ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΦΕΤΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΦΕΤΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
ΠΡΑΚΤΙΚΟ 2/2012
Στην Αθήνα και στο κατάστηµα του Εφετείου Αθηνών, σήµερα την
16η Μαΐου 2012, ηµέρα Τετάρτη και ώρα 13.30΄ συνήλθε η επιτροπή
διενέργειας του ∆ιαγωνισµού για την πλήρωση κενών θέσεων
δικαστικών επιµελητών, η οποία συγκροτήθηκε σύµφωνα µε το άρθρο 9
παρ. 2 και 3 του Ν. 2318/95, αποτελούµενη από τους: 1) Όλγα Σχετάκη
- Μπονάτου, Εφέτη Αθηνών, ως Πρόεδρο, 2) Ισίδωρο Ντογιάκο,
Αντεισαγγελέα Εφετών Αθηνών, 3) Χαράλαµπο Αναλυτή, ∆ικηγόρο του
∆.Σ. Αθηνών, 4) Αγγελική Τριανταφύλλου, ∆ικαστική Επιµελήτρια του
Συλλόγου ∆ικαστικών Επιµελητών Εφετείων Αθηνών – Πειραιώς Αιγαίου – ∆ωδεκανήσου - Λαµίας – Βορείου Αιγαίου και Ευβοίας, ως
µέλη, µε παρούσα και τη Γραµµατέα της Επιτροπής Μαγδαληνή
Ροµποτή,
Γραµµατέα
του
Εφετείου
Αθηνών,
προκειµένου
να
αποφασίσει ως προς το παραδεκτό ή µη των αιτήσεων που έχουν
υποβληθεί.
Υποβλήθηκαν συνολικά 238 αιτήσεις υποψηφίων και δη:
1) 195 αιτήσεις για το Πρωτοδικείο Αθηνών,
2)
23 αιτήσεις για το Πρωτοδικείο Πειραιά,
3)
8 αιτήσεις για το Πρωτοδικείο Ρόδου,
4)
12 αιτήσεις για το Πρωτοδικείο Σάµου.
Κατόπιν η επιτροπή άρχισε τον έλεγχο των συνηµµένων στις
αιτήσεις αυτές δικαιολογητικών.
Σύµφωνα µε τα όσα παραπάνω αναφέρονται και µετά από έλεγχο
των δικαιολογητικών των αιτήσεων, η επιτροπή κρίνει ότι είναι
-1-
παραδεκτές οι 237 αιτήσεις, σύµφωνα µε το άρθρο 9 παρ. 2 και 3 του
Ν. 2318/95 και την µε αριθ. πρωτ. 25778 οικ./ 26-3-2012 απόφαση του
Υπουργού ∆ικαιοσύνης.
Η επιτροπή κρίνει οµόφωνα ότι το πιστοποιητικό ετήσιας άσκησης
µε συµπλήρωση αυτής την 9-5-2012 της υποψήφιας ∆ήµητρας –
Καλλιόπης Σιδέρη του Λεωνίδα, πληρεί τις προϋποθέσεις του νόµου
εφόσον ο προβλεπόµενος από το νόµο χρόνος άσκησης έχει
συµπληρωθεί κατά την ηµέρα διενέργειας του διαγωνισµού.
Οµόφωνα δε έγιναν δεκτές όλες οι αιτήσεις :
Εποµένως συµµετέχουν νόµιµα 237 υποψήφιοι, στο διαγωνισµό της
25ης Μαΐου 2012.
