Μετάβαση στην τεχνική έκθεση

Ελευθερίου Βενιζέλου 13-17, 81100 Λέσβος
Τηλ:. 22510 24444 – Fax: 22510 40121
E-mail:[email protected]
Προµήθεια υλικών ύδρευσης-αποχέτευσης για την
∆ηµοτική Ενότητα Μήθυµνας
ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: 16/2014
ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗ:
ΠΟΡΟΙ ∆ΕΥΑΛ
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 15.000,00 € χωρίς τον Φ.Π.Α.
ΤΙΤΛΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ:
ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
Με την παρούσα µελέτη υπό τον τίτλο : ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ Υ∆ΡΕΥΣΗΣΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΗΘΥΜΝΑΣ (συντήρηση δικτύων
ύδρευσης-αποχέτευσης).
Η προµήθεια θα χρηµατοδοτηθεί από πόρους της ∆.Ε.Υ.Α.Λ (Κωδικός
προϋπολογισµού έτους 2014: 25.05.923.000 µε τίτλο : Προµήθεια υλικών ύδρευσηςαποχέτευσης για την ∆ηµοτική Ενότητα Μήθυµνας).
Τα προς προµήθεια υλικά θα ακολουθούν υποχρεωτικά τις προδιαγραφές του
τεύχους Συγγραφή Υποχρεώσεων-Τεχνικές Προδιαγραφές.
α/α
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΛΙΚΩΝ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
Α΄ΥΛΙΚΑ Υ∆ΡΕΥΣΗΣ
ΓΩΝΙΑ 1/2" ΓΑΛΒ.
ΓΩΝΙΑ ΑΡΣ/ΘΗΛ 1/2" ΓΑΛΒ.
ΓΩΝΙΑ ΑΡΣ/ΘΗΛ 3" ΓΑΛΒ.
ΜΑΣΤΟΣ 2 1/2" ΓΑΛΒ.
ΜΟΥΦΑ 1/2" ΓΑΛΒ.
ΡΑΚΟΡ 2'' ΓΑΛΒ.
ΡΑΚΟΡ 2 1/2" ΚΩΝΙΚΟ ΓΑΛΒ.
.ΡΑΚΟΡ ΜΗΧ.ΣΥΣΦ. 1'' ΑΡΣ ΓΑΛΒ
ΣΥΣΤΟΛΗ 3/4 Χ 1/2 ΑΓΓΛ. ΓΑΛΒ.
ΣΥΣΤΟΛΗ 1 Χ 1/2 ΑΓΓΛ. ΓΑΛΒ.
ΣΥΣΤΟΛΗ 1 1/2 Χ 1 1/4'' ΑΓΓΛ ΓΑΛΒ
ΣΥΣΤΟΛΗ 2 1/2 Χ 2'' ΑΓΓΛ ΓΑΛΒ
ΣΥΣΤΟΛΗ 2 1/2' Χ 1" ΑΓΓΛ. ΓΑΛΒ.
ΣΥΣΤΟΛΗ 3/4" X 1/2" ΑΜΕΡ. ΓΑΛΒ.
ΣΥΣΤΟΛΗ 1 Χ 1/2 ΑΜΕΡ. ΓΑΛΒ.
ΣΥΣΤΟΛΗ 1 1/2 Χ 3/4'' ΑΜΕΡ.ΓΑΛΒ
ΣΥΣΤΟΛΗ 1 1/2"X1 1/4" ΑΜΕΡ. ΓΑΛΒ.
ΣΥΣΤΟΛΗ 3"X 2" ΑΜΕΡ. ΓΑΛΒ.
ΤΑΠΑ 1/2" ΑΡΣ. ΓΑΛΒ
ΤΑΠΑ 3/4" ΑΡΣ. ΓΑΛΒ
ΤΑΠΑ 2'' ΑΡΣ.ΓΑΛΒ
ΤΑΠΑ 2 1/2" ΑΡΣ.ΓΑΛΒ.
ΤΑΥ 1/2" ΓΑΛΒ.
Μον.
Μετρ.
