Ανοίξτε το κείμενο σε μορφή PDF

: 7-34
ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
INFORMATICS
DEVELOPMEN
T AGENCY
Digitally signed by
INFORMATICS
DEVELOPMENT AGENCY
Date: 2014.06.30 14:10:29
EEST
Reason:
Location: Athens
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
& ΥΠΟΔΟΜΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ
TMHMA KINHTΡΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
Ταχ. Δ/νση
Τ.Θ.: 145 53 Πληροφορίες
Τηλ.
e-mail
: Β. Όλγας 198
Τ.Κ.: 541 10
: Γ. Τερτσινίδου
: 2313 319691
: [email protected]
Θεσσαλονίκη, 30 - 06 – 2014
Aρ. Πρωτ. : οικ. 254084/2478
Προς: Ως Πίνακα Αποδεκτών
Θέμα : «Έκδοση οριστικού Πίνακα Κατάταξης βαθμολογίας επενδυτικών σχεδίων στις
διατάξεις του Ν. 3908/2011 για τον Α’ κύκλο του 2014».
Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
Λαμβάνοντας υπόψη:
1. Το άρθρο 7 του Ν.4271/2014 «Κύρωση αποφάσεων υπαγωγής επενδυτικών σχεδίων
ν.3908/2011 και άλλες διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. Α/144/28.6.2014).
2. Το άρθρο 11 παρ. 4 του ν. 3908/2011 «Ενίσχυση Ιδιωτικών Επενδύσεων για την Οικονομική
Ανάπτυξη, την Επιχειρηματικότητα και την Περιφερειακή Συνοχή» (Α΄ 8).
3. Το άρθρο 6 παρ.1 του π.δ. 33/2011 «Διαδικασία αξιολόγησης - ελέγχου επενδυτικών σχεδίων
ν.3908/2011» (Α΄83), όπως τροποποιήθηκε με το π.δ. 158/2013 (Φ.Ε.Κ. Α’250).
4. Τις διατάξεις του Ν. 3852/7.6.2010 (Φ.Ε.Κ. 87/Α/7.6.2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της
Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα – Καλλικράτης».
5. Την με αρ. πρ. 1064/7-1-2013 Απόφαση του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Μακεδονίας – Θράκης, «Επικύρωση εκλογής νέου Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας».
6. Την υπ΄ αριθμ. 21035/5-5-2014 (ΦΕΚ Β΄1283), όπως αυτή τροποποιήθηκε με την υπ. αριθμ.
31314/20-06-2014 (ΦΕΚ Β’ 1633) κοινή υπουργική απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και
Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας «Καθορισμός του ποσού της επιχορήγησης, της επιδότησης
χρηματοδοτικής μίσθωσης και της φορολογικής απαλλαγής για την ενίσχυση των επενδυτικών
σχεδίων της τεχνολογικής ανάπτυξης, της περιφερειακής συνοχής, των μεγάλων επενδυτικών
σχεδίων, της επιχειρηματικότητας των νέων και της συνέργειας και της δικτύωσης του νόμου
3908/2011, όπως αυτός τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα για το έτος 2014».
7. Την υπ’ αρίθμ. 28530/06-06-2014 (Φ.Ε.Κ. 1622/Β΄/2014), όπως αυτή τροποποιήθηκε με την υπ’
αρίθμ. 31703/23-06-2014 (Φ.Ε.Κ. 1653/Β΄/2014) «Κατανομή των ενισχύσεων των Γενικών
Επενδυτικών Σχεδίων του Ν.3908/2011 για το έτος 2014» απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης
και Ανταγωνιστικότητας.
