Πετρέλαιο

Τεχνικές πληροφορίες • Οδηγίες συναρµολόγησης
GL10
Εκδόθηκε τον Απρίλιος 2013
Με την επιφύλαξη αλλαγών στο
πνεύµα της βελτίωσης του προϊόντος!
Πετρέλαιο
GR
Περιεχόµενα
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
Υποδείξεις ασφαλείας ................................................................................................................... 2
Συντήρηση .................................................................................................................................... 2
∆ήλωση πιστότητας ...................................................................................................................... 2
Τεχνικά στοιχεία............................................................................................................................ 3
Συναρµολόγηση φλάντζας και καυστήρα ..................................................................................... 3
Ηλεκτρική σύνδεση ....................................................................................................................... 4
Αντλία πετρελαίου......................................................................................................................... 4
Σύνδεση πετρελαίου ..................................................................................................................... 5
Θέση σέρβις.................................................................................................................................. 6
Αλλαγή µπεκ ................................................................................................................................. 6
Ρύθµιση των ηλεκτροδίων ανάφλεξης .......................................................................................... 6
Ρύθµιση της ποσότητας του αέρα (διάσταση “A”)......................................................................... 7
Ρύθµιση του ακροφυσίου εισροής ................................................................................................ 7
Θέση ασφάλισης δακτυλίου ......................................................................................................... 8
Έλεγχος λειτουργίας ................................................................................................................... 10
Προθέρµανση πετρελαίου .......................................................................................................... 11
Έλεγχος πετρελαίου (επιλογή) ................................................................................................... 11
Συντονισµός λέβητα-καυστήρα ................................................................................................... 13
Σύνδεση καµινάδας .................................................................................................................... 13
Θερµόµετρο καυσαερίων ............................................................................................................ 13
Σχέδιο συνδεσµολογίας .............................................................................................................. 14
Πιθανότητες σφάλµατος.............................................................................................................. 16
Πίνακας ρύθµισης ....................................................................................................................... 17
Σχέδιο συναρµολόγησης και κατάλογος ανταλλακτικών............................................................. 20
∆ιαστάσεις καυστήρα / διαστάσεις σύνδεσης λέβητα ................................................................. 22
Περιοχές εργασίας ...................................................................................................................... 22
1. Υποδείξεις ασφαλείας
Για την κατασκευή και τη λειτουργία της εγκατάστασης πρέπει να προσέξετε τους κανόνες της τεχνικής, τον
οικοδοµικό κανονισµό και τις νοµικές διατάξεις.
Η συναρµολόγηση της σύνδεσης του πετρελαίου και της σύνδεσης των καυσαερίων, η θέση σε λειτουργία για
πρώτη φορά, η σύνδεση ρεύµατος καθώς και η συντήρηση και επισκευή επιτρέπεται να πραγµατοποιούνται
µόνο από ένα εξειδικευµένο συνεργείο.
Κατά την κατασκευή των ηλεκτρικών συνδέσεις πρέπει να λάβετε υπόψη τις προδιαγραφές VDE και ÖVE και
τις προδιαγραφές της αρµόδιας εταιρεία παροχής ηλεκτρικού ρεύµατος.
Οι εργασίες στην ηλεκτρική διάταξη επιτρέπεται να πραγµατοποιούνται µόνο από έναν ειδικευµένο τεχνίτη
σύµφωνα µε τις ισχύουσες κάθε φορά διατάξεις VDE και ÖVE.
2. Συντήρηση
Σύµφωνα µε την §9 του κανονισµού εγκαταστάσεων θέρµανσης απαιτείται η τακτική συντήρηση της
εγκατάστασης, για την εξασφάλιση µιας αξιόπιστης και ασφαλούς λειτουργίας της συσκευής.
Μια συντήρηση είναι απαραίτητη κάθε χρόνο. Εµείς συνιστούµε τη σύναψη µιας σύµβασης συντήρησης µε
ένα εξουσιοδοτηµένο ειδικό συνεργείο.
3. ∆ήλωση πιστότητας
Εµείς δηλώνουµε, ότι ο καυστήρας πετρελαίου Giersch GL10 πληροί τις βασικές απαιτήσεις
των ακόλουθων οδηγιών:
G. 10.04.13
• «Ηλεκτροµαγνητική συµβατότητα» σύµφωνα µε την οδηγία 2004/108/EΟΚ
• «Οδηγία περί µηχανών» σύµφωνα µε την οδηγία 98/37/EΟΚ
σε συνδυασµό µε το DIN EN 60204-1
• «Οδηγία περί βαθµού απόδοσης» σύµφωνα µε την οδηγία 2006/42/EΟΚ σε συνδυασµό µε το DIN EN 267 /
έκδοση 10.91
2
4. Τεχνικά στοιχεία
GL10.1-V-L
GL10.1-L
GL10.2-V-L
GL10.2-L
GL10.3-L
Ισχύς καυστήρα
σε kg/h
σε kW
1,30 - 3,40
15,5 - 40,3
1,51 - 3,40
18,0 - 40,3
2,10 - 5,65
25,0 - 67,0
2,95 - 5,65
35,0 - 67,0
2,56 - 7,26
30,0 - 85,0
Συνιστούµενη
ισχύς λέβητα σε kW (92%)
14,2 - 37,0
16,5 - 37,0
22,5 - 62,0
22,5 - 62,0
27,5 - 79,0
Τάση
1 / N /PE ~ 50 Hz / 230 V
Κατανάλωση ισχύος σε W
(µέγ.)
εκκίνηση / λειτουργία
305 / 214
230 / 132
Βάρος σε kg (περίπου)
330 / 240
240 / 150
270
59
59
59
11
Εκποµπή θορύβου
σε dB (A)
58
58
5. Συναρµολόγηση φλάντζας και καυστήρα
GL10.1 / GL10.2
- Συναρµολογήστε τη συρόµενη φλάντζα και τη στεγανοποίηση
χαλαρά πάνω στην πόρτα του λέβητα.
- Σπρώξτε µέσα τον καυστήρα.
- Προσέξτε τη σειρά σύσφιγξης των βιδών.
- Σηκώστε τον καυστήρα κατά το σφίξιµο των βιδών.
Με τη συρόµενη φλάντζα ρυθµίζεται το βάθος τοποθέτησης του σωλήνα του καυστήρα
ιδανικά στον εκάστοτε θάλαµο καύσης.
GL10.3
1. Συναρµολόγηση του κάτω µέρους της φλάντζας µαζί µε τη στεγανοποίηση στο λέβητα:
-Σφίξτε τα παξιµάδια M8 µαζί µε τη ροδέλα.
-Το επάνω µέρος της φλάντζας (ηµικελύφη) µαζί µε τη στεγανοποίηση είναι προσυναρµολογηµένο στον
καυστήρα.
Κατά τη συναρµολόγηση πρέπει να προσέξετε οπωσδήποτε, να ταυτίζεται η ένδειξη 3°
πάνω στο επάνω µέρος της φλάντζας µε την ένδειξη “επάνω” πάνω στο κάτω µέρος της
φλάντζας.
2. Τοποθέτηση του καυστήρα:
- Για την Στερέωση του καυστήρα ασφαλίστε στα άγκιστρα στήριξης, στρέφοντας προς τα δεξιά το
περίβληµα του καυστήρα.
- Σφίξτε σταθερά τη βίδα σύσφιγξης.
G. 10.04.13
Ένδειξη 3°
επάνω
Επάνω µέρος της φλάντζας
Κάτω µέρος της φλάντζας
3
6. Αποκατάσταση της ηλεκτρικής σύνδεσης της µονάδας ελέγχου
του λέβητα
Η ηλεκτρική σύνδεση πρέπει να πραγµατοποιηθεί στο συνηµµένο εξάρτηµα σύνδεσης σύµφωνα µε το σχέδιο
συρµάτωσης, λαµβάνοντας υπόψη τους τοπικούς κανονισµούς. Το καλώδιο παροχής ρεύµατος πρέπει να
ασφαλιστεί µε ασφάλεια 10 AF ή 6.3 AT και να τοποθετηθεί ανάλογα την περίπτωση ως εύκαµπτο καλώδιο.
