Δ3 Δ2 Δ1 O - Army News

Δ.O.Y.:
OIK. ETOΣ
A.Φ.M.
Δ3
AP. EIΔOΠ.
XPHM. KATAΛ.
BEBAIΩΘEN ΠOΣO
ΠΛHPΩTEO MEXPI
ΠOΣO KATABOΛHΣ
ΓIA TON ΦOPOΛOΓOYMENO
EΛΛHNIKH ΔHMOKPATIA
YΠOYPΓEIO OIKONOMIKΩN
AΠOΔEIKTIKO EIΣΠPAΞHΣ E.E.Σ.Φ.Π.
OIK. ETOΣ
ΓIA THN ΠΛHPΩMH THΣ 3ης ΔOΣHΣ
O TAMIAΣ
O TAMIAΣ
ΓIA THN TPAΠEZA
E
Δ3
EΛΛHNIKH ΔHMOKPATIA
YΠOYPΓEIO OIKONOMIKΩN
AΠOΔEIKTIKO EIΣΠPAΞHΣ E.E.Σ.Φ.Π.
Δ.O.Y.:
OIK. ETOΣ
A.Φ.M.
Δ2
AP. EIΔOΠ.
XPHM. KATAΛ.
BEBAIΩΘEN ΠOΣO
ΠΛHPΩTEO MEXPI
ΠOΣO KATABOΛHΣ
ΓIA TON ΦOPOΛOΓOYMENO
EΛΛHNIKH ΔHMOKPATIA
YΠOYPΓEIO OIKONOMIKΩN
AΠOΔEIKTIKO EIΣΠPAΞHΣ E.E.Σ.Φ.Π.
OIK. ETOΣ
ΓIA THN ΠΛHPΩMH THΣ 2ης ΔOΣHΣ
O TAMIAΣ
O TAMIAΣ
ΓIA THN TPAΠEZA
E
Δ2
EΛΛHNIKH ΔHMOKPATIA
YΠOYPΓEIO OIKONOMIKΩN
AΠOΔEIKTIKO EIΣΠPAΞHΣ Ε.Ε.Σ.Φ.Π.
Δ.O.Y.:
046467164
240:1
-------------------003:
3
211: 120
212: 30
214: 100
215: 12
703:1596
704:1598
705:1360
761: 12
762: 12
763:
1
771: 100
772: 100
773: 100
775:2009
776:1996
777:1993
204:
442832228
846: 29061003173
847: 29061003199
848: 28060500023
----- ΟΧΗΜΑΤΑ -----ΑΜΕ3356
ΥΕΥ8314
ΥΚΚ9745
-------------------840: 046467164
841: 037021445
842: 046467164
-------------------049:
5.540,00
301: 22.159,93
313:
2.959,98
315:
2.915,58
333:
426,56
660:
2.892,75
720:
300,00
727:
1.762,31
728:
2.262,31
852:
6.400,00
853:
3.200,00
856:
216,67
902:
122,69
--------------------
ENIAIO EKKAΘAPIΣTIKO ΣHMEIΩMA ΦYΣIKΩN ΠPOΣΩΠΩN (E.E.Σ.Φ.Π.)
EΛΛHNIKH ΔHMOKPATIA
YΠOYPΓEIO OIKONOMIKΩN
Α. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ
ΔΗΜΟΣΙΑ ΟΙΚΟΝ. ΥΠΗΡ. (Δ.Ο.Υ.)
ΒΥΡΩΝΟΣ
OIK. ETOΣ
αριθ. χρημ. καταλ.
1152
αρ. φορολ. μητρώου
αρ. δήλωσης
037021445
134277
αριθ. πιστ. κατ/σης
αριθ. ειδ/σης
2013
ME BAΣH THN ΑΡΧΙΚΗ ΔΗΛΩΣΗ INTERNET
Β. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΟΥΜΕΝΟΥ
ΥΠΟΧΡΕΟΣ
EΛΛHNIKH ΔHMOKPATIA
YΠOYPΓEIO OIKONOMIKΩN
AΠOΔEIKTIKO EIΣΠPAΞHΣ E.E.Σ.Φ.Π.
