ισολογισμος

Ισολογισμός
(Πλήρης)
ΑΝΤΙΠΟΛΙΣ
ΑΕ
ΓΕΩΡΓΟΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΗ ΑΓΡΟΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012- 31η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ- 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012)
ΑΡ.Μ.Α.Ε. 6179/01ΝΤ/Β/86/09(2004)
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
Ποσά κλειόμενης χρήσεως
Ποσά προηγούμενης χρήσεως
.2012
.2011
Αξία κτήσεως
Αποσβέσεις
Αναπόσβ. αξία
Αξία κτήσεως
Αποσβέσεις
ΠΑΘΗΤΙΚΟ
4.Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως
Ποσά χρήσ.
.2012
.2011
Αναπόσβ. αξία
Β.ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ
1.Έξοδα Ιδρύσεως πρώτης εγκαταστάσεως
Ποσά χρήσ.
Α.ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ
25,149.63
25,149.59
0.04
95,730.42
95,729.28
1.14
120,880.05
120,878.87
1.18
25,149.59
0.04 Ι.Κεφάλαιο (μετοχικο, κλπ)
95,730.42
95,729.28
1.14 1.Καταβλημένο
5,397,925.26
5,397,925.26
120,880.05
120,878.87
1.18
5,397,925.26
5,397,925.26
-1,057,178.61
-1,739,095.21
-1,057,178.61
-1,739,095.21
4,340,746.65
3,658,830.05
25,149.63
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
ΙΙ.Ενσώματες ακινητοποιήσεις
1.Γήπεδα-Οικόπεδα μείον προβλέψεις απαξιώσεων &
υποτιμήσεων
V.Αποτέλεσμα εις νέο
4,708,799.94
4,708,799.94
3,942,792.07
3,942,792.07 2. Υπόλοιπο ζημιών χρήσεως εις νέο
3.Κτίρια και τεχνικά εργα
799,123.96
593,018.30
206,105.66
777,640.40
557,241.20
4. Μηχανήματα τεχνικές εγκαταστάσεις και λοιπός μηχανολογικός
εξοπλισμός
178,564.44
137,698.42
40,866.02
178,564.44
122,924.18
55,640.26 Σύνολο ιδίων κεφαλαίων
5. Μεταφορικά μέσα
189,702.42
163,696.23
26,006.19
189,702.42
147,164.91
42,537.51
6. Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός
328,382.79
312,747.75
15,635.04
323,825.26
306,455.08
6,204,573.55
1,207,160.70
4,997,412.85
5,412,524.59
1,133,785.37
4,278,739.22
6,204,573.55
1,207,160.70
4,997,412.85
5,412,524.59
1,133,785.37
4,278,739.22 ΙΙ. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις
Σύνολο Ακινητοποιήσεων
220,399.20
17,370.18 Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
ΙΙΙ.Συμμετοχές και αλλες μακρ/σμες χρημ/κες απαιτήσεις
2. Συμμετοχες σε λοιπές επιχειρήσεις
7. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις
1. Προμηθευτές
30,961.12 2. Γραμμάτια πληρωτέα
30,961.12
37,110.83 5. Υποχρεώσεις από φόρους τέλη
4,315,850.05 11. Πιστωτές διάφοροι
5,034,523.68
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
Ι. Αποθεματα
1. Εμπορεύματα
3. Παραγωγή σε εξέλιξη
Σύνολο Υποχρεώσεων
1. Έσοδα επόμενων χρήσεων
4,400.00
12,000.00
ΙΙ.Απαιτησεις
46,505.62
2. Γραμμάτια εισπρακτέα
Χαρτοφυλακίου
11. Χρεώστες διάφοροι
317.02
317.02
907,905.91
865,216.52
940,335.04
865,533.54
940,335.04
865,533.54
12,000.00 Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓ/ΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ
6,436.51
10,836.51
1. Πελάτες
857.06
6,149.71 Γραμμάτια πληρωτέα & υποσχετικές
6,149.71
37,110.83
Σύνολο παγίου Ενεργητικού
31,255.05
1,500.00
1,500.00
160,043.53
Ισολογισμός
(Πλήρης) Σελίδα 1 από 6
174,910.73
261.68
261.68
Ισολογισμός (Πλήρης)
206,549.15
176,410.73
ΙV. Διαθέσιμα
1.Ταμείο
3.Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας
Σύνολο Κυκλοφορούντος Ενεργητικού
19,561.03
6,740.19
8,005.20
11,989.04
27,566.23
18,729.23
244,951.89
207,139.96
1,866.62
1,372.40
1,866.62
1,372.40
Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓ/ΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ
1. Έξοδα επόμενων χρήσεων
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ
4,524,363.59 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ
5,281,343.37
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ
ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ
Ποσά προηγούμενης χρήσεως
Ποσά χρήσ.