∆εν έγιναν δεκτές τρεις αιτήσεις και δη:
1. Η υποψήφια Ειρήνη Κατσιµάδη του Ζαχαρία, στην προκειµένη
περίπτωση κατέθεσε ενώπιον του γραµµατέα του Πρωτοδικείου Αθηνών
την µε αριθµό πρωτοκόλλου 59/30-4-2012 αίτησή της για τη συµµετοχή
της στο διαγωνισµό για την 25-5-2012 µε την οποία δηλώνει πρώτη
προτίµηση
το
Πρωτοδικείο
Σάµου
και
δεύτερη
προτίµηση
το
Πρωτοδικείο Αγρινίου. Όµως το άρθρο 8 του Ν 2318/1995, ορίζει στην
παράγραφο 1 ότι ο υποψήφιος που προτίθεται να διαγωνιστεί, καταθέτει
στο γραµµατέα του Πρωτοδικείου της πρώτης επιλογής του το αργότερο
είκοσι ηµέρες πριν το διαγωνισµό, αίτηση συµµετοχής, στην παράγραφο
2, ο γραµµατέας του Πρωτοδικείου οφείλει, την εποµένη της λήξεως της
προθεσµίας υποβολής των δικαιολογητικών, να τα διαβιβάσει στο
γραµµατέα της εξεταστικής επιτροπής, στην παράγραφο 3, τρεις
τουλάχιστον ηµέρες πριν το διαγωνισµό η εξεταστική επιτροπή ελέγχει
τα δικαιολογητικά των υποψηφίων και αποφασίζει αιτιολογηµένα και
τελεσίδικα για την συµµετοχή τους ή όχι σ’ αυτόν.
-2-
Συνακόλουθα, η πιο πάνω υποψήφια κατέθεσε την αίτηση της µαζί µε
τα δικαιολογητικά της σε αναρµόδιο γραµµατέα Πρωτοδικείου.
Εποµένως, πρέπει οµόφωνα να αποκλειστεί από τη συµµετοχή της
στο διαγωνισµό.
Εποµένως συµµετέχουν νόµιµα 237 υποψήφιοι, στο διαγωνισµό της
25ης Μαΐου 2012.
Το παρόν συντάχθηκε και υπογράφεται όπως παρακάτω:
Η Πρόεδρος
Τα µέλη
Η Γραµµατέας
Ακολουθεί ο αλφαβητικός πίνακας των υποψηφίων (οι δεκτές
αιτήσεις )
ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ
υποψηφίων ∆ικαστικών Επιµελητών
Α΄
Α/Α
1.
2.
3.
4.
1η ΕΠΙΛΟΓΗ: ΠΡΩΤΟ∆ΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΑΣ
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ
Αγαπητού Μαρία του Κων/νου
Αθανασιάδης ∆ηµοσθένης του
Ανδρέα
Αθανασιάδης Νικόλαος του
Μιλτιάδη
Αλεξάκη Αναστασία του Γεωργίου
-3-
2η ΕΠΙΛΟΓΗ
ΠΡΩΤΟ∆ΙΚΕΙΟ
ΑΡΙΘΜΟΣ
ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ
ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ
ΑΙΤΗΣΗΣ
ΠΕΙΡΑΙΑ
64
ΠΕΙΡΑΙΑ
80
ΠΕΙΡΑΙΑ
102
ΠΕΙΡΑΙΑ
81
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
Αλεξανδρή Σταµατία του
Κωνσταντίνου
Αλεξόπουλος Παναγιώτης του
Κων/νου
Αναστασόπουλος Μιχαήλ του
Ευάγγελου
Αντωνίου Αγορίτσα του Ηλία
Αργυροηλιόπουλος Αλέξιος του
∆ηµητρίου
Αργυρόπουλος Αθανάσιος του
Πολυζώη
Βάη Βασιλική του Ευάγγελου
Βαθρακογιάννη ∆ήµητρα του
Σπυρίδωνα
Βαµβακούσης – Αντωνίου Ιωάννης
