A., MICHA P., MINDELL D., ROMAN C., SINGH H., SWITZER D. &
THEODOULOU T., 2009. New Methods for Underwater Archaeology: The 2005 Chios
Ancient Shipwreck Survey. HESPERIA 78 (2009), pp. 269–305 (publ. by the American
Archaeological School at Athens).
HENSON S., RAITSOS D., DUNNE J.P. & MCQUATTERS-GOLLOP A., 2009. Decadal
variability in biogeochemical models : comparison with a 50-year ocean colour dataset.
Geophysical Research Letters. doi:10.1029/2009GL040874.
IGNATIADES L., GOTSIS-SKRETAS O., PAGOU K. & KRASAKOPOULOU E., 2009.
Diversification of phytoplankton community structure and related parameters along a largescale longitudinal east-west transect of the Mediterranean Sea. Journal of Plankton Research
31(4), 411- 428.
KANELLOPOULOS T.D., ANGELIDIS M.O., KAMBERI H. & ASSIMAKOPOULOU G., 2009.
Suspended particulate matter geochemistry of the Alexandroupolis Gulf, northeastern Aegean
Sea. Fresenius Environmental Bulletin, 18/4, 429-437.
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΝΟΤΗΤΑΣ Β’: ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ ΩΚΕΑΝΟΓΡΑΦΙΑΣ
119
KANELLOPOULOS TH.D., ANGELIDIS M.O., GEORGOPOULOS D. & KARAGEORGIS
A.P., 2009. Fate of the Evros River suspended particulate matter in the northern Aegean Sea.
Environ Geol (2009) 57:1729–1738. DOI 10.1007/s00254-008-1454-2. (1/0) (1.026).
KAPSIMALIS V., PAVLOPOULOS K., PANAGIOTOPOULOS I., DRAKOPOULOU P.,
VANDARAKIS D., SAKELARIOU D. & ANAGNOSTOU C., 2009. Geoarchaeological
challenges in the Cyclades continental shelf (Aegean Sea). Z.Geomorph. N.F., 53/1, 169-190.
KARAGEORGIS A.P., KATSANEVAKIS S. & KABERI H., 2009. Use of enrichment factors for
the assessment of heavy metal contamination in the sediments of Koumoundourou Lake,
Greece. Water, Air, and Soil Pollution, 204, 243-258. doi:10.1007/s11270-009-0041-9.
KARAGEORGIS A.P., KOURAFALOU V.H., ANAGNOSTOU C., TSIARAS K.P., RAITSOS
D.E., PAPADOPOULOS V. & PAPADOPOULOS A., 2009. River induced particle
distribution in the Northwestern Black Sea (September 2002 and 2004). Journal of
Geophysical Research, 114, C12003. doi:10.1029/2009JC005460.
KATSANEVAKIS S., MARAVELIAS C.D., DAMALAS D., KARAGEORGIS A.P., TSITSIKA
E.V., ANAGNOSTOU C. & PAPACONSTANTINOU C., 2009. Spatiotemporal distribution
and habitat use of commercial demersal species in the eastern Mediterranean Sea. Fisheries
Oceanography, 18(6), 439-457. doi:10.1111/j.1365-2419.2009.00523.x
KORMAS K., MEZITI A., DAHLMANN A., G.J. DE LANGE & LYKOUSIS V., 2009.
Charaacterization of methanogenic and prokaryotic assemblages based on mcrA and 16S
rRNA gene diversity in sediments of the Kazan mud volcano (Mediterranean Sea).
Geobiology, doi: 10.1111/j.1472-4669.2008.00172.x.
KORRES G., NITTIS K., HOTEIT I. & TRIANTAFYLLOU G., 2009.A high resolution data
assimilation system for the Aegean Sea hydrodynamics. Journal of Marine Systems, 77, 325340.
KRASAKOPOULOU E., RAPSOMANIKIS S., PAPADOPOULOS A. & PAPATHANASSIOU
E., 2009. Partial pressure and air-sea CO2 flux in the Aegean Sea during February 2006.
Continental Shelf Research, 29, 1477-1488.
LAMPADARIOU N., TSELEPIDES A. & HATZIYANNI E., 2009. Deep-sea meiofaunal and
foraminiferal communities along a gradient of primary productivity in the eastern
Mediterranean Sea. Scientia Marina, 73, 337-345.
LARUELLE G.G., ROUBEIX V., SFERRATORE A., BRODHERR B., CIUFFA D., CONLEY
D.J., DÜRR H.H., GARNIER J., LANCELOT C., LE THI PHUONG Q., MEUNIER J.-D.,
MEYBECK M., MICHALOPOULOS P., MORICEAU B., NÍ LONGPHUIRT S.,
LOUCAIDES S., PAPUSH L., PRESTI M., RAGUENEAU O., REGNIER P.A.G., SACCONE
L., SLOMP C.P., SPITERI C., VAN CAPPELLEN P., 2009. Anthropogenic perturbations of
the silicon cycle at the global scale: Key role of the land-ocean transition, Global Biogeochem.
Cycles, 23, GB4031, doi:10.1029/2008GB003267
LYKOUSIS V., 2009. Sea level changes and shelf break prograding sequences during the last
400ka in the Aegean margins: Subsidence rates abd palaeogeographic implications.
Continental Shelf Research, doi:10.1016/j.csr.2008.11.005.
LYKOUSIS V., ALEXANDRI M., WOODSIDE J., G. DE LANGE, DAEHLMAN A.,
PERISSORATIS C., IOAKIM CHR., SAKELLARIOU D., NOMIKOU P., CASAS D.,
KORMAS K., ROUSAKIS G., BALLAS D. & ERCILLA G., 2009. Mud volcanoes and gas
hydrates in Anaximander Mountains (Eastern Mediterranean). Marine and Petroleum
Geology, 26: 854–872.
LYKOUSIS V., SAKELLARIOU D. & ROUSAKIS G., 2009. Slope failures and stability analysis
of shallow water prodeltas in the active margins of Western Greece, northeastern
Mediterranean Sea. Journal of Earth Sciences, 98:807–822.
120
ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΕΛΚΕΘΕ 2009
MALINVERNO E., TRIANTAPHYLLOU M.V., STAVRAKAKIS S., ZIVERI P. & LYKOUSIS
V., 2009. Seasonal and spatial variability of coccolithophore export production at the SouthWestern margin of Crete (Eastern Mediterranean). Marine Micropaleontology 71: 131–147.
MARA P., MIHALOPOULOS N., GOGOU A., DAEHNKE K., SCHLARBAUM T., EMEIS K.C., & KROM M., 2009. Isotopic composition of nitrate in wet and dry atmospheric deposition
on Crete in the eastern Mediterranean Sea. Global Biogeochem.Cycles 23, GB4002.
doi:10.1029/2008GB003395
MOLINERO J. C., VUKANIC V., LUCIC D., IBANEZ F., NIVAL P., LICANDRO P., CALBET
A., CHRISTOU E.D., DALY-YAHIA N., FERNANDEZ DE PUELLES M.L., MAZZOCCHI
M.G. & SIOKOU-FRANGOU I., 2009. Mediterranean marine copepods: basin-scale trends of
the calanoid Centropages typicus. Hydrobiologia (2009) 617:41–53.DOI 10.1007/s10750-0089524-8
NEJIB DALY YAHIA M., BATISTIC M., LUCIC D., MARIA LUZ FERNÁNDEZ DE
PUELLES, LICANDRO P., MALEJ A., MOLINERO J-C., SIOKOU‐FRANGOU I.,
ZERVOUDAKI S., PRIETO L., GOY J. & ONS DALY YAHIA‐KÉFI, 2009. Are the
outbreaks of Pelagia noctiluca (Forsskål, 1775) more frequent in the Mediterranean basin? 815.
NIKOLAIDIS N.P., KARAGEORGIS A.P., KAPSIMALIS V., DRAKOPOULOU P.,
SKOULIKIDIS N., BEHRENDT H. & LEVKOV Z., 2009. Management of nutrient emissions
of Axios River catchment: Their effect in the coastal zone of Thermaikos Gulf, Greece.
Ecological Modelling, 220, 383-396. doi:10.1016/j.ecolmodel.2008.10.003.
PANAGIOTOPOULOS I., KAPSIMALIS V., HATZIANESTIS I., KANELLOPOULOS T.D. &
KYRIAKIDOU C., 2009. Environmental status of the metropolitan river (Kifissos) of Athens,
Greece. Environmental Earth Sciences (doi: 10.1007/s12665-009-0417-6).
PANCUCCI-PAPADOPOULOU M.A., CORSINI-FOKA M., TSIAMIS K. & KALOGIROU S.,
2009. The occurrence of Carupa tenuipes Dana, 1851 (Crustacea: Brachyura: Portunidae) from
Rhodos Island (SE Aegean Sea, Greece) Aquatic Invasions, 4 (4): 381-384
PETIHAKIS G., TRIANTAFYLLOU G., TSIARAS K., KORRES G., POLANI A. & HOTEIT I.
2009. Eastern Mediterranean Biogeochemical Flux model: simulations of the pelagic
ecosystem. Ocean Science, 5, 29-46.
PIDWIRNY M., GALAL H. & CLIVE BANKS A., 2009. Remote sensing. In: Encyclopedia of
Earth. Eds. Cutler J. Cleveland (Washington, D.C.: Environmental Information Coalition,
National Council for Science and the Environment).
PITTA P., TSAPAKIS M., APOSTOLAKI E.T., TSAGARAKI T., HOLMER M. &
KARAKASSIS I., 2009. Ghost nutrients’ from fish farms are transferred up the food web by
phytoplankton grazers. Marine Ecology Progress Series, 374, 1-6.
POLYMENAKOU P.N., LAMPADARIOU N., MANDALAKIS M. & TSELEPIDES A., 2009.
Phylogenetic diversity of sediment bacteria from the southern Cretan margin, Eastern
Mediterranean Sea. Systematic and Applied Microbiology, 32, 17-26.
RENAUD P.E., WEBB T.J., BJØRGESÆTER A., KARAKASSIS I., KĘDRA M., KENDALL
M.A., LABRUNE C., LAMPADARIOU N., SOMERFIELD P.J., VANDEN BERGHE
M.W.E., CLAUS C., ALEFFI I.F.., AMOUROUX J.M, BRYNE K.H, COCHRANE S.J,
DAHLE S., DEGRAER S., DENISENKO S.G, DEPREZ T., DOUNAS C., FLEISCHER D.,
GIL J., GREMARE A., JANAS U., MACKIE A.S.Y, PALERUD R., RUMOHR H., SARDÃ
F., SPEYBROECK J., TABOADA S., G. VAN HOEY, WESLAWSKI J.M., WHOMERSLEY
P. & ZETTLER M.L., 2009. Continental-scale patterns in benthic invertebrate diversity:
insights from the MacroBen database. Marine Ecology Progress Series, 382, 239-252.
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΝΟΤΗΤΑΣ Β’: ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ ΩΚΕΑΝΟΓΡΑΦΙΑΣ
121
RIZZO C., CAMMARATA M., CARLO M. DI, PANCUCCI-PAPADOPOULOU M. A. &
PARRINELLO N., 2009. RAPD (Random amplified polymorphic DNA) profiles distiguish
Paracentrotus lividus populations living in a stressing enviroment (Amvrakikos Gulf, Greece)
Russian Journal of Genetics, 45 (4): 499-503
SCHRATZBERGER M., LAMPADARIOU N., SOMERFIELD P.J., VANDEPITTE L. &
VANDEN BERGHE E., 2009. The impact of seabed disturbance on nematode communities:
linking field and laboratory observations. Marine Biology, 156, 709-724.
SERGEY A. PIONTKOVSKI, FONDA‐UMANI S., OLITA A., ALESSANDRA DE
OLAZABAL, STEMMANN L., RUBIO C.G., GASPARINI S., MAZZOCCHI M.G.,
SIOKOU‐FRANGOU I., ZERVOUDAKI S., GUBANOVA A. & ALTUKHOV D., 2009. The
2003 heat wave and marine plankton communities 57-61.
SIMBOURA N. & CATSIKI V.A., 2009. THE environmental impact of discharging metalliferous
waste in a Mediterranean coastal area (Aegean Sea, N. Evvoikos gulf, Greece). In: Chemical
Mineralogy, Smelting and Metallization. Nova Science Publishers, Inc. NY. McLaughlin &
L.A. Breaux Eds. pp.215-223.
SIOKOU-FRANGOU I., CHRISTAKI U., MAZZOCCHI M.G., MONTRESOR M., RIBERA
D’ALCALA M., VAQUE D. & ZINGONE A., 2009. Plankton in the open Mediterranean Sea:
a review. Biogeosciences Discuss., 6, 11187–11293.
SIOKOU-FRANGOU I., ZERVOUDAKI S., CHRISTOU E.D., ZERVAKIS V. &
GEORGOPOULOS D., 2009. Variability of mesomesozooplankton spatial distribution in the
North Aegean Sea, as influenced by the Black Sea waters outflow. J. of Marine Systems, 78
(2009), pp. 557-575; DOI information: 10.1016/j.jmarsys.2008.12.025 (0/0) (2.255)
SOETAERT K., FRANCO M., LAMPADARIOU N., MUTHUMBI A., STEYAERT M.,
VANDEPITTE L., VANDEN BERGHE E. & VANAVERBEKE J., 2009. Factors affecting
nematode biomass, length and width from the shelf to the deep sea. Marine Ecology Progress
Series, 392, 123-132.
SOUKISSIAN T.Η. & KALANTZI G., 2009. A new method for applying the r-largest maxima
model for design sea-state prediction. International Journal of Offshore and Polar
Engineering (ISSN 1053-5381), Vol. 19, No. 3, September 2009, pp. 176–182.
TONANI M., PINARDI N., FRATIANNI C., PISTOIA J., DOBRICIC S., PENSIERI S., DE
ALFONSO M. & NITTIS K., 2009. Mediterranean Forecasting System: forecast and analysis
assessment through skill scores. Ocean Science, 5, 649–660, 2009
TOPOUZELIS K., KARATHANASSI V., PAVLAKIS P. & ROKOS D., 2009. Potentiality of
feed-forward neural networks for classifying dark formations to oil spills and look-alikes.
Geocarto International, Vol. 24, No. 3, pp 179–191.
TRIANTAPHYLLOU M.V., ANTONARAKOU A., KOULI K., DIMIZA M., KONTAKIOTIS
G., PAPANIKOLAOU M.D., ZIVERI P., MORTYN P.G., LIANOU V., LYKOUSIS V.,
DERMITZAKIS M., 2009. Late Glacial–Holocene ecostratigraphy of the south eastern
Aegean Sea, based on plankton and pollen assemblages Geo-Mar Lett. , 29:249–267. DOI
10.1007/s00367-009-0139-5.
TRIANTAPHYLLOU M.V., DIMIZA M.D., KRASAKOPOULOU E., MALINVERNO E.,
LIANOU V. & SOUVERMEZOGLOU E., 2009. Seasonal variation in Emiliania huxleyi
coccolith morphology and calcification in the Aegean Sea (Eastern Mediterranean) Contrôle
saisonnier de la calcification des coccolithes d'Emiliania huxleyi en Mer Egée (Méditerranée
est). Geobios, doi:10.1016/j.geobios.2009.09.002
122
ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΕΛΚΕΘΕ 2009
TRIANTAPHYLLOU M.V., ZIVERI P., GOGOU A., MARINO G., LYKOUSIS V.,
BOULOUBASSI I., EMEIS K.-C., KOULI K., DIMIZA M., ROSELL-MELÉ A.,
PAPANIKOLAOU M., KATSOURAS G. & NUNEZ N., 2009. Seasonal and spatial
variability of coccolithophore export production at the South-Western margin of Crete
(Eastern Mediterranean). Marine Geology, 266: 182–197.
TRIANTAPHYLLOU Μ., MARGARITA D., KRASAKOPOULOU E., MALINVERNO E., LIANOU
V. & SOUVERMEZOGLOU E., 2009. Seasonal variation in Emiliania huxleyi coccolith
morphology and calcification in the Aegean Sea (Eastern Mediterranean). GEOBIOS , Volume
43, Issue 1, January-February 2010, Pages 99-110
TSABARIS C., ANAGNOSTOU M. & ALEXAKIS S., 2009. Instrumentation to measure rainfall
at sea using radon and acoustic detection. Sea Technology 50 10-13.
TSANGARIS C., COTOU E., HATZIANESTIS I. & CATSIKI V.A., 2010. Anthropogenic
Impacts in a Protected Estuary (Amvrakikos Gulf, Greece): Biological Effects and
Contaminant Levels in Sentinel Species. In Estuaries: Types, Movement Patterns and
Climatical Impacts (Editors: J. R. Crane, A. E. Solomon). Nova Science. In Press. ISBN: 9781-60876-859-2.4.
TSANGARIS C., COTOU E., PAPATHANASSIOU E. & NICOLAIDOU A., 2010. Assessment of
contaminant impacts in a semi-enclosed estuary (Amvrakikos Gulf, NW Greece):
Bioenergetics and biochemical biomarkers in mussels. Environmental Monitoring and
Assessment 161:259–269,. doi: 10.1007/s10661-008-0743-2.3.
TSANGARIS C., KORMAS K., STROGGYLOUDI E., HATZIANESTIS I., NEOFITOU C.,
ANDRAL B. & GALGANI F., 2010. Multiple biomarkers of pollution effects in caged
mussels on the Greek coastline. Comparative Biochemistry and Physiology, Part C 151 (2010)
369–378, doi:10.1016/j.cbpc.2009.12.009.2.
TSIAMIS K., DIAPOULIS A. & PANAYOTIDIS P., 2009. On the enigmatic occurrence of the alien
alga Sarconema scinaioides Borgesen (Gigartinales, Rhodophyta) in the Mediterranean Sea.
Phycologia, 48 (Suppl.): 26.
VARKITZI I., PAGOU K., GRANÉLI E., HATZIANESTIS I., PYRGAKI C., PAVLIDOU A.,
MONTESANTO B, & ΕCONOMOU-AMILLI A., 2010. Unbalanced N:P ratios and nutrient
stress controlling growth and toxin production of the harmful dinoflagellate Prorocentrum
lima (Ehrenberg) Dodge. Harmful Algae, 9/3, 304-311. doi: 10.1016/j.hol.2009.12.001.
VOETT A., BRUECKNER H., MAY S.M., SAKELLARIOU D., NELLE O., LANG F.,
KAPSIMALIS V., JAHNS S., HERD R., HANDL M. & FOUNTOULIS I., 2009. The Lake
Voulkaria (Akarnania, NW Greece) palaeoenvironmental archive – a sediment trap for
multiple tsunami impact since the mid-Holocene. Zeitschr. Geomorph. N.F. 53/1, 1-37, BerlinStuttgart.
WEBB T., ALEFFI I.F., AMOUROUX J-M, BACHELET G., DEGRAER S., DOUNAS C.,
FLEISCHER D., GRÉMARE A., HUMMEL H., KARAKASSIS I., KĘDRA M., KENDALL
M.A., KOTWICHI L., LABRUNE C., NEVROVA E.L., OCCHIPINTI A., PETROV A.,
REVKOV N.K., SARDÁ R., SIMBOURA N., SPEYBROECK J., VAN HOEY G., VINCX
M., WHOMERSLEY P., WILLEMS W. & WŁODARSKA-KOWALCZUKET M., 2009.
Macroecology of the European soft sediment benthos: insights from the Macroben database.
Marine Ecology Progress Series. Vol. 382: 287–296 in Theme Section: MarBEF database:
large-scale patterns of European benthos.
ZENETOS A, PANCUCCI-PAPADOPOULOU M.A., ZOGARIS S., PAPASTERGIADOU E.,
VARDAKAS L., ALIGIZAKI K. & ECONOMOU A.N., 2009. Aquatic alien species in
Greece (2009): tracking sources, patterns and effects on the ecosystem. Journal of Biological
Research-Thessaloniki 12: 135–172
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΝΟΤΗΤΑΣ Β’: ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ ΩΚΕΑΝΟΓΡΑΦΙΑΣ
123
ZERI C., KONTOYIANNIS H. & GIANNAKOUROU A., 2009, Distribution, fluxes and bacterial
consumption of total organic carbon in a populated Mediterranean Gulf. Continental Shelf
Research, 29, 886-895.
ZERVOUDAKI S., CHRISTOU E.D., ISARI S., LUCIC D., MAZZOCCHI M.G., FERNANDEZ
DE PUELLES M.L., DALY YAHIA N., RAMFOS A., FRAGOPOULOU N. & SIOKOUFRANGOU I., 2009. Seasonal and spatial cariability of Farranula rostrata (Copepoda,
Cyclopoida) in the Mediterranean Sea. ICES Cooperative Research Series, 80-88.
ZERVOUDAKI S., NIELSEN T.G. & CARSTENSEN J., 2009. Seasonal succession and
composition of the zooplankton community along and eutrophication and salinity gradient
exemplified by Danish waters. Journal of Plankton Research, 31(12), 1475-1492.
ΡΑΪΤΣΟΣ ∆., ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ ∆., ΘΕΟΧΑΡΗΣ Α. & ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ Ε., 2009. Αύξηση
της θερµοκρασίας της θάλασσας στην Ανατολική Μεσόγειο τα τελευταία είκοσι χρόνια.
Editors: Γρηγορης Ι. Τσαλτας, Βιβλίο: «Κλιµατική Αλλαγή: το περιβάλλον µετά την διεθνή
διάσκεψη στο Μπαλί». Ι ΣΙ∆ΕΡΗΣ, Αθήνα σελ. 453, ISBN: 978-960-08-0473-7.
7.2. ∆ΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΜΕ ΙΣΤΟΣΕΛΙ∆Α ΣΤΟ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟ
BORGES A.V., ALIN S.R., CHAVEZ F.P., VLAHOS P., JOHNSON K.S., HOLT J.T., BALCH
W.M., BATES N., BRAINARD R., CAI W.-J., CHEN C.T.A., CURRIE K., DAI M.,
DEGRANDPRE M., DELILLE B., DICKSON A., EVANS W., FEELY R.A., FRIEDERICH
G.E., GONG G.-C., HALES B., HARDMAN-MOUNTFORD N., HENDEE J.,
HERNANDEZ-AYON J.M., HOOD M., HUERTAS E., HYDES D., IANSON D.,
KRASAKOPOULOU E., LITT E., LUCHETTA A., MATHIS J., MCGILLIS W.R.,
MURATA A., NEWTON J., ÓLAFSSON J., OMAR A., PEREZ F.F., SABINE C.,
SALISBURY J.E., SALM R., SARMA V.V.S.S., SCHNEIDER B., SIGLER M., THOMAS
H., TURK D., VANDEMARK D., WANNINKHOF R., WARD B., 2009. A global sea surface
carbon observing system: inorganic and organic carbon dynamics in coastal oceans
https://abstracts.congrex.com/scripts/jmevent/abstracts/FCXNL-09A02a-1768566-1CWP2C01-b.pdf
SALOMIDI M., 2009. The S/S Burdigala “Reef””. Available at http://keadive.gr/the-wreck/benthosen/
(English
Version)
and
http://keadive.gr/%CF%84%CE%BF%CE%BD%CE%1%CF%85%
CE%AC%CE%B3%CE%B9%CE%BF-the-wreck/benthos/ (Greek Version)
7.3. ΕΙ∆ΙΚΕΣ ΕΚ∆ΟΣΕΙΣ - ΜΟΝΟΓΡΑΦΙΕΣ
PANCUCCI-PAPADOPOULOU M. A., 2009. Sipunculidi, pp. 376-378. In: Checklist della flora e
della fauna dei mari italiani. G. Relini (ed) Pubbl. Societa’ Italiana di Biologia Marina, Vol.
15, Parte I, 385pp. (www.sibm.it/CHECKLIST/principalechecklistfauna.htm).
TSABARIS C. & PROSPATHOPOULOS A., 2009. An Information system for radioactivity Level
in aquatic environments. Book of the 1st International Conference on Information
Technology, IT 2008 , art. no. 4621662.
TSABARIS C., ANAGNOSTOU M. & ALEXAKIS S., 2009. Instrumentation to measure rainfall
at sea using radon and acoustic detection. Sea Technology 50 10-13.
ZENETOS A., PANAYOTIDIS P., SIMBOURA N, SALOMIDI M. & STREFTARIS N., 2010.
Identification of important ecosystem properties, and assessment of ecological status and pressures
to Aegean/Cretan Seas marine and coastal biodiversity. Contract 76/RAC/SPA_2009: 81 pp
124
ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΕΛΚΕΘΕ 2009
ZENETOS A., STREFTARIS N., PANAYOTIDIS P., SIMBOURA N & SALOMIDI M., 2010.
Identification of important ecosystem properties, and assessment of ecological status and
pressures to the Hellenic Ionian Sea marine and coastal biodiversity” Contract RAC/SPA, N°
76/RAC/SPA_2009: 82pp.
7.4. ∆ΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΣΕ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΡΙΟ∆ΙΚΑ
PANCUCCI-ΠΑΠΑ∆ΟΠΟΥΛΟΥ Μ.Α., 2009. Γιαλό γιαλό. Συνοµιλώντας µε τον Ποσειδώνα και
την Ποσειδώνια. Επιστηµονική επιµέλεια. Εκδόσεις Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης
Λαυρίου, 48 σελ. (ISBN 978-960-98437-4-4).
ΠΑΠΑ∆ΟΠΟΥΛΟΣ B., 2009. Κλιµατική αλλαγή και ακτές. ΒΗΜΑ Ι∆ΕΩΝ Απρίλιος 2009,
Μηνιαία έκδοση της εφηµερίδας ΤΟ ΒΗΜΑ.
ΣΑΛΩΜΙ∆Η Μ., 2009. Τα κοράλλια του Αιγαίου. Κείµενο για τις εκδόσεις του ΣΚΑΙ, υπό την
επιµέλεια του ∆ρ Ε. Παπαθανασίου.
ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΥ Α. & ΠΑΠΑ∆ΟΠΟΥΛΟΣ Β., 2009. Παιδί και κλιµατική αλλαγή. Λόγια
Παιδαγωγών, Τεύχος 14, Νοέµβριος 2009.
ΨΑΡΡΑ Σ., 2009. Μετρώντας το σφυγµό του ωκεανού. Συνέντευξη για την ωκεανογραφική
αποστολή TARA, στην Ιωάννα Σουφλέρη. Εφηµερίδα ΤΟ ΒΗΜΑ, ΒΗΜΑ SCIENCE, 22
Νοεµβρίου 2009
7.5. ∆Ι∆ΑΚΤΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΙ∆ΗΣ Π.: Σηµειώσεις του µαθήµατος «∆ιαχείριση Υδατικών Οικοσυστηµάτων» Α’
Εξάµηνο ∆ιατµηµατικού Μεταπτυχιακού «Επιστήµη και Τεχνολογία Υδατικών Πόρων» ΕΜΠ
ΣΠΥΡΙ∆ΑΚΗΣ Ν., 2009. Βασικές Αρχές Στατιστικής στην Τεχνολογία Μετρήσεων (Τ.Ε.Ι.
