1 ΑΔΑ: 6ΥΘΑ469Β6Ν-Α8Β

ΑΔΑ: 6ΥΘΑ469Β6Ν-Α8Β
INFORMATICS
DEVELOPMEN
T AGENCY
ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΩΝ
Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας
Κτίριο Ε4, Πολυτεχνειούπολη, Κουνουπιδιανά, 731 00 Χανιά
Τηλ.: 28210 37033-46 Fax: 28210 37081, 37082
Digitally signed by
INFORMATICS
DEVELOPMENT AGENCY
Date: 2015.04.06 13:11:56
EEST
Reason:
Location: Athens
ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
ΧΑΝΙΑ, 06.04.2015
ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 4731
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΕΚ ΤΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΤΗΣ 361ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:
ΤΟΠΟΣ:
03 Απριλίου 2015, ημέρα Παρασκευή και ώρα 13:00μμ
Αίθουσα Συνεδριάσεων του ΕΛΚΕ ΠΚ, Κτήριο Ε4 Πολυτεχνειούπολη,
Κουνουπιδιανά.
ΠΑΡΟΝΤΕΣ:
Οι κ.κ. Καθηγητής Νικόλαος Νικολαΐδης, Αναπληρωτής Πρύτανη και
Πρόεδρος Επιτροπής Ερευνών, Καθηγητής Μιχαήλ Ζερβάκης,
Καθηγητής Κωνσταντίνος Κομνίτσας, Καθηγητής Ευάγγελος
Γιδαράκος, τακτικά μέλη.
ΑΠΟΝΤΕΣ:
Ο Αναπλ. Καθηγητής Ιωάννης Νικολός και η Αναπλ. Καθηγήτρια
Παγώνα Μαραβελάκη, τακτικά μέλη.
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ:
Η κα Αργυρώ Βαϊδάκη, Προϊσταμένη Γραμματείας της Επιτροπής
Ερευνών.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ο Πρόεδρος, αφού καλωσόρισε τα μέλη, κήρυξε την έναρξη των εργασιών του Σώματος.
ΘΕΜΑ 2ο : Έγκριση πρακτικού πρόχειρου διαγωνισμού (διακήρυξη 2216/17.02.2015)
για την προμήθεια εξοπλισμού και αναλωσίμων, για τις ανάγκες της πράξης «ΘΑΛΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ - Σύστημα Δειγματοληψίας Ποταμών Υψηλής Συχνότητας για
Ολοκληρωμένη Διαχείριση Υδατικών Πόρων (CYBERSENSORS)» με MIS: 379415, του
υποέργου 1, που υλοποιείται μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση
και Δια Βίου Μάθησης» (Ε.Π.Ε.Δ.Β.Μ) ΕΣΠΑ 2007-2013, με επιστημονικό υπεύθυνο τον
Καθηγητή Ν. Νικολαΐδη και με κωδικό έργου 80193
Ο Πρόεδρος ενημερώνει τα μέλη ότι διενεργήθηκε πρόχειρος διαγωνισμός με το
σύστημα των σφραγισμένων εγγράφων προσφορών, με κριτήριο κατακύρωσης τη
χαμηλότερη τιμή, για την προμήθεια εξοπλισμού και αναλωσίμων, όπως αναλυτικά
περιγράφονται στο Παράρτημα της σχετικής διακήρυξης (2216/17.02.2015), συνολικού
προϋπολογισμού 12.825€ συμπεριλαμβανόμενου ΦΠΑ, για τις ανάγκες του έργου «ΘΑΛΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ - Σύστημα Δειγματοληψίας Ποταμών Υψηλής Συχνότητας για
Ολοκληρωμένη Διαχείριση Υδατικών Πόρων (CYBERSENSORS)» του Υποέργου 1 «ΘΑΛΗΣ
- ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ - Σύστημα Δειγματοληψίας Ποταμών Υψηλής Συχνότητας για
Ολοκληρωμένη Διαχείριση Υδατικών Πόρων (CYBERSENSORS)» με MIS: 379415, που
υλοποιείται μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθησης»
(Ε.Π.Ε.Δ.Β.Μ) ΕΣΠΑ 2007-2013, με επιστημονικά υπεύθυνο τον Καθηγητή Νικόλαο
Νικολαΐδη και με κωδικό έργου 80193. Η απόφαση για τη διενέργεια του διαγωνισμού αυτού
είχε ληφθεί από την Επιτροπή Ερευνών κατά την υπ’ αριθμόν 357/10-02-2015 Συνεδρίαση.
