LECTIO QUADRAGESIMA XL

LECTIO
QUADRAGESIMA
XL
ΑΚΛΟΝΗΤΗ ΑΠΟΦΑΣΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΜΠΡΟΣΤΑ ΣΤΙΣ
ΑΠΕΙΛΕΣ ΤΟΥ ∆ΙΚΤΑΤΟΡΑ
3ο ΓΕΛ Ηλιούπολης
ΜΑΘΗΜΑ 40
Ακλόνητη αποφασιστικότητα µπροστά στις απειλές του δικτάτορα
Sulla, occupata urbe, senatum armatus coegerat ut C.
Marius quam celerrime hostis iudicaretur. Cuius voluntati nemo
obviam ire audebat; solus Quintus Mucius Scaevola augur de hac
re interrogatus sententiam dicere noluit. Quin etiam cum Sulla
minitans ei instaret, dixit is Sullae: “Licet mihi ostendas agmina
militum, quibus curiam circumsedisti; licet mortem miniteris,
numquam tamen ego hostem iudicabo Marium. Etsi senex et
corpore infirmo sum, semper tamen meminero urbem Romam et
Italiam a Mario conservatam esse.
Αφού κατέλαβε τη Ρώµη ο Σύλλας, συγκάλεσε ένοπλος τη Σύγκλητο για να
κηρυχθεί όσο το δυνατόν πιο γρήγορα ο Γάιος Μάριος εχθρός (του κράτους). Κανένας δεν
τολµούσε να πάει αντίθετα στη θέλησή του· µόνος ο Κόιντος Μούκιος Σκαιόλας, ο
οιωνοσκόπος, όταν ζητήθηκε η γνώµη του γι’ αυτό το πράγµα (το ζήτηµα), αρνήθηκε να
ψηφίσει. Κι επιπλέον, όταν ο Σύλλας τον πίεζε απειλητικά, αυτός είπε στο Σύλλα: Ακόµη κι
αν µου δείξεις τα αγήµατα των στρατιωτών µε τα οποία έχεις περικυκλώσει το Βουλευτήριο·
ακόµη κι αν µε απειλήσεις µε θάνατο, ποτέ όµως εγώ δεν θα κηρύξω το Μάριο εχθρό (του
κράτους). Αν και είµαι γέρος και µε αδύναµο σώµα, εντούτοις πάντοτε θα θυµάµαι ότι η
Ρώµη και η Ιταλία σώθηκαν από το Μάριο.
3ο Γ Ε Ν Ι Κ Ο Λ Υ Κ Ε Ι Ο Η Λ Ι Ο Υ Π Ο Λ Η Σ Σελίδα 2 ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΑ
Α΄ κλίση
Sulla -ae (α.)
Β΄ κλίση
Marius –ii-i (α.) (κλητ. εν.: Mari)
sententia –ae (θ.)
Quintus –i (α) (κλητ. εν.: Quinte)
curia –ae (θ.)
Mucius –ii (i) (α.) (κλητ. εν.: Muci)
Scaevola –ae (α.)
Roma-ae (θ.)
Italia –ae (θ.)
Γ΄ κλίση
urbs, urbis (θ.)(γεν. πληθ.:urbium)
∆΄κλίση
senatus, senatus (α.)( δοτ. εν.: senatui
senatu)
hostis, hostis (α.) (γεν. πληθ.:hostium)
voluntas, voluntatis (θ.)
Ε΄κλίση
augur, auguris (α.)
res, rei (θ.)
agmen, agminis (ου.)
miles, militis (α.)
mors, mortis (θ.)( γεν. πληθ: mortium)
senex, senis (α.)
corpus, corporis(ου.)
