Σχολικοί Σύμβουλοι στα Δημοτικά του Πειραιά

ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ
ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
----ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. & Δ.Ε.
ΑΤΤΙΚΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ
ΚΑΘΟΔΗΓΗΣΗΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
----Ταχ. Δ/νση: Αν. Τσόχα 15 – 17
Τ.Κ. – Πόλη: 11521 Αθήνα
Ιστοσελίδα: http://attik.pde.sch.gr/
E – mail: [email protected]/
Πληροφορίες: Αναστόπουλος Χρήστος
Τηλέφωνο: 210 - 6464863
Fax: 210 - 6450609
Αθήνα: 27/04/2012
Αρ. Πρωτ.:6453
ΠΡΟΣ:
Δημόσια και Ιδιωτικά Σχολεία Πειραιά (μέσω
της Διεύθυνσης Π.Ε Πειραιά)
ΚΟΙΝ.:
Σχολικοί Σύμβουλοι Π.Ε & Δ.Ε Αττικής
ΘΕΜΑ: «Σχολικοί Σύμβουλοι στα Δημοτικά του Πειραιά»
Σας διαβιβάζουμε πίνακα με τα ονόματα των Σχολικών Συμβούλων ανά σχολική
μονάδα της Διεύθυνσης Π.Ε Πειραιά.
Λόγω μετακίνησης των γραφείων τους, στοιχεία επικοινωνίας μαζί τους (εφόσον δεν
τα διαθέτετε) μπορείτε να αντλήσετε από το Τμήμα Επιστημονικής – Παιδαγωγικής
Καθοδήγησης Π.Ε. της Περιφερειακής Διεύθυνσης Π.Ε. & Δ.Ε. Αττικής [τηλ.2106464863 ή [email protected]].
Ο Περιφερειακός Διευθυντής Π.Ε. & Δ.Ε. Αττικής
Ιωάννης Ν. Κουμέντος
ΣΧΟΛΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΚΑΙ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΣΤΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕ ΠΕΙΡΑΙΑ
α/α
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
∆ημοτικό
Σχολείο
1ο
2ο
3ο
4ο
5ο
6ο
Αγκιστρίου
1ο
2ο
Κυψέλης Αίγινας
Σχολικός
Σχολικός
Σχολικός
Σχολικός
Σχολικός
Σχολικός
Σχολικός
Σχολικός
Σχολικός
Σύμβουλος
Σύμβουλος
Σύμβουλος
Σύμβουλος
Σύμβουλος
Σύμβουλος
Σύμβουλος
Σύμβουλος
Σύμβουλος
Γεν. Αγωγής
Ειδ. Αγωγής
ΠΕ 05
ΠΕ 06
ΠΕ 07
ΠΕ 08
ΠΕ 11
ΠΕ 16
ΠΕ 19
Αγ.Ιωάννη
Κατσαρός
Μπαλαμώτης
Παπαδοπούλου
Πολυμενοπούλου
Λαδιάς
Ρέντη
Ιωάννης
Γεώργιος
Μαρία
Αικατερίνη
Αναστάσιος
Αγ.Ιωάννη
Κατσαρός
Μπαλαμώτης
Παπαδοπούλου
Πολυμενοπούλου
Λαδιάς
Ρέντη
Ιωάννης
Γεώργιος
Μαρία
Αικατερίνη
Αναστάσιος
Αγ.Ιωάννη
Κατσαρός
Μπαλαμώτης
Παπαδοπούλου
Πολυμενοπούλου
Λαδιάς
Ρέντη
Ιωάννης
Γεώργιος
Μαρία
Αικατερίνη
Αναστάσιος
Αγ.Ιωάννη
Κατσαρός
Μπαλαμώτης
Παπαδοπούλου
Πολυμενοπούλου
Λαδιάς
Ρέντη
Ιωάννης
Γεώργιος
Μαρία
Αικατερίνη
Αναστάσιος
Αγ.Ιωάννη
Κατσαρός
Μπαλαμώτης
Παπαδοπούλου
Πολυμενοπούλου
Λαδιάς
Ρέντη
Ιωάννης
Γεώργιος
Μαρία
Αικατερίνη
Αναστάσιος
Αγ.Ιωάννη
Κατσαρός
Μπαλαμώτης
Παπαδοπούλου
Πολυμενοπούλου
Λαδιάς
Ρέντη
Ιωάννης
Γεώργιος
Μαρία
Αικατερίνη
Αναστάσιος
Μπούντα
Μπαλαμώτης
Παπαδοπούλου
Πολυμενοπούλου
Λαδιάς
Ελένη
Γεώργιος
Μαρία
Αικατερίνη
Αναστάσιος
Μπούντα
Μπαλαμώτης
Παπαδοπούλου
Πολυμενοπούλου
Λαδιάς
Ελένη
Γεώργιος
Μαρία
Αικατερίνη
Αναστάσιος
Μπούντα
Μπαλαμώτης
Παπαδοπούλου
Πολυμενοπούλου
Λαδιάς
Ελένη
Γεώργιος
Μαρία
Αικατερίνη
Αναστάσιος
Μπούντα
Μπαλαμώτης
Παπαδοπούλου
Πολυμενοπούλου
Λαδιάς
Ελένη
Γεώργιος
Μαρία
Αικατερίνη
Αναστάσιος
Περιοχής
Αγκιστρίου
Αίγινας
Αίγινας
Αίγινας
ΡεϊσηΜατσούκα
Φωτεινή
ΡεϊσηΜατσούκα
Φωτεινή
ΡεϊσηΜατσούκα
Φωτεινή
ΡεϊσηΜατσούκα
Φωτεινή
ΡεϊσηΜατσούκα
Φωτεινή
ΡεϊσηΜατσούκα
Φωτεινή
ΡεϊσηΜατσούκα
Φωτεινή
ΡεϊσηΜατσούκα
Φωτεινή
ΡεϊσηΜατσούκα
Φωτεινή
ΡεϊσηΜατσούκα
Φωτεινή
Μπεχλικούδη
∆ήμητρα
Μπεχλικούδη
∆ήμητρα
Μπεχλικούδη
∆ήμητρα
Μπεχλικούδη
∆ήμητρα
Μπεχλικούδη
∆ήμητρα
Μπεχλικούδη
∆ήμητρα
Μπεχλικούδη
∆ήμητρα
Μπεχλικούδη
∆ήμητρα
Μπεχλικούδη
∆ήμητρα
Μπεχλικούδη
∆ήμητρα
1 από 16
Χατζηιωάννου
Αντιγόνη-Μελίσσα Όλγα Ζιρώ
Ιρις
Χατζηιωάννου
Αντιγόνη-Μελίσσα Όλγα Ζιρώ
Ιρις
Χατζηιωάννου
Αντιγόνη-Μελίσσα Όλγα Ζιρώ
Ιρις
Χατζηιωάννου
Αντιγόνη-Μελίσσα Όλγα Ζιρώ
Ιρις
Χατζηιωάννου
Αντιγόνη-Μελίσσα Όλγα Ζιρώ
Ιρις
Χατζηιωάννου
Αντιγόνη-Μελίσσα Όλγα Ζιρώ
Ιρις
Χατζηιωάννου
Αντιγόνη-Μελίσσα Όλγα Ζιρώ
Ιρις
Χατζηιωάννου
Αντιγόνη-Μελίσσα Όλγα Ζιρώ
Ιρις
Χατζηιωάννου
Αντιγόνη-Μελίσσα Όλγα Ζιρώ
Ιρις
Χατζηιωάννου
Αντιγόνη-Μελίσσα Όλγα Ζιρώ
Ιρις
α/α
∆ημοτικό
Σχολείο
Σχολικός
Περιοχής
Σχολικός
Σχολικός
Σχολικός
Σχολικός
Σχολικός
Σχολικός
Σχολικός
Σχολικός
Σύμβουλος
Σύμβουλος
Σύμβουλος
Σύμβουλος
Σύμβουλος
Σύμβουλος
Σύμβουλος
Σύμβουλος
Σύμβουλος
Γεν. Αγωγής
Ειδ. Αγωγής
ΠΕ 05
ΠΕ 06
ΠΕ 07
ΠΕ 08
ΠΕ 11
ΠΕ 16
ΠΕ 19
Παπαδοπούλου
Πολυμενοπούλου
Λαδιάς
Μαρία
Αικατερίνη
Αναστάσιος
Παπαδοπούλου
Πολυμενοπούλου
Λαδιάς
Μαρία
Αικατερίνη
Αναστάσιος
Παπαδοπούλου
Πολυμενοπούλου
Λαδιάς
Μαρία
Αικατερίνη
Αναστάσιος
Παπαδοπούλου
Πολυμενοπούλου
Λαδιάς
Μαρία
Αικατερίνη
Αναστάσιος
Πολυμενοπούλου
Λαδιάς
Αικατερίνη
Αναστάσιος
Πολυμενοπούλου
Λαδιάς
Αικατερίνη
Αναστάσιος
Πολυμενοπούλου
Λαδιάς
Αικατερίνη
Αναστάσιος
Μεσαγρού11
Μεσάγρου-Αγίας
Αγίας
Μπούντα
Μπαλαμώτης
Μαρίνας
Μαρίνας,
Ελένη
Γεώργιος
Μπούντα
Μπαλαμώτης
Ελένη
Γεώργιος
Μπούντα
Μπαλαμώτης
Ελένη
Γεώργιος
Πέρδικας,
Μπούντα
Μπαλαμώτης
Αίγινα
Ελένη
Γεώργιος
Αίγινα
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
Αγίων
Αγίων
Ασωμάτων
Ασωμάτων,
Αίγινας
Αίγινα
Βαθέος Αίγινας Βαθέος, Αίγινα
Πέρδικας
1ο
2ο
3ο
4ο
1ο
3ο
4ο
∆ραπετσώνας
∆ραπετσώνας
∆ραπετσώνας
∆ραπετσώνας
Κερατσινίου
Κερατσινίου
Κερατσινίου
∆άρρα Μαρία
∆άρρα Μαρία
∆άρρα Μαρία
∆άρρα Μαρία
∆άρρα Μαρία
Μπαλαμώτης
Γεώργιος
Μπαλαμώτης
Γεώργιος
Μπαλαμώτης
Γεώργιος
Μπαλαμώτης
Γεώργιος
Μπαλαμώτης
Γεώργιος
Τζανάκη
Μπαλαμώτης
Χαρίκλεια
Γεώργιος
∆άρρα Μαρία
Μπαλαμώτης
Γεώργιος
ΡεϊσηΜατσούκα
Φωτεινή
ΡεϊσηΜατσούκα
Φωτεινή
ΡεϊσηΜατσούκα
Φωτεινή
ΡεϊσηΜατσούκα
Φωτεινή
ΡεϊσηΜατσούκα
Φωτεινή
ΡεϊσηΜατσούκα
Φωτεινή
ΡεϊσηΜατσούκα
Φωτεινή
ΡεϊσηΜατσούκα
Φωτεινή
ΡεϊσηΜατσούκα
Φωτεινή
ΡεϊσηΜατσούκα
Φωτεινή
ΡεϊσηΜατσούκα
Φωτεινή
Μπεχλικούδη
∆ήμητρα
Μπεχλικούδη
∆ήμητρα
Μπεχλικούδη
∆ήμητρα
Μπεχλικούδη
∆ήμητρα
Μπεχλικούδη
∆ήμητρα
