Βιογραφικό σημείωμα - Τμήμα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών

ΠΟΛΥΞΕΝΗ ΜΑΝΤΖΟΥ
ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ
ΠΟΛΥΞΕΝΗ ΜΑΝΤΖΟΥ του ΚΩΝ/ΝΟΥ και της ΜΑΡΙΑΣ
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ
∆ρ. Αρχιτέκτων Μηχανικός, Μελετητής Ιδιωτικών και ∆ηµοσίων Έργων
Επικ. Καθηγήτρια (µονιµοποίηση ΦΕΚ 421/21 Μαΐου του 2010, Τόµος Γ),
Τµήµα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών ∆.Π.Θ.
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
ΓΕΝΝΗΣΕΩΣ
29 ΙΟΥΝΙΟΥ 1969
ΤΟΠΟΣ ΓΕΝΝΗΣΕΩΣ
ΙΩΑΝΝΙΝΑ
ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
ΕΓΓΑΜΗ, 2 ΠΑΙ∆ΙΑ
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΙΑΣ
ΒΑΣ. ΣΟΦΙΑΣ 8, 67100 ΞΑΝΘΗ
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΓΡΑΦΕΙΟΥ
ΝΑΠ. ΖΕΡΒΑ 47, 45332 ΙΩΑΝΝΙΝΑ
ΤΗΛΕΦΩΝΟ
26510-66667, κινητό: 6944843085
FAX
26510-66667
e-mail
[email protected]
1
Σ Π Ο Υ ∆ Ε Σ
∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2000
∆Ι∆ΑΚΤΩΡ ΣΤΗΝ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ (∆ιδακτορική ∆ιατριβή: “Χρήση των
οπτικοακουστικών µέσων ως τροποποιητών του αρχιτεκτονικού χώρου”),
από την Ανώτατη Αρχιτεκτονική Σχολή (Εscuela Técnica Superior de
Arquitectura) του Πολυτεχνείου της Μαδρίτης (Universidad Politécnica
de Madrid) µε βαθµό Άριστα µετ’ επαίνου (Sobresaliente Cum Laude)
((Το ∆ιδακτορικό ∆ίπλωµα αναγνωρίστηκε επίσηµα από το ∆Ι.Κ.Α.Τ.Σ.Α.,
ως ισότιµο προς τα απονεµόµενα από τα Ελληνικά Ανώτατα Εκπαιδευτικά
Ιδρύµατα, στις 4 Σεπτεµβρίου του 2001 µε την υπ’ αριθµόν 1-462 πράξη,
υπογεγραµµένη από το Πρόεδρο του ∆ιοικητικού Συµβουλίου)
ΙΟΥΛΙΟΣ 1998
Master µε τίτλο “Προηγµένες Τεχνολογίες στην Αρχιτεκτονική Κατασκευή”,
από την Αρχιτεκτονική Σχολή του Πολυτεχνείου της Μαδρίτης (E.T.S.A.M.)
ΙΟΥΝΙΟΣ 1998
Ερευνητική Επάρκεια από το Συµβούλιο ∆ιδακτορικών Σπουδών του
Τοµέα Αρχιτεκτονικών Συνθέσεων (Departamento de Proyectos
Arquitectónicos) της Αρχιτεκτονικής Σχολής της Μαδρίτης, (E.T.S.A.M.)
ΙΟΥΝΙΟΣ 1997
Master µε τίτλο “Αποκατάσταση και Συντήρηση της Αρχιτεκτονικής και
Αστικής κληρονοµιάς”, από την Αρχιτεκτονική Σχολή του Πολυτεχνείου της
Μαδρίτης (E.T.S.A.M.)
OKTΩΒΡΙΟΣΝΟΕΜΒΡΙΟΣ
Εντατικά σεµινάρια στη χρήση των σχεδιαστικών προγραµµάτων
ΑUTOCAD 13 και 3D STUDIO, για υπολογιστή, που διοργανώνονται από
το Ι.ΕΚ.Ε.Μ. Τ.Ε.Ε., στην Αθήνα
1996
ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 1994
Αποδοχή από την Επιτροπή ∆ιδακτορικών Σπουδών για εκπόνηση
∆ιδακτορικής ∆ιατριβής και εγγραφή στον κύκλο µεταπτυχιακών
σπουδών της Ανώτατης Αρχιτεκτονικής Σχολής της Μαδρίτης (E.T.S.A.M.).
∆ιετής υποχρεωτικός κύκλος µεταπτυχιακών µαθηµάτων (71 διδακτικές
µονάδες έναντι των 32 απαιτούµενων) στην (E.T.S.A.M.)
ΙΟΥΛΙΟΣ 1994
Αποφοίτηση από την Αρχιτεκτονική σχολή του ΕΜΠ (77 µαθήµατα και
διπλωµατική εργασία) µε βαθµό λίαν καλώς (7.51)
1993-1994
Σεµινάριο διαρκείας 900 ωρών, που διοργανώνεται από τον ΕΟΜΜΕΧ και
την Αρχιτεκτονική Σχολή του ΕΜΠ, µε αντικείµενο τον Βιοµηχανικό
Σχεδιασµό
ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 1987
Εισαγωγή (7η σε σειρά) στην Αρχιτεκτονική Σχολή του Εθνικού Μετσόβιου
Πολυτεχνείου
Y Π Ο Τ Ρ Ο Φ Ι Ε Σ
ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2003 –
ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2004
Υποτροφία ετήσιας διάρκειας από το Ι.Κ.Υ. για Μεταδιδακτορική έρευνα
στο Εργαστήριο Πολεοδοµικών Ερυενών,στην Αρχιτεκτονική Σχολή του
Ε.Μ.Π.
NOEMBΡΙΟΣ 1997 –
∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2000
Υποτροφία τριετούς διάρκειας από το Ι.Κ.Υ. για σπουδές ∆ιδακτορικού
επιπέδου στην Αρχιτεκτονική Σχολή της Μαδρίτης (E.T.S.A.M.), Ισπανία
∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 1996 –
ΙΟΥΝΙΟΣ 1997
Υποτροφία από την Αρχιτεκτονική Σχολή της Μαδρίτης (E.T.S.A.M.) σε
συνεργασία µε την Ευρωπαϊκή Ένωση για την παρακολούθηση του
Master, µε τίτλο “Αποκατάσταση και Συντήρηση της Αρχιτεκτονικής και
Αστικής κληρονοµιάς” διάρκειας 7 µηνών
ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 1995 –
ΙΟΥΝΙΟΣ 1996
Υποτροφία διάρκειας ενός ακαδηµαϊκού έτους (1995-1996) από το
Υπουργείο Εξωτερικών της Ισπανίας για την πραγµατοποίηση
∆ιδακτορικών σπουδών
2
∆ Ι ∆ Α Κ Τ Ι Κ Ο
Ε Ρ Γ Ο
Π Ρ Ο Π Τ Υ Χ Ι Α Κ Ο Σ
ΑΚΑ∆. ΕΤΗ
Κ Υ Κ Λ Ο Σ
Επίκουρος Καθηγήτρια στο Τµήµα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών της
Πολυτεχνικής Σχολής Ξάνθης, ∆.Π.Θ., για τα µαθήµατα Αρχιτεκτονικός
Οικοδοµική VΙΙ(9ο εξ.),
Σχεδιασµός: Τόπος και Κατασκευή(9ο εξ.),
Οικοδοµική VIΙΙ(9ο εξ.), Οικοδοµική V(7ο εξ.), Οικοδοµική VI(8ο εξ.),
Οπτικοακουστικές Τέχνες(6ο εξ.) και Τεχνολογία του Περιβαλλοντικού
Ελέγχου(6ο εξ.)
2004-11
ΑΚΑ∆. ΕΤΟΣ
2003-04
Συµβασιούχος Επίκουρος Καθηγήτρια (βάσει Π.∆. 407/80) στο Τµήµα
Αρχιτεκτόνων Μηχανικών της Πολυτεχνικής Σχολής Ξάνθης, ∆.Π.Θ., για τα
µαθήµατα Οικοδοµική VΙΙ & VIΙΙ, Οικοδοµική V & VI, Οπτικοακουστικές
Τέχνες και Τεχνολογία του Περιβαλλοντικού Ελέγχου
ΑΚΑ∆. ΕΤΟΣ
2002-03
Συµβασιούχος Επίκουρος Καθηγήτρια (βάσει Π.∆. 407/80) στο Τµήµα
Αρχιτεκτόνων Μηχανικών της Πολυτεχνικής Σχολής Ξάνθης, ∆.Π.Θ., για τα
µαθήµατα Οικοδοµική V & VI, Οπτικοακουστικές Τέχνες και Τεχνολογία του
Περιβαλλοντικού Ελέγχου
ΑΚΑ∆. ΕΤΟΣ 2001-02
Συµβασιούχος Λέκτορας (βάσει Π.∆. 407/80) στο Τµήµα Αρχιτεκτόνων
Μηχανικών της Πολυτεχνικής Σχολής Ξάνθης, ∆.Π.Θ., για τα µαθήµατα
Οπτικοακουστικές Τέχνες και Τεχνολογία του Περιβαλλοντικού Ελέγχου
ΑΚΑ∆. ΕΤΗ
∆ιδακτικό έργο, µε την ιδιότητα του Βοηθού, στην Αρχιτεκτονική Σχολή του
Πολυτεχνείου της Μαδρίτης (E.T.S.A.M.), στον Τοµέα Αρχιτεκτονική
Σύλληψη και Σχεδιασµός και συγκεκριµένα στο µάθηµα του πρώτου έτους
σπουδών «Σχέδιο, Ανάλυση και Σύλληψη», που αντιστοιχεί σε 10 διδακτικές
µονάδες (100 ώρες διδασκαλίας). Υπεύθυνος καθηγητής για το µάθηµα
ο ∆ιευθυντής του Τοµέα Javier Seguí de la Riva
1998 -2000
Επίβλεψη
2004-
θεµάτων και διπλωµατικών εργασιών
Συνεργασία µε προπτυχιακούς φοιτητές για την εκπόνηση διαλέξεων και
διπλωµατικών εργασιών στο Τµήµα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών.
Μ Ε Τ Α Π Τ Υ Χ Ι Α Κ Ο Σ
Κ Υ Κ Λ Ο Σ
2008- 2011
Μέλος ΣΕΠ στο Μεταπτυχιακό Πρόγραµµα του Ελληνικού Ανοιχτού
Πανεπιστηµίου, Θεµατική ενότητα: «Η Τέχνη και η Επικοινωνία στις
Γραφικές Τέχνες» (ΓΤΠ50) του Π.Σ. Γραφικές Τέχνες – Πολυµέσα
2007- 2010
∆ιδασκαλία στο Μεταπτυχιακό του Τµήµατος Πλαστικών Τεχνών και
Επιστηµών της Τέχνης του Πανεπιστηµίου Ιωαννίνων, Ειδίκευση
Πλαστικών Τεχνών και Επιστηµών της Τέχνης. Μαθήµατα:
1) Νέα µέσα – νέοι χώροι για την αναπαράσταση (Β΄ εξάµηνο)
2) Ιδέα και πρακτική του σχεδίου (Γ΄ εξάµηνο)
3
Επίβλεψη ∆ιδακτορικών ∆ιατριβών
2008-
Επίβλεψη ∆ιδακτορικής ∆ιατριβής «Αρχιτεκτονικός Σχεδιασµός και
Κτηριολογικό Πρόγραµµα». Υποψήφια ∆ιδάκτωρ: ∆ήµητρα Ριζά,
Αρχιτέκτων Μηχανικός ΕΜΠ.
2006 -
Επίβλεψη ∆ιδακτορικής ∆ιατριβής «Αρχιτεκτονικός Σχεδιασµός και Νέες
Τεχνολογίες». Υποψήφια ∆ιδάκτωρ: Ελισάβετ Μανδουλίδου, Αρχιτέκτων
Μηχανικός ∆.Π.Θ.
2006-
Επίβλεψη ∆ιδακτορικής ∆ιατριβής «Η ένταξη της περιβαλλοντικής
παραµέτρου στον Αρχιτεκτονικό Σχεδιασµό των Σχολικών Χώρων» .
Υποψήφια ∆ιδάκτωρ: Μ. Γεωργοπούλου Αρχιτέκτων Μηχανικός Ε.Μ.Π.
ΙΟΥΝΙΟΣ 2005
Μέλος πενταµελούς επιτροπής κρίσης διδακτορικής διατριβής του Uriel
Seguí de la Riva, στην Escuela Superior de Arquitectura, Universidad
Politécnica de Madrid
ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2004
Μέλος πενταµελούς επιτροπής κρίσης διδακτορικής διατριβής της
Graziella Trovato Escuela Superior de Arquitectura, Universidad
Politécnica de Madrid
Επίβλεψη µεταπτυχιακών διπλωµατικών εργασιών
2008-
Επίβλεψη ∆.Ε. µε Θέµα: «Η Χρονική ∆ιάρκεια στην Πρόσληψη του Έργου
Τέχνης» της Στυλιανής Τρέκλα, στο Μεταπτυχιακό Πρόγραµµα Σπουδών:
«Γραφικές Τέχνες –Πολυµέσα» του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστήµιου
2008-
Επίβλεψη ∆.Ε. µε Θέµα: «Νέα Μέσα, Νέοι Χώροι για την Αναπαράσταση»
της Μαρίας Κτωνά, στο Μεταπτυχιακό Πρόγραµµα Σπουδών: «Γραφικές
Τέχνες –Πολυµέσα» του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστήµιου
2009-
Επίβλεψη ∆.Ε. µε Θέµα: «Εικαστικά ∆ρώµενα στον Αστικό Χώρο» του
Παύλου Σατόγλου, στο Μεταπτυχιακό Πρόγραµµα Σπουδών: «Γραφικές
Τέχνες –Πολυµέσα» του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστήµιου
4
Ε Ρ Ε Υ Ν Η Τ Ι Κ Ο
Ε Ρ Γ Ο
Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α Τ Α
2010
2007-
Στα πλαίσια της κατάθεσης προτάσεων για ερευνητικά προγράµµατα,
"ΘΑΛΗΣ", το 2010 συµµετέχει 1. ως υπεύθυνη κύριας ερευνητικής οµάδας
σε µία πρόταση µε τίτλο: «Αφηγηµατικό περιβάλλον διαδραστικών
εικαστικών εγκαταστάσεων στον αστικό χώρο», Επιστηµονικός
υπεύθυνος Ξενοφών Μπήτσικας, Αναπλ. Καθηγ. ΤΠΤΕΤ ΠΙ.