ΕΠΙΘΕΤΑ - ΠΑΡΑΘΕΤΙΚΑ
Τριτόκλιτα
(celer, celeris, celere
(γεν. πληθ: celerum)
celerior-ior-ius/celerrimus-a-um)
solus-a-um (γεν:solius, δοτ:soli)
(επίρρηµα: celeriter, celerius, celerrime
(αντωνυµικό επίθετο)
infirmus-a-um/infirmior-ior(senex, senex, senex/senior-ior-ius)
ius/infirmissimus-a-um
∆ευτερόκλιτα
armatus-a-um
qui, quae, quod (αναφορική)
nemo (αόριστη, ουσιαστική)
hic, haec, hoc (δεικτική)
ΑΝΤΩΝΥΜΙΕΣ
is, ea , id (δεικτική/οριστική)
ego (προσωπική, α΄προσώπου)
3ο Γ Ε Ν Ι Κ Ο Λ Υ Κ Ε Ι Ο Η Λ Ι Ο Υ Π Ο Λ Η Σ Σελίδα 3 ΡΗΜΑΤΑ
Α΄συζυγία
occupo-avi-atum-are
occupor, occupatus sum, occupari
Β΄συζυγία
audeo, ausus sum, audere ηµιαποθετικό
(σουπίνο→ ausum, ausu)
circumsedeo, circumsedi,
circumsessum, circumsedere,
armo-avi-atum-are
armor, armatus sum, armari
iudico-avi-atum-are
iudicor, iudicatus sum iudicari
interrogo-avi-atum-are
interrogor, interrogatus sum,
interrogari
minitor, minitatus sum, minitari
αποθ.(σουπίνο: minitatum, minitatu)
insto, institi, instare
(µετ. µέλλοντα→ instaturus-a-um)
conservo-avi-atum-are
conservor, conservatus sum,
conservari
Γ΄συζυγία
cogo, coegi, coactum, cogere
dico, dixi, dictum, dicere (β΄ενικό προστακτικής ενεστώτα: dic)
ostendo, ostendi, ostentum/ostensum, ostendere
Ανώµαλα ρήµατα
nolo, nolui, nolle (η µετοχή του ενεστώτα nolens/invitus)
sum, fui, esse
eo, ii (ivi), itum, ire
Ελλειπτικά ρήµατα
memini, meminisse (παρακείµενος µε σηµασία ενεστώτα/διαθέτει τους συντελικούς
χρόνους, memini, memineram, meminero και την προστακτική: mementomementote)
Ενικός
nom.
senex
gen.
senis
dat.
seni
accus. senem
voc.
senex
abl.
sene
Κλίση ουσιαστικού
Πληθυντικός
senes
senum
senibus
senes
senes
senibus
3ο Γ Ε Ν Ι Κ Ο Λ Υ Κ Ε Ι Ο Η Λ Ι Ο Υ Π Ο Λ Η Σ Σελίδα 4 Κλίση αντωνυµίας
ΕΝΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ
ΠΛΗΘΥΝΤΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ
nom. nemo
(nemo )
nihil (nil)
nulli
(nullae)
nullae res
gen. nullius
(nullius)
nullius rei
nullorum (nullarum nullarum rerum
dat.
nemini
(nemini)
nulli rei
nullis
(nullis)
nullis rebus
accus neminem
(neminem) nihil (nil)
nullos
(nullas)
nullas res
voc
abl.
nullo
(nulla)
nulla re
nullis
(nullis)
nullis rebus
nom.
gen.
dat.
accus
voc
abl.
solus
solius
soli
solum
solo
Κλίση αντωνυµικού επιθέτου
ΕΝΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ
ΠΛΗΘΥΝΤΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ
sola
solum
soli
solae
sola
solius
solius
solorum
solarum
solorum
soli
soli
solis
solis
solis
solam
solum
solos
solas
sola
sola
solo
solis
solis
solis
∆ΕΥΤΕΡΕΥΟΥΣΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ
¾
Πρόταση: ut C. Marius quam celerrime hostis iudicaretur
o
Πλήρης χαρακτηρισµός της πρότασης: ∆ευτερεύουσα, επιρρηµατική, τελική
πρόταση.
o
Πώς εισάγεται, πώς εκφέρεται και γιατί: Εισάγεται µε τον τελικό σύνδεσµο ut,
επειδή είναι καταφατική. Εκφέρεται µε υποτακτική, όπως όλες οι τελικές, αφού εκφράζει κάτι το
επιθυµητό· ο σκοπός έχει πάντοτε υποκειµενικό χαρακτήρα.