Μπεχλικούδη
∆ήμητρα
Μπεχλικούδη
∆ήμητρα
Μπεχλικούδη
∆ήμητρα
Μπεχλικούδη
∆ήμητρα
Μπεχλικούδη
∆ήμητρα
Μπεχλικούδη
∆ήμητρα
2 από 16
Χατζηιωάννου
Αντιγόνη-Μελίσσα Όλγα Ζιρώ
Ιρις
Χατζηιωάννου
Αντιγόνη-Μελίσσα Όλγα Ζιρώ
Ιρις
Χατζηιωάννου
Αντιγόνη-Μελίσσα Όλγα Ζιρώ
Ιρις
Χατζηιωάννου
Αντιγόνη-Μελίσσα Όλγα Ζιρώ
Ιρις
Χατζηιωάννου
Αντιγόνη-Μελίσσα Όλγα Ζιρώ Κέλλης Ηρακλής
Ιρις
Χατζηιωάννου
Αντιγόνη-Μελίσσα Όλγα Ζιρώ Κέλλης Ηρακλής
Ιρις
Χατζηιωάννου
Αντιγόνη-Μελίσσα Όλγα Ζιρώ Κέλλης Ηρακλής
Ιρις
Χατζηιωάννου
Αντιγόνη-Μελίσσα Όλγα Ζιρώ Κέλλης Ηρακλής
Ιρις
Χατζηιωάννου
Αντιγόνη-Μελίσσα Όλγα Ζιρώ Κέλλης Ηρακλής
Ιρις
Χατζηιωάννου
Αντιγόνη-Μελίσσα Όλγα Ζιρώ Κέλλης Ηρακλής
Ιρις
Χατζηιωάννου
Αντιγόνη-Μελίσσα Όλγα Ζιρώ Κέλλης Ηρακλής
Ιρις
Πολυμενοπούλου
Λαδιάς
Αικατερίνη
Αναστάσιος
Πολυμενοπούλου
Λαδιάς
Αικατερίνη
Αναστάσιος
Πολυμενοπούλου
Λαδιάς
Αικατερίνη
Αναστάσιος
Πολυμενοπούλου
Λαδιάς
Αικατερίνη
Αναστάσιος
α/α
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
∆ημοτικό
Σχολείο
5ο
6ο
7ο
8ο
9ο
10ο
11ο
12ο
13ο
14ο
15ο
Σχολικός
Περιοχής
Κερατσινίου
Κερατσινίου
Κερατσινίου
Κερατσινίου
Κερατσινίου
Κερατσινίου
Κερατσινίου
Κερατσινίου
Κερατσινίου
Κερατσινίου
Κερατσινίου
Σχολικός
Σχολικός
Σχολικός
Σχολικός
Σχολικός
Σχολικός
Σχολικός
Σχολικός
Σύμβουλος
Σύμβουλος
Σύμβουλος
Σύμβουλος
Σύμβουλος
Σύμβουλος
Σύμβουλος
Σύμβουλος
Σύμβουλος
Γεν. Αγωγής
Ειδ. Αγωγής
ΠΕ 05
ΠΕ 06
ΠΕ 07
ΠΕ 08
ΠΕ 11
ΠΕ 16
ΠΕ 19
Τζανάκη
Μπαλαμώτης
Χαρίκλεια
Γεώργιος
Τζανάκη
Μπαλαμώτης
Χαρίκλεια
Γεώργιος
Τζανάκη
Μπαλαμώτης
Χαρίκλεια
Γεώργιος
∆άρρα Μαρία
Μπαλαμώτης
Γεώργιος
Τζανάκη
Μπαλαμώτης
Χαρίκλεια
Γεώργιος
Τζανάκη
Μπαλαμώτης
Χαρίκλεια
Γεώργιος
∆άρρα Μαρία
Μπαλαμώτης
Γεώργιος
Τζανάκη
Μπαλαμώτης
Χαρίκλεια
Γεώργιος
∆άρρα Μαρία
Μπαλαμώτης
Γεώργιος
Τζανάκη
Μπαλαμώτης
Χαρίκλεια
Γεώργιος
Τζανάκη
Μπαλαμώτης
Χαρίκλεια
Γεώργιος
ΡεϊσηΜατσούκα
Φωτεινή
ΡεϊσηΜατσούκα
Φωτεινή
ΡεϊσηΜατσούκα
Φωτεινή
ΡεϊσηΜατσούκα
Φωτεινή
ΡεϊσηΜατσούκα
Φωτεινή
ΡεϊσηΜατσούκα
Φωτεινή
ΡεϊσηΜατσούκα
Φωτεινή
ΡεϊσηΜατσούκα
Φωτεινή
ΡεϊσηΜατσούκα
Φωτεινή
ΡεϊσηΜατσούκα
Φωτεινή
ΡεϊσηΜατσούκα
Φωτεινή
Μπεχλικούδη
∆ήμητρα
Μπεχλικούδη
∆ήμητρα
Μπεχλικούδη
∆ήμητρα
Μπεχλικούδη
∆ήμητρα
Μπεχλικούδη
∆ήμητρα
Μπεχλικούδη
∆ήμητρα
Μπεχλικούδη
∆ήμητρα
Μπεχλικούδη
∆ήμητρα
Μπεχλικούδη
∆ήμητρα
Μπεχλικούδη
∆ήμητρα
Μπεχλικούδη
∆ήμητρα
3 από 16
Χατζηιωάννου
Αντιγόνη-Μελίσσα Όλγα Ζιρώ Κέλλης Ηρακλής
Ιρις
Χατζηιωάννου
Αντιγόνη-Μελίσσα Όλγα Ζιρώ Κέλλης Ηρακλής
Ιρις
Χατζηιωάννου
Αντιγόνη-Μελίσσα Όλγα Ζιρώ Κέλλης Ηρακλής
Ιρις
Χατζηιωάννου
Αντιγόνη-Μελίσσα Όλγα Ζιρώ Κέλλης Ηρακλής
Ιρις
Χατζηιωάννου
Αντιγόνη-Μελίσσα Όλγα Ζιρώ Κέλλης Ηρακλής
Ιρις
Χατζηιωάννου
Αντιγόνη-Μελίσσα Όλγα Ζιρώ Κέλλης Ηρακλής
Ιρις
Χατζηιωάννου
Αντιγόνη-Μελίσσα Όλγα Ζιρώ Κέλλης Ηρακλής
Ιρις
Χατζηιωάννου
Αντιγόνη-Μελίσσα Όλγα Ζιρώ Κέλλης Ηρακλής
Ιρις
Χατζηιωάννου
Αντιγόνη-Μελίσσα Όλγα Ζιρώ Κέλλης Ηρακλής
Ιρις
Χατζηιωάννου
Αντιγόνη-Μελίσσα Όλγα Ζιρώ Κέλλης Ηρακλής
Ιρις
Χατζηιωάννου
Αντιγόνη-Μελίσσα Όλγα Ζιρώ Κέλλης Ηρακλής
Ιρις
Πολυμενοπούλου
Λαδιάς
Αικατερίνη
Αναστάσιος
Πολυμενοπούλου
Λαδιάς
Αικατερίνη
Αναστάσιος
Πολυμενοπούλου
Λαδιάς
Αικατερίνη
Αναστάσιος
Πολυμενοπούλου
Λαδιάς
Αικατερίνη
Αναστάσιος
Πολυμενοπούλου
Λαδιάς
Αικατερίνη
Αναστάσιος
Πολυμενοπούλου
Λαδιάς
Αικατερίνη
Αναστάσιος
Πολυμενοπούλου
Λαδιάς
Αικατερίνη
Αναστάσιος
Πολυμενοπούλου
Λαδιάς
Αικατερίνη
Αναστάσιος
Πολυμενοπούλου
Λαδιάς
Αικατερίνη
Αναστάσιος
Πολυμενοπούλου
Λαδιάς
Αικατερίνη
Αναστάσιος
Πολυμενοπούλου
Λαδιάς
Αικατερίνη
Αναστάσιος
α/α
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
∆ημοτικό
Σχολείο
18ο
20ο
21ο
22ο
23ο
24ο
Ι.∆.Σ.
Καραχάλιου
Ιδιωτικό ∆.Σ.
Κων/νου Στέγκα
1ο
2ο
3ο
Σχολικός
Περιοχής
Κερατσινίου
Κερατσινίου
Κερατσινίου
Κερατσινίου
Κερατσινίου
Κερατσινίου
Κερατσινίου
Κερατσινίου
Κορυδαλλού
Κορυδαλλού
Κορυδαλλού
Σχολικός
Σχολικός
Σχολικός
Σχολικός
Σχολικός
Σχολικός
Σχολικός
Σχολικός
Σύμβουλος
Σύμβουλος
Σύμβουλος
Σύμβουλος
Σύμβουλος
Σύμβουλος
Σύμβουλος
Σύμβουλος
Σύμβουλος
Γεν. Αγωγής
Ειδ. Αγωγής
ΠΕ 05
ΠΕ 06
ΠΕ 07
ΠΕ 08
ΠΕ 11
ΠΕ 16
ΠΕ 19
Τζανάκη
Μπαλαμώτης
Χαρίκλεια
Γεώργιος
Τζανάκη
Μπαλαμώτης
Χαρίκλεια
Γεώργιος
∆άρρα Μαρία
Μπαλαμώτης
Γεώργιος
Τζανάκη
Μπαλαμώτης
Χαρίκλεια
Γεώργιος
Τζανάκη
Μπαλαμώτης
Χαρίκλεια
Γεώργιος
Τζανάκη
Μπαλαμώτης
Χαρίκλεια
Γεώργιος
Τζανάκη
Μπαλαμώτης
Χαρίκλεια
Γεώργιος
∆άρρα Μαρία
Καρυδά Ελένη
Καρυδά Ελένη
Καρυδά Ελένη
Μπαλαμώτης
Γεώργιος
Μπαλαμώτης
Γεώργιος
Μπαλαμώτης
Γεώργιος
Μπαλαμώτης
Γεώργιος
ΡεϊσηΜατσούκα
Φωτεινή
ΡεϊσηΜατσούκα
Φωτεινή
ΡεϊσηΜατσούκα
Φωτεινή
ΡεϊσηΜατσούκα
Φωτεινή
ΡεϊσηΜατσούκα
Φωτεινή
ΡεϊσηΜατσούκα
Φωτεινή
ΡεϊσηΜατσούκα
Φωτεινή
ΡεϊσηΜατσούκα
Φωτεινή
ΡεϊσηΜατσούκα
Φωτεινή
ΡεϊσηΜατσούκα
Φωτεινή
ΡεϊσηΜατσούκα
Φωτεινή
Μπεχλικούδη
∆ήμητρα
Μπεχλικούδη
∆ήμητρα
Μπεχλικούδη
∆ήμητρα
Μπεχλικούδη
∆ήμητρα
Μπεχλικούδη
∆ήμητρα
Μπεχλικούδη
∆ήμητρα
Μπεχλικούδη
∆ήμητρα
Μπεχλικούδη
∆ήμητρα
Μπεχλικούδη
∆ήμητρα
Μπεχλικούδη
∆ήμητρα
Μπεχλικούδη
∆ήμητρα
4 από 16
Χατζηιωάννου
Αντιγόνη-Μελίσσα Όλγα Ζιρώ Κέλλης Ηρακλής
Ιρις
Χατζηιωάννου
Αντιγόνη-Μελίσσα Όλγα Ζιρώ Κέλλης Ηρακλής
Ιρις
Χατζηιωάννου
Αντιγόνη-Μελίσσα Όλγα Ζιρώ Κέλλης Ηρακλής
Ιρις
Χατζηιωάννου
Αντιγόνη-Μελίσσα Όλγα Ζιρώ Κέλλης Ηρακλής
Ιρις
Χατζηιωάννου
Αντιγόνη-Μελίσσα Όλγα Ζιρώ Κέλλης Ηρακλής
Ιρις
Χατζηιωάννου
Αντιγόνη-Μελίσσα Όλγα Ζιρώ Κέλλης Ηρακλής
Ιρις
Χατζηιωάννου
Αντιγόνη-Μελίσσα Όλγα Ζιρώ Κέλλης Ηρακλής
Ιρις
Χατζηιωάννου
Αντιγόνη-Μελίσσα Όλγα Ζιρώ Κέλλης Ηρακλής
Ιρις
Χατζηιωάννου
Αντιγόνη-Μελίσσα Όλγα Ζιρώ
Ιρις
Χατζηιωάννου
Αντιγόνη-Μελίσσα Όλγα Ζιρώ
Ιρις
Χατζηιωάννου
Αντιγόνη-Μελίσσα Όλγα Ζιρώ
Ιρις
Πολυμενοπούλου
