ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡΙΘΜΟΣ 3775

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
YΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΥΛΙΚΟΥ Α.Ε.
Δ/ΝΣΗ: ΠΩΛΗΣΕΩΝ
ΤΜΗΜΑ:ΠΩΛ.ΤΡΟΧ.ΟΧΗΜΑΤΩΝ
ΤΗΛ.210 – 32 42 148
ΣΤΑΔΙΟΥ 60-ΑΘΗΝΑ
FAX: 210-33.12.303
Ο ΔΙΑΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΠΩΛΗΘΕΝΤΩΝ
ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΓΙΝΕΤΑΙ ΣΤΑ ΚΕΝΤΡΙΚΑ
ΓΡΑΦΕΙΑ ΥΣΤΕΡΑ ΑΠΟ ΡΑΝΤΕΒΟΥ ΚΑΙ
ΜΕ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΣΤΟ
ΤΗΛ.: 210 – 32.42.148
www.oddy.gr
ΤΙΜΗ ΕΥΡΩ 0,50
ΑΡ.ΠΡΩΤ.: 6748/20-5-11
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ
ΑΡΙΘΜΟΣ 3775
Στις 31-5-2011 ηµέρα Τρίτη και
ώρα 9:00 π.µ ,θα γίνει στην αίθουσα
δηµοπρασιών της ΑΠΟΘΗΚΗΣ ΜΑΓΟΥΛΕΖΑΣ του Οργανισµού µας
(Ανω Λιόσια τηλ.2102473124 & 2102471988) προφορική πλειοδοτική δηµοπρασία, για να πουληθούν -το
καθένα χωριστά -τα παρακάτω οχήµατα (δίκυκλα-επιβατικά) ΓΙΑ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ, που
βρίσκονται στην αποθήκη Μαγουλέζας, µε τιµή εκκίνησης αυτή που αναγράφεται στη
διακήρυξη.
Τα αυτοκίνητα προέρχονται από τα αζήτητα των τελωνείων τα κρατικά αυτοκίνητα που
αποσύρονται από την κυκλοφορία ,κ.λ.π.
Η αποθήκη µας συγκοινωνιακώς εξυπηρετείται από την λεωφορειακή γραµµή «Α12» ή
«Β12» ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΑ που έχει αφετηρία στην οδό Μάρνη (στο ύψος της Πατησίων ) &
αποβιβάζονται στην 20η στάση (Φυλής),ακολούθως το «746» για ΟΔΔΥ. Επίσης και µέσω
της Αττικής οδού 5η έξοδος.
Η επίσκεψη των αυτοκινήτων επιτρέπεται για 5 εργάσιµες ηµέρες πριν την δηµοπρασία ,
δηλαδή από 24-5-2011 έως και 30-5-2011 και ώρες 8.30 πµ-13.30 µµ.
'Όλα τα αυτοκίνητα δηµοπρατούνται σύµφωνα µε τους ΓΕΝΙΚΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΠΩΛΗΣΗΣ
ΤΡΟΧΟΦΟΡΩΝ, οι οποίοι
διατίθενται στα γραφεία του ΟΔΔΥ και στις αποθήκες
Μαγουλέζας.
Η συµµετοχή καθενός των πλειοδοτών στη διαδικασία της δηµοπρασίας προϋποθέτει την
πλήρη ενηµέρωσή του επί των όρων πώλησης που ισχύουν . Δήλωση άγνοιας αυτών δεν
αποτελεί άλλοθι και δεν γίνεται δεκτή.
ΠΡΟΣΟΧΗ
Ανακοίνωση στους ενδιαφεροµένους ,στο εξής ΔΕΝ θα γίνονται δεκτές εκπρόθεσµες
αιτήσεις παρατάσεων διακανονισµού.
1
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ 1η Στις τιµές εκποίησης των οχηµάτων συµπεριλαµβάνεται και ο αναλογών
Φ.Π.Α 23%.
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ 2η:
Αµέσως µόλις τελειώσει η πλειοδοσία για κάθε όχηµα, καλείται ο
τελευταίος πλειοδότης να υπογράψει το πρακτικό ανακηρύξεως πλειοδότη και να
καταβάλει το 10% της τιµής πλειοδοσίας.
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ 3η: Το ποσό της εγγύησης συµµετοχής στις δηµοπρασίες αυτοκινήτων για
κυκλοφορία είναι 300€.
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ 3α Τα ποσά εγγύησης συµµετοχής στη δηµοπρασία είναι 100 ευρω. για
τις µοτοσικλέττες και τα µοτοποδήλατα προς κυκλοφορία 50 ευρω.
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ 4η: Τα πιο κάτω αυτοκίνητα είναι µεταχειρισµένα , µε ζηµιές , φθορές και
ελλείψεις και χρειάζονται επισκευές πριν κυκλοφορήσουν . Οι ενδιαφερόµενοι οφείλουν να
τα
εξετάζουν , µαζί µε τεχνικούς της επιλογής τους πριν λάβουν µέρος στην δηµοπρασία ,
προκειµένου να προσδιορίσουν το ύψος των ζηµιών ώστε να διαµορφώνουν ανάλογα και
τις προσφορές τους. Βάσει των όρων πώλησης ,ακυρώσεις αγοραπωλησιών δεν γίνονται
δεκτές.
