Μάθημα (503 ) « ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΙΙ »

Μάθημα (503 ) « ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΙΙ »
Στο τέλος του μαθήματος οι φοιτητές: θα γνωρίζουν σε ικανοποιητικό βαθμό τις
δυνατότητες και θα έχουν κατανοήσει τον τρόπο λειτουργίας ενός Λογιστικού
Πληροφοριακού Συστήματος μιας επιχείρησης και θα είναι σε θέση να
διεκπεραιώνουν τις καθημερινές λογιστικές εργασίες, να προετοιμάσουν τις
χρηματοοικονομικές καταστάσεις και να αποστείλουν στο Υπουργείο Οικονομικών
και στους λοιπούς εποπτικούς φορείς τις προβλεπόμενες Μηχανογραφικές
Καταστάσεις και Αναφορές.
ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ (θεωρία )
• Εισαγωγή στα Πληροφοριακά Συστήματα & στα Λογιστικά Πληροφοριακά
Συστήματα (Λ.Π.Σ.) ( Έννοιες: - Σκοπός – Στόχοι – Υποσυστήματα)
• Η Αρχιτεκτονική και Λειτουργίες των Υποσυστημάτων ενός Λογιστικού
Πληροφοριακού Συστήματος ( μηχανογραφικού πακέτου)
• Βασικές Αρχές και ανάπτυξη ενός Λ.Π.Σ. (Μεθοδολογία ανάπτυξης Λογιστικό κύκλωμα –Σχεδιασμός)
• Η εξέλιξη των Λ.Π.Σ. (θεωρητικό επίπεδο – τεχνολογικό επίπεδο)
Ανάλυση των σημαντικότερων διατάξεων του ΚΦΑΣ (ΚΒΣ) που αφορούν:
• Την Μηχανογραφημένη τήρηση βιβλίων & έκδοση στοιχείων , την Διακίνηση
και
• την Ηλεκτρονική Αποστολή μέσω του TAXISNET, και των πληροφοριακών
συστημάτων του ΙΚΑ και το ΣΕΠΕ-ΟΑΕΔ (Εργάνη) , Δηλώσεων και Αναφορών
κ.λπ.
ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ (Εργαστήριο )
Δημιουργία από τους φοιτητές μιας εικονικής εταιρείας στο Μηχανογραφικό
Πακέτο (Μηχανογραφημένη Λογιστική) και καταχώρηση μιας σειράς από
αντιπροσωπευτικά λογιστικά γεγονότα με Ανάπτυξη των Λογαριασμών του Ε.Γ.Λ.Σ
(διαδικασίες ίδρυσης έως και την σύνταξη των ετήσιων οικονομικών της
καταστάσεων μιας επιχείρησης) σε αντιστοιχία με τις ασκήσεις που έχουν διδαχθεί.
Ενδεικτικά αναφέρονται :
• Εγγραφές σύστασης και απογραφής αρχικών υπολοίπων
• Καθημερινές εργασίες (Αγορές Εμπορευσίμων - Α΄& Βοηθητικών Υλών –
Παγίων, Πωλήσεις Χονδρικής & Λιανικής - Πιστωτικά Τιμολόγια )
• Ειδικά θέματα Μηχαν. Λογιστικής (Μισθοδοσία - Φ.Π.Α. – Συγκεντρωτικές
Καταστάσεις Πελατών –Προμηθευτών - Κλείσιμο Μήνα )
• Εργασίες Τέλους Χρήσεως (Αποσβέσεις - Μητρώο Παγίων - Τακτοποιητικές
Εγγραφές - Απογραφή & Αποτίμηση - Μεταβατικοί Λογαριασμοί)
• Εγγραφές προσδιορισμού Αποτελεσμάτων
• Σύνταξη Οικονομικών Καταστάσεων
• Μηχανογραφικό Κλείσιμο Βιβλίων & Άνοιγμα Επόμενης Χρήσης
Συνίσταται επίσης, πέραν των προτεινόμενων διδακτικών συγγραμμάτων , να
μελετηθεί ιδιαίτερα το προσφερόμενο μέσω της πλατφόρμας διδασκαλίας E - class ,
υλικό (Διαλέξεις – Ασκήσεις - Βοηθητικά). http://accfin.teiep.gr/
Πρέβεζα,25/05/2014
Χύτης Βαγγέλης