του Στέφανου
Βαρελάς Θωµάς του Γεωργίου
Βασδέκης Φιλάρετος του Λεωνίδα
Βασιλειάδης Σταύρος του
Απόστολου
Βαφειάδη Βασιλεία – Βαλεντίνη
του Γεωργίου
Βένιος Πέτρος του Κων/νου
Βικάτου Αναστασία του Κων/νου
Βλάχος Ιωάννης – Αλέξανδρος του
Γεωργίου
Βόµβας Παναγιώτης του
∆ηµητρίου
Βρέττας Ελευθέριος του Φωτίου
Γαλάνης Θρασύβουλος του
Γεωργίου
Γιαννάκος Αλέξιος του ∆ηµητρίου
Γιαννίσης Φραγκίσκος του Ιωάννη
Γιατρά Ιλιάννα του ∆ιονυσίου
Γκαρδιακός Αλέξανδρος του
Χαρίλαου
Γκολέση Αναστασία του Γεωργίου
Γκότσης Παναγιώτης του
Νικολάου
∆αµουλάκη Ανδρονίκη του
Γρηγορίου
∆αούτη Αικατερίνη του Βασιλείου
∆εληγιάννη Παναγιώτα του
-4-
ΠΕΙΡΑΙΑ
48
ΠΕΙΡΑΙΑ
153
ΠΕΙΡΑΙΑ
108
ΠΕΙΡΑΙΑ
87
ΠΕΙΡΑΙΑ
186
ΠΕΙΡΑΙΑ
141
ΠΕΙΡΑΙΑ
174
ΠΕΙΡΑΙΑ
70
ΣΑΜΟΥ
115
ΠΕΙΡΑΙΑ
ΠΕΙΡΑΙΑ
176
137
ΠΕΙΡΑΙΑ
98
ΠΕΙΡΑΙΑ
26
ΣΑΜΟΥ
ΠΕΙΡΑΙΑ
151
10
ΠΕΙΡΑΙΑ
179
ΠΕΙΡΑΙΑ
24
ΠΕΙΡΑΙΑ
103
ΠΕΙΡΑΙΑ
13
ΠΕΙΡΑΙΑ
ΠΕΙΡΑΙΑ
ΣΑΜΟΥ
45
85
93
ΠΕΙΡΑΙΑ
16
ΠΕΙΡΑΙΑ
9
ΠΕΙΡΑΙΑ
23
ΣΑΜΟΥ
128
ΠΕΙΡΑΙΑ
ΡΟ∆ΟΥ
129
144
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
Χρήστου
∆εµέστιχα Αρετή του Μιχαήλ
∆ηµάκου Γαρυφαλλιά του Κων/νου
∆ηµητρακάκης Νικόλαος του
Κων/νου
∆ηµητριάδου Ηλιάνα του
∆ηµητρίου
∆ηµητρούλης Γεώργιος του
Κων/νου
∆ηµητρουλής Τιµολέων του
Κων/νου
∆ηµόπουλος Νικόλαος του
Ευθυµίου
∆ούκα Σοφία του Γιάννη
∆ρέσιου Φωτεινή του Χαράλαµπου
∆ρύλλης Νικόλαος του Ιωάννη
Έξαρχος του Κων/νου
Εξάρχου Ειρήνη του Κων/νου
Ζαγκοβάς Σταύρος του Χρήστου
Ζαρέλλας Αντώνιος του Γεωργίου
Ζαφείρη Αµαλία του ∆ηµητρίου
Ζαφειρίου Ευγενία του Συµεών
Ζαχαρή Ευθυµία του Νικολάου
Ζαχαριά Βασιλική του Χρήστου
Ζήσης Πάρις του Αθανασίου
Ζυγούρης Νεκτάριος του Κων/νου
Κακάµπουρας Ευάγγελος του
Γεωργίου
Καλαµπαλίκης Άγγελος του
Μιχαήλ
Καλδέρης Σάββας του Κων/νου
Καλογιαννίδου Αργυρώ του
Βασιλείου
Καναβάρη Μαρία του Νικολάου
Καναβάρος Ελευθέριος του
Νικολάου
Κανάκη Ιωάννα του Παναγιώτη
Κανδιόγλου Γεώργιος του Ιωάννη
Κάνδυλας Σπυρίδων του Ιωάννη
Κανέλλης Ευστάθιος του
Στυλιανού
Κανέλλου Αρετή – Μαρία του
Ευάγγελου
-5-
ΣΑΜΟΥ
ΠΕΙΡΑΙΑ
127
120
ΠΕΙΡΑΙΑ
56
ΣΑΜΟΥ
173
ΠΕΙΡΑΙΑ
109
ΠΕΙΡΑΙΑ
78
ΠΕΙΡΑΙΑ
14
ΠΕΙΡΑΙΑ
ΠΕΙΡΑΙΑ
ΠΕΙΡΑΙΑ
ΠΕΙΡΑΙΑ
ΠΕΙΡΑΙΑ
ΣΑΜΟΥ
ΠΕΙΡΑΙΑ
ΠΕΙΡΑΙΑ
ΠΕΙΡΑΙΑ
ΠΕΙΡΑΙΑ
ΠΕΙΡΑΙΑ
ΣΑΜΟΥ
ΠΕΙΡΑΙΑ
40
139
180
62
61
168
32
140
171
112
68
28
21
ΠΕΙΡΑΙΑ
194
ΠΕΙΡΑΙΑ
169
ΠΕΙΡΑΙΑ
135
ΣΑΜΟΥ
77
ΣΑΜΟΥ
73
ΠΕΙΡΑΙΑ
58
ΣΑΜΟΥ
ΣΑΜΟΥ
ΣΑΜΟΥ
34
164
124
ΡΟ∆ΟΥ
167
ΠΕΙΡΑΙΑ
190
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.
