Μετρητές της ΔΕΗ

ΜΔ ΜΙΑ ΠΡΧΣΗ ΜΑΣΙΑ
ΜΔ ΜΙΑ ΓΔΤΣΔΡΗ ΜΑΣΙΑ
ΜΔ ΜΙΑ ΣΡΙΣΗ ΜΑΣΙΑ
΢ΚΟΠΟΙ ΜΑΘΗΜΑΣΟ΢
• ΝΑ ΠΛΗΡΟΥΟΡΗΘΕΙΣΕ ΣΗΝ ΔΙΑΣΑΞΗ
ΣΩΝ ΜΕΣΡΗΣΩΝ ΚΑΙ ΣΗΝ ΢ΤΝΔΕ΢Η ΢ΣΟ
ΚΙΒΩΣΙΟ
•ΝΑ ΔΙΑΚΡΙΝΕΣΕ ΣΗΝ ΔΙΑΥΟΡΑ ΣΩΝ
1-Υ ΑΠ ΣΟΤ΢ 3-Υ ΜΕΣΡΗΣΕ΢
•ΝΑ ΓΝΩΡΙΖΕΣΕ ΣΙ ΜΕΣΡΑΕΙ Ο
ΜΕΣΡΗΣΗ΢
•ΝΑ ΚΑΣΑΝΟΗ΢ΕΣΕ ΣΗΝ ΢ΦΕ΢Η ΣΟΤ
ΜΕΣΡΟΤΜΕΝΟΤ ΜΕΓΕΘΟΤ΢ ΑΠ ΣΟΝ
ΜΕΣΡΗΣΗ ΜΕ ΣΟ ΚΟ΢ΣΟ΢ ΦΡΕΩ΢Η΢ ΑΠΌ
ΣΗΝ ΔΕΗ
ΜΔ ΜΙΑ ΣΔΣΑΡΣΗ ΜΑΣΙΑ
ΑΡΥΗ ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΑ΢
ΑΡΥΗ ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΑ΢
ΑΡΥΗ ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΑ΢
ΟΡΙΣΜΕΝΕΣ ΑΝΑΡΩΤΗΣΕΙΣ
 ΣΙ
ΜΕΣΡΑΝΕ ΑΡΑΓΕ ΟΙ ΜΕΣΡΗΣΕ΢ ?
ΕΝΕΡΓΕΙΑ
ΠΟΙΟ΢ ΚΑΘΟΡΙΖΕΙ ΣΗΝ ΑΚΡΙΒΗ ΘΕ΢Η
Ο Επιζκοπιζηής ηης ΔΕΗ
ΣΟΤ΢?
ΣΙΝΟ΢ ΙΔΙΟΚΣΗ΢ΙΑ ΕΙΝΑΙ ?
ΣΗ΢ ΔΕΗ
ΠΟΤ ΑΛΛΟΤ ΧΡΗ΢ΙΜΟΠΟΙΕΙΣΑΙ ?
ΟΠΟΤΔΗΠΟΣΕ ΘΕΛΟΤΜΕ ΝΑ ΜΕΣΡΗ΢ΟΤΜΕ ΣΗΝ
ΚΑΝΑΛΙ΢ΚΟΜΕΝΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ
π.τ ΢ε ηοσριζηικά καηαλύμαηα για να γίνει ανηίζηοιτη
τρέωζη τωριζηά ζε κάθε δωμάηιο
ΒΑ΢ΙΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΢ΥΔ΢Η
Ε = P*t
Δλέργεηα
ΥΡΟΝΟ΢
ζε KWh
ζε ώρες (h)
Ι΢ΥΤ΢
ζε KW
΢ΗΜΔΙΧ΢ΣΔ ΣΟΝ ΣΤΠΟ ΘΑ ΥΡΔΙΑ΢ΣΔΙ ΜΔΣΑ
ΑΠΟΡΙΕ΢
P U I
P I
2
R
2
U
P
R
Όσο περισσότερες καταναλώσεις σε μια εγκατάσταση
βάζω τι κάνει η συνολικά καταναλισκόμενη ισχύς ?
ΑΤΞΑΝΔΣΑΙ
ΓΙΑΣΙ???????????
ΔΙΑΤΑΞΗ ΜΕΤΡΗΤΩΝ
ΑΡΙΘΜΟ΢ ΠΑΡΟΥΗ΢
1-Φ
ΜΕΤΡΗΤΗΣ
3-Φ
ΜΕΤΡΗΤΗΣ
ΚΙΒΧΣΙΟ ΢ΤΝΓΔ΢Η΢ ΓΔΗ
ΓΙΑΣΑΞΗ ΜΔΣΡΗΣΧΝ
?????
?????
?????
?????
?????
ΚΥΤΙΟ
ΔΙΑΚΛΑΔΩΣΗΣ
?????
?????
?????
?????
?????
3-Φ
ΜΕΤΡΗΤΗΣ
ΠΑΡΟΥΕ΢ ΠΡΟ΢
ΣΟΤ΢ ΜΕΣΡΗΣΕ΢
ΔΙΑΜΕΡΙ΢ΜΑΣΩΝ
ΦΑ΢Η 2 –L2 ΦΑ΢Η 1-L1
ΦΑ΢Η3 – L3
ΚΛΔΜΜΑ
ΟΤΓΔΣΔΡΧΓ
ΔΙΧ΢Η΢
ΚΛΕΜΜΑ
ΟΤΔΕΣΕΡΟΓΕΙΩ΢Η΢
ΠΡΟ΢ ΓΗ
ΠΑΡΟΥΗ
ΔΕΗ
Οσδέηερος
Από ΔΕΗ
Οσδεηερφγείφζε ή Οσδεηέρφζε
ΜΕΛΕΣΗ ΠΕΡΙΠΣΩ΢Η΢-ΕΦΑΡΜΟΓΗ