Εκδίδει
Οριστικό Πίνακα Κατάταξης των Επενδυτικών Σχεδίων της κατηγορίας Περιφερειακής Συνοχής των
Γενικών Επενδυτικών Σχεδίων του άρθρου 6 του ν.3908/201 των επιχειρήσεων που επιλέγονται
κατά φθίνουσα βαθμολογική σειρά προς υπαγωγή στις διατάξεις του ν. 3908/2011 στο πλαίσιο της
1ης περιόδου προκήρυξης 2014 και για τα οποία επαρκούν οι διαθέσιμοι πόροι της περιόδου αυτής,
ως ακολούθως:
1
: 7-34
ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
Τελικός Πίνακας Κατάταξης
Καθεστώς:
Περιφέρεια:
Περιφερειακής Συνοχής
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
Υποβολή σε ΔΙΑΠ: ΝΑΙ
Περίοδος:
1η Περίοδος 2014
α/α
Κωδικός Φακέλου
Επωνυμία Επιχείρησης
ΑΦΜ
Βαθμολογία
Επιλέξιμο Κόστος (€)
Ενισχυόμενο Κόστος (€)
Επιχορήγηση (€)
Φοροαπαλλαγή (€)
1
Π03/6/00136/Σ
ΕΚΚΟΚΙΣΤΗΡΙΑ ΒΑΜΒΑΚΟΣ ΣΠΟΡΕΛΑΙΟΥΡΓΕΙΑ
ΑΔΕΛΦΟΙ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΚΑΡΑΓΙΩΡΓΟΥ
ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ
094066129
54,87
2.949.850,00
2.949.850,00
884.955,00
0,00
2
Π03/6/00133/Σ
CFT FIBER TECHNOLOGIES PRIVATE COMPANY
800540159
53,25
786.210,70
786.210,70
393.105,35
0,00
3
Π03/6/00134/Σ
ΟΛΥΜΠΟΣ ΕΠΕ
000000000
50,68
680.000,00
680.000,00
340.000,00
0,00
4
Π03/6/00125/Σ
SIVVAS A.E.
094371394
48,07
509.745,00
509.745,00
203.898,00
0,00
5
Π03/6/00129/Σ
ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ Α.Ε.
998748198
45,64
1.942.672,56
1.942.672,56
971.336,28
0,00
6
Π03/6/00127/Σ
MARIGLEN SHALCA
122121703
44,94
373.019,50
373.019,50
149.207,80
0,00
7
Π03/6/00120/Σ
ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟ ΚΟΥΛΟΥΡΙ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε.
997995347
44,8
509.148,00
509.148,00
203.659,20
0,00
8
Π03/6/00155/Σ
ΠΗΓΑΣΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΣΕΡΡΩΝ Ο.Ε.
800483855
44,76
600.000,00
600.000,00
300.000,00
0,00
9
Π03/6/00152/Σ
ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΕΓΚΛΑΣ ΑΒΕΕ
094289478
44,5
2.354.030,00
2.354.030,00
1.177.015,00
0,00
10
Π03/6/00145/Σ
ΣΑΝ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΕ
097806326
44,5
280.930,48
280.930,48
140.465,24
0,00
11
Π03/6/00143/Σ
ΜΥΛΟΙ ΠΑΓΓΕΛΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ
094310850
44,34
205.301,00
205.301,00
102.650,50
0,00
094486173
44
1.666.058,10
1.666.058,10
833.029,05
0,00
094042814
44
1.193.013,59
1.193.013,59
596.506,79
0,00
800551807
43,99
1.946.966,97
1.946.966,97
973.483,48
0,00
998808384
43,88
1.659.831,35
1.659.831,35
829.915,68
0,00
999110705
43,78
380.000,00
380.000,00
190.000,00
0,00
ΠΑΓΟΥΝΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΔΟΜΙΚΩΝ
ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ
ΥΦΑΝΤΟΥΡΓΙΚΗ ΕΝΩΣΙΣ - Α. ΧΑΤΖΗΑΝΤΩΝΙΟΥ
ΚΑΙ ΣΙΑ ΥΦΕΝ ΑΕ
ΑΛΜΑ ΚΕΡΑΜΙΔΙ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ
ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΔΕΚΤΕΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΜΠΙΛΙΟΥΡΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ
ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
12
Π03/6/00150/Σ
13
Π03/6/00139/Σ
14
Π03/6/00126/Σ
15
Π03/6/00163/Σ
16
Π03/6/00116/Σ
17
Π03/6/00132/Σ
ΜΠΟΥΣΙΑΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ
076175209
42,99
429.617,25
429.617,25
214.808,62
0,00
18
Π03/6/00123/Σ
ΑΛΕΞΑΝΤΕΡ ΕΠΕ
095435287
42,85
1.628.072,60
1.628.072,60
651.229,04
0,00
19
Π03/6/00130/Σ
ΑΦΟΙ ΣΕΞΤΟΥ - ΝΕΑ ΕΞΦΡΟΥΤ Α.Β.Ε.Ε.