Επίσης οφείλουν οι ενδιαφερόµενοι να λαµβάνουν γνώση και των όρων πώλησης πριν
λάβουν µέρος στην δηµοπρασία , για να αποφεύγονται οι όποιες εκ των υστέρων
υπαναχωρήσεις.
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ 5η: Οι συµµετέχοντες στη δηµοπρασία υποχρεούνται να έχουν µαζί τους την
αστυνοµική τους ταυτότητα και να δηλώνουν στην επιτροπή τον ΑΦΜ , την αρµόδια ΔΟΥ
και την ιδιότητά τους.
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ 6η: Οι αγοραστές των τροχοφόρων οχηµάτων υπηρεσιών ΟΔΔΥ , σύµφωνα
µε την αριθµ' 1686/90 απόφαση του ΔΣ του ΟΔΔΥ επιβαρύνονται και µε χρηµατικό ποσό
ευρώ 5 υπέρ του ΤΑΜΕΙΟΥ ΑΛΛΗΛΟΒΟΗΘΕΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΟΔΔΥ. Το ποσό
καταβάλλεται κατά την δηµοπρασία.
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ.7η
Ο εµπορικός τύπος του αυτ/του καθώς και το έτος κατασκευής,
προσδιορίζονται από τις εξωτερικές ενδείξεις αυτού. Έτσι τα στοιχεία αυτά αποτελούν
ένδειξη η οποία ενδέχεται να απέχει της πραγµατικότητας.
Η εταιρεία µας για τα στοιχεία αυτά όπως και τα κρυµµένα ελαττώµατα ουδεµία ευθύνη
φέρει.
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ 8η: Με την υπ αριθ. 153/26-3-2003 απόφαση του Δ.Σ του Ο.Δ.Δ.Υ Α.Ε.
τροποποιήθηκε το άρθρο 18 των Γενικών Όρων Πώλησης ,και η έκπτωση του 30% σε
περίπτωση εξόφλησης του τιµήµατος µε µετρητά ,ισχύει για το 100% της τιµής πλειοδοσίας
από 1-4-2003.
ΤΡΟΧΟΦΟΡΑ ΠΟΥ ΠΡΟΕΡΧΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΧΩΡΕΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ
ΕΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΕΧΟΥΝ ΤΑΞΙΝΟΜΗΘΕΙ Σ' ΑΥΤΗΝ (ΚΟΙΝΟΤΙΚΑ).
Σύµφωνα µε την υπ'αριθµ' 17793/1326/31-5-96 κοινή απόφαση των Υπουργών
Περιβάλλοντος -Χωροταξίας Δηµοσίων Έργων και µεταφορών -Επικοινωνιών (ΦΕΚ
Β442/96) ορίζονται τα παρά κάτω για την ταξινόµηση των οχηµάτων προς κυκλοφορία:
2
Βενζινοκίνητα οχήµατα , ανεξάρτητα από το µικτό βάρος και πετρελαιοκίνητα οχήµατα
µικτού βάρους µέχρι και 4.000 κιλά ,που εκποιούνται από τον ΟΔΔΥ µετά την 5-3-1993 και
εφ' όσον η προηγούµενη χώρα κυκλοφορίας των ήταν χώρα µέλος της Ευρωπαϊκής
Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονοµικού χώρου (ΕΟΧ) µπορούν να ταξινοµηθούν µε την
προϋπόθεση ότι κατά τον προβλεπόµενο τεχνικό έλεγχο από το αρµόδιο περιφερειακό
ΚΤΕΟ του ΥΠ.Μ.Ε. θα διαπιστωθεί ότι οι εκποµπές καυσαερίων είναι µέσα στα αποδεκτά
πλαίσια που τίθενται κάθε φορά µε σχετικές προς τούτο αποφάσεις Για όλα τα παρακάτω
οχήµατα , η προηγούµενη χώρα κυκλοφορίας τους ήταν χώρα µέλος της Ευρωπαϊκής
Ένωσης.
A΄ ΔΙΚΥΚΛΑ ΓΙΑ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ
A/A A.M.