Θερκοζίθφλας ηζτύος P=4000W ιεηηοσργεί
γηα 30 ιεπηά. Πόζο ζα «θάυεη» ? Καη πόζο
ζα θοζηίζεη αλ 1ΚWh θοζηίδεη 0,5€?
Κόστος= ενέργεια ( σε KWh ) επί κόστος
της μιας ΚWh
Δ = P*t
P= Ι΢ΧΤ΢ σε WATT
t= χρόνος σε h ( ώρες)
1.Μετατρέπουμε τα watt σε ΚW
1000W=1KW άρα τα 4000W = 4KW
2.ΚΑΝΟΤΜΕ ΣΑ ΛΕΠΣΑ ΢Ε ΩΡΕ΢
30
30' 
 0,5h
60
Άρα έτοσκε ζσλοιηθά :
P= E*t= 4KW*0,5h=2KWh
Κόστος= ενέργεια ( σε KWh ) επί κόστος
της μιας ΚWh=
2KWh*0,5€=1€
ΦΤΛΛΟ ΕΛΕΓΥΟΤ

ΠΟ΢ΧΝ ΔΙΓΧΝ ΜΔΣΡΗΣΔ΢ ΔΥΟΤΜΔ ΚΑΙ ΠΟΙΟΙ ΔΙΝΑΙ
ΑΤΣΟΙ?
•3 ΔΙΓΧΝ . ΜΟΝΟΦΑ΢ΙΚΟΤ΢ (1-Φ) ΚΑΙ ΣΡΙΦΑ΢ΙΚΟΤ΢ (3-Φ)
ΣΙ ΜΔΣΡΑΝΔ ΟΙ ΜΔΣΡΗΣΔ΢ ?
•ΗΛΔΚΣΡΙΚΗ ΔΝΔΡΓΔΙΑ ΠΟΤ ΟΦΔΙΛΔΣΑΙ ΢Δ ΠΡΑΓΜΑΣΙΚΗ
Ι΢ΥΤ ( ΌΥΙ ΑΔΡΓΗ ΟΤΣΔ ΦΑΙΝΟΜΔΝΗ –ΓΔΝ ΛΑΜΒΑΝΔΣΑΙ
ΓΛΓ Ο ΢ΤΝΣΔΛΔ΢ΣΗ΢ Ι΢ΥΤΟ΢ ΤΠΟΦΗ- ζσλθ (cosθ))
ΠΟΙΔ΢ ΔΙΝΑΙ ΟΙ ΜΟΝΑΓΔ΢ ΜΔΣΡΗ΢Η΢ ΣΗ΢
ΗΛΔΚΣΡΙΚΗ΢ ΔΝΔΡΓΔΙΑ΢ ?
Οη KWh ( Κηιοβαηώρες)
Ποηα κέζοδο προζηαζίας εθαρκόδεη
ε ΓΔΗ ζηο δίθησό ηες πιελ ηοσ Ν.
Αηηηθής ? Καη πφς πραγκαηοποηείηαη
ασηή?
•Δθαρκόδεη ηελ οσδεηερφγείφζε ελώλοληας
ηολ οσδέηερο κε ηελ γε ζηο θηβώηηο
ζύλδεζες ζηελ είζοδο ηες οηθοδοκής