τεµ
τεµ
τεµ
τεµ
τεµ
τεµ
τεµ
τεµ
τεµ
τεµ
τεµ
τεµ
τεµ
τεµ
τεµ
τεµ
τεµ
τεµ
τεµ
τεµ
τεµ
τεµ
τεµ
Ποσότητ Προδιαγ
α
ραφές
που
εφαρµόζ
ονται
50
90
9
9
70
2
2
2
8
8
2
2
2
8
10
2
2
4
40
20
2
1
25
ΤΠ1
ΤΠ1
ΤΠ1
ΤΠ1
ΤΠ1
ΤΠ1
ΤΠ1
ΤΠ1
ΤΠ1
ΤΠ1
ΤΠ1
ΤΠ1
ΤΠ1
ΤΠ1
ΤΠ1
ΤΠ1
ΤΠ1
ΤΠ1
ΤΠ1
ΤΠ1
ΤΠ1
ΤΠ1
ΤΠ1
1
α/α
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΛΙΚΩΝ
24
25
26
27
28
29
30
31
32
ΤΑΥ 1 1/4" ΓΑΛΒ
ΤΑΥ 3/4" Χ3/4" X 1" ΓΑΛΒ.
ΤΑΥ 2 Χ 1 X 2" ΓΑΛΒ.
ΣΩΛΗΝΟΜΑΣΤΟΣ 2 1/2'' 20cm ΓΑΛΒ.
ΣΤΗΡΙΓΜΑ 1'' ΓΑΛΒ.
ΣΤΗΡΙΓΜΑ ΜΕ ΛΑΣΤΙΧΟ 3/4''
ΦΡΕΑΤΙΟ (ΚΑΠΑΚΙ) Φ600 D400
ΦΡΕΑΤΙΟ (ΚΑΠΑΚΙ) Φ1000 D400
ΦΡΕΑΤΙΟ Υ∆ΡΟΜ. ΤΣΙΜΕΝΤ. ΒΑΣΗ ΚΑΙ
ΚΑΛΥΜΑ
ΦΡΕΑΤΙΟ (ΚΑΠΑΚΙ) 60Χ60 B125
ΦΡΕΑΤΙΟ ΒΑΝΑΣ-ΚΑΜΠΑΝΑ Φ150
ΦΡΕΑΤΙΟ (ΚΑΠΑΚΙ) 50Χ50 C250 (ΜΑΝΤΕΜ)
ΦΡΕΑΤΙΟ (ΚΑΠΑΚΙ) 60Χ60 C250
ΣΩΛΗΝ Φ18Χ2,5 HYDROMAK 16ατµ
ΣΩΛΗΝΕΣ PVC-U, ONOM. ∆ΙΑΜ. D 63mm, 16
atm
ΣΩΛΗΝΕΣ PVC-U, ONOM. ∆ΙΑΜ. D 160mm, 16
atm
ΣΩΛΗΝΕΣ PE (3ης ΓΕΝΙΑΣ) PE 100 (MRS 10) DN
50mm (16 bar)
ΣΩΛΗΝΕΣ PE (3ης ΓΕΝΙΑΣ) PE 100 (MRS 10) DN
63mm (16 bar)
ΣΠΥΡΑΛ 60CM 1/2"X1/2" Θ-Θ inox
ΖΙΜΠΩ Φ63
ΖΙΜΠΩ Φ75
ZΙΜΠΩ Φ80/90
ΖΙΜΠΩ Φ140/125
ZΙΜΠΩ Φ60/63
ΚΟΛΑΡΟ ΠΑΡΟΧΗΣ Φ50Χ1" ΠΛΑΣΤ. 16ατµ
ΚΟΛΑΡΟ ΠΑΡΟΧΗΣ Φ63Χ1" ΠΛΑΣΤ. 16ατµ
ΚΟΛΑΡΟ ΠΑΡΟΧΗΣ Φ90 Χ 1" ΠΛΑΣΤ. 16ατµ
ΚΟΛΑΡΟ ΠΑΡΟΧΗΣ Φ160 Χ 1'' ΠΛΑΣΤ. 16 ατµ
ΚΟΛΑΡΟ ΠΑΡΟΧΗΣ Φ225 Χ 1'' ΠΛΑΣΤ.16 ατµ
ΚΟΛΑΡΟ ΠΑΡΟΧΗΣ Φ225 Χ 1/2'' ΠΛΑΣΤ.16 ατµ
ΚΟΛΑΡΟ ΠΑΡΟΧΗΣ Φ160 Χ 2 ΠΛΑΣΤ. 16 ατµ
ΚΟΛΑΡΟ ΠΑΡΟΧΗΣ Φ110 Χ 1/2 ΧΥΤΟ
ΚΟΛΑΡΟ ΠΑΡΟΧΗΣ Φ140Χ1" ΧΥΤΟ
ΚΟΛΑΡΟ ΠΑΡΟΧΗΣ Φ125 Χ 1'' ΧΥΤΟ
ΚΟΛΑΡΟ ΠΑΡΟΧΗΣ 1"Χ1" ΟΡΕΙΧ. (κλέφτης)
ΚΟΛΑΡΟ ΠΑΡΟΧΗΣ 1 1/2"Χ3/4" ΟΡΕΙΧ.