75.
76.
77.
78.
79.
80.
81.
82.
83.
84.
85.
86.
87.
88.
89.
90.
91.
92.
93.
94.
Καραγιάννης Θεόδωρος –
Αναστάσιος του Γεωργίου
Καραγκούνη Μάρθα του Ηλία
Καράκος Παναγιώτης του Ιωάννη
Καράκου Ελένη του Ιωάννη
Καρυτινού Βασιλική του Χρήστου
Κατσάς Ζαχαρίας του Φωτίου
Κατσιµάδη Ειρήνη του Ζαχαρία
Κατσιµάδης Γεώργιος του Ζαχαρία
Κλωνάρης Σωτήριος του Νικολάου
Κόκκαλης Αθανάσιος του
Χαράλαµπου
Κοκκαλιάρης Κωνσταντίνος του
Βασιλείου
Κοκκινογένη Σταµατίνα του
∆ηµητρίου
Κολιού Χρυσούλα του Θεόδωρου
Κολοβού Μαγιούλα του Νικολάου
Κόνταρη Αλίκη του Μιχαήλ
Κοντογεωργίου Ιωάννης του
Κλέωνα
Κότσαλη Βαλεντίνα του Κων/νου
Κοττικιάς Χαράλαµπος του
Νικολάου
Κούντζου Βασιλική του Νικολάου
Κουτσούγερας Πάρις του
Παναγιώτη
Κυρίτση Ειρήνη του Γεωργίου
Κωλέττη Εµµανουέλα του
Εµµανουήλ
Κωτσάκης Παναγιώτης του
Κων/νου
Λέκκα Αλεξάνδρα του Ιωάννη
Λέκκα Ελένη του Ιωάννη
Λιάκας Βασίλειος του Αλέξανδρου
Λύκου Αργυρώ του Χαράλαµπου
Λυµπέρη Ελένη – Θεοδώρα του
Σωτηρίου
Λυµπερόπουλος Νικόλαος του
∆ηµητρίου
Μαγιάσης Παναγιώτης του
Βασιλείου
Μαθιανάκη Εµµανουέλα του
-6-
ΠΕΙΡΑΙΑ
193
ΡΟ∆ΟΥ
ΠΕΙΡΑΙΑ
ΠΕΙΡΑΙΑ
ΠΕΙΡΑΙΑ
ΠΕΙΡΑΙΑ
Σάµου - Αγρινίου
ΡΟ∆ΟΥ
ΣΑΜΟΥ
100
157
158
185
17
59
166
130
ΠΕΙΡΑΙΑ
4
ΠΕΙΡΑΙΑ
146
ΠΕΙΡΑΙΑ
82
ΠΕΙΡΑΙΑ
ΣΑΜΟΥ
ΠΕΙΡΑΙΑ
154
150
74
ΠΕΙΡΑΙΑ
42
ΠΕΙΡΑΙΑ
133
ΠΕΙΡΑΙΑ
49
ΣΑΜΟΥ
52
ΠΕΙΡΑΙΑ
95
ΠΕΙΡΑΙΑ
145
ΡΟ∆ΟΥ
57
ΠΕΙΡΑΙΑ
116
ΠΕΙΡΑΙΑ
ΣΑΜΟΥ
ΡΟ∆ΟΥ
ΣΑΜΟΥ
119
6
184
148
ΠΕΙΡΑΙΑ
143
ΠΕΙΡΑΙΑ
155
ΠΕΙΡΑΙΑ
97
ΣΑΜΟΥ
142
95.
96.
97.
98.
99.
100.
101.
102.
103.
104.
105.
106.
107.
108.
109.
110.
111.
112.
113.
114.
115.
116.
117.
118.
119.
120.
121.
122.
123
124.
125.