Κρήτης)
ΣΠΥΡΙ∆ΑΚΗΣ Ν., 2009. Τεχνολογία Αισθητήρων (Τ.Ε.Ι. Κρήτης)
ΣΠΥΡΙ∆ΑΚΗΣ Ν., 2009. Τεχνολογία Μετρήσεων (Τ.Ε.Ι. Κρήτης)
ΤΣΑΜΠΑΡΗΣ Χ., 2009. ∆ιδακτικές σηµειώσεις για το µάθηµα Κλασσικής Φυσικής (Γενική
Φυσική Ι) σε σπουδαστές πρώτου έτους για το Ανώτατο Στρατιωτικό Εκπαιδευτικό Ίδρυµα της
Στρατιωτικής Σχολής Ευελπίδων.
7.6. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΣΕ ∆ΙΕΘΝΗ ΣΥΝΕ∆ΡΙΑ - ΣΥΜΠΟΣΙΑ
ANAGNOSTOU C., KARAGEORGIS A.P., HATIRIS G. & DRAKOPOULOU P., 2009. The
deltaic - lagoonal systems of Acheloos and Evinos rivers (Western Greece): evolution and
changes related to anthropogenic activities and sea-level rise. European Conference on
Coastal Lagoon Research, 14-18 December 2009, Montpellier, France, p.70.
ANAGNOSTOU M., NYSTUEN J., ANAGNOSTOU E., PAPADOPOULOS A., BALLAS D.,
NITTIS K., PAGONIS P., PERIVOLIOTIS L &, GEORGOPOULOS D., 2009. Measurements of
spatially averaged ocean surface geophysical parameters using underwater sound integrated with
the POSEIDON monitoring system. 3rd Conference on Underwater Acoustic Measurements:
Technologies and Results, Nafplion, 21-26 June 2009, Book of Abstracts, p.144
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΝΟΤΗΤΑΣ Β’: ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ ΩΚΕΑΝΟΓΡΑΦΙΑΣ
125
ANTONIOU P.F., KYRIAKIDOU H. & ANAGNOSTOU CH., 2009. Cement filled geo-textile
groynes as a means of beach protection against erosion: a critique of applications in Greece.
Journal of Coastal Research, SI 56 (Proceedings of the 10th International Coastal
Symposium), 463 – 466. Lisbon, Portugal, ISSN 0749-0258.
BASSET A., BARBONE E., REIZOPOULOU S., CARRADA G. & WEST R., 2009. Biodiversity
and community organization in transitional waters: niche filtering and metabolic constraints.
10th International Congress of Ecology (INTECOL) on Ecology in a Changing Climate,
Brisbane, Australia, 16-21 August 2009. - Brisbane : International Association of Ecology,
The 10th International Congress of Ecology (INTECOL), 16-21 August, 2009.
CHRISTODOULAKI S. PETIHAKIS G. MIHALOPOULOS N. & KANAKIDOU M., 2009.
Importance of atmospheric deposition of nitrogen and phosphorus for the marine ecosystem of
the Cretan Sea. IAMAS/IAPSO/IACS 2009 Joint Assembly (MOCA-09), Montreal, July 2009.
DAMALAS D., KATSANEVAKIS S., MARAVELIAS C.D. & KARAGEORGIS A.P., 2009.
Habitat preferences of non targeted demersal fish in the Aegean Sea as inferred from
experimental bottom trawl surveys. In: Poulakakis N. & Vardinoyannis K. (eds), Abstracts of
the International Congress on the Zoogeography, Ecology and Evolution of Eastern
Mediterranean, 11th ICZEGAR, 21-25 September 2009, Herakleion, Crete, Greece, Hellenic
ZOOLOGICAL SOCIETY, P.106.
DRAKOPOULOS P., PETIHAKIS G., ZERVAKIS V. & NITTIS K., 2009. POSEIDON system:
Environmental monitoring with new generation optical instruments. Second International
Conference on Environmental Management, Engineering, Planning and Economics (CEMEPE
09) & SECOTOX Conference, Mykonos island, Greece, June 21 to 26, 2009. ISBN 987-9606865-09-1.
GERAKARIS V. & PANAYOTIDIS P., 2009. Use of Posidonia oceanica meadows as Biological
Quality Element, according to the European Water Framework Directive (WFD, 2000/60/EC).
2nd Symposium on Mediterranean Seagrass, Hvar, Croatia, 6-10 September.
GOGOU A., KATSOURAS G, BOULOUBASSI I., EMEIS K.-C., TRIANTAPHYLLOU M.V., &
LYKOUSIS V., 2009. A biomarker study of high resolution sedimentary records in the eastern
Mediterranean Sea since the last glacial maximum’’, European Geosciences Union General
Assembly, Vienna, Austria, April 2009.
IONA S., LYKIARDOPOULOS A., LAKES V., BALOPOULOU S., KARAGEVREKIS P., &
BATIS A., 2009. The HNODC Management System: A GeospatialWeb Services Application.
Geophysical Research Abstracts, Vol. 11, EGU2009-11380-2, 2009, EGU General Assembly
2009, Vienna, Austria, 19 – 24 April.
KARAGEORGIS A.P., SIOULAS A., ANAGNOSTOU CH., KRASAKOPOULOU E.,
KYRIAKIDOU H. & VASILOPOULOS K., 2009. Geochemistry of surface sediments in the
Messolonghi lagoon, Greece. 4th European Conference on Coastal Lagoon Research Research and Management for the Conservation of Coastal Lagoon Ecosystems, South - North
comparisons, 14-18 December 2009, Montpellier, France, p. 232.
KASSIS D., BALLAS D., NITTIS K., PAGONIS P. & GEORGOPOULOS D., 2009. An
integrated ocean observing system in the Ionian Sea. 3rd Conference on Underwater Acoustic
Measurements: Technologies and Results, Nafplion, 21-26 June 2009, Book of abstracts,
p.144
KATSIARAS N., EVANGELOPOULOS A., KOUTSOUMBAS D & SIMBOURA N. 2009.“How
do different measures of ecological quality assessment work in coastal areas: The case study of
Mytilene Strait” (Lesvos island, NE Aegean Sea). Oral presentation in 11th International
Congress on the Zoogeography and Ecology of Greece and Adjacent Regions, September 2125,
2009,
Ηerakleion,
Greece.
Abstracts
online
p.
48.
http://147.52.130.151/iczegar11/pdf/AbstractsMFIK.pdf.
126
ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΕΛΚΕΘΕ 2009
KATSOURAS G., GOGOU A., BOULOUBASSI I., EMEIS K.-C., TRIANTAPHYLLOU M.V. &
LYKOUSIS V., 2009. A biomarker study of high resolution sedimentary records in the eastern
Mediterranean Sea since the last glacial maximum. Geophysical Research Abstracts, 11,
EGU2009.
LYKIARDOPOULOS A., IONA A., LAKES V., BATIS A. & BALOPOULOS E., 2009. Modern
Technologies aspects for Oceanographic Data Management and Dissemination: The HNODC
Implementation. Geophysical Research Abstracts, Vol. 11, EGU2009-9073, 2009, EGU
General Assembly 2009, Vienna, Austria, 19 – 24 April.
MAKRIS J. & PAPOULIA J., 2009. Tectonic evolution of Zakinthos island from deep seismic
soundings: thrusting and its association with the Triassic evaporates. International Symposium
on Evaporites, Zakinthos,28-30 May 2009, pp 47-54.
MAKRIS J., PAPOULIA J., TSYGRANOV O., & ZISKA H., 2009. Subbasalt mapping of velocity
and tectonic structure of the Wyville- Thomson and the Munkagrunnur Ridges- North Atlantic.
Faroe Islands Exploration Conference: 15-16 September, 2009, Torshavn.
MITROUSIS A., 2009. New underwater volcanic formations west of Santorini island. 9th
International Multidisciplinary Scientific Geoconference SGEM 2009, Conference
Proceedings VII, pp. 257-264, Bulgaria
MOLINERO JC, BATISTIC M, DALY YAHIA-KÉFI O., DALY YAHIA MN, FERNANDEZ DE
PUELLES ML, KAMBURSKA L, LICANDRO P, LUCIC D, MALEJ A, PRIETO L,
SIOKOU-FRANGOU I, ZERVOUDAKI S., 2009. GLOBEC, Victoria, Canada, June, 2009.
NITTIS K., PERIVOLIOTIS L., KORRES G., BALLAS D., PAPADOPOULOS A., PAGONIS P.,
PETIHAKIS G., ANAGNOSTOU M., GEORGOPOULOS D. & ANAGNOSTOU E., 2009.
Operational ocean monitoring and forecasting in the Eastern Mediterranean. 3rd Conference
on Underwater Acoustic Measurements: Technologies and Results, Nafplion, 21-26 June 2009,
Book of Abstracts, p.143
ORSENIGO F. & PAVLAKIS P., 2009. Mosaicking movies from HCMR Thetis Manned
Submersible, Proc. 1st International Symposium on Underwater Vehicles Technology, 2627/March/2009, Anavissos, Greece.
ORSENIGO F. & SARANTAKOS K., 2009, Tornado: An Application for on-the-Fly Mosaicking
through Phase Correlation. 8th IFAC International Conference on Maneuvering and Control
of Marine Craft, MCMC 2009, Sao Paolo, Brazil, 16-18 Sept. 2009
PANCUCCI-PAPADOPOULOU M.A., CORSINI-FOKA M. & RAITSOS D., 2009. South Eastern
Aegean waters: A testbed for biological invasions and ecosystem functioning changes. Biolief:
(World Conference on Biological Invasions and Ecosystem Functioning). Porto, Portugal: 2730/10/2009.
PAVLAKIS P. & FERRARO G., 2009. Possibilities and limitations in using satellite SAR for oil
spill monitoring in the Northeast Caspian Sea, Procc. 33rd ISPRS, International Symposium on
Remote Sensing of Environment, 4-8/May/2009, Stressa, Italy, PS-C1-22, 612.
PAVLIDOU A. & PSYLLIDOU-GIOURANOVITS R, 2009. Dissolved Oxygen and Nutrient
Dynamics in Antikyra Bay, Korinthiakos Gulg, Greece. 15th International Symposium on
Environmental Pollution and its Impact on Life in the Mediterranean Region. October 7 to 11,
2009 Bari – Italy.
PERKOVIC M., POSADA M., PAVLAKIS P., VESPE M., GREIDANUS H. & FERRARO G.,
2009. New technologies to identify polluting ships, IPSC-JRC, European Comunities,
Scientific seminar on maritime transport, 25/May/2009, Ispra, Italy.
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΝΟΤΗΤΑΣ Β’: ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ ΩΚΕΑΝΟΓΡΑΦΙΑΣ
127
PETIHAKIS G., NITTIS K., BALLAS D., KASSIS D., PAGONIS P., PERIVOLIOTIS L. &
DRAKOPOULOS P., 2009: The POSEIDON reference time-series stations of the Eastern
Mediterranean Sea, in Proceedings of the "OceanObsʼ09: Sustained Ocean Observations and
Information for Society" Conference (Annex), Venice, Italy, 21-25 September 2009, Hall, J.,
Harrison D.E. and Stammer, D., Eds., ESA Publication WPP-306, 2010
PINNA M., ROSATI I., REIZOPOULOU S., ARVANITIDIS C. & BASSET A., 2009. Estimating
the fitness of benthic invertebrates in transitional waters: relationships.between body condition
indices and environmental pressures. 4th European Conference on Coastal Lagoon Research,
Research and management for the conservation of coastal lagoon ecosystems, Montpellier,
France, 14-18 December, 2009.
PYKO I., WISSHAK M., BELLOU N. & FREIWALD A., 2009. Who is boring? An
experimental study of bioerosion in the Eastern Mediterranean Sea. 79. Jahrestagung der
Paläontologischen Gesellschaft 5.-7.Oktober 2009, Bonn Germany
REIZOPOULOU S, NICOLAIDOU A, SIMBOURA N, BARBONE E, ALEFFI F & BASSET A.,
2009. Biodiversity gradients across a scale of natural stress in transitional ecosystems. 4th
European Conference on Coastal Lagoon Research, Research and management for the
conservation of coastal lagoon ecosystems, Montpellier, France, 14-18 December, 2009.
REIZOPOULOU S., NICOLAIDOU A., SIMBOURA N., SABETTA L., BARBONE E., ALEFFI
F. & BASSET A., 2009. Benthic distribution across environmental gradients in Mediterranean
transitional ecosystems. 44rd EMBS - European Marine Biology Symposium, University of
Liverpool, UK 7-11 September, 2009, Session: Spatial patterns.
REIZOPOULOU S., ORFANIDIS S., SIMBOURA N. & PANAYOTIDIS P., 2009. WFD
implementation and national monitoring network in Transitional Waters in Greece. 4th
European Conference on Coastal Lagoon Research, Research and management for the
conservation of coastal lagoon ecosystems, Montpellier, France, 14-18 December, 2009. Book
of abstracts, p:224.
REIZOPOULOU S., SIMBOURA N., BASSET A. & NICOLAIDOU A., 2009. Macroinvertebrates
as a tool for ecological quality assessment in brackish water lagoons. 10th International
Congress of Ecology (INTECOL) on Ecology in a Changing Climate, Brisbane, Australia, 1621 August 2009. - Brisbane : International Association of Ecology, The 10th International
Congress of Ecology (INTECOL), 16-21 August, 2009. Book of abstracts, p:51.
SALOMIDI M, SMITH C, BELLOU N., PANAYIOTIDIS P & PAPATHANASSIOU E., 2009.
Some Observations on the Structure and Distribution of several Gorgonian Assemblages in the
Eastern Mediterranean Sea. First Mediterranean Symposium on Coralligenous conservation
and other calcareous bio-concretions. 15-16 January 2009 , Tabarka, Tunisia
SALOMIDI M., SMITH C., KATSANEVAKIS S., PANAYOTIDIS P. & PAPATHANASSIOU
V., 2009. Some Observations on the Structure and Distribution of Several Gorgonian
Assemblages in the Eastern Mediterranean Sea. 1st Mediterranean symposium on
coralligenous conservation and other calcareous bio-concretions of the Mediterranean Sea.
Tabarka, Tunisia 15-16 January 2009. Full Text Available At Http://Www.RacSpa.Org/Cor/Pdf/Proceedings.Pdf
SALOMIDI M., TSIAMIS K., KATSANEVAKIS S., ISSARIS Y., PANOU A. & ZENETOS A., 2009.
Invasion of the Green Alga Caulerpa Racemosa in the Hellenic Coasts. BIOLIEF, World
Conference On Biological Invasions And Ecosystem Functioning, Portugal, 27-30 October 2009.
SAMUEL-RHOADS Y., IONA S., ZODIATIS G., HAYES D., GERTMAN I. & GEORGIOU G.,
2009. Sea surface temperature and salinity variability in the Levantine Basin during the last
decade, 1996 to 2006. Geophysical Research Abstracts, Vol. 11, EGU2009-9360, 2009, EGU
General Assembly 2009, Vienna, Austria, 19 – 24 April
128
ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΕΛΚΕΘΕ 2009
SAURET C., CHRISTAKI U., HATZIANESTIS I., MOUTSAKI P.& GHIGLIONE J.F., 2009.
Réponse des communautés bactériennes et nanoeucaryotes marines lors d’expériences de
bioremédiation en milieu non pollué ou chroniquement pollué après un apport de pétrole.
4ième Colloque de l’Association Francophone d’Ecologie Microbienne 30 Août – 2 Septembre
2009, Lyon
SEND U., WALLACE D., CHAVEZ F., LAMPITT R., DICKEY T., HONDA M., NITTIS K.,
LUCAS R., MCPHADEN M. & FEELY R., 2009. “OceanSITES”. OcenObs Conference,
Venice, 21-25 September 2009.
SOUKISSIAN T.H., TZORTZI E & KOKKALI A.G., 2009. Spatio-temporal behaviour of wind
and sea states in the Hellenic Seas. Proceedings of the 19th International Offshore and Polar
Engineering Conference, Vol. III, pp. 792-799, ISBN 978-1-880653-53-1 (Set); ISSN 1098618.
TRIANTAFYLLOU G., 2009. A Management Tool for Coastal Waters based on Data
Assimilation Techniques. 41st International Liege Colloquium on Ocean Dynamics, Liege,
Belgium, 3-8 May.
TRIANTAPHYLLOU M.V., ZIVERI P., LIANOU V., MORTYN P.G., KATSOURAS G.,
GOGOU A., BOULOUBASSI I., EMEIS K.-C., & LYKOUSIS V., 2009. Emiliania huxleyi
coccolith d18O during the deposition of sapropel S1 in the Aegean Sea. European Geosciences
Union General Assembly, Vienna, Austria, April 2009. Geophysical Research Abstract, 11,
EGU 2009-0.
TSAGARAKI T., TSIARAS M., PETIHAKIS G., VAVILIS P., TSAPAKIS M.,
TRIANTAFYLLOU .G & KARAKASSIS I., 2009. Ecosystem Modeling in Aquaculture: case
study in Lesvos (Greece) and Cyprus Islands. ISEM 2009 Conference, Ecological Modelling
for Enhanced Sustainability in Management Quebec City, PQ, Canada, 6-9 October,
Conference Handbook p. 182.
VANAVERBEKE J., LAMPADARIOU N., SCHRATZBERGER M., KUHNERT J., STEYAERT
M., ADÃO H., BARNES N., CAMPINAS BEZERRA T., DRGAS A., KALEGEROPOULOU
V., PORTUGAL R., SEVASTOU K., URBAN-MALINGA B., VANDEPITTE L., VEITKÖHLER G., WHOMERSLEY P. & FERRERO T., 2009. The effect of increased rainfall on
the sandy beach ecosystem: results from a pan-European experiment. 5th International
Symposium on Sandy Beaches. Rabat, Morocco, 19-23 October.
YIAGNISIS M., PAGOU K., NIKOLOUDAKI C., KOUTSODIMOU M., & ALEXIS M., 2009.
Microbiological quality of Thermaikos Gulf in Greece during the period 2000-2007. The 15th
International Symposium on Health-related Water Microbiology, 31 May to 6 June 2009,
Naxos, Greece.
ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ Μ., ΝΥΣΤΕΝ Τ., ΚΑΛΟΓΕΡΟΣ Ι., ΠΟΤΗΡΙΑ∆ΗΣ Γ., ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ Ε.Ν.,
ΑΛΕΞΑΚΗΣ Γ., ΠΑΠΑ∆ΟΠΟΥΛΟΣ Α., ΜΠΑΛΑΣ ∆., ΝΙΤΤΗΣ Κ., ΠΑΓΩΝΗΣ Π.,
ΠΕΡΙΒΟΛΙΩΤΗΣ Λ. & ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ ∆., 2009. Αξιολόγηση εκτίµησης υποθαλάσσιων
ακουστικών µετρήσεων σε σχέση µε µετρήσεις από ανεµόµετρα επιφανειακών πλωτήρων και
µετεωρολογικών ραντάρ. Conference on Meteorology, Climatology and Atmospheric Physics,
25-28 May 2010, Patras, Greece
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΝΟΤΗΤΑΣ Β’: ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ ΩΚΕΑΝΟΓΡΑΦΙΑΣ
129
7.7. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΣΕ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΥΝΕ∆ΡΙΑ - ΣΥΜΠΟΣΙΑ
ANASTASOPOULOU E.T., KARADIOZIDIS P., 2009. Biofuels and the Greenhouse effect,
public update – education. 3ο Συνέδριο Πράσινης χηµείας και βιώσιµης ανάπτυξης,
Θεσσαλονίκη 13-19 Σεπτεµβρίου 2009.
ANDROULIDAKIS Y., KRESTENITIS Y., KOURAFALOU V. & RAITSOS D.E., 2009.
Investigating the black sea waters contribution into the north Aegean Sea hydrodynamic
circulation. 11ο της Ελληνικής Υδροτεχνικής ΄Ενωσης (ΕΥΕ) και 7ο της Ελληνικής Επιτροπής
∆ιαχείρισης Υδατικών Πόρων (ΕΕ∆ΥΠ).
APOSTOLAKI E.T., HOLMER M., MARBA N. & KARAKASSIS I., 2009. Fish farming impact
on demography and sediment biogeochemistry in Posidonia oceanica meadows. 9ο
Πανελλήνιο Συµπόσιο Ωκεανογραφίας & Αλιείας, Πάτρα, 13-16 Μαΐου, Πρακτικά, Τόµος Ι.
BAGATELAS C., TSABARIS C., KOKKORIS M., PAPADOPOULOS C.T., KALFAS C.A. &
VLASTOU R., 2009. Monte Carlo simulation of a NaI detector in the aquatic environment.
BELLOU N., CANNING-CLODE J., TSIAMIS K. & PANCUCCI-PAPADOPOULOU M.A.,
2009. Diversity of fouling communities grown on artificial substrata deployed in a polluted
and an unpolluted site in the Aegean Sea (Greece). 9ο Πανελλήνιο Συµπόσιο Ωκεανογραφίας &
Αλιείας, Πάτρα, 13-16 Μαΐου, Πρακτικά, Τόµος Ι., 633-638
BELLOU N., COLIJN C., SARROPOULOU E. & PAPATHANASSIOU E., 2008. Substrateattached bacteria grown on different artificial substrates in the Ionian Sea at the KM3NeT site.
1o Εθνικό Συνέδριο Επιστηµονικής Εταιρείας Μικροβιόκοσµος, Αθήνα, 12-14 ∆εκεµβρίου.
CAMILLI R., MALLIOS A., SAKELLARIOU D., BINGHAM B., EUSTICE R. & GOUDREAU
J., 2009. Real-time in-situ chemical and Localization sensors integration in human occupied
submersible for studying hydrothermal vents. 9ο Πανελλήνιο Συµπόσιο Ωκεανογραφίας &
Αλιείας, Πάτρα, 13-16 Μαΐου, Πρακτικά, Τόµος Ι., 123-127
CHATZIGEORGIOU G., ARVANITIDIS C., REIZOPOULOU S., MAIDANOU M., NALETAKI
M. & ORNERAKI E., 2009. Detecting community changes in space and time in Gialova
Lagoon (SW Greece): Useful lessons for the management of the Mediterranean transitional
habitats. 9ο Πανελλήνιο Συµπόσιο Ωκεανογραφίας & Αλιείας, Πάτρα, 13-16 Μαΐου, Πρακτικά,
Τόµος Ι., 697-702.
DILIBERTO S., ΚΟΥΛΟΥΡΗ Π., ΜΑΪ∆ΑΝΟΥ Μ., ΚΟΥΤΣΟΥΜΠΑΣ ∆. & ΝΤΟΥΝΑΣ Κ.,
2009. Poster: Εποχική µελέτη της µακροπανίδας των µαλακίων στον όρµο της Ελούντας
(ΚΡΗΤΗ, Α. ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ). 9ο Πανελλήνιο Συµπόσιο Ωκεανογραφίας & Αλιείας, Πάτρα, 1316 Μαΐου, Πρακτικά, Τόµος Ι., 619-623.
GERAKAKIS V. & PANAYOTIDIS P., 2009. Use of posidonia oceanica meadows as biological
quality element, according to the European water framework directive (WFD. 2000/60/EC): A
case in South Aegean Sea. 9ο Πανελλήνιο Συµπόσιο Ωκεανογραφίας & Αλιείας, Πάτρα, 13-16
Μαΐου, Πρακτικά, Τόµος Ι., 567-571.
KARAGEORGIS A.P., KANELLOPOULOS TH.D., PAPAGEORGIOU A., TAXIARCHI M. &
KAMBOURI M., 2009. Geochemistry of major and minor elements from sur-face sediments of
Lakonikos Gulf, Greece. 9ο Πανελλήνιο Συµπόσιο Ωκεανογραφίας & Αλιείας, Πάτρα, 13-16
Μαΐου, Πρακτικά, Τόµος Ι., 223-227.
KASSIS D. & NITTIS K., 2009. A preliminary analysis of sea surface current and wind data from
real-time buoy measurements at Aegean Sea. 9ο Πανελλήνιο Συµπόσιο Ωκεανογραφίας &
Αλιείας, Πάτρα, 13-16 Μαΐου, Πρακτικά, Τόµος Ι., 416-421.
130
ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΕΛΚΕΘΕ 2009
KATSOURAS G., GOGOU A., BOULOUBASSI I., EMEIS K-C., TRIANTAPHYLLOU M.,
SIMSARIS E. & LYKOUSIS V., 2009. Paleoceanographic study of climate variability in the
northeast Mediterranean during the last 20 kyrs: a biogeochemical and stable isotopes
approach. 9ο Πανελλήνιο Συµπόσιο Ωκεανογραφίας & Αλιείας, Πάτρα, 13-16 Μαΐου, Πρακτικά,
Τόµος Ι., 79-84.
KONTAKIOTIS G., ANTONARAKOU A., TRIANTAPHYLLOU M.V., MORTYN P.G.,
BOULOUBASSI I., GOGOU A., KATSOURAS G., DERMITZAKIS M., LYKOUSIS V. &
MARTÍNEZ-BOTÍ M.À., 2009. Planktonic foraminiferal Mg/Ca as a proxy for pale
oceanographic reconstruction during deposition of Holocene S1 sapropel in Aegean Sea. 9ο
Πανελλήνιο Συµπόσιο Ωκεανογραφίας & Αλιείας, Πάτρα, 13-16 Μαΐου, Πρακτικά, Τόµος Ι., 7378.
KONTOYIANNIS H., 2009. Inner Saronikos Gulf: Turbidity, salinity, North Windsand water
quality. 9ο Πανελλήνιο Συµπόσιο Ωκεανογραφίας & Αλιείας, Πάτρα, 13-16 Μαΐου, Πρακτικά,
Τόµος Ι., 468-472.
KONTOYIANNIS H., ZERVAKIS V., SOFIANOS S., THEOCHARIS A. & GEORGOPOULOS
D., 2009. An example of flow behavior over topography in the southern cyclades plateau. 9ο
Πανελλήνιο Συµπόσιο Ωκεανογραφίας & Αλιείας, Πάτρα, 13-16 Μαΐου, Πρακτικά, Τόµος Ι.,
427-431.
KRASAKOPOULOUN E., SOUVERMEZOGLOU E, GOYET C., 2009. Applying the TrOCA
approach to assess anthropogenic CO2 fluxes in the Otranto Strait ( E. Mediterranean). 9ο
Πανελλήνιο Συµπόσιο Ωκεανογραφίας & Αλιείας, Πάτρα, 13-16 Μαΐου, Πρακτικά, Τόµος Ι.,
359-364.
MAGIOPOULOS I. & PITTA P., 2009. Meso-scale diversity of planktonic ciliates along a
latitudinal and productivity gradient in the Eastern Mediterranean Sea. 9ο Πανελλήνιο
Συµπόσιο Ωκεανογραφίας & Αλιείας, Πάτρα, 13-16 Μαΐου.
MARA P., MARKAKI Z., MIHALOPOULOS N., LOŸE- PILOT M.D., GOGOU A., EMEIS K.C. & KROM M., 2009. Atmospheric deposition of inorganic N and P over the Mediterranean
Sea and isotopic fingerprint of nitrate inputs. 9ο Πανελλήνιο Συµπόσιο Ωκεανογραφίας &
Αλιείας, Πάτρα, 13-16 Μαΐου, Πρακτικά, Τόµος Ι., 383-388.
PAPADOPOULOS V., SPYROPOULOS K., GEORGOPOULOS D. & FEREDINOS G., 2009.
Current observations in the North Aegean Sea. 9ο Πανελλήνιο Συµπόσιο Ωκεανογραφίας &
Αλιείας, Πάτρα, 13-16 Μαΐου.