(κλέφτης)
ΚΟΛΑΡΟ ΠΑΡΟΧΗΣ Φ75"Χ3/4"
ΚΟΛΑΡΟ ΠΑΡΟΧΗΣ Φ60 Χ 1/2 ΧΥΤΟ
ΚΟΛΑΡΟ ΠΑΡΟΧΗΣ Φ40 Χ 3/4''
ΚΟΛΑΡΟ ΠΑΡΟΧΗΣ Φ63Χ1/2 ΠΛΑΣΤ. 16 atm
ΚΟΛΑΡΟ ΠΑΡΟΧΗΣ Φ75"Χ1/2" ΠΛ. 16ατµ
ΦΛΑΝΤΖΑ ΤΟΡΝΟΥ 3'' ΒΟΛΤΑ
ΦΛΑΝΤΖΑ Φ400
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
Μον.
Μετρ.
τεµ
τεµ
τεµ
τεµ
τεµ
τεµ
τεµ
τεµ
τεµ
Ποσότητ Προδιαγ
α
ραφές
που
εφαρµόζ
ονται
5
ΤΠ1
2
ΤΠ1
7
ΤΠ1
2
ΤΠ1
10
ΤΠ1
15
ΤΠ1
1
ΤΠ2
1
ΤΠ2
4
ΤΠ3
τεµ
τεµ
τεµ
τεµ
µµ
µµ
1
1
1
1
100
30
ΤΠ2
ΤΠ2
ΤΠ2
ΤΠ2
µµ
36
ΤΠ4
µµ
100
ΤΠ5
µµ
50
ΤΠ5
τεµ
τεµ
τεµ
τεµ
τεµ
τεµ
τεµ
τεµ
τεµ
τεµ
τεµ
τεµ
τεµ
τεµ
τεµ
τεµ
τεµ
τεµ
10
4
4
4
2
4
4
4
4
2
2
2
2
2
2
2
2
2
τεµ
τεµ
τεµ
τεµ
τεµ
τεµ
τεµ
2
2
2
2
2
2
2
ΤΠ4
ΤΠ6
ΤΠ6
ΤΠ7
ΤΠ7
ΤΠ7
ΤΠ8
ΤΠ8
2
α/α
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΛΙΚΩΝ
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
ΦΛΑΝΤΖΑ Φ250 ΤΡΕΛΛΗ
ΦΛΑΝΤΖΑ Φ400 ΤΡΕΛΛΗ
ΦΛΑΝΤΖΟΛΑΣΤΙΧΟ Φ60
ΦΛΑΝΤΖΟΛΑΣΤΙΧΟ Φ65
ΦΛΑΝΤΖΟΛΑΣΤΙΧΟ Φ350
ΦΛΑΝΤΖΟΛΑΣΤΙΧΟ Φ250
ΦΛΑΝΤΖΟΛΑΣΤΙΧΟ Φ400
ΦΛΑΝΤΖΑ ΛΑΙΜΟΥ Φ110
ΦΛΑΝΤΖΑ ΛΑΙΜΟΥ Φ75
ΦΛΑΝΤΖΑ ΛΑΙΜΟΥ Φ110 PN16
ΕΞΑΡΤ. ΜΕΤ/ΣΗΣ ΣΠ/ΜΑ (ΡΕ) Φ32Χ1 1
ΝΤΙΖΑ ΓΑΛΒ.Μ10.
ΝΤΙΖΑ ΓΑΛΒ.Μ6.
ΝΤΙΖΑ Μ8 ΓΑΛΒ.