Λαδιάς
Αικατερίνη
Αναστάσιος
Πολυμενοπούλου
Λαδιάς
Αικατερίνη
Αναστάσιος
Πολυμενοπούλου
Λαδιάς
Αικατερίνη
Αναστάσιος
Πολυμενοπούλου
Λαδιάς
Αικατερίνη
Αναστάσιος
Πολυμενοπούλου
Λαδιάς
Αικατερίνη
Αναστάσιος
Πολυμενοπούλου
Λαδιάς
Αικατερίνη
Αναστάσιος
Πολυμενοπούλου
Λαδιάς
Αικατερίνη
Αναστάσιος
Πολυμενοπούλου
Λαδιάς
Αικατερίνη
Αναστάσιος
Παπαδοπούλου
Πολυμενοπούλου
Λαδιάς
Μαρία
Αικατερίνη
Αναστάσιος
Παπαδοπούλου
Πολυμενοπούλου
Λαδιάς
Μαρία
Αικατερίνη
Αναστάσιος
Παπαδοπούλου
Πολυμενοπούλου
Λαδιάς
Μαρία
Αικατερίνη
Αναστάσιος
α/α
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
∆ημοτικό
Σχολείο
4ο
5ο
6ο
7ο
8ο
9ο
10ο
11ο
12ο
13ο
16ο
Σχολικός
Περιοχής
Κορυδαλλού
Κορυδαλλού
Κορυδαλλού
Κορυδαλλού
Κορυδαλλού
Κορυδαλλού
Κορυδαλλού
Κορυδαλλού
Κορυδαλλού
Κορυδαλλού
Κορυδαλλού
Σχολικός
Σχολικός
Σχολικός
Σχολικός
Σχολικός
Σχολικός
Σχολικός
Σχολικός
Σύμβουλος
Σύμβουλος
Σύμβουλος
Σύμβουλος
Σύμβουλος
Σύμβουλος
Σύμβουλος
Σύμβουλος
Σύμβουλος
Γεν. Αγωγής
Ειδ. Αγωγής
ΠΕ 05
ΠΕ 06
ΠΕ 07
ΠΕ 08
ΠΕ 11
ΠΕ 16
ΠΕ 19
Παπαδοπούλου
Πολυμενοπούλου
Λαδιάς
Μαρία
Αικατερίνη
Αναστάσιος
Παπαδοπούλου
Πολυμενοπούλου
Λαδιάς
Μαρία
Αικατερίνη
Αναστάσιος
Παπαδοπούλου
Πολυμενοπούλου
Λαδιάς
Μαρία
Αικατερίνη
Αναστάσιος
Παπαδοπούλου
Πολυμενοπούλου
Λαδιάς
Μαρία
Αικατερίνη
Αναστάσιος
Παπαδοπούλου
Πολυμενοπούλου
Λαδιάς
Μαρία
Αικατερίνη
Αναστάσιος
Παπαδοπούλου
Πολυμενοπούλου
Λαδιάς
Μαρία
Αικατερίνη
Αναστάσιος
Παπαδοπούλου
Πολυμενοπούλου
Λαδιάς
Μαρία
Αικατερίνη
Αναστάσιος
Παπαδοπούλου
Πολυμενοπούλου
Λαδιάς
Μαρία
Αικατερίνη
Αναστάσιος
Παπαδοπούλου
Πολυμενοπούλου
Λαδιάς
Μαρία
Αικατερίνη
Αναστάσιος
Παπαδοπούλου
Πολυμενοπούλου
Λαδιάς
Μαρία
Αικατερίνη
Αναστάσιος
Παπαδοπούλου
Πολυμενοπούλου
Λαδιάς
Μαρία
Αικατερίνη
Αναστάσιος
Καρυδά Ελένη
Καρυδά Ελένη
Καρυδά Ελένη
Καρυδά Ελένη
Καρυδά Ελένη
Καρυδά Ελένη
Καρυδά Ελένη
Καρυδά Ελένη
Καρυδά Ελένη
Καρυδά Ελένη
Καρυδά Ελένη
Μπαλαμώτης
Γεώργιος
Μπαλαμώτης
Γεώργιος
Μπαλαμώτης
Γεώργιος
Μπαλαμώτης
Γεώργιος
Μπαλαμώτης
Γεώργιος
Μπαλαμώτης
Γεώργιος
Μπαλαμώτης
Γεώργιος
Μπαλαμώτης
Γεώργιος
Μπαλαμώτης
Γεώργιος
Μπαλαμώτης
Γεώργιος
Μπαλαμώτης
Γεώργιος
ΡεϊσηΜατσούκα
Φωτεινή
ΡεϊσηΜατσούκα
Φωτεινή
ΡεϊσηΜατσούκα
Φωτεινή
ΡεϊσηΜατσούκα
Φωτεινή
ΡεϊσηΜατσούκα
Φωτεινή
ΡεϊσηΜατσούκα
Φωτεινή
ΡεϊσηΜατσούκα
Φωτεινή
ΡεϊσηΜατσούκα
Φωτεινή
ΡεϊσηΜατσούκα
Φωτεινή
ΡεϊσηΜατσούκα
Φωτεινή
ΡεϊσηΜατσούκα
Φωτεινή
Μπεχλικούδη
∆ήμητρα
Μπεχλικούδη
∆ήμητρα
Μπεχλικούδη
∆ήμητρα
Μπεχλικούδη
∆ήμητρα
Μπεχλικούδη
∆ήμητρα
Μπεχλικούδη
∆ήμητρα
Μπεχλικούδη
∆ήμητρα
Μπεχλικούδη
∆ήμητρα
Μπεχλικούδη
∆ήμητρα
Μπεχλικούδη
∆ήμητρα
Μπεχλικούδη
∆ήμητρα
5 από 16
Χατζηιωάννου
Αντιγόνη-Μελίσσα Όλγα Ζιρώ
Ιρις
Χατζηιωάννου
Αντιγόνη-Μελίσσα Όλγα Ζιρώ
Ιρις
Χατζηιωάννου
Αντιγόνη-Μελίσσα Όλγα Ζιρώ
Ιρις
Χατζηιωάννου
Αντιγόνη-Μελίσσα Όλγα Ζιρώ
Ιρις
Χατζηιωάννου
Αντιγόνη-Μελίσσα Όλγα Ζιρώ
Ιρις
Χατζηιωάννου
Αντιγόνη-Μελίσσα Όλγα Ζιρώ
Ιρις
Χατζηιωάννου
Αντιγόνη-Μελίσσα Όλγα Ζιρώ
Ιρις
Χατζηιωάννου
Αντιγόνη-Μελίσσα Όλγα Ζιρώ
Ιρις
Χατζηιωάννου
Αντιγόνη-Μελίσσα Όλγα Ζιρώ
Ιρις
Χατζηιωάννου
Αντιγόνη-Μελίσσα Όλγα Ζιρώ
Ιρις
Χατζηιωάννου
Αντιγόνη-Μελίσσα Όλγα Ζιρώ
Ιρις
α/α
55
56
57
58
∆ημοτικό
Σχολείο
17ο
18ο
Ι. Σ.
Μακρυγιάννη
61
62
63
64
65
Κορυδαλλού
Κορυδαλλού
Κορυδαλλού
Ποταμού
Κυθήρων
Κυθήρων
Καρβουνάδων
Κυθήρων
60
Περιοχής
Ποταμού
Χώρας 59
Σχολικός
Μεθάνων
Καρβουνάδων
Κυθήρων
Μεθάνων
Σχολικός
Σχολικός
Σχολικός
Σχολικός
Σχολικός
Σχολικός
Σχολικός
Σχολικός
Σύμβουλος
Σύμβουλος
Σύμβουλος
Σύμβουλος
Σύμβουλος
Σύμβουλος
Σύμβουλος
Σύμβουλος
Σύμβουλος
Γεν. Αγωγής
Ειδ. Αγωγής
ΠΕ 05
ΠΕ 06
ΠΕ 07
ΠΕ 08
ΠΕ 11
ΠΕ 16
ΠΕ 19
Παπαδοπούλου
Πολυμενοπούλου
Λαδιάς
Μαρία
Αικατερίνη
Αναστάσιος
Παπαδοπούλου
Πολυμενοπούλου
Λαδιάς
Μαρία
Αικατερίνη
Αναστάσιος
Παπαδοπούλου
Πολυμενοπούλου
Λαδιάς
Μαρία
Αικατερίνη
Αναστάσιος
Πολυμενοπούλου
Λαδιάς
Αικατερίνη
Αναστάσιος
Πολυμενοπούλου
Λαδιάς
Αικατερίνη
Αναστάσιος
Καρυδά Ελένη
Καρυδά Ελένη
Καρυδά Ελένη
∆άρρα Μαρία
∆άρρα Μαρία
Μπαλαμώτης
Γεώργιος
Μπαλαμώτης
Γεώργιος
Μπαλαμώτης
Γεώργιος
Μπαλαμώτης
Γεώργιος
Μπαλαμώτης
Γεώργιος
Κατσιγιάννη
Μπαλαμώτης
Βικτώρια
Γεώργιος
Γαλατά
Γαλατά
Κατσιγιάννη
Μπαλαμώτης
Τροιζήνας
Τροιζήνας
Βικτώρια
Γεώργιος
Κατσιγιάννη
Μπαλαμώτης
Βικτώρια
Γεώργιος
Κατσιγιάννη
Μπαλαμώτης
Βικτώρια
Γεώργιος
Τροιζήνας
Αγίου Γεωργίου
Τροιζηνίας
Τροιζήνας
Αγίου
Γεωργίου
Τροιζηνίας
Καλλονής
Καλλονής
Κατσιγιάννη
Μπαλαμώτης
Τροιζήνας
Τροιζήνας
Βικτώρια
Γεώργιος
Καρατζά
Κατσιγιάννη
Μπαλαμώτης
Τροιζήνας
Βικτώρια
Γεώργιος
Καρατζά
ΡεϊσηΜατσούκα
Φωτεινή
ΡεϊσηΜατσούκα
Φωτεινή
ΡεϊσηΜατσούκα
Φωτεινή
ΡεϊσηΜατσούκα
Φωτεινή
ΡεϊσηΜατσούκα
Φωτεινή
ΡεϊσηΜατσούκα
Φωτεινή
ΡεϊσηΜατσούκα
Φωτεινή
ΡεϊσηΜατσούκα
Φωτεινή
ΡεϊσηΜατσούκα
Φωτεινή
ΡεϊσηΜατσούκα
Φωτεινή
ΡεϊσηΜατσούκα
Φωτεινή
Μπεχλικούδη
∆ήμητρα
Μπεχλικούδη
∆ήμητρα
Μπεχλικούδη
∆ήμητρα
Μπεχλικούδη
∆ήμητρα
Μπεχλικούδη
∆ήμητρα
Μπεχλικούδη
∆ήμητρα
Μπεχλικούδη
∆ήμητρα
Μπεχλικούδη
∆ήμητρα
Μπεχλικούδη
∆ήμητρα
Μπεχλικούδη
∆ήμητρα
Μπεχλικούδη
∆ήμητρα
6 από 16
Χατζηιωάννου
Αντιγόνη-Μελίσσα Όλγα Ζιρώ
Ιρις
Χατζηιωάννου
Αντιγόνη-Μελίσσα Όλγα Ζιρώ
Ιρις
Χατζηιωάννου
Αντιγόνη-Μελίσσα Όλγα Ζιρώ
Ιρις
Χατζηιωάννου
Αντιγόνη-Μελίσσα Όλγα Ζιρώ Κέλλης Ηρακλής
Ιρις
Χατζηιωάννου
Αντιγόνη-Μελίσσα Όλγα Ζιρώ Κέλλης Ηρακλής
Ιρις
Χατζηιωάννου
Αντιγόνη-Μελίσσα Όλγα Ζιρώ
Ιρις
Χατζηιωάννου
Αντιγόνη-Μελίσσα Όλγα Ζιρώ
Ιρις
Χατζηιωάννου
Αντιγόνη-Μελίσσα Όλγα Ζιρώ
Ιρις
Χατζηιωάννου
Αντιγόνη-Μελίσσα Όλγα Ζιρώ
Ιρις
Χατζηιωάννου
Αντιγόνη-Μελίσσα Όλγα Ζιρώ
Ιρις
Χατζηιωάννου
Αντιγόνη-Μελίσσα Όλγα Ζιρώ
Ιρις
Παπαδοπούλου
Πολυμενοπούλου
Λαδιάς
Μαρία
Αικατερίνη
Αναστάσιος
Παπαδοπούλου
