1 ΑΔΑ: 67ΚΒ469Β6Ν-ΚΛΒ

ΑΔΑ: 67ΚΒ469Β6Ν-ΚΛΒ
INFORMATICS
DEVELOPMEN
T AGENCY
Digitally signed by
INFORMATICS
DEVELOPMENT AGENCY
Date: 2015.04.06 13:16:09
EEST
Reason:
Location: Athens
ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΩΝ
Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας
Κτίριο Ε4, Πολυτεχνειούπολη, Κουνουπιδιανά, 731 00 Χανιά
Τηλ.: 28210 37033-46 Fax: 28210 37081, 37082
ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
ΧΑΝΙΑ, 06.04.2015
ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 4732
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΕΚ ΤΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΤΗΣ 361ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:
ΤΟΠΟΣ:
03 Απριλίου 2015, ημέρα Παρασκευή και ώρα 13:00μμ
Αίθουσα Συνεδριάσεων του ΕΛΚΕ ΠΚ, Κτήριο Ε4 Πολυτεχνειούπολη,
Κουνουπιδιανά.
ΠΑΡΟΝΤΕΣ:
Οι κ.κ. Καθηγητής Νικόλαος Νικολαΐδης, Αναπληρωτής Πρύτανη και
Πρόεδρος Επιτροπής Ερευνών, Καθηγητής Μιχαήλ Ζερβάκης,
Καθηγητής Κωνσταντίνος Κομνίτσας, Καθηγητής Ευάγγελος
Γιδαράκος, τακτικά μέλη.
ΑΠΟΝΤΕΣ:
Ο Αναπλ. Καθηγητής Ιωάννης Νικολός και η Αναπλ. Καθηγήτρια
Παγώνα Μαραβελάκη, τακτικά μέλη.
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ:
Η κα Αργυρώ Βαϊδάκη, Προϊσταμένη Γραμματείας της Επιτροπής
Ερευνών.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ο Πρόεδρος, αφού καλωσόρισε τα μέλη, κήρυξε την έναρξη των εργασιών του Σώματος.
ΘΕΜΑ 3ο : Έγκριση 3ου πρακτικού του τακτικού ανοικτού διαγωνισμού (διακήρυξη
13409/24.09.2014) για την πραγματοποίηση βυθομετρήσεων και την απόκτηση
γεωλογικών δεδομένων σε συγκεκριμένες περιοχές στο νότιο-ανατολικό Αιγαίο του
έργου «Assessment, STrategy and Risk Reduction for Tsunamis in Europe» με το
ακρωνύμιο «ASTARTE» του 7ου Προγράμματος Πλαισίου – Collaborative Project, με
επιστημονικά υπεύθυνο τον Καθηγητή Κ. Συνολάκη και με κωδικό έργου 81030
Ο Πρόεδρος ενημερώνει τα μέλη ότι διενεργήθηκε τακτικός ανοικτός διαγωνισμός με
κριτήριο την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, για την
πραγματοποίηση βυθομετρήσεων και την απόκτηση γεωλογικών δεδομένων σε
συγκεκριμένες περιοχές στο νότιο-ανατολικό Αιγαίο, όπως αναλυτικά περιγράφεται στο
Παράρτημα της διακήρυξης 13409/24.09.2014, συνολικού προϋπολογισμού 129.000,00€
συμπεριλαμβανόμενου ΦΠΑ, για τις ανάγκες του έργου «Assessment, STrategy and Risk
Reduction for Tsunamis in Europe» με το ακρωνύμιο «ASTARTE» του 7ου
Προγράμματος Πλαισίου – Collaborative Project το οποίο χρηματοδοτείται από την
Ευρωπαϊκή ‘Ένωση (FP7-ENV-2013-603839), με επιστημονικό υπεύθυνο τον Καθηγητή
Συνολάκη Κώστα και κωδικό έργου ΕΛΚΕ 81030. Η απόφαση για τη διενέργεια του
διαγωνισμού αυτού είχε ληφθεί από την Επιτροπή Ερευνών κατά την υπ’ αριθμόν 343 / 1807-2014 Συνεδρίαση. Στη συνέχεια θέτει υπόψη των μελών το από 11.03.2015 (αρ. πρωτ.