094137380
42,5
2.999.000,00
2.999.000,00
1.199.600,00
0,00
20
Π03/6/00121/Σ
ΓΚΑΡΜΠΟΥΝΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΣΙΑ ΙΚΕ
800534325
42,45
326.947,20
326.947,20
130.778,88
0,00
000000000
42,34
2.310.190,00
2.310.190,00
0,00
1.155.095,00
999124967
42,26
368.625,00
368.625,00
184.312,50
0,00
21
Π03/6/00144/Σ
22
Π03/6/00162/Σ
Βιοενεργειακή Σερρών Μονοπρόσωπη Εταιρεία
Περιορισμένης Ευθύνης
ΞΗΡΟΙ ΚΑΡΠΟΙ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ
ΕΤΑΙΡΙΑ
: 7-34
ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
23
Π03/6/00147/Σ
ΞΥΝΤΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.
000000000
24
Π03/6/00138/Σ
ΣΤΑΥΡΙΔΗΣ Μ & ΣΙΑ Ο.Ε.
25
Π03/6/00118/Σ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΡΑΓΙΩΡΓΟΣ
26
Π03/6/00142/Σ
ELMAR CRETE A.E.
27
Π03/6/00149/Σ
28
Π03/6/00119/Σ
29
Π03/6/00137/Σ
ΕΜΠΟΡΟΒΙΟΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΚΑΙ ΚΑΙ
ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΓΑΠΗΤΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΤΡΙΚΑΛΙΩΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ
ΥΔΡΟΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΚΑΣΤΑΝΕΡΗ ΓΟΥΜΕΝΙΣΣΑΣ
ΚΙΛΚΙΣ Α.Ε.
ΑΝΔΡΟΝΙΑΔΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ
ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΜΑΖΙΚΗΣ
ΕΣΤΙΑΣΗΣ
41,82
715.436,67
715.436,67
357.718,34
0,00
999544894
41,5
610.514,89
610.514,89
244.205,96
0,00
039279476
41,09
425.760,60
425.760,60
212.880,30
0,00
997996067
41
477.335,54
477.335,54
190.934,22
0,00
094097898
40,7
1.158.197,72
1.158.197,72
405.369,20
0,00
099773600
40,38
2.400.000,00
2.400.000,00
1.200.000,00
0,00
800177225
40
2.514.900,00
2.514.900,00
1.005.960,00
0,00
Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΤΖΙΤΖΙΚΩΣΤΑΣ
: 7-34
ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ
Υπουργείο Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας
Γενική Γραμματεία Στρατηγικών & Ιδιωτικών Επενδύσεων
Γενική Διεύθυνση Ιδιωτικών Επενδύσεων
Διεύθυνση Έγκρισης & Ελέγχου Ιδιωτικών Επενδύσεων
Νίκης 5-7 - Τ.Κ. 10180
Αθήνα
Εσωτερική Διανομή
1. Γραφείο Περιφερειάρχη
2. Γραφείο Αντιπεριφερειάρχη Αναπτυξιακού Προγραμματισμού και Σχεδιασμού
3. Γραφείο Προϊσταμένου Γεν. Διεύθυνσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού, Περιβάλλοντος και
Υποδομών
4. Αναπληρώτρια Προϊσταμένη Διεύθυνσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού
5. Τμήμα Κινήτρων Περιφερειακής Ανάπτυξης
4