PAPADOPOULOS V., VAMVAKAKI CH. & RENIERIS P., 2009. Eulerian measurements in the
inner part of Messiniakos Gulf (South Ionian Sea) during 2007-2008. 9ο Πανελλήνιο Συµπόσιο
Ωκεανογραφίας & Αλιείας, Πάτρα, 13-16 Μαΐου, Πρακτικά, Τόµος Ι., 490-493.
PAPANTONOPOULOS N., PANAGOU D. & ALEXANDRI S., 2009. A navigation system for
underwater vehicles integrating DVL and USBL measurements. 9ο Πανελλήνιο Συµπόσιο
Ωκεανογραφίας & Αλιείας, Πάτρα, 13-16 Μαΐου, Πρακτικά, Τόµος Ι., 117-122.
PAPOULIA J., MAKRIS J., ILINSKI D. AND THE SEAHELLARC NETWORK GROUP:
BALLAS D., ELNIKOV A., MARTINENKO A., PAGONIS P., PAMPIDIS J., PAPPAS G. &
TSAMBAS A., 2009. A near real time onshore/offshore seismic and tsunami network in the
southwestern Hellenic Arc. 9ο Πανελλήνιο Συµπόσιο Ωκεανογραφίας & Αλιείας, Πάτρα, 13-16
Μαΐου, Πρακτικά, Τόµος Ι., 21-25.
PROSPATHOPOULOS A. & TSABARIS C., 2009. A new method for automated analysis of insitu NaI spectra in the marine environment based on discrete wavelet transform. Poster
presented in: 18th Symposium of the Hellenic Nuclear Physics Society, N.C.S.R.
DEMOKRITOS, Athens, 29-30 May.
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΝΟΤΗΤΑΣ Β’: ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ ΩΚΕΑΝΟΓΡΑΦΙΑΣ
131
SMITH C., SAKELLARIOU D., McCOY F., WACHSMANN S., 2009 . Deep corals
environments south of Crete. 9ο Πανελλήνιο Συµπόσιο Ωκεανογραφίας & Αλιείας, Πάτρα, 1316 Μαΐου, Πρακτικά, Τόµος Ι., 665-668
TSABARIS C., KABERI E., ALEXAKIS S., HLIAKIS S., GEORGOPOULOS D. & KALFAS
C.A., 2009. Environmental Radioactivity Applications at the Hellenic Centre for Marine
Research. 9ο Πανελλήνιο Συµπόσιο Ωκεανογραφίας & Αλιείας, Πάτρα, 13-16 Μαΐου, Πρακτικά,
Τόµος Ι., 105-110.
TSAGARAKI T., PETIHAKIS G., PITTA P, FRANGOULIS C, KORRES G, TRIANTAFYLLOU
G., TSAPAKIS M., TSIARAS K., ARGYROU M., ZERVAKIS V. & KARAKASSIS I., 2009.
Use of the Aquaculture Integrated Model (AIM) for impact evaluation of fish farms:
preliminary results. 9ο Πανελλήνιο Συµπόσιο Ωκεανογραφίας & Αλιείας, Πάτρα, 13-16 Μαΐου.
TSAMBAS A., FASOULAKA CH., PAPOULIA J., MAKRIS J. & KARASTATHIS V., 2009.
Application of a passive tomography method and correlation with active seismic observations
in the kyparissiakos gulf, Southwestern Hellenic Arc. 9ο Πανελλήνιο Συµπόσιο Ωκεανογραφίας
& Αλιείας, Πάτρα, 13-16 Μαΐου, Πρακτικά, Τόµος Ι., 48-52.
TSIAMIS K., SALOMIDI M., MONTESANTO B., PANAYOTIDIS P. & KATSAROS C., 2009.
Vulnerability of benthic communities to alien macroalgal invaders: a case study from Andros
Island coasts (Central Aegean Sea, Greece). Oral presentation. 9ο Πανελλήνιο Συµπόσιο
Ωκεανογραφίας & Αλιείας, Πάτρα, 13-16 Μαΐου, Πρακτικά, Τόµος Ι., 669-674.
TSIAMIS Κ., MONTESANTO Β. & PANAYOTIDIS P., 2009. The green algae of the genus Caulerpa
in the Greek seas. Oral presentation. Proceedings of the 31th Conference of the Hellenic Society of
Biological Sciences, Patra, Greece, 14-16 May 2008, p. 364.
VERVATIS V., SOFIANOS S. & THEOCHARIS A., 2009. Water mass structure and its evolution
in the Aegean and Levantine basins from direct observations. 9ο Πανελλήνιο Συµπόσιο
Ωκεανογραφίας & Αλιείας, Πάτρα, 13-16 Μαΐου, Πρακτικά, Τόµος Ι., 399-404.
WACHSMANN S., TSOUKALA V., SAKELLARIOU D. , DAVIS D., SMITH C., BUXTON B.,
MAROULAKIS S., ROUSAKIS G., GEORGIOU P., HALE J., HOHLFELDER R., GRIFFIN
D., THEODORIDOU D., CHYSSOCHERI E. & FIX P., 2009. Τhe Danaos Project, 2008:
Reconstructing the Crete to Egypt route. 9ο Πανελλήνιο Συµπόσιο Ωκεανογραφίας & Αλιείας,
Πάτρα, 13-16 Μαΐου, Πρακτικά, Τόµος Ι., 146-151.
ZERVOUDAKI S., CHRISTOU E.D, GUCU A.C., ASSIMAKOPOULOU G., ÖREK H.,
TERBIYIK T., MOUTSOPOULOS T., PAGOU, K., OZSOY E. & PAPATHANASSIOU E.,
2009. Community structure, production and grazing of copepods in the Bosporus and
Dardanelles straits and adjacent seas (NE Aegean Sea, Marmara Sea). ASLO Aquatic Sciences
Meeting 2009, 25-30 January, Nice, France.
ΑΛΕΒΙΖΟΣ Ε., ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ Χ. & ΧΡΟΝΗΣ Γ., 2009. Συµβολή στη µελέτη της
συνιζηµατογενούς τεκτονικής στο βόρειο Ευβοϊκό κόλπο βάσει στοιχείων λιθοσεισµικής
διασκόπησης. 9ο Πανελλήνιο Συµπόσιο Ωκεανογραφίας & Αλιείας, Πάτρα, 13-16 Μαΐου,
Πρακτικά, Τόµος Ι., 8-14.
ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ Β., ΚΥΡΙΑΚΙ∆ΟΥ Χ. & ∆ΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ Π. 2009. Η µορφοδυναµική της
νήσου Τήνου (Κυκλάδες) ως µηχανισµός διαµόρφωσης των ακτών της. 9ο Πανελλήνιο
Συµπόσιο Ωκεανογραφίας & Αλιείας, Πάτρα, 13-16 Μαΐου, Πρακτικά, Τόµος Ι., 190-195.
ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ Μ., ΝΥΣΤΕΝ Τ., ΚΑΛΟΓΕΡΟΣ Ι., ΠΟΤΗΡΙΑ∆ΗΣ Γ., ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ Ε.Ν.,
ΑΛΕΞΑΚΗΣ Γ., ΠΑΠΑ∆ΟΠΟΥΛΟΣ Α., ΜΠΑΛΑΣ ∆., ΝΙΤΤΗΣ Κ., ΠΑΓΩΝΗΣ Π.,
ΠΕΡΙΒΟΛΙΩΤΗΣ Λ., ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ ∆., 2009. Αξιολόγηση εκτίµησης υποθαλάσσιων
ακουστικών µετρήσεων σε σχέση µε µετρήσεις από ανεµόµετρα επιφανειακών πλωτήρων και
µετεωρολογικών ραντάρ. Conference on Meteorology, Climatology and Atmospheric Physics,
25-28 May 2009, Patras, Greece.
132
ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΕΛΚΕΘΕ 2009
ΒΟΥΤΣΙΝΑ Ε., ΝΙΚΟΛΑΪ∆ΟΥ Α. & PANCUCCI-ΠΑΠΑ∆ΟΠΟΥΛΟΥ Μ.Α., 2009. Αµφίποδα
και Syllidae ως δείκτες οικολογικής ποιότητας στις βραχώδεις ακτές του Όρµου Αντίκυρας. 9ο
Πανελλήνιο Συµπόσιο Ωκεανογραφίας & Αλιείας, Πάτρα, 13-16 Μαΐου, Πρακτικά, Τόµος Ι.,
613-618.
ΓΑΪΤΑΝΗ Π., ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ ∆., ΓΕΡΑΓΑ Μ. & ΠΑΠΑΘΕΟ∆ΩΡΟΥ Γ., 2009. Μελέτη της
παλαιογεωγραφικής και παλαιοπεριβαλλοντικής εξέλιξης του Βορείου Ευβοϊκού Κόλπου στη
διάρκεια του άνω τεταρτογενούς. 9ο Πανελλήνιο Συµπόσιο Ωκεανογραφίας & Αλιείας, Πάτρα,
13-16 Μαΐου, Πρακτικά, Τόµος Ι., 67-72
ΓΙΑΝΝΟΥ∆Η Λ., ΒΑΡΚΙΤΖΗ Ι., ΠΕΤΡΟΥ Π., ΠΥΡΓΑΚΗ Χ., ΑΝΘΟΥΛΑ Μ., ΠΑΥΛΙ∆ΟΥ Α.,
ΧΑΤΖΗΑΝΕΣΤΗΣ Ι., ΚΑΚΑΜΠΑΚΟΣ Σ. & ΠΑΓΚΟΥ Κ., 2009. Πρώτη προσέγγιση για την
ανίχνευση Οκαδαϊκου οξέος µε αµπεροµετρικό ανοσοαισθητήρα: εφαρµογή σε δείγµατα
καλλιεργειών. 9ο Πανελλήνιο Συµπόσιο Ωκεανογραφίας & Αλιείας, Πάτρα, 13-16 Μαΐου.
ΓΚΟΤΣΗ-ΣΚΡΕΤΑ O. & ΙΓΝΑΤΙΑ∆ΟΥ L., 2009. Ο ρόλος των ‘σποραδικών’ ειδών
φυτοπλαγκτού σε ευτροφικά και ολιγοτροφικά νερά. 9ο Πανελλήνιο Συµπόσιο Ωκεανογραφίας
& Αλιείας, Πάτρα, 13-16 Μαΐου, Πρακτικά, Τόµος IΙ., 1285-1289.
∆ΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Π., ΝΙΤΤΗΣ Κ., ΖΕΡΒΑΚΗΣ Β., ΠΕΤΥΧΑΚΗΣ Γ, ΜΠΑΛΛΑΣ ∆. &
ΠΑΓΩΝΗΣ Γ., 2009. H νέα γενιά των οπτικών οργάνων στο σύστηµα Ποσειδών: τρέχουσα
κατάσταση και τα πρώτα δεδοµένα. 9ο Πανελλήνιο Συµπόσιο Ωκεανογραφίας & Αλιείας,
Πάτρα, 13-16 Μαΐου, Πρακτικά, Τόµος Ι., 517-522
∆ΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ Π., ΚΥΡΙΑΚΙ∆ΟΥ Χ. & ΠΑΝΑΓΙΩΤΙ∆ΗΣ Π., 2009. Χαρτογράφηση
λιβαδιών Posidonia & Cymodocea στο θαλάσσιο µέτωπο Ναυπάκτου – Ιτέας. 9ο Πανελλήνιο
Συµπόσιο Ωκεανογραφίας & Αλιείας, Πάτρα, 13-16 Μαΐου, Πρακτικά, Τόµος Ι., 572-577.
ΖΕΝΕΤΟΥ A., ΠΟΥΡΣΑΝΙ∆ΗΣ ∆., PANCUCCI-ΠΑΠΑ∆ΟΠΟΥΛΟΥ M.A., CORSINI-ΦΩΚΑ
M., ΦΡΑΓΚΟΣ Γ. & ΤΡΑΧΑΛΑΚΗΣ Π., 2009. ELNAIS: Ελληνικό δίκτυο για τα υδρόβια
ξενικά είδη – ένα εργαλείο για την επιστήµη (βάση δεδοµένων) και την πολιτεία. 9ο
Πανελλήνιο Συµπόσιο Ωκεανογραφίας & Αλιείας, Πάτρα, 13-16 Μαΐου, Πρακτικά, Τόµος Ι.,
687-691
ΖΕΡΒΑΚΗΣ Β., ΚΡΑΣΑΚΟΠΟΥΛΟΥ Ε., ΤΡΑΓΟΥ Ε., ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗΣ Χ. & ΚΙΟΡΟΓΛΟΥ
Σ., 2009. Υπερετήσια µεταβλητότητα των βαθιών στρωµάτων στο Βόρειο Αιγαίο. 9ο
Πανελλήνιο Συµπόσιο Ωκεανογραφίας & Αλιείας, Πάτρα, 13-16 Μαΐου, Πρακτικά, Τόµος Ι.,
462-467.
ΖΕΡΗ Χ., ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗΣ Χ., ΤΣΟΛΙΑΚΟΣ ∆., ΚΡΑΣΑΚΟΠΟΥΛΟΥ Ε., ΠΑΥΛΙ∆ΟΥ Α.,
ΚΙΟΡΟΓΛΟΥ Σ., ΣΟΥΒΕΡΜΕΖΟΓΛΟΥ Α. & ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ ∆., 2009. Επίδραση της
Υδρογραφίας του Ιονίου Πελάγους στην κατανοµή του διαλυτού οργανικού άνθρακα το
Μάρτιο 2008. 9ο Πανελλήνιο Συµπόσιο Ωκεανογραφίας & Αλιείας, Πάτρα, 13-16 Μαΐου,
Πρακτικά, Τόµος Ι., 365-370.
ΚΙΟΡΟΓΛΟΥ Σ., ΖΕΡΒΑΚΗΣ Β. & ΤΡΑΓΟΥ Ε., 2009. Εφαρµογή µεθόδου υπολογισµού της
κατακόρυφης τυρβώδους διάχυσης, µέσω ταυτοποίησης θυλάκων ανατροπής σε παράκτιες και
ανοιχτές θάλασσες. 9ο Πανελλήνιο Συµπόσιο Ωκεανογραφίας & Αλιείας, Πάτρα, 13-16 Μαΐου,
Πρακτικά, Τόµος Ι., 432-438.
ΚΟΜΠΙΑ∆ΟΥ Κ., ΧΑΤΗΡΗΣ Γ.Α., ΑΝ∆ΡΟΥΛΙ∆ΑΚΗΣ Γ., ΣΙΟΥΛΑΣ Α., ΚΡΕΣΕΝΙΤΗΣ Γ.,
ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ Χ. & ΙΣΣΑΡΗΣ Ι., 2009. ∆ιερεύνηση της διαβρωσης στο ακρωτήριο Ρόδου
και µέτρα αντιµετώπισης. 9ο Πανελλήνιο Συµπόσιο Ωκεανογραφίας & Αλιείας, Πάτρα, 13-16
Μαΐου, Πρακτικά, Τόµος Ι., 178-183.
ΚΟΥΤΣΟΥΜΠΑ Κ., ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ ΧΡ. & ΜΕΞΑ Α., 2009. Η αναγκαιότητα εφαρµογής
ολοκληρωµένης διαχείρισης της παράκτιας ζώνης στο αστικό θαλάσσιο µέτωπο του
λεκανοπεδίου της ευρύτερης πόλης των Αθηνών. 9ο Πανελλήνιο Συµπόσιο Ωκεανογραφίας &
Αλιείας, Πάτρα, 13-16 Μαΐου, Πρακτικά, Τόµος Ι., 316-321.
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΝΟΤΗΤΑΣ Β’: ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ ΩΚΕΑΝΟΓΡΑΦΙΑΣ
133
ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ
Ι.,
ΚΑΨΙΜΑΛΗΣ
Β.,
ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ
Θ.∆..
&
ΧΑΤΖΗΑΝΕΣΤΗΣ Ι., 2009. Ανίχνευση ανόργανων και οργανικών ρύπων στα ιζήµατα της
παράκτιας περιοχής πλησίον του αεροδροµίου «Μακεδονία» στον κόλπο της Θεσσαλονίκης
(Θερµαϊκός κόλπος). 9ο Πανελλήνιο Συµπόσιο Ωκεανογραφίας & Αλιείας, Πάτρα, 13-16 Μαΐου.
ΡΟΥΣΑΚΗΣ Γ., ΛΥΚΟΥΣΗΣ Β., ΚΟΝΙΣΠΟΛΙΑΤΗΣ Ν. & ΓΕΩΡΓΙΟΥ Π., 2009. Γεωτεχνικές
ιδιότητες των Άνω Τεταρτογενών ιζηµάτων βαθιών λεκανών του Βορείου Αιγαίου. 9ο
Πανελλήνιο Συµπόσιο Ωκεανογραφίας & Αλιείας, Πάτρα, 13-16 Μαΐου, Πρακτικά, Τόµος Ι., 1520.
ΡΟΥΣΕΛΑΚΗ Ε. & ∆ΑΣΕΝΑΚΗΣ Μ., 2009. Επίπεδα συγκεντρώσεων και διακυµάνσεις χαλκού,
µόλυβδου και κάδµιου στα νερά του Μαλιακού Κόλπου και των εκβολών του Σπερχειού
ποταµού. 9ο Πανελλήνιο Συµπόσιο Ωκεανογραφίας & Αλιείας, Πάτρα, 13-16 Μαΐου, Πρακτικά,
Τόµος Ι., 256-261.
ΣΑΛΩΜΙ∆Η Μ., ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ Ε., ΚΑΤΣΑΝΕΒΑΚΗΣ Σ., ΜΠΕΛΛΟΥ Ν., SMITH C.,
ΦΡΑΝΤΖΗΣ Α., ΠΛΑΪΤΗ W., 2009. Γοργονίες (Anthozoa: Gorgonacea) του Αιγαίου
Πελάγους: Σύνθεση, Κατανοµή Και Τρέχουσα Οικολογική Κατάσταση. 9ο Πανελλήνιο
Συµπόσιο Ωκεανογραφίας & Αλιείας, Πάτρα, 13-16 Μαΐου, Πρακτικά, Τόµος Ι., 624-629.
ΣΑΡΙ∆ΟΥ Μ., ΓΙΑΝΝΑΚΟΥΡΟΥ Α., ΒΕΡΡΟΙΟΠΟΥΛΟΣ Γ. & ΣΙΩΚΟΥ Ι., 2009. Μικροβιακό
τροφικό πλέγµα στον Σαρωνικό κόλπο υπό την επίδραση του αγωγού της Ψυττάλειας. 9ο
Πανελλήνιο Συµπόσιο Ωκεανογραφίας & Αλιείας, Πάτρα, 13-16 Μαΐου, Πρακτικά, Τόµος Ι.
ΣΟΥΚΙΣΙΑΝ Τ., ΦΩΤΙΑ∆ΟΥ Χ., 2009. Κατάτµηση µακροχρόνιων χρονοσειρών σηµαντικού
ύψους κύµατος. 9ο Πανελλήνιο Συµπόσιο Ωκεανογραφίας & Αλιείας, Πάτρα, 13-16 Μαΐου,
Πρακτικά, Τόµος Ι., 523-528.
ΣΤΑΥΡΑΚΑΚΗ Ι., ΠΑΠΑ∆ΟΠΟΥΛΟΣ Β., ΠΑΠΑΘΕΟ∆ΩΡΟΥ Γ., ΚΡΑΣΑΚΟΠΟΥΛΟΥ Ε.,
ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ Ε. & ΚΑΜΠΟΥΡΗ Γ., 2009. Εποχιακές µεταβολές των σωµατιδιακών
ροών στη Ν.∆. Μαύρη Θάλασσα –SESAME IP (Οκτώβριος 2007– Μάρτιος 2008). 9ο
Πανελλήνιο Συµπόσιο Ωκεανογραφίας & Αλιείας, Πάτρα, 13-16 Μαΐου, Πρακτικά, Τόµος Ι., 3237.
ΣΤΑΥΡΑΚΑΚΗΣ Σ., ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗΣ Χ., ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΗΣ Α.Π., ΚΑΜΠΟΥΡΗ Γ. &
ΚΡΑΣΑΚΟΠΟΥΛΟΥ Ε., 2009. Xρονικές και χωρικές µεταβολές των σωµατιδιακών ροών
στο υποθαλάσσιο φαράγγι της Σαµαριάς (Ν.∆. Κρητικό ηπειρωτικό περιθώριο). 9ο Πανελλήνιο
Συµπόσιο Ωκεανογραφίας & Αλιείας, Πάτρα, 13-16 Μαΐου, Πρακτικά, Τόµος Ι., 26-31.
ΣΥΜΠΟΥΡΑ Ν., ΡΕΪΖΟΠΟΥΛΟΥ Σ., ΠΑΝΑΓΙΩΤΙ∆ΗΣ Π. & ΟΡΦΑΝΙ∆ΗΣ Σ., 2009. Tύποι
παράκτιων και µεταβατικών υδάτων σύµφωνα µε την Οδηγία Πλαίσιο για τα Υδατα και
βιοκοινωνίες που απαντούν σε συνθήκες αναφοράς. 9ο Πανελλήνιο Συµπόσιο Ωκεανογραφίας
& Αλιείας, Πάτρα, 13-16 Μαΐου, Πρακτικά, Τόµος Ι., 692-696.
ΤΣΑΓΚΑΡΗ A., ΧΑΤΖΗΑΝΕΣΤΗΣ Ι., ΚΑΤΣΙΚΗ Α., ΣΤΡΟΓΓΥΛΟΥ∆Η Ε., GALGANI F. &
ANDRAL B., 2009. Η συνολική αντίδραση βιοδεικτών σε συνδυασµό µε τη βιοσυσσώρευση
ρύπων ως εργαλείο για την εκτίµηση της ρύπανσης: εφαρµογή σε µύδια τοποθετηµένα σε
ελληνικά παράκτια νερά. 9ο Πανελλήνιο Συµπόσιο Ωκεανογραφίας & Αλιείας, Πάτρα, 13-16
Μαΐου.
ΤΣΙΑΜΗΣ Κ., ΓΕΡΑΚΑΡΗΣ Β., ΜΟΝΤΕΣΑΝΤΟΥ Β., ΠΑΝΑΓΙΩΤΙ∆ΗΣ Π. & ΚΑΤΣΑΡΟΣ Χ.,
2009. Κοινωνίες µακροφυκών σε δύο περιοχές ιχθυοκαλλιέργειας της ΒΑ Πελοποννήσου. 11ο
Πανελλήνιο Συνέδριο Ελληνικής Βοτανικής Εταιρείας, Αθήνα, 8-11 Οκτωβρίου 2009.
ΤΣΙΧΛΗΣ Κ., ΦΡΑΓΚΟΥ Σ., ΤΣΙΩΛΗΣ Π., ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΥ Β., ΖΕΡΗ Χ.,
ΣΚΟΥΛΛΟΣ Μ. & ΣΙΣΚΟΣ Π., 2009. «Περιεκτικότητα σε Υλικά και Βαρέα Μέταλλα των
Αστικών Απορριµµάτων του Λεκανοπεδίου Αττικής», 3ο ∆ιεθνές Συνέδριο ΕΕ∆ΣΑ,
“∆ιαχείριση Στερεών Αποβλήτων: Στοχεύοντας σε µια Κοινωνία Μηδενικών Αποβλήτων ” 3031 Οκτωβρίου 2009, Ίδρυµα Ευγενίδου, Αθήνα, CD- πρακτικών.
134
ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΕΛΚΕΘΕ 2009
ΤΣΟΜΠΑΝΟΓΛΟΥ Κ., ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ ΧΡ., ΣΤΑΥΡΑΚΑΚΗΣ ΣΠ. & ΛΕΛΕΚΗΣ I., 2009. Η
καθιζάνουσα σωµατιδιακή ροή στο παράκτιο σύστηµα του κόλπου της Θεσσαλονίκης
(Βόρειος Θερµαϊκός κόλπος). 9ο Πανελλήνιο Συµπόσιο Ωκεανογραφίας & Αλιείας, Πάτρα, 1316 Μαΐου, Πρακτικά, Τόµος Ι., 196-201.
7.8. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΣΕ ∆ΙΕΘΝΕΙΣ ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΙΣ/ WORKSHOPS
ALTUKHOV D., MONCHEVA S., NIKISHINA A., PANTAZI M., SOLOVYEV K.,
STEFANOVA K., TIMOFTE F., SIOKOU-FRANGOU I., 2009. Intercalibration of nets used
in the Black and Mediterranean seas during SESAME and historical cruises. SESAME 2nd
Scientific workshop, Villefranche sur mer, 10 - 12 November.
ANAGNOSTOU CH., AKOUMIANAKI I., BILASHVILI K., BOLOGA A., KABERI E.,
KARAGEORGIS A., KHOLEIF S., KRASAKOPOULOU E., SHAPIRO G. &
PAPATHANASSIOU E., 2009. The natural capacity of the seafloor of the Mediterranean Sea
and the Black Sea to absorb and store atmospheric CO2. 2nd SESAME Scientific Workshop,
Villefranche-sur-Mer, France, 10 - 12 November.
ANAGNOSTOU CH., DRAKOPOULOU P. & KYRIAKIDOU CH., 2009. Tsunami threat and
effects on the coastal areas of the Kyparissiakos Gulf. 3rd Annual meeting SEAHELARC,
Zakynthos, Greece, 1-3 July.
APOSTOLAKI E.T., HOLMER M., MARBA N. & KARAKASSIS I, 2009. Phosphorus cycling in
Mediterranean seagrass (Posidonia oceanica) meadows. 2nd Symposium on Mediterranean
Seagrass, Hvar, Croatia, 6-10 September.
APOSTOLAKI E.T., HOLMER M., MARBA N. & KARAKASSIS I., 2009. Organic loading
impact on community metabolism and nutrient fluxes in Mediterranean (Posidonia oceanica)
meadows ASLO Aquatic Sciences Meeting 2009, Nice, France, 25-30 January.
AVGOUSTIDI V., MICHALOPOULOS N., TSIARAS K., KRASSAKOPOULOU E.,
GIANNAKOUROU A. & PAPATHANASSIOU E., 2009. Changing Mediterranean Sea– an
acidification approach through numerical modelling and laboratory experiments. ASLO
Aquatic Sciences Meeting 2009, Nice, France. 25-30 January, Book of abstracts p. 14.
BELLOU N., PAPATHANASSIOU E. & COLIJN F., 2009. Bacterial communities in marine
biofilm grown on artificial substrate in deep-waters of the Eastern Mediterranean Sea. ASLO
Aquatic Sciences Meeting 2009, Nice, France, 25-30 January.
BELLOU N., PAPATHANASSIOU E. & COLIJN F., 2009. Use of T-RFLPs for analyzing
substrate attached bacteria in biofilms in the deep-waters of the Hellenic Trench (Ionian Sea).
4th International Workshop on Very Large Volume Neutrino Telescopes for the Mediterranean
Sea, Athens, Greece. 13-15 October.
BORGES A.V., COMMARIEU M.-V., OZSOY E., SANCAK S., TUGRUL S., YÜCEL N.,
UYSAL Z, KRASAKOPOULOU E., PSARRA S., GOGOU A., HUERTAS E.,
CHASOVNIKOV V., ARASHKEVICH Ε., CATALANO G., GOYET C. & ZOPPINI A.,
2009. Carbon dioxide dynamics and air-sea CO2 fluxes in the SES: Synthesis of the SESAME
cruises. 2nd SESAME Scientific Workshop, Auditorium, La Citadelle, Villefranche-sur-Mer,
France 10 - 12 November.