037021445
E
ΚΑΡΑΚΩΣΤΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΚΩΝ
Β ΑΝΤΩΝΙΑΔΗ 36, 16233 - ΒΥΡΩΝΑΣ
046467164 ΜΑΡΔΑΚΗ ΜΑΡΙΑ ΣΤΑ, Δ.Ο.Υ. Ε΄ ΠΕΙΡΑΙΑ(Ε΄ ΠΕΙΡΑΙΑ,
Υπόχρεου
Της Συζύγου
Γ1. EKKAΘAPIΣH Φ.E.
Γ2. EKK. EIΔ. EIΣΦOPAΣ AΛΛΗΛ.
ΣTOIXEIA ΣYZYΓOY:
ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΔΗΛΩΘΕΝ ΕΙΣΟΔΗΜΑ
ΠΡΟΣΤ. ΔΙΑΦΟΡΑ ΑΝΤΙΚ. ΔΑΠΑΝΩΝ
ΕΚΠΤΩΣΕΙΣ ΕΙΣΟΔ.-ΑΠΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΑ
ΦΟΡΟΛΟΓΗΤΕΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ
ΦΟΡΟΣ ΚΛΙΜΑΚΑΣ
ΜΕΙΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟ ΦΟΡΟ
22.159,93
2.488,61
22.159,93
2.259,98
2.488,61
2.315,91
2.959,98
9,66
-634,41
6,28
122,69
0,92
-115,49
ΦΟΡΟΣ ΠΟΥ ΑΝΑΛΟΓΕΙ, ΣΥΜΠΛ/ΚΟΣ... ΚΤΛ
ΦΟΡΟΣ ΠΟΥ ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΘΗΚΕ... ΚΤΛ.
ΜΕΙΩΣΗ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ ΦΟΡΟΥ
ΚΥΡΙΟΣ ΦΟΡΟΣ (+/-)
Ακριβές Αντίγραφο Εκκαθαριστικού Σημειώματος μπορείτε να
τυπώσετε, μετά την οριστική έκδοσή του από τη Γ.Γ.Π.Σ.
Υπόχρεου
ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΔΗΛΩΘΕΝ ΕΙΣΟΔΗΜΑ
ΑΠΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΑ Δ', Ε', Ζ' ΠΗΓΗΣ
ΑΥΤΟΤΕΛΗ ΦΟΡΟΛΟΓΟΥΜΕΝΑ..., ΚΤΛ.
ΦΟΡ. ΑΥΤΟΤ. ΦΟΡ/ΝΩΝ ΠΟΣΩΝ
ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ
ΤΕΚΜΑΡΤΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ
ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΕΙΣΦΟΡΑΣ
ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΕΙΣΦΟΡΑΣ
ΠΟΣΟ ΕΙΣΦΟΡΑΣ
ΕΙΣΦΟΡΑ ΠΟΥ ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΘΗΚΕ
Γ3. TΕΛOΣ EΠITHΔEYMATOΣ
ENΔEIKTIKO EKKAΘAPIΣTIKO ΣHMEIΩMA.
Της Συζύγου
22.159,93
2.892,75
22.159,93
5.700,00
22.159,93
0,02
443,20
426,56
Υπόχρεου
ΠΟΣΟ ΕΔΡΑΣ
ΠΟΣΟ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ
2.892,75
17.516,67
2.892,75
Της συζύγου
650,00
Γ. EKKAΘAPIΣH
ΠOΣA
ΣYZYΓOY ΥΠOXPEOY
E
ANAΛYΣH KΩΔIKΩN - ΠOΣΩN
ΔHΛΩΣHΣ Φ.E. OIK. ETOYΣ 2013
ΣΥΝΟΛΑ
Εξυπηρετηθείτε όλο το 24ωρο με τις ηλεκτρονικές μας υπηρεσίες!
Έκδοση φορολογικής ενημερότητας => http://link.minfin.gr/foren
Ειδοποιητήρια πληρωμής ή επιστροφής φόρου => http://link.minfin.gr/eidop
ΓENIKH
ΓPAMMATEIA
ΠΛHPOΦOPIAKΩN
ΣYΣTHMATΩN
KYPIOΣ ΦOPOΣ
ΠΡΟΚΑΤΑΒ. ΦOPOY
ΣYMBEB/ΝΑ ΠOΣA
ΣYNOΛA Φ.Ε.