ΜΑΡΚΑ ΤΥΠΟΣ
ΑΡ.ΠΛΑΙΣΙΟΥ
ΤΙΜΗ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ
1
152537.00.001
SUZUKI UE
125
ΒΕΝΖΙΝΗ
LM1BH111100101554
150
2
157113.00.001
HONDA PC 36
ΒΕΝΖΙΝΗ
ZDCPC36A05F114946
3000
3
158172.00.001
PIAGGIO
RUNNER FXR
ΒΕΝΖΙΝΗ
ZAPM0800000016873
500
4
158173.00.001
YAMAHA UE 03
ΒΕΝΖΙΝΗ
MLEUE031000002226
700
5
158523.00.001
SUKIDA 125-3
ΒΕΝΖΙΝΗ
LP6XCJA0480102544
370
6
158564.00.001
HONDA NV750
CUSTOM
ΒΕΝΖΙΝΗ
RC14000835
500
7
159301.00.001
JYADJ021000037101
1000
8
159332.00.001
3TB181274
1000
ZAPM0700003027112
500
YAMAHA
600E
ΒΕΝΖΙΝΗ
YAMAHA
XT600E
ΒΕΝΖΙΝΗ
XT
9
159334.00.001
PIAGGIO
RUNNER FX 125
ΑΜΟΛΥΒΔΗ
10
159617.00.001
PIAGGIO
RUNNER
ΒΕΝΖΙΝΗ
ZAPM0800003030068
500
11
159625.00.001
LONCIN LX110
ΒΕΝΖΙΝΗ
LLCLX110341B41379
600
3
12
159781.00.001
MODENAS
KRISS 110
ΒΕΝΖΙΝΗ
13
160030.00.001
PIAGGIO M35NEXUS
ΑΜΟΛΥΒΔΗ
ZAPM3510000003609
2000
14
160039.00.001
PIAGGIO X8
ΑΜΟΛΥΒΔΗ
ZAPM3620000007160
1200
15
160678.00.001
HONDA
ASTREA SUPRA
ΒΕΝΖΙΝΗ
MH1KEVF12WK235370
250
160964.00.001
HONDA
TRANSALP PD
06
ΒΕΝΖΙΝΗ
PD065700790
2000
17
160967.00.001
PIAGGIO
250Ie
βενζινη
ZAPM4510200003129
700
18
161032.00.001
YAMAHA
135LC
ΒΕΝΖΙΝΗ
MLEUG011000050786
450
19
161310.00.001
B.M.W.
R1100RT
ΑΜΟΛΥΒΔΗ
WB10413A0YZD24281
1500
20
161311.00.001
HONDA XR
125
ΑΜΟΛΥΒΔΗ
9C2JD19A04R104556
400
21
161313.00.001
PIAGGIO
BEVERLY
ΑΜΟΛΥΒΔΗ
ZAPM2850001017707
800
22
161767.00.001
SYM VS 150
ΑΜΟΛΥΒΔΗ
RFGHA15AX6V600338
200
23
161768.00.001
HONDA RD07
ΒΕΝΖΙΝΗ
RD072203112
200
24
162182.00.001
HONDA
INNOVA
ΒΕΝΖΙΝΗ
MLHJC33A135020084
400
16
PMNAN110FFGLA1998
300
GTV
4
Β΄ ΕΠΙΒΑΤΙΚΑ ΓΙΑ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ
A/A
A.M.
ΜΑΡΚΑ ΤΥΠΟΣ
ΑΡ.ΠΛΑΙΣΙΟΥ
ΑΡ.
ΘΥΡ
ΩΝ
ΟΔΑΦ
ΕΤΟΣ
ΚΑΤΑΣ
ΚΕΥΗΣ
ΤΙΜΗ
ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ
1
137743.00.001
KIA SEPHIA
ΑΜΟΛΥΒΔΗ
KNEFA2252P
5414829
4
Α
137743
1994
500
2
144260.00.001
ALFA ROMEO
166-24JTD
ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ
ZAR9360000
0071028
4
Α
144260
2001
550
3
144722.00.001
HONDA CIVIC
ΒΕΝΖΙΝΗ
JHMEC73200
S000236
2+1
A
144722
1988
150
4
144859.00.001
SEAT TOLEDO
ΑΜΟΛΥΒΔΗ
VSSZZZ1MZ
YB012359
4
Α
144859
1999
390
5
152248.00.001
HYUNDAI
ACCENT
ΑΜΟΛΥΒΔΗ
KMHCG51FP
YU043725
4+1
A
152248
2000
450
6
152993.00.001
HYUNDAI
COUPE
ΑΜΟΛΥΒΔΗ
KMHJG31RP
WU093900
2+1
A
152993
1997
300
7
153303.00.001
HONDA CIVIC
ΑΥΤΟΜΑΤΟ
ΑΜΟΛΥΒΔΗ
JHMED36500
S304418
4
A
153303
1990
200
8
153801.00.001
ROVER 416ΥΑΛΙΝΗ
ΣΥΡΟΜΕΝΗ
ΗΛΙΟΡΟΦΗ
ΑΜΟΛΥΒΔΗ
SAXXWYLM
PAD451404
4
Α
153801
1991
150
9
154210.00.001
DAEWOO
EVANDA
ΑΜΟΛΥΒΔΗ
KLALF69Z13