o
Γιατί εκφέρεται
µε τη συγκεκριµένη έγκλιση: Εκφέρεται µε υποτακτική
παρατατικού (iudicaretur), επειδή
εξαρτάται από ρήµα ιστορικού χρόνου (coegerat)
→υπερσυντέλικος). Έχουµε ιδιόµορφη ακολουθία των χρόνων, συγχρονισµό της κύριας µε τη
δευτερεύουσα. Ο σκοπός είναι ιδωµένος τη στιγµή που εµφανίζεται στο µυαλό του οµιλητή
(συγχρονισµός) και όχι τη στιγµή της πιθανής πραγµατοποίησής του. (σχολικό βιβλίο. σελ: 155)
o
Συντακτικός ρόλος: Επιρρηµατικός προσδιορισµός του σκοπού στο περιεχόµενο της
κύριας πρότασης µε ρήµα το coegerat.
¾
Πρόταση: Licet mihi ostendas agmina militum
o
Πλήρης χαρακτηρισµός της πρότασης: ∆ευτερεύουσα, παραχωρητική πρόταση.
Στην κύρια πρόταση µε ρήµα το iudicabo υπάρχει το tamen.
o
Πώς εισάγεται, πώς εκφέρεται και γιατί: Εισάγεται µε τον παραχωρητικό
σύνδεσµo licet. Ο σύνδεσµο licet συντάσσεται µε υποτακτική, επειδή προήλθε από το απρόσωπο
ρήµα licet µε παράλειψη του ut+υποτακτική. Η πρόταση εκφράζει µία υποθετική κατάσταση που,
3ο Γ Ε Ν Ι Κ Ο Λ Υ Κ Ε Ι Ο Η Λ Ι Ο Υ Π Ο Λ Η Σ Σελίδα 5 κι αν δεχθούµε ότι αληθεύει, δεν αναιρεί το περιεχόµενο της προσδιοριζόµενης, κύριας πρότασης
µε ρήµα το iudicabo.
o
Γιατί εκφέρεται
µε τη συγκεκριµένη έγκλιση: Εκφέρεται µε υποτακτική
ενεστώτα (ostendas), επειδή εξαρτάται από ρήµα αρκτικού χρόνου (iudicabo) → µέλλοντας) και
σύµφωνα µε τους κανόνες της ακολουθίας των χρόνων εκφράζει το σύγχρονο στο παρόν.
o
Λειτουργεί ως επιρρηµατικός προσδιορισµός της παραχώρησης στο ρήµα iudicabo της
κύριας πρότασης.
¾
Licet mortem miniteris (παραχωρητική πρόταση/όπως η προηγούµενη)
¾
Etsi senex et corpore infirmo sum
o
Πλήρης χαρακτηρισµός της πρότασης: ∆ευτερεύουσα, εναντιωµατική πρόταση.
Στην κύρια πρόταση µε ρήµα το meminero υπάρχει το tamen.
o
Πώς εισάγεται, πώς εκφέρεται και γιατί: Εισάγεται µε τον εναντιωµατικό
σύνδεσµo etsi. Εκφέρεται µε οριστική (sum), επειδή εκφράζει µία πραγµατική κατάσταση παρά
την οποία ισχύει το περιεχόµενο της προσδιοριζόµενης, κύριας πρότασης µε ρήµα το meminero.
H οριστική ενεστώτα δικαιολογείται, αφού η πρόταση αναφέρεται στο παρόν (σύγχρονο). Λειτουργεί
ως επιρρηµατικός προσδιορισµός της ενεντίωσης στο ρήµα meminero της κύριας πρότασης.
¾
Πρόταση: Cum Sulla minitans ei instaret: χρονική πρόταση ιστορικός/διηγηµατικός
cum - σύγχρονο στο παρελθόν.
¾
quibus curiam circumsedisti.
∆ευτερεύουσα αναφορική πρόταση, κρίσης, προσδιοριστική στο agmina
(ή στο militum).
Εισάγεται µε την αναφορική αντωνυµία quibus και εκφέρεται µε οριστική επειδή δηλώνει κάτι το
πραγµατικό. Η οριστική παρακειµένου δικαιολογείται, αφού η πρόταση αναφέρεται στο παρελθόν
και δηλώνει το προτερόχρονο.