και 2. ως µέλος κύριας ερευνητικής οµάδας σε µία πρόταση µε τίτλο:
«∆ιερεύνηση των παραµέτρων ανάπτυξης και της µεθοδολογίας,
σχεδιασµού δικτύων "Μικρό-τοπων" ως µέσο ενεργοποίησης κοινωνικών
σχέσεων, πολλαπλών δραστηριοτήτων και περιβαλλοντικής συνείδησης
στα
αστικά
κέντρα»
Επιστηµονικός
υπεύθυνος
∆ηµήτρης
Πολυχρονόπουλος, Επικ. Καθηγ. ΤΑΜ ∆ΠΘ
ΜΕΛΟΣ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΉΣ ΟΜΑ∆ΑΣ “HYPERMEDIA” ΤΗΣ ESCUELA TECNICA
SUPERIOR DE ARQUITECTURA, UNIVERSIDAD POLITECNICA DE MADRID
2006-
Επιστηµονικός Υπεύθυνος ερευνητικού προγράµµατος µε τίτλο έργου: ΟΙ
ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΣΤΗΝ ΑΝΑΠΑΡΑΣΤΑΣΗ . ∆ιερεύνηση του τρόπου µε τον
οποίο επιδρούν οι νέες τεχνολογίες στη σχηµατοποίηση, αναπαράσταση
και αντίληψη του χώρου και στη δηµιουργική σύλληψη και διαδικασία.
Ανάλυση αρχιτεκτονικών και εικαστικών υλοποιήσεων µε χρήση νέων
τεχνολογιών.
2006-
Συµµετοχή στο ερευνητικό πρόγραµµα µε τίτλο έργου: ΑΣΤΙΚΕΣ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ∆ΡΑΣΗ ΣΤΟ ∆ΗΜΟΣΙΟ ΧΩΡΟ. Αναγνώριση
και κατηγοριοποίηση µε βάση ποιοτικά χαρακτηριστικά των υπαίθριων
δηµόσιων χώρων της πόλης-Περίπτωση µελέτης µε δηµιουργία σχετικού
αρχείου για την πόλη της Ξάνθης. (Επ. Υπεύθ. ∆. Πολυχρονόπουλος)
2006-
Συµµετοχή στο ερευνητικό πρόγραµµα «Interfaces Arquitectónicos»,
Φορέας Universidad SEK Camilo José Cela, Madrid
1992-1993
Συµµετοχή σε χρηµατοδοτούµενο από το Υπουργείο Έρευνας και
Τεχνολογίας,
ερευνητικό
πρόγραµµα
του
Εθνικού
Μετσόβιου
Πολυτεχνείου, υπό την διεύθυνση της καθηγήτριας στον τοµέα της
Χωροταξίας και Πολεοδοµίας Ελίζας Παναγιωτάτου
5
∆ Ι Α Λ Ε Ξ Ε Ι Σ
26 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2011
24 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2010
ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2010
∆ιάλεξη µε τίτλο «Η καλοπέραση ΙΙ», στο Συµπόσιο µε θέµα " Κατοικία:
σχεδιάζω κατασκευάζω σκέπτοµαι», που διοργανώνει το Τµήµα
Αρχιτεκτόνων του ΑΠΘ, Θεσσαλονίκη 25-27 Φεβρουαρίου 2011
∆ιάλεξη µε τίτλο «Architecture’s Bancus Ruptus or Route?» στα πλαίσια
του θερινού εργαστηρίου «The Bankruptcy 18-26 August 2010 of
architecture, 18-26 August 2010» , που διοργάνωσε το ΚΑΜ στα Χανιά.
Προσκεκληµένη οµιλήτρια στην Ηµερίδα «Το αρχιτεκτονικό studio στον
21ο αιώνα, που διοργάνωσε το Τµήµα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών του ΑΠΘ,
Θεσσαλονίκη 18 -01-2010
23 ΜΑΡΤΙΟΥ 2009
∆ιάλεξη µε τίτλο «Η καλοπέραση», στον 1ο κύκλο οµιλιών µε θέµα
"Σύγχρονη Κατοικία στην Ελλάδα", που διοργάνωσε η
Ε∆ΕΜ (Ένωση
∆ιπλωµατούχων Ελληνίδων Μηχανικών), στο Τ.Ε.Ε., Καρ. Σερβίας 4, 10248,
Αθήνα.
ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2008
∆ιάλεξη µε τίτλο «Superplaces», στα πλαίσια του θερινού εργαστηρίου
που διοργάνωσε το ΚΑΜ στα Χανιά.
6-8 ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2006
∆ιάλεξη µε τίτλο «Η χρονική διάρκεια στην πρόσληψη του χώρου » και
επίβλεψη εργασιών στο Work shop: «Αναπαράσταση και θεατής», Τµήµα
Πλαστικών Τεχνών και Επιστηµών της Τέχνης του Πανεπιστηµίου
Ιωαννίνων. Οργανωτές: Ξ. Μπήτσικας, Χ. ∆ερµεντζόπουλος, Γ. Στυλιαράς
17 ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2003
«∆ιαµεσολάβηση και µεθ-οριακές ζώνες» Μεταπτυχιακός Κύκλος
Μαθηµάτων της Αρχιτεκτονικής Σχολής του Ε.Μ.Π.: οργανωτής Κώστας
Μωραΐτης
27-31 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2003
«Ο επαναπροσδιορισµός του ορίου στην τέχνη και την αρχιτεκτονική του
20ου αιώνα» εισηγήσεις (2+2 ώρες) στο µάθηµα της Αισθητικής,
Facultad de Bellas Artes, Universidad Complutense de Madrid:
οργανώτρια Tonia Raquejo Grado
27-31 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2003
«Αντικατοπτρισµοί και διαφάνειες ως συστήµατα αναπαράστασης»,
εισηγήσεις (2+2 ώρες) στο µάθηµα της Θεωρίας και Ιστορίας της Τέχνης,
Facultad de Bellas Artes, Universidad Complutense de Madrid:
οργανώτρια Aurora Fernández Polanco
31 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2003
«Η ψηφιοποίηση, σχηµατοποιητική διαδικασία στην πρόσληψη και
επεξεργασία του περιβάλλοντος» Μεταπτυχιακός Κύκλος Μαθηµάτων της
Αρχιτεκτονικής Σχολής του Ε.Μ.Π.: οργανωτής Κώστας Μωραΐτης
9 ΜΑΙΟΥ 2001
«Οπτικοακουστικά µέσα και κουλτούρα του θεάµατος» Μεταπτυχιακός
Kύκλος Σπουδών, Facultad de Bellas Artes, Universidad Complutense de
Madrid: οργανώτρια Aurora Fernández Polanco
19 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2001
«Το τοπίο: ανάµεσα στο σώµα και τη φύση» Μεταπτυχιακός Κύκλος
Μαθηµάτων της Αρχιτεκτονικής Σχολής του Ε.Μ.Π.: οργανωτής Κώστας
Μωραΐτης.
15 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2000
«Το ζήτηµα του Σώµατος και τα Οπτικοακουστικά Μέσα», Μεταπτυχιακός
Kύκλος Σπουδών, Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Madrid:
οργανωτές Javier Seguí de la Riva, María Teresa Muñoz.
27 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 1999
«Dinseyland και Perec. Tέχνη και Aρχιτεκτονική στην Kοινωνία του
Θεάµατος», Μεταπτυχιακός Kύκλος Σπουδών, Escuela Técnica Superior
de Arquitectura de Madrid: οργανωτές Javier Seguí de la Riva, María
Teresa Muñoz.
13 ΜΑΙΟΥ 1999
«Οπτικοακουστικό ερέθισµα: η προσέγγιση της Ψυχολογίας και
εφαρµογές του στην Τέχνη και την Αρχιτεκτονική», Μεταπτυχιακός Kύκλος
Σπουδών, Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Madrid:
οργανωτές Javier Seguí de la Riva, María Teresa Muñoz.
6
∆ Η Μ Ο Σ Ι Ε Υ Σ Ε Ι Σ
2010
(υπό έκδοση)
2010
(υπό έκδοση)
2010
(υπό έκδοση)
2010
(υπό έκδοση)
2010
(υπό έκδοση)
“Aspects of a narrative web of interactive art installations, implemented
to the urban space” Authors: Polyxeni Mantzou, Elisavet Mandoulidou,
Xenofon Bitsikas, Emmanouil Grafanakis, Katerina Zamzara, Dimitra Riza,
paper presented in Track 6: Urban design and built environment στα
πρακτικά του
EURA Conference 2010,
24.09. – 26.09.2010 in
Darmstadt/Germany ,
«Tran-S-urface» (Polyxeni MANTZOU, Xenophon BITSIKAS, Elisavet
MANDOULIDOU, Katerina ZAMZARA) στα πρακτκά του Συνεδρίου 5th EAAE/
ENHSA SUR-FACE/ ΕΠΙ-ΦΑΝΕΙΑ , Digital Materiality and the New Relation
between Depth and Surface as a Challenge for Architectural Education, ,
Architectural Theory Subgroup Workshop. Department of Architecture,
Technical University of Crete – Greece, Chania, 1-3 September 2010
« Bellezza integrata vs bellezza dissociate», Authors: Mantzou Polyxeni,
Trovato Graziella, Moya Luis, στα πρακτκά του ∆ιεθνούς Συνεδρίου
EURAU 10, Thematic Session: T1 , European Symposium on Research in
Architecture and Urban design – Naples June 2010
«The independence of the façade: Skin-care architecture», Authors:
Mantzou Polyxeni, Mandoulidou Elisavet, Riza Dimitra στα πρακτκά του
∆ιεθνούς Συνεδρίου
EURAU 10, Thematic Session T2
, European
Symposium on Research in Architecture and Urban design – Naples
June 2010
« ARQUITECTURA TRANSFLEXIBLE», Authors: Mantzou Polyxeni, Trovato
Graziella, στα πρακτκά του ∆ιεθνούς Συνεδρίου Third (Extraordinary)
International Seminar Arquitectonics Network: Architecture and
Research, (The Beginning of a Transarchitectural World: Exploring New
Ways Towards Specific Modernity and Architectural Dialogics)
School of Architecture of Barcelona, Universitat Politècnica de
Catalunya. UPC. 1st, 2nd and 3rd June 2010
2010
Polyxeni Mantzou, Suburban Peekaboo (ΑRΕΑ) στο βιβλίο : Worldwide
Architecture, The next generation , UTET Scienze Tecniche, Torino, 2010
09-09-2010
«People meet in architecture AGAIN». (Οι άνθρωποι ΞΑΝΑ- συναντώνται
στην αρχιτεκτονική.) Άρθρο στην εφηµερίδα Καθηµερινή 09-09-2010
2010
«Νικηφορίδης-Cuomo, ∆ιαµόρφωση Νέας Παραλίας Θεσσαλονίκης» Στο
Περιοδικό Compasses Architecture And Design Νο
, 2010. Emirats
Printing Press Llc, Dubai, Αραβικά Εµιράτα
(υπό έκδοση)
2009
"ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΕΣ", Περιοδικό του ΣΑ∆ΑΣ-ΠΕΑ , Τεύχος 73 Ιανουάριος/Φερβρουάριος 2009
«Ανάπλαση της πλατείας Καπνεργάτη στην Καβάλα» (σελ. 56)
«Ανάπλαση της περιοχής Ανατολικά από τις Καµάρες στην Καβάλα» (σελ.
64)
ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2009
«Architecture of the in-between», στο Περιοδικό Compasses
Architecture and Design Νο 5 , 2009. Emirats Printing Press LLC, Dubai,
Αραβικά Εµιράτα, σελ 92-97
ΙΟΥΝΙΟΣ 2009
«NEW HYBRID URBAN SPATIALITIES», Πολυξένη Μάντζου, Ξενοφών
Μπήτσικας στα Πρακτικά του ∆ιεθνούς Συνεδρίου «City Futures ‘09».
Ιnternational conference on globalism and urban change.
Οργανώνουν: The European Urban Research Association (EURA) and
the Urban Affairs Association (UAA), Madrid.