Αριστοτέλη
Μάινα Μαρία του Ιωάννη
Μακαριάδης Πέτρος του Γεωργίου
Μανέλλα Άννα του Παντελή
Μανταλιά Μαρία του Γεράσιµου
Μαντζαρίδης Παναγιώτης του
Χαράλαµπου
Μαρίνης Χρήστος του Φωτίου
Μάρκος του Ιωάννη
Μάρκου Μεταξία του Αλέξανδρου
Μαρτζακλή Νικούλα – Βάγιω του
Νικολάου
Μαστοροπούλου Νίκη του
Παναγιώτη
Μεσονησανάκη Άννα του Ιωσήφ
Μηχιώτη Μαρία του Νικολάου
Μινωτάκης Μιχαήλ του Νικολάου
Μούσµουλας Γεώργιος του
Ευάγγελου
Μπάκα Ελένη του ∆ηµητρίου
Μπαλάσκας Κρίτων του Κων/νου
Μπαλαφόγιαννη Ιωάννα του
Αναστασίου
Μπασµπάνος Μάριος του
∆ηµητρίου
Μπέκα Στυλιανή του Γεωργίου
Μπινιάρη Νίκη του ∆ηµητρίου
Μπόκας Ιωάννης του Φωτίου
Μποτίνης Γεώργιος του Παύλου
Μωραΐτης Ιωάννης του Ευσταθίου
Νικολαΐδης Χρήστος του Κοσµά
Νικολακόπουλος Παναγιώτης του
Χρήστου
Νικολάου Αλέξανδρος – Αντώνιος
του Χρήστου
Νικολάου ∆ηµήτριος του
Παναγιώτη
Νικολόπουλος ∆ηµήτριος του
Σπυρίδωνα
Νικολόπουλος Παναγιώτης του
Βασιλείου
Νίκου Απόστολος του Λάµπρου
Νοδαράκης Κωνσταντίνος του
-7-
ΠΕΙΡΑΙΑ
ΧΙΟΥ
ΠΕΙΡΑΙΑ
ΣΑΜΟΥ
132
106
91
60
ΠΕΙΡΑΙΑ
162
ΣΑΜΟΥ
ΠΕΙΡΑΙΑ
ΠΕΙΡΑΙΑ
22
163
55
ΣΑΜΟΥ
99
ΠΕΙΡΑΙΑ
152
ΣΑΜΟΥ
ΣΑΜΟΥ
ΠΕΙΡΑΙΑ
165
79
136
ΡΟ∆ΟΥ
101
ΠΕΙΡΑΙΑ
ΠΕΙΡΑΙΑ
47
118
ΠΕΙΡΑΙΑ
18
ΠΕΙΡΑΙΑ
66
ΣΑΜΟΥ
ΠΕΙΡΑΙΑ
ΠΕΙΡΑΙΑ
ΠΕΙΡΑΙΑ
ΠΕΙΡΑΙΑ
ΠΕΙΡΑΙΑ
86
51
175
31
39
2
ΠΕΙΡΑΙΑ
134
ΠΕΙΡΑΙΑ
11
ΠΕΙΡΑΙΑ
113
ΠΕΙΡΑΙΑ
41
ΣΑΜΟΥ
191
ΠΕΙΡΑΙΑ
ΠΕΙΡΑΙΑ
12
44
126.
127.
128.
129.
130.
131.
132.
133.
134.
135.
136.
137.
138.
139.
140.
141.
142.
143.
144.
145.
146.
147.
148.
149.
150.
151.
152.