3ο Γ Ε Ν Ι Κ Ο Λ Υ Κ Ε Ι Ο Η Λ Ι Ο Υ Π Ο Λ Η Σ Σελίδα 6 ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ
1)
α) Να γράψετε τον τύπο που ζητείται για τα παρακάτω ουσιαστικά
urbe: αιτιατική ενικού και γενική πληθυντικού
................................
hostem ίδια πτώση στον άλλο αριθµό
………………..............
re: δοτική και αφαιρετική πληθυντικού
...............................
agmina:γενική και αιτιατική ενικού
………......................
mortem: . γενική και αιτιατική πληθυντικού
................................
....................................
senex: ίδια πτώση στον άλλο αριθµό
corpore: δοτική ενικού και πληθυντικού
......................................
β) Να τοποθετήσετε τους τύπους στη σωστή στήλη και να συµπληρώσετε τον
παρακάτω πίνακα. (Οι βαθµοί των επιθέτων να γραφούν στην ίδια πτώση.)
Θετικός
βαθµός
Συγκριτικός
βαθµός
Υπερθετικός βαθµός
celerrime
celerrime:το επίθετο
infirmo
infirmο:το επίρρηµα
2) Να µελετήσετε από τη ΓΛΓ (σελ. 40-48) το κεφάλαιο των αντωνυµιών και να
συµπληρώσετε τον πίνακα. Ποιες αντωνυµίες έχουν κλητική;
Αντωνυµία την ίδια πτώση
αιτιατική ενικού αιτιατική
στον άλλο αριθµό στο ίδιο
πληθυντικού στο
και στα τρία γένη γένος/πρόσωπο ίδιο
γένος/πρόσωπο
cuius
nemo
hac
ei
mihi
quibus
ego
3) α) Nα γίνει χρονική αντικατάσταση των τύπων: coegerat, iudicaretur, audebat, ire,
noluit, ostendas, miniteris, conservatam esse.
praes.
imperf.
fut.
perf.
plusq.
fut.ex.
3ο Γ Ε Ν Ι Κ Ο Λ Υ Κ Ε Ι Ο Η Λ Ι Ο Υ Π Ο Λ Η Σ Σελίδα 7 praes.
imperf.
fut.
perf.
plusq.
fut.ex.
β) Να γράψετε τα αποθετικά και τα ηµιαποθετικά ρήµατα του κειµένου.
γ)miniteris: Να γράψετε τους τύπους που διατηρεί το ρήµα από την ενεργητική φωνή.
δ)audebat: Να γράψετε τους ονοµατικούς τύπους του ρήµατος.
ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ
ΜΕΤΟΧΕΣ: ΤΡΟΠΗ ΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ ΠΡΟΤΑΣΗ
4) Να αναλύσετε τις χρονικές µετοχές σε δευτερεύουσες χρονικές προτάσεις.
9 occupata urbe: Cum Sulla urbem occupavisset/ Postquam Sulla urbem
occupavit
9 de hac re interrogatus: Cum de hac re interrogatus esset/Ubi de hac re
interrogatus est
ΜΕΤΟΧΕΣ: ΤΡΟΠΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΣΕ ΜΕΤΟΧΙΚΗ
5)
Να αντικαταστήσετε τις προτάσεις (µε τα µαύρα γράµµατα) µε µετοχές. Τι µετοχές θα
προκύψουν;
Licet mihi ostendas agmina militum, numquam tamen ego hostem iudicabo
Marium.
9 Te mihi ostendente agmina militum,……
Cum Sulla ei instaret, dixit is Sullae:
9 Is dixit Sullae instanti ei…
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΗ ΣΥΝΤΑΞΗ - ΠΑΘΗΤΙΚΗ ΣΥΝΤΑΞΗ
Να µετατρέψετε την παθητική σύνταξη σε ενεργητική (πρώτη πρόταση) και την
ενεργητική σε παθητική.
Meminero urbem Romam et Italiam a Mario conservatam esse.