(υπό έκδοση)
ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2009
«Ψηφιακοί κόσµοι in limbo». Στα πρακτικά του Συνεδρίου «Μεταλλαγές και
(Α)Συνέχειες. Πρακτικές, πολιτικές και λόγος για τον αστικό χώρο»,
7
∆ιατµηµατικά Προγράµµατα Μεταπτυχιακών Σπουδών. Εθνικό Μετσόβιο
Πολυτεχνείο, Σχολή Αρχιτεκτόνων, (Σελ.38-43)
ΙΟΥΝΙΟΣ 2008
«Proyectar En La Era Del Codigo Digital» Πολυξένη Μάντζου, Ξενοφών
Μπήτσικας, στα Πρακτικά του “EGA” XII Congreso Internacional de
Expresión Gráfica Arquitectónica, Εκδ. Instituto Juan de Herrera, Madrid,
2008, σελ. 489-494
ΜΑΙΟΣ-ΙΟΥΝΙΟΣ 2007
«Άξονες αναδιοργάνωσης του δηµόσιου χώρου: ασφάλεια, κατανάλωση
και αναψυχή», περιοδική επιστηµονική έκδοση ΟΥΤΟΠΙΑ Νο 75 Μάιος–
Ιούνιος 2007, σελ. 99-112, εκδόσεις Ελληνικά Γράµµατα, Αθήνα 2007
ΜΑΡΤΙΟΣ 2008
∆ηµοσίευση Αρχιτεκτονικού έργου
Αρχιτεκτονικού Έργου της Ε∆ΕΜ
2007
«Responsive Event-full Public Spaces», από τα πρακτικά του Συνεδρίου
Intelligent Environments 2007, Ulm, Γερµανία, (Πολυξένη Μάντζου,
Ξενοφών Μπήτσικας, Γεώργιος Στυλιαράς)
ΜΑΙΟΣ 2007
«Από τη ∆ιαφάνεια στη ∆ιεπαφή» (Πολυξένη Μάντζου, Ξενοφών
Μπήτσικας), στα πρακτικά του Επιστηµονικού Συνεδρίου «Αρχιτεκτονική
και ∆ιαφάνεια. Προκλήσεις και όρια», σελ. 57-62, Εκδ. Ζήτη & Τµήµα
Αρχιτεκτόνων της Πολυτεχνικής Σχολής του ΑΠΘ, Θεσσαλονίκη
ΜΑΙΟΣ 2007
«Αναµορφώσεις» (Ξενοφών Μπήτσικας, Πολυξένη Μάντζου), στα
πρακτικά του Επιστηµονικού Συνεδρίου «Αρχιτεκτονική και ∆ιαφάνεια.
Προκλήσεις και όρια», σελ. 47-56 , Εκδ. Ζήτη & Τµήµα Αρχιτεκτόνων της
Πολυτεχνικής Σχολής του ΑΠΘ, Θεσσαλονίκη
«Κατασκευασµένοι τουριστικοί προορισµοί – η εξάπλωση του θεµατικού»,
στα πρακτικά του Συνεδρίου της U.I.A. (∆ιεθνής Ένωση Αρχιτεκτόνων):
«Πολιτιστικό περιβάλλον και τουρισµός: ο ρόλος του αρχιτέκτονα» , Εκδ.
Τεχνικό Επιµελητήριο της Ελλάδας, Αθήνα 2006
2006
στον
κατάλογο
της
έκθεσης
ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ/
∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2006
«Terminador II: Η τελική κρίση» (Π. Μάντζου, ∆. Πολυχρονόπουλος),
περιοδικό ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΕΣ, Νο 60, Εκδ. ΣΑ∆ΑΣ-ΠΕΑ, Αθήνα, 2006
2006
∆ηµοσίευση αρχιτεκτονικού έργου στον κατάλογο της 5ης Πανελλήνιας
Έκθεσης Αρχιτεκτονικού Έργου, «Η Αρχιτεκτονική ως Πολιτισµική Άξια και
∆ράση» Πάτρα 2006 , Εκδ. Παπασωτηρίου Αθήνα 2006
ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2005
«Τα “Απο-γειωµένα” τοπία του θεάµατος» (Π. Μάντζου, ∆.
Πολυχρονόπουλος), περιοδικό ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΕΣ, Νο 49, Εκδ. ΣΑ∆ΑΣ-ΠΕΑ,
Αθήνα, 2005
ΜΑΙΟΣ 2005
«Από το τοπίο στο θέαµα» (Πολυξένη Μάντζου, ∆. Πολυχρονόπουλος)
στα πρακτικά του ∆ιεθνούς Επιστηµονικού Συνεδρίου: «Αρχιτεκτονική
τοπίου», Τόµος ΙΙ, Εκδ. Τµήµα Αρχιτεκτόνων της Πολυτεχνικής Σχολής του
Α.Π.Θ
ΜΑΙΟΣ 2005
«Η συµβολή των εικαστικών τεχνών στην αντίληψη του τοπίου» (Ξενοφών
Μπήτσικας, Πολυξένη Μάντζου) στα πρακτικά του ∆ιεθνούς
Επιστηµονικού
Συνεδρίου:
«Αρχιτεκτονική
τοπίου»,
Εκδ.
Τµήµα
Αρχιτεκτόνων της Πολυτεχνικής Σχολής του Α.Π.Θ
2004
«Αρχιτεκτονική σε κίνηση: Από τη διαχρονικότητα της αρχιτεκτονικής στην
προκαθορισµένη διάρκεια των αρχιτεκτονικών εµπειριών», “Arquitectura
animada: De la intemporalidad de la arquitectura a la duración
proyectada de las experiencias arquitectónicas” στο περιοδικό Oeste
No 17 “Efectos Especiales”, Εκδ. Colegio Oficial de Arquitectos de
Extremadura
ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2003
«It’s a small world after all», περιοδικό ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΕΣ, Εκδ. ΣΑ∆ΑΣ-ΠΕΑ,
Αθήνα, 2003
8
∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2002
«Από τη ∆ιαφάνεια στη ∆ιαµεσολάβηση», στο περιοδικό Ο Κόσµος του
Γυαλιού, Αθήνα, ∆εκέµβριος 2002
ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2002
«Από τη ∆ιαφάνεια στη ∆ιαµεσολάβηση», πρακτικά του Βαλκανικού
Συνεδρίου: ∆ιαφάνεια κ’ Αρχιτεκτονική, κενά και πλήρη, Εκδ. Τµήµα
Αρχιτεκτόνων της Πολυτεχνικής Σχολής του Α.Π.Θ, Θεσσαλονίκη
ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2002
«Η α-ορατη εγγύτητα της ψηφιακής εποχής», περιοδικό ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΕΣ,
Εκδ. ΣΑ∆ΑΣ-ΠΕΑ, Αθήνα, 2002
ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2002
∆ηµοσίευση έργου στο περιοδικό ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΕΣ, Εκδ. ΣΑ∆ΑΣ-ΠΕΑ, Αθήνα,
2002
ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2001
«Digital Mediation and Architecture», Έκδοση των Πρακτικών του
∆ιεθνούς Συνεδρίου «SIGraDI, biobio 2001», (Πολυξένη Μάντζου, Ξενοφών
Μπήτσικας) (Poceedings of the 5th iberoamerican Congress of digital
graphics, SIGRADI 2001) Concepcion, Χιλή, 21-23 Νοεµβρίου 2001
ΙΟΥΛΙΟΣ 2001
«Το Σώµα ως όριο», Κατάλογος της Έκθεσης Ζωγραφικής: «Σώµα».
Πνευµατικό Κέντρο ∆ήµου Ιωαννιτών κ’ Κέντρο Ερευνών Παράδοσης και
Πολιτισµού, Ιωάννινα, 2001
∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2000
«DE-FENCE MANUAL: Με αφορµή το Ολλανδικό Περίπτερο στην Biennale
di Venezia 2000» (“DE-FENCE MANUAL: con el pretexto del Pabellón de
Holanda en la Biennale di Venezia 2000”, Περιοδικό Astragalo, Εκδ.
Celeste, Madrid, 2001
ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2000
«Σύγχρονοι τρόποι Αναψυχής και Χώροι ∆ιασκέδασης» (“Patrones de
ocio y Espacios lúdicos de hoy”) Περιοδικό Astragalo, Εκδ. Celeste,
Madrid, 2000
ΜΑΙΟΣ 1999
«Η Αρχιτεκτονική στην εποχή των media» (“La arquitectura en la era de
los media”) Περιοδικό Astragalo, Εκδ. Celeste, Madrid, 1999
9
Σ Υ Ν Ε ∆ Ρ Ι Α
ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2011
«Η αφήγηση ως εργαλείο σχεδιασµού του δηµόσιου χώρου» Πολυξένη
Μάντζου, Ξ. Μπήτσικας, Ε. Μανδουλίδου, στο Συνέδριο «∆ΗΜΟΣΙΟΣ
ΧΩΡΟΣ ΑΝΑΖΗΤΕΙΤΑΙ» Θεσσαλονίκη ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2011
ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2010
“Aspects of a narrative web of interactive art installations implemented
to the urban space” Authors: Polyxeni Mantzou, Elisavet Mandoulidou,
Xenofon Bitsikas, Emmanouil Grafanakis, Katerina Zamzara, Dimitra Riza,
Paper presented in Track 6: Urban design and built environment στο
∆ιεθνές Συνέδριο
EURA Conference 2010, 24.09. – 26.09.2010 in
Darmstadt/Germany ,
«Tran-S-urface» (Polyxeni MANTZOU, Xenophon BITSIKAS, Elissavet
MANDOULIDOU, Katerina ZAMZARA) εισήγηση στο ∆ιεθνές Συνέδριο 5th
EAAE/ ENHSA SUR-FACE/ ΕΠΙ-ΦΑΝΕΙΑ , Digital Materiality and the New
Relation between Depth and Surface as a Challenge for Architectural
Education, , Architectural Theory Subgroup Workshop. Department of
Architecture, Technical University of Crete – Greece, Chania, 1-3
September 2010
« Bellezza integrata vs bellezza dissociate», Authors: Mantzou Polyxeni,
Trovato Graziella, Moya Luis, στο ∆ιεθνές Συνέδριο EURAU 10, Thematic
Session: T1 , European Symposium on Research in Architecture and
Urban design – Naples June 2010
ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2010
2010
2010
«The independence of the façade: Skin-care architecture», Authors:
Mantzou Polyxeni, Mandoulidou Elisavet, Riza Dimitra , στο ∆ιεθνές
Συνέδριο
EURAU 10, Thematic Session T2, European Symposium on
Research in Architecture and Urban design – Naples June 2010
ΙΟΥΝΙΟΣ 2010
« ARQUITECTURA TRANSFLEXIBLE», Authors: Mantzou Polyxeni, Trovato
Graziella, στο ∆ιεθνές Συνέδριο Third (Extraordinary) International
Seminar Arquitectonics Network: Architecture and Research, (The
Beginning of a Transarchitectural World: Exploring New Ways Towards
Specific Modernity and Architectural Dialogics)
School of Architecture of Barcelona, Universitat Politècnica de
Catalunya. UPC. 1st, 2nd and 3rd June 2010
«Το Workshop ανάµεσα στη διδασκαλίa και την έρευνα» (“El Workshop
entre docencia e investigación”) Graziella Trovato, Πολυξένη Μάντζου
στο
∆ιεθνές
Συνέδριο
«IIIas
Jornadas
sobre
Investigación
en Arquitectura y Urbanismo III IAU I+D+I», Madrid.
«NEW HYBRID URBAN SPATIALITIES», Πολυξένη Μάντζου, Ξενοφών
Μπήτσικας στο ∆ιεθνές Συνέδριο «City Futures ‘09». Ιnternational
conference on globalism and urban change. Οργανώνουν: The
European Urban Research Association (EURA) and the Urban Affairs
Association (UAA), Madrid.
ΙΟΥΝΙΟΣ 2009
ΙΟΥΝΙΟΣ 2009
4-5 ΙΟΥΛΙΟΥ 2008
«Ψηφιακοί κόσµοι in limbo» στο Συνέδριο: «Μεταλλαγές και (Α)συνέχειες.
Πρακτικές, πολιτικές και λόγος για τον αστικό χώρο». Εθνικό Μετσόβιο
Πολυτεχνείο,
Σχολή
Αρχιτεκτόνων,
∆ιατµηµατικά
προγράµµατα
µεταπτυχιακών σπουδών.
29-31 ΜΑΙΟΥ 2008
«Projections in the digital era» Πολυξένη Μάντζου, Ξενοφών Μπήτσικας,
στο ∆ιεθνές Συνέδριο «EGA 2008» στο Circulo de Bellas Artes, Madrid,
οργάνωση: Αρχιτεκτονική Σχολή (ETSAM) του Πολυτεχνείου της Μαδρίτης (
UPM )
18-19 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2008
«Design approaches for Interactive Public Spaces», Πολυξένη Μάντζου,
Ξενοφών Μπήτσικας, Γεώργιος Στυλιαράς, στο ∆ιεθνές Συνέδριο
«Mediacity: Sociology of globalization, MEDIACIY project», BauhausUniversity, Weimar Faculty of Architecture.
10
19-22 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2007
«Responsive Event-full Public Spaces», Πολυξένη Μάντζου, Ξενοφών
Μπήτσικας, Γεώργιος Στυλιαράς στο ∆ιεθνές Συνέδριο «Intelligent
Environments 2007», Ulm, Γερµανία
ΙΟΥΝΙΟΣ 2006
«Από τη ∆ιαφάνεια στη ∆ιεπαφή» και
«Αναµορφώσεις», Πολυξένη
Μάντζου, Ξενοφών Μπήτσικας, στο ∆ιεθνές Επιστηµονικό Συνέδριο:
«Αρχιτεκτονική και ∆ιαφάνεια. Προκλήσεις και όρια» , που οργάνωσε το
Τµήµα Αρχιτεκτόνων της Πολυτεχνικής Σχολής του Α.Π.Θ, Θεσσαλονίκη 14 Ιουνίου 2006
ΜΑΙΟΣ 2005
«Τα “Απο-γειωµένα” τοπία του θεάµατος»
Πολυξένη Μάντζου, ∆.