ΝΤΙΖΑ Μ27
ΦΙΜΠΕΡ 1''
ΓΩΝΙΑ ΑΡΣ/ΘΗΛ 1/2'' OPEIX
ΜΑΣΤΟΣ 1/2" ΟΡΕΙΧ.
ΜΑΣΤΟΣ 1 1/4'' OPEIX
ΜΑΣΤΟΣ 2'' OPEIX
ΜΑΣΤΟΣ 1/2'' Χ 3/8" ΟΡΕΙΧ.
ΡΑΚΟΡ 9/11 ΟΡΕΙΧ.
ΡΑΚΟΡ ΜΗΧ. ΣΥΣΦ. 1'' ΘΗΛ OPEIX
ΡΑΚΟΡ ΜΗΧ.ΣΥΣΦ.2" ΑΡΣ. ΟΡΕΙΧ.
ΡΑΚΟΡ ΜΗΧ.ΣΥΣΦ. Φ15 Χ 1/2'' ΑΡΣ.ΟΡΕΙΧ.
ΡΑΚΟΡ ΜΗΧ.ΣΥΣΦ. Φ15 Χ 1/2' ΘΗΛ.ΟΡΕΙΧ.
ΡΑΚΟΡ ΜΗΧ.ΣΥΣΦ. Φ18 Χ 1/2' ΘΗΛ.ΟΡΕΙΧ.
ΡΑΚΟΡ ΜΗΧ.ΣΥΣΦ. Φ18 Χ 1/2' ΑΡΣ.ΟΡΕΙΧ.
ΡΑΚΟΡ ΜΗΧ. ΣΥΣΦ. Φ22 Χ 3/4'' ΑΡΣ OPEIX
ΡΑΚΟΡ Φ16Χ2Χ1/2 ΘΗΛ.ΟΡΕΙΧ.
ΡΑΚΟΡ Φ18 Χ 2.5 Χ 1/2'' ΘΗΛ. ΟΡΕΙΧ.
ΡΑΚΟΡ Φ22 Χ 3 Χ 3/4'' ΑΡΣ ΟΡΕΙΧ.
ΡΑΚΟΡ Φ28 Χ 3 Χ 1'' ΘΗΛ. ΟΡΕΙΧ.
ΡΑΚΟΡ Φ32 Χ 1'' ΑΡΣ. ΟΡΕΙΧ.
ΡΑΚΟΡ Φ63 Χ 2'' ΑΡΣ. ΟΡΕΙΧ.
ΣΥΝ∆ΕΣΜΟΣ Φ32 ΟΡΕΙΧ.
ΣΥΝ∆ΕΣΜΟΣ Φ40 ΟΡΕΙΧ.
ΣΥΝ∆ΕΣΜΟΣ Φ110 OPEIX
ΣΥΝ∆ΕΣΜΟΣ Φ16Χ2.0Χ16 ΟΡΕΙΧ.
ΣΥΣΤΟΛΗ 1/2 Χ 3/8 ΑΓΓΛ. OPEIX
ΣΥΣΤΟΛΗ 1/2 Χ 1/4'' ΑΜΕΡ. OPEIX
ΣΥΣΤΟΛΗ 1 1/2 Χ 1 1/4 ΑΓΓΛ OPEIX
ΤΑΠΑ 1/2'' ΘΗΛ. OPEIX
ΤΑΥ Φ18 Χ 2,5 ΟΡΕΙΧ.
ΤΑY18Χ2.5 Χ 1/2'' ΘΗΛ. OPEIX
ΤΑΥ Φ32Χ1 ΘΗΛ. ΟΡΕΙΧ
ΤΑΥ Φ40 Χ 1 1/4 ΘΗΛ. ΟΡΕΙΧ
ΜΟΥΦΑ 1 1/2" ΟΡΕΙΧ.
Μον.
Μετρ.
