Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής (FIN)

ΣΠΟΥ∆ΑΣΤΕΣ
Αρ ΟΝΟΜΑ ΣΠΟΥ∆ΑΣΤΗ
ΤΙΤΛΟΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ
ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ
ΥΛΙΚΟ
1 ∆ΙΑΜΑΝΤΗΣ ΦΩΤΙΟΣ, ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ CASE
ΒΑΣΙΛΙΚΙΩΤΗΣ ΒΛΑΣΗΣ STUDY: ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΜΕ ΒΙΒΛΙΑ Γ'
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ
ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ
ΙΩΑΝ.
CD
2 ∆ΡΟΥΓΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ,
ΧΑΣΚΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ
ΟΙ ∆ΗΜΟΣΙΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΣΤΟΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟ
ΤΡΙΑΡΧΗ ΕΙΡΗΝΗ
CD
3 ∆Ι∆ΑΣΚΑΛΟΥ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΕΠΕΝ∆ΥΤΙΚΑ ΚΙΝΗΤΡΑ ΓΙΑ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΕΣ ΧΥΤΗΣ
ΕΠΙΧΗΡΕΙΣ, ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
3908/2011. ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ
ΕΠΕΝ∆ΥΤΙΚΟΥ ΣΧΕ∆ΙΟΥ Ι∆ΡΥΣΗς
ΜΟΝΑ∆ΑΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΊΑΣ ΚΑΙ
ΑΞΙΟΠΟΗΣΗΣ ΥΠΟΛΕΙΜΜΆΤΩΝ ΞΥΛΕΙΑΣ
ΣΤΟ Ν. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
CD
4 ΚΑΤΣΟΥΛΑ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
5 ΓΑΛΙΑΤΣΟΣ
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣΣΩΤΗΡΙΟΣ
Ο ΟΡΥΚΤΟΣ ΠΛΟΥΤΟΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ∆Α ΚΑΙ
ΟΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΤΟΥ
ΤΟ ΨΗΦΙΑΚΟ ΝΟΜΙΣΜΑ BITCOIN
ΦΟΥΤΣΙΤΖΗ
ΓΕΩΡΓΙΑ
ΓΚΟΓΚΟΣ Χ.
CD
6 ΒΡΥΝΙΑΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ,
ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
LEASING-ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗ ΠΑΓΙΟΥ
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ
ΚΥΡΙΤΣΗΣ Κ.
CD
7 ∆ΙΑΜΑΝΤΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΤΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΤΟΥ
ΓΚΟΓΚΟΣ Χ.
ΧΡΟΝΟΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΤΟ∆ΒΠΙΚΟΥ
ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΤΟΥ
CD
8 ΦΙΛΙΑ∆ΟΥ ΒΙΚΕΝΤΙΑ
ΑΙΤΙΕΣ ΦΟΡΟ∆ΙΑΦΥΓΗΣ ΚΑΙ
∆ΙΑΚΟΜΙΧΑΛΗΣ Μ. CD
ΦΟΡΟΑΠΟΦΥΓΗΣ ΤΩΝ ΜΜ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ.
Η ΑΠΟΨΗ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΩΝ
9 ΚΟΛΙΟΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ,
ΜΠΑΡΙΑΜΗΣ
ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ
ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΚΛΑ∆ΟΥ
ΚΥΡΙΤΣΗ Κ.
ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ LOGISTICS-SUPPLY CHAIN
MANAGE ΚΑΤΆ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ∆Ο ΤΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ∆Α
CD
10 ΜΠΕΤΣΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ,
ΠΟΥΛΗ ΓΕΩΡΓΙΑ
∆ΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΟΥ ΒΑΘΜΟΥ
ΓΚΟΓΚΟΣ Χ.
ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΧΡΗΣΤΩΝ ΤΗΣ ∆ΙΚΤΥΑΚΗΣ
ΠΥΛΗΣ. ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ
ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΟΥ ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ
CD
11 ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΥ
ΙΩΑΝΝΑ
ΑΙΤΙΕΣ ΦΟΡΟ∆ΙΑΦΥΓΗΣ ΚΑΙ
ΦΟΡΟΑΠΟΦΥΓΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ∆Α. Η
ΑΠΟΨΗ ΤΩΝ ΕΦΟΡΙΑΚΩΝ
12 ΒΑΪΤΣΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ,
ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Ο ΡΟΛΟΣ ΚΑΙ Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΧΥΤΗΣ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΣΤΟ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΣΥΓΧΡΟΝΟ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
CD
13 ΧΑΤΖΗΜΙΧΑΗΛΙ∆ΟΥ
ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ
Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΡΙΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΚΑΡΑΜΑΝΗΣ
ΤΗΣ ΣΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΑΠΌ ΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΤΗΣ ∆.
ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ
CD
CD
∆ΙΑΚΟΜΙΧΑΛΗΣ Μ. CD
14 ΠΕΤΣΑΒΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΟΙΚΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΑΡΝΗΣ ΝΙΚ.
ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
CD
15 Σ∆ΟΥΚΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
CD
16 ∆ΗΜΟΥ ΒΑΡΒΑΡΑ,
ΤΑΣΙΟΥΛΑ ΓΕΩΡΓΙΑ
ΤΡΙΑΡΧΗ ΕΙΡΗΝΗ
ΘΕΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΡΝΗΤΙΚΕΣ ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ ΣΤΗΝ ΜΗΛΙΤΣΟΠΟΥΛΟΣ CD
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΑΠΌ ΤΗΝ ΕΙΣΟ∆Ο ΚΩΝ.
ΤΗΣ ΕΛΛΑ∆ΑΣ ΣΤΟ ΕΝΙΑΙΟ
ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ. ΜΕΛΕΤΗ
ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΝΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑ∆ΑΣ ΣΕ
ΑΥΤΌ ΚΑΙ ΤΟ ΕΝ∆ΧΌΜΕΝΟ ΑΛΛΑΓΗΣ Ή
ΕΠΑΝΑΦΟΡΆΣ ΣΤΟ ΣΎΣΤΗΜΑ ΤΗΣ
∆ΡΑΧΜΗΣ
17 ΛΕΥΤΑΚΗΣ ∆ΙΟΝΗΣΗΣ ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΑ ∆ΑΝΕΙΑ & ∆ΑΝΕΙΑΚΗ
ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ
ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
CD
18 ΜΠΑΛΤΖΩΗ ΓΕΩΡΓΙΑ,
ΣΙΝΤΟΥ ΜΑΝΤΕΛΑ
ΑΝ∆ΡΟΝΙΚΗ
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΣΤΟΝ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ ΤΟΜΕΑ
ΜΗΛΙΤΣΟΠΟΥΛΟΣ CD
ΚΩΝ.
19 ΑΝΤΩΝΟΓΛΟΥ
ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΑ ∆ΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ∆ΑΝΕΙΑΚΗ
ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ
CD
ΣΠΟΥ∆ΑΣΤΕΣ
Αρ ΟΝΟΜΑ ΣΠΟΥ∆ΑΣΤΗ
ΣΠΥΡΙ∆ΟΥΛΑ
ΤΙΤΛΟΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ∆Α 2008-2013
ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ
ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ
ΥΛΙΚΟ
ΙΩΑΝΝΗΣ
20 ΛΙΑΚΟΥ ΑΜΑΛΙΑ
ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΦΠΑ ΑΠΌ ΜΗΛΙΤΣΟΠΟΥΛΟΣ CD
ΤΟ 2006 ΕΩΣ ΚΑΙ ΣΗΜΕΡΑ
ΚΩΝ.
21 ΠΑΠΠΑ ΜΑΡΙΑ
Η ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ∆Α 2000-2013
22 ΠΑΠΑ∆ΟΠΟΥΛΟΥ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
ΚΟΣΤΟΛΟΓΗΣΗ ΕΡΓΩΝ ΕΣΠΑ. CASE
STUDY: "ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΡΚΟ
ΜΕΤΑΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΜΝΗΜΕΙΩΝ
ΚΛΗΜΑΤΙΑΣ
23 ΛΕΟΠΟΥΛΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ,
ΜΑΥΡΑΝ∆ΡΕΑΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Η ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΩΣ
ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΤΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΥΦΕΣΗΣ
ΚΑΡΑΜΑΝΗΣ ΚΩΝ. CD
CD
ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
CD
ΚΥΠΡΙΩΤΕΛΗΣ
ΕΥΣ.