Στη συνέχεια θέτει υπόψη των μελών το από 06.03.15 (αρ. πρωτ. ΕΛΚΕ 3706/17.03.2015)
πρακτικό της Επιτροπής του Διαγωνισμού για την αξιολόγηση των Προσφορών, η οποία
επιλέχθηκε κατόπιν δημόσιας ηλεκτρονικής κλήρωσης, αποτελούμενη από τους: Καθηγητή
1
ΑΔΑ: 6ΥΘΑ469Β6Ν-Α8Β
Λαζαρίδη Μιχάλη ως Πρόεδρο, Επίκουρο Καθηγητή Γκίκα Πέτρο ως μέλος και κα.
Μποτζολάκη Γεωργία υπάλληλο ΕΤΕΠ ως μέλος και γραμματέα.
Σύμφωνα με το πρακτικό της Επιτροπής Αξιολόγησης του διαγωνισμού προσφορές
κατέθεσαν οι:
1. HELLAMCO AE ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ, προσφορά για:
Ομάδα Κ (Αναλώσιμα – Ανταλλακτικά ICPMS) ποσού 2.829,00€ συμπ/νου ΦΠΑ
2. TARGET ANALYSIS AE προσφορά για:
Ομάδα Κ (Αναλώσιμα – Ανταλλακτικά ICPMS) ποσού 1.894,20€ συμπ/νου ΦΠΑ
3. TREE COMPANY CORPΟRATION Συστήματα Πληροφορικής ΑΕΒΕ, προσφορά για:
Ομάδα Α (Σύστημα καταγραφής χώρου, επικοινωνίας και παρακολούθησης μετρήσεων)
ποσού 488,31€ συμπ/νου ΦΠΑ,
Ομάδα Δ (Φορητό Αυτόνομο Φωτοβολταϊκό Σετ και Μπαταρία 7Ah) ποσού 730,62€
συμπ/νου ΦΠΑ,
Ομάδα Ε (Φ/Β Συλλέκτες) ποσού 309,96€ συμπ/νου ΦΠΑ,
Ομάδα Ζ (Ρυθμιστής φόρτισης) ποσού 56,58€ συμπ/νου ΦΠΑ,
Ομάδα Η (DC/AC Μετατροπέας (Inverter)) ποσού 369,00€ συμπ/νου ΦΠΑ.
4. VECTOR TECHNOLOGIES ΕΠΕ
Ομάδα Θ (Πηγή χαμηλών τάσεων/ρεύματος) ποσού 3.598,98€ συμπ/νου ΦΠΑ
Η Επιτροπή Αξιολόγησης διαπίστωσε ότι δεν κατατέθηκαν προσφορές για τις Ομάδες Β
(Σύστημα μετάδοσης μετρήσεων αισθητήρων), Γ (DC/DC μετατροπείς), ΣΤ (Μπαταρίες
Λιθίου) και Ι (Πλατφόρμες Υλικού και συνοδευτικός ηλεκτρονικός εξοπλισμός). Κατά τον
έλεγχο των δικαιολογητικών συμμετοχής και των τεχνικών προσφορών διαπιστώθηκε ότι
ήταν πλήρεις και σύμφωνες με τις απαιτήσεις της διακήρυξης.