B098877
4
Α
154210
2004
2600
10
154228.00.001
HONDA CIVIC
ΒΕΝΖΙΝΗ
JHMED25200
S103647
4
A
154228
1989
150
154402.00.001
NISSAN
ALMERA
ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ
JN1BFAN15
U0526577
4
A
154402
1999
550
11
5
12
154621.00.001
CITROEN
XSARA
ΑΜΟΛΥΒΔΗ
VF7N0KFXF3
6405508
2+1
A
154621
1998
450
13
154707.00.001
HYUNDAI
ACCENT
ΑΜΟΛΥΒΔΗ
KMHVA21LP
WU249742
4+1
A
154707
1996
400
14
154835.00.001
CHEVROLET
CAMARO-ΔΙΠΛΗ
ΓΥΑΛΙΝΗ
ΑΦΑΙΡΟΥΜΕΝΗ
ΟΡΟΦΗΑΥΤΟΜΑΤΟ
ΑΜΟΛΥΒΔΗ
1G1FP21H3H
N183259
2+1
Α
154835
1987
8000
15
155193.00.001
MERCEDES E200
ΑΥΤΟΜΑΤΟ
ΑΜΟΛΥΒΔΗ
WDB2100351
A936045
4
A
155193
1999
2300
155220.00.001
NISSAN
ALMERA
ΑΜΟΛΥΒΔΗ
JN1EAAN15
U0558660
2+1
Α
155220
1998
1100
155381.00.001
DAIMLERCHRYSLER
MERCEDES 201E200
KOMPRESSOR
ΑΜΟΛΥΒΔΗ
WDB2100481
B434309
4
Α
155381
2001
4900
155723.00.001
MERCEDES E
200
KOMPRESSOR
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ:
ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΜΕ
ΠΙΝΑΚΙΔΕΣ ΚΑΙ
ΑΔΕΙΑ
ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ
ΑΜΟΛΥΒΔΗ
WDB2100481
B464707
4
2001
5900
16
17
18
6
156010.00.001
CITROEN
XSARA
ΑΜΟΛΥΒΔΗ
VF7N1NFZF3
6145658
4+1
A
156010
1998
350
20
156736.00.001
TOYOTA
COROLLA
ΑΜΟΛΥΒΔΗ
JT153AEA10
3058668
4
A
156736
1993
1000
21
156760.00.001
FORD ESCORT
ΑΜΟΛΥΒΔΗ
WF0AXXWP
AAVE59988
4+1
Α
156760
1998
300
156852.00.001
B.M.W. 525iAΜΕΤΑΛΛΙΚΗ
ΣΥΡΟΜΕΝΗ
ΗΛΙΟΡΟΦΗΑΥΤΟΜΑΤΟ
ΑΜΟΛΥΒΔΗ
WBAHD6109
0BK84058
4
Α
156852
1992
1400
156877.00.001
B.M.W. 316iAΜΕΤΑΛΛΙΚΗ
ΣΥΡΟΜΕΝΗ
ΗΛΙΟΡΟΦΗΑΥΤΟΜΑΤΟ
ΑΜΟΛΥΒΔΗ
WBACA8109
0AC43193
4
A
156877
1994
2000
156884.00.001
MERCEDES 124ΑΥΤΟΜΑΤΟ
ΒΕΝΖΙΝΗ
WDB1240301
A005830
4
A
156884
1984
600
25
157269.00.001
MERCEDES 201WDB2010241
4
190E
A289231
ΑΜΟΛΥΒΔΗ
A
157269
1986
550
26
157287.00.001
MERCEDES
CLK200
ΑΜΟΛΥΒΔΗ
Α
157287
1999
4800
19
22
23
24
7
WDB2083451
F132021
2
157301.00.001
SSANG YONG
KORANDO
ΑΜΟΛΥΒΔΗ
KPTL2B18SX
P045594
2+1
A
157301
1999
1300
157341.00.001
HYUNDAI
ACCENT
ΑΜΟΛΥΒΔΗ
KMHVA21LP
XU377033
4+1
A
157341
1998
500
157406.00.001
SUZUKI
BALENO
STATION
ΑΜΟΛΥΒΔΗ
JSAEGC31W
00105579
4+1
A
157406
1997
800
158038.00.001
HYUNDAI
COUPE
ΑΜΟΛΥΒΔΗ
KMHJG31RP
YU173771
2+1
A
158038
2000
650
31
158213.00.001
MAZDA MX5ΠΛΑΣΤΙΚΗ
ΑΝΑΔΙΠΛΟΜΕΝΗ
ΟΡΟΦΗ (CABRIO)
ΑΜΟΛΥΒΔΗ
JMZNA18B2
01130950
2
A
158213
1992
600
32
158501.00.001
HYUNDAI
ACCENT
ΑΜΟΛΥΒΔΗ
KMHVD31LP
SU070135
2+1
Α
158501
1995
350
158508.00.001
ROVER 820 SiΥΑΛΙΝΗ
ΣΥΡΟΜΕΝΗ
ΗΛΙΟΡΟΦΗ
ΑΜΟΛΥΒΔΗ
SARRSSLDS
AM206163
4
A
158508
1994
300
34
158560.00.001
SUZUKI
BALENO
STATION
ΑΜΟΛΥΒΔΗ
JSAEGC11W
00160031
4+1
A
158560
1998