CD
25 ΝΑΝΟΥ ΡΕΓΓΙΝΑ
ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΥΚΛΩΝ ΚΑΙ ΚΥΠΡΙΩΤΕΛΗΣ
ΟΙ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΣΤΑ
ΕΥΣΤ
ΘΕΜΕΛΙΩ∆Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ
CD
26 ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ,
ΜΑΥΡΟΜΜΑΤΗ
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΑ
ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ
ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΩΝ
∆ΙΑΦΟΡΕΤΙΚΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ ΤΗΣ
ΕΛΛΑ∆ΑΣ
∆ΙΑΚΟΜΙΧΑΛΗΣ
ΜΙΧΑΗΛ
CD
27 ΠΕΝΤΕ∆ΕΚΑ ΜΑΡΙΑΓΕΩΡΓΙΑ
Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΠΟΛΥΕΘΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΙ
ΕΠΙ∆ΡΑΣΕΙΣ ΤΟΥΣ ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
ΚΥΡΙΤΣΗΣ ΚΩΝ.,
CD
ΜΠΙΤΧΑΒΑ ΑΜΑΛΙΑ
28 ΓΙΩΓΓΑΡΑΣ ΑΓΓΕΛΟΣ,
ΘΑΝΑΣΟΥΛΑ
∆ΕΣΠΟΙΝΑ,
ΠΑΠΑ∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ
ΝΑΥΣΙΚΑ
ΟΙ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ ΜΗΛΙΤΣΟΠΟΥΛΟΣ CD "∆ΕΝ
ΣΤΙΣ ∆ΑΠΑΝΕΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ
ΚΩΝ.
ΚΑΤΑΤΕΘΗΚΕ
ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟΥΡΙΣΜΟ ΚΑΙ
ΣΕ ΕΝΤΥΠΗ
∆ΙΑΣΚΕ∆ΑΣΗ
ΜΟΡΦΗ"
24 ΜΑΡΓΑΡΙΤΗ (ΜΑΡΙΑΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΤΕΛΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ
ΕΛΕΝΗ), ΚΑΠΕΤΑΝΙΟΣ ΚΑΙ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΩΝ
ΦΩΤΗΣ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΒΑΣΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ
ΒΙΒΛΙΩΝ
29 ΜΠΕΡΓΙΑΝΝΗ
ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ
ΕΥΣΤΑΘΙΑ, ΜΠΟΜΠΟΥ ΠΕΡΙΟ∆ΟΥ 2009-2013 ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ
ΧΡΥΣΟΥΛΑ
ΚΟΡΡΕΣ Α.Ε.
ΜΗΛΙΤΣΟΠΟΥΛΟΣ CD
ΚΩΝ.
30 ΑΣΩΝΙΤΗΣ
ΡΟ∆ΟΛΦΟΣ,
ΘΕΟΧΑΡΗΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΛΑΝΟ ΓΙΑ ΠΑΡΑ∆ΟΣΙΑΚΟ
ΞΕΝΩΝΑ
31 ΠΑΠΑ∆ΑΝΙΗΛ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΕΑ ∆ΕΥΤΕΡΟΓΕΝΟΥΣ
ΤΟΜΕΑ:CASE STUDIES
ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
CD
32 ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΟΡΓΑΝΩΣΙΑΚΗ ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ
ΜΟΝΤΕΛΟ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ∆ΗΜΟΣΙΟΥ
ΤΟΜΕΑ. ΤΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΤΗΣ
ΓΡΑΦΕΙΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΜΙΛΤΙΑ∆ΗΣ
ΠΑΠΠΑΣ
CD
33 ΒΟΥΛΓΑΡΗΣ
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ,
ΓΚΟΥΝΤΑΝΑΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
Η ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ
ΣΕ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ
ΚΥΠΡΙΩΤΕΛΗΣ
ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ
CD
34 ΤΣΑΚΑΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΤΗΡΗΣΗ
ΒΙΒΛΙΩΝ Β' ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ
ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
CD
ΚΥΠΡΙΩΤΕΛΗΣ
ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ
CD
35 ΤΑΚΛΑΚΟΓΛΟΥ
Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΡΙΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ∆Α ΚΑΙ
ΕΥΤΥΧΙΑ, ΠΕΡΟΥΛΑΚΗ ΟΙ ΚΙΝ∆ΥΝΟΣ ΠΤΩΧΕΥΣΗΣ
ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ
CD
36 ΓΕΩΡΓΑΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΟΙ ΣΥΛΛΟΓΙΚΕΣ ∆ΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΕΙΣ ΣΤΟΝ ΚΑΡΑΜΑΝΗΣ ΚΩΝ. CD
∆ΗΜΟΣΙΟ ΤΟΜΕΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ∆Α