Πολυμενοπούλου
Λαδιάς
Μαρία
Αικατερίνη
Αναστάσιος
Παπαδοπούλου
Πολυμενοπούλου
Λαδιάς
Μαρία
Αικατερίνη
Αναστάσιος
Παπαδοπούλου
Πολυμενοπούλου
Λαδιάς
Μαρία
Αικατερίνη
Αναστάσιος
Παπαδοπούλου
Πολυμενοπούλου
Λαδιάς
Μαρία
Αικατερίνη
Αναστάσιος
Παπαδοπούλου
Πολυμενοπούλου
Λαδιάς
Μαρία
Αικατερίνη
Αναστάσιος
α/α
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
∆ημοτικό
Σχολείο
1ο
2ο
1ο
2ο
3ο
4ο
5ο
6ο
7ο
8ο
9ο
Σχολικός
Περιοχής
Ν. Φαλήρου
Ν. Φαλήρου
Νίκαιας
Νίκαιας
Νίκαιας
Νίκαιας
Νίκαιας
Νίκαιας
Νίκαιας
Νίκαιας
Νίκαιας
Σχολικός
Σχολικός
Σχολικός
Σχολικός
Σχολικός
Σχολικός
Σχολικός
Σχολικός
Σύμβουλος
Σύμβουλος
Σύμβουλος
Σύμβουλος
Σύμβουλος
Σύμβουλος
Σύμβουλος
Σύμβουλος
Σύμβουλος
Γεν. Αγωγής
Ειδ. Αγωγής
ΠΕ 05
ΠΕ 06
ΠΕ 07
ΠΕ 08
ΠΕ 11
ΠΕ 16
ΠΕ 19
Μπούντα
Μπαλαμώτης
Παπαδοπούλου
Πολυμενοπούλου
Λαδιάς
Ελένη
Γεώργιος
Μαρία
Αικατερίνη
Αναστάσιος
Μπούντα
Μπαλαμώτης
Παπαδοπούλου
Πολυμενοπούλου
Λαδιάς
Ελένη
Γεώργιος
Μαρία
Αικατερίνη
Αναστάσιος
Κατσαρός
Μπαλαμώτης
Παπαδοπούλου
Πολυμενοπούλου
Λαδιάς
Ιωάννης
Γεώργιος
Μαρία
Αικατερίνη
Αναστάσιος
Μίτιλης
Μπαλαμώτης
Παπαδοπούλου
Πολυμενοπούλου
Λαδιάς
Αχιλλέας
Γεώργιος
Μαρία
Αικατερίνη
Αναστάσιος
Μίτιλης
Μπαλαμώτης
Παπαδοπούλου
Πολυμενοπούλου
Λαδιάς
Αχιλλέας
Γεώργιος
Μαρία
Αικατερίνη
Αναστάσιος
Κατσαρός
Μπαλαμώτης
Παπαδοπούλου
Πολυμενοπούλου
Λαδιάς
Ιωάννης
Γεώργιος
Μαρία
Αικατερίνη
Αναστάσιος
Κατσαρός
Μπαλαμώτης
Παπαδοπούλου
Πολυμενοπούλου
Λαδιάς
Ιωάννης
Γεώργιος
Μαρία
Αικατερίνη
Αναστάσιος
Μίτιλης
Μπαλαμώτης
Παπαδοπούλου
Πολυμενοπούλου
Λαδιάς
Αχιλλέας
Γεώργιος
Μαρία
Αικατερίνη
Αναστάσιος
Κατσαρός
Μπαλαμώτης
Παπαδοπούλου
Πολυμενοπούλου
Λαδιάς
Ιωάννης
Γεώργιος
Μαρία
Αικατερίνη
Αναστάσιος
Κατσαρός
Μπαλαμώτης
Παπαδοπούλου
Πολυμενοπούλου
Λαδιάς
Ιωάννης
Γεώργιος
Μαρία
Αικατερίνη
Αναστάσιος
Μίτιλης
Μπαλαμώτης
Παπαδοπούλου
Πολυμενοπούλου
Λαδιάς
Αχιλλέας
Γεώργιος
Μαρία
Αικατερίνη
Αναστάσιος
ΡεϊσηΜατσούκα
Φωτεινή
ΡεϊσηΜατσούκα
Φωτεινή
ΡεϊσηΜατσούκα
Φωτεινή
ΡεϊσηΜατσούκα
Φωτεινή
ΡεϊσηΜατσούκα
Φωτεινή
ΡεϊσηΜατσούκα
Φωτεινή
ΡεϊσηΜατσούκα
Φωτεινή
ΡεϊσηΜατσούκα
Φωτεινή
ΡεϊσηΜατσούκα
Φωτεινή
ΡεϊσηΜατσούκα
Φωτεινή
ΡεϊσηΜατσούκα
Φωτεινή
Μπεχλικούδη
∆ήμητρα
Μπεχλικούδη
∆ήμητρα
Μπεχλικούδη
∆ήμητρα
Μπεχλικούδη
∆ήμητρα
Μπεχλικούδη
∆ήμητρα
Μπεχλικούδη
∆ήμητρα
Μπεχλικούδη
∆ήμητρα
Μπεχλικούδη
∆ήμητρα
Μπεχλικούδη
∆ήμητρα
Μπεχλικούδη
∆ήμητρα
Μπεχλικούδη
∆ήμητρα
7 από 16
Χατζηιωάννου
Αντιγόνη-Μελίσσα Όλγα Ζιρώ
Ιρις
Χατζηιωάννου
Αντιγόνη-Μελίσσα Όλγα Ζιρώ
Ιρις
Χατζηιωάννου
Αντιγόνη-Μελίσσα Όλγα Ζιρώ
Ιρις
Χατζηιωάννου
Αντιγόνη-Μελίσσα Όλγα Ζιρώ
Ιρις
Χατζηιωάννου
Αντιγόνη-Μελίσσα Όλγα Ζιρώ
Ιρις
Χατζηιωάννου
Αντιγόνη-Μελίσσα Όλγα Ζιρώ
Ιρις
Χατζηιωάννου
Αντιγόνη-Μελίσσα Όλγα Ζιρώ
Ιρις
Χατζηιωάννου
Αντιγόνη-Μελίσσα Όλγα Ζιρώ
Ιρις
Χατζηιωάννου
Αντιγόνη-Μελίσσα Όλγα Ζιρώ
Ιρις
Χατζηιωάννου
Αντιγόνη-Μελίσσα Όλγα Ζιρώ
Ιρις
Χατζηιωάννου
Αντιγόνη-Μελίσσα Όλγα Ζιρώ
Ιρις
α/α
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
∆ημοτικό
Σχολείο
10ο
11ο
12ο
13ο
14ο
15ο
17ο
18ο
19ο
20ο
22ο
Σχολικός
Περιοχής
Νίκαιας
Νίκαιας
Νίκαιας
Νίκαιας
Νίκαιας
Νίκαιας
Νίκαιας
Νίκαιας
Νίκαιας
Νίκαιας
Νίκαιας
Σχολικός
Σχολικός
Σχολικός
Σχολικός
Σχολικός
Σχολικός
Σχολικός
Σχολικός
Σύμβουλος
Σύμβουλος
Σύμβουλος
Σύμβουλος
Σύμβουλος
Σύμβουλος
Σύμβουλος
Σύμβουλος
Σύμβουλος
Γεν. Αγωγής
Ειδ. Αγωγής
ΠΕ 05
ΠΕ 06
ΠΕ 07
ΠΕ 08
ΠΕ 11
ΠΕ 16
ΠΕ 19
Μίτιλης
Μπαλαμώτης
Παπαδοπούλου
Πολυμενοπούλου
Λαδιάς
Αχιλλέας
Γεώργιος
Μαρία
Αικατερίνη
Αναστάσιος
Κατσαρός
Μπαλαμώτης
Παπαδοπούλου
Πολυμενοπούλου
Λαδιάς
Ιωάννης
Γεώργιος
Μαρία
Αικατερίνη
Αναστάσιος
Κατσαρός
Μπαλαμώτης
Παπαδοπούλου
Πολυμενοπούλου
Λαδιάς
Ιωάννης
Γεώργιος
Μαρία
Αικατερίνη
Αναστάσιος
Μίτιλης
Μπαλαμώτης
Παπαδοπούλου
Πολυμενοπούλου
Λαδιάς
Αχιλλέας
Γεώργιος
Μαρία
Αικατερίνη
Αναστάσιος
Κατσαρός
Μπαλαμώτης
Παπαδοπούλου
Πολυμενοπούλου
Λαδιάς
Ιωάννης
Γεώργιος
Μαρία
Αικατερίνη
Αναστάσιος
Μίτιλης
Μπαλαμώτης
Παπαδοπούλου
Πολυμενοπούλου
Λαδιάς
Αχιλλέας
Γεώργιος
Μαρία
Αικατερίνη
Αναστάσιος
Κατσαρός
Μπαλαμώτης
Παπαδοπούλου
Πολυμενοπούλου
Λαδιάς
Ιωάννης
Γεώργιος
Μαρία
Αικατερίνη
Αναστάσιος
Μίτιλης
Μπαλαμώτης
Παπαδοπούλου
Πολυμενοπούλου
Λαδιάς
Αχιλλέας
Γεώργιος
Μαρία
Αικατερίνη
Αναστάσιος
Μίτιλης
Μπαλαμώτης
Παπαδοπούλου
Πολυμενοπούλου
Λαδιάς
Αχιλλέας
Γεώργιος
Μαρία
Αικατερίνη
Αναστάσιος
Μίτιλης
Μπαλαμώτης
Παπαδοπούλου
Πολυμενοπούλου
Λαδιάς
Αχιλλέας
Γεώργιος
Μαρία
Αικατερίνη
Αναστάσιος
Μίτιλης
Μπαλαμώτης
Παπαδοπούλου
Πολυμενοπούλου
Λαδιάς
Αχιλλέας
Γεώργιος
Μαρία
Αικατερίνη
Αναστάσιος
ΡεϊσηΜατσούκα
Φωτεινή
ΡεϊσηΜατσούκα
Φωτεινή
ΡεϊσηΜατσούκα
Φωτεινή
ΡεϊσηΜατσούκα
Φωτεινή
ΡεϊσηΜατσούκα
Φωτεινή
ΡεϊσηΜατσούκα
Φωτεινή
ΡεϊσηΜατσούκα
Φωτεινή
ΡεϊσηΜατσούκα
Φωτεινή
ΡεϊσηΜατσούκα
Φωτεινή
ΡεϊσηΜατσούκα
Φωτεινή
ΡεϊσηΜατσούκα
Φωτεινή
Μπεχλικούδη
∆ήμητρα
Μπεχλικούδη
∆ήμητρα
Μπεχλικούδη
∆ήμητρα
Μπεχλικούδη
∆ήμητρα
Μπεχλικούδη
∆ήμητρα
Μπεχλικούδη
∆ήμητρα
Μπεχλικούδη
∆ήμητρα
Μπεχλικούδη
∆ήμητρα
Μπεχλικούδη
∆ήμητρα
Μπεχλικούδη
∆ήμητρα
Μπεχλικούδη
∆ήμητρα
8 από 16
Χατζηιωάννου
Αντιγόνη-Μελίσσα Όλγα Ζιρώ
Ιρις
Χατζηιωάννου
Αντιγόνη-Μελίσσα Όλγα Ζιρώ
Ιρις
Χατζηιωάννου
Αντιγόνη-Μελίσσα Όλγα Ζιρώ
Ιρις
Χατζηιωάννου
Αντιγόνη-Μελίσσα Όλγα Ζιρώ
Ιρις
Χατζηιωάννου
Αντιγόνη-Μελίσσα Όλγα Ζιρώ
Ιρις
Χατζηιωάννου
Αντιγόνη-Μελίσσα Όλγα Ζιρώ
Ιρις
Χατζηιωάννου
Αντιγόνη-Μελίσσα Όλγα Ζιρώ
Ιρις
Χατζηιωάννου
Αντιγόνη-Μελίσσα Όλγα Ζιρώ
Ιρις
Χατζηιωάννου
Αντιγόνη-Μελίσσα Όλγα Ζιρώ
Ιρις
Χατζηιωάννου
Αντιγόνη-Μελίσσα Όλγα Ζιρώ
Ιρις
Χατζηιωάννου
Αντιγόνη-Μελίσσα Όλγα Ζιρώ
Ιρις
α/α
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
∆ημοτικό
Σχολείο
23ο
25ο
26ο
27ο
Ι.∆. Σ.