800
35
158565.00.001
FORD ORION
ΑΜΟΛΥΒΔΗ
WF0FXXGCA
FNY19204
4
A
158565
1992
200
36
158589.00.001
OPEL ASTRA
ΑΜΟΛΥΒΔΗ
W0L000056P
5230631
4
A
158589
1993
400
27
28
29
30
33
8
158593.00.001
HYUNDAI
LANTRA
ΑΜΟΛΥΒΔΗ
KMHJF31RP
VU550280
4
A
158593
1997
300
158672.00.001
MITSUBISHI
SPECE WAGON
STATION
ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ
JMBLNN38W
TZ003195
4+1
A
158672
1990
400
39
158683.00.001
FORD ESCORTΦΕΡΕΙ
ΑΝΤΗΛΙΑΚΕΣ
ΜΕΜΒΡΑΝΕΣ
ΑΜΟΛΥΒΔΗ
VS6AXXWPA
ARR85508
4+1
A
158683
1994
250
40
158841.00.001
SAAB 9000 CS
ΑΜΟΛΥΒΔΗ
YS3CD65S8P
1009685
4+1
A
158841
1992
600
41
158845.00.001
CITROEN C5
ΑΜΟΛΥΒΔΗ
VF7DCRFNB
76520110
4+1
A
158845
2004
3900
42
158850.00.001
MAZDA 323 F
ΑΜΟΛΥΒΔΗ
JMZBG14D3
00165131
4+1
Α
158850
1990
300
43
158862.00.001
OPEL VECTRA
ΑΜΟΛΥΒΔΗ
W0L000036V
5128720
4
A
158862
1997
950
44
158872.00.001
TOYOTA
CELICA
ΑΜΟΛΥΒΔΗ
JT164ATJ00
0051612
2+1
A
158872
1991
400
45
159060.00.001
FORD MONDEO
ΑΜΟΛΥΒΔΗ
WF04XXGBB
43E47386
4
A
159060
2003
3500
46
159061.00.001
HYUNDAI
LANTRA
ΑΜΟΛΥΒΔΗ
KMHJF31RP
TU105024
4
A
159061
1995
900
47
159147.00.001
FIAT TEMPRA
ΑΜΟΛΥΒΔΗ
ZFA1590000
7425731
4
Α
159147
1992
200
37
38
9
48
159251.00.001
HONDA CIVIC
ΑΜΟΛΥΒΔΗ
JHMEG85500
S116051
4
A
159251
1992
600
49
159279.00.001
B.M.W. 520IAΑΥΤΟΜΑΤΟ
ΑΜΟΛΥΒΔΗ
WBAHB6107
0BC22442
4
A
159279
1992
700
50
159282.00.001
MERCEDES 124E320-ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ
ΣΥΡΟΜΕΝΗ
ΗΛΙΟΡΟΦΗΦΕΡΕΙ
ΑΝΤΗΛΙΑΚΕΣ
ΜΕΜΒΡΑΝΕΣΑΥΤΟΜΑΤΟ
ΑΜΟΛΥΒΔΗ
WDB1240321
B876276
4
A
159282
1992
2500
51
159317.00.001
HYUNDAI
ACCENT
ΑΜΟΛΥΒΔΗ
KMHCH41FP
3U493269
4
A
159317
2003
3000
52
159323.00.001
JEEP GRAND
CHEROKEEAYTOMATO
ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ
1J4GWB8491
Y524857
4+1
Α
159323
2001
1800
53
159331.00.001
CITROEN SAXO
ΑΜΟΛΥΒΔΗ
VF7S6NFXF5
6707326
2+1
A
159331
1998
1500
54
159435.00.001
NISSAN MICRA
ΑΜΟΛΥΒΔΗ
SJNFAAK11
U0238222
4+1
Α
159435
1994
300
55
159437.00.001
CITROEN SAXO
ΑΜΟΛΥΒΔΗ
VF7S6KFWB
57386036
2+1
A
159437
2000
1200
10
56
159624.00.001
SEAT IBIZA
ΑΜΟΛΥΒΔΗ
VSSZZZ6KZ
WR117751
2+1
A
159624
1996
400
57
159632.00.001
TOYOTA
CARINA
ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ
JT153CTK00
0051455
4
A
159632
1996
250
58
159638.00.001
RENAULT CLIO
ΑΜΟΛΥΒΔΗ
VF1B57BB51
4736096
4+1
A
159638
1993
260
59
159645.00.001
FORD MONDEO
ΑΜΟΛΥΒΔΗ
WF0FXXGBB
FVG32780
4
A
159645
1998
350
60
159669.00.001
NISSAN
TERRANO
ΑΜΟΛΥΒΔΗ
VSKTBUR20
U0266427
4+1
Α
159669
1995
790
61
159782.00.001
AUDI A3
ΑΜΟΛΥΒΔΗ
WAUZZZ8LZ
YA035581
2+1
A
159782
1999
4000
159829.00.001
JEEP CHRYSLER