τεµ
τεµ
τεµ
τεµ
τεµ
τεµ
τεµ
τεµ
τεµ
τεµ
τεµ
τεµ
τεµ
τεµ
τεµ
τεµ
τεµ
τεµ
τεµ
τεµ
τεµ
τεµ
τεµ
τεµ
τεµ
τεµ
τεµ
τεµ
τεµ
τεµ
τεµ
τεµ
τεµ
τεµ
τεµ
τεµ
τεµ
τεµ
τεµ
τεµ
τεµ
τεµ
τεµ
τεµ
τεµ
τεµ
τεµ
τεµ
Ποσότητ Προδιαγ
α
ραφές
που
εφαρµόζ
ονται
2
ΤΠ8
4
ΤΠ8
8
8
8
8
8
2
ΤΠ8
2
ΤΠ8
2
2
5
ΤΠ1
5
ΤΠ1
5
ΤΠ1
5
ΤΠ1
150
2
ΤΠ9
20
ΤΠ9
2
ΤΠ9
2
ΤΠ9
2
ΤΠ9
50
ΤΠ9
2
ΤΠ9
2
ΤΠ9
50
ΤΠ9
20
ΤΠ9
5
ΤΠ9
5
ΤΠ9
2
ΤΠ9
30
ΤΠ9
50
ΤΠ9
20
ΤΠ9
15
ΤΠ9
30
ΤΠ9
10
ΤΠ9
20
ΤΠ9
5
ΤΠ9
2
ΤΠ9
8
ΤΠ9
5
ΤΠ9
5
ΤΠ9
2
ΤΠ9
5
ΤΠ9
4
ΤΠ9
2
ΤΠ9
2
ΤΠ9
2
ΤΠ9
5
ΤΠ9
3
α/α
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΛΙΚΩΝ
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
ΜΑΣΤΟΣ 1 1/2" X 1 1/4" ΟΡΕΙΧ.
ΒΑΝΑ 1/2'' (τύπου kim)
ΒΑΝΑ 1'' (τύπου kim)
ΒΑΝΑ 2'' (τύπου kim)
ΒΑΝΑ 4'' ΚΙΜ
ΒΑΝΑ ΑΡΣ/ΘΗΛ 1" (τύπου kim)
ΒΑΝΑ ΑΡΣ/ΘΗΛ 1/2'' ΚΑΡΕ
ΒΑΝΑ 1'' ΑΡΣ/ΘΗΛ. ΠΕΤΑΛΟΥ∆Α ΚΙΜ
ΒΑΝΑ ΑΡΣ/ΘΗΛ 1/2'' ΠΕΤΑΛΟΥ∆Α ΚΙΜ
ΒΑΝΑ Φ15 ΜΗΧ. ΣΥΣΦ ΚΙΜ
ΚΑΝΟΥΛΑ 3/4'' ΚΙΜ
ΗΛΕΚΤΡΟΒΑΝΑ 2''
ΑΚΡΟΦΥΣΙΑ Υ∆ΡΟΜΕΤΡΟΥ
ΣΕΛΛΑ ΤΑΧ.ΕΠΙΣΚ.48-51Χ150 mm
ΣΕΛΛΑ ΤΑΧ.ΕΠΙΣΚ. 70-80Χ250 mm
ΣΕΛΛΑ ΤΑΧ.ΕΠΙΣΚ. 80-100Χ230 mm
ΣΕΛΛΑ ΤΑΧ. ΕΠΙΣΚ. 88-110Χ600 mm
ΣΕΛΛΑ ΤΑΧ.ΕΠΙΣΚ. 105-125Χ250 mm
ΣΕΛΛΑ ΤΑΧ.ΕΠΙΣΚ. 108-128Χ500mm
ΣΕΛΛΑ ΤΑΧ. ΕΠΙΣΚ. 115-135Χ600 mm
ΣΕΛΛΑ ΤΑΧ.ΕΠΙΣΚ. 130-150Χ600 mm
ΣΕΛΛΑ ΤΑΧ.ΕΠΙΣΚ. 168-189Χ500mm
ΣΕΛΛΑ ΤΑΧ.ΕΠΙΣΚ. 215-235Χ600 mm
ΣΕΛΛΑ ΤΑΧ.ΕΠΙΣΚ. 337-358Χ250mm
ΣΕΛΛΑ ΤΑΧ.ΕΠΙΣΚ.355-375Χ300 mm
ΣΕΛΛΑ ΤΑΧ.ΕΠΙΣΚ.410-430Χ400 mm
ΣΕΛΛΑ ΤΑΧ.ΕΠΙΣΚ.216-238Χ300 mm
ΣΕΛΛΑ ΤΑΧ.ΕΠΙΣΚ.396-420Χ400 mm
ΣΕΛΛΑ Υ∆ΡΑΥ.ΠΙΕΣΕΩΣ Φ139-149Χ140 mm
ΣΕΛΛΑ Υ∆ΡΑΥ.ΠΙΕΣΕΩΣ Φ139-149Χ210 mm
ΣΕΛΛΑ Υ∆ΡΑΥ.ΠΙΕΣΕΩΣ Φ192-202Χ210 mm
ΣΕΛΛΑ Υ∆ΡΑΥ.ΠΙΕΣ.Φ352-362ΜΜ 210 mm
ΗΛΕΚΤΡΟΓΩΝΙΑ Φ160/45ο 16atm.