Πολυχρονόπουλος και
«Η συµβολή των εικαστικών τεχνών στην
αντίληψη του τοπίου» Πολυξένη Μάντζου, Ξενοφών Μπήτσικας, στο
∆ιεθνές Συνέδριο «Αρχιτεκτονική τοπίου» που διοργανώθηκε από το Τµήµα
Αρχιτεκτόνων της Πολυτεχνικής Σχολής του ΑΠΘ , Θεσσαλονίκη 11-13
ΜΑΙΟΥ 2005
ΙΟΥΛΙΟΣ 2003
«Emerging Types of Public Space: Hybrids of Leisure, Spectacle and
Consumption» στο Συνέδριο «Leisure and Visual Culture» Roehampton
University of Surrey (London) July 8-10, 2003
ΜΑΙΟΣ 2003
«Το Mall ως πρότυπο δηµοσίου χώρου» στο Συνέδριο µε τίτλο
«Μετασχηµατισµοί της Ελληνικής Πόλης», στο Ε.Μ.Π., Αθήνα 9-11 Μαΐου
2003
20 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2003
«Η α-µεσότητα της σύγχρονης αρχιτεκτονικής» στην Ηµερίδα
«Αρχιτεκτονική: είδωλα και προσωπεία. Η προβολή της σύγχρονης
ελληνικής αρχιτεκτονικής» που διοργάνωσε ο Σύλλογος Αρχιτεκτόνων
(ΣΑ∆ΑΣ-ΠΕΑ) στο Βυζαντινό Μουσείο, Αθήνα
∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2001
«Το ψηφιακό σπίτι ως κρεβάτι του Προκρούστη» (“La casa digital como
cama procrusteana”), στο ∆ιεθνές Συνέδριο «Η Κατοικία του Μέλλοντος»
που διοργανώθηκε από την ANAVIF, Valencia, Ισπανία, 30 Νοεµβρίου-2
∆εκεµβρίου 2001
ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2001
Εισήγηση (που δηµοσιεύθηκε στα πρακτικά) µε θέµα «Digital Mediation
and Architecture» Πολυξένη Μάντζου, Ξενοφών Μπήτσικας, στο ∆ιεθνές
Συνέδριο: « SIGraDI, biobio 2001», Concepcion, Χιλή, 21-23 Νοεµβρίου
2001
ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2001
«Κατασκευασµένοι τουριστικοί προορισµοί – η εξάπλωση του θεµατικού»,
στο συνέδριο της U.I.A. (∆ιεθνής Ένωση Αρχιτεκτόνων): «Πολιτιστικό
περιβάλλον και τουρισµός: ο ρόλος του αρχιτέκτονα», Καβάλα, 20-23
Σεπτεµβρίου 2001
ΜΑΙΟΣ 2001
«Από τη ∆ιαφάνεια στη ∆ιαµεσολάβηση», στο Βαλκανικό Συνέδριο:
∆ιαφάνεια κ’ Αρχιτεκτονική, κενά κ’ πλήρη, που οργάνωσε το Τµήµα
Αρχιτεκτόνων της Πολυτεχνικής Σχολής του Α.Π.Θ, Θεσσαλονίκη, 24-25
Μαίου 2001
11
W O R K S H O P S
18-26 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2010
Θερινό εργαστήριο «THE BANKRUPTCY OF ARCHITECTURE», ΚΑΜ, ΧΑΝΙΑ.
30 ΑΥΓ. - 3 ΣΕΠΤ. 2008
Workshop: «∆ύο φάροι, µία πύλη», Θάσος
Οργανωτής: Πολυχρονόπουλος, δρ αρχιτέκτων, Επίκ. Καθηγητής, ΤΑΜ,
∆ΠΘ
24 ΑΥΓ. - 3 ΣΕΠΤ. 2008
Θερινό εργαστήριο: «Αρχαιολογίες και επεκτάσεις του super
market», ΚΑΜ, ΧΑΝΙΑ
ΜΑΡΤΙΟΣ-ΜΑΙΟΣ 2008
Workshop:
jardines de repente,
arquitectónicas (esat-ucjc), Μαδρίτη
ΙΟΥΛΙΟΣ 2008
Workshop: «Unbuilt constructions: art and architecture / Άτρεπτο άκτιστο
και αναπότρεπτες συγκλίσεις στην αρχιτεκτονική και την τέχνη».
Οργάνωση:
interfaces
http://unbuilt-thalamus-project.blogspot.com/
Οργανωτές : Πολυξένη Μάντζου, δρ αρχιτέκτων, Επίκ. Καθηγήτρια, ΤΑΜ,
∆ΠΘ / Ξενοφών Μπήτσικας, εικαστικός, δρ Καλών Τεχνών, Επίκ.
Καθηγητής, Τµήµα Πλαστικών Τεχνών κι Επιστηµών της Τέχνης,
Πανεπιστήµιο Ιωαννίνων / Ζάφος Ξαγοράρης, εικαστικός, δρ
αρχιτεκτονικής, Επίκ. Καθηγητής, ΑΣΚΤ Αθήνας / ∆. Πολυχρονόπουλος,
δρ αρχιτέκτων, Επίκ. Καθηγητής, ΤΑΜ, ∆ΠΘ / Νίκος Αλεξίου, εικαστικός/
Γιώργος Τζιρτζιλάκης, δρ αρχιτέκτων, Επίκ. Καθηγητής, ΤΑΜ, Πανεπιστήµιο
Θεσσαλίας
Unbuilt [3-9/7/2008 Εργαστήριο, µε διαλέξεις κατά τη διάρκεια και έκθεση
στο
πέρας
του],
Βυζαντινό
Μουσείο
Αθήνα.
http://www.byzantinemuseum.gr/unbuilt/index.htm
3-11 ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2007
Workshop: «Networks and Interactive Landscapes », Interventions in the
area Limnio in the city of Xanthi 03 - 11 Dec 2007 Democritus University of
Thrace Department of Architectural Engineering
Οργανωτές : ∆. Πολυχρονόπουλος(αρχιτέκτων, Επικ. Καθηγ. ∆ΠΘ),
Π. Μάντζου (αρχιτέκτων, Επικ. Καθηγ. ∆ΠΘ),
Προσκεκληµένοι : Graziella Trovato Moya, Καθ. Αρχιτεκτονικής CJC
Madrid), Κώστας Μωραϊτης (αρχιτέκτων, Αν. Καθηγ. Ε.Μ.Π.), Πάνος
Κούρος(αρχιτέκτων, Επικ. Καθηγ. ΤΑΜ ΠΠ), Νίκος Καζέρος(αρχιτέκτων,
ΤΑΜ ΠΠ), Πέτρος Μπαµπασίκας(αρχιτέκτων, ΤΑΜ ΠΠ),
Ξενοφών
Μπήτσικας (εικαστικός, Π.Ι) Νίκος Αλεξίου (εικαστικός, εκπρ. Ελλάδος
στην Biennale της Βενετίας 2007), Γιώργος Τζιρτζιλάκης (αρχιτέκτων, Επικ.
Καθηγ. Π. Θ), Κ. Λαλένης (αρχιτέκτων, Επικ. Καθηγ. Π. Θ), Α.
Χατζηαθανασιάδου (∆ιευθύντρια βοτανικού κήπου Θεσ/νίκης), Ina Suldje
Erjavec (Urban Planic Institute, Slovenia), Αλ. Αλεξανδροπούλου
(δηµαρχείο Χαλανδρίου)
∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2006
Workshop: «Αναπαράσταση και Θεατής», Τµήµα Πλαστικών
Τεχνών και Επιστηµών της Τέχνης του Πανεπιστηµίου Ιωαννίνων.
12
∆ Ι Ο Ι Κ Η Τ Ι Κ Ο
Ε Ρ Γ Ο
2006-11
∆ιευθύντρια
του
Εργαστηρίου
Εικαστικών,
Οπτικοακουστικών Εφαρµογών, ΤΑΜ, ∆ΠΘ
Ηλεκτρονικών
και
2006-08
Μέλος της Επιτροπής διενέργειας πρόχειρων διαγωνισµών και πάσης
φύσεως οργάνων, ειδών και υλικών, ΤΑΜ, ∆ΠΘ
2006-08
Μέλος της Επιτροπής Χρέωσης Μαθηµάτων φοιτητών προερχόµενων
από ∆ΟΑΤΑΠ, ΤΑΜ, ∆ΠΘ
2005-
Συµµετοχή στις συνεδριάσεις της Προσωρινής Γενικής Συνέλευσης του
Τµήµατος και σε εκλεκτορικά σώµατα και επιτροπές όπως ορίζει η Γενική
Συνέλευση.
Υπεύθυνη ∆ιµερών Συµφωνιών (Erasmus/Socrates)
2007-2009
Συνεργασία και ανταλλαγή φοιτητών και διδακτικού προσωπικού στο
πλαίσιο του προγράµµατος ERASMUS / SOCRATES
Κατά το ακαδ. έτος 2007-08 στα πλαίσια του προγράµµατος ERASMUS /
SOCRATES υπήρξε για πρώτη φορά κινητικότητα του ΤΑΜ του ∆ΠΘ µε
ανταλλαγή 3 φοιτητών και ενός διδάσκοντος.
Κατά το ακαδ. έτος 2008-09 υπήρξε αύξηση της κινητικότητας µε
ανταλλαγή 7 φοιτητών ενώ προγραµµατίζονται και ανταλλαγές
διδασκόντων.
13
Α Ρ Χ Ι Τ Ε Κ Τ Ο Ν Ι Κ Ο
E Ρ Γ Ο
∆ Ι Α Γ Ω Ν Ι Σ Μ Ο Ι - Β Ρ Α Β Ε Ι Α
ΙΟΥΝΙΟΣ 2008
1ο Βραβείο στον αρχιτεκτονικό διαγωνισµό για την Ανάπλαση της
Πλατείας Καπνεργάτη στην Καβάλα - (Οµάδα αρχιτεκτόνων: Πολυξένη
Μάντζου, Πέτρος Μπαµπασίκας, ∆ήµητρα Ριζά)
http://www.cityofkavala.gr/pub/el/news/article.aspx?id=604
ΙΟΥΝΙΟΣ 2008
Εξαγορά στον ∆ιαγωνισµό για την Ανάπλαση της Περιοχής Ανατολικά
από τις Καµάρες στην Καβάλα (Οµάδα αρχιτεκτόνων: Πολυξένη
Μάντζου, Πέτρος Μπαµπασίκας, ∆ήµητρα Ριζά)
http://www.cityofkavala.gr/pub/el/news/article.aspx?id=604
ΜΑΡΤΙΟΣ 2004
Συµµετοχή στον Αρχιτεκτονικό ∆ιαγωνισµό Ιδεών για το Μητροπολιτικό
Πάρκο και την Πολεοδοµική Ανάπτυξη του Ελληνικού, Αθήνα, (Οµάδα
αρχιτεκτόνων: Πολυξένη Μάντζου, Γεωργοπούλου Μ., Ιωάννου Β.,
Πολυχρονόπουλος ∆., Σερράος Κ.,)
ΜΑΡΤΙΟΣ 1999
Συµµετοχή στον Πανελλήνιο Αρχιτεκτονικό ∆ιαγωνισµό Ναός στην
Πανεπιστηµιούπολη Ξάνθης
ΜΑΡΤΙΟΣ 1998
Συµµετοχή στον Αρχιτεκτονικό ∆ιαγωνισµό που διοργανώθηκε από το
Colegio de Arquitectos de Madrid, Ο Κύβος και το Κατοικείν
ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 1997
Συµµετοχή σε Πανελλήνιο Αρχιτεκτονικό ∆ιαγωνισµό ∆ιαµόρφωση του
Μώλου Αγ. Νικολάου Λιµένα Πάτρας
∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 1994
Συµµετοχή σε ∆ιαγωνισµό που οργανώθηκε από την εταιρία Μετρό της
Μαδρίτης για επιτοίχιες κατασκευές σε σταθµούς του Μετρό
∆ Ι Α Κ Ρ Ι Σ Ε Ι Σ
ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 1996
Χορήγηση τιµητικής εγγραφής (matricula de honor) 5 διδακτικών
µονάδων από την Ανωτάτη Αρχιτεκτονική Σχολή του Πολυτεχνείου της
Μαδρίτης ”
ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 1995
Χορήγηση τιµητικής εγγραφής (matricula de honor) 5 διδακτικών
µονάδων από την Ανωτάτη Αρχιτεκτονική Σχολή του Πολυτεχνείου της
Μαδρίτης
ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 1995
Έπαινος από το Τ.Ε.Ε. για την διπλωµατική εργασία, στο πλαίσιο
βραβεύσεως αποφοίτων που απέκτησαν άδεια ασκήσεως επαγγέλµατος
το 1994
Ε Κ Θ Ε Σ Ε Ι Σ
2010
Έκθεση πραγµατοποιηµένου έργου στο πλαίσιο της 6ης Biennale Νέων
Ελλήνων Αρχιτεκτόνων, Ελληνικό Ινστιτούτο Αρχιτεκτονικής Μουσείο
Μπενάκη, Αθήνα 15-9 έως 30-11 2010 (κατάλογος)
ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2008
Έκθεση Βραβείων Αρχιτεκτονικών ∆ιαγωνισµών στο ∆ήµο της Καβάλας.
Συµµετοχή µε µελέτη που πήρε το 1ο Βραβείο για την Ανάπλαση της
Πλατείας Καπνεργάτη στην Καβάλα, και Συµµετοχή µε µελέτη που πήρε
Εξαγορά για την Περιοχή Ανατολικά από τις Καµάρες στην Καβάλα.
ΜΑΡΤΙΟΣ ΑΠΡΙΛΙΟΣ
2008
Έκθεση Αρχιτεκτονικού Έργου, E.∆.E.M., Τεχνόπολις, Γκάζι
(κατάλογος)
ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2006
5η Πανελλήνια Έκθεση Αρχιτεκτονικού Έργου, «Η Αρχιτεκτονική ως
Πολιτισµική Άξια και ∆ράση» Πάτρα 2006 (κατάλογος)
Αθήνα
14
ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 1995ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 1996
Έκθεση και κατάλογος µε θέµα «Τελετουργικό στην Αρχιτεκτονική» (Ritual
y Arquitectura) στον εκθεσιακό χώρο της Ανωτάτης Αρχιτεκτονικής
Σχολής του Πολυτεχνείου της Μαδρίτης (E.T.S.A.M.), για χρονικό διάστηµα
δύο µηνών.