GRAND
CHEROKEEΑΥΤΟΜΑΤΟ
ΑΜΟΛΥΒΔΗ
1J4GZB8S6S
Y510275
4+1
A
159829
1995
3500
63
159830.00.001
CITROEN SAXOΦΕΡΕΙ
VF7S6KFXF5
ΑΝΤΙΗΛΙΑΚΕΣ
7158301
ΜΕΜΒΡΑΝΕΣ
ΑΜΟΛΥΒΔΗ
2+1
A
159830
2000
800
64
159924.00.001
SUZUKI VITARA
ΑΜΟΛΥΒΔΗ
2
A
159924
1996
1000
62
11
VSEETV02C0
1107810
65
159936.00.001
OPEL VECTRAΓΥΑΛΙΝΗ
ΗΛΙΟΡΟΦΗ
ΑΜΟΛΥΒΔΗ
66
159963.00.001
OPEL ASTRA
ΑΜΟΛΥΒΔΗ
W0L000058R
5022369
4+1
A
159963
1993
300
67
159978.00.001
RENAULT
THALIA
ΑΜΟΛΥΒΔΗ
VF1LB0BC52
8694295
4
A
159978
2003
500
159985.00.001
AUDI 80ΥΦΑΣΜΑΤΙΝΗ
ΑΦΑΙΡΟΥΜΕΝΗ
ΟΡΟΦΗ
(CABRIO)ΑΥΤΟΜΑΤΟ
ΑΜΟΛΥΒΔΗ
WAUZZZ8GZ
NA010483
2
A
159985
1992
3500
69
159986.00.001
MERCEDES 124ΑΥΤΟΜΑΤΟ
ΒΕΝΖΙΝΗ
WDB1240261
A276743
4
A
159986
1986
1000
70
160029.00.001
RENAULT
MEGANE
ΑΜΟΛΥΒΔΗ
VF1LM0C0H
33307991
4
A
160029
2005
4500
71
160061.00.001
FORD MONDEOΥΑΛΙΝΗ
WF0FXXGBB
4
ΣΥΡΟΜΕΝΗ
FRU18301
ΗΛΙΟΡΟΦΗ
ΑΜΟΛΥΒΔΗ
Α
160061
1994
150
72
160068.00.001
FIAT PUNTO
ΑΜΟΛΥΒΔΗ
Α
160068
2002
1200
68
12
W0L0ZCF683
8066193
4+1
A
159936
2003
5500
ZFA1880000
2395565
2+1
160203.00.001
JAGUAR S
TYPE-ΓΥΑΛΙΝΗ
ΣΥΡΟΜΕΝΗ
ΗΛΙΟΡΟΦΗ
ΑΜΟΛΥΒΔΗ
SAJAB02L91
FM26906
4
A
160203
2001
8000
160210.00.001
V. WAGEN
PASSAT
ΑΜΟΛΥΒΔΗ
WVWZZZ3BZ
4P190989
4
A
160210
2004
7000
75
160214.00.001
FORD MONDEOΥΑΛΙΝΗ
WF0FXXGBB
4
ΣΥΡΟΜΕΝΗ
FRU18299
ΗΛΙΟΡΟΦΗ
ΑΜΟΛΥΒΔΗ
A
160214
1994
300
76
160242.00.001
HYUNDAI
MATRIX
ΑΜΟΛΥΒΔΗ
KMHPM81CP
4U150230
4+1
A
160242
2003
4000
77
160261.00.001
FIAT PUNTO
ΑΜΟΛΥΒΔΗ
ZFA1760000
4058517
2+1
Α
160261
1994
600
160264.00.001
JEEP CHRYSLER
GRAND
CHEROKEEΥΑΛΙΝΗ
ΣΥΡΟΜΕΝΗ
ΗΛΙΟΡΟΦΗΑΥΤΟΜΑΤΟ
ΑΜΟΛΥΒΔΗ
1J4GZ78S7W
C285509
4+1
A
160264
1998
4000
160294.00.001
NISSAN
PRIMERA
ΑΜΟΛΥΒΔΗ
SJNBCAP11
U0176088
4
A
160294
1998
200
73
74
78
79
13
160630.00.001
MERCEDES
VITO 110 CDIΦΕΡΕΙ
ΑΝΤΙΗΛΙΑΚΕΣ
ΜΕΜΒΡΑΝΕΣ
ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ
VSA6380941
3358317
2+2
Α
160630
2000
4000
81
160635.00.001
HYUNDAI
COUPE
ΑΜΟΛΥΒΔΗ
KMHJG31RP
1U236288
2+1
Α
160635
2000
650
82
160647.00.001
MERCEDES 210WDB2100351
4
E200
A475400
ΑΜΟΛΥΒΔΗ
A
160647
1997
3500
83
160655.00.001
DAIMLERCHRYSLER
MERCEDES 210E200
KOMPRESSOR
ΑΜΟΛΥΒΔΗ
WDB2100451
B132027
4
Α
160655
2000
4500
84
160770.00.001
PEUGEOT 106
ΑΜΟΛΥΒΔΗ
VF31AHDZE
51607041
4+1
A
160770
1996
400
160894.00.001
CITROEN C3
PLURIELΑΦΑΙΡΟΥΜΕΝΗ
ΟΡΟΦΗ
(CABRIO)ΑΥΤΟΜΑΤΟ
ΑΜΟΛΥΒΔΗ
VF7HBNFUC
28060661
2+1
A
160894
2004
2500
86
160908.00.001
CITROEN
XSARA
ΑΜΟΛΥΒΔΗ
VF7N1NFUB
73725382
4+1
A
160908
2003
1600
87
160909.00.001
CITROEN
XSARA
ΑΜΟΛΥΒΔΗ
VF7N1NFUB
73669044
4+1
A
160909
2002
900
80
85
14
88
160956.00.001
DAIMLERCHRYSLER
MERCEDES 211E200
