ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Tακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Α.Ε

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
Tακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Α.Ε. «ΓΕΝΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ Ο
ΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»
Αρ. ΜΑΕ 1800/01/Β/86/1799
ΑΡ.Γ.Ε.Μ.Η 000288201000
Σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό της εταιρείας, το Διοικητικό
Συμβούλιο καλεί τους μετόχους της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία
«ΓΕΝΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ Ο ΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και με το
διακριτικό τίτλο «DOCTORS’ HOSPITAL A.E» σε Τακτική Γενική Συνέλευση
την 30η του μηνός Ιουνίου του έτους 2013 ημέρα Κυριακής και ώρα 16.00
στα γραφεία της Εταιρείας, οδός Κεφαλληνίας 26 Αθήνα προς συζήτηση και
λήψη αποφάσεων επί των κάτωθι θεμάτων ημερησίας διατάξεως:
Θέματα Ημερησίας Διατάξεως
1. Υποβολή και έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της εταιρίας κατά
τα Διεθνή
Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης (ΔΠΧΠ) για τη χρήση
2012 ,συνοδευμένες από τις σχετικές εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και
του Ορκωτού ελεγκτή.
2. Απαλλαγή
ευθύνης του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ελεγκτή για τα
πεπραγμένα της χρήσης 1/1/2012-31/12/2012.
3. Έγκριση των καταβληθεισών αμοιβών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου
της χρήσεως 2012. Προσδιορισμός και
προέγκριση των αμοιβών για
τις
παρασχεθησόμενες υπηρεσίες για την χρήση 2013.
4. Εκλογή τακτικού και αναπληρωματικού ορκωτού ελεγκτή για την εταιρική χρήση
1/1/2013-31/12/2013.
5. Αύξηση κεφαλαίου για κάλυψη ζημιών
Στη Γενική Συνέλευση έχουν δικαίωμα παράστασης όλοι οι μέτοχοι της
Εταιρείας είτε αυτοπροσώπως, είτε δι’ αντιπροσώπου. Οι μέτοχοι που
επιθυμούν να λάβουν μέρος στη Έκτακτη Γενική Συνέλευση της Εταιρείας
οφείλουν, πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες, πριν από την ημερομηνία που θα
γίνει η Γενική Συνέλευση, να καταθέσουν στο ταμείο της Εταιρείας τις μετοχές
τους, είτε να φέρουν στην Εταιρεία απόδειξη ότι κατέθεσαν τις μετοχές τους ή
στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε στην Ελλάδα
ανώνυμη τραπεζική εταιρεία, καθώς και τα τυχόν έγγραφα αντιπροσώπευσης
και να συμμορφωθούν εν γένει με τις διατάξεις του νόμου και του
καταστατικού της Εταιρείας.
Αθήνα
01 Ιουνίου 2013
Το Διοικητικό Συμβούλιο