CROFF K., CAREY S., MORAN K., SIGURDSSON H., ALEXANDRI S., VOUGIOUKALAKIS
G., SAKELLARIOU D. &, NOMIKOU P., 2009. Characterization of step-like surface features
on the submarine slopes of Santorini, Greece. 27th IAS Meeting of Sedimentologists, Alghero,
Italy, 20-23 September.
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΝΟΤΗΤΑΣ Β’: ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ ΩΚΕΑΝΟΓΡΑΦΙΑΣ
135
DOUNAS K., KOUTSOUBAS D. & SALOMIDI M., 2009. Red Coral (Corallium rubrum, L.
1758) Fisheries in the Aegean and Ionian Seas. International Workshop On Red Coral Science,
Management And Trading: Lessons From The Mediterranean. Napoli 23-26 September.
ECONOMOU S., KRASAKOPOULOU E., RAPSOMANIKIS S. & PAPATHANASSIOU E.,
2009. Continuous measurements of the partial pressure of carbon dioxide in the Western Black
Sea. ASLO Aquatic Sciences Meeting 2009, Nice, France. 25-30 January, Book of abstracts p.
73.
FLEMMING N.C. & SAKELLARIOU D., 2009. The Black Sea continental shelf in the context of
offshore European prehistory in the last million years: COST and Project Deukalion. IGCP
521-INQUA 0501 Fifth Plenary Meeting and Field Trip, Turkey, 22-31 August, Extended
Abstracts, p. 86-88.
FRANGOULIS C. ZERVAKIS B., PSARRA S., ZERVOUDAKI S., GOGOU A., MEADOR T.,
KRASAKOPOULOU E. & SIOKOU-FRANGOU I. 2009. Temporal evolution of plankton
size spectra and its detritus found in the Black Sea water mass entering the Mediterranean
Sea. ASLO Aquatic Sciences Meeting 2009, Nice, France, 25-30 January, p. 84.
GIANNAKOUROU A., MAGIOPOULOS I., TSIOLA A. & PITTA P. 2009. Full depth profile
(2-4000m) of microbial parameters in the E. Mediterranean: a possible tool to detect changes
in a vurnerable ecosystem. ASLO Aquatic Sciences Meeting 2009, Nice, France. 25-30
January, (Abstract ID: 5389)
GIANNAKOUROU A., PITTA V., MAGIOPOULOS I., KONSTADINOPOULOU A., ZERI C.,
KRASSAKOPOULOU E., AUGOUSTIDI V. & PAPATHANASSIOU E., 2009. Seasonal and
spatial patterns of bacterial production, respiration and growth in the E. Mediterranean and
Marmara Sea. 2nd SESAME Scientific Workshop, Auditorium, La Citadelle, Villefranche-surMer, France 10 - 12 November.
KAGIORGI M., APOSTOLAKI E.T., HOLMER M. & KARAKASSIS I., 2009. Fish farming
impact on epiphyte seasonal dynamics of Posidonia oceanica (L.) Delile. Mediterranean
Seagrass Workshop 2009, Hvar, Croatia, 6-10 September.
KARAGEORGIS A.P., KANELLOPOULOS T.D., ANAGNOSTOU C.L., MAVROMATIS V. &
SCHMIDT M., 2009. The role of semi-enclosed gulfs of the Eastern Mediterranean as
carbonate depositional systems during the latest sea-level rise. 27th IAS Meeting of
Sedimentologists, Alghero, Italy, 20-23 September, p.560.
KATSOURAS G, GOGOU A., EMEIS K.-C., BOULOUBASSI I., TRIANTAPHYLLOU M.V., &
LYKOUSIS, V., 2009. Organic geochemical proxies in the sedimentary record of the eastern
Mediterranean Sea: paleo-environmental and climatic reconstructions during the last 20.000
yrs. 24th International Meeting on Organic Geochemistry, Bremen, Germany, September.
KONTOGIANNIS H. & PAPADOPOULOS V., 2009. Subsurface temperature and salinity
variability in the Aegean-Black Sea system during 1950-2000 and relation to meteorological
forcing. 3rd HyMeX workshop, Heraklion (Gournes), Crete-Greece, 1-4 June.
KORRES G., NITTIS K., PERIVOLIOTIS L., TRIANTAFYLLOU G. & CHATZINAKI M.,
2009. The Aegean Sea –Poseidon model.. Hellenic Centre for Marine Research, Greece. 2nd
Euro Argo Users Workshop, Trieste, 15-17 June.
KORRES G., NITTIS K., PERIVOLIOTIS L., TRIANTAFYLLOU G. & TSIARAS K., 2009. The
Aegean Sea –Poseidon ECOOP V1 model. 2nd ECOOP annual meeting, Istanbul, 20-22
January.
KOURAFALOU V.H., ANDROULIDAKIS I., RAITSOS D., TSIARAS K., WALLCRAFT A.J. &
SMEDSTAD O.M., 2009. Modeling the influence of the Dardanelles outflow on the Aegean
Sea dynamics. Workshop: Layered Ocean Model Workshop, Miami, Florida.
136
ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΕΛΚΕΘΕ 2009
KRASAKOPOULOU E., ECONOMOU S., RAPSOMANIKIS S., PAPADOPOULOS A.,
PAPATHANASSIOU E., 2009. Is the Aegean Sea a "continental shelf pump" for the
absorption of atmospheric CO2? Evidence from winter observations. 3rd HyMeX workshop, 1-4
June 2009 Heraklion (Gournes), Greece. http://www.hymex.org/index.php?lang=english&
page=view_abstract_juin_09&num=37
LAGARIA A., PSARRA S. & CHRISTAKI U., 2009. A time series experiment of phytoplankton
particulate and dissolved organic carbon production in an oligotrophic ecosystem (Cretan Sea).
2nd SESAME Scientific Workshop, Villefrance, 18-20 November.
LAGARIA A., PSARRA S., MOUTIN T., 2009. Phytoplankton biomass and productivity during
the BOUM cruise. BOUM post-cruise meeting, Marseille, France, 24-25 June.
LAMPADARIOU N. 2009. Biodiversity and ecosystem function. HERMIONE Theme session on
Biodiversity and Ecosystem function, Sorento, 6-9 April.
MAGIOPOULOS I., PAPATHANASSIOU E. & PITTA P., 2009. Seasonal distribution of marine
viruses in the epi-, meso- and bathypelagic waters of the Eastern Mediteranean Sea. 2nd
SESAME Scientific Workshop, Villefranche sur mer, 11-12 November.
MARA P.; MIHALOPOULOS N.; GOGOU A.; DAEHNKE K.; SCHLARBAUM T.; EMEIS K.
& M. KROM, 2009. On the importance of atmospheric nitrate deposition in the N-cycle in the
E. Mediterranean inferred from isotopic measurements of nitrate in deposition. ASLO Aquatic
Sciences Meeting 2009, Nice, France, 25-30 January.
MAZZOCHI M.G., SIOKOU-FRANGOU I., STEFANOVA K., TIMOFTE F., TIRELLI V.,
FERNANDEZ DE PUELLES M.L., MARGIOTTA F., DE OLAZABAL A. & LEGOVINI S.,
2009. Zooplankton distribution in the Mediterranean and Black Seas: looking for similarities
and differences. 2nd SESAME Scientific workshop, Villefranche sur mer, 10 - 12 November.
MCQUATTERS-GOLLOP A., MEE L.D., SHAPIRO G.I. & RAITSOS D.E., 2009. Non-linear
effects of climate on Black Sea phytoplankton phenology. Conference: 3rd GLOBEC Open
Science Meeting: Marine ecosystems: from function to prediction. Victoria, Canada.
MEADOR TB; JONES V; GOGOU A; MIGON C; SPYRES G; HERNDL G; PENKMAN KE;
COLLINS MJ; REPETA DJ, 2009. On the importance of atmospheric nitrte deposition in the
N-cycle in the E. Mediterranean inferred from isotopic measurements of nitrate in deposition. .
ASLO Aquatic Sciences Meeting 2009, Nice, France, 25-30 January.
PAGOU K., VARKITZI I., ASSIMAKOPOULOU G., GIANNAKOUROU A., PITTA P.,
KRASAKOPOULOU E., KONSTADINOPOULOU A. & PAPATHANASSIOU E., 2009.
Phytoplankton biomass and production and their relation to bacterial production in Greek open
sea waters. 2nd SESAME Scientific Workshop, Villefranche-sur-Mer, France, 10 - 12
November.
PANCUCCI-PAPADOPOULOU Μ.Α., SIMBOURA N. & ARGYROU M., 2009. Application of BPL
on alien species data from Greece and Cyprus and relationship with ecological quality status.
Workshop on alien species and the EC water Framework Directive. Ispra, JRC. 16-18 June.
PAPADOPOULOS V. & CHRONIS TH., 2009. Air-Sea Heat Fluxes estimation over the eastern
Mediterranean based on HCMR\'s Poseidon buoy network. 3rd HyMeX workshop, Heraklion
(Gournes), Crete-Greece, 1-4 June.
PAPOULIA J., & MAKRIS J, 2009. Delineating crustal deformation by onshore/offshore seismic
experiments in the backstop area of the Mediterranean Ridge. AGU Fall Meeting, San
Franciso, 14-18 December.
PITTA P., GIANNAKOUROU A., RASSOULZADEGAN F., 2009. Planktonic ciliates:
distribution, diversity and functional role in the Mediterranean ecosystem. Proceedings of .
ASLO Aquatic Sciences Meeting 2009, Nice, France. 25-30 January, (Abstract ID 5382)
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΝΟΤΗΤΑΣ Β’: ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ ΩΚΕΑΝΟΓΡΑΦΙΑΣ
137
PSARRA S., ZERVAKIS V., LAGARIA A., FRANGOULIS C., KRASAKOPOULOU E., GOGOU
A., PAVLIDOU A., PITTA P., GIANNAKOUROU A., ZERVOUDAKI S., MARA P.,
MOUTSOPOULOS A., MAGIOPOULOS I., KIOROGLOU S., KONSTANTINOPOULOU A.,
CHRISTAKI U., SIOKOU-FRANGOU, I. & PAPATHANASSIOU E., 2009. Evolution and
impact of Black Sea water into the NE Aegean Sea. First insights from a Lagrangian experiment.
2nd SESAME Scientific Workshop, Villefrance, 18-20 November.
RAITSOS D.E., BEAUGRAND GREGORY, GEORGOPOULOS D., ZENETOS A., PANCUCCIPAPADOPOULOU M.A., THEOCHARIS A., PAPATHANASSIOU E., 2009. Global climate
change amplifies the entry of tropical species into the Mediterranean Sea. 2nd SESAME
Scientific Workshop, Villefranche-sur-Mer, France, 10 - 12 November.
RAITSOS D.E., GEORGOPOULOS D., TSIARAS K., THEOCHARIS A., BANKS A., &
PAPATHANASSIOU E., 2009. Phytoplankton variability in relation to environmental
conditions at Rhodes gyre, eastern Mediterranean. Workshop: 3rd ESF MedCLIVAR
workshop. Sesimbra, Portugal.
RAITSOS D.E., KOURAFALOU V., TSIARAS K. & ANDROULIDAKIS Y., 2009. Assessing
the spatiotemporal distribution of chlorophyll-a in relation to environmental parameters:
application on the Northern Aegean Sea. Conference. ASLO Aquatic Sciences Meeting 2009,
Nice, France, 25-30 January.
REIZOPOULOU S, SIMBOURA N, ARVANITIDIS C, BASSET A & A NICOLAIDOU. 2009.
Benthic community distribution across habitats in coastal brackish water lagoons. Poster
presentation in ASLO Aquatic Sciences Meeting 2009, Nice, France. 25-30 January. Book of
Abstracts, p. 220.
REIZOPOULOU S., DRAKOPOULOU P. & BASSET A., 2009. “LifeWatch Data Providers
Platform: The lagoon networks showcase - GIS applications”. LifeWatch workshop,
Zandvoort, Ολλανδία, 9-11 Νοεµβρίου.
ROUSAKIS G., SAKELLARIOU D., BALLAS D., MAROULAKIS S., GEORGIOU P. &
ALEXANDRI S., 2009 Acoustic Seabed Surveys in the Eastern Ionian. First Annual Meeting
of Coral Fish Project, Heraklio, Crete, 5-9 September.
SAKELLARIOU D., CAMILLI R., MALLIOS A., BINGHAM B. & EUSTICE R., 2009. Realtime investigation of hydrothermal vents using HCMR’s submersible equipped with in-situ
mass spectrometer and acoustic navigation system. International Symposium on “Underwater
Vehicles Technology”, 26-27 March.
SALOMIDI M., SMITH C., BELLOU N. & PAPATHANASSIOU E., 2009. Some observations
on spatial and vertical distribution of gorgonian assemblages in the N. Aegean Sea. ASLO
Aquatic Sciences Meeting 2009, Nice, France, 25-30 January.
SIMBOURA N. 2009. Benthic communities recovery patterns in a mediterranean area (n.
Evvoikos gulf, greece) subject to metalliferous waste discharge over 14 years of monitoring.
Poster presentation. ASLO Aquatic Sciences Meeting 2009, Nice, France. 25-30 January,
Book of abstracts p. 247.
SIMBOURA N., 2009. Benthic macroinvertebrates classification methods for coastal water bodies.
An evaluation of intercalibration exersice results and recommendations for the Mediterranean
ecoregion. Meeting of Marine Pollution Indicators to Assess Ecosystem Stress, UNEP, Athens,
12 October.
SIMBOURA N., REIZOPOULOU S., ORFANIDIS S. & PANAYOTIDIS P., 2009. WFD
implementation activities in Greece for coastal & transitional waters WFD CIS MED-GIG
Phase II, Rome, Ispra, 15-16 June.
SIOKOU-FRANGOU I., 2009.The North Aegean Sea Ecosystem: The role of the fronts and
Exchange with Black Sea. MedEx Kick-off Meeting, Cadiz, Spain, 2- 3 June.
138
ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΕΛΚΕΘΕ 2009
SIOKOU-FRANGOU I., KRASAKOPOULOU E., ASSIMAKOPOULOU G., GIANNAKOUROU
A., KONTOYANNIS H., PAGOUK., PANAYOTIDIS P., PAVLIDOU A., SIMBOURA N.,
ZENETOS A., ZERI C. & ZERVOUDAKI S., 2009. Impact of Athens Metropolitan area
sewage outfalls on the Saronikos Gulf ecosystem. Workshop: Impact of large coastal
Mediterranean cities on marine Ecosystems, Alexandria, Egypt, 10-12 February.
SIOKOU-FRANGOU I., MAZZOCCHI M-G., RAITSOS D., CHRISTOU E.D., PANTAZI M.,
ZERVOUDAKI S., 2009. Interannual and spatial variability of mesozooplankton in the
Mediterranean sea. SESAME 2nd Scientific workshop, Villefranche sur mer, 10 - 12 November.
SMITH C., PANCUCCI M.A., SALOMIDI M. & MYTILINEOU C., 2009. Preliminary
Observations on the Fish and Megafauna in Deep Coral Areas of the Eastern Ionian. Coralfish
Project 1st Scientific Meeting, Heraklion, Crete, 5-8 October.
SOUVERMEZOGLOU E., SPYRES G., CIVITARESE G., KRESS N., KROM M.D., RIBERA
D’ALCALA M. & YILMAZ A. Trends of nutrients and nutrients ratios in the deep water of
the Eastern Mediterranean Sea from 1986 to 2006. ASLO Aquatic Sciences Meeting 2009,
Nice, France, 25-30 January.
SOUVERMEZOGLOU E., SPYRES G., CIVITARESE G., KRESS N., KROM M.D., RIBERA
D’ALCALA M., YILMAZ. Toward Integrating a Historical Dataset (1986-2005) for Nutrient
Trends in the East Mediterranean. 2nd SESAME Scientific Workshop,Villefranche-sur-mer, 1012 November.
TRIANTAFYLLOU G., TSIARAS K., POLITIKOS D., PETIHAKIS G., SOMARAKIS S.,
POLLANI A. & MACHIAS A., 2009. Life cycle and distribution of the N. Aegean anchovy
based on a 3D-IBM, (Oral presentation) 2nd SESAME Scientific Workshop,Villefranche-surmer, 10-12 November.
TSABARIS C. & LAMPOUSIS A., 2009. On line continuous monitoring of groundwater radon
levels at L’Aquila region, Italy. AGU Fall 2009 Meeting, San Francisco, California, USA., 1418 December.
TSABARIS C. 2009. Radioactivity measurements in the marine environment (Methods and
Equipments). ESONET Scientific Workshop, Κωνσταντινούπολη, Τουρκία.
TSABARIS C., PATIRIS D. & LYKOUSIS V., 2009. KATERINA: An Autonomous In Situ Gamma
Spectrometer-Monitor of Marine Radioactivity. 4th International Workshop on Very Large
Volume Neutrino Telescopes for the Mediterranean Sea, Athens, Greece. 13-15 October.
TSIARAS K., RAITSOS D., KOURAFALOU V., TRIANTAFYLLOU G. & PETIHAKIS G.,
2009. A model simulation of the N. Aegean hydrodynamic variability and productivity over
1985-2007 period with the aid of satellite observations. 2nd SESAME Scientific
Workshop,Villefranche-sur-mer, 10-12 November.
TZORTZIOU M., DIMITRIOU E., TSOLIAKOS D., MOUSDIS G., ZERI C., GOGOU A.,
ANAGNOSTOU E., NEALE P., MEGONIGAL P., YAMASHITA Y. & JAFFE R., 2009.
‘Dynamics and properties of colored dissolved organic matter, CDOM, in wetland ecosystems
and coastal waters of the Eastern Mediterranean’. ASLO Aquatic Sciences Meeting 2009, Nice,
France. 25-30 January, Book of abstracts p.270.
TZORTZIOU M., DIMITRIOU E., ZERI C., TSOLIAKOS D., NEALE P., MEGONIGAL P.,
GOGOU A., PAPADOPOULOS A., ANAGNOSTOU E., 2009. ‘River run-off, dynamics and
properties of terrestrial dissolved organic matter in Eastern Mediterranean coastal waters’.
2009 HyMEx International Meeting, Crete, Greece, 1-4 June.
ZERVOUDAKI S., CHRISTOU E.D., GUCU A.C., ASSIMAKOPOULOU G., OREK H.,
TERBIYIK T., MOUTSOPOULOS T., PAGOU K., OZSOU E. & PAPATHANASSIOU E.,
2009. Community structure, production and grazing of copepods in the Bosporus and
Dardanelles straits and adjacent seas (NE Aegean Sea, Marmara Sea). ASLO Aquatic Sciences
Meeting 2009, Nice, France, 25-30 January.
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΝΟΤΗΤΑΣ Β’: ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ ΩΚΕΑΝΟΓΡΑΦΙΑΣ
139
7.9. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΣΕ ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΙΣ – ΗΜΕΡΙ∆ΕΣ
DIMIZA M.D., TRIANTAPHYLLOU M.V., DERMITZAKIS M.D., KRASAKOPOULOU Ε.,
MALINVERNO Ε. & LIANOU V., 2009. ‘Environmental control on coccolith calcification
and malformation in the Aegean Sea’. Ηµερίδα «Καταγραφές των κλιµατικών µεταβολών στα
θαλάσσια και χερσαία ιζήµατα», 6 Μαρτίου 2009, Αθήνα, Περιλήψεις, p. 7-8.
ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ Χ., ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ Θ. & ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΗΣ Α., 2009. Η µετάβαση από τη
λιµναία στην θαλάσσια κατάσταση του συστήµατος της Μαύρης Θάλασσας, όπως έχει
αποτυπωθεί στα πρόσφατα ιζήµατα. Ηµερίδα Επιτροπής Παλαιοντολογίας-Στρωµατογραφίας
‘Καταγραφές των κλιµατικών µεταβολών στα θαλάσσια και χερσαία ιζήµατα’, Αθήνα, 6
Μαρτίου, σελ.6.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΙ∆ΗΣ Π., ΣΥΜΠΟΥΡΑ Ν. & ΡΕΪΖΟΠΟΥΛΟΥ Σ., 2009. Σχεδιασµός δικτύου
παρακολούθησης οικολογικής ποιότητας παράκτιων και µεταβατικών υδάτων. ∆ιηµερίδα
ΥΠΕΧΩ∆Ε, Κέντρο Γαία, 28-29 Ιανουαρίου.
ΠΑΠΑ∆ΟΠΟΥΛΟΣ Β. & ΦΙΛΙΠΠΑΤΟΣ ∆., 2009. Κλιµατολογικά χαρακτηριστικά του
Κορινθιακού και του Πατραϊκού Κόλπου. Αναφορά στην πρόσφατη χειµερινή περίοδο (20082009). Ηµερίδα της Νοµαρχιακής Αυτοδιοίκησης Αχαΐας και του Πανεπιστηµίου Πάτρας µε
τίτλο «Αχαΐα και Θάλασσα». 28 Απριλίου, ξενοδοχείο PORTO RIO, Ρίο Αχαΐας.
ΣΑΛΩΜΙ∆Η Μ. & ΠΑΝΑΓΙΩΤΙ∆ΗΣ Π., 2009. «Λιβάδια Ποσειδωνίας: Οικολογική κατάσταση,
απειλές και διαχείριση». Ηµερίδα «Αχαΐα & Θάλασσα», Νοµαρχιακή Αυτοδιοίκηση Αχαΐας &
Πανεπιστήµιο Πατρών, Τρίτη 28 Απριλίου, Ρίο Αχαΐας.
ΣΑΛΩΜΙ∆Η Μ., 2009. «Γνωρίζοντας και Προσεγγίζοντας τη Ζωή στο Βυθό». Ηµερίδα για τους
Εκπαιδευτικούς Πρωτοβάθµιας και ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης «Πάµε να βουτήξουµε».
Σάββατο 21 Νοεµβρίου 2009, Μικρολίµανο-Πειραιάς, (Γραφείο Σχολικών Συµβούλων ∆.Ε. Β΄
∆/νσης Αθήνας, Ναυτικός Όµιλος Ελλάδος & Ελληνική Οµοσπονδία Υποβρύχιας
∆ραστηριότητας Αθλητικής Αλιείας και Τεχνικής Κολύµβησης. Υπό την αιγίδα του Υπουργείου
Εµπορικής Ναυτιλίας Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής).
ΣΑΛΩΜΙ∆Η Μ., 2009. «Επάγγελµα: Περιβαλλοντολόγος» Ηµερίδα «Μέσα στη Θάλασσα» στα
πλαίσια του προγράµµατος Αγωγής Σταδιοδροµίας µε θέµα «Τα επαγγέλµατα της Θάλασσας». 1ο
Γενικό Λύκειο Αγίου ∆ηµητρίου Αττικής, 22 ∆εκεµβρίου
ΣΑΛΩΜΙ∆Η Μ., 2009. «Τα θαλάσσια λιβάδια της Ποσειδωνίας στον Κορινθιακό Κόλπο».
Προφορική Ηµερίδα του Πολιτιστικού Συλλόγου Πανόρµου στα πλαίσια των Πολιτιστικών
Εκδηλώσεων Πάνορµου, Πάνορµος Φωκίδος, Σάββατο 9 Αυγούστου.
ΣΙΩΚΟΥ Ι, 2009. ∆ιαχρονικές µεταβολές στα θαλάσσια οικοσυστήµατα: επιδράσεις κλιµατικών
αλλαγών. SESAME STAKEHOLDER FORUM, 21 Οκτωβρίου.
ΤΣΑΜΠΑΡΗΣ Χ. 2009. «In situ Radioactivity applications in the marine environment». ΕΛΚΕΘΕ,
Ανάβυσσος, Αττική.
ΤΣΑΜΠΑΡΗΣ Χ. 2009. «Ανάπτυξη Υλικού και λογισµικού για αυτόµατο προσδιορισµό
ραδιονουκλιδίων σε πεδία βολής της Ελλάδος». ∆ιηµερίδα ΣΣΕ-ΕΑΙΤΥ, «Σύγχρονες Προτάσεις
Ερευνητικών Θεµάτων Κοινού Ενδιαφέροντος περί τη Στρατιωτική Επιστήµη», 17-18 Ιουνίου
2009, Βάρη, Στρατιωτική Σχολή Ευελπίδων.
ΦΕΡΕΝΤΙΝΟΣ Γ., ΓΚΙΩΝΗΣ Γ. & ΠΑΠΑ∆ΟΠΟΥΛΟΣ Β., 2009. Μελέτη της διάβρωσης στον
Κυπαρισσιακό Κόλπο. Ηµερίδα του Λιµενικού Ταµείου Πύργου Ηλείας και του ∆ήµου
Πύργου για την αντιµετώπιση του φαινοµένου της διάβρωσης των ακτών. 29 Μαρτίου,
Λάτσειο ∆ηµοτικό Μέγαρο Πύργου Ηλείας.
140
ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΕΛΚΕΘΕ 2009
7.10. ΠΡΟΣΚΕΚΛΗΜΕΝΕΣ ΟΜΙΛΙΕΣ - ∆ΙΑΛΕΞΕΙΣ
PANCUCCI-PAPADOPOULOU M.A., 2009. Γνωριµία µε τους θαλάσσιους οργανισµούς της
παράκτιας ζώνης. ∆ιάλεξη στο Μονοήµερο Σεµινάριο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης
«Θαλάσσια παράκτια οικοσυστήµατα», που διοργανώθηκε από το Κέντρο Περιβαλλοντικής
Αγωγής και Ευαισθητοποίηση, Βουλιαγµένης, 4/4/2009.
PANCUCCI-PAPADOPOULOU M.A., 2009. ∆οµή και λειτουργία του θαλάσσιου
οικοσυστήµατος. ∆ιάλεξη στο πλαίσιο σεµιναρίου που διοργανώθηκε από το Κέντρο
Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Αργυρούπολης, 14/9/2009
PANCUCCI-PAPADOPOULOU M.A., 2009. ∆οµή και λειτουργία των παράκτιων
οικοσυστηµάτων: µια εκπαιδευτική προσέγγιση. ∆ιάλεξη στο πλαίσιο σεµιναρίου που
διοργανώθηκε από το Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Αργυρούπολης, 7/3/2009
REIZOPOULOU S., 2009. ElNet and National Monitoring Network in Transitional Waters.
Παρουσίαση στη συνάντηση ∆ικτύων Μεσογειακών Μεταβατικών Υδάτων, στο JRC, Μιλάνο,
16-17 Φεβρουαρίου.
REIZOPOULOU S., 2009. WFD implementation activities in Greece for coastal & transitional
waters. Meeting of the MED-GIG group of experts, Ρώµη, 14-16 Ιουνίου, 2009. Presentation:
Simboura N, Reizopoulou S, Orfanidis S, P Panayotidis.
SIOKOU-FRANGOU I. «Changement climatique et impact sur les ecosystems marins».
Προσκεκληµένη οµιλία στο 2ème Forum pour les Cités Canaanéennes, Phéniciennes et
Puniques, 30 Octobre 2009, Byblos-Liban.
TRIANTAFYLLOU G., 2009. An IBM for the north Aegean Anchovy. Στo: NURC-NATO OPERA
Workshop on modeling bio-optical/physical properties, La Spezia, Italy, 14-16 December.