KOMPRESSOR
ΑΜΟΛΥΒΔΗ
89
161146.00.001
B.M.W. 520i
ΑΜΟΛΥΒΔΗ
WBADM1105
0GP23633
4
A
161146
2000
8500
90
161327.00.001
HYUNDAI
MATRIX
ΑΜΟΛΥΒΔΗ
KMHPM81CP
2U067003
4+1
A
161327
2002
1500
161331.00.001
NISSAN
TERRANO
ΑΜΟΛΥΒΔΗ
VSKTBUR20
U0350246
4+1
A
161331
1998
1500
161391.00.001
NISSAN
PRIMERA
ΑΜΟΛΥΒΔΗ
SJNBFAP11
U0541033
4
A
161391
2001
1250
93
161491.00.001
MERCEDES 169A160-ΓΥΑΛΙΝΗ
ΗΛΙΟΡΟΦΗΑΥΤΟΜΑΤΟ
ΑΜΟΛΥΒΔΗ
WDD1690311
J750649
4+1
A
161491
2009
8000
94
161520.00.001
CITROEN
XANTIA
ΑΜΟΛΥΒΔΗ
VF7X16C000
26C3053
4+1
Α
161520
1996
300
161524.00.001
B.M.W. 750iAΜΕΤΑΛΛΙΚΗ
ΣΥΡΟΜΕΝΗ
ΗΛΙΟΡΟΦΗΑΥΤΟΜΑΤΟ
ΑΜΟΛΥΒΔΗ
WBAGB8100
02752515
4
A
161524
1988
2500
91
92
95
15
WDB2110411
B200121
4
A
160956
2007
18000
96
161614.00.001
V. WAGEN
GOLF-ΦΕΡΕΙ
ΑΝΤΙΗΛΙΑΚΕΣ
ΜΕΜΒΡΑΝΕΣ
ΑΜΟΛΥΒΔΗ
97
161718.00.001
FORD MONDEO
ΑΜΟΛΥΒΔΗ
WF0FXXGBB
FYK45306
4
A
161718
2000
3500
161739.00.001
B.M.W. 750iAΔΕΞΙ ΤΙΜΟΝΙΥΑΛΙΝΗ
ΣΥΡΟΜΕΝΗ
ΗΛΙΟΡΟΦΗΑΥΤΟΜΑΤΟ
ΑΜΟΛΥΒΔΗ
WBAGG220X
0DG70196
4
A
161739
1997
3000
99
161744.00.001
V. WAGEN
PASSAT
ΑΜΟΛΥΒΔΗ
WVWZZZ3BZ
XP474101
4
A
161744
1999
3800
100
161748.00.001
SSANG YONG
KORANDO
ΑΜΟΛΥΒΔΗ
KPTL2B18SY
P075324
2+1
A
161748
2000
1000
101
161845.00.001
FORD ESCORT
ΑΜΟΛΥΒΔΗ
WF0BXXGC
ABTA15561
2+1
A
161845
1996
300
161881.00.001
AUDI A6-ΦΕΡΕΙ
ΑΝΤΙΗΛΙΑΚΕΣ
ΜΕΜΒΡΑΝΕΣ
ΑΜΟΛΥΒΔΗ
WAUZZZ4BZ
1N149697
4
A
161881
2001
7000
98
102
16
WVWZZZ1HZ
PW617050
4+1
A
161614
1993
400
103
161883.00.001
MITSUBISHI
PAJERO
ΑΜΟΛΥΒΔΗ
104
161884.00.001
VOLVO S60
ΑΜΟΛΥΒΔΗ
YV1RS49K91
2089596
4
Α
161884
2002
6000
105
161915.00.001
TOYOTA
CARINA E
ΑΜΟΛΥΒΔΗ
SB153ABK00
E029227
4
A
161915
1994
500
106
161927.00.001
FIAT BRAVO
ΑΜΟΛΥΒΔΗ
ZFA1820000
5177476
2+1
A
161927
2001
600
107
161943.00.001
AUDI A6-ΦΕΡΕΙ
ΑΝΤΙΗΛΙΑΚΕΣ
ΜΕΜΒΡΑΝΕΣ
ΑΜΟΛΥΒΔΗ
WAUZZZ4BZ
YN105298
4
A
161943
2000
7000
108
161944.00.001
AUDI A6
ΑΜΟΛΥΒΔΗ
WAUZZZ4B4
2N040131
4
A
161944
2001
7500
109
161946.00.001
FIAT PANTA
ΑΜΟΛΥΒΔΗ
ZFA141A000
4940997
2+1
A
161946
1992
200
110
161948.00.001
FIAT BRAVA
ΑΜΟΛΥΒΔΗ
ZFA1820000
4449695
4+1
ΟΔΕ
56403
1997
300
111
161959.00.001
ISUZU
TROOPER
ΒΕΝΖΙΝΗ
JACUBS16C
J7100273
2+1
A
161959
1988
700
112
161960.00.001
MERCEDES
190 E
ΒΕΝΖΙΝΗ
WDB2010241
A256534
4
A
161960
1985
600
113
161989.00.001
ISUZU
TROOPER
ΒΕΝΖΙΝΗ
JACUBS16C
J7100274
2+1
A
161989
1988
700
114
161990.00.001
MERCEDES
ΒΕΝΖΙΝΗ
WDB1240231
A770862
4
A
161990
1988
1500
17
201-
124
JMP0NH77W
3X014338
4+1
A
161883
2002
6000
115
162033.00.001
ISUZU
TROOPER
ΒΕΝΖΙΝΗ
JACUBS16C
J7100272
2+1
A
162033
1988
700
116
162034.00.001
MERCEDES 124
ΑΜΟΛΥΒΔΗ
WDB1240261
A466530
4
ΟΔΑ
