ΒΙΟΤΡΟΝΙΚ ΕΛΛΑΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ

ΒΙΟΤΡΟΝΙΚ ΕΛΛΑΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 - 1η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ( 16 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2013 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013) ΑΡ ΓΕΜΗ: 127362701000
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
ΠΑΘΗΤΙΚΟ
Πόσα
κλειόμενης
χρήσης 2013
Ποσά κλειόμενης χρήσης 2013
Αξία
Αναπόσβεστη
Αποσβέσεις
κτήσεως
Αξία
Β.
1.
Γ.
ΙΙ.
1.
4.
6.
ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ
Έξοδα ιδρύσεως και πρώτης εγκ/σεως
ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
Ενσώματες ακινητοποιήσεις
Κτίρια
Μηχανήματα-τεχνικές εγκαταστάσεις και λ. εξοπλισμός
Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός
Α
970,00
3.823,00
12.800,00
5.512,93
22.135,93
969,98
0,02
12,74
106,67
193,10
312,51
3.810,26
12.693,33
5.319,83
21.823,42
ΙΙΙ. Συμμετοχές και άλλες μακροπρόθεσμες χρημ/κές απαιτήσεις
7. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις
Σύνολο Πάγιου Ενεργητικού (ΓΙΙ+ΓΙΙΙ)
Δ.
Ι.
1.
ΙΙ.
11.
V.
Αποτελέσματα εις νέο
Υπόλοιπο ζημιών χρήσεως εις νέο
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (AI+AV)
1.250,00
23.073,42
ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
Αποθέματα
Εμπορεύματα
Απαιτήσεις
Χρεώστες διάφοροι
2.200,00
1.580,45
1.580,45
IV. Διαθέσιμα
1. Ταμείο
3. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας
71,18
83.000,00
83.071,18
86.851,63
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (ΔΙ+ΔII+ΔIV)
Ε
ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ
1. Έξοδα επομένων χρήσεων
90.000,00
-8.716,57
81.283,43
Γ
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
ΙΙ. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις
1. Προμηθευτές
5. Υποχρεώσεις από φόρους - τέλη
6. Ασφαλιστικοί οργανισμοί
11. Πιστωτές διάφοροι
Σύνολο υποχρεώσεων (ΓΙΙ)
Δ
2.
24.191,92
0,00
0,00
8.870,85
33.062,77
ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ
Έξοδα χρήσεως δουλευμένα
578,76
4.999,89
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ+Ε)
114.924,96
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ
Ποσά κλειόμενης χρήσης
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ+Δ)
2013
I. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ
Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)
Μείον: Κόστος πωλήσεων
Μικτά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως
ΜΕΙΟΝ: 1.Έξοδα διοικητικής λειτουργίας
Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα (ζημιά)
0,00
0,00
0,00
-8.716,57
-8.716,57
1.282,49
1.282,49
114.924,96
ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ
31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 (16 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2013 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013)
ΜΕΙΟΝ: Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων
Mείον: Οι ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ζημιά) ΧΡΗΣΕΩΣ
ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ
Ι. Κεφάλαιο Εταιρικό
1. Καταβλημένο ( 3.000 εταιρικά μερίδια των 30,00 € )
Καθαρά αποτελέσματα (ζημιά) χρήσεως
Μείον: Φόρος εισοδήματος
Ζημιές εις νέο
Ποσά κλειόμενης
χρήσης 2013
-8.716,57
0,00
-8.716,57
-8.716,57
Αθήνα, 06/03/2014
ΟΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΕΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΑΛΑΝΗΣ
Α.Δ.Τ. AK 085206
Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ
MURAT TASKIRAN
ΑΡ.ΔΙΑΒ. C3JF32723
ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΚΑΡΛΟΣ
Α.Δ.Τ. AE 010618
Ελέγξαμε τις συνημμένες οικονομικές καταστάσεις της Ανώνυμης Εταιρίας "TOPOS COMMUNICATIONS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ" της εταιρικής χρήσεως που έληξε την 31