ΚΡΑΣΑΚΟΠΟΥΛΟΥ Ε., 2009. Σκιαγράφηση της περιβαλλοντικής κατάστασης του Κόλπου της
Ελευσίνας. Εισήγηση στην ενηµερωτική ηµερίδα «Υπάρχουσα κατάσταση και προοπτικές
εξυγίανσης της παράκτιας ζώνης και του βυθού στον Κόλπο της Ελευσίνας» στα πλαίσια του
προγ/τος LIFE ‘Ο κόλπος της Ελευσίνας το 2020- Συνεργατική Περιβαλλοντική Αναγέννηση σε
πόλεις-λιµάνια’, 4 Μαρτίου 2009, Ελευσίνα
ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ ∆. & ερευνητική οµάδα Ι.Ω./ΕΛΚΕΘΕ. Περιβαλλοντικές συνθήκες και
παράµετροι του Ορµου Αντίκυρας. Στείρι – Πολιτιστικός Αύγουστος 2009, 20 Αυγ. 2009.
ΤΣΑΜΠΑΡΗΣ Χ., 2009. Παρουσίαση Μελέτης για έκθεση ραδονίου πριν από το σεισµό. 1ο
Πανελλήνιο Συνέδριο «Αντιµετώπιση Φυσικών Καταστροφών, οι πρώτες ώρες», 2009, Πάτρα,
13-15 Νοεµβρίου.
ΤΣΑΠΑΚΗΣ Ε., 2009. «Ανάπτυξη οικολογικού µοντέλου και η χρήση του ως διαχειριστικού
εργαλείου στις προτεινόµενες ζώνες ιχθυοκαλλιεργειών στην Κεφαλονιά» Προσκεκληµένη
οµιλία σε ηµερίδα στις 09 Απριλίου 2009 που διοργάνωσε η Περιφέρεια Ιονίων Νησιών µε
θέµα «Παρουσίαση µελέτης χωροθέτησης ζωνών υδατοκαλλιεργειών στην περιφέρεια Ιονίων
Νήσων».
ΤΣΑΠΑΚΗΣ Ε., 2009. «Ιχθυοκαλλιέργειες και περιβάλλον: Μια δυναµική και αµφίδροµη σχέση».
Προσκεκληµένη οµιλία σε ηµερίδα στις 09 Απριλίου 2009 που διοργάνωσε η Περιφέρεια
Ιονίων Νησιών µε θέµα «Παρουσίαση µελέτης χωροθέτησης ζωνών υδατοκαλλιεργειών στην
περιφέρεια Ιονίων Νήσων».
ΤΣΑΠΑΚΗΣ Ε., 2009. «Χωροθέτηση ζωνών υδατοκαλλιεργειών Ν. Κεφαλονιάς»
Προσκεκληµένη οµιλία σε ηµερίδα στις 09 Απριλίου 2009 που διοργάνωσε η Περιφέρεια
Ιονίων Νησιών µε θέµα «Παρουσίαση µελέτης χωροθέτησης ζωνών υδατοκαλλιεργειών στην
περιφέρεια Ιονίων Νήσων».
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΝΟΤΗΤΑΣ Β’: ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ ΩΚΕΑΝΟΓΡΑΦΙΑΣ
141
7.11. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΚΘΕΣΕΙΣ
7.11.1. Ερευνητικά Προγράµµατα
Επιπτώσεις των έργων των Ολυµπιακών Αγώνων «Αθήνα 2004» στην οικολογική ποιότητα του
Σαρωνικού κόλπου (ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΣΑΡΩΝΙΚΟΣ/ 561).
(Περίληψη τεχνικής έκθεσης για λογαριασµό του ∆ήµου Ελληνικού – υπεύθυνος: ∆ρ. Π.
Παναγιωτίδης).
Southern European Seas: Assessing and Modeling Environmental Changes (SESAME/ 639).
SESAME.
Third Year Activity Report, December 2009.
Scientific Coordinator HCMR (ed.): Dr. E. Papathanassiou.
INSEA: data INtegration System for Eutrophication Assessment in coastal waters (INSEA/ 606).
(Contribution to Final Report to the European Commission for Project SST4-CT-2005-012336)
Final Report, March 2009.
Scientific Coordinator: Dr. Adelio Silva (HIDROMOD, Portugal).
Scientific Coordinator HCMR (ed.): Dr G. Triantafyllou.
Experimental settlement study (Epi- and Endoliths) in the Eastern Mediterranean (Ionian Sea)
IKYDA 2008-2009).
Final Technical Report, December 2009
Scientific Coordinator HCMR (ed.): Dr E. Papathanassiou.
BRITANNIC: First biological observation of a shipwreck legend
Final Technical Report, January 2009
Scientific Coordinator HCMR (ed.): Dr E. Papathanassiou.
Global Ocean Observing Infrastructure (EURO ARGO/ 704).
Greek Argo Programme-Present Status and Future Plans.
Εξαµηνιαία έκθεση προόδου του προγράµµατος Euro-Argo. January 2009.
Επιστηµονικός Υπεύθυνος ΕΛΚΕΘΕ (εκδ.): ∆ρ Γ. Κορρές
Global Ocean Observing Infrastructure (EURO ARGO/ 704).
Greek Argo Programme-Present Status and Future Plans.
Εξαµηνιαία έκθεση προόδου του προγράµµατος Euro-Argo. July 2009.
Scientific Coordinator HCMR (ed.): Dr G. Korres.
Ανάπτυξη ∆ικτύων και Παρακολούθηση Ποιότητας των Επιφανειακών, Εσωτερικών και των
Μεταβατικών και των Παράκτιων Υδάτων της Χώρας - Αξιολόγηση/ Ταξινόµηση της
Οικολογικής τους Κατάστασης» (διακήρυξη 1/2007 ΥΠΕΧΩ∆Ε). (ΥΠΕΧΩ∆Ε Ο∆ΗΓΙΑ
ΠΛΑΙΣΙΟ/ 722).
ΣΤΑ∆ΙΟ 2 – Ταξινόµηση των παράκτιων και µεταβατικών υδάτων σε σχέση µε την
οικολογική τους κατάσταση. ∆εδοµένα για τα βιολογικά στοιχεία ποιότητας.
Επιστηµονικός Υπεύθυνος: ∆ρ. Π. Παναγιωτίδης.
Ανάπτυξη ηλεκτροχηµικού ανοσοβιολογικού αισθητήρα για την ανίχνευση τοξινών που
εµφανίζονται κατά τη διάρκεια Επιβλαβών Φυτοπλαγκτονικών Εξάρσεων (HABs) (ΕΝΤΕΡ 04ΕΡ92/ 643).
Τελική Τεχνική Έκθεση, Φεβρουάριος 2009.
Επιστηµονικός Υπεύθυνος: ∆ρ. Κ Πάγκου.
Πάλαιο- και σύγχρονες κλιµατικές µεταβολές στην Ανατολική Μεσόγειο, µε τη χρήση
βιογεωχηµικών δεικτών και σταθερών ισοτόπων: Μπορούµε να προβλέψουµε µελλοντικές
αλλαγές; (ΚΛΙΜΑΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΣΕ ΑΝΑΤ. ΜΕΣΟΓΕΙΟ/ 589).
Τελική Έκθεση Προγράµµατος ΠΕΝΕ∆03Ε∆/669 Γ' ΚΠΣ 2000-2006, ΓΓΕΤ & ΕΕ
Επιστηµονικός Υπεύθυνος: ∆ρ. Β Λυκούσης, ∆ρ Α. Γώγου.
142
ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΕΛΚΕΘΕ 2009
Εκτίµηση των βραχυπρόθεσµων και µεσοπρόθεσµων επιπτώσεων της ρύπανσης του προκλήθηκε
από το ατύχηµα του κρουαζιερόπλοιου SEA DIAMOND (SEA DIAMOND ΡΥΠΑΝΣΗ/ 678).
Εκτίµηση των επιπτώσεων της ρύπανσης που προκλήθηκε από το ατύχηµα του κρουαζιερόπλοιου
«Sea Diamond» στον όρµο Αθηνιός της νήσου Θήρας
Τελική Τεχνική Έκθεση 2ου έτους, Φεβρουάριος 2009.
Επιστηµονικός Υπεύθυνος ΕΛΚΕΘΕ (εκδ.): ∆ρ Ι. Χατζηανέστης.
Ωκεανογραφική µελέτη στον όρµο του Αλιβερίου σε σχέση µε την ΑΓΕΤ ΗΡΑΚΛΗΣ
(ΩΚΕΑΝΟΓΡΑΦΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΟΡΜΟΥ ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ/ 745).
Πρώτη Τεχνική Έκθεση, Μάρτιος 2009
Επιστηµονικός Υπεύθυνος ΕΛΚΕΘΕ (εκδ.): ∆ρ Α. Παυλίδου.
Ωκεανογραφική µελέτη στον όρµο του Αλιβερίου σε σχέση µε την ΑΓΕΤ ΗΡΑΚΛΗΣ
(ΩΚΕΑΝΟΓΡΑΦΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΟΡΜΟΥ ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ/ 745).
∆εύτερη Τεχνική Έκθεση, Νοέµβριος 2009
Επιστηµονικός Υπεύθυνος ΕΛΚΕΘΕ (εκδ.): ∆ρ Α. Παυλίδου.
Μελέτη επιπέδων µετάλλων στα επιφανειακά ιζήµατα του Β. Παγασητικού και επιπτώσεις στην
θαλάσσια πανίδα (PAGMET) (ΕΠΙΠΕ∆Α ΜΕΤΑΛΛΩΝ ΣΕ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΚΑ ΙΖΗΜΑΤΑ Β.
ΠΑΓΑΣΗΤΙΚΟΥ/ 727).
Τελική Τεχνική έκθεση, Ιούλιος 2009
Επιστηµονικός Υπεύθυνος ΕΛΚΕΘΕ (εκδ.): ∆ρ Α. Κατσίκη
Παρακολούθηση της ποιότητας του θαλάσσιου περιβάλλοντος του Μεσσηνιακού κόλπου και των
δυτικών ακτών του ν. Μεσσηνίας 2004-2010 (ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΜΕΣΣΗΝΙΑΚΟΥ
ΚΟΛΠΟΥ/ 596).
Έκθεση 3ου έτους, Ιούλιος 2009.
Επιστηµονικός Υπεύθυνος ΕΛΚΕΘΕ (εκδ.): ∆ρ Α. Παυλίδου.
Ολοκληρωµένη θαλάσσια και χερσαία µελέτη για τη διερεύνηση της ποσότητας, ποιότητας και
υδροµάστευσης των υποθαλάσσιων αναβλύσεων της περιοχής Στούπας του ∆ήµου Λεύκτρου του
Νοµού Μεσσηνίας (ΣΤΟΥΠΑ/ 773).
Έκθεση Προόδου 1, Ιούνιος 2009.
Επιστηµονικός Υπεύθυνος ΕΛΚΕΘΕ (εκδ.): ∆ρ Α.Π. Καραγεώργης
Ολοκληρωµένη θαλάσσια και χερσαία µελέτη για τη διερεύνηση της ποσότητας, ποιότητας και
υδροµάστευσης των υποθαλάσσιων αναβλύσεων της περιοχής Στούπας του ∆ήµου Λεύκτρου του
Νοµού Μεσσηνίας (ΣΤΟΥΠΑ/ 773).
Έκθεση Προόδου 2, ∆εκέµβριος 2009.
Επιστηµονικός Υπεύθυνος ΕΛΚΕΘΕ (εκδ.): ∆ρ Α.Π. Καραγεώργης.
Τεχνητός Ύφαλος Μονεµβασιάς. Οριστική µελέτη σχεδίου υλοποίησης Τεχνητών Υφάλων στο Ν.
Λακωνίας (Τεχνητός Ύφαλος - περιοχής Μονεµβασιάς) (ΤΕΧΝΗΤΟΣ ΥΦΑΛΟΣ
ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ/ 771).
Παραδοτέο 1, Μάιος 2009.
Επιστηµονικός Υπεύθυνος ΕΛΚΕΘΕ (εκδ.): ∆ρ Α.Π. Καραγεώργης.
Μελέτη της οικολογικής κατάστασης του θαλασσίου περιβάλλοντος στις θέσεις Τσιγκράδο και
Βούδια της Νήσου Μήλου (ΜΗΛΟΣ Sand B/ 761).
Τελική Έκθεση Αποτελεσµάτων, ∆εκέµβριος 2009.
Επιστηµονικός Υπεύθυνος ΕΛΚΕΘΕ (εκδ.): ∆ρ Χ. Ζέρη.
Καταγραφή περιβαλλοντικών συνθηκών στην περιοχή µεταξύ Όρµου Σούρπη και Όρµου Νηές –
Παγασητικός Κόλπος (ΠΑΓΑΣΗΤΙΚΟΣ- ΑΛΜΟΛΟΙΠΑ/ 739).
Όρµος Νηών Παγασητικός
Ενδιάµεση Τεχνική Έκθεση, Φεβρουάριος 2009.
Επιστηµονικός Υπεύθυνος ΕΛΚΕΘΕ (εκδ): ∆ρ. Α. Pancucci-Παπαδοπούλου
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΝΟΤΗΤΑΣ Β’: ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ ΩΚΕΑΝΟΓΡΑΦΙΑΣ
143
Καταγραφή περιβαλλοντικών συνθηκών στην περιοχή µεταξύ Όρµου Σούρπη και Όρµου Νηές –
Παγασητικός Κόλπος (ΠΑΓΑΣΗΤΙΚΟΣ- ΑΛΜΟΛΟΙΠΑ/ 739).
Όρµος Νηών Παγασητικός
Τελική Τεχνική Έκθεση, Ιούνιος 2009.
Επιστηµονικός Υπεύθυνος ΕΛΚΕΘΕ (εκδ): ∆ρ. Α. Pancucci-Παπαδοπούλου
Ανιχνευθείσες επιπτώσεις στον χερσαίο και παράκτιο χώρο της ευρύτερης περιοχής της
λειτουργίας του βιοµηχανικού συγκροτήµατος της «Αλουµίνιον της Ελλάδος», όρµος Αντίκυρας –
Κορινθιακός κόλπος. Ιανουάριος 2009
Επιστηµονικός Υπεύθυνος (εκδ.): ∆ρ Χ. Αναγνώστου., ∆ρ Ι. Χατζηανέστης.
Hotspot ecosystem research on the margins of European seas (HERMES/ 565)
Final Technical Report (48 months report).
Project coordinator: Prof. P.P.E. Weaver
Scientific Coordinator HCMR (ed.): Dr V. Lykoussis.
Regional Drivers of Ecosystem Change and its Influence on Deep-Sea Populations in the
Mediterranean (REDECO)
First Year Report December 2009.
Scientific Coordinator HCMR (ed.): Dr N. Lampadariou.
Design study for a Deep Sea Facility in the Mediterranean for Neutrino Astronomy and Associated
Sciences (Km3Net/ 594).
Final Technical Report (36 months)
Scientific Coordinator HCMR (ed.): Dr V. Lykoussis.
Tsunami Risk ANd Strategies For the European Region (TRANSFER/ 661).
Final Technical Report (36 months report)
Scientific Coordinator HCMR (ed.): Dr V. Lykoussis.
European Seas Observatory Network (ESONET-NoE/ 691).
Interim Technical Report (24 months report)
Scientific Coordinator HCMR (ed.): Dr V. Lykoussis.
Πολυπαραµετρικά παρατηρητήρια βυθού (Ερευνητική Υποδοµή-ΕΥ)
(EMSO European Multidisciplinary Seafloor Observation) (EMSO/ 751).
Ενδιάµεση Τεχνική Έκθεση (12 months report)
Επιστηµονικός Υπεύθυνος ΕΛΚΕΘΕ (εκδ): ∆ρ Β. Λυκούσης.
Hotspot Ecosystem Research and Man’s Impact On European Seas (HERMIONE/ 765).
Interim Technical Report (6 months) report. HERMIONE project
Scientific Coordinator HCMR (ed.): Dr V. Lykoussis.
Integration and enhancement of key existing European deep-ocean observatories (EUROSITES/
30.20801).
Interim Technical Report (12 months report).
Scientific Coordinator HCMR (ed.): Dr V. Lykoussis
Παρακολούθηση Οικοσυστήµατος Εσωτερικού Σαρωνικού Κόλπου υπό την Επίδραση του
Κέντρου Επεξεργασίας Λυµάτων Ψυττάλειας (Κ.Ε.Λ.Ψ.), (Γ΄ Περίοδος). (ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ
ΣΑΡΩΝΙΚΟΣ Γ’ ΠΕΡΙΟ∆ΟΣ/ 737).
Ενδιάµεση Τεχνική Εκθεση, Ιούνιος 2009.
Επιστηµονικός Υπεύθυνος ΕΛΚΕΘΕ (εκδ.): ∆ρ Ε. Κρασακοπούλου, ∆ρ Ε. Χρήστου.
Προκαταρκτική µελέτη της αλλόχθονης πανίδας στο θαλάσσιο οικοσύστηµα του Νοτιοανατολικού
Αιγαίου (ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΠΑΝΙ∆ΑΣ ΤΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ/ 733).
Τελική Έκθεση, Φεβρουάριος 2009.
Επιστηµονικός Υπεύθυνος (εκδ): Μ. Corsini-Φωκά (Αναπλ.: ∆ρ. Μ.Α. PancucciΠαπαδοπούλου).
144
ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΕΛΚΕΘΕ 2009
A European Research Training Network on Key Technologies for Intervention Autonomous
Underwater Vehicles (FREESUBNET/ 667).
Real-time mosaicking for deployment with HCMR Aegaeo.
FREsubNET Technical Report, HCMR, July 2009.
Scientific Coordinator HCMR (ed.): Dr P. Pavlakis, K. Sarantakos.
Monitoring the marine environment in Russia, Ukraine and Kazakhstan using satellite Synthetic
Aperture Radar.
Final Technical Report, JRC, July/2009
Pavlakis P. and Guido F., (2009), “
Scientific Coordinator HCMR (ed.): Dr P. Pavlakis.
Απολύµανση θαλασσίου έρµατος µέσω in situ ηλεκτρολυτικής παραγωγής απολυµαντικού
χλωρίου (BALLAST WATER/ 30.30501).
Τελική Έκθεση, ∆εκέµβριος 2009
Επιστηµονικός Υπεύθυνος ΕΛΚΕΘΕ (εκδ.): ∆ρ Π. Πήττα.
ΚΑΛΩ∆ΙΟ ∆ΕΗ 2008/ 742
Βοηθητικές θαλάσσιες Γεωφυσικές εργασίες στον δίαυλο Κεραµωτής - Θάσου (∆ΕΗ 2008-2009).
Supporting submarine geophysical study at the channel Keramoti - Thassos
Τελική Τεχνική Έκθεση, Ιανουάριος 2009.
Επιστηµονικός Υπεύθυνος ΕΛΚΕΘΕ (εκδ.): ∆ρ Γ. Ρουσάκης
PRINOS: Underwater Geological and Environmental Studies in the region of western basin of
Prinos, Kavala (ΠΡΙΝΟΣ/764).
Sedimentological study and physical characteristics of sea water-currents of the West Prinos area,
South Kavala.
HCMR, Final Technical Report, July 2009.
Scientific Coordinator HCMR (ed.): Dr G. Rousakis, Dr E. Papathanassiou.
Έρευνα των περιβαλλοντικών επιπτώσεων της απόρριψης της σκουριάς στον Β. Ευβοϊκό
(ΛΑΡΚΟ/ 126)
Τελική Τεχνική Έκθεση, 2009.
Επιστηµονικός Υπεύθυνος ΕΛΚΕΘΕ (εκδ.): ∆ρ. Ν. Σύµπουρα.
EUROCEANS: European network of excellence for ocean ecosystems analysis (2009).
Τελική Επιστηµονική Έκθεση,
Συντονιστές Dr Paul Tréguer και Dr Louis Legendre, CNRS, France.
Επιστηµονικός Υπεύθυνος ΕΛΚΕΘΕ (εκδ.): ∆ρ Ι. Σιώκου-Φράγκου.
7.11.2. Μελέτες
∆ιερεύνηση του φαινοµένου αφρισµού στο θαλάσσιο χώρο του ΑΗΣ Λαυρίου (ΑΗΣ ΛΑΥΡΙΟΥ/
784).
Τεχνική έκθεση, ∆εκέµβριος 2009
Επιστηµονικός Υπεύθυνος ΕΛΚΕΘΕ (εκδ.): ∆ρ Α. Παυλίδου
Λιµένας Σαλαµίνος (ΛΙΜΕΝΑΣ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ/ 788).
Ποιοτικός έλεγχος βυθοκορηµάτων λιµένος Σαλαµίνος
Τεχνική Έκθεση, Οκτώβριος 2009.
Επιστηµονικός Υπεύθυνος ΕΛΚΕΘΕ (εκδ.): ∆ρ. Β. Καψιµάλης.
Έλεγχος ποιότητας περιβάλλοντος της παράκτιας ζώνης Ερµιόνης Αργολίδος (ΕΛΕΓΧΟΣ
ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΑΡΑΚΤΙΑΣ ΖΩΝΗΣ ΕΡΜΙΟΝΗΣ/ 781).
Τελική Τεχνική Έκθεση, Σεπτέµβριος 2009.
Επιστηµονικός Υπεύθυνος ΕΛΚΕΘΕ (εκδ): ∆ρ. Ο. Γκότση.
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΝΟΤΗΤΑΣ Β’: ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ ΩΚΕΑΝΟΓΡΑΦΙΑΣ
145
Μελέτη του ανεµολογικού καθεστώτος και του αιολικού δυναµικού της περιοχής µε
συντεταγµένες 21ο 00' 33" Ε - 37 ο 54' 51" Ν
Η µελέτη εκπονήθηκε για την εταιρεία VENERGIA
Επιστηµονικός Υπεύθυνος ΕΛΚΕΘΕ (εκδ.): ∆ρ Τ. Σουκισιάν.
Μελέτη ανεµολογικού και κυµατικού κλίµατος περιοχής πλησίον λιµένος Αλεξανδρούπολης
H µελέτη εκπονήθηκε στα πλαίσια του έργου Αγωγός Burgas-Αλεξανδρούπολη.
Επιστηµονικός Υπεύθυνος ΕΛΚΕΘΕ (εκδ.): ∆ρ Τ. Σουκισιάν.
Μελέτη ανεµολογικού και κυµατικού καθεστώτος περιοχής Παράλιου Άστρους Κυνουρίας και
εκτίµηση ανάβασης κυµατισµού στην ακτή (ΑΣΤΡΟΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ/ 754).
Η µελέτη εκπονήθηκε για το δικηγορικό γραφείο του κ. Ν. Γεωργά, Απρίλιος 2009.
Επιστηµονικός Υπεύθυνος: ∆ρ. Τ. Σουκισιάν
Μελέτη ανεµολογικού και κυµατικού καθεστώτος της περιοχής Ξιφία – Μονεµβασιάς.
14 σελ. Η µελέτη εκπονήθηκε στα πλαίσια έργου για την µελέτη και τοποθέτηση υφάλου για
τουριστικούς σκοπούς στην περιοχή Ξιφίας – Μονεµβασιάς.
Επιστηµονικός Υπεύθυνος ΕΛΚΕΘΕ (εκδ.): Τ. Σουκισιάν.
7.11.3. Αυτοψία
Μαλλιακός Κόλπος: Θαλάσσιες περιβαλλοντικές συνθήκες και αίτια οµαδικού θανάτου ψαριών.
Τελική Έκθεση Αυτοψίας, Μάιος 2009. (Περίοδος Μάρτιος-Απρίλιος 2009)
Επιστηµονικός Υπεύθυνος ΕΛΚΕΘΕ (εκδ): ∆ρ Κ. Πάγκου. Συντονιστής: Ι. Βαρκιτζή.
7.11.4. Συµµετοχή σε εκθέσεις άλλων Ινστιτούτων
Τεχνητοί Ύφαλοι Πιερίας.
Τελική Τεχνική Έκθεση, Ιούλιος 2009.
Επιστηµονικός Υπεύθυνος ΕΛΚΕΘΕ (εκδ.): ∆ρ ∆. Κλαουδάτος.
Προκαταρκτική µελέτη εκτίµησης µηχανικών επιπτώσεων της αλιείας µε βιντζότρατα σε λειµώνες
Ποσειδωνίας.
Στο: Εκτίµηση των επιπτώσεων της αλιείας µε βιντζότρατα στα αλιευτικά αποθέµατα
Τελική Τεχνική Έκθεση, Ιούνιος 2009.
Επιστηµονικός Υπεύθυνος ΕΛΚΕΘΕ (εκδ.): ∆ρ. Γ. Πετράκης
Χρησιµοποίηση του κέφαλου ως δείκτη παρακολούθησης παράκτιων περιβαλλοντικών αλλαγών
(MUGIL/ 644)
MUGIL Deliverable 7 – Jan. 2009
Scientific Coordinator HCMR (IMBR): Dr V. Vassilopoulou
7.11.5. Τεχνικές Εκθέσεις σε ∆ιεθνείς Οργανισµούς
Simboura, P. Panayotidis, S. Reizopoulou. 2009. Indicator Fact Sheet. (WEC2d) Classification of
coastal waters. Ευρωπαϊκός Οργανισµός περιβάλλοντος (ΕΕΑ) –Εθνικό Κέντρο για το
Περιβάλλον και την Αειφόρο Ανάπτυξη (ΕΚΠΑΑ).
ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΕΛΚΕΘΕ 2009
146
Στο Σχήµα Β-Ι-5 φαίνεται το παραχθέν επιστηµονικό έργο του Ινστιτούτου Ωκεανογραφίας για το
2009.
Σχήµα B-I-5: ΠΑΡΑΧΘΕΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΕΡΓΟ
ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ ΩΚΕΑΝΟΓΡΑΦΙΑΣ 2009
80
70
60
50
40
30
20
10
0
∆ηµοσιεύσεις σε ∆ηµοσιεύσεις σε Ειδικές Εκδόσεις
∆ιεθνή
Ελλην.
Περιοδικά-Βιβλία
ΠεριοδικάΒιβλία
∆ιδακτικές
Σηµειώσεις
Ανακοινώσεις σε Ανακοινώσεις σε Ανακοινώσεις σε Ανακοινώσεις σε Προσκεκληµένες Τεχνικές Εκθέσεις
∆ιεθνή Συνέδρια Ελλην. Συνέδρια
∆ιεθνή
Ελλην.
Οµιλίες
Woskshops
Συναντήσεις
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΝΟΤΗΤΑΣ Β’: ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ ΩΚΕΑΝΟΓΡΑΦΙΑΣ
8.
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ
ΣΥΜΒΟΥΛΙΑ
147
ΣΕ
∆ΙΕΘΝΕΙΣ
ΚΑΙ
ΕΛΛΗΝΙΚΟΥΣ
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ
ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ
ΚΑΙ
ΒΑΡΚΙΤΖΗ Ι.:
Μέλος της International Society for the Study of Harmful Algae (ISSHA)
Μέλος της Federation of European Phycological Societies (FEPS)
Μέλος της Ελληνική Φυκολογική Εταιρία (ΕΛΦΕ)
ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ ∆.:
Εκπρόσωπος στην ΕΧΑΕΘ
Εκπρόσωπος στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή ∆ιαχειριστών Ερευνητικού Στόλου ERVO
Εκπρόσωπος στην ∆ιεθνή Επιτροπή ∆ιαχειριστών Ερευνητικών Στόλων
ΓΙΑΝΝΑΚΟΥΡΟΥ Α.:
Μέλος του Πανελλήνιου Σωµατείου/Εταιρείας µη κερδοσκοπικού χαραχτήρα
‘ΜΙΚΡΟΒΙΟΚΟΣΜΟΣ’, µε σκοπό την προώθηση της έρευνας στην Περιβαλλοντική
Μικροβιολογία, στη Μικροβιακή Οικολογία, και στη Μικροβιακή Βιοτεχνολογία.