Κυανός Σταυρός
1ο
2ο
3ο
5ο
6ο
8ο
Σχολικός
Περιοχής
Νίκαιας
Νίκαιας
Νίκαιας
Νίκαιας
Νίκαιας
Πειραιά
Πειραιά
Πειραιά
Πειραιά
Πειραιά
Πειραιά
Σχολικός
Σχολικός
Σχολικός
Σχολικός
Σχολικός
Σχολικός
Σχολικός
Σχολικός
Σύμβουλος
Σύμβουλος
Σύμβουλος
Σύμβουλος
Σύμβουλος
Σύμβουλος
Σύμβουλος
Σύμβουλος
Σύμβουλος
Γεν. Αγωγής
Ειδ. Αγωγής
ΠΕ 05
ΠΕ 06
ΠΕ 07
ΠΕ 08
ΠΕ 11
ΠΕ 16
ΠΕ 19
Μίτιλης
Μπαλαμώτης
Παπαδοπούλου
Πολυμενοπούλου
Λαδιάς
Αχιλλέας
Γεώργιος
Μαρία
Αικατερίνη
Αναστάσιος
Μίτιλης
Μπαλαμώτης
Παπαδοπούλου
Πολυμενοπούλου
Λαδιάς
Αχιλλέας
Γεώργιος
Μαρία
Αικατερίνη
Αναστάσιος
Μίτιλης
Μπαλαμώτης
Παπαδοπούλου
Πολυμενοπούλου
Λαδιάς
Αχιλλέας
Γεώργιος
Μαρία
Αικατερίνη
Αναστάσιος
Μίτιλης
Μπαλαμώτης
Παπαδοπούλου
Πολυμενοπούλου
Λαδιάς
Αχιλλέας
Γεώργιος
Μαρία
Αικατερίνη
Αναστάσιος
Κατσαρός
Μπαλαμώτης
Παπαδοπούλου
Πολυμενοπούλου
Λαδιάς
Ιωάννης
Γεώργιος
Μαρία
Αικατερίνη
Αναστάσιος
Σκρέτας
Μπαλαμώτης
∆ημήτριος
Γεώργιος
Γεωργούλα
Μπαλαμώτης
Αντωνία
Γεώργιος
Γεωργούλα
Μπαλαμώτης
Αντωνία
Γεώργιος
Σκρέτας
Μπαλαμώτης
∆ημήτριος
Γεώργιος
Σκρέτας
Μπαλαμώτης
∆ημήτριος
Γεώργιος
Σκρέτας
Μπαλαμώτης
∆ημήτριος
Γεώργιος
ΡεϊσηΜατσούκα
Φωτεινή
ΡεϊσηΜατσούκα
Φωτεινή
ΡεϊσηΜατσούκα
Φωτεινή
ΡεϊσηΜατσούκα
Φωτεινή
ΡεϊσηΜατσούκα
Φωτεινή
ΡεϊσηΜατσούκα
Φωτεινή
ΡεϊσηΜατσούκα
Φωτεινή
ΡεϊσηΜατσούκα
Φωτεινή
ΡεϊσηΜατσούκα
Φωτεινή
ΡεϊσηΜατσούκα
Φωτεινή
ΡεϊσηΜατσούκα
Φωτεινή
Μπεχλικούδη
∆ήμητρα
Μπεχλικούδη
∆ήμητρα
Μπεχλικούδη
∆ήμητρα
Μπεχλικούδη
∆ήμητρα
Μπεχλικούδη
∆ήμητρα
Μπεχλικούδη
∆ήμητρα
Μπεχλικούδη
∆ήμητρα
Μπεχλικούδη
∆ήμητρα
Μπεχλικούδη
∆ήμητρα
Μπεχλικούδη
∆ήμητρα
Μπεχλικούδη
∆ήμητρα
9 από 16
Χατζηιωάννου
Αντιγόνη-Μελίσσα Όλγα Ζιρώ
Ιρις
Χατζηιωάννου
Αντιγόνη-Μελίσσα Όλγα Ζιρώ
Ιρις
Χατζηιωάννου
Αντιγόνη-Μελίσσα Όλγα Ζιρώ
Ιρις
Χατζηιωάννου
Αντιγόνη-Μελίσσα Όλγα Ζιρώ
Ιρις
Χατζηιωάννου
Αντιγόνη-Μελίσσα Όλγα Ζιρώ
Ιρις
Χατζηιωάννου
Αντιγόνη-Μελίσσα Όλγα Ζιρώ Κέλλης Ηρακλής
Ιρις
Χατζηιωάννου
Αντιγόνη-Μελίσσα Όλγα Ζιρώ
Ιρις
Χατζηιωάννου
Αντιγόνη-Μελίσσα Όλγα Ζιρώ
Ιρις
Πολυμενοπούλου
Λαδιάς
Αικατερίνη
Αναστάσιος
Παπαδοπούλου
Πολυμενοπούλου
Λαδιάς
Μαρία
Αικατερίνη
Αναστάσιος
Πολυμενοπούλου
Λαδιάς
Αικατερίνη
Αναστάσιος
Πολυμενοπούλου
Λαδιάς
Αικατερίνη
Αναστάσιος
Παπαδοπούλου
Πολυμενοπούλου
Λαδιάς
Μαρία
Αικατερίνη
Αναστάσιος
Ιρις
Χατζηιωάννου
Αντιγόνη-Μελίσσα Όλγα Ζιρώ Κέλλης Ηρακλής
Ιρις
Ιρις
Αναστάσιος
Μαρία
Αντιγόνη-Μελίσσα Όλγα Ζιρώ Κέλλης Ηρακλής
Αντιγόνη-Μελίσσα Όλγα Ζιρώ
Λαδιάς
Αικατερίνη
Παπαδοπούλου
Χατζηιωάννου
Χατζηιωάννου
Πολυμενοπούλου
α/α
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
∆ημοτικό
Σχολείο
9ο
11ο
13ο
14ο
15ο
17ο
18ο
20ο
21ο
22ο
23ο
Σχολικός
Περιοχής
Πειραιά
Πειραιά
Πειραιά
Πειραιά
Πειραιά
Πειραιά
Πειραιά
Πειραιά
Πειραιά
Πειραιά
Πειραιά
Σχολικός
Σχολικός
Σχολικός
Σχολικός
Σχολικός
Σχολικός
Σχολικός
Σχολικός
Σύμβουλος
Σύμβουλος
Σύμβουλος
Σύμβουλος
Σύμβουλος
Σύμβουλος
Σύμβουλος
Σύμβουλος
Σύμβουλος
Γεν. Αγωγής
Ειδ. Αγωγής
ΠΕ 05
ΠΕ 06
ΠΕ 07
ΠΕ 08
ΠΕ 11
ΠΕ 16
ΠΕ 19
Σκρέτας
Μπαλαμώτης
∆ημήτριος
Γεώργιος
Σκρέτας
Μπαλαμώτης
∆ημήτριος
Γεώργιος
Σκρέτας
Μπαλαμώτης
∆ημήτριος
Γεώργιος
Μπούντα
Μπαλαμώτης
Ελένη
Γεώργιος
Μπούντα
Μπαλαμώτης
Ελένη
Γεώργιος
Μπούντα
Μπαλαμώτης
Ελένη
Γεώργιος
Σκρέτας
Μπαλαμώτης
∆ημήτριος
Γεώργιος
Γεωργούλα
Μπαλαμώτης
Αντωνία
Γεώργιος
Γεωργούλα
Μπαλαμώτης
Αντωνία
Γεώργιος
Γεωργούλα
Μπαλαμώτης
Αντωνία
Γεώργιος
Γεωργούλα
Μπαλαμώτης
Αντωνία
Γεώργιος
ΡεϊσηΜατσούκα
Φωτεινή
ΡεϊσηΜατσούκα
Φωτεινή
ΡεϊσηΜατσούκα
Φωτεινή
ΡεϊσηΜατσούκα
Φωτεινή
ΡεϊσηΜατσούκα
Φωτεινή
ΡεϊσηΜατσούκα
Φωτεινή
ΡεϊσηΜατσούκα
Φωτεινή
ΡεϊσηΜατσούκα
Φωτεινή
ΡεϊσηΜατσούκα
Φωτεινή
ΡεϊσηΜατσούκα
Φωτεινή
ΡεϊσηΜατσούκα
Φωτεινή
Μπεχλικούδη
∆ήμητρα
Μπεχλικούδη
∆ήμητρα
Μπεχλικούδη
∆ήμητρα
Μπεχλικούδη
∆ήμητρα
Μπεχλικούδη
∆ήμητρα
Μπεχλικούδη
∆ήμητρα
Μπεχλικούδη
∆ήμητρα
Μπεχλικούδη
∆ήμητρα
Μπεχλικούδη
∆ήμητρα
Μπεχλικούδη
∆ήμητρα
Μπεχλικούδη
∆ήμητρα
10 από 16
Χατζηιωάννου
Πολυμενοπούλου
Λαδιάς
Αικατερίνη
Αναστάσιος
Πολυμενοπούλου
Λαδιάς
Αικατερίνη
Αναστάσιος
Παπαδοπούλου
Πολυμενοπούλου
Λαδιάς
Μαρία
Αικατερίνη
Αναστάσιος
Παπαδοπούλου
Πολυμενοπούλου
Λαδιάς
Μαρία
Αικατερίνη
Αναστάσιος
Παπαδοπούλου
Πολυμενοπούλου
Λαδιάς
Μαρία
Αικατερίνη
Αναστάσιος
Παπαδοπούλου
Πολυμενοπούλου
Λαδιάς
Μαρία
Αικατερίνη
Αναστάσιος
Παπαδοπούλου
Πολυμενοπούλου
Λαδιάς
Μαρία
Αικατερίνη
Αναστάσιος
Παπαδοπούλου
Πολυμενοπούλου
Λαδιάς
Μαρία
Αικατερίνη
Αναστάσιος
Παπαδοπούλου
Πολυμενοπούλου
Λαδιάς
Μαρία
Αικατερίνη
Αναστάσιος
Παπαδοπούλου
Πολυμενοπούλου
Λαδιάς
Μαρία
Αικατερίνη
Αναστάσιος
Παπαδοπούλου
Πολυμενοπούλου
Λαδιάς
Μαρία
Αικατερίνη
Αναστάσιος
Αντιγόνη-Μελίσσα Όλγα Ζιρώ Κέλλης Ηρακλής
Ιρις
Χατζηιωάννου
Αντιγόνη-Μελίσσα Όλγα Ζιρώ Κέλλης Ηρακλής
Ιρις
Χατζηιωάννου
Αντιγόνη-Μελίσσα Όλγα Ζιρώ
Ιρις
Χατζηιωάννου
Αντιγόνη-Μελίσσα Όλγα Ζιρώ
Ιρις
Χατζηιωάννου
Αντιγόνη-Μελίσσα Όλγα Ζιρώ
Ιρις
Χατζηιωάννου
Αντιγόνη-Μελίσσα Όλγα Ζιρώ
Ιρις
Χατζηιωάννου
Αντιγόνη-Μελίσσα Όλγα Ζιρώ
Ιρις
Χατζηιωάννου
Αντιγόνη-Μελίσσα Όλγα Ζιρώ
Ιρις
Χατζηιωάννου
Αντιγόνη-Μελίσσα Όλγα Ζιρώ
Ιρις
Χατζηιωάννου
Αντιγόνη-Μελίσσα Όλγα Ζιρώ
Ιρις
Χατζηιωάννου
Αντιγόνη-Μελίσσα Όλγα Ζιρώ
Ιρις
α/α
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
∆ημοτικό
Σχολείο
26ο
27ο
28ο
29ο
30ο
32ο
33ο
34ο
35ο
36ο
38ο
Σχολικός
Περιοχής
Πειραιά
Πειραιά
Πειραιά
Πειραιά
Πειραιά
Πειραιά
Πειραιά
Πειραιά
Πειραιά
Πειραιά
Πειραιά
Σχολικός
Σχολικός
Σχολικός
Σχολικός
Σχολικός
Σχολικός
Σχολικός
Σχολικός
Σύμβουλος
Σύμβουλος
Σύμβουλος
Σύμβουλος
Σύμβουλος
Σύμβουλος
Σύμβουλος
Σύμβουλος
Σύμβουλος
Γεν. Αγωγής
Ειδ. Αγωγής
ΠΕ 05
ΠΕ 06
ΠΕ 07
ΠΕ 08
ΠΕ 11
ΠΕ 16
ΠΕ 19
Γεωργούλα
Μπαλαμώτης
Παπαδοπούλου
Πολυμενοπούλου
Λαδιάς
Αντωνία
Γεώργιος
Μαρία
Αικατερίνη
Αναστάσιος