Υ Λ Ο Π Ο Ι Η Μ Ε Ν Ο
Ε Ρ Γ Ο
2010-
Υπογραφή σύµβασης για προµελέτη, οριστική µελέτη και µελέτη
εφαρµογής για την Ανάπλαση της Πλατείας Καπνεργάτη στην Καβάλα,
2007-
Παραδοσιακό Ξενοδοχείο
(Μελέτη- υπό κατασκευή)
2006-
Κατοικία 300µ2 µε υπόγειο στα Ιωάννινα (Μελέτη-υπό κατασκευή)
2005-
∆ύο κατοικίες 260µ2 στη Ράχη Σαµή, στα Ιωάννινα (Μελέτη-υπό
κατασκευή)
2005
Εκθετήριο Προϊόντων στο ∆ελβινάκι, Νοµός
∆ηµοσίου, σε συνεργασία µε τον Ν. Όκκα)
2003-2004
Κατοικία 85µ2 στο Αµπελοχώρι Ιωαννίνων (Μελέτη)
2002-2004
Πολυκατοικία 680µ2 µε υπόγειο στα Ιωάννινα (Μελέτη-Επίβλεψη)
2002-2004
Τρεις κατοικίες 400µ2 µε υπόγειο στα Ιωάννινα (Μελέτη-Επίβλεψη)
2001-2004
Κατοικία 220µ2 µε υπόγειο στα Ιωάννινα (Μελέτη-Επίβλεψη)
2001-2004
Κατοικία 75µ2 µε υπόγειο στα Ιωάννινα (Μελέτη-Επίβλεψη)
2000-2002
Κατοικία 120µ2 στους Ραφταναίους Ιωαννίνων (Μελέτη-Επίβλεψη)
1996-2008
Σχεδιασµός αντικειµένων και εσωτερικών χώρων
1994 - Σήµερα
Αρχιτεκτονικό γραφείο στα Ιωάννινα. Μελέτη κι επίβλεψη ιδιωτικών έργων,
συµµετοχή σε αρχιτεκτονικούς διαγωνισµούς.
800 µ2 στο Μονοδέντρι, Ζαγόρι Ιωαννίνων
Ιωαννίνων
(Μελέτη
15
Λ Ο Ι Π Ε Σ Ε Π Ι Σ Τ Η Μ Ο Ν Ι Κ Ε Σ Κ Α Ι
Ε Π Α Γ Γ Ε Λ Μ Α Τ Ι Κ Ε Σ ∆ Ρ Α Σ Τ Η Ρ Ι Ο Τ Η Τ Ε Σ
2010-11
Μέλος Επιστηµονικής Επιτροπής του Συνεδρίου: «∆ηµόσιος χώρος
αναζητείται», Θεσσαλονίκη 2011
2008-
Ανταποκρίτρια στην Ελλάδα του αρχιτεκτονικού περιοδικού Compasses,
Emirats Printing Press LLC, Dubai, Αραβικά Εµιράτα
29 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ-
Μέλος της Επιστηµονικής Επιτροπής στο Α' Εθνικό Συνέδριο “Ιστορία των
∆οµικών Κατασκευών”, Ξάνθη, ∆.Π.Θ., 29/11/2007-1/12/2007
1 ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2007
2005-
Επιστηµονικός συνεργάτης της ετήσιας επιστηµονικής περιοδικής
έκδοσης ΕΤΕΡΟΤΗΤΕΣ, Ετήσια Έκδοση Κριτικής της Κουλτούρας, (Εκδόσεις
Μεταίχµιο)
ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2003 - 2005
Μεταδιδακτορική έρευνα µε τίτλο «Μετασχηµατισµοί του δηµόσιου
χώρου» στο Σπουδαστήριο Πολεοδοµικών Ερευνών του Τµήµατος
Αρχιτεκτόνων του Ε.Μ.Π.
ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2003-
Συµµετοχή στην Μόνιµη Επιτροπή Αρχιτεκτονικής κληρονοµιάς του
ΣΑ∆ΑΣ-ΠΕΑ
ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2003-
Συµµετοχή στην Μόνιµη Επιτροπή Αρχιτεκτονικών ∆ιαγωνισµών του
ΣΑ∆ΑΣ-ΠΕΑ
1999
Αναγνώριση ακαδηµαϊκής ισοτιµίας αρχιτέκτονα µηχανικού στην Ισπανία
από το Υπουργείο Παιδείας της Ισπανίας
1998
Πτυχίο Μελετητή Α’ τάξης, για µελέτες ∆ηµοσίου και συγκεκριµένα
Αρχιτεκτονικές Μελέτες Κτιριακών Έργων και Ειδικές Αρχιτεκτονικές Μελέτες
(κατηγορίες 6 και 7) από 31-7-98
ΜΑΡΤΙΟΣ 1997
Απόκτηση Άδειας Ασκήσεως Επαγγέλµατος στην Ισπανία από το
Υπουργείο Παιδείας της Ισπανίας
ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 1994
Απόκτηση Άδειας Ασκήσεως Επαγγέλµατος από το Τ.Ε.Ε.
1990-1994
Συνεργασία, κατά περιόδους και κατά τη διάρκεια των σπουδών, µε το
αρχιτεκτονικό γραφείο του Β. Μανέκα καθώς επίσης και µε το τεχνικό
γραφείο του Κ. Μάντζου
Ξ Ε Ν Ε Σ
Γ Λ Ω Σ Σ Ε Σ
ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 1996
Diploma Superior de Español από την Esquela Oficial de Idiomas
(Επίσηµη Σχολή Γλωσσών του Ισπανικού Κράτους) στην Ισπανική
γλώσσα
ΙΟΥΝΙΟΣ 1989
Χορήγηση άδειας επάρκειας προσόντων για την διδασκαλία της
Γαλλικής γλώσσας από το Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και
Θρησκευµάτων
ΜΑΙΟΣ 1989
Χορήγηση άδειας επάρκειας προσόντων για την διδασκαλία της
Αγγλικής γλώσσας από το Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και
Θρησκευµάτων
ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 1986
Diplôme d’Etudes Supérieurs III στην Γαλλική γλώσσα
∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 1984
Proficiency of Cambridge στην Αγγλική γλώσσα
Μέτρια γνώση της ιταλικής γλώσσας
16
Α Ν Α Φ Ο Ρ Ε Σ
Ερευνητικό
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
- C I T A T I O N S
έργο-δηµοσιεύσεις
the Bankruptcy of Architecture: 24-Aug-2010 - [ Μετάφραση αυτής της σελίδας ] 24 Aug 2010 ... Polyxeni
Mantzou, Architecture's Bancus Ruptus or Route. posted by andy cropy 0 remarks — Email This BlogThis! ... thebankruptcy-of-architecture.blogspot.com/2010_08_24_archive.html - Προσωρινά αποθηκευµένη
http://www.politikwissenschaft.tu-darmstadt.de/index.php?id=2933
venerdì - [ Μετάφραση αυτής της σελίδας ] ... Sergio Stenti , Graziella Trovato - Polyxeni Mantzou - Louis Moya ...
Roberta Tranchida, Graziella Trovato -Mantzou Polyxeni - Louis Moya, ...
www.eurau10.it/index.php?... - Προσωρινά αποθηκευµένη
COLOPHON - COMPASSES | ARCHITECTURE & DESIGN[ Μετάφραση αυτής της σελίδας ] Polyxeni Mantzou Anand
Batt Sara Pilaram Diego Barbarelli Alba Cappellieri ... Graziella Trovato Diego Caramma Siamak G. Shahneshin
Maria Elena Fauci ... www.compasses.ae/magazine.php - Προσωρινά αποθηκευµένη - Παρόµοιες
ETS Arquitectura (UPM) - Consultar por Escuela o Centro - Archivo... [ Μετάφραση αυτής της σελίδας ] In: EURAU 08. 4
Jornadas Europeas sobre Investigación Arquitectónica y Urbana. ......Mantzou, Polyxeni (2000) Utilización de medios
audiovisuales como ...
oa.upm.es/.../Arquitectura.html - Προσωρινά αποθηκευµένη - Παρόµοιες
[DOC] Nº - [ Μετάφραση αυτής της σελίδας ] Μορφή αρχείου: Microsoft Word - Προβολή ως HTML [email protected] Grupo de Investigación Paisaje Cultural ... Greece. Polyxeni.Mantzou.
[email protected] Assistant Professor, ..... [email protected] Research Fellow, Department of Urban
Studies ... www.cityfutures2009.com/Participants_track_5_8_2_2009.doc - Παρόµοιες
Nº - [ Μετάφραση αυτής της σελίδας ] 26 May 2010 ... 65 5 Greece Polyxeni Mantzou [email protected]
Assistant Democritus .... 89 5 United Phil Mason [email protected] Research Fellow, ...
www.docstoc.com/docs/40487819/Nº - Προσωρινά αποθηκευµένη
Οι άνθρωποι ξανα-συναντώνται στην αρχιτεκτονική « Πολιτισµός , 9 Σεπτ. 2010 ... Η Πολυξένη Μάντζου είναι επίκ.
καθηγήτρια, ΤΑΜ ∆ΠΘ. Αρχιτεκτονική — ← Το ξεχασµένο παρελθόν της Ευρώπης Επιστρέφει, προσωρινά, ο
«Κύλινδρος ... culturenow.wordpress.com/.../οι-άνθρωποι-ξανα-συναντώνται-στην-αρχ/ - Προσωρινά αποθηκευµένη
ΒΙΒΛΙΟ: Μεταλλαγές και (Α)συνέχειες 28 Ιαν. 2010 ... Εισήγηση: Ελένη Μαΐστρου, Ελίζα Παναγιωτάτου, Γιώργος
Παρµενίδης, Αθηνά Χατζή, Βασίλης Γκανιάτσας, Πολυξένη Μάντζου, Φοίβος Καλλίτσης, ...
www.protoporia.gr/product.../326762 - Προσωρινά αποθηκευµένη
Digital art 2.0 - [ Μετάφραση αυτής της σελίδας ] από SP Christodoulou - 2008 - Γίνεται αναφορά σε 1 - Σχετικά
άρθρα Mantzou, P., Bitsikas, X. and Styliaras, G. 2007. Responsive Event-Full Public Spaces, In Proc. of the 3rd IET
International Conference on Intelligent ... portal.acm.org/citation.cfm?id=1413667
Absolo, Andrs; Collado, Oscar - [ Μετάφραση αυτής της σελίδας ] Μορφή αρχείου: PDF/Adobe Acrobat - Quick
View Mantzou, Polyxeni ; Xenofon Bitsikas. La educación arquitectónica en la era del código. March, Robert.
Geométrie et expérimentation constructive ... www.diga.aq.upm.es/webega/comunicaciones.pdf
NUEVOS MEDIOS GRÁFICOS PARA UNA ARQUITECTURA DE LA VISIÓN - [ Μετάφραση αυτής της σελίδας ] Μορφή
αρχείου: PDF/Adobe Acrobat - Quick View από A TRACHANA - Σχετικά άρθρα
Mantzou, Polyxeni (2008), “Proyectar en la era del código digital” Ac- tas XII Congreso Internacional de Expresión
Gráfica Arquitectónica,. Madrid. ... www.congresoegavalencia.com/ponencias2/TRACHANA.pdf
Children's images - Spatial representation, activity, and meaning ... - [ Μετάφραση αυτής της σελίδας ] από K
Tsoukala – 2009 Mantzou, Polyxeni. 2003. The mall as a model of public space (in Greek). Proceedings from
transformations of the Greek city, PAGE NUMBERS. ... www.reference-global.com/doi/abs/10.1515/semi.2009.043
Backstage Architecture -referee- - [ Μετάφραση αυτής της σελίδας ] Polyxeni Mantzou GREECE
[email protected] c-. X close. Annette Pui Man Chu HONG KONG www.chu-design.com. c-. X close.
Fernando de Mendonça ICELAND ... www.backstage-architecture.org/referee.html - Προσωρινά αποθηκευµένη
Poster - [ Μετάφραση αυτής της σελίδας ]Graziella Trovato, Polyxeni Mantzou, Louis Moya, Bellezza integrata vs
bellezza dissociata. Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Madrid ...
www.eurau10.it/index.php?... - Προσωρινά αποθηκευµένη
T2.a - [ Μετάφραση αυτής της σελίδας ] Elisavet Mandoulidou, Polyxeni Mantzou, Dimitra Riza, The indipendence
of ... www.eurau10.it/index.php?... - Προσωρινά αποθηκευµένη Περισσότερα αποτελέσµατα από eurau10.it
City Futures '09 - [ Μετάφραση αυτής της σελίδας ] Polyxeni Mantzou (Democritus University of Thrace, Greece) and
Xenofon Bitsikas (University of Ioannina, Greece). — A multi-layered understanding of ...
www.cityfutures2009.com/papers_viernes.htm - Προσωρινά αποθηκευµένη
Moderators of the Sessions - City Futures '09 - [ Μετάφραση αυτής της σελίδας ] Moderator: Polyxeni
Mantzou (Democritus University of Thrace, Greece ...
www.cityfutures2009.com/moderators.html - Προσωρινά αποθηκευµένη - Παρόµοιες
Spatial representation, activity, and meaning: Children's images ... - [ Μετάφραση αυτής της σελίδας ] από K
Tsoukala – 2009 These scientists that Brill calls ''Euro-planners'' define pub- ...... Mantzou, Polyxeni. 2003. The mall as a
model of public space (in Greek). ... www.reference-global.com/doi/abs/10.1515/semi.2009.043
17
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
Conference Papers - City Futures '09 - [ Μετάφραση αυτής της σελίδας ] Presentation Guidelines for all Panels |
Madrid Global Award | Eura Award ... www.cityfutures2009.com/papers.html - Προσωρινά αποθηκευµένη Παρόµοιες Περισσότερα αποτελέσµατα από cityfutures2009.com
[PDF] NEW HYBRID URBAN SPATIALITIES P.Mantzou , X.Bitsikas School of ... - [ Μετάφραση αυτής της σελίδας ]
Μορφή αρχείου: PDF/Adobe Acrobat - Quick View P.Mantzou. 1. , X.Bitsikas. 2. 1. School of Architecture, Democritus
University of Thrace, Greece, Ktirio. Bibliothikis, Kimmeria, 67100, Xanthi, Greece, ...
www.cityfutures2009.com/PDF/42_PMantzou1_XBitsikas2.pdf
[PDF] III IAU I+D+I - [ Μετάφραση αυτής της σελίδας ] Μορφή αρχείου: PDF/Adobe Acrobat - Quick View
Graziella Trovato, Polyxeni Mantzou. 18:40 La Arqueología de la arquitectura: método de investigación histórica y
herramienta del proyecto de restauración. ...
www.3iau.com/programa.pdf - Παρόµοιες
- Moderators of the Sessions - City Futures '09 [ Μετάφραση αυτής της σελίδας ] LIST OF MODERATORS OF THE
SESSION OF THE CONFECENCE CITY FUTURES '09 WITH E-MAILS .... Moderator: Polyxeni Mantzou (Democritus University
of Thrace, Greece) ...
www.cityfutures2009.com/moderators.html - Προσωρινά αποθηκευµένη - Παρόµοιες
[PDF] 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ∆ΗΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙ Μορφή αρχείου:
PDF/Adobe Acrobat - Quick View Βραβείο. Α) Πλατεία Καπνεργάτη. Κωδικός: 05068. ΟΜΑ∆Α ΜΕΛΕΤΗΣ. ΠΟΣ. ΣΥΜΜΕΤ.