ΓΩΓΟΥ Α.:
Μέλος της διεθνούς οργανωτικής επιτροπής του Συνεδρίου ΙΜBIZO του οργανισµού ΙΜBER
(Integrated Marine Biogeochemistry and Ecosystem Research) υπό την αιγίδα του SCOR
(Scientific Committee on Oceanic Research) και του IGBP (International Geosphere Biosphere
Project).
ΖΕΡΒΟΥ∆ΑΚΗ Σ.:
Εθνικός Εκπρόσωπος στο REMPEC (Regional Marine Pollution Pollution Emergency Center)
για τη διαχείριση του θαλασσέρµατος (Ballast Water Management)
ΙΩΝΑ Α.:
Εθνικός Συντονιστής στον ΙOC/IODE διαχείριση Ωκεανογραφικών ∆εδοµένων.
Συντονιστής του Προγράµµατος ∆ιαχείρισης ∆εδοµένων της WMO-IOC Τεχνικής Επιτροπής
Ωκεανογραφίας και Μετεωρολογίας (Joint Commission for Oceanography and Marine
Meteorology/Data Management Programme Area-JCOMM/DMPA)
Συντονιστής της Οργανωτικής Επιτροπής για τον εορτασµό των 50 χρόνων του IOC/IODE to
2011. Η επιτροπή αποτελείται από: Βέλγιο, Καναδά, Γαλλία, Γερµανία, Σενεγάλη, Ν. Αφρική,
Τουρκία, IODE Συµπρόεδροι, Συντονιστής IODE/ ODINAFRICA, GE-MIM Πρόεδρος.
ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΗΣ Α.:
Μέλος του Editorial Board του περιοδικού Geo-Marine Letters (Springer)
Μέλος της Επιτροπής Γεωµορφολογίας της Ελληνικής Γεωλογικής Εταιρείας
Member of the American Geophysical Union
ΚΟΡΡΕΣ Γ.:
Εθνικό σηµείο επαφής της Ευρωπαϊκής Υποδοµής EUROARGO.
Εθνικό σηµείο επαφής του προγράµµατος ARGO στα πλαίσια του οργανισµού IOC.
Εκπρόσωπος ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε στο συµβούλιο ανταλλαγής ωκεανογραφικών δεδοµένων στα
πλαίσια του Μεσογειακού ∆ικτύου MOON.
ΚΡΑΣΑΚΟΠΟΥΛΟΥ Ε.:
Μέλος του ∆.Σ. του "ΦΟΡΕΑ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΛΙΜΝΟΘΑΛΑΣΣΑΣ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ" που
προέκυψε από την υπ’ αρ. 30553/21.12.2009 απόφαση του Υ.Π.Ε.Κ.Α και δηµοσιεύθηκε στο
Φ.Ε.Κ. µε αρ. 538 της 29/12/2009 (τεύχος Υ.Ε.Θ.Ο.∆.Φ.∆.Ε.∆.Τ.).
ΛΑΜΠΑ∆ΑΡΙΟΥ Ν.:
Μέλος της: International Association of Meiobenthologists
Ιδρυτικό µέλος της: Hellenic National Initiative Mikrobiokosmos
148
ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΕΛΚΕΘΕ 2009
ΝΙΤΤΗΣ Κ.:
Εκπρόσωπος του ΕΛΚΕΘΕ στο MedGOOS. Πρόεδρος από τον Ιανουάριο 2007.
Εκπρόσωπος της Ελλάδας στο I-GOOS.
Εκπρόσωπος του ΕΛΚΕΘΕ στο Marine Board του European Science Foundation.
Αντιπρόεδρος από τον Μάιο 2006.
Εκπρόσωπος του ΕΛΚΕΘΕ στο EuroGOOS και εκλεγµένο µέλος του ∆ιοικητικού του
Συµβουλίου.
Μέλος της Ελληνικής αποστολής στην 25η ολοµέλεια του IOC (Ιούνιος 2009)
Πρόεδρος (Chairman) του Operational Advisory Group του MOON (Mediterranean
Operational Oceanography Network).
Μέλος της Επιστηµονικής Επιτροπής (Scientific Steering Committee) του διεθνούς
προγράµµατος OCEANSITES.
Μέλος του Task Force του Aberdeen+ Group για την δηµιουργία µιας European Marine
Research Partnership εκπροσωπώντας MedGOOS και το EuroGOOS.
ΠΑΓΚΟΥ Κ.:
Πρόεδρος της Τοπικής Οργανωτικής επιτροπής για το 14ο Παγκόσµιο Συνέδριο των
Επιβλαβών Φύκων (14th International Conference on Harmful Algae) που θα γίνει στη
Χερσόνησσο της Κρήτης, 1-5 Νοεµβρίου 2010.
Συµµετοχή στη Μεσογειακή οµάδα (MEDGIG) γιά την ∆ιαβαθµονόµηση της ποιότητας των
Παράκτιων και Μεταβατικών Υδάτων (Κοινοτική Οδηγία Πλαίσιο για τα Νερά: WFD
2000/60/EE)
Παροχή κρίσεων/συµβουλών, συµµετοχή σε οµάδα εργασίας της UNEP/MAP επί των
παραµέτρων/δεικτών ευτροφισµού, που έχει συµπεριληφθεί στα πλαίσια του προγράµµατος
MEDPOL Phase III.
ΠΑΓΚΟΥ Κ. & ΓΚΟΤΣΗ-ΣΚΡΕΤΑ Ο.:
Εθνικοί Εκπρόσωποι της Ελλάδας, στην οµάδα εργασίας της ∆ιακυβερνητικής Επιτροπής
Ειδηµόνων γιά τις Επιβλαβείς Φυτοπλαγκτονικές Εξάρσεις του IOC (IOC Intergovernmental
Panel on Harmful Algal Blooms).
PANCUCCI-ΠΑΠΑ∆ΟΠΟΥΛΟΥ Μ.Α.:
Μέλος στο ∆ίκτυο ELNAIS (Ellenic Network on Aquatic Invasive Species)
Μέλος στην Οµάδα Ευρωπαίων ειδικών για τα εξωτικά είδη (SEBI)
Μέλος οµάδας εργασίας για την ένταξη των ξενικών ειδών στην Οδηγία για τα Νερά (JRC
Working group)
ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ Ε., ΓΙΑΝΝΟΥ∆Η Λ., ΒΑΡΚΙΤΖΗ Ι., ΓΙΑΝΝΑΚΟΥΡΟΥ Α.,
ΡΕΙΖΟΠΟΥΛΟΥ Σ., ΓΚΟΤΣΗ-ΣΚΡΕΤΑ Ο. & ΠΑΠΑ∆ΑΚΗΣ Μ.:
Μέλη της Τοπικής Οργανωτικής επιτροπής για το 14ο Παγκόσµιο Συνέδριο των Επιβλαβών
Φύκων (14th International Conference on Harmful Algae) που θα γίνει στη Χερσόνησσο της
Κρήτης, 1-5 Νοεµβρίου 2010 (Πρόεδρος: ∆ρ Κ. Πάγκου).
ΠΑΠΟΥΛΙΑ Ι.:
Κριτής στο ∆ιεθνές Περιοδικό NATURAL HAZARDS.
Εκπρόσωπος του ΕΛΚΕΘΕ στη Γεωφυσική Επιτροπή του Κράτους (Γ.Γ.Ε.Κ.)
ΠΑΥΛΑΚΗΣ Π.:
Κριτής στα ∆ιεθνή επιστηµονικά περιοδικά:
- International Journal of Remote Sensing
- Remote Sensing for Environment
ΠΕΤΥΧΑΚΗΣ Γ.:
ISEM -- International Society for Ecological Modeling
ΣΙΩΚΟΥ Ι.:
Εκπρόσωπος του ΕΛΚΕΘΕ στο EUR-OCEANS Consortium
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΝΟΤΗΤΑΣ Β’: ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ ΩΚΕΑΝΟΓΡΑΦΙΑΣ
149
ΨΑΡΡΑ Σ.
Μέλος του ASLO (American Society of Limnology and Oceanography)
Μέλος του AGU (American Geophysical Union)
ΣΟΥΚΙΣΙΑΝ Τ.
Μέλος της Τεχνικής Επιτροπής της International Society of Offshore and Polar Engineers
ΣΥΜΠΟΥΡΑ Ν.
Μέλος της Ευρωπαϊκής οµάδας εργασίας COAST και MED-GIG για την εφαρµογή της
Οδηγίας Πλαίσιο για τα Υδατα (WFD) ως εθνικός εκπρόσωπος για τα παράκτια και τα
µεταβατικά ύδατα και ειδικός εµπειρογνώµων για τα βενθικά µακροασπόνδυλα.
Μέλος της Ευρωπαϊκής οµάδας εργασίας για το θέµα της ένταξης των ξενικών ειδών στην
Οδηγία Πλαίσιο για τα Υδατα 2009 .
9.
ΕΚΠΟΝΗΣΗ
ΜΕΤΑ∆Ι∆ΑΚΤΟΡΙΚΗΣ
∆Ι∆ΑΚΤΟΡΙΚΩΝ ∆ΙΑΤΡΙΒΩΝ
ΕΡΕΥΝΑΣ-
9.1. ΜΕΤΑ∆Ι∆ΑΚΤΟΡΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ
ΤΣΑΜΠΑΡΗΣ Χ.:
Εκπόνηση µεταδιδακτορικής έρευνας µε θέµα: «Ιχνηθέτηση υπόγειου νερού που εκβάλλει στην
παράκτια ζώνη της παραλίας Καλογριά, Στούπα» (Πρόγραµµα «ΣΤΟΥΠΑ»)
9.2. ∆Ι∆ΑΚΤΟΡΙΚΕΣ ∆ΙΑΤΡΙΒΕΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΥ Ε.:
Εκπόνηση ∆ιδακτορικής ∆ιατριβής µε τίτλο: «Επιπτώσεις αποβλήτων ελαιοτριβείων σε
παράκτια οικοσυστήµατα – Μεσσηνιακός κόλπος» Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήµιο
Αθηνών. Επιβλέπων: Καθ.Μ. ∆ασενάκης, Ερευνήτρια ∆ρ Α. Παυλίδου.
ΒΑΡΚΙΤΖΗ Ι.:
Εκπόνηση ∆ιδακτορικής ∆ιατριβής µε τίτλο: «Οικολογία επιβλαβών µικροφυκών και
επίδραση στο θαλάσσιο βενθικό οικοσύστηµα». Πανεπιστήµιο Αθήνας, Τµήµα Βιολογίας,
Επιβλέπουσα: Επικ. Καθ. Β. Μοντεσάντου. Υπεύθυνη υλοποίησης της διατριβής στο
ΕΛΚΕΘΕ: ∆/ντρια Ερευνών ∆ρ Κ. Πάγκου.
ΙΩΝΑ Α.:
Εκπόνηση διδακτορικής διατριβής µε τίτλο: “Μελέτη της µακράς περιόδου µεταβλητότητας
των υδρολογικών χαρακτηριστικών της Μεσογείου Θάλασσας και των λεκανών της”,.
Επιβλέπων: Καθ. Α. ΘΕΟ∆ΩΡΟΥ, Πανεπιστήµιο Θεσσαλίας.
ΛΑΓΑΡΙΑ Α.:
Εκπόνηση ∆ιδακτορικής ∆ιατριβής µε τίτλο: «Μελέτη της σχέσης φυτοπλανκτού-ετερότροφων
βακτηρίων σε διαφορετικά θαλάσσια περιβάλλοντα: Ροές άνθρακα και πως καθορίζονται από
τις τροφικές συνθήκες περιβάλλοντος». Université du Littoral Côte d’Opale (ULCO), Maison
de la Recherché en Environement Naturel, Wimereux, France & Hellenic Center for Marine
Research (HCMR), Crete, Greece. Επιβλέποντες: Καθ. Ο. Χρηστάκη (ULCO) και ∆ρ Σ. Ψαρρά
(HCMR).
ΜΠΕΛΛΟΥ Ν.:
Εκπόνηση ∆ιδακτορικής ∆ιατριβής µε τίτλο: «Biofouling in different habitats from coastal to
deep sea. An experimental settlement study in the Eastern Mediterranean Sea». Christian
Albrechts University of Kiel, Germany. Supervisors: Prof. F. Colijn
150
ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΕΛΚΕΘΕ 2009
ΠΑΠΑ∆ΟΠΟΥΛΟΣ Β.:
Εκπόνηση ∆ιδακτορικής ∆ιατριβής µε τίτλο: «Ροή θερµότητας στη διεπιφάνεια αέραςθάλασσα στο Αιγαίο Πέλαγος». Πανεπιστήµιο Πάτρας. Επιβλέπων: Καθ. Γ. Φερεντίνος
ΣΑΛΩΜΙ∆Η Μ.:
Ολοκλήρωση και Παρουσίαση ∆ιδακτορικής ∆ιατριβής µε τίτλο «Ταχεία εκτίµηση της
οικολογικής ποιότητας παράκτιων περιοχών µε τη χρήση οπτικής µεθόδου σε φυτοκοινωνίες
της ανώτερης υποπαράλιας ζώνης: Συµβολή στη µελέτη των µακροφυκών και την εφαρµογή
της Ευρωπαϊκής Οδηγίας Πλαίσιο για τα Ύδατα», Μυτιλήνη, Ιούνιος 2009.
10. ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΕΣ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
10.1. ∆Ι∆ΑΣΚΑΛΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
10.1.1. Μεταπτυχιακά Τµήµατα
ΒΑΡΚΙΤΖΗ Ι.:
Συµµετοχή στην διδασκαλία του µαθήµατος και του εργαστηρίου «Φυτοπλαγκτό», του Β’
Εξαµήνου του ∆ιατµηµατικού Μεταπτυχιακού Ωκεανογραφίας, της Σχολής Θετικών
Επιστηµών του ΕΚΠΑ.
ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ ∆.:
∆ιδασκαλία εξαµηνιαίου µαθήµατος στα πλαίσια του Μεταπτυχιακού προγράµµατος του
Γεωλογικού Τµήµατος του Πανεπιστηµίου της Πάτρας, µε θέµα «∆ορυφορική
Ωκεανογραφία». Καθηγητής Γεωρ. Φερεντίνος.
ΛΥΚΟΥΣΗΣ Β.:
∆ιδασκαλία του µαθήµατος «Θαλάσσια Γεωλογία και Γεωφυσική» στο διατµηµατικό
µεταπτυχιακό τµήµα του ΕΜΠ “Ναυτική και Θαλάσσια Τεχνολογία και Επιστήµη”
∆ιδασκαλία του µαθήµατος «Υποθαλάσσια Γεωτεχνική-Αστάθεια µαζών» στο διατµηµατικό
µεταπτυχιακό τµήµα του Πανεπιστηµίου Αθηνών “Ωκεανογραφία και διαχείρηση θαλάσσιου
περιβάλλοντος’.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΙ∆ΗΣ Π.:
Συνδιδασκαλία του µαθήµατος «∆ιαχείριση Υδατικών Οικοσυστηµάτων» Α’ Εξάµηνο
∆ιατµηµατικού Μεταπτυχιακού «Επιστήµη και Τεχνολογία Υδατικών Πόρων» ΕΜΠ
(Επιστηµονικός Υπεύθυνος Κ. Χατζηµπίρος, Αναπληρωτής Καθηγητής)
Συνδιδασκαλία του µαθήµατος «Βιολογικοί δείκτες » Β’ Εξάµηνο ∆ιατµηµατικού
Μεταπτυχιακού «Ωκεανογραφίας» ΕΚΠΑ (Επιστηµονικός Υπεύθυνος Β. Μοντεσάντου,
Επίκουρη Καθηγήτρια)
ΣΙΩΚΟΥ Ι.:
∆ιδασκαλία στο µάθηµα «Οικοφυσιολογία» στο ∆ιατµηµατικό Μεταπτυχιακό Ωκεανογραφίας
του ΕΚΠΑ.
ΣΟΥΚΙΣΙΑΝ Τ.:
∆ιδασκαλία του µαθήµατος «Σεµινάρια σε Προβλήµατα Θαλάσσιας και Υποθαλάσσιας
Τεχνολογίας», στο ∆ιατµηµατικό Μεταπτυχιακό Πρόγραµµα Σπουδών στη Ναυτική και
Θαλάσσια Τεχνολογία και Επιστήµη, που οργανώνεται από το Τµήµα Ναυπηγών Μηχ/γων
Μηχ/κών του ΕΜΠ.
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΝΟΤΗΤΑΣ Β’: ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ ΩΚΕΑΝΟΓΡΑΦΙΑΣ
151
10.1.2. Προπτυχιακά Τµήµατα
ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗ Ε.:
∆ιδασκαλία εργαστηριακής άσκησης του µαθήµατος “Θαλάσσια Βιολογία”, στο Τµήµα
Βιολογίας του Πανεπιστηµίου Κρήτης. Εαρινό εξάµηνο ακαδηµαϊκού έτους 2008-2009.
ΖΕΡΗ Χ.
∆ιδασκαλία των κατ’ επιλογήν µαθηµάτων «Χηµική Ωκεανογραφία» του 7ου εξαµήνου και
«Χηµεία και ∆ιαχείριση Υδατίνου Περιβάλλοντος» 8ου εξαµήνου, του Τµήµατος Χηµείας του
Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστηµίου Αθηνών (ΕΚΠΑ). Το ακαδηµαϊκό έτος 20082009, ως λέκτορας του Π.∆. 407/1980.
ΠΑΠΑ∆ΟΠΟΥΛΟΣ Β.:
∆ιδασκαλία των εργαστηριακών ασκήσεων του µαθήµατος «Μηχανική των Ωκεανών» του Α’
εξαµήνου του τµήµατος Γεωλογίας του Πανεπιστηµίου Πάτρας
∆ιδασκαλία του µαθήµατος «Επιχειρησιακή Ωκεανογραφία» του ΣΤ’ εξαµήνου του τµήµατος
Γεωλογίας του Πανεπιστηµίου Πάτρας
10.1.3. Τ.Ε.Ι.
ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΥ Ε.:
∆ιδασκαλία του µαθήµατος «Γεωργική χηµεία» – (εργαστηριακό) στο Α.Τ.Ε.Ι. Καλαµάτας το
ακαδηµαϊκό έτος 2009-2010 στο τµήµα Βιολογικών Θερµοκηπιακών Καλλιεργειών.
ΣΠΥΡΙ∆ΑΚΗΣ Ν.
∆ιδασκαλία του µαθήµατος «Τεχνολογία Μετρήσεων» – Τµήµα Ηλεκτρολογίας, Τ.Ε.Ι.
Κρήτης.
10.1.4. Α΄- Β΄ Βαθµίδα Εκπαίδευσης
ΝΑΛΕΤΑΚΗ Μ.
∆ιδασκαλία σε µαθητές όλων των εκπαιδευτικών βαθµίδων, σχετικά µε τα θαλάσσια
οικοσυστήµατα, στα πλαίσια των εκπαιδευτικών προγραµµάτων του Ενυδρείου Κρήτης "Θαλασσόκοσµος".
ΠΑΓΩΝΗΣ
∆ιδασκαλία του µαθήµατος ‘Υπολογιστές και κοινωνία της πληροφορίας’ στα σχολεία
πρωτοβάθµιας εκπαίδευσης Καλυβίων και Π. Φωκαίας απο 2-10-2007
10.2. “PAIDEIA – STUDY ABROAD PROGRAMS”
Το πλήρες πρόγραµµα των µαθηµάτων προς
τους φοιτητές του Πανεπιστηµίου του Rhode
Island, µε τη συµµετοχή ερευνητών του
Ινστιτούτου Ωκεανογραφίας, στα πλαίσια του
Εκπαιδευτικού Προγράµµατος «PAIDEIAStudy abroad programs” που γίνονται στις
εγκαταστάσεις του Υ.Σ. Ρόδου, σε
συνεργασία µε το Πανεπιστήµιο του Rhode
Island,
στην
Ενότητα
∆-10.1.
(Υ∆ΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΡΟ∆ΟΥ).
152
ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΕΛΚΕΘΕ 2009
10.3. MICHIGAN STATE UNIVERSITY – STUDY ABROAD PROGRAM 2010
Το πλήρες πρόγραµµα των µαθηµάτων προς τους φοιτητές του Michigan State University, που
γίνονται στην Ανάβυσσο και την Κρήτη, µε τη συµµετοχή και των Ερευνητών του Ινστιτούτου
Ωκεανογραφίας, στην Ενότητα Β- Κεφ.ΙΙ – 9.1.4.
10.4. ∆ΙΑΛΕΞΕΙΣ - ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗ Ε.:
∆ιάλεξη στα πλαίσια του Μεταπτυχιακού Προγράµµατος του Τµήµατος Βιολογίας του
Πανεπιστηµίου Κρήτης µε θέµα: «Βιογεωχηµεία στα θαλάσσια φανερόγαµα». Υπεύθυνος
Καθηγητής: Ι. Καρακάσης.
ΓΩΓΟΥ Α.:
∆ιαλέξεις µε θέµα ‘Θαλάσσιοι Βιογεωχηµικοί Κύκλοι και Κλιµατική Αλλαγή’ στα πλαίσια
του µαθήµατος ‘ΧΗΜΙΚΗ ΩΚΕΑΝΟΓΡΑΦΙΑ’. Μεταπτυχιακό Ωκεανογραφίας, Εθνικό
Καποδιστριακό Πανεπιστήµιο Αθηνών. Χειµερινό εξάµηνο ακαδηµαϊκού έτους 2009-2010.
ΖΕΡΒΟΥ∆ΑΚΗ Σ.:
∆ιάλεξη στα πλαίσια του Μεταπτυχιακού τµήµατος της Ωκεανογραφίας του Παν/µιου
Αθηνών µε θέµα: «∆ιατροφή και Παραγωγή των Κωπηπόδων». Υπεύθυνος Καθηγητής: Μ.
Θεσσαλού-Λεγάκη
ΙΩΝΑ Α.:
“Adopted common standards: File formats, Quality flag scale, Vocabularies, services and
maintenance”, Joint Training Workshop for projects: Upgrade Black Sea SCENE, CaspInfo
and SeaDataNet, IOC/IODE Project Office, Oostende, Belgium, 26-29 October 2009.
“Presentation of general data management rules-implementation in SeaDataNet: presentation
of data policy and data licence, rules for metadata submission to prevent duplication,
reformatting from observation format to common data format, data and metadata quality
control, metadata management options (online, offline)”, Joint Training Workshop for
projects: Upgrade Black Sea SCENE, CaspInfo and SeaDataNet, IOC/IODE Project Office,
Oostende, Belgium, 26-29 October 2009.
ΚΟΡΡΕΣ Γ.:
∆ιάλεξη στα πλαίσια του Μεταπτυχιακού ∆ιαχείριση και Ανάλυση Γεωγραφικών ∆εδοµένων
του τµήµατος Γεωγραφίας του Χαροκόπειου Παν/µιου Αθηνών µε θέµα: «Μοντελοποίηση
της ωκεάνιας κυκλοφορίας και κατάστασης της θάλασσας». Υπεύθυνος Καθηγητής: Π.
Κατσαφάδος.
ΚΡΑΣΑΚΟΠΟΥΛΟΥ Ε.:
Σπονδυλωτή διάλεξη µε θέµα ‘Σκιαγράφηση της περιβαλλοντικής κατάστασης του
Σαρωνικού Κόλπου – Επίδραση του Κ.Ε.Λ. Ψυττάλειας’ – ‘Επιπτώσεις οξύνισης ωκεανού’
στα πλαίσια Προγράµµατος Μεταπτυχιακών Σπουδών της Ιατρικής Σχολής του Παν/µίου
Αθηνών ‘Περιβάλλον & Υγεία: ∆ιαχείριση περιβαλλοντικών θεµάτων µε επιπτώσεις στην
υγεία’(11-04-2009)
∆ιάλεξη στα πλαίσια του Μεταπτυχιακού Ενδεικτικού Ωκεανογραφίας του Παν/µίου Αθηνών
µε θέµα: «Ανταλλαγές CO2 στη διεπιφάνεια ατµόσφαιρας/θάλασσας». Υπεύθυνος
Καθηγητής: Μ. ∆ασενάκης
ΠΑΓΚΟΥ Κ.:
∆ιάλεξη (Μάρτιος 2009) στα πλαίσια του Μεταπτυχιακού τµήµατος της Ωκεανογραφίας του
Παν/µιου Αθηνών µε θέµα: «Το πρόβληµα του ευτροφισµού και των επιβλαβών
φυτοπλαγκτονικών εξάρσεων στην παράκτια ζώνη: Η εφαρµογή των κοινοτικών οδηγιών και
της συνθήκης της Βαρκελώνης». Υπεύθυνος Καθηγητής: Μ. ∆ασενάκης
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΝΟΤΗΤΑΣ Β’: ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ ΩΚΕΑΝΟΓΡΑΦΙΑΣ
153
PANCUCCI-PAPADOPOULOU M.A.:
28/01/2009. ∆ιάλεξη στα πλαίσια του Μεταπτυχιακού τµήµατος της Ωκεανογραφίας του
Παν/µιου Αθηνών µε θέµα: «Παρουσίαση δραστηριοτήτων ΕΛΚΕΘΕ». Υπεύθυνος
Καθηγητής: Μ. ∆ασενάκης
ΠΗΤΤΑ Π.:
∆ιαλέξεις µε θέµα «Το πελαγικό οικοσύστηµα» στα πλαίσια του µαθήµατος “Θαλάσσια
Oικοσυστήµατα”. Πρόγραµµα EΠEAEK “∆ιαχείριση Θαλασσίων και Xερσαίων Bιολογικών
Πόρων”. Πανεπιστήµιο Κρήτης. Υπεύθυνος Καθηγητής: ∆ρ. Ι. Καρακάσης.
ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ ∆.:
∆ιάλεξη στα πλαίσια του THE MICHIGAN STATE UNIVERSITY STUDY ABROAD
PROGRAM 2008 µε θέµα: «Aegean Sea, Eastern Mediterranean: A laboratory for active
geological processes – A world site for submerged cultural remains» 22 Μαϊου 2009
∆ιάλεξη στα πλαίσια της «ΗΜΕΡΑ ΣΤΑ∆ΙΟ∆ΡΟΜΙΑΣ» που διοργανώθηκε από την
Ελληνική Γεωλογική Εταιρεία και το Τµήµα Γεωλογίας του Παν/µίου Πατρών, 25
Νοεµβρίου 2009, Πάτρα, µε θέµα «Θαλάσσια Γεωλογία – Γεωφυσική στο ΕΛΚΕΘΕ»
ΣΙΩΚΟΥ Ι.:
∆ιάλεξη στα πλαίσια του Μεταπτυχιακού τµήµατος της Ωκεανογραφίας του Παν/µιου
Αθηνών µε θέµα: «Επιπτώσεις των κλιµατικών αλλαγών στα θαλάσσια οικοσυστήµατα».