Κατόπιν τούτου η Επιτροπή Αξιολόγησης προτείνει:
- την ολοκλήρωση της διαδικασίας για την προμήθεια των ειδών των Ομάδων Α, Δ, Ε, Ζ και
Η με διαπραγμάτευση τιμής με την εταιρεία «TREE COMPANY CORPΟRATION», διότι
κατέθεσε μοναδική προσφορά για τις Ομάδες αυτές και πρόκειται για επαναπροκήρυξη
(προηγούμενη διακήρυξη 18583/22.12.2014),
- την ολοκλήρωση της διαδικασίας για την προμήθεια των ειδών της Ομάδας Θ με
διαπραγμάτευση τιμής με την εταιρεία «VECTOR TECHNOLOGIES ΕΠΕ», διότι κατέθεσε
μοναδική προσφορά για την Ομάδα αυτή και πρόκειται για επαναπροκήρυξη (προηγούμενη
διακήρυξη 18583/22.12.2014),
- την κατακύρωση της Ομάδας Κ του διαγωνισμού στην εταιρεία «TARGET ANALYSIS AE»
στο ποσό των 1.894,20€ συμπ/νου ΦΠΑ, διότι κατέθεσε προσφορά με χαμηλότερη τιμή,
- την κήρυξη του διαγωνισμού ως άγονου για τις Ομάδες Β, Γ, ΣΤ και Ι, διότι δεν κατατέθηκε
καμία προσφορά.
Κατόπιν τούτου, η Επιτροπή Ερευνών, μετά από συζήτηση εγκρίνει ομόφωνα ως έχει
το με αρ. πρωτ. 3706/17.03.2015 πρακτικό της Επιτροπής Διαγωνισμού και αποφασίζει:
- την ολοκλήρωση της διαδικασίας για την προμήθεια των ειδών των Ομάδων: Α (Σύστημα
καταγραφής χώρου, επικοινωνίας και παρακολούθησης μετρήσεων), Δ (Φορητό Αυτόνομο
Φωτοβολταϊκό Σετ και Μπαταρία 7Ah), Ε (Φ/Β Συλλέκτες), Ζ (Ρυθμιστής φόρτισης) και Η
(DC/AC Μετατροπέας (Inverter) με διαπραγμάτευση τιμής με την εταιρεία «TREE COMPANY
CORPΟRATION» διότι κατέθεσε μοναδική προσφορά για τις Ομάδες αυτές και πρόκειται για
επαναπροκήρυξη (προηγούμενη διακήρυξη 18583/22.12.2014),
- την ολοκλήρωση της διαδικασίας για την προμήθεια των ειδών της Ομάδας Θ (Πηγή
χαμηλών τάσεων/ρεύματος) με διαπραγμάτευση τιμής με την εταιρεία «VECTOR
TECHNOLOGIES ΕΠΕ», διότι κατέθεσε μοναδική προσφορά για την Ομάδα αυτή και
πρόκειται για επαναπροκήρυξη (προηγούμενη διακήρυξη 18583/22.12.2014),
2
ΑΔΑ: 6ΥΘΑ469Β6Ν-Α8Β
- την κατακύρωση της Ομάδας Κ (Αναλώσιμα – Ανταλλακτικά ICPMS) του διαγωνισμού στην
εταιρεία «TARGET ANALYSIS AE» στο ποσό των 1.894,20€ συμπ/νου ΦΠΑ, διότι κατέθεσε
προσφορά με χαμηλότερη τιμή και
- την ολοκλήρωση της προμήθειας των ειδών των Ομάδων Β (Σύστημα μετάδοσης
μετρήσεων αισθητήρων), Γ (DC/DC μετατροπείς), ΣΤ (Μπαταρίες Λιθίου) και Ι (Πλατφόρμες
Υλικού και συνοδευτικός ηλεκτρονικός εξοπλισμός), με απευθείας ανάθεση καθώς δεν
κατατέθηκε καμία προσφορά και πρόκειται για επαναπροκήρυξη (προηγούμενη διακήρυξη
18583/22.12.2014).
Ακριβές απόσπασμα εκ των πρακτικών της 361ης Συνεδρίασης
Χανιά, 06 Απριλίου 2015
Ο Αναπληρωτής Πρύτανη και
Πρόεδρος της Επιτροπής Ερευνών
Η Γραμματέας
Καθηγητής Νικόλαος Νικολαΐδης
Αργυρώ Βαϊδάκη
3