Όταν το εξάρτηµα σύνδεσης είναι ήδη συρµατωµένο, κάντε έναν έλεγχο των συνδέσεων σύµφωνα µε το
παραπλεύρως ευρισκόµενο σχέδιο συρµάτωσης.
P11
0000
B4
N
N
H13
H11
S3
T2
F21
T1
N
N
230 V PE
50 Hz
L1
L1
Q1
F11
Συνιστάται
Empfehlung
max.
AF ή
max.10
10A
6.3 AT
F3
7. Αντλία πετρελαίου
Η πίεση της αντλίας µπορεί να ρυθµιστεί για την εκάστοτε ισχύ (βλ. Πίνακας ρύθµισης σελίδα 14). Για το
σκοπό αυτό:
• Ξεβιδώστε το πώµα (4)
• Βιδώστε το µανόµετρο και ρυθµίστε την πίεση της αντλίας µε τη βίδα ρύθµισης (6).
Οι πιέσεις της αντλίας που αναφέρονται στον πίνακα ρύθµισης είναι µόνο ενδεικτικές τιµές και µπορούν
ενδεχοµένως να αποκλίνουν ανάλογα µε τις συνθήκες της εγκατάστασης.
Προσοχή: Η πλήρης πίεση της αντλίας στο µανόµετρο ρυθµίζεται στην αντλία πετρελαίου “Suntec AS47”
µετά την ελευθέρωση του πετρελαίου!
G. 10.04.13
Suntec:
1 = Προσαγωγή
2 = Επιστροφή
3 = Σύνδεση σωλήνα πίεσης
4 = Σύνδεση µέτρησης της πίεσης
5 = Σύνδεση µέτρησης του κενού
6 = Ρύθµιση πίεσης
8 = Μαγνητική βαλβίδα
4
Danfoss:
• Ξεβιδώστε τη σύνδεση µέτρησης της πίεσης (4)
• Βιδώστε το µανόµετρο και ρυθµίστε την πίεση της αντλίας στη
ρύθµιση της πίεσης (6) σύµφωνα µε τον πίνακα ρύθµισης.
8
3
1=
2=
3=
4=
5=
6=
8=
4
5
6
2
Προσαγωγή
Επιστροφή
Σύνδεση σωλήνα πίεσης
Σύνδεση µέτρησης της πίεσης
Σύνδεση µέτρησης του κενού
Ρύθµιση πίεσης
Μαγνητική βαλβίδα
1
8. Σύνδεση πετρελαίου
Οι πίνακες αναφέρονται σε πετρέλαιο θέρµανσης EL 4,8 cSt και στην εσωτερική διάµετρο των σωλήνων
πετρελαίου που αναφέρονται στον πίνακα. Στο µήκος του σωλήνα αναρρόφησης έχουν ληφθεί υπόψη για την
αντίσταση 4 γωνίες, 1 βαλβίδα και 1 βαλβίδα αντεπιστροφής. Λόγω των πιθανών αναθυµιάσεων του
πετρελαίου θα πρέπει η διάσταση X να µην ξεπερνά το µήκος των 4 m.
• Συνδέστε την αντλία πετρελαίου µε τους συνηµµένους µεταλλικούς εύκαµπτους σωλήνες στο σωλήνα
του πετρελαίου.
• Η αντλία πρέπει να συνδεθεί µε σωλήνα προσαγωγής και σωλήνα επιστροφής (σύστηµα δύο
γραµµών).
• Στις υψηλότερα τοποθετηµένες δεξαµενές µπορεί να αλλάξει η αντλία σε σύστηµα µιας γραµµής.
Παραδοχές: Κινηµατικό ιξώδες 6 mm2/s στους 20°C, T Öl = 10°C
Πρόσθετες αντιστάσεις: 4 καµπύλες 90°, 1 βαλβίδα αντεπιστροφής, 1 βαλβίδα φραγής
Σύστηµα δύο γραµµών
H [m]
Αντλία
Di
[mm]
Suntec
ή
Danfoss
6
8
10
100
4
3
2
1
0
-1
-2
-3
-4
21
18
16
13
11
8
67
58
50
42
34
25
5
-
-
17
9
-
100
100
100
82
62
42
21
-
Σύστηµα µιας γραµµής
Παροχή
πετρελαίου
[kg/h]
έως 2,5
2,5-5,0
G. 10.04.13
5,0-10,0
10,0-23,0
H [m]
Di
[mm]
4
3
2
1
0
-1
-2
-3
-4
4
77
68
58
49
40
31
22
13
-
6
100
100
100
100
100
100
87
64
18
8
100
100
100
100
100
100
100
100
56
4
39
34
29
25
20
16
11
6
-
6
100
100
100
100
100
79
56
32
9
8
100
100
100
100
100
100
100
65
28
4
19
17
15
12
10
8
-
-
-
6
98
86
74
63
51
39
28
16
4
8
100
100
100
100
100
100
88
51
14
6
42
37
32
27
22
17
12
7
-
8
100
100
100
85
69
54
38
22
6
5
Για µια λειτουργία µιας γραµµής ξεβιδώστε το πώµα µε την από
κάτω ευρισκόµενη τάπα παράκαµψης « και βιδώστε ξανά µόνο
το πώµα. Κλείστε το άνοιγµα επιστροφής Ð µε στεγανοποίηση
και µεταλλική τάπα. Για την αλλαγή σε σύστηµα µιας γραµµής
συνιστούµε τη χρήση ενός φίλτρου πετρελαίου θέρµανσης µε
προσαγωγή επιστροφής. Σε αυτή την περίπτωση παραµένει η
αντλία στη λειτουργία δύο γραµµών. Συναρµολογήστε στο
φίλτρο τους εύκαµπτους σωλήνες προσαγωγής και επιστροφής
του καυστήρα. Ανοίξτε τη βάνα πετρελαίου στο φίλτρο. Θέστε
την εγκατάσταση σε λειτουργία.
9. Θέση σέρβις
- Λύστε τους ταχυσύνδεσµους.
-Αφαίρεση τη βάση από το περίβληµα.
-Αναρτήστε τη βάση µε τους βραχίονες στήριξης στις δύο επάνω
βίδες (θέση σέρβις).
Κατά τη συναρµολόγηση τοποθετήστε τη βάση στο περίβληµα
και στερεώστε τη µε τους ταχυσύνδεσµους.
Προσοχή! Προσέξτε τη σωστή προσαρµογή της
βάσης στο περίβληµα.
10.Αλλαγή µπεκ
∆ακτύλιος αναστολής
του δίσκου συσσώρευσης
- Αναρτήστε τη βάση στη θέση σέρβις.
- Λύστε το καλώδιο ανάφλεξης από το ηλεκτρόδιο ανάφλεξης.
-Λύστε το δίσκο συσσώρευσης και αφαιρέστε τον προς τα
επάνω.
- Λύστε το µπεκ του πετρελαίου (γερµανικό κλειδί ΑΚ16),
παράλληλα ασφαλίστε το στέλεχος του µπεκ µε ένα γερµανικό
κλειδί SW16 από τυχόν περιστροφή.
- Αντικαταστήστε το µπεκ του πετρελαίου.
11.Ρύθµιση των ηλεκτροδίων ανάφλεξης
G. 10.04.13
Τα ηλεκτρόδια είναι ρυθµισµένα από το εργοστάσιο. Οι
αναφερόµενες διαστάσεις χρησιµεύουν για τον έλεγχο.