Υπεύθυνη Καθηγήτρια: Μ. Θεσσαλού-Λεγάκη
ΣΥΜΠΟΥΡΑ Ν.:
Σεµινάριο στο Μεταπτυχιακό τµήµα Ωκεανογραφίας του Παν/µιου Αθηνών µε θέµα: Το
µακροζωοβένθος ως εργαλείο διαχείρισης της Παράκτιας ζώνης. Μάιος 2009. Υπ. Καθηγ. Α.
Νικολαϊδου.
Tο ζωοβένθος ως εργαλείο διαχείρισης της παράκτιας ζώνης σύµφωνα µε την Οδηγία
Πλαίσιο για τα ύδατα 2000/60/EC. Κύκλος Σεµιναρίων ΕΛΚΕΘΕ. Οργάνωση Θ. Χρόνης.
Απρίλιος 2009.
ΣΥΜΠΟΥΡΑ Ν. & PANCUCCI Μ.Α.:
Σεµινάριο µε θέµα: Β. Ευβοϊκός κόλπος: η οικολογική κατάσταση και οι πιέσεις της
παράκτιας ζώνης - 4ο ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ και ΝΕΩΝ
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ. «Αειφόρος ανάπτυξη και περιβάλλον. Υδάτινοι πόροι και ορεινοί όγκοιΗ περίπτωση της Στερεάς Ελλάδας» ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ. Υπ. Καθηγ. Γρ. Τσάλτας. Αλίαρτος
Βοιωτίας, 12 – 19 Ιουλίου 2009.
ΣΥΜΠΟΥΡΑ Ν. & Κ. ΚΑΛΚΑΒΟΥΡΑΣ.:
Παρουσίαση του νέου λογισµικού για τον δείκτη κατηγοριοποίησης οικολογικής ποιότητας
σύµφωνα µε την Κοινοτική Οδηγία Πλαίσιο για το Νερό (WFD 2000/60) µε βάση τα
µακροασπόνδυλα BENTIX (Simboura & Zenetos, 2002). Παρουσίαση στο Ι.Ω ΕΛΚΕΘΕ,
Νοέµβριος 2009.
ΤΣΑΜΠΑΡΗΣ Χ.:
∆ιάλεξη στο ∆ιεθνές Συνέδριο µε θέµα «An Autonomous In Situ Gamma SpectrometerMonitor of Marine Radioactivity». 4th International Workshop on Very Large Volume
Neutrino Telescopes for the Mediterranean Sea, 13-15 October 2009, Athens, Greece
∆ιάλεξη στο Συµπόσιο µε θέµα «Environmental Radioactivity Applications at the Hellenic
Centre for Marine Research» που παρουσιάστηκε στο 9ο Πανελλήνιο Συµπόσιο
Ωκεανογραφίας & Αλιείας, Πάτρα, 13-16 Μαΐου 2009.
∆ιάλεξη µε θεµα: Radioactivity measurements in the marine environment (Methods and
Equipments). ESONET Scientific Workshop, Κωνσταντινούπολη, Τουρκία.
Παρουσίαση Μελέτης για έκθεση ραδονίου πριν από το σεισµό. 1ο Πανελλήνιο Συνέδριο
«Αντιµετώπιση Φυσικών Καταστροφών, οι πρώτες ώρες», 2009, Πάτρα, 13-15 Νοεµβρίου.
ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΕΛΚΕΘΕ 2009
154
∆ιάλεξη µε θέµα «Ανάπτυξη Υλικού και λογισµικού για αυτόµατο προσδιορισµό
ραδιονουκλιδίων σε πεδία βολής της Ελλάδος». Επιστηµονική ∆ιηµερίδα ΣΣΕ-ΕΑΙΤΥ,
«Σύγχρονες Προτάσεις Ερευνητικών Θεµάτων Κοινού Ενδιαφέροντος περί τη Στρατιωτική
Επιστήµη», 17-18 Ιουνίου 2009, Βάρη, Στρατιωτική Σχολή Ευελπίδων.
ΦΡΑΓΚΟΥΛΗΣ K.:
∆ιάλεξη στα πλαίσια του Προπτυχιακού και Μεταπτυχιακού τµήµατος του Πανεπιστηµίου
Αιγαίου, Τµήµα Θαλάσσιων Επιστηµών µε θέµα: «Κλιµατικές αλλαγές και θαλάσσια
βιολογία». Υπεύθυνος Καθηγητής: Β. Ζερβάκης
10.5. ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ - ΕΠΙΒΛΕΨΗ ΜΕΤΑ∆Ι∆ΑΚΤΟΡΙΚΩΝ/
∆Ι∆ΑΚΤΟΡΙΚΩΝ ∆ΙΑΤΡΙΒΩΝ, MSC, ∆ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΙ
ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΕΞΑΣΚΗΣΗΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ
10.5.1. Μεταδιδακτορικών ∆ιατριβών
ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΗΣ Α.:
Επιβλέπων του µεταδιδακτορικού ερευνητή ∆ρ. Ευθύµιου Τριψάνα (Ph.D., Texas A&M
University, USA) στα πλαίσια του προγράµµατος: ‘Paleo-Cretan Basin’, Marie Curie
Reintegration Grants (IRG) της Ε.Ε.
PANCUCCI-PAPADOPOULOU, M.A.:
Επιβλέπουσα της µεταδιδακτορικής ερευνήτριας Dr. Herdem Aslan, (Ph.D., Canakkale
University, Turkey). Τρίµηνη παραµονή της εν λόγω ερευνήτριας στην Ανάβυσσο, όπου
εργάστηκε στο εργαστήριο ζωοβένθους πάνω στη συστηµατική ζωοβενθικών οργανισµών.
ΤΣΑΜΠΑΡΗΣ Χ.:
Επιβλέπων της µεταδιδακτορικής έρευνας της ∆. Πατήρη µε θέµα «Ιχνηθέτηση υπόγειου
νερού που εκβάλλει στην παράκτια ζώνη της παραλίας Καλογριά, Στούπα», στα πλαίσια του
προγράµµατος «ΣΤΟΥΠΑ».
10.5.2 ∆ιδακτορικών ∆ιατριβών
ΓΩΓΟΥ Α:
Επιβλέπουσα του υποψηφίου διδάκτορα κ. Γεωργίου Κατσούρα (Υποστήριξη ∆εκέµβριος
2009). Θέµα ∆ιδακτορικής ∆ιατριβής: ‘Παλαιοωκεανογραφική µελέτη των αιφνίδιων
κλιµατικών µεταβολών στην Βορειοανατολική Μεσόγειο κατά την διάρκεια του τελευταίου
κλιµατικού κύκλου, µέσω της χρήσης βιογεωχηµικών δεικτών και σταθερών ισοτόπων’, στα
πλαίσια του προγράµµατος: ‘Πάλαιο- και σύγχρονες κλιµατικές µεταβολές στην Ανατολική
Μεσόγειο, µε την χρήση βιογεωχηµικών δεικτών και σταθερών ισοτόπων: Μπορούµε να
προβλέψουµε µελλοντικές αλλαγές;’. ΠΕΝΕ∆ 2003 (ΓΓΕΤ, EU). Τµήµα Επιστηµών
Θάλασσας Πανεπιστηµίου Αιγαίου & Ελληνικό Κέντρο Θαλασσίων Ερευνών
Μέλος της τριµελούς συµβουλευτικής επιτροπής της υποψήφιας διδάκτορα κ. Μαρίας
Παχιαδάκη (Υποστήριξη ∆εκέµβριος 2009). Θέµα ∆ιδακτορικής ∆ιατριβής: ‘Μοριακός και
βιογεωχηµικός χαρακτηρισµός των µικροοργανισµών που εµπλέκονται στην αναερόβια
οξείδωση µεθανίου και την µεθανογένεση σε ιζήµατα µεθανοϋδριτών της Ανατολικής
Μεσογείου’, στα πλαίσια του προγράµµατος: ‘Πάλαιο- και σύγχρονες κλιµατικές µεταβολές
στην Ανατολική Μεσόγειο, µε την χρήση βιογεωχηµικών δεικτών και σταθερών ισοτόπων:
Μπορούµε να προβλέψουµε µελλοντικές αλλαγές;’. ΠΕΝΕ∆ 2003 (ΓΓΕΤ, EU). Τµήµα
Χηµείας Πανεπιστηµίου Κρήτης & Ελληνικό Κέντρο Θαλασσίων Ερευνών
Μέλος της τριµελούς συµβουλευτικής επιτροπής της υποψήφιας διδάκτορα κ. Παρασκευής
Μάρα. Θέµα ∆ιδακτορικής ∆ιατριβής: ‘Biogeochemistry of nitrogen cycling in the Eastern
Mediterranean Sea’ στα πλαίσια του προγράµµατος EURopean network of excellence for
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΝΟΤΗΤΑΣ Β’: ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ ΩΚΕΑΝΟΓΡΑΦΙΑΣ
155
OCean Ecosystems Analysis’ (EUR-OCEANS) Fellowship Program.
Institut fuer
Biogeochemie und Meereschemie, Universitaet Hamburg, Germany, Τµήµα Χηµείας
Πανεπιστηµίου Κρήτης & Ελληνικό Κέντρο Θαλασσίων Ερευνών.
Μέλος της επταµελούς εξεταστική επιτροπής της υποψήφιας διδάκτορα κ. Καλλιόπης
Βιολάκη. Θέµα ∆ιδακτορικής ∆ιατριβής: Οργανικό Άζωτο στην Ατµόσφαιρα:
Ειδικοχαρακτηρισµός, πηγές και ρόλος στο βιογεωχηµικό κύκλο του αζώτου. Πανεπιστήµιο
Κρήτης, Τµήµα Χηµείας.
ΖΕΡΗ Χ.:
Μέλος τριµελούς επιτροπής της ∆ιδακτορικής ∆ιατριβής του ∆ηµήτρη Τσολιάκου µε θέµα
«Οπτικές και Χηµικές ιδιότητες διαλυτής οργανικής ύλης στο θαλάσσιο περιβάλλον».Τµήµα
Χηµείας, ΕΚΠΑ.
Μέλος τριµελούς επιτροπής της ∆ιδακτορικής ∆ιατριβής της Βασιλικής Παρασκευοπούλου,
µε θέµα «∆ιακίνηση και χηµική συµπεριφορά βαρέων µετάλλων σε θαλάσσια περιοχή
επηρεαζόµενη από βιοµηχανική ρύπανση (Β∆ Σαρωνικός)». ΠΜΣ Ωκεανογραφίας, ΕΚΠΑ.
ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΗΣ Α.:
Μέλος της επιτροπής του υποψήφιου διδάκτορα ΕΜΠ Μάρκου ∆ασκαλάκη. Πρόγραµµα:
Πυθαγόρας IΙ - Ενίσχυση Ερευνητικών Οµάδων στα Πανεπιστήµια. Τίτλος Έργου: Ανάπτυξη
ήπιας βιοτεχνολογικής µεθόδου αποκατάστασης διαβρωµένων λίθινων µνηµείων.
Μέλος της επταµελούς εξεταστικής επιτροπής της διδακτορικής διατριβής της Αικατερίνης
Κοµπιάδου, τµήµα Πολιτικών Μηχανικών Αριστοτελείου Πανεπιστηµίου Θεσσαλονίκης µε
τίτλο ‘Μαθηµατικά οµοιώµατα των φυσικών διεργασιών σε φερτές ύλες που εισρέουν στο
θαλάσσιο περιβάλλον από φυσικές ή ανθρωπογενείς πηγές, σηµειακές ή κατανεµηµένες
πηγές’. Υποστήριξη ∆εκέµβριος 2009, Θεσσαλονίκη. Βαθµός Άριστα µε έπαινο.
ΛΑΜΠΑ∆ΑΡΙΟΥ Ν.:
Επίβλεψη (Υπεύθυνος) ∆ιδακτορικής ∆ιατριβής της Β. Καλογεροπούλου που εκπονείται στο
Παν/µιο του Oldenburg µε θέµα: «Μελέτη χρονοσειρών στην Αβυσσική Πεδιάδα Porcupine
του Βορείου Ατλαντικού πριν και µετά το φαινόµενο της πληθυσµιακής έκρηξης του
Amperima. Σύγκριση του φαινοµένου µε τη Ανατολική Μεσόγειο»
ΛΥΚΟΥΣΗΣ Β.:
Μέλος επταµελούς εξεταστικής επιτροπής της διδιακτορικής διατριβής του Γ. Σγούρου µε
θέµα Ακουστική χαρτογράφιση επιλεγµένων περιοχών της υφαλοκρηπίδας των κόλπων του
Μιραµβέλου και Καζαµπλάνκα ∆ιασάφηση της υφής του πυθµένα µε την ψηφιακή
επεξεργασία της οπισθοσκέδασης πλευρικού ισοµετρικού ηχοβολιστή. Γεωλογικό Τµήµα του
Πανεπιστηµίου Αθηνών (τριµελής Γ. Αναστασάκης, Μ. ∆ερµιτζάκης, Χ. Μαρουκιάν) 2009.
Μέλος επταµελούς εξεταστικής επιτροπής της διδιακτορικής διατριβής του Σ. Μαρουλάκη µε
θέµα Τεταρτογενής εξέλιξη του κόλπου του Μιραµβέλου. Γεωλογικό Τµήµα του
Πανεπιστηµίου Αθηνών (τριµελής Γ. Αναστασάκης, Μ. ∆ερµιτζάκης, Χ. Μαρουκιάν) 2009.
Μέλος τριµελούς συµβουλευτικής επιτροπής για την εκπόνιση της διδιακτορικής διατριβής
απο τον Π. Φουτράκη µε θέµα Ανω Καινοζωική ιζηµατολογική,παλαιογεωγραφική και
παλαιοωκεανογραφική εξέλιξη του Σαρωνικού κόλπου. ∆ΜΤ Ωκεανογραφίας του
Πανεπιστηµίου Αθηνών 2009.
Μέλος επταµελούς εξεταστικής επιτροπής της διδιακτορικής διατριβής του ∆. Χριστοδούλου
µε θέµα Γεωφυσική, Ιζηµατολογική Μελέτη-Τηλεµετρική παρακολούθηση κρατήρων
διαφυγής ρευστών σε σεισµικά ενεργές περιοχές. Γεωλογικό Τµήµα του Πανεπιστηµίου
Πατρών (Γ. Παπαθεοδώρου, Γ. Φερεντίνος, Ν. Κοντόπουλος) 2009.
Μέλος επταµελούς εξεταστικής επιτροπής της διδιακτορικής διατριβής της Μ. Παχιαδάκη
(Υπότροφος ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε.) µε θέµα: Παλαιoωκεανογραφική µελέτη των αιφνίδιων κλιµατικών
µεταβολών στη Βορειοανατολική Μεσόγειο κατά τη διάρκεια του τελευταίου κλιµατικού
κύκλου, µέσω της χρήσης βιογεωχηµικών δεικτών και σταθερών ισοτόπων. Πανεπιστήµιο
Κρήτης. 2009.
156
ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΕΛΚΕΘΕ 2009
ΠΑΓΚΟΥ Κ.:
Επιβλέπουσα ερευνήτρια ∆ιδακτορικής ∆ιατριβής της Ι. Βαρκιτζή µε θέµα “Επίδραση των
φυτοπλαγκτονικών τοξινών σε βενθικούς οργανισµούς του Βορείου Αιγαίου”. Πανεπιστήµιο
Αθηνών (Τριµελής συµβουλευτική επιτροπή: Μοντεσάντου Β., Οικονόµου Α. & Πάγκου Κ.)
Μέλος τριµελούς συµβουλευτικής επιτροπής ∆ιδακτορικής ∆ιατριβής της Ζ. Κωνσταντίνου µε
θέµα: «Ολοκληρωµένη ∆ιαχείριση της Παράκτιας Ζώνης µε τη χρήση εννοιολογικών και
υπολογιστικών οµοιωµάτων», Τµήµα Πολιτικών Μηχανικών, ΑΠΘ (αρ. Απόφασης
4/29.01.2008).
ΠΑΝΑΓΙΩΤΙ∆ΗΣ Π.
Επίβλεψη και µέλος τριµελούς συµβουλευτικής επιτροπής της ∆ιδακτορικής ∆ιατριβής της
υποψήφιας Μ. Σαλωµίδη µε θέµα «Μελέτη των φυτοβενθικών βιοκοινωνιών σκληρού
υποστρώµατος µε τη χρήση οπτικής µεθόδου: Ανάπτυξη ταχείας µεθόδου εκτίµησης της
οικολογικής ποιότητας και βιολογικής παρακολούθησης παράκτιων περιοχών», Πανεπιστήµιο
Αιγαίου, Τµήµα Περιβάλλοντος. (Παρουσιάστηκε Ιούνιο 2009).
Επίβλεψη και µέλος τριµελούς συµβουλευτικής επιτροπής της ∆ιδακτορικής ∆ιατριβής του
υποψηφίου Κ. Τσιάµη µε θέµα «Αλλόχθονα (alien) µακροφύκη στην υποπαράλια ζώνη των
ελληνικών ακτών», ΕΚΠΑ.
Επίβλεψη και µέλος τριµελούς συµβουλευτικής επιτροπής της ∆ιδακτορικής ∆ιατριβής του
υποψηφίου Γ. Μπαρδαµάσκου µε θέµα «Βιολογικά χαρακτηριστικά και Οικολογικές
παράµετροι που επηρεάζουν τη χωρική κατανοµή του Λεσσεψιανού Μετανάστη Siganus
luridus (Ruppel 1828) σε παράκτια ενδιαιτήµατα του Μεσσηνιακού κόλπου», ΕΚΠΑ.
ΠΑΥΛΑΚΗΣ Π.:
Επίβλεψη ∆ιδακτορικής ∆ιατριβής του Francesco Orsenigo. ΕΜΠ.
ΠΑΥΛΙ∆ΟΥ Α.:
Επίβλεψη και µέλος τριµελούς επιτροπής της διδακτορικής διατριβής της Ευαγγελίας
Αναστασοπούλου στο Χηµικό Τµήµα του Πανεπιστηµίου Αθηνών µε θέµα: «Επιπτώσεις στα
παράκτια θαλάσσια οικοσυστήµατα από τη διάθεση σε αυτά αποβλήτων ελαιουργείων».
ΠΗΤΤΑ Π.:
Επίβλεψη και µέλος τριµελούς Συµβουλευτικής Επιτροπής της ∆ιδακτορικής ∆ιατριβής του Ν.
Νικολιουδάκη µε θέµα: «Οικολογία της διατροφής µικρών πελαγικών ψαριών» Τµήµα
Βιολογίας, Πανεπιστήµιο Κρήτης.
Επίβλεψη και µέλος τριµελούς Συµβουλευτικής Επιτροπής της ∆ιδακτορικής ∆ιατριβής της Τ.
Τσαγκαράκη µε θέµα: «Επιπτώσεις των ιχθυοκαλλιεργειών στη στήλη του νερού σε δύο
εκτεθειµένες περιοχές» Τµήµα Βιολογίας, Πανεπιστήµιο Κρήτης.
ΣΟΥΚΙΣΙΑΝ Τ.:
Eπίβλεψη και µέλος τριµελούς επιτροπής της ∆ιδακτορικής ∆ιατριβής της φοιτήτριας
Παναγιώτας Αράπη του Τµήµατος Επιστήµης της Θάλασσας του Πανεπιστηµίου Αιγαίου µε
τίτλο “Μέθοδοι ακραίων τιµών για την πρόγνωση περιβαλλοντικών παραµέτρων”. Η εργασία
εκπονείται στο ΕΛΚΕΘΕ
ΣΥΜΠΟΥΡΑ Ν.:
Eπίβλεψη και µέλος τριµελούς επιτροπής της ∆ιδακτορικής ∆ιατριβής του Ν. Κατσιάρα, µε
θέµα "Μελέτη της βενθικής πανίδας λειµώνων φανερόγαµων”.2008-2009. Παν/µιο Αιγαίου.
ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ Γ.:
Επίβλεψη και µέλος τριµελούς συµβουλευτικής επιτροπής της ∆ιδακτορικής ∆ιατριβής του
υποψηφίου ∆ηµήτρη Πολιτικού µε θέµα «Μαθηµατική Προτυποποίηση της Πληθυσµιακής
∆υναµικής Θαλάσσιων Οικοσυστηµάτων», ΕΜΠ, Σχολή Εφαρµοσµένων Μαθηµατικών και
Φυσικών Επιστηµών.
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΝΟΤΗΤΑΣ Β’: ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ ΩΚΕΑΝΟΓΡΑΦΙΑΣ
157
ΤΣΑΜΠΑΡΗΣ Χ.:
Υπεύθυνος τριµελούς επιτροπής για την ∆ιδακτορική ∆ιατριβή του ∆. Πατήρη µε θέµα:
«Μελέτη της Συµπεριφοράς των Θυγατρικών Ραδιοϊσοτόπων του Ραδονίου στον
Ατµοσφαιρικό Αέρα». Πανεπιστήµιο Ιωαννίνων, Σχολή Θετικών Επιστηµών Τµήµα Φυσικής.
Επίβλεψη (µέλος τριµελούς) ∆ιδακτορικής ∆ιατριβής του ∆. Πατήρη µε θέµα: «Μελέτη της
Συµπεριφοράς των Θυγατρικών Ραδιοϊσοτόπων του Ραδονίου στον Ατµοσφαιρικό Αέρα».
[Πανεπιστήµιο Ιωαννίνων, Σχολή Θετικών Επιστηµών Τµήµα Φυσικής]. Επιβλέπων: Καθ. Κ.
Ιωαννίδης.
ΦΡΑΓΚΟΥΛΗΣ K.:
Επίβλεψη (µέλος συµβουλευτικής επιτροπής) ∆ιδακτορικής ∆ιατριβής του Α. Nowaczyk µε
θέµα “Caractérisation des processus d’ingestion et de rémineralisation par le zooplancton:
Influence sur l’exportation de matière organique particulaire dans les océans”. Πανεπιστήµιο
Μασσαλίας (Carlotti F., Botha D.).
Εκπαίδευση της διδακτορικής φοιτήτριας Μαρία Μυρτώ Πηρουνάκη, του Πανεπιστηµίου
Ηρακλείου. στην ανάλυση εικόνων ζωοπλαγκτού.
Εκπαίδευση τoυ διδακτορικού φοιτητή Boris Espinasse, του Πανεπιστήµιου Μασσαλίας στην
ανάλυση εικόνων ζωοπλαγκτού.
ΨΑΡΡΑ Σ.:
Συνεπίβλεψη (υποβολή θέµατος, σχεδιασµός και βασική παρακολούθηση) ∆ιδακτορικής
∆ιατριβής (2ος χρόνος) της Α. Λαγαρία µε θέµα «Σχέσεις φυτοπλαγκτού-βακτηρίων σε
διαφορετικά θαλάσσια περιβάλλοντα: Ροή άνθρακα σε σχέση µε τις υποκείµενες τροφικές
συνθήκες» («Interactions phytoplancton-bactéries dans des écosystèmes marins contrastés,
implications pour le flux de carbone») που εκπονείται στο πλαίσιο του προγράµµατος
SESAME. Πανεπιστήµιο: Université du Littoral Côte d’Opale- ULCO, Laboratoire
d’Océanologie et de Géosciences (LOG), επιβλέπουσα καθηγ. Ουρανία Χριστάκη
10.5.3. ∆ιπλωµατικών Εργασιών - MSc
ΖΕΡΗ Χ.:
Επίβλεψη (µέλος τριµελούς επιτροπής) της ∆ιατριβής Ειδίκευσης για MSc της Έλλη Πίττα µε
θέµα «Σύνθεση και στοιχειοµετρία διαλυτής οργανικής ύλης σε ποτάµια συστήµατα της Αν.
Μεσογείου. Ποταµοί Έβρος, Σπερχειός, Ευρώτας» Τµήµα Χηµείας, ΕΚΠΑ.
Επίβλεψη (µέλος τριµελούς επιτροπής) της ∆ιατριβής Ειδίκευσης για MSc της Ελένης Πρίφτη
µε θέµα «Εφαρµογές φασµατοσκοπίας πλάσµατος συζευγµένης µε επαγωγικό φασµατογράφο
µάζας σε περιβαλλοντικά δείγµατα». Τµήµα Χηµείας, ΕΚΠΑ.
ΚΡΑΣΑΚΟΠΟΥΛΟΥ Ε.:
Επίβλεψη της διπλωµατικής εργασίας για MSc της Αφροδίτης Ανδρονή, µεταπτυχιακής
φοιτήτριας του Μεταπτυχιακού Ενδεικτικού Ωκεανογραφίας του Παν/µίου Αθηνών µε θέµα
«Μελέτη συγκεντρώσεων και δυναµικής των διαλυτών οργανικών θρεπτικών στην Ανατολική
Μεσόγειο»
ΛΑΜΠΑ∆ΑΡΙΟΥ Ν.:
Επίβλεψη του Μεταπτυχιακού Τίτλου Ειδίκευσης της Ευδοκίας Συρανίδου, µεταπτυχιακής
φοιτήτριας του Βιολογικού Τµήµατος του Παν/µίου Κρήτης µε θέµα: “Σχέσεις µειοπανίδας
και διαφόρων βιογενών δοµών σε βαθιά ιζήµατα του Βόρειου Ειρηνικού”
Επίβλεψη του Μεταπτυχιακού Τίτλου Ειδίκευσης της ∆ήµητρας Μουρίκη, µεταπτυχιακής
φοιτήτριας του Βιολογικού Τµήµατος του Παν/µίου Κρήτης µε θέµα: “Χρονικές µεταβολές
των µειοβενθικών κοινοτήτων κατά την τριετία 2006-2009 στη βαθιά λεκάνη της Ιεράπετρας
(Ανατολική Μεσόγειος).”
Επίβλεψη του Μεταπτυχιακού Τίτλου Ειδίκευσης της Νίκης Παξιµαδά, µεταπτυχιακής
φοιτήτριας του Βιολογικού Τµήµατος του Παν/µίου Κρήτης µε θέµα: “Κατανοµή
ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΕΛΚΕΘΕ 2009
158
µακροβενθικών βιοκοινοτήτων κατά µήκος περιβαλλοντικών διαβαθµίσεων στη βαθιά
Ανατολική Μεσόγειο”
ΠΑΝΑΓΙΩΤΙ∆ΗΣ Π.:
Επίβλεψη της διπλωµατικής εργασίας για MSc του Β. Γερακάρης, µε θέµα: «Η χρήση του
θαλάσσιου αγγειόσπερµου Posidonia oceanica (L.) Delile ως βιολογικό ποιοτικό στοιχείο
(bqe) για την εφαρµογή της Οδηγίας Πλαίσιο για τα Ύδατα (΅Φ∆, 2000/60/Ε.Κ.) στα παράκτια
της Ελλάδας». Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήµιο Αθηνών, ∆ιατµηµατικό
Μεταπτυχιακό Ωκεανογραφίας.
Επίβλεψη της διπλωµατικής εργασίας για MSc της Ν. Ρουµελώτη, µε θέµα: «Παράκτιες
Περιοχές ∆ικτύου NATURA 2000: Ανάκγες προστασίας & δυνατότητα εγκατάστασης
αιολικών πάρκων». Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, ∆ιεπιστηµονικό - ∆ιατµηµατικό
Πρόγραµµα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Επιστήµη & Τεχνολογία Υδάτινων Πόρων».
