προγραμμα μεταπτυχιακων σπουδων του τμηματος βιολογιας του

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ
ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ
Στo Τµήµα Βιολογίας του Πανεπιστηµίου Πατρών θα λειτουργήσει από το
ακαδηµαϊκό έτος 2014-2015 αναµορφωµένο Πρόγραµµα Μεταπτυχιακών Σπουδών
(Π.Μ.Σ.), σύµφωνα µε τις διατάξεις της απόφασης αυτής, καθώς και τις διατάξεις
του Ν. 3685/2008 (ΦΕΚ 148 τ.Α΄).
Αντικείµενο – Σκοπός του ΠΜΣ
Το αναµορφωµένο Πρόγραµµα Μεταπτυχιακών Σπουδών στοχεύει στη
µεταπτυχιακή εκπαίδευση πτυχιούχων των Τµηµάτων Βιολογίας και άλλων
συναφών επιστηµών, σε τοµείς αιχµής των Βιολογικών Επιστηµών που έχουν
άµεση σχέση
µε
την ανάπτυξη της
Βιολογικής Τεχνολογίας και της
Περιβαλλοντικής Βιολογίας.
Οι κύριοι στόχοι του προγράµµατος είναι η παροχή γνώσεων που θα αποβλέπουν
στην άρτια θεωρητική και τεχνολογική κατάρτιση των επιστηµόνων, οι οποίοι µε
τη σειρά τους θα είναι σε θέση να:
α) στηρίξουν και προωθήσουν περαιτέρω τη βασική και εφαρµοσµένη έρευνα
που διεξάγεται στα Πανεπιστήµια και στα ερευνητικά Ινστιτούτα της χώρας
β) στελεχώσουν µία σειρά από υπηρεσίες που έχουν σχέση µε την υγεία,
την ποιότητα ζωής, τη διατροφή, την παρακολούθηση, την προστασία και
διαχείριση του περιβάλλοντος.
Οι επιδιωκόµενοι στόχοι του προγράµµατος αποτελούν προϊόν µακράς και
συστηµατικής παρατήρησης, καταγραφής και ανάλυσης των προβληµάτων της
εκπαίδευσης στα Βιολογικά Τµήµατα της Ελλάδος, αξιολόγησης των κοινωνικών
και οικονοµικών αναγκών της χώρας και επιπλέον προϊόν συστηµατικής
παρακολούθησης και µελέτης των ραγδαίων εξελίξεων που συµβαίνουν στις
βιολογικές επιστήµες και στις πολλαπλές εφαρµογές τους την τελευταία
εικοσιπενταετία.
Μεταπτυχιακοί Τίτλοι
Το Π.Μ.Σ οδηγεί
στην
απονοµή
Μεταπτυχιακού ∆ιπλώµατος Ειδίκευσης
(Μ.∆.Ε.) στις παρακάτω κατευθύνσεις:
1. «Βιολογική Τεχνολογία»
2. «Εφαρµοσµένη Οικολογία – ∆ιαχείριση Οικοσυστηµάτων και
Βιολογικών Πόρων»
Κατηγορίες Πτυχιούχων
Στο Πρόγραµµα γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι Τµηµάτων Βιολογίας και άλλων
συναφών επιστηµών Πανεπιστημίων της ηµεδαπής ή οµοταγών αναγνωρισµένων
ιδρυµάτων της αλλοδαπής, καθώς και πτυχιούχοι συναφών Τµηµάτων των Α.Τ.Ε.Ι.
Χρονική ∆ιάρκεια
Η χρονική διάρκεια του Μ.Δ.Ε ορίζεται σε τρία (3) εξάμηνα.
Πρόγραµµα Μαθηµάτων
Το σύνολο των Πιστωτικών Μονάδων (Π.Μ. ή ECTS) που απαιτούνται για την
απόκτηση του Μ.Δ.Ε. ανέρχεται σε 90 ECTS. Η διδασκαλία των μαθημάτων καθώς η
συγγραφή της Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας γίνεται στην Ελληνική και σε
ειδικές περιπτώσεις στην Αγγλική Γλώσσα. Για τη λήψη του Μεταπτυχιακού
Διπλώματος Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε.) οι φοιτητές υποχρεούνται να παρακολουθήσουν και
να εξεταστούν επιτυχώς σε συνδυασμό εξαμηνιαίων μαθημάτων στο Α΄ εξάμηνο,
των οποίων το σύνολο είναι 30 ECTS
(δηλ. για την κατεύθυνση «Βιολογική
Τεχνολογία» 6 μαθήματα επιλογής στο Α΄ εξάμηνο, που αντιστοιχούν σε 30 ECTS
και για την κατεύθυνση «Εφαρµοσµένη Οικολογία – ∆ιαχείριση Οικοσυστηµάτων
και Βιολογικών Πόρων» 6 υποχρεωτικά μαθήματα στο Α΄ εξάμηνο που αντιστοιχούν
σε 30 ECTS) και να εκπονήσουν επιτυχώς την Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία
κατά το Β΄ και Γ΄ εξάμηνο. Τα μαθήματα πιστώνονται με συνολικό φόρτο εργασίας
30 ECTS και η Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία με συνολικό φόρτο εργασίας 60
ECTS.