ΠΟΛΥΞΕΝΗ ΜΑΝΤΖΟΥ. Αρχιτέκτων Μηχανικός 43,33%. ΠΕΤΡΟΣ ΜΠΑΜΠΑΣΙΚΑ ...
www.kavala.gov.gr/FILESYSTEM/14534/egov/.../47/383.pdf - Παρόµοιες
Cited References: Μάντζου Π ... Conference, Book, Article in Book, Report, Thesis, Other Announcement, Unpublished
Work, Study. Group by. Any, Citation by type, Year of Citation
...www.srcosmos.gr/srcosmos/generic_pinakas.aspx?pinakas=cited_refs&alpharef=Μάντζου%20Π - 21k Προσωρινά αποθηκευµένη - Παρόµοιες σελίδες
∆ΙΑΛΕΞΕΙΣ ΑΝΟΙΚΤΕΣ ΣΤΟ ΚΟΙΝΟ 24 Αυγ. 2008 ... Τα θερινά εργαστήρια του KAM Ιn Situ, Θεωρία και Πράξη,
οργανώνουν από το ... ∆ιάλεξη από την Πολυξένη Μάντζου, επίκουρο καθηγήτρια Τµήµατος ... www.kam-arsenali.gr
› ... › Εκδηλώσεις - Προσωρινά αποθηκευµένη
Edem-net.gr - Κύκλοι οµιλιών µε θέµατα αρχιτεκτονικού ενδιαφέροντος 26 Φεβ. 2009 ... «Η καλοπέραση» Πολυξένη
Μάντζου. «Σε αναζήτηση ποιότητας στην Κατοικία» Γιάννα Παυλίδου - Αποστολάκου. «Αναζήτηση διαχρονικών αξιών
σε ... www.edem-net.gr/el/.../31-cycles1.html - Προσωρινά αποθηκευµένη
PDF] January 18-19 | 2008 International Conference Μορφή αρχείου: PDF/Adobe Acrobat - Προβολή ως HTML
P. Mantzou, X. Bitsikas,. G. Styliaras. Design Approaches for Interactive. Public Spaces. 14.00-14.20. Speaker N°4.
Kurochkin Alexandr, ...
www.gsu.uni-saarland.de/pdf/aktuell/MEDIACITY_Programme_2008.pdf - Παρόµοιες σελίδες
29. IE07... groups and researchers to discuss results, issues and other factors towards IE realisation ... Polyxeni Mantzou,
Xenofon Bitsikas, Georgios Styliaras ... www.uni-ulm.de/ie07/conference_programme.html - 17k Προσωρινά αποθηκευµένη - Παρόµοιες σελίδες
30. IE07 - [ Μετάφραση αυτής της σελίδας ] Polyxeni Mantzou, Xenofon Bitsikas, Georgios Styliaras; Mobility and
Emotional Distance: Exploring the Ceiling as an Ambient Display to provide Remote ... www.uniulm.de/ie07/conference_programme.html - 27k - Προσωρινά αποθηκευµένη - Παρόµοιες σελίδες LookSmart's Furl
- View Item - IE07 - Conference on intelligent ... - [ Μετάφραση αυτής της σελίδας ] ... Liz Sonenberg Architecture
and Intelligent Enviorments Chaired by Dimitris Papalexopoulos RESPONSIVE EVENT-FULL PUBLIC SPACES, Polyxeni
Mantzou, ...
rss.furl.net/item/24881188 - 33k - Προσωρινά αποθηκευµένη - Παρόµοιες σελίδες
31. Welcome to IEEE Xplore 2.0: Responsive event-full public spaces
- [ Μετάφραση αυτής της σελίδας ] Mantzou, P. Bitsikas, X. Styliaras, G. This paper appears in: Intelligent
Environments, 2007. IE 07. 3rd IET International Conference on ...
www.ieeexplore.ieee.org/xpls/abs_all.jsp?isnumber=4449897&arnumber=4449926&count=102&index=28 Παρόµοιες σελίδες
32. EL ESPACIO INTER-MEDIO Μορφή αρχείου: PDF/Adobe Acrobat - Προβολή ως HTML
Mantzou, Poliyxeni ; “La Arquitectura en. la Era de los Media“. Revista ... 1996. ; idem, Mantzou, P. ; Bund,.
Andrade, Rábano y Ricco, “Efectos Es- ... cumincades.scix.net/data/works/att/d1ea.content.pdf - Παρόµοιες
σελίδες
33. Πολυξένη Μάντζου | ΟΥΤΟΠΙΑ Πολυξένη Μάντζου. ∆ηµοσιευµένα άρθρα στην "Ουτοπία" (για τα τεύχη 58 και
72 έως 79):. Τίτλος, Τεύχος, Σελίδα. Αξονες αναδιοργάνωσης του δηµοσίου χώρου: ... www.utopia.gr/authors/mantzou - 9k - Προσωρινά αποθηκευµένη - Παρόµοιες σελίδες Αξονες
αναδιοργάνωσης του δηµοσίου χώρου: ασφάλεια, κατανάλωση και ... Πολυξένη Μάντζου. Τεύχος: Τεύχος
75. Σελίδα: 99. εισέλθετε στο σύστηµα ή ... www.u-topia.gr/issues/75/99 - Προσωρινά αποθηκευµένη ,
Περισσότερα αποτελέσµατα από u-topia.gr
34. Edem-net.gr - Εκδηλώσεις 2009 «Η καλοπέραση» (Πολυξένη Μάντζου). «Σε αναζήτηση ποιότητας στην
Κατοικία» (Γιάννα Παυλίδου - Αποστολάκου). «Αναζήτηση διαχρονικών αξιών σε σύγχρονες ... www.edemnet.gr/el/.../2009.html - Προσωρινά αποθηκευµένη - Παρόµοιες
35. [PDF] DPMS Conference programme A5 Μορφή αρχείου: PDF/Adobe Acrobat
Πολυξένη Μάντζου. Ψηφιακοί κόσµοι in limbo. Φοίβος Καλλίτσης. Ο φόβος και η χωρική αποδόµηση/αναδόµηση στο
πέρασµα του χρόνου: Tο πεντάπτυχο των Ζωντανών ... www.arch.ntua.gr/DPMSConference_programmeA5.pdf
36. Edem-net.gr - Επιστηµονικά Θέµατα 2 ∆εκ. 2009 ... «Η καλοπέραση» Πολυξένη Μάντζου ... ∆ιήµερο της Ε∆ΕΜ για τις
ΑΠΕ και την εξοικονόµηση ενέργειας, Εκτύπωση — E-mail ... www.edem-net.gr/el/scientific.html Προσωρινά αποθηκευµένη
18
37. Μάντζου Π, (2003), “Το mall ως πρότυπο δηµόσιου χώρου”, Πρακτικά του συνεδρίου Μετασχηµατισµοί της Ελληνικής
Πόλης, Αθήνα, 9-11 May 2003. [cited by Tsoukala K, Daniil MN: "Mobility and Consumption as Principles of the
Organization of Contemporary Public Space The Example of Euralille; Built and Behavioral Space", Tech. Chron.
Science Journal, TCG, II 23(1-2): 51-59 (Dec 2003)]
38. Summary & FullText - SRCosmos: 13, Μάντζου Π, (2003), “Το mall ως πρότυπο δηµόσιου χώρου”, Πρακτικά του
συνεδρίου Μετασχηµατισµοί της Ελληνικής Πόλης, Αθήνα, 9-11 May 2003. ...
www.srcosmos.gr/.../generic_pagelet.aspx?... - Προσωρινά αποθηκευµένη
39. EXPERIENCIAS PEDAGÓGICAS ENTRE LO ANÁLOGO Y LO DIGITAL
... altera su percepción y termina transformando efectivamente su propia naturaleza (Mantzou, 1998). ... Utah.
EEUU, Noviembre 1996. ; idem, Mantzou, P. ; Bund, Andrade, Rábano y Ricco ...
40. Mantzou, Polyxeni. Patrones del ocio y espacios lúdicos de hoy en Astrágalo: Espacios Lúdicos, n14 [cited by Trovato
Graziella: "More less is more", Pasajes Arquitectura y Crítica, n.31, (Nov 2001)]
41. Astrágalo - Dialnet - [ Μετάφραση αυτής της σελίδας ] Astrágalo: revista cuatrimestral iberoamericana ... Polyxeni
Mantzou. pags. 156-162. Alberto Sartoris y España — Antonio Bonet Correa. pags. 163-167 ...
dialnet.unirioja.es/servlet/listaarticulos?tipo_busqueda=ANUALIDAD&revista_busqueda=8898&clave_bu... - 29k Προσωρινά αποθηκευµένη - Παρόµοιες σελίδες
42. Astrágalo - Dialnet Astrágalo: revista cuatrimestral iberoamericana. Primera página; Anterior; 1 - 1; Siguiente; Última
página ... Polyxeni Mantzou. pags. 45-52 ...
dialnet.unirioja.es/servlet/listaarticulos?tipo_busqueda=ANUALIDAD&revista_busqueda=8898&clave_bu... - 28k Προσωρινά αποθηκευµένη - Παρόµοιες σελίδες
Περισσότερα αποτελέσµατα από το dialnet.unirioja.es »
43. Patrones del ocio y espacios lúdicos de los jóvenes. - Dialnet - [ Μετάφραση αυτής της σελίδας ] από P Mantzou –
2000 Autores: Polyxeni Mantzou; Localización: Astrágalo: revista cuatrimestral iberoamericana, ISSN 1134-3672, Nº
14, 2000 , pag. 55 ... dialnet.unirioja.es/.../articulo?... - Προσωρινά αποθηκευµένη - Παρόµοιες
44. Astrágalo - Dialnet - [ Μετάφραση αυτής της σελίδας ] Polyxeni Mantzou. pag. 55. Juegos virtuales. Identidad y
subversión. Carlos Muñoz ... Polyxeni Mantzou. pags. 156-162. Alberto Sartoris y España ...
dialnet.unirioja.es/servlet/listaarticulos?tipo_busqueda=ANUALIDAD&revista_busqueda=8898&clave_bu... - 29k Προσωρινά αποθηκευµένη - Παρόµοιες σελίδες
45. La arquitectura en la era de los media - Dialnet - [ Μετάφραση αυτής της σελίδας ] Autores: Polyxeni Mantzou;
Localización: Astrágalo: revista cuatrimestral iberoamericana, ISSN 1134-3672, Nº 11, 1999 , pags. 45-52 ...
dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=2611629 - 10k - Προσωρινά αποθηκευµένη - Παρόµοιες σελίδες
Περισσότερα αποτελέσµατα από το dialnet.unirioja.es »
46. [PDF] Untitled Μορφή αρχείου: PDF/Adobe Acrobat - Προβολή ως HTML MANTZOU, POLYNEXI (2000): “Patrones de
ocio y espacios lúdicos de hoy”. Astragalo. Revista de arquitectura, 14.UAM: Madril. MARTÍ, E.; ONRUBIA, J.
(COOR. ...
www.euskara.euskadi.net/.../cuaderno_sociologico_vasco_13/eu_cu_soc13/cuaderno_sociologico_vasco_13.ht
ml - Παρόµοιες σελίδες
47. "Αρχιτεκτονική, Πολεοδοµία και ...
... Το mall ως πρότυπο δηµοσίου χώρου Πολυξένη Μάντζου, Αρχιτέκτων; ... ∆ιδ. TATM - Α.Π.Θ. ...
www.tee.gr/events/social.htm - 21k - Αποθηκευµένη Σελίδα - Παρόµοιες σελίδες
48. Documento sin título
... :: Vkhutemas <El laboratorio psicotécnico>:: Polyxeni Mantzou <Arquitectura animada>:: dECOI
<Hiposuperficie>:: Keiji ...
perso.wanadoo.es/cmm100/oeste/17.htm • Translate More pages from perso.wanadoo.es
49. Documento sin título
... sintéticos>:: David Reed:: Stephan Berg :: Vkhutemas :: Polyxeni Mantzou ...
http://perso.wanadoo.es/cmm100/oeste/17.htm
50. TEFCHOS 37 Μορφή αρχείου: PDF/Adobe Acrobat - Προβολή ως HTML
Ρεαλισµός, 8η ∆ιεθνής Έκθεση Αρχιτεκτονικής Μπιενάλε Βενετίας ... «Η α-µεσότητα της σύγχρονης αρχιτεκτονικής»,
Πολυξένη Μάντζου, αρχιτέκτων ... www.sadas-pea.gr/ARXITEKTONES_37.pdf - Παρόµοιες σελίδες
51. Dr. Polyxeni Mantzou
... J. Huizinga, R. Caillois, M. McLuhan, G. Debord, J. Baudrillard, P. Virilio, M ... Polyxeni
Mantzou is an architect (NTU Athens, 1994) and a Doctor in Architecture ...
www.leisure-studies-association.info/ LSAWEB/2003/Abstracts/Mantzou.html - 6k - Αποθηκευµένη Σελίδα Παρόµοιες σελίδες
52. Dr. Polyxeni Mantzou
Presentation day and time. Wednesday, 9 July: Seminar 3, D (2): 1.302.00pm.