Σκρέτας
Μπαλαμώτης
Πολυμενοπούλου
Λαδιάς
∆ημήτριος
Γεώργιος
Αικατερίνη
Αναστάσιος
Γεωργούλα
Μπαλαμώτης
Παπαδοπούλου
Πολυμενοπούλου
Λαδιάς
Αντωνία
Γεώργιος
Μαρία
Αικατερίνη
Αναστάσιος
Γεωργούλα
Μπαλαμώτης
Παπαδοπούλου
Πολυμενοπούλου
Λαδιάς
Αντωνία
Γεώργιος
Μαρία
Αικατερίνη
Αναστάσιος
Σκρέτας
Μπαλαμώτης
Πολυμενοπούλου
Λαδιάς
∆ημήτριος
Γεώργιος
Αικατερίνη
Αναστάσιος
Γεωργούλα
Μπαλαμώτης
Αντωνία
Γεώργιος
Γεωργούλα
Μπαλαμώτης
Αντωνία
Γεώργιος
Γεωργούλα
Μπαλαμώτης
Αντωνία
Γεώργιος
Μπούντα
Μπαλαμώτης
Ελένη
Γεώργιος
Μπούντα
Μπαλαμώτης
Ελένη
Γεώργιος
Γεωργούλα
Μπαλαμώτης
Αντωνία
Γεώργιος
ΡεϊσηΜατσούκα
Φωτεινή
ΡεϊσηΜατσούκα
Φωτεινή
ΡεϊσηΜατσούκα
Φωτεινή
ΡεϊσηΜατσούκα
Φωτεινή
ΡεϊσηΜατσούκα
Φωτεινή
ΡεϊσηΜατσούκα
Φωτεινή
ΡεϊσηΜατσούκα
Φωτεινή
ΡεϊσηΜατσούκα
Φωτεινή
ΡεϊσηΜατσούκα
Φωτεινή
ΡεϊσηΜατσούκα
Φωτεινή
ΡεϊσηΜατσούκα
Φωτεινή
Μπεχλικούδη
∆ήμητρα
Μπεχλικούδη
∆ήμητρα
Μπεχλικούδη
∆ήμητρα
Μπεχλικούδη
∆ήμητρα
Μπεχλικούδη
∆ήμητρα
Μπεχλικούδη
∆ήμητρα
Μπεχλικούδη
∆ήμητρα
Μπεχλικούδη
∆ήμητρα
Μπεχλικούδη
∆ήμητρα
Μπεχλικούδη
∆ήμητρα
Μπεχλικούδη
∆ήμητρα
11 από 16
Χατζηιωάννου
Αντιγόνη-Μελίσσα Όλγα Ζιρώ
Ιρις
Χατζηιωάννου
Αντιγόνη-Μελίσσα Όλγα Ζιρώ Κέλλης Ηρακλής
Ιρις
Χατζηιωάννου
Αντιγόνη-Μελίσσα Όλγα Ζιρώ
Ιρις
Χατζηιωάννου
Αντιγόνη-Μελίσσα Όλγα Ζιρώ
Ιρις
Χατζηιωάννου
Αντιγόνη-Μελίσσα Όλγα Ζιρώ Κέλλης Ηρακλής
Ιρις
Χατζηιωάννου
Αντιγόνη-Μελίσσα Όλγα Ζιρώ
Ιρις
Χατζηιωάννου
Αντιγόνη-Μελίσσα Όλγα Ζιρώ
Ιρις
Χατζηιωάννου
Αντιγόνη-Μελίσσα Όλγα Ζιρώ
Ιρις
Παπαδοπούλου
Πολυμενοπούλου
Λαδιάς
Μαρία
Αικατερίνη
Αναστάσιος
Παπαδοπούλου
Πολυμενοπούλου
Λαδιάς
Μαρία
Αικατερίνη
Αναστάσιος
Παπαδοπούλου
Πολυμενοπούλου
Λαδιάς
Μαρία
Αικατερίνη
Αναστάσιος
Χατζηιωάννου
Πολυμενοπούλου
Λαδιάς
Αικατερίνη
Αναστάσιος
Πολυμενοπούλου
Λαδιάς
Αικατερίνη
Αναστάσιος
Παπαδοπούλου
Πολυμενοπούλου
Λαδιάς
Μαρία
Αικατερίνη
Αναστάσιος
Αντιγόνη-Μελίσσα Όλγα Ζιρώ Κέλλης Ηρακλής
Ιρις
Χατζηιωάννου
Αντιγόνη-Μελίσσα Όλγα Ζιρώ Κέλλης Ηρακλής
Ιρις
Χατζηιωάννου
Αντιγόνη-Μελίσσα Όλγα Ζιρώ
Ιρις
α/α
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
∆ημοτικό
Σχολείο
40ο
41ο
43ο
44ο
46ο
47ο
50ο
53ο
54ο
55ο
56ο
Σχολικός
Περιοχής
Πειραιά
Πειραιά
Πειραιά
Πειραιά
Πειραιά
Πειραιά
Πειραιά
Πειραιά
Πειραιά
Πειραιά
Πειραιά
Σχολικός
Σχολικός
Σχολικός
Σχολικός
Σχολικός
Σχολικός
Σχολικός
Σχολικός
Σύμβουλος
Σύμβουλος
Σύμβουλος
Σύμβουλος
Σύμβουλος
Σύμβουλος
Σύμβουλος
Σύμβουλος
Σύμβουλος
Γεν. Αγωγής
Ειδ. Αγωγής
ΠΕ 05
ΠΕ 06
ΠΕ 07
ΠΕ 08
ΠΕ 11
ΠΕ 16
ΠΕ 19
Σκρέτας
Μπαλαμώτης
∆ημήτριος
Γεώργιος
Σκρέτας
Μπαλαμώτης
∆ημήτριος
Γεώργιος
Σκρέτας
Μπαλαμώτης
∆ημήτριος
Γεώργιος
Σκρέτας
Μπαλαμώτης
∆ημήτριος
Γεώργιος
Σκρέτας
Μπαλαμώτης
∆ημήτριος
Γεώργιος
Μπούντα
Μπαλαμώτης
Ελένη
Γεώργιος
Γεωργούλα
Μπαλαμώτης
Αντωνία
Γεώργιος
Μπούντα
Μπαλαμώτης
Ελένη
Γεώργιος
Γεωργούλα
Μπαλαμώτης
Αντωνία
Γεώργιος
Γεωργούλα
Μπαλαμώτης
Αντωνία
Γεώργιος
Γεωργούλα
Μπαλαμώτης
Αντωνία
Γεώργιος
ΡεϊσηΜατσούκα
Φωτεινή
ΡεϊσηΜατσούκα
Φωτεινή
ΡεϊσηΜατσούκα
Φωτεινή
ΡεϊσηΜατσούκα
Φωτεινή
ΡεϊσηΜατσούκα
Φωτεινή
ΡεϊσηΜατσούκα
Φωτεινή
ΡεϊσηΜατσούκα
Φωτεινή
ΡεϊσηΜατσούκα
Φωτεινή
ΡεϊσηΜατσούκα
Φωτεινή
ΡεϊσηΜατσούκα
Φωτεινή
ΡεϊσηΜατσούκα
Φωτεινή
Μπεχλικούδη
∆ήμητρα
Μπεχλικούδη
∆ήμητρα
Μπεχλικούδη
∆ήμητρα
Μπεχλικούδη
∆ήμητρα
Μπεχλικούδη
∆ήμητρα
Μπεχλικούδη
∆ήμητρα
Μπεχλικούδη
∆ήμητρα
Μπεχλικούδη
∆ήμητρα
Μπεχλικούδη
∆ήμητρα
Μπεχλικούδη
∆ήμητρα
Μπεχλικούδη
∆ήμητρα
12 από 16
Χατζηιωάννου
Πολυμενοπούλου
Λαδιάς
Αικατερίνη
Αναστάσιος
Πολυμενοπούλου
Λαδιάς
Αικατερίνη
Αναστάσιος
Πολυμενοπούλου
Λαδιάς
Αικατερίνη
Αναστάσιος
Παπαδοπούλου
Πολυμενοπούλου
Λαδιάς
Μαρία
Αικατερίνη
Αναστάσιος
Πολυμενοπούλου
Λαδιάς
Αικατερίνη
Αναστάσιος
Αντιγόνη-Μελίσσα Όλγα Ζιρώ Κέλλης Ηρακλής
Ιρις
Χατζηιωάννου
Αντιγόνη-Μελίσσα Όλγα Ζιρώ Κέλλης Ηρακλής
Ιρις
Χατζηιωάννου
Αντιγόνη-Μελίσσα Όλγα Ζιρώ Κέλλης Ηρακλής
Ιρις
Χατζηιωάννου
Αντιγόνη-Μελίσσα Όλγα Ζιρώ
Ιρις
Χατζηιωάννου
Αντιγόνη-Μελίσσα Όλγα Ζιρώ Κέλλης Ηρακλής
Ιρις
Χατζηιωάννου
Αντιγόνη-Μελίσσα Όλγα Ζιρώ
Ιρις
Χατζηιωάννου
Αντιγόνη-Μελίσσα Όλγα Ζιρώ
Ιρις
Χατζηιωάννου
Αντιγόνη-Μελίσσα Όλγα Ζιρώ
Ιρις
Χατζηιωάννου
Αντιγόνη-Μελίσσα Όλγα Ζιρώ
Ιρις
Χατζηιωάννου
Αντιγόνη-Μελίσσα Όλγα Ζιρώ
Ιρις
Χατζηιωάννου
Αντιγόνη-Μελίσσα Όλγα Ζιρώ
Ιρις
Παπαδοπούλου
Πολυμενοπούλου
Λαδιάς
Μαρία
Αικατερίνη
Αναστάσιος
Παπαδοπούλου
Πολυμενοπούλου
Λαδιάς
Μαρία
Αικατερίνη
Αναστάσιος
Παπαδοπούλου
Πολυμενοπούλου
Λαδιάς
Μαρία
Αικατερίνη
Αναστάσιος
Παπαδοπούλου
Πολυμενοπούλου
Λαδιάς
Μαρία
Αικατερίνη
Αναστάσιος
Παπαδοπούλου
Πολυμενοπούλου
Λαδιάς
Μαρία
Αικατερίνη
Αναστάσιος
Παπαδοπούλου
Πολυμενοπούλου
Λαδιάς
Μαρία
Αικατερίνη
Αναστάσιος
α/α
132
133
∆ημοτικό
Σχολείο
1ο Ράλλειο
Πειραματικό
2ο Ράλλειο
Πειραματικό
Σχολικός
Περιοχής
Πειραιά
Πειραιά
1/θέσιο
134
Πειραματικό
Πειραιά
Ραλλείου
3/θέσιο
135
Πειραματικό
Πειραιά
Ραλλείου
∆.Σ. Ιεράς
136
Μητροπόλεως
Πειραιά
Πειραιώς
Εκπαιδευτικός
137
Οργανισμός
Πειραιά
Θεμιστοκλής
Βαλσαμίδου -
Πειραιά
140
141
Μιχαλοπούλειον
Παιδαγωγική
(11θ)
Παιδαγωγική
(6θ)
Πειραιά
Πειραιά
Πειραιά
Σχολικός
Σχολικός
Σχολικός
Σχολικός
Σχολικός
Σχολικός
Σύμβουλος
Σύμβουλος
Σύμβουλος
Σύμβουλος
Σύμβουλος
Σύμβουλος
Σύμβουλος
Σύμβουλος
Σύμβουλος
Ειδ. Αγωγής
ΠΕ 05
ΠΕ 06
ΠΕ 07
ΠΕ 08
ΠΕ 11
ΠΕ 16
ΠΕ 19
Μπούντα
Μπαλαμώτης
Πολυμενοπούλου
Λαδιάς
Ελένη
Γεώργιος
Αικατερίνη
Αναστάσιος
Μπούντα
Μπαλαμώτης
Πολυμενοπούλου
Λαδιάς
Ελένη
Γεώργιος
Αικατερίνη
Αναστάσιος
Μπούντα
Μπαλαμώτης
Πολυμενοπούλου
Λαδιάς
Ελένη
Γεώργιος
Αικατερίνη
Αναστάσιος
Μπούντα
Μπαλαμώτης
Πολυμενοπούλου
Λαδιάς
Ελένη
Γεώργιος
Αικατερίνη
Αναστάσιος
Σκρέτας
Μπαλαμώτης
∆ημήτριος
Γεώργιος
Σκρέτας
Μπαλαμώτης
∆ημήτριος
Γεώργιος
∆άρρα Μαρία
Πετράκη
139
Σχολικός
Γεν. Αγωγής
Ι.∆.Σ.