6
12. Ρύθµιση της ποσότητας του αέρα, διάσταση “A”
∆ιάσταση “A”
Η διάσταση “A” (∆είτε τον πίνακα ρυθµίσεων, σελίδα 15)
χρησιµεύει για βοήθεια στη ρύθµιση του καυστήρα. Η
διάσταση “A” περιγράφει τη θέση του στελέχους του µπεκ
µε το δίσκο συσσώρευσης στον κώνο του σωλήνα
καυστήρα.
Παράδειγµα: Στροφή προς τα δεξιά του παξιµαδιού
ρύθµισης:
Η παροχή του αέρα αυξάνεται, η ποσότητα CO 2 στα
καυσαέρια µειώνεται. Με τη µέτρηση του CO 2 στη θέση
µέτρησης στο σωλήνα των καυσαερίων ελέγχεται η σωστή
ρύθµιση της διάστασης “A”.
13.Ρύθµιση του ακροφυσίου εισροής
Η θέση του ακροφυσίου (µπεκ) εισροής είναι
προρρυθµισµένη από το εργοστάσιο, µπορεί όµως να
προσαρµοστεί στις διαφορετικές συνθήκες της
εγκατάστασης, ύψος πάνω από τη στάθµη της θάλασσας
και ισχείς.
Zum Verstellen die Kreuzschraube (siehe Bild) lφsen, die
neu gewδhlte Position 0, 1 oder 2, an der dafόr gekennzeichneten Stelle durchstechen.
Για τη ρύθµιση λύστε τη σταυρόβιδα (δείτε εικόνα),
δ ια τ ρ ή σ τ ε τ η ν έ α ε π ιλ ε γ µ έ ν η θ έ σ η 0 , 1 ή 2 σ τ η
χαρακτηρισµένη προς τούτο θέση.
G. 10.04.13
Προσοχή:
Αποµακρύνετε
οπωσδήποτε
το
γρέζι
που
δηµιουργήθηκε ενδεχοµένως στην πίσω πλευρά.
Στερεώστε ξανά το ακροφύσιο εισροής στη νέα θέση µε
την αντίθετη σειρά.
Θέση του ακροφυσίου εισροής:
0 = µικρή ισχύς ανεµιστήρ
2 = µέγιστη ισχύς
ανεµιστήρα
Βασική ρύθµιση:
GL10.1 = Θέση 0
GL10.2 = Θέση 1
GL10.3 = Θέση 2
7
14.Θέση ασφάλισης δακτυλίου
Σωλήνας µπεκ GL10.1, δακτύλιος ασφάλισης διαφράγµατος θέση 3 µε σωλήνα
B = 2. εγκοπή 45°/60° Ακροφύσιο
Σωλήνας
1 = 1. εγκοπή
2 = 2. εγκοπή
3 = 3. εγκοπή
4 = 4. εγκοπή
δακτύλιος ασφάλισης
45°/60° Ακροφύσιο
Σωλήνας µπεκ GL10.1-V, δακτύλιος ασφάλισης διαφράγµατος θέση 2 χωρίς σωλήνα
1 = 1. εγκοπή
2 = 2. εγκοπή
3 = 3. εγκοπή
4 = 4. εγκοπή
δακτύλιος ασφάλισης
Σωλήνας µπεκ GL10.2, δακτύλιος ασφάλισης διαφράγµατος θέση 2 χωρίς σωλήνα
B = 2. εγκοπή 45°/60° Ακροφύσιο
1 = 1. εγκοπή
2 = 2. εγκοπή
3 = 3. εγκοπή
4 = 4. εγκοπή
δακτύλιος ασφάλισης
45°/60° Ακροφύσιο
Σωλήνας µπεκ GL10.2-V, δακτύλιος ασφάλισης διαφράγµατος θέση 1 χωρίς σωλήνα
1 = 1. εγκοπή
2 = 2. εγκοπή
3 = 3. εγκοπή
4 = 4. εγκοπή
G. 10.04.13
δακτύλιος ασφάλισης
8
Θέση του δακτυλίου ασφάλισης και της τρυπητής λαµαρίνας (µόνο στο GL10.3.L)
Σε περίπτωση χρήσης ενός ακροφυσίου 60° πρέπει ο συνηµµένος δακτύλιος ασφάλισης (1) να
τοποθετηθεί στην πίσω εγκοπή του στηρίγµατος του ακροφυσίου (µπεκ).
1 ∆ακτύλιος ασφάλισης
Στις αποδόσεις σε µεγάλα ύψη πάνω από τη στάθµη της θάλασσας, για τη δηµιουργία µεγαλύτερης
παροχής αέρα, µπορεί να χρησιµοποιηθεί η συνηµµένη τρυπητή λαµαρίνα Ψ 7 mm ή Ψ 8 mm.
7 mm
G. 10.04.13
8 mm
9
15.Έλεγχος της λειτουργίας της µονάδας ελέγχου επιτήρησης της φλόγας
Μετά τη θέση σε λειτουργία και µετά από µια συντήρηση του καυστήρα πρέπει να γίνουν οι ακόλουθοι
έλεγχοι:
1. Επανεκκίνηση µε καλυµµένη τη διάταξη επιτήρησης της φλόγας:
Η µονάδα ελέγχου πρέπει µετά το πέρας του χρόνου ασφαλείας να περάσει στη βλάβη.
2. Εκκίνηση του καυστήρα µε εξωτερικά φωτιζόµενη διάταξη επιτήρησης της φλόγας π.χ.λάµπα
φθορισµού, αναπτήρας, λαµπτήρας πυρακτώσεως(το φως της ηµέρας δεν είναι αρκετό!):
Η µονάδα ελέγχου λόγω του ξένου φωτός πρέπει κατά τη διάρκεια του χρόνου προαερισµού να
περάσει στη βλάβη.
3. Κανονική εκκίνηση - όταν ο καυστήρας είναι σε λειτουργία κατά τη διάρκεια του χρόνου µετανάφλεξης
συσκοτίστε τη διάταξη επιτήρησης της φλόγας:
(π.χ. τραβήξτε έξω τη διάταξη επιτήρησης της φλόγας και καλύψτε την!)
TF 830/LOA 24:Η ανάφλεξη πρέπει να ενεργοποιείται, µετά το πέρας του χρόνου ασφαλείας περνά η
συσκευή στη βλάβη.
DKW 972/976: Η παροχή καυσίµου πρέπει να διακοπεί αµέσως και να ενεργοποιηθεί µια συνέχιση
του αερισµού για 60 δευτερόλεπτα. Στη συνέχεια πραγµατοποιείται µια νέα εκκίνηση,
όπου η αυτόµατη µονάδα καύσης στο τέλος του χρόνου ασφαλείας πρέπει να περάσει
στη θέση βλάβης.
Ασφάλειες και λειτουργίες µεταγωγής
Σε περίπτωση που σβήσει η φλόγα κατά τη λειτουργία απενεργοποιείται αµέσως η παροχή καυσίµου και η συσκευή
κάνει µια νέα προσπάθεια εκκίνησης µε προαερισµό και µετανάφλεξη. Όταν δε σχηµατιστεί καµία φλόγα, περνά η
συσκευή µετά το πέρας του χρόνου ασφαλείας στη βλάβη. Μετά από µια διακοπή του ρεύµατος λαµβάνει χώρα σε
κάθε περίπτωση µια νέα εκκίνηση. Η µονάδα ελέγχου σε περίπτωση ξένου φωτός κατά τη διάρκεια του χρόνου
προαερισµού περνά µετά το πέρας του χρόνου ασφαλείας στη βλάβη.
Η µονάδα ελέγχου επιτρέπεται να συνδεθεί και να αποσυνδεθεί, όταν ο γενικός διακόπτης βρίσκεται
στο “OFF”, ή έχει αποσυνδεθεί η 7-πολική βυσµατούµενη σύνδεση, επειδή στο κάτω µέρος της
µονάδας ελέγχου υπάρχει τάση 230 V.