Dr. Polyxeni Mantzou School of Architecture, DU Thraki, Greece. ... www.leisure-studies-association.info/
LSAWEB/2003/Abstracts/Mantzou.html - 6k - Αποθηκευµένη Σελίδα - Παρόµοιες σελίδες
53. LSA Conference 2003 Parallel Sessions PROGRAMME
... 3D2: 1.30-2.00, Dr. Polyxeni Mantzou DU Thraki (Greece) Emerging Types of Public
Space: Hybrids of Leisure, Spectacle and Consumption. BACK TO TOP OF PAGE. ...
www.leisure-studies-association.info/ LSAWEB/2003/ParallelProgramme.html - 67k - 24 Αυγ 2004 Αποθηκευµένη Σελίδα - Παρόµοιες σελίδες LSA Conference 2003 Parallel Sessions PROGRAMME
PLENARY SESSIONS. SEMINAR SESSIONS. Centre for. Cultural Research. in Sport, Roehampton. University. of
Surrey. LEISURE AND VISUAL CULTURE ... MacLeod. Dr. Polyxeni Mantzou. Ms. Cathy Matheson ... Martine
19
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
Middleton University of Central Lancashire (UK) [P]leisure: Places, Photographs and People ...
www.leisure-studies-association.info/lsaweb/2003/ParallelProgramme.html
More pages from leisure-studies-association.info LSA Conference 2003 Parallel Sessions PROGRAMME - [
Μετάφραση αυτής της σελίδας ] Dr. Polyxeni Mantzou Ms. Cathy Matheson Mr. Pat McCarthy Mr. David
McGillivray Mr. Mike McGuinness ... [P]leisure: Places, Photographs and People ...
www.leisure-studies-association.info/LSAWEB/2003/ParallelProgramme.html - 67k Προσωρινά αποθηκευµένη - Παρόµοιες σελίδες
Presentaciones Orales / Oral Presentations Condiciones de
Video instalaciones digitales, Silvia Rivas, Argentina. MEDIACION DIGITAL Y ARQUITECTURA, Polyxeni Mantzou,
Grecia. http://zeus.dci.ubiobio.cl/~sigradi/english/condiciones.htm
Revista de la UPM n.44 - DICIEMBRE 2000
Título: Utilización de medios audiovisuales como modificadores del espacio arquitectónico Autor: MANTZOU,
Polyxeni Director: SEGUI DE LA... http://www.upm.es/informacion/revista/htdocs/n44/revista44-D...
Sumarios electrónicos de revistas [Biblioteca de la Universidad ...
... 2000, , 16 Página(s) 31-50. Biblioteca(s), EARQ. Título, De-Fence manual. Autor,
Mantzou, Polyxeni. Fuente, Astrágalo. Año,Vol.,Num. 2000, , 16 Página(s) 156-162 ...
bgubib.us.es/.../articulos/indice.asp?tipoPeticion=revista& campo=ej.idEjemplarRevista&busqueda=49784 - 25k Συµπληρωµατικό αποτέλεσµα - Αποθηκευµένη Σελίδα - Παρόµοιες σελίδες
Documento sin título... <Vampiros en Technicolor>:: Vkhutemas <El laboratorio psicotécnico>:: Polyxeni Mantzou
<Arquitectura animada>:: dECOI <Hiposuperficie>:: Keiji Kawashima ...
perso.wanadoo.es/cmm100/oeste/17nox.htm - 8k - Προσωρινά αποθηκευµένη - Παρόµοιες σελίδες
zeus.dci.ubiobio.cl/~sigradi/espanol/condiciones.htm
Presentaciones Orales / Oral Presentations. MODELOS: FORMA E CONFORTO NA ARQUITETURA, Heitor da Costa
Silva, Universidade do Vale do Rio dos Sinos, Brasil. ... Orzechowski, Harry J.P. Timmermans and Bauke de Vries,
Eindhoven University of Technology, Holanda ... MEDIACION DIGITAL Y ARQUITECTURA, Polyxeni Mantzou, Grecia.
... zeus.dci.ubiobio.cl/~sigradi/espanol/condiciones.htm • Translate
More pages from zeus.dci.ubiobio.cl
Αρχιτεκτονική και ΜΜΕ
Ελευθεροτυπία - Είδωλα και προσωπεία στην αρχιτεκτονική Πολυξένη Μάντζου: «Η αµεσότητα της σύγχρονης
αρχιτεκτονικής». - Ζάφος Ξαγοράρης: «Κτίρια όργανα». - Νίκος Βατόπουλος: «Αρχιτεκτονική και media: η αναζήτηση
...
www.enet.gr/online/online_text/c=113,dt=20.02.2003,id=99834864,5063600,19245360,27016880,41190448,4927838...
- Παρόµοιες σελίδες
Ελευθεροτυπία - Απογευµατινή Αδέσµευτη Εφηµερίδα 20 Φεβ. 2003 ... Πολυξένη Μάντζου: «Η αµεσότητα της
σύγχρονης αρχιτεκτονικής». - Ζάφος Ξαγοράρης: «Κτίρια όργανα». - Νίκος Βατόπουλος: «Αρχιτεκτονική και ...
archive.enet.gr/online/online_print?id=99834864,5063600...
∆ιαφάνεια και αρχιτεκτονική: Κενά ...
... Μάντζου Π. Κοιτάζοντας µέσα στον Κυβερνοχώρο: κενά και πλήρη. Μαϊδου Α., Πολάτογλου Χ. ...
www.tee.gr/online/epikaira/2001/2161/pg087.shtml - 11k - Αποθηκευµένη Σελίδα - Παρόµοιες σελίδες ∆ιαφάνεια
και αρχιτεκτονική: Κενά ... ... Χώρος, ∆ιαφάνεια, Κίνηση. Βλαχονάσιου Ε. Από τη
∆ιαφάνεια στη ∆ιαµεσολάβηση. Μάντζου Π. ... www.tee.gr/online/epikaira/2001/2161/pg087.shtml - 11k Αποθηκευµένη Σελίδα - Παρόµοιες σελίδες
Πολιτιστικό περιβάλλον και τουρισµός: O ρόλος του αρχιτέκτονα
Πολυξένη Μάντζου "Κατασκευασµένοι τουριστικοί προορισµοί. Η εξάπλωση του θεµατικού". 4. Ζήσης Κοτιώνης
"Μάρτιν Χάιντεγγερ και Άρης Κωνσταντινίδης: για το ...
www.tee.gr/online/epikaira/2001/2164/pg018.shtml - 15k - Προσωρινά αποθηκευµένη - Παρόµοιες σελίδες
Πολιτιστικό περιβάλλον και ... ... Το παράδειγµα της Καβάλας" 3. Πολυξένη Μάντζου "Κατασκευασµένοι τουριστικοί
προορισµοί ... www.tee.gr/online/epikaira/2001/2164/pg018.shtml - 15k - Αποθηκευµένη Σελίδα Παρόµοιες σελίδες [ Περισσότερα αποτελέσµατα από το www.tee.gr ]
Σ Α ∆ Α Σ - Π Ε Α Περιοδικό " ... ... 62) M. Α. Βιδάλης, «Από την ουτοπία στη Disneyland» (σελ. 66)
Π. Μάντζου, «It's a small world after all» (σελ. ...
www.sadas-pea.gr/teuchos40.htm - 8k - Αποθηκευµένη Σελίδα - Παρόµοιες σελίδες
Σ Α ∆ Α Σ - Π Ε Α Περιοδικό " ... ... Προκάκης, «Videor ergo sum» (σελ. 52) Π. Μάντζου, «Η
α-όρατη εγγύτητα της ψηφιακής εποχής» (σελ. ...
www.sadas-pea.gr/teuchos34.htm - 7k - Αποθηκευµένη Σελίδα - Παρόµοιες σελίδες
[ Περισσότερα αποτελέσµατα από το www.sadas-pea.gr ]
Σ Α ∆ Α Σ - Π Ε Α Περιοδικό "ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΕΣ" τ.34 Π. Μάντζου, «Η α-όρατη εγγύτητα της ψηφιακής εποχής»
(σελ. 55) Β. Παναγιωτοπούλου, «Από τη Villa Savoye στο "σπίτι" του Μεγάλου Αδελφού» (σελ. 56) ...
www.sadas-pea.gr/teuchos34.htm - 7k - Προσωρινά αποθηκευµένη - Παρόµοιες σελίδες
Πάνδηµος - Ψηφιακή Βιβλιοθήκη Παντείου Πανεπιστηµίου: Ουτοπία ... ... δηµοσίου χώρου: ασφάλεια,
κατανάλωση και αν/ Πολυξένη Μάντζου; [165] Το βιβλίο της ΣΤ' δηµοτικού: ένα µεταµοντέρνο ιδεολογικό
υβρίδιο /Ευτύχης Μπιτσάκης ... library.panteion.gr › ... › Ουτοπία - Προσωρινά αποθηκευµένη
Dr. Polyxeni Mantzou - [ Μετάφραση αυτής της σελίδας ] ... R. Caillois, M. McLuhan, G. Debord, J.
Baudrillard, P. Virilio, M. AugÈ, ... Polyxeni Mantzou is an architect (N. T. U. Athens, 1994) and a Doctor in ...
www.leisure-studies-association.info/LSAWEB/2003/Abstracts/Mantzou.html - 7k Προσωρινά αποθηκευµένη - Παρόµοιες σελίδες
20
69. [PDF] schedule draft 7.xls Μορφή αρχείου: PDF/Adobe Acrobat - Προβολή ως HTML
of Ioannina - Polyxeni Mantzou, Dr. Architect, Assistant ... The Gaze and the surface in the work of J.
Herzog & P. de Meuron. Scholidou Despina, Architect ...
web.auth.gr/transparch/schedule%20draft.pdf - Παρόµοιες σελίδες
70. EPrints - Tipo de documento: Tesis- [ Μετάφραση αυτής της σελίδας ] Mantzou, Polyxeni (2000) Utilización de
medios audiovisuales como ...... Sendra Arce, Pablo (2002) Investigación cuantitativa del transporte de
sedimentos ... oa.upm.es/view/type/thesis.html - Παρόµοιες σελίδες Περισσότερα αποτελέσµατα από το
oa.upm.es »
71. , [PDF] AUTOR DEL DOCUMENTO TÍTULO DEL DOCUMENTO AÑO FILIACION DEL AUTOR ... Μορφή αρχείου:
PDF/Adobe Acrobat - Προβολή ως HTML
Estudio antropológico del juego deportivo en España desde sus primeros testimonios ...... Mantzou,
Polyxeni. Utilización de medios audiovisuales como ...
oa.upm.es/estadisticas_descargas.pdf - Παρόµοιες σελίδες
Περισσότερα αποτελέσµατα από το oa.upm.es »
72. [PDF] schedule draft 7.xls Μορφή αρχείου: PDF/Adobe Acrobat - Προβολή ως HTML
of Ioannina - Polyxeni Mantzou, Dr. Architect, Assistant. Professor, School of Architecture, DUTh.
"Anamorphosis". Oungrinis Konstantinos-Alketas, Architect ...
web.auth.gr/transparch/schedule%20draft.pdf - Παρόµοιες σελίδες
73. NOMENCLATURA-UNESCO->-(58)-PEDAGOGIA->-(5801)-TEORIA-METODOS ... - [ Μετάφραση αυτής της
σελίδας ] Utilización de medios audiovisuales como modificadores del espacio arquitectónico Mantzou, Polyxeni La comprensión de las transformaciones que los medios ...
biblioteca.universia.net/html_bura/vernivel/params/nivel/5801.01.html - 33k - Προσωρινά αποθηκευµένη
- Παρόµοιες σελίδες
74. [PDF] diseÑo arquitectonico - [ Μετάφραση αυτής της σελίδας ] Autor: MANTZOU POLYXENI. Año: 2000.
Universidad: POLITECNICA DE MADRID. Centro de lectura: ARQUITECTURA. Centro de realización:
ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR DE ...
www.cibernetia.com/tesis_es/CIENCIAS_DE_LAS_ARTES_Y_LAS_LETRAS/ARQUITECTURA/DISE%D1O_ARQUIT
ECTONICO/3 - 51k - Προσωρινά αποθηκευµένη - Παρόµοιες σελίδες
75. Arquitectos merida - [ Μετάφραση αυτής της σελίδας ] Category: Science & Technology. Mérida Créditos
María Arana Joaquín López Polyxeni Mantzou Eduardo Vadillo. Tags: ar-mo armo research group grupo
...
maestriaenarquitectura.com/index.php?... - Προσωρινά αποθηκευµένη
76. rmoresearchgroup - [ Μετάφραση αυτής της σελίδας ] Mérida Créditos María Arana Joaquín López
Polyxeni Mantzou Eduardo Vadillo. Madrid-París (Videoinstalación). Order: Reorder; Duration: 3:04 ...
wn.com/ArmoResearchGroup - Προσωρινά αποθηκευµένη
Ερευνητικές
οµάδες-προγράµµατα
77. Universidad Politécnica de Madrid - Actividades de Investigación
... Calificación: Sobresaliente cum laude Fecha de Lectura: 01/03/2000. Autor:
MANTZOU, Polyxeni. Director: SEGUÍ DE LA RIVA, Javier. ...
www.upm.es/investigacion/ actividades/2000/0103202000/tesis.html - 6k - Αποθηκευµένη Σελίδα Παρόµοιες σελίδες
78. Universidad Politécnica de Madrid - Actividades de Investigación
... Autor: MANTZOU, Polyxeni. Director: SEGUÍ DE LA RIVA, Javier ...
www.upm.es/investigacion/actividades/2000/0103202000/tesis.html • Translate
More pages from upm.es
Βραβεία-Εκθέσεις
79.
ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ: 1ο ΒΡΑΒΕΙΟ ΚΑΠΝΕΡΓΑΤΗ ΠΟΛΥΞΕΝΗ ΜΑΝΤΖΟΥ Αρχιτέκτων Μηχανικός
43,33%. ΠΕΤΡΟΣ ΜΠΑΜΠΑΣΙΚΑΣ Αρχιτέκτων Μηχανικός 33,33%. ∆ΗΜΗΤΡΑ ΡΙΖΑ Αρχιτέκτων Μηχανικός 23,33% ... kavalacontest.blogspot.com/.../1_24.html - Προσωρινά αποθηκευµένη
80. [PDF] 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ∆ΗΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙ Μορφή αρχείου:
PDF/Adobe Acrobat ΠΟΛΥΞΕΝΗ ΜΑΝΤΖΟΥ. Αρχιτέκτων Μηχανικός 43,33%. ΠΕΤΡΟΣ ΜΠΑΜΠΑΣΙΚΑ. » 33,33%. ∆ΗΜΗΤΡΑ
ΡΙΖΑ. » 23,33%. ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ. ΡΕΝΑ ΣΑΝΤΑΜΟΥΡΗ ...
www.kavala.gov.gr/FILESYSTEM/14534/egov/council/47/383.pdf- Quick View
21
81. Boletín Oficial del Estado. Texto del Documento Polyxeni Mantzou / 3 / 6. Evangelos Gokas / 3 / 6. Hungría:. Eva
Berkes / 3 / 5. Adrienn Dora Durr / 2 / 5. Katalin Feher / - / 3. Cristina Kurdi / 3 / - ...
www.boe.es/g/es/bases_datos/doc.php?coleccion=indilex&id=1995/20276&txtlen=1000 - 17k Προσωρινά αποθηκευµένη - Παρόµοιες σελίδες
82. .: 5η Πανελλήνια Έκθεση Αρχιτεκτονικού Έργου :. Παν. Πατρών, συνήλθε στην Πάτρα, το Σάββατο 19 Νοεµβρίου 2005
και µελέτησε όλες τις συµµετοχές που υποβλήθηκαν για την 5η πανελλήνια Έκθεση Αρχιτεκτονικού ...
www.sana.gr/01,01,03,f.html - 13k - Προσωρινά αποθηκευµένη - Παρόµοιες σελίδες 5η Πανελλήνια Έκθεση
Αρχιτεκτονικού Έργου ∆ιώροφη µονοκατοικία µεταλλικής κατασκευής µε πισίνα στην Πάτρα. Μάντζου Πολυξένη
Μονοκατοικία στους Ραφταναίους Ιωαννίνων. Μάρδα Νέλλη Κατοικία στο Μαρούσι ... www.sana.gr/01,02,01,f.html 15k - Προσωρινά αποθηκευµένη - Παρόµοιες σελίδες
83. Print Page - Εκδηλώσεις σχετικές µε την αρχιτεκτονική Παράλληλα, κυκλοφορεί λεύκωµα που εκδίδει η Ε∆ΕΜ σε
συνεργασία µε το ∆ήµο ..... (µε διαλέξεις κατά τη διάρκεια και έκθεση στο πέρας του): Π. Μάντζου, ...
www.arch.ntua.gr/forum/index.php?action=printpage;topic=7.0 - 221k - Προσωρινά αποθηκευµένη - Παρόµοιες
σελίδες Print Page - Εκδηλώσεις σχετικές µε την αρχιτεκτονική Έκθεση µε θέµα "Το επιστηµονικό έργο των γυναικών
µηχανικών" διοργανώνεται από την Ένωση ∆ιπλωµατούχων Ελληνίδων Μηχανικών (Ε.∆.Ε.Μ.) σε συνεργασία µε το ...
www.arch.ntua.gr/forum/index.php?action=printpage;topic=7.0 - 221k - Προσωρινά αποθηκευµένη - Παρόµοιες
σελίδες
Workshops-
Οργάνωση,
συντονισµός
Workshop: Networks and Interactive Landscapes: December 2007
84. Workshop: Networks and Interactive Landscapes: December 2007 working during the workshop. Αναρτήθηκε από
Elisavet Mandoulidou 0 σχόλια. Αναρτήθηκε από P.Mantzou 0 σχόλια. Αναρτήθηκε από P.Mantzou 0 σχόλια ...
interactivelandscapes.blogspot.com/2007_12_01_archive.html - 122k - Προσωρινά αποθηκευµένη - Παρόµοιες
σελίδες
85. Workshop: Networks and Interactive Landscapes dim — tzir — NIKOS KAZEROS — g.s. — olympia — anna tampali — anna —
Katerina — P.Mantzou — babasikas — marw — Maria Grigoriadou — Ina — Giwrgos — ilianna d ...
interactivelandscapes.blogspot.com/2007/12/blog-post_3525.html - 49k - Προσωρινά αποθηκευµένη - Παρόµοιες
σελίδες Περισσότερα αποτελέσµατα από το interactivelandscapes.blogspot.com »
Workshop: “Unbuilt constructions: art and architecture
86. Recent Posts «Άτρεπτο άκτιστο: τέχνη και αρχιτεκτονική» -Εργαστήριο (µε διαλέξεις κατά τη διάρκεια και έκθεση στο
πέρας του): Π. Μάντζου, Ξ. Μπήτσικας, Ζ. Ξαγοράρης, ... ww.arch.ntua.gr/forum/index.php?action=recent;start=20 37k - Προσωρινά αποθηκευµένη - Παρόµοιες σελίδες
87. Recent Posts“Unbuilt constructions: art and architecture – Workshop: P. Mantzou, X. Bitsikas, Z. Xagoraris, D.
Polychronopoulos, N. Alexiou, G. Tzirtzilakis ... www.arch.ntua.gr/forum/index.php?action=recent;start=30 - 52k Προσωρινά αποθηκευµένη - Παρόµοιες σελίδες
88. Un-built Εργαστήριο (µε διαλέξεις κατά τη διάρκεια και έκθεση στο πέρας του): Π. Μάντζου, Ξ. Μπήτσικας, Ζ.
Ξαγοράρης, ∆. Πολυχρονόπουλος, Ν. Αλεξίου, Γ. Τζιρτζιλάκης ...
www.byzantinemuseum.gr/unbuilt/programmegr.htm - 200k - Προσωρινά αποθηκευµένη - Παρόµοιες σελίδες
89. Unchangeable Unbuilt: Art and Architecture Polyxeni Mantzou [dr. architect, Assist. ... Ioanna Papageorgiou —
pineloth — karavida — A.Vassiliou — mari chatzopoulou — koufakis — P.Mantzou — tzir ... www.unbuilt-thalamusproject.blogspot.com/ - 79k - Προσωρινά αποθηκευµένη - Παρόµοιες σελίδες
Workshop: Αναπαράσταση και θεατής DOC]
90. WORK-SHOP Μορφή αρχείου: Microsoft Word - Προβολή ως HTML Νίκος Αλεξίου (εικαστικός) (Τετάρτη - Παρασκευή 68/12/2006); Νίκος Ξυδάκης (κριτικός τέχνης) (Πέµπτη 7/12/2006); Πολυξένη Μάντζου (Επικ. Καθηγ. ∆ΠΘ) ...
arts.uoi.gr/PAGES/workshop.doc - Παρόµοιες σελίδες
91. ΖΩΣΙΜΑΙΑ ΣΧΟΛΗ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ - ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΕΜΠ) (Πέµπτη-Παρασκευή 7-8/12/2006); Πολυξένη Μάντζου
(Επικ. Καθηγ. ∆ΠΘ) (Τετάρτη - Παρασκευή 6-8/12/2006); Σωτήρης Μπαχτσετζής (Ιστορικός τέχνης) ...
www.zosimaia.gr/news.asp?maintext=new-one&ID=425&Page=1&category=archive - 19k Προσωρινά αποθηκευµένη – Παρόµοιες σελίδες
92. 06 workshop jardines de repente.FH11 Μορφή αρχείου: PDF/Adobe Acrobat - Προβολή ως HTML
Polyxeni Mantzou. Democritus University of Thrace, Grecia. Alicia Ozamiz. Dra. Arquitecta ... 16ººconferencia Polyxeni
Mantzou. Paisajes interactivos ... www.aepaisajistas.org/docs/workshop%20jardines%20de%20repente.pdf Παρόµοιες σελίδες graziella trovato: RESEARCH BY GRAZIELLA TROVATO - [ Μετάφραση αυτής της σελίδας ] TRES
LINEAS DE INVESTIGACION 01 TEORÍA Y CRÍTICA DE ARQUITECTURA COMPOSICIÓN ARQUITECTÓNICA HIPERMEDIA La
tesis LA FACHADA COMO LUGAR EN LA ARQUITECTURA ...
moyatrovatocvtrovato.blogspot.com/2008/06/las-ciudades-posibles.html - 43k - Προσωρινά αποθηκευµένη Παρόµοιες σελίδες graziella trovato - [ Μετάφραση αυτής της σελίδας ] Actas del 4º Congreso Internacional de
Investigación en Arquitectura y Urbanismo EURAU’08 Paisaje Cultural. Ed. CEHOPU-CEDEX, Madrid 2008 ...
moyatrovatocvtrovato.blogspot.com/ - 43k - Προσωρινά αποθηκευµένη - Παρόµοιες σελίδες
22
Επιστηµονικές
επιτροπές
93. template
... Έλενα Λεσπουρίδης Σάββας Μαδεµοχωρίτης Γιώργος Μάντζου Πολυξένη Μαυροµµάτη Σοφία ...
www.sadas-pea.gr/Monepitropes20002.htm - 20k - Αποθηκευµένη Σελίδα - Παρόµοιες σελίδες
94. template
... Καθηγητής Παν. Θεσσαλίας, Πολυξένη Μάντζου, Αρχιτέκτων, Επ. Καθηγήτρια Παν. ...
www.sadas-pea.gr/29979.htm - 8k - Αποθηκευµένη Σελίδα - Παρόµοιες σελίδες
95. ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ...
... Σχολής, Βασ. Σοφίας 12, 67100 Ξάνθη. Π. Μάντζου. ∆ιεύθυνση: ∆ηµοκρίτειο Πανεπιστήµιο ...
www.arch.duth.gr/people/contents/staff.asp - 53k - Συµπληρωµατικό αποτέλεσµα - Αποθηκευµένη Σελίδα Παρόµοιες σελίδες
96. Μ.Ε. ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ...
... ΜΕΛΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ---, Μαλάτου Ελένη, Π. Μάντζου Πολυξένη, Α. Ντζόιδος Νικόλαος, Η. ...
www.teeepirus.tee.gr/se.htm - 3k - Αποθηκευµένη Σελίδα - Παρόµοιες σελίδες
97. Μόνιµες επιτροπές
... Μέλη Μαλάτου Ελένη, Πολιτικός Μηχανικός Μάντζου Πολυξένη, Αρχιτέκτων Μηχανικός ...
www.tee.gr/online/epikaira/2002/2207/pg095.shtml - 14k - Αποθηκευµένη Σελίδα - Παρόµοιες σελίδες
[ Περισσότερα αποτελέσµατα από το www.tee.gr ]
98. ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ...
... Σχολής, Βασ. Σοφίας 12, 67100 Ξάνθη. Π. Μάντζου. ∆ιεύθυνση: ∆ηµοκρίτειο Πανεπιστήµιο ...
www.arch.duth.gr/people/contents/staff.asp - 53k - Συµπληρωµατικό αποτέλεσµα - Αποθηκευµένη Σελίδα Παρόµοιες σελίδες
99. ... ΜΕΛΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ---, Μαλάτου Ελένη, Π. Μάντζου Πολυξένη, Α. Ντζόιδος Νικόλαος, Η. ...
www.teeepirus.tee.gr/se.htm - 3k - Αποθηκευµένη Σελίδα - Παρόµοιες σελίδες
100. Μελέτη σκοπιµότητας νέου τµήµατος Αρχιτεκτόνων στο Παν. Ιωαννίνων ... 31 Ιουλ. 2008 ... Πολυξένη Μάντζου, Επικ.
Καθηγήτρια Τµήµατος Αρχιτεκτόνων Μηχανικών ∆ηµοκρίτειου Πανεπιστηµίου Θράκης. Λουκάς – Νικήτας
Παπαλουκάς ... greekuniversityreform.wordpress.com/.../neotmima/ - Προσωρινά αποθηκευµένη - Παρόµοιες
101. ∆ΗΜΟΣΙΟΣ ΧΩΡΟΣ… ΑΝΑΖΗΤΕΙΤΑΙ Μορφή αρχείου: PDF/Adobe Acrobat - Quick View
Μάντζου Πολυξένη (Επίκουρη καθηγήτρια στο Τµήµα Αρχιτεκτόνων του ∆ηµοκρίτειου Πανε- πιστηµίου Θράκης). 15.
Μανωλίδης Κώστας (Επίκουρος Καθηγητής ... www.a-pappas.gr/.../T402_8os_2010_EPIST._EPITROPHDHMOSIOS_XOROS.pdf
23