138
Σχολικός
Μπαλαμώτης
Γεώργιος
Γεωργούλα
Μπαλαμώτης
Αντωνία
Γεώργιος
Μπούντα
Μπαλαμώτης
Ελένη
Γεώργιος
Μπούντα
Μπαλαμώτης
Ελένη
Γεώργιος
Γεωργούλα
Μπαλαμώτης
Αντωνία
Γεώργιος
Πειραϊκά
142
Εκπαιδευτήρια
Πράξις &
Πράξεις
Πειραιά
ΡεϊσηΜατσούκα
Φωτεινή
ΡεϊσηΜατσούκα
Φωτεινή
ΡεϊσηΜατσούκα
Φωτεινή
ΡεϊσηΜατσούκα
Φωτεινή
ΡεϊσηΜατσούκα
Φωτεινή
ΡεϊσηΜατσούκα
Φωτεινή
ΡεϊσηΜατσούκα
Φωτεινή
ΡεϊσηΜατσούκα
Φωτεινή
ΡεϊσηΜατσούκα
Φωτεινή
ΡεϊσηΜατσούκα
Φωτεινή
ΡεϊσηΜατσούκα
Φωτεινή
Μπεχλικούδη
∆ήμητρα
Μπεχλικούδη
∆ήμητρα
Μπεχλικούδη
∆ήμητρα
Μπεχλικούδη
∆ήμητρα
Μπεχλικούδη
∆ήμητρα
Μπεχλικούδη
∆ήμητρα
Μπεχλικούδη
∆ήμητρα
Μπεχλικούδη
∆ήμητρα
Μπεχλικούδη
∆ήμητρα
Μπεχλικούδη
∆ήμητρα
Μπεχλικούδη
∆ήμητρα
13 από 16
Χατζηιωάννου
Αντιγόνη-Μελίσσα Όλγα Ζιρώ Κέλλης Ηρακλής
Ιρις
Χατζηιωάννου
Αντιγόνη-Μελίσσα Όλγα Ζιρώ Κέλλης Ηρακλής
Ιρις
Χατζηιωάννου
Αντιγόνη-Μελίσσα Όλγα Ζιρώ Κέλλης Ηρακλής
Ιρις
Χατζηιωάννου
Αντιγόνη-Μελίσσα Όλγα Ζιρώ Κέλλης Ηρακλής
Ιρις
Χατζηιωάννου
Αντιγόνη-Μελίσσα Όλγα Ζιρώ Κέλλης Ηρακλής
Ιρις
Χατζηιωάννου
Αντιγόνη-Μελίσσα Όλγα Ζιρώ Κέλλης Ηρακλής
Ιρις
Χατζηιωάννου
Αντιγόνη-Μελίσσα Όλγα Ζιρώ Κέλλης Ηρακλής
Ιρις
Χατζηιωάννου
Αντιγόνη-Μελίσσα Όλγα Ζιρώ
Ιρις
Πολυμενοπούλου
Λαδιάς
Αικατερίνη
Αναστάσιος
Πολυμενοπούλου
Λαδιάς
Αικατερίνη
Αναστάσιος
Πολυμενοπούλου
Λαδιάς
Αικατερίνη
Αναστάσιος
Πολυμενοπούλου
Λαδιάς
Αικατερίνη
Αναστάσιος
Πολυμενοπούλου
Λαδιάς
Αικατερίνη
Αναστάσιος
Παπαδοπούλου
Πολυμενοπούλου
Λαδιάς
Μαρία
Αικατερίνη
Αναστάσιος
Ιρις
Χατζηιωάννου
Αντιγόνη-Μελίσσα Όλγα Ζιρώ Κέλλης Ηρακλής
Ιρις
Ιρις
Αναστάσιος
Μαρία
Αντιγόνη-Μελίσσα Όλγα Ζιρώ Κέλλης Ηρακλής
Αντιγόνη-Μελίσσα Όλγα Ζιρώ
Λαδιάς
Αικατερίνη
Παπαδοπούλου
Χατζηιωάννου
Χατζηιωάννου
Πολυμενοπούλου
α/α
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
∆ημοτικό
Σχολείο
Jeanne d' Arc
12θ
Jeanne d' Arc
6θ
1ο
2ο
3ο
4ο
5ο
6ο
8ο
Νέου Ικονίου
Περάματος
Ο Ταξιάρχης,
Τσαγγαρινού
Σχολικός
Περιοχής
Πειραιά
Πειραιά
Περάματος
Περάματος
Περάματος
Περάματος
Περάματος
Περάματος
Περάματος
Περάματος
Περάματος
Σχολικός
Σχολικός
Σχολικός
Σχολικός
Σχολικός
Σχολικός
Σχολικός
Σχολικός
Σύμβουλος
Σύμβουλος
Σύμβουλος
Σύμβουλος
Σύμβουλος
Σύμβουλος
Σύμβουλος
Σύμβουλος
Σύμβουλος
Γεν. Αγωγής
Ειδ. Αγωγής
ΠΕ 05
ΠΕ 06
ΠΕ 07
ΠΕ 08
ΠΕ 11
ΠΕ 16
ΠΕ 19
Γεωργούλα
Μπαλαμώτης
Παπαδοπούλου
Πολυμενοπούλου
Λαδιάς
Αντωνία
Γεώργιος
Μαρία
Αικατερίνη
Αναστάσιος
Γεωργούλα
Μπαλαμώτης
Παπαδοπούλου
Πολυμενοπούλου
Λαδιάς
Αντωνία
Γεώργιος
Μαρία
Αικατερίνη
Αναστάσιος
Κατσιγιάννη
Μπαλαμώτης
Πολυμενοπούλου
Λαδιάς
Βικτώρια
Γεώργιος
Αικατερίνη
Αναστάσιος
Κατσιγιάννη
Μπαλαμώτης
Πολυμενοπούλου
Λαδιάς
Βικτώρια
Γεώργιος
Αικατερίνη
Αναστάσιος
Κατσιγιάννη
Μπαλαμώτης
Πολυμενοπούλου
Λαδιάς
Βικτώρια
Γεώργιος
Αικατερίνη
Αναστάσιος
Κατσιγιάννη
Μπαλαμώτης
Βικτώρια
Γεώργιος
Κατσιγιάννη
Μπαλαμώτης
Βικτώρια
Γεώργιος
Κατσιγιάννη
Μπαλαμώτης
Βικτώρια
Γεώργιος
Κατσιγιάννη
Μπαλαμώτης
Βικτώρια
Γεώργιος
Κατσιγιάννη
Μπαλαμώτης
Βικτώρια
Γεώργιος
Κατσιγιάννη
Μπαλαμώτης
Βικτώρια
Γεώργιος
ΡεϊσηΜατσούκα
Φωτεινή
ΡεϊσηΜατσούκα
Φωτεινή
ΡεϊσηΜατσούκα
Φωτεινή
ΡεϊσηΜατσούκα
Φωτεινή
ΡεϊσηΜατσούκα
Φωτεινή
ΡεϊσηΜατσούκα
Φωτεινή
ΡεϊσηΜατσούκα
Φωτεινή
ΡεϊσηΜατσούκα
Φωτεινή
ΡεϊσηΜατσούκα
Φωτεινή
ΡεϊσηΜατσούκα
Φωτεινή
ΡεϊσηΜατσούκα
Φωτεινή
Μπεχλικούδη
∆ήμητρα
Μπεχλικούδη
∆ήμητρα
Μπεχλικούδη
∆ήμητρα
Μπεχλικούδη
∆ήμητρα
Μπεχλικούδη
∆ήμητρα
Μπεχλικούδη
∆ήμητρα
Μπεχλικούδη
∆ήμητρα
Μπεχλικούδη
∆ήμητρα
Μπεχλικούδη
∆ήμητρα
Μπεχλικούδη
∆ήμητρα
Μπεχλικούδη
∆ήμητρα
14 από 16
Χατζηιωάννου
Αντιγόνη-Μελίσσα Όλγα Ζιρώ
Ιρις
Χατζηιωάννου
Αντιγόνη-Μελίσσα Όλγα Ζιρώ
Ιρις
Χατζηιωάννου
Αντιγόνη-Μελίσσα Όλγα Ζιρώ Κέλλης Ηρακλής
Ιρις
Χατζηιωάννου
Αντιγόνη-Μελίσσα Όλγα Ζιρώ Κέλλης Ηρακλής
Ιρις
Χατζηιωάννου
Αντιγόνη-Μελίσσα Όλγα Ζιρώ Κέλλης Ηρακλής
Ιρις
Χατζηιωάννου
Αντιγόνη-Μελίσσα Όλγα Ζιρώ Κέλλης Ηρακλής
Ιρις
Χατζηιωάννου
Αντιγόνη-Μελίσσα Όλγα Ζιρώ Κέλλης Ηρακλής
Ιρις
Χατζηιωάννου
Αντιγόνη-Μελίσσα Όλγα Ζιρώ Κέλλης Ηρακλής
Ιρις
Χατζηιωάννου
Αντιγόνη-Μελίσσα Όλγα Ζιρώ Κέλλης Ηρακλής
Ιρις
Χατζηιωάννου
Αντιγόνη-Μελίσσα Όλγα Ζιρώ Κέλλης Ηρακλής
Ιρις
Χατζηιωάννου
Αντιγόνη-Μελίσσα Όλγα Ζιρώ Κέλλης Ηρακλής
Ιρις
Πολυμενοπούλου
Λαδιάς
Αικατερίνη
Αναστάσιος
Πολυμενοπούλου
Λαδιάς
Αικατερίνη
Αναστάσιος
Πολυμενοπούλου
Λαδιάς
Αικατερίνη
Αναστάσιος
Πολυμενοπούλου
Λαδιάς
Αικατερίνη
Αναστάσιος
Πολυμενοπούλου
Λαδιάς
Αικατερίνη
Αναστάσιος
Πολυμενοπούλου
Λαδιάς
Αικατερίνη
Αναστάσιος
α/α
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
∆ημοτικό
Σχολείο
1ο
2ο