Η πτώση ξένου φωτός πάνω στη φωτοαντίσταση, ή πάνω στη διάταξη επιτήρησης της φλόγας (π.χ.
µέσω ενός γυαλιού ελέγχου ή µιας πυράκτωσης του πυρίµαχης επένδυσης) πρέπει να εµποδιστεί.
Μόνο τότε εξασφαλίζεται µια απρόσκοπτη λειτουργία της εγκατάστασης.
Satronic:
TF 830
DKW 972 /976
LOA 24 171B27
tv1 = χρόνος προανάφλεξης + προαερισµός
12 sec.
20 sec.
13 sec.
ts = χρόνος ασφαλείας
10 sec.
5 sec.
10 sec.
tn = χρόνος µετανάφλεξης
20 sec.
7 sec.
15 sec.
Συνέχιση του αερισµού µετά το σβήσιµο της φλόγας
καθόλου
60 δευτερόλεπτα
καθόλου
Χρόνος αναµονής µετά την απενεργοποίηση λόγω βλάβης
90 sec.
καθόλου
50 sec.
Φωτοαντίσταση (διάταξη επιτήρησης της φλόγας)
MZ 770
ελάχ. φωτόρευµα [µA]
24
QRB 1
70
70
TF 830 και DKW 972/976 και LOA 24
Ventilator
Ανάφλεξη
Zündung
Mαγνητική βαλβίδα
Magnetventil
Επιτηρητής φλόγας
Θερµοστάτης
αποδέσµευσης
προθέρµανσης
ΟN
Freigabethermostat
Ölvorwärmer
EIN
Anlaufµε
mitδηµιουργία
Flammenbildung
Εκκίνηση
φλόγας
Ανεµιστήρας
Flammenwächter
Λυχνία
βλάβης
Störlampe
Ανεµιστήρας
Ventilator
Ανάφλεξη
Zündung
Mαγνητική
βαλβίδα
Magnetventil
ts
tv1
tn
Betrieb
Λειτουργία
Anlaufχωρίς
ohne δηµιουργία
Flammenbildung
Εκκίνηση
φλόγας
Störlampe
Λυχνία
βλάβης
ts
G. 10.04.13
Επιτηρητής
φλόγας
Flammenwächter
Störung
Βλάβη
10
Μέτρηση του φωτορεύµατος (MZ 770)
Σε περίπτωση αρνητικής ένδειξης του οργάνου µέτρησης αντικαταστήστε το σύνδεσµο του καλωδίου µέτρησης!
Μονάδα ελέγχου
Κάτω µέρος
500µA
ή
200 µA
∆ιάταξη επιτήρησης της φλόγας
Ρύθµιση του οργάνου µέτρησης σε µέτρηση αµπέρ (Α) για συνεχές ρεύµα, περιοχή µέτρησης έως περίπου 200 µA!
Χρήσιµα αξεσουάρ µέτρησης
Ψηφιακό όργανο µέτρησης
ζεύγος καλωδίων µέτρησης για φωτόρευµα
Αριθµός προϊόντος 59-20-50263
Αριθµός προϊόντος 59-20-50408
16.Προθέρµανση πετρελαίου (µόνο GL10.1/.2-V)
Η προθέρµανση του πετρελαίου είναι προσυνδεδεµένη στο πρόγραµµα του καυστήρα και παραµένει σε
λειτουργία τόσο, ώσπου να απενεργοποιηθεί ο καυστήρας πετρελαίου από το θερµοστάτη ρύθµισης.
Το κλείδωµα κρύας εκκίνησης πραγµατοποιείται µέσω ενός θερµοστάτη τοποθετηµένου στον
προθερµαντήρα, ο οποίος ελευθερώνει το ρεύµα προς τη µονάδα ελέγχου µετά την προθέρµανση.
Ο ηλεκτρικός προθερµαντήρας είναι ενσωµατωµένος στο στήριγµα του µπεκ και έχει µια ρυθµιζόµενη
θερµαντική ισχύ. Αυτή προσαρµόζεται µέσω ενός αντιστάτη στην εκάστοτε ανάγκη θερµότητας.
17.Έλεγχος πετρελαίου (επιλογή)
Περιοχή µέτρησης:
Θερµοκρασία λειτουργίας:
Επιτρεπτή πίεση:
Ακρίβεια µέτρησης:
1 έως 40 l/h
0-60°C
< 25 bar
± 2,5%
Αυτή η πολυλειτουργική συσκευή δίνει πληροφορίες για την κατανάλωση πετρελαίου, τον αριθµό εκκινήσεων
του καυστήρα, τις ώρες λειτουργίας του καυστήρα κτλ. και προειδοποιεί επιπλέον, όταν η παροχή του
πετρελαίου πέσει κάτω από τη ρυθµισµένη επιθυµητή τιµή (π.χ. φραγµένο µπεκ). Με την έγκαιρη
αναγνώριση και άρση της βλάβης µπορεί να αποφευχθεί µια µη οικονοµική και επιβλαβής για το περιβάλλον
λειτουργία του καυστήρα. Κατά τη λειτουργία πρέπει να προσέξετε, να βρίσκεται η παροχή, η πίεση και η
θερµοκρασία στα επιτρεπτά όρια.
Μια ιδιαίτερη συντήρηση της διάταξης ελέγχου του πετρελαίου κατά κανόνα δεν είναι απαραίτητη. Ο
προσυνδεδεµένος ρυποσυλλέκτης (στην αντλία ή στο φίλτρο πετρελαίου) πρέπει να καθαρίζεται κατά τον
έλεγχο του καυστήρα που γίνεται κάθε χρόνο!
Προσοχή: Η ένδειξη σβήνει 1 ηµέρα µετά τη διακοπή του ρεύµατος, (π.χ. συζευγµένη
φάση). Όλες οι τιµές όµως διατηρούνται και µπορούν µετά την αποκατάσταση του
ρεύµατος να εξακριβωθούν ξανά. Οι λειτουργίες ρύθµισης και επαναφοράς (reset) δεν
είναι δυνατές σε περίπτωση διακοπή του ρεύµατος.
G. 10.04.13
Τρόπος λειτουργίας του πλήκτρου Mode
Με το σύντοµο πάτηµα του πλήκτρου Mode µπορούν να κληθούν οι ξεχωριστές ενδείξεις µε τη σειρά. Ο
εκάστοτε τρόπος λειτουργίας εµφανίζεται µε ένα σύµβολο λειτουργίας και / ή µε την αντίστοιχη µονάδα, όταν
αφεθεί το πλήκτρο ελεύθερο.
11
Οι ακόλουθες λειτουργίες µπορούν να εµφανιστούν:
Λειτουργία
Ένδειξη
0000.00 l/h
Τρέχουσα κατανάλωση
Ποσότητα πετρελαίου
(επαναφερόµενη)
◊
0000.00 l/h
Ποσότητα πετρελαίου
(συνολική)
S
000000 l
Συνολικές ώρες λειτουργίας
000000 l
Αριθµός
εκκινήσεων του καυστήρα
000000 h
Μειωµένη παροχή
(βλ. Λειτουργία σέρβις)
Σέρβις
Επαναφορά του µετρητή ποσότητας πετρελαίου
Στη λειτουργία ◊, µπορεί να πραγµατοποιηθεί η επαναφορά (µηδενισµός) του µετρητή της ποσότητας
πετρελαίου:
=> Κρατήστε το πλήκτρο το λιγότερο 10 δευτερόλεπτα πατηµένο.
Πατήστε το πλήκτρο, µετά από 5 δευτερόλεπτα αναβοσβήνει η εµφανιζόµενη τιµή για 5 δευτερόλεπτα.
στη συνέχεια παραµένει η (παλιά) τιµή ξανά στην ένδειξη, τώρα αφήστε το πλήκτρο ελεύθερο, στην
ένδειξη εµφανίζεται 0L.