Εµµανουήλ
Νταλάκα Κωνσταντίνα του Ιωάννη
Ξενίδης Ιωάννης του Χαράλαµπου
Οικονοµίδης Βασίλειος του Ιωάννη
Πάζιος Επαµεινώνδας του
Παναγιώτη
Πάζιου Χρυσάνθη του Παναγιώτη
Παλαιολόγος Ιωάννης του
Νικολάου
Παναγιωτοπούλου Νεκταρία του
∆ηµητρίου
Παντουβέρη Ουρανία του Μιχαήλ
Παπαδάτος Νικηφόρος του
∆ιονυσίου
Παπαδηµητρίου Ηλίας του
Σωτηρίου
Παπαδοπούλου Αγγελική του
Μιχαήλ
Παπαϊωάννου Άγγελος του
Ευάγγελου
Παπαϊωάννου Βασιλική του
Κων/νου
Παπακωνσταντίνου Νικόλαος του
Χρήστου
Παπαποστόλου Νικόλαος του
Γεωργίου
Πάπαρη Αθηνά του Αθανασίου
Πάπαρη Παναγιώτα του Αντωνίου
Παππάς Κωνσταντίνος του
Νικολάου
Παραδεισιάδης Χρήστος του Ηλία
Παρδαλάκης Ελευθέριος του
Ευτύχιου
Περδικάκη Εµµανουέλα του
Κων/νου
Πινακούλα Ευγενία του Ευάγγελου
Πιπίνη Ιουλία – Μιχαλίτσα του
Σπυρίδωνα
Πιτσίδου Αθηνά του ∆ηµητρίου
Πολάτου Μαρία του ∆ιονυσίου
Πολυκανδρίτης Εµµανουήλ του
Αντωνίου
Πολυχρόνης Εµµανουήλ του
-8-
ΠΕΙΡΑΙΑ
ΠΕΙΡΑΙΑ
ΠΕΙΡΑΙΑ
19
188
123
ΠΕΙΡΑΙΑ
104
ΠΕΙΡΑΙΑ
105
ΠΕΙΡΑΙΑ
38
ΠΕΙΡΑΙΑ
67
ΠΕΙΡΑΙΑ
69
ΣΑΜΟΥ
96
ΠΕΙΡΑΙΑ
76
ΠΕΙΡΑΙΑ
29
ΠΕΙΡΑΙΑ
33
ΠΕΙΡΑΙΑ
187
ΠΕΙΡΑΙΑ
30
ΣΑΜΟΥ
182
ΠΕΙΡΑΙΑ
ΠΕΙΡΑΙΑ
36
90
ΠΕΙΡΑΙΑ
46
ΠΕΙΡΑΙΑ
3
ΠΕΙΡΑΙΑ
149
ΣΑΜΟΥ
183
-
181
ΠΕΙΡΑΙΑ
114
ΣΑΜΟΥ
ΠΕΙΡΑΙΑ
89
54
ΠΕΙΡΑΙΑ
65
-
178
153.
154.
155.
156.
157.
158.
159.
160.
161.
162.
163.
164.
165.
166.
167.
168.
169.
170.
171.
172.
173.
174.
175.
176.
177.
178.
179.
180.
181.
Στυλιανού
Ποτήρη Ιωάννα του Αθανασίου
Πούλια ∆ήµητρα του Κων/νου
Ρίζου Σοφία του Παύλου
Ροΐδη Ισαβέλλα του ∆ηµητρίου
Ρουµελιώτη Μαρίνα του
Εµµανουήλ
Ρούτσης Παναγιώτης του
Χαράλαµπου
Σαµαράς Παναγιώτης του
Σωτηρίου
Σαφού Λεµονιά του Παναγιώτη
Σγούρου Βασιλική του Παύλου
Σεφέρος Γρηγόριος του Κων/νου
Σιδέρη ∆ήµητρα – Καλλιόπη του
Λεωνίδα
Σιλαϊδή Μαρία του Χρήστου
Σίνος Σωκράτης του Ιωάννη
Σουσούνη Αναστασία του
Αθανασίου
Σπυρέτου Άννα του Λάµπρου
Σταθαράς Ιωάννης του Γεωργίου
Σταµελάκης Ευάγγελος του
Γεωργίου
Τούρλα Νεκταρία – Σουσάνα του
Ελευθερίου
Τράντος Ευάγγελος του Αθανασίου
Τραχαλάκης Αντώνιος του
Μανούσου
Τσακαλάκος Ιωάννης του
Παναγιώτη
Τσάνα Νίκη του ∆ηµητρίου
Τσανάς ∆ηµήτριος του Παναγιώτη
Τσαρµακλή Μαρία – Χριστίνα του
Ιωάννη
Τσέλλος Παναγιώτης του
Ευάγγελου
Τσιάκαλος – Ψοφάκης Παναγιώτης
του Ελευθερίου
Τσιατσούλη Ειρήνη του Κων/νου
Τσιγκάλου Ζαχαρούλα –
Χρυσάνθη του ∆ηµητρίου
Τσιλογιάννη Χριστίνα του
-9-
ΠΕΙΡΑΙΑ
ΠΕΙΡΑΙΑ
ΠΕΙΡΑΙΑ
ΠΕΙΡΑΙΑ
107
170
172
71
ΠΕΙΡΑΙΑ
8
ΠΕΙΡΑΙΑ
88
ΠΕΙΡΑΙΑ
20
ΣΑΜΟΥ
ΠΕΙΡΑΙΑ
ΠΕΙΡΑΙΑ
111
50
5
ΣΑΜΟΥ
189
ΠΕΙΡΑΙΑ
ΠΕΙΡΑΙΑ
160
131
ΠΕΙΡΑΙΑ
72
ΠΕΙΡΑΙΑ
ΠΕΙΡΑΙΑ
75
63
ΠΕΙΡΑΙΑ
126
ΠΕΙΡΑΙΑ
159
ΠΕΙΡΑΙΑ
35
ΠΕΙΡΑΙΑ
195
ΠΕΙΡΑΙΑ
138
ΠΕΙΡΑΙΑ
ΠΕΙΡΑΙΑ
156
121
ΠΕΙΡΑΙΑ
125
ΠΕΙΡΑΙΑ
15
ΠΕΙΡΑΙΑ
192
ΠΕΙΡΑΙΑ
161
ΠΕΙΡΑΙΑ
117
ΣΑΜΟΥ
147
182.