EIΔ. EIΣΦ. AΛΛHΛEΓΓYHΣ
(-)
TEΛOΣ EΠITHΔ/TOΣ
16,64
(+)
634,41
650,00
634,41
(-)
(+)
(-)
ΣYNOΛIKA ΠOΣA
666,64
634,41
(+)
115,49
115,49
16,64
(+)
(-)
(+)
749,90
650,00
749,90
(-)
115,49
(+)
666,64
749,90
10,00
(-)
ΔIAΦOΡA ΣYMΨHΦIΣMOY
ΠΟΣΟ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ
93,26
Δ. ANAΛYΣH EIΣOΔHMATΩN, EKΠTΩΣEΩN AΠO TO EIΣOΔHMA, MEIΩΣEΩN ΦOPΩN..., KTΛ.
1. ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ
Υπόχρεου
ΜΙΣΘΩΤΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
22.159,93
============
22.159,93
ΣΥΝΟΛΟ
ΠΡΟΣΤ. ΔΙΑΦΟΡΑ ΔΑΠΑΝΩΝ
ΑΥΤΟΤ. ΦΟΡΟΛ. ΠΟΣΑ... ΚΤΛ.
Της Συζύγου
4. ΕΚΠΤΩΣΕΙΣ - ΜΕΙΩΣΕΙΣ
Υπόχρεου
Της Συζύγου
2.488,61
2.892,75
ΑΡΙΘΜΟΣ ΤΕΚΝΩΝ
OIK. ETOΣ
3
O TAMIAΣ
A.Φ.M.
XPHM. KATAΛ.
BEBAIΩΘEN ΠOΣO
ΠΛHPΩTEO MEXPI
ΠOΣO KATABOΛHΣ
ΓIA TON ΦOPOΛOΓOYMENO
EΛΛHNIKH ΔHMOKPATIA
YΠOYPΓEIO OIKONOMIKΩN
AΠOΔEIKTIKO EIΣΠPAΞHΣ E.E.Σ.Φ.Π.
OIK. ETOΣ
Δ1
O TAMIAΣ
ΓIA THN TPAΠEZA
E
O
EΛΛHNIKH ΔHMOKPATIA
YΠOYPΓEIO OIKONOMIKΩN
AΠOΔEIKTIKO EIΣΠPAΞHΣ E.E.Σ.Φ.Π.
Δ.O.Y.:
OIK. ETOΣ
ΓIA THN ΠΛHPΩMH THΣ 1ης ΔOΣHΣ ή THN OΛIKH EΞOΦΛHΣH
Δ1
AP. EIΔOΠ.
2. ΦΟΡΟΣ: ΚΛΙΜ. - ΣΥΜΠΛ. - ΠΡΟΚ/ΛΗ
Υπόχρεου
ΦΟΡΟΣ ΚΛΙΜ. ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ
ΦΟΡΟΣ ΠΟΥ ΑΝΑΛΟΓΕΙ
ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΗ ΦΟΡΟΥ ΑΠΟΔ.
2.259,98
============
2.259,98
55,93
3. ΛΟΙΠΑ ΣΥΜΒΕΒΑΙΟΥΜΕΝΑ ΠΟΣΑ
Υπόχρεου
Της Συζύγου
6,28
5. ΦOPOΣ ΠOY ΠAPAKPATHΘHKE... KTΛ
Της Συζύγου
Υπόχρεου
ΑΠΟ ΜΙΣΘΩΤΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ ΕΤΟΥΣ 2012
ΣΥΝΟΛΟ
============
2.959,98
O TAMIAΣ
O
ΓIA TON ΦOPOΛOΓOYMENO
A.Φ.M.
BEBAIΩΘEN ΠOΣO
AP. EIΔOΠ.
XPHM. KATAΛ.
EKΠTΩΣH
ΠΛHPΩTEO MEXPI
ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΑΡ.1 ΑΡΘ.9 ΚΦΕ
4.980,66
Της Συζύγου
2.959,98
559,34
ΠOΣO KATABOΛHΣ
Ημ/νία Υποβολής Δήλωσης: 31.07.2013
122,69
============
122,69