Καθορισµός της επιθυµητής τιµής της τρέχουσας κατανάλωση
Ο καθορισµός της επιθυµητής τιµής της τρέχουσας κατανάλωσης πραγµατοποιείται στη τρόπο λειτουργίας/
στη λειτουργία τρέχουσας κατανάλωση:
=> Κρατήστε το πλήκτρο πατηµένο το λιγότερο 30 δευτερόλεπτα, αλλά το µέγιστο 32 δευτερόλεπτα
Πατήστε το πλήκτρο, µετά από 25 δευτερόλεπτα αναβοσβήνει η εµφανιζόµενη τρέχουσα κατανάλωση
για 5 δευτερόλεπτα. Μόλις σταµατήσει το αναβόσβηµα, αφήστε το πλήκτρο ελεύθερο. Για επιβεβαίωση
αναβοσβήνει το σύµβολο του σέρβις και η τρέχουσα κατανάλωση ως νέα προορισµένη επιθυµητή τιµή για
5 δευτερόλεπτα.
Μετά από µια αλλαγή της ισχύος καυστήρα (αλλαγή µπεκ, αλλαγή της πίεση της αντλίας κτλ.) πρέπει να
καθοριστεί εν νέου η επιθυµητή τιµή, όπως αναφέρεται πιο πάνω. Η παλιά επιθυµητή τιµή επιγράφεται.
Λειτουργία σέρβις
Όταν µειωθεί η παροχή του πετρελαίου πάνω από 10% (π.χ. σε περίπτωση αργά φραζόµενου µπεκ,
προθερµαντήρα κτλ.), εµφανίζεται στη συσκευή ένδειξης το σύµβολο του σέρβις.
Προϋπόθεση για αυτή τη λειτουργία σέρβις είναι η προηγούµενη εισαγωγή της επιθυµητής τιµής (βλ.
Καθορισµός της επιθυµητής τιµής της τρέχουσας κατανάλωση) σε περίπτωση σωστής λειτουργίας του
καυστήρα.
Απενεργοποίηση της λειτουργίας σέρβις
∆ιαδικασία όπως στον καθορισµό της επιθυµητής τιµής της τρέχουσας κατανάλωσης, όµως κρατήστε το
πλήκτρο πατηµένο πάνω από 32 δευτερόλεπτα. Έτσι σβήνεται η επιθυµητή τιµή και το σύµβολο του σέρβις:
G. 10.04.13
=> Κρατήστε το πλήκτρο το λιγότερο 32 δευτερόλεπτα πατηµένο.
Αφού αφήσετε το πλήκτρο ελεύθερο αναβοσβήνει το σύµβολο του σέρβις και η µηδενική τιµή στην
ένδειξη για επιβεβαίωση για
5 δευτερόλεπτα.
12
18.Συντονισµός λέβητα-καυστήρα
Για µια καύση µε λίγες εκποµπές και οικονοµική στην κατανάλωση ενέργειας είναι απαραίτητη ένας ακριβής
συντονισµός λέβητα-καυστήρα. Για το σκοπό αυτό καταµερίζεται στο λέβητα ένας καυστήρας σύµφωνα µε τις
περιοχές εργασίας, λαµβάνοντας υπόψη την αντίσταση του θαλάµου καύσης. Με τη συρόµενη φλάντζα
µπορεί να ρυθµιστεί το βάθος τοποθέτησης του σωλήνα του καυστήρα στον εκάστοτε θάλαµο καύσης.
19.Σύνδεση καµινάδας
Προϋπόθεση για την άψογη λειτουργία της εγκατάστασης καύσης είναι µια καµινάδα µε τις σωστές
διαστάσεις. Η διαστασιολόγηση πραγµατοποιείται σύµφωνα µε το πρότυπο DIN 4705, λαµβάνοντας υπόψη
το πρότυπο DIN 18160 και την ισχύ του λέβητα ή του καυστήρα. Σε περίπτωση οµοιόµορφης λειτουργίας
πρέπει να προβλεφτούν καµινάδες σύµφωνα µε το πρότυπο DIN 18160
µέρος 1, οµάδα 1. Για τον υπολογισµό πρέπει χρησιµοποιηθεί η ποσότητα καυσαερίων της συνολικής
ονοµαστικής θερµικής ισχύος. Το ενεργό ύψος της καµινάδας µετρά από το σηµείο εισαγωγής των
καυσαερίων στην καµινάδα. Εκτός αυτού υποδεικνύουµε τα νοµικές οικοδοµικές διατάξεις των διαφόρων
χωρών. Η κατασκευή της καµινάδας πρέπει να επιλεγεί έτσι, ώστε να µειωθεί στο ελάχιστο ο κίνδυνος της
υγροποίησης ή του κρύου εσωτερικού τοιχώµατος της καµινάδας.
Εµείς συνιστούµε για την ακριβή ρύθµιση και διατήρηση σταθερού του ρεύµατος των καυσαερίων
της καµινάδας την τοποθέτηση µιας διάταξης περιορισµού του ρεύµατος.
Με αυτό τον τρόπο:
1. Εξισώνονται οι διακυµάνσεις του ρεύµατος των καυσαερίων
2. Αποκλείεται σε µεγάλο βαθµό η υγρασία στην καµινάδα
3. Μειώνονται οι απώλειες λόγω ακινητοποίησης της εγκατάστασης
ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ!
Σε περίπτωση ανακαίνισης των ήδη υπαρχόντων εγκαταστάσεων προβλέπονται πολύ συχνά
υπερδιαστασιολογηµένες διατοµές της καµινάδας ή ακατάλληλες καµινάδες για NT-λειτουργία κτλ. Εµείς
συνιστούµε µια αξιολόγηση της εγκατάστασης της καµινάδας µε τον αρµόδιο καπνοδοχοκαθαριστή πριν την
τοποθέτηση της εγκατάστασης του λέβητα, για να µπορούν να καθοριστούν έγκαιρα τα κατάλληλα µέτρα
ανακαίνισης επίσης και για την καµινάδα.
20.Θερµόµετρο καυσαερίων
G. 10.04.13
Η εγκατάσταση θέρµανσης για την επιτήρηση της θερµοκρασίας των καυσαερίων πρέπει να είναι
εξοπλισµένη µε ένα θερµόµετρο καυσαερίων. Όσο υψηλότερη είναι η θερµοκρασία των καυσαερίων, τόσο
µεγαλύτερη είναι η απώλεια µέσω των καυσαερίων. Οι αυξανόµενες θερµοκρασίες των καυσαερίων
σηµαίνουν αύξηση των αποθεµάτων, που µειώνουν το βαθµό απόδοσης της καύσης. Σε περίπτωση
αυξανόµενης θερµοκρασίας των καυσαερίων αναθέστε τον καθαρισµό της εγκατάστασης θέρµανσης σε έναν
ειδικευµένο τεχνίτη.
