Οικονομικά Στοιχεία 2013

ΙΡΙΜΕΞ Λ.Δ. ΤΣΟΠΟΥΡΙΔΗΣ & ΣΙΑ Ε.Π.Ε.
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 - ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1/1/2013 - 31/12/2013)
ΑΦΜ 095117377 - ΕΔΡΑ ΒΡΙΛΗΣΣΙΑ - Γ.Ε.ΜΗ. 000446201000
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
ΙΙ.Ενσώματες Ακινητοποιήσεις
3.Κτίρια και Τεχνικά έργα
6.Έπιπλα & λοιπός εξοπλισμός
Σύνολο Ακινητοποιήσεων (ΓΙΙ)
ΙΙΙ.Συμ/χές & άλλες μακρ. χρηματ. απαιτ.
Δοσμένες εγγυήσεις
Σύνολο Παγίου Ενεργητικού (ΓΙΙ+ΓΙΙΙ)
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
ΙΙ.Απαιτήσεις
1.Πελάτες
11.Χρεώστες διάφοροι
Μεταβατικοί λογαριασμοί
Προκαταβολές προμηθευτών
IV.Διαθέσιμα
1.Ταμείο
3.Καταθέσεις όψεως & προθεσμίας
Αξίες για είσπραξη
Σύνολο Κυκλοφ.Ενεργητικού (ΔΙΙ+ΔΙV)
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Γ+Δ)
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ
4.Λοιποί λογαριασμοί τάξης
Ποσά Κλειόμενης Χρήσεως 2013
Αξία Κτήσ.
Αποσβέσ.
Αναπ. Αξία
135.735,25
49.533,84
185.269,09
83.614,72
49.533,21
133.147,93
52.120,53
0,63
52.121,16
3.889,80
56.010,96
0,00
1.366,00
74.390,49
0,00
75.756,49
2.640,26
231.480,93
0,00
234.121,19
309.877,68
365.888,64
1.452,74
Χρήση 2012
ΠΑΘΗΤΙΚΟ
Αναπ. Αξία A. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ
Ι. Εταιρικό Κεφάλαιο
57.549,94 1.Καταβλημένο
1.560,18
61.042,96
0,00
1.500,00
64.103,14
Ποσά Πρ.
Χρ. 2012
44.040,00
44.040,00
23.551,46
35.217,75
58.769,21
102.809,21
13.677,11
35.217,75
48.894,86
92.934,86
1.791,45
0,00
1.554,71
73.113,42
2.028,40
184.591,45
263.079,43
1.099,79
500,00
0,00
42.035,43
2.202,60
143.350,97
189.188,79
365.888,64
282.123,65
1.452,74
1.352,30
ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ
Χρ. 2013
Καθαρά αποτελέσματα (κέρδη) χρήσεως
267.476,16
Μείον: 1.Φόρος εισοδήματος
72.408,45
2 Μη ενσωματωμένη στο λειτ. Κόστος-φόροι
601,91
Κέρδη προς διάθεση
194.465,80
Χρ. 2012
191.927,68
40.899,60
0,00
151.028,08
120,60 IV.Αποθεματικά Κεφάλαια
57.670,54 1.Τακτικό αποθεματικό
7.Αποθεματικό αναπροσαρμογής ακινήτων
3.889,80
61.560,34 Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων (AI+AIV)
Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
ΙΙ.Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις
1.Προμηθευτές
2α.Επιταγές πληρωτέες (μεταχρ/νες)
4. Προκαταβολές πελατών
5.Υποχρεώσεις από φόρους-τέλη
6.Ασφαλιστικοί Οργανισμοί
11. Πιστωτές διάφοροι
2.649,65 Σύνολο Υποχρεώσεων (ΓΙΙ)
152.046,55
1.763,97
156.460,17
220.563,31
282.123,65 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ)
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ
1.352,30 8.Λοιποί λογαριασμοί τάξης
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓ/ΣΜΟΥ ΑΠΟΤ/ΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 31.12.2013 ( 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2013 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 )
Ποσά Κλειόμενης Χρήσεως 2013
Χρήση 2012
Ι. Αποτελέσματα Εκμεταλλεύσεως
Κύκλος Εργασιών (πωλήσεις)
374.767,05
319.152,16
Μείον: Κόστος πωλήσεων
51,92
1.352,30
Μικτά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως
374.715,13
317.799,86
Πλέον: Έσοδα κεφαλαίων
7.500,00
905,11
Σύνολο
382.215,13
318.704,97
ΜΕΙΟΝ:1.Έξοδα διοικητικής λειτουργίας
114.765,37
134.489,51
Μερικά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως
267.449,76
184.215,46
Πλέον: 4.Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα
1.135,91
0,00
Μείον: 3.Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα
-293,42
0,00
Ολικά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως
268.292,25
184.215,46
ΙΙ.ΠΛΕΟΝ: Έκτακτα αποτελέσματα
3. Έσοδα προηγούμενων χρήσεων
0,00
7.725,00
Μείον : 3.Έξοδα προηγουμένων χρήσεων
-816,09
-12,78
Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα (κέρδη)
267.476,16
191.927,68
ΜΕΙΟΝ: Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων
6.516,96
Μείον: Οι από αυτές ενσ/νες στο λειτ. κόστος
6.516,96
0,00
0,00
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (Κέρδη) ΧΡΗΣΕΩΣ προ φόρων
267.476,16
191.927,68
ΟΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΕΣ
ΤΣΟΠΟΥΡΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
Α.Δ.Τ. Χ 193493
Ποσά Κλ.
Χρ. 2013
Η διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής:
1.Τακτικό αποθεματικό
2.Μερίσματα
ΤΣΟΠΟΥΡΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
Α.Δ.Τ. ΑΕ 105319
Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)
9.874,35
184.591,45
194.465,80
ΑΘΗΝΑ,31/03/2014
Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ
ΜΑΡΙΤΣΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΑΡ. ΑΔ. Α 12784 Α.Δ.Τ. ΑΚ780820
7.677,11
143.350,97
151.028,08