Ποσά χρήσ.
.2012
.2011
.2012
.2011
Καθαρά αποτελέσματα χρήσεως
(+) ή (-) Υπόλοιπο αποτελεσμάτων
προηγούμενων χρήσεων
Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)
58,907.73
Μείον: Κόστος πωλήσεων
62,763.55
4,650.20 Σύνολο
Μικτά αποτελέσματα εκμετάλλευσης
-3,855.82
11,056.50 ΜΕΙΟΝ:
Πλέον: Άλλα έσοδα εκμετάλλευσης
62,769.63
48,774.10
62,769.63
Σύνολο
15,706.70
105,658.86
3. Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως
13,718.26
Μερικά αποτελέσματα εκμετάλλευσης
103,090.34
119,377.12
103,090.34
-60,463.31
-43,259.74
Μείον:
106.60
Ολικά αποτελέσματα εκμετάλλευσης
102.40
-106.60
-102.40
-60,569.91
-43,362.14
ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
ΠΛΕΟΝ(ή μείον):
2. Έκτακτα κέρδη
28,744.80
28,744.80
Μείον:
3. Έξοδα προηγούμενων χρήσεων
26,505.32
13,433.71
283.94
26,789.26 (Πλήρης) Σελίδα 2 από
1,390.16
Ισολογισμός
6
-87,359.17
-29,441.21
-967,227.24
-1,709,654.00
-1,054,586.41
-1,739,095.21
2,592.20
2,592.20
59,830.60 ΖΗΜΙΕΣ ΕΙΣ ΝΕΟ
58,913.81
1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας
2. Λοιποί μη ενσωματωμένοι στο λειτουργικό
κόστος φόροι
48,774.10
ΜΕΙΟΝ:
1. Έκτακτα και ανόργανα έξοδα
4,524,363.59
Ποσά κλειόμενης χρήσεως
Ι. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ
3. Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα
5,281,343.37
14,823.87
-1,057,178.61
-1,739,095.21
Ισολογισμός (Πλήρης)
Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα
-87,359.17
-29,441.21
ΜΕΙΟΝ:
Σύνολο Αποσβέσεων παγίων στοιχείων
57,751.87
54,996.43
Μείον: Οι από αυτές ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος
(αποσβέσεις)
57,751.87
54,996.43
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
-87,359.17
-29,441.21
Παλαιό Φάληρο 30 Απριλίου 2013
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ ΔΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΟΠΡΑΚΤΣΙΟΓΛΟΥ
ΕΥΣΤΡΑΤΙΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ
ΑΡ. ΔΙΑΒ. 243242/88
Α.Δ.Τ. ΑΚ 514750
O YΠΕΥΘΥΝΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΡΤΙΟΝ ΦΟΡ/ΚΗ-ΛΟΓ/ΚΗ Α.Ε(ΑΡ.ΑΔΕΙΑΣ 1047/ Α' ΤΑΞΗΣ)
ΔΙΟΝΥΣΗΣ ΣΑΜΟΛΗΣ
Α.Δ.Τ AI542920
Ισολογισμός (Πλήρης) Σελίδα 3 από 6
Ισολογισμός (Πλήρης)
Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ
(1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ- 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012)
Ισολογισμός (Πλήρης) Σελίδα 4 από 6
Ισολογισμός (Πλήρης)
Ισολογισμός (Πλήρης) Σελίδα 5 από 6
Ισολογισμός (Πλήρης)
O YΠΕΥΘΥΝΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΡΤΙΟΝ ΦΟΡ/ΚΗ-ΛΟΓ/ΚΗ Α.Ε(ΑΡ.ΑΔΕΙΑΣ 1047/ Α' ΤΑΞΗΣ)
ΔΙΟΝΥΣΗΣ ΣΑΜΟΛΗΣ
Ισολογισμός (Πλήρης) Σελίδα 6 από 6