183.
184.
185.
186.
187.
188.
189.
190.
191.
192.
193.
194.
195.
Β΄
Α/Α
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
Παναγιώτη
Τσιµιδάκης Ιωάννης του
Απόστολου
Τσιτσιπή Ελένη του Παναγιώτη
Τσουµενή Αδαµαντία του Πέτρου
Φακατσέλης Παύλος του Νικολάου
Φασούλας Λεωνίδας του
Αθανασίου
Φόρτωµας Θεόφιλος του
Αριστοτέλη
Φουντά Μαργαρίτα του ∆ηµητρίου
Φουντάς Γεώργιος του ∆ηµητρίου
Φωτάκη Κυριακή του Ιωάννη
Χατζηδάκη Σοφία του Νικολάου
Χριστόπουλος Φώτιος του
Γεωργίου
Χρυσαφίδου Ευτέρπη του
∆ηµητρίου
Χρυσού Μάρθα του ∆ηµητρίου
Ψάρρος Απόστολος του
Αλέξανδρου
ΣΑΜΟΥ
53
ΠΕΙΡΑΙΑ
ΠΕΙΡΑΙΑ
122
94
110
ΠΕΙΡΑΙΑ
177
ΣΑΜΟΥ
25
ΠΕΙΡΑΙΑ
ΠΕΙΡΑΙΑ
ΣΑΜΟΥ
ΠΕΙΡΑΙΑ
83
37
7
43
ΠΕΙΡΑΙΑ
92
ΠΕΙΡΑΙΑ
1
ΠΕΙΡΑΙΑ
27
ΣΑΜΟΥ
84
1η ΕΠΙΛΟΓΗ: ΠΡΩΤΟ∆ΙΚΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ
2η ΕΠΙΛΟΓΗ
ΠΡΩΤΟ∆ΙΚΕΙΟ
ΑΡΙΘΜΟΣ
ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ
ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ
ΑΙΤΗΣΗΣ
Αλευρά Μαρία του Φωτίου
Αντωνάτος Κωνσταντίνος του
Μαρίνου
Βιέννα Ευαγγελία του Βασιλείου
Γερακάρης Κωνσταντίνος του
Νικολάου
Γούµενου Αναστασία του Ανδρέα
∆ρακοπούλου Παναγιώτα –
Ελισάβετ του Βασιλείου
Ζιάκας Ευάγγελος του Πέτρου
Κατραµάδος Μηνάς του Γεωργίου
ΡΟ∆ΟΥ
9
ΑΘΗΝΩΝ
7
ΑΘΗΝΩΝ
23
ΑΘΗΝΩΝ
10
ΣΑΜΟΥ
22
ΣΑΜΟΥ
1
ΑΘΗΝΩΝ
ΡΟ∆ΟΥ
15
5
- 10 -
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
Γ΄
Α/Α
1.
2.
3.
4.
5.