9 Meminero Marium urbem Romam et Italiam conservavisse.
6)
numquam tamen ego hostem iudicabo Marium.
9 Numquam tamen a me hostis iudicabitur Marius.
ΠΛΑΓΙΟΣ ΛΟΓΟΣ → ΕΥΘΥΣ ΛΟΓΟΣ
7) Να µεταφέρετε στον ευθύ λόγο.
Meminero urbem Romam et Italiam a Mario conservatam esse.
9 “Urbs Roma et Italia a Mario conservata est.
3ο Γ Ε Ν Ι Κ Ο Λ Υ Κ Ε Ι Ο Η Λ Ι Ο Υ Π Ο Λ Η Σ Σελίδα 8 ΕΥΘΥΣ ΛΟΓΟΣ → ΠΛΑΓΙΟΣ ΛΟΓΟΣ
8) Να µεταφέρετε τις προτάσεις στον πλάγιο λόγο από το ρήµα εξάρτησης που δίνεται.
Sulla, occupata urbe, senatum armatus coegerat, ut C. Marius quam celerrime
hostis iudicaretur.
9 Valerius Maximus dixit Sullam, occupata urbe, senatum armatum coegisse,
ut C. Marius quam celerrime hostis iudicaretur.
Solus Quintus Mucius Scaevola augur de hac re interrogatus sententiam dicere
noluit.
9 Valerius Maximus dixit solum Quintum Mucium Scaevolam augurem de
illa re interrogatum sententiam dicere noluisse.
«Νumquam tamen ego hostem iudicabo Marium».
9 Quintus Mucius Scaevola dixit se numquam tamen hostem iudicaturum
esse Marium.
«Licet mihi ostendas agmina militum, quibus curiam circumsedisti· licet mortem
miniteris, numquam tamen ego hostem iudicabo Marium».
9 Quintus Mucius Scaevola dixit Sullae, licet ille sibi ostenderet agmina
militum, quibus curiam circumsedisset· licet ille mortem minitaretur,
numquam tamen se hostem iudicaturum esse Marium.
Ο ΠΡΟΣ∆ΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΚΟΠΟΥ
9) Sulla, occupata……coegerat, ut C. Marius quam celerrime hostis iudicaretur.
α) Πώς δηλώνεται ο σκοπός στην παραπάνω περίοδο λόγου;
9 ∆ηλώνεται µε τελική πρόταση.
β) Να δηλώσετε το σκοπό µε τους άλλους 4 τρόπους.
9 Sulla, occupata urbe armatus senatum coegerat, qui C. Marium quam celerrime
hostem iudicaret. (ή a quo C. Marius iudicaretur) (αναφορική τελική
πρόταση)
9 Sulla, occupata urbe armatus senatum coegerat iudicatum C. Marium quam
celerrime hostem. (αιτιατική του σουπίνου)
9 Sulla, occupata urbe armatus senatum coegerat C. Marii(i) quam celerrime
hostis iudicandi causa (gratia) (εµπρόθετο γερουνδιακό →causa/gratia
+γενική)
9 Sulla, occupata urbe armatus senatum coegerat ad C. Marium quam celerrime
hostem iudicandum. (εµπρόθετο γερουνδιακό→ ad+αιτιατική)
Ονοµατεπώνυµο: .............................................................................................
3ο Γ Ε Ν Ι Κ Ο Λ Υ Κ Ε Ι Ο Η Λ Ι Ο Υ Π Ο Λ Η Σ Σελίδα 9 ΕΝΑΝΤΙΩΜΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ
9
9
9
9
etsi domi erat.(24)
etsi ego clamabam nihil esse bello civili miserius (37)
Etsi senex et corpore infirmo sum (40)
Etsi super vestem earum deprehendit canos (47)
ΠΑΡΑΧΩΡΗΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ
9
9
9
9
etiamsi natura tales non sint (37)
Licet mihi ostendas agmina militum (40)
Licet mortem miniteris (40)
Quamvis infesto et minaci animo perveneras (43)
3ο Γ Ε Ν Ι Κ Ο Λ Υ Κ Ε Ι Ο Η Λ Ι Ο Υ Π Ο Λ Η Σ Σελίδα 10