ΕΛΚΕ 3712/17.03.2015) 3ο πρακτικό της Επιτροπής του Διαγωνισμού για την αποσφράγιση
και αξιολόγηση των οικονομικών προσφορών, η οποία επιλέχθηκε κατόπιν δημόσιας
ηλεκτρονικής κλήρωσης, αποτελούμενη από τους: Επίκουρη Καθηγήτρια Βενιέρη Δανάη ως
Πρόεδρο, Επίκουρο Καθηγητή Μανουσάκη Αντώνιο ως μέλος, Αναπληρωτή Καθηγητή
Τσομπανάκη Ιωάννη ως μέλος και γραμματέα, Επίκουρο Καθηγητή Δάρα Τρύφων ως μέλος
και Γουνάκη Ιωσηφίνα μόνιμη υπάλληλο ως μέλος.
1
ΑΔΑ: 67ΚΒ469Β6Ν-ΚΛΒ
Σύμφωνα με το 3ο πρακτικό της Επιτροπής του Διαγωνισμού, η Επιτροπή
συνεδρίασε στις 11.03.2015 για την αποσφράγιση και αξιολόγηση της οικονομικής
προσφοράς της εταιρείας «Geosurveys-Geophysical Consultants, LDA». Στη συνέχεια
προχώρησε στη σύνταξη του πίνακα με την τελική βαθμολογία για την εταιρεία «GeosurveysGeophysical Consultants, LDA».
Προμηθευτής
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ (σε €)
(τιμή μονάδας χωρίς ΦΠΑ)
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
ΤΕΧΝΙΚΩΝ
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ
ΤΕΛΙΚΟΣ
ΒΑΘΜΟΣ
Επιλογή
Geosurveys-Geophysical
Consultants, LDA
121.985,81€
100
1.219,86
ΝΑΙ
Με βάση τη διακήρυξη του διαγωνισμού, τη βαθμολογία της προσφοράς και το γεγονός ότι η
εταιρεία «Geosurveys-Geophysical Consultants, LDA» ήταν η μοναδική που υπέβαλλε
προσφορά, η Επιτροπή Αξιολόγησης συνέταξε τον ακόλουθο πίνακα με το προτεινόμενο
αποτέλεσμα κατακύρωσης.
Προμηθευτής
Geosurveys-Geophysical
Consultants, LDA
Υπό Προμήθεια Είδος/Υπηρεσία
Πραγματοποίηση βυθομετρήσεων και
απόκτηση γεωλογικών δεδομένων για
συγκεκριμένες περιοχές στο νότιοανατολικό Αιγαίο
Σύνολο
(χωρίς ΦΠΑ)
Σύνολο
(με ΦΠΑ)
121.985,81€
129.000,00€
Σύμφωνα με τα παραπάνω η Επιτροπή Αξιολόγησης καλεί την εταιρεία «GeosurveysGeophysical Consultants, LDA» να υποβάλλει εντός προθεσμίας 20 ημερών τα
δικαιολογητικά κατακύρωσης του άρθρου 7 της διακήρυξης του διαγωνισμού.
Κατόπιν τούτου, η Επιτροπή Ερευνών, μετά από συζήτηση αποφασίζει ομόφωνα και
εγκρίνει ως έχει το 3ο Πρακτικό της Επιτροπής Αξιολόγησης του τακτικού διαγωνισμού (αρ.
πρωτ. ΕΛΚΕ 13409/24.09.2014) για την πραγματοποίηση βυθομετρήσεων και την απόκτηση
γεωλογικών δεδομένων σε συγκεκριμένες περιοχές στο νότιο-ανατολικό Αιγαίο (διακήρυξη
13409/24.09.2014), και προσκαλεί την εταιρεία «Geosurveys-Geophysical Consultants,
LDA» να υποβάλει εντός προθεσμίας είκοσι (20) ημερών τα δικαιολογητικά κατακύρωσης
του άρθρου 7 της διακήρυξης του διαγωνισμού.
Ακριβές απόσπασμα εκ των πρακτικών της 361ης Συνεδρίασης
Χανιά, 06 Απριλίου 2015
Ο Αναπληρωτής Πρύτανη και
Πρόεδρος της Επιτροπής Ερευνών
Η Γραμματέας
Αργυρώ Βαϊδάκη
Καθηγητής Νικόλαος Νικολαΐδης
2