Ενδεικτικό τιμολόγιο

Ψηφιακά υπογεγραμμένο από
THOMAS MICHOGLOU
Ημερομηνία: 2015.03.20
13:46:08 EET
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΤΟΠΕΙΡΟΥ
T.Τ.Υ. ΔΗΜΟΥ ΤΟΠΕΙΡΟΥ
ΑΡΙΘΜ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 03/2015
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΔΗΜΟΥ
ΤΟΠΕΙΡΟΥ 2015
ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ
1. ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΚΙΝΗΣΗΣ
Τ.Ε. μηδέν ευρώ και εννιακόσια δύο λεπτά (0,902) €/ λίτρο
2. ΒΕΝΖΙΝΗ ΑΜΌΛΥΒΔΗ
Τ.Ε. ένα ευρώ και εκατόν τριάντα τέσσερα λεπτά (1,134) €/ λίτρο
3. ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ
Τ.Ε. μηδέν ευρώ και επτακόσια τρία λεπτά (0,703) €/ λίτρο
ΕΥΛΑΛΟ 11/02/2015
ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ Τ.Τ.Υ.
Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ
ΧΑΤΖΗΓΙΑΝΝΑΚΟΥ ΜΑΡΙΑ
ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΣΙΑΜΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