Το πρόγραμμα μαθημάτων ανά εξάμηνο ορίζεται ως εξής:
1η ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ
Α΄ ΕΞΑΜΗΝΟ
ΜΑΘΗΜΑΤΑ
Από τα παρακάτω μαθήματα επιλογής οι φοιτητές επιλέγουν
συνδυασμούς μαθημάτων των οποίων το σύνολο των ECTS
είναι 30. (Ε) Επιλογής
Μοριακή Γενετική και Εφαρµογές (Ε)
ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ
ΜΟΝΑ∆ΕΣ
6
Σύγχρονα Θέµατα Μοριακής Βιολογίας (Ε)
6
Μοριακή Φυσιολογία και Νευροβιολογία (Ε)
6
Σύγχρονα Θέµατα Βιολογίας Κυττάρου (Ε)
6
Ειδικά Θέµατα Βιοτεχνολογίας (Ε)
4
Ειδικά Θέµατα Ανοσοβιολογίας (Ε)
4
Ειδικά Θέµατα Εξέλιξης (Ε)
4
∆οµική Βιολογία (Ε)
4
Βιοχηµεία του Οξειδωτικού Stress (Ε)
4
Μικροβιακή Βιοτεχνολογία (Ε)
4
Μεταβολοµική (Ε)
4
Ειδικά Θέµατα Αναπτυξιακής Βιολογίας (Ε)
Σύνολο επιλεγόμενων μαθημάτων
4
30
Β΄ ΕΞΑΜΗΝΟ
ΜΑΘΗΜΑΤΑ
Έναρξη Μεταπτυχιακής ∆ιπλωµατικής Εργασίας
Σύνολο
ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ
ΜΟΝΑΔΕΣ
30
30
Γ΄ ΕΞΑΜΗΝΟ
ΜΑΘΗΜΑΤΑ
Ολοκλήρωση Μεταπτυχιακής ∆ιπλωµατικής Εργασίας
Σύνολο
ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ
ΜΟΝΑΔΕΣ
30
30
2η ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ:
ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ
ΟΙΚΟΛΟΓΙΑ
-
∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ
Α΄ ΕΞΑΜΗΝΟ
ΜΑΘΗΜΑΤΑ
(Υ) Υποχρεωτικά
ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ
ΜΟΝΑ∆ΕΣ
Σχεδιασµός ∆ειγµατοληψιών, Ανάλυση
Περιβαλλοντικών ∆εδοµένων και Οικολογικά Μοντέλα (Υ)
5
Εκτίµηση Βιοποικιλότητας και βιοπαρακολούθηση ειδών &
οικοτόπων (Υ)
Περιβαλλοντικός Σχεδιασµός και ∆ιαχείριση Φυσικών Περιοχών (Υ)
5
∆υναµική Ιχθυοπληθυσµών και ∆ιαχείριση Θαλάσσιων Βιολογικών
Πόρων (Υ)
Αξιολόγηση και ∆ιαχείριση Υδάτινων Οικοσυστηµάτων (Υ)
Επιπτώσεις περιβαλλοντικών καταπονήσεων στα Μεσογειακά φυτά
(Υ)
Σύνολο
5
5
5
5
30
Β΄ ΕΞΑΜΗΝΟ
ΜΑΘΗΜΑΤΑ
Έναρξη Μεταπτυχιακής ∆ιπλωµατικής Εργασίας
Σύνολο
ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ
ΜΟΝΑ∆ΕΣ
30
30
Γ΄ ΕΞΑΜΗΝΟ
ΜΑΘΗΜΑΤΑ
Ολοκλήρωση Μεταπτυχιακής ∆ιπλωµατικής Εργασίας
Σύνολο
ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ
ΜΟΝΑ∆ΕΣ
30
30