Επίβλεψη της διπλωµατικής εργασίας για MSc της Β. Βασιλείου, µε θέµα: «Σχεδιασµός
Πρότυπης Περιφερειακής ∆ιεύθυνσης Υδάτων, βάσει του Μοντέλου Βιώσιµων Οργανισµών
(Viable System Model, VSM) για την εαρµογή του άρθρου 8 της Οδηγίας 2000/60». Εθνικό
Μετσόβιο Πολυτεχνείο, ∆ιεπιστηµονικό - ∆ιατµηµατικό Πρόγραµµα Μεταπτυχιακών
Σπουδών «Επιστήµη & Τεχνολογία Υδάτινων Πόρων».
ΠΑΠΑ∆ΟΠΟΥΛΟΣ Β.:
Επίβλεψη της διπλωµατικής εργασίας για MSc του Κωνσταντίνου Σπυρόπουλου,
µεταπτυχιακού φοιτητή του Γεωλογικού Τµήµατος του Παν/µίου Πάτρας µε θέµα:
«Επιφανειακή κυκλοφορία των θαλασσίων µαζών στο Βόρειο Αιγαίο Πέλαγος».
ΠΗΤΤΑ Π.:
Επίβλεψη της διπλωµατικής εργασίας για MSc του Ι. Μαγιόπουλου, µε θέµα: “Εποχιακή
Κατανοµή των Ιών στην Επι-, Μεσο- και Βαθυπελαγική Ζώνη της Ανατολικής Μεσογείου ”.
Τµήµα Βιολογίας, Πανεπιστήµιο Κρήτης.
ΣΙΩΚΟΥ Ι.:
Επίβλεψη της διπλωµατικής εργασίας για MSc της Μαρίας Πρωτόπαπα µε θέµα “Κατανοµή
βιοκοινωνιών µεσοζωοπλαγκτού στο Αιγαίο και το Ανατολικό Ιόνιο πέλαγος”. Μεταπτυχιακό
Ενδεικτικό Ωκεανογραφίας, Πανεπιστήµιο Αθηνών.
ΣΟΥΚΙΣΙΑΝ Τ.:
Επίβλεψη και µέλος τριµελούς επιτροπής της διπλωµατικής εργασίας για MSc του
µεταπτυχιακού φοιτητή Χ. Τσαλή, µε τίτλο «Κατανοµές κυµατικών παραµέτρων θαλάσσιων
κυµατισµών». Σχολή Ναυπηγών Μηχανολόγων Μηχανικών του ΕΜΠ.
ΤΣΑΜΠΑΡΗΣ Χ.:
Επίβλεψη της διπλωµατικής εργασίας για MSc του Χρήστου Μπαγατέλα της Σχολής
Εφαρµοσµένων Μαθηµατικών και Φυσικών Επιστηµών του Εθνικού Μετσόβιου
Πολυτεχνείου.
Επίβλεψη της διπλωµατικής εργασίας για MSc της Ειρήνης Κουτζοµήτρου, µεταπτυχιακής
φοιτήτριας του Γεωλογικού Τµήµατος του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστηµίου
Αθηνών.
10.5.4. Πτυχιακών Εργασιών
ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗ Ε.:
Επίβλεψη πτυχιακής εργασίας της κ. Μ. Καγιώργη µε θέµα “Επίδραση των ιχθυοκαλλιεργειών
στα επίφυτα των φύλλων Posidonia”. Τµήµα Επιστηµών Θάλασσας, Πανεπιστήµιο Αιγαίου.
ΓΙΑΝΝΑΚΟΥΡΟΥ Α.:
Επίβλεψη πτυχιακής εργασίας του κ. Tσιλιµιγκάκη Σταύρου, φοιτητή του ∆ έτους του
Βιολογικού Τµήµατος του Πανεπιστηµίου Αθηνών, µε θέµα “Μελέτη του µικροζωοπλαγκτού
(βλεφαριδωτά) σε µια παράκτια περιοχή του Σαρωνικού Κόλπου”.
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΝΟΤΗΤΑΣ Β’: ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ ΩΚΕΑΝΟΓΡΑΦΙΑΣ
159
ΓΩΓΟΥ Α.:
Επίβλεψη Πτυχιακής Εργασίας του φοιτητή Ε. Συµσάρη µε θέµα “Βιογεωχηµική
παλαιοωκεανογραφική µελέτη των τελευταίων 20.000 ετών στην περιοχή του Λιβυκού
Πελάγους”. Πανεπιστήµιο Αιγαίου, Τµήµα Επιστηµών Θάλασσας.
Επίβλεψη Πτυχιακής Εργασίας της φοιτήτριας Β. Μπουγά µε θέµα “Μελέτη οργανικών
βιογεωχηµικών δεικτών θαλάσσιας παραγωγικότητας και χερσαίων εισροών στα αιωρούµενα
σωµατίδια στήλης νερού της Ανατολικής Μεσογείου”. Πανεπιστήµιο Αιγαίου, Τµήµα
Επιστηµών Θάλασσας.
Επίβλεψη Πτυχιακής Εργασίας του φοιτητή Γ. Μεσολωρά µε θέµα “Μελέτη των επιπτώσεων
χηµικής ρύπανσης του Ναυαγίου SEA DIAMONT στην περιοχή της καλδέρας Σαντορίνης”.
Πανεπιστήµιο Αιγαίου, Τµήµα Επιστηµών Θάλασσας.
ΖΕΡΒΟΥ∆ΑΚΗ Σ.:
Επίβλεψη πτυχιακής εργασίας της φοιτήτριας Μ. Κουτσοδήµου (Πανεπιστήµιο Αθηνών,
Τµήµα Βιολογίας) µε θέµα «Χρονική και εποχική κατανοµή του µεσοζωοπλαγκτού στον
κόλπο της Ελευσίνας για την περίοδο 2000-2004».
Επίβλεψη πτυχιακής εργασίας της φοιτήτριας Μαρίας Γρηγοράτου (Πανεπιστήµιο Αιγαίου,
Τµήµα Επιστηµών της Θάλασσας) µε θέµα « ∆ιατροφή και Παραγωγή των Κωπηπόδων σε
παράκτια περιοχή του Σαρωνικού κόλπου».
ΡΕΪΖΟΠΟΥΛΟΥ Σ.:
Επίβλεψη πτυχιακής εργασίας του φοιτητή Γιώργου Φυττή του Βιολογικού τµήµατος του
Παν/µιου Πατρών µε θέµα: «Εποχικές διακυµάνσεις, διαφοροποιήσεις των βιοκοινωνιών στις
λιµνοθάλασσες Κοτύχι και Πρόκοπο»
ΤΣΑΓΚΑΡΗ ΑΙΚ.:
Επίβλεψη διπλωµατικής εργασίας της φοιτήτριας Βοϊσάβας Γκιώνη, µε θέµα ‘Αποµόνωση της
ακετυλοχινεστεράσης από το MYTILUS GALLOPROVINCIALIS και χρήση της ως βιοδείκτη
ρύπανσης’. Τµήµα Γεωπονίας Ιχθυολογίας & Υδάτινου Περιβάλλοντος, Γεωπονική Σχολή,
Πανεπιστήµιου Θεσσαλίας,
ΤΣΑΜΠΑΡΗΣ Χ.:
Επίβλεψη της διπλωµατικής εργασίας για προπτυχιακή εργασία του Άγγελου Φίλλη-Τσιράκη
της Σχολής Εφαρµοσµένων Μαθηµατικών και Φυσικών Επιστηµών του Εθνικού Μετσόβιου
Πολυτεχνείου µε θέµα: “Προσδιορισµός του ρυθµού ιζηµατογένεσης στον κόλπο του
Αµβρακικού µε πυρηνικές µεθόδους”.
Επίβλεψη της διπλωµατικής εργασίας για προπτυχιακή εργασία του Φώτη Φούσκα του
Γεωλογικού Τµήµατος του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστηµίου Αθηνών µε θέµα:
“∆ιερεύνηση βαρέων µετάλλων και ραδιονουκλιδίων στην παράκτια ζώνη της Β. Ικαρίας”.
Επίβλεψη ως µέλος τριµελούς της διπλωµατικής εργασίας για προπτυχιακή εργασία του ΙV
Εύελπι Τρίτση της Στρατιωτικής Σχολής Ευελπίδων µε θέµα: “Εικονικός Πόλεµος και
πολυσχιδής Προσοµοίωση Μάχης σύµφωνα µε το ψηφιακό πρόγραµµα ΙSAAC-EINstein:
Μεθοδολογίας Προσοµοίωσης των Επικοινωνιών του εδάφους, της επιλογής των διαδροµών
και των διαταγών”.
Επίβλεψη ως µέλος τριµελούς της διπλωµατικής εργασίας για προπτυχιακή εργασία του ΙV
Εύελπι Οικονοµόπουλου της Στρατιωτικής Σχολής Ευελπίδων µε θέµα: “Εικονικός Πόλεµος
και πολυσχιδής Προσοµοίωση Μάχης σύµφωνα µε το ψηφιακό πρόγραµµα ΙSAAC-EINstein:
Μεθοδολογίας Προσοµοίωσης των Επικοινωνιών του εδάφους, της επιλογής των διαδροµών
και των διαταγών”.
Επίβλεψη ως µέλος τριµελούς της διπλωµατικής εργασίας για προπτυχιακή εργασία του ΙV
Εύελπι Μπάτσικα της Στρατιωτικής Σχολής Ευελπίδων µε θέµα: “Εικονικός Πόλεµος και
πολυσχιδής Προσοµοίωση Μάχης σύµφωνα µε το ψηφιακό πρόγραµµα ΙSAAC-EINstein:
Μεθοδολογίας Προσοµοίωσης των Επικοινωνιών του εδάφους, της επιλογής των διαδροµών
και των διαταγών”.
Επίβλεψη ως µέλος τριµελούς της διπλωµατικής εργασίας για προπτυχιακή εργασία του ΙV
Εύελπι Μανάρ, της Στρατιωτικής Σχολής Ευελπίδων µε θέµα: “Εικονικός Πόλεµος και
ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΕΛΚΕΘΕ 2009
160
πολυσχιδής Προσοµοίωση Μάχης σύµφωνα µε το ψηφιακό πρόγραµµα ΙSAAC-EINstein:
Μεθοδολογίας Προσοµοίωσης των Επικοινωνιών του εδάφους, της επιλογής των διαδροµών
και των διαταγών”.
10.5.5. Πρακτικής Άσκησης Φοιτητών
ΖΕΡΒΟΥ∆ΑΚΗ Σ.:
Επίβλεψη της θερινής πρακτικής άσκησης του φοιτητή Γεώργιου Τσουρούτα (Πανεπιστήµιο
Αιγαίου, Τµήµα Επιστηµών της Θάλασσας) µε θέµα «Αποµόνωση και εκκόλαψη αυγών
κωπηπόδων σε ιίζηµα από τον κόλπο του Σαρωνικού».
ΜΠΕΛΛΟΥ Ν.:
Επίβλεψη πρακτικής άσκησης στα πλαίσια γερµανικού µεταπτυχιακού της φοιτήτριας Pyko
Ines. GZN, Department of Palaeontology, University of Erlangen Germany. Supervisors: Prof.
A. Freiwald
ΠΗΤΤΑ Π.:
Επίβλεψη (Επιβλέπουσα Ερευνήτρια) της πρακτικής άσκησης - Rotation της ∆. Νουσδίλη, µε
θέµα: “Μέτρηση ιών από την Επι-, Μεσο- και Βαθυπελαγική Ζώνη της Ανατολικής
Μεσογείου µε χρήση µικροσκοπίας φθορισµού” στα πλαίσια του Μεταπτυχιακού ∆ιπλώµατος
Ειδίκευσης Περιβαλλοντικής Βιολογίας, Τµήµα Βιολογίας, Πανεπιστήµιο Κρήτης
10.6. ΜΟΝΑ∆Α ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ ΩΚΕΑΝΟΓΡΑΦΙΑΣ
Κατά τη διάρκεια του 2009 οι δραστηριότητες την Μονάδας Εκπαίδευσης συνεχίστηκαν
ανεξάρτητα από συγκεκριµένα προγράµµατα, µε στόχο τόσο την επιµόρφωση – ευαισθητοποίηση
µαθητών και εκπαιδευτικών, όσο και την ενηµέρωση του κοινού.
Συγκεκριµένα:
Εκπαιδευτικά προγράµµατα για σχολεία και κατασκηνώσεις:
Πραγµατοποιήθηκαν προγράµµατα για σχολεία στους χώρους του ΕΛΚΕΘΕ στην Ανάβυσσο.
Συµµετείχαν 49 σχολεία πρωτοβάθµιας και δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης (2064 µαθητές και
εκπαιδευτικοί).
Προγράµµατα πραγµατοποιήθηκαν και σε κατασκηνώσεις της περιοχής κατά την θερινή
περίοδο.
Παρουσιάσεις: ∆. Καραµανίδου, Μ.Α. Pancucci-Παπαδοπούλου.
Υποστήριξη ειδικών προγραµµάτων Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης:
Πανελλήνια Ένωση Εργαστηριακών Κέντρων Φυσικών Επιστηµών. Στο πλαίσιο
προετοιµασίας µαθητών Λυκείου για την 7η Ευρωπαϊκή Ολυµπιάδα Επιστηµών, δύο οµάδες
µαθητών επισκέφθηκαν το Κέντρο για εργαστηριακή εξάσκηση σε θέµατα Χηµείας και
Βιολογίας
Εορτασµός της Ηµέρας Περιβάλλοντος:
Για τον εορτασµό της Ηµέρας Περιβάλλοντος η Μονάδα Εκπαίδευσης ήταν παρούσα στις
εκδηλώσεις του ∆ήµου Βούλας (ειδικές εκδηλώσεις για σχολεία, µε τη συµµετοχή των
Νηπιαγωγείων και των ∆ηµοτικών σχολείων).
Σεµινάρια για εκπαιδευτικούς και µέλη Κέντρων Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης:
∆ιοργάνωση σεµιναρίων για εκπαιδευτικούς και µέλη Κέντρων Περιβαλλοντικής
Εκπαίδευσης ως εξής:
Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Αργυρούπολης - 7/3/2009
Κέντρο Περιβαλλοντικής Αγωγής και Ευαισθητοποίησης Βουλιαγµένης - 4/4/2009
Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Αργυρούπολης - 14/9/2009.
Οι δραστηριότητες περιελάµβαναν εργασίες πεδίου και διαλέξεις από Μ.Α. PancucciΠαπαδοπούλου, Χ. Αναγνώστου, ∆. Γεωργόπουλο και Κ. Τσιάµη.
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΝΟΤΗΤΑΣ Β’: ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ ΩΚΕΑΝΟΓΡΑΦΙΑΣ
161
11. ΜΕΤΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ - ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ
ΑΛΕΞΑΚΗΣ Σ.:
Παρακολούθηση
πληροφορικής.
σεµιναρίου
για
θέµατα
πιστοποίησης
για
χρήση
προγραµµάτων
∆ΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ Π.:
Παρακολούθηση σεµιναρίου «Λογισµικό τηλεπισκόπησης ENVI – Βασική Εκπαίδευση» που
διοργάνωσε η εταιρεία INFOREST Ερευνητική για το διάστηµα 08/04/2009 - 10/04/2009.
ΜΗΤΡΟΥΣΗΣ Α.:
2ο έτος µεταπτυχιακού καθηγητών των Φυσικών Επιστηµών (2009-2010) , ΕΑΠ
ΜΠΕΛΛΟΥ Ν.:
Συµµετοχή στη “Euro-Argo Information & Training Day” Τεργέστη, 18 Ιούνη 2009.
Ενηµέρωση και εκπαίδευση σε θέµατα σχετικά µε το πρόγραµµα Argo (τεχνικά θέµατα που
αφορούν τους πλωτήρες, πρόσβαση και επεξεργασία δεδοµένων, τεχνικές σύνθεσης
δεδοµένων).
ΦΡΑΓΚΟΥΛΗΣ K.:
Συµµετοχή στο «Ocean Acidification Short Course» των προγραµµάτων U.S. Ocean Carbon &
Biogeochemistry (ΟCB) και European Project on Ocean Acidification (EPOCA) που
πραγµατοποιήθηκε στο Marine Biological Laboratory (MBL) και στο Woods Hole
Oceanographic Institution στο Woods Hole, Massachusetts ΗΠΑ το διάστηµα: 02-13/01/2009.
12. ∆ΙΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ
ΑΛΕΞΑΚΗΣ Σ.:
Συµµετοχή στις διεργαστηριακές ασκήσεις ΕΛΚΕΘΕ, ΕΚΕΦΕ-«∆ηµόκριτος» και ΙΑΕΑ για
τις µονάδες του Εργαστηρίου Φασµατοσκοπίας Ακτίνων Γάµµα
του Ινστιτούτου
Ωκεανογραφίας,.
ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΗΣ Α.:
Συµµετοχή της µονάδας X-ray Fluorescence του ΒΓΧ Εργαστηρίου του Ινστιτούτου στη
διεργαστηριακή άσκηση SD-MEDPOL/TM PT 2008 της ΙΑΕΑ (2009).
ΠΑΥΛΙ∆ΟΥ Α.:
Συµµετοχή της µονάδας θρεπτικών αλάτων του ΒΓΧ Εργαστηρίου του Ινστιτούτου, στις
διεργαστηριακές ασκήσεις QUASIMEME.
13. ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΣΥΝΕ∆ΡΙΩΝ - ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΩΝ – ΗΜΕΡΙ∆ΩΝ
13.1. ∆ΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΣΥΝΕ∆ΡΙΩΝ
14ο ∆ιεθνές Συνέδριο για το Τοξικό Φυτοπλαγκτό (14th International Conference on Harmful
Algae), Ινστιτούτο Ωκεανογραφίας (ΕΛΚΕΘΕ), Χερσόνησος Ηρακλείου Κρήτης, 15/11/2010.
ΠΑΓΚΟΥ Κ. Πρόεδρος της τοπικής οργανωτικής επιτροπής και µέλος της διεθνούς
επιστηµονικής-οργανωτικής επιτροπής (υπό την αιγίδα του ΕΛΚΕΘΕ και της ISSHA:
International Committee for the Study of Harmful Algae).
ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ Ε., ΒΑΡΚΙΤΖΗ Ι., ΓΙΑΝΝΑΚΟΥΡΟΥ Α., ΓΙΑΝΟΥ∆Η Λ., ΓΚΟΤΣΗΣΚΡΕΤΑ Ο., ΡΕΙΖΟΠΟΥΛΟΥ Σ., ΠΑΠΑ∆ΑΚΗΣ Μ.
Μέλη της τοπικής οργανωτικής επιτροπής.
ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΕΛΚΕΘΕ 2009
162
9ο Πανελλήνιο Συµπόσιο Ωκεανογραφίας και Αλιείας. Συνεδριακό και Πολιτιστικό Κέντρο
Πανεπιστηµίου Πατρών, Πανεπιστηµιούπολη Ρίου, Πάτρα, 13-16 Μαίου.
ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ ∆. (πρόεδρος), ΠΑΠΑΘΕΟ∆ΩΡΟΥ Γ., PANCUCCI-ΠΑΠΑ∆ΟΠΟΥΛΟΥ
Α. (αντιπρόεδρος), ΚΑΨΙΜΑΛΗΣ Β. (γεν. γραµµατέας), ΖΕΡΒΟΥ∆ΑΚΗ Τ., ΚΑΠΙΡΗΣ Κ.,
ΚΩΤΟΥ Ε., ΠΑΥΛΙ∆ΟΥ Α., ΣΤΟΥΜΠΟΥ∆Η Μ., ΣΥΜΠΟΥΡΑ Μ. (ειδικός γραµµατέας),
ΓΕΩΡΓΙΟΥ Π. (ταµίας), ΓΚΟΥΒΟΥΣΗ Α., ΜΑΥΡΙΚΗ Α., DORIER F.,
ΠΑΠΑ∆ΟΠΟΥΛΟΣ Β., ΒΟΛΑΚΑΚΗΣ Γ., ΤΡΑΧΑΛΑΚΗΣ Τ., ΤΖΟΒΑΡΑ Ε.,
ΖΑΜΠΕΛΗΣ Α., ΚΑΖΕΠΗΣ ∆., ΣΤΕΦΑΝΑΚΗΣ Μ., ΤΣΑΓΚΑΡΗ Κ. ΛΕΙΒΑ∆ΑΡΑ Μ.,
ΚΟΡΣΙΝΙ-ΦΩΚΑ Μ., ΠΛΑΪΤΗ Β., ΖΑΧΙΩΤΗ Γ., ΓΙΑΝΝΟΥ∆Η Λ., ΓΕΡΑΓΑ Μ.
13.2. ∆ΙΟΡΓΑΝΩΣΗ WORKSHOPS -MEETINGS
ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ Μ.:
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ SESAME, ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2009, ΑΘΗΝΑ
Οργάνωση σε συνεργασία µε οµάδα του SESAME της πρώτης συνάντησης-ανοιχτός διάλογος
µε αντικείµενο την γνωριµία και ανταλλαγή απόψεων για την βελτίωση της πολιτικής
προστασίας της Μαύρης Θάλασσας έλαβε χώρα στην Αθήνα, τον Οκτώβριο του 2009. Στη
συνάντηση συµµετείχαν εκπρόσωποι της πολιτείας, περιβαλλοντικών οργανώσεων, µηκυβερνητικών οργανισµών, εκπρόσωποι παραγωγικών φορέων του τουρισµού, αλλά και
φορείς από άλλους κλάδους της οικονοµίας.
ΨΑΡΡΑ Σ.:
IMBER IMBIZO II: Integrating biogeochemistry and ecosystems in a changing ocean Regional comparisons, Crete, 10-14/10/10 Mέλος τοπικής οργανωτικής επιτροπής
ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ ∆..:
3rd Meeting of PROJECT DEUKALION drafting group. 24 April, 2009, HCMR
st
st
1 STACHEM Regional Workshop on Infrastructures for Underwater Archaeology , 1
December 2009, HCMR
14. ΑΛΛΕΣ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
ΚΟΡΡΕΣ Γ.:
Εγκατάσταση και λειτουργία συστήµατος τηλεµετρικής µέτρησης επιφανειακών ρευµάτων
στις ανατολικές ακτές της νήσου Λήµνου (σύστηµα CORI) σε συνεργασία µε το
Πανεπιστήµιο Αιγαίου.
ΠΑΓΚΟΥ Κ.:
Συµµετοχή σε συνάντηση εργασίας του Θερµαϊκού SSA (Study Site Application) γιά το
πρόγραµµα SPICOSA, Πολυτεχνείο Θεσσαλονίκης, 15 Ιουλίου 2009
Συµµετοχή σε συνάντηση εργασίας του working group on data, information and knowledge
exchange of the marine strategy framework directive common implementation strategy.
Βρυξέλλες 17 Ιουνίου 2009, DG Environment.
ΠΑΠΟΥΛΙΑ Ι.:
Συνέχιση των δραστηριοτήτων ένταξης του Σεισµολογικού Σταθµού των Στροφάδων στο
Εθνικό ∆ίκτυο Σεισµογράφων (συνεργασία µε Γεωδυναµικό Ινστιτούτο ΕΑΑ).
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΝΟΤΗΤΑΣ Β’: ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ ΩΚΕΑΝΟΓΡΑΦΙΑΣ
163
ΠΑΥΛΙ∆ΟΥ Α.:
Υπεύθυνη για την αξιολόγηση της εργαστηριακής µονάδας θρεπτικών αλάτων του ΒΓΧ
Εργαστηρίου του Ινστιτούτου από τον ΕΣΥ∆ για την ανανέωση του πιστοποιητικού
διαπίστευσης σύµφωνα µε το πρότυπο κατά ISO 17025.
ΠΕΡΙΒΟΛΙΩΤΗΣ Λ.:
Συνέχεια της συνεργασίας µε την Forthnet Hellas για την παροχή στους συνδροµητές κινητής
τηλεφωνίας Wind της υπηρεσίας πρόγνωσης του καιρού µέσω µηνυµάτων SMS και
εικονοµηνυµάτων MMS.
ΠΗΤΤΑ Π.:
Μέλος οργανωτικής επιτροπής θερινού σχολείου µε θέµα: “Mediterranean Marine
Ecosystems: Functioning and Evolution” που θα γίνει στην Αθήνα (1-15 Ιουλίου 2010).
Οργάνωση: ΕΛΚΕΘΕ και Ιδρυµα Λάτση.
ΠΡΟΣΠΑΘΟΠΟΥΛΟΣ Α.:
Παρουσίαση στη σειρά σεµιναρίων του ΕΛΚΕΘΕ (Νο. 13) µε τίτλο «Wavelets (Κυµατίδια):
Ένα πανίσχυρο µαθηµατικό εργαλείο µε πολλές εφαρµογές», 3 Απριλίου 2009.
http://hcmrseminars.ath.hcmr.gr/Presentations/Prospathopoulos_Lecture_030409.ppt
ΣΥΜΠΟΥΡΑ Ν.:
∆ηµιουργία λογισµικού προγράµµατος σε συνεργασία µε το ΥΚ ΕΛΚΕΘΕ (Κ. Καλκαβούρα)
για τον αυτόµατο υπολογισµό του δείκτη εκτίµησης οικολογικής ποιότητας µε βάση τα
µακροασπόνδυλα και την ΟΠΥ (2000/60) ΒΕΝΤΙΧ (Simboura & Zenetos, 2002):
http://www.hcmr.gr/listview3.php?id=1195 (BENTIX-Add In for MS Excel 2007).
ΑΛΕΞΑΚΗΣ Σ.:
∆ηµιουργία
και
συντήρηση
της
Ιστοσελίδας
του
προγράµµατος
PreWec.
http://innovator.ath.hcmr.gr/prewec/index.html
∆ηµιουργία Βάσης ∆εδοµένων για τα δεδοµένα Multi-Beam του ΕΛΚΕΘΕ
∆ηµιουργία Ιστοσελίδας όπου παρουσιάζονται οι περιοχές στις οποίες έχει γίνει
χαρτογράφηση πυθµένα στην Ελλάδα. http://innovator.ath.hcmr.gr/prewec1/multibeamdatabase/matina/
∆ηµιουργία λογισµικού ταξινόµησης όλων των δεδοµένων Multi-Beam του ΕΛΚΕΘΕ
∆ηµιουργία και συντήρηση της Ιστοσελίδας των Σεµιναρίων του ΕΛΚΕΘΕ.
http://hcmrseminars.ath.hcmr.gr/
∆ηµιουργία λογισµικού συλλογής δεδοµένων από τους Κυµατικούς Σταθµούς του
προγράµµατος «Ωκεανός»
∆ηµιουργία Ιστοσελίδας µε δια-δραστικό χάρτη για την εµφάνιση των συλλεγόµενων
δεδοµένων από τους Κυµατικούς Σταθµούς του Προγράµµατος «Ωκεανός»
http://innovator.ath.hcmr.gr/prewec1/teliko/teliko/
ΜΗΤΡΟΥΣΗΣ Α.:
Ανάπτυξη τεχνολογίας: Κατασκευή συστήµατος επαγωγικού µαγνητοµέτρου, χαµηλών Η/Μ
συχνοτήτων για σεισµολογική-γεωφυσική έρευνα.
ΤΣΑΜΠΑΡΗΣ Χ.:
Θέµατα για κατατακτήριες εξετάσεις υπαξιωµατικών στη ΣΣΕ στο µάθηµα της Γενικής
Φυσικής και αξιολόγηση αυτών, 2009.
164
ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΕΛΚΕΘΕ 2009