εδώ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ
ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
―――
ΠΕΡΙΦ. Δ/ΝΣΗ ΠΡΩΤ.& ΔΕΥΤ. ΕΚΠ. ΔΥΤ. ΕΛΛΑΔΑΣ
ΔΙΕΥΘ.Δ/ΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ Ν.ΗΛΕΙΑΣ
ο
1 ΓΡΑΦΕΙΟ Δ.Ε. ΑΜΑΛΙΑΔΑΣ
ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΛΕΧΑΙΝΩΝ
―――
ΠΡΑΞΗ
Στα Λεχαινά και στο Γραφείο του Δ/ντή του ΓΕΛ Λεχαινών, σήμερα 20/01/2012 ημέρα
Παρασκευή και ώρα 11:00 π.μ. συνήλθε ύστερα από πρόσκληση του προέδρου της Ηλία
Σκαρδανά, η Επιτροπή για την Αξιολόγηση των προσφορών των τουριστικών γραφείων που
ο
αφορούν στην 5/θήμερη εκδρομή της Γ! τάξης αποτελούμενη από τους:
1. Σκαρδανά Ηλία Δ/ντή του ΓΕΛ Λεχαινών – Πρόεδρο.
ίγ
ρα
φ
2. Σαπουντζάκη – Αργυράκη Μαργαρίτα (ΠΕ02) συνοδό της εκδρομής – μέλος.
3. Πυρρή Βασίλειο (ΠΕ03) συνοδό της εκδρομής – μέλος.
4. Τσάρα – Δούση Παναγιούλα, Ταμία του Συλλόγου Γονέων & Κηδεμόνων –
μέλος.
5. Καραγιάννη Πέτρο & Κυπριώτη Άννα, προέδρους των μαθητικών κοινοτήτων
Γ1 και Γ2 αντίστοιχα.
Η επιτροπή δέχτηκε 4 σφραγισμένες προσφορές από τα εξής τουριστικά γραφεία:
Αν
τ
1. Καπατσούλιας tours – Λεχαινά.
2. Soulis travel - Πύργος.
3. Travel house – Πάτρα.
4. Τσαουσάκης Α. Αντώνιος - Γαστούνη.
Κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης ελήφθη με fax μια ακόμη προσφορά από το
τουριστικό γραφείο Promotion travel του Πύργου.
Η Επιτροπή ομόφωνα αποφάσισε να μη δεχθεί την τελευταία αυτή προσφορά, διότι
δεν ελήφθη εμπρόθεσμα και σε σφραγισμένο φάκελο, όπως προβλέπεται από την σχετική
προκήρυξη και δεν συνοδεύεται από σχετική Υπεύθυνη Δήλωση (αρθ. 8 Ν1599/1986) περί
του ειδικού σήματος λειτουργίας του γραφείου.
Στη συνέχεια ο Πρόεδρος αποσφράγισε τις 4 σφραγισμένες προσφορές των
τουριστικών γραφείων και τις έθεσε υπόψη των μελών της Επιτροπής. Η Επιτροπή
μελέτησε τις προσφορές και αφού εκτίμησε τις προσφερόμενες από τα γραφεία αυτά
υπηρεσίες: Μεταφορά, ξενοδοχεία, ασφάλιση, ξεναγήσεις, διόδια
α π ε φ ά σ ι σ ε
ομόφωνα να επιλέξει την προσφορά του γραφείου Καπατσούλιας Tours, (6700€). Οι
προσφορές των Travel House (8950€) και Τσαουσάκης Α. Αντώνιος
(8000€)
απερρίφθησαν ως ασύμφορες, ενώ η προσφορά του Soulis Travel (6560€) απερρίφθη διότι
στις τιμή δεν περιλαμβάνονται τα διόδια και οι διελεύσεις από τη γέφυρα Ρίου –
Αντιρρίου.
Με τον υπεύθυνο του τουριστικού γραφείου Καπατσούλιας Tours θα
υπογραφεί ιδιωτικό συμφωνητικό
Ενστάσεις κατά της ανωτέρω απόφασης θα γίνονται δεκτές μέχρι την 11:00 πρωινή
ώρα της Δευτέρας 23 Ιανουαρίου 2012.
Για το σκοπό αυτό συντάχθηκε η πράξη αυτή (σε έξι πρωτότυπα) και υπογράφεται ως
ακολούθως.
Ο Πρόεδρος
Τα Μέλη.
Σαπουντζάκη-Αργυράκη Μ. ___________
Πυρρής Βασίλειος
Ηλίας Σκαρδανάς
Τσάρα-Δούση Παναγιούλα ___________
Καραγιάννης Πέτρος
___________
Κυπριώτη Άννα
___________
Αν
τ
ίγ
ρα
φ
ο
Μαθηματικός
___________