S2,S9 Έλεγχος πετρελαίου (επιλογή)
T1,T3 Μετασχηµατιστής ανάφλεξης
X11 Εξάρτηµα σύνδεσης, ρύθµιση λέβητα
X12 Εξάρτηµα υποδοχής, καυστήρας
Y6 Μαγνητική βαλβίδα πετρελαίου
PE=αγωγός γείωσης
Λεζάντα στο σχέδιο συνδεσµολογίας:
B1 ∆ιάταξη επιτήρησης της φλόγας
E1 Προθερµαντήρας
F1,F11 Εξωτερική ασφάλεια
(σύσταση µέγ. 10 AF ή 6.3 AT)
F21 Εξωτερικός ρυθµιστής θερµοκρασίας
F3 Εξωτερικός περιοριστής θερµοκρασίας ασφαλείας
H11 Εξωτερική λυχνία λειτουργίας
H13 Εξωτερική λυχνία µηνύµατος βλάβης
H14 Λυχνία ελέγχου του προθερµαντήρα πετρελαίου
M1 Κινητήρας καυστήρα
P11 Εξωτερικός µετρητής ωρών λειτουργίας
P21 Μετρητής ωρών λειτουργίας καυστήρα (επιλογή)
Q1 Γενικός διακόπτης θέρµανσης
S1 Αυτόµατη µονάδα καύσης Satronic TF830 ή LOA 24
για αερόθερµα µε DKW 972 f. GL10.1/.2-L
για αερόθερµα µε DKW 976 f. GL10.1/.2-V-L
bl
br
ge
gr
grü
sw
ro
ws
13
= µπλε
= καφέ
= κίτρινο
= γκρι
= πράσινο
= µαύρο
= κόκκινο
= λευκό
21.Σχέδιο συνδεσµολογίας
Ρύθµιση λέβητα
SP_1-360
Καυστήρας
GL10.1/.2/.3
Ρύθµιση λέβητα
GL10.1/.2-V
14
G. 10.04.13
SP_1-361
Καυστήρας
Ρύθµιση λέβητα
Καυστήρας
GL10.1/.2 µε LOA 24
Ρύθµιση λέβητα
Καυστήρας
G. 10.04.13
GL10.1/.2-V µε LOA 24
15
22.Πιθανότητες σφάλµατος
∆ιαπίστωση
Αιτία
Αντιµετώπιση
Ο κινητήρας του
καυστήρα δε λειτουργεί
Ασφάλεια ελαττωµατική
Θερµοστάτης ασφαλείας κλειδωµένος
Υπέρβαση της θερµοκρασίας της ρύθµισης του
ρυθµιστή
Μονάδα ελέγχου ελαττωµατική
Κινητήρας ελαττωµατικός
Προθερµαντήρας πετρελαίου: Θέρµανση ή
θερµοστάτης ελευθέρωσης ελαττωµατικός
Συµπλέκτης κινητήρα–αντλίας ελαττωµατικός
α) Με δηµιουργία φλόγας:
∆ιάταξη επιτήρησης της φλόγας λερωµένη,
ελαττωµατική, µη σωστά βυσµατωµένη
ή σωστά ρυθµισµένη
Μονάδα ελέγχου ελαττωµατική
β) Χωρίς δηµιουργία φλόγας:
Καµία ανάφλεξη
Η φλόγα σβήνει κατά τη
διάρκεια της λειτουργίας
∆ιάταξη µείξης πολύ
λαδωµένη ή µεγάλες
επικαθίσεις κάρβουνου
∆ιακοπτόµενη
λειτουργία καυστήρα
Παρεµβολές σε
ραδιόφωνο και
τηλεόραση
Αντικατάσταση
Καθαρισµός, αντικατάσταση, σωστή σύνδεση
Αντικατάσταση
Έλεγχος ηλεκτροδίου ανάφλεξης και ρύθµιση,
µετασχηµατιστή ανάφλεξης και καλωδίου
Ο καυστήρας δεν τροφοδοτείται µε πετρέλαιο:
Βαλβίδες, σωλήνας πετρελαίου κλειστός
∆εξαµενή πετρελαίου άδεια
Φίλτρο λερωµένο
Σωλήνας πετρελαίου µη στεγανός
Αντλία ελαττωµατική
Βαλβίδα βάσης µη στεγανή
Μπεκ λερωµένο ή ελαττωµατικό
Μαγνητική βαλβίδα ελαττωµατική
Φίλτρο στη µαγνητική βαλβίδα φραγµένο
Ξένο φως
Συµπλέκτης κινητήρα–αντλίας ελαττωµατικός
Προθερµαντήρας πετρελαίου φραγµένος
Άνοιγµα
Συµπλήρωση
πετρελαίου Καθαρισµός
Στεγανοποίηση
Αντικατάσταση
Στεγανοποίηση
Αντικατάσταση µπεκ
Αντικατάσταση
Καθαρισµός φίλτρου ή αντικατάσταση
µαγνητικής βαλβίδας
βλ. κάτω από Έλεγχος της λειτουργίας της
µονάδας ελέγχου
Αντικατάσταση
Αντικατάσταση
Απόθεµα πετρελαίου καταναλωµένο
Φίλτρο µπεκ φραγµένο
Φίλτρο πετρελαίου ή σωλήνες προσαγωγής
πετρελαίου λερωµένοι
Εγκλωβισµός αέρα
Μαγνητική βαλβίδα ελαττωµατική
Πλήρωση πετρελαίου
Αντικατάσταση µπεκ
Καθαρισµός φίλτρου και σωλήνων
Έλεγχος του σωλήνα αναρρόφησης και των
οργάνων φραγής
Αντικατάσταση
Λάθος ρύθµιση
Λάθος µέγεθος µπεκ
Εσφαλµένη ποσότητα αέρα καύσης
Μη επαρκής αερισµός λεβητοστασίου
∆ιόρθωση των διαστάσεων ρύθµισης
Αντικατάσταση
Νέα ρύθµιση καυστήρα
Προσοχή για αρκετά µεγάλα ανοίγµατα
αερισµού
Τοποθέτηση µιας µονάδας ελέγχου µε
κύκλωµα συγκράτησης
Πολύ µεγάλη παροχή πετρελαίου
∆ηµιουργία σπινθήρων προς το µπεκ ή το δίσκο
συσσώρευσης
Ασθενής ισχύς κεραίας
∆ιόρθωση ηλεκτροδίου ανάφλεξης
Έλεγχος κεραίας
Τοποθέτηση πυκνωτή καταστολής ή
αντιστάσεων καταστολής παρασίτων
G. 10.04.13
Ο καυστήρας (δεν)
ξεκινά και περνά µετά το
πέρας του χρόνου
ασφαλείας στη βλάβη
Αντικατάσταση
Απασφάλιση
Μετά από πτώση της θερµοκρασίας νέα
προσπάθεια εκκίνησης
Αντικατάσταση
Αντικατάσταση
Αντικατάσταση
16
23.Πίνακας ρύθµισης
Η διάσταση “A” αναφέρεται σε ένα ύψος 300 m πάνω από την επιφάνεια της θάλασσας, καθώς και σε µια
θερµοκρασία χώρου περίπου 20°C και σε µια προσανατολισµένη στην πράξη πίεση θαλάµου καύσης σε ένα
περιεχόµενο CO2 των καυσαερίων περίπου 12,5%.
Με τη βίδα ρύθµισης της πίεσης ρυθµίζεται η πίεση της αντλίας ανάλογα µε την απαραίτητη ισχύ του
καυστήρα.
Οι τιµές που αναφέρονται στον πίνακα είναι µόνο τιµές ρύθµισης για τη θέση σε λειτουργία. Η
απαραίτητη κάθε φορά ρύθµιση της εγκατάστασης πρέπει σε περίπτωση αποκλινόντων
δεδοµένων, όπως ισχύς λέβητα, θερµαντική ικανότητα και υψόµετρο, να καθοριστεί ξανά.
Σε κάθε περίπτωση είναι απαραίτητη µια επαναρρύθµιση της εγκατάστασης!
Ισχύς
[kW]
Ισχύς
λέβητα
περ. στο.
92%
[kW]
16,0
17,5
19,5
21,0
22,5
24,0
25,5
27,0
29,0
31,0
32,5
33,5
36,0
37,5
40,0
18,0
19,5
21,0
22,5
24,0
25,5
27,0
29,0
31,0
32,5
34,0
36,0
37,5
40,0
14,5
16,0
17,5
19,5
20,5
22,0
23,5
25,0
27,0
28,5
30,0
31,0
33,0
34,5
36,5
16,5
18,0
19,5
20,0
22,0
23,5
25,0
27,0
28,5
30,0
31,5
33,0
34,5
36,5
καυστήρα
GL10.1-V
Μέγεθος
µπεκ
Χαρακτηριστική
γωνία ψεκασµού
Πίεση αντλίας
πετρελαίου
Ρύθµιση αέρα,
διάσταση “A”
περ.