ΗΛΕΚΤΡΟΓΩΝΙΑ Φ50/45ο 16atm.
ΗΛΕΚΤΡΟΜΟΥΦΑ PE 100, SDR 11, (16 bar )
DN25
ΗΛΕΚΤΡΟΜΟΥΦΑ PE 100, SDR 11, (16 bar )
DN90
ΗΛΕΚΤΡΟΜΟΥΦΑ PE 100, SDR 11, (25 bar )
DN75
ΗΛΕΚΤΡΟΣΕΛΛΑ Φ75Χ63 16atm
ΗΛΕΚΤΡΟΤΑΥ Φ50 16 atm
ΗΛΕΚΤΡΟΚΟΠΤΙΚΟ Φ63Χ63
ΣΥΝ∆/ΜΟΣ ΑΥΤ.DN 225(218-256 ή 232-257)
ΦΛ/ΖΙΜΠΩ ΑΥΤ.DN 80 (85-107 ή 84-105)
ΦΛ/ΖΙΜΠΩ Φ75 PE/PVC AVK
ΕΞΑΕΡΙΣΤΙΚΟ 1" ΠΛΑΣΤ ∆ΙΠΛΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ.
ΕΞΑΕΡΙΣΤΙΚΟ ΤΡΙΠΛΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 1"
ΕΞΑΕΡΙΣΤΙΚΟ ΤΡΙΠΛΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 2"
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
Μον.
Μετρ.
τεµ
τεµ
τεµ
τεµ
τεµ
τεµ
τεµ
τεµ
τεµ
τεµ
τεµ
τεµ
τεµ
τεµ
τεµ
τεµ
τεµ
τεµ
τεµ
τεµ
τεµ
τεµ
τεµ
τεµ
τεµ
τεµ
τεµ
τεµ
τεµ
τεµ
τεµ
τεµ
τεµ
τεµ
τεµ
Ποσότητ Προδιαγ
α
ραφές
που
εφαρµόζ
ονται
2
ΤΠ9
60
ΤΠ10
20
ΤΠ10
2
ΤΠ10
2
ΤΠ10
5
ΤΠ10
5
ΤΠ10
2
ΤΠ10
2
ΤΠ10
5
ΤΠ10
5
ΤΠ11
2
50
15
ΤΠ12
8
ΤΠ12
8
ΤΠ12
4
ΤΠ12
8
ΤΠ12
2
ΤΠ12
1
ΤΠ12
2
ΤΠ12
1
ΤΠ12
1
ΤΠ12
1
ΤΠ12
1
ΤΠ12
1
ΤΠ12
1
ΤΠ12
1
ΤΠ12
1
ΤΠ13
1
ΤΠ13
1
ΤΠ13
2
ΤΠ13
2
ΤΠ14
2
ΤΠ14
2
ΤΠ15
τεµ
5
ΤΠ15
τεµ
2
ΤΠ15
τεµ
τεµ
τεµ
τεµ
τεµ
τεµ
τεµ
τεµ
τεµ
2
4
2
2
2
2
2
2
2
ΤΠ16
4
α/α
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΛΙΚΩΝ
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
ΜΑΝΟΜΕΤΡΟ 0-25 atm ΓΛΥΚ. ΙΝΟΧ
ΜΑΝΟΜΕΤΡΟ 6/10/16 ΙΝΟΧ
ΜΕΙΩΤΗΣ ΠΙΕΣΗΣ 1" ΘΗΛ.