Κατραµάδου Νικολέττα του
Γεωργίου
Καψή Φωτεινή του Κων/νου
Κοτσανίδης Παναγιώτης του
Σάββα
Κουρούβανη Αθηνά του Γεωργίου
Κουτσιά Ιωάννα του ∆ηµητρίου
Μπαζάκου Μαρία τουΗλία
Μπισµπίκης ∆ηµήτριος του
Νικολάου
Πελεκού Αγγελική του Σωκράτη
Πολύχρους Χρήστος του Ιωάννη
Ποταµιάνου Φωτεινή του
Αριστείδη
Στούκας Ξενοφώντας του
Κων/νου
Τσαµούρη Στεφανία του
∆ηµητρίου
Τσιαντή Παρασκευή του
Απόστολου
Τσιουµπρή Αριστέα του Ιωάννη
Χατζηϊωάννου Ιωάννα Παρασκευή του Γεωργίου
ΣΑΜΟΥ
4
ΣΑΜΟΥ
19
ΡΟ∆ΟΥ
16
ΣΑΜΟΥ
ΣΑΜΟΥ
ΣΑΜΟΥ
12
17
8
14
ΑΘΗΝΩΝ
ΣΑΜΟΥ
6
13
3
ΣΑΜΟΥ
11
ΣΑΜΟΥ
18
ΑΘΗΝΩΝ
2
ΣΑΜΟΥ
ΑΘΗΝΩΝ
21
20
ΣΑΜΟΥ
1η ΕΠΙΛΟΓΗ: ΠΡΩΤΟ∆ΙΚΕΙΟ ΡΟ∆ΟΥ
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ
2η ΕΠΙΛΟΓΗ
ΠΡΩΤΟ∆ΙΚΕΙΟ
ΑΡΙΘΜΟΣ
ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ
ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ
ΑΙΤΗΣΗΣ
ΑΘΗΝΩΝ
417
ΑΘΗΝΩΝ
426
ΣΑΜΟΥ
401
ΣΑΜΟΥ
425
-
422
Αυγενικού Χαριτωµένη –
Ειρήνη του Ιωάννη
Γιαννά Μαρία του Γεωργίου
Καρακόπουλος Σίµος του
Μιχαήλ
Μελλίνης Στέφανος του
Μιχαήλ
Ουρανού Χαριτωµένη του
Σωκράτη
- 11 -
6.
7.
8.
∆΄
Α/Α
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
Σκαρίµπα Αργυρούλα του
Μηνά
Τηλιακού Μαρία του Σεραφείµ
Χατζηγεωργαλή Αργυρώ Μαρία του Σταµατίου
ΣΑΜΟΥ
400
ΑΘΗΝΩΝ
421
ΣΑΜΟΥ
402
1η ΕΠΙΛΟΓΗ: ΠΡΩΤΟ∆ΙΚΕΙΟ ΣΑΜΟΥ
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ
2η ΕΠΙΛΟΓΗ
ΠΡΩΤΟ∆ΙΚΕΙΟ
ΑΡΙΘΜΟΣ
ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ
ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ
ΑΙΤΗΣΗΣ
ΡΟ∆ΟΥ
327
ΡΟ∆ΟΥ
334
ΑΘΗΝΩΝ
329
ΡΟ∆ΟΥ
335
ΡΟ∆ΟΥ
341
ΡΟ∆ΟΥ
330
ΡΟ∆ΟΥ
339
ΡΟ∆ΟΥ
332
ΡΟ∆ΟΥ
333
ΡΟ∆ΟΥ
336
ΡΟ∆ΟΥ
337
ΡΟ∆ΟΥ
338
Αρσλανίδης Βασίλειος του
Κλεάνθη
Καλαντζής Παναγιώτης του
Θεοφάνη
Καρδερίνη Φραγκούλα του
Ηλία
Μπετίνη
∆ιονυσία
του
Γεράσιµου
Πολίτη
Μαρία
του
Χριστάγγελου
Σανδαλή
Αικατερίνη
του
Κων/νου
Σιδερίδη Αρετή του Κων/νου
Τριανταφυλλίδου Ειρήνη –
Χρυσοβαλάντη
του
Φραγκίσκου
Τριανταφυλλίδου Ιωάννα του
Φραγκίσκου
Φωτίου
Θεόδωρος
του
∆ηµοσθένη
Χριστοφορίδου Σοφία του
Νικολάου
Χρυσάφης Ευστάθιος του
Παναγιώτη
- 12 -