[kg/h]
[USgal/h]
[° -S]
[bar]
[mm]
1,35
1,48
1,60
1,77
1,90
2,02
2,15
2,28
2,45
2,61
2,74
2,82
3,04
3,16
3,37
1,52
1,64
1,77
1,90
2,02
2,15
2,28
2,45
2,61
2,74
2,87
3,04
3,16
3,37
0,40
0,40
0,45
0,45
0,50
0,50
0,55
0,55
0,60
0,60
0,65
0,65
0,75
0,75
0,75
0,40
0,40
0,45
0,45
0,50
0,50
0,55
0,55
0,60
0,60
0,65
0,65
0,75
0,75
60°
60°
60°
60°
60°
60°
60°
60°
60°
60°
60°
60°
60°
60°
60°
60°
60°
60°
60°
60°
60°
60°
60°
60°
60°
60°
60°
60°
60°
12,0
14,5
11,5
13,5
12,5
14,0
12,5
14,0
12,5
14,5
13,0
14,0
11,5
12,5
14,0
11,0
13,0
11,5
13,0
12,5
14,0
12,0
14,0
12,5
14,0
12,0
13,0
10,5
12,0
5,0
6,0
6,5
7,0
7,5
8,0
8,5
9,5
10,0
11,0
11,5
12,0
13,0
14,0
15,0
6,0
6,5
7,5
8,0
8,5
9,0
9,5
10,5
11,0
11,5
12,0
13,0
13,5
15,0
G. 10.04.13
GL10.1
Παροχή
πετρελαίου
17
Υλικό µόνωσης
φίλτρο κάτω
αριστερά
ναι
ναι
ναι
ναι
ναι
ναι
ναι
ναι
ναι
ναι
ναι
ναι
ναι
ναι
ναι
ναι
ναι
ναι
ναι
ναι
ναι
ναι
ναι
ναι
ναι
ναι
ναι
ναι
ναι
Ισχύς
καυστήρα
[kW]
GL10.2-V
23,0
25,0
27,0
28,5
30,5
31,5
34,0
36,0
37,5
39,5
41,5
43,0
45,0
49,0
50,6
52,5
54,3
56,0
60,0
32,0
34,0
36,0
37,5
39,5
41,5
43,0
45,0
49,0
50,6
52,5
54,3
56,0
60,0
Παροχή
πετρελαίου
Μέγεθος
µπεκ
Χαρακτηριστική
γωνία ψεκασµού
Πίεση αντλίας
πετρελαίου
Ρύθµιση αέρα,
διάσταση “A”
περ.
[kg/h]
[USgal/h]
[° -S]
[bar]
[mm]
2,11
2,28
2,45
2,61
2,78
2,95
3,12
3,29
3,46
3,63
3,79
3,96
4,13
4,47
4,64
4,81
4,97
5,14
5,48
2,95
3,12
3,29
3,46
3,63
3,79
3,96
4,13
4,47
4,64
4,81
4,97
5,14
5,48
0,55
0,55
0,60
0,60
0,65
0,65
0,75
0,75
0,85
0,85
1,00
1,00
1,10
1,10
1,10
1,25
1,25
1,35
1,35
0,65
0,75
0,75
0,85
0,85
1,00
1,00
1,00
1,10
1,10
1,25
1,25
1,35
1,35
60°
60°
60°
60°
60°
60°
45°
45°
45°
45°
45°
45°
45°
45°
45°
45°
45°
45°
45°
45°
45°
45°
45°
45°
45°
45°
45°
45°
45°
45°
45°
45°
45°
12,0
13,5
12,5
14,0
13,0
14,5
13,0
14,5
12,0
13,0
11,5
12,5
10,5
12,5
13,0
12,5
13,5
11,5
13,5
12,5
11,0
12,0
11,0
12,0
10,0
11,5
12,0
11,0
12,0
10,5
12,0
10,0
12,0
5,5
6,0
6,5
7,0
7,5
8,0
8,5
9,0
9,5
10,5
11,0
12,0
12,5
14,0
15,0
16,0
17,5
18,0
21,0
8,0
8,5
9,0
10,0
10,5
11,0
12,0
13,5
14,0
15,0
16,0
17,5
18,0
21,0
Υλικό
µόνωσης
φίλτρο κάτω
αριστερά
ναι
ναι
ναι
ναι
ναι
ναι
ναι
ναι
ναι
ναι
ναι
ναι
ναι
Οχι
Οχι
Οχι
Οχι
Οχι
Οχι
ναι
ναι
ναι
ναι
ναι
ναι
ναι
ναι
Οχι
Οχι
Οχι
Οχι
Οχι
Οχι
Προσοχή !
Από το µπεκ µεγέθους 1.10 πρέπει να αφαιρέσετε το φίλτρο υλικό µόνωσης (1) κάτω αριστερά
(∆είτε εικόνα)
1
G. 10.04.13
GL10.2
25,0
27,0
29,0
31,0
33,0
34,0
37,0
39,0
41,0
43,0
45,0
47,0
49,0
53,0
55,0
57,0
59,0
61,0
65,0
35,0
37,0
39,0
41,0
43,0
45,0
47,0
49,0
53,0
55,0
57,0
59,0
61,0
65,0
Ισχύς
λέβητα
περ. στο.
92%
[kW]
18
Ισχύς
καυστήρα
Παροχή
πετρελαίου
Μέγεθος
µπεκ
Χαρακτηριστι
κή
γωνία
ψεκασµού
Πίεση
αντλίας
πετρελαίου
Ρύθµιση αέρα,
διάσταση “A”
περ.