1ο
2ο
3ο
4ο
5ο
Σχολικός
Περιοχής
Πόρου
Πόρου
Σαλαμίνας
Σαλαμίνας
Σαλαμίνας
Σαλαμίνας
Σαλαμίνας
Σχολικός
Σχολικός
Σχολικός
Σχολικός
Σχολικός
Σχολικός
Σχολικός
Σχολικός
Σύμβουλος
Σύμβουλος
Σύμβουλος
Σύμβουλος
Σύμβουλος
Σύμβουλος
Σύμβουλος
Σύμβουλος
Σύμβουλος
Γεν. Αγωγής
Ειδ. Αγωγής
ΠΕ 05
ΠΕ 06
ΠΕ 07
ΠΕ 08
ΠΕ 11
ΠΕ 16
ΠΕ 19
Κατσιγιάννη
Μπαλαμώτης
Παπαδοπούλου
Πολυμενοπούλου
Λαδιάς
Βικτώρια
Γεώργιος
Μαρία
Αικατερίνη
Αναστάσιος
Κατσιγιάννη
Μπαλαμώτης
Παπαδοπούλου
Πολυμενοπούλου
Λαδιάς
Βικτώρια
Γεώργιος
Μαρία
Αικατερίνη
Αναστάσιος
Μανωλάκος
Μπαλαμώτης
Πολυμενοπούλου
Λαδιάς
Προκόπιος
Γεώργιος
Αικατερίνη
Αναστάσιος
Μανωλάκος
Μπαλαμώτης
Πολυμενοπούλου
Λαδιάς
Προκόπιος
Γεώργιος
Αικατερίνη
Αναστάσιος
Μανωλάκος
Μπαλαμώτης
Πολυμενοπούλου
Λαδιάς
Προκόπιος
Γεώργιος
Αικατερίνη
Αναστάσιος
Μανωλάκος
Μπαλαμώτης
Προκόπιος
Γεώργιος
Μανωλάκος
Μπαλαμώτης
Προκόπιος
Γεώργιος
Αιαντείου
Αιαντείου
Μανωλάκος
Μπαλαμώτης
Σαλαμίνας
Σαλαμίνας
Προκόπιος
Γεώργιος
Αμπελακίων
Αμπελακίων
Μανωλάκος
Μπαλαμώτης
Σαλαμίνας
Σαλαμίνας
Προκόπιος
Γεώργιος
Βασιλικών
Βασιλικών
Μανωλάκος
Μπαλαμώτης
Σαλαμίνας
Σαλαμίνας
Προκόπιος
Γεώργιος
Παλουκίων
Παλουκίων
Μανωλάκος
Μπαλαμώτης
Σαλαμίνας
Σαλαμίνας
Προκόπιος
Γεώργιος
ΡεϊσηΜατσούκα
Φωτεινή
ΡεϊσηΜατσούκα
Φωτεινή
ΡεϊσηΜατσούκα
Φωτεινή
ΡεϊσηΜατσούκα
Φωτεινή
ΡεϊσηΜατσούκα
Φωτεινή
ΡεϊσηΜατσούκα
Φωτεινή
ΡεϊσηΜατσούκα
Φωτεινή
ΡεϊσηΜατσούκα
Φωτεινή
ΡεϊσηΜατσούκα
Φωτεινή
ΡεϊσηΜατσούκα
Φωτεινή
ΡεϊσηΜατσούκα
Φωτεινή
Μπεχλικούδη
∆ήμητρα
Μπεχλικούδη
∆ήμητρα
Μπεχλικούδη
∆ήμητρα
Μπεχλικούδη
∆ήμητρα
Μπεχλικούδη
∆ήμητρα
Μπεχλικούδη
∆ήμητρα
Μπεχλικούδη
∆ήμητρα
Μπεχλικούδη
∆ήμητρα
Μπεχλικούδη
∆ήμητρα
Μπεχλικούδη
∆ήμητρα
Μπεχλικούδη
∆ήμητρα
15 από 16
Χατζηιωάννου
Αντιγόνη-Μελίσσα Όλγα Ζιρώ
Ιρις
Χατζηιωάννου
Αντιγόνη-Μελίσσα Όλγα Ζιρώ
Ιρις
Χατζηιωάννου
Αντιγόνη-Μελίσσα Όλγα Ζιρώ Κέλλης Ηρακλής
Ιρις
Χατζηιωάννου
Αντιγόνη-Μελίσσα Όλγα Ζιρώ Κέλλης Ηρακλής
Ιρις
Χατζηιωάννου
Αντιγόνη-Μελίσσα Όλγα Ζιρώ Κέλλης Ηρακλής
Ιρις
Χατζηιωάννου
Αντιγόνη-Μελίσσα Όλγα Ζιρώ Κέλλης Ηρακλής
Ιρις
Χατζηιωάννου
Αντιγόνη-Μελίσσα Όλγα Ζιρώ Κέλλης Ηρακλής
Ιρις
Χατζηιωάννου
Αντιγόνη-Μελίσσα Όλγα Ζιρώ Κέλλης Ηρακλής
Ιρις
Χατζηιωάννου
Αντιγόνη-Μελίσσα Όλγα Ζιρώ Κέλλης Ηρακλής
Ιρις
Χατζηιωάννου
Αντιγόνη-Μελίσσα Όλγα Ζιρώ Κέλλης Ηρακλής
Ιρις
Χατζηιωάννου
Αντιγόνη-Μελίσσα Όλγα Ζιρώ Κέλλης Ηρακλής
Ιρις
Πολυμενοπούλου
Λαδιάς
Αικατερίνη
Αναστάσιος
Πολυμενοπούλου
Λαδιάς
Αικατερίνη
Αναστάσιος
Πολυμενοπούλου
Λαδιάς
Αικατερίνη
Αναστάσιος
Πολυμενοπούλου
Λαδιάς
Αικατερίνη
Αναστάσιος
Πολυμενοπούλου
Λαδιάς
Αικατερίνη
Αναστάσιος
Πολυμενοπούλου
Λαδιάς
Αικατερίνη
Αναστάσιος
α/α
165
166
∆ημοτικό
Σχολείο
Σχολικός
Περιοχής
169
170
Σχολικός
Σχολικός
Σχολικός
Σχολικός
Σχολικός
Σύμβουλος
Σύμβουλος
Σύμβουλος
Σύμβουλος
Σύμβουλος
Σύμβουλος
Σύμβουλος
Σύμβουλος
Σύμβουλος
Γεν. Αγωγής
Ειδ. Αγωγής
ΠΕ 05
ΠΕ 06
ΠΕ 07
ΠΕ 08
ΠΕ 11
ΠΕ 16
ΠΕ 19
Πολυμενοπούλου
Λαδιάς
Αικατερίνη
Αναστάσιος
Πολυμενοπούλου
Λαδιάς
Αικατερίνη
Αναστάσιος
Πολυμενοπούλου
Λαδιάς
Αικατερίνη
Αναστάσιος
Παπαδοπούλου
Πολυμενοπούλου
Λαδιάς
Μαρία
Αικατερίνη
Αναστάσιος
Πολυμενοπούλου
Λαδιάς
Αικατερίνη
Αναστάσιος
Μανωλάκος
Μπαλαμώτης
Σαλαμίνας
Σαλαμίνας
Προκόπιος
Γεώργιος
Φοίνικα
Φοίνικα
Μανωλάκος
Μπαλαμώτης
Σαλαμίνας
Σαλαμίνας
Προκόπιος
Γεώργιος
Μανωλάκος
Μπαλαμώτης
Προκόπιος
Γεώργιος
Κατσιγιάννη
Μπαλαμώτης
Βικτώρια
Γεώργιος
Μανωλάκος
Μπαλαμώτης
Προκόπιος
Γεώργιος
Μανωλάκος
Μπαλαμώτης
Προκόπιος
Γεώργιος
Κατσιγιάννη
Μπαλαμώτης
Βικτώρια
Γεώργιος
Άγιος Λαυρέντιος
Σαλαμίνας
Σπετσών
1ο
2ο
Σπετσών
Ύδρας
Ύδρας
Ο Άγιος
171
Σχολικός
Σεληνίων
Χ.Ι. Ηλιάδου
168
Σχολικός
Σεληνίων
Ι .∆.Σ.
167
Σχολικός
Γεώργιος,
Φιλτικάκη
Περάματος
ΡεϊσηΜατσούκα
Φωτεινή
ΡεϊσηΜατσούκα
Φωτεινή
ΡεϊσηΜατσούκα
Φωτεινή
ΡεϊσηΜατσούκα
Φωτεινή
ΡεϊσηΜατσούκα
Φωτεινή
ΡεϊσηΜατσούκα
Φωτεινή
ΡεϊσηΜατσούκα
Φωτεινή
Μπεχλικούδη
∆ήμητρα
Μπεχλικούδη
∆ήμητρα
Μπεχλικούδη
∆ήμητρα
Μπεχλικούδη
∆ήμητρα
Μπεχλικούδη
∆ήμητρα
Μπεχλικούδη
∆ήμητρα
Μπεχλικούδη
∆ήμητρα
16 από 16
Χατζηιωάννου
Αντιγόνη-Μελίσσα Όλγα Ζιρώ Κέλλης Ηρακλής
Ιρις
Χατζηιωάννου
Αντιγόνη-Μελίσσα Όλγα Ζιρώ Κέλλης Ηρακλής
Ιρις
Χατζηιωάννου
Αντιγόνη-Μελίσσα Όλγα Ζιρώ Κέλλης Ηρακλής
Ιρις
Χατζηιωάννου
Αντιγόνη-Μελίσσα Όλγα Ζιρώ
Ιρις
Χατζηιωάννου
Αντιγόνη-Μελίσσα Όλγα Ζιρώ Κέλλης Ηρακλής
Ιρις
Χατζηιωάννου
Αντιγόνη-Μελίσσα Όλγα Ζιρώ Κέλλης Ηρακλής
Ιρις
Χατζηιωάννου
Αντιγόνη-Μελίσσα Όλγα Ζιρώ Κέλλης Ηρακλής
Ιρις
Πολυμενοπούλου
Λαδιάς
Αικατερίνη
Αναστάσιος
Πολυμενοπούλου
Λαδιάς
Αικατερίνη
Αναστάσιος