αποτελέσματα χρήσης 2013

ΤΖΕΛΜΑΡ ΕΙΣΑΓΩΓΑΙ ΕΞΑΓΩΓΑΙ ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΠΕ
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΜΟΣ
1-1-2013 - 31/12/2013 (ΧΡΗΣΗ 20)
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
Γ.ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
ΙΙ.Ενσώματες ακινητοποιήσεις
5.Μεταφορικά μέσα
6.Επιπλα & λοιπός εξοπλοισμός
Σύνολο ακινητοποιήσεων
ων (Π1)
(ΓΙΙ)
41.134,00
2.187,00
43.321,00
Σύνολο παγίου ενεργητικού (ΓΙΙ)
43.321,00
ΠΑΘΗΤΙΚΟ
Α.ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ
Ι.Κεφάλαιο
1.Καταβεβλημένο
338.000,00
IV.Αποθεματικά κεφάλαια
1.Τακτικό αποθεματικό
62.057,77
V.Aποτελεσματα εις νέο
1.Υπόλοιπο κερδών εις νέο
Δ.ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
Ι.Αποθέματα
1.Εμπορεύματα
563.739,19
0,00
VI.Ποσά προορ.για αυξηση κεφαλαίου
1.Καταθέσεις εταίρων
106.886,50
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων(ΑΙ+ΑΙV+AV+AVI)
506.944,27
ΙΙ.Απαιτήσεις
1.Πελάτες
11.Χρεώστες
12.Λογ/μοι διαχ/σης προκ/λων
911.258,85
980.621,62
1.350,00
IV.Διαθέσιμα
1.Ταμείο
3.Καταθέσεις όψεως
20.526,93
21.960,37
Σύνολο κυκλ/ντος ενεργητικού (ΔΙ+ΔΙΙ+ΔIV)
2.499.456,96
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Γ+Δ)
2.542.777,96
ΟΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΕΣ
ΚΑΡΕΛΛΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΤΡΙΚΑΤΣΟΥΛΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
Γ.ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
ΙΙ.Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις
1.Προμηθευτές
3.Τράπεζες βραχ.υποχρ.
5.Υποχρεώσεις από φόρους-τέλη
6.Ασφαλιστικοί οργανισμοί
10.Aποτελέσματα προς διάθεση
11.Πιστωτές διάφοροι
Σύνολο υποχεώσεων (ΓΙΙ)
168.117,91
1.572.396,88
43.427,03
14.830,23
175.761,67
61.299,97
2.035.833,69
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ)
2.542.777,96
Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ
ΓΚΙΟΥΛΕΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓ/ΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΕΚΜΕΤΑΛΕΥΣΗ
ΤΖΕΛΜΑΡ ΕΠΕ
EΠΕ(01-01-2011
(1-1-2013
2013--31-12-2013)
-31-12-2013
31-12-2011)
ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΝ
ΣΜΑΤΩΝ
ΑΡΧΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑ
ΑΓΟΡΕΣ ΕΜΠ/ΤΩΝ
ΤΕΛΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑ
ΚΟΣΤΟΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ
ΜΙΚΤΟ ΚΕΡΔΟΣ
660.955,59 ΠΩΛΗΣΕΙΣ
3.522.280,40
563.739,19
3.619.496,80
840.320,40
4.459.817,20
ΣΥΝΟΛΟ
4.459.817,20 ΣΥΝΟΛΟ
4.459.817,20
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓ/ΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ
ΤΖΕΛΜΑΡ ΕΠΕ
ΕΠΕ(01-01-2011
(1-1-2013 - 31-12-2013)
- 31-12-2011)
ΜΙΚΤΟ ΚΕΡΔΟΣ ΕΚΜ/ΣΕΩΣ
ΜΕΙΟΝ
ΑΜΟΙΒΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
ΑΜΟΙΒΕΣ ΤΡΙΤΩΝ
ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ
ΦΟΡΟΙ - ΤΕΛΗ
ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟΔΑ
ΤΟΚΟΙ
ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ
ΠΡΟΒΛ.ΕΠΙΣΦΑΛΩΝ
ΠΛΕΟΝ
ΕΣΟΔΑ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ
ΑΝΟΡΓ.ΕΣΟΔΑ
ΚΑΘΑΡΑ ΚΕΡΔΗ
81.363,75
ΜΕΙΟΝ Φόρος εισοδήματος
Κέρδη προς διάθεση
21.154,58
60.209,17
Η διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής
1.Τακτικό αποθεματικό
8.Υπόλοιπο κερδών εις νέο
4.068,19
56.140,98
Σύνολο
81.363,75
840.320,40
311.950,30
6.084,66
140.020,64
13.752,57
82.551,47
195.484,41
10.283,00
22.299,09
ΚΕΡΔΗ ΧΡΗΣΕΩΣ
57.894,26
465,22
23.004,27
81.363,75
ΟΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΕΣ
ΚΑΡΕΛΛΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΟΣ - - ΤΡΙΑΤΣΟΥΛΑΣ
ΤΡΙΚΑΤΣΟΥΛΑΣΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ
ΓΚΙΟΥΛΕΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