[kW]
[kW]
[kg/h]
[USgal/h]
[° -S]
[bar]
[mm]
34,3
32,0
2,89
0,65
80°S
10,5
6-8
38,9
36,0
3,28
0,75
80°S
10,5
7-9
42,9
40,0
3,61
0,85
80°S
10,0
8 - 10
47,4
44,0
3,94
1,00
80°S
10,0
9 - 11
52,3
49,0
4,41
1,00
80°S
12,5
10 - 12
55,8
52,0
4,71
1,10
80°S
11,0
11 - 13
59,9
56,0
5,06
1,10
80°S
13,0
13 - 15
64,4
60,0
5,43
1,25
60°S
11,5
15 - 17
68,6
64,0
5,79
1,35
60°S
11,0
17 - 19
72,4
67,5
6,11
1,35
60°S
12,5
19 - 21
77,6
72,5
6,55
1,50
60°S
10,5
20 - 22
81,4
75,5
6,86
1,50
60°S
12,0
21 - 23
86,8
81,0
7,32
1,50
60°S
13,0
23 - 25
G. 10.04.13
GL10.3-L
Ισχύς
λέβητα
περ. στο. 92%
19
G. 10.04.13
ZBZ_1-366
24.Σχέδιο συναρµολόγησης και κατάλογος ανταλλακτικών
20
ÈÝó
ç
1
1
2
2
3
4
4
4
G. 10.04.13
4
4
5
5
6
6
7
7
8
8
9
9
10
11
12
13
14
15
15
16
17
18
19
20
21
22
22
23
24
25
26
27
27
28
28
29
29
29
30
31
31
32
33
Ïíïìáóßá
Áñéè. ðñïúüíôïò
∆ίσκος συσσώρευσης µε στήριγµα και δίδυµο ηλεκτρόδιο
∆ίσκος συσσώρευσης GL10.3
∆ίδυµο ηλεκτρόδιο
∆ίδυµο ηλεκτρόδιο για GL10.3
Καλώδιο ανάφλεξης 450 mm µήκος
Στέλεχος µπεκ κοµπλέ για GL 10.1
(Σωλήνας µπεκ GL10.1, δακτύλιος ασφάλισης διαφράγµατος θέση 3 µε σωλήνα )
Στέλεχος µπεκ κοµπλέ µε προθερµαντήρα πετρελαίου και καλώδιο (για GL10.1-V)
(Σωλήνας µπεκ GL10.1-V, δακτύλιος ασφάλισης διαφράγµατος θέση 2 χωρίς σωλήνα)
Στέλεχος µπεκ κοµπλέ για GL 10.2
(Σωλήνας µπεκ GL10.2, δακτύλιος ασφάλισης διαφράγµατος θέση 2 χωρίς σωλήνα)
Στέλεχος µπεκ κοµπλέ µε προθερµαντήρα πετρελαίου και καλώδιο (για GL10.2-V)
(Σωλήνας µπεκ GL10.2-V, δακτύλιος ασφάλισης διαφράγµατος θέση 1 χωρίς σωλήνα)
Στέλεχος µπεκ για GL10.3-L
∆ιάταξη στραγγαλισµού του αέρα
∆ιάταξη στραγγαλισµού του αέρα GL10.3
Στεγανοποίηση φλάντζας
Στεγανοποίηση φλάντζας για GL10.3
Συρόµενη φλάντζα
Συρόµενη φλάντζα GL10.3
Μονάδα στερέωσης
Μονάδα στερέωσης
Σωλήνας καυστήρα
∆ίσκος συσσώρευσης GL10.3
Ελατηριωτό καπάκι
Κινητήρας 230 V / 50 Hz 90 W
∆ιάταξη επιτήρησης της φλόγας MZ770 Satronic
Συµπλέκτης κινητήρα
Μαγνητική βαλβίδα
Αντλία Danfoss BFP 21LG µε εξαρτήµατα σύνδεσης
∆ίσκος συσσώρευσης GL10.3
Στεγανοποίηση 13 x 18 x 2
Μαστός εύκαµπτου σωλήνα NW4 R 1/4
Εύκαµπτος σωλήνας πετρελαίου NW4 1200 mm µήκος
Στεγανοποίηση 10 x 14 x 2
Μαστός σωλήνα πίεσης R1/8
Σωλήνας πίεσης για αντλία Danfoss - στέλεχος µπεκ
Μετασχηµατιστής ανάφλεξης κοµπλέ για ανταλλακτικό
Μετασχηµατιστής ανάφλεξης Danfoss EBI 052F0036 µε πρωτεύον καλώδιο GL10.3
Μονάδα ελέγχου TF 830 Satronic
Κάτω µέρος της µονάδας ελέγχου Satronic
Βάση κοµπλέ
Εξάρτηµα υποδοχής 7-πολικό, µαύρο-καφέ µε καλώδιο
Φτερωτή ανεµιστήρα ø133x42
Φτερωτή ανεµιστήρα ψ 133 x 52 για GL10.3
Τεµάχιο πλήρωσης µονωτικού υλικού
Μονωτικό υλικό, κανάλι αναρρόφησης GL10.1, GL10.2
Ακροφύσιο εισροής για GL10.1 (Θέση 0)
Ακροφύσιο εισροής για GL10.2 (Θέση 1)
Ακροφύσιο εισροής θέση 2 για GL10.3
Περίβληµα µε αποσβεστήρα θορύβου αναρρόφησης
Αποσβεστήρας αναρρόφησης κοµπλέ
Αποσβεστήρας αναρρόφησης κοµπλέ για GL10.3
Πλήκτρο άρσης βλάβης κοντό
Κάλυµµα καυστήρα
21
47-90-24819
47-90-24787
31-90-11411
47-90-24966
47-90-24835
47-90-24789-01
47-90-24975-03
47-90-24789-02
47-90-24502-02
47-90-24974-03
47-90-24478
47-90-24924
31-50-10104
1-42002
31-90-10103
47-90-24913
31-50-10553
32-50-11646
47-90-12552
47-90-24758
47-90-24821
31-90-11582
47-90-24863
37-90-11586
57-90-10919
47-90-22504
47-90-24818
37-50-11293
47-50-20862
47-50-10802
37-50-10788
37-50-20200
47-90-22064
47-90-24831
47-90-24922
37-90-10936
47-90-24820
47-90-24501
47-90-22072
31-90-11477
47-90-21729
47-90-22105
47-90-22161
47-90-22528
47-90-21774
47-90-21774-02
47-90-21770
47-90-21768
47-90-21771
47-50-21767
47-90-21765
25.∆ιαστάσεις καυστήρα / διαστάσεις σύνδεσης λέβητα
∆ιαστάσεις σύνδεσης λέβητα
Όλες οι διαστάσεις σε mm
150
1,6
1,2
0,8
0,4
0
0
1
20
30
40 50
B r e n nΙσχύς
e r l e i καυστήρα
s t u n g [ k[kW]
W]
2,0
GL10.1-L
1,6
1,2
0,8
0,4
0
1
2
20
3
4
5
6
D u r c h sΠαροχή
a t z [ k [kg/h]
g/h]
3 0 4 0 5 0 6 0 7 0
B r e n n Ισχύς
e r l e i sκαυστήρα
t u n g [ k[kW]
W]
2,0
GL10.2-V-L
1,6
1,2
0,8
0,4
0
1
2
20
3
4
5
6
D u r c h sΠαροχή
a t z [ k [kg/h]
g/h]
3 0 4 0 5 0 6 0 7 0
B r e n nΙσχύς
e r l e i sκαυστήρα
t u n g [ k[kW]
W]
2,0
GL10.2-L
1,6
1,2
0,8
0,4
0
1
2
20
3
4
5
6
D u r c h sΠαροχή
a t z [ k [kg/h]
g/h]
3 0 4 0 5 0 6 0 7 0
B r e n nΙσχύς
e r l e i sκαυστήρα
t u n g [ k[kW]
W]
G LGL10.3-L
1 0 . 3 - BI Nox
1,6
1,2
0,8
0,4
0
30
3
4
40
5
6
7
D u r c h Παροχή
s a t z [ k[kg/h]
g/h]
50 60 70 80
B r e n Ισχύς
n e r l eκαυστήρα
i s t u n g [ [kW]
kW]
Περιοχές εργασίας σύµφωνα µε το πρότυπο DIN EN 267.
Οι περιοχές εργασίας αναφέρονται σε ένα ύψος περίπου 200 m πάνω από την επιφάνεια της θάλασσας και
µια θερµοκρασία χώρου 20°C.
Όλες οι πληροφορίες που αναφέρονται σε αυτά τα τεχνικά έγγραφα καθώς και τα
σχέδια, οι εικόνες και οι τεχνικές περιγραφές, που θέτουµε στη διάθεσή σας,
παραµένουν ιδιοκτησία µας και δεν επιτρέπεται η αναπαραγωγή τους, χωρίς την
προηγούµενη δική µας γραπτή άδεια.
Με επιφύλαξη αλλαγών.
CB
Enertech GmbH • Brenner und Heizsysteme
Adjutantenkamp 18 • D-58675 Hemer • Τηλέφωνο 02372/965-0 • Φαξ 02372/61240
E-Mail: [email protected] • Internet: http://www.giersch.de
E. 10.04.13 • Αριθ. εντύπου 04.2013 • Αριθ. προϊόντος 70-17-57446-GR • Printed in Germany
FΑντίσταση
e u e r r a u mθαλάµου
w i d e r s tκαύσης
a n d [ m[mbar]
bar]
10
2
3
4
6
D u r c h sΠαροχή
a t z [ k[kg/h]
g/h]
2,0
Αντίσταση
θαλάµου καύσης[mbar]
[mbar]
Feuerraumwiderstand
GL10.1-V-L
Αντίσταση
θαλάµου καύσης [mbar]
[mbar]
Feuerraumwiderstand
2,0
Αντίσταση θαλάµου καύσης [mbar]
Feuerraumwiderstand [mbar]
Αντίσταση
θαλάµου καύσης[mbar]
[mbar]
Feuerraumwiderstand
26.Περιοχές εργασίας