65637
1987
800
117
162095.00.001
FORD FOCUS-ST WF03XXGCD
36G06272
ΑΜΟΛΥΒΔΗ
2+1
A
162095
2007
11000
162096.00.001
PEUGEOT 206ΣΥΡΟΜΕΝΗ
ΗΛΙΟΡΟΦΗ
ΑΜΟΛΥΒΔΗ
VF32CKFXE4
0393777
2+1
Α
162096
1999
300
162156.00.001
ALFA ROMEO
147
ΑΜΟΛΥΒΔΗ
ZAR9370000
5072987
4+1
A
162156
2002
2800
162157.00.001
B.M.W. X5ΑΥΤΟΜΑΤΟ
ΑΜΟΛΥΒΔΗ
WBAFB9107
0LN72031
4+1
ΟΔΑ
126759
2001
12000
162158.00.001
AUDI 80ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ
ΣΥΡΟΜΕΝΗ
ΗΛΙΟΡΟΦΗ
ΑΜΟΛΥΒΔΗ
WAUZZZ8BZ
KA001322
2+1
ΟΔΑΦ
25909
1988
800
162159.00.001
MERCEDES 203 C200-ΑΥΤΟΜΑΤΟ
ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ
WDB2030041
A055051
4
ΟΔΕ
ΠΠΠ
0307
2000
11000
162160.00.001
NISSAN
ALMERA
ΑΜΟΛΥΒΔΗ
SJNBAAN16
U0208658
4
A
149368
2001
2700
118
119
120
121
122
123
18
124
162161.00.001
NISSAN
ALMERA
ΑΜΟΛΥΒΔΗ
SJNBAAN16
U0545630
4
A
150839
2004
4000
125
162168.00.001
LAND ROVER
110
ΒΕΝΖΙΝΗ
SALLDHMV8
BA302408
2+3
A
162168
1988
300
126
162169.00.001
LAND ROVER
110
ΒΕΝΖΙΝΗ
SALLDHMV8
BA302141
2+3
A
162169
1988
500
127
162181.00.001
FORD FOCUS
ΑΜΟΛΥΒΔΗ
WF0AXXWP
DAYY71544
4+1
ΟΔΑ
72575
2000
2500
128
162183.00.001
MAZDA 6
ΑΜΟΛΥΒΔΗ
JMZGG12825
1282953
4
ΟΔΑ
124981
2004
5500
129
162184.00.001
B.M.W. X5ΓΥΑΛΙΝΗ
ΣΥΡΟΜΕΝΗ
ΗΛΙΟΡΟΦΗΑΥΤΟΜΑΤΟ
ΑΜΟΛΥΒΔΗ
WBAFB3103
0LG96758
4+1
A
143324
2000
11000
130
162186.00.001
MERCEDES
E270
ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ
WDB1241251
A544183
4
ΟΔΑ
111164
2002
15000
162209.00.001
ISUZU
TROOPER
ΒΕΝΖΙΝΗ
JACUBS16C
H4534586
2+1
A
162209
1988
700
162210.00.001
ISUZU
TROOPER
ΒΕΝΖΙΝΗ
JACUBS17F
K7105942
4+1
A
162210
1989
600
133
162243.00.001
SAAB 9.3
ΑΜΟΛΥΒΔΗ
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ:
ΔΗΜΟΠΡΑΤΕΙΤΑΙ
ΜΕ ΑΔΕΙΑ
ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ
ΚΑΙ ΠΙΝΑΚΙΔΕΣ
YS3FD45SX5
1017365
4
2005
10000
134
162244.00.001
OPEL CORSA
ΑΜΟΛΥΒΔΗ
W0L0SBF68
W4000233
4+1
1997
300
131
132
19
A
162244
135
162249.00.001
DAEWOO
LANOS
ΑΜΟΛΥΒΔΗ
136
162255.00.001
ISUZU
TROOPER
ΒΕΝΖΙΝΗ
JACUBS17F
K7106077
4+1
A
162255
1989
500
137
162256.00.001
ISUZU
TROOPER
ΒΕΝΖΙΝΗ
JACUBS16C
H4534587
2+1
A
162256
1988
700
138
162286.00.001
FIAT BRAVA
ΑΜΟΛΥΒΔΗ
ZFA1820000
4582143
4+1
A
162286
1997
1200
139
162310.00.001
ISUZU
TROOPER
ΒΕΝΖΙΝΗ
JACUBS17F
K7105978
4+1
A
162310
1989
600
162311.00.001
ISUZU
TROOPER
ΒΕΝΖΙΝΗ
JACUBS17C
K7102150
2+1
A
162311
1989
600
140
KLATF48CE
WB174943
4+1
A16224 1997
9
600
ΑΘΗΝΑ 20-5-2011
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ & Δ/ΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
ΤΟΥ Ο.Δ.Δ.Υ. Α.Ε.
ΘΩΜΑΣ ΑΓΡΑΦΙΩΤΗΣ
20