ΜΕΙΩΤΗΣ ΠΙΕΣΗΣ 2 1/2''
ΦΛΟΤΕΡ 1" ΠΛΗΡΕΣ
ΦΛΟΤΕΡ 1 1/2" ΠΛΗΡΕΣ
ΦΛΟΤΕΡ 2''
ΦΛΟΤΕΡ INOX 1/2 BT
ΦΛΟΤΕΡ 3/4" ΒΤ ΠΛΗΡΕΣ
ΦΛΟΤΕΡ ΗΛΕΚ.ΛΥΜΑΤΩΝ 10Μ
ΜΕΙΩΤΗΣ ΠΙΕΣΗΣ 1/2
ΜΕΙΩΤΗΣ ΠΙΕΣΗΣ 1 1/2 ΟΡΕΙΧ
ΜΕΙΩΤΗΣ ΠΙΕΣΗΣ 1" 25 atm.
ΜΕΙΩΤΗΣ ΠΙΕΣΗΣ 2'' 25 bar
ΕΞΑΡΤ. ΜΕΤ/ΣΗΣ Φ40 Χ 1 1/4'' ΑΡΣ.
ΕΞΑΡΤ.ΜΕΤΑΒΑΣΗΣ Φ50 Χ 1 1/2" ΑΡΣ. PVC
ΕΞΑΡΤ.ΜΕΤΑΒΑΣΗΣ Φ63 Χ 2" ΑΡΣ. PVC
ΜΑΝΣΟΝ Φ74 PVC
ΜΑΝΣΟΝ PVC Φ160 16ΑΤΜ
∆ΑΚΤΥΛΙΟΣ ΣΤΕΓ/ΣΗΣ pvc Φ160.
ΛΑΙΜΟΣ ΦΛΑΝΤΖΑΣ ΣΥΓΚ Φ160 PE
ΛΑΙΜΟΣ ΦΛΑΝΤΖΑΣ ΣΥΓΚ Φ400 PE
ΣΤΕΡΝ ΕΝΙΣΧ/ΚΟ PE Φ20
ΣΤΕΡΝ ΕΝΙΣΧ/ΚΟ ΡΕ Φ40
ΣΤΕΡΝ ΕΝΙΣΧ/ΚΟ ΡΕ Φ25
ΣΥΝ∆ΕΣΜΟΣ Φ16 PE
ΣΥΝ∆ΕΣΜΟΣ Φ25 BT PE
ΣΥΝ∆ΕΣΜΟΣ Φ90 PE
ΣΥΣΤΟΛΗ Φ125/110 Υ∆Ρ.
ΤΑΠΑ Φ32 PE
Β΄ΥΛΙΚΑ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ
ΓΩΝΙΑ/ΚΑΜΠΥΛΗ Φ100/45ο PVC ΑΠΟΧ
ΣΩΛΗΝΑΣ ΑΠΟΧ. ΣΥΜΠΑΓΟΥΣ ΤΟΙΧ. SDR 41
DN 160mm
ΣΩΛΗΝΑΣ ΑΠΟΧ. ΣΥΜΠΑΓΟΥΣ ΤΟΙΧ. SDR 41
DN 200mm
ΣΩΛΗΝΑΣ ΑΠΟΧ. ΣΥΜΠΑΓΟΥΣ ΤΟΙΧ. SDR 41
DN 250mm
∆ΑΚΤΥΛΙΟΣ Φ160 PVC ΑΠΟΧ.
191
192
193
194
195
Μον.
Μετρ.
τεµ
τεµ
τεµ
τεµ
τεµ
τεµ
τεµ
τεµ
τεµ
τεµ
τεµ
τεµ
τεµ
τεµ
τεµ
τεµ
τεµ
τεµ
τεµ
τεµ
τεµ
τεµ
τεµ
τεµ
τεµ
τεµ
τεµ
τεµ
τεµ
τεµ
Ποσότητ Προδιαγ
α
ραφές
που
εφαρµόζ
ονται
4
5
1
1
2
2
2
2
4
4
2
2
2
2
2
ΤΠ17
2
ΤΠ17
2
ΤΠ17
2
8
10
1
ΤΠ18
1
ΤΠ18
5
5
5
5
5
5
5
5
ΤΕΜ
µµ
5
30
ΤΠ19
ΤΠ20
µµ
12
ΤΠ20
µµ
12
ΤΠ20
τεµ
5
O
ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ
ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ
H
ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΥ ∆ΕΥΑΛ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ ΦΙΝ∆ΑΝΗΣ
ΠΤΥΧ. ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΤΕ
∆ΕΣΠΟΙΝΑ ΜΠΩΚΟΥ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
5